Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. . Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.

Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut. .

.

dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan.Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau. yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib. Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran. . Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau.

Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abu Thalib. Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby. Abu Bakar Ash-Shiddiq. .

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

2.Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. . Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. Abdurrahman bin Auf. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. 5. 4. Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah. 3. Utsman bin Affan Al-Umawy.

Abu Salamah bin Abdul-Asad. Khabbab bin Al-Aratt. Qudamah dan Abdullah. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi. Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. . saudara Umar bin Al-Khaththab.Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya.

.

membina.a. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok.w. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. . Nabi s. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam. Selain rumah Arqam.

.

Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. berisi ciri-ciri surga dan neraka. . Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek. membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan.

. Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam. yang didasarkan pada firman Allah . Muqatil bin Sulaiman berkata. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang.”• (Al-Mukminun:55).Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat.

.

Qus bin Sa’idah. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Namun mereka tidak peduli. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. . namun mereka tidak ambil peduli. Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama.

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful