Oleh : Aulia Rafani

Mengapa ? Berapa Lama ? Siapa ?

Reaksi Kaum Quraisy

Bagaimana ?

WahyuWahyu yang Turun

.

.Makkah Pusat agama Bangsa Arab Bangsa Arab melakukan peribadatan terhadap Ka’bah dan penyembahan terhadap berhala atau patungpatung yang disucikan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan secara turuntemurun.

. yang bertujuan agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang akan menggusarkan mereka tentang keyakinan yang selama ini mereka anut.Jalan terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi.

.

. dan mengajak siapapun yang dirasa memiliki kebaikan. yang sudah beliau kenal dengan baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik.Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada awal-awal dakwah adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau. seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib. Beliau mengajak mereka kepada agama Islam. dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran.

Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalby. .Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abu Thalib. Abu Bakar Ash-Shiddiq.

As-Sabiqunal-Awwalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam .

3. 5. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimy.Orang-orang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq : 1. Abdurrahman bin Auf. . 4. Utsman bin Affan Al-Umawy. Az-Zubair bin Al-Awwan Al-Asady. 2. Sa’d bin Abi Waqqash Az-Zuhriyah.

Sa’id bin Zaid Al-Adawy dan istrinya Fathimah binti Al-Khaththab AlAdawiyah. Qudamah dan Abdullah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harits bin Fihr. Al-Arqam bin AbilArqam Al-Makhzumy. Abdullah bin Mas’ud AlHudzaly dan masih banyak lagi.Orang-orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam: Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muththalib bin Abdi Manaf. Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya. saudara Umar bin Al-Khaththab. Abu Salamah bin Abdul-Asad. . Khabbab bin Al-Aratt.

.

w. Nabi s. antaranya ialah di kediaman Sa’id bin Zaid. Beliau mengumpulkan mereka di rumah Al-Arqam. . membina. Pembinaan secara kelompok yang dilakukan oleh Rasulullah hanya untuk orangorang yang bersimpati kepada Islam dan siap untuk menerima Islam. juga sering bertemu dengan mereka di rumah sahabatsahabat yang lain.Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui dan mengajarkan agama kepada para umatnya secara kucing-kucingan.a. Selain rumah Arqam. membimbing dan membentuk kutlah atau kelompok.

.

membawa orang-orang Mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu.Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya surat Al-Muddatstsir. berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. yang seakanakan keduanya tampak di depan mata. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek. berisi ciri-ciri surga dan neraka. dengan penggalanpenggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut. .

Allah mewajibkan shalat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada masa awal Islam. Artinya : “Dan bertasbilah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang.Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah shalat.”• (Al-Mukminun:55). yang didasarkan pada firman Allah . Muqatil bin Sulaiman berkata. .

.

Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. Qus bin Sa’idah. namun mereka tidak ambil peduli. walaupun dakwah dilakukan secara sembunyisembunyi dan perorangan. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama. . Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain. seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat.Dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Muhammad Al-Ghazaly menuturkan. kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak peduli. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau.

.

Selama tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful