BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

pd . Diqi Munawar Shodiq. S.Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas.

Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq.Bagian-bagian biantara : a. S.pd . e. c. b. d.

ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman. Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT. salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW. Diqi Munawar Shodiq. mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya).pd . S. Assalamu’alaikum Wr Wb a.Conto biantara a. ogé ka kulawargana.

c. Diqi Munawar Shodiq. S.pd . Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66. Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa. Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan. Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi. ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011.

Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun. mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya). S.pd . Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq. Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan. e.d.

pd . S.Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq.

pd . S. Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq.

S. Biasana diacara       dadakan. Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep. 3. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). 4. Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan.pd . 2. atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir. Diqi Munawar Shodiq. Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana. Metode biantara atau pidato  1. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.