AKTA KETERANGAN, 1950 (Akta 56

)
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN BAHAGIAN I KERELEVANAN BAB I PERMULAAN Seksyen 1 2 3 4 Tajuk ringkas Takat Tafsiran Anggapan BAB II KERELEVANAN FAKTA-FAKTA Am 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keterangan boleh diben mengenai fakta ISU dan fakta relevan Kerelevanan fakta-fakta yang menjadi sebahagian danpada transaksi yang sama Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian, sebab atau kesan bagi fakta isu Motif, persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengemukakan fakta-fakta relevan Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama Bila fakta-fakta yang selainnya tak relevan menjadi relevan Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta-fakta yang membolehkan mabkamah menentukan amaunnya adalah relevan Fakta-fakta yang relevan apabila hak atau adat dipersoalkan Fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh 485

Seksyen 15 Fakta-fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja 16 Bila adanya perjalanan urusan relevan Pengakuan dan Pengakuan Salah 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pengakuan dan pengakuan salah ditaknfkan Pengakuan oleh pihak dalam prosiding, ejennya atau orang yang ada kepentingan Pengakuan oleh orang-orang yang kedudukannya mesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman Pengakuan oleh orang-orang yang disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman Membuktikan pengakuan bagi menentang orang-orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka Bila pengakuan hsan mengenai kandungan dokumen menjadi relevan Bila pengakuan dalam kes sivil relevan Bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan, ugutan atau janji menjadi tak relevan dalam prosiding jenayah Pengakuan salah kepada pegawai pohs berpangkat rendah daripada Inspektor tidak boleh dibuktikan Pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan pohs tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya Setakat mana maklumat yang ditenma daripada tertuduh boleh dibuktikan Pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan, ugutan atau janji adalah relevan Pengakuan salah yang selainnya relevan tidak boleh menjadi tak relevan oleh sebab janji akan merahsiakannya, dsb Pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menjejaskan orang yang membuatnya dan orang-orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad tetapi boleh mengestop

29 30

31

31A (Dipotong) 486

Pernyataan oleh Orang-orang yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi Seksyen 32 Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai, dsb adalah relevan Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya akan kebenaran fakta-fakta yang tersebut di dalamnya Pernyataan-pemyataan yang Dibuat dalam Hal Keadaan Khas 34 35 36 37 Bila catatan dalam buku akaun relevan Kerelevanan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan Kerelevanan pernyataan di dalam peta, carta dan pelan Kerelevanan pernyataan mengenai fakta dan jenis awam yang terkandung di dalam sesuatu perundangan atau pembentahuan tertentu Kerelevanan pernyataan mengenai mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendaki Dibuktikan 39 Keterangan yang dikehendaki diben apabila pernyataan adalah sebahagian danpada percakapan, dokumen, buku atau sin suratsurat atau kertas-kertas Penghakiman Mahkamah Bila Relevan 40 41 42 43 44 Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua Kerelevanan probet, dsb sesuatu penghakiman dalam bidang kuasa

33

38

Kerelevanan dan kesan penghakiman, penntah atau dekn lain danpada yang tersebut dalam seksyen 41 Bila penghakiman, dsb, lain danpada yang tersebut dalam seksyen 40 hingga 42 relevan Fraud atau pakat suht bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetenan mahkamah boleh dibuktikan
487

relevan Bila pendapat mengenai pertalian relevan Bila alasan-alasan pendapat relevan Bila Watak Relevan 52 53 54 55 Dalam kes-kes sivil. watak bagi membuktikan kelakuan yang ditomahkan adalah tak relevan Dalam kes-kes jenayah watak baik dahulunya adalah relevan Watak buruk dahulunya adalah tak relevan kecuali bila menjawab Watak boleh mempengaruhi ganti rugi BAHAGIAN II PEMBUKTIAN BAB III FAKTA-FAKTA YANG TAK PERLU DIBUKTIKAN 56 57 58 Fakta yang diben pengiktirafan kehakiman tak perlu dibuktikan Fakta-fakta yang mahkamah mesti memben pengiktirafan kehakiman Fakta-fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan BAB IV KETERANGAN LISAN 59 60 Membuktikan fakta-fakta dengan keterangan hsan Keterangan hsan mestilah secara langsung BAB V KETERANGAN DOKUMEN 61 62 63 64 Membuktikan kandungan dokumen Keterangan primer Keterangan sekunder Membuktikan dokumen dengan keterangan primer 488 . 46 47 48 49 50 51 Pendapat pakar Fakta mengenai pendapat-pendapat pakar Bila pendapat mengenai tuhsan tangan relevan Bila pendapat mengenai adanya hak atau adat relevan Bila pendapat mengenai kelaziman dan kepercayaan.Bila Pendapat Orang Ketiga Relevan Seksyen 45. dsb.

suratkhabar. dsb Anggapan mengenai dokumen yang boleh ditenma di England tanpa bukti tentang meten atau tandatangan Anggapan mengenai peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Anggapan mengenai kumpulan undang-undang dan laporan keputusan-keputusan Anggapan mengenai surat kuasa wakil 489 . dsb Dokumen Awam 74 75 76 77 78 78A Dokumen Awam Dokumen persendinan Salman diperakui bagi dokumen awam Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui Bukti bagi dokumen rasmi tertentu Bukti dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer Anggapan Mengenai Dokumen 79 80 81 82 83 84 85 Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui Anggapan mengenai dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan Anggapan mengenai Warta. tulisan atau meten dengan Iain-lain yang diakui atau dibuktikan Kebolehtenmaan keterangan dokumen dalam kes sivil.Seksyen 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73A Hal-hal dalam mana keterangan sekunder bagi dokumen boleh diben Kaedah-kaedah mengenai notis untuk mengemukakan Bukti mengenai tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan Bukti mengenai penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi Bukti jika saksi yang mengakusaksi tidak dijumpai Pengakuan tentang penyempurnaan oleh pihak kepada dokumen yang diakusaksikan Bukti apabila saksi yang mengakusaksi menafikan penyempumaan Bukti mengenai dokumen yang tidak dikehendaki oleh undangundang supaya diakusaksikan Membandingkan tandatangan.

pembenan dan lam-lam pelupusan harta yang dituliskan dalam bentuk dokumen Penymgkiran keterangan mengenai perjanjian lisan Penymgkiran keterangan yang menghurai atau meminda dokumen yang ambigus Penymgkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen kepada fakta yang ada Keterangan mengenai dokumen yang tak bererti berkenaan fakta yang ada Keterangan mengenai pemakaian bahasa yang boleh dipakai hanya bagi seorang danpada beberapa orang Keterangan mengenai pemakaian bahasa kepada satu danpada dua set fakta apabila kesemua bahasa ltu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu Keterangan mengenai pengertian huruf-huruf yang sukar dibaca. dsb . peta dan carta Anggapan mengenai perutusan telegraf Anggapan mengenai penyempurnaan wajar. yang ditenma menurut kuasa seksyen 90A Seksyen 90A dan 90B mengatasi peruntukan-peruntukan lain Akta mi. dan pernyataan yang terkandung dalamnya Nilai yang boleh dibenkan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen. dll Siapa yang boleh memben keterangan mengenai perjanjian yang memvanasikan terma-terma dokumen Pentafsiran wasiat 490 90c 98 99 100 .Seksyen 86 87 88 89 90 Anggapan mengenai sahnan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing Anggapan mengenai buku. Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. bagi dokumen yang tidak dikemukakan Anggapan mengenai dokumen yang 20 tahun lamanya Dokumen yang Dikeluarkan oleh Komputer 90A 90B Kebolehtenmaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. dan mana-mana undangundang bertulis BAB VI PENYINGKIRAN KETERANGAN LISAN OLEH KETERANGAN DOKUMEN 91 92 93 94 95 96 97 Keterangan mengenai terma-terma kontrak.

bailee atau penenma izin BAB DC 118 119 SAKSI Siapa boleh memben keterangan Saksi bisu 491 .BAHAGIAN III PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN BAB VH BEBAN BUKTI Seksyen 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Beban bukti Pada siapa terletaknya beban bukti Beban bukti mengenai fakta tertentu Beban membuktikan fakta yang dikehendaki dibuktikan supaya keterangan boleh ditenma Beban membuktikan bahawa kes tertuduh termasuk dalam kecuahan Beban membuktikan fakta yang diketahui khas Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masib hidup dalam masa tiga puluh tahun. pnnsipal dan ejen Beban bukti mengenai keempunyaan Bukti ketulusan dalam transaksi-transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif Kelahiran dalam masa perkahwinan adalah bukti muktamad tentang kesahtarafan Anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah 13 tahun tak berupaya melakukan rogol Mahkamah boleh menganggap kewujudan sesuatu fakta tertentu BAB 115 116 117 Estopel vm ESTOPEL Estopel tenan dan estopel penenma lzm orang yang memiliki harta tak alih Estopel penenma bil pertukaran. Beban membuktikan bahawa orang yang telah tidak didengan apaapa khabar selama tujuh tahun masih hidup Beban bukti mengenai pertahan dalam kes-kes pekongsi. tuan tanah dan tenan.

pemenksaan balas.Seksyen 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Pihak-pihak dalam guaman sivil dan isten dan suami Hakim. pemenksaan semula Susunan pemenksaan dan arahan bagi pemenksaan semula Pemenksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan dokumen Saksi-saksi mengenai watak Soalan memimpin Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya Bila soalan memimpin boleh ditanya Keterangan mengenai perkara bertulis Pemenksaan balas mengenai pernyataan bertulis terdahulu Soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemenksaan balas Bila saksi akan dipaksa menjawab 492 133A Keterangan seseorang kanak-kanak yang masih muda 146A Sekatan-sekatan terhadap keterangan di perbicaraan rogol . dll Keistimewaan tidak terlepas jika keterangan diben secara sukarela Komumkasi sulit dengan penasihat undang-undang Pengemukaan suratikatan haknulik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak Pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memihkmya boleh enggan mengemukakan Saksi tidak dikecualikan danpada menjawab soalan atas alasan bahawa jawapan ltu akan mehbatkannya dalam jenayah Rakan sejenayah Bilangan saksi BAB X PEMERIKSAAN SAKSI 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Susunan bagi pengemukaan dan pemenksaan saksi Mahkamah akan memutuskan kebolehtenmaan keterangan Pemenksaan utama. Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret Komumkasi dalam tempoh perkahwinan Keterangan mengenai hal-ehwal Negara Komumkasi rasmi Maklumat mengenai perlakuan kesalahan Komumkasi profesional Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa.

Seksyen 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh dibuat dan bila saksi boleh dipaksa menjawab Soalan tidak boleh dibuat tanpa alasan-alasan munasabah Prosedur mahkamah jika soalan dibuat tanpa alasan munasabah Soalan lucah dan skandal Soalan yang bertujuan menghina atau menggusar Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan menguji kebenaran Soalan oleh sesuatu pihak kepada saksmya sendin Mencabar kebolehpercayaan saksi Soalan yang mungkin menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh ditenma Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian mengenai fakta yang sama Apa perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33 Mempenngatkan semula Testimoni mengenai fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 159 Hak pihak lawan mengenai tulisan yang digunakan untuk mempenngatkan semula Pengemukaan dokumen dan terjemahannya Memben sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah diben notis Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah diben notis Kuasa Hakim mengemukakan soalan atau memermtahkan pengemukaan Kuasa jun atau pengapit hakim mengemukakan soalan BAB XI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KETERANGAN DENGAN CARA TAK WAJAR Tiada perbicaraan baru kerana penenmaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar 167 493 .

Ruangan ini dibiarkan kosong dengan sengaja 494 .

dengan menggunakan— (a) huruf. Dalam Akta mi. melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— "dokumen" ertinya apa-apa hal yang dinyatakan.AKTA KETERANGAN 1950* (Akta 56) SUATU Akta bagi menentukan undang-undang keterangan [Malaysia Barat — 23hb Mei 1950. barang atau artikel. atau bagaimana jua pun digambarkan. ' Dikanunkan dalam tahun 1950 sebagai Ordinan No 11 Tahun 1950 Dmarkan sebagai Undang-Undang Malaysia Akta 56 dalam tahun 1971 495 . penhalan. pita. tetapi tidak dipakai bagi afidavit yang diserahkan kepada mana-mana mahkamah atau pegawai dan juga tidak dipakai bagi prosidmg di hadapan seseorang pemmbangtara 3. bahan. tanda. 1950 2. Akta mi hendaklah dipakai bagi segala prosiding kehakiman di dalam atau di hadapan mana-mana mahkamah. lambang. termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera. Tajuk ringkas. Tafsiran. Malaysia Timur — Ihb November 1971 ] BAHAGIAN I KERELEVANAN BAB I PERMULAAN 1. Akta mi bolehlah dinamakan Akta Keterangan. simbol. filem. atau apa jua pun bentuk pernyataan. atas apa-apa benda. dipenhalkan. (b) apa-apa rakaman visual (sama ada lmej kaku atau bergerak). atau gambaran lain. runut bunyi atau apa jua pun peranti lain. lsyarat. Takat. angka.

dan suatu jarak. (d) suatu rakaman. yang dimaksudkan untuk digunakan atau yang mungkin digunakan bagi tujuan menyatakan. mempenhalkan. bahan atau barang lain lalah dokumen Lukisan.(c) apa-apa rakaman bunyi. gambar atau kankatur lalah dokumen Fotograf atau negatif lalah dokumen Rakaman pita komunikasi telefon. termasuklah rakaman pemancaran fotografi atau pemancaran visual lam dan suatu jarak. atau apa-apa bunyi. mekamkal atau rakaman lam dan walau bagaimana jua pun dibuat. lalah dokumen Hal yang dirakamkan. cara yang disebut dalam perenggan (a). keadaan benda atau hubungan benda yang boleh ditanggap dengan pancamdera. batu. pelan. lalah dokumen Rakaman fotografi atau rakaman visual lam. didapatkan semula atau dikeluarkan oleh komputer lalah dokumen "fakta" ertmya dan meliputi— (a) apa-apa benda. citra. graf atau lakaran lalah dokumen Insknpsi pada kayu. atau dengan apa jua cara sekalipun menggambarkan. magnetik. disimpan. atau dengan lebih daripada satu cara yang disebut dalam perenggan (a). hal ltu. atau pemancaran. apa-apa hal dengan mana-mana. diproses. (b) apa-apa keadaan mental yang disedan oleh seseorang. atau apa-apa jua pun rakaman elektronik. dihtografkan atau difotografkan lalah dokumen Peta. atau apa-apa benda. termasuklah rakaman komumkasi sedetnikian yang dipancarkan dari suatu jarak. (b) atau (c). dedenyut elektronik. logam. MISALAN Tulisan lalah dokumen Perkataan yang dicetak. atau apa jua pun data lain. atau apa-apa kombinasi. (b). (c) dan (d). MISALAN (a) Bahawa ada barang-barang tertentu yang diatur mengikut suatu susunan tertentu lalah suatu fakta (b) Bahawa seseorang telah mendengar atau mehhat sesuatu lalah suatu fakta 496 .

"komputer" ertinya apa-apa peranti bagi merekodkan. MISALAN A dituduh membunuh B Dalam perbicaraannya fakta-fakta benkut boleh menjadi isu bahawa A telah menyebabkan kematian B . bertindak dengan suci hati atau secara fraud. menyimpan. atau pada suatu masa tertentu sedar atau telah sedar akan suatu perasaan tertentu. memproses. atau menggunakan suatu perkataan khusus dengan suatu pengertian tertentu. atau bagi melaksanakan mana-mana satu fungsi ltu atau lebih. "keterangan" mehputi— (a) segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah dibuat di hadapannya oleh saksi-saksi berhubungan dengan perkara-perkara fakta yang disiasat: pernyataan sedemikian disebut keterangan lisan. bahawa A. (b) segala dokumen yang dikemukakan bagi pemenksaan mahkamah dokumen-dokumen sedemikian disebut keterangan dokumen.(c) Bahawa seseorang telah menyebut perkataan-perkataan tertentu lalah suatu fakta (d) Bahawa seseorang berpegang kepada suatu pendapat tertentu. wujudnya. keadaan atau takat apa-apa hak. tak daya mengetahui keadaan perbuatannya ltu oleh sebab akalnya tidak sempurna "filem" termasuk mikrofilem dan apa-apa negatif. lalah suatu fakta (e) Bahawa seseorang ada mempunyai suatu reputasi tertentu lalah suatu fakta "fakta ISU" ertinya apa-apa fakta dan mana semestinya berlkut. mendapatkan semula atau raengeluarkan apa-apa maklumat atau hal lain. mempunyai suatu mat tertentu. bahawa A telah berniat hendak menyebabkan kematian B . pada masa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian B . habihti atau ketakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam sesuatu guaman atau presiding. bahawa A telah mendapat provokasi yang besar dan mengejut danpada B . sama ada dengan sendmnya atau berhubungan dengan fakta lain. tidak kira dengan nama atau penhalan apa 497 . tidak wujudnya.

"relevan": sesuatu fakta dikatakan relevan dengan suatu fakta lam apabila fakta ltu mempunyai hubungan dengan yang lam ltu dengan mana-mana satu cara yang tersebut dalam peruntukanperuntukan Akta mi berhubungan dengan kerelevanan fakta. dan (d) tiap-tiap orang yang diben kuasa menurut undang-undang mengambil keterangan. mahkamah sama ada percaya fakta ltu wujud atau berpendapat wujudnya fakta ltu sebegitu mungkm hingga seseorang yang berhemat patut. (b) Hakim Mahkamah Sesyen. bertindak atas sangkaan bahawa fakta ltu wujud. dan jika dua komputer atau lebih menjalankan mana-mana satu fungsi ltu atau lebih dalam satu kombinasi atau berturutan atau walau bagaimana jua pun selainnya disatukan. "mahkamah" ertmya mahkamah yang ditubuhkan oleh atau di bawah Bahagian IX Perlembagaan Persekutuan dan mehputi— (a) Hakim. "negatif' ertmya suatu fotograf negatif lutsmar pada apa-apa benda atau bahan. "tidak terbukti": sesuatu fakta ltu dikatakan "tidak terbukti" apabila fakta ltu tidak terbukti dan tidak terbukti sebaliknya 498 . bertindak atas sangkaan bahawa fakta ltu tidak wujud. dalam hal keadaan tertentu. (c) Majistret. setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya. kecuah pemmbangtara. "terbukti sebahknya": sesuatu fakta ltu dikatakan "terbukti sebaliknya" apabila. mahkamah sama ada percaya fakta ltu tidak wujud atau berpendapat tidak wujudnya fakta ltu sebegitu mungkin hmgga seseorang yang berhemat patut. dalam hal keadaan tertentu. komputer-komputer ltu hendaklah dikira sebagai satu komputer. "mikrofilem" ertmya apa-apa bahan lutsmar yang mempunyai lmej visual dalam saiz yang dikurangkan sama ada secara tunggal atau sebagai suatu sin dan termasuk mikrofis. setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya. "terbukti" sesuatu fakta ltu dikatakan "terbukti" apabila.pun peranti ltu disebut. dan termasuk apa-apa fotograf negatif lutsinar yang dibuat danpada fotograf negatif asal.

atau boleh meminta buktinya. (2) Apabila diarahkan oleh Akta mi bahawa mahkamah hendaklah menganggap sesuatu fakta. Keterangan boleh diben dalam mana-mana guaman atau prosidmg mengenai wujud atau tidak wujudnya tiap-tiap fakta isu dan mengenai apa-apa fakta lam yang ditetapkan kemudian daripada ini sebagai relevan. apabila terbuktinya fakta yang satu itu. BAB II KERELEVANAN FAKTA-FAKTA Am 5. dan tidak mengenai mana-mana fakta lam Hurawn — Seksyen mi tidak membolehkan sesiapa memben keterangan mengenai sesuatu fakta yang dia tidak berhak membuktikan menurut undang-undang berhubungan dengan prosedur sivil MISALAN (a) A dibicarakan kerana membunuh B dengan memukulnya dengan belantan dengan mat hendak menyebabkan kematiannya Dalam perbicaraan A .4. mahkamah hendaklah mensifatkan fakta itu sebagai terbukti melamkan dan sehingga terbukti sebahknya (3) Jika satu fakta ditetapkan oleh Akta mi sebagai bukti muktamad bagi suatu fakta lain. mat A hendak menyebabkan kematian B 499 . (1) Apabila diperuntukkan oleh Akta mi bahawa mahkamah boleh menganggap sesuatu fakta. mahkamah boleh sama ada mensifatkan fakta ltu sebagai terbukti melamkan dan sehmgga terbukti sebahknya. A menyebabkan kematian B dengan pukulan itu. fakta-fakta benkut menjadi isu A memukul B dengan belantan. Anggapan. mahkamah hendaklah. mensifatkan fakta yang satu lagi itu sebagai terbukti. dan tidak boleh membenarkan keterangan diben bagi maksud membuktikan sebaliknya fakta itu. Keterangan boleh diberi mengenai fakta isu dan fakta relevan.

MISALAN (a) A dituduh membunuh B dengan memukulnya Apa-apa jua yang telah dikatakan atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang ada di situ pada masa B dipukul atau sejurus sebelum atau selepasnya hingga menjadi sebahagian danpada transaksi itu adalah suatu fakta relevan (b) A dituduh melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil bahagian dalam suatu pemberontakan bersenjata dalam mana harta dibinasakan. sebab atau kesan bagi fakta isu. walaupun A mungkm tidak berada di semua kejadian itu (c) A mendakwa B kerana suatu libel yang terkandung dalam sepucuk surat yang menjadi sebahagian danpada perkara surat-menyurat Surat-surat di antara pihak-pihak itu berhubungan dengan perkara dan mana libel itu timbul dan menjadi sebahagian danpada perkara suratmenyurat yang mengandungi libel itu adalah fakta-fakta relevan walaupun surat-surat itu tidak mengandungi libel itu (d) Soalnya lalah sama ada barang-barang tertentu yang dipesan danpada B telah diserah-hantar kepada A Barang-barang itu telah diserahhantar kepada beberapa orang perantaraan dan seorang ke seorang Tiap-tiap satu serah-hantaran itu adalah fakta relevan 7. sama ada fakta-fakta itu berlaku pada masa dan tempat yang sama atau pada masa dan tempat yang berlainan. sama ada langsung atau selainnya. Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian. sebab atau kesan. Fakta-fakta yang. atau 500 . Kerelevanan fakta-fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama. sebegitu berkaitan dengan suatu fakta isu hingga menjadi sebahagian danpada transaksi yang sama adalah relevan. melainkan dengan menglkut syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang berhubungan dengan prosedur sivil 6. pihak yang satu lagi ltu. bagi fakta relevan atau fakta isu.(b) A . satu pihak dalam suatu guaman. tidak mematuhi nods yang diben oleh B . supaya mengemukakan suatu dokumen yang tersebut dalam phding A untuk dipenksa oleh B Seksyen mi tidak membolehkan A menggunakan dokumen ltu sebagai keterangan bagi pihaknya dalam guaman itu. walaupun tidak menjadi isu. Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian. askar-askar diserang dan penjarapenjara dipecah buka Berlakunya fakta-fakta mi adalah relevan sebagai menjadi sebahagian danpada keseluruhan transaksi itu.

adalah relevan MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada A telah merompak B Fakta bahawa sejurus sebelum rompakan ltu berlaku B telah pergi ke suatu pasana dengan membawa wang dan bahawa dia telah menunjukkan kepada orang lam atau menyebut yang dia ada wang adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada A telah membunuh B Tanda-tanda atas tanah yang disebabkan oleh suatu pergelutan pada atau dekat dengan tempat di mana pembunuhan ltu telah dilakukan adalah fakta relevan (c) Soalnya lalah sama ada A telah meracun B Keadaan kesihatan B sebelum ada gejala-gejala kena racun dan tabiat B yang diketahui oleh A. atau berkenaan dengan sesuatu fakta isu dalamnya atau yang relevan dengannya. Motif. tetapi huraian mi tidak akan menjejaskan kerelevanan pernyataan-pernyataan di bawah mana-mana seksyen lain dalam Akta mi Huraian 2 — Jika kelakuan seseorang itu relevan. yang memben peluang untuk meracun B. yang memben peluang untuk fakta ltu berlaku atau dilakukan. dan kelakuan seseorang yang kesalahan terhadapnya menjadi perkara sesuatu presiding. dan sama ada kelakuan itu berlaku dahulu atau kemudian danpadanya Huraian 1 — Perkataan "kelakuan" dalam seksyen mi tidak mehputi pernyataan melainkan jika pernyataan itu menyertai dan menghuraikan perbuatan-perbuatan lain danpada pernyataan-pernyataan. adalah fakta relevan 8. (1) Sesuatu fakta adalah relevan jika la menunjukkan atau menjadi motif atau persediaan bagi sesuatu fakta ISU atau fakta relevan (2) Kelakuan sesuatu pihak atau kelakuan seseorang ejen kepada sesuatu pihak dalam sesuatu guaman atau presiding berkenaan dengan guaman atau presiding itu. adalah relevan jika kelakuan itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sesuatu fakta isu atau fakta relevan. persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian. apa-apa pernyataan yang dibuat kepadanya atau di hadapan dan dalam pendengarannya yang menyentuh kelakuannya adalah relevan 501 .yang menjadi keadaan benda dalam mana fakta ltu berlaku atau.

kerana dia berhutang pada B $10. atau telah mencucuk orang-orang supaya memben keterangan palsu berkenaan dengan jenayah ltu adalah relevan (/) Soalnya lalah sama ada A telah merompak B Fakta-fakta bahawa selepas B dirompak.MISALAN (a) A. C telah berkata di hadapan A "Polls akan datang mencan orang yang telah merompak B " dan bahawa A telah lari serta-merta selepas ltu adalah relevan (g) Soalnya lalah sama ada A berhutang pada B $10.000 Fakta-fakta bahawa A telah meminta C memmjamkannya wang. atau bahawa dia telah memusnah atau menyembunyikan keterangan atau telah menahan orang-orang yang mungkin menjadi saksi danpada hadir atau telah menyebabkan orang-orang ltu tidak hadir.000" dan bahawa A telah pergi dan situ tanpa memben apa-apa jawapan adalah relevan (h) Soalnya lalah sama ada A telah melakukan suatu jenayah 502 . A mengadakan keterangan yang mungkin menyebabkan fakta-fakta mengenai kes ltu berupa berfaedah kepadanya. dan bahawa dia telah mengarahkan supaya draf wasiat-wasiat lain disediakan yang mana tidak dipersetujuinya. adalah relevan (e) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta-fakta bahawa sama ada sebelum atau pada waktu atau selepas jenayah yang dikatakan ltu. dibicarakan kerana membunuh B Fakta-fakta bahawa A telah membunuh C. dan bahawa D telah berkata kepada C di hadapan dan dalam pendengaran A "Saya nasihatkan tuan supaya jangan percayakan A . A telah memperolehi racun yang serupa dengan racun yang telah dibenkan kepada B ltu adalah relevan (d) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen ltu wasiat A Fakta-fakta bahawa tidak lama sebelum tankh wasiat yang dikatakan ltu A telah bertanyakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan peruntukan-peruntukan dalam wasiat yang dikatakan ltu. bahawa B mengetahui yang A telah membunuh C dan bahawa B telah cuba memeras wang danpada A dengan mengugut hendak menghebahkan apa yang diketahuinya adalah relevan (b) A mendakwa B untuk mendapatkan pembayaran wang atas suatu bon B menafikan bon ltu dibuat Fakta bahawa pada masa bon ltu dikatakan telah dibuat B memerlukan wang bagi sesuatu maksud tertentu adalah relevan (c) A dibicarakan kerana membunuh B dengan racun Fakta bahawa sebelum danpada kematian B . bahawa dia telah berunding dengan peguam-peguam berkenaan dengan hal membuat wasiat ltu.

walaupun fakta ltu mungkin relevan— (l) sebagai akuan nazak di bawah seksyen 32 (a). atau yang menentukan identiti sesuatu benda atau seseorang yang identitinya relevan. Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengeraukakan sesuatu fakta ISU atau fakta relevan. atau (n) sebagai keterangan menyokong di bawah seksyen 157 (&) Soalnya lalah sama ada A telah dirompak Fakta bahawa selepas sahaja rompakan yang dikatakan ltu dia membuat aduan berkenaan dengan kesalahan ltu. atau (n) sebagai keterangan menyokong di bawah seksyen 157 9. Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengemukakan fakta-fakta relevan. sungguhpun fakta ltu mungkin relevan— (1) sebagai akuan nazak di bawah seksyen 32 (a). atau yang menetapkan masa atau tempat di mana sesuatu fakta isu atau fakta relevan telah berlaku atau yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang sesuatu fakta ltu telah terurus olehnya. adalah relevan setakat mana fakta-fakta ltu perlu bagi maksud tersebut 503 . atau cuba menyembunyikan benda-benda yang telah atau mungkin telah digunakan dalam melakukan jenayah ltu adalah relevan (/) Soalnya lalah sama ada A telah diperkosa Fakta-fakta bahawa sejurus selepas rogol yang dikatakan ltu dia membuat aduan berkenaan dengan jenayah ltu. atau yang menyokong atau mematahkan sesuatu kesimpulan yang dibayangkan oleh sesuatu fakta isu atau fakta relevan. hal keadaan dalam mana aduan ltu telah dibuat dan kandungan aduan ltu adalah relevan Fakta bahawa tanpa membuat aduan dia berkata yang dia telah diperkosa adalah tak relevan sebagai kelakuan di bawah seksyen mi.Fakta bahawa A telah melarikan dm selepas menenma sepucuk surat yang memben amaran kepadanya bahawa siasatan sedang dijalankan bagi mencan penjenayah ltu dan kandungan surat ltu adalah relevan 0) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta-fakta bahawa selepas berlakunya jenayah yang dikatakan ltu dia melankan dm. atau ada memiliki harta atau hasil harta yang telah diperolehi dengan jenayah ltu. hal keadaan dalam mana aduan ltu telah dibuat dan kandungan aduan ltu adalah relevan Fakta bahawa tanpa membuat aduan dia telah berkata bahawa dia telah dirompak adalah tak relevan sebagai kelakuan di bawah seksyen mi.

yang pula telah kehhatan membenkannya kepada isteri A Tatkala menyerahkannya B berkata "A kata kamu hendaklah sembunyikan m i " Pernyataan B adalah relevan sebagai menghuraikan suatu fakta yang menjadi sebahagian danpada transaksi itu (/) A dibicarakan kerana melakukan rusuhan dan dibuktikan sebagai telah mengepalai perarakan sekumpulan perusuh Tempiksorak perusuh itu adalah relevan sebagai menghuraikan keadaan transaksi itu 504 .MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen tertentu itu wasiat A Keadaan harta A dan keadaan keluarganya pada tarikh wasiat yang dikatakan itu boleh menjadi fakta relevan (b) A mendakwa B kerana suatu libel yang mentomah A berkelakuan keji. B menegaskan bahawa perkara yang dikatakan sebagai libel itu adalah benar Kedudukan dan hubungan pihak-pihak itu pada masa libel itu disiarkan boleh menjadi fakta relevan sebagai permulaan kepada fakta 1SU Butir-butir mengenai suatu pertikaian antara A dan B berkenaan dengan suatu perkara yang tidak mempunyai hubungan dengan libel yang dikatakan itu adalah tak relevan. C berkata kepada A "Saya memnggalkan tuan oleh kerana B telah memben tawaran yang lebih baik kepada saya" Pernyataan im adalah fakta relevan sebagai menghuraikan kelakuan C . yang relevan sebagai suatu fakta isu (e) A yang dituduh mencun telah kehhatan memben harta cun itu kepada B . sungguhpun fakta bahawa adanya suatu pertikaian boleh menjadi relevan jika lanya menyentuh hubungan antara A dan B (c) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta bahawa selepas sahaja berlakunya jenayah itu A telah melankan din dan rumahnya adalah relevan di bawah seksyen 8 sebagai kelakuan yang kemudian danpada dan disentuh oleh fakta ISU Fakta bahawa pada waktu dia memnggalkan rumahnya dia ada urusan tiba-tiba dan segera di tempat dia pergi itu adalah relevan sebagai mungkin menghuraikan fakta yang dia telah memnggalkan rumahnya dengan tiba-tiba Butir-butir urusan yang kerananya dia telah memnggalkan rumah adalah tak relevan. kecuah setakat mana perlu bagi menunjukkan bahawa urusan itu adalah tiba-tiba dan segera (d) A mendakwa B kerana mendorong C memungkin suatu kontrak perkhidmatan yang telah dibuat oleh C dengan A Apabila berhenti berkhidmat dengan A .

1a menjadikan wujudnya atau tak wujudnya sesuatu fakta isu atau fakta relevan ltu amat mungkin atau amat tak mungkin 505 . E. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama. dan F telah menghantar dan Smgapura kepada G di Jakarta wang~ yang telah dipungut oleh C di Melaka ltu. dilakukan atau ditulis oleh salah seorang daripada orang-orang ltu berkenaan dengan mat bersama mereka selepas mat ltu mula-mula diterima oleh salah N seorang daripada mereka. atau selepas dia keluar danpadanya 11. Bila fakta-fakta yang selainnya tak relevan menjadi relevan. Fakta-fakta yang selainnya tak relevan adalah relevan— (a) jika lanya tak konsisten dengan sesuatu fakta isu atau dengan sesuatu fakta relevan. dan walaupun orang-orang yang telah melakukan hal-hal ltu tidak dikenali olehnya. adalah suatu fakta relevan terhadap tiap-tiap seorang yang dipercayai berkomplot sedemikian. Jika ada alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa dua orang atau lebih telah berkomplot bersama-sama hendak melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan salah boleh didakwa. D telah memujuk ofang-oranf supaya menyertai komplot ltu di Seberang Perai. (b) jika dengan sendirmya atau berhubungan dengan faktafakta lain. telah menyiarkan tuhsan^tuhsan memajukan maksud ltu di Singapura.10. mungkin tidak tahu akan segala-galanya ltu. dan kandungan surat yang ditulis oleh H mempenhalkan komplot ltu adalah tiap-tiap satunya relevan. C telah memungut wang di Melaka bagi tujuan yang satna. MISALAN Ada alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa. A telah menyertai suatu komplot untuk melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong Fakta-fakta bahawa B telah memperolehi senjata-senjata di Eropah bagi maksud komplot ltu. walaupun A. bagi membuktikan adanya komplot ltu dan bagi' membuktikan peftglibatan A di dalamnya. serta juga bagi maksud membuktikan adanya komplot ltu dan juga bagi maksud menunjukkan bahawa mana-maria orang ltu telah rnenjadi pihak dalamnya. maka apa-apa jua yang dikatakan. dan walaupun hal-hal ltu mungkin telah berlaku sebelum dia menyertai komplot ltu.

yang dia telah melakukan jenayah ltu. hak menangkap lkan itu kepada nenek moyang A . Jika soalnya ialah mengenai kewujudan sesuatu hak atau adat maka fakta-fakta berikut adalah relevan: (a) apa-apa transaksi yang dengannya hak atau adat yang dipersoalkan ltu telah diwujudkan. suatu lkrar ke atas hak menangkap lkan itu yang dibuat 506 . B . adalah relevan (b) Soalnya ialah sama ada A telah melakukan suatu jenayah Hal keadaannya adalah menunjukkan bahawa jenayah ltu pasti telah dilakukan oleh salah seorang daripada A . 12. Dalam guaman menuntut ganti rugi. apa-apa fakta yang akan membolehkan mahkamah. diubahsuai. Fakta-fakta yang relevan apabila hak atau adat dipersoalkan. (b) hal-hal tertentu dalam niana hak atau adat itu telah dituntut. diiktiraf. .MISALAN (a) Soalnya ialah sama ada A telah melakukan suatu jenayah di Kuala Lumpur pada suatu han tertentu. ditegaskan atau diselewengkan. Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta-fakta yang membolehkan mahkamah menentukan amaunnya adalah relevan. menentukan amaun ganti rugi yang patut diawardkan adalah relevan 3 13. dituntut. C atau D Tiap-tiap fakta yang menunjukkan bahawa jenayah ltu tak mungkm telah dilakukan oleh seseorang lain dan bahawa jenayah ltu tidak dilakukan oleh B. yang menjadikannya arnat tak mungka^ walaupun tak mustahil. Fakta bahawa pada han ltu A berada di Taiping adalah relevan Fakta bahawa hampir dengan waktu jenayah ltu dtfakukan A berada jauh dan tempat di mana jenayah ltudilakukan. ditegaskan atau dinafikan atau yang tak konsisten dengan kewujudan hak atau adat itu. C atau D adalah relevan. diiktiraf atau digunakan atau dalam mana penggunaan hak atau adat itu telah dipertikaikan.MISALAN Soalnya ialah sama ada A mempunyai hak menangkap lkan Suatu dokumen yang memben.

dan bahawa mereka telah membuat aduan kepada B . kecuaian. s'Uatu kesalahan terdahulu yang dilakukan olehnya adalah relevan dalam erti seksyen mi.oleh bapa A. atau dalam mana penggunaan hak ltu telah ditahan oleh jiran-jiran A . pembenan hak menangkap lkan ltu yang kemudiannya oleh bapa A. adalah fakta-fakta releyan 14. kegopohan. pengetahuan. hal-hal tertentu dalam mana bapa A telah menggunakan hak itu. Y dan Z . Fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh. dengan mengetahuinya sebagai palsu. atau menunjukkan adanya sesuatu keadaan tubuh atau perasaan tubuh. adalah relevan (c) A mendakwa B kerana kerosakan yang dilakukan oleh anjing B yang B ketahui sebdgai anjing garang Fakta-fakta bahawa anjing itu dahulunya telah menggigit X. mat jahat atau mat baik terhadap seseorang tertentu. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya sesuatu keadaan akal fikiran. yang tak selaras dengan lkrar ltu. maka sabitannya yang dahulu itu adalah juga menjadi suatu fakta relevan MISALAN (a) A dituduh menenma barang cun dengan mengetahuinya sebagai barang cun Adalah dibuktikan bahawa dia" ada memiliki sesuatu barang cun tertentu Fakta bahawa pada masa yang sama dia1 ada m'emiliki beberapa barang cun lain adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa dia' mengetahui yang tiap-tiap satu dansemua basrang-barang yang dimilikmya itu barang cun (b) A dituduh menyerahkan secara fraud kepada seorang lain suatu syihng palsu yang pada masa dia menyerahkannya dia tahu syihng itu palsu Fakta bahawa pada masa syihng itu diserahkan A ada memiliki beberapa keping syihng palsu lam adalah relevan Fakta bahawa A dahulunya telah disabitkan kerana menyerahkan kepada seorang lain sebagai tulen suatu syihng palsu. seperti mat. adalah relevan apabila hal adanya sesuatu keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh ltu menjadi isu atau relevan. Huraian 1 — Sesuatu fakta relevan yang menunjukkan adanya sesuatu keadaan akal fikiran yang relevan mestilah menunjukkan bahawa keadaan akal fikiran itu ada bukan pada amnya tetapi berhubungan dengan perkara tertentu itu Huraian 2 — Tetapi jika dalam perbicaraan seseorang yang tertuduh melakukan sesuatu kesalahan. ketulusdn. adalah relevan 507 .

C telah disifatkan solven oleh jiran-jirannya. dengan menyiarkan suatu tomahan yang bertujuan merosakkan reputasi B. sebagai menunjukkan bahawa A tahu bahawa penenma bayarannya itu adalah orang ada-adaan. telah menanggung kerugian kerana telah terdorong mempercayai C. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa A. dan soalnya lalah sama ada pada ketika dia melesapkan harta itu. dan bahawa A telah mengulangi perkara yang diadukan itu sebagaimana yang telah didengarinya. hendak merosakkan reputasi B.(d) Soalnya lalah sama ada A . dengan siaran yang tertentu itu Fakta-fakta bahawa tiada apa-apa perkelahian telah berlaku dahulunya di antara A dan B . kerana menyatakan secara fraud kepada B bahawa C adalah solven dan oleh yang demikian B. adalah relevan. Fakta mengenai siaran-siaran dahulu yang dibuat oleh A mengenai B . jika penerima bayar itu adalah seorang yang sebenarnya ada. Fakta bahawa pada waktu A menyatakan C sebagai solven. tahu bahawa nama penefima bayaran bil itu adalah nama ada-adaan Fakta bahawa A telah menenma bil-bil lain yang dibuat sedemikian sebelum bil-bil itu dapat dikinm kepadanya oleh penenma bayarannya. adalah relevan. adalah relevan. dan oleh orang yang membuat urusan dengannya. sebagai membuktikan mat A. supaya dengan demikian itu C boleh membuat kontrak dengan B. lalah bahawa kontrak B itu adalah dengan C Fakta bahawa A telah membayar C kerana kerja yang tersebut itu adalah relevan sebagai membuktikan bahawa A dengan suci hati telah menyerahkan pengurusan kerja yang tersebut itu kepada C. dia percaya dengan suci hati bahawa pemunya yang sebenarnya tidak dapat dijumpai Fakta bahawa pembentahuan awam berkenaan dengan kehilangan harta itu telah dibuat di tempat A berada adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa A tidak dengan suci hati mempercayai yang pemunya sebenar harta itu tidak dapat dijumpai 508 . bagi pihak C sendm dan bukan sebagai ejen A (h) A dituduh melesapkan dengan curangnya harta yang telah dijumpamya. yang tak solven. (e) A dituduh memfitnahkan B. seorang kontraktor Pembelaan A. tidak bertujuan hendak merosakkan reputasi B (/) A didakwa oleh B. sebagai menunjukkan bahawa A telah membuat nyataan itu dengan suci hati (g) A didakwa oleh B untuk mendapatkan upah kerja yang telah dibuat olehnya mengenai rumah A dan kerja itu telah dibuat atas penntah C .. yang menunjukkan mat jahat A terhadap B. seorang penenma suatu bil pertukaran.

(o) A dibicarakan kerana membunuh B dengan sengaja menembaknya hingga mati Fakta bahawa A pada masa-masa lain telah menembak ke arah B adalah relevan sebagai menunjukkan niatnya hendak menembak B Fakta bahawa telah menjadi kelaziman bagi A menembak ke arah orang-orang dengan mat hendak membunuh mereka adalah tak relevan. fakta bahawa dahulunya A. B. (m) Soalnya ialah. («) A mendakwa B atas kecuaiannya menyewakan kepada A suatu kereta yang tidak sepatutnya layak digunakan dan oleh hal yang denukian A telah mendapat bencana Fakta bahawa B telah dibentahu pada masa-masa lain tentang kecacatan kereta itu adalah relevan Fakta bahawa B lazimnya cuai dengan kereta-kereta yang disewakannya adalah tak relevan. boleh dibuktikan (/) A dipertuduh menghantar surat ugutan kepada B Surat-surat ugutan yang dihantar dahulunya oleh A kepada B boleh dibuktikan sebagai menunjukkan tujuan suratrsurat itu (k) Soalnya ialah sama ada A telah bersalah kerana menganiaya isterinya. telah menembak ke arah B. (/) Soalnya ialah sama ada kematian A telah disebabkan oleh racun Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A semasa dia sakit mengenai gejala-gejala penyakitnya adalah fakta relevan. yang telah mendengar tentang kehilangan harta ltu dan hendak membuat tuntutan palsu mengenainya. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa fakta yang A. pada waktu insuran nyawanya diambiP Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A mengenai keadaan kesihatannya pada atau hampir dengan waktu yang tersebut itu adalah fakta relevan.Fakta bahawa A mengetahui atau ada sebab mempercayai bahawa pembentahuan awam ltu telah dibuat secara fraud oleh C. telah mengetahui pembentahuan ltu tidak membuktikan sebaliknya mengenai suci hati A (0 A dipertuduh menembak ke arah B dengan mat hendak membunuhnya Bagi menunjukkan mat A. (p) A dibicarakan kerana melakukan jenayah 509 . apakah keadaan kesihatan A. Peneurahan perasaan mereka terhadap satu sama lain sejurus sebelum atau selepas keamayaan yang dikatakan itu adalah fakta relevan..

Apabila ada suatu soal sama ada suatu perbuatan telah dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja atau dilakukan dengan pengetahuan atau niat tertentu. MISALAN (a) A dituduh membakar rumahnya dengan tujuan . bagi tiap-tiap satunya dia telah mengambil insuran. Soalnya lalah sama ada catatan palsu mi dibuat dengan tak sengaja atau dengan sengaja Fakta-fakta bahawa catatan-catatan lain yang dibuat oleh A di dalam buku yang sama adalah palsu. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa kebakaran itu bukan tak sengaja (b) A diguna khidmat untuk menenma wang daripada penghutang B Adalah menjadi kewajipan A untuk membuat catatan-catatan di dalam sebuah buku bag! menunjukkan amaun wang yang telah ditenmanya Dia membuat suatu catatan yang menunjukkan bahawa pada suatu masa tertentu dia telah menenma kurang danpada yang sebenar ditenma olehnya. adalah relevan (c) A dituduh menyerahkan secara fraud suatu nnggit palsu kepada B Soalnya lalah sama ada penyerahan nnggit itu telah dibuat dengan tak sengaja Fakta-fakta bahawa sejurus sebelum atau selepas penyerahan kepada B . dan bahawa tiap-tiap satu catatan palsu itu adalah untuk faedah A. telah menyerahkan nnggit-nnggit palsu kepada C. D dan E adalah relevan sebagai menunjukkan penyerahan kepada B itu bukan tak sengaja 510 . adalah relevan. A. dan dalam tiaptiap satunya kebakaran telah berlaku. Fakta-fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja.Fakta bahawa dia ada berkata sesuatu yang menunjukkan 'mat hendak melakukan jenayah ltu adalah relevan Fakta bahawa dia ada berkata sesuatu yang menunjukkan'kecenderungan pada lazimnya hendak melakukan jenayah-jenayah jenis ltu adalah tak relevan 15. maka fakta bahawa perbuatan ltu menjadi sebahagian daripada siri kejadian-kejadian yang serapa dan tiap-tiap kejadian itu ada mehbatkan orang yang melakukan perbuatan itu. dan selepas tiap-tiap satu kebakaran itu A telah menenma bayaran danpada pejabat insuran yang berlaman.hendak mendapat wang insuran rumah itu Fakta-fakta bahawa A telah tinggal di beberapa buah rumah satu demi satu.

ejennya atau orang yang ada kepentingan. lisan atau dokumen. Bila adanya perjalanan urusan relevan. adalah suatu fakta relevan. dan bahawa surat tertentu rtu telah diletakkan di tempat ltu. 511' . dalam hal keadaan kes ltu. (3) Subseksyen (2) tidak terpakai di Sarawak. 18. adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada sesuatu surat tertentu telah sampai kepada A Fakta-fakta bahawa surat ltu telah diposkan mengikut cara la^im dan telah tidak dikembalikan melalm Pejabat Surat Tak Sampai adalah relevan Pengakuan dan Pengakuan Salah 17. dan yang dibuat oleh mana-mana orang dan dalam hal keadaan yang tersebut kemudian daripada im. (2) Pengakuan salah ialah pengakuan yang dibuat pada bila-bila masa oleh seseorang yang dituduh atas suatu kesalahan. sebagai dttfeniipasa oleh pihak itu dengan nyatanya atau dengan cam tenaakluKi Jbagi membuatnya adalah pengakuan. MISALAN' > ' (a) Soalnya lalah sama ada sesuatu surat tertentu "telah dikinmkan Fakta-fakta bahawa adalah menjadi perjalanan biasa urusan bagi segala surat yang diletakkan di sesuatu tempat akan dibawa ke pejabat pos. (1) Pengakuan mlan pernyataan. (1) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak dalam prosiding atau oleh seorang ejen kepada pihak ltu yang distfaffcaft oleh mahkamah. Pengakuan dan pengakuan salah ditakrifkan. yang menyarankan sesuatu kesimpulan mengenai sesuatu! fakta ISU atau mengenai sesuatu fakta relevan. menyatakan atau menyarankan kesimpulan bahawa dia telah melakukan kesalahan ltu. Apabila ada suatu soal sama ada Suatu perbuatan tertentu telah dilakukan. Pengakuan oleh pihak dalam presiding. adanya sesuatu perjalanan urusan yarig menurut kelazimannya perbuatan ltu pasti telah dilakukan.16.

Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang kedudukan atau liabiliti mereka perlu dibuktikan bagi menentang mana-mana pihak dalam guaman adalah pengakuan jika pernyataan'-pernyataan itu relevan bagi menentang orang-orang itu berhubungan dengan kedudukan atau liabihtinya dalam guaman yang dibawa oleh atau terhadap mereka. dan telah membuat pernyataan ltu sebagai orang-orang yang ada kepentmgan sedemikian.(2) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam guaman. ''P&rtf^te-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang telah disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman untuk 512 . adalah pengakuan jika pernyataan-pernyataan itu dibuat dalam masa orang-orang itu masih lagi ada kepentingan tersebut. 19. yang mendakwa atau didakwa atas sifat wakil. atau (b) orang-orang yang daripadanya pihak-pihak dalam guaman ltu telah mendapat kepentingan mereka mengenai hal perkara guaman ltu. dibuat semasa pihak yang inembuatnya bersifat sedemikian. terhutang sewa kepada B 20. MISALAN A mengakujanji untuk memungut sewa bagi pihak B B mendakwa A kerana tidak memungut sewa yang C kena bayar kepada B A menafikan yang C kena bayat sewa kepada B Suatu pernyataan oleh C bahawa dia terhutang sewa kepada B adalah suatu pengakuan dan adalah suatu fakta relevan bagi menentang A sekiranya A menafikan yang C. Pengakuan oleh orang-orang yang kedudukannya ttiesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman. Pengakuan oleh orang-orang yang disebut dengan nyatai nya oleh pihak dalam guaman. (3) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh— (a) orang-orang yang ada apa-apa kepentingan kepunyaan atau kepentmgan kewangan dalam hal perkara prosidmg ltu. adalah bukan pengakuan melainkan jika pernyataan-pernyataan ltu telah. dan jika pernyataanpernyataan itu dibuat tatkala orang yang membuatnya itu memegang kedudukan itu atau tertakluk kepada liabiliti itu.

Membuktikan pengakuan bagi menentang orang-orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka. dan B boleh membuktikan pernyataan oleh A bahawa dokumen itu dipalsukan. pengakuan itu akan menjadi relevan antara orang-orang ketiga di bawah seksyen 32. tetapi pengakuan itu tidak boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya atau oleh wakilnya dari segi kepentingan kecuah dalam hal-hal benkuf (a) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya apabila pengakuan itu berkeadaan bahawa jika orang yang membuatnya itu mati. (b) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya apabila pengakuan itu mengandungi pernyataan mengenai adanya sestiatu keadaan akal-fikiran atau keadaan tubuh yang relevan atau yang menjadi ISU. dan pernyataan itu dibuat pada masa atau lebih kurang pada masa adanya keadaan akal-fikiran atau keadaan tubuh itu dan disertai dengan kelakuan yang menjadikan kepalsuannya tak mungkin. tetapi A tidak boleh membuktikan pernyataan olehnya sendin bahawa dokumen itu tulen dan juga B tidak boleh membuktikan pernyataan olehnya sendin bahawa dokumen itu dipalsukan 513 .maklumat berhubungan dengan suatu perkara yang dipertikaikan adalah pengakuan. Pengakuan adalah relevan dan boleh dibuktikan bagi menentang orang yang membuatnya atau wakilnya dan segi kepentmgan. (c) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya jika pengakuan itu relevan bukannya sebagai pengakuan. MISALAN (a) Soalnya di antara A dan B lalah sama ada sesuatu dokumen itu dipalsukan atau tidak A menegaskan bahawa dokumen itu tulen. C tahu semua berkenaan dengannya " Pemyataan C lalah suatu pengakuan 21. B menegaskan bahawa dokumen itu dipalsukan A boleh membuktikan pemyataan oleh B bahawa dokumen itu tulen. MISAIAN Soalnya lalah sama ada kuda yang dijual oleh A kepada B itu baik A berkata kepada B "Pergilah tanya C .

Pengakuan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen adalah tak relevan melainkan jika dan sehingga pihak yang bercadang hendak membuktikannya menunjukkan yang dia berhak memben keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen itu di bawah 5K4 . dibicarakan kerana membinasakan kapal ltu Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa kapal ltu telah dibawa keluar dan haluan yang sepatutnya A mengemukakan sebuah buku yang disenggara olehnya dalam perjalanan biasa urusannya menunjukkan cerapan-cerapan yang dikatakan telah diambil olehnya dan sehan ke sehan. dan menunjukkan bahawa kapal ltu tidak dibawa keluar dan haluan yang sepatutnya A boleh membuktikan pernyataan-pernyataan ini oleh sebab jika dia mati pernyataan-pernyataan ini boleh ditenma sebagai keterangan di bawah seksyen 32 (b) antara pihak-pihak ketiga (c) A dituduh melakukan suatu jenayah di Kuala Lumpur Dia mengemukakan sepucuk surat yang dituhs olehnya sendin yang bertankh di Pulau Pinang pada han ltu. oleh sebab pernyataan-pernyataan ini menghuraikan kelakuan yang dipengaruhi oleh fakta ISU (e) A dituduh memihki secara fraud syiling palsu yang diketahuinya sebagai palsu Dia menawar untuk membuktikan bahawa dia telah meminta seorang yang mahir untuk memenksa syiling ltu oleh kerana dia ragu-ragu sama ada syiling itu palsu atau tidak. A boleh membuktikan pernyataan-pernyataan ini walaupun lanya pengakuan. dan bahawa orang ltu telah memenksa syiling itu dan telah membentahu kepadanya bahawa syiling itu adalah tulen A boleh membuktikan fakta-fakta ini kerana sebab-sebab yang dinyatakan dalam misalan (d) 22. pernyataan ltu boleh ditenma sebagai keterangan di bawah seksyen 32 (b) (d) A dituduh menenma barang-barang cun yang diketahuinya sebagai barang cun Dia menawar untuk membuktikan bahawa dia telah enggan menjualnya dengan harga yang kurang danpada mlainya. Bila pengakuan lisan mengenai kandungan dokumen menjadi relevan. dan mengandungi cap pos Pulau Pinang pada han tersebut Pernyataan mengenai tankh surat ltu boleh ditenma. seorang kapten sebuah kapal. oleh sebab jika A mati.(b) A.

ugutan atau janji menjadi tak relevan dalam prosiding jenayah. (2) (Dimansuhkari).kaedah-kaedah yang tersebut kemudian daripadainivatau melainkan jika ketulenan sesuatu dokumen yang dikemukakan itu dipersoalkan. Dalam kes-kes sivil sesuatu pengakuan adalah tak relevan jika ianya dibuat sama ada dengari sesuatu syarat nyata bahawa keterangan mengenainya tidak akan diben. 515 . 23. 25. atau dalam hal keadaan yang dannya mahkamah boleh membuat kesimpulan bahawa pihak-pihak yang berkenaan telah bersesama bersetuju supaya keterangan mengenainya tidak akan diberi. Bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan. tiada apa-apa pengakuan salah yang dibuat oleh seorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan kepada seseorang pegawai polis berpangkat rendah danpada Inspektor boleh dibuktikan bagi menentang orang itu. (1) Tertakluk kepada sesuatu peruntukan nyata yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertuhs. 24. Dalam prosiding jenayah sesuatu pengakuan salah yang dibuat oleh orang tertuduh adalah tak relevan jika mahkamah berpendapat bahawa pengakuan salah itu telah dibuat oleh sebab sesuatu dorongan. ugutan atau janji berkenaan dengan pertuduhah terhadap orang tertuduh itu dan dorongan. Bila pengakuan dalam kes sivil relevan. Huraian — Tiada apa-apa jua dalam seksyen mi boleh difahamkan sebagai mengecuahkan seseorang peguambela datjpadamejnberi kete-rangan mengenai sesuatu perkara yang dia boleh dipaksa memben kete-rangan mengenainya di bawah seksyen 126. Pengakuan salah kepada pegawai polis berpangkat rendah daripada Inspektor tidak boleh dibuktikan. ugutan atau janji itu terbit danpada sestorang yang berkuasa dan pada pendapat mahkamah cukup untuk memben kepada orang tertuduh itu alasan-alasan yang pada pendapatnya munasabah bagi menyangkakan bahawa dengan membuat pengakuan itu dia akan mendapat sesuatu faedah atau dapat mengelakkan sesuatu keburukan keduniaan berkenaan dengan prosiding terhadapnya.

(2) (Dimansuhkan). 28. dihapuskan dengan sepenuhnya. (1) Tertakluk kepada sesuatu peruntukan nyata yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis. tiada apa-apa pengakuan salah yang dibuat oleh seseorang semasa dia berada dalam jagaan seseorang pegawai polis boleh dibuktikan bagi mendntang orang ltu melainkan jika pengakuan salah itu dibuat di hadapan seorang Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret. Pengakuan salah yang selainnya relevan tidak boleh menjadi tak relevan oleh sebab janji akan merahsiakannya. (1) Jika sesuatu pengakuan salah yang tersebut dalam seksyen 24 dibuat selepas sangkaan yang disebabkan oleh apa-apa dorongan. (1) Jika sesuatu pengakuan salah yang tersebut dalam seksyen 24 adalah selainnya relevan. Pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan polis tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya. (2) (Dimansuhkan). maka pengakuan salah itu tidaklah 516 . 29.' maka sekian banyak daripada maklumat itu yang jelas berhubungan dengan fakta yang didapati secara demikian boleh dibuktikan sama ada maklumat itu terjumlah kepada pengakuan salah atau tidak. (1) Apabila sesuatu fakta dideposkan sebagai telah didapati hasil daripada maklumat yang diterima daripada orang yang dituduh melakukan kesalahan semasa dalam jagaan seseorang pegawai polis.26. ugutan atau janji itu telah. dsb. maka pengakuan salah itu adalah relevan. Setakat mana maklumat yang diterima daripada tertuduh boleh dibuktikan. ugutan atau janji adalah relevan. 27. Pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan. (2) (Dimansuhkan). pada pendapat mahkamah.

mahkamah boleh menimbahgkan pengakuan salah itu bagi menentang orang yang lain itu dan juga bagi menentang orang yang membuat pengakuan salah itu. Huraian — "kesalahan" sebagaimana digunakan dalam seksyen mi mehputi subahat dalam kesalahan atau percubaan melakukan kesalahan MJSALAN (a) A dan B dibicarakan bersesama kerana membunuh C Adalah dibuktikan bahawa A telah berkata "Saya dan B. (1) Apabila lebih danpada seorang dibicarakan bersesama atas suatu kesalahan yang sama. atau apabila dia mabuk. (2) (Dimansuhkari). Pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menjejaskan orang yang membuathya dan orang-orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama. atau hasil danpada sesuatu perdayaan yang dilakukan ke atas orang tertuduh itu bagi maksud hendak mendapatkannya. telah membunuh C " Mahkamah boleh memmbangkan akibat pengakuan salah mi bagi menentang B (b) A dibicarakan kerana membunuh C.menjadi tak relevan semata-mata oleh sebab lanya telah dibuat atas suatu janji akan merahsiakannya. dan pengakuan salah yang dibuat oleh seorang daripada mereka yang menjejaskan dirinya dan beberapa orang yang lain itu terbukti. walau apa pun bentuk soalansoalan itu. Keterangan menunjukkan bahawa C telah dibunuh oleh A dan B dan bahawa B telah berkata "Saya dan A telah membunuh C " Pernyataan ml tidak boleh diberi pertimbangan oleh mahkamah terhadap A kerana B. tidak dibicarakan bersesama . atau oleh kerana pengakuan salah itu telah dibuat dalam menjawab soalansoalan yang tidak perlu dijawabnya. 30. atau oleh kerana dia tidak diberi amaran bahawa dia tidak terpaksa membuat pengakuan salah itu dan bahawa keterangan mengenai pengakuan salah itu boleh diberi terhadapnya. 517 . (2) (DimansuhJcari).

31. dan walau apa jua jems prosiding dalam mana sebab kematiannya ltu dipersoalkan. bertulis atau lisan. (b) apabila pernyataan ltu telah dibuat oleh mana*mana orang itu dalam perjalanan biasa urusan dan khususnya apabila pernyataan itu terdm dan sesuata catatan atau memorandum yang telah dibuat olehnya dalarn buku-buku yang disenggara dalam perjalanan biasa urusan atau pada menjalankan tugas profesional. Pernyataan sedemikian adalah relevan sama ada pada waktu pernyataan ltu dibuat orang yang membuatnya telah menjangka atau tidak menjangka dia akan mati. Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad tetapi boleh mengestop. atau yang telah menjadi tak daya memberi keterangan. tetapi 1a boleh menjadi estopel dibawah peruntukan-peruntukan yang terkandung kemudian danpada mi. (1) Pernyataan. Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad mengenai perkaraperkara yang diakui. (DipOtOHg). Pemyataan oleh Orang-orang yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi 32. [AktaA97S\ 2l\. dsb. Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai. menurat hal keadaan ltu. adalah sendinnya fakta relevan dalam hal-hal benkut: (a) apabila pernyataan ltu dibuat oleh seseorang tentang sebab kematiannya. adalah relevan. atau dari akuan tenma yang 518 . atau tentang apa-apa hal keadaan transaksi yang telah mengakibatkan kematiannya. atau yang kehadirannya tidak dapat diperolehi tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang pada pendapat mahkamah tidak berpatutan. mengenai fakta relevan yang dibuat oleh seseorang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai. dalam hal yang mana kematian orang ltu dipersoalkan.

sekuriti-sekuriti atau apa jua jenis harta. dan apabila pernyataan ltu dibuat sebelum timbul apa-apa kontroversi tentang hak. potret keluarga atau benda lain di mana perayataan-pernyataan itu biasanya dibuat. ditulis atau ditandatangam olehnya.dituhs atau ditandatangam olehnya mengenai penerimaan wang. dan pernyataan itu dibuat dalam sesuatu wasiat atau suratikatan berhubungan dengan hal-ehwal keluarga yang mana orang yang telah mati i. atau mengandungi tarikh bagi sesuatu surat atau dokumen lain yang biasanya ditankh.tu seorang ahhnya. atau dalam sesuatu salasilah keluarga atau di atas sesuatu batu msan. atau dari suatu dokumen yang digunakan di dalam perdagangan. atau apabila. (c) apabila pernyataan ltu menentang kepentingan kewangan atau kepentingan kepunyaan orang yang membuatnya. yang ditulis atau ditandatangam olehnya. mungkin akan disedan oleh orang ltu. perkahwinan atau melalm pengangkatan anak antara orang-orang yang mengenainya orang yang membuat pernyataan itu mempunyai cara yang istimewa bagi mengetahuinya dan apabila pernyataan itu dibuat sebelum berbangkitnya soal yang menjadi pertikaian itu. pernyataan itu akan meridedahkan atau mungkin mendedahkan orangitiikep'ada suatu pendak waan jenayah atau kepada suatu guaman untuk ganti rugi. (d) apabila pernyataan ltu memberi pendapat mana-mana orang ltu tentang adanya sesuatu hak awam atau adat atau sesuatu perkara yang mempunyai kepentingan a\vam atau kepentingan am yang jika lanya ada. (/) apabila pernyataan itu berhubungan dengan adanya sesuatu pertalian darah. jika benar. (h) apabila pernyataan itu telah dibuat oleh beberapa orang 519 . adat atau perkara ltu. barang-barang. dan apabila pernyataan itu dibuat sebelum berbangkitnya soal yang menjadi pertikaian itu. (e) apabila pernyataan itu berhubungan dengan adanya sesuatu pertalian darah. (g) apabila pernyataan itu terkandung dalam sesuatu dokumen yang berhubungan dengan apa-apa transaksi sebagaimana tersebut dalam seksyen 13 (a). perkahwinan atau melalui pengangkatan anak antara orang-orang yang telah mati.

menyatakan bahawa pada suatu hari tertentu dia telah merawat lbu A yang melahirkan seorang anak lelaki. menyatakan bahawa pada suatu han tertentu peguambela ltu telah ada bersama A di suatu tempat yang disebutkan di Kuala Lumpur5 bagi maksud berunding dengannya mengenai Urusan tertentu adalah suatu fakta relevan (d) Soalnya ialah sama ada sebuah kapal telah belayar dan pelabuhan Pulau Pinang pada suatu han tertentu Sepucuk surat yang ditulis oleh seorang anggota yang telah mati dan sebuah firma saudagar yang telah mencatar kapal itu. yang kepadanya kargo itu dikonsamkan. yang biasanya disenggara dalam perjalanan urusan. masing-masingnya berkenaan dengan pembunuhan. dan (/) jika pernyataan ltu dibuat oleh pegawai awam pada menjalankan tugas-tugasnya. adalah fakta-fakta relevan (b) Soalnya ialah tentarig tankh kelahiran A Suatu catatan dalam buku harian seorang doktor bedah yang telah mati. telah dibunuh oleh B . atau A mati dari kecederaan yang didapatmya dalam suatu transaksi dalam mana dia diperkosa Soalnya ialah sama ada A telah diperkosa oleh B . rogol dan perbuatan salah bbleh didakwa yang sedang dipertimbangkan ltu. (i) apabila pernyataan ltu dibuat dalam penjalanan.dan menyatakan perasaan atau tanggapan mereka yang relevan dengan perkara yang berkenaan ltu. atau bagi tujuan. MISALAN (a) Soalnya ialah sama ada A. (2) Peruntukan-peruntukan perenggan (i) dan (/) subseksyen (1) hendaklah terpakai hanya berhubungan dengan prosiding jenayah. adalah suatu fakta relevan (c) Soalnya ialah sama ada A berada di Kuala Lumpur pada suatu han tertentu Suatu pernyataan dalam buku harian seorang peguambela yang telah mati. 'yang biasanya disenggara dalam perjalaftan urusan. suatu penyiasatan atau siasatan mengenai suatu kesalahan di bawah atau menurut kuasa mana-mana undang-undang bertulis. kepada rakan-rakan peniaganya di London. menyatakan bahawa kapal itu telah belayar pada suatu han tertentu dan pelabuhan Pulau Pinang adalah suatu fakta relevan 520 . atau Soalnya ialah sama ada A telah dibunuh oleh B dalam hal keadaan yang membolehkan balu A membawa suatu guaman terhadap B Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A mengenai sebab kematiannya.

yang berlaku pada suatu han tertentu. adalah suatu fakta relevan (m) Soalnya mlah sama ada dan bila A dan B telah berkahwin Suatu catatan dalam sebuah buku memorandum oleh C . telah menuhs sepucuk surat pada suatu han tertentu Fakta bahawa sepucuk surat yang ditulis olehnya bertankh pada han itu adalah relevan (h) Soalnya lalah apakah yang telah menyebabkan sebuah kapal karam Suatu bantahan yang dibuat oleh kaptennya yang kehadirannya tidak boleh didapatkan adalah suatu fakta relevan (i) Soalnya lalah sama ada sesuatu jalan tertentu adalah jalan awam Suatu pernyataan oleh A. laitu bapa B yang telah mati. bahawa jalan itu adalah jalan awam adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah berapa harga syer pada suatu han tertentu di suatu pasaran tertentu'' Suatu pernyataan mengenai harga syer itu yang dibuat oleh seorang broker yang telah mati dalam perjalanan biasa urusannya adalah suatu fakta relevan (k) Soalnya lalah sama ada A. yang telah mati. berkenaan dengan perkahwman anaknya dengan A pada suatu tankh tertentu. seorang yang tidak dapat dijumpai. adalah suatu fakta relevan (n) A mendakwa B kerana suatu libel yang digambarkan dalam kankatur bercetak yang dipamerkan di suatu etalase kedai Soalnya lalah tentang keserupaan kankatur itu dan tentang corak hbelnya 521 . seorang Penghulu Mukim itu yang telah mati. menyatakan bahawa dia telah menenma sewa itu bagi pihak A dan telah memegangnya atas penntah A. adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah sama ada A dan B telah berkahwin dengan sahnya di sisi undang-undang Pernyataan seorang paden yang telah mati bahawa dia telah mengahwmkan mereka dalam hal keadaan yang upacara itu boleh menjadi suatu jenayah adalah relevan (g) Soalnya lalah sama ada A. memberitahu mengenai kelahiran A.(e) Soalnya lalah sama ada sewa bagi sesuatu tanah telah dibayar kepada A Sepucuk surat danpada ejen A yang telah mati kepada B . adalah bapa B Suatu pernyataan oleh A bahawa B adalah anaknya adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah bila tankh A dilahirkan1? Sepucuk surat danpada bapa A yang telah mati kepada seorang sahabatnya.

atau di hadapan seseorang yang diben kuasa oleh undangundang mengambil keterangan. adalah relevan bagi maksud membuktikan. (c) masalah yang menjadi ISU ltu pada matannya adalah sama di dalam prosiding yang pertama dengan yang kedua Huraian — Sesuatu perbicaraan atau penyiasatan jenayah hendaklah disifatkan sebagai suatu presiding di antara pendakwa dengan tertuduh dalam erti seksyen mi Pernyataan-pernyataan yang Dibuat dalam Hal Keadaan Khas 34. Keterangan yang diben oleh seseorang saksi dalam suatu presiding kehakiman. 522 . pada pendapat mahkamah. ataupun jika kehadirannya tidak boleh didapatkan tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang. apabila saksi ltu telah mati atau tidak dapat dyumpai atau tak daya memben keterangan. kebenaran fakta-fakta yang dmyatakan olehnya. memandang kepada hal keadaan ltu Dengan syarat bahawa— (a) prosiding ltu adalah di antara pihak-pihak yang sama atau wakil-wakil mereka dan segi kepentmgan. Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya akan kebenaran fakta-fakta yang tersebut di dalamnya. Bila catatan dalam buku akaun relevan. (b) pihak lawan di dalam prosiding yang pertama ltu telah berhak dan berpeluang untuk memenksa balas. atau dihalang danpada memben keterangan oleh pihak lawannya. tetapi catatan-catatan ltu sahaja tidaklah menjadi keterangan yang cukup bagi mengenakan habihti terhadap seseorang. tidak berpatutan.Kata-kata dan sekumpulan orang yang melihatnya mengenai perkaraperkara mi boleh dibuktikan 33. Catatan-catatan dalam buku akaun yang biasanya disenggara dalam perjalanan urusan adalah relevan apabila catatan-catatan ltu berkaitan dengan perkara yang kena disiasat oleh Mahkamah. dalam presiding kehakiman kemudiannya atau pada suatu permgkat yang terkemudian dalam prosiding kehakiman yang sama.

adalah sendinnya fakta relevan 37. daftar atau rekod itu disenggarakan. Kerelevanan pernyataan di dalam peta. Pernyataan mengenai fakta isu atau fakta relevan yang dibuat di dalam peta atau carta yang diterbitkan dan pada amnya ditawarkan untuk dyual kepada orang ramai. Sesuatu catatan di dalam mana-mana buku. Kerelevanan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan. atau 523 .MISALAN A mendakwa B untuk raendapat $1. tetapi catatan-catatan ltu adalah tidak mencukupi. (b) mana-mana perundangan yang diperbuat undang-undang oleh badan perundangan mana-mana Negeri. daftar atau rekod rasmi lain yang menyatakan sesuatu fakta ISU atau fakta relevan dan yang dibuat oleh seseorang pengkhidmat awam pada menjalankan tugas rasminya atau oleh mana-mana orang lam pada menjalankan sesuatu kewajipan yang diperintah dengan khasnya oleh undang-undang bagi negeri di mana buku. daftar. atau rekod awam atau di dalam buku.000 dan menunjukkan catatancatatan dalam buku akaunnya yang menunjukkan B terhutang kepadanya sebanyak ltu Catatan-catatan ltu adalah relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang adanya sesuatu fakta dan jenis awam. carta atau pelan sedemikian. Kerelevanan pernyataan mengenai fakta dari jenis awam yang terkandung di dalam sesuatu perundangan atau pemberitahuan tertentu. apa-apa pernyataan mengenai fakta itu yang dibuat di dalam sesuatu resital yang terkandung di dalam— (a) mana-mana perundangan yang diperbuat undang-undang oleh Parhmen atau badan perundangan mana-mana bahagian Komanwel. bagi membuktikan hutang ltu 35. adalah sendinnya suatu fakta relevan 36. carta dan pelan. tanpa keterangan lain. atau di dalam peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan manamana Negeri tentang perkara-perkara yang biasanya ditunjuk atau dmyatakan di dalam peta.

adalah sebahagian daripada suatu pernyataan yang lebih panjang atau sebahagian daripada suatu percakapan. dan mengandungi apa-apa undang-undang sedemikian. jika mana-mana bahagian ltu adalah di bawah Kerajaan pusat dan juga di bawah Kerajaan tempatan. 38. Kerelevanan pernyataan mengenai mana-mana undangundang yang terkandung dalam buku undang-undang. Keterangan yang dikehendaki diberi apabila pernyataan adalah sebahagian daripada percakapan. yang mana keterangan mengenainya diberi. dan apa-apa laporan mengenai sesuatu keputusan mahkamah negara ltu yang terkandung dalam sebuah buku yang berupa sebagai laporan mengenai keputusan itu. buku atau sm surat-surat atau kertas-kertas itu sebagaimana difikirkan perlu oleh mahkamah dalam kes yang tertentu itu untuk memahami dengan sepenuhnya tentang jenis dan natyah pernyataan itu dan juga tentang keadaan-keadaan dalam mana pernyataan itu telah dibuat.(c) sesuatu kertas bercetak yang berupa sebagai— (i) Warta yang dicetak dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negen. dokumen. atau (lii) Warta mana-mana bahagian lam Komanwel termasuk. percakapan. adalah relevan. dokumen. sesuatu Kerajaan tempatan ltu. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat mengenai undang-undang sesuatu negara. Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendah Dibuktikan 39. adalah fakta relevan. apa-apa pernyataan mengenai undang-undang ltu yang terkandung dalam sebuah buku yang berupa sebagai dicetak atau diterbitkan dengan kuasa Kerajaan negara ltu. atau sebahagian daripada suatu dokumen terpencil atau terkandung dalam dokumen yang menjadi sebahagian danpada sebuah buku atau sebahagian daripada sin surat-surat atau kertas-kertas yang berhubungan. (ii) Warta London. Apabila sesuatu pernyataan. maka keterangan hendaklah diberi hanya mengenai sekian banyak danpada pernyataan. 524 . buku atau siri surat-surat atau kertas-kertas.

(b) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang seseorang ltu ditetapkan olehnya sebagai berhak terakru pada orang ltu pada waktu lany a ditetapkan oleh penghakiman. Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua. penntah atau dekn muktamad yang dibuat oleh mahkamah pada menjalankan bidang kuasanya berkenaan dengan probet. penntah atau dekn itu sebagai telah atau patut menjadi harta orang itu 525 . bukan terhadap mana-mana orang tertentu tetapi dengan mutlaknya. atau sebagai berhak kepada sesuatu benda tertentu. atau yang menetapkan seseorang sebagai berhak kepada mana-mana sifat ltu. dsb. Kerelevanan sesuatu penghakiman dalam bidang kuasa probet. yang memberi kepada atau melucutkan danpada seseorang sesuatu sifat di sisi undang-undang. 41. (c) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang dilucutkan olehnya danpada seseorang itu terhenti pada waktu lanya ditetapkan oleh penghakiman. admiralti atau kebankrapan.Penghakiman Mahkamah Bila Relevan 40. penntah atau dekn itu sebagai terakru pada orang ltu. penntah atau dekn itu sebagai telah atau patut terhenti. penntah atau dekn ltu adalah bukti muktamad— (a) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang diben olehnya terakru pada waktu penghakiman. adalah relevan apabila adanya sifat di sisi undang-undang ltu atau adanya hak seseorang terhadap sesuatu benda ltu relevan (2) Penghakiman. hal-ehwal perkahwinan. (1) Sesuatu penghakiman. penntah atau dekn ltu mula berkuatkuasa. penntah atau dekn yang mengikut undang-undang menghalang mana-mana mahkamah danpada mengambil kogmsan tentang sesuatu guaman atau danpada mengadakan sesuatu perbicaraan adalah fakta relevan apabila soalnya ialah sama ada mahkamah ltu seharusnya mengambil kogmsan tentang guaman ltu atau mengadakan perbicaraan ltu. (d) bahawa sesuatu yang seseorang ditetapkan olehnya sebagai berhak sedemikian adalah harta orang itu pada waktu lanya ditetapkan oleh penghakiman. Adanya sesuatu penghakiman.

laitu isteri A B menafikan bahawa C adalah isteri A. Penghakiman. perintah atau dekri lain daripada yang tersebut dalam seksyen 41. Bila penghakiman. penntah atau dekn ltu adalah suatu fakta ISU atau relevan di bawah mana-mana peruntukan lam dalam Akta mi MISALAN (a) A dan B secara berasmgan mendakwa C kerana suatu libel yang menyentuh tiap-tiap seorang daripada mereka Dalam tiap-tiap satu kes ltu C mengatakan bahawa perkara yang dikatakan sebagai libel ltu adalah benar. dsb. penntah atau dekri yang lain danpada yang tersebut dalam seksyen 41 adalah relevan jika lanya berhubungan dengan perkara-perkara dan jenis awam yang relevan dengan siasatan ltu. lain daripada yang tersebut dalam seksyen 40 hingga 42 relevan. MISALAN A mendakwa B kerana pencerobohan terhadap tanahnya B mengatakan adanya sesuatu hak lalu-lalang awam atas tanah ltu tetapi A menafikannya Adanya sesuatu dekri yang memihak kepada defendan dalam suatu guaman oleh A terhadap C kerana pencerobohan terhadap tanah yang sama dan dalam mana C telah mengatakan adanya hak lalu-lalang yang sama adalah relevan. penntah atau dekri yang lam danpada yang tersebut dalam seksyen 40. 41 dan 42 adalah tak relevan melainkan jika adanya penghakiman. penntah atau dekn ltu bukanlah bukti muktamad mengenai apa yang dinyatakan olehnya. Kerelevanan dan kesan penghakiman. tetapi penghakiman. tetapi mi bukanlah bukti muktamad yang hak lalulalang ltu ada 43. tetapi mahkamah mensabitkan B 526 . Penghakiman.42.. dan dan hal keadaannya bolehlah dianggap bahawa perkara ltu mungkin benar dalam tiap-tiap satu kes ltu ataupun tidak benar dalam kedua-duanya A mendapat suatu dekn terhadap C kerana ganti rugi atas alasan bahawa C telah tidak berjaya membuktikan kepatutan perbuatannya Fakta mi adalah tak relevan dalam kes antara B dan C (b) A mendakwa B di bawah seksyen 498 Kanun Keseksaan kerana memujuk Ian C.

Kemudiannya C didakwa kerana bigami oleh sebab berkahwm dengan B dalam masa A masih hidup C mengatakan bahawa dia tidak pernah menjadi isten A Hukuman terhadap B ltu adalah tak relevan terhadap C (c) A telah mendapat suatu dekri terhadap B bagi pemihkan tanah Oleh sebab ltu C mitu anak B , membunuh A Adanya penghakiman ltu adalah relevan sebagai menunjukkan motif bagi suatu jenayah (d) A dipertuduhkan kerana kesalahan mencuri dan kerana dahulunya telah disabitkan kesalahan mencun Sabitan dahulu ltu adalah relevan sebagai suatu fakta ISU (e) A dibicarakan kerana pembunuhan B Fakta bahawa B telah mendakwa A kerana libel dan bahawa A telah disabitkan dan dihukum adalah relevan di bawah seksyen 8 sebagai menunjukkan motif bagi fakta isu ltu

44. Fraud atau pakat sulit bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetanan mahkamah boleh dibuktikan. Mana-mana pihak dalam sesuatu guaman atau presiding lain boleh menunjukkan bahawa sesuatu penghakiman, penntah atau dekri yang relevan di bawah seksyen 40,41 atau 42 dan yang telah dibuktikan oleh pihak lawan, telah dibuat oleh mahkamah yang tak kompetan membuatnya ataupun telah didapati dengan cara fraud atau pakat sulit Bila Pendapat Orang Kehga Relevan 45. Pendapat pakar. (1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat atas sesuatu perkaramengenai undang-undang negara asing atau mengenai sams atau sem, atau tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jan, maka pendapat-pendapat atas perkara ltu dari orangorang yang khusus mahir dalam undang-undang negara asing, sams atau sem ltu atau dalam soal identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jan, adalah fakta-fakta relevan (2) Orang-orang ltu dipanggil pakar.
MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada kematian A telah disebabkan oleh racun 527

Pendapat-pendapat pakar tentang gejala-gejala yang disebabkan oleh racun yang disangkakan menyebabkan kematian A adalah relevan (b) Soalnya mlah sama ada A, pada masa melakukan sesuatu perbuatan, telah tak daya, oleh kerana akalnya tak sempurna mengetahui keadaan perbuatannya ltu atau bahawa apa yang dilakukannya ltu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang Pendapat-pendapat pakar atas soal sama ada gej ala-gej ala yang ditunjukkan oleh A ltu pada kebiasaannya menunjukkan akal yang tak sempuma, dan sama ada akal yang tak sempuma seperti ltu biasanya menyebabkan orang-orang tak daya mengetahui keadaan perbuatan yang dilakukannya atau tak daya mengetahui bahawa apa yang dilakukannya ltu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang, adalah relevan (c) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen ltu telah dituhs oleh A Suatu dokumen lain dikemukakan dan dibuktikan atau diakui sebagai telah dituhs oleh A Pendapat-pendapat pakar atas soal sama ada kedua-dua dokumen ltu telah dituhs oleh seorang sahaja atau oleh orang-orang yang berlaman adalah relevan

46. Fakta mengenai pendapat-pendapat pakar. Fakta-fakta yang selamnya tak relevan adalah relevan jika fakta-fakta ltu menyokong atau berlawanan dengan pendapatpendapat pakar apabila pendapat-pendapat pakar ltu relevan.
MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada A telah diracun dengan suatu racun Fakta bahawa orang-orang lam yang telah diracun dengan racun ltu telah menunjukkan gejala-gejala tertentu yang disah atau dinafikan oleh pakar-pakar sebagai gejala-gejala racun ltu, adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada galangan kepada sesuatu pelabuhan ltu disebabkan oleh sesuatu tembok laut Fakta bahawa pelabuhan-pelabuhan lain yang serupa kedudukannya dan segi lain tetapi yang tidak mempunyai tembok laut sedemikian telah mula tergalang kira-kira pada masa yang sama adalah relevan

47. Bila pendapat mengenai tulisan tangan relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang siapakah orang yang telah menulis atau menandatangani sesuatu dokumen, maka pendapat seseorang yang kenal akan tulisan tangan orang yang dikata telah menulis atau menandatangani dokumen
528

itu, bahawa dokumen ltu telah atau tidak ditulis atau ditandatangam oleh orang itu, adalah suatu fakta relevan.
Hurman — Seseorang adalah dikatakan kenal akan tulisan tangan seseorang lain apabila dia telah mehhat orang itu menuhs, atau apabila dia telah menenma dokumen yang berupa sebagai dituhs oleh orang itu bagi menjawab dokumen-dokumen yang telah ditulis sama ada olehnya sendin atau di bawah kuasanya dan dialamatkan kepada orang itu, atau apabila dalam perjalanan biasa urusan, dokumen yang berupa sebagai ditulis oleh orang itu lazimnya dikemukakan kepadanya MISALAN Soalnya mlah sama ada sesuatu surat tertentu adalah dalam tulisan tangan A, seorang saudagar di London B mlah seorang saudagar di Kuala Lumpur, yang telah menuhs suratsurat yang dialamatkan kepada A dan telah menenma surat-surat yang berupa sebagai ditulis olehnya C lalah keram B , dan kewajipannya lalah memenksa dan memfailkan surat-surat B D lalah broker B , yang kepadanya B lazim mengemukakan surat-surat yang berupa sebagai ditulis oleh A bagi maksud menasihatkannya berkenaan dengan surat itu Pendapat-pendapat B , C dan D, atas soal sama ada surat itu dalam tulisan tangan A adalah relevan, walaupun B , C dan D tidak pernah mehhat A menuhs

48. Bila pendapat mengenai adanya hak atau adat relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang adanya apa-apa adat atau hak am, maka pendapat-pendapat tentang adanya adat atau hak itu dan orang-orang yang mungkin tahu tentang adanya adat atau hak itu, jika lanya ada, adalah relevan
Huraian — Ungkapan "adat atau hak am" mehputi adat atau hak umum bagi sebilangan besar sesuatu golongan orang-orang itu MISALAN Hak penduduk-penduduk suatu kampung tertentu untuk menggunakan air suatu telaga tertentu lalah suatu hak am dalam erti seksyen mi

49. Bila pendapat mengenai kelaziman dan kepercayaan, dsb., relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang—
529

atau (c) erti perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang digunakan dalam daerah-daerah tertentu atau oleh golongangolongan orang tertentu. Apabila pendapat seseorang yang masih hidup adalah relevan. mempunyai cara-cara istimewa bagi mengetahui perkara ltu. maka alasan-alasan atas mana pendapat ltu diasaskan adalah juga relevan MISALAN Seseorang pakar boleh mempenhalkan ekspenmen-ekspenmen yang telah dijalankan olehnya bagi maksud membuat pendapatnya 530 . maka pendapat yang dilahirkan melalui kelakuan tentang adanya pertalian sedemikian oleh seseorang yang. 50. (b) penubuhan atau pentadbiran sesuatu yayasan agama atau khairat. sebagai ahh keluarga ltu atau selainnya. (1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang pertalian seseorang dengan seorang lain. Bila alasan-alasan pendapat relevan. Bila pendapat mengenai pertalian relevan. adalah suatu fakta relevan (2) Pendapat sedemikian tidaklah mencukupi bagi membuktikan sesuatu perkahwinan dalam pendakwaan-pendakwaan di bawah seksyen 494.(a) kelaziman dan kepercayaan sesuatu kumpulan orang atau keluarga. 495 atau 498 Kanun Keseksaan MISALAN (a) Soalnya mlah sama ada A dan B telah berkahwin Fakta bahawa mereka biasanya ditenma dan disifatkan oleh sahabatsahabat mereka sebagai suami isten adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada A adalah anak B yang sah taraf Fakta bahawa A sentiasa disifatkan sedemikian oleh ahh-ahh keluarganya adalah relevan 51. maka pendapat-pendapat orang yang mempunyai cara-cara yang istimewa bagi mengetahumya adalah fakta relevan.

Dalam presiding jenayah fakta bahawa orang yang dituduh ltu berwatak baik adalah relevan 54. atau adalah berwatak buruk melainkan jika— (a) bukti bahawa dia telah melakukan atau disabitkan dengan kesalahan yang lain ltu. Dalam kes-kes sivil. watak bagi membuktikan kelakuan yang ditomahkan adalah tak relevan. dan jika ditanya tidak dikehendaki menjawab. kecuali setakat mana wataknya mi ternyata dan faktafakta yang selainnya relevan. (b) dia sendin atau melalui peguambelanya telah menyoal saksi-saksi pihak pendakwa dengan tujuan untuk mempastikan watak baiknya sendm.Bila Watak Relevan 52. Dalam kes-kes sivil. fakta bahawa watak seseorang yang berkenaan adalah sebegitu hingga boleh menjadikan sesuatu kelakuan yang ditomahkan atasnya mungkin atau tak mungkin adalah tak relevan. atau (c) dia telah memberi keterangan terhadap mana-mana orang lain yang dipertuduhkan atas kesalahan yang sama 531 . Watak buruk dahulunya adalah tak relevan kecuali bila menjawab. Dalam kes-kes jenayah watak baik dahulunya adalah relevan. apaapa soalan yang mungkin menunjukkan bahawa dia telah melakukan. melainkan jika keterangan telah diben bahawa dia berwatak baik. sesuatu kesalahan lain danpada kesalahan yang dia dipertuduhkan pada masa ltu. (1) Dalam presiding jenayah fakta bahawa orang tertuduh ltu berwatak buruk adalah tak relevan. 53. atau telah disabitkan dengan atau dipertuduhkan atas. atau keadaan atau penjalanan pembelaan adalah sebegitu hingga mehbatkan tomahan atas watak pendakwa atau saksi-saksi pihak pendakwa. atau telah memberi keterangan mengenai watak baiknya. adalah keterangan boleh tenma bagi menunjukkan bahawa dia adalah bersalah atas kesalahan yang dia dipertuduhkan pada masa ltu. dan dalam hal yang demikian fakta ltu menjadi relevan (2) Seseorang yang dipertuduh dan dipanggil sebagai saksi tidak boleh ditanya.

Tiada apa jua fakta yang mahkamah akan memben pengiktirafan kehakiman perlu dibuktikan 57. Fakta-fakta yang mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman. 54 dan 55 perkataan "watak" mehputi reputasi dan pembawaan kedua-duanya. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tak perlu dibuktikan.Huraian 1 — Seksyen 1 1 tidak dipakai bagi kes-kes dalam mana watak 11 buruk seseorang ltu adalah sendinnya suatu fakta ISU Huraian 2 — Sesuatu sabitan dahulunya adalah relevan sebagai keterangan mengenai watak buruk 55. Watak boleh mempengaruhi ganti rugi. (b) semua Akta awam yang telah diluluskan atau yang kemudian danpada mi akan diluluskan oleh Parlimen United Kingdom dan semua Akta tempatan atau Akta persen532 . keterangan boleh diben hanya mengenai reputasi dan pembawaan yang am. Dalam kes-kes sivil fakta bahawa watak seseorang adalah sebegitu hingga boleh mempengaruhi amaun ganti rugi yang patut ditenmanya adalah relevan Huraian — Dalam seksyen 52. (1) Mahkamah hendaklah memberi pengiktirafan kehakiman kepada fakta-fakta benkut (a) semua undang-undang atau peraturan yang kini mempunyai kuatkuasa undang-undang atau yang sebelum mi berkuatkuasa atau yang kemudian danpada mi akan berkuatkuasa dalam Malaysia atau di mana-mana bahagiannya. dan tidak mengenai perbuatanperbuatan tertentu yang melalumya reputasi atau pembawaan adalah ditunjukkan BAHAGIAN II PEMBUKTIAN BAB III FAKTA-FAKTA YANG TAK PERLU DIBUKTIKAN 56. kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 54. tetapi. 53.

fungsi dan tandatangan orang yang pada masa ltu menyandang sesuatu jawatan awam di mana-mana bahagian Malaysia. badan perundangan mana-mana Negen dalam Malaysia dan Parlimen United Kingdom. titel.dirian yang diarah olehnya supaya diberi pengiktirafan kehakiman. hal naik takhta Raja mana-mana Negen dalam Malaysia dan perlantikan Yang Dipertua Negen. (e) hal naik takhta Yang di-Pertuan Agong. puasa dan kelepasan awam yang diberitahu dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen. semua meten yang diben pengiktirafan kehakiman oleh Mahkamah Inggens dan meten-meten Mahkamah-Mahkamah Admiralti dan mahkamah-mahkamah yang mempunyai bidang kuasa laut dan meten-meten notan awam. (/) lumrah tabu. (k) negara-negara Komanwel. pembahagian semulajadi dan rekaan mengenai waktu. (g) meten-meteri semua mahkamah Malaysia. (i) adanya. 533 . (f) hal naik takhta dan tandatangan Raja United Kingdom pada masa ltu. pembahagian dunia mengikut llmu alam. erti perkataan-perkataan Melayu dan Inggeris. badan-badan perundangan persekutuan yang ada dalam Malaysia sebelum Parlimen ditubuhkan. berterusannya dan tamatnya peperangan antara Malaysia atau mana-mana bahagian lain Komanwel dengan mana-mana negara lain atau kumpulan orang. (c) tatakawalan angkatan tentera bagi angkatan tentera atau mana-mana angkatan pelawat yang berada dalam Malaysia secara sah di sisi undang-undang. jika fakta mengenai perlantikan mereka kepada jawatan ltu dibentahu dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen. dan hanhan perayaan. gelaran dan bendera kebangsaan tiap-tiap Negara atau Pemenntah Berdaulat yang duktiraf oleh Yang diPertuan Agong. id) perjalanan presiding Parhmen. (h) mula pegang jawatan. nama. semua meten yang seseorang diben kuasa untuk menggunakan oleh mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa dalam Malaysia atau mana-mana bahagiannya. (/) bermulanya.

mereka disifatkan sebagai telah mengakuinya dengan pliding mereka 534 . dan nama semua peguambela dan orang-orang lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk hadir atau bertindak di hadapannya. dan juga nama semua pegawai yang bertindak melaksanakan prosesnya. (v) Parhmen England. (o) segala perkara lain yang mahkamah diarah oleh manamana undang-undang bertulis supaya mengiktiraf Huraian — Perkataan-perkataan "Parhmen United Kingdom" dalam perenggan-perenggan (b) dan (d) ertinya— (I) Parhmen United Kingdom Great Britain dan Ireland Utara.(m) nama-nama anggota dan pegawai mahkamah serta timbalan dan pegawai bawahan dan pembantu mereka. 58. (1) Tiada apa-apa jua fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana presiding jika pihak-pihak dalam presiding ltu atau wakil-wakil mereka bersetuju untuk mengakuinya di dalam perbicaraan ltu atau jika sebelum presiding ltu. (IV) Parhmen Great Britain. (n) kaedah jalan di darat. sains atau seni. la boleh enggan berbuat demikian melainkan dan sehingga orang ltu mengemukakan sesuatu buku atau dokumen yang difikirkannya perlu bagi membolehkannya berbuat demikian. peraturan-peraturan laut dan kaedahkaedah udara. (3) Jika mahkamah dimmta oleh mana-mana orang supaya memben pengiktirafan kehakiman kepada sesuatu fakta. Fakta-fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan. (vi) Parhmen Scotland. (in) Parhmen Ireland Utara. mahkamah boleh menggunakan buku-buku atau dokumen-dokumen rujukan yang sesuai untuk membantunya. mereka bersetuju untuk mengaku secara bertulis dengan ditandatangani oleh mereka. (II) Parhmen United Kingdom Great Britain dan Ireland. atau jika menurut apa-apa kaedah pliding yang berkuatkuasa pada masa ltu. (vn) Parhmen Ireland sebelum 1 haribulan Januan 1801 (2) Dalam segala hal mi dan juga mengenai segala perkara mengenai sejarah awam. sastera.

laitu— (a) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh dilihat. maka dia mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah menanggapnya dengan dena ltu atau dengan cara ltu. boleh dibuktikan dengan keterangan lisan 60. (c) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh ditanggap melalui sesuatu dena lain atau dengan apa-apa cara lam. maka la mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah melihat fakta ltu. (b) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh didengar. maka la mestilah keterangan orang yang berpegang pada pendapat itu atas alasan-alasan tersebut. Membuktikan fakta-fakta dengan keterangan lisan. kecuali kandungan dokumen-dokumen. menurut budi bicaranya. Segala fakta. 535 . menghendaki supaya fakta-fakta yang diakui ltu dibuktikan dengan cara lain danpada pengakuan sedemikian (2) Seksyen ini tidak dipakai bagi prosiding jenayah BAB IV KETERANGAN LISAN 59. (d) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu pendapat atau alasan-alasan yang padanya pendapat itu berasaskan. (1) Dalam segala hal apa jua pun keterangan lisan hendaklah diben secara langsung. (2) Pendapat-pendapat pakar yang dinyatakan di dalam suatu tntis yang biasanya ditawarkan untuk jualan dan alasan-alasan yang padanya pendapat itu berasaskan bolehlah dibuktikan dengan mengemukakan tntis itu jika pengarangnya telah mati atau tidak boleh dijumpai atau telah menjadi tak daya memberi keterangan atau tidak boleh dipanggil sebagai saksi dengan tidak menyebabkan kelengahan atau perbelanjaan yang difikirkan tak berpatutan oleh mahkamah. maka la mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah mendengar fakta ltu. Keterangan lisan mestilah sescara langsung.Dengan syarat bahawa mahkamah boleh.

maka dokumen-dokumen ltu bukanlah keterangan primer bagi kandungan dokumen asal ltu MISALAN Seseorang adalah dibuktikan sebagai telah ada di dalam miliknya beberapa plakad. Keterangan primer. maka tiap-tiap satu bahagian ltu adalah keterangan primer bagi dokumen ltu Jika sesuatu dokumen disempurnakan dengan kaunterpart dan tiaptiap satu kaunterpart ltu disempurnakan oleh satu atau beberapa pihak sahaja. Membuktikan kandungan dokumen.(3) Jika keterangan lisan ltu mengenai kewujudan atau mengenai keadaan sesuatu benda termasuk dokumen. seperti dalam hal cetakan. tetapi tiada satu pun danpadanya menjadi keterangan primer bagi kandungan dokumen asal ltu Huraian 3 — Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer adalah keterangan primer 63. Keterangan sekunder meliputi— 536 . tetapi jika dokumen-dokumen ltu adalah semuanya sahnan danpada dokumen asal yang sama. maka mahkamah bolehlah. Keterangan sekunder. jika difikirkannya patut. maka tiap-tiap satu kaunterpart ltu adalah keterangan primer terhadap pihak-pihak yang menyempurnakannya Huraian 2 — Jika beberapa dokumen adalah semuanya dibuat dengan satu proses yang seragam. maka tiap-tiap satunya adalah keterangan primer bagi kandungan yang lainnya ltu. htografi atau fotografi. Keterangan primer ertinya dokumen ltu sendiri yang dikemukakan untuk pemenksaan mahkamah Huraian 1 — Jika suatu dokumen disempurnakan dengan beberapa bahagian. menghendaki benda ltu atau dokumen ltu dikemukakan untuk pemenksaannya BAB V KETERANGAN DOKUMEN 61. Kandungan dokumen boleh dibuktikan sama ada dengan keterangan pnmer atau dengan keterangan sekunder 62. kesemuanya dicetak pada satu masa daripada satu dokumen asal Mana-mana satu danpada plakad ltu adalah keterangan primer bagi kandungan mana-mana plakad yang lain ltu.

(a) salman-salman diperakm yang diberi memirut peruntukanperantukan yang terkandung kemudian danpada ini. (c) salinan-salinan yang dibuat daripada atau yang dibandingkan dengan naskah asal. Membuktikan dokumen dengan keterangan primer. Hal-hal dalam mana keterangan sekunder bagi dokumen boleh diberi. walaupun fotograf dan dokumen asal ltu tidak dibandingkan. yang sendmnya mempastikan ketepatan salinan ltu. 537 . dan juga salinan-salinan yang dibandmgkan dengan salman-salman ltu. (e) keterangan-keterangan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang diben oleh seseorang yang telah melihat atau mendengar sendiri dokumen ltu atau menanggapinya sendin dengan apa jua cara MISALAN (a) Fotograf dokumen asal adalah keterangan sekunder mengenai kandungannya. sekiranya dibuktikan bahawa benda yang telah difotograf ltu adalah dokumen asal (b) Salinan yang telah dibandmgkan dengan salinan surat yang telah dibuat melalui mesm penyalm adalah keterangan sekunder mengenai kandungan surat itu sekiranya dibuktikan bahawa salinan yang dibuat dengan mesin penyalin itu telah dibuat dan dokumen asal (c) Salinan yang disalm daripada suatu salinan tetapi kemudiannya dibandmgkan dengan dokumen asal adalah keterangan sekunder. {d) kaunterpart-kaunterpart dokumen terhadap pihak-pihak yang tidak menyempumakannya. (1) Keterangan sekunder boleh diberi mengenai kewujudan. tetapi salman yang tidak dibandmgkan demikian itu bukanlah keterangan sekunder mengenai dokumen asal walaupun salinan yang daripadanya 1a disalm telah dibandmgkan dengan dokumen asal (d) Keterangan lisan mengenai sesuatu salinan yang telah dibandmgkan dengan dokumen asal ataupun keterangan lisan mengenai sesuatu fotograf atau sahnan-mesin dokumen asal tidaklah menjadi keterangan sekunder bagi dokumen asal 64. (b) salinan-sahnan yang dibuat danpada naskah asal melalui proses mesin. Dokumen-dokumen mestilah dibuktikan dengan keterangan primer kecuali dalam hal-hal yang tersebut kemudian danpada ini 65.

dan. 538 . untuk diben sebagai keterangan. setelah diben notis yang tersebut dalam seksyen 66. (d) apabila dokumen asal adalah sebegitu keadaannya hingga ia tidak boleh dialih dengan senangnya. (2) (a) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (a). keadaan atau kandungan dokumen asal telah dibuktikan sebagai diakui secara bertulis oleh orang yang terhadapnya la dibuktikan atau oleh wakilnya dan segi kepentingan. (c) apabila dokumen asal telah musnah atau hilang. (b) apabila kewujudan. atau apabila pihak yang hendak memben keterangan mengenai kandungannya tidak boleh mengemukakannya dalam masa yang berpatutan kerana apa-apa jua sebab yang tidak bersabit danpada kemungkiran atau keabaiannya sendin. dan fakta yang hendak dibuktikan ltu lalah kesimpulan am mengenai kesemuanya ltu. (/) apabila dokumen asal adalah suatu dokumen yang salinan diperakuinya dibenarkan oleh Akta ini atau oleh manamana undang-undang lain yang sedang berkuatkuasa di Malaysia.keadaan atau kandungan sesuatu dokumen yang boleh ditenma sebagai keterangan dalam hal-hal benkut: (a) apabila dokumen asal dibuktikan atau temyata sebagai ada di dalam milik atau di bawah kuasa— (i) orang yang terhadapnya dokumen ltu hendak buktikan. orang ltu tidak mengemukakannya. (g) apabila dokumen-dokumen asal mengandungi berbagai keterangan atau dokumen-dokumen lain yang tidak boleh dipenksa dengan mudahnya dalam mahkamah. atau (u) seseorang yang ada di luar bidang kuasa atau yang tidak tertakluk kepada proses mahkamah. atau (m) seseorang yang tenkat di sisi undang-undang supaya mengemukakannya. (c) dan (d) apa-apa keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen ltu boleh ditenma. (<?) apabila dokumen asal adalah suatu dokumen awam dalam erti seksyen 74.

atau kepada peguambelanya. maka notis ltu hendaklah mengikut sebagaimana difikirkan munasabah oleh mahkamah menurut hal keadaan perkara ltu: Dengan syarat bahawa notis sedemikian tidaklah dikehendaki untuk menjadikan keterangan sekunder boleh ditenma dalam mana-mana hal benkut atau dalam mana-mana hal lain yang mahkamah fikirkan patut notis ltu tidak dikehendaki (a) apabila dokumen yang hendak dibuktikan ltu sendmnya suatu notis. dan jika tiada apa-apa notis ditetapkan oleh undang-undang. (c) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (e) atau (/) salman diperakm dokumen ltu boleh ditenma. 66. 539 . (d) apabila pihak lawan atau ejennya mempunyai dokumen asal ltu dalam mahkamah. suatu notis sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang supaya mengemukakannya. (e) apabila pihak lawan atau ejennya telah mengaku kehilangan dokumen ltu. atau if) apabila orang yang memiliki dokumen ltu berada di luar kuasa atau tidak tertakluk kepada proses mahkamah. Keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen-dokumen yang tersebut dalam seksyen 65 (1) (a) tidak boleh diben melainkan jika pihak yang bercadang hendak memben keterangan sekunder ltu telah terlebih dahulu memben kepada pihak yang memiliki atau berkuasa atas dokumen ltu. (b) apabila dan keadaan kes ltu pihak lawan mesti mengetahm yang dia akan dikehendaki mengemukakannya. tetapi tidak keterangan sekunder jenis lain (d) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (g) keterangan boleh diben tentang kesimpulan am mengenai dokumen-dokumen ltu oleh orang yang telah memenksanya dan yang mahir dalam pemenksaan dokumen-dokumen sedemikian. (c) apabila ternyata atau terbukti bahawa pihak lawan telah mendapat pemihkan dokumen asal ltu dengan cara fraud atau paksa. Kaedah-kaedah mengenai notis untuk mengemukakan.(b) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (b) pengakuan bertulis ltu boleh ditenma.

dokumen ltu tidak boleh digunakan sebagai keterangan sehingga sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengakusaksinya telah dipanggil bagi maksud membuktikan penyempurnaannya. Jika sesuatu dokumen dikatakan sebagai ditandatangani atau sebagai telah ditulis kesemuanya atau sebahagiannya oleh seseorang. Bukti jika saksi yang mengakusaksi tidak dijumpai. dan bahawa tandatangan orang yang menyempurnakan dokumen ltu adalah dalam tulisan tangan orang ltu. Jika saksi yang mengakusaksi menafikan atau tidak ingat tentang 540 . 70. Pengakuan tentang penyempurnaan oleh pihak kepada dokumen yang diakusaksikan. Bukti mengenai penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi. Jika sesuatu dokumen dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi. Pengakuan oleh satu pihak kepada suatu dokumen yang diakusaksi bahawa dia telah menyempurnakan dokumen ltu sendin adalah bukti yang cukup mengenai penyempurnaannya bagi menentangnya. atau jika dokumen ltu berupa sebagai telah disempurnakan di United Kingdom. maka mestilah dibuktikan bahawa pengakusaksian oleh sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengakusaksi ltu adalah dalam tulisan tangannya. 69. Jika saksi yang mengakusaksi ltu tidak dijumpai. Bukti apabila saksi yang mengakusaksi menafikan penyempurnaan. walaupun lanya adalah suatu dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan 71. Bukti mengenai tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan. maka tandatangan atau tuhsan tangan mengenai sekian banyak dan dokumen ltu yang dikatakan sebagai dalam tulisan tangan orang ltu hendaklah dibuktikan sebagai dalam tulisan tangannya 68.67. jika saksi yang mengakusaksinya masih hidup dan dia tertakluk kepada proses mahkamah serta berkebolehan memben keterangan.

atau 541 . maka apa-apa tandatangan. tulisan atau meteri dengan Iain-lain yang diakui atau dibuktikan. tulisan atau meteri adalah yang dikatakan telah ditulis atau ditandatangam oleh seseorang. apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam sesuatu dokumen dan bermaksud mempastikan fakta itu boleh. apabila dikemukakan dokumen asal. bagi cap-cap jan 73A. tulisan atau meteri itu tidak dikemukakan atau dibuktikan bagi apa-apa maksud lain (2) Mahkamah boleh mengarahkan seseorang yang hadir di dalam mahkamah supaya menuhs apa-apa perkataan atau angka bagi maksud membolehkan mahkamah membandingkan perkataan atau angka yang ditulis itu dengan mana-mana perkataan atau angka yang dikatakan telah ditulis oleh orang itu (3) Seksyen ini adalah juga dipakai. walaupun tandatangan. Membandingkan tandatangan. dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu. ditenma sebagai keterangan mengenai fakta itu jika syarat-syarat benkut dipenuhi (a) jika orang yang membuat pernyataan itu sama ada— (l) mengetahui sendin tentang perkara-perkara yang dinyatakan dalam pernyataan itu. dalam sesuatu perbicaraan sivil di mana keterangan hsan secara langsung mengenai sesuatu fakta boleh ditenma. Bukti mengenai dokumen yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan. Sesuatu dokumen yang diakusaksi yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan boleh dibuktikan seolaholah lanya adalah dokumen yang tidak diakusaksikan 73. maka penyempurnaan dokumen ltu boleh dibuktikan dengan keterangan lain 72. Kebolehterimaan keterangan dokumen dalam kes sivil. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam Bab ini.penyempurnaan dokumen itu. tulisan atau meteri yang diakui atau dibuktikan dengan memuaskan hati mahkamah sebagai telah ditulis atau dibuat oleh orang itu boleh dibandingkan oleh seorang saksi atau mahkamah dengan tandatangan. tulisan atau meteri yang hendak dibuktikan itu. (1) Bagi menentukan sama ada sesuatu tandatangan. dsb.

jika. dan (b) walaupun dokumen asal tidak dikemukakan. atau jika oleh sebab keadaan tubuh badan atau keadaan mentalnya dia tak layak hadir sebagai saksi. tanpa sesuatu penntah sedemikian dibuat. atau boleh. jika setelah memben perhatian kepada segala hal keadaan kes ltu mahkamah berpuas hati bahawa kelewatan atau perbelanjaan yang tak berpatutan akan berlaku. telah membuat pernyataan ltu (setakat mana perkara-perkara yang dinyatakan dalamnya tidak diketahm olehnya sendiri) dalam menjalankan tugas merekodkan maklumat yang telah diberi kepadanya oleh seorang yang telah. menenma pernyataan ltu sebagai keterangan— (a) walaupun orang yang membuat pernyataan ltu boleh didapati tetapi tidak dipanggil sebagai saksi. ada dikemukakan suatu salinan dokumen asal ltu atau salinan bahagian matenalnya yang diperakui sebagai salinan benar dengan apa-apa cara sebagaimana ditentukan dalam penntah ltu atau sebagaimana diluluskan oleh mahkamah. memenntahkan supaya pernyataan seperti yang tersebut dalam subseksyen (1) ditenma sebagai keterangan.(n) sekiranya dokumen yang berkenaan ltu adalah sebahagian atau menjadi sebahagian daripada rekod yang berupa sebagai rekod yang berterusan. atau jika dia berada di seberang laut dan pada praktiknya tidak munasabah untuk mendapatkan kehadirannya. atau jika segala usaha yang munasabah untuk mencannya telah dibuat tanpa kejayaan (2) Dalam sesuatu prosiding sivil. berkenaan dengan sesuatu pertikaian me542 . dan (b) jika orang yang membuat pernyataan ltu dipanggil sebagai saksi dalam prosiding ltu: Dengan syarat bahawa syarat yang menghendaki orang yang membuat pernyataan ltu dipanggil sebagai saksi tidak perlu dipenuhi jika dia telah mati. mahkamah boleh pada manamana penngkat presiding ltu. atau boleh semunasabahnya dianggap sebagai telah mengetahui sendin tentang perkara-perkara ltu. mengikut mana yang berkenaan (3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen mi menjadikan boleh ditenma sebagai keterangan apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang ada kepentmgan semasa prosiding belum selesai atau dijangkakan. sebagai gantmya.

dalam memutuskan sama ada seseorang ltu layak atau tidak untuk hadir sebagai saksi. sesuatu pemyataan yang dijadikan boleh ditenma sebagai keterangan oleh Akta ini tidak boleh dikira sebagai sokongan bagi keterangan yang diben oleh orang yang membuat pemyataan ltu 543 . dan kepada soal sama ada atau tidak orang yang membuat pemyataan ltu ada apa-apa dorongan untuk menyembunyikan atau menyalahnyatakan fakta-fakta ltu (7) Bagi maksud apa-apa kaedah undang-undang atau amalan yang menghendaki supaya keterangan disokong atau yang mengatur cara bagaimana keterangan yang tak disokong hendak dilayam. jika oleh kerana sesuatu sebab mahkamah berpendapat pemyataan ltu tak bermanfaat ditenma bagi kepentmgan keadilan. dan boleh. (4) Bagi maksud-maksud seksyen mi. atau sebaliknya telah diakui olehnya secara bertulis sebagai pemyataan yang dia bertanggungjawab atas ketepatannya. (5) Bagi maksud memutuskan sama ada sesuatu pemyataan boleh ditenma atau tidak sebagai keterangan menurut subseksyen (1) hingga (4). mahkamah boleh. jika presiding ltu diadakan bersama pengapit hakim. kepada soal sama ada atau tidak pemyataan ltu telah dibuat serentak dengan berlakunya atau adanya fakta-fakta yang dinyatakan ltu. dibuat atau dihasilkan olehnya sendin. atau dan apa-apa hal keadaan lain. menolak pemyataan ltu walaupun kehendak-kehendak seksyen ini telah dipenuhi berkenaan dengannya. menurut budi bicaranya. (6) Pada memmbangkan keberatan. dan. mahkamah boleh membuat kesimpulan yang munasabah dan bentuk atau kandungan dokumen yang mengandungi pemyataan ltu. yang hendak diben kepada pemyataan yang dijadikan boleh ditenma sebagai keterangan oleh Akta ini. jika ada. atau telah ditandatangam atau ditandatangan nngkas olehnya.ngenai sesuatu fakta yang mungkin akan dipastikan oleh pernyataan ltu. pertimbangan hendaklah diben kepada segala hal keadaan dan mana sesuatu kesimpulan boleh dibuat dengan munasabahnya mengenai tepat atau tidaknya pemyataan ltu. dan khususnya. bertmdak atas suatu perakuan yang berapa sebagai perakuan seorang pengamal perubatan berdaftar. sesuatu pemyataan dalam suatu dokumen tidak boleh disifatkan sebagai telah dibuat oleh seseorang melainkan jika dokumen ltu atau bahagian matenalnya telah dituhs.

suatu sahnannya apabila fee di sisi undang-undang baginya dibayar. Dokumen Awam. Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui. kehakiman dan eksekutif. Salinan diperakui bagi dokumen awam. perundangan. Salinan yang diperakui dengan cara yang dinyatakan dalam 544 . bersama dengan suatu perakuan yang ditulis di kaki salman ltu. Dokumen-dokumen benkut adalah dokumen awam (a) dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan— (1) kuasa pemenntah berdaulat. dan (m) pegawai-pegawai awam. dan sahnan yang diperakui sedemikian hendaklah dinamakan salinan diperakui Huraian — Seseorang pegawai yang diben kuasa menyerahkan salman ltu dalam urusan biasa tugas rasminya hendaklah dalam erti seksyen mi disifatkan sebagai ada dalam simpanannya dokumen-dokumen ltu 77. dan perakuan ltu hendaklah ditarikhkan serta ditandatangam oleh pegawai ltu dengan nama dan titel rasminya. sama ada bagi Persekutuan atau Negen atau bagi mana-mana bahagian lain Komanwel atau sesuatu negara asing. mengikut mana yang berkenaan.Dokumen Awam 74. bahawa lanya adalah salman benar bagi dokumen ltu atau sebahagian danpadanya. 75. dan (b) rekod-rekod awam mengenai dokumen persendman yang disimpan di Malaysia. dan hendaklah dimeten jika pegawai ltu dibenarkan oleh undang-undang menggunakan sesuatu meten. Tiap-tiap pegawai awam yang ada dalam simpanannya sesuatu dokumen awam yang seseorang ada hak memenksa hendaklah memben kepada orang ltu. Segala dokumen selam danpada dokumen yang tersebut dalam seksyen 74 adalah dokumen persendman 76. Dokumen persendirian. apabila diminta. (n) badan-badan rasmi dan tribunal.

(u) oleh Menten. Ordinan-Ordinan. (a) tindakan-tindakan. penntah-penntah atau peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Raja United Kingdom atau oleh Pnvy Council atau oleh mana-mana Menten atau jabatan Raja United Kingdom— dengan salinan-salinan atau cabutan-cabutan yang terkandung dalam Warta London atau dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen atau yang berupa sebagai dicetak oleh Pencetak Kerajaan Bntish. (b) presiding Parhmen atau mana-mana badan perundangan persekutuan yang ada dalam Malaysia sebelum Parhmen ditubuhkan atau prosiding badan perundangan manamana Negen— dengan minit badan ltu atau dengan Akta-Akta Parhmen. Menteri Negen (jika ada). penntah-penntah atau pembentahuanpembentahuan Kerajaan Malaysia atau Kerajaan manamana Negen dalam mana-mana jabatannya— (l) dengan rekod-rekod jabatan ltu yang diperakui oleh ketua jabatan ltu masing-masing. atau (m) dengan apa-apa dokumen yang berupa sebagai dicetak dengan kuasa Kerajaan yang berkenaan ltu. berkenaan dengan Kerajaan Malaysia.seksyen 76 yang berupa sebagai salinan bagi dokumen awam atau bahagian-bahagian danpada dokumen awam boleh dikemukakan bagi membuktikan kandungan dokumen-dokumen awam atau bahagian-bahagian danpada dokumen awam ltu. dan oleh Ketua Menten. (d) tindakan-tindakan eksekutif atau presiding badan perundangan sesuatu negara asing— 545 . (1) Dokumen-dokumen awam yang benkut boleh dibuktikan seperti benkut. 78. Enakmen-Enakmen atau nngkasan-nngkasan yang disiarkan atau dengan sahnansahnan yang berupa sebagai dicetak dengan kuasa Kerajaan yang berkenaan ltu. Setiausaha Kerajaan atau Setiausaha Tetap kepada Ketua Menten berkenaan dengan Kerajaan Negen. Bukti bagi dokumen rasmi tertentu. (c) proklamasi-proklamasi.

90B dan 90c hendaklah terpakai bagi dokumen awam. lembaga bandaran atau Iain-lain pihak berkuasa tempatan dalam Malaysia— dengan suatu salinan prosiding ltu yang diperakui oleh penyimpannya yang sah. Bukti dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer. 78A. (2) Salinan-salman Akta. ertinya pencetak yang berupa sebagai pencetak yang diben kuasa untuk mencetak Akta-Akta. (e) prosiding sesuatu badan perbandaran. Ordinan-Ordman atau Statut-Statut badan perundangan wilayah ltu. peraturan dan suratcara lain yang dikeluarkan atau dibuat di bawah kuasa mana-mana Akta. bolehlah ditenma sebagai keterangan oleh semua mahkamah dalam Malaysia tanpa apa-apa bukti diben bahawa salinan ltu telah dicetak sedemikian (3) Dalam seksyen mi "Pencetak Kerajaan". beserta suatu perakuan yang dimeten dengan meten seorang notari awam atau seorang pegawai konsul Malaysia bahawa salinan ltu adalah diperakui dengan wajar oleh pegawai yang menyimpan dokumen asal ltu dengan sahnya dan apabila dibuktikan jenis dokumen ltu mengikut undang-undang negara asing ltu. Ordinan atau Statut ltu. atau selainnya sebagai Pencetak Kerajaan wilayah ltu. jika berupa sebagai dicetak oleh Pencetak Kerajaan. berkenaan dengan mana-mana bahagian Komanwel. Ordinan dan Statut yang diluluskan oleh badan perundangan mana-mana bahagian Komanwel dan salman-salinan penntah. dengan salman yang diperakui di bawah meten negara ltu atau pemenntah berdaulatnya atau dengan suatu penglktirafannya dalam sesuatu Akta.dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan dengan kuasanya atau yang biasanya ditenma dalam negara ltu sedemikian. Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 77 dan 78. atau dengan suatu buku bercetak yang berupa sebagai diterbitkan dengan kuasa badan ltu. peruntukan seksyen 90A. 546 . Ordinan atau Enakmen Malaysia atau mana-mana Negen. (/) dokumen-dokumen awam dan apa-apa kelas lain dalam sesuatu negara asing— dengan dokumen asal atau dengan salinan yang diperakui oleh penyimpannya yang sah.

Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui. salinan diperakui atau dokumen lam yang ditetapkan oleh undang-undang boleh ditenma sebagai keterangan mengenai sesuatu fakta tertentu. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret atau oleh seseorang pegawai yang tersebut dulu. Apabila dikemukakan di hadapan mana-mana mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai suatu rekod atau memorandum bagi keterangan atau bagi mana-mana bahagian keterangan yang telah diben oleh saksi di dalam sesuatu prosiding kehakiman atau di hadapan seseorang pegawai yang diben kuasa oleh undangundang untuk mengambil keterangan ltu. pernyataan atau pengakuan salah ltu telah diambil dengan wajar 547 . dan (c) keterangan. (b) apa-apa pernyataan yang berupa sebagai dibuat oleh orang yang menandatanganinya mengenai hal keadaan dalam mana lanya diambil. maka mahkamah hendaklah menganggap bahawa— (a) dokumen ltu tulen. dan yang berupa sebagai diperakui dengan wajar oleh mana-mana pegawai dalam Malaysia yang diben kuasa dengan wajar bagi maksud ltu Dengan syarat bahawa dokumen ltu adalah pada matannya mengikut bentuk dan berupa sebagai disempurnakan dengan cara yang diarahkan oleh undang-undang bagi maksud ltu (2) Mahkamah hendaklah juga menganggap bahawa manamana pegawai yang berupa sebagai telah menandatangani sesuatu dokumen ltu memegang. (1) Mahkamah hendaklah menganggap sebagai tulen tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai suatu perakuan. yang telah diambil mengikut undang-undang dan berupa sebagai ditandatangani oleh seseorang Hakim.Anggapan mengenai Dokumen 79. adalah benar. jawatan rasmi yang dinyatakannya dalam dokumen ltu 80. pada masa dia menandatanganinya. Anggapan mengenai dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan. atau yang berupa sebagai pernyataan atau pengakuan salah oleh mana-mana banduan atau orang tertuduh.

atau berupa sebagai suratkhabar atau jurnal. Anggapan mengenai peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan. Apabila dikemukakan di hadapan sesuatu mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai dokumen yang. suratkhabar. atau tentang jawatan kehakiman atau jawatan rasmi yang diakui oleh orang yang berupa sebagai menandatangani dokumen itu— (a) mahkamah hendaklah menganggap bahawa meten. boleh diterima sebagai bukti mengenai apa-apa butiran dalam mana-mana Mahkamah Keadilan di England atau Ireland Utara. Anggapan mengenai Warta. Anggapan mengenai dokumen yang boleh diterima di England tanpa bukti tentang meteri atau tandatangan. atau Warta Kerajaan mana-mana bahagian Komanwel. Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai Warta.81. (b) dokumen itu boleh diterima bagi maksud yang sama dengan maksud yang la boleh diterima di England atau Ireland Utara 83. menurut undangundang yang sedang berkuatkuasa di England atau Ireland Utara. atau sebagai Warta yang dikeluarkan oleh Kerajaan tempatan mana-mana bahagian Komanwel. (1) Mahkamah hendaklah menganggap bahawa peta atau pelan yang berupa sebagai dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negen telah dibuat sedemikian dan adalah tepat 548 . jika dokumen itu disenggara pada matannya mengikut bentuk yang dikehendaki oleh undangundang dan dikemukakan danpada simpanan wajar Hurman — hhat huraian seksyen 90 82. atau Warta London. dan bahawa orang yang menandatanganmya itu telah pada masa dia menandatanganmya memegang jawatan kehakiman atau jawatan rasmi yang diakuinya. atau sebagai salinan Akta persendman Parhmen yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan British. tanpa bukti tentang meten atau cap atau tandatangan yang mengesahkannya. dan tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai dokumen yang diarah oleh mana-mana undang-undang supaya disenggara oleh seseorang. Warta Negen. dsb. cap atau tandatangan itu tulen.

telah ditulis dan disiarkan oleh orang dan pada masa dan di tempat yang lanya berupa sebagai telah ditulis atau disiarkan 549 . 85. Anggapan mengenai kumpulan undang-undang dan laporan keputusan-keputusan. dan bahawa manamana peta atau carta yang disiarkan yang pernyataan-pernyataan di dalamnya adalah fakta-fakta relevan dan yang dikemukakan untuk pemenksaannya. Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana buku yang boleh dirujuk untuk mendapatkan maklumat mengenai perkaraperkara kepentingan awam atau kepentingan am. Anggapan mengenai buku. atau (b) sebagai mengandungi laporan keputusan-keputusan mahkamah negara ltu. Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai suatu surat kuasa wakil. Anggapan mengenai salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing. 86. Anggapan mengenai surat kuasa wakil. peta dan carta. atau mana-mana mahkamah. Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana dokumen yang berupa sebagai salinan diperakui bagi rekod kehakiman sesuatu negara yang bukannya sebahagian daripada Komanwel adalah tulen dan tepat jika dokumen ltu berupa sebagai diperakui dengan apa-apa cara yang diperakui oleh mana-mana wakil Yang di-Pertuan Agong dalam atau bagi negara itu sebagai cara yang biasanya dipakai di dalam negara itu bagi memperakui salinan rekod kehakiman 87. dan sebagai telah disempurnakan di hadapan dan disahkan oleh seseorang Notan Awam atau Pesuruhjaya Sumpah. Hakim. Majistret atau pegawai konsul Malaysia telah disempurna serta disahkan sedemikian. Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap buku yang berapa— (a) sebagai dicetak atau diterbitkan di bawah kuasa Kerajaan mana-mana negara dan sebagai mengandungi apa-apa jua undang-undang negara ltu.(2) (Dimansuhkan) 84.

tetapi tiada apa-apa simpanan boleh dikatakan sebagai tak wajar jika simpanan ltu dibuktikan sebagai sah pada asalnya. bagi dokumen yang tidak dikemukakan.. setelah notis supaya mengemukakannya diben di bawah seksyen 66. dsb. disetem dan disempurnakan mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang 90. Anggapan mengenai dokumen yang 20 tahun lamanya.88. Mahkamah boleh menganggap bahawa sesuatu perutusan yang dihantar dan sesuatu pejabat telegraf kepada orang yang perutusan ltu berapa sebagai dialamatkan adalah bersamaan dengan perutusan yang telah diserahkan untuk dihantar di pejabat dan mana perutusan ltu berapa sebagai dihantar. Anggapan mengenai penyempurnaan wajar. Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang telah diminta dan tidak dikemukakan. Huraian — Dokumen-dokumen adalah dikatakan sebagai berada di dalam simpanan wajar jika dokumen ltu berada pada tempat dan di bawah jagaan orang yang sememangnya dokumen-dokumen ltu patut berada. Jika sesuatu dokumen yang berapa atau dibuktikan sebagai dua puluh tahun lamanya dikemukakan dan sesuatu simpanan yang difikirkan wajar oleh mahkamah dalam hal tertentu ltu. mahkamah boleh menganggap bahawa dokumen ltu telah disempurnakan dan diakusaksi dengan wajar oleh orang-orang yang berapa sebagai telah menyempurnakan dan mengakusaksikannya. dan mengenai sesuatu dokumen yang disempurnakan atau diakusaksi. atau jika hal keadaan bagi hal tertentu ltu boleh menjadikan asalnya ltu berkemungkinan Huraian mi juga dipakai bagi seksyen 81 MISALAN (a) A telah lama memiliki harta tanah Dia mengemukakan dan simpanannya dokumen-dokumen berhubungan dengan tanah ltu yang menunjukkan hakmihknya pada tanah ltu Simpanan ltu adalah wajar 550 . tetapi mahkamah tidak boleh membuat apa-apa anggapan mengenai orang yang telah menyerahkan perutusan ltu untuk dihantar 89. Anggapan mengenai perutusan telegraf. telah diakusaksi. mahkamah boleh menganggap bahawa tandatangan dan tiap-tiap bahagian lain dokumen ltu yang berapa sebagai dalam tulisan tangan seseorang tertentu adalah di dalam tulisan tangan orang ltu.

(2) Bagi maksud seksyen mi bolehlah dibuktikan bahawa sesuatu dokumen telah dikeluarkan oleh komputer dalam perjalanan penggunaannya yang biasa dengan mengemukakan kepada mahkamah suatu perakuan yang telah ditandatangani oleh seseorang yang sama ada sebelum atau selepas pengeluaran dokumen ltu oleh komputer ltu adalah bertanggungjawab bagi pengurusan pengendalian komputer ltu. (1) Dalam mana-mana prosiding jenayah atau sivil sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. hendaklah boleh ditenma sebagai keterangan mengenai apa-apa fakta yang dinyatakan dalamnya jika dokumen ltu telah dikeluarkan oleh komputer ltu dalam perjalanan penggunaannya yang biasa. dan pernyataan yang terkandung dalamnya. dalam sesuatu perakuan yang dibenkan di bawah subseksyen (2). Kebolehterimaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. yang ada kaitan dengan B . hendaklah dianggap bahawa komputer yang disebut dalam perakuan ltu adalah dalam keadaan yang baik dan beroperasi dengan baik dan segala segi sepanjang bahagian matenal tempoh dokumen ltu dikeluarkan. mengemukakan dokumen-dokumen berhubungan dengan tanah-tanah dalam mihk B .{b) A mengemukakan dokumen-dokumen berhubungan dengan harta tanah yang dia menjadi pemegang gadainya Tanah ltu ada dalam mihk penggadamya Simpanan A adalah wajar (c) A . atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. 551 . jika suatu hal dinyatakan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan orang yang menyatakannya (b) Sesuatu perakuan yang dibenkan di bawah subseksyen (2) boleh ditenma sebagai keterangan sebagai bukti pnma facie bagi semua hal yang dinyatakan dalamnya tanpa bukti tandatangan orang yang membenkan perakuan ltu (4) Jika sesuatu perakuan dibenkan di bawah subseksyen (2). (3) (a) Adalah mencukupi. yang telah didepositkan kepadanya oleh B untuk simpanan selamat Simpanan ltu adalah wajar Dokumen yang Dikeluarkan oleh Komputer 90A. atau bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer ltu digunakan. sama ada atau tidak seseorang yang mengemukakan dokumen ltu adalah pembuat dokumen atau pernyataan ltu.

atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. mahkamah— (a) boleh membuat apa-apa kesimpulan yang munasabah daripada hal keadaan yang berhubungan dengan dokumen atau pernyataan ltu. atau (b) dengan apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat terhbat. yang hendak dibenkan kepada sesuatu dokumen. sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer.(5) Sesuatu dokumen hendaklah disifatkan telah dikeluarkan oleh komputer sama ada la telah dikeluarkan olehnya secara langsung atau dengan menggunakan apa-apa kelengkapan yang sesuai. dalam pengeluaran dokumen ltu oleh komputer ltu. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam suatu dokumen. (6) Sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. termasuklah cara dan tujuan pewujudannya. secara langsung atau tidak langsung. yang diterima menurut kuasa seksyen 90A. dan sama ada atau tidak terdapat apa-apa campur tangan manusia secara langsung atau tidak langsung. tidak boleh diterima dalam keterangan dalam apa-apa presiding jenayah. Nilai yang boleh diberikan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen. 90B. dan apa-apa dokumen yang dikeluarkan sedemikian oleh komputer ltu hendaklah disifatkan telah dikeluarkan oleh komputer ltu dalam perjalanan penggunaannya yang biasa (7) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen mi. boleh ditenma sebagai keterangan sama ada atau tidak la dikeluarkan oleh komputer ltu selepas bermulanya presiding jenayah atau sivil atau selepas bermulanya apa-apa penyiasatan atau siasatan berhubungan dengan presiding jenayah atau sivil atau penyiasatan atau siasatan ltu. jika ada. jika la dibenkan sebagai keterangan oleh atau bagi pihak orang yang dipertuduh atas suatu kesalahan dalam presiding ltu jika orang yang dipertuduh atas kesalahan ltu lalah orang yang— (a) bertanggungjawab bagi pengurusan pengendahan komputer ltu atau bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer ltu digunakan. Dalam menganggarkan nilai. (b) hendaklah mengambil kira— 552 . atau ketepatannya atau selainnya. yang ditenma menurut kuasa seksyen 90A.

Apabila terma-terma bagi sesuatu kontrak atau bagi sesuatu pembenan atau bagi apa-apa pelupusan lain harta telah dituliskan oleh atau dengan persetujuan pihak-pihak dalam bentuk dokumen. atau mana-mana orang yang terhbat dalam pembekalan. Peruntukan seksyen 90A dan 90B hendaklah mengatasi dan mempunyai kuatkuasa dan kesan sepenuhnya walau apa pun apaapa jua yang tak konsisten dengannya. atau pembuktian. dan dalam segala hal yang mana apa-apa perkara dikehendaki oleh undang-undang supaya dituliskan dalam bentuk dokumen. Keterangan mengenai terma-terma kontrak.(i) lat masa antara berlakunya atau wujudnya faktafakta yang dinyatakan dalam dokumen atau pernyataan ltu dengan pembekalan maklumat atau hal yang relevan ltu ke dalam komputer. atau dalam Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. 90c. atau dalam manamana peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan pemerakuan. mempunyai apa-apa insentif untuk menyembunyikan atau menyalahnyatakan semua atau mana-mana fakta yang dinyatakan dalam dokumen atau pemyataan ltu. dan mana-mana undang-undang bertulis. pemberian dan Iain-Iain pelupusan harta yang dituliskan dalam bentuk dokumen. penenmaan. atau dokumen yang mengandungi pemyataan ltu. pengeluaran atau pencabutan dokumen-dokumen atau dalam mana-mana rukun undang-undang atau amalan yang berhubungan dengan pengemukaan. Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. atau berlawanan dengannya. yang terkandung dalam mana-mana peruntukan lain Akta mi. Seksyen 90A dan 90B mengatasi peruntukan-peruntukan lain Akta ini. BAB VI PENYINGKIRAN KETERANGAN LISAN OLEH KETERANGAN DOKUMEN 91. keterangan dalam mana-mana presiding jenayah atau sivil. tiada apa-apa keterangan boleh diben bagi membuktikan terma553 . maklumat ltu atau penjagaan dokumen ltu. dan (n) sama ada atau tidak orang yang membekalkan.

pembenan atau pelupusan harta tersebut ltu terkandung dalam satu dokumen dan bagi hal dalam mana lanya terkandung dalam lebih daripada satu dokumen Huraian 2 — Jika terdapat lebih daripada satu dokumen asal. maka semua surat yang mengandungi kontrak ltu mestilah dibuktikan (b) Jika sesuatu kontrak terkandung di dalam suatu bil pertukaran. Apabila terma-terma bagi sesuatu kontrak. melainkan dokumen ltu sendin. dan apabila dibuktikan bahawa seseorang tertentu telah bertindak sebagai pegawai ltu. Penyingkiran keterangan mengenai perjanjian lisan. maka hanya satu dokumen asal sahaja perlu dibuktikan Huraian 3 — Pernyataan dalam apa-apa jua dokumen mengenai sesuatu fakta selam daripada fakta-fakta yang tersebut di dalam seksyen mi. pembenan atau Iain-lam pelupusan harta ltu bagi membuktikan perkara ltu. maka surat yang melantiknya ltu tidaklah perlu dibuktikan Kecuahan 2 — Wasiat yang telah ditenma untuk probet di Malaysia boleh dibuktikan dengan probetnya Huraian 1 — Seksyen mi adalah sama-sama dipakai bagi hal dalam mana kontrak. tidak boleh menghalang penenmaan keterangan hsan mengenai fakta ltu (a) Jika sesuatu kontrak terkandung di dalam beberapa surat. atau keterangan sekunder mengenai kandungannya dalam hal-hal di mana keterangan sekunder boleh ditenma di bawah peruntukanperuntukan yang terkandung dahulu daripada mi Kecuahan 1 — Apabila seseorang pegawai awam dikehendaki oleh undang-undang supaya dilantik secara bersurat. maka bil pertukaran ltu mestilah dibuktikan (c) Jika sesuatu bil pertukaran dibuat dalam tiga sahnan. pembenan atau lainlam pelupusan harta. atau apabila apa-apa perkara dikehendaki oleh undang-undang supaya dituhskan dalam bentuk dokumen. telah 554 .terma kontrak. maka hanya satu sahnan sahaja perlu dibuktikan (d) A membuat kontrak secara bertulis dengan B untuk menyerahkan lada hitam atas terma-terma tertentu Kontrak ltu ada menyebutkan fakta bahawa B telah membayar kepada A harga lada hitam yang lain yang telah dikontrakkan secara hsan pada suatu masa lain Keterangan hsan diben bahawa tiada apa-apa bayaran telah dibuat bagi lada hitam yang lain ltu Keterangan mi boleh ditenma (e) A memben B suatu resit bagi wang yang telah dibayar oleh B Keterangan lisan diben mengenai bayaran ltu Keterangan ltu boleh ditenma 92.

atau telah didaftarkan mengikut undangundang yang sedang berkuatkuasa berkaitan dengan pendaftaran dokumen-dokumen. (e) apa-apa kelaziman atau adat yang dengannya msidenmsiden yang tidak disebutkan secara nyata dalam sesuatu kontrak biasanya ditambah kepada kontrak dan jenis itu boleh dibuktikan jika penambahan mana-mana insiden itu tidak repugnan atau berlawanan dengan terma-terma nyata kontrak itu. tiada apa-apa keterangan mengenai sesuatu perjanjian atau pemyataan lisan boleh ditenma antara pihak-pihak kepada suratcara ltu atau wakil-wakil mereka dan segi kepentingan bagi maksud menyangkal. mahkamah hendaklah memberi perhatian terhadap tahap formahti dokumen ltu. dan pada menimbangkan sama ada proviso mi boleh dipakai atau tidak. ketiadaan keupayaan di mana-mana pihak pejanji. ketiadaan penyempurnaan wajar. fakta bahawa lanya tersalah tarikh. atau kesilapan fakta atau undang-undang. (b) kewujudan sesuatu perjanjian lisan yang berasingan mengenai apa-apa perkara yang tidak tersebut di dalam sesuatu dokumen dan yang tidak berlawanan dengan terma-termanya. ketiadaan atau kemungkiran balasan. pembenan atau pelupusan harta ltu boleh dibuktikan. bagi membatal atau mengubahsuai mana-mana kontrak. lntimidasi. (d) kewujudan sesuatu perjanjian lisan terkemudian yang berlainan. pembenan atau pelupusan harta itu dikehendaki oleh undang-undang supaya dibuat secara bertuhs. ketaksahan di sisi undang-undang. menambah atau mengurangkan terma-termanya: Dengan syarat bahawa— (a) apa-apa fakta yang akan membatalkan apa-apa dokumen atau yang akan menghakkan seseorang mendapat sesuatu dekri atau penntah berhubungan dengannya boleh dibuktikan. (/) apa-apa fakta yang menunjukkan cara bagaimana bahasa 555 . boleh dibuktikan. mengubah. (c) kewujudan sesuatu perjanjian lisan yang berasingan yang menjadi syarat duluan bagi pengenaan apa-apa obhgasi di bawah sesuatu kontrak. pembenan atau pelupusan harta itu. boleh dibuktikan kecuali dalam hal di mana kontrak. seperti fraud.dibuktikan mengikut seksyen 91.

sesuatu dokumen ltu berhubungan dengan fakta-fakta yang ada boleh dibuktikan.000 kepada B pada 1 hanbulan Mac 1893 Fakta bahawa pada masa yang sama suatu perjanjian lisan telah dibuat bahawa wang ltu tidak akan dibayar sehingga 31 hanbulan Mac tidak boleh dibuktikan (c) Suatu estet bernama "Ladang Teh Keranji" telah dijual menurut suatu dokumen yang mengandungi peta ladang yang dijual ltu Fakta bahawa tanah yang tidak termasuk di dalam peta ltu telah sentiasanya disifatkan sebagai sebahagian danpada estet ltu dan telah dimaksudkan untuk berpmdahmihk menurut dokumen ltu tidak boleh dibuktikan (d) A membuat kontrak bertuhs dengan B untuk mengusahakan sesuatu lombong kepunyaan B . MISALAN (a) Suatu pohsi insuran telah diambil bagi barang-barang "dalam kapal-kapal dari Pulau Pinang ke London" Barang-barang ltu dibawa di dalam suatu kapal tertentu dan kapal ltu tenggelam Fakta bahawa kapal tertentu ltu telah dikecuahkan secara lisan daripada pohsi ltu tidak boleh dibuktikan (b) A bersetuju dengan mutlaknya secara bertuhs hendak membayar $1. dan suatu perjanjian 556 . dan menenma barang-barang ltu apabila diserahkan B mendakwa A untuk mendapatkan bayaran harga barang-barang ltu A boleh membuktikan bahawa barang-barang ltu telah dibekalkan secara kredit bagi satu tempoh yang masih belum tamat (g) A menjual seekor kuda kepada B serta memben waranti lisan bahawa kuda ltu tak cacat A memben B sekepmg kertas yang mengandungi perkataan-perkataan mi "Telah dibeh daripada A seekor kuda dengan harga $300 " B boleh membuktikan waranti lisan ltu (h) A menyewa lojing daripada B dan memben B sekeping kad yang bertuhs "Bilik-bilik $80 sebulan" A boleh membuktikan suatu perjanjian lisan bahawa syarat-syarat ltu mehputi penyediaan sebahagian danpada makanan A menyewa lojing daripada B selama setahun. dan juga meminta supaya kontrak ltu dibentuk semula mengenai satu daripada peruntukan-peruntukannya atas alasan bahawa peruntukan ltu telah dimasukkan dengan tersilap A boleh membuktikan bahawa kesdapan ltu telah dibuat yang mana menghakkannya di sisi undang-undang untuk mendapatkan kontrak ltu dibentuk semula if) A memesan barang-barang daripada B dengan surat tanpa menyebutkan apa-apa mengenai tempoh pembayarannya. atas syarat-syarat tertentu A telah didorong berbuat demikian oleh suatu salahnyataan oleh B tentang nilai lombong ltu Fakta mi boleh dibuktikan 0) A membawa suatu guaman terhadap B untuk pelaksanaan spesifik suatu kontrak.

Penyingkiran keterangan yang menghurai atau meminda dokumen yang ambigus.yang bersetem mengikut aturan telah dibuat di antara mereka oleh seorang peguam Perjanjian ltu tidak menyebut apa-apa mengenai makanan A tidak boleh membuktikan bahawa makanan telah dimasukkan di dalam syarat-syarat ltu secara hsan (0 A meminta B supaya membayar hutang yang kena dibayar kepada A dengan menginmkan resit bagi wang ltu B menyimpan resit ltu dan tidak menghantarkan wangnya Dalam guaman menuntut amaun ltu A boleh membuktikan perkara mi (/) A dan B membuat suatu kontrak secara bertulis yang akan berkuatkuasa apabila berlakunya sesuatu kontingensi Surat kontrak ltu ditinggalkan pada B . keterangan tidak boleh diben bagi menunjukkan bahawa bahasa ltu tidak dimaksudkan untuk dipakai bagi fakta ltu MISALAN A memindahhakkan kepada B dengan memorandum pindahmihk. maka keterangan tidaklah boleh diben mengenai fakta-fakta yang akan menunjukkan ertinya atau memperbaiki defeknya MISALAN (a) A bersetuju secara bertulis hendak menjual seekor kuda kepada B dengan harga $500 atau $600 Keterangan tidak boleh diben bagi menunjukkan mana satu harga yang hendak diben (b) Suatu dokumen mengandungi tempat-tempat kosong Keterangan tidak boleh diben mengenai fakta-fakta yang akan menunjukkan bagaimana tempat-tempat kosong ltu akan diisi 94. dan B mendakwa A berasaskannya A boleh menunjukkan hal keadaan dalam mana surat kontrak ltu telah diserahkan 93. "estet saya di Kranji seluas 100 ekar" A ada mempunyai suatu estet di Kranji seluas 100 ekar Keterangan tidak boleh diben mengenai fakta bahawa estet yang dimaksudkan ltu adalah estet yang terletak di suatu tempat berlainan dan mempunyai keluasan berlainan 557 . Apabila bahasa yang digunakan dalam sesuatu dokumen adalah pada zahirnya ambigus atau defektif. Apabila bahasa yang digunakan di dalam sesuatu dokumen ltu jelas dengan sendmnya dan apabila bahasa ltu dipakai dengan tepatnya bagi fakta yang ada. Penyingkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen kepada fakta yang ada.

Keterangan mengenai dokumen yang tak bererti berkenaan fakta yang ada. tetapi ternyata mempuny ai ladang di Seberang Perai yang telah dimiliki oleh B semenjak memorandum ltu disempurnakan Fakta-fakta mi boleh dibuktikan bagi menunjukkan bahawa memorandum ltu berhubungan dengan ladang di Seberang Perai ltu 96. Apabila bahasa yang digunakan terpakai sebahagiannya bagi satu set fakta yang ada dan sebahagiannya bagi satu set fakta lain 558 . Apabila bahasa yang digunakan di dalam sesuatu dokumen ltu jelas dengan sendinnya. tetapi tak bererti berkenaan dengan fakta yang ada. keterangan boleh diben bagi menunjukkan bahawa bahasa ltu telah digunakan bagi maksud istimewa. MISALAN A memmdahhakkan kepada B dengan memorandum pindahmihk "ladang saya di Pulau Pinang" A tidak mempunyai ladang di Pulau Pinang. Apabila fakta-fakta adalah sedemikian rupa hmgga bahasa yang digunakan ltu mungkin telah dimaksudkan untuk dipakai bagi mana-mana satu orang atau benda dan bukan dimaksudkan untuk dipakai bagi lebih daripada satu dan beberapa orang atau benda. Keterangan mengenai pemakaian bahasa kepada satu daripada dua set fakta apabila kesemua bahasa itu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu. Keterangan mengenai pemakaian bahasa yang boleh dipakai hanya bagi seorang daripada beberapa orang. keterangan bolehlah diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan yang mana satu daripada orang atau benda ltu bahasa itu dimaksudkan untuk dipakai MISALAN (a) A bersetuju hendak menjual kepada B "kuda putih saya" dengan harga $500 A ada dua ekor kuda putih Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan yang mana satu daripada kuda itu yang dimaksudkan (b) A bersetuju hendak pergi bersama B ke Halifax Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan sama ada Halifax di Yorkshire atau Halifax di Nova Scotia yang dimaksudkan 97.95.

usang.yang ada. tetapi tanah itu tidak di X Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta bagi menunjukkan tanah mana yang dimaksudkan hendak dijualnya 98. Keterangan boleh diben bagi menunjukkan pengertian hurufhuruf yang sukar dibaca atau bukan biasanya mudah difaharru. teknikal. seorang pemahat. Keterangan mengenai pengertian huruf-huruf yang sukar dibaca. Siapa yang boleh memberi keterangan mengenai perjanjian yang memvariasikan terma-terma dokumen. tempatan dan kedaerahan. keterangan boleh diben bagi menunjukkan yang mana satu danpada dua set fakta tersebut bahasa itu dimaksudkan untuk dipakai MISAIAN A bersetuju menjual kepada B "tanah saya di X yang diduduki oleh Y " A mempunyai tanah di X tetapi tanah itu tidak diduduki oleh Y . ungkapan asing. tetapi dia boleh dibuktikan oleh C jika sekiranya perjanjian hsan itu menyentuh kepentingannya 559 . dll. tetapi kesemuanya tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana set fakta itu. Orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam sesuatu dokumen atau bukan wakil mereka dan segi kepentingan boleh memberi keterangan mengenai apa-apa fakta yang mungkin membuktikan adanya suatu perjanjian semasa yang memvariasikan terma-terma dokumen itu MISALAN A dan B membuat suatu kontrak secara bertuhs bahawa B akan menjual kepada A bijih yang akan dibayar apabila diserah-hantarkan Pada masa itu juga mereka membuat suatu perjanjian hsan bahawa A akan diben tiga bulan kredit Ini tidak boleh dibukti antara A dan B . dan dia mempunyai tanah yang diduduki oleh Y . bersetuju menjual kepada B "semua mod saya " A mempunyai model dan alat-alat pemodel Keterangan boleh diben bagi menunjukkan yang mana yang dimaksudkan hendak dijualnya 99. singkatan kata dan perkataan-perkataan yang digunakan untuk maksud istimewa A.

BAHAGIAN III PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN BAB VII BEBAN BUKTI 101. Pentafsiran wasiat. Sabah dan Sarawak atau mana-mana danpadanya. Tiada apa-apa jua dalam seksyen 91 hingga 99 boleh menyentuh pentafsiran wasiat. ditafsirkan mengikut rukun pentafsiran yang berkenaan dengannya jika wasiat-wasiat ltu ditafsirkan dalam Mahkamah Keadilan di England. maka adalah dikatakan bahawa beban bukti terletak pada orang ltu. Beban bukti. (1) Barang siapa berkehendakkan mahkamah memben penghakiman tentang apa-apa hak atau liabihti di sisi undang-undang. Beban bukti di dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang mungkin gagal sekiranya tidak ada langsung keterangan diben oleh mana-mana pihak 560 . mestilah membuktikan bahawa fakta-fakta ltu ada (2) Apabila seseorang tenkat untuk membuktikan adanya sesuatu fakta. MISALAN (a) A berkehendakkan mahkamah memben penghakiman supaya B dihukum kerana suatu jenayah yang dikatakan oleh A telah dilakukan oleh B A mestilah membuktikan bahawa B telah melakukan jenayah ltu (b) A berkehendakkan mahkamah memberi penghakiman yang dia berhak ke atas tanah yang ada dalam mihk B dengan alasan fakta yang ditegaskan oleh A sebagai benar tetapi dmafikan oleh B A mestilah membuktikan tentang adanya fakta-fakta ltu 102.100. tertakluk kepada mana-mana undangundang bertulis. Pada siapa terletaknya beban bukti. dengan bergantung pada adanya fakta-fakta yang ditegaskan olehnya. Pulau Pinang. seksyenseksyen ltu hendaklah. tetapi dalam Negen-Negen Melaka.

MISALAN (a) A mendakwa B untuk mendapatkan tanah yang ada dalam mihk B dan yang. Beban bukti mengenai fakta tertentu. maka B akan berhak memilikinya Oleh yang demikian beban bukti terletak pada A (b) A mendakwa B untuk mendapatkan wang yang kena dibayar atas suatu bon Penyempurnaan bon ltu adalah diakui. Beban bukti mengenai sesuatu fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan mahkamah mempercayai tentang adanya fakta ltu. Beban membuktikan fakta yang dikehendaki dibuktikan supaya keterangan boleh diterima. tetapi B berkata bahawa penyempurnaan bon ltu telah didapati secara fraud yang mana dinafikan oleh A Sekiranya tiada apa-apa keterangan diben oleh mana-mana pihak. terletak pada orang yang hendak memben keterangan ltu 561 . melainkan jika ada diperuntukkan oleh mana-mana undang-undang bahawa bukti mengenai fakta ltu terletak pada mana-mana orang tertentu MISALAN (a) A mendakwa B kerana mencun dan berkehendakkan mahkamah mempercayai bahawa B telah mengaku kepada C yang dia telah mencun A mestilah membuktikan pengakuan ltu (b) B berkehendakkan mahkamah mempercayai bahawa pada masa berkenaan ltu dia berada di suatu tempat lain Dia mestilah membuktikannya 104. laitu bapa B Sekiranya tiada apa-apa keterangan diben oleh mana-mana pihak. beban bukti terletak pada B 103. A akan berjaya oleh kerana bon ltu tidak dipertikaikan dan fraud ltu tidak terbukti Oleh yang demikian. sebagaimana ditegaskan oleh A. Beban membuktikan sesuatu fakta yang perlu dibuktikan untuk membolehkan seseorang memben keterangan mengenai sesuatu fakta lain. telah diben kepada A menurut wasiat C.

Apabila sesuatu fakta ltu diketahui khas oleh seseorang. terletak pada orang ltu. Beban membuktikan fakta yang diketahui khas. kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh seksyen 335. Apabila seseorang dituduh atas sesuatu kesalahan. Beban membuktikan bahawa kes tertuduh termasuk dalam kecualian. atau dalam mana-mana kecualian khas atau proviso yang terkandung dalam mana-mana bahagian lain Kanun ltu. atau dalam mana-mana undang-undang yang mentaknfkan kesalahan ltu. dengan sengaja menyebabkan cedera parah hendaklah dikenakan hukuman-hukuman tertentu A dipertuduh menyebabkan cedera parah dengan sengaja di bawah seksyen 325 Beban membuktikan hal keadaan yang menjadikan kes ltu termasuk dalam seksyen 335 terletak pada A 106. maka beban membuktikan fakta ltu terletak padanya 562 . dan mahkamah hendaklah menganggapkan hal keadaan tersebut ltu sebagai tidak ada MISALAN (a) A yang dituduh melakukan pembunuhan mengatakan bahawa oleh sebab akalnya tak sempuma dia telah tidak mengetahui keadaan perbuatannya ltu Beban bukti terletak pada A (b) A yang dituduh melakukan pembunuhan mengatakan bahawa oleh sebab provokasi besar dan mengejut dia telah tidak dapat mengawal dinnya Beban bukti terletak pada A (c) Seksyen 325 Kanun Keseksaan ada memperuntukkan bahawa barang siapa.M1SALAN (a) A hendak membuktikan suatu akuan nazak yang dibuat oleh B A mestilah membuktikan kematian B (b) A hendak membuktikan dengan keterangan sekunder kandungan suatu dokumen yang telah hilang A mestilah membuktikan bahawa dokumen ltu telah hilang 105. beban membuktikan adanya hal keadaan yang menjadikan kes ltu termasuk dalam mana-mana kecualian am Kanun Keseksaan.

beban membuktikan yang dia bukan pemunya benda ltu terletak pada orang yang menegaskan bahawa dia bukan pemunyanya 563 . terletak pada orang yang menegaskannya 110. tuan tanah dan tenan.MISALAN (a) Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sesuatu tujuan yang lain danpada tujuan yang dibayangkan oleh jenis dan hal keadaan perbuatan ltu. beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya 109. beban membuktikan bahawa mereka masing-masing tidak mempunyai pertalian atau telah terhenti danpada mempunyai pertalian antara satu sama lain. prinsipal dan ejen. Apabila soalnya lalah sama ada seseorang ltu masih hidup atau telah mati. dan dibuktikan bahawa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang-orang yang sepatutnya mendengar khabarnya jika dia masih hidup. beban membuktikan yang dia telah mati terletak pada orang yang menegaskannya 108. tuan tanah dan tenan. Beban bukti mengenai pertalian dalam kes-kes pekongsi. dan telah dibuktikan bahawa mereka telah bertmdak sedemikian. beban membuktikan tujuan ltu terletak padanya (b) A dipertuduh menaiki keretapi tanpa tiket Beban membuktikan yang dia mempunyai tiket terletak padanya 107. Beban bukti mengenai keempunyaan. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa tiga puluh tahun. Apabila soalnya lalah sama ada orang-orang ltu adalah pekongsi. dan dibuktikan bahawa orang ltu masih hidup dalam masa tiga puluh tahun. Apabila soalnya mlah sama ada seseorang ltu masih hidup atau telah mati. Beban membuktikan bahawa orang yang telah tidak didengari apa-apa khabar selama tujuh tahun masih hidup. Apabila soalnya lalah sama ada seseorang adalah pemunya apaapa benda yang dibuktikan sebagai ada di dalam miliknya. atau prinsipal dan ejen.

Mahkamah boleh menganggap kewujudan apa-apa fakta yang difikirkannya mungkin telah berlaku. Mahkamah boleh menganggap kewujudan sesuatu fakta tertentu.111. satu danpadanya berada dalam kedudukan kepercayaan aktif dengan pihak yang satu lagi ltu. Anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah 13 tahun tak berupaya melakukan rogol. Jika ada soal tentang ketulusan sesuatu transaksi antara pihakpihak. atau dalam masa dua ratus lapan puluh hari selepas perkahwinan ltu dibubarkan lbunya masih belum berkahwin lagi. kelakuan manusia dan urusan awam dan persendinan. beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada pihak yang berada dalam kedudukan kepercayaan aktif ltu. hendaklah menjadi bukti muktamad bahawa orang ltu adalah anak sahtaraf lelaki tersebut. dalam hubungannya dengan fakta-fakta mengenai hal tertentu ltu 564 . setelah memben pertimbangan terhadap perjalanan biasa penstiwa alam. Maka hendaklah menjadi suatu anggapan undang-undang yang tak boleh dipatah bahawa seseorang budak lelaki yang berumur di bawah tiga belas tahun tak berupaya melakukan rogol 114. Fakta bahawa seseorang telah dilahirkan dalam masa lbunya masih meneruskan perkahwinannya yang sah dengan seseorang lelaki. MISALAN (a) Ketulusan sesuatu jualan oleh seorang klien kepada peguamnya dipersoalkan dalam suatu guaman yang dibawa oleh klien ltu Beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada peguam ltu (b) Ketulusan sesuatu jualan oleh seorang anak yang baharu cukup umur kepada bapanya dipersoalkan dalam suatu guaman yang dibawa oleh anaknya Beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada bapanya 112. Kelahiran dalam masa perkahwinan adalah bukti muktamad tentang kesahtarafan. Bukti ketulusan dalam transaksi-transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif. melainkan jika boleh dibuktikan bahawa pihak-pihak yang berkahwin ltu tidak mempunyai akses antara satu sama lain pada bila-bila masa jua pun yang boleh melahirkannya 113.

(g) bahawa keterangan yang boleh dikemukakan tetapi tidak dikemukakan. (d) bahawa sesuatu benda atau keadaan benda adalah masih wujud jika lanya dibuktikan sebagai wujud dalam tempoh yang lebih singkat daripada tempoh yang benda atau keadaan benda ltu biasanya terhenti wujud. seorang yang berwatak terpuji. (h) bahawa jika seseorang enggan menjawab sesuatu soalan yang dia tidak terpaksa menjawab di sisi undang-undang. jawapannya jika diben tidak akan memben manfaat kepadanya. seorang yang sama baik wataknya. tidak akan memben manfaat kepada orang yang mengemukakannya. tanggungannya ltu telah diselesaikan Tetapi mahkamah hendaklah juga memben perhatian kepada faktafakta berikut dalam memmbangkan sama ada maksim-maksim ltu boleh dipakai atau tidak bagi sesuatu kes di hadapannya (I) mengenai misalan (a) — seorang pekedai ada di dalam tempat wangnya wang nnggit yang bertanda sejurus selepas wang ltu dicun dan dia tidak dapat menerangkan dengan tepatnya bagaimana wang ltu ada dalam mihknya tetapi dia sentiasa menenma wang nnggit dalam perjalanan urusannya. dibicarakan kerana menyebabkan kematian seseorang dengan suatu perbuatan cuai dalam mengatur suatu jentera B . (b) bahawa seseorang rakan sejenayah sememangnya tidak boleh dipercayai melainkan jika disokong oleh butir-butir material. yang juga mengambil bahagian dalam mengatur jentera ltu.MISALAN Mahkamah boleh menganggap— (a) bahawa seseorang yang ada dalam mihknya barang-barang cun selepas sahaja barang-barang ltu dicun adalah pencun barang-barang ltu ataupun telah menenma barang-barang ltu dengan mengetahuinya sebagai barang-barang cun. (e) bahawa tindakan kehakiman dan tindakan rasmi telah disempurnakan menurut peraturan. jika dikemukakan. melainkan jika dia boleh menerangkan bagaimana barang ltu berada dalam mihknya. (/) bahawa perjalan biasa urusan telah dnkuti dalam hal-hal tertentu. menerangkan dengan tepatnya apa yang telah dilakukan serta mengaku dan menghuraikan kelalaian bersama A dan dinnya. mengenai misalan (b) — A. (II) 565 . (c) bahawa sesuatu bil pertukaran yang telah ditenma atau diendors telah ditenma atau diendors bagi balasan yang cukup. (0 bahawa apabila sesuatu dokumen yang mewujudkan sesuatu tanggungan ada di dalam tangan orang yang menanggungnya.

penenmanya. tetapi adalah diketahm bahawa banjir telah berlaku dalam masa ltu. tetapi perjalanan biasa pos telah terganggu oleh kekacauan. (IV) mengenai misalan (c) — A. tetapi hal keadaan kes ltu menunjukkan bahawa dia mungkin telah mencunnya BAB VIII ESTOPEL 115. lalah seorang yang mahir dalam urusan permagaan B . (vi) (vn) mengenai misalan (/) — soalnya lalah sama ada suatu surat telah ditenma Adalah ditunjukkan bahawa surat ltu telah diposkan. mengenai misalan (e) — suatu tindakan kehakiman. (v) mengenai misalan (d) — adalah dibuktikan bahawa suatu sungai telah mengahr mengikut suatu aliran tertentu lima tahun dahulu. tetapi jawapan kepada soalan ltu mungkin menyebabkan kerugian kepadanya dalam perkara yang tidak ada hubungan dengan apa yang ditanya. perbuatan atau omitan. 566 . (IX) mengenai misalan (h) — seseorang enggan menjawab suatu soalan yang dia tidak terpaksa menjawabnya di sisi undangundang. tetapi dokumen ltu mungkin juga melukakan perasaan dan mencemarkan reputasi keluarganya. lalah seorang muda lagi tak berpengetahuan yang berada di bawah pengaruh A sepenuhnya. yang mungkin telah mengubah alirannya. dengan akuan. (vin) mengenai misalan (g) — seseorang enggan mengemukakan suatu dokumen yang ada kaitan dengan suatu kontrak yang tak begitu penting yang berasaskannya dia didakwa. B dan C . (x) tentang misalan (?) — suatu bon ada dalam milik orang yang menanggungnya.(in) mengenai misalan (b) — suatu jenayah adalah dilakukan oleh beberapa orang A . telah disempurnakan dalam hal keadaan luar biasa. orang yang mengeluarkan suatu bil pertukaran. Estopel. sengaja menyebabkan atau membiarkan seorang lain mempercayai sesuatu perkara sebagai benar dan bertmdak atas kepercayaan ltu. tiga orang daripada penjenayah ltu. telah ditangkap di tempat berlakunya jenayah ltu dan ditahan di tempat-tempat yang berasingan dan satu dengan lain Tiap-tiap seorang menerangkan hal jenayah ltu dengan memperhbatkan D dan keterangan ltu menyokong satu sama lain dalam keadaan yang menunjukkan bahawa tidak mungkin sekali ada pakatan terlebih dahulu. yang keteraturannya menjadi soal. Apabila seorang telah.

(2) Seseorang bailee. ejen atau penerima izin tidak dibenar menafikan bahawa bailor. pnnsipal atau pemben 567 . bailee atau penerima izin. 117. orang tersebut tidak akan bertindak sedemikian. pnnsipal atau pemben izin yang telah mengamanahkan apa-apa barang kepada sesiapa jua danpada mereka berhak atas barang-barang itu pada masa barang-barang itu diamanahkan Dengan syarat bahawa seseorang bailee. maka orang ltu atau wakilnya dari segi kepentingan tidaklah dibenarkan dalam apa-apa guaman atau presiding antaranya dengan orang tersebut ltu atau wakilnya dan segi kepentingan menafikan kebenaran ltu MISALAN A dengan sengaja dan secara palsu menyebabkan B mempercayai bahawa suatu tanah tertentu dipunyai oleh A dan dengan demikian ltu mendorong B supaya membeh dan membayar harga tanah ltu Kemudiannya tanah ltu menjadi harta A dan A meminta supaya jualan ltu dibatalkan atas alasan bahawa pada masa jualan ltu dilakukan dm tidak mempunyai hak Dia tidaklah dibenar membuktikan yang dia tidak mempunyai hak 116. bahawa tuan tanah tenan itu mempunyai hak terhadap harta tak alih itu pada permulaan tenansinya. (1) Seseorang penerima sesuatu bil pertukaran tidak dibenar menafikan bahawa penyuruhbayar bil itu ada kuasa menyuruhbayar atau mengendorskannya. Seseorang tenan harta tak alih. Estopel penerima bil pertukaran. atau seseorang yang menuntut melalui tenan itu tidak dibenar menafikan.yang jika tidak kerana kepercayaan ltu. dalam masa tenansi ltu masih berterusan. Estopel tenan dan estopel penerima izin orang yang memiliki harta tak alih. ejen atau penerima izin itu boleh menunjukkan bahawa dia terpaksa menyerahkan manamana barang itu kepada seseorang lam yang berhak terhadap barang-barang itu selain daripada bailor. dan seseorang yang menduduki sesuatu harta tak alih dengan izin orang yang memilikmya tidak dibenar menafikan bahawa orang itu mempunyai hak terhadap pemilikan itu pada masa lzm itu diben.

pnnsipal atau pemberi lzm ltu telah secara salah dan tanpa memberi notis kepada bailee. seperti misalnya. Semua orang adalah kompeten memben keterangan melainkan jika mahkamah berpendapat bahawa mereka tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka atau tidak dapat memben jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan ltu oleh kerana umurnya terlalu muda. ejen atau penenma izin ltu Huraian — Penenma sesuatu bil pertukaran boleh menafikan bahawa bil ltu telah sebenarnya disuruh bayar oleh orang yang dikatakan telah menyuruhbayarnya BAB IX SAKSI 118. Pihak-pihak dalam guaman sivil dan isteri dan suami. terlalu tua. Saksi bisu. pihak-pihak dalam guaman ltu. kerana penyakit.lzm ltu. ejen atau penenma izm. atau bahawa bailor. tetapi tuhsan ltu mestilah dituhs dan lsyarat ltu dibuat dalam mahkamah terbuka (2) Keterangan yang diben sedemikian hendaklah disifatkan sebagai keterangan hsan 120. mendapat barang-barang ltu danpada seseorang lain yang telah menuntut barang-barang tersebut danpada bailee. Siapa boleh memberi keterangan. sama ada penyakit tubuh atau penyakit otak. Huraian — Seseorang yang sakit otak atau seseorang gila bukanlah tak kompeten untuk memben keterangan melainkan jika oleh kerana keadaannya. dan suami atau isten kepada mana-mana pihak dalam guaman ltu. dia tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya atau tidak dapat memberi jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan ltu 119. 568 . dengan tuhsan atau isyarat. (1) Seseorang saksi yang tidak dapat bercakap boleh memberi keterangannya dengan apa-apa cara lain yang dengannya keterangan ltu mudah difahami. (1) Dalam semua prosidmg sivil. adalah saksi-saksi kompeten. atau oleh apa-apa sebab lain yang seumpamanya.

dengan syarat bahawa. mahkamah boleh menghadkan pemenksaan balas ltu setakat yang difikirkannya wajar. Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret.(2) Dalam presiding jenayah terhadap seseorang. seorang Hakim Mahkamah Sesyen B tidak boleh dipaksa mengatakan apa yang telah katakan oleh A kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi (c) A dituduh atas percubaan hendak membunuh seorang pegawai polls dalam masa perbicaraannya di hadapan B . dan boleh memben keterangan dengan cara yang sama dan mempunyai kesan dan akibat y ang sama seperti manamana saksi lain. kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi. seorang Hakim Mahkamah Tinggi B boleh dipenksa mengenai apa yang telah berlaku 122. Seseorang yang bensten atau bersuami atau telah bensteri atau bersuami tidak boleh dipaksa mendedahkan apa-apa komunikasi yang telah dibuat kepadanya dalam masa dia bensteri atau bersuami oleh isten atau suaminya atau oleh bekas isten atau bekas suaminya. seseorang Hakim Mahkamah Sesyen atau seseorang Majistret tidak boleh dipaksa menjawab apa-apa soalan mengenai kelakuannya sendiri dalam mahkamah sebagai Hakim. Hakim. walaupun pemenksaan balas yang dicadangkan ltu mungkin boleh dibenarkan bagi mana-mana saksi lain. Majistret yang menghukum supaya dia dibicarakan di Mahkamah Tinggi B tidak boleh dipaksa menjawab soalan-soalan mengenai mi kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi (b) A dituduh di hadapan Mahkamah Sesyen kerana memben keterangan palsu di hadapan B . tertuduh adalah saksi kompeten bagi pihak dinnya sendm. Seseorang Hakim dan. dan juga orang ltu tidak dibenar mendedahkan apa-apa 569 . Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret ltu atau mengenai apa-apa jua yang sampai pada pengetahuannya dalam mahkamah sebagai Hakim. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret. apabila dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi. berkata bahawa suatu deposisi telah diambil secara tak wajar oleh B . tetapi dia boleh dipenksa mengenai hal-hal lain yang telah berlaku di hadapannya tatkala dia menjalankan tugasnya sedemikian. MISALAN (a) A. 121. suami atau isten orang ltu adalah masing-masingnya saksi kompeten (3) Dalam prosiding jenayah. Komunikasi dalam tempoh perkahwinan. setakat mana pemenksaan balas ltu berhubungan dengan kebolehpercayaan tertuduh ltu.

Keterangan mengenai hal-ehwal Negara. Majistret atau pegawai pohs tidak boleh dipaksa mengatakan dan mana dia telah mendapat apa-apa maklumat mengenai perlakuan sesuatu kesalahan. atau memben apa-apa keterangan yang didapati danpadanya. Komunikasi rasmi. Maklumat mengenai perlakuan kesalahan. Tiada sesiapa jua boleh dibenar mengemukakan apa-apa rekod rasmi yang tidak disiarkan yang berhubungan dengan hal-ehwal Negara. kepada kawalan Menten jika berkenaan dengan jabatan Kerajaan Malaysia. maka pegawai ltu hendaklah mendedahkan komunikasi ltu 125. jika ketua jabatan ltu memperakui bahawa pendedahan ltu tidak akan menjejaskan kepentingan awam. kecuali dalam guaman suami-isten atau dalam prosidmg di mana seseorang yang bensten atau bersuami didakwa kerana sesuatu kesalahan jenayah yang dilakukan terhadap isteri atau suaminya 123. kecuali dengan kebenaran pegawai yang menjadi ketua jabatan yang berkenaan. Seseorang Hakim Mahkamah Sesyen.komunikasi ltu melainkan jika orang yang telah membuat komumkasi ltu atau wakilnya dari segi kepentingan mengizinkan. dan kawalan Ketua Menten jika berkenaan dengan Kerajaan Negen 124. yang akan memben atau tidak akan memben kebenaran ltu sebagaimana difikirkannya patut. walau bagaimanapun. dan seseorang pegawai hasil tidak boleh dipaksa mengatakan dan mana dia telah mendapat apa-apa maklumat mengenai perlakuan sesuatu kesalahan terhadap hasil awam atau terhadap undangundang eksais Huraian — "pegawai hasil" dalam seksyen mi ertinya seseorang pegawai yang bekerja dalam atau berkenaan dengan urusan sesuatu cawangan hasil awam 570 . dengan tertakluk. Seseorang pegawai awam tidak boleh dipaksa mendedahkan komunikasi yang dibuat kepadanya secara rasmi dan sulit apabila difikirkannya kepentingan awam akan terjejas dengan pendedahan ltu Dengan syarat bahawa mahkamah boleh menghendaki ketua jabatan pegawai ltu memperakui secara bertulis sama ada atau tidak pendedahan ltu akan memudaratkan kepentingan awam dan.

berkata kepada B .126. (2) Adalah tak matenal sama ada perhatian peguambela ltu telah diarah atau tidak diarahkan kepada fakta ltu oleh atau bagi pihak kliennya Huraian — Kewajipan yang dinyatakan dalam seksyen mi berterusan walaupun pengkhidmatan tersebut telah terhenti MISALAN (a) A. untuk membelanya Dalam perjalanan presiding ltu B didapati bahawa suatu catatan telah dibuat di dalam 571 . atau menyatakan kandungan atau keadaan sesuatu dokumen yang telah diketahuinya dalam masa dan bagi maksud pengkhidmatan profesionalnya. seorang peguambela. melainkan dengan persetujuan nyata kliennya. mendedahkan apa-apa komunikasi yang telah diberi kepadanya dalam masa dan bagi maksud dia digunakhidmat sebagai peguambela ltu oleh atau bagi pihak kliennya. maka komunikasi mi adalah dihndungi dan didedahkan (b) A . berkata kepada B . Komunikasi profesional. seorang peguambela "Saya hendak mengambil milik harta dengan menggunakan suatu suratikatan yang dipalsukan dan berasaskannya saya mmta tuan mendakwa " Komunikasi mi yang dibuat bagi membolehkan tercapainya satu maksud jenayah tidaklah dilmdungi dan didedahkan (c) A . (1) Seseorang peguambela tidak boleh pada bila-bila masa dibenar. seorang peguambela "Saya telah melakukan pemalsuan dan saya minta tuan membela saya " Oleh kerana membela seseorang yang diketahui bersalah bukanlah suatu maksud jenayah. yang dipertuduh atas kesalahan penggelapan. (b) apa-apa fakta yang diketahui oleh seseorang peguambela dalam penjalanan pengkhidmatannya sedemikian yang menunjukkan bahawa sesuatu jenayah atau fraud telah dilakukan sejak dia mula digunakhidmat. menggunakhidmat B . seorang klien. atau mendedahkan apaapa nasihat yang telah diberi olehnya kepada kliennya dalam masa dan bagi maksud dia digunakhidmat sedemikian: Dengan syarat bahawa tiada apa-apa jua dalam seksyen mi boleh mehndungi dan didedahkan— (a) apa-apa komunikasi ltu yang dibuat bagi membolehkan tercapainya apa-apa maksud yang menyalahi undangundang. seorang klien.

(1) Seseorang saksi yang tidak menj adi pihak dalam guaman tidak boleh dipaksa mengemukakan dokumen hakmiliknya mengenai apa-apa harta. Tiada sesiapa jua boleh dipaksa mendedahkan kepada mahkamah apa-apa komunikasi sulit yang telah berlaku antaranya dengan penasihat profesional undang-undangnya melainkan jika dia menawarkan dirinya sebagai saksi. 129. dan jika mana-mana pihak dalam guaman atau presiding memanggil mana-mana peguambela ltu sebagai saksi. jika tidak kerana soalan itu peguambela itu tidak bebas mendedahkannya.buku akaun A. Komunikasi sulit dengan penasihat undang-undang. Jika mana-mana pihak dalam guaman memben keterangan dalam guaman ltu. Pengemukaan suratikatan hakmilik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak. mempertanggungkan A dengan jumlah wang yang dikatakan telah digelapkan ltu. Keistimewaan tidak terlepas jika keterangan diberi secara sukarela. 130. Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa. dan fakta ltu menunjukkan bahawa suatu fraud telah dilakukan setelah prosiding ltu bermula. dll. maka dia tidak boleh disifatkan dengan yang demikian ltu sebagai telah bersetuju terhadap pendedahan seperti yang tersebut dalam seksyen 126. Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa dan bagi keram atau pengkhidmat peguambela 128. dan dalam hal yang demikian dia boleh dipaksa mendedahkan apa-apa komunikasi yang pada hemat mahkamah perlu diketahm bagi menghuraikan apa-apa keterangan yang telah diberi olehnya. maka fakta ltu tidaklah dihndungi dan didedahkan 127. sama ada atas kehendaknya sendin atau selainnya. tetapi tidak mengenai manamana komunikasi lain. dia hendaklah disifatkan sebagai telah bersetuju terhadap pendedahan itu hanya jika dia menyoal peguambela itu mengenai perkara-perkara yang mana. dan catatan ltu tidak ada dalam buku tersebut pada masa pengkhidmatannya bermula Oleh kerana mi adalah suatu fakta yang telah didapati oleh B dalam masa penjalanan pengkhidmatannya. atau apa-apa dokumen lain yang menurutnya dia memegang apa-apa harta sebagai pemegang sandaran atau peme572 .

Pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memilikinya boleh enggan mengemukakannya. melainkan jika dia telah bersetuju cara bertulis untuk mengemukakannya dengan orang yang menghendaki pengemukaan dokumen ltu atau dengan seseorang lain yang melaluinya dia menuntut (2) Seseorang saksi yang menjadi pihak dalam guaman tidak terikat mengemukakan apa-apa dokumen yang ada dalam milik atau di bawah kuasanya. atas alasan bahawa jawapan kepada soalan itu akan melibatkannya dalam jenayah. melainkan jika orang yang kemudian tersebut ltu mengizinkan dokumen ltu dikemukakan. dan juga tiada sesiapa yang boleh enggan mengemukakan sesuatu dokumen boleh dipaksa memben keterangan lisan mengenai kandungan dokumen ltu 132. Tiada sesiapa jua boleh dipaksa mengemukakan dokumen yang ada dalam miliknya yang seseorang lain boleh enggan mengemukakan jika dokumen ltu ada dalam miliknya. atau bahawa jawapan itu akan mendedahkan atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung mendedahkan saksi itu kepada apa jua jenis penalti atau lucuthak. Saksi tidak dikecualikan daripada menjawab soalan atas alasan bahawa jawapan itu akan melibatkannya dalam jenayah. kecuali bagi maksud pengenalan. atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung melibatkannya dalam jenayah. kecuali sebagaimana diperuntukkan oleh undangundang keterangan berhubungan dengan buku-buku banker 131. atau apa-apa dokumen yang pengemukaannya mungkin akan mehbatkannya dalam jenayah. yang tak relevan dengan atau tak matenal bagi kes pihak yang menghendaki pengemukaan dokumen ltu (3) Sesuatubank tidakboleh dipaksamengemukakan buku-bukunya dalam mana-mana presiding undang-undang yang bank ltu tidak menjadi pihak. atau dalam sesuatu presiding sivil atau jenayah. (1) Seseorang saksi tidak boleh dikecuahkan daripada menjawab apa-apa soalan mengenai apa-apa perkara yang relevan dengan perkara ISU dalam sesuatu guaman.gang gadaijanji. atau bahawa jawapan itu akan membuktikan atau mungkin membuktikan yang dia berhutang atau selainnya tertakluk kepada guaman sivil oleh Kerajaan Malaysia atau oleh mana-mana Kerajaan Negen atau oleh seorang lain 573 .

walaupun diben dengan tidak mengangkat sumpah. dan keterangannya. dan sesuatu sabitan bukanlah tak sah di sisi undang-undang semata-mata oleh sebab sabitan ltu terbit dan testimom tak disokong yang diben oleh seorang rakan sejenayah 133A. dia telah cukup akal bagi membolehkan keterangannya ditenma.(2) Tiada apa-apa jawapan yang seseorang saksi dipaksa oleh mahkamah supaya membennya boleh menyebabkan dia ditangkap atau didakwa. atau boleh dibuktikan terhadapnya dalam sesuatu prosiding jenayah. Bilangan saksi. kecuali pendakwaan kerana memben keterangan palsu melalui jawapan ltu. Jika. walaupun diben dengan tidak mengangkat sumpah. Rakan sejenayah. mahkamah hendaklah menghuraikan kepada saksi ltu maksud subseksyen (2). 133. Keterangan seseorang kanak-kanak yang masih muda. seseorang kanak-kanak yang masih muda yang dipanggil sebagai saksi adalah pada pendapat mahkamah tidak faham apa sebenarnya suatu sumpah ltu. Seseorang rakan sejenayah adalah saksi yang kompeten terhadap orang tertuduh. tetapi sebaliknya diambil dan dituhskan menurut seksyen 269 Kanun Prosedur Jenayah bagi Negen-Negen Melayu Bersekutu hendaklah disifatkan sebagai suatu deposisi dalam erti seksyen ltu: Dengan syarat bahawa. jika. dan dia faham tentang kewajipan bercakap benar. Tiada apa-apa bilangan tertentu mengenai saksi dikehendaki dalam sesuatu kes untuk membuktikan sesuatu fakta 574 . tertuduh ltu tidak boleh disabitkan atas kesalahan ltu melainkan jika keterangan ltu disokong dengan keterangan-keterangan material lain yang menyokong keterangan tersebut dan mehbatkannya 134. jika keterangan yang ditenma menurut seksyen mi diben bagi pihak pendakwa. (3) Sebelum memaksa seseorang saksi menjawab sesuatu soalan yang jawapannya akan mehbatkannya dalamjenayah atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung mehbatkannya dalam jenayah. dalam sesuatu prosiding terhadap seseorang kerana sesuatu kesalahan. pada pendapat mahkamah. keterangannya boleh ditenma.

menurut budi bicaranya. dan sekiranya tiada undang-undang sedemikian. maka susunan ltu hendaklah menurut budi bicara mahkamah 136. dan tidak selainnya (2) Jika fakta yang dicadang hendak dibuktikan ltu adalah satu fakta yang keterangan mengenainya boleh ditenma hanya setelah sesuatu fakta lain dibuktikan. ataupun menghendaki supaya keterangan diberi mengenai fakta yang kedua itu sebelum keterangan diberi mengenai fakta yang pertama itu. maka fakta yang kemudian tersebut ltu mestilah dibuktikan sebelum keterangan diben mengenai fakta yang pertama tersebut ltu. mahkamah bolehlah bertanya kepada pihak yang bercadang hendak memben keterangan ltu bagaimana fakta yang dikatakan ltu. akan menjadi relevan.BAB X PEMERIKSAAN SAKSI 135. jika dibuktikan. jika dibuktikan. akan menjadi relevan. (1) Apabila salah satu pihak bercadang hendak memben keterangan mengenai sesuatu fakta. MISALAN (a) Adalah dicadang untuk membuktikan suatu pernyataan mengenai suatu fakta relevan yang telah dibuat oleh seseorang yang dikatakan telah mati. laitu suatu pernyataan yang relevan menurut seksyen 32 Fakta bahawa orang itu telah mati mestilah dibuktikan oleh orang yang bercadang hendak membuktikan pernyataan itu sebelum keterangan diberi mengenai pernyataan tersebut 575 . dan mahkamah hendaklah menenma keterangan ltu jika difikirkannya bahawa fakta ltu. Mahkamah akan memutuskan kebolehterimaan keterangan. Susunan bagi pengemukaan dan pemeriksaan saksi. melainkan jika pihak ltu sanggup membuktikan fakta itu dan mahkamah puas hati dengan kesanggupan ltu (3) Jika kerelevanan sesuatu fakta yang dikatakan bergantung kepada terbuktinya terlebih dahulu suatu fakta lain yang dikatakan. sama ada membenarkan keterangan mengenai fakta yang pertama itu diberi sebelum fakta yang kedua itu dibuktikan. maka mahkamah boleh. Susunan bagaimana saksi-saksi dikemukakan dan dipenksa hendaklah menurut undang-undang dan amalan yang ada pada masa ltu berhubungan dengan acara sivil dan jenayah masingmasing.

(1) Saksi-saksi hendaklah mula-mulanya dipenksa utama. Susunan pemeriksaan dan arahan bagi pemeriksaan semula. C dan D dibuktikan sebelum membenarkan A dibuktikan 137. Pemeriksaan utama. dipenksa semula jika dikehendaki sedemikian oleh pihak yang telah memanggil mereka (2) Pemeriksaan dan pemenksaan balas mestilah berhubungan dengan fakta relevan. C dan D ) yang mesti dibuktikan sebagai ada sebelum fakta (A) itu boleh disjfatkan sebagai sebab atau kesan fakta isu itu Mahkamah boleh sama ada membenarkan A dibuktikan sebelum B . kemudiannya. (1) Pemeriksaan seseorang saksi oleh pihak yang memanggilnya hendaklah disebut pemenksaan utamanya. menurut budi bicaranya sama ada menghendaki harta itu dicamkan sebelum penafian mihk itu dibuktikan atau membenarkan penafian milik itu dibuktikan sebelum harta itu dicamkan (d) Adalah dicadang untuk membuktikan suatu fakta (A) yang dikatakan telah menjadi sebab atau kesan sesuatu fakta ISU Terdapat beberapa fakta perantaraan (B . C dan D dibuktikan ataupun boleh menghendaki supaya B . tetapi pemenksaan balas bdak perlu dihadkan kepada fakta-fakta yang telah diben sebagai keterangan oleh saksi itu dalam pemeriksaan utamanya. pemeriksaan semula. kemudiannya pula. maka pemenksaan itu hendaklah disebut pemeriksaan semulanya 138.(b) Adalah dicadang untuk membuktikan kandungan suatu dokumen yang dikatakan telah hilang dengan mengemukakan salinannya Fakta bahawa dokumen asal ltu telah hilang mestilah dibuktikan oleh orang yang bercadang hendak mengemukakan salinan dokumen tersebut sebelum salinan ltu dikemukakan (c) A dituduh menenma harta cun. pemeriksaan balas. 576 . (2) Pemenksaan seseorang saksi oleh pihak lawan hendaklah disebut pemenksaan balasnya (3) Jika seseorang saksi telah dipenksa balas dan kemudiannya dipenksa oleh pihak yang telah memanggilnya. dipenksa balas jika dikehendaki sedemikian oleh pihak lawan. dengan mengetahui harta itu telah dicun Adalah dicadang untuk membuktikan bahawa dia telah menafikan yang harta itu ada dalam mihknya Kerelevanan penafian itu bergantung pada identiti harta itu Mahkamah boleh.

577 . Apa-apa soalan yang menyarankan jawapan yang hendak atau yang dyangka akan didapati oleh orang yang mengemukakannya atau apa-apa soalan yang menyarankan fakta-fakta pertikaian yang mengenainya saksi ltu dipanggil untuk memben keterangan. dan jika. atau perkara yang pada pendapatnya telah terbukti dengan secukupnya. mengikut mana yang berkenaan. maka pihak lawan boleh selanjutnya memenksa balas atas perkara ltu (4) Mahkamah boleh dalam segala hal membenarkan seseorang saksi dipanggil semula sama ada untuk pemenksaan utama selanjutnya atau untuk pemenksaan balas selanjutnya. (2) Mahkamah hendaklah membenarkan soalan memimpin mengenai perkara pengenalan atau perkara yang tidak dipertikaikan. Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya. dengan kebenaran mahkamah. (1) Soalan memimpin tidak boleh. Soalan memimpin. dan jika mahkamah membenarkan dermkian ltu. kecuali dengan kebenaran mahkamah. maka pihak-pihak berkenaan adalah berhak memenksa balas selanjutnya dan memenksa semula selanjutnya. 139. dan dia tidak boleh dipenksa balas melainkan dan sehmgga dia dipanggil sebagai saksi 140. jika dibantah oleh pihak lawan. adalah disebut soalan memimpin 142. suatu perkara baru dikemukakan di dalam pemenksaan semula. Saksi-saksi mengenai watak. Saksi-saksi mengenai watak boleh dipenksa balas dan dipenksa semula 141. Seseorang yang disaman supaya mengemukakan sesuatu dokumen tidaklah menjadi seorang saksi semata-mata oleh sebab dia mengemukakan dokumen ltu. Pemeriksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan dokumen.(3) Pemenksaan semula hendaklah diarahkan kepada penghuraian perkara-perkara yang disebut di dalam pemenksaan balas. ditanya dalam pemeriksaan utama atau dalam pemeriksaan semula.

143. Bila soalan memimpin boleh ditanya. (1) Soalan memimpin boleh ditanya dalam pemenksaan balas, tertakluk kepada syarat-syarat benkut. (a) soalan ltu tidak boleh mengandungi perkataan-perkataan yang saksi ltu dikehendaki memperkatakan bahk, dan (b) soalan ltu tidak boleh menganggap fakta-fakta yang belum terbukti sebagai telah dibuktikan atau menganggap bahawa jawapan-jawapan tertentu telah diben berlawanan dengan fakta itu (2) Mahkamah boleh, menurat budi bicaranya, melarang soalan memimpin danpada dikemukakan kepada saksi yang menunjukkan kecenderungan kuat atau berat sebelah memihak kepada pihak yang memenksa balas 144. Keterangan mengenai perkara bertulis. Mana-mana saksi boleh ditanya semasa dalam pemenksaan sama ada apa-apa kontrak, pembenan atau Iain-lain pelupusan harta yang mengenamya dia memben keterangan itu ada terkandung dalam sesuatu dokumen, dan jika dia mengatakan ada, atau jika dia hampir-hampir hendak membuat apa-apa pernyataan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang, pada pendapat mahkamah, patut dikemukakan, maka pihak lawan boleh membantah keterangan itu diben sehmgga dokumen itu dikemukakan atau sehingga telah terbukti fakta-fakta yang menghakkan pihak yang telah memanggil saksi itu untuk memben keterangan sekunder mengenamya
Huraian — Seseorang saksi boleh memben keterangan lisan tentang pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh orang-orang lain mengenai kandungan dokumen jika pernyataan-pernyataan itu adalah sendinnya fakta-fakta relevan MISALAN Soalnya lalah sama ada A telah menyerang B C mendeposkan bahawa dia telah mendengar A berkata kepada D "B telah menulis surat menuduh saya mencun dan saya akan membalas dendam terhadapnya" Pernyataan mi adalah relevan sebagai menunjukkan motif serangan itu dan keterangan boleh diben mengenai pernyataan itu walaupun tiada apa-apa keterangan lain diben berkenaan dengan surat itu

578

145. Pemeriksaan balas mengenai pernyataan bertulis terdahulu. (1) Seseorang saksi boleh dipenksa balas mengenai pernyataanpemyataan terdahulu yang dibuat olehnya secara bertulis atau yang diperturunkan secara bertulis, dan relevan dengan perkara-perkara yang dipersoalkan dalam guaman atau presiding dalam mana dia dipenksa balas ltu, tanpa tuhsan ltu ditunjukkan kepadanya atau dibuktikan, tetapi jika dimaksudkan untuk menyangkal saksi ltu dengan tulisan tersebut, maka sebelum tuhsan ltu boleh dibuktikan, perhatian saksi ltu mestilah diarah kepada mana-mana bahagian tulisan ltu yang hendak digunakan bagi maksud menyangkalnya (2) Jika seseorang saksi, apabila dipenksa balas mengenai pernyataan hsan terdahulu yang dibuat olehnya yang relevan dengan perkara-perkara yang dipersoalkan dalam guaman atau prosidmg dalam mana dia dipenksa balas ltu dan yang tak konsisten dengan testimoni yang sedang diberinya, tidak mengaku dengan nyatanya bahawa dia telah membuat pernyataan itu, maka bukti bolehlah diben yang dia telah sebenarnya membuat pernyataan hsan itu; tetapi sebelum bukti boleh diben, hal keadaan pernyataan yang dikatakan itu yang cukup untuk menentukan hal kejadian tertentu itu mestilah disebutkan kepadanya, dan dia mestilah ditanya sama ada dia telah membuat pernyataan itu atau tidak 146. Soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemeriksaan balas. Apabila seseorang saksi boleh dipenksa balas, maka dia bolehlah ditanya, selain dari soalan-soalan yang tersebut dahulu danpada mi, apa-apa jua soalan yang mungkin— (a) menguji ketepatan, kebenaran atau kebolehpercayaannya, (b) menentukan siapa dianya dan apakah taraf hidupnya, atau (c) melemahkan kebolehpercayaannya dengan mencela wataknya, walaupun jawapan kepada soal itu mungkin secara langsung atau tak langsung akan mehbatkannya dalam jenayah, atau boleh mendedahkan atau mungkin secara langsung atau tak langsung mendedahkannya kepada apa-apa penalti atau lucut hak
579

146A.Sekatan-sekatan terhadap keterangan di perbicaraan rogol. Walau apa pun apa-apa yang terkandung dalam Akta mi, dalam prosiding-prosiding berkenaan dengan kesalahan rogol, tiada keterangan dan tiada soalan dalam pemenksaan balas boleh dikemukakan atau ditanya, oleh atau bagi pihak tertuduh, berkenaan dengan kegiatan seksual pengadu dengan mana-mana orang lain selain danpada tertuduh melainkan jika— (a) ia adalah keterangan yang mematahkan, atau suatu soalan yang berkecondongan mematahkan, keterangan mengenai kegiatan seksual pengadu atau ketiadaannya yang dahulunya telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan; (b) 1a adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang misalanmisalan tertentu mengenai kegiatan seksual pengadu yang berkecondongan membuktikan identiti orang yang mempunyai hubungan seksual dengan pengadu pada waktu kejadian yang dinyatakan dalam pertuduhan atau; (c) ia adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang kegiatan seksual yang berlaku pada waktu yang sama dengankegiatan seksual yang menjadi hal perkara pertuduhan, yang mana keterangan atau soalan ltu berhubungan dengan persetujuan yang dikatakan oleh tertuduh dipercayamya telah dibenkan oleh pengadu 147. Bila saksi akan dipaksa menjawab. Jika sesuatu soalan ltu berhubungan dengan suatu perkara yang relevan dengan guaman atau prosiding ltu, maka seksyen 132 hendaklah dipakai baginya 148. Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh dibuat dan bila saksi boleh dipaksa menjawab. (1) Jika sesuatu soalan ltu berhubungan dengan sesuatu perkara yang tak relevan dengan guaman atau prosiding ltu, kecuali setakat mana soalan ltu menyentuh kebolehpercayaan saksi ltu dengan mencela wataknya, maka mahkamah hendaklah memutuskan sama ada saksi ltu boleh dipaksa menjawab soalan itu atau tidak, dan mahkamah boleh, jika difikirkannya tidak patut memaksa saksi itu menjawab soalan itu, mengingatkan saksi itu bahawa dia tidak terpaksa menjawabnya.
580

mahkamah hendaklah memben perhatian kepada perkara-perkara benkut. (d) mahkamah boleh. mengambil kesimpulan dan keengganan saksi ltu menjawab. ditanya secara rambang sama ada dia seorang penjudi profesional Di sim tidak ada apa-apa alasan munasabah bagi soalan ltu ' 581 . informan ltu membenkan sebab-sebab yang memuaskan bagi pernyataan ltu Ini adalah alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dia seorang penjudi profesional (c) Seorang saksi yang tidak diketahui apa-apa pun mengenainya. bahawa j awapan ltu j lka diben tidak akan memben faedah kepadanya.(2) Pada menjalankan budi bicaranya. Soalan tidak boleh dibuat tanpa alasan-alasan munasabah. (c) soalan-soalan ltu adalah tak wajar jika terdapat ketaksetimpalan besar di antara kepentingan tomahan yang dibuat terhadap watak saksi ltu dengan kepentingan keterangannya. (b) soalan-soalan ltu adalah tak wajar jika tomahan yang dibayangkan oleh soalan-soalan ltu adalah berhubungan dengan perkara-perkara yang telah berlaku sebegitu lama dahulu atau yang berkeadaan sedemikian hingga kebenaran tomahan ltu tidak akan menyentuh atau akan menyentuh sedikit sahaja pendapat mahkamah mengenai kebolehpercayaan saksi ltu atas perkara yang dinyatakannya. jika difikirkannya patut. (a) soalan-soalan ltu adalah wajar jika lanya sedemikian rupa hingga kebenaran tomahan yang dibayangkan olehnya ltu akan benar-benar menyentuh pendapat mahkamah mengenai kebolehpercayaan saksi ltu atas perkara yang dinyatakannya. MISALAN (a) Seorang peguambela dibentahu oleh seorang peguambela lain atau suatu sumber yang boleh dipercayai bahawa seorang saksi penting adalah seorang penjudi profesional Ini adalah suatu alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dia seorang penjudi profesional (b) Seorang peguambela dibentahu oleh seorang di dalam mahkamah bahawa seorang saksi penting adalah seorang penjudi profesional Apabila disoal oleh peguambela ltu. 149. Tiada apa-apa soalan seperti yang tersebut dalam seksyen 148 boleh buat melamkan jika orang yang bertanya ltu mempunyai alasan-alasan munasabah untuk memikirkan bahawa tomahan yang dibayangkan oleh soalan ltu betul-betul berasas.

Prosedur mahkamah jika soalan dibuat tanpa alasan munasabah. tiada apa-apa keterangan boleh diben bagi menyangkalnya. 153. maka keterangan boleh diben mengenai sabitannya yang dahulu ltu 582 . Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan menguji kebenaran. Soalan lucah dan skandal. Soalan yang bertujuan menghina atau menggusar. memben jawapan yang tidak memuaskan Im boleh menjadi satu alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dm seorang penjudi profesional 150. apabila disoal mengenai cara hidup dan mata pencariannya. maka dia kemudiannya boleh dipertuduh kerana memben keterangan palsu Kecuahan 1—Jika seorang saksi ditanya sama ada dia dahulunya telah disabitkan atas apa-apa jenayah dan dia menafikannya. tetapi jika dia menjawab dengan palsu. Mahkamah boleh melarang apa-apa soalan atau pertanyaan yang didapatinya sebagai lucah atau skandal. Jika mahkamah berpendapat bahawa sesuatu soalan seperti yang tersebut dalam seksyen 148 telah ditanya tanpa alasan-alasan munasabah.(d) Seorang saksi yang tidak diketahui apa-apa pun mengenainya. Apabila seseorang saksi telah ditanya dan telah menjawab sesuatu soalan yang relevan dengan siasatan ltu kecuah. jika soalan ltu telah ditanya oleh seorang peguambela. walaupun soalan ltu sendinnya soalan yang wajar. atau apa-apa soalan yang pada hematnya berbentuk menyinggung yang tak semestinya. melainkan jika soalan atau pertanyaan ltu berhubungan dengan fakta ISU atau dengan perkara yang perlu diketahui untuk menentukan sama ada fakta isu ltu ada atau tidak 152. melaporkan hal keadaan kes ltu kepada Mahkamah Tinggi atau pihak berkuasa lain yang peguambela ltu tertakluk di dalam menjalankan profesionnya 151. setakat yang boleh melemahkan kebolehpercayaannya dengan mencela wataknya. Mahkamah hendaklah melarang apa-apa soalan yang pada hematnya bertujuan menghina atau menggusar. mahkamah boleh. walaupun soalan atau pertanyaan ltu mungkin ada hubungan dengan soalan-soalan yang ada di hadapan mahkamah.

jika penafiannya ltu palsu. tetapi untuk menyangkal fakta yang dikatakan bahawa B telah kehhatan di Melaka pada han dipersoalkan ltu (d) A dibicarakan kerana merogol B B ditanya dalam pemenksaan balas sama ada dia telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan C dan D Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa dia telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan C dan D Keterangan ltu tidak boleh ditenma Dalam tiap-tiap hal bagi misalan (c) dan (d) saksi ltu boleh. maka dia boleh disangkal MISALAN (a) Suatu tuntutan terhadap seseorang pengunderait ditentang atas alasan fraud Pihak menuntut ditanya sama ada di dalam transaksi dahulu dia pemah membuat suatu tuntutan fraudan Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa dia pernah membuat tuntutan fraudan Keterangan ltu tidak boleh ditenma (b) Seorang saksi ditanya sama ada dia pernah dibuang kerja dan sesuatu jawatan kerana kecurangan Dia menafikannya Keterangan diben menunjukkan bahawa dia pernah dibuang kerja kerana kecurangan Keterangan ltu tidak boleh ditenma (c) A mengesahkan bahawa pada satu hari tertentu dia telah mehhat B di Melaka A ditanya sama ada dia berada di Pulau Pinang pada nan ltu Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa A berada di Pulau Pinang pada hari ltu Keterangan ltu boleh ditenma. dipertuduh kerana memberi keterangan palsu (e) A ditanya sama ada dia pernah berkata bahawa dia akan membalas dendam terhadap B Dia menafikannya Dia boleh disangkal atas alasan bahawa soalan ltu boleh mencabar kesaksamaannya 583 . bukan untuk menyangkal A atas suatu fakta yang menyentuh kebolehpercayaannya.Kecuahan 2—Jika seorang saksi ditanya apa-apa soalan yang boleh mencabar kesaksamaannya dan dia menj awab dengan menafikan fakta-fakta yang disarankan ltu.

154. Mahkamah boleh. Mencabar kebolehpercayaan saksi. Kebolehpercayaan seseorang saksi boleh dicabar dengan caracara benkut oleh pihak lawan atau. memben sebab-sebab bagi kepercayaannya ltu. membenarkan orang yang memanggil seseorang saksi mengemukakan kepadanya apaapa soalan yang boleh dikemukakan dalam pemenksaan balasan oleh pihak lawan 155. menyatakan bahawa 584 . Soalan oleh sesuatu pihak kepada saksinya sendiri. (a) dengan keterangan yang diben oleh orang-orang yang menyatakan bahawa mengikut pengetahuan mereka mengenai saksi ltu mereka percaya saksi ltu tidak boleh dipercayai. apabila hampir hendak mati. dan jawapan-jawapan yang dibennya ltu tidak boleh disangkal. atau telah menenma tawaran sogokan. oleh pihak yang memanggilnya. (b) dengan membuktikan bahawa saksi ltu telah disogok. dalam pemenksaan utamanya. tetapi dia boleh ditanya sebab-sebabnya dalam pemenksaan balas. sekiranyajawapan-jawapan ltu palsu. Huraian—Seorang saksi yang mengatakan bahawa seorang saksi lain tidak boleh dipercayai tidak boleh. dengan lzin mahkamah. dia boleh kemudiannya dipertuduh kerana memben keterangan palsu MISALAN (a) A mendakwaB untukmendapatkanhargabarang-barang yang telah dijual dan diserah-hantar kepada B C berkata bahawa dia telah menyerahhantarkan barang-barang ltu kepada B Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa pada suatu masa dahulu dia ada berkata bahawa dia tidak menyerah-hantarkan barang-barang ltu kepada B Keterangan ltu boleh ditenma (b) A dituduh membunuh B C berkata bahawa B . atau telah menerima apa-apa dorongan rasuah lain supaya memben keterangannya. menurut budi bicaranya. (d) (Dipotong oleh Akta A729). walaupun. (c) denganmembuktikanbahawapernyataan-pernyataandahulu adalah tak konsisten dengan mana-mana bahagian keterangannya yang boleh disangkal.

Soalan yang mungkin menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh diterima. Bagi menyokong testimoni seorang saksi. dia boleh disoal mengenai apa-apa hal keadaan lain yang telah dihhatnya pada atau dekat dengan waktu atau tempat di mana fakta relevan ltu telah berlaku. Apa perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33. boleh dibuktikan 158. atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa yang kompeten di sisi undang-undang menyiasat fakta itu. Apabila seorang saksi yang dicadang supaya disokong memberi keterangan mengenai suatu fakta relevan.A telah melukakannya yang mengakibatkan dia mati Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa pada suatu masa dahulu C ada berkata bahawa luka ltu bukan dilakukan oleh A ataupun di hadapannya Keterangan ltu boleh ditenma 156. semua perkara boleh dibuktikan sama ada untuk menyangkal atau menyokong pernyataan itu. A . yang telah berlaku dalam perjalanannya ke tempat dan dan tempat di mana rompakan ltu telah dilakukan Keterangan bebas mengenai fakta-fakta mi boleh diben untuk menyokong keterangannya tentang rompakan ltu sendin 157. menerangkan hal suatu rompakan yang dia telah mengambil bahagian Dia mempenhalkan berbagai kejadian. sesuatu pernyataan dahulu yang dibuat olehnya sama ada secara bertulis atau lisan. yang mana mungkin akan dapat dibuktikan sekiranya orang itu 585 . seorang rakan sejenayah. jika dibuktikan. akan menyokong keterangan saksi ltu mengenai fakta relevan yang diterangkannya ltu. atau untuk mencabar atau mengesahkan kebolehpercayaan orang yang membuat pernyataan itu. Apabila sesuatu pernyataan yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33 dibuktikan. Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian mengenai fakta yang sama. jika mahkamah berpendapat bahawa hal keadaan ltu. yang tidak ada hubungannya dengan rompakan ltu. atas sumpah atau dalam percakapan biasa. berhubungan dengan fakta yang sama pada atau lebih kurang pada waktu fakta ltu telah berlaku.

kebenaran perkara yang disarankan ltu. 159. walaupun dia telah melupai transaksi-transaksi tertentu yang telah dicatatkannya 586 . dengan kebenaran mahkamah. walaupun dia tidak mempunyai ingatan-ingatan spesifik tentang fakta ltu sendin. (2) Saksi ltu boleh juga merujuk kepada mana-mana tulisan yang telah dibuat oleh seseorang lain dan telah dibaca oleh saksi ltu dalam masa tersebut dulu.telah dipanggil sebagai saksi dan telah menafikan. jika. apabila diperiksa balas. dia tahu tulisan ltu betul (3) Apabila saksi ltu boleh mempenngatkan semula dengan merujuk kepada sesuatu dokumen. (1) Seseorang saksi boleh semasa dalam pemeriksaan mempenngatkan semula dengan merujuk kepada apa-apa tulisan yang telah di buat olehnya sendin pada masa transaksi yang mengenainya dia disoal. jika dia yakm bahawa fakta ltu telah direkodkan dengan betul dalam dokumen ltu MISALAN Seseorang penyimpan kira-kira boleh memben keterangan mengenai fakta-fakta yang telah direkodkannya dalam buku kira-kira yang biasa disenggara dalam perjalanan urusan jika dia mengetahui bahawa buku kirakira ltu telah disenggarakan dengan betul. apabila dibacanya. Testimoni mengenai fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 159. Memperingkatkan semula. Seseorang saksi boleh juga memben keterangan mengenai faktafakta yang disebutkan dalam mana-mana dokumen yang tersebut dalam seksyen 159. atau selepas sahaja danpadanya hingga difikirkan mungkin oleh mahkamah bahawa transaksi ltu masih pada masa ltu jelas dalam ingatannya. 160. dia boleh. merujuk kepada salinan dokumen ltu: Dengan syarat mahkamah berpuas hati bahawa ada sebab-sebab yang cukup mengapa dokumen asalnya tidak dikemukakan (4) Seseorang pakar boleh memperingatkan semula dengan merujuk kepada buku-buku treatis profesional.

Apabila suatu pihak enggan mengemukakan sesuatu dokumen setelah dia diberi notis supaya mengemukakan. membawa dokumen itu ke mahkamah walaupun mungkin terdapat apa-apa bantahan terhadap pengemukaannya atau kebolehtenmaannya Keesahan sesuatu bantahan itu hendaklah diputuskan oleh mahkamah (2) Mahkamah boleh. pihak itu adalah tenkat supaya membenkannya sebagai keterangan jika pihak yang mengemukakan dokumen itu berkehendakkannya berbuat demikian dan jika dokumen itu relevan 164. Apa-apa tulisan yang disebut di bawah seksyen 159 atau 160 mestilah dikemukakan dan ditunjukkan kepada pihak lawan jika dia menghendakinya. pihak tersebut boleh. jika difikirkannya patut. atau mengambil keterangan lain untuk membolehkannya menentukan kebolehtenmaan dokumen itu (3) Jika bagi maksud itu adalah perlu menyebabkan sesuatu dokumen diterjemahkan. dan jika penterjemah itu mengengkan arahan itu. mahkamah boleh. Pengemukaan dokumen dan terjemahannya. memenksa dokumen itu melainkan jika dokumen itu berkenaan dengan halehwal Negara. Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah diberi notis. jika dia suka. dan dokumen itu dikemukakan dan dipenksa oleh pihak yang meminta pengemukaannya. jika difikirkannya patut. jika dokumen itu ada dalam milik atau kuasanya. (1) Seseorang saksi yang disaman untuk mengemukakan suatu dokumen hendaklah.161. penterjemahnya supaya merahsiakan kandungan dokumen itu melainkan jika dokumen itu dikemukakan sebagai keterangan. dia hendaklah disifatkan sebagai telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 166 Kanun Keseksaan. dia tidak boleh 587 . mengarahkan. Memberi sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah diberi notis. Hak pihak lawan mengenai tulisan yang digunakan untuk memperingatkan semula. Apabila suatu pihak meminta sesuatu dokumen yang mana pihak yang satu lagi itu telah diben notis olehnya supaya mengemukakan. 163. 162. memenksa balas saksi ltu mengenai tubsan ltu.

Kuasa Hakim mengemukakan soalan atau memerintahkan pengemukaan. (ii) seksyen mi tidak membenarkan seseorang Hakim memaksa mana-mana saksi menjawab apa-apa soalan atau mengemukakan apa-apa dokumen yang saksi ltu berhak tidak hendak menjawab atau mengemukakan di bawah seksyen 121 hmgga 131 sekiranya pertanyaan ltu dibuat atau dokumen ltu diminta oleh pihak lawan. dan memben B notis supaya mengemukakannya Dalam perbicaraan ltu A meminta dokumen ltu. bagi mengetahui atau mendapatkan bukti wajar mengenai fakta-fakta relevan. dan boleh memenntahkan pengemukaan apa-apa dokumen atau benda. pada bila-bila masa. MISALAN A mendakwa B atas suatu perjanjian. atau. dan mana-mana pihak atau ejen mereka tidak berhak membuat apa-apa bantahan atas mana-mana soalan atau penntah ltu. Hakim boleh. dan B enggan mengemukakannya A memben keterangan sekunder mengenai kandungannya B bercadang mengemukakan dokumen ltu sendin bagi menyangkal keterangan sekunder yang diben oleh A ltu. melainkan dalam hal-hal yang dikecuahkan terdahulu danpada mi. mengenai apa-apa fakta sama ada relevan atau tak relevan. atau bagi menunjukkan bahawa perjanjian ltu tidak bersetem Dia tidak boleh berbuat sedemikian 165. juga dia tidak boleh menyebabkan tak perlunya keterangan primer sesuatu dokumen. membuat apa-apa pertanyaan yang dia berkenan.kemudiannya menggunakan dokumen ltu sebagai keterangan tanpa persetujuan pihak yang satu lagi ltu atau tanpa penntah mahkamah. juga Hakim tidak boleh membuat apa-apa soalan yang tak patut dibuat oleh seseorang lain di bawah seksyen 148 atau 149. tanpa lzin mahkamah. dalam apa-apa bentuk. pada manamana saksi atau pihak. memenksa balas manamana saksi atas apa-apa jawapan yang diben bagi menjawab manamana soalan ltu: Dengan syarat— (1) penghakiman ltu mestilah berasaskan fakta-fakta yang ditetapkan oleh Akta mi sebagai relevan dan dibuktikan dengan wajar. 588 .

yang mana Hakim ltu sendin boleh mengemukakan dan yang difikirkannya patut. Penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar tidak dengan sendinnya menjadi alasan bagi perbicaraan baru atau pengakasan keputusan dalam mana-mana kes jika pada hemat mahkamah yang di hadapannya bantahan itu dibuat. atau bahawa. Tiada perbicaraan baru kerana penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar. la tidak seharusnya mengubah keputusan itu. ada keterangan yang cukup bagi mewajarkan keputusan itu. sekiranya keterangan yang ditolak itu telah ditenma. tanpa mengira keterangan yang telah dibantah dan ditenma itu. Kuasa juri atau pengapit hakim mengemukakan soalan. 589 . Dalam kes-kes yang dibicarakan dengan jun atau pengapit hakim. BAB XI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KETERANGAN DENGAN CARA TAK WAJAR 167.166. juri atau pengapit hakim ltu boleh mengemukakan apa-apa soalan kepada saksi melalui atau dengan kebenaran Hakim.

A354 Akta A729 Akta A851 Akta A978 1-11-1971 1-11-1971 1-11-1971 10-1-1976 '27-8-1976 5-5-1989 16-7-1993 31 1 1997 590 .AKTA KETERANGAN 1950 (Akta 56) SENARAI PINDAAN Undang-undang yang meminda Tajuk nngkas Berkuatkuasa dan PU 332/1958 Penntah Perlembagaan Persekutuan (Pengubahsuaian Undang-Undang) (Ordinan dan Pensytiharan) 1958 Penntah Ordinan Keterangan (Perluasan) 1971 Pembetulan bagi P U (A) 261/ 1971 Penntah Penyemakan UndangUndang (Akta Keterangan) 1974 Kanun Prosedur Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976 Akta Perlembagaan (Pmdaan) 1976 Akta Keterangan (Pindaan) 1989 Akta Keterangan (Pindaan) 1993 Akta Keterangan (Pindaan) 1997 13-11-1958 PU (A) 261/1971 PU (A) 280/1971 P U (A) 239/1974 Akda A324 Akta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful