PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 2) KAJIAN MASA DEPAN

3/17/12

Pendekatan ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia 3/17/12 • . • Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu pendekatan.pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu.Pendekatan pembelajaran berasaskan projek.

• Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan 3/17/12 .

• • 3/17/12 . Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran.Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar.

dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. Guru sebagai fasilitator. 3/17/12 . data. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. memproses maklumat dan data.• • • Pembelajaran merentasi kurikulum. maklumat.

pengalaman dan kebolehan murid. • 3/17/12 . Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. memproses maklumat dan data. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. data.• Berasaskan kemahiran. pengetahuan. maklumat.

  . • Menolong pelajar dalam memahami 3/17/12 dan mengaplikasikan pengetahuan. • Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.Pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari • Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai.

• Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. 3/17/12 • . Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. berkomunikasi dan pengurusan kendiri.

strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek 3/17/12 .

• Menentukan jadual kerja. • Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. • Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. • Penilaian projek perlu mencerminkan 3/17/12 .• Memberi tugasan mengikut kurikulum.

• Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. • Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek.• Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. 3/17/12 .

penyelarasan dan pemurnian projek  • Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek 3/17/12 .• Penyediaan JPT dan PMM • Pembentangan.

SEKIAN TERIMA KASIH 3/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful