Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

eksposisi atau penghujahan. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan.Sebagai unit bahasa yang lengkap. Lazimnya. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. teks tidak dianggap sebagai wacana. . Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. wacana mempunyai beberapa ciri penting. Justeru. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. setiap wacana mempunyai struktur. deskriptif. Tanpa makna. iaitu terdapatnya pendahuluan. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. isi dan penutup. sama ada ucapan. sama ada secara naratif. ceramah. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. ayat penyata digunakan. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan.

iv. . PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. Pemilihan kata. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Dengan adanya interteks. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat.1. Hubungan latar dan kesimpulan. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. Hubungan sebab dan tujuan. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. iii. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. 2. Hubungan sebab dan hasil. ii. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat.i. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar.

iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh.Hubungan syarat dan hasil. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. Rumah Rosli lebih besar. Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. tetapi banyak harta benda telah musnah. Dalam bidang pendidikan. paragraf. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar." . buku siri ensiklopedia dan sebagainya. iaitu sebagai contoh. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. Hubungan perbandingan. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. Hubungan penjelasan." Anton M.

Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. mengatasi ayat atau klausa. kata-kata penghubung dan pengguguran. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Di samping itu juga.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. berkesinambungan. satuan bahasa. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. a. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. kohesi. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. . Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. teratur atau tersusun rapi. terlengkap. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. iaitu perujukan. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat.

the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. kaedah pengguguran. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. kaedah penggantian. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. penggantian. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. . perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. The semantic (meaning). Dalam kohesi. pengguguran. Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. tautan. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. To put this in everyday terminology. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. konjungsi dan nahuan leksikal. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. meaning is put into wording and wording into sound or writing. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. Meanings are realized (coded) as forms. kesepaduan dan sebagainya.

Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks. Manakala. . Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi.b. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. konteks segera. c. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik.

saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami. f) Kini. Oleh hal yang demikian. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. Oleh itu. Dalam catatan blog akan datang. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. i) Sejak sedekad yang lalu. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. saya bersedia untuk menerangkannya. c) Sementara itu. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. d) Dewasa ini. k) Kebelakangan ini. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. g) Dasawarsa ini. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. e) Pada masa ini. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. . b) Di samping itu. m) Sejak akhir-akhir ini. jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. l) Belakangan ini.

b) Contohnya. f) Lain daripada itu. i) Seterusnya. e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. e) Dalam pada itu. f) Antaranya adalah seperti .d) Lebih-lebih lagi. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. h) Dalam pada itu. g) Pada waktu yang sama. c) Sebagai contoh. d) Tamsilnya.

e) Dengan itu. f) Dengan berbuat demikian. d) Akhirnya. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. c) Akibatnya. e) Oleh hal yang demikian. (Huraian 2) a) justeru .v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. b) Natijahnya. g) Dengan keadaan sedemikian. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. d) Maka. f) Oleh sebab itu.

c) Namun demikian. i) Secara total. d) Daripada perspektif yang berbeza. b) Intihanya. c) Secara tuntas. . f) Sebagai penghias bicara akhir. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun. h) Secara keseluruhan. b) Walakin begitu. d) Konklusinya.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. e) Sebagai penutup wacana.

.. j) Dalam pada itu. b) Bak kata peribahasa Melayu.......... . o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa . f) Bak kata cendekiawan........ ... . g) Kontradiksinya................ ........ ......... l) Persis kata cendekiawan.. yakni ....... j) Persis kata mutiara... e) Bak peribahasa... ...... h) Persis kata peribahasa Melayu......... .... c) Bak kata orang tua-tua... i) Di sebalik itu.... d) Bak kata mutiara.... g) Persis kata peribahasa........... x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa.... i) Persis kata orang tua-tua.... m) Hal ini sama dengan peribahasa ...... f) Dengan kata lain.. ........ k) Dari sudut lain..... k) Persis peribahasa........ ................... ...e) Jika dilihat dari sudut lain.. q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ......... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. ........... .

Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya .Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat.

. dsb.-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha... saya menegaskan sekali lagi. -kejayaan. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri. Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… ....bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan..) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan.

pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini . memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu. suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … . dalam keadaan … · Namun demikian.· Lazimnya..

· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain . · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini ... · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita .

. sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian. kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya.· Oleh itu. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian. bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN .

Berunding cerdik dengan pandai.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. ~Horne 04. 03. 05. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. maju kita. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. 02. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. (Hamka). "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. ibarat ke bukit sama didaki. .sebaik-baik bekal ialah takwa. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.· Intihanya. ~Usman Awang 06. faham dua menjadi satu. Kalau hidup ingin merdeka. baik kaya ialah kaya hati. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. Tiada tercapai hanya berkata. Melemparkan jauh jiwa hamba. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. ke lurah sama dituruni." ~Surah al-Hajj:77 07. Ke muka maju sekata.

13. banyak pula salahnya. Kekitaan yang erat tiada yang berat. 22. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. ~ Saidina Ali Abu Talib 17. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. 19. Sabar penghilang penat. ~Davey John Schwartz 10. hilanglah harga dirinya. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Secara umumnya." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. Siapa yang banyak bicara. bererti dia tidak warak. 14. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. lebih tinggi rasuah yang ada. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. Terbang bangau sepanjang hari. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. .09.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. siapa yang hilang harga dirinya. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. 21." 18. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. Sabda Rasulullah s. siapa yang banyak salah.SAIDINA ABU BAKAR 23. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. 15. . 24. ke tasik jua akhirnya dicari. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. 16. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau.a. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. (surah Al-Baqarah:214) 20. tekun pembawa dekat.

apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. artikel. Apakah maksud penanda wacana? 2.buku. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. http://prpm.penggantian. penanda penyertaan. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. Edisi Ketiga.terima kasih.penggantian. ceraian. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. cerpen).ungkapan wacana. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. ceraian. penanda wacana digunakan. jenis-jenis wacana.leksikal dan elipsis atau pengguguran.my/Search.gov. penada penghubung. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung.dbp. sejumlah ayat.25. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3. sejumlah ayat. ajar menjadi suluh hati.leksikaldan elipsis atau pengguguran. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. Tunjuk menjadi telaga budi. halaman 525. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. penanda rujukan.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. novel. khutbah) atau tulisan (spt surat.dialog. Cth. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan.bab. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. dialog dsb. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. rujukan. penanda makluman dsb. definisi wacana. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Apakah definisi wacana? . Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. penanda wacana digunakan.

Maksudnya di sini ialah. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Bincangkan kesepaduan wacana 2. Setelah memahami maksud wacana. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. cerpen). pertuturan. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana. bila. percakapan. Dalam hal ini persoalan seperti siapa.. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu. ceraian. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan. artikel.. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh.tolonglah tuan saya amat buntu. mengapa.kasih. artikel. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut.buku. sejumlah ayat. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. khutbah atau tulisan (spt surat. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. cerpen.bab. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam . Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia.penggantian. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. percakapan. maka penanda wacana digunakan.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. ucapan. halaman 525. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. ucapan.. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan. rujukan. khutbah) atau tulisan (spt surat. novel.leksikal dan elipsis atau pengguguran.dialog. novel. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. T.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. pertuturan.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. kesatuan fikiran yg utuh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.

Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan.Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.(2001)Analisis Wacana. edisi Ketiga. Eriyanto .(2002)Penerbit Kanal . Bhd.Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Abdul Rahman Haji Abdullah . penanda wacana digunakan. (2005). Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. penanda penyertaan.sesuatu wacana.Utusan Publications & Distributors Sdn. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. penanda makluman dsb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful