P. 1
KAEDAH P&P BHS ARAB

KAEDAH P&P BHS ARAB

|Views: 98|Likes:
Published by Sodiqah Muhamad

More info:

Published by: Sodiqah Muhamad on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

PENGENALAN

Pendidikan bahasa arab merupakan salah satu cabang pendidikan yang turut sama penting dengan pendidikan lain. Dalam buku-buku pedagogi yang boleh didapati di perpustakaan pendidikan, sama ada yang ditulis oleh penulis tempatan atau penulis luar, kebanyakkannya merujuk kepada buku-buku dari Barat. Oleh sebab itulah, kaedah yang digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran masih kekal namanya yang asal walaupun bentuk ejaannya telah diMelayukan. Antara kaedah tersebut seperti kaedah induktif, deduktif, Socrates, praktis, inkuiri penemuan, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Selain daripada itu ada kaedah lain yang lebih umum serta sebutannya berorientasikan tempatan seperti kaedah bercerita, kaedah kuliah atau syarahan, perbincangan, perbandingan, latih tubi, hafalan, soal jawab, sosiodrama, main peranan, penyelesaian masalah, sumbang saran dan sebagainya. Sebahagian penulis menamakan ini sebagai teknik ( Mok, 1992 ). Walau bagaimanapun, kita faham bahawa ini ialah satu cara pengajaran. Cara atau kaedah ini digunakan pada keadaan-keadaan tertentu mengikut kesesuaian dan kehendak tajuk yang diajar serta guru yang mengajar. Dikatakan ia kaedah umum kerana hampir semua mata pelajaran di sekolah boleh mengaplikasikan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran Bahasa Arab, khasnya nahu ( tatabahasa ), ada beberapa kaedah lain yang sesuai iaitu kaedah Tematik (Tariqah Al Maudu’iyah), kaedah Mengeja (Tariqah Al Imla’iyah), kaedah soal jawab (Tariqah Al Munazharah), kaedah Latih Tubi (Tariqah al Mulazamah), kaedah Perbandingan (al Qiyasiyah), dan kaedah Induktif. Keperluan kepada kaedah-kaedah yang betul tidak boleh dipandang ringan dalam satu-satu sistem pembelajaran yang ideal. Terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dengan sistematik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.Walaubagaimanapun , beberapa aspek penting perlu diambil kira dalam proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan bahasa arab. Antaranya ialah kesesuaian aktiviti yang terkandung di dalamnya serta penerapan aspek nilai. Ini kerana dalam falsafah pendidikan Islam, pencapaian sesorang murid itu bukan hanya diukur berdasarkan keupayaan menguasai maklumat dan isi pelajaran yang terkandung dalam sukatan pembelajaran sahaja, sebaliknya pembangunan nilai sahsiah dalam diri dan aplikasi

Di antara kitabkitab nahu yang masih menggunakan al-quran sebagai bukti ketepatan kaedah nahu adalah seperti kitab ‘jami al-durus’ yang dikarang oleh al-Ghalayini (1912). Oleh yang demikian.W dalam meletakkan asas ilmu nahu setelah beliau mendengar adanya lahn (kesalahan daripada segi nahu) dalam pembacaan al-Quran. tidak semua kaedah adalah sesuai dalam konteks pendidikan bahasa arab yang amat berkait rapat dengan nilai tarbiah Islam. Syahid alquran yang pertama digunakan oleh Sibawieh di dalam kitabnya adalah ketika membincangkan tentang kalimah iaitu tajuk pertama tentang ilmu nahu.moral terhadap persekitaran mengikut acuan pendidikan Islam juga menjadi kriteria terhadap pencapaian seseorang pelajar. Begitu juga dengan ulama-ulama terdahulu. Penggunaan dalil daripada ayat-ayat al-Quran untuk membuktikan ketepatan kaedah nahu dipanggil dengan istilah “syahid al-quran”. Abduh al-Rajihi (1988). dan juga kitab terbaru yang mengemukakan huraian (syarh) kepada matan al-ajrumiyyah yang telah dilakukan oleh Muhammad Mahyu al-Din Ab Hamid yang dinamakan dengan ‘al-tuhfatu al-saniyyah’ juga tidak ketinggalan menggunakan syahid al-quran sebagai hujjah membuktikan ketepatan nahu bahasa Arab. pertengahan mahupun di peringkat tinggi. maka kita dapati sebahagian daripada mereka menggunakan al-quran dan sebahagian yang lain pula tidak menggunakan al-quran langsung di dalam menerangkan kaedah-kaedah nahu. Persoalan kesesuaian kaedah pembelajaran moden serta susun atur fizikal sesebuah kelas pendidikan bahasa Arab era hari ini juga harus dikupas dengan jelas. kitab ‘al-tatbiq al-nahwi’ karangan Dr. Aspek sejarah metodologi pengajaran dan penyebaran ilmu dalam Islam juga perlu diambil kira. . Sibaweih (180H) dalam bukunya ‘al-Kitab’ juga menggunakan dalil ayat-ayat al-Quran sebagai bukti kepada kaedah-kaedah nahu. juga menjadikan al-quran sebagai salah satu kaedah menyampaikan ilmu nahu. Apabila kita merujuk kepada kitab-kitab pengajaran nahu yang ditulis oleh ulama-ulama kini. Bermula daripada Abu Aswad al-Duali yang telah menyahut seruan saidina Ali K. Salah satu elemen yang penting untuk menguasai sesuatu bahasa itu ialah kemampuan bagaimana untuk berfikir dalam bahasa tersebut. Persoalan apakah kaedah yang digunapakai oleh para ulama salaf tidak relevan dengan suasana sekarang harus diteliti secara saksama dan jujur.Begitu juga dengan persoalan setakat mana tahap istiqamah. konsistensi dan konsentrasi pelajar dalam mempelajari bahasa Arab samada di peringkat awal. Harus difahami bahawa mempelajari bahasa Arab jauh sekali perbezaannya dengan mempelajari bahasa Inggeris.

Antara kaedah pengajaran yang paling menonjol dan dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa arab diterangkan pada helaian berikutnya. Tidak sempurnalah jari yang tidak mempunyai kuku tetapi hanya ada isinya sahaja dan begitulah sebaliknya. KAEDAH PERBANDINGAN . Hal ini demikian kerana kaitan al-quran itu sendiri dengan bahasa Arab adalah diibaratkan seperti isi dengan kuku. 1.Sekiranya dilihat pula Ibnu Hisham (761H) maka beliau juga menggunakan syahid alQuran di dalam menghuraikan kaedah-kaedah nahu bahasa Arab. Di dalam bukunya “syarh qatr al-nada wa bal al-sada” penggunaanya (syahid al-quran) yang pertama adalah dalam bab al-kalimah apabila beliau membawa ayat al-quran sebagai dalil kepada jumlah mufidah.

fiil mudhari’ dan fiil amar. Guru yang mahir boleh mengaplikasikan kaedah ini serentak dengan kaedah penceritaan dalam pengajarannya dan ini mampu menghidupkan lagi suasana kelas serta lebih efektif. Daripada ayat-ayat ini maka terbentuk satu cerita yang boleh dihubungkait dengan tajuk yang diperkenalkan. Kaedah ini dimulakan dengan memperkenalkan prinsip asas dan umum sebelum di huraikan dengan contoh-contoh serta perincian yang mendalam. Guru memerlukan banyak maklumat. Para pendidik dan para ulama Islam telah banyak mengunakan kaedah perbandingan dalam pengajaran. Kaedah perbandingan berkaitan dan saling melengkapi dengan kaedah induktif. Sebagai contoh kaedah ini boleh diterapkan dalam pengajaran kaedah tatabahasa. menetapkan dalam ingatan dan melatih diri dengan menggunakannya melalui contoh-contoh.Sangat jarang para pendidik mengaplikasikan kaedah ini dalam pengajaran. adalah lebih penting bagi pendidik untuk menggabungkannya. Kaedah ini adalah kaedah lazim yang diguna pakai dalam sistem pembelajaran moden. Dari kaedah induktif. Sebenarnya kaedah ini menarik dan melatih kemahiran berfikir di kalangan pelajar. dengan demikian barulah dapat membandingkan antara maklumat itu. Oleh itu. Dengan kaedah ini. 1991). percakapan dan praktik ( Asyaibani. Terpulanglah kepada kebijaksanaan dan kemahiran pendidik memilih pendekatan dan teknik yang sesuai untuk mengaplikasikan kaedah ini. perbincangan dan dalam usaha membuktikan kebenaran fikiran dan kepercayaan mereka kepada karya-karyanya. Kemudian dengan perbandingan itu mereka dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan undang-undang umum dan membuktikan kebenarannya. maka guru akan memberikan contoh tambahan untuk memudahkan murid dalam menghadapi latihan susulan. Sesudah memberi penjelasan berkenaan sifat jamak taksir dan bagaimana mengenalnya berdasarkan beberapa contoh. Sebagai contoh dalam pengajaran ayat muzakkar dan muannath atau fiil madi. merka sampai kepada prinsip umum atau fakta umum yang terkandung dalam pelajaran. latihan-latihan. terutama sesudah mereka berhubung dengan logika Aristotles yang merupakan logika perbandingan.guru boleh menggabungjalin kaedah ini dengan kaedah lain seperti penceritaan dan kaedah dialog (hiwar). Pendidik menyenaraikan fakta dan hukumhukum dan seterusnya memberikan contoh-contoh yang sesuai yang boleh membentuk satu ayat. Boleh jadi kerana sukar untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain. Sering kali para ulama dan pendidik . Omar. Guru akan menjelaskan tajuk pelajaran dan kaedah seperti hukum Jamak Taksir. Kaedah ini juga amat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran bahasa sama ada nahu atau balaghah bagi mata pelajaran bahasa arab.

nahu.menggabungkan kedua-dua kaedah itu dalam pengajaran pembelajaran dan penyelidikanpenyelidikannya untuk memperoleh dua faedah secara serentak. al-quran menyusun ayat sangat indah dan mudah difahami maksud yang tersirat daripada penyusunan ayat yang sistematik. Kaedah perbandingan kalimah penggunaan untuk muzakkar dan muannath jelas untuk difahami. Yang ditegaskan di sini ialah tanya dahulu sebagai menarik perhatian kemudian baru memberi nasihat dengan memberi perbandingan antara percakapan yang baik dengan yang buruk supaya difikirkan. perbandingan dan kemahiran berfikir.W. KAEDAH SOAL JAWAB Kaedah ini memberi gambaran yang luas kepada kita. balaghah dan sebagainya. Dalam ayat ini dengan jelas Allah menarik perhatian hamba-Nya dengan memulakan ayat itu dengan kalimah yang berbentuk persoalan. Begitu juga ayat al-quran menerapkan pengguanaan perkataan muzakkar dan muannath dalam menentukan hukuman terhadap penzina perempuan dan penzina lelaki di dalam surah ayat dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan dalam surah ayat . 1991) . Dalam kedua-dua ayat ini. 2. mereka sampai kepada prinsip umum yang diinginkan dan dengan perbandingan mereka membuktikan kebenaran kaedah tersebut ( Asyaibani. dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Sebagai contoh. Kaedah perbandingan ini adalah sebahagian daripada kaedah yang diaplikasikan di dalam al-quran yang bertepatan untuk diaplikasikan dalam pengajaran nahu bahasa arab. Tidak dapat dinafikan penggunaan bahasa yang terdapat di dalam al-quran merupakan bahasa yang terbaik dari susun atur ayat. Di sini timbul pula latihan berfikir secara kritis. Jadi ada tiga perkara boleh diambil ingatan di sini iaitu soalan. Maksudnya semasa menyampaikan pengajaran itu guru . Pada umumnya kita simpulkan bahawa yang menyoal itu ialah guru. Di dalam pendidikan Al-Quran. Allah S. Ini kerana dengan kaedah induktif. Omar.T juga menggunakan kaedah perbandingan dalam penggunaan bahasa arab. Kita lihat bagaimana al-quran membuat perbandingan untuk mendidik umat Islam supaya bercakap perkara-perkara yang baik dan meninggalkan percakapan yang buruk dan sia-sia. namun persoalan itu bukan untuk dijawab tetapi salah satu cara untuk menarik perhatian pembaca.

konsep ini boleh juga bermaksud soalan daripada murid atau pelajar. Bermula dengan penyediaan teks perbualan yang mudah seperti ucapan aluan. Ada kalanya Allah perintah pesuruh-Nya bertanya untuk menimbulkan kesedaran. khasnya mengenai maklumat dan pengalaman lalu. logik dan kritis. Menyoal merupakan sebahagian daripada setiap interaksi pengajaran pembelajaran antara guru dengan murid. Kaedah ini termasuk dalam kaedah Pemusatan kepada pelajar ( child centered ). Selain daripada soalan guru. Ada masanya Allah bertanya di samping memberi jawapannya. Apabila ada soal jawab dengan sendirinya menjadikan satu perbincangan. Dengan soalan ini guru dapat mengawal kelas. Frasa-frasa ringkas ini mudah untuk diingat dan sesuai untuk dipraktikkan di luar bilik darjah sebagai pengayaan. Dalam al-quran terdapat contoh yang banyak mengenai kaedah ini. Dengan demikian kaedah ini diambil dan digunapakai sebagai satu kaedah dalam pendidikan.menyoal pelajar. Guru harus memberi peluang pelajarnya menyoal untuk memantapkan kefahaman mereka atau menghilangkan keraguan. inovatif. Kaedah soal jawab ini amat sesuai dan praktikal dalam konteks pembelajaran bahasa. Dengan kaedah ini juga dapat menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Walau bagaimanapun . sebaliknya menjadi fasilitator dan pelajar pula bukan pendengar yang pasif tetapi pelajar yang aktif. Tujuan kaedah ini adalah untuk merangsang pemikiran. Dengan demikian hiduplah kelas itu kerana wujud hubungan dua hala. Di samping itu al-quran juga menceritakan bagaimana pesuruh . Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. pada jawapan itu timbul pula persoalan lain. terima kasih. Dalam keadaan demikian guru tidaklah menjadi pensyarah semata-mata. setiap murid perlu memahami maksud setiap frasa bagi menyesuaikan dengan konteks perbualan dan kesesuaian penggunaannya. Ini bertujuan menarik minat dan mencungkil kebolehan pelajar. Daripada soal itu juga memberi maklumat baru kepada pelajar atau mengingatkan yang lepas. Setiap soalan yang dikemukakan memerlukan jawapan. menarik perhatian pelajar dan di samping itu guru dapat mengetahui tahap kebolehan pelajar mengenai tajuk yang akan dibincangkan atau menguji tahap pencapaian pelajar bagi pelajaran yang baru diajar. Ini kerana dalan kaedah ini proses pembelajaran berlangsung dengan semua pihak memainkan peranan termasuk guru dan murid. bertanya nama atau bertanya khabar.

kaedah soal jawab ini mampu untuk mengesan pengetahuan berbahasa pelajar dan penguasaan terhadap tatabahasa. termasuk cara menyoal dan menjawab. Ia mendidik kita supaya bersoal jawab dan berdialog dengan cara sebaik-baiknya. Namun tanpa kita sedari. semua itu menjadi pengajaran kepada kita. malah kadang-kadang dalam memberi jawapan itu terjadi perdebatan.Allah bertanya kepada kaumnya dan ada kalanya kaum itu pula bertanya kepada nabi mereka. Demikianlah pendidikan bahasa arab. Adakalanya yang bertanya itu orang yang mengetahui. Ia juga menerangkan bentuk soal jawab yang ada. dapat mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar dengan berkesan. Ada kalanya yang bertanya memang benar tidak mengetahui dan dengan niat ikhlas untuk mengetahui. Sebenarnya. soal jawab boleh berlaku dalam banyak keadaan. Dalam dunia pendidikan. Hal demikian turut diperkenalkan kepada kita bahawa soal jawab boleh menjadi satu kaedah dalam penyampaian pelajaran dan kaedah ini telah pun digunakan para nabi dalam pengajaran mereka kepada kaum masing-masing. Golongan berpelajaran dan berpendidikan tinggi tentulah memerlukan jawapan yang agak kemas. Dengan kaedah ini. dalam pembelajaran bahasa arab. . Ada masanya yang bertanya itu tidak mengetahui tetapi pura-pura mengetahui dengan mengajukan persoalan dan hujah yang bukan-bukan. Secara tidak langsung akan menghasilkan kualiti bahasa yang berstandardkan antarabangsa. hanya untuk menguatkan kefahamannya. tersusun dan berdalil.

Contohnya. Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi iaitu corak pengajaran bagi memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan seperti pengajaran nahu dalam Bahasa Arab. tiga soalan akan diberikan dalam sehari dan ia perlu diselesaikan oleh pelajar. Pada kebiasaannya. Begitulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dalam menyampaikan ilmu kepada sebahagian para pelajarnya. Kali pertama Nabi menjawab tidak tahu. Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam pengajaran berbentuk latih tubi ini. Setelah pasti pelajarnya mendapat pengajaran atau kefahaman daripada masalah tersebut. Ia amat baik terutamanya bagi tujuan meningkatkan kemahiran lisan dan kemahiran membaca . Di dalam Islam. menyebut dan menulis kalimah-kalimah arab dengan sebutan yang betul atau lahjah arab dan penulisan yang tepat yang diajar dengan kaedah latih tubi. Cara yang dilakukan dalam kaedah ini ialah guru menyediakan beberapa masalah atau persoalan untuk diselesaikan oleh pelajar. Demikian juga kemahiran pergerakan otot. Kaedah pembelajaran al Quran secara tradisional lazimnya menggunakan kaedah ini . diingatkan serta dipelajari. barulah beliau beralih kepada beberapa persoalan atau masalah yang lain. kaedah ini antara bentuk pengajaran yang awal di mana Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mengulangi kalimah Iqra beberapa kali sehinggalah Nabi Muhammad dapat menyebutnya. Kaedah ini digunakan dengan meluasnya dari zaman berzaman. KAEDAH LATIH TUBI Kaedah latih tubi ini juga adalah bersesuaian dengan bentuk pembelajaran bahasa kerana kemahiran berbahasa perlu kepada proses mengulangi apa yang diperlajari.3. hingga kali ketiga barulah Baginda dapat membacanya. disebut atau ditulis. Dalam pengajaran Imam Abu Hanifah . beliau menggunakan kaedah ini dalam pengajiannya.

dan ianya juga boleh diaplikasikan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan.sejak zaman berzaman dan ia amat berkesan untuk jangka masa yang panjang di samping mengukuhkan penguasaan tajwid dan dalam konteks bahasa Arab ia penting dalam menjelaskan aspek nahu secara terperinci mengikut tahap pembelajaran. menguasai fakta dan melengkapkan sesuatu maklumat apabila perlu dan dapat menjawabnya dengan cepat dan tepat. ejaan. tatabahasa dan dari segi perkembangan yang berkaitan motor pelajar. Tujuan melakukan latih tubi adalah memudahkan pelajar untuk mengingat. Sekarang ini terdapat berbagai-bagai teknik dan kemudahan latih tubi melalui program komputer dan peralatan elektronik yang boleh didapati di makmal bahasa. . kemahiran membina ayat-ayat atau kemahiran mengingat fakta-fakta yang penting. Di sinilah pelajar-pelajar boleh mengikuti sesi tersebut secara interaktif. Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan. Terma latih tubi atau practice drills selalu dikaitkan dengan ingatan yang negatif iaitu seolah-olah memaksa pelajar membuat latihan yang banyak. Kaedah latih tubi amat sesuai untuk pengajaran bahasa kedua seperti bahasa arab. Sebenarnya latihan berulang kali yang diberikan oleh guru kepada pelajar adalah sangat penting bagi sesetengah mata pelajaran dan aspek tertentu seperti mengajar matematik.

2560 patah perkataan . tetapi maklumat tambahan bagi memantapkan dan memperkemaskan lagi kaedah yang sedia ada. Ini bukanlah satu ilmu teori kepada para pendidik. merupakan satu kesedaran bagi kita bahawa al-quran juga ada pendidikan dan matodologi. Strategi yang baik akan menggunakan masa.PENUTUP Jadi usaha untuk memantapkan kembali penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar adalah dengan mengembalikan mereka kepada kaedah sebagaimana yang diasaskan oleh ulama terdahulu. di antaranya adalah menggunakan al-Quran di dalam pengajaran nahu bahasa Arab itu sendiri. Ini sebahagian daripada kaedah pengajaran Bahasa Arab yang dapat dipetik dan dianggap sesuai dengan kehendak semasa. Mudahmudahan usaha mengembalikan al-quran bersama kaedah pengajaran nahu akan memantapkan kembali penguasaan nahu dan bahasa Arab itu sendiri. Orang Islam tidak kira apa profesionnya. harus merujuk kepada al-quran dalam semua aspek kehidupannya. Di samping itu. Kesimpulan yang boleh dibuat setakat ini ialah sesuatu strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran pembelajaran yang paling maksimum. Sesungguhnya mukjizat al-quran yang maha suci itu memungkinkan pelajar mudah faham tentang kaedah-kaedah nahu yang nampak seakan-akan terlalu susah kini.

Pedagogi dan Metodologi Pendidikan Islam oleh Ahmad Mohd Salleh. KAEDAH MENGAJAR BAHASA ARAB OLEH: KAMARUDIN BIN JAFFAR 3. Falsafah.com 2.RUJUKAN 1. Penggunaan Al-Quran dalam kaedah mengajar Bahasa Arab Oleh : Ibnu Rajab .BelajarBahasaArab. 5. Sehari Sebaris Ayat : www. Komunikasi Mudah. Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-Quran oleh Mohd Yusuf Ahmad 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->