P. 1
Maksud Wacana

Maksud Wacana

|Views: 2,282|Likes:
Published by Ani Ahwai

More info:

Published by: Ani Ahwai on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Maksud Wacana

Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi, 1982). Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. 2.1.1 Jenis-jenis Wacana

Terdapat dua jenis wacana dalam unit bahasa, iaitu wacana lisan dan tulisan. Wacana lisan dihasilkan secara lisan yang melibatkan komunikasi secara langsung antara penutur dengan pendengar. Dalam wacana jenis ini, ekspresi wajah, nada suara, gerak badan dan sebagainya berfungsi untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada pendengar. Contohnya ialah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio.

Wacana tulisan pula ialah wacana yang disampaikan secara bertulis yang melibatkan hubungan antara penulis dengan pembaca. Komunikasi yang berlaku ialah komunikasi satu arah atau tidak langsung. Penulis tidak mendapat reaksi pembaca pada masa itu kerana penulis tidak berdepan dengan pembaca. Contoh wacana tulisan ialah rencana, akhbar, majalah, buku dan novel.

Wacana boleh dianggap sebagai kesatuan bahasa yang paling tinggi, iaitu kumpulan kalimat yang tertera dan berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

Wacana terdiri daripada pendahuluan, isi dan penutup. Jenis-jenis wacana adalah seperti berikut: Berdasarkan Fungsi Bahasa:

Wacana ekspresif; Wacana fatis; Wacana informasional; Wacana estetik; dan

Wacana direktif. Berdasarkan Saluran Komunikasi (wacana lisan dan wacana penulisan), Tanggapan Mitra Tutur atau Pembaca (wacana transaksional dan wacana interaksional) dan Pemaparan

Wacana deskriptif; Wacana ekspositoris; Wacana argumentatif; Wacana persuasif; Wacana hurtatoris; dan Wacana prosedural. Berdasarkan Bilangan Peserta Komunikasi Wacana monolog; Wacana dialog; dan Wacana polilog. Namun demikian, ada juga kalangan sarjana bahasa yang membahagikannya kepada empat, iaitu:

Wacana narasi; Wacana eksposisi; Wacana deskripsi; dan Wacana argumentasi. Ciri-ciri Wacana

a.

Apakah ciri-ciri wacana?

surat rasmi atau tidak rasmi dan sebagainya. Tanpa makna. Lazimnya. . sama ada secara naratif. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. ayat penyata digunakan. Tujuan wacana penting untuk memilih teknik penyampaian wacana. Runtutan Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. deskriptif. Keserasian ditinjau daripada hubungan antara sesuatu perkataan.Sebagai unit bahasa yang lengkap. frasa atau ayat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan sebahagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. sama ada ucapan. teks tidak dianggap sebagai wacana. eksposisi atau penghujahan. wacana mempunyai beberapa ciri penting. Justeru. isi dan penutup. Tujuan juga menentukan bentuk wacana. wacana mempunyai tujuan-tujuan berikut: b. Jika tujuan wacana adalah untuk mendapatkan maklumat. ayat yang digunakan ialah ayat tanya. setiap wacana mempunyai struktur. Jika maklumat pula yang hendak disampaikan. ceramah. Apakah maksud-maksud berikut: Tautan Tautan atau kohesi bermaksud keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana. iaitu terdapatnya pendahuluan. Apakah tujuan wacana? Setiap wacana yang hendak dihasilkan mestilah mempunyai tujuan kerana dengannya dapat menentukan jenis wacana yang ingin digunakan.

Keadaan Sesuatu wacana juga perlulah sesuai dengan keadaan. Hubungan sebab dan tujuan. frasa dan susunan ayat yang tepat amat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Tahap penerimaan seseorang itu tinggi jika pendengar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang disampaikan.1. Hubungan wacana dari aspek makna dapat ditinjau daripada kesepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana dengan berdasarkan aspek tatabahasa yang digunakan. Pemilihan kata. Maklumat lama adalah maklumat yang telah dinyatakan pada peringkat awal dan diulang dalam konteks berikutnya. sesuatu wacana akan lebih mudah difahami oleh pembaca atau pendengar. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Interteks Interteks bermaksud sesuatu wacana bergantung pada wacana yang lain. iv. iaitu sebagai contoh: Salmah begitu rajin belajar. iaitu sebagai contoh: Rosmah menangis. manakala maklumat baharu adalah maklumat yang baharu sahaja dinyatakan dalam wacana tersebut. Kesesuaian itu menjadikan sesuatu wacana relevan dengan situasi ujaran. iaitu maklumat baharu dan maklumat lama. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. iaitu sebagai contoh: Siti sangat rajin menelaah buku. Hubungan sebab dan hasil. 2. Maklumat Setiap wacana juga perlu mempunyai maklumat.i. Sebaliknya tahap penerimaan adalah rendah jika wacana tersebut tidak difahami oleh pendengar atau pembaca. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. iaitu sebagai contoh: Ahmad tidak bersungguh-sungguh berlatih. PenerimaanSesuatu wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan penerima sesuatu wacana. Hubungan latar dan kesimpulan. Kefahaman seseorang terhadap sesuatu wacana yang dibaca atau didengar akan membantu menghasilkan wacana. Hubungan makna antara bahagian bagi sesebuah wacana dengan berpandukan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat dapat ditunjukkan seperti pernyataan dan contoh-contoh berikut: Hubungan sebab dan akibat. iii. ii. . Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir.3 Makna dalam Wacana Keutuhan sesuatu wacana adalah penting dan dapat dilihat daripada kewujudan hubungannya dengan aspek makna dengan berdasarkan penggunaan tatabahasa yang betul dan tepat. Dengan adanya interteks.

iaitu sebagai contoh. Moeliono (1995:407) "Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu. paragraf. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap." . Hubungan perbandingan. tetapi banyak harta benda telah musnah. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel. Hubungan penjelasan. Wacana adalah sebagai kesinambungan cerita dengan bahasa mudah yang ditunjang oleh jalinan maklumat. bahasa Melayu telah diperkenalkan dengan beberapa definisi wacana seperti berikut: Harimurti (1982:204) "Wacana atau dalam bahasa Inggerisnya ialah 'Discourse'. kalimat atau ayat yang membawa amanat yang lengkap. ada baiknya anda meneliti semula makna definisi yang berhubung dengan wacana. iaitu sebagai contoh: Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. Rumah Rosli lebih besar. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. buku siri ensiklopedia dan sebagainya. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. iaitu sebagai contoh: Rumah Romzi besar. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. Konsep Kohesi dalam Wacana Sebelum anda diberikan penerangan serta huraian tentang konsep kohesi dalam wacana.Hubungan syarat dan hasil. Dalam bidang pendidikan." Anton M. iaitu dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar.

Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti. Setelah anda lihat dan teliti beberapa huraian tentang beberapa definisi mengenai wacana yang diambil daripada berbagai-bagai sumber. berkesinambungan. kata-kata penghubung dan pengguguran. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. iaitu perujukan. Dengan susunan sebegitu organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Makna kesinambungan di sini diertikan sebagai kesatuan makna. dapat ditegaskan bahawa adanya persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis. Makna tautan inilah yang merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana.Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Organisasi sintaktik ini adalah merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. Kesatuan makna dalam wacana seperti yang diterangkan di atas akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. Kohesi (Cohesion) Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. kohesi. mengatasi ayat atau klausa. wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. teratur atau tersusun rapi. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluarkan dan diasingkan daripada konteks wacana. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks ialah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. a. satuan bahasa. Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. Di samping itu juga. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem adalah secara teratur. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. terlengkap. . Asmah tahun telah membezakan ayat sistem daripada ayat wacana.

To put this in everyday terminology. Meanings are realized (coded) as forms. kaedah pengguguran." Tautan makna itu dapat dilihat daripada dua sudut. tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu 'teks' itu berkesatuan. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. kesepaduan dan sebagainya. kaedah penggantian. meaning is put into wording and wording into sound or writing. penggantian. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. Menurut Halliday dan Hasan seterusnya: "Cohesion is expressed through the strata organization of language. konjungsi dan nahuan leksikal. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang begitu baik. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. Dalam kohesi. ia akan dapat menghasilkan wacana yang baik. The semantic (meaning). . Kedua-dua tautan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks.Ini bermaksud bahawa kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. perlu diwujudkan secara terpadu dalam kesatuan yang membentuk teks. ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. tautan. pengguguran. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. Kaedah pertautan ini lebih dikenali dalam istilah perujukan. Manakala menurut Halliday dan Hasan (1976). iatu tautan nahuan dan tautan leksikal. Ini bermakna bahawa hubungan makna sama ada makna leksikal mahupun makna nahuan. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru.

Perujukan Eksoforik Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. Perujukan eksoforik ini mengandungi tiga perkara iaitu. iaitu eksofora (exophora) kerana ungkapan eksofora mempunyai fungsi perujukan yang telah diperlihatkan oleh kata ganti. c.b. Perujukan eksoforik ini kadangkala digunakan dalam hal yang menunjukkan sesuatu itu secara langsung. iaitu Perujukan Eksoforik dan Perujukan Endoforik. Manakala. Perujukan eksoforik merujuk kepada hal-hal yang di luar daripada konteks. Dalam situasi ini kaedah perujukan eksoforik digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah berlaku pada ketika sesuatu ujaran itu berlaku. . Harimurti Kridalaksana (1982) memberikan pengertian bahawa perujukan eksoforik ini adalah hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada sesebuah situasi. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. konteks segera. pengetahuan bersama dan pengetahuan satu dunia wacana. Perujukan Perujukan ataupun rujukan ini merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Ann (1995) menyatakan bahawa perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi.

j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami.Penanda Wacana Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. Penanda Wacana i) Penanda permulaan karangan a) Pada era globalisasi ini. Oleh hal yang demikian. Dalam catatan blog akan datang. c) Sementara itu. . i) Sejak sedekad yang lalu. saya bersedia untuk menerangkannya. h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada. d) Dewasa ini. saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. m) Sejak akhir-akhir ini. g) Dasawarsa ini. Oleh itu. e) Pada masa ini. ii) Penanda memulakan isi baharu a) Selain itu. f) Kini. k) Kebelakangan ini. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra. b) Pada zaman pascakemerdekaan ini. jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana. c) Dalam meniti arus kemodenan ini. b) Di samping itu. l) Belakangan ini.

i) Seterusnya.d) Lebih-lebih lagi. iii) Penanda huraian isi karangan a) Hal ini demikian kerana b) Hal ini berlaku kerana c) Hal ini terjadi kerana d) Hal ini disebabkan oleh e) Hal ini wujud akibat daripada f) Hal ini bersangkut-paut dengan g) Hal ini berpunca daripada h) Hal ini tercetus apabila i) Hal ini timbul apakala iv) Penanda memberi contoh dalam karangan a) Misalnya. b) Contohnya. c) Sebagai contoh. f) Antaranya adalah seperti . e) Sebagaimana yang kita sedia maklum. h) Dalam pada itu. d) Tamsilnya. f) Lain daripada itu. g) Pada waktu yang sama. e) Dalam pada itu.

e) Oleh hal yang demikian. c) Akibatnya. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh: Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. f) Dengan berbuat demikian. (Huraian 2) a) justeru . d) Maka. vi) Penanda menutup isi a) Kesannya. d) Akhirnya. g) Jelaslah bahawa h) Justifikasinya. e) Dengan itu.v) Penanda menghuraikan contoh a) Hal ini mengakibatkan b) Hal ini menyebabkan c) Oleh itu. g) Dengan keadaan sedemikian. f) Oleh sebab itu. b) Natijahnya.

c) Secara tuntas.b) malah c) malahan d) tambahan pula e) sementelahan f) sekali gus g) di samping h) bahkan i) malar-malar viii) Penanda memulakan perenggan penutup a) Kesimpulannya. b) Walakin begitu. d) Konklusinya. f) Sebagai penghias bicara akhir. e) Sebagai penutup wacana. g) Sebelum mengakhiri wacana ini. i) Secara total. c) Namun demikian. h) Secara keseluruhan. b) Intihanya. ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza a) Walau bagaimanapun. . d) Daripada perspektif yang berbeza.

........... o) Fenomena ini dikatakan p) Masalah ini sama dengan peribahasa ......... ....... i) Di sebalik itu.. ...... ... q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..... j) Dalam pada itu............. i) Persis kata orang tua-tua.. e) Bak peribahasa..............e) Jika dilihat dari sudut lain.. j) Persis kata mutiara.... ... g) Kontradiksinya.. ...... k) Dari sudut lain. m) Hal ini sama dengan peribahasa ..... f) Dengan kata lain...... l) Persis kata cendekiawan...... .... b) Bak kata peribahasa Melayu..... .. x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa a) Bak kata peribahasa.. .... ................... g) Persis kata peribahasa..... . . .... d) Bak kata mutiara... h) Persis kata peribahasa Melayu. f) Bak kata cendekiawan. yakni ..... k) Persis peribahasa... n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu... c) Bak kata orang tua-tua...................... .......

sebagaimana -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian Turutan -pertamanya -akhirnya -selain itu -keduanya -seterusnya -pertama sekali -selepas itu -lebih awal dari itu -lebih penting lagi Contoh -contohnya -biar kita ambil contoh -khususnya -misalnya -mari kita mengambil contoh -terutamanya .Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. [sunting]Contoh Kata penghubung -tetapi -lalu -jika -serta -agar -supaya -sungguhpun -kerana -walaupun Penambahan -dan -sebenarnya -juga -sekali lagi -bertitik tolak -hal ini -tambah lagi -lebih-lebih lagi -selain juga Perbandingan/ Perbezaan -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu -walaupun -sehubungan dengan .

) -pendek kata -walaupun -oleh hal yang demikian -ringkasnya -marilah kita -komitmen semua pihak -sebagai rumusan -demikianlah -dapatkah kita membayangkan.. dsb. Penanda wacana umum -dengan ini -banyak pihak yang berpendapat -amnya -sememangnya -selaras dengan -lazimnya -sejajar dengan sering kali kita -justeru itu -sementelahan pula -secara khususnya -pada kebiasaannya PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… ..-umpamanya -apa yang dimaksudkan -seperti Masa -akhirnya -pada masa yang sama -sesekali -dewasa ini -pada ketika itu -sebelum ini -selepas itu -pada mulanya -semenjak itu -sementara itu -serentak dengan -ada ketikanya Kesimpulan -oleh itu -jadi -kesimpulannya -jika kita tidak -jelaslah -dapatlah disimpulkan bahawa -kesudahannya -sesungguhnya -tanpa (penglibatan/ usaha.bergantung pada -pada keseluruhannya -sebagai menggulung hujah -keengganan. saya menegaskan sekali lagi. bakal menyaksikan -(peribahasa) -sebelum saya mengakhiri.... -kejayaan...

. dalam keadaan … · Namun demikian. pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini . suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya … · Pada pandangan saya … · Pada realitinya.· Lazimnya. memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … .

· Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .. · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini . · Disebabkan hal itu · Disebabkan keistimewaan inilah kita ..

sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian. kita masih · Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian …. contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya. bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi. kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian. · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN ..· Oleh itu. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak ………… PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini.

maju kita. Ke muka maju sekata. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. 05. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.sebaik-baik bekal ialah takwa. insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020. marilah kita bersama-sama KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. Tiada tercapai hanya berkata.· Intihanya. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. Berunding cerdik dengan pandai.seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Melemparkan jauh jiwa hamba. (Hamka). baik kaya ialah kaya hati. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya. ~Horne 04. · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja · Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa. ke lurah sama dituruni. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. ibarat ke bukit sama didaki. kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju." ~Surah al-Hajj:77 07. 03. Kalau hidup ingin merdeka. ~Usman Awang 06. 02. . faham dua menjadi satu.

(surah Al-Baqarah:214) 20." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. 15. tekun pembawa dekat. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit.a." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan) 11.SAIDINA ABU BAKAR 23. Siapa yang banyak bicara. Sabda Rasulullah s. hartanya menjadi rebutan orangorang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau. lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok. Secara umumnya. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur.09. 24. hilanglah harga dirinya. 19. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau. Kekitaan yang erat tiada yang berat. 21. 16. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. banyak pula salahnya. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang. lebih tinggi rasuah yang ada. siapa yang hilang harga dirinya. ke tasik jua akhirnya dicari. . 13. . bererti dia tidak warak. ~Davey John Schwartz 10. 14. ~ Saidina Ali Abu Talib 17. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. siapa yang banyak salah. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu. 22. Sabar penghilang penat. Terbang bangau sepanjang hari. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya." 18.

penada penghubung. dialog dsb. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa.gov. ceraian. sejumlah ayat. penanda makluman dsb.buku. halaman 525. http://prpm. Apakah maksud penanda wacana? 2. jenis-jenis wacana.penggantian.terima kasih.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Wacana bermaksud kesatuan fikiran yg utuh. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 523. Cth. penanda penyertaan.bab. rujukan. Untuk maklumat lanjut sila rujuk tulisan/buku yang berkaitan. Penanda wacana wujud adalah untuk mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana.my/Search.ungkapan wacana.leksikal dan elipsis atau pengguguran. ceraian. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan. artikel. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. definisi wacana. novel.25.dbp. cerpen). ajar menjadi suluh hati. Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. penanda wacana digunakan. sejumlah ayat.leksikaldan elipsis atau pengguguran.penggantian. penanda wacana digunakan. yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. contoh ungkapan wacana dan juga kesesuaian penggunaan wacana dalam penulisan atau ucapan. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. apakah wacana dan penanda wacana? Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. khutbah) atau tulisan (spt surat. Bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penggunaan penanda wacana di kalangan pelajar Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu. penanda rujukan. Tunjuk menjadi telaga budi. Edisi Ketiga.aspx?k=wacana&d=10 Penanda wancana Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Apakah fungsi-fungsi penanda wacana? 3.dialog. Ciri wacana ialah kohesi dan koheran. Apakah definisi wacana? . Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan.

artikel. Contoh ayat: Mereka mengadakan wacana ilmu. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam . percakapan. sila rujuk Tatabahasa Dewan Edisi terbaharu.. Bagi mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana.siri buku dan sebagainya yang memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan dan lengkap. Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. artikel atau rencana tersebut berkaitan atau berurutan antara satu perenggan dengan perenggan lain menceritakan tentang peperangan.kasih.penggantian. Wacana ialah perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. cerpen. Terdapat lima jenis penanda wacana: penanda penghubung. apakah maksud penanda wacana dan apakah fungsi penanda wacana. mengapa. Maksudnya di sini ialah. artikel. Apa yg penting ialah pandangan atau pendirian pembaca tentang kesan atau sebab akibat dari peperangan itu kepada manusia. Bincangkan kesepaduan wacana 2.. kesatuan fikiran yg utuh. maka penanda wacana digunakan. PERTANYAAN BERKAITAN WACANA DALAM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. barulah sdr dapat merungkaikan apa yg diperlukan dalam soalan tersebut. pertuturan. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. sama ada dlm bentuk lisan (spt pidato. Setelah memahami maksud wacana. khutbah atau tulisan (spt surat. apakah maksud kesepaduan dan kerapian wacana dlm artikal. novel. cerpen). rujukan. Dalam hal ini sdr perlu membaca keseluruhan isi rencana tersebut. Wacana juga dapat ditakrifkan sebagai kesatuan fikiran yg utuh.Merujuk Kamus Dewan wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan. khutbah) atau tulisan (spt surat. Wacana juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep penanda wacana? Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan.TERANGKAN SECARA TERPERINCI Wacana ialah keseluruhan tutur yg merupakan suatu kesatuan.. percakapan.tolonglah tuan saya amat buntu.buku. Kerapian Wacana Soalan saya apa yang harus saya bincangkan. Dalam hal ini persoalan seperti siapa.bab. bila. Bagi membantu saudara mendapatkan maklumat terperinci berkaitan wacana. Oleh yg demikian persolan yg dinyatakan di atas sebenarnya menggambarkan kesepaduan sebuah wacana yg menceritakan tentang peperangan.dialog.leksikal dan elipsis atau pengguguran. ucapan. sejumlah ayat. pertuturan. halaman 525. terima kasih Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Dengan menggunakan sebuah artikel/majalah yang anda dikehendakki menganalisia petikan itu mengikut: 1. sama ada dlm bentuk lisan spt pidato. di mana dan apa sering menjadi perbincangan dalam rencana tersebut. ucapan. T.tqvm Dalam perkara ini sdr perlu memahami apa yg dikatakan wacana. ceraian. novel. Misalnya wacana tersebut berbentuk satu rencana tentang baik buruknya peperangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang wacana.

(2002)Penerbit Kanal .Tiada maklumat ___________Analisis wacana : dari linguistik sampai dekonstruksi.sesuatu wacana. penanda makluman dsb. Untuk maklumat lanjut tentang penanda wacana sila rujuk buku Tatabahasa Dewan.(2001)Analisis Wacana. Kekeliruan berlaku apabila penulis tidak menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat mengikut konteks dan makna yang hendak disampaikan. penanda wacana digunakan. edisi Ketiga. Penanda wacana dibahagikan menurut jenis makna dan kata yang ditimbulkannya seperti penanda rujukan. penanda penyertaan.Utusan Publications & Distributors Sdn. sedang berlaku atau akan berlakunya) sesuatu peristiwa. Eriyanto . Abdul Rahman Haji Abdullah . Bhd. (2005). Penanda wacana wujud sebagai isyarat bagi berlakunya (sudah berlaku. Ungkapan-ungkapan yang digunakan selain mempunyai makna tersendiri juga berfungsi sebagai pemberi isyarat bagi makna keseluruhan surat rasmi itu.Wacana falsafah ilmu: analisis konsep-konsep asas dan falsafah pendidikan Negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->