PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 2) KAJIAN MASA DEPAN

3/17/12

Pendekatan pembelajaran berasaskan projek. • Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu pendekatan. Pendekatan ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia 3/17/12 • .pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu.

• Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan 3/17/12 .

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar. • • 3/17/12 . Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran.

Guru sebagai fasilitator. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. 3/17/12 .• • • Pembelajaran merentasi kurikulum. memproses maklumat dan data. maklumat. data. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan.

• 3/17/12 . pengalaman dan kebolehan murid. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. pengetahuan. memproses maklumat dan data. maklumat. data.• Berasaskan kemahiran. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri.

• Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.  .Pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari • Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. • Menolong pelajar dalam memahami 3/17/12 dan mengaplikasikan pengetahuan.

3/17/12 • . Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah.• Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. berkomunikasi dan pengurusan kendiri.

strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek 3/17/12 .

• Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. • Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat.• Memberi tugasan mengikut kurikulum. • Penilaian projek perlu mencerminkan 3/17/12 . • Menentukan jadual kerja.

• Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. • Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. • Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. 3/17/12 .

penyelarasan dan pemurnian projek  • Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek 3/17/12 .• Penyediaan JPT dan PMM • Pembentangan.

SEKIAN TERIMA KASIH 3/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful