Kaedah Bimbingan Rakan Sebaya DAPAT MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM TAJUK MEMBINA SIRATAN MAKANAN

Oleh VASUGI A/P KUPPAN

ABSTRAK

Jawatankuasa Perancangan Pelajaran Tinggi 1966(para100) menyatakan pentingnya satu asas kukuh dalam matapelajaran sains dengan kadar tenaga manusia secukupnya membuat pengkhususan dalam berbagai-bagai lapangan sains. Akan tetapi murid masih kurang menguasai konsep asas sains.

RESEARCH METHOD Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bimbingan Rakan Sebaya
DAPAT MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM TAJUK MEMBINA SIRATAN MAKANAN Kajian ini menggunakan Kaedah bimbingan rakan sebaya

untuk meningkatkan pencapaian konsep asas. ( Expected)Results/Analysis

Kajian ini menggunakan kajian literature untuk mengenalpasti Komponen Program Bimbingan Rakan Sebaya dan bentuk dan komponen,cadangan pelanksanaan,tajuk berkaitan yang akan diuji mencadangkan bagaimana ianya boleh digunakan untuk meningkatkan kefahaman subjek

Kajian ini dijangka menyumbangkan kepada penyelesaian masalah murid yang menghadapi kesukaran dalam membina siratan makanan dengan Kaedah Rakan Sebaya .Hasil kajian ini dijangka akan memberi impak kepada pembangunan negara

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.