Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

wacana mempunyai beberapa ciri penting. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan.Sebagai unit bahasa yang lengkap. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. sama ada ucapan. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. setiap wacana mempunyai struktur. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. ayat penyata digunakan. teks tidak dianggap sebagai wacana. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. deskriptif. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. . eksposisi atau penghujahan. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. Justeru. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. iaitu terdapatnya pendahuluan. Lazimnya. isi dan penutup. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. ceramah. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. sama ada secara naratif. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan. Tanpa makna. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana.

iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar.1. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan. iv. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. Pemilihan kata. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Dengan adanya interteks. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana.i. iii. Hubungan sebab dan tujuan. Hubungan latar dan kesimpulan. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. . Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain. ii. Hubungan sebab dan hasil. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat. 2. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar.

Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa." . Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat." Anton M. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. Dalam bidang pendidikan. iaitu sebagai contoh. Hubungan penjelasan. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. Hubungan perbandingan. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. Rumah Rosli lebih besar. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. buku siri ensiklopedia dan sebagainya. tetapi banyak harta benda telah musnah.Hubungan syarat dan hasil. paragraf. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat.

Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. a. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. satuan bahasa. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. teratur atau tersusun rapi. Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. . iaitu perujukan. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. berkesinambungan. kata-kata penghubung dan pengguguran.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. kohesi. Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. terlengkap. mengatasi ayat atau klausa. Di samping itu juga.

Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. Dalam kohesi. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. konjungsi dan nahuan leksikal. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. tautan. kesepaduan dan sebagainya. pengguguran. kaedah penggantian. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. meaning is put into wording and wording into sound or writing. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. kaedah pengguguran. Meanings are realized (coded) as forms.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. . ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. penggantian. The semantic (meaning). Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. To put this in everyday terminology. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression).

c. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. konteks segera. Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. Manakala.b. . iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik. Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya.

jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. f) Kini. k) Kebelakangan ini. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. Oleh itu. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. Dalam catatan blog akan datang. . b) Di samping itu. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. l) Belakangan ini. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra. m) Sejak akhir-akhir ini. g) Dasawarsa ini. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami. c) Sementara itu. Oleh hal yang demikian. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. d) Dewasa ini. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. e) Pada masa ini. saya bersedia untuk menerangkannya. i) Sejak sedekad yang lalu.

f) Lain daripada itu. d) Tamsilnya. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. g) Pada waktu yang sama.d) Lebih-lebih lagi. h) Dalam pada itu. e) Dalam pada itu. c) Sebagai contoh. f) Antaranya adalah seperti . b) Contohnya. e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. i) Seterusnya.

d) Akhirnya. e) Dengan itu.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. f) Dengan berbuat demikian. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. e) Oleh hal yang demikian. g) Dengan keadaan sedemikian. d) Maka. f) Oleh sebab itu. b) Natijahnya. c) Akibatnya. (Huraian 2) a) justeru .

b) Intihanya. e) Sebagai penutup wacana. . h) Secara keseluruhan. d) Konklusinya. b) Walakin begitu. f) Sebagai penghias bicara akhir. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. i) Secara total. c) Secara tuntas. c) Namun demikian.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. d) Daripada perspektif yang berbeza.

...... b) Bak kata peribahasa Melayu... .... ... f) Dengan kata lain.. e) Bak peribahasa....... ....... h) Persis kata peribahasa Melayu... j) Persis kata mutiara...... .........e) Jika dilihat dari sudut lain.... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. ..... .......... ...... k) Dari sudut lain. g) Persis kata peribahasa. j) Dalam pada itu........... .... g) Kontradiksinya.. f) Bak kata cendekiawan..... i) Di sebalik itu........... d) Bak kata mutiara..... q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ............ i) Persis kata orang tua-tua.. x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa............... k) Persis peribahasa.. yakni ... o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ......... ......... ....... ... .... m) Hal ini sama dengan peribahasa ......... .. c) Bak kata orang tua-tua.... l) Persis kata cendekiawan..

sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya .Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .

saya menegaskan sekali lagi.) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan. dsb. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri...-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha. Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… .....bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan.. -kejayaan.

suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya. pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini .. memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu.· Lazimnya. dalam keadaan … · Namun demikian. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … .

. · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita . · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini ..· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .

· Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN . kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini.· Oleh itu. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian. bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi.. sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian.

Kalau hidup ingin merdeka. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. ~Usman Awang 06. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. 05.· Intihanya. 03. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. maju kita. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa. Melemparkan jauh jiwa hamba. baik kaya ialah kaya hati.sebaik-baik bekal ialah takwa.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. ke lurah sama dituruni. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. . Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. ~Horne 04. Berunding cerdik dengan pandai. faham dua menjadi satu." ~Surah al-Hajj:77 07. ibarat ke bukit sama didaki. Ke muka maju sekata. 02. (Hamka). · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. Tiada tercapai hanya berkata.

24. bererti dia tidak warak. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. ke tasik jua akhirnya dicari. Terbang bangau sepanjang hari. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. 19. ~ Saidina Ali Abu Talib 17. 16. (surah Al-Baqarah:214) 20. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. hilanglah harga dirinya. 14. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. ~Davey John Schwartz 10. . Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Secara umumnya.09. . sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. siapa yang hilang harga dirinya. lebih tinggi rasuah yang ada. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. 13. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. Sabda Rasulullah s. Kekitaan yang erat tiada yang berat. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau. banyak pula salahnya.a. Sabar penghilang penat. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Siapa yang banyak bicara. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. siapa yang banyak salah. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. 15.SAIDINA ABU BAKAR 23. tekun pembawa dekat. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. 22." 18. 21.

leksikal dan elipsis atau pengguguran. penanda wacana digunakan. halaman 525.my/Search. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan. ceraian. cerpen). sejumlah ayat. Apakah definisi wacana? . ajar menjadi suluh hati. artikel. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap.gov. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3.dialog. ceraian. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. novel. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. sejumlah ayat. dialog dsb. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. http://prpm.dbp. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. Apakah maksud penanda wacana? 2. penada penghubung. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.ungkapan wacana.terima kasih. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. Edisi Ketiga.penggantian.25. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.bab. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. rujukan. Cth.leksikaldan elipsis atau pengguguran. penanda rujukan. khutbah) atau tulisan (spt surat. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. penanda makluman dsb. Tunjuk menjadi telaga budi. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. penanda penyertaan. definisi wacana. penanda wacana digunakan. jenis-jenis wacana. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.penggantian.buku. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.

Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.buku. artikel.bab. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. khutbah) atau tulisan (spt surat. percakapan. kesatuan fikiran yg utuh. ucapan.leksikal dan elipsis atau pengguguran. pertuturan. Maksudnya di sini ialah. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu.tolonglah tuan saya amat buntu.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. artikel. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana. cerpen. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. Bincangkan kesepaduan wacana 2. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana. Setelah memahami maksud wacana. percakapan. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung..kasih. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. halaman 525. mengapa. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh. Dalam hal ini persoalan seperti siapa. cerpen). maka penanda wacana digunakan. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan.dialog. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. rujukan. novel. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. novel. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut. T.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. sejumlah ayat. khutbah atau tulisan (spt surat. bila. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. ucapan.. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam .. ceraian.penggantian. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. pertuturan. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat.

Utusan Publications & Distributors Sdn. penanda wacana digunakan.sesuatu wacana. Bhd.(2001)Analisis Wacana. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. penanda makluman dsb. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. penanda penyertaan. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. Abdul Rahman Haji Abdullah .Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. edisi Ketiga. (2005).Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Eriyanto .(2002)Penerbit Kanal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful