Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

Tanpa makna. isi dan penutup. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. teks tidak dianggap sebagai wacana. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. setiap wacana mempunyai struktur. eksposisi atau penghujahan. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan. Justeru. deskriptif. ceramah. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana. sama ada ucapan.Sebagai unit bahasa yang lengkap. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. ayat penyata digunakan. Lazimnya. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. sama ada secara naratif. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. iaitu terdapatnya pendahuluan. wacana mempunyai beberapa ciri penting. .

Hubungan latar dan kesimpulan. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis.i. ii. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. iii.1. Pemilihan kata. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. . sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Dengan adanya interteks. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain. 2. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. iv. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan tujuan. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih.

Hubungan syarat dan hasil. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh." Anton M. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. buku siri ensiklopedia dan sebagainya. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. tetapi banyak harta benda telah musnah." . Rumah Rosli lebih besar. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. Hubungan penjelasan. Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. iaitu sebagai contoh. paragraf. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. Hubungan perbandingan. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat. Dalam bidang pendidikan.

Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. kohesi. Di samping itu juga. satuan bahasa. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. teratur atau tersusun rapi. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. terlengkap. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. berkesinambungan. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. iaitu perujukan. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. kata-kata penghubung dan pengguguran. a. . mengatasi ayat atau klausa.

Dalam kohesi. meaning is put into wording and wording into sound or writing. kaedah penggantian. ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. The semantic (meaning). Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. kesepaduan dan sebagainya. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. pengguguran. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. Meanings are realized (coded) as forms. tautan. . kaedah pengguguran. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. penggantian. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. konjungsi dan nahuan leksikal. To put this in everyday terminology. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan.

pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya.b. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik. Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. konteks segera. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. c. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. . Perujukan ini dilihat dari dua sudut. Manakala.

saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. . k) Kebelakangan ini. i) Sejak sedekad yang lalu. f) Kini.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. d) Dewasa ini. Dalam catatan blog akan datang. saya bersedia untuk menerangkannya. g) Dasawarsa ini. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. Oleh itu. e) Pada masa ini. b) Di samping itu. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. m) Sejak akhir-akhir ini. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra. c) Sementara itu. l) Belakangan ini. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. Oleh hal yang demikian. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami.

h) Dalam pada itu. g) Pada waktu yang sama. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. d) Tamsilnya. f) Antaranya adalah seperti . e) Dalam pada itu. f) Lain daripada itu. b) Contohnya.d) Lebih-lebih lagi. c) Sebagai contoh. i) Seterusnya.

f) Dengan berbuat demikian. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. (Huraian 2) a) justeru . b) Natijahnya. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. d) Akhirnya. d) Maka. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. e) Oleh hal yang demikian. e) Dengan itu. c) Akibatnya. g) Dengan keadaan sedemikian. f) Oleh sebab itu.

b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. i) Secara total. b) Walakin begitu. d) Konklusinya. b) Intihanya. c) Namun demikian. e) Sebagai penutup wacana. d) Daripada perspektif yang berbeza. . f) Sebagai penghias bicara akhir. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. h) Secara keseluruhan. c) Secara tuntas. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun.

o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...... k) Dari sudut lain. c) Bak kata orang tua-tua.... .. d) Bak kata mutiara...... k) Persis peribahasa.... f) Dengan kata lain.. n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu........ ..... g) Persis kata peribahasa... ... ................ m) Hal ini sama dengan peribahasa .... .... i) Di sebalik itu..... j) Persis kata mutiara......... ....... . x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa.. q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ............ .e) Jika dilihat dari sudut lain..................... .. f) Bak kata cendekiawan... ....... h) Persis kata peribahasa Melayu. yakni ........ l) Persis kata cendekiawan.. b) Bak kata peribahasa Melayu... j) Dalam pada itu... e) Bak peribahasa........ ............. g) Kontradiksinya...... i) Persis kata orang tua-tua....... .... ......

Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap.sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya . [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat.

Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… . saya menegaskan sekali lagi..-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha..) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan.. -kejayaan.. dsb. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri.bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan....

pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini .· Lazimnya. memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … . suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya.. dalam keadaan … · Namun demikian.

..· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain . · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini . · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita .

bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi. kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN . sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian.· Oleh itu. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya.. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian.

Kalau hidup ingin merdeka. ~Horne 04. faham dua menjadi satu." ~Surah al-Hajj:77 07. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. 03. Melemparkan jauh jiwa hamba.· Intihanya. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. Tiada tercapai hanya berkata. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang.sebaik-baik bekal ialah takwa. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. 02. ~Usman Awang 06. ibarat ke bukit sama didaki. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. 05. ke lurah sama dituruni. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. . baik kaya ialah kaya hati. Berunding cerdik dengan pandai.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Ke muka maju sekata. maju kita. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa. (Hamka).

SAIDINA ABU BAKAR 23. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. tekun pembawa dekat. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. hilanglah harga dirinya. ke tasik jua akhirnya dicari. 24. (surah Al-Baqarah:214) 20. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. siapa yang hilang harga dirinya. 14. banyak pula salahnya. . hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. 21. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. Secara umumnya." 18. bererti dia tidak warak. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. lebih tinggi rasuah yang ada. ~ Saidina Ali Abu Talib 17. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. 13. 15. Sabar penghilang penat.09. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. 22. 16. siapa yang banyak salah. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. Siapa yang banyak bicara. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Terbang bangau sepanjang hari. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. ~Davey John Schwartz 10. . Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. 19. Kekitaan yang erat tiada yang berat.

sejumlah ayat. definisi wacana.bab.dbp. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. novel. penanda rujukan. jenis-jenis wacana.dialog.25. http://prpm. Cth.buku. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. penanda wacana digunakan.penggantian. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. penanda penyertaan. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan. Edisi Ketiga. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. ceraian. ceraian. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat.ungkapan wacana. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.penggantian.my/Search. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. halaman 525. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan.terima kasih.leksikal dan elipsis atau pengguguran. Apakah definisi wacana? . artikel. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. ajar menjadi suluh hati.leksikaldan elipsis atau pengguguran. rujukan. penanda makluman dsb. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. Apakah maksud penanda wacana? 2. Tunjuk menjadi telaga budi. sejumlah ayat. khutbah) atau tulisan (spt surat. dialog dsb.gov. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. cerpen). Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. penada penghubung. penanda wacana digunakan. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523.

Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. halaman 525. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.buku.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. artikel. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut. Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. ceraian. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. ucapan. T.. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu.leksikal dan elipsis atau pengguguran. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. novel. maka penanda wacana digunakan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana. kesatuan fikiran yg utuh.penggantian.dialog.. artikel. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam .tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. khutbah atau tulisan (spt surat. Dalam hal ini persoalan seperti siapa. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut.. Maksudnya di sini ialah. ucapan. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. percakapan. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan. rujukan.bab. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana. sejumlah ayat. bila. khutbah) atau tulisan (spt surat. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. cerpen). Bincangkan kesepaduan wacana 2. percakapan.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia. pertuturan.tolonglah tuan saya amat buntu.kasih.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. pertuturan. cerpen. Setelah memahami maksud wacana. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. mengapa. novel. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan.

penanda penyertaan. Abdul Rahman Haji Abdullah .(2001)Analisis Wacana. Eriyanto .sesuatu wacana.Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. (2005).Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. penanda wacana digunakan. penanda makluman dsb. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. Bhd. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. edisi Ketiga.Utusan Publications & Distributors Sdn. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.(2002)Penerbit Kanal . sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful