SILABUS AKIDAH AKHLAK X-XII SEMESTER 1

A. Kelas X Semester Ganjil
STANDAR KOMPETENSI 1. Memahami dan meyakini hakikat aqidah Islam dan mengimplementasikan nya dalam kehidupan sehari-hari. KOMPETENSI DASAR 1.1 Menghayati makna hakiki aqidah Islam dan memahami beberapa hal yang merupakan perbuatan menyimpang dari aqidah Islam. 1.2 Memahami makna Tauhid dan ruang lingkupnya MATERI POKOK Aqidah Islam • • • • Tauhid dan Ruang Lingkupnya INDIKATOR Menjelaskan pengertian aqidah Menjelaskan beberapa contoh perbuatan di masyarakat yang menyimpang dari Aqidah Islam Mengidentifikasi penyebab penyimpangan tersebut Mengkaji upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menghindari dan menghilangkan penyimpangan aqidah Islam Menjelaskan pengertian Tauhid Mengemukakan ruang lingkup Tauhid Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang tauhid Menguraikan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat Mampu menyebutkan arti sifat Allah. Mampu menyebutkan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna Mampu menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Mampu menjabarkan 10 sifat Allah ke dalam sifat manusia Mampu mempraktikkan sifat-sifat Allah yang sepatutnya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna ALOKASI WAKTU

• • • • • • • • • •

2. Mengamalkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari

2.1 Menyebutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. 2.2 Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna 2.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna

Asmaul Husna : - 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna - 10 Asmaul Husna dan artinya - Perilaku yang mencer minkan keimana n terhada p 10 Asmaul Husna

1 Menyebutkan pengertian perilaku husnuzhan MATERI POKOK Husnuzhan : . Menerapkan Akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari KOMPETENSI DASAR 3. • • • INDIKATOR Mampu menyebutkan pengertian husnudhan terhadap Allah Mampu menyebutkan pengertian husnudhan terhadap diri sendiri. . diri sendiri dan sesam a manusi a. Mampu menyebutkan contoh husnudhan terhadap sesama manusia.STANDAR KOMPETENSI 3.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku husnuzhan terhadap Allah. diri sendiri dan sesama manusia 3. ALOKASI WAKTU STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 3. Mampu menyebutkan pengertian husnudhan terhadap sesama manusia INDIKATOR Mampu menyebutkan contoh husnudhan terhadap Allah Mampu menyebutkan contoh husnudhan terhadap diri sendiri.1 Menjelaskan MATERI POKOK Beriman kepada • INDIKATOR Mampu menjelaskan pengertian beriman kepada ALOKASI WAKTU SILABUS AQIDAH AKHLAK 2 . Menunjukkan sikap husnudhan terhadap Allah Menunjukkan sikap husnudhan terhadap diri sendiri. Meningkatkan SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya KOMPETENSI DASAR 4. Menunjukkan sikap husnudhan terhadap sesama manusia.Perilak u Husnuz han dalam kehidu pan seharihari.Contoh perilak u husnud han terhada p Allah. Kelas X Semester Genap STANDAR KOMPETENSI 4.Pengerti an Perilaku Husnuzh an MATERI POKOK Husnuzhan : .3 Membiasakan perilaku husnudhan dalam kehidupan seharihari ALOKASI WAKTU • • • • • • Menerapkan Akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari SEMESTER 2 B.

bertamu dan atau menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari • • Malaikat • • • Malaikat Mampu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Malaikat. Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam bertamu dan menerima tamu. Menjelaskan pengertian adab dalam bertamu dan menerima tamu. bertamu atau menerima tamu KOMPETENSI DASAR 5. berhias. Mampu menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. perjalanan. berhias. Mampu menunjukkan contoh adab dalam perjalanan Mampu menunjukkan adab dalam bertamu dan menerima tamu. • • • • • • • • 5. perjalanan.keimanan kepada Malaikat tanda -tanda beriman kepada Malaikat 4. Mampu menunjukkan contoh adab dalam berhias. Menerapkan Akhlak Mulia dalam kehidupan sehari-hari Akhlak Mulia / Terpuji STANDAR KOMPETENSI MATERI POKOK Praktik Akhlak Mulia • • • • INDIKATOR Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam berpakaian Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam berhias Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam perjalanan. ALOKASI WAKTU SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 3 .2 Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat 4. 5.3 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Malaikat dalam kehidupan sehari-hari 5.2 Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian.3 Mempraktikkan adab dalam berpakaian. Membedakan orang yang beriman dan tidak beriman kepada Malaikat Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. Mampu menampilkan perilaku mulia sebagai cerminan iman kepada malaikat. perjalanan. berhias. bertamu dan atau menerima tamu.1 Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. Menjelaskan pengertian adab dalam berhias Menjelaskan pengertian adab dalam perjalanan. Mampu menunjukkan contoh adab dalam berpakaian. Menjelaskan contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat.

riya. Meningkatkan keimanan kepada Rasul-rasul Allah Mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada rasul-rasul Allah • Mampu meneladani sifat mulia Rasul-rasul Allah Mampu mengaplikasikan sifat-sifat para Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menjelaskan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasul-rasul Allah. Kelas XI Semester Ganjil STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 7. Mampu mengidentifikasi sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Menjelaskan pengertian riya.2 Menyebutkan contoh perilaku hasad. STANDAR KOMPETENSI SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK INDIKATOR ALOKASI WAKTU SILABUS AQIDAH AKHLAK 4 .3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasulrasul Allah dalam kehidupan sehari-hari MATERI POKOK • • • • Beriman kepada Rasul-Rasul Allah • • • INDIKATOR Mampu menjelaskan tanda beriman kepada Rasulrasul Allah. Menjauhi Akhlak Buruk/Tercela dalam kehidupan sehari-hari 6. riya. Akhlak Buruk / Tercela ( hasad. ALOKASI WAKTU 7. Mampu menjelaskan sikap beriman kepada Rasulrasul Allah. 6. Mampu mengidentifikasi contoh-contoh beriman kepada Rasul-rasul Allah. riya.2 Menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasulrasul Allah 7.1 Menjelaskan pengertian hasad.1 Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasulrasul Allah 7. Mampu mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada rasul-rasul Allah. Menjelaskan pengertian diskriminasi Mampu menyebutkan contoh perilaku hasad Mampu menyebutkan contoh perilaku riya Mampu menyebutkan contoh perilaku aniaya Mampu menyebutkan contoh perilaku diskriminasi SEMESTER 1 C. aniaya dan diskriminasi.6. aniaya dan diskriminasi. aniaya dan diskriminasi ) • • • • • • • • Mampu menjelaskan pengertian hasud Mampu menjelaskan pengertian riya.

3 Membiasakan perilaku bertaubat dan raja` dalam kehidupan sehari hari • • • • • Taubat dan Raja’ • • • Mampu menjelaskan pengertian taubat Mampu menjelaskan syarat-syarat bertaubat. 9.1Menjelaskan pengertian dan maksud menghargai karya orang MATERI POKOK • • • Iman kepada kitabkitab Allah • • INDIKATOR Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Menjelaskan fungsi iman kepada Kitab-kitab Allah. Menghargai karya orang lain • • • SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya . Membiasakan perilaku terpuji SEMESTER 2 D. Mampu menjelaskan hikmah beriman kepada Kitab-kitab Allah. Mampu menampilkan beberapa contoh perilaku SILABUS AQIDAH AKHLAK 5 ALOKASI WAKTU 9. 8.Membiasakan perilaku terpuji. Mampu menerapkan hikmah beriman kepada Kitab-kitab Allah Mampu menjelaskan pengertian dan maksud menghargai karya orang lain. 8.2 Menampilkan contoh-contoh perilaku taubat dan raja` 8.2 Menerapkan hikmah beriman kepada Kitabkitab Allah 10. Mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku taubat Mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku raja’ Terbiasa berperilaku bertaubat dalam kehidupan sehari-hari.8. Kelas XI Semester Genap STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 9. Meningkatkan keimanan kepada Kitabkitab Allah. Terbiasa berperilaku raja’ dalam kehidupan seharihari.1 Menjelaskan pengertian taubat dan raja.1 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Kitabkitab Allah. Mampu menghargai karya orang lain. Menunjukkan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah. Mampu menjelaskan pengertian raja’ Mampu menjelaskan kenapa kita harus berharap kepada Allah. 10.

Mampu menjelaskan cara-cara menghindari perbuatan dosa besar. 11. SEMESTER 1 E. Mampu menunjukkan contoh perilaku menghargai karya orang lain. Mampu menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar dalam kehidupan sehari-sehari.1Menampilkan perilaku yang MATERI POKOK Iman kepada Hari Akhir.3Membiasakan perilaku menghargai karya orang lain dalam kehidupan sehari-hari • • • yang menghargai karya orang lain.Meningkatkan keimanan kepada SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya KOMPETENSI DASAR 12.2Menyebutkan contoh perbuatan dosa besar. 11. Mampu menjelaskan pengertian dosa besar Mampu menyebutkan beberapa contoh perbuatan dosa besar. Mampu membiasakan perilaku menghargai karya orang lain STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 11.1Menjelaskan pengertian dosa besar.Menghindari perilaku tercela. ALOKASI WAKTU 11. Kelas XII Semester Ganjil STANDAR KOMPETENSI 12.lain 10..3Menghindari perbuatan dosa besar dalam kehidupan sehari-hari MATERI POKOK • • • Dosa Besar • • • INDIKATOR Mampu menjelaskan pengertian dosa. Mampu menunjukkan perilaku menghargai karya orang lain. • INDIKATOR Mampu menjelaskan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir. Mampu menyebutkan ciri-ciri perbuatan yang termasuk dosa besar. ALOKASI WAKTU SILABUS AQIDAH AKHLAK 6 .2Menampilkan contoh perilaku menghargai karya orang lain 10.

13. dan amal shaleh dalam kehidupan sehari-hari • • • • • • • • • • • • • • Mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir.3Membiasakan perilaku adil. • • • • INDIKATOR Menjelaskan pengertian qadha dan qadar. Menjelaskan hikmah beriman kepada qadha dan ALOKASI WAKTU SILABUS AQIDAH AKHLAK 7 . Kelas XII Semester Genap STANDAR KOMPETENSI 14.2 Menampilkan contoh perilaku adil. dan amal shaleh. ridha. Menampilkan contoh perilaku amal saleh. Menjelaskan pengertian keimanan kepada qadha dan qadar. Ridha dan Amal saleh ) SEMESTER 2 F. ridha.1Menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qadha’ dan qadar.mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir.Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan Qadar. Mendeskripsikan hikmah beriman kepada hari akhir Menerapkan hikmah beriman kepada Hari Akhir.Membiasakan perilaku terpuji Akhlak Terpuji ( Adil. KOMPETENSI DASAR 14. Menampilkan contoh perilaku adil. 12. Menunjukkan perilaku adil.2 Menerapkan hikmah beriman kepada Hari Akhir 13. Hari Akhir. 13.2 Menerapkan hikmah beriman SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya MATERI POKOK Iman kepada Hari Akhir. ridha. dan amal shaleh. Menjelaskan hikmah beriman kepada Hari Akhir. Menampilkan contoh perilaku ridha. Menunjukkan perilaku amal shaleh 13. 14. Memperbanyak beribadah dan bertaubat dalam kehidupan sehari-hari.1Menjelaskan pengertian adil. Menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qadha dan qadar. Mampu menjelaskan pengertian adil Mampu menjelaskan pengertian ridha Mampu menjelaskan pengertian amal saleh. Menunjukkan perilaku ridha.

Menghindari perilaku tercela. dan fitnah dalam kehidupan seharihari Akhlak Tercela ( isyrof.Membiasakan perilaku terpuji. tabzir.1Menjelaskan pengertian isyrof. ghibah. ghibah. ghibah. tabzir.3Menghindari perilaku isyraf. Mampu menjelaskan pengertian dan maksud kerukunan. dan fitnah. ghibah dan fitnah. dan fitnah. dan fitnah. 15. dan fitnah 16.1Menjelaskan pengertian dan maksud persatuan dan kerukunan 15.2 Menjelaskan contoh perilaku isyrof. • Mampu menjelaskan pengertian isyrof. • 16. Mampu menunjukkan contoh perilaku bermuatan kerukunan. tabzir. tabzir. Membiasakan perilaku persatuan dalam kehidupan sehari-hari. ghibah. dan fitnah. Mampu menunjukkan akibat dari isyraf. 16. tabzir. tabzir. ghibah. ghibah. Menunjukkan perilalku rukun dalam pergaulan. Menunjukkan perilaku ikhtiar dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari. ghibah. Mampu menunjukkan contoh perilaku yang bermuatan persatuan. tabzir.3Membiasakan perilaku persatuan dan kerukunan dalam kehidupan seharihari 16. dan fitnah ) 15.kepada qadha’ dan qadar • • • • Persatuan dan Kerukunan • • • qadar.2Menampilkan contoh perilaku persatuan dan kerukunan 15. Mampu menjelaskan pengertian dan maksud persatuan. Mampu menjelaskan contoh perilaku isyrof. Mampu menghindari perilaku isyraf. • • SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 8 . tabzir.

SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 9 .

sedang mereka Mengetahui. baik di waktu lapang maupun sempit. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. mereka ingat akan Allah. 135. menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudharatnya Hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 10 .þqãã͑$y‘ur 4‘n<Î) . 134. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri[229].s‘ ©!$# (#rã‘xÿøótGó‘$$sù öNÎgÎ/qçRä‘Ï9 `tBur ã‘Ïÿøót‘ ‘UqçR‘%!$# ‘wÎ) ª!$# öNs9ur (#r‘‘ÅÇ㑠4‘n?tã $tB (#qè=yèsù öNèdur ‘cqßJn=ôèt‘ ÇÊÌÎÈ 133. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya). seperti zina. dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. riba.ot‘ÏÿøótB `ÏiB öNà6În/§‘ >p¨Yy_ur $ygàÊó‘tã ßNºuq»yJ¡¡9$# ÞÚö‘F{$#ur ôN£‘Ïãé& tûüÉ)-#) * GßJù=Ï9 ÇÊÌÌÈ tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZ㑠‘Îû Ïä!#§‘‘£9$# Ïä!#§‘‘Ø9$#ur tûüÏJÏà»x6ø9$#ur xáø‘tóø9$# tûüÏù$yèø9$#ur Ç`tã Ĩ$¨Y9$# 3 ª!$#ur ‘=Ïtä‘ ‘úüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÊÌÍÈ ‘úïÏ%©!$#ur #s‘Î) (#qè=yèsù ºpt±Ås»sù ÷rr& (#þqßJn=sß öNæh|¡àÿRr& (#rã‘x. [229] yang dimaksud perbuatan keji (faahisyah) ialah dosa besar yang mana mudharatnya tidak Hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. alam hewan. seperti rabbul bait (tuan rumah). kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. yaumuljazaa' dan sebagainya. SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 11 . 6. tetapi juga memberi taufik. menyembelih hewan dan sebagainya. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. [7] Nasta'iin (minta pertolongan). Yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5]. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7]. yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. artinya: Raja. terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. 4. Allah Pencipta semua alam-alam itu. hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Tuhan semesta alam[3]. 3. [9] yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Segala puji[2] bagi Allah. mendidik dan Memelihara. minum. 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah.[9] [1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah Ini dengan menyebut nama Allah. yang tidak membutuhkan makhluk-Nya. [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki. sebagai Tuhan yang disembah. 2. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus. [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. sedang Ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. 7. Allah ialah nama zat yang Maha suci. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka. seperti makan. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja. yaumulhisaab. seperti: alam manusia. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. 5. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. benda-benda mati dan sebagainya. [2] Alhamdu (segala puji). alam tumbuh-tumbuhan. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar.ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§‘9$# ÉO‘Ïm§‘9$# ÇÊÈ ß‘ôJysø9$# ¬! Å_Uu‘ ‘úüÏJn=»yèø9$# ÇËÈ Ç`»uH÷q§‘9$# ÉO‘Ïm§‘9$# ÇÌÈ Å7Î=»tB ÏQöqt‘ ÉúïÏe$!$# ÇÍÈ x‘$‘Î) ߑç7÷ètR y‘$‘Î)ur ÚúüÏètGó¡nS ÇÎÈ $tRϑ÷d$# xÞºu‘Å_Ç9$# tLìÉ)tGó¡ßJø9$# ÇÏÈ xÞºu‘ÅÀ tûïÏ%©!$# |MôJyè÷Rr& öNÎgø‘n=tã Αö‘xî ÅUqàÒøóyJø9$# óOÎgø‘n=tæ ‘wur tûüÏj9!$‘Ò9$# ÇÐÈ 1. setiap pekerjaan yang baik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].ia berarti: pemilik. kecuali kalau ada sambungannya. [8] Ihdina (tunjukilah kami). [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 12 .

SMA Al Muttaqin Kota Tasikmalaya SILABUS AQIDAH AKHLAK 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful