MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU KANDUNGAN Bahagian I Pengurusan Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan HSAJB 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Bahagian II Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Audit Keselamatan 2. Kenalpasti hazard 3. Garis Panduan Alat lindung diri 4. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja 5. Garis Panduan Mnegurangkan risiko dan jangkitan besilang di wad 6. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 2. Peraturan dan Garis Panduan yang tertakluk di bawah Bahagian III Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 2. Kejadian berbahay yang boleh diberitahu 3. Penyakit Industri yang kena beritahu 4. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 5. Prosedur Pertolongan Cemas Bahagian IV Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Pengendalian Pesakit Ganas 3. Peraturan Keselamatan Pengankutan / Kenderaan Bahagian V CONTOH Lampiran 1 : Pakej Orientasi Keselamatan dan Kesihatan Perkerjkaan Lampiran 2 : Job Safety Anlysis Lampiran 3 : Polisi Keselamatan Unit Pemulihan Carakerja HSAJB Lampiran 4 : Contractor Safety Requirement Lampiran 5 : Senarai Semak Tugas penyelengraan alat, bangunan dan kebersihan Lampiran 6 : Architectural Design Lampiran 7 : Checklist falls prevention.

BAHAGIAN I PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan. Antara perkara tersebut termasuklah ; n Mempromosi keselamatan dan kesihatan, mencegah kemalangan, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kejadian berbahaya n Mematuhi kehendak perundangan KKPp dan lain-lain kehendak n Mengiktiraf prestasi kkp adalah sebahagian daripada prestasi perkhidmatan n Pekerja dan wakil mereka dirujuk n Memastikan pengurusan dan pekerja adalah berkelayakan dan faham akan hak mereka n Memperuntukan sumber yang perlu n Penambahbaikan berterusan Objektif n Untuk menggalakkan perundingan dan kerjasama diantara pihak pengurusan dan pekerja untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. n Untuk menyediakan komunikasi 2 hala dalam pengembangan dan penyebaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. n Untuk menggalakkan minat dan kesedaran semua kumpulan pengurusan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Hospital Sultanah Aminah .

2. PERANAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

2. 1 Tanggungjawab Pengurusan

a) Setiap Ketua Bahagian, Seksyen dan Unit adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan dasar dan memperuntukkan sumber yang mencukupi bagi mencapai maksud tersebut.

b) Setiap Pengurus di dalam syarikat adalah bertanggungjawab memastikan bahawa setiap aktiviti dan lokasi kerja di bawah pengawasannya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

c) Menyedia dan memelihara tahap keselamatan dan kesihatan yang tertinggi bagi setiap kemudahan, loji, peralatan dan sistem beserta dengan kebajikan dan kemudahan pertolongan cemas.

d) Mewujudkan komunikasi berkesan supaya pihak pengurusan dan para pekerja dapat bekerjasama dalam membentuk dan mempromosikan langkah-langkah bagi memastikan keselamatan di tempat kerja.

e) Memberi latihan dan pengetahuan kepada para pekerja tentang risiko yang dihadapi semasa dan di tempat kerja.

f) Memastikan setiap kontraktor dan pembekal dipilih berdasarkan keperluan keselamatan dan kesihatan syarikat.

g) Menyediakan peralatan keselamatan dan perlindungan diri yang mencukupi untuk setiap pekerja.

h) Mewujudkan dan mengemaskini prosedur kecemasan selaras dengan keperluan perundangan dan komuniti setempat.

i) Mematuhi semua perundangan dan peraturan negara dan mempromosikan amalan keselamatan yang terbaik.

2.2 Tanggungjawab Pekerja a) Setiap pekerja bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja, syarikat dan masyarakat.

b) Pekerja mestilah bekerjasama dengan pihak pengurusan dalam semua aspek keselamatan dan kesihatan.

c) Pekerja mestilah mematuhi sebarang arahan atau peraturan keselamatan dan kesihatan yang diadakan oleh pihak pengurusan.

d) Pekerja mestilah memakai atau menggunakan peralatan perlindungan diri yang dibekalkan di sepanjang waktu bekerja.

Dasar atau Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dibentuk berasaskan kepada peraturan-peraruran AKKP 1994 dan juga tataamalan industri. Mengikut seksyen 36 Akta yang sama, tataamalan industri adalah terdiri daripada arahan-arahan yang pada hemat Menteri Sumber Manusia perlu atau patut untuk panduan majikan dan pekerja dalam mematuhi kehendak-kehendak Akta. Suatu tataamalan terdiri daripada apa-apa standard, kaedah, spesifikasi atau peruntukkan berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diluluskan oleh Menteri Sumber Manusia. Tataamalan juga perlu memakai, mengandungi atau merujuk kepada mana-mana dokumen yang dirumus atau disiarkan oleh mana-mana badan atau pihak yang berkuasa. Penalti Kegagalan menyediakan dasar keselamatan boleh menyebabkan majikan disabitkan kesalahan di bawah seksyen 195 di mana sekiranya didapati bersalah majikan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

2. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan : n Kursus induksi n Kempen keselamatan n Program pendedahan bunyi bising n Kesan dari segi : n Kadar kemalangan n Kesedaran/sikap pekerja n Pemahaman tentang aspek keselamatan & kesihatan .Jika Pekerja Kurang Dari 100 orang § 4 Wakil . KELAKUAN TIDAK SELAMAT. kemalangan nyaris. Menjalankan kajian tentang trend kemalangan. UNDANG-UNDANG DALAM n n n n n FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN 1. PUNCA KEMALANGAN.3 KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN n PENGERUSI n Majikan / pengurus yang diberi kuasa n SETIAUSAHA n Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan n WAKIL MAJIKAN & PEKERJA § 2 Wakil . kejadian merbahaya dan keracunan / penyakit pekerjaan dari segi : n Masa kemalangan n Punca / sebab kemalangan n Jumlah kemalangan 3. Membantu dalam menyediakan sistem / prosedur kerja selamat n SOP setiap proses/aktiviti n Pemilihan PPE n Permit kerja untuk sub kontraktor 2.Jika Pekerja Lebih Dari 100 orang n Pengurus Bahagian/Penyelia Bahagian n Perlantikan dibuat oleh : § dipilih oleh pekerja-pekerja § dipilih oleh majikan Mewakili pelbagai bahagian tempat kerja KELEBIHAN MENGETAHUI KEADAAN MERBAHAYA.

4. Pemeriksaan tempat kerja /cadangan pembaikan seperti dibawah : Pemeriksaan Tempat Kerja Bincang / Rekod dan Melapor Sediakan Cadangan Kepada Majikan 6. Mengkaji semula dasar/polisi keselamatan dan kesihatan n Terdapat kelemahan n Berlaku kemalangan n Berlaku penyakit perusahaan n Banyak aduan n Perubahan dalam pengurusan 5. Menyiasat setiap kemalangan & cadangan Siasat/Periksa Tempat Kerja Selepas Kemalangan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan /AJK Mengemukakan Laporan Siasatan Kepada Pengerusi & Cadangan Pengerusi Perlu Mengadakan Mesyuarat Dengan Segera .

TINDAKAN KEATAS LAPORAN DAN CADANGAN JAWATANKUASA DALAM FUNGSI 5 & 6 SHO/Pengerusi Kemukakan Laporan Dan Cadangan Kepada Majikan Majikan Selepas Menerima Laporan berbincang dengan SHO /Pengerusi & Rekodkan Keputusan Majikan Majikan Mengarahkan Tindakan Pembetulan 7. Menerima aduan yang diterima berkaitan dengan keadaan tidak selamat dan membuat cadangan pembaikan Aduan Pekerja Tindakan Pembetulan Tindakan Tidak Dapat dibuat/Tidak Dilayan Rujuk Pada JKK Selesai Tindakan Pembaikan Oleh Majikan JKK Sediakan Laporan Dan cadangan Kepada Majikan Tiada Tindakan Majikan .

3 bulan/sekali § Lebih kerap semasa permulaan pembentukan jawatan kuasa n Tidak kurang dari 3 bulan sekali n Mesyuarat segera § Kemalangan maut § Kemalangan yang melibatkan kecederaan badan yang serius § Kemalangan nyaris § Kejadian merbahaya n PERKARA PERBINCANGAN n Keselamatan dan kesihatan tempat kerja sahaja n KEMUDAHAN MESYUARAT .1 bulan/sekali § Risiko rendah . Membincangkan dan menimbangkan laporan yang dikemukakan oleh n Juru audit keselamatan dan kesihatan n Pegawai penguatkuasa agensi kerajaan n Lain lain laporan dan maklumat yang dikemukan oleh SHO / AJK 2.4 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan n KEKERAPAN MESYUARAT n Seberapa kerap bergantung kepada risiko kerja yang terlibat § Risiko tinggi .Majikan n Bilik mesyuarat yang sesuai perlu disediakan n Peralatan bilik mesyuarat yang mencukupi n Membenarkan anggota JKK menghadiri mesyuarat sewaktu bekerja .8. Penyelesaian aduan Majikan Tidak Membuat Tindakan Kerana Ada Alasan Majikan Mengemukakan Alasan Kepada JKK JKK Tidak Setuju JKK Perlu Memohon Ketua Pengarah JKKP Menjalankan Pemeriksaan Untuk Penyelesaian 9. ceramah dan lain-lain kegiatan untuk menggalakkan perjalanan kerja selamat 10. Memberi bantuan kepada majikan dalam menjalankan kerja kerja promosi seperti kempen.

Majlis Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Menurut Wallace (1995) audit sebagai pengesahan secara langsung sesuatu aktiviti dengan menggunakan pendekatan sistematik untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dengan cara membandingkan apa yang ada dan yang dilakukan dengan standard. lawatan mengejut dan sebagainya (Kamal Halili.8% kejadian kemalangan industri berlaku terhadap setiap 1000 pekerja. Berdasarkan Buletin pada bulan Januari 2002 yang dikeluarkan oleh NIOSH. Pelbagai nama diberikan kepada aktiviti ini antaranya pemeriksaan keselamatan. dianggarkan 5. Maka dengan itu. keefisyenan dan juga kebolehpercayaan sesuatu system pengurusan keselamatan dan kesihatan dan seterusnya merangka pelan untuk memperbaiki kelemahan (Health and Safety Executive. analisa dan penyelidikan keselamatan. Audit keselamatan juga merujuk kepada audit keselamatan dan kesihatan tentang loji dan sistem kerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di tempat kerja1. amalan dan undang-undang. Definisi Audit Keselamatan Perkataan audit diambil daripada perkataan Latin audire yang bermaksud didengar kerana semasa pertama kali diperkenalkan audit melibatkan pembentangan secara oral (Fuller dan Vassie. pelbagai program dijana oleh pelbagai kementerian dan jabatan yang terlibat dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan antaranya Kementerian Sumber Manusia. Sungguhpun begitu. DOSH dan sebagainya. . 2000). 2004). AUDIT KESELAMATAN Pengenalan Kegagalan memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja menyebabkan peratusan kemalangan di tempat kerja meningkat hampir setiap tahun. 2001).BAHAGIAN II GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. kemalangan boleh dikawal sekiranya pemeriksaan dan audit keselamatan secara berjadual dilakukan demi melihat aspek manakah yang tidak komplian dengan sistem yang sepatutnya dilaksanakan dalam sesebuah organisasi. NIOSH. Antara takrifan audit keselamatan dan kesihatan ialah ia merupakan sebagai satu proses yang tersusun bagi mengumpul maklumat berkenaan dengan keberkesanan.

membuat pemeriksaan lanjut ke atas apa-apa loji di dalamnya atau mana-mana bahagian tempat kerja untuk mengukur keberkesanan langkah-langkah yang diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja. Audit boleh dikategorikan kepada audit dalaman dan audit luaran. Oleh itu. juru audit bagi keselamatan dan kesihatan tidak semestinya ahli JKKP. JKKP yang ditubuhkan berfungsi untuk mengkaji semula langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang-orang di tempat kerja. Dengan syarat bahawa JKKP itu boleh. di samping mencari kekuatan dan kelemahan organisasi bagi mengenalpasti langkah-langkah pembaikan yang boleh diambil. yang pentingnya audit keselamatan difahami sebagai satu proses memantau aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan menilai ke atas sebarang aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan di tempat kerja secara berkala. JKKP hendaklah: (a) Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga bulan sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di dalamnya. . Tetapi dengan wujudnya jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan maka pengkhususan berkaitan dengan audit keselamatan dapat dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan perundangan subsidiari di bawahnya. sama ada di ambil bekerja di tempat kerja atau sebaliknya. Audit keselamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keberkesanan sistem keselamatan yang dibuat dalam sesebuah organisasi. pada bila-bila masa. Sesiapa yang mengendalikan audit keselamatan dan kesihatan di sesebuah organisasi dikenali sebagai juru audit keselamatan dan kesihatan2.Walau apapun. Perlaksanaan yang sempurna dan berterusan menunjukkan komitmen dan iltizam yang tinggi daripada pihak pengurusan secara tidak langsung memotivasikan pekerja betapa pentingnya menitikberatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Audit Keselamatan: Tanggungjawab Siapa? Dalam sesebuah organisasi. yang dilantik oleh majikan untuk menjalankan audit keselamatan di tempat kerja. AKKP 1994. tanggungjawab untuk melaksanakan audit keselamatan terletak di bahu majikan. Berdasarkan seksyen 31(a).

Objektif Audit Keselamatan Antara objektif audit keselamatan ialah untuk menilai keberkesanan pengurusan sistem keselamatan dan kesihatan yang diamalkan di sesebuah tempat kerja melalui pemeriksaan secara berkala. dan (c) membuat cadangan kepada majikan mengenai langkah-langkah pemulihan yang perlu diambil tentang apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja dan hendaklah merekodkan cadangan tersebut dalam laporan. audit keselamatan dianggap sebagai satu cermin kerana melaluinya sebarang kelemahan dan kekuatan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilaksanakan dapat dikenalpasti. Selaras dengan itu. Audit yang pertama kali dilakukan dianggap sebagai permulaan ke arah memperbaiki sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi dan ianya perlu dilakukan secara berterusan dan konsisten. maklumat terkini yang diperolehi melalui audit akan menunjukkan kedudukan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi tersebut. langkah-langkah penambahbaikan yang sesuai dan praktikal diambil oleh pihak majikan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memperbaiki kepincangan dan meningkatkan pencapaian serta kecekapan dalam sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan. dan jika terdapat hal keadaan di tempat kerja yang pada pendapat jawatankuasa. memudaratkan keselamatan dan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalamnya hendaklah merekodkan butir-butir tentang hal keadaan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan bagi maksud itu. pemerhatian anggota jawatankuasa yang dibuat semasa pemeriksaan tempat kerja. Di samping itu. . Dengan kata lain.(b) membincangkan dengan seberapa segera yang praktik.

standard dan amalan kerja yang dilakukan di premis kerja. Manakala kriteria yang digariskan dalam penilaian audit adalah bertujuan untuk mengenalpasti sebarang aktiviti yang tidak komplian kepada undangundang. merupakan amalan terkini yang terbaik dan mampu mencapai objektif yang diharapkan. Objektif audit lebih khusus dan ianya mungkin berbeza daripada dasar keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi. beberapa aspek perlu dilihat iaitu dari sudut objektif dan kriteria dalam membuat penilaian audit. seterusnya temubual dengan responden tertentu. deskripsi tugas dan tanggungjawab pekerja. manual keselamatan dan kesihatan.Membangunkan Sistem Audit Keselamatan Sesuatu audit yang berjaya memerlukan perancangan yang teliti. rapi dan sistematik dari peringkat awal lagi demi memastikan strategi yang diambil akan membuahkan output yang akan membantu organisasi tersebut. prosedur dalam operasi kerja. Objektif audit haruslah realistik dan dapat dicapai dan pada masa yang sama risiko yang hadir bersama aktiviti yang diaudit perlu dipantau. Sesebuah organisasi diberi fleksibiliti untuk membangunkan sistem audit tersendiri dan unik. lawatan. (ii) Keperluan kepada tenaga kepakaran seperti berapa ramai juru audit diperlukan dan kelayakan mereka dan samada perlu atau tidak mengambil juru audit luar . Apa yang penting di dalam pemilihan sistem tersebut. ianya perlulah bersesuaian dengan kompleksiti organisasi. . Tidak terdapat satu garis panduan khusus yang mana sesuatu sistem audit keselamatan dan kesihatan boleh digunapakai oleh semua organisasi. pemeriksaan dan pembentangan hasil. Proses audit boleh dibahagikan kepada empat komponen iaitu : (a) Perancangan Dalam merancang satu sistem audit. (iii) Keperluan komunikasi yang mana mesyuarat perlu dilakukan dengan pihak atasan pengurusan. kewangan dan konklusi daripada laporan audit sebelumnya . Kedua-dua aspek ini perlu dirancang dengan penuh teliti kerana ianya merupakan asas kepada berjaya atau tidak sistem audit tersebut. Isu-isu yang diambil berat contohnya : (i) Latarbelakang berkenaan dengan tempat yang perlu diaudit seperti pelan keselamatan dan kesihatan.

Kajian awal termasuklah mengumpul maklumat umum berkenaan dengan aktiviti yang perlu diaudit. perbincangan dengan kumpulan pekerja yang tertentu.(b) Implementasi Audit diimplementasikan melalui 3 tahap : (i) Kajian awal Kajian awal membolehkan juru audit mengenali latarbelakang. lokasi audit. data dan dokumen yang diperlukan bagi menjayakan audit. Program audit menyatakan berkenaan dengan objektif program audit. Antara dokumen yang perlu diaudit dan disahkan bagi menjalankan audit keselamatan ialah maklumbalas dari pihak pengurusan. Kajian awal boleh dilakukan melalui temubual. operasi dan personel yang terlibat dalam audit dan juga memastikan sumber. yang mana perlu dipersetujui oleh juru audit dan juga pihak yang diaudit bagi mengelakkan gangguan kerja yang tidak sepatutnya. prosedur kerja. . menggariskan aktiviti yang perlu diaudit dan menyatakan dengan terperinci prosedur untuk mengumpul data dan maklumat. jadual kerja serta data kemalangan. mengenalpasti kawasan audit dan komponen apakah yang perlu diaudit. (ii) Program audit Program audit pula merupakan bahagian penting yang perlu dirancang dengan rapi bagi memastikan tidak ada ketinggalan kepada komponen penting yang perlu diaudit. pemerhatian serta penilaian secara ringkas ke atas prosedur dan dokumen yang terbabit. (ii) Melaksanakan audit Melaksanakan audit megikut garis panduan yang ditetapkan dan ianya juga merujuk kepada tempoh masa audit dan jadual masa pengauditan.

di mana seseorang majikan perlu membuat satu mesyuarat untuk memberitahu jawatankuasa dan juga membincangkan berkenaan dengan hasil audit. Di sinilah pentingnya kepakaran. Seterusnya pelan tindakan akan dirancang dan dibangunkan bagi menangani kelemahan yang dapat dikenalpasti melalui audit. Sesuatu laporan audit yang lengkap perlu merangkumi skop dan objektif audit. majikan akan mengarahkan JKKP untuk mengambil tindakan yang difikirkan perlu dan sesuai. . seterusnya mencadangkan langkahlangkah pembaikan bukannya bertujuan untuk menuding jari mencari kesalahan orang. ahli JKKP perlu mengetahui berkenaan dengan hasil audit. Dan berdasarkan Peraturan 14(2). perincian pelan audit. Dengan kata lain. Manakala laporan audit adalah sulit dan hanya untuk pengetahuan pihak pengurusan yang diaudit sahaja. Pada waktu yang sama. senarai aktiviti yang ketidakpatuhan yang kritikal (critical non-compliance). sebarang langkah pembaikan yang diambil akan dipantau perkembangannya. tempoh masa untuk memperbaiki kelemahan serta halangan atau kekangan yang mungkin wujud. kerana tujuan audit ialah untuk mengenalpasti kelemahan dan memantau pencapaian di dalam sistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan. (d) Tindakan terhadap hasil audit Menurut Peraturan 14(1). yang mana beberapa aspek perlu ditekankan iaitu dari sudut kos. latihan dan pengalaman yang ada pada setiap juru audit. kelemahan dan kekuatan perkara yang diaudit serta cadangan penambahbaikan. senarai juru audit yang terlibat. tarikh dan tempat juga masa audit dilaksanakan. Penilaian adalah ke atas data yang dikumpul.(c) Penilaian dan Laporan Penilaian dan laporan perlu berasaskan fakta dan maklumat yang didapati semasa proses audit berjalan. majikan perlu menyebarkan maklumat laporan akhir audit kepada JKKP. dokumen rujukan yang digunakan dalam pengauditan. bebas dan membina. yang kemudiannya dianalisis dan diinterpretasi dengan tepat seterusnya menghasilkan audit yang objektif.

karsinogen. • debu dan habuk. malaria. merengsa. toksik. • kulat. • wap. mengakis. • getaran. • perlanggaran. • bunyi bising. • pancaran. taun dan sebagainya. Berdasarkan takrifan hazard terdapat pelbagai jenis hazard yang boleh ditemui di dalam sesuatu tugas atau tempat kerja. KENALPASTI HAZARD Tujuan mengenalpasti hazard ialah untuk mengetahui tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan ia satu proses untuk mengawal kemalangan apabila penyebab dapat dicam serta secara tidak langsung mematuhi undang-undang yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan. pengoksidaan. teratogenik atau mutagen iii) Hazard biologi Hazard yang terbit daripada • jangkitan kuman. ii) Hazard kimia Bahan kimia terdapat dalam pelbagai keadaan fizikal iaitu bentuk • cecair. • haba. Antara sifat-sifat tertentu bahan kimia contohnya mudah meletup. • bakteria atau virus seperti HIV. mudah terbakar. • gas. . • hawar. Antaranya: i) Hazard fizikal Sebagai contoh .2.

iv) Hazard psikologi Hazard perlakuan pekerja di mana bahaya terjadi disebabkan perbuatan pekerja itu sendiri seperti pekerja yang tidak mengikut peraturan. viii) Hazard elektrik Mengakibatkan kejutan elektrik. vii) Hazard mekanikal Hazard yang berkaitan dengan penggunaan mesin atau jentera yang berfungsi • untuk memotong. • memutar. • penggunaan komputer yang terlalu lama dibuktikan memberi kesan kepada keupayaan penglihatan dan boleh menyebabkan sakit tulang belakang. • mengalami gangguan mental. • pengaruh pergaulan dan cuai. • menyepit. • melelas. • masalah peribadi. • mencanai. vi) Hazard ergonomik Berkenaan dengan ketidaksesuaian manusia dengan persekitaran kerja disebabkan kesilapan dan kelemahan dalam rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja bagi memenuhi keperluan psikologi dan fisiologi manusia. lintar pintas sekiranya melebihi beban atau kebakaran. dan sebagainya. • radium atau bahan radioaktif lain atau • bentuk-bentuk lain tenaga sinaran. • menghempap. • partikel mengion. . Contohnya . • tekanan perasaan. v) Hazard sinaran/pancaran Boleh menyebabkan kerosakan kepada tisu dalam badan seperti • pancaran Xray.

muka. telinga. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di Jabatan / Unit masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. sarung tangan. topi keselamatan.3. PPE direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata. dan perlindungan mata Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera Pendedahan Bising) 1989 • • . kepala. Contoh merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against ChemicalHazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan PPE yang sesuai. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan • Penggunaan Alat Lindung Diri (PPE ) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan.Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan. Bagi memilih PPE yang sesuai pihak pengurusan perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. • • Keperluan Akta • Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan. tangan. kaki dan sebagainya.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST RADIATION LEAD GOWN LEAD RUBBER GLOVES PELVIC SHIELD THYROID SHIELD GONAD SHIELD LEAD GOGGLES .

PROTECTION & PREVENTION AGAINST BIOLOGICAL HAZARDS MASK HAND WASH GOGGLES SHARP MX GLOVING PROCEDURE TECHNIQUES BOOTS GOWNING .

. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut. Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan. Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. papan tanda. Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan. GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. tanda amaran dan skrin (dinding cermin).4. Paling Berkesan • ••Penghapusan/ membuang (Elimination) Berkesan • ••Penggantian (Subsitution) • ••Pengasingan (Isolation) • ••Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan • ••Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) • ••Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada.

Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen. Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin. Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara .Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat.

g) Kesemua bekas-bekas sisa klinikal haruslah dibersihkan dengan menggunakan cecair anti bacteria sebelum penyimpanan beg plastic yang baru dalam bekas tersebut. Oleh itu ia haruslah memastikan Attenden Hospital dan anggota bawahannya menyesuaikan diri dengan mengikuti prosedur yang betul pada setiap masa. Ia haruslah diletakkan dalam tempat yang selamat di wad/unit tersebut. . Tanggungjawab-tanggungjawab tersebut adalah meliputi : a) Menutup (seal) beg plastic kuning apabila hamper penuh ¾ b) Memindahkan sisa klinikal itu dalam beg tertutup dan menyimpannya ditempat yang disediakan dalam hospital tersebut. 2. f) Bekas-bekas tajam disediakan untuk picagari-picagari dan jarum suntikan yang telah digunakan. (Angota kejurrurawatan.attendan tidak boleh mengangkat dan membawa beg yang terbuka) c) Kawasan penyimpanan sisa-sisa klinikal dalam sebuah wad/unit mestilah disediakan dan terletak berdekatan d) Beg plastic sisa-sisa klinikal haruslah dikeluarkan di wad/unit dengan kekerapan sekali sehari ataupun mengikut keadaan. Ketua dalam wad/unit mesti menggalakkan anggota kejururawatannya sentiasa berwaspada. Pengurusan hospital haruslah memastikan yang kesemua teknikal perubtan dan anggota kejururawatan dalam sesebuah wad/unit itu mengetahui akan prosedur-prosedur pengasingan dan penyimpanan. dengan itu setiap orang mestilah menyesuaikan diri dengan standard yang tinggi. Tanggungjawab-tanggungjawab anggota kejururawatan untuk memastikan pengasingan dilakukan dengan betul dan kesemua sisa-sisa klinikal disimpan dalam beg plastic kuning sepertimana yang disediakan oleh pihak PANTAI. e) Beg plastic kuning yang berlapis hanya digunakan untuk sisa-sisa tinggi seprti penyakit berjangkit dan unit pengasingan. Bekas tersebut akan ditutup (seal) apabila ¾ penuh. h) Tong sampah bertayar disediakan untuk memungut sisa-sisa klinikal di semua wad/unit ke pusat penyimpanan. GARISPANDUAN MENGURANGKAN RISIKO DAN JANGKITAN BERSILANG DI WAD 1. Ini untuk mengurangkan tenaga mengangkat sisa-sisa klinikal dengan tangan. 3.5.

Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada : i. vi. v. iii. Langkah ini bermula di peringkat makmal. Sisa bahan kimia cecair. Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada : ••Tin keluli ••Botol plastik ••Botol kaca ••Botol bersalut plastik ••Beg plastik . ii. iv. Bekas Sisa • • Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya. Sisa bahan kimia pepejal. Bahan kimia yang tertumpah. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. Tumpahan minyaK Pengasingan dan Pengumpulan Sisa • • • • Pelupusan sisa kimia bermula dengan pengasingan dan pengumpulannya. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia.i) Kawasan penyimpanan untuk sisa-sisa haruslah berjauhan di kawasan penyediaan dan kawasan penyimpanan Kawasan penyimpanan: ü Hanya boleh dimasuki oleh orang yang dibenarkan sahaja ü Harus berkeadaan baik dan ventilasi baik ü Terdapat kemudahan pembersihan ü Mempunyai suhu persekitaran yang sesuai untuk penyimpanan 6. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api.

Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa Elakkan penggunaan formula kimia. vii. Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh. benzena. alkali. ii. v.seperti gam dan fenol. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. turpentin dan xilena. simbol kimia ataupun persamaan. . vi. kromat dan sianida. iv. etanol. Kelas A : Sisa minyak mineral . Kelas H : Sisa organik tanpa halogen/sulfur . • • • Pengkelasan Sisa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. methanol.contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir. garam inorganik. beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan. Kelas B : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur – seperti kloroform. iii.• Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. Kelas T : Sisa racun perosak. Kelas K : Sisa mengandungi raksa.seperti aseton. minyak hidraulik dan minyak tercemar. Kelas C : Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur . i.seperti asid. Kelas X : Sisa tak organik .

Kelas Z : Sisa bercampur . and Labelling of Hazardous Chemicals1997 Safety and Health Officer1997 Prohibition of Use of Substance 1999 Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health2000 Guidelines for Public Safety and Health at Construction Site 1994 Guidelines on First Aid Facilities in the Workplace 1996 Guidelines on Occupational Safety and Health in the Office1996 Guidelines for the Classification of Hazardous Chemicals1997 Guidelines for Labeling of Hazardous Chemicals1997 Guidelines for the Formulation of a Chemical Safety Data Sheet1997 Guidelines on Control of Exposure to Dust in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Safety and Health in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Reduction of Exposure to Noise in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Occupational Safety and Health in Tunnel Construction1998 Guidelines for the Preparation of Demonstration of Safe Operation Document (Storage of Liquified Petroleum Gas in Cylinder)2001 Guidelines on Medical Surveillance 2001Approved Code of Practice for Safe Working in a Confined Space2001 Approved Code of Practice on HIV/AIDS in Workplace.2001 Guidance for the Prevention of Stress and Violence at the Workplace2001 Code of Practice on Prevention and Management of HIV/AIDS at the Workplace2001 Guidelines on Occupational Safety and Health for Standing at Work 2002 Management of dengue and dengue haemorrhagic fever in the paediatric population (CPG01) Management of idiopathic nephrotic syndrome in childhood (CPG 01) Guidelines for the rational use of antibiotics (CPG 01) Guidelines on management of adult asthma consensus statement of the Malaysian Thoracic Society (CPG 01) Guidelines on management of tuberculosis (CPG 01) Clinical practice guidelines on the management of osteoarthritis (CPG 01) British guideline on the management of asthma Clinical practice guidelines : Diabetic retinopathy (CPG 01) Clinical practice guidelines for Radiotherapy : Breast cancer (CPG1) Management of dengue and dengue haemorrhagic fever in the paediatric population (CPG01) Management of idiopathic nephrotic syndrome in childhood (CPG 01) .viii. 7.seperti sisa asbestos dan enapan mineral. Packaging. PERATURAN DAN GARISPANDUAN YANG TERTAKLUK DIBAWAH OSHA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Employer’s Safety and Health General Policy Statement (Exception) 1995 Control of Industrial Major Accident Hazards1996 Safety and Health Committee1996 Classification.

AID series 1 (CPG03) A guide to AIDS education programme..AIDS series 6 (CPG03) Standard precaution for AIDS/STI (CPG03) Management guidelines in venous thromboembolism : diagnosis of pulmonary embolism (CPG03) Diagnosis and management of chronic myeloproliferative disorders(CPG03) Management of sore throat (CPG03) Management of dengue infection in the paediatric population ( CPG 04) Screening for colorectal cancer in Malaysia ( CPG 04) Practice guidelines for diabetes mellitus : the Malaysian consensus 1996 (CPG 04) Practice guideline of adjuvant therapy of colorectal cancer (CPG 04) Management of dengue fever in adult (CPG 04) Management of dengue fever in children (CPG 04) Mx.AIDS series 2 (CPG03) Guidelines for nursing managemnet of people infected with HIV/AIDS.-2001 (CPG02) Malaysian guidelines for good clinical practice (CPG02) Guidelines on infection control in the intensive care unit (CPG02) Guidelines on the control of hospital acquired infections (CPG02) Principles and guide to ethical use of laboratory animals. AIDS series 5 (CPG03) Universal infection control precuations.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Guidelines for the rational use of antibiotics (CPG 01) Guidelines on management of adult asthma consensus statement of the Malaysian Thoracic Society (CPG 01) Guidelines on management of tuberculosis (CPG 01) Clinical practice guidelines on the management of osteoarthritis (CPG 01) Guidelines for diagnosis of nosocomial infections (CPG02) Clinical practice guidelines on heart disease in pregnancy.2000 (CPG02) Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery (CPG03) Consensus guidelines on the management of staphylococcus aureus infections. postnatal corticosteroids for the prevention of chronic lung disease in preterm infants Clinical practice guidelines on heart failure 2000 ( CPG 05) Clinical practice guidelines on acute myocardial infarction 2001 (CPG 05) Clinical practice guidelines on UA/NSTEMI 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on the management of hypertension 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on management of jaundice in healthy term newborns (CPG 05) Practice guidelines for the control and management of tuberculosis 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on management of avulsed permanent anterior teeth in children (CPG 05) Antibiotic prophylaxis against wound infection for oral surgical procedures 2003 (CPG 05) Perioperative blood transfusion (CPG 05) Management ofdiabetic foot (CPG 06) Management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding (CPG 06) Retinopathy of prematurity ( CPG 06 ) Rational antibiotic utilisation in selected paediatric conditions (CPG 06) ..-AIDS Series 4 (CPG03) Guidelines on the management of infected health care workers..-2000 (CPG03) Guidelines on couselling of HIV infection and AIDS..

