Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun. .

.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.

.

Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau. dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib. . Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan.

.Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abu Thalib. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby.

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

2. Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. 3. Abdurrahman bin Auf. . 5. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy. 4. Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah.Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. Utsman bin Affan Al-Umawy.

Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Qudamah dan Abdullah. Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya. Abu Salamah bin Abdul-Asad. saudara Umar bin Al-Khaththab. . Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi. Khabbab bin Al-Aratt. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy.

.

membina. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam.a. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. Nabi s. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok. Selain rumah Arqam. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain. .w.

.

membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. berisi ciri-ciri surga dan neraka. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata. . Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek.Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir.

Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam.”• (Al-Mukminun:55). .Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat. yang didasarkan pada firman Allah . Muqatil bin Sulaiman berkata. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang.

.

Qus bin Sa’idah. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. namun mereka tidak ambil peduli.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat. . Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Namun mereka tidak peduli.

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful