AKTA KETERANGAN, 1950 (Akta 56

)
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN BAHAGIAN I KERELEVANAN BAB I PERMULAAN Seksyen 1 2 3 4 Tajuk ringkas Takat Tafsiran Anggapan BAB II KERELEVANAN FAKTA-FAKTA Am 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keterangan boleh diben mengenai fakta ISU dan fakta relevan Kerelevanan fakta-fakta yang menjadi sebahagian danpada transaksi yang sama Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian, sebab atau kesan bagi fakta isu Motif, persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengemukakan fakta-fakta relevan Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama Bila fakta-fakta yang selainnya tak relevan menjadi relevan Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta-fakta yang membolehkan mabkamah menentukan amaunnya adalah relevan Fakta-fakta yang relevan apabila hak atau adat dipersoalkan Fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh 485

Seksyen 15 Fakta-fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja 16 Bila adanya perjalanan urusan relevan Pengakuan dan Pengakuan Salah 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pengakuan dan pengakuan salah ditaknfkan Pengakuan oleh pihak dalam prosiding, ejennya atau orang yang ada kepentingan Pengakuan oleh orang-orang yang kedudukannya mesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman Pengakuan oleh orang-orang yang disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman Membuktikan pengakuan bagi menentang orang-orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka Bila pengakuan hsan mengenai kandungan dokumen menjadi relevan Bila pengakuan dalam kes sivil relevan Bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan, ugutan atau janji menjadi tak relevan dalam prosiding jenayah Pengakuan salah kepada pegawai pohs berpangkat rendah daripada Inspektor tidak boleh dibuktikan Pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan pohs tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya Setakat mana maklumat yang ditenma daripada tertuduh boleh dibuktikan Pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan, ugutan atau janji adalah relevan Pengakuan salah yang selainnya relevan tidak boleh menjadi tak relevan oleh sebab janji akan merahsiakannya, dsb Pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menjejaskan orang yang membuatnya dan orang-orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad tetapi boleh mengestop

29 30

31

31A (Dipotong) 486

Pernyataan oleh Orang-orang yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi Seksyen 32 Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai, dsb adalah relevan Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya akan kebenaran fakta-fakta yang tersebut di dalamnya Pernyataan-pemyataan yang Dibuat dalam Hal Keadaan Khas 34 35 36 37 Bila catatan dalam buku akaun relevan Kerelevanan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan Kerelevanan pernyataan di dalam peta, carta dan pelan Kerelevanan pernyataan mengenai fakta dan jenis awam yang terkandung di dalam sesuatu perundangan atau pembentahuan tertentu Kerelevanan pernyataan mengenai mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendaki Dibuktikan 39 Keterangan yang dikehendaki diben apabila pernyataan adalah sebahagian danpada percakapan, dokumen, buku atau sin suratsurat atau kertas-kertas Penghakiman Mahkamah Bila Relevan 40 41 42 43 44 Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua Kerelevanan probet, dsb sesuatu penghakiman dalam bidang kuasa

33

38

Kerelevanan dan kesan penghakiman, penntah atau dekn lain danpada yang tersebut dalam seksyen 41 Bila penghakiman, dsb, lain danpada yang tersebut dalam seksyen 40 hingga 42 relevan Fraud atau pakat suht bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetenan mahkamah boleh dibuktikan
487

46 47 48 49 50 51 Pendapat pakar Fakta mengenai pendapat-pendapat pakar Bila pendapat mengenai tuhsan tangan relevan Bila pendapat mengenai adanya hak atau adat relevan Bila pendapat mengenai kelaziman dan kepercayaan.Bila Pendapat Orang Ketiga Relevan Seksyen 45. watak bagi membuktikan kelakuan yang ditomahkan adalah tak relevan Dalam kes-kes jenayah watak baik dahulunya adalah relevan Watak buruk dahulunya adalah tak relevan kecuali bila menjawab Watak boleh mempengaruhi ganti rugi BAHAGIAN II PEMBUKTIAN BAB III FAKTA-FAKTA YANG TAK PERLU DIBUKTIKAN 56 57 58 Fakta yang diben pengiktirafan kehakiman tak perlu dibuktikan Fakta-fakta yang mahkamah mesti memben pengiktirafan kehakiman Fakta-fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan BAB IV KETERANGAN LISAN 59 60 Membuktikan fakta-fakta dengan keterangan hsan Keterangan hsan mestilah secara langsung BAB V KETERANGAN DOKUMEN 61 62 63 64 Membuktikan kandungan dokumen Keterangan primer Keterangan sekunder Membuktikan dokumen dengan keterangan primer 488 . dsb. relevan Bila pendapat mengenai pertalian relevan Bila alasan-alasan pendapat relevan Bila Watak Relevan 52 53 54 55 Dalam kes-kes sivil.

suratkhabar.Seksyen 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73A Hal-hal dalam mana keterangan sekunder bagi dokumen boleh diben Kaedah-kaedah mengenai notis untuk mengemukakan Bukti mengenai tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan Bukti mengenai penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi Bukti jika saksi yang mengakusaksi tidak dijumpai Pengakuan tentang penyempurnaan oleh pihak kepada dokumen yang diakusaksikan Bukti apabila saksi yang mengakusaksi menafikan penyempumaan Bukti mengenai dokumen yang tidak dikehendaki oleh undangundang supaya diakusaksikan Membandingkan tandatangan. dsb Anggapan mengenai dokumen yang boleh ditenma di England tanpa bukti tentang meten atau tandatangan Anggapan mengenai peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Anggapan mengenai kumpulan undang-undang dan laporan keputusan-keputusan Anggapan mengenai surat kuasa wakil 489 . tulisan atau meten dengan Iain-lain yang diakui atau dibuktikan Kebolehtenmaan keterangan dokumen dalam kes sivil. dsb Dokumen Awam 74 75 76 77 78 78A Dokumen Awam Dokumen persendinan Salman diperakui bagi dokumen awam Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui Bukti bagi dokumen rasmi tertentu Bukti dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer Anggapan Mengenai Dokumen 79 80 81 82 83 84 85 Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui Anggapan mengenai dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan Anggapan mengenai Warta.

pembenan dan lam-lam pelupusan harta yang dituliskan dalam bentuk dokumen Penymgkiran keterangan mengenai perjanjian lisan Penymgkiran keterangan yang menghurai atau meminda dokumen yang ambigus Penymgkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen kepada fakta yang ada Keterangan mengenai dokumen yang tak bererti berkenaan fakta yang ada Keterangan mengenai pemakaian bahasa yang boleh dipakai hanya bagi seorang danpada beberapa orang Keterangan mengenai pemakaian bahasa kepada satu danpada dua set fakta apabila kesemua bahasa ltu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu Keterangan mengenai pengertian huruf-huruf yang sukar dibaca. dan pernyataan yang terkandung dalamnya Nilai yang boleh dibenkan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen.Seksyen 86 87 88 89 90 Anggapan mengenai sahnan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing Anggapan mengenai buku. yang ditenma menurut kuasa seksyen 90A Seksyen 90A dan 90B mengatasi peruntukan-peruntukan lain Akta mi. bagi dokumen yang tidak dikemukakan Anggapan mengenai dokumen yang 20 tahun lamanya Dokumen yang Dikeluarkan oleh Komputer 90A 90B Kebolehtenmaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. peta dan carta Anggapan mengenai perutusan telegraf Anggapan mengenai penyempurnaan wajar. dan mana-mana undangundang bertulis BAB VI PENYINGKIRAN KETERANGAN LISAN OLEH KETERANGAN DOKUMEN 91 92 93 94 95 96 97 Keterangan mengenai terma-terma kontrak. dll Siapa yang boleh memben keterangan mengenai perjanjian yang memvanasikan terma-terma dokumen Pentafsiran wasiat 490 90c 98 99 100 . dsb .

Beban membuktikan bahawa orang yang telah tidak didengan apaapa khabar selama tujuh tahun masih hidup Beban bukti mengenai pertahan dalam kes-kes pekongsi. bailee atau penenma izin BAB DC 118 119 SAKSI Siapa boleh memben keterangan Saksi bisu 491 . pnnsipal dan ejen Beban bukti mengenai keempunyaan Bukti ketulusan dalam transaksi-transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif Kelahiran dalam masa perkahwinan adalah bukti muktamad tentang kesahtarafan Anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah 13 tahun tak berupaya melakukan rogol Mahkamah boleh menganggap kewujudan sesuatu fakta tertentu BAB 115 116 117 Estopel vm ESTOPEL Estopel tenan dan estopel penenma lzm orang yang memiliki harta tak alih Estopel penenma bil pertukaran.BAHAGIAN III PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN BAB VH BEBAN BUKTI Seksyen 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Beban bukti Pada siapa terletaknya beban bukti Beban bukti mengenai fakta tertentu Beban membuktikan fakta yang dikehendaki dibuktikan supaya keterangan boleh ditenma Beban membuktikan bahawa kes tertuduh termasuk dalam kecuahan Beban membuktikan fakta yang diketahui khas Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masib hidup dalam masa tiga puluh tahun. tuan tanah dan tenan.

pemenksaan balas. Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret Komumkasi dalam tempoh perkahwinan Keterangan mengenai hal-ehwal Negara Komumkasi rasmi Maklumat mengenai perlakuan kesalahan Komumkasi profesional Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa. dll Keistimewaan tidak terlepas jika keterangan diben secara sukarela Komumkasi sulit dengan penasihat undang-undang Pengemukaan suratikatan haknulik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak Pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memihkmya boleh enggan mengemukakan Saksi tidak dikecualikan danpada menjawab soalan atas alasan bahawa jawapan ltu akan mehbatkannya dalam jenayah Rakan sejenayah Bilangan saksi BAB X PEMERIKSAAN SAKSI 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Susunan bagi pengemukaan dan pemenksaan saksi Mahkamah akan memutuskan kebolehtenmaan keterangan Pemenksaan utama.Seksyen 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Pihak-pihak dalam guaman sivil dan isten dan suami Hakim. pemenksaan semula Susunan pemenksaan dan arahan bagi pemenksaan semula Pemenksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan dokumen Saksi-saksi mengenai watak Soalan memimpin Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya Bila soalan memimpin boleh ditanya Keterangan mengenai perkara bertulis Pemenksaan balas mengenai pernyataan bertulis terdahulu Soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemenksaan balas Bila saksi akan dipaksa menjawab 492 133A Keterangan seseorang kanak-kanak yang masih muda 146A Sekatan-sekatan terhadap keterangan di perbicaraan rogol .

Seksyen 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh dibuat dan bila saksi boleh dipaksa menjawab Soalan tidak boleh dibuat tanpa alasan-alasan munasabah Prosedur mahkamah jika soalan dibuat tanpa alasan munasabah Soalan lucah dan skandal Soalan yang bertujuan menghina atau menggusar Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan menguji kebenaran Soalan oleh sesuatu pihak kepada saksmya sendin Mencabar kebolehpercayaan saksi Soalan yang mungkin menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh ditenma Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian mengenai fakta yang sama Apa perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33 Mempenngatkan semula Testimoni mengenai fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 159 Hak pihak lawan mengenai tulisan yang digunakan untuk mempenngatkan semula Pengemukaan dokumen dan terjemahannya Memben sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah diben notis Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah diben notis Kuasa Hakim mengemukakan soalan atau memermtahkan pengemukaan Kuasa jun atau pengapit hakim mengemukakan soalan BAB XI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KETERANGAN DENGAN CARA TAK WAJAR Tiada perbicaraan baru kerana penenmaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar 167 493 .

Ruangan ini dibiarkan kosong dengan sengaja 494 .

simbol. 1950 2. angka. termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera. atau bagaimana jua pun digambarkan. Tajuk ringkas. filem. runut bunyi atau apa jua pun peranti lain. atau gambaran lain. dengan menggunakan— (a) huruf. (b) apa-apa rakaman visual (sama ada lmej kaku atau bergerak). lambang. lsyarat. bahan. tetapi tidak dipakai bagi afidavit yang diserahkan kepada mana-mana mahkamah atau pegawai dan juga tidak dipakai bagi prosidmg di hadapan seseorang pemmbangtara 3. atas apa-apa benda.AKTA KETERANGAN 1950* (Akta 56) SUATU Akta bagi menentukan undang-undang keterangan [Malaysia Barat — 23hb Mei 1950. dipenhalkan. Akta mi hendaklah dipakai bagi segala prosiding kehakiman di dalam atau di hadapan mana-mana mahkamah. Tafsiran. Dalam Akta mi. melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— "dokumen" ertinya apa-apa hal yang dinyatakan. Malaysia Timur — Ihb November 1971 ] BAHAGIAN I KERELEVANAN BAB I PERMULAAN 1. pita. penhalan. barang atau artikel. ' Dikanunkan dalam tahun 1950 sebagai Ordinan No 11 Tahun 1950 Dmarkan sebagai Undang-Undang Malaysia Akta 56 dalam tahun 1971 495 . Akta mi bolehlah dinamakan Akta Keterangan. tanda. Takat. atau apa jua pun bentuk pernyataan.

graf atau lakaran lalah dokumen Insknpsi pada kayu. gambar atau kankatur lalah dokumen Fotograf atau negatif lalah dokumen Rakaman pita komunikasi telefon. keadaan benda atau hubungan benda yang boleh ditanggap dengan pancamdera. citra. atau apa-apa jua pun rakaman elektronik. didapatkan semula atau dikeluarkan oleh komputer lalah dokumen "fakta" ertmya dan meliputi— (a) apa-apa benda. termasuklah rakaman komumkasi sedetnikian yang dipancarkan dari suatu jarak. atau apa-apa benda. bahan atau barang lain lalah dokumen Lukisan. lalah dokumen Hal yang dirakamkan. MISALAN Tulisan lalah dokumen Perkataan yang dicetak. lalah dokumen Rakaman fotografi atau rakaman visual lam. hal ltu. dedenyut elektronik. logam. atau dengan apa jua cara sekalipun menggambarkan. (d) suatu rakaman. atau dengan lebih daripada satu cara yang disebut dalam perenggan (a). mekamkal atau rakaman lam dan walau bagaimana jua pun dibuat.(c) apa-apa rakaman bunyi. magnetik. dihtografkan atau difotografkan lalah dokumen Peta. atau apa-apa kombinasi. (b). atau apa-apa bunyi. diproses. yang dimaksudkan untuk digunakan atau yang mungkin digunakan bagi tujuan menyatakan. cara yang disebut dalam perenggan (a). (c) dan (d). batu. atau apa jua pun data lain. (b) apa-apa keadaan mental yang disedan oleh seseorang. MISALAN (a) Bahawa ada barang-barang tertentu yang diatur mengikut suatu susunan tertentu lalah suatu fakta (b) Bahawa seseorang telah mendengar atau mehhat sesuatu lalah suatu fakta 496 . disimpan. (b) atau (c). pelan. termasuklah rakaman pemancaran fotografi atau pemancaran visual lam dan suatu jarak. dan suatu jarak. apa-apa hal dengan mana-mana. atau pemancaran. mempenhalkan.

memproses. (b) segala dokumen yang dikemukakan bagi pemenksaan mahkamah dokumen-dokumen sedemikian disebut keterangan dokumen. pada masa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian B . mempunyai suatu mat tertentu. bahawa A telah mendapat provokasi yang besar dan mengejut danpada B . MISALAN A dituduh membunuh B Dalam perbicaraannya fakta-fakta benkut boleh menjadi isu bahawa A telah menyebabkan kematian B . bahawa A. mendapatkan semula atau raengeluarkan apa-apa maklumat atau hal lain.(c) Bahawa seseorang telah menyebut perkataan-perkataan tertentu lalah suatu fakta (d) Bahawa seseorang berpegang kepada suatu pendapat tertentu. wujudnya. menyimpan. atau menggunakan suatu perkataan khusus dengan suatu pengertian tertentu. atau bagi melaksanakan mana-mana satu fungsi ltu atau lebih. habihti atau ketakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam sesuatu guaman atau presiding. tak daya mengetahui keadaan perbuatannya ltu oleh sebab akalnya tidak sempurna "filem" termasuk mikrofilem dan apa-apa negatif. bahawa A telah berniat hendak menyebabkan kematian B . bertindak dengan suci hati atau secara fraud. tidak wujudnya. keadaan atau takat apa-apa hak. "komputer" ertinya apa-apa peranti bagi merekodkan. tidak kira dengan nama atau penhalan apa 497 . atau pada suatu masa tertentu sedar atau telah sedar akan suatu perasaan tertentu. lalah suatu fakta (e) Bahawa seseorang ada mempunyai suatu reputasi tertentu lalah suatu fakta "fakta ISU" ertinya apa-apa fakta dan mana semestinya berlkut. "keterangan" mehputi— (a) segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah dibuat di hadapannya oleh saksi-saksi berhubungan dengan perkara-perkara fakta yang disiasat: pernyataan sedemikian disebut keterangan lisan. sama ada dengan sendmnya atau berhubungan dengan fakta lain.

dan termasuk apa-apa fotograf negatif lutsinar yang dibuat danpada fotograf negatif asal. "terbukti sebahknya": sesuatu fakta ltu dikatakan "terbukti sebaliknya" apabila. "mahkamah" ertmya mahkamah yang ditubuhkan oleh atau di bawah Bahagian IX Perlembagaan Persekutuan dan mehputi— (a) Hakim. (c) Majistret. dalam hal keadaan tertentu. "relevan": sesuatu fakta dikatakan relevan dengan suatu fakta lam apabila fakta ltu mempunyai hubungan dengan yang lam ltu dengan mana-mana satu cara yang tersebut dalam peruntukanperuntukan Akta mi berhubungan dengan kerelevanan fakta. "negatif' ertmya suatu fotograf negatif lutsmar pada apa-apa benda atau bahan. mahkamah sama ada percaya fakta ltu wujud atau berpendapat wujudnya fakta ltu sebegitu mungkm hingga seseorang yang berhemat patut. "terbukti" sesuatu fakta ltu dikatakan "terbukti" apabila. setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya. dan (d) tiap-tiap orang yang diben kuasa menurut undang-undang mengambil keterangan. setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya.pun peranti ltu disebut. kecuah pemmbangtara. dalam hal keadaan tertentu. komputer-komputer ltu hendaklah dikira sebagai satu komputer. dan jika dua komputer atau lebih menjalankan mana-mana satu fungsi ltu atau lebih dalam satu kombinasi atau berturutan atau walau bagaimana jua pun selainnya disatukan. "mikrofilem" ertmya apa-apa bahan lutsmar yang mempunyai lmej visual dalam saiz yang dikurangkan sama ada secara tunggal atau sebagai suatu sin dan termasuk mikrofis. (b) Hakim Mahkamah Sesyen. mahkamah sama ada percaya fakta ltu tidak wujud atau berpendapat tidak wujudnya fakta ltu sebegitu mungkin hmgga seseorang yang berhemat patut. bertindak atas sangkaan bahawa fakta ltu wujud. bertindak atas sangkaan bahawa fakta ltu tidak wujud. "tidak terbukti": sesuatu fakta ltu dikatakan "tidak terbukti" apabila fakta ltu tidak terbukti dan tidak terbukti sebaliknya 498 .

A menyebabkan kematian B dengan pukulan itu. mahkamah hendaklah. (1) Apabila diperuntukkan oleh Akta mi bahawa mahkamah boleh menganggap sesuatu fakta. Keterangan boleh diben dalam mana-mana guaman atau prosidmg mengenai wujud atau tidak wujudnya tiap-tiap fakta isu dan mengenai apa-apa fakta lam yang ditetapkan kemudian daripada ini sebagai relevan. atau boleh meminta buktinya. (2) Apabila diarahkan oleh Akta mi bahawa mahkamah hendaklah menganggap sesuatu fakta. dan tidak mengenai mana-mana fakta lam Hurawn — Seksyen mi tidak membolehkan sesiapa memben keterangan mengenai sesuatu fakta yang dia tidak berhak membuktikan menurut undang-undang berhubungan dengan prosedur sivil MISALAN (a) A dibicarakan kerana membunuh B dengan memukulnya dengan belantan dengan mat hendak menyebabkan kematiannya Dalam perbicaraan A . mahkamah boleh sama ada mensifatkan fakta ltu sebagai terbukti melamkan dan sehmgga terbukti sebahknya.4. mat A hendak menyebabkan kematian B 499 . BAB II KERELEVANAN FAKTA-FAKTA Am 5. apabila terbuktinya fakta yang satu itu. mahkamah hendaklah mensifatkan fakta itu sebagai terbukti melamkan dan sehingga terbukti sebahknya (3) Jika satu fakta ditetapkan oleh Akta mi sebagai bukti muktamad bagi suatu fakta lain. dan tidak boleh membenarkan keterangan diben bagi maksud membuktikan sebaliknya fakta itu. Anggapan. mensifatkan fakta yang satu lagi itu sebagai terbukti. Keterangan boleh diberi mengenai fakta isu dan fakta relevan. fakta-fakta benkut menjadi isu A memukul B dengan belantan.

Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian.(b) A . Fakta-fakta yang. MISALAN (a) A dituduh membunuh B dengan memukulnya Apa-apa jua yang telah dikatakan atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang ada di situ pada masa B dipukul atau sejurus sebelum atau selepasnya hingga menjadi sebahagian danpada transaksi itu adalah suatu fakta relevan (b) A dituduh melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil bahagian dalam suatu pemberontakan bersenjata dalam mana harta dibinasakan. melainkan dengan menglkut syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang berhubungan dengan prosedur sivil 6. pihak yang satu lagi ltu. walaupun A mungkm tidak berada di semua kejadian itu (c) A mendakwa B kerana suatu libel yang terkandung dalam sepucuk surat yang menjadi sebahagian danpada perkara surat-menyurat Surat-surat di antara pihak-pihak itu berhubungan dengan perkara dan mana libel itu timbul dan menjadi sebahagian danpada perkara suratmenyurat yang mengandungi libel itu adalah fakta-fakta relevan walaupun surat-surat itu tidak mengandungi libel itu (d) Soalnya lalah sama ada barang-barang tertentu yang dipesan danpada B telah diserah-hantar kepada A Barang-barang itu telah diserahhantar kepada beberapa orang perantaraan dan seorang ke seorang Tiap-tiap satu serah-hantaran itu adalah fakta relevan 7. askar-askar diserang dan penjarapenjara dipecah buka Berlakunya fakta-fakta mi adalah relevan sebagai menjadi sebahagian danpada keseluruhan transaksi itu. sama ada langsung atau selainnya. sebab atau kesan. sebegitu berkaitan dengan suatu fakta isu hingga menjadi sebahagian danpada transaksi yang sama adalah relevan. satu pihak dalam suatu guaman. walaupun tidak menjadi isu. sama ada fakta-fakta itu berlaku pada masa dan tempat yang sama atau pada masa dan tempat yang berlainan. tidak mematuhi nods yang diben oleh B . Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian. Kerelevanan fakta-fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama. sebab atau kesan bagi fakta isu. supaya mengemukakan suatu dokumen yang tersebut dalam phding A untuk dipenksa oleh B Seksyen mi tidak membolehkan A menggunakan dokumen ltu sebagai keterangan bagi pihaknya dalam guaman itu. bagi fakta relevan atau fakta isu. atau 500 .

dan kelakuan seseorang yang kesalahan terhadapnya menjadi perkara sesuatu presiding. yang memben peluang untuk fakta ltu berlaku atau dilakukan.yang menjadi keadaan benda dalam mana fakta ltu berlaku atau. yang memben peluang untuk meracun B. adalah relevan MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada A telah merompak B Fakta bahawa sejurus sebelum rompakan ltu berlaku B telah pergi ke suatu pasana dengan membawa wang dan bahawa dia telah menunjukkan kepada orang lam atau menyebut yang dia ada wang adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada A telah membunuh B Tanda-tanda atas tanah yang disebabkan oleh suatu pergelutan pada atau dekat dengan tempat di mana pembunuhan ltu telah dilakukan adalah fakta relevan (c) Soalnya lalah sama ada A telah meracun B Keadaan kesihatan B sebelum ada gejala-gejala kena racun dan tabiat B yang diketahui oleh A. persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian. Motif. atau berkenaan dengan sesuatu fakta isu dalamnya atau yang relevan dengannya. dan sama ada kelakuan itu berlaku dahulu atau kemudian danpadanya Huraian 1 — Perkataan "kelakuan" dalam seksyen mi tidak mehputi pernyataan melainkan jika pernyataan itu menyertai dan menghuraikan perbuatan-perbuatan lain danpada pernyataan-pernyataan. apa-apa pernyataan yang dibuat kepadanya atau di hadapan dan dalam pendengarannya yang menyentuh kelakuannya adalah relevan 501 . adalah relevan jika kelakuan itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sesuatu fakta isu atau fakta relevan. adalah fakta relevan 8. tetapi huraian mi tidak akan menjejaskan kerelevanan pernyataan-pernyataan di bawah mana-mana seksyen lain dalam Akta mi Huraian 2 — Jika kelakuan seseorang itu relevan. (1) Sesuatu fakta adalah relevan jika la menunjukkan atau menjadi motif atau persediaan bagi sesuatu fakta ISU atau fakta relevan (2) Kelakuan sesuatu pihak atau kelakuan seseorang ejen kepada sesuatu pihak dalam sesuatu guaman atau presiding berkenaan dengan guaman atau presiding itu.

A telah memperolehi racun yang serupa dengan racun yang telah dibenkan kepada B ltu adalah relevan (d) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen ltu wasiat A Fakta-fakta bahawa tidak lama sebelum tankh wasiat yang dikatakan ltu A telah bertanyakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan peruntukan-peruntukan dalam wasiat yang dikatakan ltu.MISALAN (a) A. dan bahawa dia telah mengarahkan supaya draf wasiat-wasiat lain disediakan yang mana tidak dipersetujuinya.000 Fakta-fakta bahawa A telah meminta C memmjamkannya wang. bahawa dia telah berunding dengan peguam-peguam berkenaan dengan hal membuat wasiat ltu. A mengadakan keterangan yang mungkin menyebabkan fakta-fakta mengenai kes ltu berupa berfaedah kepadanya. dan bahawa D telah berkata kepada C di hadapan dan dalam pendengaran A "Saya nasihatkan tuan supaya jangan percayakan A . atau bahawa dia telah memusnah atau menyembunyikan keterangan atau telah menahan orang-orang yang mungkin menjadi saksi danpada hadir atau telah menyebabkan orang-orang ltu tidak hadir. kerana dia berhutang pada B $10. atau telah mencucuk orang-orang supaya memben keterangan palsu berkenaan dengan jenayah ltu adalah relevan (/) Soalnya lalah sama ada A telah merompak B Fakta-fakta bahawa selepas B dirompak. C telah berkata di hadapan A "Polls akan datang mencan orang yang telah merompak B " dan bahawa A telah lari serta-merta selepas ltu adalah relevan (g) Soalnya lalah sama ada A berhutang pada B $10. adalah relevan (e) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta-fakta bahawa sama ada sebelum atau pada waktu atau selepas jenayah yang dikatakan ltu. bahawa B mengetahui yang A telah membunuh C dan bahawa B telah cuba memeras wang danpada A dengan mengugut hendak menghebahkan apa yang diketahuinya adalah relevan (b) A mendakwa B untuk mendapatkan pembayaran wang atas suatu bon B menafikan bon ltu dibuat Fakta bahawa pada masa bon ltu dikatakan telah dibuat B memerlukan wang bagi sesuatu maksud tertentu adalah relevan (c) A dibicarakan kerana membunuh B dengan racun Fakta bahawa sebelum danpada kematian B . dibicarakan kerana membunuh B Fakta-fakta bahawa A telah membunuh C.000" dan bahawa A telah pergi dan situ tanpa memben apa-apa jawapan adalah relevan (h) Soalnya lalah sama ada A telah melakukan suatu jenayah 502 .

Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengeraukakan sesuatu fakta ISU atau fakta relevan. Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengemukakan fakta-fakta relevan. adalah relevan setakat mana fakta-fakta ltu perlu bagi maksud tersebut 503 . atau ada memiliki harta atau hasil harta yang telah diperolehi dengan jenayah ltu. atau yang menyokong atau mematahkan sesuatu kesimpulan yang dibayangkan oleh sesuatu fakta isu atau fakta relevan.Fakta bahawa A telah melarikan dm selepas menenma sepucuk surat yang memben amaran kepadanya bahawa siasatan sedang dijalankan bagi mencan penjenayah ltu dan kandungan surat ltu adalah relevan 0) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta-fakta bahawa selepas berlakunya jenayah yang dikatakan ltu dia melankan dm. atau cuba menyembunyikan benda-benda yang telah atau mungkin telah digunakan dalam melakukan jenayah ltu adalah relevan (/) Soalnya lalah sama ada A telah diperkosa Fakta-fakta bahawa sejurus selepas rogol yang dikatakan ltu dia membuat aduan berkenaan dengan jenayah ltu. sungguhpun fakta ltu mungkin relevan— (1) sebagai akuan nazak di bawah seksyen 32 (a). walaupun fakta ltu mungkin relevan— (l) sebagai akuan nazak di bawah seksyen 32 (a). hal keadaan dalam mana aduan ltu telah dibuat dan kandungan aduan ltu adalah relevan Fakta bahawa tanpa membuat aduan dia telah berkata bahawa dia telah dirompak adalah tak relevan sebagai kelakuan di bawah seksyen mi. atau yang menetapkan masa atau tempat di mana sesuatu fakta isu atau fakta relevan telah berlaku atau yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang sesuatu fakta ltu telah terurus olehnya. atau (n) sebagai keterangan menyokong di bawah seksyen 157 (&) Soalnya lalah sama ada A telah dirompak Fakta bahawa selepas sahaja rompakan yang dikatakan ltu dia membuat aduan berkenaan dengan kesalahan ltu. hal keadaan dalam mana aduan ltu telah dibuat dan kandungan aduan ltu adalah relevan Fakta bahawa tanpa membuat aduan dia berkata yang dia telah diperkosa adalah tak relevan sebagai kelakuan di bawah seksyen mi. atau yang menentukan identiti sesuatu benda atau seseorang yang identitinya relevan. atau (n) sebagai keterangan menyokong di bawah seksyen 157 9.

kecuah setakat mana perlu bagi menunjukkan bahawa urusan itu adalah tiba-tiba dan segera (d) A mendakwa B kerana mendorong C memungkin suatu kontrak perkhidmatan yang telah dibuat oleh C dengan A Apabila berhenti berkhidmat dengan A . yang relevan sebagai suatu fakta isu (e) A yang dituduh mencun telah kehhatan memben harta cun itu kepada B . sungguhpun fakta bahawa adanya suatu pertikaian boleh menjadi relevan jika lanya menyentuh hubungan antara A dan B (c) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta bahawa selepas sahaja berlakunya jenayah itu A telah melankan din dan rumahnya adalah relevan di bawah seksyen 8 sebagai kelakuan yang kemudian danpada dan disentuh oleh fakta ISU Fakta bahawa pada waktu dia memnggalkan rumahnya dia ada urusan tiba-tiba dan segera di tempat dia pergi itu adalah relevan sebagai mungkin menghuraikan fakta yang dia telah memnggalkan rumahnya dengan tiba-tiba Butir-butir urusan yang kerananya dia telah memnggalkan rumah adalah tak relevan. B menegaskan bahawa perkara yang dikatakan sebagai libel itu adalah benar Kedudukan dan hubungan pihak-pihak itu pada masa libel itu disiarkan boleh menjadi fakta relevan sebagai permulaan kepada fakta 1SU Butir-butir mengenai suatu pertikaian antara A dan B berkenaan dengan suatu perkara yang tidak mempunyai hubungan dengan libel yang dikatakan itu adalah tak relevan. C berkata kepada A "Saya memnggalkan tuan oleh kerana B telah memben tawaran yang lebih baik kepada saya" Pernyataan im adalah fakta relevan sebagai menghuraikan kelakuan C .MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen tertentu itu wasiat A Keadaan harta A dan keadaan keluarganya pada tarikh wasiat yang dikatakan itu boleh menjadi fakta relevan (b) A mendakwa B kerana suatu libel yang mentomah A berkelakuan keji. yang pula telah kehhatan membenkannya kepada isteri A Tatkala menyerahkannya B berkata "A kata kamu hendaklah sembunyikan m i " Pernyataan B adalah relevan sebagai menghuraikan suatu fakta yang menjadi sebahagian danpada transaksi itu (/) A dibicarakan kerana melakukan rusuhan dan dibuktikan sebagai telah mengepalai perarakan sekumpulan perusuh Tempiksorak perusuh itu adalah relevan sebagai menghuraikan keadaan transaksi itu 504 .

mungkin tidak tahu akan segala-galanya ltu. maka apa-apa jua yang dikatakan. serta juga bagi maksud membuktikan adanya komplot ltu dan juga bagi maksud menunjukkan bahawa mana-maria orang ltu telah rnenjadi pihak dalamnya.10. MISALAN Ada alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa. dan walaupun orang-orang yang telah melakukan hal-hal ltu tidak dikenali olehnya. adalah suatu fakta relevan terhadap tiap-tiap seorang yang dipercayai berkomplot sedemikian. (b) jika dengan sendirmya atau berhubungan dengan faktafakta lain. 1a menjadikan wujudnya atau tak wujudnya sesuatu fakta isu atau fakta relevan ltu amat mungkin atau amat tak mungkin 505 . Jika ada alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa dua orang atau lebih telah berkomplot bersama-sama hendak melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan salah boleh didakwa. dilakukan atau ditulis oleh salah seorang daripada orang-orang ltu berkenaan dengan mat bersama mereka selepas mat ltu mula-mula diterima oleh salah N seorang daripada mereka. Fakta-fakta yang selainnya tak relevan adalah relevan— (a) jika lanya tak konsisten dengan sesuatu fakta isu atau dengan sesuatu fakta relevan. bagi membuktikan adanya komplot ltu dan bagi' membuktikan peftglibatan A di dalamnya. C telah memungut wang di Melaka bagi tujuan yang satna. telah menyiarkan tuhsan^tuhsan memajukan maksud ltu di Singapura. dan F telah menghantar dan Smgapura kepada G di Jakarta wang~ yang telah dipungut oleh C di Melaka ltu. walaupun A. Bila fakta-fakta yang selainnya tak relevan menjadi relevan. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama. dan kandungan surat yang ditulis oleh H mempenhalkan komplot ltu adalah tiap-tiap satunya relevan. D telah memujuk ofang-oranf supaya menyertai komplot ltu di Seberang Perai. E. A telah menyertai suatu komplot untuk melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong Fakta-fakta bahawa B telah memperolehi senjata-senjata di Eropah bagi maksud komplot ltu. dan walaupun hal-hal ltu mungkin telah berlaku sebelum dia menyertai komplot ltu. atau selepas dia keluar danpadanya 11.

Fakta-fakta yang relevan apabila hak atau adat dipersoalkan. 12.MISALAN (a) Soalnya ialah sama ada A telah melakukan suatu jenayah di Kuala Lumpur pada suatu han tertentu.MISALAN Soalnya ialah sama ada A mempunyai hak menangkap lkan Suatu dokumen yang memben. hak menangkap lkan itu kepada nenek moyang A . adalah relevan (b) Soalnya ialah sama ada A telah melakukan suatu jenayah Hal keadaannya adalah menunjukkan bahawa jenayah ltu pasti telah dilakukan oleh salah seorang daripada A . Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta-fakta yang membolehkan mahkamah menentukan amaunnya adalah relevan. yang menjadikannya arnat tak mungka^ walaupun tak mustahil. diiktiraf. C atau D adalah relevan. B . Dalam guaman menuntut ganti rugi. ditegaskan atau dinafikan atau yang tak konsisten dengan kewujudan hak atau adat itu. yang dia telah melakukan jenayah ltu. diiktiraf atau digunakan atau dalam mana penggunaan hak atau adat itu telah dipertikaikan. suatu lkrar ke atas hak menangkap lkan itu yang dibuat 506 . diubahsuai. Fakta bahawa pada han ltu A berada di Taiping adalah relevan Fakta bahawa hampir dengan waktu jenayah ltu dtfakukan A berada jauh dan tempat di mana jenayah ltudilakukan. (b) hal-hal tertentu dalam niana hak atau adat itu telah dituntut. C atau D Tiap-tiap fakta yang menunjukkan bahawa jenayah ltu tak mungkm telah dilakukan oleh seseorang lain dan bahawa jenayah ltu tidak dilakukan oleh B. ditegaskan atau diselewengkan. menentukan amaun ganti rugi yang patut diawardkan adalah relevan 3 13. apa-apa fakta yang akan membolehkan mahkamah. . Jika soalnya ialah mengenai kewujudan sesuatu hak atau adat maka fakta-fakta berikut adalah relevan: (a) apa-apa transaksi yang dengannya hak atau adat yang dipersoalkan ltu telah diwujudkan. dituntut.

s'Uatu kesalahan terdahulu yang dilakukan olehnya adalah relevan dalam erti seksyen mi. kecuaian. pengetahuan. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh. kegopohan. Y dan Z . yang tak selaras dengan lkrar ltu. atau menunjukkan adanya sesuatu keadaan tubuh atau perasaan tubuh. dengan mengetahuinya sebagai palsu. ketulusdn. adalah relevan apabila hal adanya sesuatu keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh ltu menjadi isu atau relevan.oleh bapa A. atau dalam mana penggunaan hak ltu telah ditahan oleh jiran-jiran A . maka sabitannya yang dahulu itu adalah juga menjadi suatu fakta relevan MISALAN (a) A dituduh menenma barang cun dengan mengetahuinya sebagai barang cun Adalah dibuktikan bahawa dia" ada memiliki sesuatu barang cun tertentu Fakta bahawa pada masa yang sama dia1 ada m'emiliki beberapa barang cun lain adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa dia' mengetahui yang tiap-tiap satu dansemua basrang-barang yang dimilikmya itu barang cun (b) A dituduh menyerahkan secara fraud kepada seorang lain suatu syihng palsu yang pada masa dia menyerahkannya dia tahu syihng itu palsu Fakta bahawa pada masa syihng itu diserahkan A ada memiliki beberapa keping syihng palsu lam adalah relevan Fakta bahawa A dahulunya telah disabitkan kerana menyerahkan kepada seorang lain sebagai tulen suatu syihng palsu. Huraian 1 — Sesuatu fakta relevan yang menunjukkan adanya sesuatu keadaan akal fikiran yang relevan mestilah menunjukkan bahawa keadaan akal fikiran itu ada bukan pada amnya tetapi berhubungan dengan perkara tertentu itu Huraian 2 — Tetapi jika dalam perbicaraan seseorang yang tertuduh melakukan sesuatu kesalahan. adalah fakta-fakta releyan 14. adalah relevan 507 . mat jahat atau mat baik terhadap seseorang tertentu. pembenan hak menangkap lkan ltu yang kemudiannya oleh bapa A. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya sesuatu keadaan akal fikiran. dan bahawa mereka telah membuat aduan kepada B . seperti mat. adalah relevan (c) A mendakwa B kerana kerosakan yang dilakukan oleh anjing B yang B ketahui sebdgai anjing garang Fakta-fakta bahawa anjing itu dahulunya telah menggigit X. hal-hal tertentu dalam mana bapa A telah menggunakan hak itu.

supaya dengan demikian itu C boleh membuat kontrak dengan B. dan bahawa A telah mengulangi perkara yang diadukan itu sebagaimana yang telah didengarinya. sebagai menunjukkan bahawa A telah membuat nyataan itu dengan suci hati (g) A didakwa oleh B untuk mendapatkan upah kerja yang telah dibuat olehnya mengenai rumah A dan kerja itu telah dibuat atas penntah C . dengan menyiarkan suatu tomahan yang bertujuan merosakkan reputasi B. dengan siaran yang tertentu itu Fakta-fakta bahawa tiada apa-apa perkelahian telah berlaku dahulunya di antara A dan B . kerana menyatakan secara fraud kepada B bahawa C adalah solven dan oleh yang demikian B. jika penerima bayar itu adalah seorang yang sebenarnya ada. dia percaya dengan suci hati bahawa pemunya yang sebenarnya tidak dapat dijumpai Fakta bahawa pembentahuan awam berkenaan dengan kehilangan harta itu telah dibuat di tempat A berada adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa A tidak dengan suci hati mempercayai yang pemunya sebenar harta itu tidak dapat dijumpai 508 . (e) A dituduh memfitnahkan B.. Fakta bahawa pada waktu A menyatakan C sebagai solven.(d) Soalnya lalah sama ada A . adalah relevan. telah menanggung kerugian kerana telah terdorong mempercayai C. yang menunjukkan mat jahat A terhadap B. lalah bahawa kontrak B itu adalah dengan C Fakta bahawa A telah membayar C kerana kerja yang tersebut itu adalah relevan sebagai membuktikan bahawa A dengan suci hati telah menyerahkan pengurusan kerja yang tersebut itu kepada C. bagi pihak C sendm dan bukan sebagai ejen A (h) A dituduh melesapkan dengan curangnya harta yang telah dijumpamya. tidak bertujuan hendak merosakkan reputasi B (/) A didakwa oleh B. dan oleh orang yang membuat urusan dengannya. tahu bahawa nama penefima bayaran bil itu adalah nama ada-adaan Fakta bahawa A telah menenma bil-bil lain yang dibuat sedemikian sebelum bil-bil itu dapat dikinm kepadanya oleh penenma bayarannya. seorang penenma suatu bil pertukaran. Fakta mengenai siaran-siaran dahulu yang dibuat oleh A mengenai B . sebagai menunjukkan bahawa A tahu bahawa penenma bayarannya itu adalah orang ada-adaan. seorang kontraktor Pembelaan A. adalah relevan. dan soalnya lalah sama ada pada ketika dia melesapkan harta itu. yang tak solven. sebagai membuktikan mat A. C telah disifatkan solven oleh jiran-jirannya. adalah relevan. hendak merosakkan reputasi B. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa A.

(«) A mendakwa B atas kecuaiannya menyewakan kepada A suatu kereta yang tidak sepatutnya layak digunakan dan oleh hal yang denukian A telah mendapat bencana Fakta bahawa B telah dibentahu pada masa-masa lain tentang kecacatan kereta itu adalah relevan Fakta bahawa B lazimnya cuai dengan kereta-kereta yang disewakannya adalah tak relevan. (/) Soalnya ialah sama ada kematian A telah disebabkan oleh racun Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A semasa dia sakit mengenai gejala-gejala penyakitnya adalah fakta relevan. (m) Soalnya ialah. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa fakta yang A. yang telah mendengar tentang kehilangan harta ltu dan hendak membuat tuntutan palsu mengenainya. Peneurahan perasaan mereka terhadap satu sama lain sejurus sebelum atau selepas keamayaan yang dikatakan itu adalah fakta relevan. pada waktu insuran nyawanya diambiP Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A mengenai keadaan kesihatannya pada atau hampir dengan waktu yang tersebut itu adalah fakta relevan. telah menembak ke arah B. B. fakta bahawa dahulunya A. (p) A dibicarakan kerana melakukan jenayah 509 . apakah keadaan kesihatan A. boleh dibuktikan (/) A dipertuduh menghantar surat ugutan kepada B Surat-surat ugutan yang dihantar dahulunya oleh A kepada B boleh dibuktikan sebagai menunjukkan tujuan suratrsurat itu (k) Soalnya ialah sama ada A telah bersalah kerana menganiaya isterinya. telah mengetahui pembentahuan ltu tidak membuktikan sebaliknya mengenai suci hati A (0 A dipertuduh menembak ke arah B dengan mat hendak membunuhnya Bagi menunjukkan mat A.Fakta bahawa A mengetahui atau ada sebab mempercayai bahawa pembentahuan awam ltu telah dibuat secara fraud oleh C. (o) A dibicarakan kerana membunuh B dengan sengaja menembaknya hingga mati Fakta bahawa A pada masa-masa lain telah menembak ke arah B adalah relevan sebagai menunjukkan niatnya hendak menembak B Fakta bahawa telah menjadi kelaziman bagi A menembak ke arah orang-orang dengan mat hendak membunuh mereka adalah tak relevan..

dan bahawa tiap-tiap satu catatan palsu itu adalah untuk faedah A. A. dan selepas tiap-tiap satu kebakaran itu A telah menenma bayaran danpada pejabat insuran yang berlaman. telah menyerahkan nnggit-nnggit palsu kepada C. Apabila ada suatu soal sama ada suatu perbuatan telah dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja atau dilakukan dengan pengetahuan atau niat tertentu. D dan E adalah relevan sebagai menunjukkan penyerahan kepada B itu bukan tak sengaja 510 . maka fakta bahawa perbuatan ltu menjadi sebahagian daripada siri kejadian-kejadian yang serapa dan tiap-tiap kejadian itu ada mehbatkan orang yang melakukan perbuatan itu.Fakta bahawa dia ada berkata sesuatu yang menunjukkan 'mat hendak melakukan jenayah ltu adalah relevan Fakta bahawa dia ada berkata sesuatu yang menunjukkan'kecenderungan pada lazimnya hendak melakukan jenayah-jenayah jenis ltu adalah tak relevan 15. adalah relevan (c) A dituduh menyerahkan secara fraud suatu nnggit palsu kepada B Soalnya lalah sama ada penyerahan nnggit itu telah dibuat dengan tak sengaja Fakta-fakta bahawa sejurus sebelum atau selepas penyerahan kepada B . bagi tiap-tiap satunya dia telah mengambil insuran. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa kebakaran itu bukan tak sengaja (b) A diguna khidmat untuk menenma wang daripada penghutang B Adalah menjadi kewajipan A untuk membuat catatan-catatan di dalam sebuah buku bag! menunjukkan amaun wang yang telah ditenmanya Dia membuat suatu catatan yang menunjukkan bahawa pada suatu masa tertentu dia telah menenma kurang danpada yang sebenar ditenma olehnya. dan dalam tiaptiap satunya kebakaran telah berlaku. adalah relevan. Soalnya lalah sama ada catatan palsu mi dibuat dengan tak sengaja atau dengan sengaja Fakta-fakta bahawa catatan-catatan lain yang dibuat oleh A di dalam buku yang sama adalah palsu.hendak mendapat wang insuran rumah itu Fakta-fakta bahawa A telah tinggal di beberapa buah rumah satu demi satu. MISALAN (a) A dituduh membakar rumahnya dengan tujuan . Fakta-fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja.

sebagai dttfeniipasa oleh pihak itu dengan nyatanya atau dengan cam tenaakluKi Jbagi membuatnya adalah pengakuan. adalah suatu fakta relevan. dalam hal keadaan kes ltu.16. Bila adanya perjalanan urusan relevan. dan yang dibuat oleh mana-mana orang dan dalam hal keadaan yang tersebut kemudian daripada im. menyatakan atau menyarankan kesimpulan bahawa dia telah melakukan kesalahan ltu. 511' . (2) Pengakuan salah ialah pengakuan yang dibuat pada bila-bila masa oleh seseorang yang dituduh atas suatu kesalahan. MISALAN' > ' (a) Soalnya lalah sama ada sesuatu surat tertentu "telah dikinmkan Fakta-fakta bahawa adalah menjadi perjalanan biasa urusan bagi segala surat yang diletakkan di sesuatu tempat akan dibawa ke pejabat pos. (3) Subseksyen (2) tidak terpakai di Sarawak. adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada sesuatu surat tertentu telah sampai kepada A Fakta-fakta bahawa surat ltu telah diposkan mengikut cara la^im dan telah tidak dikembalikan melalm Pejabat Surat Tak Sampai adalah relevan Pengakuan dan Pengakuan Salah 17. (1) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak dalam prosiding atau oleh seorang ejen kepada pihak ltu yang distfaffcaft oleh mahkamah. dan bahawa surat tertentu rtu telah diletakkan di tempat ltu. adanya sesuatu perjalanan urusan yarig menurut kelazimannya perbuatan ltu pasti telah dilakukan. ejennya atau orang yang ada kepentingan. lisan atau dokumen. (1) Pengakuan mlan pernyataan. Apabila ada suatu soal sama ada Suatu perbuatan tertentu telah dilakukan. 18. yang menyarankan sesuatu kesimpulan mengenai sesuatu! fakta ISU atau mengenai sesuatu fakta relevan. Pengakuan dan pengakuan salah ditakrifkan. Pengakuan oleh pihak dalam presiding.

dibuat semasa pihak yang inembuatnya bersifat sedemikian. Pengakuan oleh orang-orang yang kedudukannya ttiesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman. yang mendakwa atau didakwa atas sifat wakil. adalah pengakuan jika pernyataan-pernyataan itu dibuat dalam masa orang-orang itu masih lagi ada kepentingan tersebut. (3) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh— (a) orang-orang yang ada apa-apa kepentingan kepunyaan atau kepentmgan kewangan dalam hal perkara prosidmg ltu. Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang kedudukan atau liabiliti mereka perlu dibuktikan bagi menentang mana-mana pihak dalam guaman adalah pengakuan jika pernyataan'-pernyataan itu relevan bagi menentang orang-orang itu berhubungan dengan kedudukan atau liabihtinya dalam guaman yang dibawa oleh atau terhadap mereka. terhutang sewa kepada B 20. adalah bukan pengakuan melainkan jika pernyataan-pernyataan ltu telah. dan jika pernyataanpernyataan itu dibuat tatkala orang yang membuatnya itu memegang kedudukan itu atau tertakluk kepada liabiliti itu. Pengakuan oleh orang-orang yang disebut dengan nyatai nya oleh pihak dalam guaman. atau (b) orang-orang yang daripadanya pihak-pihak dalam guaman ltu telah mendapat kepentingan mereka mengenai hal perkara guaman ltu. dan telah membuat pernyataan ltu sebagai orang-orang yang ada kepentmgan sedemikian. MISALAN A mengakujanji untuk memungut sewa bagi pihak B B mendakwa A kerana tidak memungut sewa yang C kena bayar kepada B A menafikan yang C kena bayat sewa kepada B Suatu pernyataan oleh C bahawa dia terhutang sewa kepada B adalah suatu pengakuan dan adalah suatu fakta relevan bagi menentang A sekiranya A menafikan yang C.(2) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam guaman. 19. ''P&rtf^te-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang telah disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman untuk 512 .

(c) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya jika pengakuan itu relevan bukannya sebagai pengakuan. dan B boleh membuktikan pernyataan oleh A bahawa dokumen itu dipalsukan. Pengakuan adalah relevan dan boleh dibuktikan bagi menentang orang yang membuatnya atau wakilnya dan segi kepentmgan. C tahu semua berkenaan dengannya " Pemyataan C lalah suatu pengakuan 21. dan pernyataan itu dibuat pada masa atau lebih kurang pada masa adanya keadaan akal-fikiran atau keadaan tubuh itu dan disertai dengan kelakuan yang menjadikan kepalsuannya tak mungkin. pengakuan itu akan menjadi relevan antara orang-orang ketiga di bawah seksyen 32. Membuktikan pengakuan bagi menentang orang-orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka. tetapi pengakuan itu tidak boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya atau oleh wakilnya dari segi kepentingan kecuah dalam hal-hal benkuf (a) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya apabila pengakuan itu berkeadaan bahawa jika orang yang membuatnya itu mati. tetapi A tidak boleh membuktikan pernyataan olehnya sendin bahawa dokumen itu tulen dan juga B tidak boleh membuktikan pernyataan olehnya sendin bahawa dokumen itu dipalsukan 513 .maklumat berhubungan dengan suatu perkara yang dipertikaikan adalah pengakuan. B menegaskan bahawa dokumen itu dipalsukan A boleh membuktikan pemyataan oleh B bahawa dokumen itu tulen. (b) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya apabila pengakuan itu mengandungi pernyataan mengenai adanya sestiatu keadaan akal-fikiran atau keadaan tubuh yang relevan atau yang menjadi ISU. MISAIAN Soalnya lalah sama ada kuda yang dijual oleh A kepada B itu baik A berkata kepada B "Pergilah tanya C . MISALAN (a) Soalnya di antara A dan B lalah sama ada sesuatu dokumen itu dipalsukan atau tidak A menegaskan bahawa dokumen itu tulen.

(b) A. oleh sebab pernyataan-pernyataan ini menghuraikan kelakuan yang dipengaruhi oleh fakta ISU (e) A dituduh memihki secara fraud syiling palsu yang diketahuinya sebagai palsu Dia menawar untuk membuktikan bahawa dia telah meminta seorang yang mahir untuk memenksa syiling ltu oleh kerana dia ragu-ragu sama ada syiling itu palsu atau tidak. oleh sebab jika A mati. A boleh membuktikan pernyataan-pernyataan ini walaupun lanya pengakuan. Pengakuan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen adalah tak relevan melainkan jika dan sehingga pihak yang bercadang hendak membuktikannya menunjukkan yang dia berhak memben keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen itu di bawah 5K4 . dan bahawa orang ltu telah memenksa syiling itu dan telah membentahu kepadanya bahawa syiling itu adalah tulen A boleh membuktikan fakta-fakta ini kerana sebab-sebab yang dinyatakan dalam misalan (d) 22. dan mengandungi cap pos Pulau Pinang pada han tersebut Pernyataan mengenai tankh surat ltu boleh ditenma. dan menunjukkan bahawa kapal ltu tidak dibawa keluar dan haluan yang sepatutnya A boleh membuktikan pernyataan-pernyataan ini oleh sebab jika dia mati pernyataan-pernyataan ini boleh ditenma sebagai keterangan di bawah seksyen 32 (b) antara pihak-pihak ketiga (c) A dituduh melakukan suatu jenayah di Kuala Lumpur Dia mengemukakan sepucuk surat yang dituhs olehnya sendin yang bertankh di Pulau Pinang pada han ltu. seorang kapten sebuah kapal. Bila pengakuan lisan mengenai kandungan dokumen menjadi relevan. dibicarakan kerana membinasakan kapal ltu Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa kapal ltu telah dibawa keluar dan haluan yang sepatutnya A mengemukakan sebuah buku yang disenggara olehnya dalam perjalanan biasa urusannya menunjukkan cerapan-cerapan yang dikatakan telah diambil olehnya dan sehan ke sehan. pernyataan ltu boleh ditenma sebagai keterangan di bawah seksyen 32 (b) (d) A dituduh menenma barang-barang cun yang diketahuinya sebagai barang cun Dia menawar untuk membuktikan bahawa dia telah enggan menjualnya dengan harga yang kurang danpada mlainya.

25. 23. Bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan. Huraian — Tiada apa-apa jua dalam seksyen mi boleh difahamkan sebagai mengecuahkan seseorang peguambela datjpadamejnberi kete-rangan mengenai sesuatu perkara yang dia boleh dipaksa memben kete-rangan mengenainya di bawah seksyen 126. Dalam prosiding jenayah sesuatu pengakuan salah yang dibuat oleh orang tertuduh adalah tak relevan jika mahkamah berpendapat bahawa pengakuan salah itu telah dibuat oleh sebab sesuatu dorongan. ugutan atau janji berkenaan dengan pertuduhah terhadap orang tertuduh itu dan dorongan. Bila pengakuan dalam kes sivil relevan. tiada apa-apa pengakuan salah yang dibuat oleh seorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan kepada seseorang pegawai polis berpangkat rendah danpada Inspektor boleh dibuktikan bagi menentang orang itu. ugutan atau janji menjadi tak relevan dalam prosiding jenayah.kaedah-kaedah yang tersebut kemudian daripadainivatau melainkan jika ketulenan sesuatu dokumen yang dikemukakan itu dipersoalkan. (2) (Dimansuhkari). (1) Tertakluk kepada sesuatu peruntukan nyata yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertuhs. Pengakuan salah kepada pegawai polis berpangkat rendah daripada Inspektor tidak boleh dibuktikan. 24. 515 . atau dalam hal keadaan yang dannya mahkamah boleh membuat kesimpulan bahawa pihak-pihak yang berkenaan telah bersesama bersetuju supaya keterangan mengenainya tidak akan diberi. ugutan atau janji itu terbit danpada sestorang yang berkuasa dan pada pendapat mahkamah cukup untuk memben kepada orang tertuduh itu alasan-alasan yang pada pendapatnya munasabah bagi menyangkakan bahawa dengan membuat pengakuan itu dia akan mendapat sesuatu faedah atau dapat mengelakkan sesuatu keburukan keduniaan berkenaan dengan prosiding terhadapnya. Dalam kes-kes sivil sesuatu pengakuan adalah tak relevan jika ianya dibuat sama ada dengari sesuatu syarat nyata bahawa keterangan mengenainya tidak akan diben.

Pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan. (1) Tertakluk kepada sesuatu peruntukan nyata yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis. 27. 29. Pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan polis tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya. (2) (Dimansuhkan). pada pendapat mahkamah. (1) Apabila sesuatu fakta dideposkan sebagai telah didapati hasil daripada maklumat yang diterima daripada orang yang dituduh melakukan kesalahan semasa dalam jagaan seseorang pegawai polis. Setakat mana maklumat yang diterima daripada tertuduh boleh dibuktikan. (1) Jika sesuatu pengakuan salah yang tersebut dalam seksyen 24 dibuat selepas sangkaan yang disebabkan oleh apa-apa dorongan. ugutan atau janji itu telah.' maka sekian banyak daripada maklumat itu yang jelas berhubungan dengan fakta yang didapati secara demikian boleh dibuktikan sama ada maklumat itu terjumlah kepada pengakuan salah atau tidak. (1) Jika sesuatu pengakuan salah yang tersebut dalam seksyen 24 adalah selainnya relevan. tiada apa-apa pengakuan salah yang dibuat oleh seseorang semasa dia berada dalam jagaan seseorang pegawai polis boleh dibuktikan bagi mendntang orang ltu melainkan jika pengakuan salah itu dibuat di hadapan seorang Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret. 28. ugutan atau janji adalah relevan. maka pengakuan salah itu tidaklah 516 . maka pengakuan salah itu adalah relevan. Pengakuan salah yang selainnya relevan tidak boleh menjadi tak relevan oleh sebab janji akan merahsiakannya. (2) (Dimansuhkan). dihapuskan dengan sepenuhnya.26. (2) (Dimansuhkan). dsb.

walau apa pun bentuk soalansoalan itu. 517 . atau oleh kerana dia tidak diberi amaran bahawa dia tidak terpaksa membuat pengakuan salah itu dan bahawa keterangan mengenai pengakuan salah itu boleh diberi terhadapnya. atau oleh kerana pengakuan salah itu telah dibuat dalam menjawab soalansoalan yang tidak perlu dijawabnya. telah membunuh C " Mahkamah boleh memmbangkan akibat pengakuan salah mi bagi menentang B (b) A dibicarakan kerana membunuh C. Pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menjejaskan orang yang membuathya dan orang-orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama. dan pengakuan salah yang dibuat oleh seorang daripada mereka yang menjejaskan dirinya dan beberapa orang yang lain itu terbukti. atau apabila dia mabuk. 30. (2) (Dimansuhkari).menjadi tak relevan semata-mata oleh sebab lanya telah dibuat atas suatu janji akan merahsiakannya. (2) (DimansuhJcari). (1) Apabila lebih danpada seorang dibicarakan bersesama atas suatu kesalahan yang sama. tidak dibicarakan bersesama . mahkamah boleh menimbahgkan pengakuan salah itu bagi menentang orang yang lain itu dan juga bagi menentang orang yang membuat pengakuan salah itu. Huraian — "kesalahan" sebagaimana digunakan dalam seksyen mi mehputi subahat dalam kesalahan atau percubaan melakukan kesalahan MJSALAN (a) A dan B dibicarakan bersesama kerana membunuh C Adalah dibuktikan bahawa A telah berkata "Saya dan B. Keterangan menunjukkan bahawa C telah dibunuh oleh A dan B dan bahawa B telah berkata "Saya dan A telah membunuh C " Pernyataan ml tidak boleh diberi pertimbangan oleh mahkamah terhadap A kerana B. atau hasil danpada sesuatu perdayaan yang dilakukan ke atas orang tertuduh itu bagi maksud hendak mendapatkannya.

Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai. Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad mengenai perkaraperkara yang diakui. (1) Pernyataan. atau yang telah menjadi tak daya memberi keterangan. atau dari akuan tenma yang 518 .31. atau tentang apa-apa hal keadaan transaksi yang telah mengakibatkan kematiannya. menurat hal keadaan ltu. Pernyataan sedemikian adalah relevan sama ada pada waktu pernyataan ltu dibuat orang yang membuatnya telah menjangka atau tidak menjangka dia akan mati. dalam hal yang mana kematian orang ltu dipersoalkan. tetapi 1a boleh menjadi estopel dibawah peruntukan-peruntukan yang terkandung kemudian danpada mi. atau yang kehadirannya tidak dapat diperolehi tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang pada pendapat mahkamah tidak berpatutan. bertulis atau lisan. adalah relevan. Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad tetapi boleh mengestop. (DipOtOHg). [AktaA97S\ 2l\. (b) apabila pernyataan ltu telah dibuat oleh mana*mana orang itu dalam perjalanan biasa urusan dan khususnya apabila pernyataan itu terdm dan sesuata catatan atau memorandum yang telah dibuat olehnya dalarn buku-buku yang disenggara dalam perjalanan biasa urusan atau pada menjalankan tugas profesional. dan walau apa jua jems prosiding dalam mana sebab kematiannya ltu dipersoalkan. Pemyataan oleh Orang-orang yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi 32. dsb. mengenai fakta relevan yang dibuat oleh seseorang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai. adalah sendinnya fakta relevan dalam hal-hal benkut: (a) apabila pernyataan ltu dibuat oleh seseorang tentang sebab kematiannya.

(g) apabila pernyataan itu terkandung dalam sesuatu dokumen yang berhubungan dengan apa-apa transaksi sebagaimana tersebut dalam seksyen 13 (a). ditulis atau ditandatangam olehnya. perkahwinan atau melalui pengangkatan anak antara orang-orang yang telah mati. atau dari suatu dokumen yang digunakan di dalam perdagangan. sekuriti-sekuriti atau apa jua jenis harta. atau mengandungi tarikh bagi sesuatu surat atau dokumen lain yang biasanya ditankh. (d) apabila pernyataan ltu memberi pendapat mana-mana orang ltu tentang adanya sesuatu hak awam atau adat atau sesuatu perkara yang mempunyai kepentingan a\vam atau kepentingan am yang jika lanya ada. barang-barang. perkahwinan atau melalm pengangkatan anak antara orang-orang yang mengenainya orang yang membuat pernyataan itu mempunyai cara yang istimewa bagi mengetahuinya dan apabila pernyataan itu dibuat sebelum berbangkitnya soal yang menjadi pertikaian itu. jika benar. mungkin akan disedan oleh orang ltu. dan apabila pernyataan itu dibuat sebelum berbangkitnya soal yang menjadi pertikaian itu. potret keluarga atau benda lain di mana perayataan-pernyataan itu biasanya dibuat. dan pernyataan itu dibuat dalam sesuatu wasiat atau suratikatan berhubungan dengan hal-ehwal keluarga yang mana orang yang telah mati i.tu seorang ahhnya. (h) apabila pernyataan itu telah dibuat oleh beberapa orang 519 . atau apabila. dan apabila pernyataan ltu dibuat sebelum timbul apa-apa kontroversi tentang hak. (e) apabila pernyataan itu berhubungan dengan adanya sesuatu pertalian darah.dituhs atau ditandatangam olehnya mengenai penerimaan wang. yang ditulis atau ditandatangam olehnya. atau dalam sesuatu salasilah keluarga atau di atas sesuatu batu msan. adat atau perkara ltu. (c) apabila pernyataan ltu menentang kepentingan kewangan atau kepentingan kepunyaan orang yang membuatnya. (/) apabila pernyataan itu berhubungan dengan adanya sesuatu pertalian darah. pernyataan itu akan meridedahkan atau mungkin mendedahkan orangitiikep'ada suatu pendak waan jenayah atau kepada suatu guaman untuk ganti rugi.

adalah fakta-fakta relevan (b) Soalnya ialah tentarig tankh kelahiran A Suatu catatan dalam buku harian seorang doktor bedah yang telah mati. atau bagi tujuan. MISALAN (a) Soalnya ialah sama ada A. adalah suatu fakta relevan (c) Soalnya ialah sama ada A berada di Kuala Lumpur pada suatu han tertentu Suatu pernyataan dalam buku harian seorang peguambela yang telah mati.dan menyatakan perasaan atau tanggapan mereka yang relevan dengan perkara yang berkenaan ltu. yang kepadanya kargo itu dikonsamkan. 'yang biasanya disenggara dalam perjalaftan urusan. menyatakan bahawa pada suatu hari tertentu dia telah merawat lbu A yang melahirkan seorang anak lelaki. atau A mati dari kecederaan yang didapatmya dalam suatu transaksi dalam mana dia diperkosa Soalnya ialah sama ada A telah diperkosa oleh B . dan (/) jika pernyataan ltu dibuat oleh pegawai awam pada menjalankan tugas-tugasnya. suatu penyiasatan atau siasatan mengenai suatu kesalahan di bawah atau menurut kuasa mana-mana undang-undang bertulis. telah dibunuh oleh B . kepada rakan-rakan peniaganya di London. menyatakan bahawa pada suatu han tertentu peguambela ltu telah ada bersama A di suatu tempat yang disebutkan di Kuala Lumpur5 bagi maksud berunding dengannya mengenai Urusan tertentu adalah suatu fakta relevan (d) Soalnya ialah sama ada sebuah kapal telah belayar dan pelabuhan Pulau Pinang pada suatu han tertentu Sepucuk surat yang ditulis oleh seorang anggota yang telah mati dan sebuah firma saudagar yang telah mencatar kapal itu. rogol dan perbuatan salah bbleh didakwa yang sedang dipertimbangkan ltu. yang biasanya disenggara dalam perjalanan urusan. menyatakan bahawa kapal itu telah belayar pada suatu han tertentu dan pelabuhan Pulau Pinang adalah suatu fakta relevan 520 . (2) Peruntukan-peruntukan perenggan (i) dan (/) subseksyen (1) hendaklah terpakai hanya berhubungan dengan prosiding jenayah. atau Soalnya ialah sama ada A telah dibunuh oleh B dalam hal keadaan yang membolehkan balu A membawa suatu guaman terhadap B Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A mengenai sebab kematiannya. (i) apabila pernyataan ltu dibuat dalam penjalanan. masing-masingnya berkenaan dengan pembunuhan.

adalah bapa B Suatu pernyataan oleh A bahawa B adalah anaknya adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah bila tankh A dilahirkan1? Sepucuk surat danpada bapa A yang telah mati kepada seorang sahabatnya.(e) Soalnya lalah sama ada sewa bagi sesuatu tanah telah dibayar kepada A Sepucuk surat danpada ejen A yang telah mati kepada B . adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah sama ada A dan B telah berkahwin dengan sahnya di sisi undang-undang Pernyataan seorang paden yang telah mati bahawa dia telah mengahwmkan mereka dalam hal keadaan yang upacara itu boleh menjadi suatu jenayah adalah relevan (g) Soalnya lalah sama ada A. memberitahu mengenai kelahiran A. seorang yang tidak dapat dijumpai. berkenaan dengan perkahwman anaknya dengan A pada suatu tankh tertentu. bahawa jalan itu adalah jalan awam adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah berapa harga syer pada suatu han tertentu di suatu pasaran tertentu'' Suatu pernyataan mengenai harga syer itu yang dibuat oleh seorang broker yang telah mati dalam perjalanan biasa urusannya adalah suatu fakta relevan (k) Soalnya lalah sama ada A. telah menuhs sepucuk surat pada suatu han tertentu Fakta bahawa sepucuk surat yang ditulis olehnya bertankh pada han itu adalah relevan (h) Soalnya lalah apakah yang telah menyebabkan sebuah kapal karam Suatu bantahan yang dibuat oleh kaptennya yang kehadirannya tidak boleh didapatkan adalah suatu fakta relevan (i) Soalnya lalah sama ada sesuatu jalan tertentu adalah jalan awam Suatu pernyataan oleh A. yang telah mati. adalah suatu fakta relevan (n) A mendakwa B kerana suatu libel yang digambarkan dalam kankatur bercetak yang dipamerkan di suatu etalase kedai Soalnya lalah tentang keserupaan kankatur itu dan tentang corak hbelnya 521 . adalah suatu fakta relevan (m) Soalnya mlah sama ada dan bila A dan B telah berkahwin Suatu catatan dalam sebuah buku memorandum oleh C . yang berlaku pada suatu han tertentu. menyatakan bahawa dia telah menenma sewa itu bagi pihak A dan telah memegangnya atas penntah A. laitu bapa B yang telah mati. seorang Penghulu Mukim itu yang telah mati.

apabila saksi ltu telah mati atau tidak dapat dyumpai atau tak daya memben keterangan.Kata-kata dan sekumpulan orang yang melihatnya mengenai perkaraperkara mi boleh dibuktikan 33. kebenaran fakta-fakta yang dmyatakan olehnya. memandang kepada hal keadaan ltu Dengan syarat bahawa— (a) prosiding ltu adalah di antara pihak-pihak yang sama atau wakil-wakil mereka dan segi kepentmgan. atau di hadapan seseorang yang diben kuasa oleh undangundang mengambil keterangan. adalah relevan bagi maksud membuktikan. tidak berpatutan. Bila catatan dalam buku akaun relevan. Catatan-catatan dalam buku akaun yang biasanya disenggara dalam perjalanan urusan adalah relevan apabila catatan-catatan ltu berkaitan dengan perkara yang kena disiasat oleh Mahkamah. dalam presiding kehakiman kemudiannya atau pada suatu permgkat yang terkemudian dalam prosiding kehakiman yang sama. Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya akan kebenaran fakta-fakta yang tersebut di dalamnya. atau dihalang danpada memben keterangan oleh pihak lawannya. Keterangan yang diben oleh seseorang saksi dalam suatu presiding kehakiman. (c) masalah yang menjadi ISU ltu pada matannya adalah sama di dalam prosiding yang pertama dengan yang kedua Huraian — Sesuatu perbicaraan atau penyiasatan jenayah hendaklah disifatkan sebagai suatu presiding di antara pendakwa dengan tertuduh dalam erti seksyen mi Pernyataan-pernyataan yang Dibuat dalam Hal Keadaan Khas 34. tetapi catatan-catatan ltu sahaja tidaklah menjadi keterangan yang cukup bagi mengenakan habihti terhadap seseorang. pada pendapat mahkamah. ataupun jika kehadirannya tidak boleh didapatkan tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang. (b) pihak lawan di dalam prosiding yang pertama ltu telah berhak dan berpeluang untuk memenksa balas. 522 .

MISALAN A mendakwa B untuk raendapat $1. apa-apa pernyataan mengenai fakta itu yang dibuat di dalam sesuatu resital yang terkandung di dalam— (a) mana-mana perundangan yang diperbuat undang-undang oleh Parhmen atau badan perundangan mana-mana bahagian Komanwel. daftar. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang adanya sesuatu fakta dan jenis awam. (b) mana-mana perundangan yang diperbuat undang-undang oleh badan perundangan mana-mana Negeri. Sesuatu catatan di dalam mana-mana buku.000 dan menunjukkan catatancatatan dalam buku akaunnya yang menunjukkan B terhutang kepadanya sebanyak ltu Catatan-catatan ltu adalah relevan. atau rekod awam atau di dalam buku. Kerelevanan pernyataan mengenai fakta dari jenis awam yang terkandung di dalam sesuatu perundangan atau pemberitahuan tertentu. bagi membuktikan hutang ltu 35. carta atau pelan sedemikian. Pernyataan mengenai fakta isu atau fakta relevan yang dibuat di dalam peta atau carta yang diterbitkan dan pada amnya ditawarkan untuk dyual kepada orang ramai. daftar atau rekod itu disenggarakan. atau di dalam peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan manamana Negeri tentang perkara-perkara yang biasanya ditunjuk atau dmyatakan di dalam peta. tetapi catatan-catatan ltu adalah tidak mencukupi. daftar atau rekod rasmi lain yang menyatakan sesuatu fakta ISU atau fakta relevan dan yang dibuat oleh seseorang pengkhidmat awam pada menjalankan tugas rasminya atau oleh mana-mana orang lam pada menjalankan sesuatu kewajipan yang diperintah dengan khasnya oleh undang-undang bagi negeri di mana buku. tanpa keterangan lain. atau 523 . Kerelevanan pernyataan di dalam peta. adalah sendinnya suatu fakta relevan 36. adalah sendinnya fakta relevan 37. Kerelevanan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan. carta dan pelan.

dan apa-apa laporan mengenai sesuatu keputusan mahkamah negara ltu yang terkandung dalam sebuah buku yang berupa sebagai laporan mengenai keputusan itu. buku atau sm surat-surat atau kertas-kertas itu sebagaimana difikirkan perlu oleh mahkamah dalam kes yang tertentu itu untuk memahami dengan sepenuhnya tentang jenis dan natyah pernyataan itu dan juga tentang keadaan-keadaan dalam mana pernyataan itu telah dibuat. dokumen. percakapan. adalah sebahagian daripada suatu pernyataan yang lebih panjang atau sebahagian daripada suatu percakapan. (ii) Warta London. jika mana-mana bahagian ltu adalah di bawah Kerajaan pusat dan juga di bawah Kerajaan tempatan. Kerelevanan pernyataan mengenai mana-mana undangundang yang terkandung dalam buku undang-undang. dan mengandungi apa-apa undang-undang sedemikian.(c) sesuatu kertas bercetak yang berupa sebagai— (i) Warta yang dicetak dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negen. 524 . 38. Apabila sesuatu pernyataan. Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendah Dibuktikan 39. atau (lii) Warta mana-mana bahagian lam Komanwel termasuk. adalah relevan. atau sebahagian daripada suatu dokumen terpencil atau terkandung dalam dokumen yang menjadi sebahagian danpada sebuah buku atau sebahagian daripada sin surat-surat atau kertas-kertas yang berhubungan. maka keterangan hendaklah diberi hanya mengenai sekian banyak danpada pernyataan. yang mana keterangan mengenainya diberi. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat mengenai undang-undang sesuatu negara. buku atau siri surat-surat atau kertas-kertas. apa-apa pernyataan mengenai undang-undang ltu yang terkandung dalam sebuah buku yang berupa sebagai dicetak atau diterbitkan dengan kuasa Kerajaan negara ltu. dokumen. Keterangan yang dikehendaki diberi apabila pernyataan adalah sebahagian daripada percakapan. sesuatu Kerajaan tempatan ltu. adalah fakta relevan.

penntah atau dekn itu sebagai telah atau patut terhenti. yang memberi kepada atau melucutkan danpada seseorang sesuatu sifat di sisi undang-undang. (d) bahawa sesuatu yang seseorang ditetapkan olehnya sebagai berhak sedemikian adalah harta orang itu pada waktu lanya ditetapkan oleh penghakiman. (1) Sesuatu penghakiman. Kerelevanan sesuatu penghakiman dalam bidang kuasa probet. admiralti atau kebankrapan. Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua. hal-ehwal perkahwinan. adalah relevan apabila adanya sifat di sisi undang-undang ltu atau adanya hak seseorang terhadap sesuatu benda ltu relevan (2) Penghakiman. penntah atau dekn itu sebagai telah atau patut menjadi harta orang itu 525 . (c) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang dilucutkan olehnya danpada seseorang itu terhenti pada waktu lanya ditetapkan oleh penghakiman. Adanya sesuatu penghakiman.Penghakiman Mahkamah Bila Relevan 40. (b) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang seseorang ltu ditetapkan olehnya sebagai berhak terakru pada orang ltu pada waktu lany a ditetapkan oleh penghakiman. atau yang menetapkan seseorang sebagai berhak kepada mana-mana sifat ltu. penntah atau dekn itu sebagai terakru pada orang ltu. dsb. penntah atau dekn yang mengikut undang-undang menghalang mana-mana mahkamah danpada mengambil kogmsan tentang sesuatu guaman atau danpada mengadakan sesuatu perbicaraan adalah fakta relevan apabila soalnya ialah sama ada mahkamah ltu seharusnya mengambil kogmsan tentang guaman ltu atau mengadakan perbicaraan ltu. 41. penntah atau dekn muktamad yang dibuat oleh mahkamah pada menjalankan bidang kuasanya berkenaan dengan probet. atau sebagai berhak kepada sesuatu benda tertentu. penntah atau dekn ltu adalah bukti muktamad— (a) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang diben olehnya terakru pada waktu penghakiman. bukan terhadap mana-mana orang tertentu tetapi dengan mutlaknya. penntah atau dekn ltu mula berkuatkuasa.

penntah atau dekri yang lam danpada yang tersebut dalam seksyen 40. tetapi mahkamah mensabitkan B 526 . Bila penghakiman. dsb. dan dan hal keadaannya bolehlah dianggap bahawa perkara ltu mungkin benar dalam tiap-tiap satu kes ltu ataupun tidak benar dalam kedua-duanya A mendapat suatu dekn terhadap C kerana ganti rugi atas alasan bahawa C telah tidak berjaya membuktikan kepatutan perbuatannya Fakta mi adalah tak relevan dalam kes antara B dan C (b) A mendakwa B di bawah seksyen 498 Kanun Keseksaan kerana memujuk Ian C. tetapi penghakiman. lain daripada yang tersebut dalam seksyen 40 hingga 42 relevan. Kerelevanan dan kesan penghakiman. 41 dan 42 adalah tak relevan melainkan jika adanya penghakiman. penntah atau dekri yang lain danpada yang tersebut dalam seksyen 41 adalah relevan jika lanya berhubungan dengan perkara-perkara dan jenis awam yang relevan dengan siasatan ltu. perintah atau dekri lain daripada yang tersebut dalam seksyen 41. tetapi mi bukanlah bukti muktamad yang hak lalulalang ltu ada 43. Penghakiman. laitu isteri A B menafikan bahawa C adalah isteri A. penntah atau dekn ltu adalah suatu fakta ISU atau relevan di bawah mana-mana peruntukan lam dalam Akta mi MISALAN (a) A dan B secara berasmgan mendakwa C kerana suatu libel yang menyentuh tiap-tiap seorang daripada mereka Dalam tiap-tiap satu kes ltu C mengatakan bahawa perkara yang dikatakan sebagai libel ltu adalah benar. Penghakiman. MISALAN A mendakwa B kerana pencerobohan terhadap tanahnya B mengatakan adanya sesuatu hak lalu-lalang awam atas tanah ltu tetapi A menafikannya Adanya sesuatu dekri yang memihak kepada defendan dalam suatu guaman oleh A terhadap C kerana pencerobohan terhadap tanah yang sama dan dalam mana C telah mengatakan adanya hak lalu-lalang yang sama adalah relevan.. penntah atau dekn ltu bukanlah bukti muktamad mengenai apa yang dinyatakan olehnya.42.

Kemudiannya C didakwa kerana bigami oleh sebab berkahwm dengan B dalam masa A masih hidup C mengatakan bahawa dia tidak pernah menjadi isten A Hukuman terhadap B ltu adalah tak relevan terhadap C (c) A telah mendapat suatu dekri terhadap B bagi pemihkan tanah Oleh sebab ltu C mitu anak B , membunuh A Adanya penghakiman ltu adalah relevan sebagai menunjukkan motif bagi suatu jenayah (d) A dipertuduhkan kerana kesalahan mencuri dan kerana dahulunya telah disabitkan kesalahan mencun Sabitan dahulu ltu adalah relevan sebagai suatu fakta ISU (e) A dibicarakan kerana pembunuhan B Fakta bahawa B telah mendakwa A kerana libel dan bahawa A telah disabitkan dan dihukum adalah relevan di bawah seksyen 8 sebagai menunjukkan motif bagi fakta isu ltu

44. Fraud atau pakat sulit bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetanan mahkamah boleh dibuktikan. Mana-mana pihak dalam sesuatu guaman atau presiding lain boleh menunjukkan bahawa sesuatu penghakiman, penntah atau dekri yang relevan di bawah seksyen 40,41 atau 42 dan yang telah dibuktikan oleh pihak lawan, telah dibuat oleh mahkamah yang tak kompetan membuatnya ataupun telah didapati dengan cara fraud atau pakat sulit Bila Pendapat Orang Kehga Relevan 45. Pendapat pakar. (1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat atas sesuatu perkaramengenai undang-undang negara asing atau mengenai sams atau sem, atau tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jan, maka pendapat-pendapat atas perkara ltu dari orangorang yang khusus mahir dalam undang-undang negara asing, sams atau sem ltu atau dalam soal identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jan, adalah fakta-fakta relevan (2) Orang-orang ltu dipanggil pakar.
MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada kematian A telah disebabkan oleh racun 527

Pendapat-pendapat pakar tentang gejala-gejala yang disebabkan oleh racun yang disangkakan menyebabkan kematian A adalah relevan (b) Soalnya mlah sama ada A, pada masa melakukan sesuatu perbuatan, telah tak daya, oleh kerana akalnya tak sempurna mengetahui keadaan perbuatannya ltu atau bahawa apa yang dilakukannya ltu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang Pendapat-pendapat pakar atas soal sama ada gej ala-gej ala yang ditunjukkan oleh A ltu pada kebiasaannya menunjukkan akal yang tak sempuma, dan sama ada akal yang tak sempuma seperti ltu biasanya menyebabkan orang-orang tak daya mengetahui keadaan perbuatan yang dilakukannya atau tak daya mengetahui bahawa apa yang dilakukannya ltu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang, adalah relevan (c) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen ltu telah dituhs oleh A Suatu dokumen lain dikemukakan dan dibuktikan atau diakui sebagai telah dituhs oleh A Pendapat-pendapat pakar atas soal sama ada kedua-dua dokumen ltu telah dituhs oleh seorang sahaja atau oleh orang-orang yang berlaman adalah relevan

46. Fakta mengenai pendapat-pendapat pakar. Fakta-fakta yang selamnya tak relevan adalah relevan jika fakta-fakta ltu menyokong atau berlawanan dengan pendapatpendapat pakar apabila pendapat-pendapat pakar ltu relevan.
MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada A telah diracun dengan suatu racun Fakta bahawa orang-orang lam yang telah diracun dengan racun ltu telah menunjukkan gejala-gejala tertentu yang disah atau dinafikan oleh pakar-pakar sebagai gejala-gejala racun ltu, adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada galangan kepada sesuatu pelabuhan ltu disebabkan oleh sesuatu tembok laut Fakta bahawa pelabuhan-pelabuhan lain yang serupa kedudukannya dan segi lain tetapi yang tidak mempunyai tembok laut sedemikian telah mula tergalang kira-kira pada masa yang sama adalah relevan

47. Bila pendapat mengenai tulisan tangan relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang siapakah orang yang telah menulis atau menandatangani sesuatu dokumen, maka pendapat seseorang yang kenal akan tulisan tangan orang yang dikata telah menulis atau menandatangani dokumen
528

itu, bahawa dokumen ltu telah atau tidak ditulis atau ditandatangam oleh orang itu, adalah suatu fakta relevan.
Hurman — Seseorang adalah dikatakan kenal akan tulisan tangan seseorang lain apabila dia telah mehhat orang itu menuhs, atau apabila dia telah menenma dokumen yang berupa sebagai dituhs oleh orang itu bagi menjawab dokumen-dokumen yang telah ditulis sama ada olehnya sendin atau di bawah kuasanya dan dialamatkan kepada orang itu, atau apabila dalam perjalanan biasa urusan, dokumen yang berupa sebagai ditulis oleh orang itu lazimnya dikemukakan kepadanya MISALAN Soalnya mlah sama ada sesuatu surat tertentu adalah dalam tulisan tangan A, seorang saudagar di London B mlah seorang saudagar di Kuala Lumpur, yang telah menuhs suratsurat yang dialamatkan kepada A dan telah menenma surat-surat yang berupa sebagai ditulis olehnya C lalah keram B , dan kewajipannya lalah memenksa dan memfailkan surat-surat B D lalah broker B , yang kepadanya B lazim mengemukakan surat-surat yang berupa sebagai ditulis oleh A bagi maksud menasihatkannya berkenaan dengan surat itu Pendapat-pendapat B , C dan D, atas soal sama ada surat itu dalam tulisan tangan A adalah relevan, walaupun B , C dan D tidak pernah mehhat A menuhs

48. Bila pendapat mengenai adanya hak atau adat relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang adanya apa-apa adat atau hak am, maka pendapat-pendapat tentang adanya adat atau hak itu dan orang-orang yang mungkin tahu tentang adanya adat atau hak itu, jika lanya ada, adalah relevan
Huraian — Ungkapan "adat atau hak am" mehputi adat atau hak umum bagi sebilangan besar sesuatu golongan orang-orang itu MISALAN Hak penduduk-penduduk suatu kampung tertentu untuk menggunakan air suatu telaga tertentu lalah suatu hak am dalam erti seksyen mi

49. Bila pendapat mengenai kelaziman dan kepercayaan, dsb., relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang—
529

mempunyai cara-cara istimewa bagi mengetahui perkara ltu. adalah suatu fakta relevan (2) Pendapat sedemikian tidaklah mencukupi bagi membuktikan sesuatu perkahwinan dalam pendakwaan-pendakwaan di bawah seksyen 494. maka pendapat yang dilahirkan melalui kelakuan tentang adanya pertalian sedemikian oleh seseorang yang. sebagai ahh keluarga ltu atau selainnya. atau (c) erti perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang digunakan dalam daerah-daerah tertentu atau oleh golongangolongan orang tertentu. (b) penubuhan atau pentadbiran sesuatu yayasan agama atau khairat. maka alasan-alasan atas mana pendapat ltu diasaskan adalah juga relevan MISALAN Seseorang pakar boleh mempenhalkan ekspenmen-ekspenmen yang telah dijalankan olehnya bagi maksud membuat pendapatnya 530 . 50. 495 atau 498 Kanun Keseksaan MISALAN (a) Soalnya mlah sama ada A dan B telah berkahwin Fakta bahawa mereka biasanya ditenma dan disifatkan oleh sahabatsahabat mereka sebagai suami isten adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada A adalah anak B yang sah taraf Fakta bahawa A sentiasa disifatkan sedemikian oleh ahh-ahh keluarganya adalah relevan 51. (1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang pertalian seseorang dengan seorang lain.(a) kelaziman dan kepercayaan sesuatu kumpulan orang atau keluarga. Bila pendapat mengenai pertalian relevan. Apabila pendapat seseorang yang masih hidup adalah relevan. Bila alasan-alasan pendapat relevan. maka pendapat-pendapat orang yang mempunyai cara-cara yang istimewa bagi mengetahumya adalah fakta relevan.

Dalam kes-kes sivil. atau telah memberi keterangan mengenai watak baiknya. dan jika ditanya tidak dikehendaki menjawab. Dalam kes-kes sivil. atau telah disabitkan dengan atau dipertuduhkan atas. Watak buruk dahulunya adalah tak relevan kecuali bila menjawab. adalah keterangan boleh tenma bagi menunjukkan bahawa dia adalah bersalah atas kesalahan yang dia dipertuduhkan pada masa ltu. (b) dia sendin atau melalui peguambelanya telah menyoal saksi-saksi pihak pendakwa dengan tujuan untuk mempastikan watak baiknya sendm. sesuatu kesalahan lain danpada kesalahan yang dia dipertuduhkan pada masa ltu. 53. atau (c) dia telah memberi keterangan terhadap mana-mana orang lain yang dipertuduhkan atas kesalahan yang sama 531 . melainkan jika keterangan telah diben bahawa dia berwatak baik. apaapa soalan yang mungkin menunjukkan bahawa dia telah melakukan. kecuali setakat mana wataknya mi ternyata dan faktafakta yang selainnya relevan.Bila Watak Relevan 52. (1) Dalam presiding jenayah fakta bahawa orang tertuduh ltu berwatak buruk adalah tak relevan. Dalam presiding jenayah fakta bahawa orang yang dituduh ltu berwatak baik adalah relevan 54. atau adalah berwatak buruk melainkan jika— (a) bukti bahawa dia telah melakukan atau disabitkan dengan kesalahan yang lain ltu. dan dalam hal yang demikian fakta ltu menjadi relevan (2) Seseorang yang dipertuduh dan dipanggil sebagai saksi tidak boleh ditanya. fakta bahawa watak seseorang yang berkenaan adalah sebegitu hingga boleh menjadikan sesuatu kelakuan yang ditomahkan atasnya mungkin atau tak mungkin adalah tak relevan. atau keadaan atau penjalanan pembelaan adalah sebegitu hingga mehbatkan tomahan atas watak pendakwa atau saksi-saksi pihak pendakwa. watak bagi membuktikan kelakuan yang ditomahkan adalah tak relevan. Dalam kes-kes jenayah watak baik dahulunya adalah relevan.

(1) Mahkamah hendaklah memberi pengiktirafan kehakiman kepada fakta-fakta benkut (a) semua undang-undang atau peraturan yang kini mempunyai kuatkuasa undang-undang atau yang sebelum mi berkuatkuasa atau yang kemudian danpada mi akan berkuatkuasa dalam Malaysia atau di mana-mana bahagiannya. Dalam kes-kes sivil fakta bahawa watak seseorang adalah sebegitu hingga boleh mempengaruhi amaun ganti rugi yang patut ditenmanya adalah relevan Huraian — Dalam seksyen 52. dan tidak mengenai perbuatanperbuatan tertentu yang melalumya reputasi atau pembawaan adalah ditunjukkan BAHAGIAN II PEMBUKTIAN BAB III FAKTA-FAKTA YANG TAK PERLU DIBUKTIKAN 56. 54 dan 55 perkataan "watak" mehputi reputasi dan pembawaan kedua-duanya. 53. Tiada apa jua fakta yang mahkamah akan memben pengiktirafan kehakiman perlu dibuktikan 57. tetapi. (b) semua Akta awam yang telah diluluskan atau yang kemudian danpada mi akan diluluskan oleh Parlimen United Kingdom dan semua Akta tempatan atau Akta persen532 . kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 54. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tak perlu dibuktikan. keterangan boleh diben hanya mengenai reputasi dan pembawaan yang am.Huraian 1 — Seksyen 1 1 tidak dipakai bagi kes-kes dalam mana watak 11 buruk seseorang ltu adalah sendinnya suatu fakta ISU Huraian 2 — Sesuatu sabitan dahulunya adalah relevan sebagai keterangan mengenai watak buruk 55. Fakta-fakta yang mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman. Watak boleh mempengaruhi ganti rugi.

(f) hal naik takhta dan tandatangan Raja United Kingdom pada masa ltu. (e) hal naik takhta Yang di-Pertuan Agong.dirian yang diarah olehnya supaya diberi pengiktirafan kehakiman. pembahagian dunia mengikut llmu alam. semua meten yang diben pengiktirafan kehakiman oleh Mahkamah Inggens dan meten-meten Mahkamah-Mahkamah Admiralti dan mahkamah-mahkamah yang mempunyai bidang kuasa laut dan meten-meten notan awam. badan-badan perundangan persekutuan yang ada dalam Malaysia sebelum Parlimen ditubuhkan. puasa dan kelepasan awam yang diberitahu dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen. (g) meten-meteri semua mahkamah Malaysia. (/) bermulanya. gelaran dan bendera kebangsaan tiap-tiap Negara atau Pemenntah Berdaulat yang duktiraf oleh Yang diPertuan Agong. titel. (h) mula pegang jawatan. hal naik takhta Raja mana-mana Negen dalam Malaysia dan perlantikan Yang Dipertua Negen. jika fakta mengenai perlantikan mereka kepada jawatan ltu dibentahu dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen. 533 . erti perkataan-perkataan Melayu dan Inggeris. berterusannya dan tamatnya peperangan antara Malaysia atau mana-mana bahagian lain Komanwel dengan mana-mana negara lain atau kumpulan orang. (k) negara-negara Komanwel. (/) lumrah tabu. dan hanhan perayaan. nama. pembahagian semulajadi dan rekaan mengenai waktu. badan perundangan mana-mana Negen dalam Malaysia dan Parlimen United Kingdom. semua meten yang seseorang diben kuasa untuk menggunakan oleh mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa dalam Malaysia atau mana-mana bahagiannya. (c) tatakawalan angkatan tentera bagi angkatan tentera atau mana-mana angkatan pelawat yang berada dalam Malaysia secara sah di sisi undang-undang. (i) adanya. fungsi dan tandatangan orang yang pada masa ltu menyandang sesuatu jawatan awam di mana-mana bahagian Malaysia. id) perjalanan presiding Parhmen.

mereka disifatkan sebagai telah mengakuinya dengan pliding mereka 534 . (vn) Parhmen Ireland sebelum 1 haribulan Januan 1801 (2) Dalam segala hal mi dan juga mengenai segala perkara mengenai sejarah awam. la boleh enggan berbuat demikian melainkan dan sehingga orang ltu mengemukakan sesuatu buku atau dokumen yang difikirkannya perlu bagi membolehkannya berbuat demikian. (3) Jika mahkamah dimmta oleh mana-mana orang supaya memben pengiktirafan kehakiman kepada sesuatu fakta. mereka bersetuju untuk mengaku secara bertulis dengan ditandatangani oleh mereka. (vi) Parhmen Scotland. (o) segala perkara lain yang mahkamah diarah oleh manamana undang-undang bertulis supaya mengiktiraf Huraian — Perkataan-perkataan "Parhmen United Kingdom" dalam perenggan-perenggan (b) dan (d) ertinya— (I) Parhmen United Kingdom Great Britain dan Ireland Utara. mahkamah boleh menggunakan buku-buku atau dokumen-dokumen rujukan yang sesuai untuk membantunya. sastera. (II) Parhmen United Kingdom Great Britain dan Ireland. sains atau seni.(m) nama-nama anggota dan pegawai mahkamah serta timbalan dan pegawai bawahan dan pembantu mereka. 58. (in) Parhmen Ireland Utara. Fakta-fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan. dan nama semua peguambela dan orang-orang lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk hadir atau bertindak di hadapannya. (v) Parhmen England. dan juga nama semua pegawai yang bertindak melaksanakan prosesnya. atau jika menurut apa-apa kaedah pliding yang berkuatkuasa pada masa ltu. (1) Tiada apa-apa jua fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana presiding jika pihak-pihak dalam presiding ltu atau wakil-wakil mereka bersetuju untuk mengakuinya di dalam perbicaraan ltu atau jika sebelum presiding ltu. (n) kaedah jalan di darat. peraturan-peraturan laut dan kaedahkaedah udara. (IV) Parhmen Great Britain.

535 . kecuali kandungan dokumen-dokumen. (b) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh didengar. Segala fakta. maka la mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah melihat fakta ltu. (c) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh ditanggap melalui sesuatu dena lain atau dengan apa-apa cara lam. (2) Pendapat-pendapat pakar yang dinyatakan di dalam suatu tntis yang biasanya ditawarkan untuk jualan dan alasan-alasan yang padanya pendapat itu berasaskan bolehlah dibuktikan dengan mengemukakan tntis itu jika pengarangnya telah mati atau tidak boleh dijumpai atau telah menjadi tak daya memberi keterangan atau tidak boleh dipanggil sebagai saksi dengan tidak menyebabkan kelengahan atau perbelanjaan yang difikirkan tak berpatutan oleh mahkamah.Dengan syarat bahawa mahkamah boleh. (1) Dalam segala hal apa jua pun keterangan lisan hendaklah diben secara langsung. maka dia mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah menanggapnya dengan dena ltu atau dengan cara ltu. (d) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu pendapat atau alasan-alasan yang padanya pendapat itu berasaskan. Keterangan lisan mestilah sescara langsung. maka la mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah mendengar fakta ltu. boleh dibuktikan dengan keterangan lisan 60. laitu— (a) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh dilihat. Membuktikan fakta-fakta dengan keterangan lisan. maka la mestilah keterangan orang yang berpegang pada pendapat itu atas alasan-alasan tersebut. menurut budi bicaranya. menghendaki supaya fakta-fakta yang diakui ltu dibuktikan dengan cara lain danpada pengakuan sedemikian (2) Seksyen ini tidak dipakai bagi prosiding jenayah BAB IV KETERANGAN LISAN 59.

Membuktikan kandungan dokumen. Keterangan primer. Keterangan primer ertinya dokumen ltu sendiri yang dikemukakan untuk pemenksaan mahkamah Huraian 1 — Jika suatu dokumen disempurnakan dengan beberapa bahagian. tetapi tiada satu pun danpadanya menjadi keterangan primer bagi kandungan dokumen asal ltu Huraian 3 — Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer adalah keterangan primer 63. maka mahkamah bolehlah. Keterangan sekunder meliputi— 536 . Kandungan dokumen boleh dibuktikan sama ada dengan keterangan pnmer atau dengan keterangan sekunder 62. Keterangan sekunder. maka dokumen-dokumen ltu bukanlah keterangan primer bagi kandungan dokumen asal ltu MISALAN Seseorang adalah dibuktikan sebagai telah ada di dalam miliknya beberapa plakad. maka tiap-tiap satu kaunterpart ltu adalah keterangan primer terhadap pihak-pihak yang menyempurnakannya Huraian 2 — Jika beberapa dokumen adalah semuanya dibuat dengan satu proses yang seragam. tetapi jika dokumen-dokumen ltu adalah semuanya sahnan danpada dokumen asal yang sama. maka tiap-tiap satunya adalah keterangan primer bagi kandungan yang lainnya ltu.(3) Jika keterangan lisan ltu mengenai kewujudan atau mengenai keadaan sesuatu benda termasuk dokumen. menghendaki benda ltu atau dokumen ltu dikemukakan untuk pemenksaannya BAB V KETERANGAN DOKUMEN 61. kesemuanya dicetak pada satu masa daripada satu dokumen asal Mana-mana satu danpada plakad ltu adalah keterangan primer bagi kandungan mana-mana plakad yang lain ltu. htografi atau fotografi. jika difikirkannya patut. maka tiap-tiap satu bahagian ltu adalah keterangan primer bagi dokumen ltu Jika sesuatu dokumen disempurnakan dengan kaunterpart dan tiaptiap satu kaunterpart ltu disempurnakan oleh satu atau beberapa pihak sahaja. seperti dalam hal cetakan.

dan juga salinan-salinan yang dibandmgkan dengan salman-salman ltu. Membuktikan dokumen dengan keterangan primer. (1) Keterangan sekunder boleh diberi mengenai kewujudan. {d) kaunterpart-kaunterpart dokumen terhadap pihak-pihak yang tidak menyempumakannya. yang sendmnya mempastikan ketepatan salinan ltu. (b) salinan-sahnan yang dibuat danpada naskah asal melalui proses mesin. tetapi salman yang tidak dibandmgkan demikian itu bukanlah keterangan sekunder mengenai dokumen asal walaupun salinan yang daripadanya 1a disalm telah dibandmgkan dengan dokumen asal (d) Keterangan lisan mengenai sesuatu salinan yang telah dibandmgkan dengan dokumen asal ataupun keterangan lisan mengenai sesuatu fotograf atau sahnan-mesin dokumen asal tidaklah menjadi keterangan sekunder bagi dokumen asal 64. Hal-hal dalam mana keterangan sekunder bagi dokumen boleh diberi. Dokumen-dokumen mestilah dibuktikan dengan keterangan primer kecuali dalam hal-hal yang tersebut kemudian danpada ini 65.(a) salman-salman diperakm yang diberi memirut peruntukanperantukan yang terkandung kemudian danpada ini. walaupun fotograf dan dokumen asal ltu tidak dibandingkan. (c) salinan-salinan yang dibuat daripada atau yang dibandingkan dengan naskah asal. sekiranya dibuktikan bahawa benda yang telah difotograf ltu adalah dokumen asal (b) Salinan yang telah dibandmgkan dengan salinan surat yang telah dibuat melalui mesm penyalm adalah keterangan sekunder mengenai kandungan surat itu sekiranya dibuktikan bahawa salinan yang dibuat dengan mesin penyalin itu telah dibuat dan dokumen asal (c) Salinan yang disalm daripada suatu salinan tetapi kemudiannya dibandmgkan dengan dokumen asal adalah keterangan sekunder. (e) keterangan-keterangan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang diben oleh seseorang yang telah melihat atau mendengar sendiri dokumen ltu atau menanggapinya sendin dengan apa jua cara MISALAN (a) Fotograf dokumen asal adalah keterangan sekunder mengenai kandungannya. 537 .

(c) dan (d) apa-apa keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen ltu boleh ditenma. (c) apabila dokumen asal telah musnah atau hilang. untuk diben sebagai keterangan. atau (m) seseorang yang tenkat di sisi undang-undang supaya mengemukakannya. 538 . (b) apabila kewujudan. (g) apabila dokumen-dokumen asal mengandungi berbagai keterangan atau dokumen-dokumen lain yang tidak boleh dipenksa dengan mudahnya dalam mahkamah. (2) (a) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (a). (/) apabila dokumen asal adalah suatu dokumen yang salinan diperakuinya dibenarkan oleh Akta ini atau oleh manamana undang-undang lain yang sedang berkuatkuasa di Malaysia. atau apabila pihak yang hendak memben keterangan mengenai kandungannya tidak boleh mengemukakannya dalam masa yang berpatutan kerana apa-apa jua sebab yang tidak bersabit danpada kemungkiran atau keabaiannya sendin. keadaan atau kandungan dokumen asal telah dibuktikan sebagai diakui secara bertulis oleh orang yang terhadapnya la dibuktikan atau oleh wakilnya dan segi kepentingan. atau (u) seseorang yang ada di luar bidang kuasa atau yang tidak tertakluk kepada proses mahkamah. (d) apabila dokumen asal adalah sebegitu keadaannya hingga ia tidak boleh dialih dengan senangnya.keadaan atau kandungan sesuatu dokumen yang boleh ditenma sebagai keterangan dalam hal-hal benkut: (a) apabila dokumen asal dibuktikan atau temyata sebagai ada di dalam milik atau di bawah kuasa— (i) orang yang terhadapnya dokumen ltu hendak buktikan. setelah diben notis yang tersebut dalam seksyen 66. orang ltu tidak mengemukakannya. (<?) apabila dokumen asal adalah suatu dokumen awam dalam erti seksyen 74. dan fakta yang hendak dibuktikan ltu lalah kesimpulan am mengenai kesemuanya ltu. dan.

(c) apabila ternyata atau terbukti bahawa pihak lawan telah mendapat pemihkan dokumen asal ltu dengan cara fraud atau paksa. atau kepada peguambelanya. suatu notis sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang supaya mengemukakannya. (d) apabila pihak lawan atau ejennya mempunyai dokumen asal ltu dalam mahkamah. (c) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (e) atau (/) salman diperakm dokumen ltu boleh ditenma. tetapi tidak keterangan sekunder jenis lain (d) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (g) keterangan boleh diben tentang kesimpulan am mengenai dokumen-dokumen ltu oleh orang yang telah memenksanya dan yang mahir dalam pemenksaan dokumen-dokumen sedemikian.(b) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (b) pengakuan bertulis ltu boleh ditenma. Keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen-dokumen yang tersebut dalam seksyen 65 (1) (a) tidak boleh diben melainkan jika pihak yang bercadang hendak memben keterangan sekunder ltu telah terlebih dahulu memben kepada pihak yang memiliki atau berkuasa atas dokumen ltu. Kaedah-kaedah mengenai notis untuk mengemukakan. 539 . atau if) apabila orang yang memiliki dokumen ltu berada di luar kuasa atau tidak tertakluk kepada proses mahkamah. (e) apabila pihak lawan atau ejennya telah mengaku kehilangan dokumen ltu. maka notis ltu hendaklah mengikut sebagaimana difikirkan munasabah oleh mahkamah menurut hal keadaan perkara ltu: Dengan syarat bahawa notis sedemikian tidaklah dikehendaki untuk menjadikan keterangan sekunder boleh ditenma dalam mana-mana hal benkut atau dalam mana-mana hal lain yang mahkamah fikirkan patut notis ltu tidak dikehendaki (a) apabila dokumen yang hendak dibuktikan ltu sendmnya suatu notis. dan jika tiada apa-apa notis ditetapkan oleh undang-undang. 66. (b) apabila dan keadaan kes ltu pihak lawan mesti mengetahm yang dia akan dikehendaki mengemukakannya.

Pengakuan oleh satu pihak kepada suatu dokumen yang diakusaksi bahawa dia telah menyempurnakan dokumen ltu sendin adalah bukti yang cukup mengenai penyempurnaannya bagi menentangnya. Bukti jika saksi yang mengakusaksi tidak dijumpai. Bukti mengenai penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi. maka mestilah dibuktikan bahawa pengakusaksian oleh sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengakusaksi ltu adalah dalam tulisan tangannya. maka tandatangan atau tuhsan tangan mengenai sekian banyak dan dokumen ltu yang dikatakan sebagai dalam tulisan tangan orang ltu hendaklah dibuktikan sebagai dalam tulisan tangannya 68. Bukti apabila saksi yang mengakusaksi menafikan penyempurnaan. Jika saksi yang mengakusaksi menafikan atau tidak ingat tentang 540 .67. Jika sesuatu dokumen dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi. 70. Jika saksi yang mengakusaksi ltu tidak dijumpai. Pengakuan tentang penyempurnaan oleh pihak kepada dokumen yang diakusaksikan. dan bahawa tandatangan orang yang menyempurnakan dokumen ltu adalah dalam tulisan tangan orang ltu. Jika sesuatu dokumen dikatakan sebagai ditandatangani atau sebagai telah ditulis kesemuanya atau sebahagiannya oleh seseorang. 69. walaupun lanya adalah suatu dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan 71. Bukti mengenai tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan. dokumen ltu tidak boleh digunakan sebagai keterangan sehingga sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengakusaksinya telah dipanggil bagi maksud membuktikan penyempurnaannya. atau jika dokumen ltu berupa sebagai telah disempurnakan di United Kingdom. jika saksi yang mengakusaksinya masih hidup dan dia tertakluk kepada proses mahkamah serta berkebolehan memben keterangan.

atau 541 . Sesuatu dokumen yang diakusaksi yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan boleh dibuktikan seolaholah lanya adalah dokumen yang tidak diakusaksikan 73. Membandingkan tandatangan. tulisan atau meteri adalah yang dikatakan telah ditulis atau ditandatangam oleh seseorang. dalam sesuatu perbicaraan sivil di mana keterangan hsan secara langsung mengenai sesuatu fakta boleh ditenma.penyempurnaan dokumen itu. tulisan atau meteri dengan Iain-lain yang diakui atau dibuktikan. tulisan atau meteri itu tidak dikemukakan atau dibuktikan bagi apa-apa maksud lain (2) Mahkamah boleh mengarahkan seseorang yang hadir di dalam mahkamah supaya menuhs apa-apa perkataan atau angka bagi maksud membolehkan mahkamah membandingkan perkataan atau angka yang ditulis itu dengan mana-mana perkataan atau angka yang dikatakan telah ditulis oleh orang itu (3) Seksyen ini adalah juga dipakai. tulisan atau meteri yang hendak dibuktikan itu. tulisan atau meteri yang diakui atau dibuktikan dengan memuaskan hati mahkamah sebagai telah ditulis atau dibuat oleh orang itu boleh dibandingkan oleh seorang saksi atau mahkamah dengan tandatangan. apabila dikemukakan dokumen asal. maka apa-apa tandatangan. Kebolehterimaan keterangan dokumen dalam kes sivil. apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam sesuatu dokumen dan bermaksud mempastikan fakta itu boleh. (1) Bagi menentukan sama ada sesuatu tandatangan. walaupun tandatangan. Bukti mengenai dokumen yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan. dsb. ditenma sebagai keterangan mengenai fakta itu jika syarat-syarat benkut dipenuhi (a) jika orang yang membuat pernyataan itu sama ada— (l) mengetahui sendin tentang perkara-perkara yang dinyatakan dalam pernyataan itu. dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam Bab ini. bagi cap-cap jan 73A. maka penyempurnaan dokumen ltu boleh dibuktikan dengan keterangan lain 72.

menenma pernyataan ltu sebagai keterangan— (a) walaupun orang yang membuat pernyataan ltu boleh didapati tetapi tidak dipanggil sebagai saksi. berkenaan dengan sesuatu pertikaian me542 . jika setelah memben perhatian kepada segala hal keadaan kes ltu mahkamah berpuas hati bahawa kelewatan atau perbelanjaan yang tak berpatutan akan berlaku. atau boleh semunasabahnya dianggap sebagai telah mengetahui sendin tentang perkara-perkara ltu. telah membuat pernyataan ltu (setakat mana perkara-perkara yang dinyatakan dalamnya tidak diketahm olehnya sendiri) dalam menjalankan tugas merekodkan maklumat yang telah diberi kepadanya oleh seorang yang telah. atau jika dia berada di seberang laut dan pada praktiknya tidak munasabah untuk mendapatkan kehadirannya. atau jika segala usaha yang munasabah untuk mencannya telah dibuat tanpa kejayaan (2) Dalam sesuatu prosiding sivil. dan (b) jika orang yang membuat pernyataan ltu dipanggil sebagai saksi dalam prosiding ltu: Dengan syarat bahawa syarat yang menghendaki orang yang membuat pernyataan ltu dipanggil sebagai saksi tidak perlu dipenuhi jika dia telah mati. mengikut mana yang berkenaan (3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen mi menjadikan boleh ditenma sebagai keterangan apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang ada kepentmgan semasa prosiding belum selesai atau dijangkakan. tanpa sesuatu penntah sedemikian dibuat. sebagai gantmya. jika. atau boleh.(n) sekiranya dokumen yang berkenaan ltu adalah sebahagian atau menjadi sebahagian daripada rekod yang berupa sebagai rekod yang berterusan. atau jika oleh sebab keadaan tubuh badan atau keadaan mentalnya dia tak layak hadir sebagai saksi. mahkamah boleh pada manamana penngkat presiding ltu. memenntahkan supaya pernyataan seperti yang tersebut dalam subseksyen (1) ditenma sebagai keterangan. dan (b) walaupun dokumen asal tidak dikemukakan. ada dikemukakan suatu salinan dokumen asal ltu atau salinan bahagian matenalnya yang diperakui sebagai salinan benar dengan apa-apa cara sebagaimana ditentukan dalam penntah ltu atau sebagaimana diluluskan oleh mahkamah.

(4) Bagi maksud-maksud seksyen mi. menurut budi bicaranya. atau telah ditandatangam atau ditandatangan nngkas olehnya. pertimbangan hendaklah diben kepada segala hal keadaan dan mana sesuatu kesimpulan boleh dibuat dengan munasabahnya mengenai tepat atau tidaknya pemyataan ltu. bertmdak atas suatu perakuan yang berapa sebagai perakuan seorang pengamal perubatan berdaftar. atau sebaliknya telah diakui olehnya secara bertulis sebagai pemyataan yang dia bertanggungjawab atas ketepatannya. sesuatu pemyataan yang dijadikan boleh ditenma sebagai keterangan oleh Akta ini tidak boleh dikira sebagai sokongan bagi keterangan yang diben oleh orang yang membuat pemyataan ltu 543 . mahkamah boleh. kepada soal sama ada atau tidak pemyataan ltu telah dibuat serentak dengan berlakunya atau adanya fakta-fakta yang dinyatakan ltu. jika ada. (5) Bagi maksud memutuskan sama ada sesuatu pemyataan boleh ditenma atau tidak sebagai keterangan menurut subseksyen (1) hingga (4). dan boleh. dan khususnya. dibuat atau dihasilkan olehnya sendin. jika presiding ltu diadakan bersama pengapit hakim. sesuatu pemyataan dalam suatu dokumen tidak boleh disifatkan sebagai telah dibuat oleh seseorang melainkan jika dokumen ltu atau bahagian matenalnya telah dituhs. (6) Pada memmbangkan keberatan. dan kepada soal sama ada atau tidak orang yang membuat pemyataan ltu ada apa-apa dorongan untuk menyembunyikan atau menyalahnyatakan fakta-fakta ltu (7) Bagi maksud apa-apa kaedah undang-undang atau amalan yang menghendaki supaya keterangan disokong atau yang mengatur cara bagaimana keterangan yang tak disokong hendak dilayam. menolak pemyataan ltu walaupun kehendak-kehendak seksyen ini telah dipenuhi berkenaan dengannya. dalam memutuskan sama ada seseorang ltu layak atau tidak untuk hadir sebagai saksi.ngenai sesuatu fakta yang mungkin akan dipastikan oleh pernyataan ltu. mahkamah boleh membuat kesimpulan yang munasabah dan bentuk atau kandungan dokumen yang mengandungi pemyataan ltu. yang hendak diben kepada pemyataan yang dijadikan boleh ditenma sebagai keterangan oleh Akta ini. atau dan apa-apa hal keadaan lain. dan. jika oleh kerana sesuatu sebab mahkamah berpendapat pemyataan ltu tak bermanfaat ditenma bagi kepentmgan keadilan.

75. bahawa lanya adalah salman benar bagi dokumen ltu atau sebahagian danpadanya. Dokumen Awam. Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui.Dokumen Awam 74. (n) badan-badan rasmi dan tribunal. dan hendaklah dimeten jika pegawai ltu dibenarkan oleh undang-undang menggunakan sesuatu meten. dan (m) pegawai-pegawai awam. Segala dokumen selam danpada dokumen yang tersebut dalam seksyen 74 adalah dokumen persendman 76. perundangan. Dokumen-dokumen benkut adalah dokumen awam (a) dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan— (1) kuasa pemenntah berdaulat. Tiap-tiap pegawai awam yang ada dalam simpanannya sesuatu dokumen awam yang seseorang ada hak memenksa hendaklah memben kepada orang ltu. sama ada bagi Persekutuan atau Negen atau bagi mana-mana bahagian lain Komanwel atau sesuatu negara asing. mengikut mana yang berkenaan. suatu sahnannya apabila fee di sisi undang-undang baginya dibayar. dan (b) rekod-rekod awam mengenai dokumen persendman yang disimpan di Malaysia. Salinan yang diperakui dengan cara yang dinyatakan dalam 544 . dan sahnan yang diperakui sedemikian hendaklah dinamakan salinan diperakui Huraian — Seseorang pegawai yang diben kuasa menyerahkan salman ltu dalam urusan biasa tugas rasminya hendaklah dalam erti seksyen mi disifatkan sebagai ada dalam simpanannya dokumen-dokumen ltu 77. Dokumen persendirian. bersama dengan suatu perakuan yang ditulis di kaki salman ltu. dan perakuan ltu hendaklah ditarikhkan serta ditandatangam oleh pegawai ltu dengan nama dan titel rasminya. Salinan diperakui bagi dokumen awam. apabila diminta. kehakiman dan eksekutif.

dan oleh Ketua Menten. (a) tindakan-tindakan. Enakmen-Enakmen atau nngkasan-nngkasan yang disiarkan atau dengan sahnansahnan yang berupa sebagai dicetak dengan kuasa Kerajaan yang berkenaan ltu. (d) tindakan-tindakan eksekutif atau presiding badan perundangan sesuatu negara asing— 545 . penntah-penntah atau pembentahuanpembentahuan Kerajaan Malaysia atau Kerajaan manamana Negen dalam mana-mana jabatannya— (l) dengan rekod-rekod jabatan ltu yang diperakui oleh ketua jabatan ltu masing-masing. Bukti bagi dokumen rasmi tertentu. (1) Dokumen-dokumen awam yang benkut boleh dibuktikan seperti benkut. penntah-penntah atau peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Raja United Kingdom atau oleh Pnvy Council atau oleh mana-mana Menten atau jabatan Raja United Kingdom— dengan salinan-salinan atau cabutan-cabutan yang terkandung dalam Warta London atau dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen atau yang berupa sebagai dicetak oleh Pencetak Kerajaan Bntish. (b) presiding Parhmen atau mana-mana badan perundangan persekutuan yang ada dalam Malaysia sebelum Parhmen ditubuhkan atau prosiding badan perundangan manamana Negen— dengan minit badan ltu atau dengan Akta-Akta Parhmen. (u) oleh Menten.seksyen 76 yang berupa sebagai salinan bagi dokumen awam atau bahagian-bahagian danpada dokumen awam boleh dikemukakan bagi membuktikan kandungan dokumen-dokumen awam atau bahagian-bahagian danpada dokumen awam ltu. 78. (c) proklamasi-proklamasi. atau (m) dengan apa-apa dokumen yang berupa sebagai dicetak dengan kuasa Kerajaan yang berkenaan ltu. Menteri Negen (jika ada). Setiausaha Kerajaan atau Setiausaha Tetap kepada Ketua Menten berkenaan dengan Kerajaan Negen. Ordinan-Ordinan. berkenaan dengan Kerajaan Malaysia.

berkenaan dengan mana-mana bahagian Komanwel. bolehlah ditenma sebagai keterangan oleh semua mahkamah dalam Malaysia tanpa apa-apa bukti diben bahawa salinan ltu telah dicetak sedemikian (3) Dalam seksyen mi "Pencetak Kerajaan". (e) prosiding sesuatu badan perbandaran. Ordinan atau Statut ltu. atau selainnya sebagai Pencetak Kerajaan wilayah ltu. peraturan dan suratcara lain yang dikeluarkan atau dibuat di bawah kuasa mana-mana Akta. (2) Salinan-salman Akta. Ordinan atau Enakmen Malaysia atau mana-mana Negen. Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 77 dan 78. jika berupa sebagai dicetak oleh Pencetak Kerajaan. Bukti dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer. dengan salman yang diperakui di bawah meten negara ltu atau pemenntah berdaulatnya atau dengan suatu penglktirafannya dalam sesuatu Akta. beserta suatu perakuan yang dimeten dengan meten seorang notari awam atau seorang pegawai konsul Malaysia bahawa salinan ltu adalah diperakui dengan wajar oleh pegawai yang menyimpan dokumen asal ltu dengan sahnya dan apabila dibuktikan jenis dokumen ltu mengikut undang-undang negara asing ltu.dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan dengan kuasanya atau yang biasanya ditenma dalam negara ltu sedemikian. lembaga bandaran atau Iain-lain pihak berkuasa tempatan dalam Malaysia— dengan suatu salinan prosiding ltu yang diperakui oleh penyimpannya yang sah. atau dengan suatu buku bercetak yang berupa sebagai diterbitkan dengan kuasa badan ltu. 78A. peruntukan seksyen 90A. (/) dokumen-dokumen awam dan apa-apa kelas lain dalam sesuatu negara asing— dengan dokumen asal atau dengan salinan yang diperakui oleh penyimpannya yang sah. 90B dan 90c hendaklah terpakai bagi dokumen awam. ertinya pencetak yang berupa sebagai pencetak yang diben kuasa untuk mencetak Akta-Akta. Ordinan-Ordman atau Statut-Statut badan perundangan wilayah ltu. Ordinan dan Statut yang diluluskan oleh badan perundangan mana-mana bahagian Komanwel dan salman-salinan penntah. 546 .

pada masa dia menandatanganinya.Anggapan mengenai Dokumen 79. atau yang berupa sebagai pernyataan atau pengakuan salah oleh mana-mana banduan atau orang tertuduh. yang telah diambil mengikut undang-undang dan berupa sebagai ditandatangani oleh seseorang Hakim. pernyataan atau pengakuan salah ltu telah diambil dengan wajar 547 . Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui. Anggapan mengenai dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan. Apabila dikemukakan di hadapan mana-mana mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai suatu rekod atau memorandum bagi keterangan atau bagi mana-mana bahagian keterangan yang telah diben oleh saksi di dalam sesuatu prosiding kehakiman atau di hadapan seseorang pegawai yang diben kuasa oleh undangundang untuk mengambil keterangan ltu. (1) Mahkamah hendaklah menganggap sebagai tulen tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai suatu perakuan. salinan diperakui atau dokumen lam yang ditetapkan oleh undang-undang boleh ditenma sebagai keterangan mengenai sesuatu fakta tertentu. jawatan rasmi yang dinyatakannya dalam dokumen ltu 80. dan (c) keterangan. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret atau oleh seseorang pegawai yang tersebut dulu. (b) apa-apa pernyataan yang berupa sebagai dibuat oleh orang yang menandatanganinya mengenai hal keadaan dalam mana lanya diambil. adalah benar. dan yang berupa sebagai diperakui dengan wajar oleh mana-mana pegawai dalam Malaysia yang diben kuasa dengan wajar bagi maksud ltu Dengan syarat bahawa dokumen ltu adalah pada matannya mengikut bentuk dan berupa sebagai disempurnakan dengan cara yang diarahkan oleh undang-undang bagi maksud ltu (2) Mahkamah hendaklah juga menganggap bahawa manamana pegawai yang berupa sebagai telah menandatangani sesuatu dokumen ltu memegang. maka mahkamah hendaklah menganggap bahawa— (a) dokumen ltu tulen.

jika dokumen itu disenggara pada matannya mengikut bentuk yang dikehendaki oleh undangundang dan dikemukakan danpada simpanan wajar Hurman — hhat huraian seksyen 90 82.81. atau Warta London. boleh diterima sebagai bukti mengenai apa-apa butiran dalam mana-mana Mahkamah Keadilan di England atau Ireland Utara. Anggapan mengenai dokumen yang boleh diterima di England tanpa bukti tentang meteri atau tandatangan. menurut undangundang yang sedang berkuatkuasa di England atau Ireland Utara. atau sebagai Warta yang dikeluarkan oleh Kerajaan tempatan mana-mana bahagian Komanwel. atau Warta Kerajaan mana-mana bahagian Komanwel. Anggapan mengenai peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan. Warta Negen. suratkhabar. cap atau tandatangan itu tulen. atau tentang jawatan kehakiman atau jawatan rasmi yang diakui oleh orang yang berupa sebagai menandatangani dokumen itu— (a) mahkamah hendaklah menganggap bahawa meten. dan tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai dokumen yang diarah oleh mana-mana undang-undang supaya disenggara oleh seseorang. (b) dokumen itu boleh diterima bagi maksud yang sama dengan maksud yang la boleh diterima di England atau Ireland Utara 83. Apabila dikemukakan di hadapan sesuatu mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai dokumen yang. Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai Warta. dsb. atau berupa sebagai suratkhabar atau jurnal. Anggapan mengenai Warta. atau sebagai salinan Akta persendman Parhmen yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan British. tanpa bukti tentang meten atau cap atau tandatangan yang mengesahkannya. (1) Mahkamah hendaklah menganggap bahawa peta atau pelan yang berupa sebagai dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negen telah dibuat sedemikian dan adalah tepat 548 . dan bahawa orang yang menandatanganmya itu telah pada masa dia menandatanganmya memegang jawatan kehakiman atau jawatan rasmi yang diakuinya.

Hakim. Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap buku yang berapa— (a) sebagai dicetak atau diterbitkan di bawah kuasa Kerajaan mana-mana negara dan sebagai mengandungi apa-apa jua undang-undang negara ltu. telah ditulis dan disiarkan oleh orang dan pada masa dan di tempat yang lanya berupa sebagai telah ditulis atau disiarkan 549 . 86. Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai suatu surat kuasa wakil. peta dan carta.(2) (Dimansuhkan) 84. Anggapan mengenai buku. Anggapan mengenai surat kuasa wakil. 85. Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana buku yang boleh dirujuk untuk mendapatkan maklumat mengenai perkaraperkara kepentingan awam atau kepentingan am. Anggapan mengenai kumpulan undang-undang dan laporan keputusan-keputusan. dan bahawa manamana peta atau carta yang disiarkan yang pernyataan-pernyataan di dalamnya adalah fakta-fakta relevan dan yang dikemukakan untuk pemenksaannya. Anggapan mengenai salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing. Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana dokumen yang berupa sebagai salinan diperakui bagi rekod kehakiman sesuatu negara yang bukannya sebahagian daripada Komanwel adalah tulen dan tepat jika dokumen ltu berupa sebagai diperakui dengan apa-apa cara yang diperakui oleh mana-mana wakil Yang di-Pertuan Agong dalam atau bagi negara itu sebagai cara yang biasanya dipakai di dalam negara itu bagi memperakui salinan rekod kehakiman 87. dan sebagai telah disempurnakan di hadapan dan disahkan oleh seseorang Notan Awam atau Pesuruhjaya Sumpah. atau mana-mana mahkamah. atau (b) sebagai mengandungi laporan keputusan-keputusan mahkamah negara ltu. Majistret atau pegawai konsul Malaysia telah disempurna serta disahkan sedemikian.

tetapi mahkamah tidak boleh membuat apa-apa anggapan mengenai orang yang telah menyerahkan perutusan ltu untuk dihantar 89. mahkamah boleh menganggap bahawa dokumen ltu telah disempurnakan dan diakusaksi dengan wajar oleh orang-orang yang berapa sebagai telah menyempurnakan dan mengakusaksikannya. dan mengenai sesuatu dokumen yang disempurnakan atau diakusaksi. Anggapan mengenai penyempurnaan wajar. Jika sesuatu dokumen yang berapa atau dibuktikan sebagai dua puluh tahun lamanya dikemukakan dan sesuatu simpanan yang difikirkan wajar oleh mahkamah dalam hal tertentu ltu.88. setelah notis supaya mengemukakannya diben di bawah seksyen 66. tetapi tiada apa-apa simpanan boleh dikatakan sebagai tak wajar jika simpanan ltu dibuktikan sebagai sah pada asalnya. bagi dokumen yang tidak dikemukakan. Anggapan mengenai dokumen yang 20 tahun lamanya. Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang telah diminta dan tidak dikemukakan. Huraian — Dokumen-dokumen adalah dikatakan sebagai berada di dalam simpanan wajar jika dokumen ltu berada pada tempat dan di bawah jagaan orang yang sememangnya dokumen-dokumen ltu patut berada.. Mahkamah boleh menganggap bahawa sesuatu perutusan yang dihantar dan sesuatu pejabat telegraf kepada orang yang perutusan ltu berapa sebagai dialamatkan adalah bersamaan dengan perutusan yang telah diserahkan untuk dihantar di pejabat dan mana perutusan ltu berapa sebagai dihantar. mahkamah boleh menganggap bahawa tandatangan dan tiap-tiap bahagian lain dokumen ltu yang berapa sebagai dalam tulisan tangan seseorang tertentu adalah di dalam tulisan tangan orang ltu. dsb. atau jika hal keadaan bagi hal tertentu ltu boleh menjadikan asalnya ltu berkemungkinan Huraian mi juga dipakai bagi seksyen 81 MISALAN (a) A telah lama memiliki harta tanah Dia mengemukakan dan simpanannya dokumen-dokumen berhubungan dengan tanah ltu yang menunjukkan hakmihknya pada tanah ltu Simpanan ltu adalah wajar 550 . telah diakusaksi. Anggapan mengenai perutusan telegraf. disetem dan disempurnakan mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang 90.

jika suatu hal dinyatakan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan orang yang menyatakannya (b) Sesuatu perakuan yang dibenkan di bawah subseksyen (2) boleh ditenma sebagai keterangan sebagai bukti pnma facie bagi semua hal yang dinyatakan dalamnya tanpa bukti tandatangan orang yang membenkan perakuan ltu (4) Jika sesuatu perakuan dibenkan di bawah subseksyen (2). (2) Bagi maksud seksyen mi bolehlah dibuktikan bahawa sesuatu dokumen telah dikeluarkan oleh komputer dalam perjalanan penggunaannya yang biasa dengan mengemukakan kepada mahkamah suatu perakuan yang telah ditandatangani oleh seseorang yang sama ada sebelum atau selepas pengeluaran dokumen ltu oleh komputer ltu adalah bertanggungjawab bagi pengurusan pengendalian komputer ltu. (3) (a) Adalah mencukupi. dalam sesuatu perakuan yang dibenkan di bawah subseksyen (2). sama ada atau tidak seseorang yang mengemukakan dokumen ltu adalah pembuat dokumen atau pernyataan ltu. atau bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer ltu digunakan. Kebolehterimaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer.{b) A mengemukakan dokumen-dokumen berhubungan dengan harta tanah yang dia menjadi pemegang gadainya Tanah ltu ada dalam mihk penggadamya Simpanan A adalah wajar (c) A . yang ada kaitan dengan B . atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. mengemukakan dokumen-dokumen berhubungan dengan tanah-tanah dalam mihk B . (1) Dalam mana-mana prosiding jenayah atau sivil sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. hendaklah boleh ditenma sebagai keterangan mengenai apa-apa fakta yang dinyatakan dalamnya jika dokumen ltu telah dikeluarkan oleh komputer ltu dalam perjalanan penggunaannya yang biasa. 551 . hendaklah dianggap bahawa komputer yang disebut dalam perakuan ltu adalah dalam keadaan yang baik dan beroperasi dengan baik dan segala segi sepanjang bahagian matenal tempoh dokumen ltu dikeluarkan. dan pernyataan yang terkandung dalamnya. yang telah didepositkan kepadanya oleh B untuk simpanan selamat Simpanan ltu adalah wajar Dokumen yang Dikeluarkan oleh Komputer 90A.

(5) Sesuatu dokumen hendaklah disifatkan telah dikeluarkan oleh komputer sama ada la telah dikeluarkan olehnya secara langsung atau dengan menggunakan apa-apa kelengkapan yang sesuai. (6) Sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. yang ditenma menurut kuasa seksyen 90A. Nilai yang boleh diberikan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen. dan sama ada atau tidak terdapat apa-apa campur tangan manusia secara langsung atau tidak langsung. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. (b) hendaklah mengambil kira— 552 . tidak boleh diterima dalam keterangan dalam apa-apa presiding jenayah. Dalam menganggarkan nilai. yang hendak dibenkan kepada sesuatu dokumen. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. dan apa-apa dokumen yang dikeluarkan sedemikian oleh komputer ltu hendaklah disifatkan telah dikeluarkan oleh komputer ltu dalam perjalanan penggunaannya yang biasa (7) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen mi. jika la dibenkan sebagai keterangan oleh atau bagi pihak orang yang dipertuduh atas suatu kesalahan dalam presiding ltu jika orang yang dipertuduh atas kesalahan ltu lalah orang yang— (a) bertanggungjawab bagi pengurusan pengendahan komputer ltu atau bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer ltu digunakan. jika ada. boleh ditenma sebagai keterangan sama ada atau tidak la dikeluarkan oleh komputer ltu selepas bermulanya presiding jenayah atau sivil atau selepas bermulanya apa-apa penyiasatan atau siasatan berhubungan dengan presiding jenayah atau sivil atau penyiasatan atau siasatan ltu. atau ketepatannya atau selainnya. atau (b) dengan apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat terhbat. mahkamah— (a) boleh membuat apa-apa kesimpulan yang munasabah daripada hal keadaan yang berhubungan dengan dokumen atau pernyataan ltu. dalam pengeluaran dokumen ltu oleh komputer ltu. sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. yang diterima menurut kuasa seksyen 90A. termasuklah cara dan tujuan pewujudannya. 90B. secara langsung atau tidak langsung. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam suatu dokumen.

Apabila terma-terma bagi sesuatu kontrak atau bagi sesuatu pembenan atau bagi apa-apa pelupusan lain harta telah dituliskan oleh atau dengan persetujuan pihak-pihak dalam bentuk dokumen. Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. atau dokumen yang mengandungi pemyataan ltu. dan (n) sama ada atau tidak orang yang membekalkan. dan dalam segala hal yang mana apa-apa perkara dikehendaki oleh undang-undang supaya dituliskan dalam bentuk dokumen. keterangan dalam mana-mana presiding jenayah atau sivil. tiada apa-apa keterangan boleh diben bagi membuktikan terma553 . yang terkandung dalam mana-mana peruntukan lain Akta mi. atau mana-mana orang yang terhbat dalam pembekalan. 90c. pemberian dan Iain-Iain pelupusan harta yang dituliskan dalam bentuk dokumen. Seksyen 90A dan 90B mengatasi peruntukan-peruntukan lain Akta ini. BAB VI PENYINGKIRAN KETERANGAN LISAN OLEH KETERANGAN DOKUMEN 91. maklumat ltu atau penjagaan dokumen ltu. Keterangan mengenai terma-terma kontrak. atau pembuktian. penenmaan. dan mana-mana undang-undang bertulis. atau berlawanan dengannya. pengeluaran atau pencabutan dokumen-dokumen atau dalam mana-mana rukun undang-undang atau amalan yang berhubungan dengan pengemukaan. Peruntukan seksyen 90A dan 90B hendaklah mengatasi dan mempunyai kuatkuasa dan kesan sepenuhnya walau apa pun apaapa jua yang tak konsisten dengannya. atau dalam manamana peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan pemerakuan.(i) lat masa antara berlakunya atau wujudnya faktafakta yang dinyatakan dalam dokumen atau pernyataan ltu dengan pembekalan maklumat atau hal yang relevan ltu ke dalam komputer. atau dalam Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. mempunyai apa-apa insentif untuk menyembunyikan atau menyalahnyatakan semua atau mana-mana fakta yang dinyatakan dalam dokumen atau pemyataan ltu.

Apabila terma-terma bagi sesuatu kontrak. dan apabila dibuktikan bahawa seseorang tertentu telah bertindak sebagai pegawai ltu. melainkan dokumen ltu sendin. atau apabila apa-apa perkara dikehendaki oleh undang-undang supaya dituhskan dalam bentuk dokumen. pembenan atau lainlam pelupusan harta. Penyingkiran keterangan mengenai perjanjian lisan. maka surat yang melantiknya ltu tidaklah perlu dibuktikan Kecuahan 2 — Wasiat yang telah ditenma untuk probet di Malaysia boleh dibuktikan dengan probetnya Huraian 1 — Seksyen mi adalah sama-sama dipakai bagi hal dalam mana kontrak. atau keterangan sekunder mengenai kandungannya dalam hal-hal di mana keterangan sekunder boleh ditenma di bawah peruntukanperuntukan yang terkandung dahulu daripada mi Kecuahan 1 — Apabila seseorang pegawai awam dikehendaki oleh undang-undang supaya dilantik secara bersurat. pembenan atau pelupusan harta tersebut ltu terkandung dalam satu dokumen dan bagi hal dalam mana lanya terkandung dalam lebih daripada satu dokumen Huraian 2 — Jika terdapat lebih daripada satu dokumen asal.terma kontrak. pembenan atau Iain-lam pelupusan harta ltu bagi membuktikan perkara ltu. maka semua surat yang mengandungi kontrak ltu mestilah dibuktikan (b) Jika sesuatu kontrak terkandung di dalam suatu bil pertukaran. maka bil pertukaran ltu mestilah dibuktikan (c) Jika sesuatu bil pertukaran dibuat dalam tiga sahnan. tidak boleh menghalang penenmaan keterangan hsan mengenai fakta ltu (a) Jika sesuatu kontrak terkandung di dalam beberapa surat. maka hanya satu sahnan sahaja perlu dibuktikan (d) A membuat kontrak secara bertulis dengan B untuk menyerahkan lada hitam atas terma-terma tertentu Kontrak ltu ada menyebutkan fakta bahawa B telah membayar kepada A harga lada hitam yang lain yang telah dikontrakkan secara hsan pada suatu masa lain Keterangan hsan diben bahawa tiada apa-apa bayaran telah dibuat bagi lada hitam yang lain ltu Keterangan mi boleh ditenma (e) A memben B suatu resit bagi wang yang telah dibayar oleh B Keterangan lisan diben mengenai bayaran ltu Keterangan ltu boleh ditenma 92. telah 554 . maka hanya satu dokumen asal sahaja perlu dibuktikan Huraian 3 — Pernyataan dalam apa-apa jua dokumen mengenai sesuatu fakta selam daripada fakta-fakta yang tersebut di dalam seksyen mi.

(e) apa-apa kelaziman atau adat yang dengannya msidenmsiden yang tidak disebutkan secara nyata dalam sesuatu kontrak biasanya ditambah kepada kontrak dan jenis itu boleh dibuktikan jika penambahan mana-mana insiden itu tidak repugnan atau berlawanan dengan terma-terma nyata kontrak itu. mengubah. boleh dibuktikan. pembenan atau pelupusan harta itu dikehendaki oleh undang-undang supaya dibuat secara bertuhs. ketiadaan atau kemungkiran balasan. boleh dibuktikan kecuali dalam hal di mana kontrak. atau telah didaftarkan mengikut undangundang yang sedang berkuatkuasa berkaitan dengan pendaftaran dokumen-dokumen. (/) apa-apa fakta yang menunjukkan cara bagaimana bahasa 555 . (d) kewujudan sesuatu perjanjian lisan terkemudian yang berlainan. pembenan atau pelupusan harta itu. (b) kewujudan sesuatu perjanjian lisan yang berasingan mengenai apa-apa perkara yang tidak tersebut di dalam sesuatu dokumen dan yang tidak berlawanan dengan terma-termanya.dibuktikan mengikut seksyen 91. atau kesilapan fakta atau undang-undang. ketaksahan di sisi undang-undang. menambah atau mengurangkan terma-termanya: Dengan syarat bahawa— (a) apa-apa fakta yang akan membatalkan apa-apa dokumen atau yang akan menghakkan seseorang mendapat sesuatu dekri atau penntah berhubungan dengannya boleh dibuktikan. ketiadaan keupayaan di mana-mana pihak pejanji. (c) kewujudan sesuatu perjanjian lisan yang berasingan yang menjadi syarat duluan bagi pengenaan apa-apa obhgasi di bawah sesuatu kontrak. tiada apa-apa keterangan mengenai sesuatu perjanjian atau pemyataan lisan boleh ditenma antara pihak-pihak kepada suratcara ltu atau wakil-wakil mereka dan segi kepentingan bagi maksud menyangkal. ketiadaan penyempurnaan wajar. bagi membatal atau mengubahsuai mana-mana kontrak. dan pada menimbangkan sama ada proviso mi boleh dipakai atau tidak. fakta bahawa lanya tersalah tarikh. seperti fraud. mahkamah hendaklah memberi perhatian terhadap tahap formahti dokumen ltu. pembenan atau pelupusan harta ltu boleh dibuktikan. lntimidasi.

dan suatu perjanjian 556 . MISALAN (a) Suatu pohsi insuran telah diambil bagi barang-barang "dalam kapal-kapal dari Pulau Pinang ke London" Barang-barang ltu dibawa di dalam suatu kapal tertentu dan kapal ltu tenggelam Fakta bahawa kapal tertentu ltu telah dikecuahkan secara lisan daripada pohsi ltu tidak boleh dibuktikan (b) A bersetuju dengan mutlaknya secara bertuhs hendak membayar $1. atas syarat-syarat tertentu A telah didorong berbuat demikian oleh suatu salahnyataan oleh B tentang nilai lombong ltu Fakta mi boleh dibuktikan 0) A membawa suatu guaman terhadap B untuk pelaksanaan spesifik suatu kontrak.000 kepada B pada 1 hanbulan Mac 1893 Fakta bahawa pada masa yang sama suatu perjanjian lisan telah dibuat bahawa wang ltu tidak akan dibayar sehingga 31 hanbulan Mac tidak boleh dibuktikan (c) Suatu estet bernama "Ladang Teh Keranji" telah dijual menurut suatu dokumen yang mengandungi peta ladang yang dijual ltu Fakta bahawa tanah yang tidak termasuk di dalam peta ltu telah sentiasanya disifatkan sebagai sebahagian danpada estet ltu dan telah dimaksudkan untuk berpmdahmihk menurut dokumen ltu tidak boleh dibuktikan (d) A membuat kontrak bertuhs dengan B untuk mengusahakan sesuatu lombong kepunyaan B . dan menenma barang-barang ltu apabila diserahkan B mendakwa A untuk mendapatkan bayaran harga barang-barang ltu A boleh membuktikan bahawa barang-barang ltu telah dibekalkan secara kredit bagi satu tempoh yang masih belum tamat (g) A menjual seekor kuda kepada B serta memben waranti lisan bahawa kuda ltu tak cacat A memben B sekepmg kertas yang mengandungi perkataan-perkataan mi "Telah dibeh daripada A seekor kuda dengan harga $300 " B boleh membuktikan waranti lisan ltu (h) A menyewa lojing daripada B dan memben B sekeping kad yang bertuhs "Bilik-bilik $80 sebulan" A boleh membuktikan suatu perjanjian lisan bahawa syarat-syarat ltu mehputi penyediaan sebahagian danpada makanan A menyewa lojing daripada B selama setahun.sesuatu dokumen ltu berhubungan dengan fakta-fakta yang ada boleh dibuktikan. dan juga meminta supaya kontrak ltu dibentuk semula mengenai satu daripada peruntukan-peruntukannya atas alasan bahawa peruntukan ltu telah dimasukkan dengan tersilap A boleh membuktikan bahawa kesdapan ltu telah dibuat yang mana menghakkannya di sisi undang-undang untuk mendapatkan kontrak ltu dibentuk semula if) A memesan barang-barang daripada B dengan surat tanpa menyebutkan apa-apa mengenai tempoh pembayarannya.

Penyingkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen kepada fakta yang ada. dan B mendakwa A berasaskannya A boleh menunjukkan hal keadaan dalam mana surat kontrak ltu telah diserahkan 93. keterangan tidak boleh diben bagi menunjukkan bahawa bahasa ltu tidak dimaksudkan untuk dipakai bagi fakta ltu MISALAN A memindahhakkan kepada B dengan memorandum pindahmihk. "estet saya di Kranji seluas 100 ekar" A ada mempunyai suatu estet di Kranji seluas 100 ekar Keterangan tidak boleh diben mengenai fakta bahawa estet yang dimaksudkan ltu adalah estet yang terletak di suatu tempat berlainan dan mempunyai keluasan berlainan 557 .yang bersetem mengikut aturan telah dibuat di antara mereka oleh seorang peguam Perjanjian ltu tidak menyebut apa-apa mengenai makanan A tidak boleh membuktikan bahawa makanan telah dimasukkan di dalam syarat-syarat ltu secara hsan (0 A meminta B supaya membayar hutang yang kena dibayar kepada A dengan menginmkan resit bagi wang ltu B menyimpan resit ltu dan tidak menghantarkan wangnya Dalam guaman menuntut amaun ltu A boleh membuktikan perkara mi (/) A dan B membuat suatu kontrak secara bertulis yang akan berkuatkuasa apabila berlakunya sesuatu kontingensi Surat kontrak ltu ditinggalkan pada B . Apabila bahasa yang digunakan di dalam sesuatu dokumen ltu jelas dengan sendmnya dan apabila bahasa ltu dipakai dengan tepatnya bagi fakta yang ada. Penyingkiran keterangan yang menghurai atau meminda dokumen yang ambigus. Apabila bahasa yang digunakan dalam sesuatu dokumen adalah pada zahirnya ambigus atau defektif. maka keterangan tidaklah boleh diben mengenai fakta-fakta yang akan menunjukkan ertinya atau memperbaiki defeknya MISALAN (a) A bersetuju secara bertulis hendak menjual seekor kuda kepada B dengan harga $500 atau $600 Keterangan tidak boleh diben bagi menunjukkan mana satu harga yang hendak diben (b) Suatu dokumen mengandungi tempat-tempat kosong Keterangan tidak boleh diben mengenai fakta-fakta yang akan menunjukkan bagaimana tempat-tempat kosong ltu akan diisi 94.

keterangan bolehlah diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan yang mana satu daripada orang atau benda ltu bahasa itu dimaksudkan untuk dipakai MISALAN (a) A bersetuju hendak menjual kepada B "kuda putih saya" dengan harga $500 A ada dua ekor kuda putih Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan yang mana satu daripada kuda itu yang dimaksudkan (b) A bersetuju hendak pergi bersama B ke Halifax Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan sama ada Halifax di Yorkshire atau Halifax di Nova Scotia yang dimaksudkan 97. tetapi tak bererti berkenaan dengan fakta yang ada. Apabila bahasa yang digunakan di dalam sesuatu dokumen ltu jelas dengan sendinnya. tetapi ternyata mempuny ai ladang di Seberang Perai yang telah dimiliki oleh B semenjak memorandum ltu disempurnakan Fakta-fakta mi boleh dibuktikan bagi menunjukkan bahawa memorandum ltu berhubungan dengan ladang di Seberang Perai ltu 96. Keterangan mengenai pemakaian bahasa kepada satu daripada dua set fakta apabila kesemua bahasa itu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu. Keterangan mengenai pemakaian bahasa yang boleh dipakai hanya bagi seorang daripada beberapa orang.95. Apabila bahasa yang digunakan terpakai sebahagiannya bagi satu set fakta yang ada dan sebahagiannya bagi satu set fakta lain 558 . Apabila fakta-fakta adalah sedemikian rupa hmgga bahasa yang digunakan ltu mungkin telah dimaksudkan untuk dipakai bagi mana-mana satu orang atau benda dan bukan dimaksudkan untuk dipakai bagi lebih daripada satu dan beberapa orang atau benda. MISALAN A memmdahhakkan kepada B dengan memorandum pindahmihk "ladang saya di Pulau Pinang" A tidak mempunyai ladang di Pulau Pinang. keterangan boleh diben bagi menunjukkan bahawa bahasa ltu telah digunakan bagi maksud istimewa. Keterangan mengenai dokumen yang tak bererti berkenaan fakta yang ada.

teknikal. dan dia mempunyai tanah yang diduduki oleh Y . keterangan boleh diben bagi menunjukkan yang mana satu danpada dua set fakta tersebut bahasa itu dimaksudkan untuk dipakai MISAIAN A bersetuju menjual kepada B "tanah saya di X yang diduduki oleh Y " A mempunyai tanah di X tetapi tanah itu tidak diduduki oleh Y . tempatan dan kedaerahan. Keterangan mengenai pengertian huruf-huruf yang sukar dibaca. Keterangan boleh diben bagi menunjukkan pengertian hurufhuruf yang sukar dibaca atau bukan biasanya mudah difaharru. tetapi kesemuanya tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana set fakta itu. Orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam sesuatu dokumen atau bukan wakil mereka dan segi kepentingan boleh memberi keterangan mengenai apa-apa fakta yang mungkin membuktikan adanya suatu perjanjian semasa yang memvariasikan terma-terma dokumen itu MISALAN A dan B membuat suatu kontrak secara bertuhs bahawa B akan menjual kepada A bijih yang akan dibayar apabila diserah-hantarkan Pada masa itu juga mereka membuat suatu perjanjian hsan bahawa A akan diben tiga bulan kredit Ini tidak boleh dibukti antara A dan B .yang ada. tetapi dia boleh dibuktikan oleh C jika sekiranya perjanjian hsan itu menyentuh kepentingannya 559 . usang. bersetuju menjual kepada B "semua mod saya " A mempunyai model dan alat-alat pemodel Keterangan boleh diben bagi menunjukkan yang mana yang dimaksudkan hendak dijualnya 99. seorang pemahat. ungkapan asing. Siapa yang boleh memberi keterangan mengenai perjanjian yang memvariasikan terma-terma dokumen. tetapi tanah itu tidak di X Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta bagi menunjukkan tanah mana yang dimaksudkan hendak dijualnya 98. singkatan kata dan perkataan-perkataan yang digunakan untuk maksud istimewa A. dll.

Beban bukti di dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang mungkin gagal sekiranya tidak ada langsung keterangan diben oleh mana-mana pihak 560 . tertakluk kepada mana-mana undangundang bertulis. Pentafsiran wasiat. mestilah membuktikan bahawa fakta-fakta ltu ada (2) Apabila seseorang tenkat untuk membuktikan adanya sesuatu fakta.100. Pulau Pinang. Tiada apa-apa jua dalam seksyen 91 hingga 99 boleh menyentuh pentafsiran wasiat. Pada siapa terletaknya beban bukti. dengan bergantung pada adanya fakta-fakta yang ditegaskan olehnya. maka adalah dikatakan bahawa beban bukti terletak pada orang ltu. Beban bukti. ditafsirkan mengikut rukun pentafsiran yang berkenaan dengannya jika wasiat-wasiat ltu ditafsirkan dalam Mahkamah Keadilan di England. (1) Barang siapa berkehendakkan mahkamah memben penghakiman tentang apa-apa hak atau liabihti di sisi undang-undang. BAHAGIAN III PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN BAB VII BEBAN BUKTI 101. tetapi dalam Negen-Negen Melaka. seksyenseksyen ltu hendaklah. MISALAN (a) A berkehendakkan mahkamah memben penghakiman supaya B dihukum kerana suatu jenayah yang dikatakan oleh A telah dilakukan oleh B A mestilah membuktikan bahawa B telah melakukan jenayah ltu (b) A berkehendakkan mahkamah memberi penghakiman yang dia berhak ke atas tanah yang ada dalam mihk B dengan alasan fakta yang ditegaskan oleh A sebagai benar tetapi dmafikan oleh B A mestilah membuktikan tentang adanya fakta-fakta ltu 102. Sabah dan Sarawak atau mana-mana danpadanya.

laitu bapa B Sekiranya tiada apa-apa keterangan diben oleh mana-mana pihak. tetapi B berkata bahawa penyempurnaan bon ltu telah didapati secara fraud yang mana dinafikan oleh A Sekiranya tiada apa-apa keterangan diben oleh mana-mana pihak. telah diben kepada A menurut wasiat C. Beban bukti mengenai fakta tertentu. beban bukti terletak pada B 103.MISALAN (a) A mendakwa B untuk mendapatkan tanah yang ada dalam mihk B dan yang. melainkan jika ada diperuntukkan oleh mana-mana undang-undang bahawa bukti mengenai fakta ltu terletak pada mana-mana orang tertentu MISALAN (a) A mendakwa B kerana mencun dan berkehendakkan mahkamah mempercayai bahawa B telah mengaku kepada C yang dia telah mencun A mestilah membuktikan pengakuan ltu (b) B berkehendakkan mahkamah mempercayai bahawa pada masa berkenaan ltu dia berada di suatu tempat lain Dia mestilah membuktikannya 104. Beban bukti mengenai sesuatu fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan mahkamah mempercayai tentang adanya fakta ltu. Beban membuktikan fakta yang dikehendaki dibuktikan supaya keterangan boleh diterima. sebagaimana ditegaskan oleh A. A akan berjaya oleh kerana bon ltu tidak dipertikaikan dan fraud ltu tidak terbukti Oleh yang demikian. maka B akan berhak memilikinya Oleh yang demikian beban bukti terletak pada A (b) A mendakwa B untuk mendapatkan wang yang kena dibayar atas suatu bon Penyempurnaan bon ltu adalah diakui. terletak pada orang yang hendak memben keterangan ltu 561 . Beban membuktikan sesuatu fakta yang perlu dibuktikan untuk membolehkan seseorang memben keterangan mengenai sesuatu fakta lain.

Apabila sesuatu fakta ltu diketahui khas oleh seseorang. Beban membuktikan fakta yang diketahui khas. terletak pada orang ltu. Apabila seseorang dituduh atas sesuatu kesalahan. atau dalam mana-mana kecualian khas atau proviso yang terkandung dalam mana-mana bahagian lain Kanun ltu. beban membuktikan adanya hal keadaan yang menjadikan kes ltu termasuk dalam mana-mana kecualian am Kanun Keseksaan. Beban membuktikan bahawa kes tertuduh termasuk dalam kecualian. atau dalam mana-mana undang-undang yang mentaknfkan kesalahan ltu. maka beban membuktikan fakta ltu terletak padanya 562 . dengan sengaja menyebabkan cedera parah hendaklah dikenakan hukuman-hukuman tertentu A dipertuduh menyebabkan cedera parah dengan sengaja di bawah seksyen 325 Beban membuktikan hal keadaan yang menjadikan kes ltu termasuk dalam seksyen 335 terletak pada A 106.M1SALAN (a) A hendak membuktikan suatu akuan nazak yang dibuat oleh B A mestilah membuktikan kematian B (b) A hendak membuktikan dengan keterangan sekunder kandungan suatu dokumen yang telah hilang A mestilah membuktikan bahawa dokumen ltu telah hilang 105. kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh seksyen 335. dan mahkamah hendaklah menganggapkan hal keadaan tersebut ltu sebagai tidak ada MISALAN (a) A yang dituduh melakukan pembunuhan mengatakan bahawa oleh sebab akalnya tak sempuma dia telah tidak mengetahui keadaan perbuatannya ltu Beban bukti terletak pada A (b) A yang dituduh melakukan pembunuhan mengatakan bahawa oleh sebab provokasi besar dan mengejut dia telah tidak dapat mengawal dinnya Beban bukti terletak pada A (c) Seksyen 325 Kanun Keseksaan ada memperuntukkan bahawa barang siapa.

tuan tanah dan tenan. Apabila soalnya mlah sama ada seseorang ltu masih hidup atau telah mati. tuan tanah dan tenan. beban membuktikan tujuan ltu terletak padanya (b) A dipertuduh menaiki keretapi tanpa tiket Beban membuktikan yang dia mempunyai tiket terletak padanya 107. dan dibuktikan bahawa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang-orang yang sepatutnya mendengar khabarnya jika dia masih hidup. Beban membuktikan bahawa orang yang telah tidak didengari apa-apa khabar selama tujuh tahun masih hidup. dan dibuktikan bahawa orang ltu masih hidup dalam masa tiga puluh tahun. terletak pada orang yang menegaskannya 110. Beban bukti mengenai keempunyaan. atau prinsipal dan ejen. beban membuktikan yang dia telah mati terletak pada orang yang menegaskannya 108. dan telah dibuktikan bahawa mereka telah bertmdak sedemikian. prinsipal dan ejen. beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya 109. Apabila soalnya lalah sama ada seseorang ltu masih hidup atau telah mati.MISALAN (a) Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sesuatu tujuan yang lain danpada tujuan yang dibayangkan oleh jenis dan hal keadaan perbuatan ltu. beban membuktikan yang dia bukan pemunya benda ltu terletak pada orang yang menegaskan bahawa dia bukan pemunyanya 563 . beban membuktikan bahawa mereka masing-masing tidak mempunyai pertalian atau telah terhenti danpada mempunyai pertalian antara satu sama lain. Apabila soalnya lalah sama ada orang-orang ltu adalah pekongsi. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa tiga puluh tahun. Apabila soalnya lalah sama ada seseorang adalah pemunya apaapa benda yang dibuktikan sebagai ada di dalam miliknya. Beban bukti mengenai pertalian dalam kes-kes pekongsi.

Jika ada soal tentang ketulusan sesuatu transaksi antara pihakpihak. kelakuan manusia dan urusan awam dan persendinan. melainkan jika boleh dibuktikan bahawa pihak-pihak yang berkahwin ltu tidak mempunyai akses antara satu sama lain pada bila-bila masa jua pun yang boleh melahirkannya 113. beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada pihak yang berada dalam kedudukan kepercayaan aktif ltu. Kelahiran dalam masa perkahwinan adalah bukti muktamad tentang kesahtarafan. hendaklah menjadi bukti muktamad bahawa orang ltu adalah anak sahtaraf lelaki tersebut. setelah memben pertimbangan terhadap perjalanan biasa penstiwa alam. satu danpadanya berada dalam kedudukan kepercayaan aktif dengan pihak yang satu lagi ltu.111. Fakta bahawa seseorang telah dilahirkan dalam masa lbunya masih meneruskan perkahwinannya yang sah dengan seseorang lelaki. Maka hendaklah menjadi suatu anggapan undang-undang yang tak boleh dipatah bahawa seseorang budak lelaki yang berumur di bawah tiga belas tahun tak berupaya melakukan rogol 114. Anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah 13 tahun tak berupaya melakukan rogol. Bukti ketulusan dalam transaksi-transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif. atau dalam masa dua ratus lapan puluh hari selepas perkahwinan ltu dibubarkan lbunya masih belum berkahwin lagi. Mahkamah boleh menganggap kewujudan sesuatu fakta tertentu. Mahkamah boleh menganggap kewujudan apa-apa fakta yang difikirkannya mungkin telah berlaku. dalam hubungannya dengan fakta-fakta mengenai hal tertentu ltu 564 . MISALAN (a) Ketulusan sesuatu jualan oleh seorang klien kepada peguamnya dipersoalkan dalam suatu guaman yang dibawa oleh klien ltu Beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada peguam ltu (b) Ketulusan sesuatu jualan oleh seorang anak yang baharu cukup umur kepada bapanya dipersoalkan dalam suatu guaman yang dibawa oleh anaknya Beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada bapanya 112.

seorang yang sama baik wataknya. (/) bahawa perjalan biasa urusan telah dnkuti dalam hal-hal tertentu. (d) bahawa sesuatu benda atau keadaan benda adalah masih wujud jika lanya dibuktikan sebagai wujud dalam tempoh yang lebih singkat daripada tempoh yang benda atau keadaan benda ltu biasanya terhenti wujud. melainkan jika dia boleh menerangkan bagaimana barang ltu berada dalam mihknya. (II) 565 . (g) bahawa keterangan yang boleh dikemukakan tetapi tidak dikemukakan. seorang yang berwatak terpuji. mengenai misalan (b) — A. yang juga mengambil bahagian dalam mengatur jentera ltu. tanggungannya ltu telah diselesaikan Tetapi mahkamah hendaklah juga memben perhatian kepada faktafakta berikut dalam memmbangkan sama ada maksim-maksim ltu boleh dipakai atau tidak bagi sesuatu kes di hadapannya (I) mengenai misalan (a) — seorang pekedai ada di dalam tempat wangnya wang nnggit yang bertanda sejurus selepas wang ltu dicun dan dia tidak dapat menerangkan dengan tepatnya bagaimana wang ltu ada dalam mihknya tetapi dia sentiasa menenma wang nnggit dalam perjalanan urusannya. (e) bahawa tindakan kehakiman dan tindakan rasmi telah disempurnakan menurut peraturan. jawapannya jika diben tidak akan memben manfaat kepadanya. menerangkan dengan tepatnya apa yang telah dilakukan serta mengaku dan menghuraikan kelalaian bersama A dan dinnya. (b) bahawa seseorang rakan sejenayah sememangnya tidak boleh dipercayai melainkan jika disokong oleh butir-butir material. tidak akan memben manfaat kepada orang yang mengemukakannya. (h) bahawa jika seseorang enggan menjawab sesuatu soalan yang dia tidak terpaksa menjawab di sisi undang-undang. (0 bahawa apabila sesuatu dokumen yang mewujudkan sesuatu tanggungan ada di dalam tangan orang yang menanggungnya.MISALAN Mahkamah boleh menganggap— (a) bahawa seseorang yang ada dalam mihknya barang-barang cun selepas sahaja barang-barang ltu dicun adalah pencun barang-barang ltu ataupun telah menenma barang-barang ltu dengan mengetahuinya sebagai barang-barang cun. (c) bahawa sesuatu bil pertukaran yang telah ditenma atau diendors telah ditenma atau diendors bagi balasan yang cukup. jika dikemukakan. dibicarakan kerana menyebabkan kematian seseorang dengan suatu perbuatan cuai dalam mengatur suatu jentera B .

penenmanya. (vin) mengenai misalan (g) — seseorang enggan mengemukakan suatu dokumen yang ada kaitan dengan suatu kontrak yang tak begitu penting yang berasaskannya dia didakwa. perbuatan atau omitan. B dan C . orang yang mengeluarkan suatu bil pertukaran.(in) mengenai misalan (b) — suatu jenayah adalah dilakukan oleh beberapa orang A . Estopel. telah disempurnakan dalam hal keadaan luar biasa. (IV) mengenai misalan (c) — A. dengan akuan. tetapi perjalanan biasa pos telah terganggu oleh kekacauan. lalah seorang yang mahir dalam urusan permagaan B . (vi) (vn) mengenai misalan (/) — soalnya lalah sama ada suatu surat telah ditenma Adalah ditunjukkan bahawa surat ltu telah diposkan. sengaja menyebabkan atau membiarkan seorang lain mempercayai sesuatu perkara sebagai benar dan bertmdak atas kepercayaan ltu. yang mungkin telah mengubah alirannya. tetapi dokumen ltu mungkin juga melukakan perasaan dan mencemarkan reputasi keluarganya. Apabila seorang telah. 566 . (x) tentang misalan (?) — suatu bon ada dalam milik orang yang menanggungnya. tetapi jawapan kepada soalan ltu mungkin menyebabkan kerugian kepadanya dalam perkara yang tidak ada hubungan dengan apa yang ditanya. tetapi adalah diketahm bahawa banjir telah berlaku dalam masa ltu. telah ditangkap di tempat berlakunya jenayah ltu dan ditahan di tempat-tempat yang berasingan dan satu dengan lain Tiap-tiap seorang menerangkan hal jenayah ltu dengan memperhbatkan D dan keterangan ltu menyokong satu sama lain dalam keadaan yang menunjukkan bahawa tidak mungkin sekali ada pakatan terlebih dahulu. lalah seorang muda lagi tak berpengetahuan yang berada di bawah pengaruh A sepenuhnya. tiga orang daripada penjenayah ltu. (IX) mengenai misalan (h) — seseorang enggan menjawab suatu soalan yang dia tidak terpaksa menjawabnya di sisi undangundang. (v) mengenai misalan (d) — adalah dibuktikan bahawa suatu sungai telah mengahr mengikut suatu aliran tertentu lima tahun dahulu. yang keteraturannya menjadi soal. tetapi hal keadaan kes ltu menunjukkan bahawa dia mungkin telah mencunnya BAB VIII ESTOPEL 115. mengenai misalan (e) — suatu tindakan kehakiman.

Estopel tenan dan estopel penerima izin orang yang memiliki harta tak alih. (2) Seseorang bailee. ejen atau penerima izin itu boleh menunjukkan bahawa dia terpaksa menyerahkan manamana barang itu kepada seseorang lam yang berhak terhadap barang-barang itu selain daripada bailor. Estopel penerima bil pertukaran. pnnsipal atau pemben izin yang telah mengamanahkan apa-apa barang kepada sesiapa jua danpada mereka berhak atas barang-barang itu pada masa barang-barang itu diamanahkan Dengan syarat bahawa seseorang bailee. bailee atau penerima izin. dan seseorang yang menduduki sesuatu harta tak alih dengan izin orang yang memilikmya tidak dibenar menafikan bahawa orang itu mempunyai hak terhadap pemilikan itu pada masa lzm itu diben. dalam masa tenansi ltu masih berterusan. 117. (1) Seseorang penerima sesuatu bil pertukaran tidak dibenar menafikan bahawa penyuruhbayar bil itu ada kuasa menyuruhbayar atau mengendorskannya.yang jika tidak kerana kepercayaan ltu. orang tersebut tidak akan bertindak sedemikian. maka orang ltu atau wakilnya dari segi kepentingan tidaklah dibenarkan dalam apa-apa guaman atau presiding antaranya dengan orang tersebut ltu atau wakilnya dan segi kepentingan menafikan kebenaran ltu MISALAN A dengan sengaja dan secara palsu menyebabkan B mempercayai bahawa suatu tanah tertentu dipunyai oleh A dan dengan demikian ltu mendorong B supaya membeh dan membayar harga tanah ltu Kemudiannya tanah ltu menjadi harta A dan A meminta supaya jualan ltu dibatalkan atas alasan bahawa pada masa jualan ltu dilakukan dm tidak mempunyai hak Dia tidaklah dibenar membuktikan yang dia tidak mempunyai hak 116. ejen atau penerima izin tidak dibenar menafikan bahawa bailor. pnnsipal atau pemben 567 . Seseorang tenan harta tak alih. bahawa tuan tanah tenan itu mempunyai hak terhadap harta tak alih itu pada permulaan tenansinya. atau seseorang yang menuntut melalui tenan itu tidak dibenar menafikan.

mendapat barang-barang ltu danpada seseorang lain yang telah menuntut barang-barang tersebut danpada bailee. seperti misalnya. kerana penyakit. ejen atau penenma izin ltu Huraian — Penenma sesuatu bil pertukaran boleh menafikan bahawa bil ltu telah sebenarnya disuruh bayar oleh orang yang dikatakan telah menyuruhbayarnya BAB IX SAKSI 118. Huraian — Seseorang yang sakit otak atau seseorang gila bukanlah tak kompeten untuk memben keterangan melainkan jika oleh kerana keadaannya. dengan tuhsan atau isyarat. atau oleh apa-apa sebab lain yang seumpamanya. dia tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya atau tidak dapat memberi jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan ltu 119. dan suami atau isten kepada mana-mana pihak dalam guaman ltu. ejen atau penenma izm. terlalu tua. atau bahawa bailor. adalah saksi-saksi kompeten. (1) Seseorang saksi yang tidak dapat bercakap boleh memberi keterangannya dengan apa-apa cara lain yang dengannya keterangan ltu mudah difahami. (1) Dalam semua prosidmg sivil. sama ada penyakit tubuh atau penyakit otak.lzm ltu. tetapi tuhsan ltu mestilah dituhs dan lsyarat ltu dibuat dalam mahkamah terbuka (2) Keterangan yang diben sedemikian hendaklah disifatkan sebagai keterangan hsan 120. Pihak-pihak dalam guaman sivil dan isteri dan suami. pihak-pihak dalam guaman ltu. 568 . Semua orang adalah kompeten memben keterangan melainkan jika mahkamah berpendapat bahawa mereka tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka atau tidak dapat memben jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan ltu oleh kerana umurnya terlalu muda. Saksi bisu. Siapa boleh memberi keterangan. pnnsipal atau pemberi lzm ltu telah secara salah dan tanpa memberi notis kepada bailee.

Komunikasi dalam tempoh perkahwinan. kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi. berkata bahawa suatu deposisi telah diambil secara tak wajar oleh B . 121. seseorang Hakim Mahkamah Sesyen atau seseorang Majistret tidak boleh dipaksa menjawab apa-apa soalan mengenai kelakuannya sendiri dalam mahkamah sebagai Hakim. tertuduh adalah saksi kompeten bagi pihak dinnya sendm. MISALAN (a) A. mahkamah boleh menghadkan pemenksaan balas ltu setakat yang difikirkannya wajar. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret ltu atau mengenai apa-apa jua yang sampai pada pengetahuannya dalam mahkamah sebagai Hakim. dan juga orang ltu tidak dibenar mendedahkan apa-apa 569 . Hakim. Seseorang yang bensten atau bersuami atau telah bensteri atau bersuami tidak boleh dipaksa mendedahkan apa-apa komunikasi yang telah dibuat kepadanya dalam masa dia bensteri atau bersuami oleh isten atau suaminya atau oleh bekas isten atau bekas suaminya. Majistret yang menghukum supaya dia dibicarakan di Mahkamah Tinggi B tidak boleh dipaksa menjawab soalan-soalan mengenai mi kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi (b) A dituduh di hadapan Mahkamah Sesyen kerana memben keterangan palsu di hadapan B . seorang Hakim Mahkamah Sesyen B tidak boleh dipaksa mengatakan apa yang telah katakan oleh A kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi (c) A dituduh atas percubaan hendak membunuh seorang pegawai polls dalam masa perbicaraannya di hadapan B . seorang Hakim Mahkamah Tinggi B boleh dipenksa mengenai apa yang telah berlaku 122. tetapi dia boleh dipenksa mengenai hal-hal lain yang telah berlaku di hadapannya tatkala dia menjalankan tugasnya sedemikian. apabila dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi. dengan syarat bahawa.(2) Dalam presiding jenayah terhadap seseorang. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret. Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret. Seseorang Hakim dan. walaupun pemenksaan balas yang dicadangkan ltu mungkin boleh dibenarkan bagi mana-mana saksi lain. suami atau isten orang ltu adalah masing-masingnya saksi kompeten (3) Dalam prosiding jenayah. setakat mana pemenksaan balas ltu berhubungan dengan kebolehpercayaan tertuduh ltu. dan boleh memben keterangan dengan cara yang sama dan mempunyai kesan dan akibat y ang sama seperti manamana saksi lain.

walau bagaimanapun. Tiada sesiapa jua boleh dibenar mengemukakan apa-apa rekod rasmi yang tidak disiarkan yang berhubungan dengan hal-ehwal Negara. jika ketua jabatan ltu memperakui bahawa pendedahan ltu tidak akan menjejaskan kepentingan awam. dan kawalan Ketua Menten jika berkenaan dengan Kerajaan Negen 124. Seseorang pegawai awam tidak boleh dipaksa mendedahkan komunikasi yang dibuat kepadanya secara rasmi dan sulit apabila difikirkannya kepentingan awam akan terjejas dengan pendedahan ltu Dengan syarat bahawa mahkamah boleh menghendaki ketua jabatan pegawai ltu memperakui secara bertulis sama ada atau tidak pendedahan ltu akan memudaratkan kepentingan awam dan. kecuali dengan kebenaran pegawai yang menjadi ketua jabatan yang berkenaan. kecuali dalam guaman suami-isten atau dalam prosidmg di mana seseorang yang bensten atau bersuami didakwa kerana sesuatu kesalahan jenayah yang dilakukan terhadap isteri atau suaminya 123.komunikasi ltu melainkan jika orang yang telah membuat komumkasi ltu atau wakilnya dari segi kepentingan mengizinkan. dan seseorang pegawai hasil tidak boleh dipaksa mengatakan dan mana dia telah mendapat apa-apa maklumat mengenai perlakuan sesuatu kesalahan terhadap hasil awam atau terhadap undangundang eksais Huraian — "pegawai hasil" dalam seksyen mi ertinya seseorang pegawai yang bekerja dalam atau berkenaan dengan urusan sesuatu cawangan hasil awam 570 . Keterangan mengenai hal-ehwal Negara. Komunikasi rasmi. atau memben apa-apa keterangan yang didapati danpadanya. maka pegawai ltu hendaklah mendedahkan komunikasi ltu 125. dengan tertakluk. Seseorang Hakim Mahkamah Sesyen. yang akan memben atau tidak akan memben kebenaran ltu sebagaimana difikirkannya patut. Maklumat mengenai perlakuan kesalahan. Majistret atau pegawai pohs tidak boleh dipaksa mengatakan dan mana dia telah mendapat apa-apa maklumat mengenai perlakuan sesuatu kesalahan. kepada kawalan Menten jika berkenaan dengan jabatan Kerajaan Malaysia.

(2) Adalah tak matenal sama ada perhatian peguambela ltu telah diarah atau tidak diarahkan kepada fakta ltu oleh atau bagi pihak kliennya Huraian — Kewajipan yang dinyatakan dalam seksyen mi berterusan walaupun pengkhidmatan tersebut telah terhenti MISALAN (a) A. untuk membelanya Dalam perjalanan presiding ltu B didapati bahawa suatu catatan telah dibuat di dalam 571 .126. seorang peguambela. seorang klien. atau mendedahkan apaapa nasihat yang telah diberi olehnya kepada kliennya dalam masa dan bagi maksud dia digunakhidmat sedemikian: Dengan syarat bahawa tiada apa-apa jua dalam seksyen mi boleh mehndungi dan didedahkan— (a) apa-apa komunikasi ltu yang dibuat bagi membolehkan tercapainya apa-apa maksud yang menyalahi undangundang. menggunakhidmat B . (1) Seseorang peguambela tidak boleh pada bila-bila masa dibenar. berkata kepada B . seorang peguambela "Saya hendak mengambil milik harta dengan menggunakan suatu suratikatan yang dipalsukan dan berasaskannya saya mmta tuan mendakwa " Komunikasi mi yang dibuat bagi membolehkan tercapainya satu maksud jenayah tidaklah dilmdungi dan didedahkan (c) A . maka komunikasi mi adalah dihndungi dan didedahkan (b) A . seorang klien. (b) apa-apa fakta yang diketahui oleh seseorang peguambela dalam penjalanan pengkhidmatannya sedemikian yang menunjukkan bahawa sesuatu jenayah atau fraud telah dilakukan sejak dia mula digunakhidmat. seorang peguambela "Saya telah melakukan pemalsuan dan saya minta tuan membela saya " Oleh kerana membela seseorang yang diketahui bersalah bukanlah suatu maksud jenayah. Komunikasi profesional. mendedahkan apa-apa komunikasi yang telah diberi kepadanya dalam masa dan bagi maksud dia digunakhidmat sebagai peguambela ltu oleh atau bagi pihak kliennya. atau menyatakan kandungan atau keadaan sesuatu dokumen yang telah diketahuinya dalam masa dan bagi maksud pengkhidmatan profesionalnya. yang dipertuduh atas kesalahan penggelapan. melainkan dengan persetujuan nyata kliennya. berkata kepada B .

dan catatan ltu tidak ada dalam buku tersebut pada masa pengkhidmatannya bermula Oleh kerana mi adalah suatu fakta yang telah didapati oleh B dalam masa penjalanan pengkhidmatannya.buku akaun A. atau apa-apa dokumen lain yang menurutnya dia memegang apa-apa harta sebagai pemegang sandaran atau peme572 . Pengemukaan suratikatan hakmilik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak. maka fakta ltu tidaklah dihndungi dan didedahkan 127. jika tidak kerana soalan itu peguambela itu tidak bebas mendedahkannya. Komunikasi sulit dengan penasihat undang-undang. (1) Seseorang saksi yang tidak menj adi pihak dalam guaman tidak boleh dipaksa mengemukakan dokumen hakmiliknya mengenai apa-apa harta. Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa. dia hendaklah disifatkan sebagai telah bersetuju terhadap pendedahan itu hanya jika dia menyoal peguambela itu mengenai perkara-perkara yang mana. 129. Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa dan bagi keram atau pengkhidmat peguambela 128. maka dia tidak boleh disifatkan dengan yang demikian ltu sebagai telah bersetuju terhadap pendedahan seperti yang tersebut dalam seksyen 126. 130. dan fakta ltu menunjukkan bahawa suatu fraud telah dilakukan setelah prosiding ltu bermula. dan jika mana-mana pihak dalam guaman atau presiding memanggil mana-mana peguambela ltu sebagai saksi. sama ada atas kehendaknya sendin atau selainnya. Jika mana-mana pihak dalam guaman memben keterangan dalam guaman ltu. mempertanggungkan A dengan jumlah wang yang dikatakan telah digelapkan ltu. tetapi tidak mengenai manamana komunikasi lain. dan dalam hal yang demikian dia boleh dipaksa mendedahkan apa-apa komunikasi yang pada hemat mahkamah perlu diketahm bagi menghuraikan apa-apa keterangan yang telah diberi olehnya. dll. Keistimewaan tidak terlepas jika keterangan diberi secara sukarela. Tiada sesiapa jua boleh dipaksa mendedahkan kepada mahkamah apa-apa komunikasi sulit yang telah berlaku antaranya dengan penasihat profesional undang-undangnya melainkan jika dia menawarkan dirinya sebagai saksi.

atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung melibatkannya dalam jenayah. (1) Seseorang saksi tidak boleh dikecuahkan daripada menjawab apa-apa soalan mengenai apa-apa perkara yang relevan dengan perkara ISU dalam sesuatu guaman. melainkan jika orang yang kemudian tersebut ltu mengizinkan dokumen ltu dikemukakan. kecuali sebagaimana diperuntukkan oleh undangundang keterangan berhubungan dengan buku-buku banker 131. dan juga tiada sesiapa yang boleh enggan mengemukakan sesuatu dokumen boleh dipaksa memben keterangan lisan mengenai kandungan dokumen ltu 132. Tiada sesiapa jua boleh dipaksa mengemukakan dokumen yang ada dalam miliknya yang seseorang lain boleh enggan mengemukakan jika dokumen ltu ada dalam miliknya. atas alasan bahawa jawapan kepada soalan itu akan melibatkannya dalam jenayah. Saksi tidak dikecualikan daripada menjawab soalan atas alasan bahawa jawapan itu akan melibatkannya dalam jenayah. Pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memilikinya boleh enggan mengemukakannya. yang tak relevan dengan atau tak matenal bagi kes pihak yang menghendaki pengemukaan dokumen ltu (3) Sesuatubank tidakboleh dipaksamengemukakan buku-bukunya dalam mana-mana presiding undang-undang yang bank ltu tidak menjadi pihak.gang gadaijanji. atau bahawa jawapan itu akan membuktikan atau mungkin membuktikan yang dia berhutang atau selainnya tertakluk kepada guaman sivil oleh Kerajaan Malaysia atau oleh mana-mana Kerajaan Negen atau oleh seorang lain 573 . atau apa-apa dokumen yang pengemukaannya mungkin akan mehbatkannya dalam jenayah. kecuali bagi maksud pengenalan. melainkan jika dia telah bersetuju cara bertulis untuk mengemukakannya dengan orang yang menghendaki pengemukaan dokumen ltu atau dengan seseorang lain yang melaluinya dia menuntut (2) Seseorang saksi yang menjadi pihak dalam guaman tidak terikat mengemukakan apa-apa dokumen yang ada dalam milik atau di bawah kuasanya. atau bahawa jawapan itu akan mendedahkan atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung mendedahkan saksi itu kepada apa jua jenis penalti atau lucuthak. atau dalam sesuatu presiding sivil atau jenayah.

tetapi sebaliknya diambil dan dituhskan menurut seksyen 269 Kanun Prosedur Jenayah bagi Negen-Negen Melayu Bersekutu hendaklah disifatkan sebagai suatu deposisi dalam erti seksyen ltu: Dengan syarat bahawa. Keterangan seseorang kanak-kanak yang masih muda. mahkamah hendaklah menghuraikan kepada saksi ltu maksud subseksyen (2). keterangannya boleh ditenma. 133. Tiada apa-apa bilangan tertentu mengenai saksi dikehendaki dalam sesuatu kes untuk membuktikan sesuatu fakta 574 . seseorang kanak-kanak yang masih muda yang dipanggil sebagai saksi adalah pada pendapat mahkamah tidak faham apa sebenarnya suatu sumpah ltu. Rakan sejenayah. dalam sesuatu prosiding terhadap seseorang kerana sesuatu kesalahan. Bilangan saksi. Seseorang rakan sejenayah adalah saksi yang kompeten terhadap orang tertuduh. jika keterangan yang ditenma menurut seksyen mi diben bagi pihak pendakwa. atau boleh dibuktikan terhadapnya dalam sesuatu prosiding jenayah. Jika. dia telah cukup akal bagi membolehkan keterangannya ditenma. (3) Sebelum memaksa seseorang saksi menjawab sesuatu soalan yang jawapannya akan mehbatkannya dalamjenayah atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung mehbatkannya dalam jenayah. walaupun diben dengan tidak mengangkat sumpah. dan sesuatu sabitan bukanlah tak sah di sisi undang-undang semata-mata oleh sebab sabitan ltu terbit dan testimom tak disokong yang diben oleh seorang rakan sejenayah 133A. dan keterangannya. walaupun diben dengan tidak mengangkat sumpah. jika.(2) Tiada apa-apa jawapan yang seseorang saksi dipaksa oleh mahkamah supaya membennya boleh menyebabkan dia ditangkap atau didakwa. tertuduh ltu tidak boleh disabitkan atas kesalahan ltu melainkan jika keterangan ltu disokong dengan keterangan-keterangan material lain yang menyokong keterangan tersebut dan mehbatkannya 134. dan dia faham tentang kewajipan bercakap benar. kecuali pendakwaan kerana memben keterangan palsu melalui jawapan ltu. pada pendapat mahkamah.

dan sekiranya tiada undang-undang sedemikian. Susunan bagi pengemukaan dan pemeriksaan saksi. (1) Apabila salah satu pihak bercadang hendak memben keterangan mengenai sesuatu fakta. melainkan jika pihak ltu sanggup membuktikan fakta itu dan mahkamah puas hati dengan kesanggupan ltu (3) Jika kerelevanan sesuatu fakta yang dikatakan bergantung kepada terbuktinya terlebih dahulu suatu fakta lain yang dikatakan. dan mahkamah hendaklah menenma keterangan ltu jika difikirkannya bahawa fakta ltu. akan menjadi relevan. maka susunan ltu hendaklah menurut budi bicara mahkamah 136. sama ada membenarkan keterangan mengenai fakta yang pertama itu diberi sebelum fakta yang kedua itu dibuktikan. mahkamah bolehlah bertanya kepada pihak yang bercadang hendak memben keterangan ltu bagaimana fakta yang dikatakan ltu.BAB X PEMERIKSAAN SAKSI 135. Susunan bagaimana saksi-saksi dikemukakan dan dipenksa hendaklah menurut undang-undang dan amalan yang ada pada masa ltu berhubungan dengan acara sivil dan jenayah masingmasing. MISALAN (a) Adalah dicadang untuk membuktikan suatu pernyataan mengenai suatu fakta relevan yang telah dibuat oleh seseorang yang dikatakan telah mati. dan tidak selainnya (2) Jika fakta yang dicadang hendak dibuktikan ltu adalah satu fakta yang keterangan mengenainya boleh ditenma hanya setelah sesuatu fakta lain dibuktikan. jika dibuktikan. Mahkamah akan memutuskan kebolehterimaan keterangan. menurut budi bicaranya. jika dibuktikan. laitu suatu pernyataan yang relevan menurut seksyen 32 Fakta bahawa orang itu telah mati mestilah dibuktikan oleh orang yang bercadang hendak membuktikan pernyataan itu sebelum keterangan diberi mengenai pernyataan tersebut 575 . akan menjadi relevan. maka mahkamah boleh. ataupun menghendaki supaya keterangan diberi mengenai fakta yang kedua itu sebelum keterangan diberi mengenai fakta yang pertama itu. maka fakta yang kemudian tersebut ltu mestilah dibuktikan sebelum keterangan diben mengenai fakta yang pertama tersebut ltu.

dengan mengetahui harta itu telah dicun Adalah dicadang untuk membuktikan bahawa dia telah menafikan yang harta itu ada dalam mihknya Kerelevanan penafian itu bergantung pada identiti harta itu Mahkamah boleh. kemudiannya pula.(b) Adalah dicadang untuk membuktikan kandungan suatu dokumen yang dikatakan telah hilang dengan mengemukakan salinannya Fakta bahawa dokumen asal ltu telah hilang mestilah dibuktikan oleh orang yang bercadang hendak mengemukakan salinan dokumen tersebut sebelum salinan ltu dikemukakan (c) A dituduh menenma harta cun. tetapi pemenksaan balas bdak perlu dihadkan kepada fakta-fakta yang telah diben sebagai keterangan oleh saksi itu dalam pemeriksaan utamanya. Susunan pemeriksaan dan arahan bagi pemeriksaan semula. C dan D ) yang mesti dibuktikan sebagai ada sebelum fakta (A) itu boleh disjfatkan sebagai sebab atau kesan fakta isu itu Mahkamah boleh sama ada membenarkan A dibuktikan sebelum B . dipenksa semula jika dikehendaki sedemikian oleh pihak yang telah memanggil mereka (2) Pemeriksaan dan pemenksaan balas mestilah berhubungan dengan fakta relevan. (2) Pemenksaan seseorang saksi oleh pihak lawan hendaklah disebut pemenksaan balasnya (3) Jika seseorang saksi telah dipenksa balas dan kemudiannya dipenksa oleh pihak yang telah memanggilnya. kemudiannya. Pemeriksaan utama. (1) Pemeriksaan seseorang saksi oleh pihak yang memanggilnya hendaklah disebut pemenksaan utamanya. pemeriksaan balas. menurut budi bicaranya sama ada menghendaki harta itu dicamkan sebelum penafian mihk itu dibuktikan atau membenarkan penafian milik itu dibuktikan sebelum harta itu dicamkan (d) Adalah dicadang untuk membuktikan suatu fakta (A) yang dikatakan telah menjadi sebab atau kesan sesuatu fakta ISU Terdapat beberapa fakta perantaraan (B . maka pemenksaan itu hendaklah disebut pemeriksaan semulanya 138. (1) Saksi-saksi hendaklah mula-mulanya dipenksa utama. pemeriksaan semula. C dan D dibuktikan sebelum membenarkan A dibuktikan 137. C dan D dibuktikan ataupun boleh menghendaki supaya B . dipenksa balas jika dikehendaki sedemikian oleh pihak lawan. 576 .

(3) Pemenksaan semula hendaklah diarahkan kepada penghuraian perkara-perkara yang disebut di dalam pemenksaan balas. Saksi-saksi mengenai watak. Apa-apa soalan yang menyarankan jawapan yang hendak atau yang dyangka akan didapati oleh orang yang mengemukakannya atau apa-apa soalan yang menyarankan fakta-fakta pertikaian yang mengenainya saksi ltu dipanggil untuk memben keterangan. mengikut mana yang berkenaan. (2) Mahkamah hendaklah membenarkan soalan memimpin mengenai perkara pengenalan atau perkara yang tidak dipertikaikan. jika dibantah oleh pihak lawan. 577 . dan jika mahkamah membenarkan dermkian ltu. ditanya dalam pemeriksaan utama atau dalam pemeriksaan semula. Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya. adalah disebut soalan memimpin 142. dengan kebenaran mahkamah. suatu perkara baru dikemukakan di dalam pemenksaan semula. Saksi-saksi mengenai watak boleh dipenksa balas dan dipenksa semula 141. Soalan memimpin. maka pihak-pihak berkenaan adalah berhak memenksa balas selanjutnya dan memenksa semula selanjutnya. maka pihak lawan boleh selanjutnya memenksa balas atas perkara ltu (4) Mahkamah boleh dalam segala hal membenarkan seseorang saksi dipanggil semula sama ada untuk pemenksaan utama selanjutnya atau untuk pemenksaan balas selanjutnya. Seseorang yang disaman supaya mengemukakan sesuatu dokumen tidaklah menjadi seorang saksi semata-mata oleh sebab dia mengemukakan dokumen ltu. dan jika. kecuali dengan kebenaran mahkamah. (1) Soalan memimpin tidak boleh. dan dia tidak boleh dipenksa balas melainkan dan sehmgga dia dipanggil sebagai saksi 140. Pemeriksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan dokumen. 139. atau perkara yang pada pendapatnya telah terbukti dengan secukupnya.

143. Bila soalan memimpin boleh ditanya. (1) Soalan memimpin boleh ditanya dalam pemenksaan balas, tertakluk kepada syarat-syarat benkut. (a) soalan ltu tidak boleh mengandungi perkataan-perkataan yang saksi ltu dikehendaki memperkatakan bahk, dan (b) soalan ltu tidak boleh menganggap fakta-fakta yang belum terbukti sebagai telah dibuktikan atau menganggap bahawa jawapan-jawapan tertentu telah diben berlawanan dengan fakta itu (2) Mahkamah boleh, menurat budi bicaranya, melarang soalan memimpin danpada dikemukakan kepada saksi yang menunjukkan kecenderungan kuat atau berat sebelah memihak kepada pihak yang memenksa balas 144. Keterangan mengenai perkara bertulis. Mana-mana saksi boleh ditanya semasa dalam pemenksaan sama ada apa-apa kontrak, pembenan atau Iain-lain pelupusan harta yang mengenamya dia memben keterangan itu ada terkandung dalam sesuatu dokumen, dan jika dia mengatakan ada, atau jika dia hampir-hampir hendak membuat apa-apa pernyataan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang, pada pendapat mahkamah, patut dikemukakan, maka pihak lawan boleh membantah keterangan itu diben sehmgga dokumen itu dikemukakan atau sehingga telah terbukti fakta-fakta yang menghakkan pihak yang telah memanggil saksi itu untuk memben keterangan sekunder mengenamya
Huraian — Seseorang saksi boleh memben keterangan lisan tentang pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh orang-orang lain mengenai kandungan dokumen jika pernyataan-pernyataan itu adalah sendinnya fakta-fakta relevan MISALAN Soalnya lalah sama ada A telah menyerang B C mendeposkan bahawa dia telah mendengar A berkata kepada D "B telah menulis surat menuduh saya mencun dan saya akan membalas dendam terhadapnya" Pernyataan mi adalah relevan sebagai menunjukkan motif serangan itu dan keterangan boleh diben mengenai pernyataan itu walaupun tiada apa-apa keterangan lain diben berkenaan dengan surat itu

578

145. Pemeriksaan balas mengenai pernyataan bertulis terdahulu. (1) Seseorang saksi boleh dipenksa balas mengenai pernyataanpemyataan terdahulu yang dibuat olehnya secara bertulis atau yang diperturunkan secara bertulis, dan relevan dengan perkara-perkara yang dipersoalkan dalam guaman atau presiding dalam mana dia dipenksa balas ltu, tanpa tuhsan ltu ditunjukkan kepadanya atau dibuktikan, tetapi jika dimaksudkan untuk menyangkal saksi ltu dengan tulisan tersebut, maka sebelum tuhsan ltu boleh dibuktikan, perhatian saksi ltu mestilah diarah kepada mana-mana bahagian tulisan ltu yang hendak digunakan bagi maksud menyangkalnya (2) Jika seseorang saksi, apabila dipenksa balas mengenai pernyataan hsan terdahulu yang dibuat olehnya yang relevan dengan perkara-perkara yang dipersoalkan dalam guaman atau prosidmg dalam mana dia dipenksa balas ltu dan yang tak konsisten dengan testimoni yang sedang diberinya, tidak mengaku dengan nyatanya bahawa dia telah membuat pernyataan itu, maka bukti bolehlah diben yang dia telah sebenarnya membuat pernyataan hsan itu; tetapi sebelum bukti boleh diben, hal keadaan pernyataan yang dikatakan itu yang cukup untuk menentukan hal kejadian tertentu itu mestilah disebutkan kepadanya, dan dia mestilah ditanya sama ada dia telah membuat pernyataan itu atau tidak 146. Soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemeriksaan balas. Apabila seseorang saksi boleh dipenksa balas, maka dia bolehlah ditanya, selain dari soalan-soalan yang tersebut dahulu danpada mi, apa-apa jua soalan yang mungkin— (a) menguji ketepatan, kebenaran atau kebolehpercayaannya, (b) menentukan siapa dianya dan apakah taraf hidupnya, atau (c) melemahkan kebolehpercayaannya dengan mencela wataknya, walaupun jawapan kepada soal itu mungkin secara langsung atau tak langsung akan mehbatkannya dalam jenayah, atau boleh mendedahkan atau mungkin secara langsung atau tak langsung mendedahkannya kepada apa-apa penalti atau lucut hak
579

146A.Sekatan-sekatan terhadap keterangan di perbicaraan rogol. Walau apa pun apa-apa yang terkandung dalam Akta mi, dalam prosiding-prosiding berkenaan dengan kesalahan rogol, tiada keterangan dan tiada soalan dalam pemenksaan balas boleh dikemukakan atau ditanya, oleh atau bagi pihak tertuduh, berkenaan dengan kegiatan seksual pengadu dengan mana-mana orang lain selain danpada tertuduh melainkan jika— (a) ia adalah keterangan yang mematahkan, atau suatu soalan yang berkecondongan mematahkan, keterangan mengenai kegiatan seksual pengadu atau ketiadaannya yang dahulunya telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan; (b) 1a adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang misalanmisalan tertentu mengenai kegiatan seksual pengadu yang berkecondongan membuktikan identiti orang yang mempunyai hubungan seksual dengan pengadu pada waktu kejadian yang dinyatakan dalam pertuduhan atau; (c) ia adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang kegiatan seksual yang berlaku pada waktu yang sama dengankegiatan seksual yang menjadi hal perkara pertuduhan, yang mana keterangan atau soalan ltu berhubungan dengan persetujuan yang dikatakan oleh tertuduh dipercayamya telah dibenkan oleh pengadu 147. Bila saksi akan dipaksa menjawab. Jika sesuatu soalan ltu berhubungan dengan suatu perkara yang relevan dengan guaman atau prosiding ltu, maka seksyen 132 hendaklah dipakai baginya 148. Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh dibuat dan bila saksi boleh dipaksa menjawab. (1) Jika sesuatu soalan ltu berhubungan dengan sesuatu perkara yang tak relevan dengan guaman atau prosiding ltu, kecuali setakat mana soalan ltu menyentuh kebolehpercayaan saksi ltu dengan mencela wataknya, maka mahkamah hendaklah memutuskan sama ada saksi ltu boleh dipaksa menjawab soalan itu atau tidak, dan mahkamah boleh, jika difikirkannya tidak patut memaksa saksi itu menjawab soalan itu, mengingatkan saksi itu bahawa dia tidak terpaksa menjawabnya.
580

jika difikirkannya patut. (d) mahkamah boleh. MISALAN (a) Seorang peguambela dibentahu oleh seorang peguambela lain atau suatu sumber yang boleh dipercayai bahawa seorang saksi penting adalah seorang penjudi profesional Ini adalah suatu alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dia seorang penjudi profesional (b) Seorang peguambela dibentahu oleh seorang di dalam mahkamah bahawa seorang saksi penting adalah seorang penjudi profesional Apabila disoal oleh peguambela ltu. mengambil kesimpulan dan keengganan saksi ltu menjawab. mahkamah hendaklah memben perhatian kepada perkara-perkara benkut. informan ltu membenkan sebab-sebab yang memuaskan bagi pernyataan ltu Ini adalah alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dia seorang penjudi profesional (c) Seorang saksi yang tidak diketahui apa-apa pun mengenainya. Tiada apa-apa soalan seperti yang tersebut dalam seksyen 148 boleh buat melamkan jika orang yang bertanya ltu mempunyai alasan-alasan munasabah untuk memikirkan bahawa tomahan yang dibayangkan oleh soalan ltu betul-betul berasas. Soalan tidak boleh dibuat tanpa alasan-alasan munasabah. (c) soalan-soalan ltu adalah tak wajar jika terdapat ketaksetimpalan besar di antara kepentingan tomahan yang dibuat terhadap watak saksi ltu dengan kepentingan keterangannya. 149. (a) soalan-soalan ltu adalah wajar jika lanya sedemikian rupa hingga kebenaran tomahan yang dibayangkan olehnya ltu akan benar-benar menyentuh pendapat mahkamah mengenai kebolehpercayaan saksi ltu atas perkara yang dinyatakannya.(2) Pada menjalankan budi bicaranya. bahawa j awapan ltu j lka diben tidak akan memben faedah kepadanya. (b) soalan-soalan ltu adalah tak wajar jika tomahan yang dibayangkan oleh soalan-soalan ltu adalah berhubungan dengan perkara-perkara yang telah berlaku sebegitu lama dahulu atau yang berkeadaan sedemikian hingga kebenaran tomahan ltu tidak akan menyentuh atau akan menyentuh sedikit sahaja pendapat mahkamah mengenai kebolehpercayaan saksi ltu atas perkara yang dinyatakannya. ditanya secara rambang sama ada dia seorang penjudi profesional Di sim tidak ada apa-apa alasan munasabah bagi soalan ltu ' 581 .

Jika mahkamah berpendapat bahawa sesuatu soalan seperti yang tersebut dalam seksyen 148 telah ditanya tanpa alasan-alasan munasabah. atau apa-apa soalan yang pada hematnya berbentuk menyinggung yang tak semestinya. memben jawapan yang tidak memuaskan Im boleh menjadi satu alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dm seorang penjudi profesional 150. walaupun soalan ltu sendinnya soalan yang wajar. Soalan yang bertujuan menghina atau menggusar. Mahkamah boleh melarang apa-apa soalan atau pertanyaan yang didapatinya sebagai lucah atau skandal. melaporkan hal keadaan kes ltu kepada Mahkamah Tinggi atau pihak berkuasa lain yang peguambela ltu tertakluk di dalam menjalankan profesionnya 151. setakat yang boleh melemahkan kebolehpercayaannya dengan mencela wataknya. Mahkamah hendaklah melarang apa-apa soalan yang pada hematnya bertujuan menghina atau menggusar. tiada apa-apa keterangan boleh diben bagi menyangkalnya.(d) Seorang saksi yang tidak diketahui apa-apa pun mengenainya. walaupun soalan atau pertanyaan ltu mungkin ada hubungan dengan soalan-soalan yang ada di hadapan mahkamah. melainkan jika soalan atau pertanyaan ltu berhubungan dengan fakta ISU atau dengan perkara yang perlu diketahui untuk menentukan sama ada fakta isu ltu ada atau tidak 152. 153. apabila disoal mengenai cara hidup dan mata pencariannya. Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan menguji kebenaran. Prosedur mahkamah jika soalan dibuat tanpa alasan munasabah. mahkamah boleh. Soalan lucah dan skandal. tetapi jika dia menjawab dengan palsu. jika soalan ltu telah ditanya oleh seorang peguambela. maka keterangan boleh diben mengenai sabitannya yang dahulu ltu 582 . Apabila seseorang saksi telah ditanya dan telah menjawab sesuatu soalan yang relevan dengan siasatan ltu kecuah. maka dia kemudiannya boleh dipertuduh kerana memben keterangan palsu Kecuahan 1—Jika seorang saksi ditanya sama ada dia dahulunya telah disabitkan atas apa-apa jenayah dan dia menafikannya.

jika penafiannya ltu palsu. dipertuduh kerana memberi keterangan palsu (e) A ditanya sama ada dia pernah berkata bahawa dia akan membalas dendam terhadap B Dia menafikannya Dia boleh disangkal atas alasan bahawa soalan ltu boleh mencabar kesaksamaannya 583 . maka dia boleh disangkal MISALAN (a) Suatu tuntutan terhadap seseorang pengunderait ditentang atas alasan fraud Pihak menuntut ditanya sama ada di dalam transaksi dahulu dia pemah membuat suatu tuntutan fraudan Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa dia pernah membuat tuntutan fraudan Keterangan ltu tidak boleh ditenma (b) Seorang saksi ditanya sama ada dia pernah dibuang kerja dan sesuatu jawatan kerana kecurangan Dia menafikannya Keterangan diben menunjukkan bahawa dia pernah dibuang kerja kerana kecurangan Keterangan ltu tidak boleh ditenma (c) A mengesahkan bahawa pada satu hari tertentu dia telah mehhat B di Melaka A ditanya sama ada dia berada di Pulau Pinang pada nan ltu Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa A berada di Pulau Pinang pada hari ltu Keterangan ltu boleh ditenma. tetapi untuk menyangkal fakta yang dikatakan bahawa B telah kehhatan di Melaka pada han dipersoalkan ltu (d) A dibicarakan kerana merogol B B ditanya dalam pemenksaan balas sama ada dia telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan C dan D Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa dia telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan C dan D Keterangan ltu tidak boleh ditenma Dalam tiap-tiap hal bagi misalan (c) dan (d) saksi ltu boleh. bukan untuk menyangkal A atas suatu fakta yang menyentuh kebolehpercayaannya.Kecuahan 2—Jika seorang saksi ditanya apa-apa soalan yang boleh mencabar kesaksamaannya dan dia menj awab dengan menafikan fakta-fakta yang disarankan ltu.

menyatakan bahawa 584 . dia boleh kemudiannya dipertuduh kerana memben keterangan palsu MISALAN (a) A mendakwaB untukmendapatkanhargabarang-barang yang telah dijual dan diserah-hantar kepada B C berkata bahawa dia telah menyerahhantarkan barang-barang ltu kepada B Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa pada suatu masa dahulu dia ada berkata bahawa dia tidak menyerah-hantarkan barang-barang ltu kepada B Keterangan ltu boleh ditenma (b) A dituduh membunuh B C berkata bahawa B . Mencabar kebolehpercayaan saksi. atau telah menenma tawaran sogokan. (c) denganmembuktikanbahawapernyataan-pernyataandahulu adalah tak konsisten dengan mana-mana bahagian keterangannya yang boleh disangkal. (d) (Dipotong oleh Akta A729). tetapi dia boleh ditanya sebab-sebabnya dalam pemenksaan balas. oleh pihak yang memanggilnya. membenarkan orang yang memanggil seseorang saksi mengemukakan kepadanya apaapa soalan yang boleh dikemukakan dalam pemenksaan balasan oleh pihak lawan 155. Soalan oleh sesuatu pihak kepada saksinya sendiri. menurut budi bicaranya. Mahkamah boleh. atau telah menerima apa-apa dorongan rasuah lain supaya memben keterangannya. dalam pemenksaan utamanya.154. dan jawapan-jawapan yang dibennya ltu tidak boleh disangkal. Kebolehpercayaan seseorang saksi boleh dicabar dengan caracara benkut oleh pihak lawan atau. walaupun. (a) dengan keterangan yang diben oleh orang-orang yang menyatakan bahawa mengikut pengetahuan mereka mengenai saksi ltu mereka percaya saksi ltu tidak boleh dipercayai. apabila hampir hendak mati. memben sebab-sebab bagi kepercayaannya ltu. sekiranyajawapan-jawapan ltu palsu. (b) dengan membuktikan bahawa saksi ltu telah disogok. dengan lzin mahkamah. Huraian—Seorang saksi yang mengatakan bahawa seorang saksi lain tidak boleh dipercayai tidak boleh.

Apabila seorang saksi yang dicadang supaya disokong memberi keterangan mengenai suatu fakta relevan. Apa perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33. jika dibuktikan. atas sumpah atau dalam percakapan biasa. Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian mengenai fakta yang sama. boleh dibuktikan 158. Bagi menyokong testimoni seorang saksi. yang mana mungkin akan dapat dibuktikan sekiranya orang itu 585 . akan menyokong keterangan saksi ltu mengenai fakta relevan yang diterangkannya ltu. atau untuk mencabar atau mengesahkan kebolehpercayaan orang yang membuat pernyataan itu. atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa yang kompeten di sisi undang-undang menyiasat fakta itu. yang telah berlaku dalam perjalanannya ke tempat dan dan tempat di mana rompakan ltu telah dilakukan Keterangan bebas mengenai fakta-fakta mi boleh diben untuk menyokong keterangannya tentang rompakan ltu sendin 157. Apabila sesuatu pernyataan yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33 dibuktikan. semua perkara boleh dibuktikan sama ada untuk menyangkal atau menyokong pernyataan itu. A . Soalan yang mungkin menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh diterima. sesuatu pernyataan dahulu yang dibuat olehnya sama ada secara bertulis atau lisan. menerangkan hal suatu rompakan yang dia telah mengambil bahagian Dia mempenhalkan berbagai kejadian. jika mahkamah berpendapat bahawa hal keadaan ltu. dia boleh disoal mengenai apa-apa hal keadaan lain yang telah dihhatnya pada atau dekat dengan waktu atau tempat di mana fakta relevan ltu telah berlaku. seorang rakan sejenayah. berhubungan dengan fakta yang sama pada atau lebih kurang pada waktu fakta ltu telah berlaku.A telah melukakannya yang mengakibatkan dia mati Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa pada suatu masa dahulu C ada berkata bahawa luka ltu bukan dilakukan oleh A ataupun di hadapannya Keterangan ltu boleh ditenma 156. yang tidak ada hubungannya dengan rompakan ltu.

walaupun dia tidak mempunyai ingatan-ingatan spesifik tentang fakta ltu sendin. merujuk kepada salinan dokumen ltu: Dengan syarat mahkamah berpuas hati bahawa ada sebab-sebab yang cukup mengapa dokumen asalnya tidak dikemukakan (4) Seseorang pakar boleh memperingatkan semula dengan merujuk kepada buku-buku treatis profesional. jika.telah dipanggil sebagai saksi dan telah menafikan. 160. dia boleh. kebenaran perkara yang disarankan ltu. Testimoni mengenai fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 159. dia tahu tulisan ltu betul (3) Apabila saksi ltu boleh mempenngatkan semula dengan merujuk kepada sesuatu dokumen. jika dia yakm bahawa fakta ltu telah direkodkan dengan betul dalam dokumen ltu MISALAN Seseorang penyimpan kira-kira boleh memben keterangan mengenai fakta-fakta yang telah direkodkannya dalam buku kira-kira yang biasa disenggara dalam perjalanan urusan jika dia mengetahui bahawa buku kirakira ltu telah disenggarakan dengan betul. apabila dibacanya. atau selepas sahaja danpadanya hingga difikirkan mungkin oleh mahkamah bahawa transaksi ltu masih pada masa ltu jelas dalam ingatannya. (2) Saksi ltu boleh juga merujuk kepada mana-mana tulisan yang telah dibuat oleh seseorang lain dan telah dibaca oleh saksi ltu dalam masa tersebut dulu. dengan kebenaran mahkamah. 159. (1) Seseorang saksi boleh semasa dalam pemeriksaan mempenngatkan semula dengan merujuk kepada apa-apa tulisan yang telah di buat olehnya sendin pada masa transaksi yang mengenainya dia disoal. Memperingkatkan semula. walaupun dia telah melupai transaksi-transaksi tertentu yang telah dicatatkannya 586 . Seseorang saksi boleh juga memben keterangan mengenai faktafakta yang disebutkan dalam mana-mana dokumen yang tersebut dalam seksyen 159. apabila diperiksa balas.

(1) Seseorang saksi yang disaman untuk mengemukakan suatu dokumen hendaklah. mahkamah boleh. memenksa dokumen itu melainkan jika dokumen itu berkenaan dengan halehwal Negara.161. dia tidak boleh 587 . atau mengambil keterangan lain untuk membolehkannya menentukan kebolehtenmaan dokumen itu (3) Jika bagi maksud itu adalah perlu menyebabkan sesuatu dokumen diterjemahkan. Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah diberi notis. mengarahkan. Pengemukaan dokumen dan terjemahannya. membawa dokumen itu ke mahkamah walaupun mungkin terdapat apa-apa bantahan terhadap pengemukaannya atau kebolehtenmaannya Keesahan sesuatu bantahan itu hendaklah diputuskan oleh mahkamah (2) Mahkamah boleh. 162. Apabila suatu pihak enggan mengemukakan sesuatu dokumen setelah dia diberi notis supaya mengemukakan. Apabila suatu pihak meminta sesuatu dokumen yang mana pihak yang satu lagi itu telah diben notis olehnya supaya mengemukakan. dia hendaklah disifatkan sebagai telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 166 Kanun Keseksaan. dan dokumen itu dikemukakan dan dipenksa oleh pihak yang meminta pengemukaannya. Apa-apa tulisan yang disebut di bawah seksyen 159 atau 160 mestilah dikemukakan dan ditunjukkan kepada pihak lawan jika dia menghendakinya. penterjemahnya supaya merahsiakan kandungan dokumen itu melainkan jika dokumen itu dikemukakan sebagai keterangan. jika difikirkannya patut. memenksa balas saksi ltu mengenai tubsan ltu. 163. pihak tersebut boleh. Memberi sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah diberi notis. dan jika penterjemah itu mengengkan arahan itu. Hak pihak lawan mengenai tulisan yang digunakan untuk memperingatkan semula. jika difikirkannya patut. jika dokumen itu ada dalam milik atau kuasanya. jika dia suka. pihak itu adalah tenkat supaya membenkannya sebagai keterangan jika pihak yang mengemukakan dokumen itu berkehendakkannya berbuat demikian dan jika dokumen itu relevan 164.

memenksa balas manamana saksi atas apa-apa jawapan yang diben bagi menjawab manamana soalan ltu: Dengan syarat— (1) penghakiman ltu mestilah berasaskan fakta-fakta yang ditetapkan oleh Akta mi sebagai relevan dan dibuktikan dengan wajar. melainkan dalam hal-hal yang dikecuahkan terdahulu danpada mi. membuat apa-apa pertanyaan yang dia berkenan. dan B enggan mengemukakannya A memben keterangan sekunder mengenai kandungannya B bercadang mengemukakan dokumen ltu sendin bagi menyangkal keterangan sekunder yang diben oleh A ltu. juga dia tidak boleh menyebabkan tak perlunya keterangan primer sesuatu dokumen. Kuasa Hakim mengemukakan soalan atau memerintahkan pengemukaan. dan memben B notis supaya mengemukakannya Dalam perbicaraan ltu A meminta dokumen ltu. pada bila-bila masa. pada manamana saksi atau pihak. (ii) seksyen mi tidak membenarkan seseorang Hakim memaksa mana-mana saksi menjawab apa-apa soalan atau mengemukakan apa-apa dokumen yang saksi ltu berhak tidak hendak menjawab atau mengemukakan di bawah seksyen 121 hmgga 131 sekiranya pertanyaan ltu dibuat atau dokumen ltu diminta oleh pihak lawan. bagi mengetahui atau mendapatkan bukti wajar mengenai fakta-fakta relevan. dan mana-mana pihak atau ejen mereka tidak berhak membuat apa-apa bantahan atas mana-mana soalan atau penntah ltu. atau. dalam apa-apa bentuk. 588 . juga Hakim tidak boleh membuat apa-apa soalan yang tak patut dibuat oleh seseorang lain di bawah seksyen 148 atau 149. mengenai apa-apa fakta sama ada relevan atau tak relevan. dan boleh memenntahkan pengemukaan apa-apa dokumen atau benda. MISALAN A mendakwa B atas suatu perjanjian. Hakim boleh. tanpa lzin mahkamah. atau bagi menunjukkan bahawa perjanjian ltu tidak bersetem Dia tidak boleh berbuat sedemikian 165.kemudiannya menggunakan dokumen ltu sebagai keterangan tanpa persetujuan pihak yang satu lagi ltu atau tanpa penntah mahkamah.

juri atau pengapit hakim ltu boleh mengemukakan apa-apa soalan kepada saksi melalui atau dengan kebenaran Hakim. Penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar tidak dengan sendinnya menjadi alasan bagi perbicaraan baru atau pengakasan keputusan dalam mana-mana kes jika pada hemat mahkamah yang di hadapannya bantahan itu dibuat. BAB XI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KETERANGAN DENGAN CARA TAK WAJAR 167. tanpa mengira keterangan yang telah dibantah dan ditenma itu. la tidak seharusnya mengubah keputusan itu. yang mana Hakim ltu sendin boleh mengemukakan dan yang difikirkannya patut. atau bahawa.166. sekiranya keterangan yang ditolak itu telah ditenma. Dalam kes-kes yang dibicarakan dengan jun atau pengapit hakim. 589 . Kuasa juri atau pengapit hakim mengemukakan soalan. Tiada perbicaraan baru kerana penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar. ada keterangan yang cukup bagi mewajarkan keputusan itu.

AKTA KETERANGAN 1950 (Akta 56) SENARAI PINDAAN Undang-undang yang meminda Tajuk nngkas Berkuatkuasa dan PU 332/1958 Penntah Perlembagaan Persekutuan (Pengubahsuaian Undang-Undang) (Ordinan dan Pensytiharan) 1958 Penntah Ordinan Keterangan (Perluasan) 1971 Pembetulan bagi P U (A) 261/ 1971 Penntah Penyemakan UndangUndang (Akta Keterangan) 1974 Kanun Prosedur Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976 Akta Perlembagaan (Pmdaan) 1976 Akta Keterangan (Pindaan) 1989 Akta Keterangan (Pindaan) 1993 Akta Keterangan (Pindaan) 1997 13-11-1958 PU (A) 261/1971 PU (A) 280/1971 P U (A) 239/1974 Akda A324 Akta. A354 Akta A729 Akta A851 Akta A978 1-11-1971 1-11-1971 1-11-1971 10-1-1976 '27-8-1976 5-5-1989 16-7-1993 31 1 1997 590 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful