BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

pd . S. Diqi Munawar Shodiq.Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas.

b. d. Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq.pd . e. c. S.Bagian-bagian biantara : a.

pd .Conto biantara a. Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT. S. ogé ka kulawargana. Assalamu’alaikum Wr Wb a. Diqi Munawar Shodiq. salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya). ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman.

ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa. Diqi Munawar Shodiq.c. Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan. Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66. Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011.pd . Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi. S.

Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun. Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq.d.pd . S. e. Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan. mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya).

Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq.pd . S.

pd . S. Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq.

Diqi Munawar Shodiq. Biasana diacara       dadakan.pd . 2. Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana. S. Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti. 4. Metode biantara atau pidato  1. 3. Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful