Dakwah Secara Sembunyi-Sembunyi

Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

.Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.

yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. .

.

dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran. Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan. .Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib.

Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby. Abu Bakar Ash-Shiddiq. .Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abu Thalib.

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

2. 4. 3. .Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. Abdurrahman bin Auf. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. 5. Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah. Utsman bin Affan Al-Umawy.

Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. Khabbab bin Al-Aratt. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi. Abu Salamah bin Abdul-Asad. . Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Qudamah dan Abdullah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. saudara Umar bin Al-Khaththab. Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya.Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi.

.

Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam.w. Selain rumah Arqam. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain. Nabi s.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan. membina.a. . Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok.

.

Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. . membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek. berisi ciri-ciri surga dan neraka.

Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam.Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat. yang didasarkan pada firman Allah . Muqatil bin Sulaiman berkata. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang.”• (Al-Mukminun:55). .

.

seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak peduli. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. Qus bin Sa’idah. . Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. namun mereka tidak ambil peduli.

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful