Kanak-kanak Berkeperluan Khas |1

UNIT PELAJARAN 1 DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep pendidikan khas. 2. Menjelaskan Falsafah Pendidikan Khas. 3. Menerangkan peranan dan tugas pasukan pelbagai disiplin.

PENGENALAN
Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.

DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang.

Bagi Hallahan dan Kauffman (2006) pendidikan khas merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. hospital dan institusi. pula mendefinisikan pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental. emosi. hospital. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan/ kuang upaya itu. Apakah konsep dan definisi pendidikan khas mengikut akta pendidikan khas yang diamalkan di Malaysia. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. dan juga pendidikan yang berteraskan rumah. Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. rohani. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |2 Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. berupaya. hospital atau institusi lain (Friend 2005). Ianya juga mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo 2003). beriman. Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya. . Kesimpulannya Pendidikan Khas boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/ kurang upaya. rumah. berdikari. latihan jasmani. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. berhaluan. dan ketidakupayaan fizikal ataupun penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas. latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah. Manakala Slavin (1997). dan institusi. Menurut Mansor (2005) pendidikan khas merujuk kepada suatu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran.

bertanggungjawab. intelik dan sosial. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas. berketrampilan.interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel. riadah dan kreativiti yang mengandungi komponen- . komponen Matematik. berhaluan. berakhlak mulia. Setelah murid berada dalam pendidikan khas.Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. komponen pengurusan tingkah laku. kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmini. berupaya.Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. Bagi bidang kerohanian dan nilai-nilai murni merangkumi komponen pendidikan Agama Islam dan komponen Pendidikan Moral. Untuk menentukan keperluan setiap individu. Manakala bidang yang terakhir ialah bidang sosial. dan penilaian adalah bersifat interaktif.Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. beriman. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek berpaksikan kepada keperluan murid. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |3 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. pendekatan pengajaran dan pembelajaran.Untuk memenuhi keperluan individu. komponen Bahasa Inggeris dan komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. ujian diagnostik seperti temubual. Bidang akademik berfungsi pula merangkumi komponen Bahasa Melayu. dan komponen kemahiran hidup. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. komponen kemahiran menipulatif . berdikari.Suasana penbelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan masyarakat. Ini bermakna aktiviti-aktivi pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pengajaran melalui bidang berikut iaitu bidang pengurusan kehidupan yang merangkumi komponen pengurusan diri. Perhubungan antara bidang pembelajaran. Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. rohani. Prinsip yang kedua ialah pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran. dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu.Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas. emosi.

Kolaborasi merupakan kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencapai suatu matlamat.berdisiplin dan bersikap positif. Semangat kerjasama harus lahir secara sukarela untuk memudahkan pencapaian suatu matlamat. berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. bermoral dan beretika. Dalam proses kolaborasi ini kumpulan pelbagai displin memainkan peranan penting. komponen Pendidikan Sains. kumpulan pelbagai displin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri . masyarakat dan negara. Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. Bincangkan bagaimanakah anda menerapkan prinsip Falsafah Pendidikan Khas di dalam bilik darjah. Gerakan dan Drama. komponen Pendidikan Muzik. MODEL-MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS Terdapat dua model utama dalam pengendalian murid berkeperluan khas iaitu Model Perubatan dan Model Sosial. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |4 komponen seperti komponen Pendidikan Jasmani. Locates problem in society. Menurut Golin dan Ducanis ( 1981). keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. sekolah dan masyarakat kepada program pendidikan khas. Individual limitations are acknowledged but are seen as less important than society’s failure to ensure the needs of the disabled are taken into account in its organisation and facilities Bagi tujuan menjayakan model ini prinsip kolaborasi dan penglibatan pelbagai pihak amat diutama dengan penglibatan ibubapa. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan penbelajaran. komponen Pendidikan Seni. Model Sosial (Social model) dan Model Perubatan (Medical Model) Kedua-dua model ini mengutamakan ke arah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan OKU diambil kira.

boleh merancang. a. Kumpulan ini adalah memastikan kanak-kanak mendapatkan penempatan yang adil dan sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. emosi atau tingkah laku dan sebagainya. Hanya pendidikan dan pengalaman sahaja yang akan dapat membentuk murid-murid khas yang memiliki bakat dan kemahiran yang tinggi. Sepertimana kita tahu pendidikan khas merupakan satu bentuk pendidikan khusus diwujudkan untuk murid-murid berkeperluan khas seperti masalah penglihatan. penglihatan. fizikal. . pendengaran. masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. komunikasi. Maka kumpulan pelbagai displin harus berkolaborasi dan memberi sumbangan tertentu kepada program pendidikan khas ini untuk membolehkan murid-murid istimewa ini mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar. berdikari.kanak ini memang dilahirkan dengan pelbagai kecacatan tetapi pelbagai bakat dan kemahiran tersembunyi dalam diri mereka. merancangkan program pendidikan dan menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan Program Pendidikan Khas. Tahukah anda siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program pendidikan khas yang berkesan? Pasukan Pelbagai Disiplin Ibubapa Sekolah Pakar Perubatan Bahagian Pendidikan Khas Jabatan Kebajikan Masyarakat Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Masyarakat Mewujudkan pasukan pelbagai disiplin adalah kaedah yang sering dilakukan oleh guru pendidikan khas. Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas dari segi masalah kognitif. Fungsi Keseluruhan Kumpulan Pelbagai Displin meliputi pengenalpastian masalah iaitu. Kumpulan ini akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak khas. Kanak. Matlamat falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan–keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. mengurus kehidupan sendiri. merancang.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |5 daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. Potensi diri mereka ini harus dikembangkan supaya mereka dapat berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. berhaluan.

Mereka tidak harus membiarkan sahaja jika mereka dapat mengesan sebarang masalah atau perubahan pada anak mereka. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. Sebagai contoh kanak-kanak bermasalah pembelajaran akan dicadangkan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. Contohnya apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hiperaktif ? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk mengajar kategori kanak-kanak ini. Pemilihan penyelesaian melalui pendekatan yang paling sesuai akan dipilih untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak khas. Mengenalpasti keperluan khas pelajar dan merekodkan keperluan dan segala maklumat kanakkanak. d. Bentuk Kolabarasi Kumpulan Pelbagai Displin 1. emosi dan fizikal kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak ini. Mungkin peluang untuk memulihkan kecacatan tinggi jika dapat mengesan kecacatan pada peringkat awal.Oleh itu mereka perlu bersikap positif dan sentiasa percaya dalam diri yang mereka dapat menangani perkembangan anak-anak mereka. Universal Declaration of Human Right 1948 menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Mereka harus berbincang dengan professional pakar berkaitan masalah atau kecacatan anak mereka supaya tindakan selanjutnya untuk membantu anak-anak mereka dapat diambil dengan segera. Setiap kumpulan pelbagai displin bertanggungjawab untuk menjalankan dan memantapkan rancangan pendidikan. e. Mereka sentiasa perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk memulihkan kecacatan kritikal anak mereka kepada keadaan lebih baik. Adalah penting untuk setiap ibubapa mengetahui cara menjaga anak-anak mereka yang memiliki kecacatan dari segi mental. c. Jadi ibubapa tidak seharusnya . f. Ibubapa perlu memilih strategi yang sesuai untuk membentuk kelakuan anak-anak mereka. Mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan mengenalpasti keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Mereka patut mengesan kekurangan anak mereka di peringkat awal. Ibubapa Ibubapa harus sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti atau respon yang tidak normal anakanak. Pembentukan kelakuan positif adalah penting supaya anak-anak dapat berkelakuan baik di khalayak ramai kerana bukan semua faham keadaan mental dan emosi kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri khas. Mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |6 b. Selepas itu juga perlu melakukan pemerhatian dan menganalisis setiap perlakuan anak-anak mereka kerana kelakuan anak-anak berbeza mengikut kecacatan.

maka menghantar mereka ke sekolah khas dapat memperkembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Tanggungjawab ibu bapa tidak berhenti setakat menghantar anak mereka ke sekolah sahaja.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |7 mengabaikan anak-anak mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan. Pakar neurologi adalah untuk mendiagnostik dan mengubati penyakit yang berkaitan dengan neuorologikal seperti kecederaan otak. Ibubapa juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan. Terapi pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu kanak-kanak seperti gagap. Ibubapa juga boleh memberi cadangan yang bernas untuk melancarkan lagi program pendidikan khas. Pakar Perubatan Pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan memainkan penting untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan untuk memulihkan kecacatan tersebut. Sumbangan dan sokongan padu daripada pihak ibu bapa sangat diperlukan kepada program pendidikan khas. Ibu bapa perlu melakukan intervensi di rumah kerana ibu bapa merupakan guru terbaik kerana mereka kerap mendampingi anak-anak mereka. kewarisan. 2. Pakar Perubatan Pediatrik Peranan Pediatrik bertanggungjawab untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetic. Penglibatan ibu bapa akan memberi pengaruh dalam perkembangan anak mereka. Setiap kanak-kanak ini memiliki bakat dan kemahiran tertentu. Mereka harus ke sekolah untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka. sumbing dan Neurologi Terapi pertuturan . Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan khas adalah penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid khas selain memberi sokongan kepada mereka. Ibubapa boleh membantu guru dengan mengawasi anak-anak mereka semasa membuat kerja rumah. Pakar ini juga mengawal hiperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak ubat “ Ritalin” untuk mengawal keaktifannya Mereka akan mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak kanak. Peranan pakar perubatan boleh dibahagikan seperti jadual di bawah. Sebaliknya mereka harus memberi sokongan dan kerjasama yang penuh untuk membantu anak-anak mereka yang berkeperluan khas. Ibubapa juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dengan mendengar nasihat guru dan menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah.prenatal dan postnatal. program motivasi dan sebagainya. Ibu bapa disarankan tidak menganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi boleh berperanan sebagai pembantu kepada guru.

Guru pendidikan khas harus memberi komitmen yang sepenuhnya kepada murid-murid berkeperluan khas dan program pendidkan khas. Menyediakan infrastruktur yang serba lengkap adalah salah satu tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah-kaedah khusus dapat berjalan dengan lancar. 3. Dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri. jurupulih cara kerja. Bagi sekolah yang mempunyai program integrasi sepatut tidak mengasingkan muridmurid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa melalui. Mereka . Pengetua atau guru besar juga harus memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada program pendidikan khas. Kanak-kanak yang disyaki mempunyai masalah dari segi pendengaran akan dirujuk kepada audiologi untuk mengesan fungsi pendengaran mereka. Guru pendidikan khas berperanan penting dalam keberkesanan program pendidikan khas. Pihak Sekolah Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk membentuk kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari dan menguruskan diri. Mereka perlu mengambil tahu keperluan program pendidikan khas dan murid-murid berkeperluan khas. Program pendidikan khas akan berkembang dengan adanya sokongan guru besar atau pengetua. Audiologi Oftomologi Bincangkan perananan yang dimainkan oleh pakar-pakar perubatan seperti jurupulih pertuturan. Ini adalah untuk membolehkan murid-murid khas berinteraksi secara normal dengan semua glongan dan tidak akan mengasingkan diri. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pergaulan antara murid-murid khas dengan murid-murid biasa harus diperbanyakan. Sekiranya mereka mempunyai masala penglihatan maka akan memerlukan cara pengajaran yang berbeza dengan kanak-kanak biasa. jurupulih bahasa dan psikologi klinikal dalam membantu murid-murid pendidikan khas. Pakar ini akan menaksiran penglihatan pelajar. pakar pemakanan. Langkah sebegini akan membantu murid-murid khas untuk menghadapi masyarakat luar secara normal. Terapi fizikal Ahli kumpulan ini bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Pihak sekolah haruslah menyediakan satu bangunan atau bilik khas untuk murid-murid berkeperluan khas.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |8 kanak-kanak yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur.

Kolaborasi semua staf sekolah kepada program pendidikan khas penting untuk merealisikan aspirasi pendidikan khas. Program dan aktiviti dirancang oleh guru tidak seharusnya tertumpu di kawasan sekolah sahaja. Sikap simpati dan juga empati perlu ada ada pada seorang guru pendidikan khas.Guru khas juga harus tahu mengekalkan suasana kelas yang ceria dan mesra supaya murid dapat menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Guru biasa boleh mengunakan kemahiran dan idea untuk membolehkan murid –murid mengembangkan bakat dan kemahiran yang pada mereka. Guru khas perlu mengenali setiap anak muridnya secara terperinci supaya mereka dapat melayan murid-murid mengikut kepeluan tertentu. inovatif dan imagenatif supaya dapat menarik minat murid-murid berkeperluan khas untuk belajar dan menumpukan perhatian. kerjasama guru khas dengan program pendidikan arus perdana juga penting untuk melancarkan perkembangan program pendidikan khas. Guru biasa perlu membantu dan memberi tumpuan lebih kepada murid-murid khas dalam program inklusif supaya mereka dapat kekal dalam kekal biasa. Hanya guru pendidikan khas sahaja dilatih dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar murid-murid keperluan khas. Guru khas perlu memiliki kriteria sebagai seorang guru khas supaya program pendikan khas dapat berjalan lancar. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada mereka yang . Guru pendidikan khas juga perlu menyediakan Rancangan Pendidikan Individu mengikut kategori dan kesesuaian murid supaya mereka dapat menguasai satu kemahiran dengan baik. 4. Seorang guru khas harus berfikiran secara kreatif. Guru khas harus berupaya memberikan ujian saringan kepada pelajar untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan masalah pelajar. Jabatan Kebajkan Masyarakat Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merangkumi usaha-usaha membantu serta memberi perkhidmatan kepada warga kurang upaya bersesuaian dengan keperluan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Guru khas juga membantu guru biasa dengan mengajar pelajarpelajar lemah dalam kelas biasa. Mereka juga boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman melalui program lawatan. Guru khas dan guru biasa boleh tukar-menukar bahan bantu mengajar supaya dapat menjimatkan masa dan tenaga. Selain itu. Guru khas juga harus berbincang dengan ibubapa tentang masalah kesihatan dan tingkahlaku murid-murid khas agar mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan mudah kepada suatu masalah dengan adanya kerjasama yang baik antara guru khas dan ibubapa. Guru biasa perlu mengambil bahagian dalam aktiviti dianjurkan untuk murid-murid khas supaya guru dapat mengenal dan memahami keperluan dan ciri mereka supaya mereka tidak menghadapi masalah semasa mengajar mereka dalam program inklusif. Guru biasa (arus perdana) perlu berkongsi pendapat dan tanggungjawab bersama guru pendidikan khas supaya objektif pendidikan khas dapat dicapai. Sebaliknya guru khas perlu membawa murid-murid ke kawasan luar agar murid-murid dapat terdedah kepada masyarakat luar. Guru khas juga boleh mengubah strategi pengajaran dengan mendengar nasihat dan idea ibubapa jika bersesuain dengan kurikulum.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |9 seharusnya menjiwai karier mereka sebagai seorang guru pendidikan khas.

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan program latihan kepada kanak-kanak kurang upaya dengan menyediakan program latihan kemahiran dan pemulihan diri di Institusiinstitusi di bawah kelolaan jabatan. Jabatan Kebajikan Masyarakt iii.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 10 mendaftar dengan jabatan ini sahaja. Kad ini perlu untuk golongan Khas ini mengikuti program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta. e. Institusi-institusi ini menyediakan latihan dan menggalakkan penyertaan aktif serta sumbangan daripada sektor swasta/ korporat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upaya selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayang menghadapi Wawasan 2020 dan menepati Dasar Kebajikan Masyarakat negara. d. Pihak Pentadbir Sekolah .K a n a k . Jelaskan bagaimana amalan konsep kolaborasi antara pelbagai disiplin dilaksanakan. Senaraikan tugas dan peranan pasukan pelbagai disipilin di bawah. i. c. Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan ini kepada kategori kurang upaya anggota dan akal (bermasalah pembelajaran) seperti Taman Sinar Harapan. Huraikan definisi pendidikan khas dalam konteks pendidikan khas di Malaysia. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia iv. Pusat Dalam Komuniti. SEMAK KENDIRI a. b. rawatan lanjutan dan latihan vokasional juga diberikan. Dengan adanya kad ini pelbagai faedah seperti rawatan perubatan. Pakar Perubatan ii. Perkhidmatan ini diwujudkan untuk menolong orang kurang upaya supaya mereka dapat berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif sejajar dengan kebolehan dan keupayaan mereka. khidmat pemulihan. Selain itu. Jabatan ini mengeluarkan Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya untuk memudahkan pengenalan supaya mereka mendapat perkhidmatan yang cepat dan akses kepada kemudahan awam. Nyatakan dan huraikan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan khas. Bincangkan kandungan kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Bengkel Daya dan Pusat Pemulihan dan Latihan Perindustrian Bangi. untuk mendaftar di sekolah dan institusi tertentu kanak-kanak khas perlu juga mendapatkan kebenaran JKM.

sebagai pendidik. Pendidikan Khas di Malaysia memberi peluang kepada semua kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah pendidikan khas. Burch. Model Sosial mengutamakan kolaborasi antara pihak ibu bapa. R. Needham Heights. Dudley. J. The Effect of the No Child Left Behind Act 2020 on Special Education and Learning. 2001. daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1. (2007). Dengan itu. A Guide for Practitioners.34p.. Alper. RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).m. 3. Secara umum.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 11 Rumusan 1. Secara kesimpulannya.2nd Ed. IDEA dinyatakan lebih jelas dan spesifik dalam takrifan-tarifan tersebut 6. California: Crown Press. Allan. 79-99. 2.html? . Journal of Career and Technical Education Research. (1997). 31(2).associatedcontent. Manakala.pdf Chadd.com/article/43665/the_effect_of_the_no_child_left_behind_p g4_pg4. Dimuat turun pada 13 November 2009. Kepelbagaian kategori murid berkeperluan khas memerlukan kerjasama pasukan pelbagai disiplin untuk tujuan mengesan dan mengenalpasti ciri-ciri serta keperluan pendidikan khas. K. tidak kira Akta Pendidikan di Malaysia mahupun luar negara. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive settings. Akta Pendidikan 1996 lebih bersifat umum di mana peruntukan untuk bidang pendidikan khas adalah sebahagian kecil sahaja dalam akta ini dan tidak dinyatakan dengan lebih jelas dan lanjut mengenai takrifan ’murid khas’. & Charles. 11.pdf. P. & Drage. O. (2006). boleh dilihat bahawa terdapatnya perbezaan antara ciri-ciri Akta Pendidikan di Malaysia dengan Akta Pendidikan di Amerika Syarikat.pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna dan pendidikan sepanjang hayat. malah menambahbaikkan lagi kualiti pendidikan untuk golongan khas ini. (2006). Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas memfokus kepada perkembangan dan pengupayaan individu khas ke arah kecemerlangan akademik dan kemahiran melalui tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB. 4.. G. Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging Evidence And Policy Issues. Dimuat turun pada 19 November 2009. daripada http://www. Dimuat turun pada 18 November 2009.05p. ’sekolah khas’. daripada http://www. pihak sekolah dan masyarakat.44 p. No Child Left Behind: Implications for Career and Technical Education. program intergrasi dan inklusif. harus sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan khas. Special Education And The Law. Dua model pelaksanaan pendidikan khas iaitu Model Sosial dan Model Perubatan. Akta OKU 2008 menekankan penyamaan peluang serta peruntukan hak-hak asas untuk golongan OKU ini dalam aspek yang lebih luas bukan saja dalam aspek pendidikan.m. J. K. 5. 4.m.: Allyn & Bacon. MA. ’kategori murid khas’ dan sebagainya. Secara keseluruhannya. S. Model Perubatan pula mengutamakan peranan dan tanggungjawab pakarpakar.greatlakescenter. (2006). 11.K a n a k . akta pendidikan diwujudkan demi mempertahankan hak golongan OKU dalam memperoleh perkhidmatan pendidikan yang sepatutnya.

Yell. Dimuat turun pada 19 November 2009. Learning disabilities theories. administrators and teacher trainers.30 p. Trahan. Denver. 4. daripada http://unesdoc. J.m. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008). (1996).paralympic. The IDEA amendments of 1997: implication for special and general education teachers.Undang-undang Pendidikan di Malaysia. 2004. No Child Left Behind Act. 1998. H.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 12 Lerner.my/mpc/doc/ref_doc UNDANG-UNDANG_MALAYSIAAKTA_ORANG_KURANG_UPAYA. Journal Issues in Education.php?=dasar+pendidikan+khas. Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestion.m. Focus on exceptional children. J. New Jersey: Pearson Edu. M. United Nations Education. Kuala Lumpur./com/search. Vol 25.30 p. diagnosis and teaching strategies. Free appropriate public education: The law and children with disabilities. No Child Left Behind: A Desktop Reference. Boston : Houghton Mifflin Company. & Bob. 2003.15p. daripada http://www. 3. Inc. Tie Fatt Hee.pdf . A Practical Guide for Every Teacher. 30(1): 188 – 243.Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. (2002).K a n a k . Toodoc. Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi.ed.. 11.m. Case Studies in Special Education Law. dalam http://www. Dimuat turun pada 19 November 2009. M.gov/admins/lead/account/ndbreference/reference. 6-9 Disember 2004. California: Corwin Press. (2007). 1997. Dimuat turun pada 18 November 2009.pdf. R.G. Konvensyen Pendidikan Khas.00a. C. dan penyelidikan. (2002). J. Bhd. (2002).com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/ Turnbull.org/images/0015/001585/158536mly. 2002 : Pendidikan Bagi Komuniti Orang Kurang Upaya Penglihatan di Malaysia : Satu Analisis daripada Perspektif Sejarah. 3. Undang-undang Malaysia: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). The Legal Foundation of Special Education. (2006). daripada http://www. L. m/s 145-163. Ysseldyke. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. 8. daripada http://findarticles.unesco.m. A. K.org. . Paige. Dimuat turun pada 19 November 2009. 2005. & Shriner. Weishaar. Dimuat turun pada 19 November 2009. Supiah Saad. Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher Education.pdf. R. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.m.05p. CO: Love.

K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 13 .

K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful