TUGAS

ILMU TAJWID
SIFAT-SIFAT HURUF

DISUSUN OLEH: Tgk. AZHAR

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

JURUSAN DAKWAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2010 2 .

Tetapi ada juga sifat-sifat huruf yang boleh bertukar kepada sifat yang lain menurut keadaan yang datang kepadanya yang dinamakan dengan sifat yang “ARIDH”. bahwa sifat-sifatnya itu tidak berubah-ubah walau bagaimanapun. sifat-sifat yang mempunyai lawan. Syiddah lawannya (4) Rakhwah dan (5) Tawassuth 6. Len 4. Qalqalah 3. Idlaq lawannya (11) Ishmat 2. SIFAT-SIFAT LAZIM Sifat-sifat lazim mempunyai 19 sifat. tetapi hendaklah kita sadari bahwa huruf daripada huruful Hijaiyah yang 29 dalam Al Qur’an itu. sifat-sifat huruf terbagi kepada 2 bahagian besar. Tafasysyi 7. Sifat yang demikian dinamakan sifat yang lazim. ada 11 sifat: 1. Jahar lawannya (2) mahmus 3. Tetapi rumusan dari berbagai pendapat dapat dirumuskan kepada keterangan yang akan kita uraikan dalam pelajaran dibawah ini. yaitu yang boleh berubah-rubah menurut keadaan yang datang terhadapnya maka jumlah kandungan keduanya 30 sifat .dengan pembahagiannya. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifatsifat huruf terbagi kepada 2(dua). yang Aridh. Pertama. Kedua. Ithbaq lawannya (9) Infitah 10. sifat yang lazim 19 sifat dan yang Aridh 11 sifat. Menurut pendapat ulama tajwid sehubungan dengan menetapkan banyaknya sifat-sifat huruf itu maka ada yang mengatakan huruf itu terbagi kepada 10 sifat. Dengan pengertiannya. Takrir 6. bahkan ada pula yang mengatakan 40 sifat. Pertama.) ﺭ‬ PEMBAGIAN SIFAT-SIFAT HURUF DAN URAIANNYA Sebagaimana yang telah kita ketahui menurut pernyataan diatas. Inhiraf 5. Istithalah 8. Kedua. sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Ghunnah 3 .SIFAT-SIFAT HURUF Adapun yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf adalah keadaan yang berlaku pada tiap-tiap huruf itu benar (tepat) dibacanya sesuai pada makhraj huruf. yang lazim yaitu yang tidak boleh tinggal sifat-sifat itu daripada huruf yang bersangkutan selama-lamanya dan tidak boleh berubah. ada yang mengatakan 18 sifat. Shafir 2. bahwa pada garis besarnya. terbagi kepada 2 bagian: 1. sekurang-kurangnya mempunyai 5(lima) sifat bagi dirinya dan ada pula diantaranya mempunyai 7(tujuh) sifat seperti “Ra” (‫. ada 8 sifat: 1. Isti’la’ lawannya (7) Istifal 8.

SIFAT-SIFAT ARIDH YANG 11(SEBELAS) SIFAT IALAH: 1. Nyata benar tertahannya itu ketika ia bertanda mati/waqaf. MAHMUS. adalah membunyi huruf dengan tidak bernafas. yaitu membunyikan huruf dengan suara tertahan. Ikfa 4. SYIDDAH. Sakat/Saktah 10. Waqaf 9. Tarqiq 8. Banyaknya huruf yang bersifat dengan SYIDDAH adalah 8(delapan) huruf. Idgham 2. Untuk memudahkan menghafalnya disimpulkan dalam kalimat ْ َ َ ّ َ ُِ َ ‫ا جد قط بﻜت‬ 4. Mad 6. RAKHAWAH. Jumlah huruf bersifat RAKHAWAH 16(enam belas) huruf. Untuk memudahkan menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat 4 . Harakat URAIAN KETERANGAN SIFAT YANG MEMPUNYAI LAWAN 1. yaitu membunyikan huruf dengan suara lalu/tidak tertahan. Sukun 11. untuk memudahkan menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat َ َ َ ٌ ْ َ ُ َّ َ ‫فحثه شخص سﻜت‬ 3. yaitu membunyi huruf dengan bernafas/berhembus. Huruf-huruf yang sifat Mahmus ada 10 huruf. Izh-har 3. membunyikannya itu baik diwaktu ia sedang berbaris atau diwaktu bertanda mati atau waqaf kecuali huruf KAF ( ‫ ) ﻜ‬dan TA ( ‫ ) ت‬yang dibunyikan bernafas hanya di waktu dia bertanda mati atau ketika waqaf. Banyaknya huruf ada 19(Sembilan belas) Untuk memudahkan menghafal dikumpulkan dalam kalimat ‫عظم وزن قاﺭئ ذي غض جد طلب‬ َ ََ ّ ِ ّ َ ْ ِ ٍ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ 2. Tafkhim 7. JAHAR. Iqlab 5.

ٍ ‫خذ غث حظ فض شوص زي سا‬ ‫ُْ َ ّ َ ّ َ ّ ُ ْ ٍ َ َ َ ه‬ 5. yaitu membunyikan huruf dengan tidak mengangkat pangkal lidah kelangit-langit sehingga suara dapat mengecil. Jumlah huruf ada 22(duapuluh dua). INFITAH lawan ITHBAQ. Jumlah huruf 4(empat). ISTIFAL. disimpulkan dalam kalimat ََْ َ ‫صضطظ‬ 9. yaitu membunyikan huruf antara suara tertahan dengan lalu. ITHBAQ. ّ ُْ ِْ ِ ‫فرمن لب‬ 5 . Untuk memudahkan menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat: ‫ثبت عز من يجو دحرفه اذسلشﻜا‬ َ َ َّ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ َ َ َ 8. yaitu membunyikan huruf dengan ringan/lancer dengan jumlah hurufnya 6(enam) huruf. TAWASSUTH. IZLAQ. yaitu membacanya dengan terkatupnya pertengahan lidah ke langit-langit atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang mengakibatkan bunyinya lebih besar. yang disimpulkan dalam kalimat ٍ َْ ُ ْ ُ ُ َ ّ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من اخذوجدسعةفزكاحق له شرب غيث‬ 10. Jumlah hurufnya 25.njumlah hurufnya ada 7(tujuh). Jumlah huruf yang bersufat TAWASSUTH ada 5(lima) huruf. Yang disimpulkan dalam kalimat. ISTI’LA. Untuk memudahkan menghafalkannyakita simpulkan dalam kalimat ّ ِ ٍ ِْ ّ ُ ‫خص ضغط قظ‬ 7. yaitu membunyikan huruf dengan tidak mengatupkan pertengahan lidah ke langit-langit/ tidak melengkungkan keliling lidah ke langitlangit yang mengakibatkan bunyi huruf itu tidak besar. Untuk memudahkan menghafalkannya dikumpulkan dalam kalimat ْ َُ ْ ِ ‫لن عمر‬ 6. yaitu membunyikan huruf dengan mengatkankanpangkal lidah kelangit- langit yang mengakibatkan suara agak lebih besar.

“YA” ( ‫ ) ﻱ‬dan “WAW” ( ‫) و‬ Contohnya seperti : ‫َيف = ﻱ‬ َ ْ‫ك‬ ‫لول = و‬ ََْ 4. maka SHAFIR adalah desir nafas yang dianya lebih kuat disbanding dengan MAHMUS B. SHAFIR. َ ّ ُ َ ُ َ َ َ ْ ِ ٍ َِ ّ َ ٍ ِ َ ّ ِ ّ َ ‫جزغش ساخط صد ثقة إذوعظه يحضك‬ KETERANGAN SIFAT-SIFAT YANG TIDAK PUNYA LAWAN 1. INHIRAF. Jumlah huruf 23(duapuluh tiga). َ ََ ‫صزس‬ A. SHAFIR WUSTHA yaitu SHAD ( ‫) ص‬ 3.11. SHAFIR SHUGHRA yaitu SIN ( ‫) س‬ 2. yang dihimpunkan dalam kalimat. yaitu huruf yang keluar dengan bunyi berdesir dan kuat antara dua bibir. yang dihimpun dalam kalimat. َّ ُ َ ُ ‫قطب جد‬ 3. Jumlah huruf ada 2(dua). Adapun SHAFIR ini terbagi 3(tiga): 1. SHAFIR KUBRA yaitu ZAI ( ‫) ز‬ 2. Jumlah hurufnya 3(tiga). yaitu membunyikan huruf dari makhrajnya dengan lunak lagi lembut. Jumlah hurufnya ada 5(lima). QALQALAH. yang dikumpulkan dalam kalimat. yaitu membunyikan huruf dengan tidak ringan/lancer. Perbedaan SHAFIR dengan MAHMUS. “LAM” ( ‫ ) ل‬dan “RA” ( ‫) ﺭ‬ Contohnya seperti : ُ ْ َ َْ ‫الحمد‬ ‫=ل‬ 6 ‫الرحمن = ﺭ‬ ُ َ ْ ّ َْ . yaitu membunyikan huruf dengan “melenturkan” lidah. ISHMAT. Jumlah hurufnya 2(dua). LAYYIN (LEN). yaitu membunyikan dengan suara yang berlebih keluar dari mkhraj hurufnya atau disebut juga dengan hidup-hidup mati.

yaitu membunyikan huruf dengan lidah bergetar. tetapi geletarnya hanya boleh 2(dua) kali. yaitu perpanjangan suara ketika membunyikan hurufnya itu sampai kesudahannya. TAKRIR. Jumlah hurufnya satu yaitu “RA” ( ‫.انا = ﻥ‬ ِّ ُ ِ ْ َ ُّ 7 . yaitu membacakan huruf dengan bunyi angin mulut yang ”beterbanan”sebagaimana beterbanannya angin mulut dikala kita mengusir ayam.5. yaitu.berlaku sifat ISTITHALAH itu ketika bertanda mati atau bertasdid yaitu huruf “DHAD” ( ‫) ﺽ‬ Contoh: َ ّْ ّ َ َ ‫ولالضالين‬ 8. MIM ( ‫ ) ﻡ‬dan NUN ( ‫) ﻥ‬ Contoh: ‫لما = ﻡ‬ َّ ‫كنانعقل . yaitu membunyikan huruf dengan dengung keluar dari pangkal hidung yang disebut dengan “kaisyum”. GHUNNAH. ISTITHALAH. TAFASYSYI. Banyaknya huruf ada 2(dua). hurufnya adalah “SYIN” ( ‫) ﺵ‬ Contoh: ِ َ َْ َ ِ ‫من الشيطان‬ 7.) ﺭ‬ Contoh: ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َْ ‫الرحمن الرحيم‬ 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful