PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 2) KAJIAN MASA DEPAN

3/17/12

pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu. • Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu pendekatan.Pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Pendekatan ini menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan melalui pemerhatian serta kajian di lapangan atau dunia 3/17/12 • .

• Pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek boleh dilakukan secara individu atau kumpulan 3/17/12 .

Ciri-ciri Pembelajaran Berasaskan Projek • Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai Berorientasikan dunia sebenar. Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran. • • 3/17/12 .

memproses maklumat dan data. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri.• • • Pembelajaran merentasi kurikulum. Guru sebagai fasilitator. 3/17/12 . maklumat. data.

pengetahuan. pengalaman dan kebolehan murid. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. maklumat. • 3/17/12 . Proses ini melibatkan pengumpulan bahan.• Berasaskan kemahiran. data. memproses maklumat dan data.

• Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P.Pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari • Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai.  . • Menolong pelajar dalam memahami 3/17/12 dan mengaplikasikan pengetahuan.

• Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. berkomunikasi dan pengurusan kendiri. Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. 3/17/12 • .

strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek 3/17/12 .

• Memberi tugasan mengikut kurikulum. • Menentukan jadual kerja. • Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. • Penilaian projek perlu mencerminkan 3/17/12 . • Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil.

3/17/12 . • Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. • Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat.• Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek.

penyelarasan dan pemurnian projek  • Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek 3/17/12 .• Penyediaan JPT dan PMM • Pembentangan.

SEKIAN TERIMA KASIH 3/17/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful