TUGAS

ILMU TAJWID
SIFAT-SIFAT HURUF

DISUSUN OLEH: Tgk. AZHAR

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

JURUSAN DAKWAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2010 2 .

SIFAT-SIFAT LAZIM Sifat-sifat lazim mempunyai 19 sifat. Sifat yang demikian dinamakan sifat yang lazim. Jahar lawannya (2) mahmus 3. sekurang-kurangnya mempunyai 5(lima) sifat bagi dirinya dan ada pula diantaranya mempunyai 7(tujuh) sifat seperti “Ra” (‫.dengan pembahagiannya. terbagi kepada 2 bagian: 1. Kedua. ada 8 sifat: 1. Pertama.SIFAT-SIFAT HURUF Adapun yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf adalah keadaan yang berlaku pada tiap-tiap huruf itu benar (tepat) dibacanya sesuai pada makhraj huruf. Ithbaq lawannya (9) Infitah 10. bahwa pada garis besarnya. yaitu yang boleh berubah-rubah menurut keadaan yang datang terhadapnya maka jumlah kandungan keduanya 30 sifat . sifat-sifat huruf terbagi kepada 2 bahagian besar. Menurut pendapat ulama tajwid sehubungan dengan menetapkan banyaknya sifat-sifat huruf itu maka ada yang mengatakan huruf itu terbagi kepada 10 sifat. ada 11 sifat: 1. Tafasysyi 7. sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Syiddah lawannya (4) Rakhwah dan (5) Tawassuth 6. Ghunnah 3 . Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifatsifat huruf terbagi kepada 2(dua). tetapi hendaklah kita sadari bahwa huruf daripada huruful Hijaiyah yang 29 dalam Al Qur’an itu. ada yang mengatakan 18 sifat. Idlaq lawannya (11) Ishmat 2. yang lazim yaitu yang tidak boleh tinggal sifat-sifat itu daripada huruf yang bersangkutan selama-lamanya dan tidak boleh berubah. Pertama. Inhiraf 5. Qalqalah 3. Tetapi rumusan dari berbagai pendapat dapat dirumuskan kepada keterangan yang akan kita uraikan dalam pelajaran dibawah ini. Len 4. sifat-sifat yang mempunyai lawan. Dengan pengertiannya. yang Aridh. Tetapi ada juga sifat-sifat huruf yang boleh bertukar kepada sifat yang lain menurut keadaan yang datang kepadanya yang dinamakan dengan sifat yang “ARIDH”. bahwa sifat-sifatnya itu tidak berubah-ubah walau bagaimanapun. sifat yang lazim 19 sifat dan yang Aridh 11 sifat.) ﺭ‬ PEMBAGIAN SIFAT-SIFAT HURUF DAN URAIANNYA Sebagaimana yang telah kita ketahui menurut pernyataan diatas. Isti’la’ lawannya (7) Istifal 8. Takrir 6. Istithalah 8. bahkan ada pula yang mengatakan 40 sifat. Kedua. Shafir 2.

Harakat URAIAN KETERANGAN SIFAT YANG MEMPUNYAI LAWAN 1. MAHMUS. Mad 6. Nyata benar tertahannya itu ketika ia bertanda mati/waqaf.SIFAT-SIFAT ARIDH YANG 11(SEBELAS) SIFAT IALAH: 1. RAKHAWAH. Waqaf 9. Tarqiq 8. Idgham 2. yaitu membunyikan huruf dengan suara lalu/tidak tertahan. Untuk memudahkan menghafalnya disimpulkan dalam kalimat ْ َ َ ّ َ ُِ َ ‫ا جد قط بﻜت‬ 4. JAHAR. yaitu membunyi huruf dengan bernafas/berhembus. Banyaknya huruf ada 19(Sembilan belas) Untuk memudahkan menghafal dikumpulkan dalam kalimat ‫عظم وزن قاﺭئ ذي غض جد طلب‬ َ ََ ّ ِ ّ َ ْ ِ ٍ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ 2. untuk memudahkan menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat َ َ َ ٌ ْ َ ُ َّ َ ‫فحثه شخص سﻜت‬ 3. membunyikannya itu baik diwaktu ia sedang berbaris atau diwaktu bertanda mati atau waqaf kecuali huruf KAF ( ‫ ) ﻜ‬dan TA ( ‫ ) ت‬yang dibunyikan bernafas hanya di waktu dia bertanda mati atau ketika waqaf. Banyaknya huruf yang bersifat dengan SYIDDAH adalah 8(delapan) huruf. SYIDDAH. Sakat/Saktah 10. yaitu membunyikan huruf dengan suara tertahan. Izh-har 3. Sukun 11. Ikfa 4. Tafkhim 7. adalah membunyi huruf dengan tidak bernafas. Iqlab 5. Untuk memudahkan menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat 4 . Huruf-huruf yang sifat Mahmus ada 10 huruf. Jumlah huruf bersifat RAKHAWAH 16(enam belas) huruf.

Jumlah huruf 4(empat). yaitu membunyikan huruf dengan mengatkankanpangkal lidah kelangit- langit yang mengakibatkan suara agak lebih besar. ّ ُْ ِْ ِ ‫فرمن لب‬ 5 . yaitu membunyikan huruf dengan tidak mengatupkan pertengahan lidah ke langit-langit/ tidak melengkungkan keliling lidah ke langitlangit yang mengakibatkan bunyi huruf itu tidak besar. Yang disimpulkan dalam kalimat. yaitu membacanya dengan terkatupnya pertengahan lidah ke langit-langit atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang mengakibatkan bunyinya lebih besar. Jumlah huruf yang bersufat TAWASSUTH ada 5(lima) huruf. yaitu membunyikan huruf dengan ringan/lancer dengan jumlah hurufnya 6(enam) huruf. TAWASSUTH. disimpulkan dalam kalimat ََْ َ ‫صضطظ‬ 9. yaitu membunyikan huruf antara suara tertahan dengan lalu. yang disimpulkan dalam kalimat ٍ َْ ُ ْ ُ ُ َ ّ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من اخذوجدسعةفزكاحق له شرب غيث‬ 10.ٍ ‫خذ غث حظ فض شوص زي سا‬ ‫ُْ َ ّ َ ّ َ ّ ُ ْ ٍ َ َ َ ه‬ 5. Jumlah huruf ada 22(duapuluh dua). Untuk memudahkan menghafalkannyakita simpulkan dalam kalimat ّ ِ ٍ ِْ ّ ُ ‫خص ضغط قظ‬ 7. yaitu membunyikan huruf dengan tidak mengangkat pangkal lidah kelangit-langit sehingga suara dapat mengecil. ISTI’LA. INFITAH lawan ITHBAQ. Untuk memudahkan menghafalkannya dikumpulkan dalam kalimat ْ َُ ْ ِ ‫لن عمر‬ 6. ISTIFAL. IZLAQ. Jumlah hurufnya 25. Untuk memudahkan menghafalnya dikumpulkan dalam kalimat: ‫ثبت عز من يجو دحرفه اذسلشﻜا‬ َ َ َّ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ُ ْ َ ّ ِ َ َ َ 8.njumlah hurufnya ada 7(tujuh). ITHBAQ.

Perbedaan SHAFIR dengan MAHMUS. Jumlah huruf 23(duapuluh tiga). Jumlah hurufnya ada 5(lima). LAYYIN (LEN). yaitu membunyikan huruf dari makhrajnya dengan lunak lagi lembut. yang dihimpunkan dalam kalimat. SHAFIR WUSTHA yaitu SHAD ( ‫) ص‬ 3. Jumlah hurufnya 2(dua). Adapun SHAFIR ini terbagi 3(tiga): 1. ISHMAT. SHAFIR KUBRA yaitu ZAI ( ‫) ز‬ 2. SHAFIR. yaitu membunyikan huruf dengan “melenturkan” lidah. yaitu membunyikan huruf dengan tidak ringan/lancer. “YA” ( ‫ ) ﻱ‬dan “WAW” ( ‫) و‬ Contohnya seperti : ‫َيف = ﻱ‬ َ ْ‫ك‬ ‫لول = و‬ ََْ 4. yaitu huruf yang keluar dengan bunyi berdesir dan kuat antara dua bibir. yang dihimpun dalam kalimat. َ ََ ‫صزس‬ A. Jumlah hurufnya 3(tiga). Jumlah huruf ada 2(dua). yaitu membunyikan dengan suara yang berlebih keluar dari mkhraj hurufnya atau disebut juga dengan hidup-hidup mati. َّ ُ َ ُ ‫قطب جد‬ 3. َ ّ ُ َ ُ َ َ َ ْ ِ ٍ َِ ّ َ ٍ ِ َ ّ ِ ّ َ ‫جزغش ساخط صد ثقة إذوعظه يحضك‬ KETERANGAN SIFAT-SIFAT YANG TIDAK PUNYA LAWAN 1. “LAM” ( ‫ ) ل‬dan “RA” ( ‫) ﺭ‬ Contohnya seperti : ُ ْ َ َْ ‫الحمد‬ ‫=ل‬ 6 ‫الرحمن = ﺭ‬ ُ َ ْ ّ َْ . maka SHAFIR adalah desir nafas yang dianya lebih kuat disbanding dengan MAHMUS B. SHAFIR SHUGHRA yaitu SIN ( ‫) س‬ 2. INHIRAF. yang dikumpulkan dalam kalimat. QALQALAH.11.

yaitu perpanjangan suara ketika membunyikan hurufnya itu sampai kesudahannya. ISTITHALAH. tetapi geletarnya hanya boleh 2(dua) kali. TAKRIR. MIM ( ‫ ) ﻡ‬dan NUN ( ‫) ﻥ‬ Contoh: ‫لما = ﻡ‬ َّ ‫كنانعقل . Jumlah hurufnya satu yaitu “RA” ( ‫. hurufnya adalah “SYIN” ( ‫) ﺵ‬ Contoh: ِ َ َْ َ ِ ‫من الشيطان‬ 7. yaitu membacakan huruf dengan bunyi angin mulut yang ”beterbanan”sebagaimana beterbanannya angin mulut dikala kita mengusir ayam. Banyaknya huruf ada 2(dua). yaitu membunyikan huruf dengan dengung keluar dari pangkal hidung yang disebut dengan “kaisyum”.انا = ﻥ‬ ِّ ُ ِ ْ َ ُّ 7 . GHUNNAH.) ﺭ‬ Contoh: ِ ْ ِ ّ ِ َ ْ ّ َْ ‫الرحمن الرحيم‬ 6. yaitu membunyikan huruf dengan lidah bergetar.5. yaitu.berlaku sifat ISTITHALAH itu ketika bertanda mati atau bertasdid yaitu huruf “DHAD” ( ‫) ﺽ‬ Contoh: َ ّْ ّ َ َ ‫ولالضالين‬ 8. TAFASYSYI.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.