PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 2) KAJIAN MASA DEPAN

3/17/12

• Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu pendekatan. Pendekatan ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia 3/17/12 • .Pendekatan pembelajaran berasaskan projek.pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu.

• Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan 3/17/12 .

• • 3/17/12 .Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar. Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran.

dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. data. memproses maklumat dan data. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. 3/17/12 . maklumat. Guru sebagai fasilitator.• • • Pembelajaran merentasi kurikulum.

data. memproses maklumat dan data. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan.• Berasaskan kemahiran. pengalaman dan kebolehan murid. pengetahuan. maklumat. • 3/17/12 .

  . • Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.Pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari • Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. • Menolong pelajar dalam memahami 3/17/12 dan mengaplikasikan pengetahuan.

Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. berkomunikasi dan pengurusan kendiri.• Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. 3/17/12 • .

strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek 3/17/12 .

• Penilaian projek perlu mencerminkan 3/17/12 . • Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. • Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat.• Memberi tugasan mengikut kurikulum. • Menentukan jadual kerja.

• Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. 3/17/12 . • Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek.• Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek.

• Penyediaan JPT dan PMM • Pembentangan. penyelarasan dan pemurnian projek  • Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek 3/17/12 .

SEKIAN TERIMA KASIH 3/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful