http://sarjana.tripod.com/taraf1.

html

Meningkatkan profesionalisme perguruan Adalah amat mustahak diingat golongan pendidik di negara ini perlu sentiasa menghidupkan motivasi diri dengan menguatkan keazaman dan sedia menghadapi cabaran-cabaran baru, disamping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka sebagai golongan pendidik yang dihormati dan disanjungi oleh murid, ibubapa dan masyarakat. Budaya mengajar yang masih bersifat usang, tradisional dan kurang berkesan menangani masalah asas pendidikan seperti buta huruf, buta budaya, buta ilmu adalah di antara krisis pendidikan yang mencerminkan krisis profesionalisme perguruan di negara-negara membangun khususnya di Malaysia memerlukan resolusi yang lebih redikal dilakukan. Profesyen perguruan boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dari segi inovasi dari segi teknologi walaupun perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan pesatnya dan dalam sektorsektor lain. Selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat profesyen di negara ini perlu di reformasikan supaya ia benar-benar mampu menjadi agen perubahan kepada budaya literasi teknologi, khususnya bagi melahirkan masyarakat yang celik komputer dan bersikap terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik. Pendidikan guru perlu di reformasikan bagi menyediakan guru-guru yang berwibawa dengan ilmu pengetahuan, mengamalkan sikap nilai dan falsafah pendidikan yang progresif, dapat mengembangkan profesionalisme perguruan yang idealistik untuk membangunkan generasi muda yang celik budaya, mempunyai kualiti sosial dan moral yang tinggi, bersifat futuristik dan positif untuk mencapai kemajuan dan perubahan. Peranan profesyen perguruan dalam masyarakat membangun seperti Malaysia menjelang abad ke 21 tidak seharusnya di bataskan di atas andaian dan pandangan yang sempit. Sebarang langkah bagi mengongkong dan menyempitkan peranan golongan guru sudah tentu akan merugikan masyarakat dan negara. Profesyen perguruan harus berkembang dengan lebih pantas dan progresif bagi mencorakkan perkembangan individu, masyarakat dan negara. Dari satu segi yang lain, profession perguruan yang menjadi agen perubahan sosial harus menjadi penyelamat kepada krisis kemelut sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang bergelut dengan tuntutan kemajuan dan perubahan. Profesyen perguruan perlu diberi ruang yang lebih terbuka supaya konsep memasyarakatkan sekolah,

Langkah ini turut mencadngkan supaya pensyarah-pensyarah universiti mestilah memiliki diploma pendidikan bagi membolehkan mereka melayakkan diri untuk mengajar. pendidikan dan guru boleh memberi faedah yang besar kepada pembangunan masyarakat setempat.murid. Profesyen perguruan yang dinamis perlu melahirkan kepimpinan guru yang berkualiti. belajar untuk mengubah dan belajar untuk berubah. CABARAN PROFESION PERGURUAN Guru merupakan pendidik untuk melahirkan insan yang berilmu. Walaupun mendapat reaksi yang "panas dan sinis" daripada pensyarah dan professor. Profesion keguruan adalah satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar malah terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung profesion perguruan dewasa ini. sentiasa memperbaiki dan mempertahankan etika profesionalisme pendidikan. Ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang . berbanding dengan tugas yang mengabdikan diri sebagai golongan pendidikan yang berwibawa dan dapat menjadikan diri sendiri lebih berketrampilan dengan mendokong belajar seumur hidup (life long learning). Pendidikan sebagai asas pembinaan masa depan bangsa dan negara bergantung kepada profesyen perguruan yang berkembang secara dinamik dan progresif. cadangan ini bagaimanapun perlu dianggaap sebagai satu cadangan yang positif bagi meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan profesor di universiti khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah pengajaran. Usaha-usaha lain sepearti melatih pensyarah bagaimana mengajar di institusi pengajian tinggi. .

Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. Guru profesion adalah seseorang yang tahu menghasilkan kerja bermutu tinggi dalam bidangnya serta sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya di samping sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. mengira dan membaca kepada celik huruf. kini dan selamanya adalah sama iaitu mengajar. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap kerjaya ini. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. 2010 CABARAN PROFESION PERGURUAN Profesion keguruan adalah satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar malah terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung profesion perguruan dewasa ini. Seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan . Ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya bentuk tugasan ini bukan yang terancang tapi sesuatu tidak terduga. Di samping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru dalam mengharungi cabaran di era globalisasi. Jika dulu mereka dipandang tinggi tapi kini seakan-akan terpinggir. . April 18. dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. kelayakan. Seorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan. Guru profesional adalah seorang seseorang yang tahu menghasilkan kerja bermutu tinggi dalam bidangnya serta sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya di samping sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. Matlamat kerjaya seoarang guru ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan. Pandangan sebegini pasti akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia terjejas. Antara cabaran yang perlu ditangani para pendidik kini adalah untuk melahirkan masyarakat bersatu padu. Antara cabaran yang perlu ditangani para pendidik kini adalah untuk melahirkan masyarakat bersatu padu. bijak dan menjadi manusia berjaya. Matlamat kerjaya seorang guru ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan. Tapi kenapa kini pandangan masyarakat terhadap guru dan profesionnya mula berubah. Sumber maklumat : Harian Metro Sunday. Pandangan sebegini pasti akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia terjejas. mendidik serta merubah manusia yang bernama pelajar daripada keadaan tidak mengenal huruf. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi sesiapa saja kerana hanya mereka mempunyai kualiti. berketerampilan. Impak daripada tugas yang dilaksanakan ternyata memberi sumbangan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi dan masa depan generasi muda khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. pemantapan kebajikan dan kerjaya harus diberikan penekanan sewajarnya. Ini kerana masyarakat kini bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. minat.dihujani pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya bentuk tugasan ini bukan yang terancang tapi sesuatu tidak terduga. Impak daripada tugas yang dilaksanakan ternyata memberi sumbangan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi dan masa depan generasi muda khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. kewibawaan. Iltizam.

budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terang-terangan.Ini kerana masyarakat kini bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. keilmuan dan keluhuran peribadi. Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guruguru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). latihan iktisas yang mencukupi. kelengkapan.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. mendidik serta merubah manusia yang bernama pelajar daripada keadaan tidak mengenal huruf. kini. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. khidmat yang diperlui masyarakat.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. alim atau ulamak. Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. menikmati otonomi individu dan kumpulan. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan.muallim. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. mengira dan membaca kepada celik huruf. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. muaddib. bijak dan menjadi manusia berjaya. mementingkan mutu perkhidmatan. . 2. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai ‘Pendidikan Universiti dan Laporan CarrSaunders’.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. komitmen dan hubungannya dengan Allah. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. kini dan selamanya adalah sama iaitu mengajar. Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956). PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION 1.

Di samping itu. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. 3.Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Memandangkan . Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. dedikasi. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. 3. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. bersikap jujur. Umpananya. bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya.Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. menjadi kaunselor kepada murid-murid. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. perguruan dan lain-lain. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya.( contohnya : perundangan. Selain tugas dalam bilik darjah. bersabar.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. Walaubagaimanapun. Sebelum seseorang itu menjadi guru. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. perubatan. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. bertanggungjawab dan bermoral tinggi.) Berdasarkan ciri-ciri profesion. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan .

Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. 3. hiburan ( Video. khasnya dalam teknologi pendidikan. perancang. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). malah lebih daripada itu. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. teori-teori pengajaran-pembelajaran. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu . Oleh itu.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. pelaksana.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti.keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. perkhidmatan bank ( kad ATM). maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid.mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. pengurusan sekolah. 1996). telekomunikasi (telefon bimbit).5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan.1998) 3. penilai. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. 3.Sebagai pemangkin. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. guru harus boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan. pengawal dan sebagainya.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. VCD) dan lain-lain. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. pengurus. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. penyelia. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. teori pendidikan. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui ‘online’.

sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar.semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. jual-beli saham. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. hartanah dan sebagainya . Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. janayah : seperti peras ugut. 4. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan Profesion Keguruan . kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. Contohnya. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. Menurut Dr. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. Jika hal ini wujud. pecah rumah. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. Dalam hal seperti ini. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. ekonomi : urusan perniagaan. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. penculikan dan seumpamanya . di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful