Modul 3 Pengukuran&Penilaian

Modul 3

Pengujian , Pengukuran Dan Penilaian

KONSEP

Konsep Pengujian
• R.M.Gagne- suatu cara sistematik utk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu.(aktivitipembelajaran ) • Mendapat maklumat pencapaian pelajar2 drp pelbagai bidang kognitif,psikomotor ataupun afektif. • Alat pengukur-pemerhatian ,ujian formal • Peringkat :persediaan,pelaksanaan(pentadbiran), pemeriksaan

Konsep Pengukuran
• Proses/sistem penentuan nilai kuantitatif sesuatu benda,perkara atau keadaan

1.skel ordinal
2.skel selang

(menempatkan pangkatan dan kedudukan pelajar2 berdasarkan prestasi dan pencapai) (menentukan pangkatan dan membuat bandingan ant. kelas berdasarkan markah dan gred)

Konsep Penilaian
• D.Stufflebeam – proses menentukan , mendapatkan dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.

• Konteks pendidikan- sistem/proses mengumpul maklumat ttg strategi dan aktiviti P&P,utk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yg sewajarnya.

pengujian . pengukuran.penganalisisan dan penyimpulan.• Prosedur Penilaian . persedian pentadbiran pemeriksaan &pengukuran analisis interpretasi dan tindakan perkaitan : penilaian pengukuran pengujian .

Tujuan .

Menempatkan pelajar dlm kump. Menentukan pencapaian pelajar dlm pembelajaran 3. Menggalakkan pelajar mengulangkaji pelajarannya 5.yg sesuai mengikut keputusan pengujian 4.Tujuan Pengujian 1. Melatih pelajar sbg persedian utk peperiksaan awam yg akan datang . Menentukan perubahan tingkah laku pelajar 2.

pengelasan & menempatkan pelajar dlm jurusan kurikulum yg sesuai . Menentukan tahap pencapaian & kedudukan di ant. Pelajar 2. Pelajar dlm mata pelajaran ataupun keseluruhan pencapaian akademiknya 3.Tujuan Pengukuran 1. Membanding pencapaian dan kedudukan ant.

6. Utk pensijilan sbg tahap pencapaian akademik dlm sesuatu peringkat persekolahan. Membuat analisis.pentafsiran & rumusan drp keputusan pengukuran 5. Sbg rujukan kriteria bg pihak yg berkenaan .4.

Mengumpul maklumat pencapaian pelajar . merancang aktiviti pengayaan & pemulihan 3. Menentukan kesan pengajaran guru 4.Tujuan penilaian 1. Menentukan pencapaian objektif pelajaran yg ditetapkan utk P&P pd masa yg akan datang . Menentukan kekuatan & kelemahan pelajar sesuatu kemahiran . membuat pentafsiran & mengambil tindakan yg sewajarnya 2.

5. Merekod keputusan2 penilaian dlm Rekod Pretasi dan Rekod Profil utk rujukan 6. Menilai keberkesanan pelaksanaan sesuatu program baru spt KBSR & KBSM .

Jenis – Jenis Ujian Penilaian .

Penilaian mengesan penguasaan • • Kelemahan penguasaan Penilaian tak formal 2. Cara formal . Penilaian mengesan pencapaian • • • Pencapaian dlm beberapa topik Kedudukan kum. Penilaian mengesan kemajuan • • Kemajuan ttg kemahiran Pengayaan /pemulihan 3.1.

Perbezaan Jenis ciri PENILAIAN FORMATIF formal atau tak formal utk Pengertian mengesan penguasaan dan kemajuan pelajaran dlm kelas PENILAIAN SUMATIF ujian formal utk mengesan pencapaian dlm sesuatu tahap persekolahan mengesan penguasaan dan kemajuan tujuan utk membaiki kelemahannya dgn serta merta mengesan pencapaian pelajar berdasarkan beberapa unit pembelajaran &pemeringkatkan gred pelajar menjalankan ujian formal atau tak aktiviti formal sms waktu pelajaran dgn secara individu.atau kelas menjalankan ujian formal dlm beberapa waktu pelajaran secara kelas.kump. tingkatan .

kump.atau formal(ujian kertaspensel dlm masa singkat) sasaran secara individu.sms mengajar sesuatu atau masa beberapa kemahiran slp mengajar beberapa unit pembelajaran &pemeringkatkan tak formal:(pemerhatian dan soalbentuk jawab).atau kelas meliputi sesuatu kemahiran (ujian formal:ujian kertas .pensel atau ujian lisan dalam jangkaan masa yg sesuai secara kelas atau tingkatan meliputi beberapa unit pembe- liputan tak formal) atau beberapa kemahiran (ujian formal) tiada (bg ujian tak formal) dan lajaran atau sesuatu tahap persekolahan penggunaan rekod profil atau pensijilan rekod penggunaan senarai semak/rekod prestasi (bg ujian formal) .

membetulkan kelemahan dgn serta tindakan merta atau menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dlm kelas • menempatkan pelajar dlm kump /kelas yg sesuai • merancang dan mengubahsuai pelajaran/kurikulum • memberi sijil berdasarkan pencapaian dlm pepeiksaan .

calon atau ant. kump utk penilaian sumatif dgn kegunaan membezakan calon-calon dlm menentukan penguasaan pembelajaran berdasarkan mengikut kriteria yg ditetapkan utk penilaian formatif dengan membaiki pengajaran dan pembelajaran peringkat prestasi cemerlang. berdasarkan keputusan ujian .Perbezaan ciri Jenis Ujian Rujukan UJIAN RUJUKAN NORMA ujian pencapaian relatif yg UJIAN RUJUKAN KRITERIA ujian rujukan objektif yg menentukan Pengertian menunjukkan prestasi kump calon dlm btk graf normal pencapaian individu berdasarkan kriteria minimum yg ditetapkan terlebih dahulu membandingkan dan membezakan tujuan prestasi ant.

PMR. SPM.kecil tersiri soalan-soalan hampir sama peringkat kesukaran berdasarkan objektif pelajaran markah lulus ditetapkan sbl ujian dijalankan isi kandungan soalan menumpukan pd tugas-tugas pembelajaran yg terhad ujian pendek.calon ciri ujian markah lulus ditentukan slp keputusan ujian liputan isi kandungan soalan meliputi suatu bidang pelajaran yg luas contoh ujian peperiksaan awam spt UPSR.sasaran perbandingan prestasi ant. ramai calon terdiri soalan-soalan drp penentuan prstasi secara individu atau kump. kerja kursus dan latihan bertulis dlm kelas ciri soalan mudah kpd susah. dan mpy diskriminasi ant. dan STPM .

• Menguasai kemahiran membaca arahan.kefahaman soalan dan menulis • Menguji kefahaman dan penguasaan kemahiran • Ditadbir secara ramai & menguji bidang secara luas .Ujian Kertas .Pensel • Melibatkan kemahiran penggunaan perkatan dlm bahasa.

Ujian Objektif • Menguji perkara yg spesifik • Jawapan pendek atau memberi respon kpd gerak balas-gerak balas • Item respons bebas (jawapan ringkas) • Item respons tetap (memilih jawapan drp beberapa gerak balas) .A.

pemeriksaan cepat secara objektif Kelemahan • Tiada kebebasan utk menjawab soalan • Kemahiran penggunaan bahasa tidak dpt diuji .Kebaikan • Skim permarkahan disediakan mudah.

B. Ujian Subjektif • Menguji kefahaman dan kemahiran menyusun idea/pendapat • Ujian esei.memberi jawapan dlm btk perkataan atau karangan dgn tulisan sendiri • Dlm ayat .perenggan atau karangan yg lengkap • Jenis respons terhad(jawapan scr ringkas) & jenis respons lanjutan .

Kelebihan • Bebas memilih.soalan tidak dpt diberi byk .merancang dan menyusun isi jawapan mengikut pendapat dan idea sendiri kelemahan • Bil.

C. ditadbir. diperiksa & scr piawaian • Soalan disedia mengikut garis panduan dan prinsip serta objektif • Jawapan ringkas • Utk menguji pencapaian calon dlm bidang khas(khusus) . Ujian Tara • Ujian yg disediakan .

menilai darjah daya tekun seorang individu(mengikut kesukaran scr meningkat) .mengukur kebolehan bakat dlm bidang seni & kemahiran • Ujian Kepantasan .mengukur darjah kepantasan sms melaksanakan tugas dlm tmpoh terhad • Ujian daya .Jenis – jenis ujian tara • Ujian Tara Binet(IQ) .mengukur darjah kecerdasan akal • Ujian Bakat .

percubaan. pertengahan & akhir tahun . penggal. Ujian Binaan Guru • Menguji kefahaman. bulanan.penguasaan dan kemajuan pelajar dlm pembelajaran • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran • Btk ujian objektif & subjektif dgn byk penggunaan kertas – pensel • Ujian kelas.D.

mengasingkan pelajar yg cerdas dgn yg lembap • Ujian Diagnostik .E.mendapat maklumat pengetahuan pelajar yg sedia ada. Jenis Ujian Lain • Ujian Saringan . menentukan kesesuain item-item ujian .mengesan punca kelemahan pelajar menguasai kemahirankemahiran • Ujian Pra .

alatan konkrit atau gambar • Cth: membina gambar drp tangram .Ujian Perlakuan /Prestasi • Menguji kebolehan & kecekapan seorang dlm melakukan sesuatu aktiviti atau amali • Penggunaan radas.

Ujian lisan :  Mengesan punca kelemahan pelajar dgn serta merta dan menolong mereka kesalahannya  Mendapat maklumat ttg pencapaian objektif pelajaran  Sbg panduan utk merancang aktiviti P&P • Ujian Bacaan :  Menilai perkembangan bahasa pelajar .

Pembinaan dan Pentadbiran Ujian .

kebolehpercayaan. dlm proses penilaian. • Ujian baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri keesahan.Ciri-ciri Utama Ujian • Merupakan alat ukuran utama.keobjektif . kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran .

byk kerap kali diguna Ujian yg benar dan tepat menguji isi kandungan mata pelajaran mengikut tujuan dan aras kemahiran .Keesahan • • Maksud benar dan tepat Darjah sejauh manakah ujian itu dapat mengukur apa yg ia sepatutnya mengukur (objektifnya) a) Keesahan isi • • Penting .

pelajar 2 kali atau lebih dia ant.jarak masa seminggu . Bergantung kpd teori psikologi dan sosiologi c) Keesahan Ramalan • Kebolehan meramal keupayaan /kelayakan calon menjalankan tugas/kerja pd masa depan d) Keesahan Serentak • Pencapaian dlm ujian selaras dgn pencapaian dahulu e) Kebolehpercayaan • Dpt ditentukan dgn memberikan ujian yg sama kpd sekump.b) Keesahan Gagasan • • mengukur trait . tingkah laku atau trait mental manusia.

f) Keobjektifan • • Ketepatan seseorang memeriksaan jawapan-jawapan calon Ujian objektif dan ujian subjektif jenis respons terhad .ciri keobjektifan yg tinggi g) Kebolehtadbiran • kelicinan proses pengujian dpt dilaksanakan di dlm bilik atau dewan peperiksaan h) Kemudahtafsiran • Keputusan ujian haruslah mudah dikump.dan ditafsirkan spy dpt memberi gambaran yg jelas & tepat .

soalan • Proses pengujian • Kertas jawapan diperiksa scr objektif • Keputusan mudah ditafsir .Ujian Yang Bermutu Tinggi • Ujian yg mpy semua ciri Kelima-lima ciri yg tiggi: • Item-item ujian • Bil.

pemeriksaan. penganalisisan dan laporan Menentu tujuan ujian Menetu isi kandungan ujian M’btk jadual penentuan ujian Menyemak item/ soalan Menulis item/ soalan . pentadbiran.Perancangan ujian • Merangkumi langkah perancangan.

Pembentukan kertas soalan dan kertas jawapan • Format sesuai • Perkara yg dimasukkan dipertimbangkan .

respons tetap.pengelasan .respons bebas(pendek & tepat) .Pembinaan item ujian objektif • Item-item (soalan) • Cara menanda. item padanan .aneka pilihan .melengkapkan ayat • Jenis bekalan .menanda.membulat.btk soalan /kenyataan • Jenis pilihan .membulat….menggaris gerak balas. Item betul/salah.

perenggan • Kebebasan utk memilih dan menghuraikan idea-idea • Jenis gerak balas terhad -jenis berstruktur -jenis berpandu • Jenis gerak balas lanjutan . beberapa ayat.Pembinaan item ujian subjektif • Ujian berbentuk esei • Ayat .

ciri kebo- tinggi ciri lehpercayaan dan ciri keobjektifan yg tinggi .Perkara Jenis Ujian Ujian Objektif terdiri drp item yg semuanya Pengertian memerlukan calon memberi jawapan ringkas atau memilih gerak balas yg diberikan Ujian Subjektif terdiri drp soalan yg memerlukan calon memberikan jawapan berbtk ayat atau esei menguji kafahaman & kebolehan tujuan calon ttg aspek-aspek menguji kemahiran calon dgn menggunakan bahasa utk menyusun idea atau fakta pelajaran formal mpy ciri kemudahtabbiran yang mpy ciri keesahan .

kegunaan kesesuai utk penilaian sumatif utk bil. berpandu & penyataan bentuk betul/salah . lengkapan untuk penilaian formatif utk bil. berstruktur. padanan. calon yg kecil soalan btk soalan. lengkapan . calon yg ramai item btk soalan. pengelasan & aneka pilihan skop boleh menguji byk topik scr meluas boleh menguji topik scr terhad skim pemarkahan pemeriksaan pembinaan setiap item diberikan markah yg sama mudah sukar setiap bahagian jawapan diberikan markah mengikut keberatan sukar mudah .

Langkah-langkah Dalam Pentadbiran Ujian .

kertas ujian soalan ujian • Menyusun tempat duduk • Menyediakan kemudahan yg diperlukan .Peringkat persedian • Sbl ujian dijalankan • Penyemakan bil.

Peringkat pelaksanaan • Bermula dr masa calon masuk bilik ujian –masa tamat ujian • Mengedar kertas soalan • Memberi arahan (ketua pengawas) • Mengawal dan menyemak identiti calon • Memberi arahan masa ujian dan masa tamat .

• Berakhir slp kertas-kertas jawapan dibalut dgn selamat dan diserah kpd pemeriksa .Peringkat Penyelarasan • Meliputi kerja kutip skrip-skrip jawapan • Menyemak dan mengenalpasti bil.

Pemarkahan Panduan .

Kriteria kandungan -merangkumi aspek maklumat atau pengetahuan yg berkaitan dlm penulisan 2.• Mengurangkan pengaruh unsur-unsur subjektif yg berlaku.dan jadi panduan • 3 nilaitara: (esei) 1.sistematik dan matang Skim pemarkahan ujian subjektif . Kriteria mengelolaan –merangkumi aspek penggunaan bahasa dgn tepat dan kemahiran menghuraikan idea-idea secara logis.

keaslian.merangkumi aspek ketepatan.kosite n. Cara holistik/global .3.kelengkapan.daya cipta dlm teknik penulisan • I.munasabah. Kriteria proses. 2 cara memberi markah Cara analitik II.

Cara Analitik • Peperiksaan awam • Unsur ketiga-tiga kriteria diperiksaan secara berasingan (esei) • Kriteria isi kandungan (mata pelajaran bkn bahasa) .

Memberi gred berdasarkan peratus . Menyusun skrip-skrip mengikuti prestasi(baik-buruk) III.Cara Holistik (Global) • Andaian bhw keseluruhan lebih penting drp bahagian-bahagian jawapan btk esei • Skala ordinal I. Menentukan gred IV. Memeriksa setiap skrip scr keseluruhan II.

Skala nominal Membaca skrip jawapan berdasarkan kriteria kandungan pengelolaan dan proses utk dpt gambaran II.• I. Membaca kali ketiga utk membuat pengubahsuaian (jika ada) gred . Membaca kali kedua utk menetapkan gred berdasarkan pertimbangan – pertimbangan III.

Tamat Sekian terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful