BIANTARA (PIDATO

)

Diqi Munawar Shodiq, S.pd

S.Definnisi Biantara Nya éta ?  Nya éta nyarita (berbicara) dihareupeun (di depan) jalma réa (orang banyak) pikeun (untuk) nepikeun (menyampaikan) hiji hal sacara jelas. Diqi Munawar Shodiq.pd .

c.pd . S.Bagian-bagian biantara : a. b. e. d. Salam pamuka Kalimah bubuka Bagian eusi Kalimah panutup Salam panutup Diqi Munawar Shodiq.

Puji & syukur urang sanggakeun (kita panjatkan) ka Allah SWT. Assalamu’alaikum Wr Wb a.pd . Diqi Munawar Shodiq. S. ogé ka kulawargana. ka para sahabat tur para muslimn dugi ka ahir zaman. mudah-mudahan urang salawasna (selamanya) di tangtayungan (di lindungi) Mantena (olehNya). salawat sarta salam mugi ngalir ka Nabi Muhammad SAW.Conto biantara a.

Urang ayeuna sarua (sama) berjuang tapi lain ngalawan Belanda. Urang berjuang mertahankeun (mempertahankan) kasatuan jeung persatuan bangsa.pd . ogé (juga) berjuang nyanghareupan (menghadapi) kamajuan jaman. Dina waktos (waktu) ieu simkuring badé ngadugikeun (menyampaikan) ngeunaan HUT RI dina kaping (tanggal) 17 Agustus 2011.c. Jaman baheulapara pajuang berjuang pikeun (untuk) kamerdekaan. Diqi Munawar Shodiq. S. Ayeuna nagara urang mieling (memperingati) kemerdekaan anu ka-66. Salaku (selaku) generasi ngora (muda) urang (kita) kudu ngeusian (mengisi) kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positi.

e. mudahmudahan naon-naon (apa-apa) anu didugikeun janten (jadi) manfaat kanggo (untuk) urang saréréa (kita semua) hususna (khususnya) kanggo(untuk) simkuring (saya).d.pd . Hapunten (mohon maaf) bilih (kalau) aya kalepatan. S. Karaharjaan (kesejahteraan) kanggo urang sadaya) Diqi Munawar Shodiq. Sapertosna (sepertinya) mung sakitu (hanya itu) anu tiasa (yang bisa) didugikeun.

pd . S.Nu kudu diperhatikeun dina biantara :  Lafal/intonasi  Tata basa/grammar (Inggris)  Pilihan kecap (kata)/diksi  Ngomongna lancar Diqi Munawar Shodiq.

pd . S. Ahli Biantara Orator  Biantara anu ngabahas hal-hal kaagamaan / nu aya hubungana jeung agama di sebut KHUTBAH Diqi Munawar Shodiq.

Metode impromptu  biantara tanpa ngalakukeun persiapan. Metode biantara atau pidato  1. Biasana diacara       dadakan. atawa panyatur (pembicara) teu tiasa hadir. 2. 4. Diqi Munawar Shodiq. Metode ekstemporan Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti. Saterusna dijadikeun catetan-catetan leutik anu eusina pokok-pokok materi anu rék ditepikeun. S.pd . Terus manehna macakeun (membacakan) biantarana. Metode naskah Jalma anu rék biantara nyiapkeun materi kalayan taliti sarta dituliskeun sacara lengkep. Metode ngapalkeun (menghafal) nyiapkeun materi kalayan taliti (dengan teliti) sarta dituliskeun sacara lengkep saterusna diapalkeun (dihafalkan). 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful