Sumber Ajaran Islam

Mengapa Al.Qur’an menjadi sumber ajaran islam yang pertama ? .

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (QS.Baqarah: 2) .Baqarah: 2 Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya.Qur’an surat al.1. Al. Al.

dan ulil amri di antara kamu” (QS.2. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). Anisa’: 59) . Al.Qur’an surat an.Nisa’ ayat 59 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman.

selama kalian berpegang pada keduanya. Muslim) . yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul (HR. Sabda Nabi SAW Artinya: Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya.3.

Keistimewaan Al-Quran: • Terjaga sepanjang zaman • Dihafalkan jutaan umat. • Masih tertulis dalam bahasa aslinya .

Kandungan Al-qur’an 1. Prinsip-prinsip syariah : Pedoman manusia 3. Janji dan kabar gembira kepada yang berbuat baik. Pokok-pokok keimanan (tauhid) : Rukun Iman 2. Dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan . ancaman siksa bagi yang berdosa 4. Kisah-kisah sejarah 5.

Keutamaan Al-qur’an 1. Mendapat pahala bagi yang mendengarkan dan membacanya 3. Bagi yang menghafalkan al-qur’an adalah umat Allah yang paling mulia 4. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari al-qur’an dan mengajarkannya . Penolong di hari kiamat 2.

Mengapa dijadikan sumber kedua setelah Al-Qur’an? .

Qur’an surat an-Najm ayat 3 – 4 Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. an-Najm: 3 – 4) .1. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (QS. Al.

Quran • Memberikan tafsir/ perincian • Menetapkan hukum .Kedudukan hadits Sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran: • Memperkuat ketentuan dalam al.

IJTIHAD .

Semua kata itu berarti pengerahan segala kemampuan dam kekuatan (badzl al-wus’I wa al-thaqoh). .• Menurut al-Qur’an. surat al-Nur ayat 53 dan surat Fathir ayat 42. atau juga berarti berlebihan dalam besumpah (al-mubalaghat fi al-yamin). arti Ijtihad dalam artian jahada terdapat di dalam al-Qur’an surat alNahl ayat 38.

Ijtihad Hai orang-orang yang beriman. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu.Nisa: 59) . dan ulil amri di antara kamu. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS an. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Kedudukan Ijtihad • Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al – Qur’an dan As-Sunah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara’ yang dalilnya tidak terdapat dalam Al – Qur’an maupun hadits dengan tegas. .

macam Ijtihad • Qiyas • Ijma’ • Istikhsan • Maslahah mursalah .Macam.

meskipun tidak hapal diluar kepala. • Mengetahui ilmu usul fiqih dan qoidah-qoidah fiqih yang seluas-luasnya . • Mengetahui bahasa arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu.Syarat – syarat Mujtahid • Mengetahui isi Al-Qur’an dan hadits yang bersangkutan denagn hokum itu.

Tingkatan Ijtihad • Ijtihad Darakil Ahkam ( menghasilkan hukum yang belum ada ) • Ijtihad Tatbiqil Ahkam ( menerapkan hukum atau kaidah atas tempat yang menerimanya) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful