TUGASAN CUTI MID-SEM : SEJAUHMANAKAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PERUSAHAAN KEROPOK LEKOR DI TERENGGANU NAMA : NURUL FARHANA

BINTI SAPA’E NO. MATRIK : D20071029831 PENYELIA : PROF SUPLI EFFENDI RAHIM PENYELIDIKAN ILMIAH (SHP 4133) JABATAN TEKNIK DAN VOKASIONAL FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SEMESTER 2 SESI 2009/2010

1

SEJAUHMANAKAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PERUSAHAAN KEROPOK LEKOR DI TERENGGANU. BAB 1 PENGENALAN Keropok lekor atau keropok batang merupakan sejenis makanan tradisional pantai timur, khususnya di Terengganu. Keropok Lekor diperbuat daripada isi ikan laut dan campuran sagu serta sedikit garam. Terdapat juga keropok yang dicampurkan dengan tepung kanji. Keseluruhan ramuan tersebut akan diuli dan dibentuk dalam bentuk yang panjang bertali, sebelum direbus dalam air panas. Kandungan ikan yang tinggi menjadikan keropok lekor sebagai makanan berprotein tinggi yang kaya dengan iodin semulajadi. Pembuatan keropok lekor pada masa kini semakin bertambah maju di kalangan pengusaha keropok lekor. Pemprosesannya pada masa kini ada yang menggunakan teknologi moden dan ada yang masih menggunakan kaedah lama iaitu dikenali sebagai tradisional. Teknologi merupakan elemen utama dalam pertumbuhan dan kemajuan perniagaan. Bagi setiap kegiatan ekonomi, teknologi merupakan unsur utama yang perlu diberi pertimbangan terutamanya bagi ekonomi yang ingin mencapai tahap perindustrian, satu kedudukan yang ingin dicapai oleh kebanyakan negara membangun di dunia. Teknologi didefinisikan sebagai satu kepakaran, pengetahuan dan prosedur bagi membina, mengguna dan melakukan sesuatu yang berguna (F. Stewart, 1986). Dalam satu definisi lain, teknologi ditegaskan sabagai merupakan jumlah dan kemahiran yang terdapat pada mana-mana kumpulan bagi tujuan industri, seni dan sains (Kenneth N. Bernard, 1986). Teknologi yang sesuai pula dinyatakan sebagai satu set teknik yang akan mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada dalam suatu persekitaran (Morawetz, 1794). Walaubagaimanapun, sesebuah negara membangun mungkin mengalami kesukaran menguasai teknologi akibat halangan-halangan yang ada. Teknologi bukanlah benda yang percuma. Ia melibatkan pengetahuan yang spesifik, yang terkumpul dalam jangka masa panjang melalui kaedah pembelajaran yang tertentu (Dosi, Giovanni, 1988). Teknologi dan penciptaan juga melibatkan modal dan kepakaran yang tinggi. Dan salah satu sifat utama teknologi ialah ia bersifat dinamik, dalam erti kata lain ia sentiasa berubah dan ini menjadi hampir setiap masa.

1.1 LATAR BELAKANG

2

3 SOALAN KAJIAN 3 . 1. pembangunan sumber manusia. inovasi dan kreativiti dan juga kemajuan teknologi. Ini kerana didapati bahawa hasil tinjauan yang dilakukan oleh dua orang pengkaji yang berasal dari negeri tersebut sebelum ini mendapati terdapat beberapa pengusaha keropok lekor yang telah menggunakan alatan yang berteknologi untuk menghasilkan produk mereka. akses maklumat. Untuk menjawab soalan kajian pengakaji telah membina 10 item soalan bagi setiap soalan kajian. Namun terdapat juga beberapa pengusaha yang masih menggunakan cara lama iaitu kaedah tradisional dalam pemprosesan keropok lekor. Sila lihat pada lampiran. tiga set soalan kajian bersama item dibina bagi membolehkan urusan kajian yang seterusnya dilakukan. 1. bagi menjawab penyataan masalah kajian ini. Penyataan masalah ini dibina untuk mengkaji sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor di negeri Terengganu. IKS hanya mengeksport 26% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran mereka (Laporan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia 2004). mendapati bahawa cabaran yang dihadapi oleh perusahaan industri kecil dan sederhana ialah mereka masih bergantung sepenuhnya kepada pasaran tempatan. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh IKS ialah akses pasaran.Kajian yang dijalankan pada tahun 2004.2 PENYATAAN MASALAH Tajuk yang dipilih ialah kajian penggunaan teknologi pembuatan keropok lekor di negeri Terengganu. Oleh itu penyataan masalah ini dibina untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai pembuatan keropok lekor di negeri Terengganu. akses pembiayaan. Kerajaan telah melaksanakan program-program pembangunan yang komprehensif dan bersepadu bagi membantu IKS dalam menghadapi cabaran meliputi semua fasa pembangunan bermula dari tahap permulaan ke tahap pengembangan dan matang. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) dan Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) dalam tempoh 2004. Seterusnya. Sila lihat pada lampiran. Bagi menjawab soalan ini satu penyataan masalah telah dibina untuk memudahkan proses mendapatkan maklumat yang seterusnya.

laman web dan sebagainya digunakan dalam pemasaran untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Soalan kajian 3: Bagaimanakah mereka menguruskan kewangan mereka? Soalan kajian tiga ini dihasilkan adalah untuk mengkaji bagaimanakah mereka menguruskan kewangan mereka dalam pembuatan keropok lekor. Apabila soalan kajian ini disediakan. Soalan Cross-Tabulation: sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor di terengganu? Tujuan kami membuat soalan cross-tabulation mengikut jenis pekerjaan adalah untuk memperoleh data-data yang dapat mengetahui siapakah yang terlibat dalam pembuatn keropok lekor di terengganu. email. Hal ini. Penggunaan teknologi dalam sistem pemasaran seperti internet. Soalan ini juga membolehkan pengakaji mengkaji jenis-jenis modal yang digunakan dalam pengurusan keropok lekor samaada modal persendirian ataupun membuat pinjaman bank.. Seterusnya kita dapat mengetahui taraf hidup 4 . kajian ini dapat menentukan samada peralatan yang digunakan mencukupi atau tidak. Selain itu. pengakaji dapat mengkaji sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor di negeri Terengganu. Tujuan soalan kajian dua ini dihasilkan adalah bagi membolehkan pengkaji-pengkaji memperolehi data-data dengan mudah untuk dikumpul dan dianalisis dan juga untuk memudahkan menjawab semua persoalan kajian. Selain itu pengakaji dapat mengumpul data-data yang berkaitan dengan kewangan mereka samaada penggunaan teknologi akan mendatangkan keuntungan kepada mereka ataupun tidak. kita dapat mengkaji sejauhmanakah sumber pendapatan yang yang diperolehi mereka. dapat mengkaji sejauh manakah penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor di Terengganu. Soalan kajian 2: Bagaimanakah produk mereka dipasarkan? Tujuan membuat soalan kajian dua ini berbunyi bagaimanakah produk mereka dipasarkan adalah untuk mengetahui sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam sistem pemasaran yang mereka gunakan. Soalan kajian tiga ini juga berkisar mengenai bagaimana mereka membuat penyimpanan wang mereka. sama ada membuat penyimpanan di dalam bank ataupun tidak. pengkaji akan dapat mengumpul sebanyak mana data-data yang akan diperolehi untuk membuat analisis mengenai penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor.Soalan kajian 1: Apakah peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor? Tujuan soalan kajian satu disediakan adalah untuk mengkaji apakah peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor. Daripada kajian ini. Selain itu. dalam mengurus kewangan mereka.

4 TUJUAN KAJIAN Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk menganalisis dan menilai sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor yang terdapat di negeri Terengganu. 1. batasan utama yang ada merupakan kesukaran dari segi mendapatkan kerjasama pihak responden dalam memberikan maklumbalas soalselidik. Seterusnya skop kajian ini hanya melingkungi pengusaha yang beroperasi di negeri Terengganu sahaja. Memandangkan populasi pengusaha yang agak besar.mereka setelah melibatkan dalam sector pembuatan keropok lekor. 1. Negeri Terengganu juga dipilih kerana memandangkan negeri yang popular dengan pembuatan keropok lekor dan boleh dikatakan hampir di setiap tempat terdapat kedai-kedai yang membuat keropok lekor. Ini lebih praktikal dari segi kos dan masa penganalisisan yang ada. Tujuan soalan crosstabulation ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah yang melibatkan diri dalam sektor pembuatan keropok lekor secara sampingan untuk menambahkan pengalaman dan juga meluangkan masa. Masalah ini membawa kepada jumlah responden yang rendah. 5 . 1. Selain itu juga hanya terhad yang terdapat di dua kawasan sahaja dan jumlah ini tidak secara keseluruhan.7 BATASAN KAJIAN Berdasarkan pelaksanaan kajian ini.6 SKOP KAJIAN Kajian hanya akan meliputi pengusaha keropok lekor sahaja. pengambilan sempal dalam lingkungan negeri Terengganu adalah meliputi dua daerah iaitu Kuala Terengganu dan Kemaman. 1. Menyelidiki cadangan bagi meningkatkan tahap penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor. Menyelidiki jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor. ii.5 OBJEKTIF KAJIAN Objektif penyelidikan ini adalah dinyatakan seperti berikut : i. matlamat kajian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor di negeri Terengganu. Selain itu juga.

1 PENGUMPULAN DATA PRIMER Data-data primer diperolehi melalui dua cara iaitu soalselidik dan temubual berstruktur.8 KEPENTINGAN KAJIAN Daripada situasi yang digambarkan dalam penyataan masalah di atas.1. Kajian ini juga dirasakan perlu bagi memastikan para pengusaha keropok lekor bersungguh-sungguh bagi meningkatkan taraf pengeluaran dan kualiti produktiviti terutamanya melalui penggunaan teknologi kini.1 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam usaha mencapai objektif-objektif dan matlamat keseluruhan kajian.1. penggunaan alatan dan situasi semasa perusahaan dari segi penggunaan teknologi. 6 . Data-data antara lain meliputi maklumat dari segi latar belakang kedai. i. BAB 2 KAEDAH KAJIAN/METODOLOGIES Jumlah populasi ditentukan berdasarkan pengetahuan sedia ada yang terdapat pada dua orang pengakaji yang berasal daripada negeri Terengganu. 2. Kaedah soalselidik ini lebih tertumpu untuk mendapatkan maklumat daripada pengusaha yang menggunakan teknologi. pengakaji tidak melihat senarai pengusaha yang berdaftar kerana dua tempat yang di tujui sememangnya kawasan yang sangat terkenal dengan pembuatan keropok lekor. didapati tidak semua pengusaha keropok lekor di Terengganu menggunakan teknologi untuk perusahaan keropok lekor. Dalam hal ini. dua peringkat pengumpulan maklumat dilaksanakan iaitu: 2. Soalselidik Data-data diperolehi dan dikumpul melalui boring soalselidik yang dikemukakan kepada responden. Dengan itu adalah amat penting untuk mengetahui sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor di negeri Terengganu. Memandangkan perusahaan keropok lekor merupakan salah satu perusahaan yang bernaung dengan IKS maka ia juga telah menyumbangkan dalam menjana ekonomi negara dan juga berperanan dalam merealisasikan wawasan 2020.

Bagaimanapun. Sumber maklumat tersebut didapati daripada Perpustakaan Tengku Bainun. Kaedah kekerapan memberikan maklumat awal mengenai bentuk hasil kajian yang ada. Adalah lebih baik menggunakan SPSS untuk menganalisis data kerana lebih mudah dan cepat. Kaedah ini lebih tertumpu untuk mendapatkan maklumat yang jelas dari segi segala hal yang terlibat lingkungan kajian ini. pengkaji telah menggunakan microsof excel untuk membantu memudahkan lgi proses menanalisis data kajian. Temubual. Unversiti Pendidikan Sultan Idris. Dalam menganalisis data ini.2 PENGUMPULAN DATA SEKUNDER Maklumat sekunder diperolehi daripada jurnal professional. Selanjutnya analisis min dibuat bagi menentukan kepentingan setiap pembolehubah (factor) yang mempengaruhi penggunaan teknologi. 2. Temubual dilakukan dengan pengusaha bagi mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan terperinci dari segi masalah dan factor yang mempengaruhi dalam penggunaan teknologi. majalah berkala.2 ANALISIS BAHAGIAN A SOAL SELIDIK 7 . buku teks. 3. laporan dan penyelidikan ilmiah yang telah lepas. Bahagian kedua perbincangan yang juga kepada B dalam borang soal selidik akan tertumpu kepada perbincangan factor yang mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor.ii.1 PENGENALAN Perbincangan kajian ini akan dibahagikan kepada dua bahagian yang utama. Bahagian pertama yang merujuk kepada bahagian A dalam borang soal selidik yang membincangkan latarbelakang dan kedudukan semasa perusahaan yang dikunjungi . 2. BAB 3 3.2 KAEDAH ANALISIS DATA Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan teknik kekerapan (peratusan).1. software yang digunakan ini kurang membantu kerana terpaksa menanalisis satu persatu item. Selain daripada itu juga pada bahagian ini akan berkisar kepada jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam perusahaan keropok lekor.

telah membuktikan bahawa perusahaan keropok lekor telah lama diusahakan di negeri Terengganu. Daripada jumlah tersebut.2. Hasil daripada kajian. Jadual 3. Berdasarkan kajian. Ini dilakukan untuk mengenal pasti sama ada semua pengusaha keropok lekor itu menjalankan perniagaan ini secara sampingan atau sepenuh masa. kebanyakan responden yang mengusahakan keropok lekor telah dikenal pasti mengikut bilangan umur. Sejumlah 25 (53%) respoden adalah daripada kalangan lelaki dan 48 (47%) responden daripada kalangan perempuan. 19 (43%) responden yang berumur 24-28 tahun dan 20 (42%) responden yang berumur 29 ke atas.2: Responden mengikut umur Umur Kekerapan 15-18 1 19-23 7 24-28 19 29 ke atas 20 Sumber: Borang Soalselidik Peratusan 2% 15% 43% 42% Dalam bahagian ini juga pengkaji telah mengakaji jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pengusaha keropok lekor.3. Jadual 3.1 Latar Belakang Responden Sebanyak 47 set borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang dikunjungi. sejumlah 1 (2%) responden yang berumur 15-18 tahun. Daripada jumlah tersebut semua responden telah memberikan maklumbalas dan kerjasama yang baik. telah didapati bahawa kebanyakan pengusaha keropok lekor menjalankan perniagaan ini sepenuh masa iaitu dengan kekerapan 27 (57%).1: Responden mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan 25 22 48 Peratusan 53% 47% 100% Sumber: Borang soal selidik Berdasarkan soal selidik. Berdasarkan dapatan kajian ini. 7 (15%) responden yang berumur 19-23 tahun. manakala 8 .

didapati 61% daripada responden menggunakan teknologi dalam pembuatan keropok lekor manakala 39% responden tidak menggunakan teknologi dalam pembuatan keropok lekor. Carta Peratusan soalan kajian 1 39% 61% Daripada kajian secara keseluruhannya.3. kebanyakan pengusaha keropok lekor menjalankan perniagaan ini sepenuh masa dan dijalankan setiap hari. analisis juga akan meneliti lebih lanjut masalah dari segi pengurusan kewangan mereka.2 Analisis soalan kajian dua: 9 . Selain itu. Ini adalah untuk mengenal pasti jenis perniagaan yang sedang dijalankan oleh pengusaha keropok lekor. Ya Tidak 3. 3. 3.3 ANALISIS BAHAGIAN B SOALSELIDIK Perbincangan dalam bahagian B akan berkisar kepada peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor sejajar dengan cara responden memasarkan produk mereka.1 Analisis soalan kajian satu: Peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor.3: Mengikut jenis perniagaan Jenis pekerjaan Kekerapan Sepenuh masa 27 Sampingan 20 Jumlah 47 Sumber: Borang soalselidik Peratusan 57% 43% 100% Kajian mengikut jenis perniagaan ini telah dijadikan sebagai soalan cross tabulation.selebihnya ialah mengusahakan keropok lekor secara sampingan dengan bilangan kekerapan 20 (43%).3. Jadual 3. Dapatan kajian mendapati bahawa.

Carta peratusan soalan kajian 3 3.3 Analisis soalan kajian tiga: Pengurusan kewangan 48.20% 51. teknologi dalam pemasaran tidak digunakan sepenuhnya. Keadaan ini kerana pengusaha keropok lekor mempunyai masalah dari segi kewangan dan modal dalam memasarkan keropok lekor ke luar negara.3.Cara produk dipasarkan Carta peratusan soalan kajian 2 17.14% Ya Tidak Daripada analisis data. Hal ini kerana pasaran yang berorientasikan eksport tidak dijalankan kerana kebanyakkan pengusaha keropok lekor lebih tertumpu kepada skop pasaran tempatan. didapati 82. Dalam pemasaran keropok lekor.70% 10 Ya Tidak .80% 82. Manakala 17.14% pengusaha keropok lekor tertumpu kepada pasaran domestik iaitu pasaran tempatan.8% tidak dipasarkan ke luar negara.

Hasil temubual yang dibuat bersama responden didapati segelintir responden kurang berminat untuk membuat pinjaman kepada pihak bank.2% responden kurang berminat menggunakan teknologi dalam menguruskan kewangan tentang pembuatan keropok lekor. Hasil daripada pemerhatian pengkaji.70% menyatakan teknologi sangat penting dalam menguruskan kewangan manakala 48.3. pencapaian akademik yang kurang memuaskan mendorong responden memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan sepenuh masa dalam pembuatan keropok lekor. 11 . Selain itu. 3. Faktor-faktor yang mendorong situasi ini ialah pembuatan keropok lekor menjadi warisan turun-temurun di kalangan masyarakat di Terengganu.Hasil kajian didapati 51.4 Analisis soalan cross-Tabulation Sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor di negeri Terengganu mengikut jenis pekerjaan Carta Peratusan Soalan Kajian Cross-Tabulation 43% 57% sampingan sepenuh masa Hasil daripada kajian didapati bahawa 57% responden bekerja sebagai sepenuh masa dalam pembuatan keropok lekor. segelintir responden bekerja dalam perusahaan ini merupakan sebahagian minat mereka dalam pembuatan keropok lekor.

Walaupun perusahaan pembuatan keropok lekor masih menggunakan semi teknologi.25% pengusaha keropok lekor tidak menggunakan teknologi dalam proses membentuk keropok lekor. Daripada hasil temubual dengan responden. kebiasaannya daripada pemerhatian pengkaji dan temubual bersama responden.2 Soalan kajian dua: Bagaimanakah produk mereka dipasarkan? Definisi tentang pemasaran telah begitu banyak diperkatakan. pengeluaran dan pemasaran keropok lekor dapat ditingkatkan supaya produk keropok lekor dapat dikenali di serata dunia. didapati 81. 1960) 12 .1 Soalan kajian Satu: Apakah peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor? Dapatan kajian mendapati. periuk.BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 4. pengusaha keropok lekor dapat menjimatkan tenaga dan masa mereka. segelintir daripada mereka mengalami masalah dari sudut ekonomi dan kewangan yang rendah dimiliki oleh pengusaha keropok lekor. 4. kuali dan sebagainya. (Marketing Definitions. Mesin-mesin ini berharga antara RM 30000–RM 5000. Daripada hasil temubual bersama responden. Hasil daripada temubual juga menyatakan bahawa kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh pengusaha keropok lekor bergantung kepada kepandaian individu dan sejarah turun-temurun oleh keluarga pengusaha keropok lekor itu sendiri. Dengan adanya peralatan–peralatan yang canggih seperti mesin molding dan deborner. namun pengusaha keropok lekor berusaha untuk memajukan perusahaan ini ke arah yang lebih jauh. Pengusaha keropok lekor masih menggunakan tangan dalam proses tersebut. Selaian daripada itu. persatuan Amerika (AMA) mendefinisikan pemasaran sebagai: pemasaran Kegiatan yang mengarahkan keluaran dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Selain itu. kebanyakkan responden belum lagi menggunakan teknologi sepenuhnya hanya menggunakan semi teknologi dalam pembuatan keropok lekor. Mesin deborner adalah mesin untuk mengasingkan antara isi dan tulang ikan manakala mesin molding ialah mesin untuk mengadun tepung dan isi ikan. Peralatan-peralatan lain yang digunakan seperti pisau. antara peralatan yang menggunakan teknologi ialah mesin deborner dan molding.

terdapat segelintir responden tidak mahu terikat dengan bayaran yang tinggi kepada pihak bank.8% yang menggunakan pengangkutan sendiri seperti motosikal atau van untuk menjual atau menghantar kepada mana-mana kedai dan pasaraya.Dapatan kajian mendapati bahawa. Perubahan teknologi ini boleh dilihat dalam bidang perubatan. Hasil temubual yang dilakukan bersama responden. 4. Keadaan ini berlaku kerana pengusaha keropok lekor mahu meningkatkan lagi perusahaan mereka di peringkat yang lebih tinggi berbanding dengan menggunakan modal persendirian. 13 .8% yang menyedari bahawa pentingnya teknologi pada masa sekarang hanya sebuah kedai sahaja iaitu yang memasarkan produk melalui internet. pengankutan dan sebagainya. Menurut Zaharah Bakar (2003) menyatakan: ”Persekitaran teknologi telah melalui perubahan yang mendadak semenjak kebelakangan ini. Hasil daripada kajian didapati bahawa 92% pemasaran keropok lekor berlaku di kedai responden sahaja. Keadaan ini akan membawa kesan kepada sejauh mana responden mengetahui tentang teknologi dalam pemasaran keropok lekor. Keadaan ini berlaku hanya beberapa buah kedai pengusaha keropok lekor sahaja yang mana mereka mampu menggunakan kenderaan sendiri. 2003 ms:10) Keaadaan ini di sebabkan taraf pendidikan yang rendah dimiliki oleh pengusaha keropok lekor sendiri. Daripada hasil temubual bersama responden. membuat promosi dan mengedarkan barang mereka. Persekitaran teknologi membolehkan promosi dibuat tanpa mengira waktu dan tempat. Keadaan ini kerana pengusaha keropok lekor tidak memasarkan produk mereka jauh dari kedai mereka hanya segelintir pembekal sahaja yang mengambil dan memasarkan di pasar-pasar raya atau menjual di tepi-tepi jalan. Internet yang diperkenalkan kini memudahkan ahli-ahli pemasaran memperkenalkan perkhidmatan. Kekurangan pendedahan dan galakan dari agensi luar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan teknologi dalam pemasaran keropok lekor tidak mempunyai skop yang luas seperti dipasarkan ke luar negara.3 Soalan Kajian tiga: Bagaimanakah mereka menguruskan kewangan mereka? Hasil kajian mendapati bahawa. Manakala dari hasil temubual bersama responden juga didapati 25% daripada responden telah membuat pinjaman bank untuk memulakan perusahaan pembuatan keropok lekor. kajian didapati bahawa terdapat segelintir responden yang bekerja sebagai sepenuh masa atau sampingan mempunyai taraf pendidikan yang rendah. daripada 17. hanya 54. Teknologi baru membentuk pasaran dan peluang baharu.” (Zaharah.

Hal ini kerana kebanyakkan pengusaha keropok lekor tidak sempat untuk menyimpan wang kerana modal yang digunakan hanya mampu untuk membuat pusingan modal sahaja. jumlah keuntungan bergantung kepada sasaran harian mengikut situasi semasa seperti musim cuti persekolahan. bulanan dan tahunan. Selain itu. musim perayaan dan sebagainya.2% daripada responden mengatakan mereka menyimpan wang ke dalam bank. tetapi mengambil masa yang lama untuk memusing modal dalam pemprosesan pembuatan keropok lekor. Hasil daripada temubual didapati bahawa segelintir responden yang memilih jenis pekerjaan ini adalah untuk menambahkan sumber pendapatan yang ada. sebanyak 0% daripada responden tidak membuat pinjaman bank apabila berlaku kerosakan pada peralatan dalam pembuatan keropok lekor. Terdapat juga pekerja sampingan yang merupakan segelintir responden yang sedang menunggu manamana tawaran kerja dan ada juga yang telah mempunyai kerja lain tetapi sanggup berkerja lagi dalam perusahaan ini untuk menambah pendapatan mereka. Selaian itu. Mereka lebih suka menggunakan duit mereka sendiri dalam menyelesikan masalah tersebut. Keadaan ini kerana apabila responden mahu memulakan perniaagaan dalam sesuatu bidang. Daripada soalselidik yang telah diedarkan. Hasil kajian juga didapati bahawa 58. mereka boleh mencapai peringkat yang lebih tinggi. Kunci kira-kira dilakukan secara harian. Manakala hasil daripada temubual bersama responden juga didapati 79. 4.Bagi pengusaha yang menggunakan modal persendirian.8% mengatakan responden tidak menyimpan wang mereka ke dalam bank. 14 . Selebihnya sebanyak 20. Manakala yang selebihnya pula menjadikan perusahaan keropok lekor sebagai pekerjaan utama untuk menjana ekonomi dan pendapatan untuk hidup. responden tidak lagi berasa takut dan susah hati kerana mereka sudah mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan.4 Soalan Cross-Tabulation: Sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor di negeri Terengganu mengikut jenis pekerjaan? Dapatan kajian mendapati bahawa 43% responden menjadikan perusahaan keropok lekor sebagai pekerjaan sampingan. hasil daripada temubual juga terdapat responden yang ingin menambah pengalaman dan pengetahuan dalam perniagaan sebelum melangkah ke arah yang lebih jauh.3% sahaja daripada responden membuat kunci kira-kira untuk mengetahui jumlah keuntungan dalam perusahaan keropok lekor mereka.

kualiti dan pasaran.4: Rumusan keseluruhan kajian Soalan kajian Ya Soalan kajian 1 Soalan kajian 2 264 60 Tidak 168 276 Peratusan % 34. Walaubagaimanapun. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pengusaha keropok lekor memerlukan bantuan dalam bentuk penggunaan teknologi. Ini amat diperlukan untuk membantu meningkatkan lagi pengeluaran produk responden.6 26. pengeluaran. didapati bahawa tahap penggunaan teknologi di kalangan pengusaha keropok lekor masih pada tahap yang rendah jika dibandingkan dengan perusahaan IKS. manakala 46 %( 579) responden yang menggunakan teknologi dalam perusahaan keropok lekor. factor kewangan merupakan masalah utama yang mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pembuatan keropok lekor. majority responden pengusaha keropok lekor menggunakan teknologi dalam pembuatan keropok lekor.BAB 5 KESIMPULAN Jadual 3. produktiviti.9 Soalan kajian 3 255 238 39. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan data-data yang diperolehi yang menunjukkan tahap teknologi pengusaha keropok lekor masih rendah dan wujudnya masalah-masalah lain seperti dari segi pengetahuan.5 Jumlah 579 682 100% Sumber: Borang soal selidik Daripada analisis operasi responden pengusaha keropok lekor. dapat disimpulkan bahawa dalam keadaan sebenar. Ini kerana. teknologi yang digunakan oleh responden masih dalam tahap semi-teknologi. Bagi menjawab matlamat kajian keseluruhannya. Sebanyak 54 %( 682) responden yang menggunakan kaedah tradisional dalam perusahaan keropok lekor. kewangan dan keupayaan pengurusan perniagaan sendiri yang secara langsung memberi kesan kepada ketidakupayaan pengusaha meningkatkan prestasi perusahaan melalui peningkatan teknologi pembuatan. Faktor-faktor lain seperti kurangnya kesedaran penggunaan teknologi dan masalah- 15 .

Toh Kim Woon.2 Program bagi meningkatkan kesedaran dan juga membangunkan teknologi kepada pengusaha keropok lekor perlu dilakukan bagi memastikan mereka tidak ketinggalan jauh dalam aspek teknologi industri. rujukan. (1986). Ini bagi memastikan agar kepentingan mereka sentiasa dijaga kerana mereka juga salah satu penyumbang yang menjana ekonomi negeri Terengganu. Ini kerana hasil kajian mendapati bahawa hanya segelintir pengusaha yang menggunakan teknologi. namun pemerhatian yang dilakukan menunjukkan tidak semua peralatan yang digunakan dalam bentuk teknologi moden.3 Pihak yang bertanggungjawab perlulah sentiasa membuat tinjauan dimana untuk mengetahui perkembangan semasa pengusaha keropok lekor. Anuwar Ali. usaha perlu difokuskan bagi meningkatkan tahap kesedaran mengenai kepentingan teknologi.masalah dari pengurusan perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan lagi perusahaan pembuatan keropok lekor. cadangan bagi kajian ini dinyatakan seperti berikut: 5. 16 . Technology and Skills in Malaysia. 5. pemerhatian dan temubual yang dilakukan. BIBLIOGRAFI BUKU H osman Rani. Oleh itu. 5. didapati bahawa terdapat sebilangan responden yang tidak menyedari kepentingan teknologi dalam pembuatan keropok lekor.1 Berdasarkan hasil kajian. CADANGAN Berdasarkan daripada hasil kajian. Singapore Institute of Southeast Asian Studies.

Asas Pemasaran. (2003). (2004) LAMPIRAN 17 .Stewart F. The English Language Society and McMillan. Zainal Abidin. Technology ang Underdevolopment. (1986). (1988). Penerbit Fajar Bakti. Zaharah Bakar. Dewan Bahasa dan pustaka. UKM LAPORAN KERAJAAN Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Pengurusan Pemasaran. Kuala Lumpur.

Lelaki 2.BORANG SOAL SELIDIK Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai: Tajuk: Sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor di Terengganu. Segala maklumat anda adalah sulit dan hanya digunakan untuk kajian ini sahaja. Perempuan ( ( ) ) 18 . Kerjasama yang diberikan amat diperlukan dan didahului dengan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kerjasama dalam menjalankan kaji selidik ini. Bahagian A Biodata Sila isikan nama syarikat dan tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan Nama kedai/Syarikat:_______________________________ Jantina 1. Tidak dilupakan juga kepada semua responden yang telah sudi memberi kerjasama menjawab soal selidik ini. Anda dikehendaki menjawab semua soalan mengikut arahan yang diberikan dengan jujur dan ikhlas agar dapatan kajian dapat dimanfaatkan bersama.

Soalan Cross-Tabulation: Sila jawab soalan berikut dan tandakan ( / ) di tempat yang disediakan 1. Skop Kajian Soalan Kajian 1: Soalan Kajian 2: Soalan Kajian 3: Apakah peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor? Bagaimanakah produk mereka dipasarkan? Bagaimanakah mereka menguruskan kewangan mereka? Sejaumanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor di Terengganu mengikut jenis pekerjaan.1 Adakah anda menggunakan pisau untuk membersihkan ikan? Teknologi moden Teknologi tradisional ( ) ( ) 1. Sepenuh masa ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ) ) Bahagian B Pernyataan Masalah Sejauhmanakah penggunaan teknologi dalam perusahaan keropok lekor di Terengganu.Umur(tahun) 1.3 19 . 19-23 3. 1. 15-18 2. 24-28 4. Sampingan 2.2 Adakah anda menggunakan teknologi dalam membuat keropok lekor? Teknologi moden Teknologi tradisional ( ) ( ) Pisau ( ) Mesin ( ) Adakah proses penghancuran isi ikan menggunakan teknologi? 1. 29 dan ke atas Jenis Pekerjaan 1. Apakah peralatan yang digunakan dalam pembuatan keropok lekor.

Bagaimanakah produk mereka dipasarkan 2.2 Adakah pemasaran keropok lekor menggunakan teknologi moden? Internet ( ) Laman web ( ) Apakah cara yang dilakukan untuk memperkenalkan keropok lekor Terengganu kepada masyarakat luar? Iklan TV ( ) Majalah ( ) Surat Khabar ( ) 20 .1 2.6 1.8 Adakah proses membentuk keropok lekor menggunakan tangan? Teknologi moden Teknologi traditional ( ) ( ) Adakah proses merebus dan menggoreng menggunakan teknologi? Teknologi moden Teknologi traditional ( ) ( ) Kayu api ( ) Dapur gas ( ) Periuk eletrik ( ) Adakah anda menggunakan kuali dalam merebus dan menggoreng keropok? Teknologi moden Teknologi traditional ( ) ( ) Adakah cara pembungkusan menggunakan teknologi? Teknologi moden Teknologi traditional ( ) ( ) Mesin ( ) Surat khabar ( ) 1.7 1.9 Adakah anda menggunakan teknologi dalam pemotongan keropok lekor? Teknologi moden Teknologi tradisional ( ) ( ) Pisau ( ) Mesin pemotongan ( ) Sila jawab soalan berikut dan tandakan ( / ) di tempatkan yang disediakan 2.1.5 1.4 Teknologi moden ( ) Mesin pengisar ( ) Lesung tumbuk ( ) Adakah proses membuat doh menggunakan teknologi? Teknologi moden ( ) Menggunakan tangan ( ) Mesin adun ( ) Teknologi tradisional ( ) Teknologi tradisional ( ) 1.

2 Adakah anda melantik seseorang yang pakar dalam hal menguruskan kewangan syarikat/kedai? ( YA ) ( TIDAK ) 3.3 Apakah cara pemasaran yang digunakan untuk memasarkan keropok lekor? Penghantaran terus kepada pelanggan ( ) Menjual di kedai ( ) 2.5 Adakah anda/syarikat/kedai bergabung dengan industri lain untuk memasarkan keropok lekor? Industri Kecil Sederhana ( ) Persatuan Ibu Tunggal ( ) Apakah pengangkutan yang digunakan untuk menghantar keropok lekor kepada pelanggan? Van ( ) Motosikal ( ) Lori ( ) Di manakah tempat/kawasan keropok lekor di pasarkan? Pasar ( ) Tepi-tepi jalan ( ) Pasar raya ( ) Kawasan Pantai ( ) 2.7 Sila jawab soalan berikut dan bulatkan untuk pilihan YA atau TIDAK dan tandakan / pada ( ).4 Adakah anda menyimpan wang ke dalam bank? 21 .6 2.4( ii )Apakah cara keropok lekor di eksport? Lori ( ) Kapal terbang ( ) Kapal laut ( ) 2. 3.2.3 Adakah anda membuat pinjaman daripada pihak bank untuk membuka perniagaan? ( YA ) ( TIDAK ) 3.1 Adakah anda membuat pelaburan bank untuk menambahkan keuntungan syarikat/kedai? ( YA ) ( TIDAK ) 3.4( i ) Adakah keropok lekor di eksport ke luar negara? Ya ( ) Tidak ( ) 2. Bagaimanakah mereka menguruskan kewangan perniagaan mereka 3.

6 3.7 3.9 4.8 3.5 3.0 ( YA ) ( TIDAK ) Adakah mereka membuat catatan untuk semua penggunaan keluar masuk ? ( YA ) ( TIDAK ) Adakah anda menetapkan had tertentu dalam menggunakan keuntungan bulanan dan bulanan? ( YA ) ( TIDAK ) Bilakah kunci kira-kira dilakukan? Hari ( ) Bulanan ( ) Tahunan ( ) Apakah cara anda apabila mengalami kerugian/kerosakan bahan? Bantuan keluarga ( ) Pinjaman bank ( ) Persendirian ( ) Adakah anda merancang had masa bagi menghabiskan jualan keropok lekor yang dihasilkan dalam sesuatu pengeluaran? ( YA ) ( TIDAK ) Adakah penggunaan teknologi akan mendatangkan keuntungan? ( YA ) ( TIDAK ) 22 .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful