Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

Justeru. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan. deskriptif.Sebagai unit bahasa yang lengkap. eksposisi atau penghujahan. iaitu terdapatnya pendahuluan. setiap wacana mempunyai struktur. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana. Tanpa makna. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan. Lazimnya. isi dan penutup. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. wacana mempunyai beberapa ciri penting. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. ceramah. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. sama ada secara naratif. sama ada ucapan. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. . teks tidak dianggap sebagai wacana. surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. ayat penyata digunakan.

Pemilihan kata. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. iv. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana.i. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain. iii. Dengan adanya interteks. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. Dia ingin berjaya dalam pelajaran.1. Hubungan latar dan kesimpulan. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. Hubungan sebab dan hasil. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan. 2. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat. Hubungan sebab dan tujuan. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana. ii. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. . frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku.

iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh.Hubungan syarat dan hasil. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. paragraf. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. Hubungan penjelasan. tetapi banyak harta benda telah musnah. Rumah Rosli lebih besar." Anton M. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap. iaitu sebagai contoh. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat. Dalam bidang pendidikan. buku siri ensiklopedia dan sebagainya. Hubungan perbandingan." .

Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. iaitu perujukan. Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. a. satuan bahasa. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. mengatasi ayat atau klausa. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. .Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Di samping itu juga. teratur atau tersusun rapi. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. terlengkap. kata-kata penghubung dan pengguguran. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. berkesinambungan. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. kohesi. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana.

Dalam kohesi. kaedah pengguguran. Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. konjungsi dan nahuan leksikal. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. To put this in everyday terminology. penggantian. kaedah penggantian. . Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. meaning is put into wording and wording into sound or writing. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. kesepaduan dan sebagainya. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. Meanings are realized (coded) as forms. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. tautan. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. The semantic (meaning). Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. pengguguran. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression)." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana.

Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. Manakala. pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti.b. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. konteks segera. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. c. Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. . Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks.

b) Di samping itu. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra. j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. g) Dasawarsa ini. e) Pada masa ini. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. m) Sejak akhir-akhir ini. Dalam catatan blog akan datang. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. l) Belakangan ini. f) Kini. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. saya bersedia untuk menerangkannya. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami. Oleh itu. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. c) Sementara itu.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. k) Kebelakangan ini. d) Dewasa ini. Oleh hal yang demikian. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. . i) Sejak sedekad yang lalu. jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana.

e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. c) Sebagai contoh. g) Pada waktu yang sama. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. i) Seterusnya. f) Lain daripada itu.d) Lebih-lebih lagi. h) Dalam pada itu. f) Antaranya adalah seperti . b) Contohnya. d) Tamsilnya. e) Dalam pada itu.

d) Akhirnya. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. f) Dengan berbuat demikian.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. e) Dengan itu. f) Oleh sebab itu. (Huraian 2) a) justeru . vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. b) Natijahnya. g) Dengan keadaan sedemikian. c) Akibatnya. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. e) Oleh hal yang demikian. d) Maka.

h) Secara keseluruhan. i) Secara total. c) Namun demikian. f) Sebagai penghias bicara akhir.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. d) Daripada perspektif yang berbeza. b) Walakin begitu. c) Secara tuntas. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun. . g) Sebelum mengakhiri wacana ini. b) Intihanya. e) Sebagai penutup wacana. d) Konklusinya.

x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa.. ....... f) Dengan kata lain...e) Jika dilihat dari sudut lain....... k) Persis peribahasa............ i) Di sebalik itu..... o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ..... yakni . f) Bak kata cendekiawan.............. ....... .. g) Kontradiksinya...... d) Bak kata mutiara.......... .... .... b) Bak kata peribahasa Melayu.. k) Dari sudut lain... m) Hal ini sama dengan peribahasa ............... ......... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. i) Persis kata orang tua-tua...... .. g) Persis kata peribahasa......... q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa . ........... j) Persis kata mutiara..... c) Bak kata orang tua-tua... .. ........ .... e) Bak peribahasa......... l) Persis kata cendekiawan... j) Dalam pada itu........ . h) Persis kata peribahasa Melayu. .......

Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat.sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya . Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .

dsb..bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan.-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha..... Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… . saya menegaskan sekali lagi. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri. -kejayaan...) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan.

memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu. pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini . suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya.· Lazimnya. dalam keadaan … · Namun demikian.. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … .

· Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini ..· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .. · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita .

sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian. kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …. bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN .· Oleh itu.. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian.

Tiada tercapai hanya berkata. ~Horne 04. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. 02. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju." ~Surah al-Hajj:77 07. ibarat ke bukit sama didaki. Kalau hidup ingin merdeka.· Intihanya. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. Ke muka maju sekata. (Hamka). Melemparkan jauh jiwa hamba. faham dua menjadi satu. 05. baik kaya ialah kaya hati. ke lurah sama dituruni. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. Berunding cerdik dengan pandai. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. ~Usman Awang 06. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. . 03. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. maju kita. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa.sebaik-baik bekal ialah takwa.

24. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. 21. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau. . "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. 19. 13. ~Davey John Schwartz 10.SAIDINA ABU BAKAR 23." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11. hilanglah harga dirinya. siapa yang banyak salah. Sabar penghilang penat. banyak pula salahnya. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. lebih tinggi rasuah yang ada. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.a. Kekitaan yang erat tiada yang berat. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. siapa yang hilang harga dirinya." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. tekun pembawa dekat. (surah Al-Baqarah:214) 20. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. 15. ke tasik jua akhirnya dicari. Secara umumnya. 14. 16. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Terbang bangau sepanjang hari. Sabda Rasulullah s. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. Siapa yang banyak bicara. 22. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. bererti dia tidak warak. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.09. ." 18. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. ~ Saidina Ali Abu Talib 17.

Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. Tunjuk menjadi telaga budi.terima kasih. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. artikel. sejumlah ayat. sejumlah ayat.penggantian. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. definisi wacana. penanda wacana digunakan. penanda makluman dsb.ungkapan wacana.bab. ceraian.dialog. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. penanda penyertaan. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. jenis-jenis wacana.buku.leksikal dan elipsis atau pengguguran. ceraian. Apakah maksud penanda wacana? 2. ajar menjadi suluh hati. penada penghubung. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. Edisi Ketiga. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. penanda rujukan. http://prpm. rujukan. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. novel. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. halaman 525.25. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat.penggantian. cerpen).dbp.leksikaldan elipsis atau pengguguran.gov. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. penanda wacana digunakan. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan.my/Search. Apakah definisi wacana? . Cth. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. dialog dsb. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. khutbah) atau tulisan (spt surat.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.

. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. Bincangkan kesepaduan wacana 2. bila. novel.leksikal dan elipsis atau pengguguran. pertuturan. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam .kasih. khutbah atau tulisan (spt surat.bab. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu. kesatuan fikiran yg utuh. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. sejumlah ayat. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana. mengapa. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. ucapan. Dalam hal ini persoalan seperti siapa.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. percakapan. Setelah memahami maksud wacana. novel. ucapan. pertuturan. percakapan. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan. ceraian. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan. T. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. khutbah) atau tulisan (spt surat. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan..Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut. cerpen). Maksudnya di sini ialah.buku. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa..penggantian. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. artikel. halaman 525.dialog. Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana. rujukan. cerpen.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana.tolonglah tuan saya amat buntu. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. artikel. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu. maka penanda wacana digunakan.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato.

penanda penyertaan. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.sesuatu wacana.Utusan Publications & Distributors Sdn. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan.(2002)Penerbit Kanal . Bhd.(2001)Analisis Wacana. Eriyanto . Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. penanda makluman dsb. penanda wacana digunakan.Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara. Abdul Rahman Haji Abdullah . (2005). edisi Ketiga. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.