Kanak-kanak Berkeperluan Khas |1

UNIT PELAJARAN 1 DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep pendidikan khas. 2. Menjelaskan Falsafah Pendidikan Khas. 3. Menerangkan peranan dan tugas pasukan pelbagai disiplin.

PENGENALAN
Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.

DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang.

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |2 Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. dan juga pendidikan yang berteraskan rumah. rumah. dan institusi. hospital atau institusi lain (Friend 2005). Ianya juga mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo 2003). Kesimpulannya Pendidikan Khas boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/ kurang upaya. Apakah konsep dan definisi pendidikan khas mengikut akta pendidikan khas yang diamalkan di Malaysia. emosi. pula mendefinisikan pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. . latihan jasmani. Manakala Slavin (1997). mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. berhaluan. hospital. Menurut Mansor (2005) pendidikan khas merujuk kepada suatu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan/ kuang upaya itu. beriman. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. berupaya. latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah. berdikari. Bagi Hallahan dan Kauffman (2006) pendidikan khas merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. dan ketidakupayaan fizikal ataupun penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas. Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. rohani. hospital dan institusi. Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya.

komponen Bahasa Inggeris dan komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bagi bidang kerohanian dan nilai-nilai murni merangkumi komponen pendidikan Agama Islam dan komponen Pendidikan Moral. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Prinsip yang kedua ialah pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran. berdikari.Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas.Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. bertanggungjawab. Setelah murid berada dalam pendidikan khas. rohani. berupaya. berakhlak mulia. emosi. dan penilaian adalah bersifat interaktif. komponen Matematik. Manakala bidang yang terakhir ialah bidang sosial.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |3 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ujian diagnostik seperti temubual. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. komponen kemahiran menipulatif . berhaluan. Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran.Untuk memenuhi keperluan individu. kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmini. intelik dan sosial.Suasana penbelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan masyarakat. berketrampilan. Bidang akademik berfungsi pula merangkumi komponen Bahasa Melayu. Ini bermakna aktiviti-aktivi pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pengajaran melalui bidang berikut iaitu bidang pengurusan kehidupan yang merangkumi komponen pengurusan diri. dan komponen kemahiran hidup. beriman. Untuk menentukan keperluan setiap individu. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu.interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu. riadah dan kreativiti yang mengandungi komponen- . Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek berpaksikan kepada keperluan murid. pendekatan pengajaran dan pembelajaran.Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Perhubungan antara bidang pembelajaran. dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu. komponen pengurusan tingkah laku.Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat.

Menurut Golin dan Ducanis ( 1981).berdisiplin dan bersikap positif. Individual limitations are acknowledged but are seen as less important than society’s failure to ensure the needs of the disabled are taken into account in its organisation and facilities Bagi tujuan menjayakan model ini prinsip kolaborasi dan penglibatan pelbagai pihak amat diutama dengan penglibatan ibubapa. Kolaborasi merupakan kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencapai suatu matlamat.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |4 komponen seperti komponen Pendidikan Jasmani. keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Bincangkan bagaimanakah anda menerapkan prinsip Falsafah Pendidikan Khas di dalam bilik darjah. MODEL-MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS Terdapat dua model utama dalam pengendalian murid berkeperluan khas iaitu Model Perubatan dan Model Sosial. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan penbelajaran. komponen Pendidikan Sains. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari. komponen Pendidikan Muzik. masyarakat dan negara. Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. Model Sosial (Social model) dan Model Perubatan (Medical Model) Kedua-dua model ini mengutamakan ke arah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan OKU diambil kira. bermoral dan beretika. berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. komponen Pendidikan Seni. Gerakan dan Drama. Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses kolaborasi ini kumpulan pelbagai displin memainkan peranan penting. Locates problem in society. sekolah dan masyarakat kepada program pendidikan khas. Semangat kerjasama harus lahir secara sukarela untuk memudahkan pencapaian suatu matlamat. kumpulan pelbagai displin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri .

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |5 daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. Maka kumpulan pelbagai displin harus berkolaborasi dan memberi sumbangan tertentu kepada program pendidikan khas ini untuk membolehkan murid-murid istimewa ini mencapai kejayaan dalam hidup mereka. masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. merancang. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar. Potensi diri mereka ini harus dikembangkan supaya mereka dapat berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas dari segi masalah kognitif. boleh merancang. emosi atau tingkah laku dan sebagainya. penglihatan. pendengaran. Kumpulan ini adalah memastikan kanak-kanak mendapatkan penempatan yang adil dan sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. mengurus kehidupan sendiri. Tahukah anda siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program pendidikan khas yang berkesan? Pasukan Pelbagai Disiplin Ibubapa Sekolah Pakar Perubatan Bahagian Pendidikan Khas Jabatan Kebajikan Masyarakat Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Masyarakat Mewujudkan pasukan pelbagai disiplin adalah kaedah yang sering dilakukan oleh guru pendidikan khas. merancangkan program pendidikan dan menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan Program Pendidikan Khas. . Hanya pendidikan dan pengalaman sahaja yang akan dapat membentuk murid-murid khas yang memiliki bakat dan kemahiran yang tinggi. komunikasi. Kumpulan ini akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak khas. berdikari. fizikal. Kanak. a. berhaluan.kanak ini memang dilahirkan dengan pelbagai kecacatan tetapi pelbagai bakat dan kemahiran tersembunyi dalam diri mereka. Matlamat falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan–keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. Sepertimana kita tahu pendidikan khas merupakan satu bentuk pendidikan khusus diwujudkan untuk murid-murid berkeperluan khas seperti masalah penglihatan. Fungsi Keseluruhan Kumpulan Pelbagai Displin meliputi pengenalpastian masalah iaitu.

Setiap kumpulan pelbagai displin bertanggungjawab untuk menjalankan dan memantapkan rancangan pendidikan. Mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan mengenalpasti keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Mereka patut mengesan kekurangan anak mereka di peringkat awal. Mungkin peluang untuk memulihkan kecacatan tinggi jika dapat mengesan kecacatan pada peringkat awal. Adalah penting untuk setiap ibubapa mengetahui cara menjaga anak-anak mereka yang memiliki kecacatan dari segi mental. Pembentukan kelakuan positif adalah penting supaya anak-anak dapat berkelakuan baik di khalayak ramai kerana bukan semua faham keadaan mental dan emosi kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri khas. emosi dan fizikal kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak ini. Bentuk Kolabarasi Kumpulan Pelbagai Displin 1. Ibubapa Ibubapa harus sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti atau respon yang tidak normal anakanak.Oleh itu mereka perlu bersikap positif dan sentiasa percaya dalam diri yang mereka dapat menangani perkembangan anak-anak mereka. Selepas itu juga perlu melakukan pemerhatian dan menganalisis setiap perlakuan anak-anak mereka kerana kelakuan anak-anak berbeza mengikut kecacatan. Sebagai contoh kanak-kanak bermasalah pembelajaran akan dicadangkan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |6 b. Mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan. e. Mereka sentiasa perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk memulihkan kecacatan kritikal anak mereka kepada keadaan lebih baik. d. c. Ibubapa perlu memilih strategi yang sesuai untuk membentuk kelakuan anak-anak mereka. Mereka harus berbincang dengan professional pakar berkaitan masalah atau kecacatan anak mereka supaya tindakan selanjutnya untuk membantu anak-anak mereka dapat diambil dengan segera. Mengenalpasti keperluan khas pelajar dan merekodkan keperluan dan segala maklumat kanakkanak. Universal Declaration of Human Right 1948 menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. Jadi ibubapa tidak seharusnya . Contohnya apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hiperaktif ? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk mengajar kategori kanak-kanak ini. Pemilihan penyelesaian melalui pendekatan yang paling sesuai akan dipilih untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak khas. f. Mereka tidak harus membiarkan sahaja jika mereka dapat mengesan sebarang masalah atau perubahan pada anak mereka.

Pakar ini juga mengawal hiperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak ubat “ Ritalin” untuk mengawal keaktifannya Mereka akan mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak kanak. Sumbangan dan sokongan padu daripada pihak ibu bapa sangat diperlukan kepada program pendidikan khas. Ibubapa juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dengan mendengar nasihat guru dan menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah. Sebaliknya mereka harus memberi sokongan dan kerjasama yang penuh untuk membantu anak-anak mereka yang berkeperluan khas. Pakar Perubatan Pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan memainkan penting untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan untuk memulihkan kecacatan tersebut. sumbing dan Neurologi Terapi pertuturan . Ibubapa boleh membantu guru dengan mengawasi anak-anak mereka semasa membuat kerja rumah.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |7 mengabaikan anak-anak mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan. maka menghantar mereka ke sekolah khas dapat memperkembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Terapi pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu kanak-kanak seperti gagap. Tanggungjawab ibu bapa tidak berhenti setakat menghantar anak mereka ke sekolah sahaja. Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan khas adalah penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid khas selain memberi sokongan kepada mereka. Peranan pakar perubatan boleh dibahagikan seperti jadual di bawah. Ibubapa juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan. Mereka harus ke sekolah untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka. Ibu bapa perlu melakukan intervensi di rumah kerana ibu bapa merupakan guru terbaik kerana mereka kerap mendampingi anak-anak mereka. Ibu bapa disarankan tidak menganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi boleh berperanan sebagai pembantu kepada guru. Pakar Perubatan Pediatrik Peranan Pediatrik bertanggungjawab untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetic. 2.prenatal dan postnatal. kewarisan. Penglibatan ibu bapa akan memberi pengaruh dalam perkembangan anak mereka. program motivasi dan sebagainya. Setiap kanak-kanak ini memiliki bakat dan kemahiran tertentu. Ibubapa juga boleh memberi cadangan yang bernas untuk melancarkan lagi program pendidikan khas. Pakar neurologi adalah untuk mendiagnostik dan mengubati penyakit yang berkaitan dengan neuorologikal seperti kecederaan otak.

Audiologi Oftomologi Bincangkan perananan yang dimainkan oleh pakar-pakar perubatan seperti jurupulih pertuturan. jurupulih bahasa dan psikologi klinikal dalam membantu murid-murid pendidikan khas. 3. Langkah sebegini akan membantu murid-murid khas untuk menghadapi masyarakat luar secara normal. Guru pendidikan khas berperanan penting dalam keberkesanan program pendidikan khas. Pihak Sekolah Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk membentuk kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari dan menguruskan diri. Pihak sekolah haruslah menyediakan satu bangunan atau bilik khas untuk murid-murid berkeperluan khas. Kanak-kanak yang disyaki mempunyai masalah dari segi pendengaran akan dirujuk kepada audiologi untuk mengesan fungsi pendengaran mereka. Mereka perlu mengambil tahu keperluan program pendidikan khas dan murid-murid berkeperluan khas. Pengetua atau guru besar juga harus memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada program pendidikan khas. Menyediakan infrastruktur yang serba lengkap adalah salah satu tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah-kaedah khusus dapat berjalan dengan lancar. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pergaulan antara murid-murid khas dengan murid-murid biasa harus diperbanyakan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |8 kanak-kanak yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur. Pakar ini akan menaksiran penglihatan pelajar. pakar pemakanan. Ini adalah untuk membolehkan murid-murid khas berinteraksi secara normal dengan semua glongan dan tidak akan mengasingkan diri. Terapi fizikal Ahli kumpulan ini bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Guru pendidikan khas harus memberi komitmen yang sepenuhnya kepada murid-murid berkeperluan khas dan program pendidkan khas. Sekiranya mereka mempunyai masala penglihatan maka akan memerlukan cara pengajaran yang berbeza dengan kanak-kanak biasa. Program pendidikan khas akan berkembang dengan adanya sokongan guru besar atau pengetua. jurupulih cara kerja. Bagi sekolah yang mempunyai program integrasi sepatut tidak mengasingkan muridmurid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa melalui. Dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri. Mereka .

Hanya guru pendidikan khas sahaja dilatih dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar murid-murid keperluan khas. Kolaborasi semua staf sekolah kepada program pendidikan khas penting untuk merealisikan aspirasi pendidikan khas. Guru pendidikan khas juga perlu menyediakan Rancangan Pendidikan Individu mengikut kategori dan kesesuaian murid supaya mereka dapat menguasai satu kemahiran dengan baik. Guru khas perlu memiliki kriteria sebagai seorang guru khas supaya program pendikan khas dapat berjalan lancar. Guru khas perlu mengenali setiap anak muridnya secara terperinci supaya mereka dapat melayan murid-murid mengikut kepeluan tertentu. Sikap simpati dan juga empati perlu ada ada pada seorang guru pendidikan khas. Guru biasa perlu mengambil bahagian dalam aktiviti dianjurkan untuk murid-murid khas supaya guru dapat mengenal dan memahami keperluan dan ciri mereka supaya mereka tidak menghadapi masalah semasa mengajar mereka dalam program inklusif. Guru biasa perlu membantu dan memberi tumpuan lebih kepada murid-murid khas dalam program inklusif supaya mereka dapat kekal dalam kekal biasa. Mereka juga boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman melalui program lawatan. Guru khas harus berupaya memberikan ujian saringan kepada pelajar untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan masalah pelajar. Guru khas juga boleh mengubah strategi pengajaran dengan mendengar nasihat dan idea ibubapa jika bersesuain dengan kurikulum.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |9 seharusnya menjiwai karier mereka sebagai seorang guru pendidikan khas. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada mereka yang . Guru biasa boleh mengunakan kemahiran dan idea untuk membolehkan murid –murid mengembangkan bakat dan kemahiran yang pada mereka. Guru khas dan guru biasa boleh tukar-menukar bahan bantu mengajar supaya dapat menjimatkan masa dan tenaga. Guru khas juga harus berbincang dengan ibubapa tentang masalah kesihatan dan tingkahlaku murid-murid khas agar mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan mudah kepada suatu masalah dengan adanya kerjasama yang baik antara guru khas dan ibubapa. Guru khas juga membantu guru biasa dengan mengajar pelajarpelajar lemah dalam kelas biasa. Program dan aktiviti dirancang oleh guru tidak seharusnya tertumpu di kawasan sekolah sahaja. Seorang guru khas harus berfikiran secara kreatif. Jabatan Kebajkan Masyarakat Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merangkumi usaha-usaha membantu serta memberi perkhidmatan kepada warga kurang upaya bersesuaian dengan keperluan serta syarat-syarat yang ditetapkan. inovatif dan imagenatif supaya dapat menarik minat murid-murid berkeperluan khas untuk belajar dan menumpukan perhatian. kerjasama guru khas dengan program pendidikan arus perdana juga penting untuk melancarkan perkembangan program pendidikan khas. Guru biasa (arus perdana) perlu berkongsi pendapat dan tanggungjawab bersama guru pendidikan khas supaya objektif pendidikan khas dapat dicapai. 4. Sebaliknya guru khas perlu membawa murid-murid ke kawasan luar agar murid-murid dapat terdedah kepada masyarakat luar. Selain itu.Guru khas juga harus tahu mengekalkan suasana kelas yang ceria dan mesra supaya murid dapat menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka.

Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia iv. Pakar Perubatan ii. Jabatan ini mengeluarkan Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya untuk memudahkan pengenalan supaya mereka mendapat perkhidmatan yang cepat dan akses kepada kemudahan awam. Jelaskan bagaimana amalan konsep kolaborasi antara pelbagai disiplin dilaksanakan. i. Jabatan Kebajikan Masyarakt iii. Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan ini kepada kategori kurang upaya anggota dan akal (bermasalah pembelajaran) seperti Taman Sinar Harapan. khidmat pemulihan. e. Pihak Pentadbir Sekolah . Institusi-institusi ini menyediakan latihan dan menggalakkan penyertaan aktif serta sumbangan daripada sektor swasta/ korporat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upaya selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayang menghadapi Wawasan 2020 dan menepati Dasar Kebajikan Masyarakat negara. b. Pusat Dalam Komuniti. Nyatakan dan huraikan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan khas. Kad ini perlu untuk golongan Khas ini mengikuti program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta. untuk mendaftar di sekolah dan institusi tertentu kanak-kanak khas perlu juga mendapatkan kebenaran JKM.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 10 mendaftar dengan jabatan ini sahaja. Perkhidmatan ini diwujudkan untuk menolong orang kurang upaya supaya mereka dapat berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif sejajar dengan kebolehan dan keupayaan mereka. rawatan lanjutan dan latihan vokasional juga diberikan. Dengan adanya kad ini pelbagai faedah seperti rawatan perubatan.K a n a k . SEMAK KENDIRI a. Huraikan definisi pendidikan khas dalam konteks pendidikan khas di Malaysia. Selain itu. c. Bincangkan kandungan kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Senaraikan tugas dan peranan pasukan pelbagai disipilin di bawah. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan program latihan kepada kanak-kanak kurang upaya dengan menyediakan program latihan kemahiran dan pemulihan diri di Institusiinstitusi di bawah kelolaan jabatan. Bengkel Daya dan Pusat Pemulihan dan Latihan Perindustrian Bangi. d.

J.44 p. K. (2006). 4. Dengan itu. boleh dilihat bahawa terdapatnya perbezaan antara ciri-ciri Akta Pendidikan di Malaysia dengan Akta Pendidikan di Amerika Syarikat. & Drage. Secara keseluruhannya. P. Allan.associatedcontent. K. IDEA dinyatakan lebih jelas dan spesifik dalam takrifan-tarifan tersebut 6.05p. R. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas memfokus kepada perkembangan dan pengupayaan individu khas ke arah kecemerlangan akademik dan kemahiran melalui tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu.pdf Chadd. harus sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan khas. tidak kira Akta Pendidikan di Malaysia mahupun luar negara.m. Dua model pelaksanaan pendidikan khas iaitu Model Sosial dan Model Perubatan. ’sekolah khas’. Secara kesimpulannya. daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1. Akta Pendidikan 1996 lebih bersifat umum di mana peruntukan untuk bidang pendidikan khas adalah sebahagian kecil sahaja dalam akta ini dan tidak dinyatakan dengan lebih jelas dan lanjut mengenai takrifan ’murid khas’. Dimuat turun pada 18 November 2009. 5. J. Pendidikan Khas di Malaysia memberi peluang kepada semua kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah pendidikan khas.html? . A Guide for Practitioners.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 11 Rumusan 1. RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Model Sosial mengutamakan kolaborasi antara pihak ibu bapa. G. ’kategori murid khas’ dan sebagainya. 31(2).34p. Burch. Kepelbagaian kategori murid berkeperluan khas memerlukan kerjasama pasukan pelbagai disiplin untuk tujuan mengesan dan mengenalpasti ciri-ciri serta keperluan pendidikan khas. program intergrasi dan inklusif. daripada http://www. Akta OKU 2008 menekankan penyamaan peluang serta peruntukan hak-hak asas untuk golongan OKU ini dalam aspek yang lebih luas bukan saja dalam aspek pendidikan. Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging Evidence And Policy Issues.m. 2. Dudley. akta pendidikan diwujudkan demi mempertahankan hak golongan OKU dalam memperoleh perkhidmatan pendidikan yang sepatutnya. 11.K a n a k . 4. (1997). (2006). Dimuat turun pada 19 November 2009. California: Crown Press. 11. No Child Left Behind: Implications for Career and Technical Education. Alper. The Effect of the No Child Left Behind Act 2020 on Special Education and Learning.m.. (2006). Model Perubatan pula mengutamakan peranan dan tanggungjawab pakarpakar.pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna dan pendidikan sepanjang hayat. sebagai pendidik. & Charles.greatlakescenter. Special Education And The Law. Needham Heights. MA. O.: Allyn & Bacon. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive settings. S. 79-99. (2007)..pdf. 2001.com/article/43665/the_effect_of_the_no_child_left_behind_p g4_pg4. malah menambahbaikkan lagi kualiti pendidikan untuk golongan khas ini. 3. Manakala. pihak sekolah dan masyarakat. Journal of Career and Technical Education Research.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB. Secara umum.2nd Ed. daripada http://www. Dimuat turun pada 13 November 2009.

A Practical Guide for Every Teacher.. (2002).30 p. daripada http://findarticles. Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi. H. daripada http://www. Boston : Houghton Mifflin Company.unesco. R. Inc. Dimuat turun pada 19 November 2009. (1996). R.pdf. & Shriner. 30(1): 188 – 243. Yell. 4.Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Undang-undang Malaysia: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). K. 6-9 Disember 2004.K a n a k .05p. 2005.m. Vol 25.m. The Legal Foundation of Special Education.org/images/0015/001585/158536mly. Dimuat turun pada 19 November 2009. Case Studies in Special Education Law. 3. 3. C. (2006). M.gov/admins/lead/account/ndbreference/reference. Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestion. Dimuat turun pada 18 November 2009. Learning disabilities theories. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur. (2002). Tie Fatt Hee.30 p./com/search. 2003. 2002 : Pendidikan Bagi Komuniti Orang Kurang Upaya Penglihatan di Malaysia : Satu Analisis daripada Perspektif Sejarah. 8. dalam http://www. 1998.15p. No Child Left Behind Act. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia.pdf. 2004. United Nations Education.php?=dasar+pendidikan+khas. Focus on exceptional children.com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/ Turnbull. No Child Left Behind: A Desktop Reference. L.00a. Ysseldyke. .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 12 Lerner.ed. Journal Issues in Education. The IDEA amendments of 1997: implication for special and general education teachers. & Bob. CO: Love. A.org.pdf . (2002). California: Corwin Press. Trahan. daripada http://unesdoc. Supiah Saad. (2007). Bhd. daripada http://www. Toodoc.paralympic.m. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008). Paige.m. J. Free appropriate public education: The law and children with disabilities. J.Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Dimuat turun pada 19 November 2009. 1997. J. New Jersey: Pearson Edu.G. dan penyelidikan. M.my/mpc/doc/ref_doc UNDANG-UNDANG_MALAYSIAAKTA_ORANG_KURANG_UPAYA. Denver. m/s 145-163. Dimuat turun pada 19 November 2009.m. administrators and teacher trainers. 11. Weishaar. Konvensyen Pendidikan Khas. diagnosis and teaching strategies. Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher Education.

K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 13 .

K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 14 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.