JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAHuraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Arab KBSR
Tahun 1

UNIT KURIKULUM BAHASA ARAB BAHAGIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
JULAI 2007 / REJAB 1428

35

SULIT

1.0

TAJUK Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun Satu. DIKEMUKAKAN OLEH Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.0

3.0

TUJUAN Kertas ini bertujuan memaklumkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Melaksanakan Bahasa Arab Bil 2/2006 mengenai Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun Satu.

4.0

LATAR BELAKANG 4.1 Susulan daripada kenyataan YAB Perdana Menteri Malaysia dan resolusi Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain (j-QAF) peringkat kebangsaan , Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan Program j-QAF di 1221 buah SK pada tahun 2005 kepada murid Tahun 1. Program ini dilaksanakan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada pengajaran Jawi, al-Quran, bahasa Arab dan Fardu Ain. 4.2 Model Perluasan Pelaksanaan BAK dijalankan bersama modelmodel Program j-QAF yang lain seperti mana yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2004 (No Rujukan: KP (BS) 8591/ Jld.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004. 4.3 Sebagai lanjutan dari lawatan YAB Perdana Menteri ke Kementerian telah Pelajaran Malaysia JAPIM pada 25 April 2005, Mesyuarat Hal-hal Profesional mencadangkan Bil 3/2005 pada 25 Mei 2005 supaya menubuhkan

Jawatankuasa Bertindak bagi melaksanakan Bahasa Arab. Sehubungan dengan itu, Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil 3/2005 yang diadakan pada 29 Jun 2005 telah
36 SULIT

SULIT

meluluskan pertukaran nama Bahasa Arab Komunikasi kepada Bahasa Arab. Proses pertukaran nama ini dimulakan untuk percetakan buku teks Bahasa Arab Tahun 4 2006 dan perubahan menyeluruh yang melibatkan nama mata pelajaran, kandungan kurikulum, pendekatan pengajaran dan lain-lain akan dibuat pada 2008 dicadangkan bagi tahun satu dan tingkatan satu. Selain itu, JAPIM dikehendaki mengambil langkah jangka panjang dengan membuat perubahan dan penambahbaikan kepada kandungan pelaksanaan kurikulum Bahasa Arab sesuai dengan pendekatan pengajaran kurikulum Bahasa Arab peringkat rendah. 4.4 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil 1/2006 yang diadakan pada 25 Januari 2006 telah meluluskan Sukatan Pelajaran Bahasa Arab KBSR untuk digunakan bermula pada tahun 2008. Sukatan Pelajaran Bahasa Arab KBSR hendaklah dilaksanakan secara rintis pada tahun 2007. Mesyuarat juga telah mengesyorkan supaya pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab KBSR menggunakan pendekatan fleksi dengan kerjasama UPSI. 5.0 RASIONAL 5.1 Kurikulum Perdana Bahasa Menteri Arab Malaysia perlu yang digubal semula kerana Arab mempertimbangkan saranan yang telah diberikan oleh YAB mahukan Bahasa Komunikasi ditukar kepada istilah yang lebih sesuai seperti Bahasa Arab Ibtidaiyyah, Bahasa Arab I’dadiyyah dan Bahasa Arab Thanawiyyah. Saranan beliau ini boleh difahami agar Bahasa Arab diajar menggunakan pendekatan tradisional iaitu pendekatan yang memberi penekanan terhadap komponenkomponen Bahasa Arab seperti tatabahasa, muthalaah, insya’, mahfuzat dan lain-lain.

37

SULIT

SULIT

5.2

Kurikulum ini digubal dengan mengambil kira idea serta saranan daripada Jawatankuasa Bertindak bagi melaksanakan Bahasa Arab yang ditubuhkan berdasarkan keputusan Mesyuarat Hal-hal Profesional Bil 3 2005 supaya ianya selari dan menepati dengan saranan yang telah dikemukakan oleh YAB Perdana Menteri.

5.3

JAPIM Bahasa

telah Arab

mengadakan yang

mesyuarat

bagi

melihat yang

dan telah

mengkaji perubahan-perubahan dalam isi kandungan sukatan digubal sebagaimana disarankan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil 3/2005. 5.4 Perubahan-perubahan yang dibuat dalam huraian sukatan ini dipertimbang berdasarkan huraian sukatan Bahasa Arab Komunikasi tahun 2003, sukatan-sukatan Bahasa Arab di sekolah-sekolah agama negeri, sukatan Bahasa Arab di Timur Tengah serta perkembangan dan keperluan semasa dalam pendidikan. Di samping itu, perubahan huraian sukatan ini telah melibatkan pakar-pakar Bahasa Arab di IPTA dan maktab-maktab perguruan. Saranan dan idea yang diberikan oleh 5.5 mereka dipertimbang dan diambil kira dalam penggubalan huraian sukatan ini. Huraian sukatan ini adalah sebagai tafsiran kepada sukatan pelajaran Bahasa Arab yang telah diluluskan. Ianya juga akan dapat memudahkan guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas 6.0 PERKARA YANG HENDAK DIMAKLUM 6.1 Di dalam huraian sukatan ini terdapat beberapa perubahan yang diberi penekanan dari segi penyusunan semula beberapa elemen utama dalam sukatan dan huraian sukatan Bahasa Arab, iaitu memasukkan dan mengagihkan secara seimbang dan munasabah
38

unsur-unsur

tatabahasa,
SULIT

SULIT

muthalaah, insya’ dan penetapan kata-kata hikmat dan perumpamaan Bahasa Arab. Selain itu, huraian sukatan pelajaran ini melibatkan pengagihan semula perbendaharaan kata untuk setiap tahun di samping mengekalkan aspek kemahiran bahasa. 6.2 Dokumen huraian sukatan pelajaran ini mengandungi pendahuluan, matlamat, objektif, objektif mata pelajaran Bahasa Arab Tahun Satu, organisasi kurikulum yang terdiri daripada kemahiran bahasa, tema, aspek bahasa yang merangkumi sistem bunyi, perumpamaan, tatabahasa, perbendaharaan kata dan pengisian kurikulum serta strategi pengajaran dan pembelajaran. 6.3 Pendahuluan Di dalam Pendahuluan Huraian Sukatan Pelajaran bahasa Arab ini diperjelaskan status mata pelajaran ini iaitu sebagai bahasa tambahan. Sehubungan dengan itu, usaha yang yang telah dilaksanakan ini adalah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. 6.4 Matlamat : Matlamat Bahasa Arab sekolah rendah ialah untuk memberikan kepada murid empat kemahiran bahasa serta membolehkan mereka menggunakan bahasa Arab dalam penulisan dan percakapan samada di sekolah atau di luar sekolah. 6.5 Objektif : Sukatan Pelajaran ini telah mengariskan objektif yang perlu dicapai iaitu: 6.5.1 Mendengar dan memahami sebutan huruf, perkataan, ayat serta petikan;

39

SULIT

SULIT

6.5.2 Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul; 6.5.3 Bertutur dan memahami tema yang tertentu; 6.5.4 Membaca dengan betul dan memahami perkataan, ayat serta petikan; 6.5.5 Menulis dengan betul dan memahami huruf, perkataan, ayat dan petikan; 6.5.6 Mengetahui asas tatabahasa Arab; 6.5.7 Menggunakan Bahasa Arab Fushah yang mengandungi perbendaharaan kata, struktur tulisan dan serta kaedah morfologi dan sintaksis mendengar, bertutur, membaca dan menulis; 6.5.8 Menghafal Mahfuzat terpilih serta asas morfologi dan memperdengarkannya; 6.5.9 Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan; Bagi merealisasikan objektif ini, bahasa Arab mesti digunakan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penilaian, ujian dan peperiksaan awam. 6.6 Objektif pembelajaran bahasa Arab di tahun 1. 6.6.1 Mendengar dan memahami sebutan huruf, perkataan, ayat pendek . 6.6.2 Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul. 6.6.3 Bertutur dan memahami tema yang tertentu; 6.6.4 Membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat pendek. 6.6.5 Menulis dengan betul dan memahami huruf, perkataan dan ayat pendek. Bahasa Arab dalam temasebutan semasa Bahasa Arab dalam tema-

40

SULIT

SULIT

6.6.6 Menghayati dan mengamalkan nilai murni, dan sikap positif, 6.7 Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran; Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab ini merangkumi kemahiran berbahasa, tema, aspek-aspek kurikulum, dan bahasa, strategi perbendaharaan 6.8 kata, pengisian

pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran bahasa; Kemahiran asas berbahasa merupakan tonggak utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Murid yang menguasai asas kemahiran berbahasa adalah murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kejayaan murid menguasai empat kemahiran ini meningkatkan kesediaannya mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran datang. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab pada peringkat rendah terbahagi kepada dua lajur; Pertama lajur kemahiran dan kedua lajur aktiviti yang dicadangkan. i. Lajur Kemahiran Lajur ini terbahagi Setiap kepada empat ini bahagian yang hasil meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. bahagian dinyatakan pembelajaran yang diharapkan. Kemahiran mendengar dan bertutur di tahun satu berfokus kepada mendengar dan menyebut semula sebutan huruf dan ayat. Adapun kemahiran membaca berfokus kepada bacaan perkataan dan ungkapan secara nyaring. Kemahiran menulis pula berfokus kepada melatih murid memegang pen dengan cara yang betul dan menggerakkan tangan sekaligus membuka ruang kepadanya mempelajari ilmu-ilmu agama dan moden pada masa akan

41

SULIT

SULIT

ke arah yang sesuai serta menulis huruf dan sebahagian perkataan. Asas kemahiran berbahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran mendengar; Kemahiran mendengar bermaksud kemampuan murid mendengar dan memahami dengan baik dan peka terhadap pelbagai situasi serta memberi tindak balas. Kemahiran bertutur; Kemahiran bertutur bermaksud kemampuan setia mencetuskan mengutarakan murid kawan, idea, kritikan berkomunikasi menyampaikan mengungkapkan untuk mewujudkan

maklumat, perasaan,

membina dengan intonasi dan penekanan suara yang sesuai serta gaya bahasa yang sopan. Penggunaan tatabahasa Arab yang betul menjadi fokus utama ketika mempraktikan kemahiran ini. Kemahiran membaca Kemahiran membaca bermaksud kemampuan murid untuk membaca dengan sebutan yang betul serta intonasi yang sesuai dan fasih. Di samping itu, tujuan utama dari kemahiran ini ialah murid dapat memahami aspek ilmu dari bahan bacaan tersebut. Kemahiran menulis; Kemahiran menulis bermaksud kemampuan murid menulis huruf, perkataan, ayat, mencetuskan idea dalam bentuk penulisan permulaan yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman murid secara langsung. Murid membuat ungkapan dan latihan mengeja yang betul serta kaligrafi Arab yang indah dalam bentuk penulisan. ii. Lajur aktiviti yang dicadangkan.
42 SULIT

SULIT

Lajur ini mengandungi aktiviti yang dicadangkan, bahan bantu mengajar pada setiap kemahiran. Aktiviti yang dicadangkan ini mengambil kira hasil pembelajaran dan unsur-unsur yang ada dalam pengisian kurikulum. Maksud aktiviti yang dicadangkan’ ialah seorang guru boleh membuat sebarang cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi tahap murid tahun satu. Begitulah juga dengan kaedah pengajaran. Huraian sukatan ini juga memasukkan aktiviti yang berbeza sebagai tambahan kepada aktiviti pengajaran yang menggunakan kaedah langsung. Di antara aktiviti ini adalah permainan bahasa, nasyid, kuiz, perbualan, drama dan pazel. Adalah diharapkan sebarang aktiviti yang dicadangkan mestilah mengambil kira perbezaan individu dan asas kepelbagaian intelektual. Contohnya, permainan bahasa yang merupakan unsur kenestetik intelektual dan aktiviti nasyid menyuburkan kecerdasan muzikal di kalangan murid. 6.9 Tema: Pemilihan tema untuk murid sekolah rendah adalah mengikut tajuk yang berkaitan dengan murid serta bahan-bahan yang berada di sekeliling mereka. Semua tajuk ini berhubung kait dengan dunia pelajar di rumah dan di sekolah serta alam permainan dan cita-cita murid yang dapat memenuhi kehendak dan keperluan semasa seperti sains dan teknologi. Ia juga memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan patriotisme untuk mengukuhkan cinta kepada negara bertujuan membentuk bangsa Malaysia yang sedar dan bersedia mempertahankan bangsa, agama dan negara. Tematema tersebut ialah: 6.9. 1 Di sekolah; Peralatan pembelajaran,
43

6.9.8

Haiwan;

SULIT

SULIT

peralatan di dalam kelas, tempat-tempat di sekitar sekolah, jenis-jenis permainan sukan, hari sukan. 6.9. 2 6.9. 3 6.9. 4 6.9. 5 6.9. 6 6.9. 7 Dunia murid; Anggota badan pakaian 6.9.9 dan 6.9.1 0 6.9.1 1 6.9.1 2 6.9.1 3 Sains dan teknologi; Hobi dan cita-cita; Kampung, bandar dan tanah air; Waktu makan, masa, hari dan bulan; Pengangkutan;

Nombor dan bilangan; Warna, bentuk , arah dan lokasi; Di rumah ; Ruangan, peralatan dan anggota keluarga. Makanan minuman; dan

Buah-buahan, sayursayuran, tumbuhtumbuhandan bungabungaan;

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun Satu di Sekolah Kebangsaan memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk berikut : 1. Huruf Hijaiah Arab 2. Ucapan dan Penghargaan 3. Pengenalan 4. Di dalam kelas 5. Peralatan Pembelajaran 6. Lokasi-lokasi di sekolah 7. Keluarga 8. Rumah 9. Anggota badan 10.Pakaian 6.10 Aspek Bahasa Pembelajaran aspek bahasa di dalam pengajaran Bahasa Arab di tahap sekolah rendah diberi penekanan sama dengan pembelajaran kemahiran berbahasa. Tiga aspek bahasa iaitu
44 SULIT

SULIT

Sistem Bunyi, Tatabahasa Arab dan Kata-Kata Hikmat & Perumpamaan. 6.10.1Sistem Bunyi Sistem bunyi merupakan elemen yang amat penting dalam pengajaran Bahasa Arab. Ia bertujuan melatih murid menyebut perkataan, membaca ayat dan ungkapan dengan betul serta mampu menguasai dan membezakan sebutan dengan baik. Sistem bunyi di tahun satu peringkat sekolah rendah memberi tumpuan kepada menyebut huruf-huruf hijaiah dengan sebutan yang betul. 6.10.2Tatabahasa : Tatabahasa adalah salah satu aspek bahasa yang sangat berkait rapat dengan pembelajaran bahasa Arab. Ia dapat memelihara pertuturan dan penulisan murid sewaktu menggunakannya. Pengajaran tatabahasa Arab bertujuan meningkatkan kemampuan murid dalam menggunakan bahasa Arab sesuai dengan kaedah tatabahasa dan morfologi yang betul. Berikut adalah tajuk-tajuk peringkat tatabahasa sekolah Arab yang akan ini diajar di rendah. Tajuk-tajuk dibahagi

kepada dua tahap : Tahap pertama. 1 Kata ganti nama; 2 Kata ganti nama tunjuk; 3 Huruf al-Jar; 4 Kata nama maskulin dan feminin; 5 Kata soal; Tahap kedua. 1 2 3 4 5 Kata Kata Kata Kata Kata ganti nama; ganti nama tunjuk; ganti nama tempat (zarfun) kerja lampau, kini dan perintah majmuk maskulin dan feminin;

45

SULIT

SULIT

Pengajaran tatabahasa Arab di tahun satu peringkat sekolah rendah memberi penekanan kepada tajuk-tajuk berikut ; 1 2 3 4 Kata Kata Kata Kata soal ganti nama tunjuk; ganti nama terpisah ganti nama bersambung

6.10.3Kata-kata hikmat dan perumpamaan : Pemilihan kata-kata hikmat dan perumpamaan mengambil kira tahap murid, sebutan yang mudah dan makna yang mengandungi nilai-nilai yang mulia serta akhlak yang baik. Pengajaran kata-kata hikmat dan perumpamaan di sekolah rendah bermula pada tahap kedua di Sekolah Kebangsaan. Ini kerana pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di tahun satu memberi penekanan kepada pengenalan huruf, perkataan dan ayat yang mudah. 6.11 Perbendaharaan kata : Sebanyak 600 perkataan telah disusun mengikut tahap umur dan kognitif murid serta berkait dengan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Bilangan perkataan ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan fizikal dan intelektual murid. Langkah ini merupakan satu permulaan bagi murid untuk mempelajari ilmu bahasa Arab dan agama serta pengetahuan yang berkaitan pada masa akan datang. Berikut adalah perincian pembahagian huruf dan perkataan yang diajar di tahun satu peringkat sekolah rendah. i. ii. iii. iv. v. 28 huruf hijaiah 66 kata nama 7 kata kerja 3 kata ganti nama terpisah 5 kata ganti nama bersambung viii. vi. 4 kata nama tunjuk vii. ix. x. 8 partikel 20 nombor 20 ungkapan 3 kata soal

Sila rujuk di lampiran 1 di akhir huraian sukatan ini. 6.12 Pengisian Kurikulum:
46 SULIT

SULIT

Untuk

memperkukuhkan

dan

memantapkan

lagi

proses

pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah, dimasukkan dalam sukatan ini elemen yang perlu diterapkan oleh guru seperti: 6.12.1Ilmu pengetahuan; 6.12.2Nilai-nilai murni; 6.12.3Kewarganegaraan; 6.12.4Peraturan sosiobudaya; 6.12.5Kemahiran bernilai tambah yang merangkumi kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual; 6.13 Penilaian; Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan rnaklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. 6.14 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran; 6.14.1 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi bagi pengajaran dan pembelajaran berinteraksi dalam dan
SULIT

konstruktivisme

dam

pembelajaran

pendidikan Bahasa Arab haruslah berpusatkan murid membolehkan
47

mereka

SULIT

menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. 6.14.2 Oleh itu, murid dapat membina dan memantapkan keyakinan berbahasa. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Bahasa Arab sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah Keberkesanan pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan berinteraksi. 6.14.3 Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan intensif. 6.14.4 Penggunaan Tatabahasa yang tepat; Pendidikan Bahasa Arab sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. Untuk mencapai dan tujuan memilih tersebut, aspek guru perlu yang merancang tatabahasa

hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. 6.14.5 Bacaan Luas;

48

SULIT

SULIT

Bacaan

luas

memberikan

peluang

kepada

murid

menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam mata pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Pengajaran dan pembelajarannya dapat dilaksanakan melalui proses penyerapan. 6.14.6 Pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tajuk Pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tajuk dan tema merupakan salah satu perkara asas dalam pengajaran. Dalam melaksanakan strategi ini, guru hendaklah menghubungkaitkan empat kemahiran berbahasa, tatabahasa Arab dan perbendaharaan kata dengan tema-tema tertentu. Sebagai tambahan, guru bolehlah mengaitkan bahasa Arab dengan bahanbahan yang lain melalui teori penyerapan mudah. 6.14.7 Penggabungjalinan Penggabungjalinan ialah aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Di dalam aktiviti ini, guru dapat memberi beberapa penguasaan kemahiran dalam satu-satu masa. Berikut ialah contoh aktiviti penggabungjalinan: I. Penggabungjalinan antara kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. II. Penggabungjalinan antara tatabahasa Arab dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. III. Penggabungjalinan aktiviti.
49 SULIT

dan tema.

antara

perbendaharaan

kata

dengan kata-kata hikmat dalam pelbagai bentuk

SULIT

6.14.8

Penyerapan Penyerapan bermaksud penyerapan nilai-nilai murni dan kewarganegaraan serta kemahiran bernilai tambah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara kemahiran bernilai tambah yang paling penting ialah kemahiran berfikir dalam pengajaran kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran ini memfokuskan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

6.14.9

Pemulihan; Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan rnaujud, alat perrnainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kernampuan murid menguasai sesuatu kernahiran.

6.14.10Pengayaan; Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan guru. kepada Bahan murid seperti yang bahan telah bacaan bimbingan diberikan

tambahan, kad, perrnainan dan bahan aktiviti boleh menguasai

50

SULIT

SULIT

kernahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka rnasa yang ditentukan. Semua 10 strategi ini akan terlaksana di dalam aktiviti yang dicadangkan. Sebagai yang didengar, contoh, pengajaran membaca yang berpusatkan murid, aktiviti yang dicadangkan; Mengulangi sebutan murid perkataan, menulis huruf di papan hitam dan di dalam buku latihan, mewarnai huruf dan berlatih menulis. Kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran seperti lakonan, perbualan di antara murid, permaianan bahasa, memadankan gambar dengan perkataan dan menyusun huruf menjadi perkataan. 7.0 KEPUTUSAN YANG DIPOHON Peserta Kursus Pendedahan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Satu. Arab Tahun Satu adalah dipohon mengambil maklum mengenai Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Tahun

Disediakan oleh: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral

51

SULIT