Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

.Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.

.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.

.

Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran. . Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan. dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib.Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau.

Abu Bakar Ash-Shiddiq.Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. . Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby. Ali bin Abu Thalib.

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

5. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. 3. 2. Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan Al-Umawy. Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah.Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. 4. . Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady.

Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Qudamah dan Abdullah. Khabbab bin Al-Aratt. Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi. Abu Salamah bin Abdul-Asad. . saudara Umar bin Al-Khaththab.

.

w. . Nabi s. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan. membina. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok.a. Selain rumah Arqam. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam.

.

berisi ciri-ciri surga dan neraka. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek. . membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata.Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir.

”• (Al-Mukminun:55). Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam. yang didasarkan pada firman Allah . Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. . Muqatil bin Sulaiman berkata.Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat.

.

yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. Namun mereka tidak peduli. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. namun mereka tidak ambil peduli. . Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Qus bin Sa’idah.

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.