Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. . Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.

yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. .

.

yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. . Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan. Beliau mengajak mereka kepada agama Islam.Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib.

Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby. Ali bin Abu Thalib. .Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar Ash-Shiddiq.

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah. . 2. Abdurrahman bin Auf. 4. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. 3. 5. Utsman bin Affan Al-Umawy.

Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya.Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Abu Salamah bin Abdul-Asad. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. . Qudamah dan Abdullah. Khabbab bin Al-Aratt. saudara Umar bin Al-Khaththab.

.

membina.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain.w. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok. Selain rumah Arqam. . antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam.a. Nabi s. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam.

.

membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek.Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata. . dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. berisi ciri-ciri surga dan neraka.

. Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Muqatil bin Sulaiman berkata.Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat. yang didasarkan pada firman Allah .”• (Al-Mukminun:55).

.

Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. Qus bin Sa’idah. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. namun mereka tidak ambil peduli. Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. . seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat. Namun mereka tidak peduli. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy.

.

.Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.