http://sarjana.tripod.com/taraf1.

html

Meningkatkan profesionalisme perguruan Adalah amat mustahak diingat golongan pendidik di negara ini perlu sentiasa menghidupkan motivasi diri dengan menguatkan keazaman dan sedia menghadapi cabaran-cabaran baru, disamping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka sebagai golongan pendidik yang dihormati dan disanjungi oleh murid, ibubapa dan masyarakat. Budaya mengajar yang masih bersifat usang, tradisional dan kurang berkesan menangani masalah asas pendidikan seperti buta huruf, buta budaya, buta ilmu adalah di antara krisis pendidikan yang mencerminkan krisis profesionalisme perguruan di negara-negara membangun khususnya di Malaysia memerlukan resolusi yang lebih redikal dilakukan. Profesyen perguruan boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dari segi inovasi dari segi teknologi walaupun perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan pesatnya dan dalam sektorsektor lain. Selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat profesyen di negara ini perlu di reformasikan supaya ia benar-benar mampu menjadi agen perubahan kepada budaya literasi teknologi, khususnya bagi melahirkan masyarakat yang celik komputer dan bersikap terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik. Pendidikan guru perlu di reformasikan bagi menyediakan guru-guru yang berwibawa dengan ilmu pengetahuan, mengamalkan sikap nilai dan falsafah pendidikan yang progresif, dapat mengembangkan profesionalisme perguruan yang idealistik untuk membangunkan generasi muda yang celik budaya, mempunyai kualiti sosial dan moral yang tinggi, bersifat futuristik dan positif untuk mencapai kemajuan dan perubahan. Peranan profesyen perguruan dalam masyarakat membangun seperti Malaysia menjelang abad ke 21 tidak seharusnya di bataskan di atas andaian dan pandangan yang sempit. Sebarang langkah bagi mengongkong dan menyempitkan peranan golongan guru sudah tentu akan merugikan masyarakat dan negara. Profesyen perguruan harus berkembang dengan lebih pantas dan progresif bagi mencorakkan perkembangan individu, masyarakat dan negara. Dari satu segi yang lain, profession perguruan yang menjadi agen perubahan sosial harus menjadi penyelamat kepada krisis kemelut sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang bergelut dengan tuntutan kemajuan dan perubahan. Profesyen perguruan perlu diberi ruang yang lebih terbuka supaya konsep memasyarakatkan sekolah,

Profesyen perguruan yang dinamis perlu melahirkan kepimpinan guru yang berkualiti.murid. Walaupun mendapat reaksi yang "panas dan sinis" daripada pensyarah dan professor. Langkah ini turut mencadngkan supaya pensyarah-pensyarah universiti mestilah memiliki diploma pendidikan bagi membolehkan mereka melayakkan diri untuk mengajar. . berbanding dengan tugas yang mengabdikan diri sebagai golongan pendidikan yang berwibawa dan dapat menjadikan diri sendiri lebih berketrampilan dengan mendokong belajar seumur hidup (life long learning). pendidikan dan guru boleh memberi faedah yang besar kepada pembangunan masyarakat setempat. Usaha-usaha lain sepearti melatih pensyarah bagaimana mengajar di institusi pengajian tinggi. sentiasa memperbaiki dan mempertahankan etika profesionalisme pendidikan. belajar untuk mengubah dan belajar untuk berubah. cadangan ini bagaimanapun perlu dianggaap sebagai satu cadangan yang positif bagi meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan profesor di universiti khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah pengajaran. CABARAN PROFESION PERGURUAN Guru merupakan pendidik untuk melahirkan insan yang berilmu. Ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang . Profesion keguruan adalah satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar malah terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung profesion perguruan dewasa ini. Pendidikan sebagai asas pembinaan masa depan bangsa dan negara bergantung kepada profesyen perguruan yang berkembang secara dinamik dan progresif.

Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. Antara cabaran yang perlu ditangani para pendidik kini adalah untuk melahirkan masyarakat bersatu padu. Seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan . Impak daripada tugas yang dilaksanakan ternyata memberi sumbangan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi dan masa depan generasi muda khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. kelayakan.dihujani pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya bentuk tugasan ini bukan yang terancang tapi sesuatu tidak terduga. April 18. Di samping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru dalam mengharungi cabaran di era globalisasi. dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Guru profesional adalah seorang seseorang yang tahu menghasilkan kerja bermutu tinggi dalam bidangnya serta sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya di samping sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. kewibawaan. Pandangan sebegini pasti akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia terjejas. Tapi kenapa kini pandangan masyarakat terhadap guru dan profesionnya mula berubah. mengira dan membaca kepada celik huruf. 2010 CABARAN PROFESION PERGURUAN Profesion keguruan adalah satu bentuk perkhidmatan sosial yang amat mencabar malah terdapat pelbagai tanggapan dan dakwaan berhubung profesion perguruan dewasa ini. Matlamat kerjaya seoarang guru ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan. mendidik serta merubah manusia yang bernama pelajar daripada keadaan tidak mengenal huruf. berketerampilan. . bijak dan menjadi manusia berjaya. Guru profesion adalah seseorang yang tahu menghasilkan kerja bermutu tinggi dalam bidangnya serta sentiasa bersedia berkongsi kepakarannya di samping sentiasa berusaha memperbaiki dirinya. Impak daripada tugas yang dilaksanakan ternyata memberi sumbangan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi dan masa depan generasi muda khususnya dalam konteks pembinaan modal insan. Pandangan sebegini pasti akan menyebabkan reputasi profesion perguruan yang sentiasa dipandang tinggi dan mulia terjejas. minat. Ini kerana masyarakat kini bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap kerjaya ini. Sumber maklumat : Harian Metro Sunday. Ada yang melihat sekolah sebagai sebuah organisasi yang dihujani pelbagai bebanan tugas dan ada kalanya bentuk tugasan ini bukan yang terancang tapi sesuatu tidak terduga. Seorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan. Antara cabaran yang perlu ditangani para pendidik kini adalah untuk melahirkan masyarakat bersatu padu. Iltizam. Jika dulu mereka dipandang tinggi tapi kini seakan-akan terpinggir. pemantapan kebajikan dan kerjaya harus diberikan penekanan sewajarnya. kini dan selamanya adalah sama iaitu mengajar. Matlamat kerjaya seorang guru ialah menghayati prinsip perkembangan yang berterusan. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi sesiapa saja kerana hanya mereka mempunyai kualiti.

Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran.muallim. bijak dan menjadi manusia berjaya. muaddib. alim atau ulamak. keilmuan dan keluhuran peribadi.Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa dan agama. Konsep Profesion dan nilaitaranya Sesuatu profesion yang sebenar adalah sesuatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan kemahiran intelek. mempunyai tatasusila perkhidmatan atau kod etika dan mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan (Lieberman 1956).Ini kerana masyarakat kini bersifat dinamik dan progresif serta mula menyedari bahawa pendidikan adalah alat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. mementingkan mutu perkhidmatan. kini.Masyarakat ketika itu menjadikan guru sebagai idola dan pakar rujuk dalam segala hal. Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. kini dan selamanya adalah sama iaitu mengajar. Para pendidik telah memperkatakan mengenai profesion perguruan dari masa ke semasa. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura (1949) terdapat satu symposium mengenai ‘Pendidikan Universiti dan Laporan CarrSaunders’. khidmat yang diperlui masyarakat. . komitmen dan hubungannya dengan Allah. mendidik serta merubah manusia yang bernama pelajar daripada keadaan tidak mengenal huruf. Kalau dulu guru terpaksa berhadapan dengan pihak penjajah secara terang-terangan.Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Pengenalan Sesungguhnya para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. 2. PERGURUAN SEBAGAI SATU PROFESION 1. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman dahulu sahaja tetapi juga masa kini. Mereka berfungsi bukan sahaja untuk memberi kesedaran pada diri sendiri malah juga masyarakat serta tentang hubungan. Guru adalah merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. latihan iktisas yang mencukupi. mengira dan membaca kepada celik huruf. budaya dan jati diri yang perlu dihadapi secara professional dan kreatif. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). Di antara perkara pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guruguru sekolah menengah untuk mendapat pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu pendidikan yang baik. jajahannya diterjemahkan dalam bentuk yang lain pula iaitu lebih mencabar lagi kerana ia melibatkan jajahan pemikiran. Pendidik dari kaca mata Islam merupakan murabbi. Kejayaan dan keberkesanan para guru terhadap tanggungjawab. Sejarah tidak pernah menipu manusia dan sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang penting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara. kelengkapan. menikmati otonomi individu dan kumpulan.

bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang. Untuk mendepani cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan kurikulum berkenaan. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion 3. perguruan dan lain-lain. Contohnya para guru boleh mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan. guru juga mempunyai peranan-peranan lain yang diharapkan oleh masyarakat. bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Sehubungan dengan kehendak tersebut guru harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan . Umpananya. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. 3. perubatan. Latihan itu termasuklah kefahaman terhadap sifat kejasmanian dan sifat psiklogi kanak-kanak serta teori penyampaian pelajaran. guru hari ini perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik generasi yang akan menerajuai negara ini. guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid. bersabar. Oleh itu kemahiran dan pengetahuan mengenai method-method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke semasa . dia mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya. dia perlu menerima latihan dalam perguruan untuk menjadi seorang guru yang bertauliah. Kebanyakan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.Nilaitara ini menjadi garis panduan dalam usaha memastikan tingkahlaku dipatuhi oleh setiap ahlinya.Kursus-kursus pendidikan yang dihadiri penting bagi seseorang guru untuk mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam profesion pendidikan yang kian mencabar dan kompleks ini. Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhinya.1 Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melaluai pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. mempunyai outonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan tersebut .Guru juga mesti mengetahuai keadah atau cara penyampaian dalam pengajarannya supaya murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan olehnya. Selain tugas dalam bilik darjah.2 Mempertingkatkan Profesionalisme Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Sebelum seseorang itu menjadi guru. Walaubagaimanapun. Di samping itu. Sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok. Mok Soon Sang ( 1996 ) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai : Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu.) Berdasarkan ciri-ciri profesion.( contohnya : perundangan. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. menjadi kaunselor kepada murid-murid. 3. guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik. seorang guru mesti mempunyai Sijil Perguruan atau Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebelum dia boleh mengajar di sekolah kerajaan. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukkan sahsiah murid. Di negara kita perguruan ini lebih mirip kepada pekerjaan (vocation) daripada profesion ( Awang Had Salleh 1980 ). dedikasi. samada seseorang guru itu menerima latihan perguruan atau tidak. Memandangkan . Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa. bersikap jujur.

penilai. profesion keguruan harus memperlengkapkan diri secara global dalam perkembangan penggunaan teknologi maklumat dalam kurikulum di sekolah. Guru diharapakan dapat mambawa isu-isu . Pelbagai usaha dijalankan oleh kerajaan untuk membangunkan teknologi maklumat seperti koridor raya multimedia [ multimedia super corridor (MSC)] yang menjadi pusat telekomunikasi dan penyiaran serantau dan antarabangsa.tetapi jika perlu keadah berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan dalam pentadbiran. 1996). sistem pentadbiran pendidikan serta kemahiran dan latihan guru ( Mok Soon Sang. Hal yang sama juga berlaku dalam kurikulum pendidikan di negara ini. Penubuhan sekolah bestari yang berteraskan penggunaan komputer merupakan salah satu bentuk kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu dan menguasai teknologi maklumat. guru menggunakan teknologi info-komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan ilmu di dunia semata-mata tetapi juga untuk meraih kepentingan ilmu akhirat kerana pendidikan berkualiti hanya akan dapat dicapai melalui keseimbangan dalam kedua-dua ilmu tersebut. 3. perkhidmatan bank ( kad ATM).1998) 3. Oleh itu.Sebagai pemangkin. Ilmu dan kemahiran dalam teknologi info-komunikasi yang dikuasai guru dapat digunakan sebagai pemankin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. pelaksana. Dalam era teknologi maklumat seperti sekarang. guru harus boleh membuat sesuatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan menilai semula hasil sesuatu perkara yang dijalankan.5 Berpengetahuan dan Berdaya Fikir Serta Berakhlak Seseorang guru dalam profesion keguruan ini perlu serba tahu.4 Mahir Menggunakan IT Bidang pendidikan sentiasa berkembang dan mengalami perubahan mengikut tuntutan zaman. malah lebih daripada itu. penyelia. teori-teori pengajaran-pembelajaran. 3.Perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan juga memerlukan guru untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. malah kemudahan teknologi telah menjadi satu cara hidup seperti penggunaan pengangkutan berasaskan teknologi (LRT). maka profesion keguruan diharapakan dapat membuat anjakan paradigma kepada budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran( Rohani Abdul Hamid. pengurus. Para guru pada hari ini telah bersikap produktif. VCD) dan lain-lain. Individu yang terlibat dalam profesion keguruan sebenarnya akan terlibat sebagai pentadbir. Kita tidak dapat menyangkal betapa cepatnya IT merubah dunia pembelajaran umpamanya muncul pembelajaran melalui ‘online’. Pendekatan ini bukan sahaja perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.Sebagai pentadbir ataupun pengurus. telekomunikasi (telefon bimbit).mengurus ataupun dalam perancangan sesuatu program. proaktif dan responsive terhadap perkembangan kecanggihan teknologi yang telah banyak mengajar anak bangsa kita supaya menjadi satu bangsa yang maju. perkembangan pesat percantuman teknologi-teknologi telekomunikasi dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa banyak cabaran kepada kita. pengurusan sekolah. pengawal dan sebagainya. perancang. Jadi rakyat negara ini harus dapat menangani kehidupan di era teknologi maklumat sehingga teknologi itu menjadi sebahagian daripada amalan biasa tanpa disedari. khasnya dalam teknologi pendidikan.keperluan pendidikan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020.3 Berupaya Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah Serta Berfikiran Kritis dan Kreatif Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar atau mendidik anak bangsa. komputer telah dijadikan sebagai satu kurikulum di sekolah. hiburan ( Video. teori pendidikan. menyebabkan pembangunan negara bergerak dengan rancak. kita berhadapan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian. Penggunaan komputer dalam pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai bidang pendidikan.

Menurut Dr. Enam belas nilai murni yang disarankan dalam kurikulum pendidikan perlu dimiliki oleh guru terlebih dahulu. ekonomi : urusan perniagaan. Muhamad Hasan Abdul Rahman iaitu Timbalan Dekan Pelajar dan Pembangunan. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) beliau menegaskan dalam usaha untuk memartabatkan Profesion Keguruan . Contohnya. Penutup Sistem pendidikan di negara ini akan sentiasa bergerak maju ke hadapan. penculikan dan seumpamanya . Dalam kurikulum pendidikan peringkat rendah dan menengah telah ditegaskan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam pengajaran. Hal yang sama juga perlu dihayati oleh guru. ini kerana masih ada lagi yang menganggap profesion perguruan sebagai kelas kedua. pendidikan memandu kereta adalah satu perkara yang dipandang serius oleh kerajaan pada masa ini. Oleh itu adalah mustahak bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini sentiasa berusaha mempertingkatkan kecekapan. peguam dan arkitek? Dalam konteks ini pihak kerajaan perlu bersungguh-sungguh dalam menjadikan profesion perguruan sebagai profesion yang unggul dan disegani ramai. dengan harapan mereka tidak akan berkelakuan sedemikian apabila mereka menjadi pemandu kelak. politik : hubungan negara di peringkat antarabangsa dan juga pergolakan politik sesebuah negara. Jika hal ini wujud. profesion keguruan juga perlu menyediakan diri dengan amalan nilai dan akhlak yang terpuji. sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan dan komuniti.Adakah peranan guru semakin hilang taringnya kerana masyarakat telah mengalih pandangan kepada kerjaya yang diiktiraf sebagai professional oleh pihak kerajaan seperti doktor. Namun kini sejauh mana kita mengiktiraf dan memartabatkan perguruan sebagai satu profesion adalah bergantung kepada anggapan masyarakat. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam kurikulum pendidikan adalah untuk memenuhi kehendak negara merealisasikan sebuah negara maju pada masa hadapan. guru diharapkan dapat menggunakan kebijaksanaan dan inisiatif sendiri dalam menggunakan isu-isu semasa untuk dikaji dan dibincangkan dengan pelajar. barulah tuntutan-tuntutan dalam perubahan kurikulum itu dapat ditangani. janayah : seperti peras ugut. kebolehan prestasi dari semasa ke semasa. hartanah dan sebagainya . jual-beli saham. Pelaksanaan penerapan nilai penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada negara pada masa hadapan. Melaluai pembacaan guru dapat menambah ilmu pengatahuan mengenai isu-isu semasa. pecah rumah.semasa untuk perbincangan dan mencari penyelesaiannya bersama-sama pelajar di dalam kelas. di Malaysia kadar kemalangan jalan raya adalah tinggi. 4. Setiap perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan yang diperkenalkan menjadi satu bentuk cabaran dalam profesion keguruan. Dalam hal seperti ini. Keselamatn di jalan raya dan cara-cara memandu yang selamat dan bertimbang rasa boleh dibincangkan di dalam kelas untuk menyedarkan pelajar tentang keperluan memperbaiki situasi yang terdapat sekarang. Dalam perubahan-perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful