Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

Sebagai unit bahasa yang lengkap. setiap wacana mempunyai struktur. . wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. ceramah. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. Justeru. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. wacana mempunyai beberapa ciri penting. deskriptif. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. sama ada ucapan. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. eksposisi atau penghujahan. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan. Tanpa makna. Lazimnya. isi dan penutup. ayat penyata digunakan. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. sama ada secara naratif. teks tidak dianggap sebagai wacana. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. iaitu terdapatnya pendahuluan. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana.

Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. ii. iii. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan. 2. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. Hubungan sebab dan hasil. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. . iaitu maklumat baharu dan maklumat lama.i. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Hubungan latar dan kesimpulan. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain. Pemilihan kata.1. Hubungan sebab dan tujuan. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. Dengan adanya interteks. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. iv. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana.

Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. buku siri ensiklopedia dan sebagainya. Rumah Rosli lebih besar." Anton M. tetapi banyak harta benda telah musnah. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. Hubungan penjelasan. iaitu sebagai contoh. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar.Hubungan syarat dan hasil. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. paragraf." . Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. Hubungan perbandingan. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. Dalam bidang pendidikan. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu.

Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. satuan bahasa. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. terlengkap. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. kata-kata penghubung dan pengguguran. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. kohesi. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. . Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. berkesinambungan. a. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. teratur atau tersusun rapi. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. Di samping itu juga. iaitu perujukan. mengatasi ayat atau klausa.

kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. Meanings are realized (coded) as forms. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. The semantic (meaning). To put this in everyday terminology. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. konjungsi dan nahuan leksikal. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. . Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. kesepaduan dan sebagainya. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. tautan. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan. kaedah penggantian. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. penggantian. ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. pengguguran. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). meaning is put into wording and wording into sound or writing. kaedah pengguguran. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. Dalam kohesi. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan.

Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. c. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks. Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. . pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. Manakala. Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi.b. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. konteks segera. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik.

g) Dasawarsa ini. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. Oleh hal yang demikian. b) Di samping itu. i) Sejak sedekad yang lalu. m) Sejak akhir-akhir ini. k) Kebelakangan ini. Dalam catatan blog akan datang. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami. f) Kini. . Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. saya bersedia untuk menerangkannya. jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. Oleh itu. d) Dewasa ini. l) Belakangan ini. c) Sementara itu. e) Pada masa ini.

f) Lain daripada itu. e) Sebagaimana yang kita sedia maklum.d) Lebih-lebih lagi. e) Dalam pada itu. i) Seterusnya. f) Antaranya adalah seperti . c) Sebagai contoh. g) Pada waktu yang sama. b) Contohnya. h) Dalam pada itu. d) Tamsilnya. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya.

c) Akibatnya. b) Natijahnya. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. e) Dengan itu. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. f) Oleh sebab itu. g) Dengan keadaan sedemikian. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. e) Oleh hal yang demikian. d) Maka. d) Akhirnya.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. f) Dengan berbuat demikian. (Huraian 2) a) justeru .

c) Secara tuntas. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. d) Daripada perspektif yang berbeza.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. c) Namun demikian. b) Walakin begitu. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun. e) Sebagai penutup wacana. b) Intihanya. i) Secara total. h) Secara keseluruhan. d) Konklusinya. f) Sebagai penghias bicara akhir. .

.......... l) Persis kata cendekiawan. . ........e) Jika dilihat dari sudut lain........... f) Dengan kata lain.. d) Bak kata mutiara.. .. ................ ......... c) Bak kata orang tua-tua. .. g) Kontradiksinya. k) Persis peribahasa............... m) Hal ini sama dengan peribahasa .... . ..... b) Bak kata peribahasa Melayu.. j) Persis kata mutiara................ x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa.... g) Persis kata peribahasa.. n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. f) Bak kata cendekiawan.... i) Persis kata orang tua-tua. e) Bak peribahasa. i) Di sebalik itu............. j) Dalam pada itu..... yakni ............... h) Persis kata peribahasa Melayu........ ........ q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ...... k) Dari sudut lain..... . ..... o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ..... ... ...

Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya .

. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri...bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan.-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha.. dsb. saya menegaskan sekali lagi.) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan. -kejayaan. Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… ....

· Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … . memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu.· Lazimnya. dalam keadaan … · Namun demikian. suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya. pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini ..

· Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini .· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .. · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita ..

. sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN . pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini.· Oleh itu. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya. bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian. kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ….

Kalau hidup ingin merdeka.· Intihanya." ~Surah al-Hajj:77 07. . 02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. ibarat ke bukit sama didaki. Melemparkan jauh jiwa hamba.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Ke muka maju sekata. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. (Hamka). insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. ~Horne 04. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa. 05. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. faham dua menjadi satu. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. Berunding cerdik dengan pandai. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. Tiada tercapai hanya berkata. maju kita.sebaik-baik bekal ialah takwa. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. 03. ke lurah sama dituruni. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. ~Usman Awang 06. baik kaya ialah kaya hati.

bererti dia tidak warak. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. 19. dibaling dengan batu dibalas dengan buah." 18. siapa yang hilang harga dirinya. 24.a. Kekitaan yang erat tiada yang berat. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. lebih tinggi rasuah yang ada. hilanglah harga dirinya. (surah Al-Baqarah:214) 20. 16. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. banyak pula salahnya. tekun pembawa dekat. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. Sabda Rasulullah s. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. 22. siapa yang banyak salah. 21. Sabar penghilang penat. 14. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Secara umumnya. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. ke tasik jua akhirnya dicari. . Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.09.SAIDINA ABU BAKAR 23. Siapa yang banyak bicara. ~ Saidina Ali Abu Talib 17. .w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. 13. 15. ~Davey John Schwartz 10. Terbang bangau sepanjang hari.

ajar menjadi suluh hati. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. sejumlah ayat.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. halaman 525. penanda rujukan. ceraian. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.dbp. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan.leksikaldan elipsis atau pengguguran. Edisi Ketiga. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.25.penggantian. novel. Tunjuk menjadi telaga budi.my/Search. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. Apakah definisi wacana? . Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. sejumlah ayat. penanda wacana digunakan.ungkapan wacana.buku.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. penanda makluman dsb. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. Cth.leksikal dan elipsis atau pengguguran.bab.gov. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. artikel. http://prpm. penada penghubung.penggantian. penanda penyertaan. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. rujukan. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan. cerpen). definisi wacana. jenis-jenis wacana. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3.dialog. penanda wacana digunakan. khutbah) atau tulisan (spt surat. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. ceraian. Apakah maksud penanda wacana? 2. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. dialog dsb.terima kasih.

Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1.. kesatuan fikiran yg utuh. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana. ceraian. Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU.bab. cerpen). percakapan. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan. cerpen. artikel.buku. pertuturan. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. sejumlah ayat.. artikel. bila. pertuturan. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. maka penanda wacana digunakan. khutbah) atau tulisan (spt surat. Dalam hal ini persoalan seperti siapa. rujukan. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut. Setelah memahami maksud wacana. novel. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.kasih. ucapan. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. Maksudnya di sini ialah.penggantian. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam . Bincangkan kesepaduan wacana 2.leksikal dan elipsis atau pengguguran. halaman 525. ucapan. novel.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap.. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh. khutbah atau tulisan (spt surat. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia.dialog. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. percakapan. mengapa. T.tolonglah tuan saya amat buntu.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan.

(2001)Analisis Wacana. (2005). Bhd. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. edisi Ketiga. Abdul Rahman Haji Abdullah . penanda makluman dsb. Eriyanto . Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan.sesuatu wacana.Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.Utusan Publications & Distributors Sdn. penanda wacana digunakan.Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.(2002)Penerbit Kanal . penanda penyertaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful