Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

eksposisi atau penghujahan. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. wacana mempunyai beberapa ciri penting. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. iaitu terdapatnya pendahuluan. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. ceramah. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. setiap wacana mempunyai struktur. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan. Tanpa makna.Sebagai unit bahasa yang lengkap. sama ada ucapan. isi dan penutup. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. ayat penyata digunakan. Justeru. deskriptif. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. Lazimnya. teks tidak dianggap sebagai wacana. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. sama ada secara naratif. .

Dengan adanya interteks. iv. Hubungan sebab dan hasil. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. Pemilihan kata. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat. . iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis. Hubungan sebab dan tujuan. ii. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. Hubungan latar dan kesimpulan. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan.i. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. iii. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain.1. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. 2.

Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. iaitu sebagai contoh. Dalam bidang pendidikan. Hubungan perbandingan." . bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. tetapi banyak harta benda telah musnah. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat." Anton M. Hubungan penjelasan. Rumah Rosli lebih besar. paragraf. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. buku siri ensiklopedia dan sebagainya.Hubungan syarat dan hasil. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu.

Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. a. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. satuan bahasa. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Di samping itu juga. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. terlengkap. . sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. teratur atau tersusun rapi. mengatasi ayat atau klausa. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. berkesinambungan. iaitu perujukan. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. kohesi. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. kata-kata penghubung dan pengguguran.

ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. Dalam kohesi. kaedah pengguguran. Meanings are realized (coded) as forms. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. kaedah penggantian. . Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. To put this in everyday terminology. meaning is put into wording and wording into sound or writing. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. pengguguran. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. The semantic (meaning). tautan. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. kesepaduan dan sebagainya. konjungsi dan nahuan leksikal. penggantian.

Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. c. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. . Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. konteks segera. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks.b. Manakala.

jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. l) Belakangan ini. b) Di samping itu. Dalam catatan blog akan datang. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. e) Pada masa ini. f) Kini. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. Oleh hal yang demikian. i) Sejak sedekad yang lalu. c) Sementara itu. m) Sejak akhir-akhir ini. d) Dewasa ini. Oleh itu. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. g) Dasawarsa ini. saya bersedia untuk menerangkannya. k) Kebelakangan ini. . b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra.

b) Contohnya. e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. h) Dalam pada itu. d) Tamsilnya. i) Seterusnya. c) Sebagai contoh.d) Lebih-lebih lagi. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. f) Antaranya adalah seperti . f) Lain daripada itu. g) Pada waktu yang sama. e) Dalam pada itu.

e) Dengan itu. c) Akibatnya.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. e) Oleh hal yang demikian. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. g) Dengan keadaan sedemikian. (Huraian 2) a) justeru . f) Dengan berbuat demikian. b) Natijahnya. f) Oleh sebab itu. d) Akhirnya. d) Maka. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak.

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun. c) Secara tuntas. b) Walakin begitu. d) Konklusinya.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. f) Sebagai penghias bicara akhir. h) Secara keseluruhan. c) Namun demikian. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. b) Intihanya. d) Daripada perspektif yang berbeza. i) Secara total. e) Sebagai penutup wacana. .

........ g) Kontradiksinya...... .... . .. j) Dalam pada itu.. ....... ................ f) Bak kata cendekiawan..... g) Persis kata peribahasa........ q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa .. .... o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa . d) Bak kata mutiara.. yakni .e) Jika dilihat dari sudut lain... h) Persis kata peribahasa Melayu...... ......... ................. c) Bak kata orang tua-tua.......... x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa....... ........ k) Dari sudut lain....... ......... l) Persis kata cendekiawan....... i) Di sebalik itu.. m) Hal ini sama dengan peribahasa . e) Bak peribahasa... f) Dengan kata lain.. j) Persis kata mutiara............ .......... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu... ..... k) Persis peribahasa.. .. b) Bak kata peribahasa Melayu.. i) Persis kata orang tua-tua...

[sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan . Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap.sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya .Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat.

...) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri. Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… . saya menegaskan sekali lagi.bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan.-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha.. dsb.. -kejayaan...

. suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya. memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu. dalam keadaan … · Namun demikian.· Lazimnya. pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini . · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … .

. · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini .. · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita .· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .

bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi.· Oleh itu. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN . kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ….. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya. sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian.

. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. ibarat ke bukit sama didaki.sebaik-baik bekal ialah takwa. baik kaya ialah kaya hati. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. Ke muka maju sekata. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. 05. ke lurah sama dituruni." ~Surah al-Hajj:77 07. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. ~Usman Awang 06. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. Berunding cerdik dengan pandai. Tiada tercapai hanya berkata. 03. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. (Hamka). "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.· Intihanya. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Melemparkan jauh jiwa hamba. 02. faham dua menjadi satu. ~Horne 04. maju kita. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. Kalau hidup ingin merdeka.

09. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. . Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Sabar penghilang penat." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur.a. 22. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. (surah Al-Baqarah:214) 20. 14. siapa yang hilang harga dirinya. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. 16.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Secara umumnya. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." 18. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau. ~Davey John Schwartz 10. 15. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Sabda Rasulullah s. Terbang bangau sepanjang hari. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. siapa yang banyak salah. ke tasik jua akhirnya dicari. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. lebih tinggi rasuah yang ada. bererti dia tidak warak. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. 24. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. 19. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. 21. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat.SAIDINA ABU BAKAR 23. Siapa yang banyak bicara." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. 13. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. Kekitaan yang erat tiada yang berat. hilanglah harga dirinya. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. ~ Saidina Ali Abu Talib 17. banyak pula salahnya. . tekun pembawa dekat.

my/Search.bab.gov. http://prpm. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.leksikal dan elipsis atau pengguguran. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. sejumlah ayat. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. penanda penyertaan. penada penghubung. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Cth. artikel. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. halaman 525. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. rujukan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. penanda wacana digunakan. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. ceraian. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. penanda wacana digunakan. khutbah) atau tulisan (spt surat. Apakah definisi wacana? . cerpen).ungkapan wacana. ceraian. sejumlah ayat. Tunjuk menjadi telaga budi.terima kasih.25. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana.penggantian. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. dialog dsb.dialog. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. jenis-jenis wacana. definisi wacana. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3. novel. Apakah maksud penanda wacana? 2. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. Edisi Ketiga. penanda makluman dsb.penggantian. penanda rujukan.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap.buku. ajar menjadi suluh hati.leksikaldan elipsis atau pengguguran. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan.dbp.

sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. artikel. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. Dalam hal ini persoalan seperti siapa. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh. khutbah atau tulisan (spt surat. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu. novel. ucapan. ceraian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana.. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia. sejumlah ayat. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana.kasih. bila. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. pertuturan. cerpen). Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. mengapa. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. kesatuan fikiran yg utuh. cerpen.bab. artikel. Bincangkan kesepaduan wacana 2. Setelah memahami maksud wacana. maka penanda wacana digunakan. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. Maksudnya di sini ialah.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan. percakapan. halaman 525. T. rujukan. ucapan. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu. khutbah) atau tulisan (spt surat.buku. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan.. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. novel. pertuturan. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. percakapan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.leksikal dan elipsis atau pengguguran.tolonglah tuan saya amat buntu. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam ..penggantian.dialog.

Eriyanto .Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. Bhd.(2001)Analisis Wacana. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan.(2002)Penerbit Kanal . Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. edisi Ketiga.sesuatu wacana. (2005). Abdul Rahman Haji Abdullah .Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.Utusan Publications & Distributors Sdn. penanda penyertaan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. penanda wacana digunakan. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. penanda makluman dsb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful