Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan.

yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. .

.

yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib. Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran.Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau. . dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan.

. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ali bin Abu Thalib.Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby.

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah. Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. 2. . Abdurrahman bin Auf. 4. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. 5. Utsman bin Affan Al-Umawy.Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. 3.

Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi. Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr.Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Khabbab bin Al-Aratt. saudara Umar bin Al-Khaththab. Qudamah dan Abdullah. . Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. Abu Salamah bin Abdul-Asad. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf.

.

Selain rumah Arqam. . juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan.a. Nabi s. membina. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam.w. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok.

.

Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir. berisi ciri-ciri surga dan neraka. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. . berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata.

yang didasarkan pada firman Allah . . Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang.Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat. Muqatil bin Sulaiman berkata.”• (Al-Mukminun:55).

.

Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. namun mereka tidak ambil peduli. . Qus bin Sa’idah. seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat. Namun mereka tidak peduli. Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan.

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful