PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 2) KAJIAN MASA DEPAN

3/17/12

Pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Pendekatan ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia 3/17/12 • .pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu. • Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu pendekatan.

• Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan 3/17/12 .

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar. • • 3/17/12 . Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran.

memproses maklumat dan data. Guru sebagai fasilitator. data. 3/17/12 .• • • Pembelajaran merentasi kurikulum. maklumat. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan.

maklumat. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri.• Berasaskan kemahiran. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. memproses maklumat dan data. pengetahuan. • 3/17/12 . pengalaman dan kebolehan murid. data.

• Menolong pelajar dalam memahami 3/17/12 dan mengaplikasikan pengetahuan.  .Pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari • Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. • Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.

3/17/12 • . Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah.• Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. berkomunikasi dan pengurusan kendiri.

strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek 3/17/12 .

• Memberi tugasan mengikut kurikulum. • Menentukan jadual kerja. • Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. • Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. • Penilaian projek perlu mencerminkan 3/17/12 .

• Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. 3/17/12 . • Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek.• Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek.

• Penyediaan JPT dan PMM • Pembentangan. penyelarasan dan pemurnian projek  • Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek 3/17/12 .

SEKIAN TERIMA KASIH 3/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful