BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

pd .Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas. Diqi Munawar Shodiq. S.

pd . d. c.Bagian-bagian biantara : a. e. Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq. b. S.

ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman. Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT. mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya). Assalamu’alaikum Wr Wb a. salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW.Conto biantara a. ogé ka kulawargana. Diqi Munawar Shodiq. S.pd .

c. S. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa. Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi. Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Diqi Munawar Shodiq.pd . ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011. Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66. Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan.

d. e. Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan. Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun. Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq.pd . mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya). S.

S.Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq.pd .

 Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq. S.pd .

Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana. Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. 4. 3. Metode biantara atau pidato  1. Biasana diacara       dadakan. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). Diqi Munawar Shodiq. Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep.pd . S. Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti. atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful