PENDALAMAN MATERI PAI ASPEK: TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Oleh Aprianto Widyaiswara Pertama

SOAL
1. 2. 3. 4.

Jelaskanlah pengertian tarikh dan peradaban Islam! Jelaskanlah manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam! Tuliskanlah jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP! Apa saja materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP?

KOMPETENSI
Menguraikan tentang materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam aspek Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP

INDIKATOR
1. 2. 3. 4.

Menjelaskan pengertian tarikh dan peradaban Islam Menjelaskan manfaat dari pembelajaran PAI aspek Tarikh dan Peradaban Islam Menentukan jumlah KD Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP! Menguraikan materi pokok Tarikh dan Peradaban Islam pada SMP?

Visi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Terwujudnya Keagamaan dan Terbinanya Keberagamaan Peserta Didik yang Sempurna (Kaffah) pada Jenjang SMP

Misi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

– Membentuk peserta didik yang memiliki iman yang fungsional dan berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah SWT – Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlakul karimah – Menumbuhkan suasana keagamaan di sekolah yang Islami dilandasi toleransi dan kedamaian yang hakiki

KENAPA PERLU KAJIAN DAN ANALISIS PENGEMBANGAN ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM?

KTSP hanya Standar Minimal Standar Nasional Pendidikan Bercermin dari Kompetensi Akidah KTSP Memberi Peluang yang Luas untuk Pengembangan

PENGERTIAN TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan peristiwa, tempat, waktu dan nama-nama tokoh yang terkait dengan kemajuan yang pernah dicapai umat Islam

Standar Kompetensi Lulusan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam

Memahami dan meneladani sejarah Nabi Muhammad dan para shahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di nusantara

Hasil & Urutan Pengembangan Kompetensi Tarikh dan Peradaban Islam

Kelas VII : Sejarah Nabi Muhammad Saw. Misi Nabi Muhammad Saw. Kelas VIII : Perjuangan Nabi Muhammad saw. Sejarah perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah Kelas IX : Sejarah masuknya Islam ke Nusantara

MANFAAT MEMPELAJARI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

1.Edukatif 2.Inspiratif 3.Rekreatif

3 (TIGA) DIMENSI KOMPETENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

Masa lalu Masa kini Masa akan datang

PETA PENCAPAIAN KOMPETENSI
AQIDAH AL-QUR’AN

PAI

FIQIH AKHLAK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM

ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS VII
Standar kompetensi Kompetensi Dasar
8. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8.1 Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW 8.2 Menjelaskan misi nabi Muhammad untuk semua manusia dan bangsa 14. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW14.1 Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat 14.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat 14.3 Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah

STANDAR ISI MP PAI

STANDAR ISI MP PAI ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS VIII
Standar kompetensi
9. Memahami Sejarah Nabi

Kompetensi Dasar
9.1 Menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 9.2 Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah

15. Memahami sejarah dakwah Islam

15.1 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah 15.2 Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah.

STANDAR ISI MP PAI ASPEK TARIKH DAN PERADABAN ISLAM KELAS IX
Standar kompetensi Kompetensi Dasar
7. Memahami sejarah perkembangan7.1 Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran 7.2 Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa, Sumatera dan Sulawesi 13. Memahami sejarah tradisi Islam13.1 Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam Nusantara 13.2 Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara.

NABI PANDAI MEMBACA DAN MENULIS

‫هو الدى بعث فى المين رسول منهم يتلوا عليهم أيته‬ ‫ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل‬ {2 :‫لفى ضلل مبين }الجمعة‬
Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka" (al-Jumu’ah (62) :2)

{27 :‫واتل عليهم نبأ أبنى أدم بالحق }المائدة‬
Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya” (al-Maidah (5): 27)

BANI ABBASIYAH
 

Dibentuk oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, Abbas. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad Memegang kekuasaan kekhalifahan selama tiga abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Tokoh: Al-Kindi, Ibnu Sina, AlFarabi

WILAYAH KEKHALIFAH ABBASIYAH PADA MASA JAYANYA

ISLAM DI NUSANTARA

Masuk sejak Abad ke-7: Tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera Masuk melalui perdagangan Arab, Persia, India dan China

PROSES AWAL PENYEBARAN ISLAM DI INDONESIA
 

Perdagangan dan Perkawinan Pembentukan masyarakat Islam dari tingkat ‘bawah’ dari rakyat lapisan bawah, kemudian berpengaruh ke kaum birokrat Gerakan Dakwah, melalui dua jalur yaitu: ulama keliling dan pendidikan pesantren

STRATEGI PEMBELAJARAN PAI KOMPTENSI TARIKH DAN PERADABAN ISLAM
KBM

PEMBELAJARAN PAI (DSL)

KEGIATAN MENTORING

BUKU PRAKTIKUM DAN PENILAIAN

KEGIATAN MANDIRI

DISKUSI: KRITERIA TINGKAT KESULITAN MATERI PELAJARAN PAI ASPEK TARIKH DAN PI
NO SK KD MATERI PEL. SS KRITERIA KESULITAN S Sd M UPAYA MENGATASI

Keterangan: SS: Sangat Sulit S : Sulit Sd: Sedang M : Mudah

BUKTI HASIL BELAJAR
A. KBM
Kompetensi
Tarikh dan Peradaban Islam

Lingkup Penilaian
Pengetahuan

Bentuk Penilaian
Tes Tulis

Aspek yang dinilai
Pemahaman Materi

Skor Penilaian
10

Skor yang diperoleh

Ketrampilan

Penugasan

Diskusi & Presentasi

Membuat Laporan -Bahasa -Sistimatika Penulisan Mencari Tokoh-tokoh Rasyidin -Bahasa -Sistimatika Penulisan -Penguasaan Materi -Sikap dalam Diskusi -Penampilan -Teknik Komunikasi Kesantunan dalam KBM Jumlah

10 10 Khulafaur 10 10 10 10 10 10 10 100

Sikap

Performance

TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.