PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 2) KAJIAN MASA DEPAN

3/17/12

pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu.Pendekatan pembelajaran berasaskan projek. • Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu pendekatan. Pendekatan ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia 3/17/12 • .

• Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan 3/17/12 .

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar. Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran. • • 3/17/12 .

Proses ini melibatkan pengumpulan bahan.• • • Pembelajaran merentasi kurikulum. data. 3/17/12 . memproses maklumat dan data. Guru sebagai fasilitator. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. maklumat.

• 3/17/12 . Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. data. pengetahuan. pengalaman dan kebolehan murid. memproses maklumat dan data.• Berasaskan kemahiran. maklumat.

• Menolong pelajar dalam memahami 3/17/12 dan mengaplikasikan pengetahuan.Pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari • Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai.  . • Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.

berkomunikasi dan pengurusan kendiri. Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah.• Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. 3/17/12 • .

strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek 3/17/12 .

• Menentukan jadual kerja. • Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. • Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. • Penilaian projek perlu mencerminkan 3/17/12 .• Memberi tugasan mengikut kurikulum.

• Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. 3/17/12 .• Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. • Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat.

• Penyediaan JPT dan PMM • Pembentangan. penyelarasan dan pemurnian projek  • Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek 3/17/12 .

SEKIAN TERIMA KASIH 3/17/12 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.