Kanak-kanak Berkeperluan Khas |1

UNIT PELAJARAN 1 DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep pendidikan khas. 2. Menjelaskan Falsafah Pendidikan Khas. 3. Menerangkan peranan dan tugas pasukan pelbagai disiplin.

PENGENALAN
Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.

DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang.

dan ketidakupayaan fizikal ataupun penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas. dan institusi. beriman. Apakah konsep dan definisi pendidikan khas mengikut akta pendidikan khas yang diamalkan di Malaysia. dan juga pendidikan yang berteraskan rumah. latihan jasmani. hospital. Bagi Hallahan dan Kauffman (2006) pendidikan khas merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. rumah. Menurut Mansor (2005) pendidikan khas merujuk kepada suatu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran. Manakala Slavin (1997). pula mendefinisikan pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental. latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Ianya juga mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo 2003).Kanak-kanak Berkeperluan Khas |2 Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. hospital dan institusi. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. berupaya. rohani. Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah. hospital atau institusi lain (Friend 2005). . Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. emosi. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Kesimpulannya Pendidikan Khas boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/ kurang upaya. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan/ kuang upaya itu. berdikari. berhaluan.

berakhlak mulia. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu. ujian diagnostik seperti temubual. beriman. berupaya.Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas.interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas. Bidang akademik berfungsi pula merangkumi komponen Bahasa Melayu. komponen kemahiran menipulatif . rohani. intelik dan sosial. penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmini. Untuk menentukan keperluan setiap individu. riadah dan kreativiti yang mengandungi komponen- .Suasana penbelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan masyarakat. berketrampilan. komponen pengurusan tingkah laku. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. berhaluan. komponen Bahasa Inggeris dan komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. emosi. komponen Matematik. Ini bermakna aktiviti-aktivi pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pengajaran melalui bidang berikut iaitu bidang pengurusan kehidupan yang merangkumi komponen pengurusan diri.Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Manakala bidang yang terakhir ialah bidang sosial. Perhubungan antara bidang pembelajaran. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Prinsip yang kedua ialah pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran. dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu. Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek berpaksikan kepada keperluan murid. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. pendekatan pengajaran dan pembelajaran.Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. dan penilaian adalah bersifat interaktif. dan komponen kemahiran hidup.Untuk memenuhi keperluan individu.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |3 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. Bagi bidang kerohanian dan nilai-nilai murni merangkumi komponen pendidikan Agama Islam dan komponen Pendidikan Moral. berdikari.Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. bertanggungjawab. Setelah murid berada dalam pendidikan khas.

Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. bermoral dan beretika. kumpulan pelbagai displin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri . masyarakat dan negara. komponen Pendidikan Muzik. komponen Pendidikan Seni. MODEL-MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS Terdapat dua model utama dalam pengendalian murid berkeperluan khas iaitu Model Perubatan dan Model Sosial. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Bincangkan bagaimanakah anda menerapkan prinsip Falsafah Pendidikan Khas di dalam bilik darjah. Semangat kerjasama harus lahir secara sukarela untuk memudahkan pencapaian suatu matlamat. keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.berdisiplin dan bersikap positif. Model Sosial (Social model) dan Model Perubatan (Medical Model) Kedua-dua model ini mengutamakan ke arah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan OKU diambil kira. Menurut Golin dan Ducanis ( 1981).Kanak-kanak Berkeperluan Khas |4 komponen seperti komponen Pendidikan Jasmani. Kolaborasi merupakan kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencapai suatu matlamat. sekolah dan masyarakat kepada program pendidikan khas. Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. Individual limitations are acknowledged but are seen as less important than society’s failure to ensure the needs of the disabled are taken into account in its organisation and facilities Bagi tujuan menjayakan model ini prinsip kolaborasi dan penglibatan pelbagai pihak amat diutama dengan penglibatan ibubapa. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari. berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. Gerakan dan Drama. komponen Pendidikan Sains. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan penbelajaran. Locates problem in society. Dalam proses kolaborasi ini kumpulan pelbagai displin memainkan peranan penting.

Kumpulan ini akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak khas. masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. mengurus kehidupan sendiri.kanak ini memang dilahirkan dengan pelbagai kecacatan tetapi pelbagai bakat dan kemahiran tersembunyi dalam diri mereka. . Maka kumpulan pelbagai displin harus berkolaborasi dan memberi sumbangan tertentu kepada program pendidikan khas ini untuk membolehkan murid-murid istimewa ini mencapai kejayaan dalam hidup mereka.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |5 daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. Matlamat falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan–keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. komunikasi. boleh merancang. a. berdikari. Kanak. Kumpulan ini adalah memastikan kanak-kanak mendapatkan penempatan yang adil dan sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar. merancangkan program pendidikan dan menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan Program Pendidikan Khas. Sepertimana kita tahu pendidikan khas merupakan satu bentuk pendidikan khusus diwujudkan untuk murid-murid berkeperluan khas seperti masalah penglihatan. Potensi diri mereka ini harus dikembangkan supaya mereka dapat berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. penglihatan. pendengaran. Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas dari segi masalah kognitif. Hanya pendidikan dan pengalaman sahaja yang akan dapat membentuk murid-murid khas yang memiliki bakat dan kemahiran yang tinggi. merancang. Tahukah anda siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program pendidikan khas yang berkesan? Pasukan Pelbagai Disiplin Ibubapa Sekolah Pakar Perubatan Bahagian Pendidikan Khas Jabatan Kebajikan Masyarakat Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Masyarakat Mewujudkan pasukan pelbagai disiplin adalah kaedah yang sering dilakukan oleh guru pendidikan khas. emosi atau tingkah laku dan sebagainya. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. berhaluan. Fungsi Keseluruhan Kumpulan Pelbagai Displin meliputi pengenalpastian masalah iaitu. fizikal.

Mungkin peluang untuk memulihkan kecacatan tinggi jika dapat mengesan kecacatan pada peringkat awal. Adalah penting untuk setiap ibubapa mengetahui cara menjaga anak-anak mereka yang memiliki kecacatan dari segi mental. Mereka patut mengesan kekurangan anak mereka di peringkat awal. Ibubapa Ibubapa harus sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti atau respon yang tidak normal anakanak. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. d. Mereka sentiasa perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk memulihkan kecacatan kritikal anak mereka kepada keadaan lebih baik. Contohnya apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hiperaktif ? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk mengajar kategori kanak-kanak ini. emosi dan fizikal kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak ini. f. e. Universal Declaration of Human Right 1948 menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ibubapa perlu memilih strategi yang sesuai untuk membentuk kelakuan anak-anak mereka. Mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan mengenalpasti keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Jadi ibubapa tidak seharusnya . Pemilihan penyelesaian melalui pendekatan yang paling sesuai akan dipilih untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak khas.Oleh itu mereka perlu bersikap positif dan sentiasa percaya dalam diri yang mereka dapat menangani perkembangan anak-anak mereka. Mereka tidak harus membiarkan sahaja jika mereka dapat mengesan sebarang masalah atau perubahan pada anak mereka. c. Mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan. Mengenalpasti keperluan khas pelajar dan merekodkan keperluan dan segala maklumat kanakkanak.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |6 b. Mereka harus berbincang dengan professional pakar berkaitan masalah atau kecacatan anak mereka supaya tindakan selanjutnya untuk membantu anak-anak mereka dapat diambil dengan segera. Pembentukan kelakuan positif adalah penting supaya anak-anak dapat berkelakuan baik di khalayak ramai kerana bukan semua faham keadaan mental dan emosi kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri khas. Bentuk Kolabarasi Kumpulan Pelbagai Displin 1. Setiap kumpulan pelbagai displin bertanggungjawab untuk menjalankan dan memantapkan rancangan pendidikan. Sebagai contoh kanak-kanak bermasalah pembelajaran akan dicadangkan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. Selepas itu juga perlu melakukan pemerhatian dan menganalisis setiap perlakuan anak-anak mereka kerana kelakuan anak-anak berbeza mengikut kecacatan.

Sumbangan dan sokongan padu daripada pihak ibu bapa sangat diperlukan kepada program pendidikan khas. Pakar Perubatan Pediatrik Peranan Pediatrik bertanggungjawab untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetic. Setiap kanak-kanak ini memiliki bakat dan kemahiran tertentu. Ibubapa juga boleh memberi cadangan yang bernas untuk melancarkan lagi program pendidikan khas. kewarisan. Ibu bapa perlu melakukan intervensi di rumah kerana ibu bapa merupakan guru terbaik kerana mereka kerap mendampingi anak-anak mereka. Terapi pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu kanak-kanak seperti gagap. Tanggungjawab ibu bapa tidak berhenti setakat menghantar anak mereka ke sekolah sahaja. Ibu bapa disarankan tidak menganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi boleh berperanan sebagai pembantu kepada guru. Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan khas adalah penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid khas selain memberi sokongan kepada mereka. Pakar Perubatan Pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan memainkan penting untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan untuk memulihkan kecacatan tersebut.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |7 mengabaikan anak-anak mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan. Peranan pakar perubatan boleh dibahagikan seperti jadual di bawah. sumbing dan Neurologi Terapi pertuturan . Ibubapa boleh membantu guru dengan mengawasi anak-anak mereka semasa membuat kerja rumah. program motivasi dan sebagainya. Mereka harus ke sekolah untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka. Sebaliknya mereka harus memberi sokongan dan kerjasama yang penuh untuk membantu anak-anak mereka yang berkeperluan khas. Pakar ini juga mengawal hiperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak ubat “ Ritalin” untuk mengawal keaktifannya Mereka akan mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak kanak. Pakar neurologi adalah untuk mendiagnostik dan mengubati penyakit yang berkaitan dengan neuorologikal seperti kecederaan otak. maka menghantar mereka ke sekolah khas dapat memperkembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Penglibatan ibu bapa akan memberi pengaruh dalam perkembangan anak mereka. Ibubapa juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan. 2. Ibubapa juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dengan mendengar nasihat guru dan menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah.prenatal dan postnatal.

Kanak-kanak yang disyaki mempunyai masalah dari segi pendengaran akan dirujuk kepada audiologi untuk mengesan fungsi pendengaran mereka. Program pendidikan khas akan berkembang dengan adanya sokongan guru besar atau pengetua. Pakar ini akan menaksiran penglihatan pelajar. Mereka . Bagi sekolah yang mempunyai program integrasi sepatut tidak mengasingkan muridmurid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa melalui. Pihak sekolah haruslah menyediakan satu bangunan atau bilik khas untuk murid-murid berkeperluan khas. Audiologi Oftomologi Bincangkan perananan yang dimainkan oleh pakar-pakar perubatan seperti jurupulih pertuturan. Terapi fizikal Ahli kumpulan ini bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak. jurupulih bahasa dan psikologi klinikal dalam membantu murid-murid pendidikan khas. Guru pendidikan khas harus memberi komitmen yang sepenuhnya kepada murid-murid berkeperluan khas dan program pendidkan khas. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pergaulan antara murid-murid khas dengan murid-murid biasa harus diperbanyakan. Mereka perlu mengambil tahu keperluan program pendidikan khas dan murid-murid berkeperluan khas. Langkah sebegini akan membantu murid-murid khas untuk menghadapi masyarakat luar secara normal. Sekiranya mereka mempunyai masala penglihatan maka akan memerlukan cara pengajaran yang berbeza dengan kanak-kanak biasa. Ini adalah untuk membolehkan murid-murid khas berinteraksi secara normal dengan semua glongan dan tidak akan mengasingkan diri. 3. Dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri. Pihak Sekolah Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk membentuk kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari dan menguruskan diri. Pengetua atau guru besar juga harus memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada program pendidikan khas. Guru pendidikan khas berperanan penting dalam keberkesanan program pendidikan khas. pakar pemakanan. jurupulih cara kerja. Menyediakan infrastruktur yang serba lengkap adalah salah satu tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah-kaedah khusus dapat berjalan dengan lancar.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |8 kanak-kanak yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur.

Seorang guru khas harus berfikiran secara kreatif. Sikap simpati dan juga empati perlu ada ada pada seorang guru pendidikan khas. Guru biasa (arus perdana) perlu berkongsi pendapat dan tanggungjawab bersama guru pendidikan khas supaya objektif pendidikan khas dapat dicapai. Guru khas perlu memiliki kriteria sebagai seorang guru khas supaya program pendikan khas dapat berjalan lancar. Guru biasa perlu membantu dan memberi tumpuan lebih kepada murid-murid khas dalam program inklusif supaya mereka dapat kekal dalam kekal biasa. kerjasama guru khas dengan program pendidikan arus perdana juga penting untuk melancarkan perkembangan program pendidikan khas. Guru khas juga membantu guru biasa dengan mengajar pelajarpelajar lemah dalam kelas biasa.Guru khas juga harus tahu mengekalkan suasana kelas yang ceria dan mesra supaya murid dapat menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Sebaliknya guru khas perlu membawa murid-murid ke kawasan luar agar murid-murid dapat terdedah kepada masyarakat luar. Guru biasa perlu mengambil bahagian dalam aktiviti dianjurkan untuk murid-murid khas supaya guru dapat mengenal dan memahami keperluan dan ciri mereka supaya mereka tidak menghadapi masalah semasa mengajar mereka dalam program inklusif. inovatif dan imagenatif supaya dapat menarik minat murid-murid berkeperluan khas untuk belajar dan menumpukan perhatian. Kolaborasi semua staf sekolah kepada program pendidikan khas penting untuk merealisikan aspirasi pendidikan khas. Guru pendidikan khas juga perlu menyediakan Rancangan Pendidikan Individu mengikut kategori dan kesesuaian murid supaya mereka dapat menguasai satu kemahiran dengan baik. Hanya guru pendidikan khas sahaja dilatih dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar murid-murid keperluan khas. Program dan aktiviti dirancang oleh guru tidak seharusnya tertumpu di kawasan sekolah sahaja. Guru biasa boleh mengunakan kemahiran dan idea untuk membolehkan murid –murid mengembangkan bakat dan kemahiran yang pada mereka. 4. Jabatan Kebajkan Masyarakat Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merangkumi usaha-usaha membantu serta memberi perkhidmatan kepada warga kurang upaya bersesuaian dengan keperluan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Mereka juga boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman melalui program lawatan. Guru khas perlu mengenali setiap anak muridnya secara terperinci supaya mereka dapat melayan murid-murid mengikut kepeluan tertentu. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada mereka yang .Kanak-kanak Berkeperluan Khas |9 seharusnya menjiwai karier mereka sebagai seorang guru pendidikan khas. Selain itu. Guru khas dan guru biasa boleh tukar-menukar bahan bantu mengajar supaya dapat menjimatkan masa dan tenaga. Guru khas juga boleh mengubah strategi pengajaran dengan mendengar nasihat dan idea ibubapa jika bersesuain dengan kurikulum. Guru khas juga harus berbincang dengan ibubapa tentang masalah kesihatan dan tingkahlaku murid-murid khas agar mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan mudah kepada suatu masalah dengan adanya kerjasama yang baik antara guru khas dan ibubapa. Guru khas harus berupaya memberikan ujian saringan kepada pelajar untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan masalah pelajar.

rawatan lanjutan dan latihan vokasional juga diberikan. Kad ini perlu untuk golongan Khas ini mengikuti program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta. e. Nyatakan dan huraikan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan khas. Dengan adanya kad ini pelbagai faedah seperti rawatan perubatan. i. Jabatan Kebajikan Masyarakt iii. Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan ini kepada kategori kurang upaya anggota dan akal (bermasalah pembelajaran) seperti Taman Sinar Harapan. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan program latihan kepada kanak-kanak kurang upaya dengan menyediakan program latihan kemahiran dan pemulihan diri di Institusiinstitusi di bawah kelolaan jabatan.K a n a k . d. b. Selain itu. Pusat Dalam Komuniti. Pakar Perubatan ii. Bincangkan kandungan kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. khidmat pemulihan. Huraikan definisi pendidikan khas dalam konteks pendidikan khas di Malaysia. c. Bengkel Daya dan Pusat Pemulihan dan Latihan Perindustrian Bangi. Jabatan ini mengeluarkan Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya untuk memudahkan pengenalan supaya mereka mendapat perkhidmatan yang cepat dan akses kepada kemudahan awam. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia iv. untuk mendaftar di sekolah dan institusi tertentu kanak-kanak khas perlu juga mendapatkan kebenaran JKM. Pihak Pentadbir Sekolah . Jelaskan bagaimana amalan konsep kolaborasi antara pelbagai disiplin dilaksanakan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 10 mendaftar dengan jabatan ini sahaja. Senaraikan tugas dan peranan pasukan pelbagai disipilin di bawah. SEMAK KENDIRI a. Institusi-institusi ini menyediakan latihan dan menggalakkan penyertaan aktif serta sumbangan daripada sektor swasta/ korporat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upaya selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayang menghadapi Wawasan 2020 dan menepati Dasar Kebajikan Masyarakat negara. Perkhidmatan ini diwujudkan untuk menolong orang kurang upaya supaya mereka dapat berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif sejajar dengan kebolehan dan keupayaan mereka.

pdf. The Effect of the No Child Left Behind Act 2020 on Special Education and Learning.K a n a k . ’kategori murid khas’ dan sebagainya. (1997).com/article/43665/the_effect_of_the_no_child_left_behind_p g4_pg4. 2.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 11 Rumusan 1. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive settings. 4. & Charles. A Guide for Practitioners. 2001. 11. Akta Pendidikan 1996 lebih bersifat umum di mana peruntukan untuk bidang pendidikan khas adalah sebahagian kecil sahaja dalam akta ini dan tidak dinyatakan dengan lebih jelas dan lanjut mengenai takrifan ’murid khas’.. boleh dilihat bahawa terdapatnya perbezaan antara ciri-ciri Akta Pendidikan di Malaysia dengan Akta Pendidikan di Amerika Syarikat. Dimuat turun pada 19 November 2009.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB. Needham Heights. program intergrasi dan inklusif. Dua model pelaksanaan pendidikan khas iaitu Model Sosial dan Model Perubatan. Secara umum.pdf Chadd.associatedcontent. malah menambahbaikkan lagi kualiti pendidikan untuk golongan khas ini. Secara kesimpulannya. 5. Secara keseluruhannya.44 p. 79-99. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas memfokus kepada perkembangan dan pengupayaan individu khas ke arah kecemerlangan akademik dan kemahiran melalui tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu. Manakala. 4.m. & Drage.05p. Dudley. Burch. sebagai pendidik.html? . (2006). (2006). No Child Left Behind: Implications for Career and Technical Education.. RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Journal of Career and Technical Education Research.2nd Ed. akta pendidikan diwujudkan demi mempertahankan hak golongan OKU dalam memperoleh perkhidmatan pendidikan yang sepatutnya. K.pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna dan pendidikan sepanjang hayat. ’sekolah khas’. G.m. tidak kira Akta Pendidikan di Malaysia mahupun luar negara.34p. J. Alper.: Allyn & Bacon. (2006).m. O. Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging Evidence And Policy Issues. 3. daripada http://www. pihak sekolah dan masyarakat. J. Model Sosial mengutamakan kolaborasi antara pihak ibu bapa. (2007).greatlakescenter. daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1. IDEA dinyatakan lebih jelas dan spesifik dalam takrifan-tarifan tersebut 6. K. Dimuat turun pada 18 November 2009. Allan. Akta OKU 2008 menekankan penyamaan peluang serta peruntukan hak-hak asas untuk golongan OKU ini dalam aspek yang lebih luas bukan saja dalam aspek pendidikan. S. harus sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan khas. MA. Dengan itu. Model Perubatan pula mengutamakan peranan dan tanggungjawab pakarpakar. Special Education And The Law. Kepelbagaian kategori murid berkeperluan khas memerlukan kerjasama pasukan pelbagai disiplin untuk tujuan mengesan dan mengenalpasti ciri-ciri serta keperluan pendidikan khas. 11. P. Pendidikan Khas di Malaysia memberi peluang kepada semua kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah pendidikan khas. California: Crown Press. Dimuat turun pada 13 November 2009. R. 31(2). daripada http://www.

daripada http://findarticles.15p. (2002).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 12 Lerner. Denver. Toodoc. 8.Undang-undang Pendidikan di Malaysia.. K. & Shriner. diagnosis and teaching strategies. daripada http://unesdoc. R.K a n a k . C. Supiah Saad. Dimuat turun pada 18 November 2009. daripada http://www. 3. J.m.pdf. Focus on exceptional children.my/mpc/doc/ref_doc UNDANG-UNDANG_MALAYSIAAKTA_ORANG_KURANG_UPAYA. daripada http://www. Boston : Houghton Mifflin Company. M. Dimuat turun pada 19 November 2009.00a.30 p.05p. A. 2003. .pdf. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008). Free appropriate public education: The law and children with disabilities. Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestion. Dimuat turun pada 19 November 2009. 6-9 Disember 2004. Learning disabilities theories. Konvensyen Pendidikan Khas. Weishaar. J. (2002).php?=dasar+pendidikan+khas. H. R. (1996).Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.pdf . 1997. Kuala Lumpur.com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/ Turnbull. (2007). CO: Love. 1998. Yell. New Jersey: Pearson Edu. Bhd. Journal Issues in Education.paralympic. No Child Left Behind: A Desktop Reference.ed. The Legal Foundation of Special Education. A Practical Guide for Every Teacher.org/images/0015/001585/158536mly. 11. Vol 25. California: Corwin Press./com/search. Tie Fatt Hee.gov/admins/lead/account/ndbreference/reference. 4.unesco. (2002).m. M.G. Inc. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. 2002 : Pendidikan Bagi Komuniti Orang Kurang Upaya Penglihatan di Malaysia : Satu Analisis daripada Perspektif Sejarah. United Nations Education.m. Trahan. No Child Left Behind Act. dan penyelidikan.m. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Case Studies in Special Education Law. Dimuat turun pada 19 November 2009. 30(1): 188 – 243. Dimuat turun pada 19 November 2009. dalam http://www. Ysseldyke. Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi. (2006). Paige.30 p.m. m/s 145-163. Undang-undang Malaysia: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). administrators and teacher trainers. 2005. J. The IDEA amendments of 1997: implication for special and general education teachers.org. 3. & Bob. L. 2004. Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher Education.

K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 13 .

K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful