Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PENGURUSAN PANITIA Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan berkesan.
A Objektif

    

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan tugas panitia PQS di sekola. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan . Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti panitia. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat berkaitan dengan PQS di sekolah.
Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS

B

Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan disampaikan kepada GKMP/GPK.  Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran.  Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan sempurna.  Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang lain bagi meningkatkan P & P.  Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P.  Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar.  Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat, perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing.  Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat di peringkat daerah atau PKG. _________________________________________________________________________________________ 1
Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

 

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini.

C

Peranan Jawatan kuasa Panitia Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut:  Pengerusi ( Ketua Panitia ) a) b) c) d) Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat Melaksankan aktiviti yang telah dirancang. Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

 Naib Pengerusi

a) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya b) Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  Setiausaha

a) b) c) d) e)

Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain surat-menyurat Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat. Menyediakan laporan dan dokumentasi. Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK. Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa.

 Penolong Setiausaha Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan oleh pengerusi dari masa ke semasa.  Bendahari a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan penyata kewangan. b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan penyata kewangan. c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersamasama AJK yang lain.  Ahli Jawatan Kuasa

_________________________________________________________________________________________ 2 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti. b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi AlQuran. c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa. d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi, meja penceramah dan peserta, persiapan pentas dan lain-lain. e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat. f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan. g) Megendalikan aktiviti luar

BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN
1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. 2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu & menetapkan matlamat yang harus dicapai, dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. 3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan. 4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 5. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki. 6. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan. 8. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah. 10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains serta mengawas penggunaan peralatan. 11. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama.
_________________________________________________________________________________________ 3 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

12. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi dalam P&P. 13. Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 14. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan, memastikan BBM digunakan dengan meluas. Bertanggungjawab dalam menambah BBM bagi memperkaya PSS. 15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 16. Membantu menguruskan Bank Soalan.

PENGURUSAN FAIL PANITIA

Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut: 1. 01/05/025/01 2. 01/05/025/02 3. 01/05/025/03 4. 01/05/025/04 5. 01/05/025/05 6. 01/05/025/06 7. 01/05/025/07 8. 01/05/025/08 9. 01/05/025/09 10. 01/05/025/10 11. 01/05/025/11 12. 01/05/025/12 13. 01/05/025/13 14. 01/05/025/14 15. 01/05/025/15 16. 01/05/025/16 17. 01/05/025/17 18. 01/05/025/18 - Fail induk - Biodata Guru - Jadual Waktu - Pekeliling - Analisa PMR - Analisa SPM - Analisa STPM - TV dan Radio Pendidikan - Bank Soalan - Perkembangan Staf - Sukatan dan Huraian - Laporan Jemaah Nazir - Kokurikulum Akademik - Rancangan Tahunan - Peningkatan Prestasi PMR /SPM - Kerja Kursus - Perbelanjaan - Pelan Tindakan

_________________________________________________________________________________________ 4 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 1
CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH TAHUN ..............

PENASIHAT NAMA:……………………… PENGETUA NAMA:…………………… … PK AKADEMIK NAMA:…………………… …. GK KEMANUSIAAN

PENGERUSI NAMA:……………………… KETUA PANITIA

GURU MATA PELAJARAN NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:……………………… NAMA:………………………

_________________________________________________________________________________________ 5 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 2

BIODATA PANITIA GURU PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
: …………………………………………………………………. Warna : ……………….

1. Nama

2. No.Kad Pengenalan : ……………………… 3. Jantina 4. Bangsa 5. Agama 6. Tarikh Lahir 7. Tempat Lahir :……………………………..…

: ………………………Warganegara :………………. : ………………………… : ………………………… : …………………………

8. Taraf Perkahwinan : (Kahwin/Bujang/Duda) 9. Tempat kediaman : a. Alamat rumah:……………………………………………………………… …………………………………………………………………… b. No. Telefon ( R ) :………………………….. c. Alamat emel: ……………………………….. 10. Tempat bertugas : a. Nama dan alamat :……………………………………………………………… ……………………………………………………….……… b. No. Telefon c. Alamat emel ( P ) :…………………… (Fax):…………………… :…………………………… ( H/P ) :……………………….

11. Tarikh mula berkhidmat : …………………………….. Jawatan : ………………………….. Gred :…………………………..

_________________________________________________________________________________________ 6 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

12. Tarikh Perlantikan :…………………………… 13. Tarikh Pengesahan Jawatan : ……………………… 14. Kelulusan : a) Akademik : ………………………………………………………………… b) Ikhtisas : ……………………………………………………………………

15. Opsyen : ……………………….. 16. Pengalaman mengajar Matapelajaran PQS:…………tahun 17. Tarikh Kenaikan Gaji :………………………………… :………………………... 18. Tarikh mula berkhidmat :………………………………… 19. Tarikh Mengajar Di Sekolah Ini 20. Nama Sekolah Terahulu 21. Kursus Dalam Perkhidmatan: Bil. KURSUS TEMPAT TARIKH :…………………………

22. Penalaman Mengajar yang lalu: BIL NAMA TAHUN

23. Lain-lain Kenyataan : BIL PERKARA MAKLUMAT

_________________________________________________________________________________________ 7 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

No. Pendaftaran Guru No. Cukai Pendapatan No.Akaun Pinjaman Perumahan No. Akaun Pinjaman Kenderaan No. Akaun LUTH No. Akaun ASN No. Talipon Rumah Alamat Rumah

_________________________________________________________________________________________ 8 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 3

MINIT MESYUARAT PANITIA (CONTOH)
MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH KALI PERTAMA 2008 Tarikh: 11 Januari 2008 Masa : 1.10 tgh Tempat: Bilik Mesyuarat

Kehadiran: 1. Pn. Yuhanis Azira Ahmed Mohamed 2. Pn. Norizan Ahmad

AGENDA 1 : 1.1.

UCAPAN KETUA PANITIA

Ketua panitia memulakan majlis dengan bacaan al-Fatihah dan ucapan terima kasih kepada ahli panitia kerana dapat hadir.

AGENDA 2 : 2.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BROSUR PANITIA

Ketua panitia menerangkan tentang brosur yang perlu dibuat oleh panitia mata pelajaran. Butiran yang perlu ada ialah: Pengenalan mata pelajaran Matlamat Objektif Bilangan kelas Guru terlibat Pencapaian Motto

AGENDA 3 : 3.1

SUKATAN PELAJARAN

Semua guru mesti menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Julai

_________________________________________________________________________________________ 9 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

AGENDA 4 : 4.1

PENCERAPAN

Ketua panItia diminta membuat pencerapan kepada ahli panitia masingmasing. Pencerapan mengikut jadual dari pihak pentadbiran. Tindakan : Ketua Panitia SEMAKAN BUKU LATIHAN

AGENDA 5 :

5.1

Semua guru hendaklah menghantar buku kepada panitia mengikut jadual yang telah diedarkan oleh pihak pentadbir

AGENDA 6 : 6.1

KERJA RUMAH

Pengagihan masa untuk memberi latihan kepada pelajar akan dibuat agar tidak membebankan pelajar. Pekeliling telah diedarkan ke sekolah-sekolah.

AGENDA 7 : 7.1

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU

Ketua panitia telah memberi penjelasan tentang huraian sukatan pelajaran baru bagi mata pelajaran Quran Sunnah yang telah mula diguna pakai tahun 2004.Segala edaran boleh dirujuk dalam fail panitia.

AGENDA 8 : 8.1

PLBS

Untuk pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM mereka perlu membuat kerja kursus yang merupakan 20% markah SPM.Ada beberapa bahagian: ○ tilawah ○ bacaan hadis ○ Hafazan

AGENDA 9 :

UJIAN / PEPERIKSAAN

9.1 Giliran membuat soalan : ○ Ting:4 ○ Ting:5 Ustazah Norizan Ustazah Yuhanis Azira

AGENDA 10

:

FORMAT KERTAS SOALAN

10.1

Satu Kertas sahaja.Ada 2 Bahagian A dan B.

_________________________________________________________________________________________ 10 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

○ Bahagian A= 20 soalan objektif (20 markah). ○ Bahagian B=6 soalan subjektif.Pilih empat dari 6 soalan.(80 markah)

AGENDA 11 : 11.1

PROGRAM PANITIA

Program bersama Panitia Pendidikan Islam.

AGENDA 12 : 12.1

LAIN-LAIN HAL

Pelajar yang tidak membuat latihan bolehlah diambil tindakan berikut:

○ nasihat ○ penalti ○ hantar kaunseling

AGENDA 13 : 13.1

UCAPAN PENANGGUHAN

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.45 ptg dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.

Disediakan oleh …………………………. Pn.Yuhanis Azira Ahmed K/Panitia Syariah Islamiah SMK Sg Pusu

Disahkan oleh ……………………. Pn.Noraizan Brahim Pen. Kanan 1 SMK Sg Pusu

_________________________________________________________________________________________ 11 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 4
CONTOH TAQWIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH Program Objektif Aktiviti Tindakan Sasaran

Bil

Tarikh / Tempoh

PROGRAM JANGKA PENDEK 1 Ceramah Kecemerlangan Pendidikan alQuran dan alSunnah Program Fokus Ke Arah Bestari Latih-tubi Terancang Pelajar dapat menjawab soalan kertas 1dan 2 dengan markah maksima Membimbing Pelajar Menguasai Konsep Membiasaka n pelajar bentuk soalan peperiksaan sebenar PROGRAM JANGKA PANJANG 1 P & P mengikut Guru dapat sukatan menghabiska n sukatan sekurangkurangnya sebulan - Ceramah Penceramah Jemputan Semua Pelajar Tingkatan 5

Jun-Julai

-Pendedahan kepada format terkini Guru Mata Pelajaran -Latih tubi di dalam kelas Guru Mata Pelajaran

2

Semua Pelajar Tingkatan 5

Mac -Okt

-Latihan Pengukuhan semasa perkampung an ilmu.

Guru Panitia

Cuti Penggal 1 Cuti Pert. Penggal

Sesi P & P mengikut Jadual Waktu Persekolahan

Semua Guru PQS

Semua Pelajar Tingkatan 5 Sains Tulen

Jan- Julai

_________________________________________________________________________________________ 12 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

sebelum Pep Percubaan SPM 2 Program PMD Memotivasi pelajar untuk memajukan diri dalam Akademik dan sahsiah Objektif Menguji pencapaian pelajar terhadap hafazan ayat dan bacaan hadis Membimbing Pelajar untuk mengulangka ji topik – topik yang telah diajar

Aktiviti Tahunan

Unit Bimbingan dan kaunselor

Semua Pelajar Tingkatan Empat

Januari

Bil 3

Program Ujian PLBS

Aktiviti Menjawab soalan –soalan yang dikemukakan dari kertas 2

Tindakan Guru Pentaksir

Sasaran Semua pelajar tingkatan 5

Tarikh / Tempoh Jun - julai

4

Kelas Tambahan

Latihan Menjawab soalan-soalan topik ting 4 & 5

Guru Mata Pelajaran

Semua Pelajar Tingkatan 5

Jan -Sept

5

Semakan buku Pemehatian latihan pelajar prestasi kerja dan latihan pelajar

5

Ujian Bulanan

6

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Menguji Prestasi Pelajar Menguji Tahap Pencapaian Pelajar

Mengumpul buku latihan pelajar dan memeriksa secara berperingkat Ujian Setara

Guru Panitia Sebahagi an pelajar ting 4 dan 5

Feb Ogos

7

8

Peperiksaan Menguji Percubaan dan Tahap Akhir tahun Pencapaian prestasi pelajar Peperiksaan SPM Pemerhatian dan STPM pencapaian tahap dan prestasi pelajar

Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan –soalan Kertas 1 mengikut format

Semua Guru PQS Semua guru mata pelajaran

Semua Pelajar Semua pelajar ting 4 & 5

4 kali setahun Julai

Semua guru mata pelajaran

Semua pelajar ting 4 dan 5 Semua pelajar ting 5 dan 6

Sept

Semua guru mata pelajaran

Nov

_________________________________________________________________________________________ 13 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil

Program

Objektif

Aktiviti

Tindakan

Sasaran

Tarikh / Tempoh

PROGRAM TAHUNAN

1

Mesyuarat Panitia

-Penyelarasan tugas -Makluman aktiviti yang akan dilaksanakan -Makluman prestasi terkini prestasi panitia pelajaran -Perkara berbangkit

Pembahagian tugas tahunan Perbincangan masalah berbangkit

Guru panitia

Guruguru Agama

Feb / April / Jun / Julai / Sept 5 kali setahun Mengikut keperlua n Jan

1

Program Awal Muharram

2

Majlis Tilawah Al-Quran

3

MTQ (Zon)

-Melatih pelajar berazam dan berhijrah di awal tahun Islam. -Menghayati bulan bulan kebesaran Islam Melatih pelajar memahami dan menghayati al-Quran dan Ilmu dalam kehidupan seharian Ujian tilawah peringkat Zon

4

MTQ (Daerah)

Ujian tilawah peringkat Daerah

-Membina sepanduk dan Banner - Perarakan awal Muharram -Kuiz -Teka silangkata -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid Penyertaan yang layak ke peringkat Daerah Aktiviti - Forum Perdana - Pertanding an Nasyid -Pertandingan Tilawah

Guru Agama

Semua pelajar

Guru Agama

Semua Pelajar yang terlibat Semua Pelajar yang terlibat Semua Pelajar yang terlibat Sasaran Semua pelajar

Feb

Semua guru

Mac

Semua guru terlibat

April

Bil 5

Program Program Maulidur Rasul

Objektif -Melatih Pelajar Mencontohi Keperibadian Rasulullah - Menghayati kebesaran bulan dalam Islam Ujian tilawah peringkat Negeri

Tindakan Penceramah jemputan Semua guru Agama

Tarikh / Tempoh Mei-Jun

6

MTQ (Negeri)

Penyertaan yang layak ke

Semua guru terlibat

Semua Pelajar

Jun

_________________________________________________________________________________________ 14 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

peringkat Negeri 7 Program Amali Haji -Melatih pelajar mempelajari kerja haji dengan baik -Penghayatan rukun Islam yang ke- 5 - Memahami peristiwa Isra’ dan mikraj -Mencontohi dan menginsafi peristiwa pada bulan tersebut -Menghayati keberkatan bulan Ramadhan -Membanyakkan amalan –amalan kebaikan di bulan mulia - Melatih pelajar menghadapi persediaan pengurusan jenazah menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam - Mempertingkat kan amalan baik terhadap diri pelajar - Ceramah haji - Simulasi haji --Tawaf haji --Melontar --Saie --Korban - Ceramah Semua guru Agama

yang terlibat Pelajar Ting 4

Ogos

8

Program Isra’ Mikraj

Penceramah jemputan

Semua pelajar

Septemb er

9

Program Ihya’ Ramadha n

10

Program Jenazah

- Ceramah Ihya’ Ramadhan -Tadarus AlQuran -Solat Tarawih dan Qiamullail -Khatam Quran dan Iftar Jamaie - Ceramah pengurusan jenazah -mandi jenazah -kafan jenazah -solat jenazah

Penceramah Jemputan dan guru Agama

Semua pelajar dan guru

Oktober

Pencermah jemputan Dan penyelaras

Semua pelajar ting tiga

Oktober

Makluman dan Tiindakan Makluman dan T ndakan Bantuan Per Kapiita ( PCG ) Bantuan Per Kap ta ( PCG ) Pendiidiikan IIslam & Bahasa Arab Pend d kan slam & Bahasa Arab
1. 1.1 Latar Belakang Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengenai Bantuan Per Kapita (PCG). Hampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab tidak mengetahui secara lengkap jumlah PCG bagi mata pelajaran masing-masing. Ada pula mengatakan bahawa Bahasa Arab Komunikasi tidak mempunyai PCG sendiri.

1.2

_________________________________________________________________________________________ 15 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

1.3

Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menje-laskan PCG secara lengkap dalam : 1.3.1 1.3.2 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)]. Surat Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)].

2. 2.1

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 bertajuk : “Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah” yang bertarikh 16 Oktober 2002 dan Surat Pindaan Pertamanya yang bertarikh 11 Februari 2004 mempunyai komponenkomponen berikut : 2.1.1 Tujuan : Untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah. 2.1.2 Latar Belakang : a) Definisi PCG : Satu bantuan kewangan yang diperun-tukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. b) Perubahan yang dicadangkan adalah : i) menaikkan kadar PCG. ii) menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. iii) memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah. iv) akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada Pengetua / Gurubesar dalam menguruskan kewangan sekolah. 2.1.3 Kumpulan PCG dan Maksud Perbelanjaan : a) Kumpulan PCG : i) PCG terbahagi kepada : - PCG Mata Pelajaran. PCG Bukan Mata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah, Bimbingan dan Kaunseling, LPBT / LPK Sekolah dan LPBT / LPK Asrama).

PCG untuk semua jenis sekolah (sekolah rendah, se-kolah menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukan, sekolah teknik / vokasional, sekolah pendi-dikan khas dan program pendidikan khas integrasi) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. _________________________________________________________________________________________ 16
Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

ii)

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

iii) Maklumat PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Ba-hasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawur Is-lam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin : Jenis Sekolah SK Kumpulam Mata Pelajaran Teras Tambahan SM Harian (Ting 1 – 3) SM Harian ( Ting 4 – 5 ) Teras Tambahan / Bahasa Asing Teras Tambahan / Bahasa Asing Elektif (Pengajian Islam) Mata Pelajaran Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Al-Quran & As-Sunnah Syariah Islamiah Kemanusiaan Bahasa SM Harian (Ting 6) Tambahan Elektif Pengajian Islam Tasawur Islam Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Syariah Usuluddin

Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mata pelajaran adalah seperti berikut : i) ii) pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, vi-deo tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

iii) penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv) keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. v) program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran
_________________________________________________________________________________________ 17 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. vi) pembelian harta modal yang tidak melebihi 30 % daripada keseluruhan peruntukan PCG yang diterima pada tahun semasa. 2.1.4 Kadar PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran : a) Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah, kate-gori enrolmen murid dikurangkan daripada lima (5) kepa-da empat (4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke bawah, 101 hingga 500 murid, 501 hingga 1,000 murid dan enrolmen murid 1,001 dan ke atas. Kadar PCG seterusnya ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid. b) Kadar PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin : Jenis Sekolah SK Kumpulan Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Pendidikan Islam - sila lihat Kertas Lampiran 1 Tambahan SM Harian (Ting 1 – 3) Teras Bahasa Arab Komunikasi - RM 2.00 seorang murid setahun Pendidikan Islam - sila lihat Kertas Lampiran 2 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi - RM 3.00 seorang murid setahun SM Harian (Ting 4 – 5) Teras Pendidikan Islam - sila lihat Kertas Lampiran 3 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi - RM 3.00 seorang murid setahun Elektif (Pengajian Islam) Al-Quran & As-Sunnah - RM 2.00 seorang murid setahun Syariah Islamiah - RM 2.00 seorang murid setahun

_________________________________________________________________________________________ 18 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Jenis Sekolah

Kumpulan Mata Pelajaran Kemanusiaan

Mata Pelajaran Tasawur Islam - RM 2.00 seorang murid setahun

Bahasa SM Harian (Ting 6) Elektif Pengajian Islam Tambahan

Bahasa Arab Tinggi - RM 3.00 seorang murid setahun Bahasa Arab - RM 3.00 seorang murid setahun Syariah - RM 3.00 seorang murid setahun Usuluddin - RM 3.00 seorang murid setahun

2.1.5 Prosedur Tuntutan : a) Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua (2) iaitu:i) Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia dan Sekolah Teknik / Vokasional, Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG ke-pada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia. ii) Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labu-an). Bagi sekolah yang bertaraf PTJ, tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran perun-tukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan.

_________________________________________________________________________________________ 19 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Sekolah akan men-catitkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ, peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan. Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah / PPB / PPD hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan yang sedang berkuatkuasa. b) Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. c) Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. d) Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. e) Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewatlewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. f) Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah, tun-tutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. Tuntutan Penyelarasan : a) Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. b) Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 30 Ogos tahun semasa. 2.1.7 Pindahan Bantuan PCG : a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelu-lusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang pindahan. b) Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama.
_________________________________________________________________________________________ 20 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

2.1.6

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

c) Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat, Pengetua / Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PCG se-lepas pemindahan mencukupi untuk menampung keper-luan sehingga akhir tahun. Bantuan PCG yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Pengetua / Gurubesar dikehendaki menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kera-jaan setiap masa. d) Pengetua / Gurubesar adalah bertanggungjawab sepe-nuhnya untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit. 2.1.8 Peringatan : a) Pengetua / Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. b) Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya. 2.1.9 Pembatalan : a) Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan :i) ii) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 1995 - Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2000 - Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah.

3. 3.1

Tindak Ikut Semua Jurulatih Utama Bahasa Arab dengan hormatnya dipohon : 3.1.1 mengambil maklum mengenai : a) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 16 Oktober 2002. b) Surat Siaran Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 11 Februari 2004. khususnya Bantuan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan

_________________________________________________________________________________________ 21 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Syariah Islamiah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin. 3.1.2 memaklumkan kepada Panitia Bahasa Arab Komunikasi, dan Bahasa Arab Tinggi di sekolah-sekolah tentang PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Isla-miah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Baha-sa Arab, Syariah dan Usuluddin.

_________________________________________________________________________________________ 22 Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 1 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SEKOLAH KEBANGSAAN Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 1,200.00 Contoh Perkiraan RM 1,200.00 i) 40 % x RM 1,200.00 = RM 480.00 - BM : 40 % x RM 480.00 = RM 192.00 - KT : 20 % x RM 480.00 = RM 96.00 - PI/M : 40 % x RM 480.00 = RM 192.00 ii) 60 % x RM 1,200.00 = RM 720.00 -M : 30 % x RM 720.00 = RM 216.00 -S : 40 % x RM 720.00 = RM 280.00 - BI : 30 % x RM 720.00 = RM 216.00 RM 1,200.00 + RM 11.00 x 100 = RM 2,300.00 i) 40 % x RM 2,300.00 = RM 920.00 - BM : 40 % x RM 920.00 = RM 368.00 - KT : 20 % x RM 920.00 = RM 184.00 - PI/M : 40 % x RM 920.00 = RM 368.00 ii) 60 % x RM 2,300.00 = RM 1,380.00 -M : 30 % x RM 1,380.00 = RM 612.00 -S : 40 % x RM 1,380.00 = RM 816.00 - BI : 30 % x RM 1,380.00 = RM 612.00 Contoh Perkiraan RM 5,600.00 + RM 10.00 x 300 = RM 8,600.00 i) 40 % x RM 8,600.00 = RM 3,440.00 - BM : 40 % x RM 3,440.00 =

101 - 500 orang murid

RM 1,200.00 + RM 11.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 200 orang murid

Bil Murid 501 - 1,000 orang murid

Kadar Keseluruhan RM 5,600.00 + RM 10.00 seorang murid melebihi 500 orang murid

___________________________________________________________________________________ 23 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan Contoh : 800 orang murid

Contoh Perkiraan RM 1,376.00 - KT : 20 % x RM 3,440.00 = RM 688.00 - PI/M : 40 % x RM 3,440.00 = RM 1,376.00 ii) 60 % x RM 8,600.00 = RM 5,160.00 -M : 30 % x RM 5,160.00 = RM 1,548.00 -S : 40 % x RM 5,160.00 = RM 2,064.00 - BI : 30 % x RM 5,160.00 = RM 1,548.00 RM 10,600.00 + RM 9.00 x 200 = RM 12,400.00 i) 40 % x RM 12,400.00 = RM 4,960.00 - BM : 40 % x RM 4,960.00 = RM 1,984.00 - KT : 20 % x RM 4,960.00 = RM 992.00 - PI/M : 40 % x RM 4,960.00 = RM 1,984.00 ii) 60 % x RM 12,400.00 = RM 7,440.00 -M : 30 % x RM 7,440.00 = RM 2,232.00 -S : 40 % x RM 7,440.00 = RM 2,976.00 - BI : 30 % x RM 7,440.00 = RM 2,232..00

1,001 orang murid dan ke atas

RM 10,600.00 + RM 9.00 seorang murid melebihi 1,000 orang murid Contoh : 1,200 orang murid

Lampiran 2 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH RENDAH ( TING 1 - 3 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 2,500.00 Contoh Perkiraan RM 2,500.00 i) 40 % x RM 2,500.00 = RM 1,000.00 - BM : 25 % x RM 1,000.00 = RM 250.00 - GI : 25 % x RM 1,000.00 = RM 250.00 - SJ : 25 % x RM 1,000.00 =

___________________________________________________________________________________ 24 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan RM

Contoh Perkiraan

101 - 500 orang murid

RM 2,500.00 + RM 23.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 300 orang murid

501 - 1,000 orang murid

RM 11,700.00 + RM 21.00 seorang murid melebihi 500 orang murid Contoh : 800 orang murid

250.00 - PI/M : 25 % x RM 1,000.00 = RM 250.00 ii) 60 % x RM 2,500.00 = RM 1,500.00 -M : 30 % x RM 1,500.00 = RM 450.00 -S : 40 % x RM 1,500.00 = RM 600.00 - BI : 30 % x RM 1,500.00 = RM 450.00 RM 2,500.00 + RM 23.00 x 100 = RM 4,800.00 i) 40 % x RM 4,800.00 = RM 1,920.00 - BM : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 - GI : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 - SJ : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 - PI/M : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 ii) 60 % x RM 4,800.00 = RM 2,880.00 -M : 30 % x RM 2,880.00 = RM 864.00 -S : 40 % x RM 2,880.00 = RM 864.00 - BI : 30 % x RM 2,880.00 = RM 864.00 RM 11,700.00 + RM 21.00 x 300 = RM 18,000.00 i) 40 % x RM 18,000.00 = RM 7,200.00 - BM : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 - GI : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 - SJ : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 - PI/M : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 ii) 60 % x RM 18,000.00 = RM 10,800.00 -M : 30 % x RM

___________________________________________________________________________________ 25 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan 10,800.00 = RM 3,240.00 -S : 40 % x RM 10,800.00

= RM 4,320.00 - BI : 30 % x RM 10,800.00 = RM 3,240.00

1,001 orang murid dan ke atas

RM 22,200.00 + RM 19.00 seorang murid melebihi 1,000 orang murid Contoh : 1,200 orang murid

RM 22,200.00 + RM 19.00 x 200 = RM 26,000.00 i) 40 % x RM 26,000.00 = RM 10,400.00 - BM : 25 % x RM 10,400.00 = RM 2,600.00 - GI : 25 % x RM 10,400.00 = RM 2,600.00 - SJ : 25 % x RM 10,400.00 = RM 2,600.00 - PI/M : 25 % x RM 10,382.40 = RM 2,600.00 ii) 60 % x RM 26,000.00 = RM 15,600.00 -M : 30 % x RM 15,600.00 = RM 4,680.00 -S : 40 % x RM 15,600.00 = RM 6,240.00 - BI : 30 % x RM 15,600.00 = RM 4,680.00

Lampiran 3 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH ATAS ( TING 4 - 5 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 4,000.00 Contoh Perkiraan RM 4,000.00 i) 40 % x RM 4000.00 = RM 1,600.00 - BM : 25 % x RM 1,600.00 = RM 400.00 - SJ : 25 % x RM 1,600.00 = RM 400.00 - PI/M : 50 % x RM 1,600.00 =

___________________________________________________________________________________ 26 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan RM 800.00 ii) 60 % x RM 4,000.00 = RM 2,400.00 -M : 30 % x RM 2,400.00 =

RM 720.00 -S : 40 % x RM 2,400.00 = RM 960.00 - BI : 30 % x RM 2,400.00 = RM 720.00 101 - 500 orang murid RM 4,000.00 + RM 38.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 4,000.00 + RM 38.00 x 200 = RM 11,600.00 i) 40 % x RM 11,600.00 = RM 4,640.00 - BM : 25 % x RM 4,640.00 = RM 1,160.00 Contoh : - SJ : 25 % x RM 4,640.00 = 300 orang murid RM 1,160.00 - PI/M : 50 % x RM 4,640.00 = RM 2,320.00 ii) 60 % x RM 11,600.00 = RM 6,960.00 -M : 30 % x RM 6,960.00 = RM 2,088.00 -S : 40 % x RM 6,960.00 = RM 2,784.00 - BI : 30 % x RM 6,960.00 = RM 2,088.00 RM 19,200.00 + RM 36.00 seorang murid melebihi 500 orang murid

RM 19,200.00 + RM 36.00 x 300 = RM 30,000.00 i) 40 % x RM 30,000.00 = RM 12,000.00 - BM : 25 % x RM 12,000.00 = RM 3,000.00 Contoh : - SJ : 25 % x RM 12,000.00 = 800 orang murid RM 3,000.00 - PI/M : 50 % x RM 12,000.00 = RM 6,000.00 ii) 60 % x RM 30,000.00 = RM 18,000.00 M : 30 % x RM 18,000.00 = RM 5,400.00 S : 40 % x RM 18,000.00 = RM 7,200.00 BI : 30 % x RM ___________________________________________________________________________________ 27
______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

501 - 1,000 orang murid

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan RM 37,200.00 + RM 34.00 seorang murid melebihi 1,000 orang murid Contoh : 1,200 orang murid

Contoh Perkiraan 18,000.00 = RM 5,400.00

1,001 orang murid dan ke atas

RM 37,200.00 + RM 34.00 x 200 = RM 44,000.00 i) 40 % x RM 44,000.00 = RM 17,600.00 - BM : 25 % x RM 17,570.40 = RM 4,400.00 - SJ : 25 % x RM 17,570.40 = RM 4,400.00 - PI/M : 50 % x RM 17,570.40 = RM 8,800.00 ii) 60 % x RM 44,000.00 = RM 26,400.00 -M : 30 % x RM 26,355.60 = RM 7,920.00 -S : 40 % x RM 26,355.60 = RM 10,560.00 - BI : 30 % x RM 26,355.60 = RM 7,920.00

___________________________________________________________________________________ 28 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PELAN STRATEGIK : PANITIA PQS TAHUN 2006 – 2010 MATA PELAJARAN : PQS
Bidang Pelan Strategik Pengurusan Panitia Matlamat Objektif Strategi Perlaksan aan Temp oh Pelaks ana Pelaksan aan Sebenar Pemanta uan Penilaian

Memantap kan Panitia PQS di SMKAP

Memastika n 1) program yang dirancang benarbenar mendapat kesan yang maksimum 2) AJK yang dilantik benarbenar dapat menjalanka n tanggungja wab sebaik mungkin. 3) Menyelesai kan masalah berbangkit dengan segera 2006 2010 Pemantau an Oleh KB dan KP Ketua Bidang Ketua Panitia Sekurang kurangny a sebulan sekali dari tahun 2006 2010 Minit Mesyuara t Keberkesa nan Program Mesyuarat QCC Mesyuarat Panitia

Guru PQS Yang Cemerlang

Memastik an guru PQS di SMKAP mempuny ai kebolehan dan komitmen yang

1) Memastika n guru SMKAP mempunya i skill P & P PQS yang tinggi 2) Memastika

Kursus Dalaman Ketua 2006 2010 Bidang Ketua Panitia Sekali setiap tahun

Penyeliaa n guru yang mengajar

Penyeliaa n guru yang mengajar

Kursus diperingkat Daerah

Mesyuarat QCC

___________________________________________________________________________________ 29 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

tinggi

n guru PQS di SMKAP mempunya i pengalama n skima menanda kertas

Bidang Pelan Strategik Kecemerlan gan Pencapaian SPM

Matlamat

Objektif

Strategi Perlaksan aan 1) Latih Tubi Topikal

Temp oh

Pelaks ana

Pelaksan aan Sebenar

Pemanta uan

Penilaian

Memastik an pelajar mendapat pencapaia n cemerlang dalam PQS

Pada akhir 2010 90

% pelajar mendapat A dalam PQS dan 10 % pelajar mendapat B dalam PQSI PSI % A % B 2006 70 30 2007 75 25 2008 80 20 2009 85 15 2010 90 10 PQS %A % B % 2006 50 50 2007 60 40 2008 70 30 2009 80 20 2010 90

2) Kelas Tambahan

3) Ulangkaji Topikal ting 4

4) Bengkel Kemahira Sekurang Selep as SPM 2006 – 2010 KB KP Guru PQS 4 &5 kurangny a sebulan sekali dari tahun 2006 2010 n Penguasa an Tilawah al-Quran & Tamadun Keputusan peperiksaa n ting 4 & 5

5) Seminar

6) Klinik M/P

___________________________________________________________________________________ 30 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

10

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PANITIA PQS 2008
B I L Objektif Progra m Strategi Perlaksa naan Jangka Masa perlaksa naan Kum p Sasa ran Kos Sebel um Kos sele pas Pelaks ana Penilai an

Program

Aktiviti

1) Memasti kan semua ahli panitia peka dengan tugas masingmasing 2) Membinca 2) Memasti kan masalah Mesyuarat 1 Panitia ahli panitia dalam P &P dapat diselesa ikan 4) Membinca 3) Memasti kan semua ahli panitia komited dengan tugas masingmasing . ngkan program kecemerla ngan 3) Perbincang an dapatan terbaru ngkan penyelesai an masalah 1) Mesyuara t bulanan atau selepas mesyuara t kurikulum 2) Mesyuara t QCC 2 minggu sekali atau bila keadaan memerluk an Semu a guru PQSI KP Guru PQS Sebulan sekali Minit Mesyua rat 1) Agihan Tugas -

100% Pencap aian KRK , SPM 2007

___________________________________________________________________________________ 31 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PANITIA PQS 2008
B I L Objektif Progra m Strategi Perlaksa naan Jangka Masa perlaksa naan Kum p Sasa ran Kos Sebel um Kos sele pas Pelaks ana Penilai an

Program

Aktiviti

1) Guru yang menanda kertas memberi 1) Memasti kan guru SMKAP mempu nyai skill P&P PQS yang tinggi Kursus 2 Profesiona lisme Guru PQS 2) Memasti kan guru PQS di SMKAP menget ahui dan mempu nyai pengala man skima menand a kertas 2) Guru yang kembali dari menghadiri kursus dikehenda ki memberi In House Training kepada semua dalam Panitia PQS pendedaha n kepada guru baru/tiada pengalama n skima pemarkaha n dan panduan menanda pada awal tahun selepas selesai menanda SPM

1) Memastik an semua guru yang mengajar PQSI mempuny ai skima menanda tahun sebelumn ya

2) Guru yang menanda memberi panduan menanda semasa mesyuara t Panitia kali pertama Awal Tahun Semu a Guru PQS KP Guru PQS Penyeli aan Guru

3) Guru yang kembali dari kursus dikehend aki memberi kursus Dalaman kepada ahli

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PQS 2008
B I L Progr am Objektif Program Strategi Perlaksan aan Jangka Masa perlaksan Kump Sasar an Kos sebelum Kos selep as Pelaks ana Penilai an

Aktiviti

___________________________________________________________________________________ 32 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

aan 1) Asingka Memastik an pelajar dapat menjawab soalan peperiksa 5 Bengk el an dalam format yang sebenar dalam kumpulan yang lebih kecil. n pelajar cemerla ng, sederha na dan lemah. 2) Menyiapk 2) Jalanka n progra m berbeza mengik ut tahap pel 3) Menyelara s tarikh dan masa bengkel. an jadual program Jun – Nov 2007 1) Mengagih kan pelajar mengikut kumpulan KP dan KB RM 300.00 (SPM) KP dan KB KRK & SPM 2007.

Mendeda hkan strategi menjawab soalan SPM kepada pelajar Cerama h Mengenal pasti penceram ah yang berkebole han . Sessi soal jawab Menyelara s program seminar supaya tiada pertindiha n. Mac – Nov 2007 KB dan KP SETIAP MATA PELAJA RAN MENGIK UT JARAK KP dan KB SPM & 2007 RM 150 HINGGA RM 300

2) Semin ar Membant u pelajar menganali sa soalan peperiksa an dengan bantuan orang yang benarbenar pakar

6

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PQS 2008

___________________________________________________________________________________ 33 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

B I L

Progra m

Objektif Program

Strategi Aktiviti Perlaksan aan

Jangka Masa perlaksan aan

Kump Sasar an

Kos sebel um

Kos selep as

Pelaks ana

Penilai an

Memastik an sukatan dapat diselesaik an 3 bulan sebelum peperiksa an. 1) Sukatan dapat dihabiska n 3 bulan sebelum peperiksa an. 2) 2) Guru membantu mengulan gkaji tajuk tingkatan 4 (SPM) mengulan gkaji tajuk ting 4 (SPM) 1) Membaha gi pelajar mengikut kebolehan Mac – Nov 2006 Guru tingkat an &5 4 KP dan KB

Memastik an pelajar mengulan gkaji Kelas 7 Tamba han dengan bimbingan guru

KRK & SPM 2007

Memastik an pel dapat mengatasi kelemaha n semasa dikelas

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PQS 2008
Jangka Masa perlaksan aan FEB Memasti 1) Guru PQS OKT 2007

B I L

Progr am

Objektif Progra m Aktiviti

Strategi Perlaksan aan

Kump Sasara n Guru Tingkat

Kos sebel um

Kos selep as

Pelaks ana

Penilai an

Forum 8 Tilawa

-

Guru Ting 5

Presta si pel

___________________________________________________________________________________ 34 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

h alQuran

kan pelajar mengua sai bahagia n Tilawah al-Quran meliputi terjemah an ayat dan asbabul nuzul

Pembaha gian Tajuk 2) Taklimat Program 3) Forum

5 membahag ikan tajuk ikut kumpulan

an 5

semas a diting 4

Pelajar menyediak an handout forum

Memasti kan pelajar tidak mempun yai masalah

penguas an tajuk Til AlQuran Ting 4 & 5

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK (HEAD COUNT) 1.Kajian Keperluan Sekolah • Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru, • Sumber yang berkaitan • Buat headcount / sasaran objektif 2. Pencapaian Pelajar • Pencapaian PMR, SPM, dan STPM • Pencapaian ikut subjek 3. Pelan Tindakan Sekolah • Perancangan sekolah yang umum • Perancangan Ketua Bidang/Panitia • Perancangan Komuniti 4. Keputusan Pencapaian Pelajar • Semak berdasarkan sasaran
___________________________________________________________________________________ 35 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

• • • •

Bahagi ikut kumpulan (GALUS) Rancangan pemulihan/pengayaan 5.Laporan Laporan prestasi pencapaian pelajar Laporan kepada Pengetua/Guru Besar GPK/Ketua Bidang untuk tindakan OBJEKTIF

1. Menyatakan kepentingan headcount dalam mengesan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; 2. Menjelaskan penggunaan borang-borang, rekod, dan maklumat pencapaian murid yang penting dalam melihat perkembangan pelajar; 3. Menentukan TOV; 4. Membuat perkiraan ETR dan OTI; 5. Menyampaikan modus operandi pelaksanaan HC; 6. Melaksanakan post-mortem untuk tujuan pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan. Pengertian HC  “an inventory of people in a group taken by counting individuals”  “The act of counting people in a particular group”.  Proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi kerjaya setiap murid mulai tahun 1 hingga tahun 6 (upsr) /tingkatan 1 hingga tingkatan 6  Proses mengenal pasti, merasionalkan, dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar supaya guru dapat menyenaraikan dan menetapkan unjuran pencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas yang diajarnya.

RASIONAL 1. Pengunjuran kecemerlangan yang diamalkan kini berasaskan kenaikan peratus setiap tahun, misalnya 5%, 8%, 10%, dan seterusnya. 2. Kenaikan peratusan itu tidak berdasarkan potensi individu murid. 3. Pengunjuran itu sepatutnya dikaitkan dengan kecerdasan pelbagai (multiple inteligences) murid secara individu, cita-cita, dan peluang belajar di ipta/ipts dan percapaian akademik seluruhnya. 4. Kebanyakan murid tiada wawasan diri. Mereka belajar tanpa haluan dan fokus. Murid yang tiada matlamat diri tiada kesungguhan dalam pembelajaran. 5. Guru dapat membimbing dan memotivasikan pelajarnya kerana telah menganalisis data-data. Ini membolehkan guru merancang strategi pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan yang lebih menepati sasaran. Mengapa Perlu Headcount? 1. Untuk melihat keupayaan sedia ada setiap murid; 2. Untuk menilai potensi setiap murid yang dapat digarap;
___________________________________________________________________________________ 36 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

3. Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat; 4. Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif; 5. Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik; 6. Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN HEADCOUNT

___________________________________________________________________________________ 37 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

MULA TOV
TARGET

Kenal pasti pencapaian murid

Proses TOV

MORTEMMenetapkan ETR
dan OTI Melaksanakan P & P Program pengukuhan dan pemulihan

P&P
PENILAIAN

Ujian / Peperiksaan Pelajar membina Graf Prestasi Diri Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan post-mortem keputusan

GPD
ANALISIS

POST-MORTEM 1

Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran Mesyuarat Kurikulum Sekolah – untuk menganalisis perbandingan & strategi seterusnya Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR / SPM

POST-MORTEM 2

TAMAT

ISTILAH-ISTILAH dalam HEAD COUNT  TOV [take-off value] 1. Nilai Letak kerja kepada seseorang murid berdasarkan potensi sedia ada seperti pencapaian akademik merujuk kepada pencapaian dalam setiap mata pelajaran. 2. Mengenal pasti TOV [take-off value] (berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1/2/3/4/5 bagi calon UPSR, Ting.1/2 untuk calon PMR, Ting.4 untuk calon SPM)  OTI 1 & 2 [operational targeted increment] 1. Peningkatan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaian sebelum mencapai ETR. 2. Menentukan OTI [operational targeted increment] - (dengan merujuk kepada ETR serta menetapkan sama ada jangkaan pemeringkatan dua atau tiga kali penilaian.  ETR [expected targeted result] 1. Sasaran hasil pembelajaran yang diharapkan merujuk kepada penilaian /berdasarkan keputusan peperiksaan terakhir/ peperiksaan awam.

___________________________________________________________________________________ 38 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

2. Menentukan ETR [expected targeted result] (dengan merujuk kepada keputusan terbaik peperiksaan awam sekolah)  AR [actual result] Pencapaian penilaian pembelajaran yang sebenar pada peringkat terakhir seperti keputusan Peperiksaan Awam PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN

TOV
1

OTI 1
2

OTI 2

ETR
3

POST-

ANALOGI PROSES HEAD COUNT
AR(PMR) ETR

OTI 2

Dibandingkan dengan keputusan Peperiksaan Percubaan PMR

OTI 1

Dibandingkan dengan pencapaian Peperiksaan Pertengahan Tahun

TOV

Pencapaian peperiksaan semasa (Pep.Akhir Tahun sebelumnya)
PENGURUSAN HEADCOUNT

___________________________________________________________________________________ 39 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN): Guru Mata pelajaran

Ketua Panatia

Guru Kelas

Setiausaha Peperiksaan

LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN): 1. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR (berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir). 2. Guru mata pelajaran menentukan TOV berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun; tahun sebelumnya: 3. Panitia mata pelajaran : a. Menentukan ETR berdasarkan pencapaian tahun terbaik peperiksaan awam ( ETR akan menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun yang dirujuk. ) b. menentukan ETR dengan merujuk kepada peningkatan pada: a. Gred purata b. Peratus bilangan murid lulus c. Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B/1A, 2A, 3B, 4B. 4. Dapatkan perbezaan peratus, bilangan calon, dan gred purata. (TOV ETR) 5. Perkiraan OTI berdasarkan bilangan peperiksaan yang ditetapkan oleh sekolah Contoh dua OTI : OTI1 – Peperiksaan Pertengahan Tahun; OTI2 – Peperiksaan Akhir Tahun/Percubaan 6. Senaraikan nama murid mengikut kedudukan pencapaian TOV. 7. Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada ETR yang ditetapkan dalam Borang HC1. 8. Tentukan jangkaan murid cemerlang. 9. Guru mata pelajaran mengisi TOV dan ETR setiap murid mengikut kelas. 10. Rekod pencapaian murid diisi mengikut peperiksaan yang telah diduduki oleh murid. 11. Menyediakan rumusan analisis bagi setiap peperiksaan yang telah diduduki oleh murid. 12. Mengumpulkan sasaran setiap murid daripada setiap mata pelajaran bagi mengenal pasti ETR kelas (Tindakan Guru Kelas).

___________________________________________________________________________________ 40 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

13. Menentukan sasaran murid yang berpotensi dengan mengambil kira ETR setiap panitia. 14. Gred Purata Sekolah dan Gred Purata Mata Pelajaran diperoleh dengan merujuk kepada pencapaian setiap mata pelajaran dalam TOV, ETR, dan keputusan peperiksaan. 15. Senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A dalam semua mata pelajaran dan direkodkan pencapaian bilangan A, B, C, dan D pada peperiksaan akhir tahun. (Maklumat diperoleh daripada Guru Kelas – borang HC3). 16. Murid mengikuti proses P&P dan melaksanakan tugas pembelajaran mengikut takwim. 17. Guru melaksanakan pelbagai strategi P&P yang merangsang minat murid terhadap subjeknya dan melaksanakan 12 modul pembelajaran (rujuk PPK KPM). 18. Guru mengadakan ujian formatif (Ujian Bulanan/Pengesanan) dan ujian sumatif (peperiksaan pertengahan tahun). Post-Mortem (PM) 1. Suatu proses bedah siasat untuk mengkaji dan mengenal pasti punca sebenar penyakit atau punca masalah. 2. Dalam konteks sekolah/pendidikan; PM diadakan untuk menganalisis keputusan peperiksaan, mengenal pasti kelemahan, dan seterusnya menentukan strategi penambahbaikan. 3. Dibuat setiap kali selepas ujian bulanan/peperiksaan oleh Guru Mata Pelajaran/ Panitia/Ketua Bidang, dan Jawatankuasa Kurikulum. 4. Post-Mortem akan dapat menganalisis: a) Keupayaan Guru Mengajar b) Keupayaan Murid Belajar c) Kualiti Soalan (JSU) d) Keberkesanan Program Pemulihan dan Pengayaan Yang Lepas e) Program Khas oleh Panitia Tindakan susulan • Gunakan dapatan daripada analisis dan post mortem untuk menjalankan program pemulihan dan pengayaan • Kenalpasti pelajar yang masih tidak menguasai konsep • Buat penambahbaikan kepada program asal jika perlu

LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM): 1. Markah diisi berdasarkan peperiksaan/ujian yang telah dilaksanakan. 2. Pencapaian murid dianalisis secara perbandingan untuk mengesan murid-murid yang tidak mencapai OTI 1 atau OTI 2.
___________________________________________________________________________________ 41 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

3. Senaraikan murid serta markah yang diisi berdasarkan senarai HC3; atau. 4. Senaraikan nama murid serta markah yang tidak mencapai tahap OTI 1 atau OTI 2. 5. Setiap murid dikenal pasti aspek kelemahan berdasarkan pencapaian mereka. 6. 6. Menentukan tindakan pemulihan SEGERA bagi tujuan penambahbaikan dengan pelbagai kaedah pengesanan (rujuk lampiran); sebelum peperiksaan berikutnya. 7. Mengadakan post-mortem peringkat panitia. a. Melengkapkan maklumat PM2 berdasarkan rumusan HC3. b. Menganalisis keputusan peperiksaan semasa merujuk kepada PM1. c. Melengkapkan PM3 untuk dibawa dalam Mesyuarat Kurikulum. 8. Mengadakan Mesyuarat Kurikulum sekolah untuk membincangkan: a. Analisis Peperiksaan Semasa dari segi: i. Pencapaian Kuantiti ii. Pencapaian Kualiti iii. Perbandingan pencapaian antara mata pelajaran iv. Perbandingan pencapaian semasa dengan ETR tahunan b. Merancang dan melaksanakan strategi pengukuhan, pengayaan, dan pemulihan.

___________________________________________________________________________________ 42 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 5
CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

BIL

AKTIVITI JAN x

TARIKH PELAKSANAAN FEB x MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT

1

Peningkatan Ilmu Laporan Peperiksaan tahun lalu Laoran peperiksaan Laporan Ujian Latihan Dalaman Penyediaan bahan bantu Mangajar Penghayatan Ilmu Bengkel,ceramah teknik peperiksaan Pertandingan MTQ Ceramah Jemputan Penghayatan bulan-bulan kebesaran Penilaian Ujian Peperiksaan Penggal Peperiksaan Akhir tahun dan percubaan PAFA PLBS Kelas Bimbingan Kelas Tambahan Perkampungan Ilmu Klinik Pelajar Bermasaalah Pengukuhan kerja Berpasukan Mesyuarat Panitia Daerah Mesyuarat Panitia Pencerapan Pemantauan Berperingkat Penyemakan buku latihan pelajar

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

2

x x x x x

x x x

x x x x x x x

3

x

x

x x

x x

x

x x x x x x x x x x x

x x

x x

4

x x x

x x x

x x

x x

x x x

x x

x x x

x x x

5

x x x x x x x x

6

x

x

x

x

x

x

x

x

___________________________________________________________________________________ 43 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

4. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN (SWOT) BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kelemahan
1. Penguasaan terhadap tulisan jawi baru kurang baik. 2. Pelajar kurang berminat untuk fakta-fakta penting dalam Ulum AlQuran, Ulum AlHadis dan tokoh. 3. Pelajar lemah dalam menghubungkaitkan antara fakta dengan aplikasi semasa. 4. Kurang mendapat sokongan dari pihak pengurusan sekolah kerana dianggap subjek tidak kritikal. 5. Pelajar kurang diberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan yang baik.

Kekuatan
1.Pelajar mempunyai asas membaca dan menulis jawi. 2.Pelajar memiliki pengetahuan asas tentang al-quran, tajwid dan sejarah islam di Nusantara. 3.Mata Pelajaran Pendidikan Alquran dan Alsunnah adalah subjek elektif yang mudah untuk skor A. 4.Pelajar yang berpotensi mudah dibimbing untuk cemerlang dalam Pendidikan Alquran dan Alsunnah

Ancaman
1.

Peluang

Pelajar kurang memberi 1. Pelajar berpotensi untuk penekanan dan fokus terhadap cemerlang jika diberi pendedahan subjek Pendidikan Alquran dan yang efektif. Alsunnah kerana diangap kurang 2. Pelajar mempunyai peluang penting dan tidak memberi yang lebih luas untuk peluang yang baik untuk masa meneruskan bidang penajian depan. Islam di Pusat Pengajian Tinggi di IPT 3. Dapat melahirkan generasi penggerak dan pelaksana ke arah merealisasikan masyarakat Islam

5.

MANUAL PROSEDUR KERJA

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM
8.2.6

MUKA SURAT : TARIKH DISEDIAKAN : 1.1.2006

PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID

___________________________________________________________________________________ 44 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

JAWATAN

PROSES KERJA 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar. 1.1 Kekerapan 1.2 Saiz sample 1.3 Penyemak 2. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid

Pengetua

Penolong Kanan 3. Menyediakan Instrumen/Borang Semakan Nota/Latihan Murid 4. Mengumpul dan menghantar Buku Nota Latihan untuk semakan. 5. Menyemak Nota dan Latihan Murid mengikut Jadual 6. Melaporkan Hasil Semakan. 7. Mengadakan maklumbalas dan Tindakan susulan. 8. Memuaskan /Lengkap

Penyemak

Pengetua/Penolong Kanan Penyemak/Pengetua

Guru Matapelajaran,GKB

NO. KELUARAN 01

NO. PINDAAN 00

TARIKH 1.1.2006

CARTA ALIRAN

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM
8.2.6

MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID

___________________________________________________________________________________ 45 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Mula

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan

Dasar.

2. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid.

3. Menyediakan Instrumen /Borang Semakan Nota/Latihan

Murid.

4. Mengumpul & Menghantar Buku Nota/Latihan untuk

semakan.

5. Menyemak Ikut Jadual.

6. Melaporkan Hasil Semakan.

7. Mengadakan Hasil Semakan.

8. Memuaskan / Lengkap? (Ya,Tidak)

Tamat

___________________________________________________________________________________ 46 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PROSES KERJA

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Penolong Kanan

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM
8.2.6

MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1.1.2006

PENGURUSAN PANITIA

PROSES KERJA
1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran. 2. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia. 3. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. 4. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*, Takwim dan Bajet Tahunan Panitia. 5. Melaksanakan Aktiviti Panitia yang telah dirancangkan. 6. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia termasuk aktiviti Kokurikulum dalam Akademik. 7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. 8. Menjalankan Tindakan susulan. 9. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk difailkan /dihantar ke PPD/JPN.

Ketua Panitia

Guru

Ketua Panitia

Penolong Kanan Guru Ketua Panitia

* seperti : Program Peningkatan Prestasi, perancangan pengajaran, peperiksaan, perkembangan staff dan lain-lain.

NO. KELUARAN 01

NO. PINDAAN 00

TARIKH 1.1.2006

CARTA ALIRAN
___________________________________________________________________________________ 47 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM
8.2.2

MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN PANITIA

Mula

1. 1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran.

2. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia

3. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia.

4. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*, Takwim dan Bajet Tahunan Panitia

5. Melaksanakan Aktiviti Panatia yang telah Dirancangkan.

6. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia Termasuk Aktiviti Kokurikulum dalam Akademik.

7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem.

8. Menjalankan Tindakan Susulan.

9. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk Difailkan /Dihantar ke PPD/JPN.

Tamat

___________________________________________________________________________________ 48 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PROSES KERJA

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Pengetua

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM
8.2.4

MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1.1.2006

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA 1. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan. 2. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata pelajaran masing-masing. 3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. 4. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar.

Ketua Panitia

Guru

Pengetua

5. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. 6. Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran di Bilik Darjah. 7. Menjalankan Penilaian mengikut Jadual. dan dan

Guru

Pentaksiran

8. Menjalankan Tindakan Susulan.

NO. KELUARAN 01

NO. PINDAAN 00

TARIKH 1.1.2006

___________________________________________________________________________________ 49 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

CARTA ALIRAN

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM
8.2.4

MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mula

2. 1. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan.

2. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata Pelajaran masing-

masing.

3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. 4. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar.

5. Menyemak Buku Persediaan Mengajar.

6. Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah.

7. Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran mengikut Jadual.

8. Menjalankan Tindakan Susulan.

Tamat

___________________________________________________________________________________ 50 ______ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.