BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

pd . S. Diqi Munawar Shodiq.Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas.

e. b. d. c. S.Bagian-bagian biantara : a. Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq.pd .

S. mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya).pd . ogé ka kulawargana. Diqi Munawar Shodiq. Assalamu’alaikum Wr Wb a. Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT.Conto biantara a. salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW. ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman.

Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan. ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa.c.pd . Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi. Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011. Diqi Munawar Shodiq. S. Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66.

S. mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya).pd . Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun. e. Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq. Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan.d.

pd .Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq. S.

S.pd . Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq.

S. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). 3. Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep. Diqi Munawar Shodiq. Biasana diacara       dadakan. Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana. atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir. 2. Metode biantara atau pidato  1. Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti.pd . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful