Modul 3

Pengujian , Pengukuran Dan Penilaian

KONSEP

Konsep Pengujian
• R.M.Gagne- suatu cara sistematik utk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu.(aktivitipembelajaran ) • Mendapat maklumat pencapaian pelajar2 drp pelbagai bidang kognitif,psikomotor ataupun afektif. • Alat pengukur-pemerhatian ,ujian formal • Peringkat :persediaan,pelaksanaan(pentadbiran), pemeriksaan

Konsep Pengukuran
• Proses/sistem penentuan nilai kuantitatif sesuatu benda,perkara atau keadaan

1.skel ordinal
2.skel selang

(menempatkan pangkatan dan kedudukan pelajar2 berdasarkan prestasi dan pencapai) (menentukan pangkatan dan membuat bandingan ant. kelas berdasarkan markah dan gred)

Konsep Penilaian
• D.Stufflebeam – proses menentukan , mendapatkan dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.

• Konteks pendidikan- sistem/proses mengumpul maklumat ttg strategi dan aktiviti P&P,utk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yg sewajarnya.

pengukuran.• Prosedur Penilaian .pengujian . persedian pentadbiran pemeriksaan &pengukuran analisis interpretasi dan tindakan perkaitan : penilaian pengukuran pengujian .penganalisisan dan penyimpulan.

Tujuan .

Menggalakkan pelajar mengulangkaji pelajarannya 5.Tujuan Pengujian 1. Menempatkan pelajar dlm kump. Melatih pelajar sbg persedian utk peperiksaan awam yg akan datang . Menentukan pencapaian pelajar dlm pembelajaran 3.yg sesuai mengikut keputusan pengujian 4. Menentukan perubahan tingkah laku pelajar 2.

Membanding pencapaian dan kedudukan ant. Pelajar 2. Menentukan tahap pencapaian & kedudukan di ant. pengelasan & menempatkan pelajar dlm jurusan kurikulum yg sesuai .Tujuan Pengukuran 1. Pelajar dlm mata pelajaran ataupun keseluruhan pencapaian akademiknya 3.

pentafsiran & rumusan drp keputusan pengukuran 5.4. Sbg rujukan kriteria bg pihak yg berkenaan . Utk pensijilan sbg tahap pencapaian akademik dlm sesuatu peringkat persekolahan. 6. Membuat analisis.

membuat pentafsiran & mengambil tindakan yg sewajarnya 2. Menentukan pencapaian objektif pelajaran yg ditetapkan utk P&P pd masa yg akan datang . merancang aktiviti pengayaan & pemulihan 3. Menentukan kekuatan & kelemahan pelajar sesuatu kemahiran . Menentukan kesan pengajaran guru 4. Mengumpul maklumat pencapaian pelajar .Tujuan penilaian 1.

5. Menilai keberkesanan pelaksanaan sesuatu program baru spt KBSR & KBSM . Merekod keputusan2 penilaian dlm Rekod Pretasi dan Rekod Profil utk rujukan 6.

Jenis – Jenis Ujian Penilaian .

Penilaian mengesan pencapaian • • • Pencapaian dlm beberapa topik Kedudukan kum. Penilaian mengesan penguasaan • • Kelemahan penguasaan Penilaian tak formal 2.1. Cara formal . Penilaian mengesan kemajuan • • Kemajuan ttg kemahiran Pengayaan /pemulihan 3.

atau kelas menjalankan ujian formal dlm beberapa waktu pelajaran secara kelas.Perbezaan Jenis ciri PENILAIAN FORMATIF formal atau tak formal utk Pengertian mengesan penguasaan dan kemajuan pelajaran dlm kelas PENILAIAN SUMATIF ujian formal utk mengesan pencapaian dlm sesuatu tahap persekolahan mengesan penguasaan dan kemajuan tujuan utk membaiki kelemahannya dgn serta merta mengesan pencapaian pelajar berdasarkan beberapa unit pembelajaran &pemeringkatkan gred pelajar menjalankan ujian formal atau tak aktiviti formal sms waktu pelajaran dgn secara individu. tingkatan .kump.

atau kelas meliputi sesuatu kemahiran (ujian formal:ujian kertas .sms mengajar sesuatu atau masa beberapa kemahiran slp mengajar beberapa unit pembelajaran &pemeringkatkan tak formal:(pemerhatian dan soalbentuk jawab).atau formal(ujian kertaspensel dlm masa singkat) sasaran secara individu.pensel atau ujian lisan dalam jangkaan masa yg sesuai secara kelas atau tingkatan meliputi beberapa unit pembe- liputan tak formal) atau beberapa kemahiran (ujian formal) tiada (bg ujian tak formal) dan lajaran atau sesuatu tahap persekolahan penggunaan rekod profil atau pensijilan rekod penggunaan senarai semak/rekod prestasi (bg ujian formal) .kump.

membetulkan kelemahan dgn serta tindakan merta atau menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dlm kelas • menempatkan pelajar dlm kump /kelas yg sesuai • merancang dan mengubahsuai pelajaran/kurikulum • memberi sijil berdasarkan pencapaian dlm pepeiksaan .

kump utk penilaian sumatif dgn kegunaan membezakan calon-calon dlm menentukan penguasaan pembelajaran berdasarkan mengikut kriteria yg ditetapkan utk penilaian formatif dengan membaiki pengajaran dan pembelajaran peringkat prestasi cemerlang.calon atau ant. berdasarkan keputusan ujian .Perbezaan ciri Jenis Ujian Rujukan UJIAN RUJUKAN NORMA ujian pencapaian relatif yg UJIAN RUJUKAN KRITERIA ujian rujukan objektif yg menentukan Pengertian menunjukkan prestasi kump calon dlm btk graf normal pencapaian individu berdasarkan kriteria minimum yg ditetapkan terlebih dahulu membandingkan dan membezakan tujuan prestasi ant.

ramai calon terdiri soalan-soalan drp penentuan prstasi secara individu atau kump. PMR.sasaran perbandingan prestasi ant. SPM.calon ciri ujian markah lulus ditentukan slp keputusan ujian liputan isi kandungan soalan meliputi suatu bidang pelajaran yg luas contoh ujian peperiksaan awam spt UPSR.kecil tersiri soalan-soalan hampir sama peringkat kesukaran berdasarkan objektif pelajaran markah lulus ditetapkan sbl ujian dijalankan isi kandungan soalan menumpukan pd tugas-tugas pembelajaran yg terhad ujian pendek. kerja kursus dan latihan bertulis dlm kelas ciri soalan mudah kpd susah. dan STPM . dan mpy diskriminasi ant.

Pensel • Melibatkan kemahiran penggunaan perkatan dlm bahasa.kefahaman soalan dan menulis • Menguji kefahaman dan penguasaan kemahiran • Ditadbir secara ramai & menguji bidang secara luas . • Menguasai kemahiran membaca arahan.Ujian Kertas .

A. Ujian Objektif • Menguji perkara yg spesifik • Jawapan pendek atau memberi respon kpd gerak balas-gerak balas • Item respons bebas (jawapan ringkas) • Item respons tetap (memilih jawapan drp beberapa gerak balas) .

Kebaikan • Skim permarkahan disediakan mudah.pemeriksaan cepat secara objektif Kelemahan • Tiada kebebasan utk menjawab soalan • Kemahiran penggunaan bahasa tidak dpt diuji .

B. Ujian Subjektif • Menguji kefahaman dan kemahiran menyusun idea/pendapat • Ujian esei.memberi jawapan dlm btk perkataan atau karangan dgn tulisan sendiri • Dlm ayat .perenggan atau karangan yg lengkap • Jenis respons terhad(jawapan scr ringkas) & jenis respons lanjutan .

soalan tidak dpt diberi byk .merancang dan menyusun isi jawapan mengikut pendapat dan idea sendiri kelemahan • Bil.Kelebihan • Bebas memilih.

diperiksa & scr piawaian • Soalan disedia mengikut garis panduan dan prinsip serta objektif • Jawapan ringkas • Utk menguji pencapaian calon dlm bidang khas(khusus) . ditadbir. Ujian Tara • Ujian yg disediakan .C.

mengukur darjah kecerdasan akal • Ujian Bakat .mengukur darjah kepantasan sms melaksanakan tugas dlm tmpoh terhad • Ujian daya .menilai darjah daya tekun seorang individu(mengikut kesukaran scr meningkat) .Jenis – jenis ujian tara • Ujian Tara Binet(IQ) .mengukur kebolehan bakat dlm bidang seni & kemahiran • Ujian Kepantasan .

penguasaan dan kemajuan pelajar dlm pembelajaran • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran • Btk ujian objektif & subjektif dgn byk penggunaan kertas – pensel • Ujian kelas. bulanan.D. percubaan. Ujian Binaan Guru • Menguji kefahaman. penggal. pertengahan & akhir tahun .

mendapat maklumat pengetahuan pelajar yg sedia ada. Jenis Ujian Lain • Ujian Saringan .mengasingkan pelajar yg cerdas dgn yg lembap • Ujian Diagnostik .E.mengesan punca kelemahan pelajar menguasai kemahirankemahiran • Ujian Pra . menentukan kesesuain item-item ujian .

alatan konkrit atau gambar • Cth: membina gambar drp tangram .Ujian Perlakuan /Prestasi • Menguji kebolehan & kecekapan seorang dlm melakukan sesuatu aktiviti atau amali • Penggunaan radas.

Ujian lisan :  Mengesan punca kelemahan pelajar dgn serta merta dan menolong mereka kesalahannya  Mendapat maklumat ttg pencapaian objektif pelajaran  Sbg panduan utk merancang aktiviti P&P • Ujian Bacaan :  Menilai perkembangan bahasa pelajar .

Pembinaan dan Pentadbiran Ujian .

kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran .kebolehpercayaan. • Ujian baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri keesahan.Ciri-ciri Utama Ujian • Merupakan alat ukuran utama. dlm proses penilaian.keobjektif .

byk kerap kali diguna Ujian yg benar dan tepat menguji isi kandungan mata pelajaran mengikut tujuan dan aras kemahiran .Keesahan • • Maksud benar dan tepat Darjah sejauh manakah ujian itu dapat mengukur apa yg ia sepatutnya mengukur (objektifnya) a) Keesahan isi • • Penting .

pelajar 2 kali atau lebih dia ant. Bergantung kpd teori psikologi dan sosiologi c) Keesahan Ramalan • Kebolehan meramal keupayaan /kelayakan calon menjalankan tugas/kerja pd masa depan d) Keesahan Serentak • Pencapaian dlm ujian selaras dgn pencapaian dahulu e) Kebolehpercayaan • Dpt ditentukan dgn memberikan ujian yg sama kpd sekump.b) Keesahan Gagasan • • mengukur trait . tingkah laku atau trait mental manusia.jarak masa seminggu .

ciri keobjektifan yg tinggi g) Kebolehtadbiran • kelicinan proses pengujian dpt dilaksanakan di dlm bilik atau dewan peperiksaan h) Kemudahtafsiran • Keputusan ujian haruslah mudah dikump.f) Keobjektifan • • Ketepatan seseorang memeriksaan jawapan-jawapan calon Ujian objektif dan ujian subjektif jenis respons terhad .dan ditafsirkan spy dpt memberi gambaran yg jelas & tepat .

soalan • Proses pengujian • Kertas jawapan diperiksa scr objektif • Keputusan mudah ditafsir .Ujian Yang Bermutu Tinggi • Ujian yg mpy semua ciri Kelima-lima ciri yg tiggi: • Item-item ujian • Bil.

pentadbiran.Perancangan ujian • Merangkumi langkah perancangan. penganalisisan dan laporan Menentu tujuan ujian Menetu isi kandungan ujian M’btk jadual penentuan ujian Menyemak item/ soalan Menulis item/ soalan . pemeriksaan.

Pembentukan kertas soalan dan kertas jawapan • Format sesuai • Perkara yg dimasukkan dipertimbangkan .

pengelasan . item padanan .respons bebas(pendek & tepat) .menggaris gerak balas.Pembinaan item ujian objektif • Item-item (soalan) • Cara menanda.btk soalan /kenyataan • Jenis pilihan . Item betul/salah.membulat….aneka pilihan .melengkapkan ayat • Jenis bekalan .respons tetap.menanda.membulat.

beberapa ayat.perenggan • Kebebasan utk memilih dan menghuraikan idea-idea • Jenis gerak balas terhad -jenis berstruktur -jenis berpandu • Jenis gerak balas lanjutan .Pembinaan item ujian subjektif • Ujian berbentuk esei • Ayat .

ciri kebo- tinggi ciri lehpercayaan dan ciri keobjektifan yg tinggi .Perkara Jenis Ujian Ujian Objektif terdiri drp item yg semuanya Pengertian memerlukan calon memberi jawapan ringkas atau memilih gerak balas yg diberikan Ujian Subjektif terdiri drp soalan yg memerlukan calon memberikan jawapan berbtk ayat atau esei menguji kafahaman & kebolehan tujuan calon ttg aspek-aspek menguji kemahiran calon dgn menggunakan bahasa utk menyusun idea atau fakta pelajaran formal mpy ciri kemudahtabbiran yang mpy ciri keesahan .

calon yg ramai item btk soalan. berstruktur. padanan.kegunaan kesesuai utk penilaian sumatif utk bil. lengkapan . calon yg kecil soalan btk soalan. pengelasan & aneka pilihan skop boleh menguji byk topik scr meluas boleh menguji topik scr terhad skim pemarkahan pemeriksaan pembinaan setiap item diberikan markah yg sama mudah sukar setiap bahagian jawapan diberikan markah mengikut keberatan sukar mudah . berpandu & penyataan bentuk betul/salah . lengkapan untuk penilaian formatif utk bil.

Langkah-langkah Dalam Pentadbiran Ujian .

kertas ujian soalan ujian • Menyusun tempat duduk • Menyediakan kemudahan yg diperlukan .Peringkat persedian • Sbl ujian dijalankan • Penyemakan bil.

Peringkat pelaksanaan • Bermula dr masa calon masuk bilik ujian –masa tamat ujian • Mengedar kertas soalan • Memberi arahan (ketua pengawas) • Mengawal dan menyemak identiti calon • Memberi arahan masa ujian dan masa tamat .

Peringkat Penyelarasan • Meliputi kerja kutip skrip-skrip jawapan • Menyemak dan mengenalpasti bil. • Berakhir slp kertas-kertas jawapan dibalut dgn selamat dan diserah kpd pemeriksa .

Pemarkahan Panduan .

dan jadi panduan • 3 nilaitara: (esei) 1. Kriteria kandungan -merangkumi aspek maklumat atau pengetahuan yg berkaitan dlm penulisan 2. Kriteria mengelolaan –merangkumi aspek penggunaan bahasa dgn tepat dan kemahiran menghuraikan idea-idea secara logis.• Mengurangkan pengaruh unsur-unsur subjektif yg berlaku.sistematik dan matang Skim pemarkahan ujian subjektif .

Kriteria proses. Cara holistik/global .kelengkapan.merangkumi aspek ketepatan.keaslian.munasabah.kosite n. 2 cara memberi markah Cara analitik II.3.daya cipta dlm teknik penulisan • I.

Cara Analitik • Peperiksaan awam • Unsur ketiga-tiga kriteria diperiksaan secara berasingan (esei) • Kriteria isi kandungan (mata pelajaran bkn bahasa) .

Memberi gred berdasarkan peratus . Memeriksa setiap skrip scr keseluruhan II.Cara Holistik (Global) • Andaian bhw keseluruhan lebih penting drp bahagian-bahagian jawapan btk esei • Skala ordinal I. Menyusun skrip-skrip mengikuti prestasi(baik-buruk) III. Menentukan gred IV.

Membaca kali ketiga utk membuat pengubahsuaian (jika ada) gred . Skala nominal Membaca skrip jawapan berdasarkan kriteria kandungan pengelolaan dan proses utk dpt gambaran II.• I. Membaca kali kedua utk menetapkan gred berdasarkan pertimbangan – pertimbangan III.

Tamat Sekian terima kasih .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.