BIANTARA (PIDATO)

BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas.pd . Diqi Munawar Shodiq. S.

e. Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq. d.pd .Bagian-bagian biantara : a. S. c. b.

Diqi Munawar Shodiq. Assalamu’alaikum Wr Wb a. Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT. ogé ka kulawargana. salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW.pd . mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya).Conto biantara a. S. ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman.

S. Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan.c. Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66. Diqi Munawar Shodiq. ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa.pd . Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011. Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi.

e.d. S. Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun. mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya).pd . Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan. Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq.

Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq. S.pd .

S. Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq.pd .

pd . Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep. Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan. 2. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana. Diqi Munawar Shodiq. Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir. Biasana diacara       dadakan. 3. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti. Metode biantara atau pidato  1. S. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful