BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah
Bahwasannya mazhab Ahlussunnah Waljamaah merupakan mazhab yang paling dominan dalam sejarah ummat ini dan merupakan mazhab yang orthodoks; dalam pengertian yang asalnya yaitu mazhab yang benar, asal, tepat mengikut apa yang dikehendaki oleh ajaran dan amalan Islam itu sendiri. Walaupun di dalamnya terdapat beberapa pendirian yang mengambil peristiwa sejarah awal Islam yang memang tidak boleh ditiadakan, hakikat ajaran dan pendiriannya adalah hakikat yang telah ada dalam Islam sejak awal; penjelasan dalam sejarah kemudian dengan istilah-istilah itu adalah merupakan „deployment‟ proses perkembangan kemudian yang semestinya berlaku sebagaimana berkembangnya pokok dari pada biji benihnya dengan segala sifat-sifat yang telah ada padanya sejak awal lagi. Dalam makalah ringkas ini insya Allah akan dibahas sedikit sebanyak perkembangannya dalam sejarah dan juga konsep-konsep asas yang terlibat dalam perkembangan ini untuk memperingatkan kembali segi-segi yang berhubungan dengan identitas umat ini. Semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para siding pembaca.

B. Perumusan Masalah
Setelah memperhatikan permasahan diatas agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penyusunan makalah ini, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Lahirnya Komunitas Sunni Aswaja Versi Nahdlatul Ulama Pelopor Gerakan Kembali Kepada Aswaja Nama Lain Ahlussunnah Waljamaah.

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dalam membahas masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana : 1. Tentang Bagaimana Lahirnya Komunitas Sunni 2. Tentang Bagaimana Aswaja Versi Nahdlatul Ulama 3. Tentang Bagaimana Pelopor Gerakan Kembali Kepada Aswaja 4. Mengetahui Nama Lain Ahlussunnah Waljamaah.

D. Metode Penulisan
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang pendapat pendapat yang berhubungan dengan permasalahan dan tentunya juga dengan metode kepustakaan yang sebagian besar diambil dari beberapa rangkuman yang terdapat di dunia internet computer.

dan sebagainya. Yang terakhir inilah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kaum Najariah Yaitu golongan yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk. . Kaum Mu‟tazilah pecah menjadi 20 aliran. Golongan ini beranggapan orang yang berbuat dosa adalah kafir. Golongan ini hanya 1 aliran saja. misalnya Allah mempunyai tangan seperti manusia. Golongan ini tidak ada perpecahan. Khawarij Yaitu kaum yang sangat benci kepada Sayyidina Ali Kw. 3. Dengan demikian sempurnalah bilangan 73 umat Nabi Muhammad yang berpecah belah tersebut. sama persis seperti yang diungkap Rasulullah dalam hadits terdahulu. Kelompok Syiah ini menjadi 22 golongan. Dari tujuhgolongan tersebut dengan perpecahan yang ada di dalamnya semua berjumlah 72 golongan. hanya 1 aliran. 5. 2. Kaum Musyabbihah Yaitu golongan yang beranggapan bahwa Tuhan serupa dengan manusia. Dan ditambah satu yakni kaum Akhlussunnah Waljamaah. duduk di kursi. Kaum Mu‟tazilah Yaitu golongan yang berpaham bahwa Allah tidak memiliki sifat.BAB II AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH 1. Kelompok ini pecah menjadi 5 golongan. Kaum Khawarij pecah menjadi 20 aliran. Kaum Syiah Yaitu kaum yang terlalu melebihkan dan memuja Sayyidina Ali Kw. Sebaliknya kebajikan tidak akan memberi manfaat kalau dirinya kafir. 4. artinya tidak berdaya sedikit pun. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala di surga. Tuhan tidak mempunyai sifat. Lahirnya Komunitas Sunni Dalam kitab “Bughyatul Mustarsyidin” dijelaskan bahwa 72 golonganAkhlussunnah Waljamaah (Aswaja) adalah : 1. Kaum Jabariah Yaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur. Kaum ini pecah menjadi 3 aliran. Kaum Murjiah Yaitu golongan yang berpendapat bahwa orang yang berbuat maksiat (durhaka) tidak dapat memberi manfaat kalau sudah beriman. 7. 6. bahkan ada yang mengkafirkannya. manusia ditentukan dengan pekerjaannya sendiri.

“Si Fulan termasuk Ahli Sunnah. Antara lain : a) Ahlun Bermakna : keluarga. Ibnu Faris berkata : “Jim.” Istilah Sunnah juga dipakai untuk menyebut sunnah-sunnah ibadah dan i‟tiqad. jika dikatakan. Dikatakan. jama‟tu asy-syai‟a jam‟an (aku mengumpulkan sesuatu). “Jama‟ah” adalah generasi Salaf dari umat ini. baik berupa ilmu (pengetahuan). mim.” . tabi‟in (yakni orang-orang yang belajar dari shahabat dalam pemahaman dan pengambilan Islam) walaupun jumlah mereka sedikit. Adapun dalam pengertian Asyari‟ah. dan ketiganya merupakan satu kesatuan. dan alijtima‟ (perkumpulan) yang merupakan antonim (lawan kata) at-tafarruq (perpecahan). Menurut istilah para ulama aqidah. bukan satuan yang terpisah.4 Oleh karena itu. Menurut bahasa. meliputi para sahabat Nabi . c) Jama’ah. Di dalam qasidah Ibnu Manzhur berkata : Kata Sunnah berarti jalan hidup yang baik maupun yang buruk. maupun perbuatan.” maka itu berarti ia termasuk orang yang mengikuti jalan yang lurus dan terpuji. dan semua orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari Kiamat. kerabat dan penduduk. al-ijma‟ (kesepakatan). ucapan. Dan itulah “Sunnah” yang wajib diikuti. di samping menjadi lawan dari istilah “bid‟ah”. “Jama‟ah” diambil dari kata dasar jama‟a (mengumpulkan) yang berkisar pada al-jam‟u (kumpulan). pemeluk aliran atau pengikut suatu mazhab. Menurut bahasa Arab pengertiannya ialah dari kata Al-Jamu‟ dengan arti mengumpulkan yang tercerai berai. Sedangkan menurut istilah para ulama aqidah. Menurut bahasa “Sunnah” berati cara dan jalan hidup. Mereka adalah orang-orang yang bersepakat untuk menerima kebenaran yang nyata dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Makna Ahlun dalam al-Quran : a) Ahlun berarti keluarga b) Ahlun berarti penduduk c) Ahlun berarti orang yang memiliki sesuatu disiplin ilmu (ahli sejarah atau ahli kimia) b) Sunnah. Al-Jama‟ah ialah orang-orang yang telah sepakat berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits dan mereka itu ialah para shahabat. walaupun engkau sendirian (dalam mencocoki kebenaran itu). As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan baik itu dalam perkara kebaikan maupun perkara kejelekan. dan pengertian Ahlus Sunnah ialah orang-orang yang berupaya memahami dan mengamalkan As-Sunnah An-Nabawiyyah serta menyebarkan dan membelanya. Maka As-Sunnah yang dimaksud dalam istilah Ahlus Sunnah ialah jalan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Rasulullah salallahu „alaihi wa sallam serta para shahabat beliau. “Sunnah” adalah petunjuk Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. sebagaimana pernyataan Ibnu Mas‟ud radhiallahu anhu : “Al-Jama‟ah itu ialah apa saja yang mencocoki kebenaran. Maka kamu seorang adalah Al-Jama‟ah. para tabi‟in.Akhlussunah Waljamaah terdiri dari 3 kata . i‟tiqad (keyakinan). dan „ain adalah satu dasar yang menunjukkan berkumpulnya sesuatu. penganutnya dipuji dan penentangnya dicela.

rujukan atas segala persoalan agama. dan tidak ekstrim) Sikap Tasamuh (toleransi. Sikap Tawasuth dan I‟tidal (moderat. para tabi‟in. Mereka adalah orangorang yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi _. Mengapa mereka disebut demikian? Karena mereka berafiliasi (menisbatkan diri) kepada Sunnah Nabi _ dan bersepakat untuk menerimanya secara lahirbatin. serta as-Salaf as-Shalih dan para penerusnya. adil. zaman dan tempat tinggal. Dalam Bertasawuf mengikuti salah satu dua Imam: Abu Qasyim al-junaidi alBaghdadi dan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. sebagaimana Islam berada di tengah-tengah di antara berbagai agama. Dalam menghadapi masalah budaya dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. tidak kepada ungkapan-ungkapan lain di luar sunah. yaitu para sahabat. lapang dada dan saling pengertian) Sikap Tawazun (seimbang dalam berhikmat) Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar.Definisi Ahli Sunnah Wal Jama’ah Ahli Sunnah wal Jama‟ah adalah orang-orang yang menjalani sesuatu seperti yang dijalani oleh Nabi _ dan sahabat-sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti Sunnah dan menjauhibid‟ah. Mereka tetap ada dan mendapatkan pertolongan sampai hari Kiamat. 2. “Ahlussunah Wal-jama’ah adalah orang yang memegang teguh Al-Qur’an dan mengikuti segala sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah Saw. Masyarakat NU menggunakan pendekatan sikap sebagai berikut: 1. 2. Dalam ubudiyah mengikuti salah satu Imam Madzab empat. apakah itu berhubungan dengan i‟tikad. para sahabatnya. . di mana saja dan kapan saja. maupun keyakinan. 4) Keberadaan mereka meskipun berbeda negara. atau perpecahan. 3. dan para imam petunjuk yang mengikuti jejak mereka. dalam ucapan. Adapun ciri-ciri Akhlussunnah Waljamaah amtara lain : 1) Sangat fanatik terhadap Rasulullah SAW. mereka tetap satu dalam tulisan atau hasil karangannya mulai awal sampai akhir. 4. 5) Mereka selalu berada di tengah manakala terjadi perselisihan. perbuatan. Aswaja Versi Nahdlatul Ulama Berdasarkan hasil keputusan Bahtsul Masail Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama di Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002. 2) Mereka menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai iman. keyakinan atau yang lain.” Menurut pandangan Nahdatul ulama Ahlussunnah Wal-Jamaah (Aswaja) adalah suatu dasar dan paham keagaaman sebagaimana ditulis oleh Syaikh KHM Hasyim Asy‟ari dalam Qanun Asasi NU sebagai berikut:    Dalam akidah mengikuti salah satu dari Imam Abu Hasan al-Asy‟ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi. 3) Berpegang teguh atas kebenaran sunnah nabi.

Menjadi Aswaja sebagai komitmen hidup dan rujukan dari setiap ucapan. yakni : 1. pengikut mazhab Syafi‟i. tawazun. 3. 2. Meyakini dengan benar bahwa Aswaja merupakan produk Nabi yang diteruskan oleh para sahaba. Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi pengikut mazhab Hanafi. Aswaja adalah thariqah atau jalannya Nabi dan sahabatnya yang dicirikan dengan cara berfikir moderat. dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan. Aswaja sudah ada sejak Nabi SAW. utamanya warga nahdliyin diharapkan mampu : 1. dan perbuatansehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa yang tidak boleh adalah mencari hal-hal dari luar yang bertentangan atau berbahaya bagi Islam. 7. menjaga dan melestarikan nilai-nilai Aswaja yang dikembangkan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. Adapun hal-hal yang bermanfaat bagi Islam bukan saja boleh namun malah perlu dicari. Sebagai orang Islam. ta‟adul dan tasamuh. Menurut KH MA Sahal Mahfudh.Sedangkan dalam menyikapi perkembangan budaya. 5. NU tetap mempertahankan tradisi lama yang masih relevan. way of life. Pelopor Gerakan Kembali Kepada Aswaja Sebagai konsep. 6. namun sebagai gerakan (harakah) dimulai sejak munculnya dua tokoh utama. Menanamkan kepada anak-anak dan generasi muda tentang Aswaja tersebut agar mereka memiliki kepribadian Islami yang santun dan sunni. ubudiah. Menjunjung tinggi dan menjadikan landasan berfikir dalam praktek ibadah. 3. Baik di bidang keagamaan. Memelihara. tabi‟in. sosial kemasyarakatan. tindakan. dan berpolitik. Sebagai pandangan hidup. Abu Hasan Ali al-Asy‟ari menegakkan paham yang dikenal dengan nama Akhlussunnah Waljamaah atau disingkat “Aswaja”. diambil dan dikembangkan. bermuamalah. 2. Yaitu paham sebagaimana diyakini dan dii‟tikadkan olen Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. maupun budaya dan politik. tabi‟it-tabi‟in dan para ulama. 4. Abul Hasan Ali al-Asy‟ari al-Bashri. Mengajarkan dan mendakwakan kepada orang laindengan cara yang bijaksana sesuai dengan visi dan misi Aswaja menurut gaya dan cara pandang NU. .

serta selamat dari api Neraka pada hari Kiamat. 6. Salafush Shalih. baik secara riwayah (periwayatan) maupun dirayah (pemahaman). Ahli Sunnah wal Jama‟ah. Ahli Sunnah (tanpa Jama‟ah). dan atsar generasi Salafush shalih. Karena mereka lah orang-orang yang mau mengambi l Hadis Nabi. Ahli Jama‟ah. 1. mereka selamat dari keburukan. 4. dan siap mengikuti petunjuk Nabi . Hal itu disebabkan mereka mengikuti Sunnah Nabi. 7. Firqah Najiyah (Golongan yang Selamat). Karena. Ahli Ittiba‟. . mereka selalu mengikuti (ittiba‟) Al-Qur‟an. 5. Ahli Sunnah wal Jama‟ah memiliki sejumlah nama lain. 10. Yaitu. secara lahirbatin. Nama Lain Ahli Sunnah Waljama’ah. As-Sunnah. To‟ifah Manshuroh (Golongan yang Mendapatkan Pertolongan).4. Karena. Ahli Atsar (Sunnah yang diriwayatkan dari Nabi ). Jama‟ah. golongan yang mendapatkan bantuan dari Allah Ta‟ala. dan kesesatan di dunia. Ahli Hadis. 2. 8. 9. 3. bid‟ah.

Kesimpulan Dari beberapa pembahasan mengenai ahli sunnah wal jama‟ah diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya : 1. Adapun nama nama lain dari istilah ahlusunnah wal jama‟ah itu sendiri banyak macamnya B. Menurut pandangan Nahdatul ulama Ahlussunnah Wal-Jamaah (Aswaja) adalah suatu dasar dan paham keagaaman. pengikut mazhab Syafi‟i. Untuk supaya bisa membaca kembali lieratur-literatur yang berkenaan dengan pembahasan ini. As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan baik itu dalam perkara kebaikan maupun perkara kejelekan. 4. . 5.BAB III PENUTUP A. Yang benarnya hanya dari Allah SWT dan salahnya hanya dari kekurangan kita dan semoga banyak manfaatnya. 6.Saran Adapun saran yang bisa saya berikan : 1. Saran. Al-Jama‟ah ialah orang-orang yang telah sepakat berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Adapun dalam pengertian Asyari‟ah. 2. 2. 2. Gerakan kembali kepada Aswaja dimulai sejak munculnya dua tokoh utama yakni Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi pengikut mazhab Hanafi dan Abul Hasan Ali al-Asy‟ari al-Bashri. 3. Kepada semua pembaca bila mendapat kekeliruan dalam makalah ini harap bisa meluruskannya. Ahli Sunnah wal Jama‟ah adalah orang-orang yang menjalani sesuatu seperti yang dijalani oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya.

Surabaya : Khalista .google. 2010.DAFTAR PUSTAKA Nasution. Busyairi. ISLAM NU.com : AHLU SUNNAH WALJAMAAH Harits.Harun:Filsafat Pendidikan Islam 1982 Jakarta. A. Situs www.

KH. A. M. Busyairi Harits. Nur Khomsah : 1401411133 : 1401411524 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2012 .AKHLUSSUNNAH WALJAMAAH Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Dosen Pembimbing : Drs.Ag Rombel 59 Oleh : 1. Kartika Candra Dewi 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful