AKTA KETERANGAN, 1950 (Akta 56

)
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN BAHAGIAN I KERELEVANAN BAB I PERMULAAN Seksyen 1 2 3 4 Tajuk ringkas Takat Tafsiran Anggapan BAB II KERELEVANAN FAKTA-FAKTA Am 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keterangan boleh diben mengenai fakta ISU dan fakta relevan Kerelevanan fakta-fakta yang menjadi sebahagian danpada transaksi yang sama Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian, sebab atau kesan bagi fakta isu Motif, persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengemukakan fakta-fakta relevan Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama Bila fakta-fakta yang selainnya tak relevan menjadi relevan Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta-fakta yang membolehkan mabkamah menentukan amaunnya adalah relevan Fakta-fakta yang relevan apabila hak atau adat dipersoalkan Fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh 485

Seksyen 15 Fakta-fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja 16 Bila adanya perjalanan urusan relevan Pengakuan dan Pengakuan Salah 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pengakuan dan pengakuan salah ditaknfkan Pengakuan oleh pihak dalam prosiding, ejennya atau orang yang ada kepentingan Pengakuan oleh orang-orang yang kedudukannya mesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman Pengakuan oleh orang-orang yang disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman Membuktikan pengakuan bagi menentang orang-orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka Bila pengakuan hsan mengenai kandungan dokumen menjadi relevan Bila pengakuan dalam kes sivil relevan Bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan, ugutan atau janji menjadi tak relevan dalam prosiding jenayah Pengakuan salah kepada pegawai pohs berpangkat rendah daripada Inspektor tidak boleh dibuktikan Pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan pohs tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya Setakat mana maklumat yang ditenma daripada tertuduh boleh dibuktikan Pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan, ugutan atau janji adalah relevan Pengakuan salah yang selainnya relevan tidak boleh menjadi tak relevan oleh sebab janji akan merahsiakannya, dsb Pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menjejaskan orang yang membuatnya dan orang-orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad tetapi boleh mengestop

29 30

31

31A (Dipotong) 486

Pernyataan oleh Orang-orang yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi Seksyen 32 Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai, dsb adalah relevan Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya akan kebenaran fakta-fakta yang tersebut di dalamnya Pernyataan-pemyataan yang Dibuat dalam Hal Keadaan Khas 34 35 36 37 Bila catatan dalam buku akaun relevan Kerelevanan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan Kerelevanan pernyataan di dalam peta, carta dan pelan Kerelevanan pernyataan mengenai fakta dan jenis awam yang terkandung di dalam sesuatu perundangan atau pembentahuan tertentu Kerelevanan pernyataan mengenai mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendaki Dibuktikan 39 Keterangan yang dikehendaki diben apabila pernyataan adalah sebahagian danpada percakapan, dokumen, buku atau sin suratsurat atau kertas-kertas Penghakiman Mahkamah Bila Relevan 40 41 42 43 44 Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua Kerelevanan probet, dsb sesuatu penghakiman dalam bidang kuasa

33

38

Kerelevanan dan kesan penghakiman, penntah atau dekn lain danpada yang tersebut dalam seksyen 41 Bila penghakiman, dsb, lain danpada yang tersebut dalam seksyen 40 hingga 42 relevan Fraud atau pakat suht bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetenan mahkamah boleh dibuktikan
487

Bila Pendapat Orang Ketiga Relevan Seksyen 45. relevan Bila pendapat mengenai pertalian relevan Bila alasan-alasan pendapat relevan Bila Watak Relevan 52 53 54 55 Dalam kes-kes sivil. watak bagi membuktikan kelakuan yang ditomahkan adalah tak relevan Dalam kes-kes jenayah watak baik dahulunya adalah relevan Watak buruk dahulunya adalah tak relevan kecuali bila menjawab Watak boleh mempengaruhi ganti rugi BAHAGIAN II PEMBUKTIAN BAB III FAKTA-FAKTA YANG TAK PERLU DIBUKTIKAN 56 57 58 Fakta yang diben pengiktirafan kehakiman tak perlu dibuktikan Fakta-fakta yang mahkamah mesti memben pengiktirafan kehakiman Fakta-fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan BAB IV KETERANGAN LISAN 59 60 Membuktikan fakta-fakta dengan keterangan hsan Keterangan hsan mestilah secara langsung BAB V KETERANGAN DOKUMEN 61 62 63 64 Membuktikan kandungan dokumen Keterangan primer Keterangan sekunder Membuktikan dokumen dengan keterangan primer 488 . dsb. 46 47 48 49 50 51 Pendapat pakar Fakta mengenai pendapat-pendapat pakar Bila pendapat mengenai tuhsan tangan relevan Bila pendapat mengenai adanya hak atau adat relevan Bila pendapat mengenai kelaziman dan kepercayaan.

tulisan atau meten dengan Iain-lain yang diakui atau dibuktikan Kebolehtenmaan keterangan dokumen dalam kes sivil. suratkhabar.Seksyen 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73A Hal-hal dalam mana keterangan sekunder bagi dokumen boleh diben Kaedah-kaedah mengenai notis untuk mengemukakan Bukti mengenai tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan Bukti mengenai penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi Bukti jika saksi yang mengakusaksi tidak dijumpai Pengakuan tentang penyempurnaan oleh pihak kepada dokumen yang diakusaksikan Bukti apabila saksi yang mengakusaksi menafikan penyempumaan Bukti mengenai dokumen yang tidak dikehendaki oleh undangundang supaya diakusaksikan Membandingkan tandatangan. dsb Anggapan mengenai dokumen yang boleh ditenma di England tanpa bukti tentang meten atau tandatangan Anggapan mengenai peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Anggapan mengenai kumpulan undang-undang dan laporan keputusan-keputusan Anggapan mengenai surat kuasa wakil 489 . dsb Dokumen Awam 74 75 76 77 78 78A Dokumen Awam Dokumen persendinan Salman diperakui bagi dokumen awam Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui Bukti bagi dokumen rasmi tertentu Bukti dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer Anggapan Mengenai Dokumen 79 80 81 82 83 84 85 Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui Anggapan mengenai dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan Anggapan mengenai Warta.

dsb . yang ditenma menurut kuasa seksyen 90A Seksyen 90A dan 90B mengatasi peruntukan-peruntukan lain Akta mi.Seksyen 86 87 88 89 90 Anggapan mengenai sahnan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing Anggapan mengenai buku. bagi dokumen yang tidak dikemukakan Anggapan mengenai dokumen yang 20 tahun lamanya Dokumen yang Dikeluarkan oleh Komputer 90A 90B Kebolehtenmaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. pembenan dan lam-lam pelupusan harta yang dituliskan dalam bentuk dokumen Penymgkiran keterangan mengenai perjanjian lisan Penymgkiran keterangan yang menghurai atau meminda dokumen yang ambigus Penymgkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen kepada fakta yang ada Keterangan mengenai dokumen yang tak bererti berkenaan fakta yang ada Keterangan mengenai pemakaian bahasa yang boleh dipakai hanya bagi seorang danpada beberapa orang Keterangan mengenai pemakaian bahasa kepada satu danpada dua set fakta apabila kesemua bahasa ltu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu Keterangan mengenai pengertian huruf-huruf yang sukar dibaca. Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. dll Siapa yang boleh memben keterangan mengenai perjanjian yang memvanasikan terma-terma dokumen Pentafsiran wasiat 490 90c 98 99 100 . dan mana-mana undangundang bertulis BAB VI PENYINGKIRAN KETERANGAN LISAN OLEH KETERANGAN DOKUMEN 91 92 93 94 95 96 97 Keterangan mengenai terma-terma kontrak. peta dan carta Anggapan mengenai perutusan telegraf Anggapan mengenai penyempurnaan wajar. dan pernyataan yang terkandung dalamnya Nilai yang boleh dibenkan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen.

BAHAGIAN III PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN BAB VH BEBAN BUKTI Seksyen 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Beban bukti Pada siapa terletaknya beban bukti Beban bukti mengenai fakta tertentu Beban membuktikan fakta yang dikehendaki dibuktikan supaya keterangan boleh ditenma Beban membuktikan bahawa kes tertuduh termasuk dalam kecuahan Beban membuktikan fakta yang diketahui khas Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masib hidup dalam masa tiga puluh tahun. tuan tanah dan tenan. Beban membuktikan bahawa orang yang telah tidak didengan apaapa khabar selama tujuh tahun masih hidup Beban bukti mengenai pertahan dalam kes-kes pekongsi. pnnsipal dan ejen Beban bukti mengenai keempunyaan Bukti ketulusan dalam transaksi-transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif Kelahiran dalam masa perkahwinan adalah bukti muktamad tentang kesahtarafan Anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah 13 tahun tak berupaya melakukan rogol Mahkamah boleh menganggap kewujudan sesuatu fakta tertentu BAB 115 116 117 Estopel vm ESTOPEL Estopel tenan dan estopel penenma lzm orang yang memiliki harta tak alih Estopel penenma bil pertukaran. bailee atau penenma izin BAB DC 118 119 SAKSI Siapa boleh memben keterangan Saksi bisu 491 .

pemenksaan balas. pemenksaan semula Susunan pemenksaan dan arahan bagi pemenksaan semula Pemenksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan dokumen Saksi-saksi mengenai watak Soalan memimpin Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya Bila soalan memimpin boleh ditanya Keterangan mengenai perkara bertulis Pemenksaan balas mengenai pernyataan bertulis terdahulu Soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemenksaan balas Bila saksi akan dipaksa menjawab 492 133A Keterangan seseorang kanak-kanak yang masih muda 146A Sekatan-sekatan terhadap keterangan di perbicaraan rogol .Seksyen 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Pihak-pihak dalam guaman sivil dan isten dan suami Hakim. Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret Komumkasi dalam tempoh perkahwinan Keterangan mengenai hal-ehwal Negara Komumkasi rasmi Maklumat mengenai perlakuan kesalahan Komumkasi profesional Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa. dll Keistimewaan tidak terlepas jika keterangan diben secara sukarela Komumkasi sulit dengan penasihat undang-undang Pengemukaan suratikatan haknulik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak Pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memihkmya boleh enggan mengemukakan Saksi tidak dikecualikan danpada menjawab soalan atas alasan bahawa jawapan ltu akan mehbatkannya dalam jenayah Rakan sejenayah Bilangan saksi BAB X PEMERIKSAAN SAKSI 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Susunan bagi pengemukaan dan pemenksaan saksi Mahkamah akan memutuskan kebolehtenmaan keterangan Pemenksaan utama.

Seksyen 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh dibuat dan bila saksi boleh dipaksa menjawab Soalan tidak boleh dibuat tanpa alasan-alasan munasabah Prosedur mahkamah jika soalan dibuat tanpa alasan munasabah Soalan lucah dan skandal Soalan yang bertujuan menghina atau menggusar Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan menguji kebenaran Soalan oleh sesuatu pihak kepada saksmya sendin Mencabar kebolehpercayaan saksi Soalan yang mungkin menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh ditenma Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian mengenai fakta yang sama Apa perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33 Mempenngatkan semula Testimoni mengenai fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 159 Hak pihak lawan mengenai tulisan yang digunakan untuk mempenngatkan semula Pengemukaan dokumen dan terjemahannya Memben sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah diben notis Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah diben notis Kuasa Hakim mengemukakan soalan atau memermtahkan pengemukaan Kuasa jun atau pengapit hakim mengemukakan soalan BAB XI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KETERANGAN DENGAN CARA TAK WAJAR Tiada perbicaraan baru kerana penenmaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar 167 493 .

Ruangan ini dibiarkan kosong dengan sengaja 494 .

filem. pita.AKTA KETERANGAN 1950* (Akta 56) SUATU Akta bagi menentukan undang-undang keterangan [Malaysia Barat — 23hb Mei 1950. Takat. Akta mi bolehlah dinamakan Akta Keterangan. Akta mi hendaklah dipakai bagi segala prosiding kehakiman di dalam atau di hadapan mana-mana mahkamah. barang atau artikel. atau bagaimana jua pun digambarkan. dengan menggunakan— (a) huruf. penhalan. atau gambaran lain. Tajuk ringkas. lambang. Tafsiran. melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— "dokumen" ertinya apa-apa hal yang dinyatakan. ' Dikanunkan dalam tahun 1950 sebagai Ordinan No 11 Tahun 1950 Dmarkan sebagai Undang-Undang Malaysia Akta 56 dalam tahun 1971 495 . (b) apa-apa rakaman visual (sama ada lmej kaku atau bergerak). Dalam Akta mi. angka. tetapi tidak dipakai bagi afidavit yang diserahkan kepada mana-mana mahkamah atau pegawai dan juga tidak dipakai bagi prosidmg di hadapan seseorang pemmbangtara 3. bahan. 1950 2. tanda. simbol. dipenhalkan. atau apa jua pun bentuk pernyataan. Malaysia Timur — Ihb November 1971 ] BAHAGIAN I KERELEVANAN BAB I PERMULAAN 1. runut bunyi atau apa jua pun peranti lain. termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera. lsyarat. atas apa-apa benda.

MISALAN (a) Bahawa ada barang-barang tertentu yang diatur mengikut suatu susunan tertentu lalah suatu fakta (b) Bahawa seseorang telah mendengar atau mehhat sesuatu lalah suatu fakta 496 . gambar atau kankatur lalah dokumen Fotograf atau negatif lalah dokumen Rakaman pita komunikasi telefon. mekamkal atau rakaman lam dan walau bagaimana jua pun dibuat. cara yang disebut dalam perenggan (a). termasuklah rakaman pemancaran fotografi atau pemancaran visual lam dan suatu jarak. atau dengan apa jua cara sekalipun menggambarkan. lalah dokumen Rakaman fotografi atau rakaman visual lam. bahan atau barang lain lalah dokumen Lukisan. atau apa-apa bunyi. didapatkan semula atau dikeluarkan oleh komputer lalah dokumen "fakta" ertmya dan meliputi— (a) apa-apa benda. (d) suatu rakaman. (b) atau (c). dedenyut elektronik. atau dengan lebih daripada satu cara yang disebut dalam perenggan (a). keadaan benda atau hubungan benda yang boleh ditanggap dengan pancamdera. citra. (c) dan (d). termasuklah rakaman komumkasi sedetnikian yang dipancarkan dari suatu jarak. atau pemancaran. dihtografkan atau difotografkan lalah dokumen Peta. atau apa-apa kombinasi. atau apa jua pun data lain. pelan. (b). graf atau lakaran lalah dokumen Insknpsi pada kayu. magnetik. mempenhalkan. (b) apa-apa keadaan mental yang disedan oleh seseorang. atau apa-apa benda. MISALAN Tulisan lalah dokumen Perkataan yang dicetak. logam. batu. disimpan. yang dimaksudkan untuk digunakan atau yang mungkin digunakan bagi tujuan menyatakan. dan suatu jarak.(c) apa-apa rakaman bunyi. lalah dokumen Hal yang dirakamkan. diproses. apa-apa hal dengan mana-mana. atau apa-apa jua pun rakaman elektronik. hal ltu.

(b) segala dokumen yang dikemukakan bagi pemenksaan mahkamah dokumen-dokumen sedemikian disebut keterangan dokumen. habihti atau ketakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam sesuatu guaman atau presiding. bertindak dengan suci hati atau secara fraud. bahawa A telah berniat hendak menyebabkan kematian B . lalah suatu fakta (e) Bahawa seseorang ada mempunyai suatu reputasi tertentu lalah suatu fakta "fakta ISU" ertinya apa-apa fakta dan mana semestinya berlkut. mendapatkan semula atau raengeluarkan apa-apa maklumat atau hal lain. bahawa A. "keterangan" mehputi— (a) segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah dibuat di hadapannya oleh saksi-saksi berhubungan dengan perkara-perkara fakta yang disiasat: pernyataan sedemikian disebut keterangan lisan. tidak wujudnya.(c) Bahawa seseorang telah menyebut perkataan-perkataan tertentu lalah suatu fakta (d) Bahawa seseorang berpegang kepada suatu pendapat tertentu. mempunyai suatu mat tertentu. atau bagi melaksanakan mana-mana satu fungsi ltu atau lebih. memproses. wujudnya. atau pada suatu masa tertentu sedar atau telah sedar akan suatu perasaan tertentu. "komputer" ertinya apa-apa peranti bagi merekodkan. keadaan atau takat apa-apa hak. menyimpan. bahawa A telah mendapat provokasi yang besar dan mengejut danpada B . sama ada dengan sendmnya atau berhubungan dengan fakta lain. tidak kira dengan nama atau penhalan apa 497 . tak daya mengetahui keadaan perbuatannya ltu oleh sebab akalnya tidak sempurna "filem" termasuk mikrofilem dan apa-apa negatif. pada masa melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian B . MISALAN A dituduh membunuh B Dalam perbicaraannya fakta-fakta benkut boleh menjadi isu bahawa A telah menyebabkan kematian B . atau menggunakan suatu perkataan khusus dengan suatu pengertian tertentu.

dan termasuk apa-apa fotograf negatif lutsinar yang dibuat danpada fotograf negatif asal. dalam hal keadaan tertentu. kecuah pemmbangtara. bertindak atas sangkaan bahawa fakta ltu tidak wujud. komputer-komputer ltu hendaklah dikira sebagai satu komputer. dalam hal keadaan tertentu. bertindak atas sangkaan bahawa fakta ltu wujud. "tidak terbukti": sesuatu fakta ltu dikatakan "tidak terbukti" apabila fakta ltu tidak terbukti dan tidak terbukti sebaliknya 498 . dan jika dua komputer atau lebih menjalankan mana-mana satu fungsi ltu atau lebih dalam satu kombinasi atau berturutan atau walau bagaimana jua pun selainnya disatukan. (c) Majistret. mahkamah sama ada percaya fakta ltu tidak wujud atau berpendapat tidak wujudnya fakta ltu sebegitu mungkin hmgga seseorang yang berhemat patut. "mahkamah" ertmya mahkamah yang ditubuhkan oleh atau di bawah Bahagian IX Perlembagaan Persekutuan dan mehputi— (a) Hakim. "negatif' ertmya suatu fotograf negatif lutsmar pada apa-apa benda atau bahan. "terbukti sebahknya": sesuatu fakta ltu dikatakan "terbukti sebaliknya" apabila. setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya. "terbukti" sesuatu fakta ltu dikatakan "terbukti" apabila. "relevan": sesuatu fakta dikatakan relevan dengan suatu fakta lam apabila fakta ltu mempunyai hubungan dengan yang lam ltu dengan mana-mana satu cara yang tersebut dalam peruntukanperuntukan Akta mi berhubungan dengan kerelevanan fakta. setelah menimbangkan perkara-perkara di hadapannya. mahkamah sama ada percaya fakta ltu wujud atau berpendapat wujudnya fakta ltu sebegitu mungkm hingga seseorang yang berhemat patut. dan (d) tiap-tiap orang yang diben kuasa menurut undang-undang mengambil keterangan. (b) Hakim Mahkamah Sesyen.pun peranti ltu disebut. "mikrofilem" ertmya apa-apa bahan lutsmar yang mempunyai lmej visual dalam saiz yang dikurangkan sama ada secara tunggal atau sebagai suatu sin dan termasuk mikrofis.

apabila terbuktinya fakta yang satu itu. A menyebabkan kematian B dengan pukulan itu. Anggapan. dan tidak mengenai mana-mana fakta lam Hurawn — Seksyen mi tidak membolehkan sesiapa memben keterangan mengenai sesuatu fakta yang dia tidak berhak membuktikan menurut undang-undang berhubungan dengan prosedur sivil MISALAN (a) A dibicarakan kerana membunuh B dengan memukulnya dengan belantan dengan mat hendak menyebabkan kematiannya Dalam perbicaraan A . mahkamah hendaklah. mahkamah hendaklah mensifatkan fakta itu sebagai terbukti melamkan dan sehingga terbukti sebahknya (3) Jika satu fakta ditetapkan oleh Akta mi sebagai bukti muktamad bagi suatu fakta lain. mensifatkan fakta yang satu lagi itu sebagai terbukti. dan tidak boleh membenarkan keterangan diben bagi maksud membuktikan sebaliknya fakta itu. (2) Apabila diarahkan oleh Akta mi bahawa mahkamah hendaklah menganggap sesuatu fakta. Keterangan boleh diberi mengenai fakta isu dan fakta relevan. (1) Apabila diperuntukkan oleh Akta mi bahawa mahkamah boleh menganggap sesuatu fakta. atau boleh meminta buktinya. Keterangan boleh diben dalam mana-mana guaman atau prosidmg mengenai wujud atau tidak wujudnya tiap-tiap fakta isu dan mengenai apa-apa fakta lam yang ditetapkan kemudian daripada ini sebagai relevan. BAB II KERELEVANAN FAKTA-FAKTA Am 5. mat A hendak menyebabkan kematian B 499 .4. mahkamah boleh sama ada mensifatkan fakta ltu sebagai terbukti melamkan dan sehmgga terbukti sebahknya. fakta-fakta benkut menjadi isu A memukul B dengan belantan.

sebegitu berkaitan dengan suatu fakta isu hingga menjadi sebahagian danpada transaksi yang sama adalah relevan. Fakta-fakta yang. sama ada langsung atau selainnya. Kerelevanan fakta-fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama. Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian.(b) A . walaupun tidak menjadi isu. sama ada fakta-fakta itu berlaku pada masa dan tempat yang sama atau pada masa dan tempat yang berlainan. MISALAN (a) A dituduh membunuh B dengan memukulnya Apa-apa jua yang telah dikatakan atau dilakukan oleh A atau B atau orang-orang yang ada di situ pada masa B dipukul atau sejurus sebelum atau selepasnya hingga menjadi sebahagian danpada transaksi itu adalah suatu fakta relevan (b) A dituduh melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil bahagian dalam suatu pemberontakan bersenjata dalam mana harta dibinasakan. supaya mengemukakan suatu dokumen yang tersebut dalam phding A untuk dipenksa oleh B Seksyen mi tidak membolehkan A menggunakan dokumen ltu sebagai keterangan bagi pihaknya dalam guaman itu. tidak mematuhi nods yang diben oleh B . satu pihak dalam suatu guaman. Fakta-fakta yang menjadi hal kejadian. bagi fakta relevan atau fakta isu. sebab atau kesan bagi fakta isu. pihak yang satu lagi ltu. askar-askar diserang dan penjarapenjara dipecah buka Berlakunya fakta-fakta mi adalah relevan sebagai menjadi sebahagian danpada keseluruhan transaksi itu. walaupun A mungkm tidak berada di semua kejadian itu (c) A mendakwa B kerana suatu libel yang terkandung dalam sepucuk surat yang menjadi sebahagian danpada perkara surat-menyurat Surat-surat di antara pihak-pihak itu berhubungan dengan perkara dan mana libel itu timbul dan menjadi sebahagian danpada perkara suratmenyurat yang mengandungi libel itu adalah fakta-fakta relevan walaupun surat-surat itu tidak mengandungi libel itu (d) Soalnya lalah sama ada barang-barang tertentu yang dipesan danpada B telah diserah-hantar kepada A Barang-barang itu telah diserahhantar kepada beberapa orang perantaraan dan seorang ke seorang Tiap-tiap satu serah-hantaran itu adalah fakta relevan 7. sebab atau kesan. melainkan dengan menglkut syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang berhubungan dengan prosedur sivil 6. atau 500 .

Motif. tetapi huraian mi tidak akan menjejaskan kerelevanan pernyataan-pernyataan di bawah mana-mana seksyen lain dalam Akta mi Huraian 2 — Jika kelakuan seseorang itu relevan. apa-apa pernyataan yang dibuat kepadanya atau di hadapan dan dalam pendengarannya yang menyentuh kelakuannya adalah relevan 501 . atau berkenaan dengan sesuatu fakta isu dalamnya atau yang relevan dengannya. dan sama ada kelakuan itu berlaku dahulu atau kemudian danpadanya Huraian 1 — Perkataan "kelakuan" dalam seksyen mi tidak mehputi pernyataan melainkan jika pernyataan itu menyertai dan menghuraikan perbuatan-perbuatan lain danpada pernyataan-pernyataan. yang memben peluang untuk fakta ltu berlaku atau dilakukan. adalah relevan jika kelakuan itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sesuatu fakta isu atau fakta relevan.yang menjadi keadaan benda dalam mana fakta ltu berlaku atau. yang memben peluang untuk meracun B. adalah relevan MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada A telah merompak B Fakta bahawa sejurus sebelum rompakan ltu berlaku B telah pergi ke suatu pasana dengan membawa wang dan bahawa dia telah menunjukkan kepada orang lam atau menyebut yang dia ada wang adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada A telah membunuh B Tanda-tanda atas tanah yang disebabkan oleh suatu pergelutan pada atau dekat dengan tempat di mana pembunuhan ltu telah dilakukan adalah fakta relevan (c) Soalnya lalah sama ada A telah meracun B Keadaan kesihatan B sebelum ada gejala-gejala kena racun dan tabiat B yang diketahui oleh A. persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian. (1) Sesuatu fakta adalah relevan jika la menunjukkan atau menjadi motif atau persediaan bagi sesuatu fakta ISU atau fakta relevan (2) Kelakuan sesuatu pihak atau kelakuan seseorang ejen kepada sesuatu pihak dalam sesuatu guaman atau presiding berkenaan dengan guaman atau presiding itu. adalah fakta relevan 8. dan kelakuan seseorang yang kesalahan terhadapnya menjadi perkara sesuatu presiding.

adalah relevan (e) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta-fakta bahawa sama ada sebelum atau pada waktu atau selepas jenayah yang dikatakan ltu. dibicarakan kerana membunuh B Fakta-fakta bahawa A telah membunuh C. A telah memperolehi racun yang serupa dengan racun yang telah dibenkan kepada B ltu adalah relevan (d) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen ltu wasiat A Fakta-fakta bahawa tidak lama sebelum tankh wasiat yang dikatakan ltu A telah bertanyakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan peruntukan-peruntukan dalam wasiat yang dikatakan ltu. atau bahawa dia telah memusnah atau menyembunyikan keterangan atau telah menahan orang-orang yang mungkin menjadi saksi danpada hadir atau telah menyebabkan orang-orang ltu tidak hadir.MISALAN (a) A. C telah berkata di hadapan A "Polls akan datang mencan orang yang telah merompak B " dan bahawa A telah lari serta-merta selepas ltu adalah relevan (g) Soalnya lalah sama ada A berhutang pada B $10.000" dan bahawa A telah pergi dan situ tanpa memben apa-apa jawapan adalah relevan (h) Soalnya lalah sama ada A telah melakukan suatu jenayah 502 .000 Fakta-fakta bahawa A telah meminta C memmjamkannya wang. atau telah mencucuk orang-orang supaya memben keterangan palsu berkenaan dengan jenayah ltu adalah relevan (/) Soalnya lalah sama ada A telah merompak B Fakta-fakta bahawa selepas B dirompak. A mengadakan keterangan yang mungkin menyebabkan fakta-fakta mengenai kes ltu berupa berfaedah kepadanya. bahawa dia telah berunding dengan peguam-peguam berkenaan dengan hal membuat wasiat ltu. dan bahawa dia telah mengarahkan supaya draf wasiat-wasiat lain disediakan yang mana tidak dipersetujuinya. dan bahawa D telah berkata kepada C di hadapan dan dalam pendengaran A "Saya nasihatkan tuan supaya jangan percayakan A . bahawa B mengetahui yang A telah membunuh C dan bahawa B telah cuba memeras wang danpada A dengan mengugut hendak menghebahkan apa yang diketahuinya adalah relevan (b) A mendakwa B untuk mendapatkan pembayaran wang atas suatu bon B menafikan bon ltu dibuat Fakta bahawa pada masa bon ltu dikatakan telah dibuat B memerlukan wang bagi sesuatu maksud tertentu adalah relevan (c) A dibicarakan kerana membunuh B dengan racun Fakta bahawa sebelum danpada kematian B . kerana dia berhutang pada B $10.

atau yang menentukan identiti sesuatu benda atau seseorang yang identitinya relevan. hal keadaan dalam mana aduan ltu telah dibuat dan kandungan aduan ltu adalah relevan Fakta bahawa tanpa membuat aduan dia telah berkata bahawa dia telah dirompak adalah tak relevan sebagai kelakuan di bawah seksyen mi. atau ada memiliki harta atau hasil harta yang telah diperolehi dengan jenayah ltu. atau (n) sebagai keterangan menyokong di bawah seksyen 157 9. atau yang menetapkan masa atau tempat di mana sesuatu fakta isu atau fakta relevan telah berlaku atau yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang sesuatu fakta ltu telah terurus olehnya. atau cuba menyembunyikan benda-benda yang telah atau mungkin telah digunakan dalam melakukan jenayah ltu adalah relevan (/) Soalnya lalah sama ada A telah diperkosa Fakta-fakta bahawa sejurus selepas rogol yang dikatakan ltu dia membuat aduan berkenaan dengan jenayah ltu.Fakta bahawa A telah melarikan dm selepas menenma sepucuk surat yang memben amaran kepadanya bahawa siasatan sedang dijalankan bagi mencan penjenayah ltu dan kandungan surat ltu adalah relevan 0) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta-fakta bahawa selepas berlakunya jenayah yang dikatakan ltu dia melankan dm. adalah relevan setakat mana fakta-fakta ltu perlu bagi maksud tersebut 503 . atau (n) sebagai keterangan menyokong di bawah seksyen 157 (&) Soalnya lalah sama ada A telah dirompak Fakta bahawa selepas sahaja rompakan yang dikatakan ltu dia membuat aduan berkenaan dengan kesalahan ltu. Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengeraukakan sesuatu fakta ISU atau fakta relevan. Fakta-fakta yang perlu untuk menghurai atau mengemukakan fakta-fakta relevan. hal keadaan dalam mana aduan ltu telah dibuat dan kandungan aduan ltu adalah relevan Fakta bahawa tanpa membuat aduan dia berkata yang dia telah diperkosa adalah tak relevan sebagai kelakuan di bawah seksyen mi. walaupun fakta ltu mungkin relevan— (l) sebagai akuan nazak di bawah seksyen 32 (a). atau yang menyokong atau mematahkan sesuatu kesimpulan yang dibayangkan oleh sesuatu fakta isu atau fakta relevan. sungguhpun fakta ltu mungkin relevan— (1) sebagai akuan nazak di bawah seksyen 32 (a).

C berkata kepada A "Saya memnggalkan tuan oleh kerana B telah memben tawaran yang lebih baik kepada saya" Pernyataan im adalah fakta relevan sebagai menghuraikan kelakuan C . sungguhpun fakta bahawa adanya suatu pertikaian boleh menjadi relevan jika lanya menyentuh hubungan antara A dan B (c) A dituduh melakukan suatu jenayah Fakta bahawa selepas sahaja berlakunya jenayah itu A telah melankan din dan rumahnya adalah relevan di bawah seksyen 8 sebagai kelakuan yang kemudian danpada dan disentuh oleh fakta ISU Fakta bahawa pada waktu dia memnggalkan rumahnya dia ada urusan tiba-tiba dan segera di tempat dia pergi itu adalah relevan sebagai mungkin menghuraikan fakta yang dia telah memnggalkan rumahnya dengan tiba-tiba Butir-butir urusan yang kerananya dia telah memnggalkan rumah adalah tak relevan. yang relevan sebagai suatu fakta isu (e) A yang dituduh mencun telah kehhatan memben harta cun itu kepada B .MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen tertentu itu wasiat A Keadaan harta A dan keadaan keluarganya pada tarikh wasiat yang dikatakan itu boleh menjadi fakta relevan (b) A mendakwa B kerana suatu libel yang mentomah A berkelakuan keji. B menegaskan bahawa perkara yang dikatakan sebagai libel itu adalah benar Kedudukan dan hubungan pihak-pihak itu pada masa libel itu disiarkan boleh menjadi fakta relevan sebagai permulaan kepada fakta 1SU Butir-butir mengenai suatu pertikaian antara A dan B berkenaan dengan suatu perkara yang tidak mempunyai hubungan dengan libel yang dikatakan itu adalah tak relevan. yang pula telah kehhatan membenkannya kepada isteri A Tatkala menyerahkannya B berkata "A kata kamu hendaklah sembunyikan m i " Pernyataan B adalah relevan sebagai menghuraikan suatu fakta yang menjadi sebahagian danpada transaksi itu (/) A dibicarakan kerana melakukan rusuhan dan dibuktikan sebagai telah mengepalai perarakan sekumpulan perusuh Tempiksorak perusuh itu adalah relevan sebagai menghuraikan keadaan transaksi itu 504 . kecuah setakat mana perlu bagi menunjukkan bahawa urusan itu adalah tiba-tiba dan segera (d) A mendakwa B kerana mendorong C memungkin suatu kontrak perkhidmatan yang telah dibuat oleh C dengan A Apabila berhenti berkhidmat dengan A .

A telah menyertai suatu komplot untuk melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong Fakta-fakta bahawa B telah memperolehi senjata-senjata di Eropah bagi maksud komplot ltu. Jika ada alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa dua orang atau lebih telah berkomplot bersama-sama hendak melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan salah boleh didakwa. MISALAN Ada alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa. E. bagi membuktikan adanya komplot ltu dan bagi' membuktikan peftglibatan A di dalamnya. walaupun A. C telah memungut wang di Melaka bagi tujuan yang satna. atau selepas dia keluar danpadanya 11. serta juga bagi maksud membuktikan adanya komplot ltu dan juga bagi maksud menunjukkan bahawa mana-maria orang ltu telah rnenjadi pihak dalamnya.10. Fakta-fakta yang selainnya tak relevan adalah relevan— (a) jika lanya tak konsisten dengan sesuatu fakta isu atau dengan sesuatu fakta relevan. (b) jika dengan sendirmya atau berhubungan dengan faktafakta lain. dan walaupun orang-orang yang telah melakukan hal-hal ltu tidak dikenali olehnya. 1a menjadikan wujudnya atau tak wujudnya sesuatu fakta isu atau fakta relevan ltu amat mungkin atau amat tak mungkin 505 . Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama. dan F telah menghantar dan Smgapura kepada G di Jakarta wang~ yang telah dipungut oleh C di Melaka ltu. dan walaupun hal-hal ltu mungkin telah berlaku sebelum dia menyertai komplot ltu. dan kandungan surat yang ditulis oleh H mempenhalkan komplot ltu adalah tiap-tiap satunya relevan. maka apa-apa jua yang dikatakan. telah menyiarkan tuhsan^tuhsan memajukan maksud ltu di Singapura. Bila fakta-fakta yang selainnya tak relevan menjadi relevan. adalah suatu fakta relevan terhadap tiap-tiap seorang yang dipercayai berkomplot sedemikian. D telah memujuk ofang-oranf supaya menyertai komplot ltu di Seberang Perai. dilakukan atau ditulis oleh salah seorang daripada orang-orang ltu berkenaan dengan mat bersama mereka selepas mat ltu mula-mula diterima oleh salah N seorang daripada mereka. mungkin tidak tahu akan segala-galanya ltu.

apa-apa fakta yang akan membolehkan mahkamah. suatu lkrar ke atas hak menangkap lkan itu yang dibuat 506 . . Dalam guaman menuntut ganti rugi fakta-fakta yang membolehkan mahkamah menentukan amaunnya adalah relevan.MISALAN Soalnya ialah sama ada A mempunyai hak menangkap lkan Suatu dokumen yang memben. yang menjadikannya arnat tak mungka^ walaupun tak mustahil. Fakta bahawa pada han ltu A berada di Taiping adalah relevan Fakta bahawa hampir dengan waktu jenayah ltu dtfakukan A berada jauh dan tempat di mana jenayah ltudilakukan. dituntut. ditegaskan atau diselewengkan. B . hak menangkap lkan itu kepada nenek moyang A . C atau D Tiap-tiap fakta yang menunjukkan bahawa jenayah ltu tak mungkm telah dilakukan oleh seseorang lain dan bahawa jenayah ltu tidak dilakukan oleh B. C atau D adalah relevan. diiktiraf atau digunakan atau dalam mana penggunaan hak atau adat itu telah dipertikaikan. 12. adalah relevan (b) Soalnya ialah sama ada A telah melakukan suatu jenayah Hal keadaannya adalah menunjukkan bahawa jenayah ltu pasti telah dilakukan oleh salah seorang daripada A . yang dia telah melakukan jenayah ltu. ditegaskan atau dinafikan atau yang tak konsisten dengan kewujudan hak atau adat itu. Jika soalnya ialah mengenai kewujudan sesuatu hak atau adat maka fakta-fakta berikut adalah relevan: (a) apa-apa transaksi yang dengannya hak atau adat yang dipersoalkan ltu telah diwujudkan. Dalam guaman menuntut ganti rugi. diiktiraf. Fakta-fakta yang relevan apabila hak atau adat dipersoalkan. (b) hal-hal tertentu dalam niana hak atau adat itu telah dituntut. menentukan amaun ganti rugi yang patut diawardkan adalah relevan 3 13. diubahsuai.MISALAN (a) Soalnya ialah sama ada A telah melakukan suatu jenayah di Kuala Lumpur pada suatu han tertentu.

mat jahat atau mat baik terhadap seseorang tertentu. hal-hal tertentu dalam mana bapa A telah menggunakan hak itu. adalah relevan (c) A mendakwa B kerana kerosakan yang dilakukan oleh anjing B yang B ketahui sebdgai anjing garang Fakta-fakta bahawa anjing itu dahulunya telah menggigit X. s'Uatu kesalahan terdahulu yang dilakukan olehnya adalah relevan dalam erti seksyen mi. maka sabitannya yang dahulu itu adalah juga menjadi suatu fakta relevan MISALAN (a) A dituduh menenma barang cun dengan mengetahuinya sebagai barang cun Adalah dibuktikan bahawa dia" ada memiliki sesuatu barang cun tertentu Fakta bahawa pada masa yang sama dia1 ada m'emiliki beberapa barang cun lain adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa dia' mengetahui yang tiap-tiap satu dansemua basrang-barang yang dimilikmya itu barang cun (b) A dituduh menyerahkan secara fraud kepada seorang lain suatu syihng palsu yang pada masa dia menyerahkannya dia tahu syihng itu palsu Fakta bahawa pada masa syihng itu diserahkan A ada memiliki beberapa keping syihng palsu lam adalah relevan Fakta bahawa A dahulunya telah disabitkan kerana menyerahkan kepada seorang lain sebagai tulen suatu syihng palsu. adalah relevan apabila hal adanya sesuatu keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh ltu menjadi isu atau relevan. seperti mat. dengan mengetahuinya sebagai palsu. kecuaian. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya sesuatu keadaan akal fikiran. pembenan hak menangkap lkan ltu yang kemudiannya oleh bapa A.oleh bapa A. adalah fakta-fakta releyan 14. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh. ketulusdn. adalah relevan 507 . yang tak selaras dengan lkrar ltu. pengetahuan. Y dan Z . Huraian 1 — Sesuatu fakta relevan yang menunjukkan adanya sesuatu keadaan akal fikiran yang relevan mestilah menunjukkan bahawa keadaan akal fikiran itu ada bukan pada amnya tetapi berhubungan dengan perkara tertentu itu Huraian 2 — Tetapi jika dalam perbicaraan seseorang yang tertuduh melakukan sesuatu kesalahan. dan bahawa mereka telah membuat aduan kepada B . kegopohan. atau menunjukkan adanya sesuatu keadaan tubuh atau perasaan tubuh. atau dalam mana penggunaan hak ltu telah ditahan oleh jiran-jiran A .

telah menanggung kerugian kerana telah terdorong mempercayai C. adalah relevan. dia percaya dengan suci hati bahawa pemunya yang sebenarnya tidak dapat dijumpai Fakta bahawa pembentahuan awam berkenaan dengan kehilangan harta itu telah dibuat di tempat A berada adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa A tidak dengan suci hati mempercayai yang pemunya sebenar harta itu tidak dapat dijumpai 508 . kerana menyatakan secara fraud kepada B bahawa C adalah solven dan oleh yang demikian B. Fakta bahawa pada waktu A menyatakan C sebagai solven. C telah disifatkan solven oleh jiran-jirannya.(d) Soalnya lalah sama ada A .. sebagai menunjukkan bahawa A telah membuat nyataan itu dengan suci hati (g) A didakwa oleh B untuk mendapatkan upah kerja yang telah dibuat olehnya mengenai rumah A dan kerja itu telah dibuat atas penntah C . adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa A. jika penerima bayar itu adalah seorang yang sebenarnya ada. adalah relevan. dan soalnya lalah sama ada pada ketika dia melesapkan harta itu. lalah bahawa kontrak B itu adalah dengan C Fakta bahawa A telah membayar C kerana kerja yang tersebut itu adalah relevan sebagai membuktikan bahawa A dengan suci hati telah menyerahkan pengurusan kerja yang tersebut itu kepada C. dengan siaran yang tertentu itu Fakta-fakta bahawa tiada apa-apa perkelahian telah berlaku dahulunya di antara A dan B . yang menunjukkan mat jahat A terhadap B. hendak merosakkan reputasi B. yang tak solven. dan bahawa A telah mengulangi perkara yang diadukan itu sebagaimana yang telah didengarinya. dengan menyiarkan suatu tomahan yang bertujuan merosakkan reputasi B. supaya dengan demikian itu C boleh membuat kontrak dengan B. (e) A dituduh memfitnahkan B. tahu bahawa nama penefima bayaran bil itu adalah nama ada-adaan Fakta bahawa A telah menenma bil-bil lain yang dibuat sedemikian sebelum bil-bil itu dapat dikinm kepadanya oleh penenma bayarannya. Fakta mengenai siaran-siaran dahulu yang dibuat oleh A mengenai B . sebagai membuktikan mat A. dan oleh orang yang membuat urusan dengannya. seorang penenma suatu bil pertukaran. seorang kontraktor Pembelaan A. sebagai menunjukkan bahawa A tahu bahawa penenma bayarannya itu adalah orang ada-adaan. bagi pihak C sendm dan bukan sebagai ejen A (h) A dituduh melesapkan dengan curangnya harta yang telah dijumpamya. adalah relevan. tidak bertujuan hendak merosakkan reputasi B (/) A didakwa oleh B.

yang telah mendengar tentang kehilangan harta ltu dan hendak membuat tuntutan palsu mengenainya. fakta bahawa dahulunya A. B.Fakta bahawa A mengetahui atau ada sebab mempercayai bahawa pembentahuan awam ltu telah dibuat secara fraud oleh C.. telah mengetahui pembentahuan ltu tidak membuktikan sebaliknya mengenai suci hati A (0 A dipertuduh menembak ke arah B dengan mat hendak membunuhnya Bagi menunjukkan mat A. (m) Soalnya ialah. apakah keadaan kesihatan A. telah menembak ke arah B. pada waktu insuran nyawanya diambiP Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A mengenai keadaan kesihatannya pada atau hampir dengan waktu yang tersebut itu adalah fakta relevan. boleh dibuktikan (/) A dipertuduh menghantar surat ugutan kepada B Surat-surat ugutan yang dihantar dahulunya oleh A kepada B boleh dibuktikan sebagai menunjukkan tujuan suratrsurat itu (k) Soalnya ialah sama ada A telah bersalah kerana menganiaya isterinya. Peneurahan perasaan mereka terhadap satu sama lain sejurus sebelum atau selepas keamayaan yang dikatakan itu adalah fakta relevan. («) A mendakwa B atas kecuaiannya menyewakan kepada A suatu kereta yang tidak sepatutnya layak digunakan dan oleh hal yang denukian A telah mendapat bencana Fakta bahawa B telah dibentahu pada masa-masa lain tentang kecacatan kereta itu adalah relevan Fakta bahawa B lazimnya cuai dengan kereta-kereta yang disewakannya adalah tak relevan. (/) Soalnya ialah sama ada kematian A telah disebabkan oleh racun Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A semasa dia sakit mengenai gejala-gejala penyakitnya adalah fakta relevan. (p) A dibicarakan kerana melakukan jenayah 509 . adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa fakta yang A. (o) A dibicarakan kerana membunuh B dengan sengaja menembaknya hingga mati Fakta bahawa A pada masa-masa lain telah menembak ke arah B adalah relevan sebagai menunjukkan niatnya hendak menembak B Fakta bahawa telah menjadi kelaziman bagi A menembak ke arah orang-orang dengan mat hendak membunuh mereka adalah tak relevan.

adalah relevan. Apabila ada suatu soal sama ada suatu perbuatan telah dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja atau dilakukan dengan pengetahuan atau niat tertentu. telah menyerahkan nnggit-nnggit palsu kepada C. adalah relevan sebagai menunjukkan bahawa kebakaran itu bukan tak sengaja (b) A diguna khidmat untuk menenma wang daripada penghutang B Adalah menjadi kewajipan A untuk membuat catatan-catatan di dalam sebuah buku bag! menunjukkan amaun wang yang telah ditenmanya Dia membuat suatu catatan yang menunjukkan bahawa pada suatu masa tertentu dia telah menenma kurang danpada yang sebenar ditenma olehnya. Fakta-fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja. MISALAN (a) A dituduh membakar rumahnya dengan tujuan . D dan E adalah relevan sebagai menunjukkan penyerahan kepada B itu bukan tak sengaja 510 .hendak mendapat wang insuran rumah itu Fakta-fakta bahawa A telah tinggal di beberapa buah rumah satu demi satu. dan selepas tiap-tiap satu kebakaran itu A telah menenma bayaran danpada pejabat insuran yang berlaman. A. maka fakta bahawa perbuatan ltu menjadi sebahagian daripada siri kejadian-kejadian yang serapa dan tiap-tiap kejadian itu ada mehbatkan orang yang melakukan perbuatan itu. bagi tiap-tiap satunya dia telah mengambil insuran. Soalnya lalah sama ada catatan palsu mi dibuat dengan tak sengaja atau dengan sengaja Fakta-fakta bahawa catatan-catatan lain yang dibuat oleh A di dalam buku yang sama adalah palsu. dan dalam tiaptiap satunya kebakaran telah berlaku.Fakta bahawa dia ada berkata sesuatu yang menunjukkan 'mat hendak melakukan jenayah ltu adalah relevan Fakta bahawa dia ada berkata sesuatu yang menunjukkan'kecenderungan pada lazimnya hendak melakukan jenayah-jenayah jenis ltu adalah tak relevan 15. adalah relevan (c) A dituduh menyerahkan secara fraud suatu nnggit palsu kepada B Soalnya lalah sama ada penyerahan nnggit itu telah dibuat dengan tak sengaja Fakta-fakta bahawa sejurus sebelum atau selepas penyerahan kepada B . dan bahawa tiap-tiap satu catatan palsu itu adalah untuk faedah A.

18. Pengakuan oleh pihak dalam presiding. (1) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak dalam prosiding atau oleh seorang ejen kepada pihak ltu yang distfaffcaft oleh mahkamah. sebagai dttfeniipasa oleh pihak itu dengan nyatanya atau dengan cam tenaakluKi Jbagi membuatnya adalah pengakuan. adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada sesuatu surat tertentu telah sampai kepada A Fakta-fakta bahawa surat ltu telah diposkan mengikut cara la^im dan telah tidak dikembalikan melalm Pejabat Surat Tak Sampai adalah relevan Pengakuan dan Pengakuan Salah 17.16. yang menyarankan sesuatu kesimpulan mengenai sesuatu! fakta ISU atau mengenai sesuatu fakta relevan. Apabila ada suatu soal sama ada Suatu perbuatan tertentu telah dilakukan. (1) Pengakuan mlan pernyataan. menyatakan atau menyarankan kesimpulan bahawa dia telah melakukan kesalahan ltu. dalam hal keadaan kes ltu. adanya sesuatu perjalanan urusan yarig menurut kelazimannya perbuatan ltu pasti telah dilakukan. Pengakuan dan pengakuan salah ditakrifkan. (2) Pengakuan salah ialah pengakuan yang dibuat pada bila-bila masa oleh seseorang yang dituduh atas suatu kesalahan. Bila adanya perjalanan urusan relevan. MISALAN' > ' (a) Soalnya lalah sama ada sesuatu surat tertentu "telah dikinmkan Fakta-fakta bahawa adalah menjadi perjalanan biasa urusan bagi segala surat yang diletakkan di sesuatu tempat akan dibawa ke pejabat pos. dan yang dibuat oleh mana-mana orang dan dalam hal keadaan yang tersebut kemudian daripada im. (3) Subseksyen (2) tidak terpakai di Sarawak. dan bahawa surat tertentu rtu telah diletakkan di tempat ltu. 511' . adalah suatu fakta relevan. ejennya atau orang yang ada kepentingan. lisan atau dokumen.

adalah bukan pengakuan melainkan jika pernyataan-pernyataan ltu telah. dan telah membuat pernyataan ltu sebagai orang-orang yang ada kepentmgan sedemikian. 19. terhutang sewa kepada B 20. ''P&rtf^te-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang telah disebut dengan nyatanya oleh pihak dalam guaman untuk 512 . adalah pengakuan jika pernyataan-pernyataan itu dibuat dalam masa orang-orang itu masih lagi ada kepentingan tersebut. atau (b) orang-orang yang daripadanya pihak-pihak dalam guaman ltu telah mendapat kepentingan mereka mengenai hal perkara guaman ltu. MISALAN A mengakujanji untuk memungut sewa bagi pihak B B mendakwa A kerana tidak memungut sewa yang C kena bayar kepada B A menafikan yang C kena bayat sewa kepada B Suatu pernyataan oleh C bahawa dia terhutang sewa kepada B adalah suatu pengakuan dan adalah suatu fakta relevan bagi menentang A sekiranya A menafikan yang C. yang mendakwa atau didakwa atas sifat wakil. Pengakuan oleh orang-orang yang disebut dengan nyatai nya oleh pihak dalam guaman. dan jika pernyataanpernyataan itu dibuat tatkala orang yang membuatnya itu memegang kedudukan itu atau tertakluk kepada liabiliti itu.(2) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam guaman. Pengakuan oleh orang-orang yang kedudukannya ttiesti dibuktikan bagi menentang pihak dalam guaman. dibuat semasa pihak yang inembuatnya bersifat sedemikian. (3) Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh— (a) orang-orang yang ada apa-apa kepentingan kepunyaan atau kepentmgan kewangan dalam hal perkara prosidmg ltu. Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh orang-orang yang kedudukan atau liabiliti mereka perlu dibuktikan bagi menentang mana-mana pihak dalam guaman adalah pengakuan jika pernyataan'-pernyataan itu relevan bagi menentang orang-orang itu berhubungan dengan kedudukan atau liabihtinya dalam guaman yang dibawa oleh atau terhadap mereka.

(c) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya jika pengakuan itu relevan bukannya sebagai pengakuan. C tahu semua berkenaan dengannya " Pemyataan C lalah suatu pengakuan 21. (b) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya apabila pengakuan itu mengandungi pernyataan mengenai adanya sestiatu keadaan akal-fikiran atau keadaan tubuh yang relevan atau yang menjadi ISU.maklumat berhubungan dengan suatu perkara yang dipertikaikan adalah pengakuan. B menegaskan bahawa dokumen itu dipalsukan A boleh membuktikan pemyataan oleh B bahawa dokumen itu tulen. dan pernyataan itu dibuat pada masa atau lebih kurang pada masa adanya keadaan akal-fikiran atau keadaan tubuh itu dan disertai dengan kelakuan yang menjadikan kepalsuannya tak mungkin. Pengakuan adalah relevan dan boleh dibuktikan bagi menentang orang yang membuatnya atau wakilnya dan segi kepentmgan. Membuktikan pengakuan bagi menentang orang-orang yang membuatnya dan oleh atau bagi pihak mereka. MISAIAN Soalnya lalah sama ada kuda yang dijual oleh A kepada B itu baik A berkata kepada B "Pergilah tanya C . tetapi pengakuan itu tidak boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya atau oleh wakilnya dari segi kepentingan kecuah dalam hal-hal benkuf (a) pengakuan boleh dibuktikan oleh atau bagi pihak orang yang membuatnya apabila pengakuan itu berkeadaan bahawa jika orang yang membuatnya itu mati. dan B boleh membuktikan pernyataan oleh A bahawa dokumen itu dipalsukan. tetapi A tidak boleh membuktikan pernyataan olehnya sendin bahawa dokumen itu tulen dan juga B tidak boleh membuktikan pernyataan olehnya sendin bahawa dokumen itu dipalsukan 513 . MISALAN (a) Soalnya di antara A dan B lalah sama ada sesuatu dokumen itu dipalsukan atau tidak A menegaskan bahawa dokumen itu tulen. pengakuan itu akan menjadi relevan antara orang-orang ketiga di bawah seksyen 32.

pernyataan ltu boleh ditenma sebagai keterangan di bawah seksyen 32 (b) (d) A dituduh menenma barang-barang cun yang diketahuinya sebagai barang cun Dia menawar untuk membuktikan bahawa dia telah enggan menjualnya dengan harga yang kurang danpada mlainya. Pengakuan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen adalah tak relevan melainkan jika dan sehingga pihak yang bercadang hendak membuktikannya menunjukkan yang dia berhak memben keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen itu di bawah 5K4 . oleh sebab pernyataan-pernyataan ini menghuraikan kelakuan yang dipengaruhi oleh fakta ISU (e) A dituduh memihki secara fraud syiling palsu yang diketahuinya sebagai palsu Dia menawar untuk membuktikan bahawa dia telah meminta seorang yang mahir untuk memenksa syiling ltu oleh kerana dia ragu-ragu sama ada syiling itu palsu atau tidak. dibicarakan kerana membinasakan kapal ltu Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa kapal ltu telah dibawa keluar dan haluan yang sepatutnya A mengemukakan sebuah buku yang disenggara olehnya dalam perjalanan biasa urusannya menunjukkan cerapan-cerapan yang dikatakan telah diambil olehnya dan sehan ke sehan. Bila pengakuan lisan mengenai kandungan dokumen menjadi relevan. dan bahawa orang ltu telah memenksa syiling itu dan telah membentahu kepadanya bahawa syiling itu adalah tulen A boleh membuktikan fakta-fakta ini kerana sebab-sebab yang dinyatakan dalam misalan (d) 22. seorang kapten sebuah kapal.(b) A. dan mengandungi cap pos Pulau Pinang pada han tersebut Pernyataan mengenai tankh surat ltu boleh ditenma. oleh sebab jika A mati. A boleh membuktikan pernyataan-pernyataan ini walaupun lanya pengakuan. dan menunjukkan bahawa kapal ltu tidak dibawa keluar dan haluan yang sepatutnya A boleh membuktikan pernyataan-pernyataan ini oleh sebab jika dia mati pernyataan-pernyataan ini boleh ditenma sebagai keterangan di bawah seksyen 32 (b) antara pihak-pihak ketiga (c) A dituduh melakukan suatu jenayah di Kuala Lumpur Dia mengemukakan sepucuk surat yang dituhs olehnya sendin yang bertankh di Pulau Pinang pada han ltu.

ugutan atau janji berkenaan dengan pertuduhah terhadap orang tertuduh itu dan dorongan. (1) Tertakluk kepada sesuatu peruntukan nyata yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertuhs. 23. Bila pengakuan salah yang disebabkan oleh dorongan. 25. Pengakuan salah kepada pegawai polis berpangkat rendah daripada Inspektor tidak boleh dibuktikan. Dalam prosiding jenayah sesuatu pengakuan salah yang dibuat oleh orang tertuduh adalah tak relevan jika mahkamah berpendapat bahawa pengakuan salah itu telah dibuat oleh sebab sesuatu dorongan. 515 . atau dalam hal keadaan yang dannya mahkamah boleh membuat kesimpulan bahawa pihak-pihak yang berkenaan telah bersesama bersetuju supaya keterangan mengenainya tidak akan diberi. ugutan atau janji menjadi tak relevan dalam prosiding jenayah. 24. Dalam kes-kes sivil sesuatu pengakuan adalah tak relevan jika ianya dibuat sama ada dengari sesuatu syarat nyata bahawa keterangan mengenainya tidak akan diben. Huraian — Tiada apa-apa jua dalam seksyen mi boleh difahamkan sebagai mengecuahkan seseorang peguambela datjpadamejnberi kete-rangan mengenai sesuatu perkara yang dia boleh dipaksa memben kete-rangan mengenainya di bawah seksyen 126.kaedah-kaedah yang tersebut kemudian daripadainivatau melainkan jika ketulenan sesuatu dokumen yang dikemukakan itu dipersoalkan. (2) (Dimansuhkari). Bila pengakuan dalam kes sivil relevan. ugutan atau janji itu terbit danpada sestorang yang berkuasa dan pada pendapat mahkamah cukup untuk memben kepada orang tertuduh itu alasan-alasan yang pada pendapatnya munasabah bagi menyangkakan bahawa dengan membuat pengakuan itu dia akan mendapat sesuatu faedah atau dapat mengelakkan sesuatu keburukan keduniaan berkenaan dengan prosiding terhadapnya. tiada apa-apa pengakuan salah yang dibuat oleh seorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan kepada seseorang pegawai polis berpangkat rendah danpada Inspektor boleh dibuktikan bagi menentang orang itu.

Pengakuan salah yang selainnya relevan tidak boleh menjadi tak relevan oleh sebab janji akan merahsiakannya. (1) Tertakluk kepada sesuatu peruntukan nyata yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis. Setakat mana maklumat yang diterima daripada tertuduh boleh dibuktikan. dsb. (1) Jika sesuatu pengakuan salah yang tersebut dalam seksyen 24 dibuat selepas sangkaan yang disebabkan oleh apa-apa dorongan.' maka sekian banyak daripada maklumat itu yang jelas berhubungan dengan fakta yang didapati secara demikian boleh dibuktikan sama ada maklumat itu terjumlah kepada pengakuan salah atau tidak. dihapuskan dengan sepenuhnya. 27. (1) Jika sesuatu pengakuan salah yang tersebut dalam seksyen 24 adalah selainnya relevan. (2) (Dimansuhkan). maka pengakuan salah itu tidaklah 516 . ugutan atau janji adalah relevan. (2) (Dimansuhkan). Pengakuan salah oleh tertuduh semasa dalam jagaan polis tidak boleh dibuktikan bagi menentangnya. tiada apa-apa pengakuan salah yang dibuat oleh seseorang semasa dia berada dalam jagaan seseorang pegawai polis boleh dibuktikan bagi mendntang orang ltu melainkan jika pengakuan salah itu dibuat di hadapan seorang Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret. 28. Pengakuan salah yang dibuat selepas terhapusnya sangkaan yang disebabkan oleh dorongan. ugutan atau janji itu telah.26. maka pengakuan salah itu adalah relevan. pada pendapat mahkamah. (1) Apabila sesuatu fakta dideposkan sebagai telah didapati hasil daripada maklumat yang diterima daripada orang yang dituduh melakukan kesalahan semasa dalam jagaan seseorang pegawai polis. (2) (Dimansuhkan). 29.

atau oleh kerana dia tidak diberi amaran bahawa dia tidak terpaksa membuat pengakuan salah itu dan bahawa keterangan mengenai pengakuan salah itu boleh diberi terhadapnya. atau oleh kerana pengakuan salah itu telah dibuat dalam menjawab soalansoalan yang tidak perlu dijawabnya. telah membunuh C " Mahkamah boleh memmbangkan akibat pengakuan salah mi bagi menentang B (b) A dibicarakan kerana membunuh C. Huraian — "kesalahan" sebagaimana digunakan dalam seksyen mi mehputi subahat dalam kesalahan atau percubaan melakukan kesalahan MJSALAN (a) A dan B dibicarakan bersesama kerana membunuh C Adalah dibuktikan bahawa A telah berkata "Saya dan B. mahkamah boleh menimbahgkan pengakuan salah itu bagi menentang orang yang lain itu dan juga bagi menentang orang yang membuat pengakuan salah itu. Pertimbangan mengenai pengakuan salah terbukti yang menjejaskan orang yang membuathya dan orang-orang lain yang dibicarakan bersesama atas kesalahan yang sama. dan pengakuan salah yang dibuat oleh seorang daripada mereka yang menjejaskan dirinya dan beberapa orang yang lain itu terbukti. tidak dibicarakan bersesama . Keterangan menunjukkan bahawa C telah dibunuh oleh A dan B dan bahawa B telah berkata "Saya dan A telah membunuh C " Pernyataan ml tidak boleh diberi pertimbangan oleh mahkamah terhadap A kerana B. (2) (DimansuhJcari). (2) (Dimansuhkari). walau apa pun bentuk soalansoalan itu. 517 . 30.menjadi tak relevan semata-mata oleh sebab lanya telah dibuat atas suatu janji akan merahsiakannya. atau apabila dia mabuk. atau hasil danpada sesuatu perdayaan yang dilakukan ke atas orang tertuduh itu bagi maksud hendak mendapatkannya. (1) Apabila lebih danpada seorang dibicarakan bersesama atas suatu kesalahan yang sama.

atau tentang apa-apa hal keadaan transaksi yang telah mengakibatkan kematiannya. Pernyataan sedemikian adalah relevan sama ada pada waktu pernyataan ltu dibuat orang yang membuatnya telah menjangka atau tidak menjangka dia akan mati. dalam hal yang mana kematian orang ltu dipersoalkan. menurat hal keadaan ltu. bertulis atau lisan. mengenai fakta relevan yang dibuat oleh seseorang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai.31. Pemyataan oleh Orang-orang yang Tidak Dapat Dipanggil Sebagai Saksi 32. [AktaA97S\ 2l\. atau dari akuan tenma yang 518 . Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad tetapi boleh mengestop. atau yang telah menjadi tak daya memberi keterangan. adalah sendinnya fakta relevan dalam hal-hal benkut: (a) apabila pernyataan ltu dibuat oleh seseorang tentang sebab kematiannya. Pengakuan tidak menjadi bukti muktamad mengenai perkaraperkara yang diakui. adalah relevan. Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dapat dijumpai. atau yang kehadirannya tidak dapat diperolehi tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang pada pendapat mahkamah tidak berpatutan. dan walau apa jua jems prosiding dalam mana sebab kematiannya ltu dipersoalkan. (DipOtOHg). (b) apabila pernyataan ltu telah dibuat oleh mana*mana orang itu dalam perjalanan biasa urusan dan khususnya apabila pernyataan itu terdm dan sesuata catatan atau memorandum yang telah dibuat olehnya dalarn buku-buku yang disenggara dalam perjalanan biasa urusan atau pada menjalankan tugas profesional. dsb. (1) Pernyataan. tetapi 1a boleh menjadi estopel dibawah peruntukan-peruntukan yang terkandung kemudian danpada mi.

jika benar.dituhs atau ditandatangam olehnya mengenai penerimaan wang. (e) apabila pernyataan itu berhubungan dengan adanya sesuatu pertalian darah. (h) apabila pernyataan itu telah dibuat oleh beberapa orang 519 . yang ditulis atau ditandatangam olehnya. dan apabila pernyataan ltu dibuat sebelum timbul apa-apa kontroversi tentang hak. barang-barang. ditulis atau ditandatangam olehnya. mungkin akan disedan oleh orang ltu. atau apabila.tu seorang ahhnya. pernyataan itu akan meridedahkan atau mungkin mendedahkan orangitiikep'ada suatu pendak waan jenayah atau kepada suatu guaman untuk ganti rugi. perkahwinan atau melalm pengangkatan anak antara orang-orang yang mengenainya orang yang membuat pernyataan itu mempunyai cara yang istimewa bagi mengetahuinya dan apabila pernyataan itu dibuat sebelum berbangkitnya soal yang menjadi pertikaian itu. atau dari suatu dokumen yang digunakan di dalam perdagangan. (/) apabila pernyataan itu berhubungan dengan adanya sesuatu pertalian darah. adat atau perkara ltu. atau mengandungi tarikh bagi sesuatu surat atau dokumen lain yang biasanya ditankh. (d) apabila pernyataan ltu memberi pendapat mana-mana orang ltu tentang adanya sesuatu hak awam atau adat atau sesuatu perkara yang mempunyai kepentingan a\vam atau kepentingan am yang jika lanya ada. perkahwinan atau melalui pengangkatan anak antara orang-orang yang telah mati. potret keluarga atau benda lain di mana perayataan-pernyataan itu biasanya dibuat. atau dalam sesuatu salasilah keluarga atau di atas sesuatu batu msan. sekuriti-sekuriti atau apa jua jenis harta. (g) apabila pernyataan itu terkandung dalam sesuatu dokumen yang berhubungan dengan apa-apa transaksi sebagaimana tersebut dalam seksyen 13 (a). (c) apabila pernyataan ltu menentang kepentingan kewangan atau kepentingan kepunyaan orang yang membuatnya. dan apabila pernyataan itu dibuat sebelum berbangkitnya soal yang menjadi pertikaian itu. dan pernyataan itu dibuat dalam sesuatu wasiat atau suratikatan berhubungan dengan hal-ehwal keluarga yang mana orang yang telah mati i.

kepada rakan-rakan peniaganya di London. telah dibunuh oleh B . 'yang biasanya disenggara dalam perjalaftan urusan. atau bagi tujuan. yang biasanya disenggara dalam perjalanan urusan. atau Soalnya ialah sama ada A telah dibunuh oleh B dalam hal keadaan yang membolehkan balu A membawa suatu guaman terhadap B Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh A mengenai sebab kematiannya. adalah suatu fakta relevan (c) Soalnya ialah sama ada A berada di Kuala Lumpur pada suatu han tertentu Suatu pernyataan dalam buku harian seorang peguambela yang telah mati. dan (/) jika pernyataan ltu dibuat oleh pegawai awam pada menjalankan tugas-tugasnya. rogol dan perbuatan salah bbleh didakwa yang sedang dipertimbangkan ltu. (i) apabila pernyataan ltu dibuat dalam penjalanan. adalah fakta-fakta relevan (b) Soalnya ialah tentarig tankh kelahiran A Suatu catatan dalam buku harian seorang doktor bedah yang telah mati. menyatakan bahawa pada suatu han tertentu peguambela ltu telah ada bersama A di suatu tempat yang disebutkan di Kuala Lumpur5 bagi maksud berunding dengannya mengenai Urusan tertentu adalah suatu fakta relevan (d) Soalnya ialah sama ada sebuah kapal telah belayar dan pelabuhan Pulau Pinang pada suatu han tertentu Sepucuk surat yang ditulis oleh seorang anggota yang telah mati dan sebuah firma saudagar yang telah mencatar kapal itu. suatu penyiasatan atau siasatan mengenai suatu kesalahan di bawah atau menurut kuasa mana-mana undang-undang bertulis. atau A mati dari kecederaan yang didapatmya dalam suatu transaksi dalam mana dia diperkosa Soalnya ialah sama ada A telah diperkosa oleh B . yang kepadanya kargo itu dikonsamkan.dan menyatakan perasaan atau tanggapan mereka yang relevan dengan perkara yang berkenaan ltu. menyatakan bahawa kapal itu telah belayar pada suatu han tertentu dan pelabuhan Pulau Pinang adalah suatu fakta relevan 520 . MISALAN (a) Soalnya ialah sama ada A. menyatakan bahawa pada suatu hari tertentu dia telah merawat lbu A yang melahirkan seorang anak lelaki. (2) Peruntukan-peruntukan perenggan (i) dan (/) subseksyen (1) hendaklah terpakai hanya berhubungan dengan prosiding jenayah. masing-masingnya berkenaan dengan pembunuhan.

adalah bapa B Suatu pernyataan oleh A bahawa B adalah anaknya adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah bila tankh A dilahirkan1? Sepucuk surat danpada bapa A yang telah mati kepada seorang sahabatnya.(e) Soalnya lalah sama ada sewa bagi sesuatu tanah telah dibayar kepada A Sepucuk surat danpada ejen A yang telah mati kepada B . menyatakan bahawa dia telah menenma sewa itu bagi pihak A dan telah memegangnya atas penntah A. adalah suatu fakta relevan (m) Soalnya mlah sama ada dan bila A dan B telah berkahwin Suatu catatan dalam sebuah buku memorandum oleh C . yang telah mati. berkenaan dengan perkahwman anaknya dengan A pada suatu tankh tertentu. memberitahu mengenai kelahiran A. adalah suatu fakta relevan (n) A mendakwa B kerana suatu libel yang digambarkan dalam kankatur bercetak yang dipamerkan di suatu etalase kedai Soalnya lalah tentang keserupaan kankatur itu dan tentang corak hbelnya 521 . seorang yang tidak dapat dijumpai. telah menuhs sepucuk surat pada suatu han tertentu Fakta bahawa sepucuk surat yang ditulis olehnya bertankh pada han itu adalah relevan (h) Soalnya lalah apakah yang telah menyebabkan sebuah kapal karam Suatu bantahan yang dibuat oleh kaptennya yang kehadirannya tidak boleh didapatkan adalah suatu fakta relevan (i) Soalnya lalah sama ada sesuatu jalan tertentu adalah jalan awam Suatu pernyataan oleh A. yang berlaku pada suatu han tertentu. laitu bapa B yang telah mati. adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah sama ada A dan B telah berkahwin dengan sahnya di sisi undang-undang Pernyataan seorang paden yang telah mati bahawa dia telah mengahwmkan mereka dalam hal keadaan yang upacara itu boleh menjadi suatu jenayah adalah relevan (g) Soalnya lalah sama ada A. seorang Penghulu Mukim itu yang telah mati. bahawa jalan itu adalah jalan awam adalah suatu fakta relevan (/) Soalnya lalah berapa harga syer pada suatu han tertentu di suatu pasaran tertentu'' Suatu pernyataan mengenai harga syer itu yang dibuat oleh seorang broker yang telah mati dalam perjalanan biasa urusannya adalah suatu fakta relevan (k) Soalnya lalah sama ada A.

kebenaran fakta-fakta yang dmyatakan olehnya. tetapi catatan-catatan ltu sahaja tidaklah menjadi keterangan yang cukup bagi mengenakan habihti terhadap seseorang. atau dihalang danpada memben keterangan oleh pihak lawannya. atau di hadapan seseorang yang diben kuasa oleh undangundang mengambil keterangan. 522 . tidak berpatutan. memandang kepada hal keadaan ltu Dengan syarat bahawa— (a) prosiding ltu adalah di antara pihak-pihak yang sama atau wakil-wakil mereka dan segi kepentmgan. dalam presiding kehakiman kemudiannya atau pada suatu permgkat yang terkemudian dalam prosiding kehakiman yang sama. Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya akan kebenaran fakta-fakta yang tersebut di dalamnya. (c) masalah yang menjadi ISU ltu pada matannya adalah sama di dalam prosiding yang pertama dengan yang kedua Huraian — Sesuatu perbicaraan atau penyiasatan jenayah hendaklah disifatkan sebagai suatu presiding di antara pendakwa dengan tertuduh dalam erti seksyen mi Pernyataan-pernyataan yang Dibuat dalam Hal Keadaan Khas 34. pada pendapat mahkamah. (b) pihak lawan di dalam prosiding yang pertama ltu telah berhak dan berpeluang untuk memenksa balas. apabila saksi ltu telah mati atau tidak dapat dyumpai atau tak daya memben keterangan. Catatan-catatan dalam buku akaun yang biasanya disenggara dalam perjalanan urusan adalah relevan apabila catatan-catatan ltu berkaitan dengan perkara yang kena disiasat oleh Mahkamah. Keterangan yang diben oleh seseorang saksi dalam suatu presiding kehakiman. ataupun jika kehadirannya tidak boleh didapatkan tanpa kelengahan atau perbelanjaan yang.Kata-kata dan sekumpulan orang yang melihatnya mengenai perkaraperkara mi boleh dibuktikan 33. Bila catatan dalam buku akaun relevan. adalah relevan bagi maksud membuktikan.

daftar. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang adanya sesuatu fakta dan jenis awam. carta atau pelan sedemikian. daftar atau rekod itu disenggarakan. Pernyataan mengenai fakta isu atau fakta relevan yang dibuat di dalam peta atau carta yang diterbitkan dan pada amnya ditawarkan untuk dyual kepada orang ramai. atau rekod awam atau di dalam buku. bagi membuktikan hutang ltu 35. carta dan pelan.MISALAN A mendakwa B untuk raendapat $1. atau 523 . adalah sendinnya suatu fakta relevan 36. apa-apa pernyataan mengenai fakta itu yang dibuat di dalam sesuatu resital yang terkandung di dalam— (a) mana-mana perundangan yang diperbuat undang-undang oleh Parhmen atau badan perundangan mana-mana bahagian Komanwel.000 dan menunjukkan catatancatatan dalam buku akaunnya yang menunjukkan B terhutang kepadanya sebanyak ltu Catatan-catatan ltu adalah relevan. daftar atau rekod rasmi lain yang menyatakan sesuatu fakta ISU atau fakta relevan dan yang dibuat oleh seseorang pengkhidmat awam pada menjalankan tugas rasminya atau oleh mana-mana orang lam pada menjalankan sesuatu kewajipan yang diperintah dengan khasnya oleh undang-undang bagi negeri di mana buku. Kerelevanan pernyataan mengenai fakta dari jenis awam yang terkandung di dalam sesuatu perundangan atau pemberitahuan tertentu. tetapi catatan-catatan ltu adalah tidak mencukupi. atau di dalam peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan manamana Negeri tentang perkara-perkara yang biasanya ditunjuk atau dmyatakan di dalam peta. tanpa keterangan lain. adalah sendinnya fakta relevan 37. Kerelevanan catatan di dalam rekod awam yang dibuat pada menjalankan kewajipan. (b) mana-mana perundangan yang diperbuat undang-undang oleh badan perundangan mana-mana Negeri. Kerelevanan pernyataan di dalam peta. Sesuatu catatan di dalam mana-mana buku.

adalah fakta relevan. adalah sebahagian daripada suatu pernyataan yang lebih panjang atau sebahagian daripada suatu percakapan. (ii) Warta London. dan mengandungi apa-apa undang-undang sedemikian. dan apa-apa laporan mengenai sesuatu keputusan mahkamah negara ltu yang terkandung dalam sebuah buku yang berupa sebagai laporan mengenai keputusan itu. Kerelevanan pernyataan mengenai mana-mana undangundang yang terkandung dalam buku undang-undang. Apabila sesuatu pernyataan. adalah relevan. sesuatu Kerajaan tempatan ltu. apa-apa pernyataan mengenai undang-undang ltu yang terkandung dalam sebuah buku yang berupa sebagai dicetak atau diterbitkan dengan kuasa Kerajaan negara ltu. atau (lii) Warta mana-mana bahagian lam Komanwel termasuk. dokumen.(c) sesuatu kertas bercetak yang berupa sebagai— (i) Warta yang dicetak dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negen. dokumen. buku atau sm surat-surat atau kertas-kertas itu sebagaimana difikirkan perlu oleh mahkamah dalam kes yang tertentu itu untuk memahami dengan sepenuhnya tentang jenis dan natyah pernyataan itu dan juga tentang keadaan-keadaan dalam mana pernyataan itu telah dibuat. Keterangan yang dikehendaki diberi apabila pernyataan adalah sebahagian daripada percakapan. 38. percakapan. jika mana-mana bahagian ltu adalah di bawah Kerajaan pusat dan juga di bawah Kerajaan tempatan. buku atau siri surat-surat atau kertas-kertas. atau sebahagian daripada suatu dokumen terpencil atau terkandung dalam dokumen yang menjadi sebahagian danpada sebuah buku atau sebahagian daripada sin surat-surat atau kertas-kertas yang berhubungan. 524 . yang mana keterangan mengenainya diberi. maka keterangan hendaklah diberi hanya mengenai sekian banyak danpada pernyataan. Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendah Dibuktikan 39. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat mengenai undang-undang sesuatu negara.

bukan terhadap mana-mana orang tertentu tetapi dengan mutlaknya. penntah atau dekn itu sebagai telah atau patut menjadi harta orang itu 525 . (c) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang dilucutkan olehnya danpada seseorang itu terhenti pada waktu lanya ditetapkan oleh penghakiman. Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua. dsb. penntah atau dekn ltu mula berkuatkuasa. admiralti atau kebankrapan. penntah atau dekn ltu adalah bukti muktamad— (a) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang diben olehnya terakru pada waktu penghakiman. penntah atau dekn muktamad yang dibuat oleh mahkamah pada menjalankan bidang kuasanya berkenaan dengan probet. hal-ehwal perkahwinan. atau sebagai berhak kepada sesuatu benda tertentu. penntah atau dekn itu sebagai telah atau patut terhenti. adalah relevan apabila adanya sifat di sisi undang-undang ltu atau adanya hak seseorang terhadap sesuatu benda ltu relevan (2) Penghakiman. 41. atau yang menetapkan seseorang sebagai berhak kepada mana-mana sifat ltu. (1) Sesuatu penghakiman. (d) bahawa sesuatu yang seseorang ditetapkan olehnya sebagai berhak sedemikian adalah harta orang itu pada waktu lanya ditetapkan oleh penghakiman. penntah atau dekn yang mengikut undang-undang menghalang mana-mana mahkamah danpada mengambil kogmsan tentang sesuatu guaman atau danpada mengadakan sesuatu perbicaraan adalah fakta relevan apabila soalnya ialah sama ada mahkamah ltu seharusnya mengambil kogmsan tentang guaman ltu atau mengadakan perbicaraan ltu. Kerelevanan sesuatu penghakiman dalam bidang kuasa probet. yang memberi kepada atau melucutkan danpada seseorang sesuatu sifat di sisi undang-undang. penntah atau dekn itu sebagai terakru pada orang ltu. (b) bahawa sesuatu sifat di sisi undang-undang yang seseorang ltu ditetapkan olehnya sebagai berhak terakru pada orang ltu pada waktu lany a ditetapkan oleh penghakiman. Adanya sesuatu penghakiman.Penghakiman Mahkamah Bila Relevan 40.

penntah atau dekri yang lam danpada yang tersebut dalam seksyen 40. Kerelevanan dan kesan penghakiman. penntah atau dekri yang lain danpada yang tersebut dalam seksyen 41 adalah relevan jika lanya berhubungan dengan perkara-perkara dan jenis awam yang relevan dengan siasatan ltu. tetapi penghakiman. Penghakiman. Penghakiman. dsb. tetapi mahkamah mensabitkan B 526 .42. penntah atau dekn ltu bukanlah bukti muktamad mengenai apa yang dinyatakan olehnya. laitu isteri A B menafikan bahawa C adalah isteri A. Bila penghakiman. lain daripada yang tersebut dalam seksyen 40 hingga 42 relevan. MISALAN A mendakwa B kerana pencerobohan terhadap tanahnya B mengatakan adanya sesuatu hak lalu-lalang awam atas tanah ltu tetapi A menafikannya Adanya sesuatu dekri yang memihak kepada defendan dalam suatu guaman oleh A terhadap C kerana pencerobohan terhadap tanah yang sama dan dalam mana C telah mengatakan adanya hak lalu-lalang yang sama adalah relevan. tetapi mi bukanlah bukti muktamad yang hak lalulalang ltu ada 43. perintah atau dekri lain daripada yang tersebut dalam seksyen 41.. 41 dan 42 adalah tak relevan melainkan jika adanya penghakiman. dan dan hal keadaannya bolehlah dianggap bahawa perkara ltu mungkin benar dalam tiap-tiap satu kes ltu ataupun tidak benar dalam kedua-duanya A mendapat suatu dekn terhadap C kerana ganti rugi atas alasan bahawa C telah tidak berjaya membuktikan kepatutan perbuatannya Fakta mi adalah tak relevan dalam kes antara B dan C (b) A mendakwa B di bawah seksyen 498 Kanun Keseksaan kerana memujuk Ian C. penntah atau dekn ltu adalah suatu fakta ISU atau relevan di bawah mana-mana peruntukan lam dalam Akta mi MISALAN (a) A dan B secara berasmgan mendakwa C kerana suatu libel yang menyentuh tiap-tiap seorang daripada mereka Dalam tiap-tiap satu kes ltu C mengatakan bahawa perkara yang dikatakan sebagai libel ltu adalah benar.

Kemudiannya C didakwa kerana bigami oleh sebab berkahwm dengan B dalam masa A masih hidup C mengatakan bahawa dia tidak pernah menjadi isten A Hukuman terhadap B ltu adalah tak relevan terhadap C (c) A telah mendapat suatu dekri terhadap B bagi pemihkan tanah Oleh sebab ltu C mitu anak B , membunuh A Adanya penghakiman ltu adalah relevan sebagai menunjukkan motif bagi suatu jenayah (d) A dipertuduhkan kerana kesalahan mencuri dan kerana dahulunya telah disabitkan kesalahan mencun Sabitan dahulu ltu adalah relevan sebagai suatu fakta ISU (e) A dibicarakan kerana pembunuhan B Fakta bahawa B telah mendakwa A kerana libel dan bahawa A telah disabitkan dan dihukum adalah relevan di bawah seksyen 8 sebagai menunjukkan motif bagi fakta isu ltu

44. Fraud atau pakat sulit bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetanan mahkamah boleh dibuktikan. Mana-mana pihak dalam sesuatu guaman atau presiding lain boleh menunjukkan bahawa sesuatu penghakiman, penntah atau dekri yang relevan di bawah seksyen 40,41 atau 42 dan yang telah dibuktikan oleh pihak lawan, telah dibuat oleh mahkamah yang tak kompetan membuatnya ataupun telah didapati dengan cara fraud atau pakat sulit Bila Pendapat Orang Kehga Relevan 45. Pendapat pakar. (1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat atas sesuatu perkaramengenai undang-undang negara asing atau mengenai sams atau sem, atau tentang identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jan, maka pendapat-pendapat atas perkara ltu dari orangorang yang khusus mahir dalam undang-undang negara asing, sams atau sem ltu atau dalam soal identiti atau ketulenan tulisan tangan atau cap jan, adalah fakta-fakta relevan (2) Orang-orang ltu dipanggil pakar.
MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada kematian A telah disebabkan oleh racun 527

Pendapat-pendapat pakar tentang gejala-gejala yang disebabkan oleh racun yang disangkakan menyebabkan kematian A adalah relevan (b) Soalnya mlah sama ada A, pada masa melakukan sesuatu perbuatan, telah tak daya, oleh kerana akalnya tak sempurna mengetahui keadaan perbuatannya ltu atau bahawa apa yang dilakukannya ltu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang Pendapat-pendapat pakar atas soal sama ada gej ala-gej ala yang ditunjukkan oleh A ltu pada kebiasaannya menunjukkan akal yang tak sempuma, dan sama ada akal yang tak sempuma seperti ltu biasanya menyebabkan orang-orang tak daya mengetahui keadaan perbuatan yang dilakukannya atau tak daya mengetahui bahawa apa yang dilakukannya ltu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang, adalah relevan (c) Soalnya lalah sama ada sesuatu dokumen ltu telah dituhs oleh A Suatu dokumen lain dikemukakan dan dibuktikan atau diakui sebagai telah dituhs oleh A Pendapat-pendapat pakar atas soal sama ada kedua-dua dokumen ltu telah dituhs oleh seorang sahaja atau oleh orang-orang yang berlaman adalah relevan

46. Fakta mengenai pendapat-pendapat pakar. Fakta-fakta yang selamnya tak relevan adalah relevan jika fakta-fakta ltu menyokong atau berlawanan dengan pendapatpendapat pakar apabila pendapat-pendapat pakar ltu relevan.
MISALAN (a) Soalnya lalah sama ada A telah diracun dengan suatu racun Fakta bahawa orang-orang lam yang telah diracun dengan racun ltu telah menunjukkan gejala-gejala tertentu yang disah atau dinafikan oleh pakar-pakar sebagai gejala-gejala racun ltu, adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada galangan kepada sesuatu pelabuhan ltu disebabkan oleh sesuatu tembok laut Fakta bahawa pelabuhan-pelabuhan lain yang serupa kedudukannya dan segi lain tetapi yang tidak mempunyai tembok laut sedemikian telah mula tergalang kira-kira pada masa yang sama adalah relevan

47. Bila pendapat mengenai tulisan tangan relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang siapakah orang yang telah menulis atau menandatangani sesuatu dokumen, maka pendapat seseorang yang kenal akan tulisan tangan orang yang dikata telah menulis atau menandatangani dokumen
528

itu, bahawa dokumen ltu telah atau tidak ditulis atau ditandatangam oleh orang itu, adalah suatu fakta relevan.
Hurman — Seseorang adalah dikatakan kenal akan tulisan tangan seseorang lain apabila dia telah mehhat orang itu menuhs, atau apabila dia telah menenma dokumen yang berupa sebagai dituhs oleh orang itu bagi menjawab dokumen-dokumen yang telah ditulis sama ada olehnya sendin atau di bawah kuasanya dan dialamatkan kepada orang itu, atau apabila dalam perjalanan biasa urusan, dokumen yang berupa sebagai ditulis oleh orang itu lazimnya dikemukakan kepadanya MISALAN Soalnya mlah sama ada sesuatu surat tertentu adalah dalam tulisan tangan A, seorang saudagar di London B mlah seorang saudagar di Kuala Lumpur, yang telah menuhs suratsurat yang dialamatkan kepada A dan telah menenma surat-surat yang berupa sebagai ditulis olehnya C lalah keram B , dan kewajipannya lalah memenksa dan memfailkan surat-surat B D lalah broker B , yang kepadanya B lazim mengemukakan surat-surat yang berupa sebagai ditulis oleh A bagi maksud menasihatkannya berkenaan dengan surat itu Pendapat-pendapat B , C dan D, atas soal sama ada surat itu dalam tulisan tangan A adalah relevan, walaupun B , C dan D tidak pernah mehhat A menuhs

48. Bila pendapat mengenai adanya hak atau adat relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang adanya apa-apa adat atau hak am, maka pendapat-pendapat tentang adanya adat atau hak itu dan orang-orang yang mungkin tahu tentang adanya adat atau hak itu, jika lanya ada, adalah relevan
Huraian — Ungkapan "adat atau hak am" mehputi adat atau hak umum bagi sebilangan besar sesuatu golongan orang-orang itu MISALAN Hak penduduk-penduduk suatu kampung tertentu untuk menggunakan air suatu telaga tertentu lalah suatu hak am dalam erti seksyen mi

49. Bila pendapat mengenai kelaziman dan kepercayaan, dsb., relevan. Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang—
529

(a) kelaziman dan kepercayaan sesuatu kumpulan orang atau keluarga. Bila alasan-alasan pendapat relevan. Bila pendapat mengenai pertalian relevan. (b) penubuhan atau pentadbiran sesuatu yayasan agama atau khairat. Apabila pendapat seseorang yang masih hidup adalah relevan. 495 atau 498 Kanun Keseksaan MISALAN (a) Soalnya mlah sama ada A dan B telah berkahwin Fakta bahawa mereka biasanya ditenma dan disifatkan oleh sahabatsahabat mereka sebagai suami isten adalah relevan (b) Soalnya lalah sama ada A adalah anak B yang sah taraf Fakta bahawa A sentiasa disifatkan sedemikian oleh ahh-ahh keluarganya adalah relevan 51. atau (c) erti perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang digunakan dalam daerah-daerah tertentu atau oleh golongangolongan orang tertentu. sebagai ahh keluarga ltu atau selainnya. 50. (1) Apabila mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang pertalian seseorang dengan seorang lain. maka alasan-alasan atas mana pendapat ltu diasaskan adalah juga relevan MISALAN Seseorang pakar boleh mempenhalkan ekspenmen-ekspenmen yang telah dijalankan olehnya bagi maksud membuat pendapatnya 530 . mempunyai cara-cara istimewa bagi mengetahui perkara ltu. adalah suatu fakta relevan (2) Pendapat sedemikian tidaklah mencukupi bagi membuktikan sesuatu perkahwinan dalam pendakwaan-pendakwaan di bawah seksyen 494. maka pendapat-pendapat orang yang mempunyai cara-cara yang istimewa bagi mengetahumya adalah fakta relevan. maka pendapat yang dilahirkan melalui kelakuan tentang adanya pertalian sedemikian oleh seseorang yang.

Dalam presiding jenayah fakta bahawa orang yang dituduh ltu berwatak baik adalah relevan 54.Bila Watak Relevan 52. 53. sesuatu kesalahan lain danpada kesalahan yang dia dipertuduhkan pada masa ltu. adalah keterangan boleh tenma bagi menunjukkan bahawa dia adalah bersalah atas kesalahan yang dia dipertuduhkan pada masa ltu. Dalam kes-kes sivil. apaapa soalan yang mungkin menunjukkan bahawa dia telah melakukan. dan dalam hal yang demikian fakta ltu menjadi relevan (2) Seseorang yang dipertuduh dan dipanggil sebagai saksi tidak boleh ditanya. (1) Dalam presiding jenayah fakta bahawa orang tertuduh ltu berwatak buruk adalah tak relevan. atau telah memberi keterangan mengenai watak baiknya. atau adalah berwatak buruk melainkan jika— (a) bukti bahawa dia telah melakukan atau disabitkan dengan kesalahan yang lain ltu. Watak buruk dahulunya adalah tak relevan kecuali bila menjawab. fakta bahawa watak seseorang yang berkenaan adalah sebegitu hingga boleh menjadikan sesuatu kelakuan yang ditomahkan atasnya mungkin atau tak mungkin adalah tak relevan. melainkan jika keterangan telah diben bahawa dia berwatak baik. kecuali setakat mana wataknya mi ternyata dan faktafakta yang selainnya relevan. watak bagi membuktikan kelakuan yang ditomahkan adalah tak relevan. atau telah disabitkan dengan atau dipertuduhkan atas. dan jika ditanya tidak dikehendaki menjawab. (b) dia sendin atau melalui peguambelanya telah menyoal saksi-saksi pihak pendakwa dengan tujuan untuk mempastikan watak baiknya sendm. atau keadaan atau penjalanan pembelaan adalah sebegitu hingga mehbatkan tomahan atas watak pendakwa atau saksi-saksi pihak pendakwa. atau (c) dia telah memberi keterangan terhadap mana-mana orang lain yang dipertuduhkan atas kesalahan yang sama 531 . Dalam kes-kes jenayah watak baik dahulunya adalah relevan. Dalam kes-kes sivil.

Huraian 1 — Seksyen 1 1 tidak dipakai bagi kes-kes dalam mana watak 11 buruk seseorang ltu adalah sendinnya suatu fakta ISU Huraian 2 — Sesuatu sabitan dahulunya adalah relevan sebagai keterangan mengenai watak buruk 55. Dalam kes-kes sivil fakta bahawa watak seseorang adalah sebegitu hingga boleh mempengaruhi amaun ganti rugi yang patut ditenmanya adalah relevan Huraian — Dalam seksyen 52. 54 dan 55 perkataan "watak" mehputi reputasi dan pembawaan kedua-duanya. keterangan boleh diben hanya mengenai reputasi dan pembawaan yang am. Tiada apa jua fakta yang mahkamah akan memben pengiktirafan kehakiman perlu dibuktikan 57. (b) semua Akta awam yang telah diluluskan atau yang kemudian danpada mi akan diluluskan oleh Parlimen United Kingdom dan semua Akta tempatan atau Akta persen532 . (1) Mahkamah hendaklah memberi pengiktirafan kehakiman kepada fakta-fakta benkut (a) semua undang-undang atau peraturan yang kini mempunyai kuatkuasa undang-undang atau yang sebelum mi berkuatkuasa atau yang kemudian danpada mi akan berkuatkuasa dalam Malaysia atau di mana-mana bahagiannya. Fakta-fakta yang mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman. 53. dan tidak mengenai perbuatanperbuatan tertentu yang melalumya reputasi atau pembawaan adalah ditunjukkan BAHAGIAN II PEMBUKTIAN BAB III FAKTA-FAKTA YANG TAK PERLU DIBUKTIKAN 56. kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 54. tetapi. Watak boleh mempengaruhi ganti rugi. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tak perlu dibuktikan.

badan perundangan mana-mana Negen dalam Malaysia dan Parlimen United Kingdom. semua meten yang seseorang diben kuasa untuk menggunakan oleh mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa dalam Malaysia atau mana-mana bahagiannya. pembahagian semulajadi dan rekaan mengenai waktu. (h) mula pegang jawatan. (c) tatakawalan angkatan tentera bagi angkatan tentera atau mana-mana angkatan pelawat yang berada dalam Malaysia secara sah di sisi undang-undang. puasa dan kelepasan awam yang diberitahu dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen. hal naik takhta Raja mana-mana Negen dalam Malaysia dan perlantikan Yang Dipertua Negen. id) perjalanan presiding Parhmen. nama. (/) lumrah tabu. (i) adanya. pembahagian dunia mengikut llmu alam. (g) meten-meteri semua mahkamah Malaysia. badan-badan perundangan persekutuan yang ada dalam Malaysia sebelum Parlimen ditubuhkan. titel. berterusannya dan tamatnya peperangan antara Malaysia atau mana-mana bahagian lain Komanwel dengan mana-mana negara lain atau kumpulan orang. (e) hal naik takhta Yang di-Pertuan Agong.dirian yang diarah olehnya supaya diberi pengiktirafan kehakiman. (/) bermulanya. semua meten yang diben pengiktirafan kehakiman oleh Mahkamah Inggens dan meten-meten Mahkamah-Mahkamah Admiralti dan mahkamah-mahkamah yang mempunyai bidang kuasa laut dan meten-meten notan awam. erti perkataan-perkataan Melayu dan Inggeris. jika fakta mengenai perlantikan mereka kepada jawatan ltu dibentahu dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen. (f) hal naik takhta dan tandatangan Raja United Kingdom pada masa ltu. dan hanhan perayaan. (k) negara-negara Komanwel. 533 . fungsi dan tandatangan orang yang pada masa ltu menyandang sesuatu jawatan awam di mana-mana bahagian Malaysia. gelaran dan bendera kebangsaan tiap-tiap Negara atau Pemenntah Berdaulat yang duktiraf oleh Yang diPertuan Agong.

atau jika menurut apa-apa kaedah pliding yang berkuatkuasa pada masa ltu. (n) kaedah jalan di darat. (v) Parhmen England. dan nama semua peguambela dan orang-orang lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk hadir atau bertindak di hadapannya. (II) Parhmen United Kingdom Great Britain dan Ireland. mereka disifatkan sebagai telah mengakuinya dengan pliding mereka 534 . mahkamah boleh menggunakan buku-buku atau dokumen-dokumen rujukan yang sesuai untuk membantunya. peraturan-peraturan laut dan kaedahkaedah udara. sastera. mereka bersetuju untuk mengaku secara bertulis dengan ditandatangani oleh mereka. sains atau seni. dan juga nama semua pegawai yang bertindak melaksanakan prosesnya. (1) Tiada apa-apa jua fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana presiding jika pihak-pihak dalam presiding ltu atau wakil-wakil mereka bersetuju untuk mengakuinya di dalam perbicaraan ltu atau jika sebelum presiding ltu. (in) Parhmen Ireland Utara. Fakta-fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan. (3) Jika mahkamah dimmta oleh mana-mana orang supaya memben pengiktirafan kehakiman kepada sesuatu fakta. 58. (vn) Parhmen Ireland sebelum 1 haribulan Januan 1801 (2) Dalam segala hal mi dan juga mengenai segala perkara mengenai sejarah awam.(m) nama-nama anggota dan pegawai mahkamah serta timbalan dan pegawai bawahan dan pembantu mereka. (IV) Parhmen Great Britain. (o) segala perkara lain yang mahkamah diarah oleh manamana undang-undang bertulis supaya mengiktiraf Huraian — Perkataan-perkataan "Parhmen United Kingdom" dalam perenggan-perenggan (b) dan (d) ertinya— (I) Parhmen United Kingdom Great Britain dan Ireland Utara. la boleh enggan berbuat demikian melainkan dan sehingga orang ltu mengemukakan sesuatu buku atau dokumen yang difikirkannya perlu bagi membolehkannya berbuat demikian. (vi) Parhmen Scotland.

maka la mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah melihat fakta ltu. Keterangan lisan mestilah sescara langsung.Dengan syarat bahawa mahkamah boleh. menghendaki supaya fakta-fakta yang diakui ltu dibuktikan dengan cara lain danpada pengakuan sedemikian (2) Seksyen ini tidak dipakai bagi prosiding jenayah BAB IV KETERANGAN LISAN 59. Membuktikan fakta-fakta dengan keterangan lisan. 535 . kecuali kandungan dokumen-dokumen. maka la mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah mendengar fakta ltu. laitu— (a) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh dilihat. (c) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh ditanggap melalui sesuatu dena lain atau dengan apa-apa cara lam. Segala fakta. (2) Pendapat-pendapat pakar yang dinyatakan di dalam suatu tntis yang biasanya ditawarkan untuk jualan dan alasan-alasan yang padanya pendapat itu berasaskan bolehlah dibuktikan dengan mengemukakan tntis itu jika pengarangnya telah mati atau tidak boleh dijumpai atau telah menjadi tak daya memberi keterangan atau tidak boleh dipanggil sebagai saksi dengan tidak menyebabkan kelengahan atau perbelanjaan yang difikirkan tak berpatutan oleh mahkamah. (d) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu pendapat atau alasan-alasan yang padanya pendapat itu berasaskan. boleh dibuktikan dengan keterangan lisan 60. (b) jika keterangan lisan ltu mengenai suatu fakta yang boleh didengar. (1) Dalam segala hal apa jua pun keterangan lisan hendaklah diben secara langsung. maka dia mestilah keterangan seorang saksi yang mengatakan dia telah menanggapnya dengan dena ltu atau dengan cara ltu. maka la mestilah keterangan orang yang berpegang pada pendapat itu atas alasan-alasan tersebut. menurut budi bicaranya.

maka dokumen-dokumen ltu bukanlah keterangan primer bagi kandungan dokumen asal ltu MISALAN Seseorang adalah dibuktikan sebagai telah ada di dalam miliknya beberapa plakad. menghendaki benda ltu atau dokumen ltu dikemukakan untuk pemenksaannya BAB V KETERANGAN DOKUMEN 61. Keterangan primer.(3) Jika keterangan lisan ltu mengenai kewujudan atau mengenai keadaan sesuatu benda termasuk dokumen. jika difikirkannya patut. seperti dalam hal cetakan. kesemuanya dicetak pada satu masa daripada satu dokumen asal Mana-mana satu danpada plakad ltu adalah keterangan primer bagi kandungan mana-mana plakad yang lain ltu. maka tiap-tiap satu bahagian ltu adalah keterangan primer bagi dokumen ltu Jika sesuatu dokumen disempurnakan dengan kaunterpart dan tiaptiap satu kaunterpart ltu disempurnakan oleh satu atau beberapa pihak sahaja. Keterangan primer ertinya dokumen ltu sendiri yang dikemukakan untuk pemenksaan mahkamah Huraian 1 — Jika suatu dokumen disempurnakan dengan beberapa bahagian. Keterangan sekunder. maka mahkamah bolehlah. maka tiap-tiap satunya adalah keterangan primer bagi kandungan yang lainnya ltu. Kandungan dokumen boleh dibuktikan sama ada dengan keterangan pnmer atau dengan keterangan sekunder 62. Keterangan sekunder meliputi— 536 . tetapi tiada satu pun danpadanya menjadi keterangan primer bagi kandungan dokumen asal ltu Huraian 3 — Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer adalah keterangan primer 63. Membuktikan kandungan dokumen. htografi atau fotografi. maka tiap-tiap satu kaunterpart ltu adalah keterangan primer terhadap pihak-pihak yang menyempurnakannya Huraian 2 — Jika beberapa dokumen adalah semuanya dibuat dengan satu proses yang seragam. tetapi jika dokumen-dokumen ltu adalah semuanya sahnan danpada dokumen asal yang sama.

(a) salman-salman diperakm yang diberi memirut peruntukanperantukan yang terkandung kemudian danpada ini. sekiranya dibuktikan bahawa benda yang telah difotograf ltu adalah dokumen asal (b) Salinan yang telah dibandmgkan dengan salinan surat yang telah dibuat melalui mesm penyalm adalah keterangan sekunder mengenai kandungan surat itu sekiranya dibuktikan bahawa salinan yang dibuat dengan mesin penyalin itu telah dibuat dan dokumen asal (c) Salinan yang disalm daripada suatu salinan tetapi kemudiannya dibandmgkan dengan dokumen asal adalah keterangan sekunder. yang sendmnya mempastikan ketepatan salinan ltu. (1) Keterangan sekunder boleh diberi mengenai kewujudan. tetapi salman yang tidak dibandmgkan demikian itu bukanlah keterangan sekunder mengenai dokumen asal walaupun salinan yang daripadanya 1a disalm telah dibandmgkan dengan dokumen asal (d) Keterangan lisan mengenai sesuatu salinan yang telah dibandmgkan dengan dokumen asal ataupun keterangan lisan mengenai sesuatu fotograf atau sahnan-mesin dokumen asal tidaklah menjadi keterangan sekunder bagi dokumen asal 64. (e) keterangan-keterangan lisan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang diben oleh seseorang yang telah melihat atau mendengar sendiri dokumen ltu atau menanggapinya sendin dengan apa jua cara MISALAN (a) Fotograf dokumen asal adalah keterangan sekunder mengenai kandungannya. dan juga salinan-salinan yang dibandmgkan dengan salman-salman ltu. Dokumen-dokumen mestilah dibuktikan dengan keterangan primer kecuali dalam hal-hal yang tersebut kemudian danpada ini 65. walaupun fotograf dan dokumen asal ltu tidak dibandingkan. {d) kaunterpart-kaunterpart dokumen terhadap pihak-pihak yang tidak menyempumakannya. 537 . Hal-hal dalam mana keterangan sekunder bagi dokumen boleh diberi. Membuktikan dokumen dengan keterangan primer. (c) salinan-salinan yang dibuat daripada atau yang dibandingkan dengan naskah asal. (b) salinan-sahnan yang dibuat danpada naskah asal melalui proses mesin.

(2) (a) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (a). (d) apabila dokumen asal adalah sebegitu keadaannya hingga ia tidak boleh dialih dengan senangnya. (b) apabila kewujudan. atau apabila pihak yang hendak memben keterangan mengenai kandungannya tidak boleh mengemukakannya dalam masa yang berpatutan kerana apa-apa jua sebab yang tidak bersabit danpada kemungkiran atau keabaiannya sendin.keadaan atau kandungan sesuatu dokumen yang boleh ditenma sebagai keterangan dalam hal-hal benkut: (a) apabila dokumen asal dibuktikan atau temyata sebagai ada di dalam milik atau di bawah kuasa— (i) orang yang terhadapnya dokumen ltu hendak buktikan. atau (u) seseorang yang ada di luar bidang kuasa atau yang tidak tertakluk kepada proses mahkamah. (c) apabila dokumen asal telah musnah atau hilang. (/) apabila dokumen asal adalah suatu dokumen yang salinan diperakuinya dibenarkan oleh Akta ini atau oleh manamana undang-undang lain yang sedang berkuatkuasa di Malaysia. (c) dan (d) apa-apa keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen ltu boleh ditenma. orang ltu tidak mengemukakannya. atau (m) seseorang yang tenkat di sisi undang-undang supaya mengemukakannya. (<?) apabila dokumen asal adalah suatu dokumen awam dalam erti seksyen 74. (g) apabila dokumen-dokumen asal mengandungi berbagai keterangan atau dokumen-dokumen lain yang tidak boleh dipenksa dengan mudahnya dalam mahkamah. dan. keadaan atau kandungan dokumen asal telah dibuktikan sebagai diakui secara bertulis oleh orang yang terhadapnya la dibuktikan atau oleh wakilnya dan segi kepentingan. setelah diben notis yang tersebut dalam seksyen 66. dan fakta yang hendak dibuktikan ltu lalah kesimpulan am mengenai kesemuanya ltu. 538 . untuk diben sebagai keterangan.

66. maka notis ltu hendaklah mengikut sebagaimana difikirkan munasabah oleh mahkamah menurut hal keadaan perkara ltu: Dengan syarat bahawa notis sedemikian tidaklah dikehendaki untuk menjadikan keterangan sekunder boleh ditenma dalam mana-mana hal benkut atau dalam mana-mana hal lain yang mahkamah fikirkan patut notis ltu tidak dikehendaki (a) apabila dokumen yang hendak dibuktikan ltu sendmnya suatu notis. Kaedah-kaedah mengenai notis untuk mengemukakan. Keterangan sekunder mengenai kandungan dokumen-dokumen yang tersebut dalam seksyen 65 (1) (a) tidak boleh diben melainkan jika pihak yang bercadang hendak memben keterangan sekunder ltu telah terlebih dahulu memben kepada pihak yang memiliki atau berkuasa atas dokumen ltu. (c) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (e) atau (/) salman diperakm dokumen ltu boleh ditenma. suatu notis sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang supaya mengemukakannya. atau kepada peguambelanya.(b) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (b) pengakuan bertulis ltu boleh ditenma. tetapi tidak keterangan sekunder jenis lain (d) Dalam hal yang tersebut dalam subseksyen (1) (g) keterangan boleh diben tentang kesimpulan am mengenai dokumen-dokumen ltu oleh orang yang telah memenksanya dan yang mahir dalam pemenksaan dokumen-dokumen sedemikian. (e) apabila pihak lawan atau ejennya telah mengaku kehilangan dokumen ltu. (c) apabila ternyata atau terbukti bahawa pihak lawan telah mendapat pemihkan dokumen asal ltu dengan cara fraud atau paksa. (b) apabila dan keadaan kes ltu pihak lawan mesti mengetahm yang dia akan dikehendaki mengemukakannya. atau if) apabila orang yang memiliki dokumen ltu berada di luar kuasa atau tidak tertakluk kepada proses mahkamah. (d) apabila pihak lawan atau ejennya mempunyai dokumen asal ltu dalam mahkamah. 539 . dan jika tiada apa-apa notis ditetapkan oleh undang-undang.

Jika saksi yang mengakusaksi menafikan atau tidak ingat tentang 540 . maka mestilah dibuktikan bahawa pengakusaksian oleh sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengakusaksi ltu adalah dalam tulisan tangannya. Bukti mengenai tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan. Pengakuan oleh satu pihak kepada suatu dokumen yang diakusaksi bahawa dia telah menyempurnakan dokumen ltu sendin adalah bukti yang cukup mengenai penyempurnaannya bagi menentangnya. Bukti apabila saksi yang mengakusaksi menafikan penyempurnaan. maka tandatangan atau tuhsan tangan mengenai sekian banyak dan dokumen ltu yang dikatakan sebagai dalam tulisan tangan orang ltu hendaklah dibuktikan sebagai dalam tulisan tangannya 68. Bukti mengenai penyempurnaan dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi. dokumen ltu tidak boleh digunakan sebagai keterangan sehingga sekurang-kurangnya seorang saksi yang mengakusaksinya telah dipanggil bagi maksud membuktikan penyempurnaannya. 70. dan bahawa tandatangan orang yang menyempurnakan dokumen ltu adalah dalam tulisan tangan orang ltu. walaupun lanya adalah suatu dokumen yang dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan 71. 69. Jika sesuatu dokumen dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksi. Jika saksi yang mengakusaksi ltu tidak dijumpai. Jika sesuatu dokumen dikatakan sebagai ditandatangani atau sebagai telah ditulis kesemuanya atau sebahagiannya oleh seseorang. atau jika dokumen ltu berupa sebagai telah disempurnakan di United Kingdom. jika saksi yang mengakusaksinya masih hidup dan dia tertakluk kepada proses mahkamah serta berkebolehan memben keterangan. Bukti jika saksi yang mengakusaksi tidak dijumpai. Pengakuan tentang penyempurnaan oleh pihak kepada dokumen yang diakusaksikan.67.

(1) Walau apa pun yang terkandung dalam Bab ini. dsb. tulisan atau meteri dengan Iain-lain yang diakui atau dibuktikan. ditenma sebagai keterangan mengenai fakta itu jika syarat-syarat benkut dipenuhi (a) jika orang yang membuat pernyataan itu sama ada— (l) mengetahui sendin tentang perkara-perkara yang dinyatakan dalam pernyataan itu. Membandingkan tandatangan. tulisan atau meteri itu tidak dikemukakan atau dibuktikan bagi apa-apa maksud lain (2) Mahkamah boleh mengarahkan seseorang yang hadir di dalam mahkamah supaya menuhs apa-apa perkataan atau angka bagi maksud membolehkan mahkamah membandingkan perkataan atau angka yang ditulis itu dengan mana-mana perkataan atau angka yang dikatakan telah ditulis oleh orang itu (3) Seksyen ini adalah juga dipakai. tulisan atau meteri adalah yang dikatakan telah ditulis atau ditandatangam oleh seseorang. tulisan atau meteri yang diakui atau dibuktikan dengan memuaskan hati mahkamah sebagai telah ditulis atau dibuat oleh orang itu boleh dibandingkan oleh seorang saksi atau mahkamah dengan tandatangan. Bukti mengenai dokumen yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan. Kebolehterimaan keterangan dokumen dalam kes sivil. maka apa-apa tandatangan. atau 541 . dalam sesuatu perbicaraan sivil di mana keterangan hsan secara langsung mengenai sesuatu fakta boleh ditenma. tulisan atau meteri yang hendak dibuktikan itu. maka penyempurnaan dokumen ltu boleh dibuktikan dengan keterangan lain 72. (1) Bagi menentukan sama ada sesuatu tandatangan. bagi cap-cap jan 73A. dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu. apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam sesuatu dokumen dan bermaksud mempastikan fakta itu boleh. Sesuatu dokumen yang diakusaksi yang tidak dikehendaki oleh undang-undang supaya diakusaksikan boleh dibuktikan seolaholah lanya adalah dokumen yang tidak diakusaksikan 73. walaupun tandatangan. apabila dikemukakan dokumen asal.penyempurnaan dokumen itu.

atau jika oleh sebab keadaan tubuh badan atau keadaan mentalnya dia tak layak hadir sebagai saksi. atau jika dia berada di seberang laut dan pada praktiknya tidak munasabah untuk mendapatkan kehadirannya. ada dikemukakan suatu salinan dokumen asal ltu atau salinan bahagian matenalnya yang diperakui sebagai salinan benar dengan apa-apa cara sebagaimana ditentukan dalam penntah ltu atau sebagaimana diluluskan oleh mahkamah. menenma pernyataan ltu sebagai keterangan— (a) walaupun orang yang membuat pernyataan ltu boleh didapati tetapi tidak dipanggil sebagai saksi. mahkamah boleh pada manamana penngkat presiding ltu. tanpa sesuatu penntah sedemikian dibuat. memenntahkan supaya pernyataan seperti yang tersebut dalam subseksyen (1) ditenma sebagai keterangan. atau jika segala usaha yang munasabah untuk mencannya telah dibuat tanpa kejayaan (2) Dalam sesuatu prosiding sivil. jika setelah memben perhatian kepada segala hal keadaan kes ltu mahkamah berpuas hati bahawa kelewatan atau perbelanjaan yang tak berpatutan akan berlaku. dan (b) jika orang yang membuat pernyataan ltu dipanggil sebagai saksi dalam prosiding ltu: Dengan syarat bahawa syarat yang menghendaki orang yang membuat pernyataan ltu dipanggil sebagai saksi tidak perlu dipenuhi jika dia telah mati. berkenaan dengan sesuatu pertikaian me542 . atau boleh. sebagai gantmya. dan (b) walaupun dokumen asal tidak dikemukakan.(n) sekiranya dokumen yang berkenaan ltu adalah sebahagian atau menjadi sebahagian daripada rekod yang berupa sebagai rekod yang berterusan. jika. mengikut mana yang berkenaan (3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen mi menjadikan boleh ditenma sebagai keterangan apa-apa pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang ada kepentmgan semasa prosiding belum selesai atau dijangkakan. telah membuat pernyataan ltu (setakat mana perkara-perkara yang dinyatakan dalamnya tidak diketahm olehnya sendiri) dalam menjalankan tugas merekodkan maklumat yang telah diberi kepadanya oleh seorang yang telah. atau boleh semunasabahnya dianggap sebagai telah mengetahui sendin tentang perkara-perkara ltu.

atau telah ditandatangam atau ditandatangan nngkas olehnya. dan. dan kepada soal sama ada atau tidak orang yang membuat pemyataan ltu ada apa-apa dorongan untuk menyembunyikan atau menyalahnyatakan fakta-fakta ltu (7) Bagi maksud apa-apa kaedah undang-undang atau amalan yang menghendaki supaya keterangan disokong atau yang mengatur cara bagaimana keterangan yang tak disokong hendak dilayam. atau sebaliknya telah diakui olehnya secara bertulis sebagai pemyataan yang dia bertanggungjawab atas ketepatannya. dibuat atau dihasilkan olehnya sendin. (5) Bagi maksud memutuskan sama ada sesuatu pemyataan boleh ditenma atau tidak sebagai keterangan menurut subseksyen (1) hingga (4). mahkamah boleh.ngenai sesuatu fakta yang mungkin akan dipastikan oleh pernyataan ltu. menurut budi bicaranya. dalam memutuskan sama ada seseorang ltu layak atau tidak untuk hadir sebagai saksi. sesuatu pemyataan dalam suatu dokumen tidak boleh disifatkan sebagai telah dibuat oleh seseorang melainkan jika dokumen ltu atau bahagian matenalnya telah dituhs. jika presiding ltu diadakan bersama pengapit hakim. dan boleh. atau dan apa-apa hal keadaan lain. mahkamah boleh membuat kesimpulan yang munasabah dan bentuk atau kandungan dokumen yang mengandungi pemyataan ltu. (6) Pada memmbangkan keberatan. sesuatu pemyataan yang dijadikan boleh ditenma sebagai keterangan oleh Akta ini tidak boleh dikira sebagai sokongan bagi keterangan yang diben oleh orang yang membuat pemyataan ltu 543 . menolak pemyataan ltu walaupun kehendak-kehendak seksyen ini telah dipenuhi berkenaan dengannya. dan khususnya. (4) Bagi maksud-maksud seksyen mi. pertimbangan hendaklah diben kepada segala hal keadaan dan mana sesuatu kesimpulan boleh dibuat dengan munasabahnya mengenai tepat atau tidaknya pemyataan ltu. kepada soal sama ada atau tidak pemyataan ltu telah dibuat serentak dengan berlakunya atau adanya fakta-fakta yang dinyatakan ltu. bertmdak atas suatu perakuan yang berapa sebagai perakuan seorang pengamal perubatan berdaftar. yang hendak diben kepada pemyataan yang dijadikan boleh ditenma sebagai keterangan oleh Akta ini. jika oleh kerana sesuatu sebab mahkamah berpendapat pemyataan ltu tak bermanfaat ditenma bagi kepentmgan keadilan. jika ada.

dan (b) rekod-rekod awam mengenai dokumen persendman yang disimpan di Malaysia. Tiap-tiap pegawai awam yang ada dalam simpanannya sesuatu dokumen awam yang seseorang ada hak memenksa hendaklah memben kepada orang ltu. Dokumen Awam. Salinan diperakui bagi dokumen awam. dan sahnan yang diperakui sedemikian hendaklah dinamakan salinan diperakui Huraian — Seseorang pegawai yang diben kuasa menyerahkan salman ltu dalam urusan biasa tugas rasminya hendaklah dalam erti seksyen mi disifatkan sebagai ada dalam simpanannya dokumen-dokumen ltu 77. Salinan yang diperakui dengan cara yang dinyatakan dalam 544 . suatu sahnannya apabila fee di sisi undang-undang baginya dibayar. Dokumen persendirian. dan (m) pegawai-pegawai awam. Membuktikan dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui. kehakiman dan eksekutif. bersama dengan suatu perakuan yang ditulis di kaki salman ltu. mengikut mana yang berkenaan. sama ada bagi Persekutuan atau Negen atau bagi mana-mana bahagian lain Komanwel atau sesuatu negara asing. bahawa lanya adalah salman benar bagi dokumen ltu atau sebahagian danpadanya. Dokumen-dokumen benkut adalah dokumen awam (a) dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan— (1) kuasa pemenntah berdaulat.Dokumen Awam 74. Segala dokumen selam danpada dokumen yang tersebut dalam seksyen 74 adalah dokumen persendman 76. apabila diminta. 75. (n) badan-badan rasmi dan tribunal. dan perakuan ltu hendaklah ditarikhkan serta ditandatangam oleh pegawai ltu dengan nama dan titel rasminya. dan hendaklah dimeten jika pegawai ltu dibenarkan oleh undang-undang menggunakan sesuatu meten. perundangan.

(u) oleh Menten. Setiausaha Kerajaan atau Setiausaha Tetap kepada Ketua Menten berkenaan dengan Kerajaan Negen. 78.seksyen 76 yang berupa sebagai salinan bagi dokumen awam atau bahagian-bahagian danpada dokumen awam boleh dikemukakan bagi membuktikan kandungan dokumen-dokumen awam atau bahagian-bahagian danpada dokumen awam ltu. (d) tindakan-tindakan eksekutif atau presiding badan perundangan sesuatu negara asing— 545 . (b) presiding Parhmen atau mana-mana badan perundangan persekutuan yang ada dalam Malaysia sebelum Parhmen ditubuhkan atau prosiding badan perundangan manamana Negen— dengan minit badan ltu atau dengan Akta-Akta Parhmen. Ordinan-Ordinan. penntah-penntah atau pembentahuanpembentahuan Kerajaan Malaysia atau Kerajaan manamana Negen dalam mana-mana jabatannya— (l) dengan rekod-rekod jabatan ltu yang diperakui oleh ketua jabatan ltu masing-masing. penntah-penntah atau peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Raja United Kingdom atau oleh Pnvy Council atau oleh mana-mana Menten atau jabatan Raja United Kingdom— dengan salinan-salinan atau cabutan-cabutan yang terkandung dalam Warta London atau dalam Warta atau dalam mana-mana Warta Negen atau yang berupa sebagai dicetak oleh Pencetak Kerajaan Bntish. Bukti bagi dokumen rasmi tertentu. (c) proklamasi-proklamasi. atau (m) dengan apa-apa dokumen yang berupa sebagai dicetak dengan kuasa Kerajaan yang berkenaan ltu. Menteri Negen (jika ada). dan oleh Ketua Menten. (a) tindakan-tindakan. Enakmen-Enakmen atau nngkasan-nngkasan yang disiarkan atau dengan sahnansahnan yang berupa sebagai dicetak dengan kuasa Kerajaan yang berkenaan ltu. berkenaan dengan Kerajaan Malaysia. (1) Dokumen-dokumen awam yang benkut boleh dibuktikan seperti benkut.

lembaga bandaran atau Iain-lain pihak berkuasa tempatan dalam Malaysia— dengan suatu salinan prosiding ltu yang diperakui oleh penyimpannya yang sah. Ordinan atau Statut ltu. 546 . Ordinan-Ordman atau Statut-Statut badan perundangan wilayah ltu. bolehlah ditenma sebagai keterangan oleh semua mahkamah dalam Malaysia tanpa apa-apa bukti diben bahawa salinan ltu telah dicetak sedemikian (3) Dalam seksyen mi "Pencetak Kerajaan".dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan dengan kuasanya atau yang biasanya ditenma dalam negara ltu sedemikian. jika berupa sebagai dicetak oleh Pencetak Kerajaan. Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 77 dan 78. (e) prosiding sesuatu badan perbandaran. 90B dan 90c hendaklah terpakai bagi dokumen awam. peruntukan seksyen 90A. atau dengan suatu buku bercetak yang berupa sebagai diterbitkan dengan kuasa badan ltu. Ordinan dan Statut yang diluluskan oleh badan perundangan mana-mana bahagian Komanwel dan salman-salinan penntah. ertinya pencetak yang berupa sebagai pencetak yang diben kuasa untuk mencetak Akta-Akta. dengan salman yang diperakui di bawah meten negara ltu atau pemenntah berdaulatnya atau dengan suatu penglktirafannya dalam sesuatu Akta. Ordinan atau Enakmen Malaysia atau mana-mana Negen. peraturan dan suratcara lain yang dikeluarkan atau dibuat di bawah kuasa mana-mana Akta. (2) Salinan-salman Akta. beserta suatu perakuan yang dimeten dengan meten seorang notari awam atau seorang pegawai konsul Malaysia bahawa salinan ltu adalah diperakui dengan wajar oleh pegawai yang menyimpan dokumen asal ltu dengan sahnya dan apabila dibuktikan jenis dokumen ltu mengikut undang-undang negara asing ltu. atau selainnya sebagai Pencetak Kerajaan wilayah ltu. Bukti dokumen awam yang dikeluarkan oleh komputer. (/) dokumen-dokumen awam dan apa-apa kelas lain dalam sesuatu negara asing— dengan dokumen asal atau dengan salinan yang diperakui oleh penyimpannya yang sah. 78A. berkenaan dengan mana-mana bahagian Komanwel.

pernyataan atau pengakuan salah ltu telah diambil dengan wajar 547 .Anggapan mengenai Dokumen 79. atau yang berupa sebagai pernyataan atau pengakuan salah oleh mana-mana banduan atau orang tertuduh. yang telah diambil mengikut undang-undang dan berupa sebagai ditandatangani oleh seseorang Hakim. salinan diperakui atau dokumen lam yang ditetapkan oleh undang-undang boleh ditenma sebagai keterangan mengenai sesuatu fakta tertentu. Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui. dan yang berupa sebagai diperakui dengan wajar oleh mana-mana pegawai dalam Malaysia yang diben kuasa dengan wajar bagi maksud ltu Dengan syarat bahawa dokumen ltu adalah pada matannya mengikut bentuk dan berupa sebagai disempurnakan dengan cara yang diarahkan oleh undang-undang bagi maksud ltu (2) Mahkamah hendaklah juga menganggap bahawa manamana pegawai yang berupa sebagai telah menandatangani sesuatu dokumen ltu memegang. Apabila dikemukakan di hadapan mana-mana mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai suatu rekod atau memorandum bagi keterangan atau bagi mana-mana bahagian keterangan yang telah diben oleh saksi di dalam sesuatu prosiding kehakiman atau di hadapan seseorang pegawai yang diben kuasa oleh undangundang untuk mengambil keterangan ltu. (b) apa-apa pernyataan yang berupa sebagai dibuat oleh orang yang menandatanganinya mengenai hal keadaan dalam mana lanya diambil. dan (c) keterangan. Anggapan mengenai dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret atau oleh seseorang pegawai yang tersebut dulu. adalah benar. maka mahkamah hendaklah menganggap bahawa— (a) dokumen ltu tulen. (1) Mahkamah hendaklah menganggap sebagai tulen tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai suatu perakuan. pada masa dia menandatanganinya. jawatan rasmi yang dinyatakannya dalam dokumen ltu 80.

dsb. atau sebagai Warta yang dikeluarkan oleh Kerajaan tempatan mana-mana bahagian Komanwel. boleh diterima sebagai bukti mengenai apa-apa butiran dalam mana-mana Mahkamah Keadilan di England atau Ireland Utara. Apabila dikemukakan di hadapan sesuatu mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai dokumen yang. tanpa bukti tentang meten atau cap atau tandatangan yang mengesahkannya. menurut undangundang yang sedang berkuatkuasa di England atau Ireland Utara. atau Warta Kerajaan mana-mana bahagian Komanwel. atau berupa sebagai suratkhabar atau jurnal. dan bahawa orang yang menandatanganmya itu telah pada masa dia menandatanganmya memegang jawatan kehakiman atau jawatan rasmi yang diakuinya. Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai Warta. atau sebagai salinan Akta persendman Parhmen yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan British. cap atau tandatangan itu tulen. jika dokumen itu disenggara pada matannya mengikut bentuk yang dikehendaki oleh undangundang dan dikemukakan danpada simpanan wajar Hurman — hhat huraian seksyen 90 82. (1) Mahkamah hendaklah menganggap bahawa peta atau pelan yang berupa sebagai dibuat dengan kuasa Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negen telah dibuat sedemikian dan adalah tepat 548 . atau tentang jawatan kehakiman atau jawatan rasmi yang diakui oleh orang yang berupa sebagai menandatangani dokumen itu— (a) mahkamah hendaklah menganggap bahawa meten. Anggapan mengenai Warta. Warta Negen. Anggapan mengenai dokumen yang boleh diterima di England tanpa bukti tentang meteri atau tandatangan.81. (b) dokumen itu boleh diterima bagi maksud yang sama dengan maksud yang la boleh diterima di England atau Ireland Utara 83. dan tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai dokumen yang diarah oleh mana-mana undang-undang supaya disenggara oleh seseorang. atau Warta London. suratkhabar. Anggapan mengenai peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan.

telah ditulis dan disiarkan oleh orang dan pada masa dan di tempat yang lanya berupa sebagai telah ditulis atau disiarkan 549 . peta dan carta. Anggapan mengenai salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing. dan sebagai telah disempurnakan di hadapan dan disahkan oleh seseorang Notan Awam atau Pesuruhjaya Sumpah. Majistret atau pegawai konsul Malaysia telah disempurna serta disahkan sedemikian. Anggapan mengenai kumpulan undang-undang dan laporan keputusan-keputusan. atau mana-mana mahkamah. Anggapan mengenai buku.(2) (Dimansuhkan) 84. Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana dokumen yang berupa sebagai salinan diperakui bagi rekod kehakiman sesuatu negara yang bukannya sebahagian daripada Komanwel adalah tulen dan tepat jika dokumen ltu berupa sebagai diperakui dengan apa-apa cara yang diperakui oleh mana-mana wakil Yang di-Pertuan Agong dalam atau bagi negara itu sebagai cara yang biasanya dipakai di dalam negara itu bagi memperakui salinan rekod kehakiman 87. Hakim. atau (b) sebagai mengandungi laporan keputusan-keputusan mahkamah negara ltu. Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana buku yang boleh dirujuk untuk mendapatkan maklumat mengenai perkaraperkara kepentingan awam atau kepentingan am. dan bahawa manamana peta atau carta yang disiarkan yang pernyataan-pernyataan di dalamnya adalah fakta-fakta relevan dan yang dikemukakan untuk pemenksaannya. Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang berupa sebagai suatu surat kuasa wakil. 85. 86. Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap buku yang berapa— (a) sebagai dicetak atau diterbitkan di bawah kuasa Kerajaan mana-mana negara dan sebagai mengandungi apa-apa jua undang-undang negara ltu. Anggapan mengenai surat kuasa wakil.

Anggapan mengenai dokumen yang 20 tahun lamanya. setelah notis supaya mengemukakannya diben di bawah seksyen 66. Mahkamah boleh menganggap bahawa sesuatu perutusan yang dihantar dan sesuatu pejabat telegraf kepada orang yang perutusan ltu berapa sebagai dialamatkan adalah bersamaan dengan perutusan yang telah diserahkan untuk dihantar di pejabat dan mana perutusan ltu berapa sebagai dihantar. mahkamah boleh menganggap bahawa dokumen ltu telah disempurnakan dan diakusaksi dengan wajar oleh orang-orang yang berapa sebagai telah menyempurnakan dan mengakusaksikannya. tetapi tiada apa-apa simpanan boleh dikatakan sebagai tak wajar jika simpanan ltu dibuktikan sebagai sah pada asalnya. mahkamah boleh menganggap bahawa tandatangan dan tiap-tiap bahagian lain dokumen ltu yang berapa sebagai dalam tulisan tangan seseorang tertentu adalah di dalam tulisan tangan orang ltu.. tetapi mahkamah tidak boleh membuat apa-apa anggapan mengenai orang yang telah menyerahkan perutusan ltu untuk dihantar 89. Jika sesuatu dokumen yang berapa atau dibuktikan sebagai dua puluh tahun lamanya dikemukakan dan sesuatu simpanan yang difikirkan wajar oleh mahkamah dalam hal tertentu ltu. Mahkamah hendaklah menganggap bahawa tiap-tiap dokumen yang telah diminta dan tidak dikemukakan. bagi dokumen yang tidak dikemukakan. dsb. atau jika hal keadaan bagi hal tertentu ltu boleh menjadikan asalnya ltu berkemungkinan Huraian mi juga dipakai bagi seksyen 81 MISALAN (a) A telah lama memiliki harta tanah Dia mengemukakan dan simpanannya dokumen-dokumen berhubungan dengan tanah ltu yang menunjukkan hakmihknya pada tanah ltu Simpanan ltu adalah wajar 550 . Huraian — Dokumen-dokumen adalah dikatakan sebagai berada di dalam simpanan wajar jika dokumen ltu berada pada tempat dan di bawah jagaan orang yang sememangnya dokumen-dokumen ltu patut berada.88. Anggapan mengenai perutusan telegraf. Anggapan mengenai penyempurnaan wajar. disetem dan disempurnakan mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang 90. dan mengenai sesuatu dokumen yang disempurnakan atau diakusaksi. telah diakusaksi.

yang telah didepositkan kepadanya oleh B untuk simpanan selamat Simpanan ltu adalah wajar Dokumen yang Dikeluarkan oleh Komputer 90A. jika suatu hal dinyatakan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan orang yang menyatakannya (b) Sesuatu perakuan yang dibenkan di bawah subseksyen (2) boleh ditenma sebagai keterangan sebagai bukti pnma facie bagi semua hal yang dinyatakan dalamnya tanpa bukti tandatangan orang yang membenkan perakuan ltu (4) Jika sesuatu perakuan dibenkan di bawah subseksyen (2). 551 . sama ada atau tidak seseorang yang mengemukakan dokumen ltu adalah pembuat dokumen atau pernyataan ltu. (2) Bagi maksud seksyen mi bolehlah dibuktikan bahawa sesuatu dokumen telah dikeluarkan oleh komputer dalam perjalanan penggunaannya yang biasa dengan mengemukakan kepada mahkamah suatu perakuan yang telah ditandatangani oleh seseorang yang sama ada sebelum atau selepas pengeluaran dokumen ltu oleh komputer ltu adalah bertanggungjawab bagi pengurusan pengendalian komputer ltu. dalam sesuatu perakuan yang dibenkan di bawah subseksyen (2). mengemukakan dokumen-dokumen berhubungan dengan tanah-tanah dalam mihk B . atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. dan pernyataan yang terkandung dalamnya. (3) (a) Adalah mencukupi. atau bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer ltu digunakan. Kebolehterimaan dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. yang ada kaitan dengan B . hendaklah dianggap bahawa komputer yang disebut dalam perakuan ltu adalah dalam keadaan yang baik dan beroperasi dengan baik dan segala segi sepanjang bahagian matenal tempoh dokumen ltu dikeluarkan. hendaklah boleh ditenma sebagai keterangan mengenai apa-apa fakta yang dinyatakan dalamnya jika dokumen ltu telah dikeluarkan oleh komputer ltu dalam perjalanan penggunaannya yang biasa. (1) Dalam mana-mana prosiding jenayah atau sivil sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer.{b) A mengemukakan dokumen-dokumen berhubungan dengan harta tanah yang dia menjadi pemegang gadainya Tanah ltu ada dalam mihk penggadamya Simpanan A adalah wajar (c) A .

mahkamah— (a) boleh membuat apa-apa kesimpulan yang munasabah daripada hal keadaan yang berhubungan dengan dokumen atau pernyataan ltu. Dalam menganggarkan nilai. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. Nilai yang boleh diberikan kepada dokumen atau pernyataan yang terkandung dalam dokumen. boleh ditenma sebagai keterangan sama ada atau tidak la dikeluarkan oleh komputer ltu selepas bermulanya presiding jenayah atau sivil atau selepas bermulanya apa-apa penyiasatan atau siasatan berhubungan dengan presiding jenayah atau sivil atau penyiasatan atau siasatan ltu. tidak boleh diterima dalam keterangan dalam apa-apa presiding jenayah. yang hendak dibenkan kepada sesuatu dokumen. atau (b) dengan apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat terhbat. (6) Sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer.(5) Sesuatu dokumen hendaklah disifatkan telah dikeluarkan oleh komputer sama ada la telah dikeluarkan olehnya secara langsung atau dengan menggunakan apa-apa kelengkapan yang sesuai. secara langsung atau tidak langsung. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam suatu dokumen. atau sesuatu pernyataan yang terkandung dalam dokumen ltu. jika ada. yang diterima menurut kuasa seksyen 90A. jika la dibenkan sebagai keterangan oleh atau bagi pihak orang yang dipertuduh atas suatu kesalahan dalam presiding ltu jika orang yang dipertuduh atas kesalahan ltu lalah orang yang— (a) bertanggungjawab bagi pengurusan pengendahan komputer ltu atau bagi perjalanan aktiviti-aktiviti yang baginya komputer ltu digunakan. atau ketepatannya atau selainnya. dan sama ada atau tidak terdapat apa-apa campur tangan manusia secara langsung atau tidak langsung. yang ditenma menurut kuasa seksyen 90A. (b) hendaklah mengambil kira— 552 . termasuklah cara dan tujuan pewujudannya. dalam pengeluaran dokumen ltu oleh komputer ltu. sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. 90B. dan apa-apa dokumen yang dikeluarkan sedemikian oleh komputer ltu hendaklah disifatkan telah dikeluarkan oleh komputer ltu dalam perjalanan penggunaannya yang biasa (7) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen mi.

yang terkandung dalam mana-mana peruntukan lain Akta mi. atau berlawanan dengannya. atau mana-mana orang yang terhbat dalam pembekalan. 90c.(i) lat masa antara berlakunya atau wujudnya faktafakta yang dinyatakan dalam dokumen atau pernyataan ltu dengan pembekalan maklumat atau hal yang relevan ltu ke dalam komputer. penenmaan. pengeluaran atau pencabutan dokumen-dokumen atau dalam mana-mana rukun undang-undang atau amalan yang berhubungan dengan pengemukaan. maklumat ltu atau penjagaan dokumen ltu. atau dalam Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. mempunyai apa-apa insentif untuk menyembunyikan atau menyalahnyatakan semua atau mana-mana fakta yang dinyatakan dalam dokumen atau pemyataan ltu. Peruntukan seksyen 90A dan 90B hendaklah mengatasi dan mempunyai kuatkuasa dan kesan sepenuhnya walau apa pun apaapa jua yang tak konsisten dengannya. Keterangan mengenai terma-terma kontrak. dan mana-mana undang-undang bertulis. Akta Buku Jurubank (Keterangan) 1949. dan (n) sama ada atau tidak orang yang membekalkan. dan dalam segala hal yang mana apa-apa perkara dikehendaki oleh undang-undang supaya dituliskan dalam bentuk dokumen. pemberian dan Iain-Iain pelupusan harta yang dituliskan dalam bentuk dokumen. Apabila terma-terma bagi sesuatu kontrak atau bagi sesuatu pembenan atau bagi apa-apa pelupusan lain harta telah dituliskan oleh atau dengan persetujuan pihak-pihak dalam bentuk dokumen. atau pembuktian. BAB VI PENYINGKIRAN KETERANGAN LISAN OLEH KETERANGAN DOKUMEN 91. atau dalam manamana peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan pemerakuan. tiada apa-apa keterangan boleh diben bagi membuktikan terma553 . atau dokumen yang mengandungi pemyataan ltu. Seksyen 90A dan 90B mengatasi peruntukan-peruntukan lain Akta ini. keterangan dalam mana-mana presiding jenayah atau sivil.

pembenan atau pelupusan harta tersebut ltu terkandung dalam satu dokumen dan bagi hal dalam mana lanya terkandung dalam lebih daripada satu dokumen Huraian 2 — Jika terdapat lebih daripada satu dokumen asal. maka hanya satu sahnan sahaja perlu dibuktikan (d) A membuat kontrak secara bertulis dengan B untuk menyerahkan lada hitam atas terma-terma tertentu Kontrak ltu ada menyebutkan fakta bahawa B telah membayar kepada A harga lada hitam yang lain yang telah dikontrakkan secara hsan pada suatu masa lain Keterangan hsan diben bahawa tiada apa-apa bayaran telah dibuat bagi lada hitam yang lain ltu Keterangan mi boleh ditenma (e) A memben B suatu resit bagi wang yang telah dibayar oleh B Keterangan lisan diben mengenai bayaran ltu Keterangan ltu boleh ditenma 92. Penyingkiran keterangan mengenai perjanjian lisan.terma kontrak. atau apabila apa-apa perkara dikehendaki oleh undang-undang supaya dituhskan dalam bentuk dokumen. maka hanya satu dokumen asal sahaja perlu dibuktikan Huraian 3 — Pernyataan dalam apa-apa jua dokumen mengenai sesuatu fakta selam daripada fakta-fakta yang tersebut di dalam seksyen mi. telah 554 . melainkan dokumen ltu sendin. pembenan atau lainlam pelupusan harta. maka semua surat yang mengandungi kontrak ltu mestilah dibuktikan (b) Jika sesuatu kontrak terkandung di dalam suatu bil pertukaran. tidak boleh menghalang penenmaan keterangan hsan mengenai fakta ltu (a) Jika sesuatu kontrak terkandung di dalam beberapa surat. atau keterangan sekunder mengenai kandungannya dalam hal-hal di mana keterangan sekunder boleh ditenma di bawah peruntukanperuntukan yang terkandung dahulu daripada mi Kecuahan 1 — Apabila seseorang pegawai awam dikehendaki oleh undang-undang supaya dilantik secara bersurat. pembenan atau Iain-lam pelupusan harta ltu bagi membuktikan perkara ltu. maka bil pertukaran ltu mestilah dibuktikan (c) Jika sesuatu bil pertukaran dibuat dalam tiga sahnan. dan apabila dibuktikan bahawa seseorang tertentu telah bertindak sebagai pegawai ltu. Apabila terma-terma bagi sesuatu kontrak. maka surat yang melantiknya ltu tidaklah perlu dibuktikan Kecuahan 2 — Wasiat yang telah ditenma untuk probet di Malaysia boleh dibuktikan dengan probetnya Huraian 1 — Seksyen mi adalah sama-sama dipakai bagi hal dalam mana kontrak.

atau kesilapan fakta atau undang-undang. seperti fraud. boleh dibuktikan. fakta bahawa lanya tersalah tarikh.dibuktikan mengikut seksyen 91. tiada apa-apa keterangan mengenai sesuatu perjanjian atau pemyataan lisan boleh ditenma antara pihak-pihak kepada suratcara ltu atau wakil-wakil mereka dan segi kepentingan bagi maksud menyangkal. mengubah. ketiadaan penyempurnaan wajar. (b) kewujudan sesuatu perjanjian lisan yang berasingan mengenai apa-apa perkara yang tidak tersebut di dalam sesuatu dokumen dan yang tidak berlawanan dengan terma-termanya. (d) kewujudan sesuatu perjanjian lisan terkemudian yang berlainan. mahkamah hendaklah memberi perhatian terhadap tahap formahti dokumen ltu. ketaksahan di sisi undang-undang. pembenan atau pelupusan harta ltu boleh dibuktikan. bagi membatal atau mengubahsuai mana-mana kontrak. dan pada menimbangkan sama ada proviso mi boleh dipakai atau tidak. pembenan atau pelupusan harta itu. ketiadaan atau kemungkiran balasan. pembenan atau pelupusan harta itu dikehendaki oleh undang-undang supaya dibuat secara bertuhs. (e) apa-apa kelaziman atau adat yang dengannya msidenmsiden yang tidak disebutkan secara nyata dalam sesuatu kontrak biasanya ditambah kepada kontrak dan jenis itu boleh dibuktikan jika penambahan mana-mana insiden itu tidak repugnan atau berlawanan dengan terma-terma nyata kontrak itu. boleh dibuktikan kecuali dalam hal di mana kontrak. menambah atau mengurangkan terma-termanya: Dengan syarat bahawa— (a) apa-apa fakta yang akan membatalkan apa-apa dokumen atau yang akan menghakkan seseorang mendapat sesuatu dekri atau penntah berhubungan dengannya boleh dibuktikan. ketiadaan keupayaan di mana-mana pihak pejanji. (c) kewujudan sesuatu perjanjian lisan yang berasingan yang menjadi syarat duluan bagi pengenaan apa-apa obhgasi di bawah sesuatu kontrak. atau telah didaftarkan mengikut undangundang yang sedang berkuatkuasa berkaitan dengan pendaftaran dokumen-dokumen. lntimidasi. (/) apa-apa fakta yang menunjukkan cara bagaimana bahasa 555 .

dan menenma barang-barang ltu apabila diserahkan B mendakwa A untuk mendapatkan bayaran harga barang-barang ltu A boleh membuktikan bahawa barang-barang ltu telah dibekalkan secara kredit bagi satu tempoh yang masih belum tamat (g) A menjual seekor kuda kepada B serta memben waranti lisan bahawa kuda ltu tak cacat A memben B sekepmg kertas yang mengandungi perkataan-perkataan mi "Telah dibeh daripada A seekor kuda dengan harga $300 " B boleh membuktikan waranti lisan ltu (h) A menyewa lojing daripada B dan memben B sekeping kad yang bertuhs "Bilik-bilik $80 sebulan" A boleh membuktikan suatu perjanjian lisan bahawa syarat-syarat ltu mehputi penyediaan sebahagian danpada makanan A menyewa lojing daripada B selama setahun.sesuatu dokumen ltu berhubungan dengan fakta-fakta yang ada boleh dibuktikan. dan suatu perjanjian 556 . MISALAN (a) Suatu pohsi insuran telah diambil bagi barang-barang "dalam kapal-kapal dari Pulau Pinang ke London" Barang-barang ltu dibawa di dalam suatu kapal tertentu dan kapal ltu tenggelam Fakta bahawa kapal tertentu ltu telah dikecuahkan secara lisan daripada pohsi ltu tidak boleh dibuktikan (b) A bersetuju dengan mutlaknya secara bertuhs hendak membayar $1. atas syarat-syarat tertentu A telah didorong berbuat demikian oleh suatu salahnyataan oleh B tentang nilai lombong ltu Fakta mi boleh dibuktikan 0) A membawa suatu guaman terhadap B untuk pelaksanaan spesifik suatu kontrak.000 kepada B pada 1 hanbulan Mac 1893 Fakta bahawa pada masa yang sama suatu perjanjian lisan telah dibuat bahawa wang ltu tidak akan dibayar sehingga 31 hanbulan Mac tidak boleh dibuktikan (c) Suatu estet bernama "Ladang Teh Keranji" telah dijual menurut suatu dokumen yang mengandungi peta ladang yang dijual ltu Fakta bahawa tanah yang tidak termasuk di dalam peta ltu telah sentiasanya disifatkan sebagai sebahagian danpada estet ltu dan telah dimaksudkan untuk berpmdahmihk menurut dokumen ltu tidak boleh dibuktikan (d) A membuat kontrak bertuhs dengan B untuk mengusahakan sesuatu lombong kepunyaan B . dan juga meminta supaya kontrak ltu dibentuk semula mengenai satu daripada peruntukan-peruntukannya atas alasan bahawa peruntukan ltu telah dimasukkan dengan tersilap A boleh membuktikan bahawa kesdapan ltu telah dibuat yang mana menghakkannya di sisi undang-undang untuk mendapatkan kontrak ltu dibentuk semula if) A memesan barang-barang daripada B dengan surat tanpa menyebutkan apa-apa mengenai tempoh pembayarannya.

dan B mendakwa A berasaskannya A boleh menunjukkan hal keadaan dalam mana surat kontrak ltu telah diserahkan 93. Apabila bahasa yang digunakan dalam sesuatu dokumen adalah pada zahirnya ambigus atau defektif.yang bersetem mengikut aturan telah dibuat di antara mereka oleh seorang peguam Perjanjian ltu tidak menyebut apa-apa mengenai makanan A tidak boleh membuktikan bahawa makanan telah dimasukkan di dalam syarat-syarat ltu secara hsan (0 A meminta B supaya membayar hutang yang kena dibayar kepada A dengan menginmkan resit bagi wang ltu B menyimpan resit ltu dan tidak menghantarkan wangnya Dalam guaman menuntut amaun ltu A boleh membuktikan perkara mi (/) A dan B membuat suatu kontrak secara bertulis yang akan berkuatkuasa apabila berlakunya sesuatu kontingensi Surat kontrak ltu ditinggalkan pada B . "estet saya di Kranji seluas 100 ekar" A ada mempunyai suatu estet di Kranji seluas 100 ekar Keterangan tidak boleh diben mengenai fakta bahawa estet yang dimaksudkan ltu adalah estet yang terletak di suatu tempat berlainan dan mempunyai keluasan berlainan 557 . Penyingkiran keterangan terhadap pemakaian dokumen kepada fakta yang ada. Apabila bahasa yang digunakan di dalam sesuatu dokumen ltu jelas dengan sendmnya dan apabila bahasa ltu dipakai dengan tepatnya bagi fakta yang ada. maka keterangan tidaklah boleh diben mengenai fakta-fakta yang akan menunjukkan ertinya atau memperbaiki defeknya MISALAN (a) A bersetuju secara bertulis hendak menjual seekor kuda kepada B dengan harga $500 atau $600 Keterangan tidak boleh diben bagi menunjukkan mana satu harga yang hendak diben (b) Suatu dokumen mengandungi tempat-tempat kosong Keterangan tidak boleh diben mengenai fakta-fakta yang akan menunjukkan bagaimana tempat-tempat kosong ltu akan diisi 94. Penyingkiran keterangan yang menghurai atau meminda dokumen yang ambigus. keterangan tidak boleh diben bagi menunjukkan bahawa bahasa ltu tidak dimaksudkan untuk dipakai bagi fakta ltu MISALAN A memindahhakkan kepada B dengan memorandum pindahmihk.

MISALAN A memmdahhakkan kepada B dengan memorandum pindahmihk "ladang saya di Pulau Pinang" A tidak mempunyai ladang di Pulau Pinang. tetapi ternyata mempuny ai ladang di Seberang Perai yang telah dimiliki oleh B semenjak memorandum ltu disempurnakan Fakta-fakta mi boleh dibuktikan bagi menunjukkan bahawa memorandum ltu berhubungan dengan ladang di Seberang Perai ltu 96. Keterangan mengenai dokumen yang tak bererti berkenaan fakta yang ada. Keterangan mengenai pemakaian bahasa yang boleh dipakai hanya bagi seorang daripada beberapa orang. keterangan bolehlah diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan yang mana satu daripada orang atau benda ltu bahasa itu dimaksudkan untuk dipakai MISALAN (a) A bersetuju hendak menjual kepada B "kuda putih saya" dengan harga $500 A ada dua ekor kuda putih Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan yang mana satu daripada kuda itu yang dimaksudkan (b) A bersetuju hendak pergi bersama B ke Halifax Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta yang menunjukkan sama ada Halifax di Yorkshire atau Halifax di Nova Scotia yang dimaksudkan 97. Apabila bahasa yang digunakan di dalam sesuatu dokumen ltu jelas dengan sendinnya. Apabila fakta-fakta adalah sedemikian rupa hmgga bahasa yang digunakan ltu mungkin telah dimaksudkan untuk dipakai bagi mana-mana satu orang atau benda dan bukan dimaksudkan untuk dipakai bagi lebih daripada satu dan beberapa orang atau benda. Keterangan mengenai pemakaian bahasa kepada satu daripada dua set fakta apabila kesemua bahasa itu tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana satu. tetapi tak bererti berkenaan dengan fakta yang ada. keterangan boleh diben bagi menunjukkan bahawa bahasa ltu telah digunakan bagi maksud istimewa. Apabila bahasa yang digunakan terpakai sebahagiannya bagi satu set fakta yang ada dan sebahagiannya bagi satu set fakta lain 558 .95.

Siapa yang boleh memberi keterangan mengenai perjanjian yang memvariasikan terma-terma dokumen. dll. singkatan kata dan perkataan-perkataan yang digunakan untuk maksud istimewa A. keterangan boleh diben bagi menunjukkan yang mana satu danpada dua set fakta tersebut bahasa itu dimaksudkan untuk dipakai MISAIAN A bersetuju menjual kepada B "tanah saya di X yang diduduki oleh Y " A mempunyai tanah di X tetapi tanah itu tidak diduduki oleh Y . tetapi kesemuanya tidak boleh dipakai dengan betulnya bagi mana-mana set fakta itu. usang. tetapi dia boleh dibuktikan oleh C jika sekiranya perjanjian hsan itu menyentuh kepentingannya 559 . teknikal.yang ada. tetapi tanah itu tidak di X Keterangan boleh diben mengenai fakta-fakta bagi menunjukkan tanah mana yang dimaksudkan hendak dijualnya 98. seorang pemahat. Keterangan boleh diben bagi menunjukkan pengertian hurufhuruf yang sukar dibaca atau bukan biasanya mudah difaharru. ungkapan asing. Orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam sesuatu dokumen atau bukan wakil mereka dan segi kepentingan boleh memberi keterangan mengenai apa-apa fakta yang mungkin membuktikan adanya suatu perjanjian semasa yang memvariasikan terma-terma dokumen itu MISALAN A dan B membuat suatu kontrak secara bertuhs bahawa B akan menjual kepada A bijih yang akan dibayar apabila diserah-hantarkan Pada masa itu juga mereka membuat suatu perjanjian hsan bahawa A akan diben tiga bulan kredit Ini tidak boleh dibukti antara A dan B . bersetuju menjual kepada B "semua mod saya " A mempunyai model dan alat-alat pemodel Keterangan boleh diben bagi menunjukkan yang mana yang dimaksudkan hendak dijualnya 99. tempatan dan kedaerahan. dan dia mempunyai tanah yang diduduki oleh Y . Keterangan mengenai pengertian huruf-huruf yang sukar dibaca.

BAHAGIAN III PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN BAB VII BEBAN BUKTI 101. Pentafsiran wasiat. Sabah dan Sarawak atau mana-mana danpadanya. Beban bukti di dalam sesuatu guaman atau prosiding terletak pada orang yang mungkin gagal sekiranya tidak ada langsung keterangan diben oleh mana-mana pihak 560 . MISALAN (a) A berkehendakkan mahkamah memben penghakiman supaya B dihukum kerana suatu jenayah yang dikatakan oleh A telah dilakukan oleh B A mestilah membuktikan bahawa B telah melakukan jenayah ltu (b) A berkehendakkan mahkamah memberi penghakiman yang dia berhak ke atas tanah yang ada dalam mihk B dengan alasan fakta yang ditegaskan oleh A sebagai benar tetapi dmafikan oleh B A mestilah membuktikan tentang adanya fakta-fakta ltu 102. (1) Barang siapa berkehendakkan mahkamah memben penghakiman tentang apa-apa hak atau liabihti di sisi undang-undang. seksyenseksyen ltu hendaklah. Pulau Pinang.100. Pada siapa terletaknya beban bukti. tertakluk kepada mana-mana undangundang bertulis. dengan bergantung pada adanya fakta-fakta yang ditegaskan olehnya. tetapi dalam Negen-Negen Melaka. maka adalah dikatakan bahawa beban bukti terletak pada orang ltu. Beban bukti. mestilah membuktikan bahawa fakta-fakta ltu ada (2) Apabila seseorang tenkat untuk membuktikan adanya sesuatu fakta. ditafsirkan mengikut rukun pentafsiran yang berkenaan dengannya jika wasiat-wasiat ltu ditafsirkan dalam Mahkamah Keadilan di England. Tiada apa-apa jua dalam seksyen 91 hingga 99 boleh menyentuh pentafsiran wasiat.

