P. 1
Maksud Wacana

Maksud Wacana

|Views: 2,194|Likes:
Published by Ani Ahwai

More info:

Published by: Ani Ahwai on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

ceramah. sama ada secara naratif. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. setiap wacana mempunyai struktur. Tanpa makna. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. sama ada ucapan. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. ayat penyata digunakan. Lazimnya. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. wacana mempunyai beberapa ciri penting. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan.Sebagai unit bahasa yang lengkap. deskriptif. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Justeru. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. teks tidak dianggap sebagai wacana. . eksposisi atau penghujahan. isi dan penutup. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. iaitu terdapatnya pendahuluan.

Hubungan sebab dan tujuan. ii. Pemilihan kata. Hubungan sebab dan hasil. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. 2. Dengan adanya interteks. iv. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan.1. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. .i. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan. iii. Hubungan latar dan kesimpulan. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih.

tetapi banyak harta benda telah musnah. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat. Rumah Rosli lebih besar. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu." . Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. Hubungan perbandingan.Hubungan syarat dan hasil. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. iaitu sebagai contoh." Anton M. paragraf. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. Hubungan penjelasan. buku siri ensiklopedia dan sebagainya. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. Dalam bidang pendidikan.

Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. teratur atau tersusun rapi. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. berkesinambungan. kohesi. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. a. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. terlengkap. iaitu perujukan. . Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. satuan bahasa. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. Di samping itu juga. mengatasi ayat atau klausa. Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. kata-kata penghubung dan pengguguran. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya.

penggantian. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. . Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. konjungsi dan nahuan leksikal. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. tautan. To put this in everyday terminology. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan. Meanings are realized (coded) as forms. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. kaedah pengguguran. meaning is put into wording and wording into sound or writing. The semantic (meaning). ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. Dalam kohesi. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). kesepaduan dan sebagainya. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. pengguguran. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. kaedah penggantian. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur.

Perujukan ini dilihat dari dua sudut. Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. Manakala. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik. Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. konteks segera. c.b. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. .

. f) Kini. jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. Oleh itu. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. m) Sejak akhir-akhir ini. e) Pada masa ini. c) Sementara itu. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. Oleh hal yang demikian. Dalam catatan blog akan datang. saya bersedia untuk menerangkannya. l) Belakangan ini. b) Di samping itu. c) Dalam meniti arus kemodenan ini.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. i) Sejak sedekad yang lalu. g) Dasawarsa ini. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. k) Kebelakangan ini. d) Dewasa ini. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan.

c) Sebagai contoh. e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. h) Dalam pada itu. f) Antaranya adalah seperti . b) Contohnya. d) Tamsilnya.d) Lebih-lebih lagi. f) Lain daripada itu. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. g) Pada waktu yang sama. i) Seterusnya. e) Dalam pada itu.

g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. c) Akibatnya. f) Oleh sebab itu. e) Dengan itu. b) Natijahnya. f) Dengan berbuat demikian. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. e) Oleh hal yang demikian. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. g) Dengan keadaan sedemikian.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. d) Maka. d) Akhirnya. (Huraian 2) a) justeru .

b) Intihanya. d) Konklusinya. i) Secara total. c) Namun demikian. f) Sebagai penghias bicara akhir. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. e) Sebagai penutup wacana. . b) Walakin begitu. d) Daripada perspektif yang berbeza. c) Secara tuntas. h) Secara keseluruhan.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun.

. e) Bak peribahasa.. .... l) Persis kata cendekiawan........ ....... j) Persis kata mutiara.... ...... i) Persis kata orang tua-tua.... k) Persis peribahasa..... .. . b) Bak kata peribahasa Melayu......... q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa . x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa................ f) Dengan kata lain....... .............. g) Persis kata peribahasa...........e) Jika dilihat dari sudut lain.. h) Persis kata peribahasa Melayu.. o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...... . .. yakni .. j) Dalam pada itu............ k) Dari sudut lain...... ... .. g) Kontradiksinya...... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu....... f) Bak kata cendekiawan. .. d) Bak kata mutiara........... m) Hal ini sama dengan peribahasa ......... ....... c) Bak kata orang tua-tua............. i) Di sebalik itu.. .

sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya . [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap.

. -kejayaan.. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri. Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… ...-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha.. saya menegaskan sekali lagi.) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan.bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan... dsb.

memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu. suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya. pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini . dalam keadaan … · Namun demikian.. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … .· Lazimnya.

· Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita .. · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini ..· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .

kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian. bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN . sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian. kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ….· Oleh itu.. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya.

"Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Kalau hidup ingin merdeka. Melemparkan jauh jiwa hamba. Ke muka maju sekata. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju." ~Surah al-Hajj:77 07. (Hamka). Berunding cerdik dengan pandai. ~Horne 04. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. baik kaya ialah kaya hati. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. . · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa.· Intihanya. ke lurah sama dituruni. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.sebaik-baik bekal ialah takwa. maju kita. Tiada tercapai hanya berkata. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. 05. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. 02. ibarat ke bukit sama didaki. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. ~Usman Awang 06. 03. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. faham dua menjadi satu.

09. 22. dibaling dengan batu dibalas dengan buah." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. 14. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. 19." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. 16. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu." 18. tekun pembawa dekat.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Secara umumnya. 15. Terbang bangau sepanjang hari. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. siapa yang banyak salah. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. . lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. banyak pula salahnya. Sabar penghilang penat. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. Siapa yang banyak bicara. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. Sabda Rasulullah s. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. lebih tinggi rasuah yang ada. ~ Saidina Ali Abu Talib 17.a. siapa yang hilang harga dirinya. bererti dia tidak warak. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. . ~Davey John Schwartz 10. ke tasik jua akhirnya dicari. 13. Kekitaan yang erat tiada yang berat. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau. hilanglah harga dirinya. 24. (surah Al-Baqarah:214) 20. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.SAIDINA ABU BAKAR 23. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. 21.

Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. penada penghubung. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. rujukan.leksikaldan elipsis atau pengguguran. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana.dbp.leksikal dan elipsis atau pengguguran. penanda wacana digunakan. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. definisi wacana. ceraian. dialog dsb. Apakah definisi wacana? . http://prpm. sejumlah ayat. ceraian. halaman 525. Tunjuk menjadi telaga budi.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap.dialog. novel.my/Search.25. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. jenis-jenis wacana.penggantian. sejumlah ayat. khutbah) atau tulisan (spt surat.bab. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan.penggantian. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. artikel. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. penanda rujukan.buku. penanda wacana digunakan. Edisi Ketiga. ajar menjadi suluh hati. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.ungkapan wacana. Cth. penanda makluman dsb. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Apakah maksud penanda wacana? 2. penanda penyertaan. cerpen). Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan.gov.terima kasih. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana. novel. rujukan. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam . Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. sejumlah ayat. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.. percakapan. pertuturan.dialog. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan. khutbah) atau tulisan (spt surat. percakapan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. ceraian.. artikel. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. ucapan. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. Setelah memahami maksud wacana. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut. Maksudnya di sini ialah. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. kesatuan fikiran yg utuh.kasih. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Dalam hal ini persoalan seperti siapa. mengapa. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. Bincangkan kesepaduan wacana 2. T. khutbah atau tulisan (spt surat. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. pertuturan. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. bila. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. cerpen). Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. halaman 525. novel. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana.penggantian. cerpen. artikel.bab. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.tolonglah tuan saya amat buntu. ucapan. maka penanda wacana digunakan.buku. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan.leksikal dan elipsis atau pengguguran. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia..

(2005).(2002)Penerbit Kanal . Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. penanda makluman dsb. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. penanda wacana digunakan. Bhd.Utusan Publications & Distributors Sdn.(2001)Analisis Wacana. Eriyanto . Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu.sesuatu wacana.Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. penanda penyertaan. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. edisi Ketiga. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Abdul Rahman Haji Abdullah .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->