No.

Fail Peribadi :

JADUAL KEENAM

PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (peraturan 36)

Saya dengan ini mengesahkan bahawa No. Kad Pengenalan telah disahkan dalam jawatannya yang 3 tahun perkhidmatan

sekarang dan telah genap tempoh selama tidak kurang daripada

yang boleh dimasuk kira dan saya dengan ini memperakukan pegawai ini untuk diberi taraf berpencen.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Ketua Jabatan Kementerian/Jabatan Tarikh

: : : :

* Bagi kakitangan-kakitangan (guru dan bukan guru) di sekolah, Ketua Jabatan adalah Pengetua/Guru Besar. Manakala, bagi kakitangan di PPG/PPDK, Ketua Jabatan adalah Pegawai Pelajaran Gabungan/Daerah Kecil masing-masing.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.