BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

Diqi Munawar Shodiq. S.pd .Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas.

S.Bagian-bagian biantara : a. b. d. e. Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq. c.pd .

Diqi Munawar Shodiq. salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW. Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT. Assalamu’alaikum Wr Wb a. mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya).Conto biantara a. S. ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman.pd . ogé ka kulawargana.

Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan. Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011. Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66.c. S. ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Diqi Munawar Shodiq. Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa.pd . Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda.

pd . Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun.d. Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq. e. S. Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan. mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya).

S.Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq.pd .

pd . S. Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq.

Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep. Metode biantara atau pidato  1. Diqi Munawar Shodiq. Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan. atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir. S. 3. Biasana diacara       dadakan. 2. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti.pd . Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. 4. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.