Sumber Ajaran Islam

Qur’an menjadi sumber ajaran islam yang pertama ? .Mengapa Al.

1.Qur’an surat al.Baqarah: 2 Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya.Baqarah: 2) . petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (QS. Al. Al.

Anisa’: 59) . dan ulil amri di antara kamu” (QS. Al. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya).2.Nisa’ ayat 59 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman.Qur’an surat an.

yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul (HR. Sabda Nabi SAW Artinya: Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya. selama kalian berpegang pada keduanya.3. Muslim) .

Keistimewaan Al-Quran: • Terjaga sepanjang zaman • Dihafalkan jutaan umat. • Masih tertulis dalam bahasa aslinya .

Kisah-kisah sejarah 5. Prinsip-prinsip syariah : Pedoman manusia 3. ancaman siksa bagi yang berdosa 4.Kandungan Al-qur’an 1. Dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan . Janji dan kabar gembira kepada yang berbuat baik. Pokok-pokok keimanan (tauhid) : Rukun Iman 2.

Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari al-qur’an dan mengajarkannya .Keutamaan Al-qur’an 1. Bagi yang menghafalkan al-qur’an adalah umat Allah yang paling mulia 4. Mendapat pahala bagi yang mendengarkan dan membacanya 3. Penolong di hari kiamat 2.

Mengapa dijadikan sumber kedua setelah Al-Qur’an? .

an-Najm: 3 – 4) .Qur’an surat an-Najm ayat 3 – 4 Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Al.1. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (QS.

Kedudukan hadits Sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran: • Memperkuat ketentuan dalam al.Quran • Memberikan tafsir/ perincian • Menetapkan hukum .

IJTIHAD .

surat al-Nur ayat 53 dan surat Fathir ayat 42. . Semua kata itu berarti pengerahan segala kemampuan dam kekuatan (badzl al-wus’I wa al-thaqoh). arti Ijtihad dalam artian jahada terdapat di dalam al-Qur’an surat alNahl ayat 38. atau juga berarti berlebihan dalam besumpah (al-mubalaghat fi al-yamin).• Menurut al-Qur’an.

kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS an. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya).Nisa: 59) . dan ulil amri di antara kamu.Ijtihad Hai orang-orang yang beriman.

Kedudukan Ijtihad • Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al – Qur’an dan As-Sunah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara’ yang dalilnya tidak terdapat dalam Al – Qur’an maupun hadits dengan tegas. .

macam Ijtihad • Qiyas • Ijma’ • Istikhsan • Maslahah mursalah .Macam.

• Mengetahui bahasa arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu. meskipun tidak hapal diluar kepala. • Mengetahui ilmu usul fiqih dan qoidah-qoidah fiqih yang seluas-luasnya .Syarat – syarat Mujtahid • Mengetahui isi Al-Qur’an dan hadits yang bersangkutan denagn hokum itu.

Tingkatan Ijtihad • Ijtihad Darakil Ahkam ( menghasilkan hukum yang belum ada ) • Ijtihad Tatbiqil Ahkam ( menerapkan hukum atau kaidah atas tempat yang menerimanya) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.