-Jilid 6 (CPG07) Garispanduan pengurusan wabak penyakit keracunan makanan...-2/e :quick reference for healthcare provider ( CPG 10 ) Management of type 2 diabetes mellitus .-3/e (CPG 06 ) Management of dengue infection in adults .. Malaysia (CPG06) Garispanduaan pencegahan umum dirumah (CPG07) Garispanduan umum kawalan wabak penyakit tifoid .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Clinical practice guidelines on management of dyslipidemia .-4th ed.2007 (CPG 09 ) Management of major depressive disorder.-Jilid 2 (CPG07) Garispanduan pengurusan wabak penyakit hepatitis A . May 2009 (CPG 10) .-2007 ( CPG 09 ) Management of HIV infection in pregnant women (CPG 09) Guidelines for the clinical Management of Thalassaemia (CPG09) Garispanduan penyerahan mayat-mayat yang tidak dituntut di hospital KKM kepada Fakulti Perubatan Universiti… (CPG09) Manual of Hansen's disease counselling (CPG09) Garispanduan pengendalian kes-kes malaria (CPG09) Prevention of cardiovascular disease in women .Jilid 4 (CPG07) Manual Pengurusan Program kawalan TIBI (CPG07) Garispanduaan perawatan pesakit HIV/AIDS di rumah (CPG07) Panduan Saringan HIV sukarela tanpa nama (CPG07) Garispanduan kaunseling untuk keselamatan kanak-kanak dan remaja (CPG07) Garispanduan pelaksanaan Program Imunisasi Hepatitis B (CPG07) Garispanduan bedah siasat mayat menurut perspektif Islam (CPG07) Buku panduan program bebas denggi di kemudahan kesihatan (CPG07) Panduan Pendidikan Penyusuan susu ibu mengandung program inisiatif Hospital Rakan Bayi (CPG07)KOTAK CPG 8 Garispanduan pemeriksaan kesihatan Jemaah Haji (CPG08) Panduan Pencegahan Dan Kawalan Penyakit demam denggi/demam denggi berdarah (CPG08) Childhood immunisation (CPG08) Clinical gudielines for the use of buprenorphine in the treatment of heroin dependence in Malaysia (CPG08) Diabetic nephropathy (CPG08) Management of osteoporosisi (CPG08) Consensus on antiretroviral treatment (2nd ed).-2001(CPG08) Manual on adverse drug reactions monitoring & pharmaceutical product complaints (CPG08) Management of cervical cancer (CPG08) Garispanduan Bagi penggalakan Penyusuan Ibu :Breastfedding (CPG08)KOTAK CPG 9 Guide to safety and health aspects of base stations and mobile phone Management of acute of variceal bleeding .2004 (CPG 06) Transfusion practice guidelines for clinicains and laboratory personnel (CPG 06 ) Guidelines for credentialing and privileging in the Ministry of Health..2008 (CPG09) Garispanduan pengendalain diabetes (CPG09)PG Management of Gout ( CPG 10) Management of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents ( CPG 10 ) Transfusion practice guidelines for clinicains and laboratory personnel.

BAHAGIAN III PROSEDUR- PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN, KEMALANGAN, KEMALANGAN NYARIS, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan; • Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia

• •

TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. a. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Akta Kilang dan Jentera dan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 b. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 c. Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. d. Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut

e. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan Peraturan- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 f. Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. g. Kecederaan Tidak Maut • kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara, atau • kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan.

h. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari mendapat kemalangan berdasarkan hari kalendar. TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN 1. Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan melalui Pengerusi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing 2. Menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. 3. Bagi kemalangan yang serius, kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta.

2. KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU KERUNTUHAN PERANCAH 1. Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau perobohan, keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada manamana bahagian bangunan atau struktur itu, atau daripada mana-mana topang sementara, kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. PELEPASAN BAHAN 4. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. LETUPAN, KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. Letupan, kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. 6. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses, barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. 7. Peletusan bekas yang berputar, roda, batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik. 8. Peletusan, peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya; atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip, atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan, berada di dalam talian paip. 9. Peletupan, keruntuhan, peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi; kehilangan air, peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub.

10. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. JENTERA PENGANGKAT DSB. 11. Keruntuhan, keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren, derik, win, pesawat angkat, kerangka cerucuk, lif, pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya KEJADIAN BERBAHAYA - DIBAWAH AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 1. Pecahan suatu pengandung berputar, roda, batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. 2. Keruntuhan atau kegagalan kren, derik, win, pengangkat, kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang, atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren. 3. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja, atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. 4. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi, kehilangan air dandang, peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. 3. PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis – penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. b) Stanosis – penyedutan debu timah atau wasap. c) Sidersosis atau sidero – silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika, hematit. d) Asbestosis – penyedutan debu atau serat asbestos. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik, atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas, kayu, fleks, jut, sekam padi, gabus, rempah, jerami, sisal, tembakau, the, tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen, tembaga, zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. 2. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya, plumbum, raksa, mangan, fosforus, antimoni, kromium, nikel, berilium. 3. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain, karbon disulfida, hidrokarbon berklorin, dan petroleum atau terbitanterbitannya.

dsb. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. klorin. 15. 9. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. atau debu radioaktif. ammonia. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan.4. atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik. Jangkitan pekerjaan seperti antraks. tuberkulosis. atau racun herba. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air. 11. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral. dan leptospirosis. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba. 5. habuk dan perengsa lain. asid. 6. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. sebatian bernitrogen dan berklorin. alkali. kelenjar. . fosgen. Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. 14. 10. sulfur oksida. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik. kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. 13. 12. katarak pencaran dan daripada perengsa. 7.

adalah wajar setiap staf / pesakit / pelawat /kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. Oleh hal yang demikian. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. Memenuhi keperluan undang-undang negara. Semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor adalah diingatkan supaya bertindak dengan tenang. pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. jangan cemas apabila menghadapi keadaan begini. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN OBJEKTIF • • • • Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di HSAJB Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan HSAJB Memusatkan kecemasan di dalam kawasan HSAJB atau jika boleh membasminya. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di HSAJB TANGGUNGJAWAB • • • Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (EmergencyRespone Team) di PTJ masing-masing Semua pegawai. kakitangan.4. Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan disemua bangunan. PROSEDUR AM • • • Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa. kontraktor. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. . .

Memadam Kebakaran . Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi bilik operator.TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis panduan apabila berlaku kebakaran.Semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor hendaklah keluar daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. . Isyarat Kebakaran .Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan “break glass” yang sedia ada di setiap paras bangunan. Keluar Menyelamatkan Diri .Pegawai-pegawai Insiden / PAKSA dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG – ULANG • • • • Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. • PERHATIAN : • Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran dimana anda menjalankan tugas. Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza. Panggilan Baris (Roll Call) – Semua taf / pesakit / pelawat /kontraktor adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran.

Matikan semua suis elektrik. Berhenti kerja. 11. 8. Menyiasat tempat kebakaran. semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. 10. Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul Yang ditetapkan Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. 4. Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. 6. Tutup semua tingkap dan pintu. . Jangan tolak menolak antara satu sama lain. 4. Jangan berlari. 2. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif. Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu dan tingkap. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. 5. 2. 12. Berhentikan semua mesin. Bunyikan “alarm” atau “wisel” (jika “alarm” automatik tidak berbunyi). 8. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus. 7. 7. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. 10. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan. 6. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. Jangan sengaja buat bising. 3. Matikan semua kuasa elektrik. 13. 11. 3.PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. padamkan segera. 9. 9. Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. 14. beri arahan mengosongkan bangunan. 5. 12. Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit membuat panggilan baris (rollcall) bagi semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor di bawah kawalan masingmasing.

Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diiselenggara) Mengenalpasti tempat pili bomba. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar. 3. menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat. 2. 8. jika panas biarkan tertutup. . sabar dan berfikir. 2. Dalam keadaan demikian. 6. 3. 4. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap. 7. Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden.TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. Jika terperangkap di dalam asap. pastikan dahulu. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. Sebelum membuka pintu. 4. rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat). CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran. asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api. Bertenang. panas. Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk. 5. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek.

pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat. • • • • . Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang. Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan. pandang keluar tingkap. Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. balut kaki dengan baju. semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : • • Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api. jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi. Sebagai makluman. Jika keadaan semakin buruk. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi.TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan. carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan).

Pantai 3. Pengarah hospital JIKA API TIDAK DAPAT DIPADAMKAN. Bomba 2.PROSEDUR EVAKUASI KECEMASAN KEBAKARAN ANGGOTA YANG PALING KANAN AKAN MENJADI KETUA KETUA CUBA MEMADAMKAN API MENELEFON UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN Waktu Pejabat Telefon operator untuk mendapatkan bantuan :1. Wad berdekatan 4. KOSONGKAN BANGUNAN MELALUI PINTU YANG TERDEKAT DAN SELAMAT SELEPAS WAKTU PEJABAT Telefon operator untuk mendapatkan bantuan:1. Bomba 2. Pengarah hospital PESAKIT-PESAKIT/PEKERJA BERKUMPUL DI KAWASAN KIRA-KIRA 100 KAKI DARI TEMPAT KEJADIAN KETUA MENGIRA SERTA MEMASTIKAN SEMUA PESAKIT/ANGGOTA BERADA DI TEMPAT BERKUMPUL . Pantai 3. Wad berdekatan 4.

Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah merancang dan menjalankan “Refresh Course” Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali PETI PERTOLONGAN CEMAS • • Jabatan /Unit adalah bertanggungjawab memastikan Peti Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan HSAJB hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa. Menyelamatkan nyawa. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di Jabatan / Unit TANGGUNGJAWAB • • • • Semua warga HSAJB hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapikemalangan atau keadaan kecemasan. PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : • • • • Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di Jabatan / unit Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. mengurangkan kesakitan.5. mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. . Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan.

iv. ii. Kemalangan akibat tergelincir Anggota di wad khususnya selalu tergelincir di atas lantai akibat lantai yang licin atau kasut yang tidak bercengkam. Untuk menstabilkan peti fail isikan dari ruang bawah dan tidak membuka lebih dari satu peti dalam satu masa yang sama. iii.menggunakan tangga atau menggunakan kerusi untuk mencapai objek yang tinggi. Selalunya adalah akibat tumpahan dari air paip semasa membersihkan lantai. Lantai yang sedang dibersihkan atau dimop oleh pekerja maengakibatkan lantai licin. Alas kaki (floor mats) tidak digalakkan. Langkah-langkah mengelakkan kemalangan dan kecederaan Jika dilihat kebanyakkan kemalangan atau kecederaan tersebut bolehlah dielakkan dengan perancangan mudah serta ‘house keepiung’ yang baik. sila laporkan kepada penyelia anda untuk tindakan selanjutnya. Sila pastikan kesemua suis peralatan elektrik dimatikan sebelum pulang. Peti fail perlulah diletakkan dengan cara ianya tidak membuka ruang laluan perjalanan orang ramai dan tidak dibiarkan terbuka. Cecair yang tertumpah serta apa-apa objek di atas lantai dikutip dan dibersihkan segera. Laluan perjalanan orang ramai seharusnya mempunyai pencahayaan yang mencukupi. Berikut adalah beberapa contoh amalan yanhg baik. Manakala terjatuh akibat tertindih berpunca dari objek yang berada di atas lantai atau yang terkeluar di tepi laluan perjalanan orang ramai. bebas dari objek. v. peralatan. sampah sarap dan dawai elektrik. i. Gunakan alat yang betul untuk menjalankan tugas anda. Terjatuh juga boleh berpunca dari cara yang salah. . Peralatan pejabat perlulah digunakan mengikut cara yang telah ditetapkan. Peralatan pejabat yang menggunakan kuasaelektrik perlu diperiksa dan diselenggara oleh orang yang kompitan. PERATURAN AM MENGATUR LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI JABATAN / UNIT Kebanyakkan kemalangan di dalam jabatan / unit adalah berpunca dari tergelincir. Sekiranya peralatan tersebut tidak ada. Lantai sebaik-baiknya mempunyai satu paras yang seragam. Cecair yang tertumpah ke atas lantai seperti air minuman atau makanan yang tidak dikeringkan serta-merta atau lantai yang kotor dan berair. terjatuh akibat tertindih. tercedera akibat penyalahgunaan peralatan pejabat dan terhimpit di dalam atau diantara benda.BAHAGIAN IV PERATURAN PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. mengangkat benda dengan cara yang salah.

Mengangkat barang Kecederaan belakang biasanya berlaku kepada orang yang mengangkat barang dengan cara yang salah atau mengangkat barang yang terlalu berat bagi dirinya. toner mesin penyalin. daya upaya perlu datang dari kedua-dua kaki dan bahagian belakang badan mesti dikekalkan dalam keadaan lurus.vi. (ii) Posisi Peralatan Kerja Pastikan semua peralatan kerja berada pada jarak yang selesa untuk diambil oleh kedua-dua tangan. Pekerja-pekerja tidak dibenarkan mengangkat benda-benda yang berat seorang diri. Bahan kimia Terdapat kualiti yang kecil bahan kimia di dalam pejabat seperti dakwat percetakan. viii. Apabila mengangkat barang. d) Boleh diubah ketinggian tempat duduk dan penyokong belakang. Anggota hospital tidak dibenarkan mengangkat barang apabila terdapat risiko kecederaan belakang. . Harus meminta bantuan dari pekerja lain dengan cara yang betul. Kerusi yang baik mempunyai cirri-ciri brikut :a) Boleh berpusing b) Mempunyai lima (5) roda supaya seimbang c) Dilapisi kain fabric yang baik yang membolehkan pengudaraan kepada kulit. Ergonomik (i) Kerusi Kerusi yang telah disesuaikan mengikut posisi badan seseorang boleh memperbaiki peredaran darah dan “posture” badan. Sikap berhati-hati dari semua pihak supaya memastikan kemalangan dan kecederaan dapat dielakkan. Pekerja-pekerja tidak dibenarkan memakai selipar atau kasut yang tidak bercengkam. Ini adalah penting untuk mengelakkan pemulasan anggota badan.. bahan pencuci dan cecair. Pastikab anda tahu hazad bahan kimia ini dan cara penggunaanya yang betul. Ianya juga dapat mengurangkan ketegangan otot serta tekanan pada bahagian belakang badan seseorang. vii. Jika ada sebarang keraguan sila berbincang dengan penyelia atau pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat anda.

Untuk mengurangkan silau mata pada monitor. Sapu / cuci habuk daripada monitor anda secara kerap. hantar VDT tersebut untuk diservis dengan segera. Imej yang bergetar secara berterusan juga boleh menyebabkan keletihan pada mata anda. Tips dibawah mungkin boleh membantu mengurangkan keletihan mata anda. Bahagian atas skrin computer mestilah sama tinggi dengan dahi kanak-kanak. Anda juga boleh menggunakan pemegang dokumen. lampu dan sebagainya dan gunakan penapis cahay anti-silau di atas monitor anda. dimana sudut antara siku dengan lengan ialah 90 darjah. • • Pastikan jarak antara monitor dan mata anda adalah sekurang-kurangnya 20 inci. letakkan dokumen tersebut berhampiran monitor supaya mata anda tidak perlu mengubah focus setiap kali anda melihat dokumen tersebut. • Beritahu pakar mata anda sering menggunakan VDT. • • • • • Ketinggian kerusi ketika kanak-kanak menggunakan computer adalah amat penting. Getaran ini seringkali disebabkan oleh kadar pembalikan memanjang yang rendah (low vertical refresh rate) atau high dot pitch. Permukaan monitor yang terang boleh menimbulkan keletihan pada mata dan juga boleh menyebabknan sakit kepala. Alihkan skrin anda supaya kedudukannya berada antara 15 hingga 20 darjah dibawah garisan pandangan melintang anda.(iii) Mencegah Keletihan Mata Disebabkan Penggunaan VDT Jika anda banyak mnenghabiskan masa dihadapan computer (VDT-visual display terminal). Jika anda perlu merujuk kertas /. Mungkin sudah sampai masanya untuk anda membeli monitor baru. Dokumen. Kacamata untuk aktiviti lain mungkin tidak begitu sesuai untuk penggunaan computer. elakkan permukaan monitor dari menghadap punca cahaya yang terang seperti tingkap. Kanakakanak sepatutnya duduk diatas kerusi yang sesuai ketinggiannya. . Banyakkan berkelip untuk mengelakkan mata menjadi kering. Anda mungkin memerlukan perskripsi khas. Jika imej di atas skrin anda menjadi kabur.

Taklimat ringkas tentang kejadian akan diberi oleh ketua dan langkah-langkah akan diambil untuk mengendalikan pesakit iii. serta menawarkan pilihan kepada pesakit berdasarkan pengaduannya. ii.Ketua akan menentukan jika pasukan perlu mengikat pesakit (selalunya percubaan untuk menenangkan pesakit melalui perbualan/ percakapan dalam masa 5-10 minit). vi. 1. orang lain atau harta benda. PENGENDALIAN PESAKIT GANAS Keganasan merupakan satu tingkahlaku seseorang individu yang di luar tahap normal samada dari segi pertuturan ataupun perbuatan yang boleh mengancam dan mencederakan diri sendiri. Ketua akan menenangkan pesakit melalui perbualan dengan mengikut jarak yang berpatutan (sekurang-kurangnya 3 kaki dari pesakit) dan berbual dengan nada suara yang rendah.2. Doktor akan diberitahu dan ubat diberi mengikut arahan doktor. v. . Pesakit akan dikawal mengikut prosedur yang ditetapkan dan akan didokumenkan/direkodkan dalam fail pesakit sebaiknya dalam laporan kejadian keganasan. iv. Penasihat akan membawa pesakit-pesakit lain keluar dan sebaik-baiknya memindahkan benda-benda atau perabot-perabot yang boleh membahayakan serta mengarah dan menentukan anggota lain membantu pesakit. Protokol dalam pengendalian keganasan di dalam wad Jika pesakit diketahui berkelakuan ganas yang disebabkan oleh: a) Ancaman dan penderaan b) Agresif secara fizikal Prosedur-prosedur yang perlu diikuti adalah berikut: i. vii. Pesakit haruslah diletakkan berhampiran dengan bilik jururawat dan pemerhatian dibuat dengan lebih kerap. Anggota kanan di dalam sebuah wad itu haruslah bertindak selaku ketua dan mengumpul anggota wad yang lain.

ü Prosedur untuk pengurusannya adalah sama dalam pengurusan wad. ia harus mengetahui yang ahli-ahlinya yang lain ada bekerja dan bersedia. Kemudian ketua akan memberitahu ahli-ahlinya yang lain untuk menghadirkan diri di tempat kejadian secepat mungkin untuk mengendalikan kes tersebut. Penasihat akan dilantik oleh Ketua Pasukan. ü Semua kes yang dirujuk kepada Pengendalian Keganasan mesti dirujuk kepada ketua. Ahli-ahli yang tidak bertugas haruslah digantikan dengan anggota lelaki yang lain. ü Sebaik sahaja ketua bertugas pada satu giliran bertugas (syif). Kes-kes yang akan dirujuk kepada Pasukan Pengendalian Keganasan termasuklah: i. Apabila anggota dalam wad sedikit sahaja untuk mengendalikan pesakit yang ganas dengan lebih efektif 3. ü Setiap pasukan haruslah mempunyai seorang ketua dimana beliau merupakan Pembantu Perubatan Kanan dan 4 orang anggota lelaki.2. Pesakit-pesakit yang terlalu ganas untuk dikendalikan oleh anggota wad. Protokol dan prosedur dalam Pasukan Pengendalian Keganasan ü Ahli-ahli dalm pasukan akan ditugaskan oleh Ketua Pembantu Perubatan dan satu pasukan perlu ada dalam setiap giliran bertugas (shif). . ii. Pesakit-pesakit yang memegang senjata dan amat sukar dipujuk untuk menyerah diri iii. ü Setiap kes mestilah didokumenkan dan akan dibincangkan bersama-sama dengan ahli-ahli Jawatankuasa Pasukan Pengendalian Keganasan yang diadakan sekali seminggu.

Para pemandu bertanggungjawab ke atas perkakas tersebut seperti:a. c. ia adalah penting untuk memastikan pengangkutan dijaga dengan baik dan selamat digunakan. Peralatan untuk menukar tayar. 2. 2. Tidak dibenarkan membawa penumpang melebihi daripada had yang dibenarkan. Oleh itu. Pemeriksaan kenderaan hendaklah sentiasa dilakukan oleh pemandu sebelum digunakan seperti tekanan tayar dan lain-lain. 1. Alat oksigen dalam ambulans.1. Kotak kecemasan f. KEPERLUAN KELENGKPAN PERALATAN 2. Spare tyre d. Perkakas – perkakas kenderaan hendaklah sentiasa disimpan dalam kenderaan tersebut. Pemandu dan penumpang diwajibkan mamakai tali pinggang keledar semasa dalam perjalanan. Semau kenderaan perlu diselenggarakan setiap 5000 km atau 6 sebulan sekali jika tidak mencapai km yang ditetapkan. LANGKAH-LANGKAH MENGELAK KEMALANGAN a.3. b. Pemadam api e.2. 2. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada PANTAI untuk tujuan pembaikan. 2. Kenderaan yang kali diperbaiki dan berusia melebihi 10 tahun dirujuk kepada PANTAI dimana kenderaan itu akan dirujuk kepada PUSPAKOM untuk pemeriksaan lanjut.4. Set spanner b.3. . KESELAMATAN UNIT PEMANDU (PENGANGKUTAN / KENDERAAN) Pengangkutan dalam sebuah hospital memainkan peranan yang penting seperti :a) Menguruskan perkhidmatan ambulans untuk pesakit b) Menyediakan kemudahan untuk urusan rasmi. c.

. HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU........ Management of Physical Patient Transfer -Fall from trolley to trolley/bed/Wheelch air/Couches/Proced ure table & vice versa Patient transfer from Ergonomics incubator to open -Lifting care incubator/cot & vice versa -Backache -Sprain & Strains -Staff .. -Elderly patients & patients who are unable to walk and who are on wheelchair should be assisted on to couches. JOHOR CONTOH JOB SAFETY ANALYSIS HSAJB STAFF AND PATIENT SAFETY PROTOCOLS ( to be used together with standard operating procedures ) WORK AREA TASK HAZARD RISK -Injury -Fractures PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES -Ensure adequate manpower available for lifting patients......... -Trolley should have railings to avoid patient falling....... SURVEILLANCE -Incidence reporting -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of all transport equipment. -Lock trolley/incubator wheels during transfer of patient...... -Use of transfer trolley/roller aids/transfer sheet during transfer of patients. procedure tables & chairs..... -Training on lifting techniques/body mechanics....... -Secure side panels of open care incubator....... -Step-stool for patients to climb on to couches............CONTOH LAMPIRAN PAKEJ ORIENTASI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA .. -Bassinette to be attached to patient trolley where applicable.......... -Lock incubator doors/side port & make sure port sleeves are tight... -Minimize patient transfer from bed to trolley by using appropriate transport beds.

-Use step-up stools when removing or storing from above chest level. -Check air entry in lungs after each movement of patient. Handling Heavy Ergonomics Equipment. -Designation of more staff to handle each equipment or good depending on weight and quantity. -Trained staffs to manage airway during transport. -Observation reinforcement -Incidence reporting. & .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Cont/ Management of Patient Transfer from trolley to trolley/bed/ Wheelchair/ Couches/procedure table & vice versa Patient transfer from incubator to open care incubator/cot & vice versa Physical -Hypoxia -Airway adjunct disconnected or dislodged from ventilated patient -Patient waiting to be attended and who are on trolleys and wheelchairs are not to be left alone and must be accompanied. Sets & -Lifting Goods -Portable equipments -Sets -Raws goods -Frozen goods -Dry goods -Boxes -Cartons -Backache -Sprain Strains -Staff & -Use trolley to transport.

-Workload & responsibility shared equally. -Normal sleeping time distruption for shift & on-call staff. -Heavy responsibility & work load. -Six monthly professional support & counseling to all staffs.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Working Hours Psycho-Anxiety social -Stress -Long working -Depression hours. -High expectations. . -Work process. -No proper guidelines or protocol. -Frequency & duration of night duties reduced. protocols & guidelines to be made available and be reviewed. -Enough posts made available and be filled. -Motivation and incentives.

. -Implement a good ‘Q’system. -Implement a recovery system. -Anxiety -Stress -Complains -Aggression -Abuse -Enough posts made available and -Incidence reporting. -Motivation and incentives. -Shorten waiting time. -Visual entertainment and documentaries to be telecast for viewing while waiting. -Implement Piagam Pelanggan and accept complaints positively. -Reading material to be made available. -All waiting area to be air conditioned.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient -Realtive CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Waiting Time For registration consultation. be filled to give faster services. -Flow chart must be simple and patient friendly. -Workload & responsibility shared equally. treatment & management Psychosocial -Long waiting hours -Disruptions of daily routine -Next of kin have other responsibility to deal with. -Soft music to be played during period patients are waiting.

. -Strictly enforce Standard Precautions Practices & Additional Precaution Practice. -height adjustable operating tables and surgeons stool to be used for procedures. -Proper homeostasis before patients leaves surgery. -Incidence reporting. -Provide free formula milk for 6 onths for babies of VDRL/HIV mothers as no breast feeding allowed. surgical gloves and boots if necessary. -Patients to screened & notified to all staffs concerned. -Practice good body mechanics during procedures. double. -Six monthly health status assessment & documentation -Risk assessment -Infection rate surveillance -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of all equipment. -For surgical gowning use non-strike through disposable gowns. mask. -Use goggles. secretions and excretions except sweat -Non-intact skin -Mucous membrane -Standard Operating Procedures to be strictly adhered. -Aceptic techniques to be strictly enforced for non-invasive procedures. -Sterile technique to be strictly enforced for all invasive procedures.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Patients Care – Including the whole process of invasive & non-invasive procedures Physical -Sharps -Backache -Sprain Strains -Injuries -Cross infection & Biological -Blood -All body fluids.

-Benches used for examination & treatment must be covered with linen. -Check list for procedure to be performed -Marking affected body part with markers by surgeon concerned -System of counter checking by second person -Motivation & support to staffs by superiors. -Choice of alternative antiseptic to be made available. . -Careful history of allergy from patient. -Linen cover for benches & couches used by high risk patients to be changed before used by next patient. on patient in laying down position.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Cont/ Patients Care Chemical Including the whole -Antiseptics process of invasive & non-invansive procedures Psycho-Social -Stress -Medico legal Implications -Allergy -Eczema -Wrong procedure -Wrong body part intervened or investigated -Wrong patient -Document mixup -Quality of service will be compromised -Neglecting patient care -All invansive procedures to be done -Incidence reporting. -Check list of patient identification -Incidence reporting.

Nursing Psychiatric patients Psychosocial -Suicidal tendency -Injuries -Fractures -Head Injury -Fatality -Patients -Encourage close family members to accompany -Close observation nearer to nurses station -Windows to be fitted with grills -Observation reinforcement -Incidence reporting. & . restrain -Patient sedated in the emergency department -Secured examination room for violent & aggressive patients -Alarm system & CCTV -Security personnel available -Interviews conducted in clinic & in privacy -Desired level -Relatives of patient -Staff cooperation not optimal -Enviroment Psycho-social -Stress -Patient -Relative -Adequate staff training Counseling -Comtinous Medical Education -Hazard leave & -Incidence reporting. Physical -Injury -Assault -Hidden sharp object in cloths -Adequate manpower for physical -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Patient -Staff -Relatives CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Psychiatry Patients Care-– Including the whole process of invansive & non-invansive procedures.

.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Mother -Staff -Baby CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Childbirth Physical -Wrong Tagging Psycho-social -Stress -Medico legal -Baby Mix-up -Mother to be tagged -Observation & -Identity verification before delivery reinforcement -Tag for baby prepared and verified -Incidence reporting. Physical Elderly & Restless -Fall Patients -Injuries -Frctures -Head Injury -Patients -Nurse in COT beds -Observation & -Close observation nearer to nurses reinforcement station -Incidence reporting. prone but nursed in later position and interchanged hourly Nursing Children. supervision of breast feeding mothers especially primi. with mother before delivery -Tagging to be done immediately after delivery -Witnessed & Documented in PEROBST – 304 form. Breast Feeding Physical -Suffocation -Fatality -Neonate -Health Education & close -Incidence reporting. postcaesar & post analgesia. Nursing Neonates in Physical Cot -Suffocation -Fatality -Neonate -Health Education to mothers & -Observation & close supervision of neonates reinforcement -Ensure neonates are not nursed -Incidence reporting.

made available Chest Drainage Tube Physical -Injury -Tubing -Pneumothorax slipped out -Chest tube bottle Accidentally broken. -Verification of blood transfusion checklist before transfusion -Emergency trolley to be available Hand Washing Chemical -Antiseptic solution -Allergy -Eczema -Staff -Patient -Choice of alternative antiseptic to be -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Blood Transfusion Biological -Blood & Blood products -Reaction -Blood Bag Mix-up -Cross Infection -Anaphylaxis -Fatality -Medico-legal -Aseptic & sterile technique to be -Incidence reporting.Incidence reporting. strictly enforced. Intubation Physical -Tooth -Broken during -Patient procedure -Airway obstruction -Medico-legal -Inspection of teeth after intubation -Intubation to be done by trained staff . -Staff -Patient -Use disposable unbreakable bottles -Constant observation -Incidence reporting. .

-Orientation to patients on hot water delivery time -‘No Entry of Patient’into pantry signage Hot Water Taps for Physical bathing & washing -Thermal -Scalds -Burns -Staff -Patient -Mothers -Awareness amongst staff . -Orientation to patients/mothers on hot water & cold water taps -Taps to be clearly marked .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Oxygen Therapy Physical -Cylinder fall -Injury -Secure cylinder during storage & -Observation & transport reinforcement -Use wall mounted pipe line gases -Incidence reporting.Incidence reporting. -No smoking signage -Training on Oxygen therapy & handling of Oxygen tanks -Fire-disaster plan with trained fire fighting team in each unit.Incidence reporting. Filling Hot Water Physical Thermos Flask -Thermal -Scalds -Burns -Staff -Patient Awareness .

fan -Avoid spillage -Containers to be recapped air-tight immediately -Use low temperature plasma hydrogen peroxide autoclaves for heat sensitive apparatus (Sterrad Sterilization) as an alternative -Disposable only for single use & not to be reused to avoid disinfecting . goggles.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Preservation Specimen of Chemical -Formaldehyde -Carcinogenic -Pulmonary Oedema -Use of mask. apron and gloves -Well ventilated room with exhaust fan -Avoid spillage -Containers to be recapped air-tight immediately -Decontaminate shower washer available Disinfection of Chemical instruments.Incidence reporting. -Staff respiratory & skin irritation -Use mask. googles. -Disinfectant tubings. etc -Eye. impermeable . airway adjuncts. impermeable -Observation & apron and gloves reinforcement -Well ventilated room with exhaust -Incidence reporting.

coagulated using monopolar. shoe cover & -Six monthly health double gloves status assessment & -Done in cytotoxic safety cabinet documentation -Risk assessment -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of safety cabinet. -Incidence reporting Hood. disposable gowns. -Use jumpsuits. bouffant caps. Chemical -Fumes -Carcinogenic -Staff -Use sucker to suck away fumes -Use mask properly as to be air tight around edges of mask . Diathermy Physical -Thermal -Fires -Burns -Explosions -Staff -Patient -Technique of holding dissecting -Observation & forceps to allow diathermy flex to be reinforcement touched nearest to the area to be -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Administration Cytotoxic Drugs Reconstitution cytotoxic drug of Chemical -Cytotoxic Drugs of -Eye. -Staff respiratory & skin infection -Strictly follow Standard Guidelines -Observation & on Handling and Administration of reinforcement Cytotoxic Drugs -Incidence reporting.

-Reduce exposure to noise to less than 8 hours / day -Noise level should not be more than 80Dba -Incidence reporting -Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of drills. burs and saws .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Bone Cement application Chemical -Fumes -Respiratory & -Staff eye irritation -Addiction to glue sniffing -Use sucker to suck away fumes -Observation & -Use mask properly as to be air tight reinforcement around edges of mask -Incidence reporting. goggles and gloves -Incidence reporting. -Use goggles Amalgam Mixing & handling Chemical -Mercury vapour -Mercury toxicity -Patient -Staff -Use face mask. during processing. -Use amalgam capsules to avoid spillage Drilling Bone & Sawing Physical -Projectile -Noise -Eye Injury -Hearing problem -Staff -Use goggles -Use ear-plugs if prolong exposure.

. -Use eye pad for patient -Stop phototherapy when doing other procedures on patient -Shield phototerapy unit with cloth -Avoid staring into light .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Operating Lights Physical -Thermal -Glare -Sweating -Cross infection -Eye strain -Headache -Maximise distance of lights surgeons -Lights should be anti-glare emit cold light -Light intensity should be adjustable to reduce glare -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of all equipment Laser Procedures Physical -Thermal -Fire -Burns -Eye injury -Staff -Patient -Use laser goggles -Trained staff to handle equipment -Observation & reinforcement -Incidence reporting. Phototherapy Physical -Thermal -Glare -Burns -Eye strain -Headache -Patient -Staff -light distance not less than 45cm from -Incidence reporting. patient except when using biliblanket.

-Care of patient’s valuables protocol formulated. staffs in uniform. Patients should be advised to recomfirm with staffs if suspicious. -Do not accept property for safe keeping if next of kin available.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Hospital Enviroment General Safety Physical -Darkness -Lonely pathway -Secluded area -Drain & holes -Theft -Robbery -Rape -Injury -Staff -Patient -Pathways and roads should be well lit -Incidence reporting. -Female staffs should come and go in groups of more than two -Do not wear heavy jewellery -Security to be more frequent along probable areas -Drains & Holes to covered -Patients with valuables to be given advice to take instructions only from -Incidence reporting. -Cleaners & maintenance workers not to be left alone in offices. -Monitor & supervise cleaners & maintenance workers. Patient’s Valuables Physical -Robbed -Stolen -Lost -Missing -Depressed -Complaints -Staff -Patient Safety During Physical Maintenance Work -Stolen -Damage -Complains -Staff -Breach of Akta Rahsia . -Patients should be advised to handover valuables to next of kin for safe keeping immediately.

to be kept locked.C. -I.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of ambulances and transport vehicles . . .C. -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of ambulances and transport vehicles Psyco-social -Stress -Complaints Tranportation Ambulances & Patient Transport Vehicles Physical -Bald Tyres -Defective breaking system -Uncuisoned interior -Noise Bumpy -Accident -Injuries -Anxiety -Nausea Vomiting -Staff -Patients & & relatives -Daily checks on tyres and breaking system -Interior of all vehicles not requiring the use of safety belts to be padded and cuisoned -Air tight windows with proper airconditioning & ventilation -Air suspensions for vehicles -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patients CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Borrowing Hospital Physical Property for Patient -Wheelchair Care -Identity Card -Lost -Stolen -Only I.C. & wheelchair should be signed in & out. of applicant accepted & not any other document. -I.

Equipment and Pipelines Gases -Incubators -Radiant Warmer -Monitoring Appliances . -Reduce volume of vital sign monitors -Night sedation for patients if necessary. -Fire extinguisher should by available at all times. Observation & reinforcement -Incidence reporting. .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Use of Electrical Appliances.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances Psycho-social -Stress -Noise -Insomnia -Depression -Patient .UVL Light -IRR Lights -IPT Traction -ICT Traction -Sewing -Fluidotherapy -Tunturi -POP Cutter -Suspan & Heat Gun -Bobath Table -Lido Physical -Fire -Thermal -Electricity -Falls -Dust -Hyperthermia -Staff -Burns -Patient -Injury -Electrocution -Irritationb of eye/nose & respiratory problem -Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Set alarm range for minimum & maximum where applicable -Use anti-static footwear -Use ceiling mounted appliances -Use electrical and pipeline outlets from ceiling mounted pendents -Wires & hoses running on floor to be covered with cloth to prevent tripping -Use scavenging system for all anaesthetic gases -Use POP Cutter fitted with vaccum -Use face mask when using POP cutter -Electrical appliances to be switched off & unplugged when not in use.

Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available Biological -Body fluids -Cross infection -Patient -Staff -Benches/couches to be covered -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Use of Other Appliances & Equipment by Patient/on Patients & by Staffs -Hand Exercise -Monark -Sanding Board -Cutting Splints -Balancing Board -Trampoline -Therapy Ball -Rubber Floors Mats -Rollator -Standing Frame -Mattress & Ball Pool -Small Toys Physical -Falls -Spring Broken -Rubber Band -Dust -Cutting tool -Swallow Toys -Injury -Staff -Irritation of -Patient eye/nose & skin -Respiratory problem -Wrist strain & sprain -Chocking -Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Proper demonstration to patient on proper usage -Patient to be accompanied by therapist and assistance given for the needy -Equipment should be secured properly so that it does not fall off -Periodic sharpening of cutting tools -Scissors for left handed person -Hard surfaces. . . by clean linen and changed if soiled or used by high risk patients. frames & rails to be padded -Therapist should be trained in CPR -Extra supervision for paediatric patients Observation & reinforcement -Incidence reporting.

WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Environmental Factors Physical during Invasive -High procedures and temperature storage of sterile equipment & Aseptic Dispensing Procedures -Low temperature -High Humidity -Cross infection -Maintain temperature between 18-22°C -Check temperature three times a day Observation & reinforcement -Incidence reporting. Neonates & Infants -Staff -Patient -Use warm blankets and warm mattress -Burns -Extra precaution when using volatile gases and diathermy machines Maintain air exchange @ 25 cycles/hour -Ventilation -Cross Infection -Staff -Patient . .Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of air conditioners & ventilation system. -Hypothermia -Geriatric.

Sulfhite -Aluminium Sulphate -Sulphuric Acid -Dust from Walles -Injury -Staff -Eye & skin irritation -Breathing disorders -Headache due to odour -Proper hand washing after handling wallets. -Dark room to have exhaust fan & flooring should be dry. . -Use face mask. Analysing & calibrating radiation film monitoring badge every month by MINT -Hazard leave Chemical -Fumes from solution & spillage Hydroquinone -Pot. -Incidence reporting. Carbonate -Pot. Hydroxide -Pot. gloves & goggles. Sulfite -Ammonium Thioshiphate -Sod.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE X-Ray Imaging Fluroscopy & Physical -Radiation -Mutagenicity -Staff -Terratogenic -Somatic & Genetic effect -Erythemia -Cataract -Leukemia -Weight of -Backache lead apron when worm -Staff -Hazard Signage & Light -Use Personel Protective Equipment as per appendix. -Notification to all present before each imaging -Staffs & patients to be a minimum distance of 2 meters from radiation source in areas imaging done outside Imaging department -Use lead screens -Imaging to be done only in designated area -Use lighter lead aprons -Use 2 piece dress/skirt type lead aprons.

Planned Preventive Maintenance of autoclaves -Yearly certification from JKKP should be sought for autoclaves.Monitor scheduled and face shield. face mask .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Steam Autoclaving/ Decontimination & Drying Physical -Steam -Thermal -Scalds -Burns -Only Trained staffs to operate -Incidence reporting. be worn as follows:Heavy Duty Rubber Gloves Face Shield Water proof Aprons Boots -Instruments to be soaked & decontaminated with disinfectant prior to handling -Instruments used in biohazard cases received in double biohazard bags -Thermal washer disinfector @ 90°C used to minimize handling . -Use insulated gloves. Handling & Washing Biological Contaminated Surgical -Blood -Cross infection Instruments -All body fluids. secretions and excretions except sweat -Tissues -Staff -Personal protective equipment to -Incidence reporting.

-Yearly assessment on hearing. reporting. -Hand washing after handling -Chemicals to stored in designated area with enclosed shelves and properly labeled Loading & Unloading of Ergonomics Sets into dryer & -Lifting autoclave & storage of -Arranging sets Physical -Falling heavy objects -Backache -Sprain Strains -Staff & -Injury Packing of Linen. Observation & reinforcement -Incidence reporting. Soft -Noise -Conductive Goods & Sets Deafness -Lint & fabric -Allergy fibres -Rhinitis -Eye irritation -Staff -Staff -Use carrier system -Sets not more than 7kg each -Use stepup stools -Heavier sets to be stored at the bottom shelf -Training on lifting technics/body mechanics -Use safety boots -Wear Ear Plugs -Use face Mask -Install Exhaust fan -Minimal handling of linen -Linen to be prefolded by launder on delivery. plastic aprons and Incidence goggles when handling.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Handling & Washing Chemical Contaminated Surgical -Detergent Instruments -Disinfectant -Skin allergy -Eye Irritation -Use gloves. .

p.5 – 2. -Pool surrounding to be fitted with hand rails -Use floats & proper aids while in pool. .8 -Room temperature is controlled at 25°C -Therapist is not in the water for more than 1½ to 2 hours without a break -Drinks given to patients & therapist after session -Shower before & after pool sessions.m -pH level between 7.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient -Relatives CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Hydrotherapy Physical -Fall -Drowning -Floor of pool to be made of non-slip material.2 – 7. -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of pool to avoid slippery floor -Thermal Chemical -Cloride -Scalds -Patients -Temperature of water to maintained between 34-37°C be -Daily check & record temperature of pool -Skin irritation -Free Chloride level of 0. .5 p.

Frying Biological & Washing Equipment -Body fluids -Contamination -Food Chemical -Gas -Detergent -Fire -Explosion -Contamination -Staff -Food -Staffs to trained on safe handling -Observation & &usage of gas cylinders reinforcement -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available -Incidence reporting -Conform to Food Act -NIA 49 Cooking Boiling.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Process of Washing & Physical Cutting Raw Products -Slippery floor for Cooking -Knives -Injury -Staff -Wrist strain & sprain -Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Equipment should be secured after use -Periodic sharpening of cutting tools -Flooring to be kept dry -Use anti-skid footwear -Observation & reinforcement -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available . . .

-Floor to be dry before signage is removed -Use anti-sid footwear -Observation reinforcement -Incidence reporting. & Limitation of Visitors to Physical Critical Care Areas Overcrowding -Air pollution -Cross infection -Staff -Patient -Limit visitors to two visitors per -Incidence patient at any one time reporting. . -Immediate drying equipment available. -Advise to visitors on status of patient Security Sealing Physical -Sealing Envelopes -Fire -Injury -Staff -Use sealing stickers instead of heat -Incidence sealing wax reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Floor Cleansing Physical -Slippery floor -Fall & Injury -Slippery floor signage and cording of area during cleaning & drying.

Bahan kimia berbahaya disimpan di tempat yang selamat 9. 3. minum atau merokok semasa bekerja Tidak dipengaruhui alkohol atau dadah semasa bekerja Menghadiri latihan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dari masa ke semasa Menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi yang sesuai dengan betul. Susun atur yang kemas 2. Pengalihanudara yang baik 5. Mematuhui arahan keselamatan sepanjang hari Menyelenggara mesin dan peralatan secara sistematik Tidak makan . 4. . Peralatan yang berfungsi dengan baik dan sesuai 7. KEADAAN KERJA SELAMAT YANG PERLU DIWUJUDKAN 1. Ruang kerja yang selelsa 3. 8. Tanda – tanda amaran bahaya yang jelas dan mencukupi 12. 7. Peranti keselamatan pada mesin yang sesuai 8. Sistem pencegah kebakaran yang lengkap dan berfungsi 11. Sistem pengera yang berfungsi 10.LAMPIRAN 3 CONTOH . 6. Sentiasa mengikut protocol kerja selamat Menumpukan sepenuh perhatian semasa kerja .POLISI KESELAMATAN JABATAN / UNIT UNIT PEMULIHAN CARAKERJA HSAJB PERILAKU SELAMAT YANG PERLU DIAMALKAN 1. Bunyi bisiang yang terkawal 6. Tanda – tanda arahan keselamatan yang jelas dan mencukupi. 5. Pencahayaan yang mencukupi bagi kerja yang dilakaukan 4. 2.

Perlu ada bukti penyelengaraan telah dilakukan. 3. 2. Langkah berjaga-jaga universal untuk menghalang anggota dan juga pesakit lain dari dijangkiti oleh pesakit yang membawa penyakit merbahaya seperti AIDS atau penyakit kelamin (STD) perlu diamalkan. PENGAWASAN 1. Sekiranya penylengaraan tidak dilakukan mengikut jadual. Kesemua peralatan dan perkakas perlu diselenggarakan dari masa kesemasa untuk memastikan ia adalah dalam keadaan selamat untuk digunakan. Semua Unit JPCK perlu ada Jadual PPM dari pihak Pantai Medivest dan jadual ini perlu dipamerkan. Anggota hospital perlu membasuh tangan dan memastikan tiada luka-luka terdedah kepada anggota semasa mengendalikan pesakitpesakit tersebut.PENYELENGGARAAN 1. . perlu memaklumkan kepada Pihak Pengurusan Pantai Medivest.

• Contractors are expected to pre-plan all work to minimize the potential for personal injury and property damage. 3. the following major components must exist within each Contractor’s safety program: 1. lead abatement. • Contractor employee safety and health must take priority over all other influences during the day-to-day decision-making process. implement. patient and for the protection of property and the general public. training records. • This information shall include.CONTRACTOR SAFETY REQUIREMENTS Each Contractor is required to develop. At a minimum. site specific fall protection. safety control methods. and maintain a safety and health program that addresses the hazard(s) to which its employees are or will be exposed. • All levels of Contractors’ management and employees must be held accountable for safety performance. which is designed to anticipate and identify hazards before work begins. • Develop the plan in a project specific nature. • Contractors’ upper management must be fully committed to safety efforts and constantly strive to educate their employees on the importance of performing work in a safe manner. • Contractors’ management must routinely demonstrate to their employees that the safety measures taken are not an added burden. high angle rescue procedures. but is not limited to: scope of work. HSAJB employees. in order to ensure all parties are executing their work at an acceptable level with regards to safety. Competent Persons. excavations etc. asbestos abatement. . 2.LAMPIRAN 4 CONTOH . but rather are important and an expected part of the process. Attitude/Culture • Contractors must clearly articulate that safety is everyone’s responsibility. Accountability • Measurable performance criteria must exist and be routinely analyzed by Contractors’ upper management. • Know in advance what measures will be taken to eliminate hazards or adequately control the anticipated risks for each scope of work. sequence of activities. Pre-Work Planning HSAJB recognizes that pre-planning and coordination are a key aspect of Project safety. Each Contractor is charged with the responsibility for conducting its operations in a manner that will provide safe working conditions for all construction related employees.

temporary partitions.4. shields. Work Scope • Contractors exposing themselves to hazards outside of their work scope shall adhere to the Contractor Safety Requirements or the facilities site safety procedures associated with the specific hazards regardless of Contractor’s work scope. Protection of the Public and Property • The Contractor shall take all necessary action to prevent injury to the public and/or protect property from damage. and instructional safety signs shall be conspicuously posted where necessary. a watchman shall be placed at all openings . and injuries in order to ultimately determine the root cause(s) of the incident and to take appropriate corrective action to prevent recurrence. signs. entrances to buildings and vehicular roadways. • Unexpected hazardous acts and conditions must be immediately reported. • Barricades shall be secured against accidental displacement and shall be maintained in place except where temporary removal is necessary to perform the work. entrances to buildings. near misses. • Information pertaining to specific hazards must be discussed and shared with all affected parties. Evaluation/Auditing • Each Contractor’s management must periodically review its company’s comprehensive safety measures to determine their overall effectiveness in controlling losses. • When it is necessary to maintain public use of work areas involving sidewalks. or exits that remain in use by the public shall be kept clear of obstructions to permit safe ingress and egress of the public at all times. a signalman shall control the moving of motorized equipment in areas where the public might be endangered. • Sidewalks. Communication • Proper communication between HSAJB and all Contractors is critical. 5. When a barricade is temporarily removed. • Appropriate warnings. the Contractor shall protect the public with overhead protection. 6. • Prompt investigations must be conducted of all accidents. and provide adequate visibility. • The Contractor is responsible for the day-to-day routine safety management on the Site : 7. In addition.

materials. • Smoking is prohibited 11. . It is the responsibility of every Contractor on-site to keep their work area clean. supplies. creating a disturbance will not be tolerated. Contractors are responsible for trash and debris that is generated by their work. Adequate housekeeping must be maintained at all times. state and local safety laws and regulations. fighting. prevent damage to property.8. the public and other persons. Trash and debris must be collected and placed in proper containers on a daily basis. and avoid interrupting the normal operation of the plant or construction site. • Comply with all federal. and industry standards • The Contractor shall be responsible for providing and ensuring the use of required personal protective equipment for its employees. trash boxes. • Good housekeeping affects safety. all employees and Contractors have the authority to stop work and/or correct unsafe acts or conditions when necessary. Contractors shall notify HSAJB Representative immediately. • 10. Accident Reporting and Investigation • In the event of a work-related accident resulting in a Contractor employee injury. Housekeeping & Sanitation • Housekeeping is everyone’s job. Trash chutes. common areas. and production. and equipment. or other approved means such as barricading and/or flagging shall be utilized. This includes parking areas. construction zones and toilet and drinking water facilities. quality. 9. Employee Conduct • Gambling. General Safety • Protect the health and safety of employees. To accomplish this. break rooms. Trash shall not be randomly thrown off a floor or through openings in the floor.

. BANGUNAN & KEBERSIHAN UNIT BIL 1 TINDAKAN Terima laporan kerosakan dari staf TANDA CATITAN 2 Periksa kerosakan samada § § Alat-alat perubatan Bukan Perubatan Bangunan unit unit dan atau 3 Periksa kebersihan persekitaran 4 Buat aduan ke Unit Pantai Medivest melalui talipon Rekod dalam buku catitan § § § § Tarikh Masa No. Beri peringatan jika tindakan belum dijalankan Catit dalam buku permohonan pembaikan kerosakan mengenai : § § Tarikh pembaikan pulih Kerja-kerja pembaikan memuaskan/ tidak 8. Pastikan tindakan 7.LAMPIRAN 5 CONTOH SENARAI SEMAK BAGI TUGAS PENGURUS PENYELENGGARAAN ALATAN. aduan Jenis aduan aduan telah diambil 5 6.

1 General Safety guards or railings should be installed around hazardous areas. Hard to grip handrails. 1 Fig. ramps. especially those with mobility problems. 2. 2 Fig. windows positioned less than 1. No railings or handrails. accessible roofs. stairs. 3 .LAMPIRAN 6 CONTOH . PLANNING PRINCIPLE To install adequate railing. galleries. On stairways. wherever needed for the comfort and safety of all people. DESIGN CONSIDERATIONS 3. Handrails should be installed to assist disabled persons in bathrooms and Fig. PROBLEM IDENTIFICATION Unsafe railings. 3. mezzanines.40 m high.00 m from the landing should have railings. balconies and raised platforms more than 0.ARCHITECTURAL DESIGN CONSIDERATIONS RAILINGS AND HANDRAILS 1.

3 Mounting Railings should be securely attached to the Fig. 4 Fig.95 m above the finished floor level. or a low curb should be installed at a height between 50 mm and 75 mm (fig.75 m from the floor. handrails should be mounted between 0. 1) (1) To facilitate use by ambulant disabled and elderly people. To guide sightless people using a long cane.60 m. 2). a rail should be mounted at a height between 0. 6 .toilets (see Rest Rooms).85 m and 0.2 Height (fig. a third handrail can be mounted at a height of 0. 3. Low curbs also act as wheelstops.10 m and 0. 3. 1). For the benefit of wheelchair users. To facilitate use by children and short people. Spacing between the vertical and horizontal bars of railings should be narrow for the safety of children. 5 Fig. Handrails should not obstruct the path of travel. a second handrail can be mounted between 0.70 m and 0.15 m (fig.

45 m at the top and bottom of stairs and ramps.4 Form (fig. Railings should not end abruptly but extend to the floor or blend into the wall so as not to create a hazard for sightless people.wall or to a supporting structure so as to withstand heavy loads.5 Handrails for ramps and stairs Handrails should continue uninterrupted (except for doorways) on both sides and around the landing.4).30 m and 0.00 m wide. For stairs or ramps more than 3. Stairs). 3. except in places where extensions could obstruct the pedestrian flow (fig. . Sharp edges should be avoided. Circular cross-sections with a diameter of 40 mm are preferable. Handrails should extend horizontally for a distance between 0. 3) Handrails should allow a firm and easy grip. a continuous intermediate handrail could be provided (see Ramps. 3.

8 Colour A contrasting colour is recommended for handrails to alert people with sight problems. they should be modified or replaced.90 m long should be applied to the top and bottom edges of the handrail to alert the partially sighted. .6 Wall-mounted handrails The space between the handrail and the wall should be between 40 mm and 50 mm for smooth walls and 60 mm for rough textured walls (fig. a contrasting tactile strip at least 0. a space of at least 0. 4. EXISTING CONSTRUCTIONS If existing railings and handrails do not comply with the above requirements.3. Where handrails are fully recessed into walls.7 Tactile marking For emergency exit stairs or ramps. 5).15 m should be allowed between the top of the rail and the top of the recess (fig. 6). 3. 3.

MALAYSIAN MINISTRY OF HEALTH Checklist and Suggestions : Falls Prevention A) BATHROOM/TOILET ü Is there any curbs? Suggestion: Install / built in a ramp if the height is more than 1 inch. ü Is any grab rail available in the bathroom /toilet? Suggestion: Install grab rail next to the toilet shower ü Is the floor is slippery? Suggestion:It is recommended to put non skid / non slip mat in the bathroom/toilet. Recommended appropriate height of the bed (depends on individual needs) o o o o o C) KITCHEN ü Is the items within reachable height? Suggestion: Place the items which are in daily use at reachable height ü Is the kitchen arrangement is organized well? Suggestion: Arrange the items in the kitchen in proper order to avoid fall ( slip / trip) o o .LAMPIRAN 7 OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE. Make sure the floor is dry always ü Do you find it easy to bathe while standing? Suggestion: Use a stable plastic chair or shower chair B) BEDROOM ü Is it easy for you to get in and out of the bed? Suggestion: Make sure the bed is firm (not too soft).

loose rugs and electrical cords? Suggestion: Put telephone/ electrical cord out of the way or fix it properly with the tape on the floor avoiding trip or falls ü Do your floors get wet very often? Suggestion: Apply non slip product at most wet areas and keep your floor dry eventually all the time o o F) LIGHTS ü Are your lights bright enough? o Suggestion: Use fluorescent lights with 100-200lux reading (1 lux = 1 candle light) ü Is your outside pathways / stairs/ steps/ entrance well lit at night? Suggestion: Switch on the lights for clear vision o G) STAIRS ü Can you see the edge of the steps clearly? Suggestion: Mark or recode the edge of the steps with paint or non.D) LIVING AREAS ü Is it easy for you to get out from your sofa? o Suggestion: Use a firm based chair with appropriate height ü Is the furniture arranged well for freely move around? Suggestion: Keep all furniture out of walkways E) FLOORS ü Are the floors slippery? Suggestion: Low pile carpet / unglazed tiles are better ü Is the layered floor properly fixed? Suggestion: Repair / replace the damaged carpet o o o ü Are the floors clear of low furniture.slip tape in with the bright color ü Is there grab rail at both sides of the stairs to hold on? Suggestion: Install railing at both sides o o .

MALAYSIAN MINISTRY OF HEALTH ü Are the stairways clear from clutters and objects? Suggestion: Clear the stairways ü Are stairs non slip and in good condition? Suggestion: Apply non slip covering and repair the damaged steps G) CLOTHING & FOOTWEAR ü Are you shoes well fitted and in good condition? Suggestion: Wear well fitted and good conditioned shoes ü Is your cloth too long and below your ankle? Suggestion: Wear a cloth above ankle to avoid tripping o o o o DISEDIAKAN OLEH PEREMALATHA SUNDRAM PEGAWAI KESELAMATAN PERKERJAAN 2010 .OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.