A akan berjaya oleh kerana bon ltu tidak dipertikaikan dan fraud ltu tidak terbukti Oleh yang demikian. beban bukti terletak pada B 103. laitu bapa B Sekiranya tiada apa-apa keterangan diben oleh mana-mana pihak. telah diben kepada A menurut wasiat C. Beban bukti mengenai sesuatu fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan mahkamah mempercayai tentang adanya fakta ltu. Beban membuktikan sesuatu fakta yang perlu dibuktikan untuk membolehkan seseorang memben keterangan mengenai sesuatu fakta lain. sebagaimana ditegaskan oleh A. melainkan jika ada diperuntukkan oleh mana-mana undang-undang bahawa bukti mengenai fakta ltu terletak pada mana-mana orang tertentu MISALAN (a) A mendakwa B kerana mencun dan berkehendakkan mahkamah mempercayai bahawa B telah mengaku kepada C yang dia telah mencun A mestilah membuktikan pengakuan ltu (b) B berkehendakkan mahkamah mempercayai bahawa pada masa berkenaan ltu dia berada di suatu tempat lain Dia mestilah membuktikannya 104. Beban bukti mengenai fakta tertentu. maka B akan berhak memilikinya Oleh yang demikian beban bukti terletak pada A (b) A mendakwa B untuk mendapatkan wang yang kena dibayar atas suatu bon Penyempurnaan bon ltu adalah diakui.MISALAN (a) A mendakwa B untuk mendapatkan tanah yang ada dalam mihk B dan yang. terletak pada orang yang hendak memben keterangan ltu 561 . tetapi B berkata bahawa penyempurnaan bon ltu telah didapati secara fraud yang mana dinafikan oleh A Sekiranya tiada apa-apa keterangan diben oleh mana-mana pihak. Beban membuktikan fakta yang dikehendaki dibuktikan supaya keterangan boleh diterima.

kecuali dalam hal yang diperuntukkan oleh seksyen 335. terletak pada orang ltu. dan mahkamah hendaklah menganggapkan hal keadaan tersebut ltu sebagai tidak ada MISALAN (a) A yang dituduh melakukan pembunuhan mengatakan bahawa oleh sebab akalnya tak sempuma dia telah tidak mengetahui keadaan perbuatannya ltu Beban bukti terletak pada A (b) A yang dituduh melakukan pembunuhan mengatakan bahawa oleh sebab provokasi besar dan mengejut dia telah tidak dapat mengawal dinnya Beban bukti terletak pada A (c) Seksyen 325 Kanun Keseksaan ada memperuntukkan bahawa barang siapa. Beban membuktikan bahawa kes tertuduh termasuk dalam kecualian. Beban membuktikan fakta yang diketahui khas. atau dalam mana-mana kecualian khas atau proviso yang terkandung dalam mana-mana bahagian lain Kanun ltu. Apabila sesuatu fakta ltu diketahui khas oleh seseorang. beban membuktikan adanya hal keadaan yang menjadikan kes ltu termasuk dalam mana-mana kecualian am Kanun Keseksaan. dengan sengaja menyebabkan cedera parah hendaklah dikenakan hukuman-hukuman tertentu A dipertuduh menyebabkan cedera parah dengan sengaja di bawah seksyen 325 Beban membuktikan hal keadaan yang menjadikan kes ltu termasuk dalam seksyen 335 terletak pada A 106. maka beban membuktikan fakta ltu terletak padanya 562 . atau dalam mana-mana undang-undang yang mentaknfkan kesalahan ltu. Apabila seseorang dituduh atas sesuatu kesalahan.M1SALAN (a) A hendak membuktikan suatu akuan nazak yang dibuat oleh B A mestilah membuktikan kematian B (b) A hendak membuktikan dengan keterangan sekunder kandungan suatu dokumen yang telah hilang A mestilah membuktikan bahawa dokumen ltu telah hilang 105.

Apabila soalnya lalah sama ada orang-orang ltu adalah pekongsi. tuan tanah dan tenan. beban membuktikan tujuan ltu terletak padanya (b) A dipertuduh menaiki keretapi tanpa tiket Beban membuktikan yang dia mempunyai tiket terletak padanya 107. dan dibuktikan bahawa orang ltu masih hidup dalam masa tiga puluh tahun. Apabila soalnya mlah sama ada seseorang ltu masih hidup atau telah mati. tuan tanah dan tenan. dan telah dibuktikan bahawa mereka telah bertmdak sedemikian. beban membuktikan yang dia masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya 109. beban membuktikan bahawa mereka masing-masing tidak mempunyai pertalian atau telah terhenti danpada mempunyai pertalian antara satu sama lain. Beban bukti mengenai keempunyaan. prinsipal dan ejen. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa tiga puluh tahun. Apabila soalnya lalah sama ada seseorang adalah pemunya apaapa benda yang dibuktikan sebagai ada di dalam miliknya. Beban bukti mengenai pertalian dalam kes-kes pekongsi. beban membuktikan yang dia bukan pemunya benda ltu terletak pada orang yang menegaskan bahawa dia bukan pemunyanya 563 . Beban membuktikan bahawa orang yang telah tidak didengari apa-apa khabar selama tujuh tahun masih hidup. terletak pada orang yang menegaskannya 110. atau prinsipal dan ejen. Apabila soalnya lalah sama ada seseorang ltu masih hidup atau telah mati. dan dibuktikan bahawa tiada apa-apa khabar telah didengar mengenainya selama tujuh tahun oleh orang-orang yang sepatutnya mendengar khabarnya jika dia masih hidup.MISALAN (a) Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sesuatu tujuan yang lain danpada tujuan yang dibayangkan oleh jenis dan hal keadaan perbuatan ltu. beban membuktikan yang dia telah mati terletak pada orang yang menegaskannya 108.

kelakuan manusia dan urusan awam dan persendinan. Maka hendaklah menjadi suatu anggapan undang-undang yang tak boleh dipatah bahawa seseorang budak lelaki yang berumur di bawah tiga belas tahun tak berupaya melakukan rogol 114. Mahkamah boleh menganggap kewujudan apa-apa fakta yang difikirkannya mungkin telah berlaku. atau dalam masa dua ratus lapan puluh hari selepas perkahwinan ltu dibubarkan lbunya masih belum berkahwin lagi. Bukti ketulusan dalam transaksi-transaksi jika satu pihak berada dalam hubungan kepercayaan aktif. Jika ada soal tentang ketulusan sesuatu transaksi antara pihakpihak. Fakta bahawa seseorang telah dilahirkan dalam masa lbunya masih meneruskan perkahwinannya yang sah dengan seseorang lelaki. beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada pihak yang berada dalam kedudukan kepercayaan aktif ltu. Anggapan bahawa budak lelaki yang berumur di bawah 13 tahun tak berupaya melakukan rogol. MISALAN (a) Ketulusan sesuatu jualan oleh seorang klien kepada peguamnya dipersoalkan dalam suatu guaman yang dibawa oleh klien ltu Beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada peguam ltu (b) Ketulusan sesuatu jualan oleh seorang anak yang baharu cukup umur kepada bapanya dipersoalkan dalam suatu guaman yang dibawa oleh anaknya Beban membuktikan ketulusan transaksi ltu terletak pada bapanya 112. hendaklah menjadi bukti muktamad bahawa orang ltu adalah anak sahtaraf lelaki tersebut. melainkan jika boleh dibuktikan bahawa pihak-pihak yang berkahwin ltu tidak mempunyai akses antara satu sama lain pada bila-bila masa jua pun yang boleh melahirkannya 113. dalam hubungannya dengan fakta-fakta mengenai hal tertentu ltu 564 . Mahkamah boleh menganggap kewujudan sesuatu fakta tertentu.111. satu danpadanya berada dalam kedudukan kepercayaan aktif dengan pihak yang satu lagi ltu. setelah memben pertimbangan terhadap perjalanan biasa penstiwa alam. Kelahiran dalam masa perkahwinan adalah bukti muktamad tentang kesahtarafan.

(d) bahawa sesuatu benda atau keadaan benda adalah masih wujud jika lanya dibuktikan sebagai wujud dalam tempoh yang lebih singkat daripada tempoh yang benda atau keadaan benda ltu biasanya terhenti wujud. jawapannya jika diben tidak akan memben manfaat kepadanya. mengenai misalan (b) — A.MISALAN Mahkamah boleh menganggap— (a) bahawa seseorang yang ada dalam mihknya barang-barang cun selepas sahaja barang-barang ltu dicun adalah pencun barang-barang ltu ataupun telah menenma barang-barang ltu dengan mengetahuinya sebagai barang-barang cun. (II) 565 . menerangkan dengan tepatnya apa yang telah dilakukan serta mengaku dan menghuraikan kelalaian bersama A dan dinnya. dibicarakan kerana menyebabkan kematian seseorang dengan suatu perbuatan cuai dalam mengatur suatu jentera B . seorang yang sama baik wataknya. melainkan jika dia boleh menerangkan bagaimana barang ltu berada dalam mihknya. seorang yang berwatak terpuji. (/) bahawa perjalan biasa urusan telah dnkuti dalam hal-hal tertentu. tanggungannya ltu telah diselesaikan Tetapi mahkamah hendaklah juga memben perhatian kepada faktafakta berikut dalam memmbangkan sama ada maksim-maksim ltu boleh dipakai atau tidak bagi sesuatu kes di hadapannya (I) mengenai misalan (a) — seorang pekedai ada di dalam tempat wangnya wang nnggit yang bertanda sejurus selepas wang ltu dicun dan dia tidak dapat menerangkan dengan tepatnya bagaimana wang ltu ada dalam mihknya tetapi dia sentiasa menenma wang nnggit dalam perjalanan urusannya. (h) bahawa jika seseorang enggan menjawab sesuatu soalan yang dia tidak terpaksa menjawab di sisi undang-undang. (c) bahawa sesuatu bil pertukaran yang telah ditenma atau diendors telah ditenma atau diendors bagi balasan yang cukup. (b) bahawa seseorang rakan sejenayah sememangnya tidak boleh dipercayai melainkan jika disokong oleh butir-butir material. tidak akan memben manfaat kepada orang yang mengemukakannya. (0 bahawa apabila sesuatu dokumen yang mewujudkan sesuatu tanggungan ada di dalam tangan orang yang menanggungnya. (g) bahawa keterangan yang boleh dikemukakan tetapi tidak dikemukakan. yang juga mengambil bahagian dalam mengatur jentera ltu. jika dikemukakan. (e) bahawa tindakan kehakiman dan tindakan rasmi telah disempurnakan menurut peraturan.

sengaja menyebabkan atau membiarkan seorang lain mempercayai sesuatu perkara sebagai benar dan bertmdak atas kepercayaan ltu. tetapi jawapan kepada soalan ltu mungkin menyebabkan kerugian kepadanya dalam perkara yang tidak ada hubungan dengan apa yang ditanya. tetapi adalah diketahm bahawa banjir telah berlaku dalam masa ltu. (vin) mengenai misalan (g) — seseorang enggan mengemukakan suatu dokumen yang ada kaitan dengan suatu kontrak yang tak begitu penting yang berasaskannya dia didakwa. (IX) mengenai misalan (h) — seseorang enggan menjawab suatu soalan yang dia tidak terpaksa menjawabnya di sisi undangundang. tiga orang daripada penjenayah ltu.(in) mengenai misalan (b) — suatu jenayah adalah dilakukan oleh beberapa orang A . (IV) mengenai misalan (c) — A. tetapi hal keadaan kes ltu menunjukkan bahawa dia mungkin telah mencunnya BAB VIII ESTOPEL 115. B dan C . orang yang mengeluarkan suatu bil pertukaran. dengan akuan. Estopel. tetapi dokumen ltu mungkin juga melukakan perasaan dan mencemarkan reputasi keluarganya. Apabila seorang telah. (vi) (vn) mengenai misalan (/) — soalnya lalah sama ada suatu surat telah ditenma Adalah ditunjukkan bahawa surat ltu telah diposkan. lalah seorang muda lagi tak berpengetahuan yang berada di bawah pengaruh A sepenuhnya. yang keteraturannya menjadi soal. 566 . (x) tentang misalan (?) — suatu bon ada dalam milik orang yang menanggungnya. (v) mengenai misalan (d) — adalah dibuktikan bahawa suatu sungai telah mengahr mengikut suatu aliran tertentu lima tahun dahulu. tetapi perjalanan biasa pos telah terganggu oleh kekacauan. mengenai misalan (e) — suatu tindakan kehakiman. lalah seorang yang mahir dalam urusan permagaan B . yang mungkin telah mengubah alirannya. penenmanya. telah ditangkap di tempat berlakunya jenayah ltu dan ditahan di tempat-tempat yang berasingan dan satu dengan lain Tiap-tiap seorang menerangkan hal jenayah ltu dengan memperhbatkan D dan keterangan ltu menyokong satu sama lain dalam keadaan yang menunjukkan bahawa tidak mungkin sekali ada pakatan terlebih dahulu. perbuatan atau omitan. telah disempurnakan dalam hal keadaan luar biasa.

ejen atau penerima izin tidak dibenar menafikan bahawa bailor. orang tersebut tidak akan bertindak sedemikian. dan seseorang yang menduduki sesuatu harta tak alih dengan izin orang yang memilikmya tidak dibenar menafikan bahawa orang itu mempunyai hak terhadap pemilikan itu pada masa lzm itu diben.yang jika tidak kerana kepercayaan ltu. 117. bailee atau penerima izin. Seseorang tenan harta tak alih. Estopel penerima bil pertukaran. dalam masa tenansi ltu masih berterusan. pnnsipal atau pemben izin yang telah mengamanahkan apa-apa barang kepada sesiapa jua danpada mereka berhak atas barang-barang itu pada masa barang-barang itu diamanahkan Dengan syarat bahawa seseorang bailee. atau seseorang yang menuntut melalui tenan itu tidak dibenar menafikan. (2) Seseorang bailee. pnnsipal atau pemben 567 . bahawa tuan tanah tenan itu mempunyai hak terhadap harta tak alih itu pada permulaan tenansinya. (1) Seseorang penerima sesuatu bil pertukaran tidak dibenar menafikan bahawa penyuruhbayar bil itu ada kuasa menyuruhbayar atau mengendorskannya. ejen atau penerima izin itu boleh menunjukkan bahawa dia terpaksa menyerahkan manamana barang itu kepada seseorang lam yang berhak terhadap barang-barang itu selain daripada bailor. maka orang ltu atau wakilnya dari segi kepentingan tidaklah dibenarkan dalam apa-apa guaman atau presiding antaranya dengan orang tersebut ltu atau wakilnya dan segi kepentingan menafikan kebenaran ltu MISALAN A dengan sengaja dan secara palsu menyebabkan B mempercayai bahawa suatu tanah tertentu dipunyai oleh A dan dengan demikian ltu mendorong B supaya membeh dan membayar harga tanah ltu Kemudiannya tanah ltu menjadi harta A dan A meminta supaya jualan ltu dibatalkan atas alasan bahawa pada masa jualan ltu dilakukan dm tidak mempunyai hak Dia tidaklah dibenar membuktikan yang dia tidak mempunyai hak 116. Estopel tenan dan estopel penerima izin orang yang memiliki harta tak alih.

ejen atau penenma izm. Saksi bisu. Semua orang adalah kompeten memben keterangan melainkan jika mahkamah berpendapat bahawa mereka tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka atau tidak dapat memben jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan ltu oleh kerana umurnya terlalu muda. dengan tuhsan atau isyarat. pihak-pihak dalam guaman ltu. adalah saksi-saksi kompeten.lzm ltu. seperti misalnya. terlalu tua. tetapi tuhsan ltu mestilah dituhs dan lsyarat ltu dibuat dalam mahkamah terbuka (2) Keterangan yang diben sedemikian hendaklah disifatkan sebagai keterangan hsan 120. atau bahawa bailor. Siapa boleh memberi keterangan. atau oleh apa-apa sebab lain yang seumpamanya. Huraian — Seseorang yang sakit otak atau seseorang gila bukanlah tak kompeten untuk memben keterangan melainkan jika oleh kerana keadaannya. 568 . sama ada penyakit tubuh atau penyakit otak. kerana penyakit. Pihak-pihak dalam guaman sivil dan isteri dan suami. (1) Dalam semua prosidmg sivil. pnnsipal atau pemberi lzm ltu telah secara salah dan tanpa memberi notis kepada bailee. (1) Seseorang saksi yang tidak dapat bercakap boleh memberi keterangannya dengan apa-apa cara lain yang dengannya keterangan ltu mudah difahami. dia tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya atau tidak dapat memberi jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan ltu 119. mendapat barang-barang ltu danpada seseorang lain yang telah menuntut barang-barang tersebut danpada bailee. dan suami atau isten kepada mana-mana pihak dalam guaman ltu. ejen atau penenma izin ltu Huraian — Penenma sesuatu bil pertukaran boleh menafikan bahawa bil ltu telah sebenarnya disuruh bayar oleh orang yang dikatakan telah menyuruhbayarnya BAB IX SAKSI 118.

(2) Dalam presiding jenayah terhadap seseorang. Hakim. suami atau isten orang ltu adalah masing-masingnya saksi kompeten (3) Dalam prosiding jenayah. seorang Hakim Mahkamah Tinggi B boleh dipenksa mengenai apa yang telah berlaku 122. setakat mana pemenksaan balas ltu berhubungan dengan kebolehpercayaan tertuduh ltu. kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi. Seseorang Hakim dan. dan juga orang ltu tidak dibenar mendedahkan apa-apa 569 . tetapi dia boleh dipenksa mengenai hal-hal lain yang telah berlaku di hadapannya tatkala dia menjalankan tugasnya sedemikian. dengan syarat bahawa. Majistret yang menghukum supaya dia dibicarakan di Mahkamah Tinggi B tidak boleh dipaksa menjawab soalan-soalan mengenai mi kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi (b) A dituduh di hadapan Mahkamah Sesyen kerana memben keterangan palsu di hadapan B . apabila dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret ltu atau mengenai apa-apa jua yang sampai pada pengetahuannya dalam mahkamah sebagai Hakim. walaupun pemenksaan balas yang dicadangkan ltu mungkin boleh dibenarkan bagi mana-mana saksi lain. tertuduh adalah saksi kompeten bagi pihak dinnya sendm. Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret. dan boleh memben keterangan dengan cara yang sama dan mempunyai kesan dan akibat y ang sama seperti manamana saksi lain. berkata bahawa suatu deposisi telah diambil secara tak wajar oleh B . seseorang Hakim Mahkamah Sesyen atau seseorang Majistret tidak boleh dipaksa menjawab apa-apa soalan mengenai kelakuannya sendiri dalam mahkamah sebagai Hakim. mahkamah boleh menghadkan pemenksaan balas ltu setakat yang difikirkannya wajar. MISALAN (a) A. 121. Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret. Seseorang yang bensten atau bersuami atau telah bensteri atau bersuami tidak boleh dipaksa mendedahkan apa-apa komunikasi yang telah dibuat kepadanya dalam masa dia bensteri atau bersuami oleh isten atau suaminya atau oleh bekas isten atau bekas suaminya. seorang Hakim Mahkamah Sesyen B tidak boleh dipaksa mengatakan apa yang telah katakan oleh A kecuali atas penntah khas Mahkamah Tinggi (c) A dituduh atas percubaan hendak membunuh seorang pegawai polls dalam masa perbicaraannya di hadapan B . Komunikasi dalam tempoh perkahwinan.

dan kawalan Ketua Menten jika berkenaan dengan Kerajaan Negen 124. dan seseorang pegawai hasil tidak boleh dipaksa mengatakan dan mana dia telah mendapat apa-apa maklumat mengenai perlakuan sesuatu kesalahan terhadap hasil awam atau terhadap undangundang eksais Huraian — "pegawai hasil" dalam seksyen mi ertinya seseorang pegawai yang bekerja dalam atau berkenaan dengan urusan sesuatu cawangan hasil awam 570 . kecuali dalam guaman suami-isten atau dalam prosidmg di mana seseorang yang bensten atau bersuami didakwa kerana sesuatu kesalahan jenayah yang dilakukan terhadap isteri atau suaminya 123. Seseorang pegawai awam tidak boleh dipaksa mendedahkan komunikasi yang dibuat kepadanya secara rasmi dan sulit apabila difikirkannya kepentingan awam akan terjejas dengan pendedahan ltu Dengan syarat bahawa mahkamah boleh menghendaki ketua jabatan pegawai ltu memperakui secara bertulis sama ada atau tidak pendedahan ltu akan memudaratkan kepentingan awam dan. kecuali dengan kebenaran pegawai yang menjadi ketua jabatan yang berkenaan. Maklumat mengenai perlakuan kesalahan. yang akan memben atau tidak akan memben kebenaran ltu sebagaimana difikirkannya patut.komunikasi ltu melainkan jika orang yang telah membuat komumkasi ltu atau wakilnya dari segi kepentingan mengizinkan. atau memben apa-apa keterangan yang didapati danpadanya. walau bagaimanapun. maka pegawai ltu hendaklah mendedahkan komunikasi ltu 125. jika ketua jabatan ltu memperakui bahawa pendedahan ltu tidak akan menjejaskan kepentingan awam. Majistret atau pegawai pohs tidak boleh dipaksa mengatakan dan mana dia telah mendapat apa-apa maklumat mengenai perlakuan sesuatu kesalahan. Komunikasi rasmi. kepada kawalan Menten jika berkenaan dengan jabatan Kerajaan Malaysia. Keterangan mengenai hal-ehwal Negara. Seseorang Hakim Mahkamah Sesyen. Tiada sesiapa jua boleh dibenar mengemukakan apa-apa rekod rasmi yang tidak disiarkan yang berhubungan dengan hal-ehwal Negara. dengan tertakluk.

melainkan dengan persetujuan nyata kliennya. seorang peguambela "Saya telah melakukan pemalsuan dan saya minta tuan membela saya " Oleh kerana membela seseorang yang diketahui bersalah bukanlah suatu maksud jenayah. berkata kepada B . seorang klien. seorang peguambela "Saya hendak mengambil milik harta dengan menggunakan suatu suratikatan yang dipalsukan dan berasaskannya saya mmta tuan mendakwa " Komunikasi mi yang dibuat bagi membolehkan tercapainya satu maksud jenayah tidaklah dilmdungi dan didedahkan (c) A . atau mendedahkan apaapa nasihat yang telah diberi olehnya kepada kliennya dalam masa dan bagi maksud dia digunakhidmat sedemikian: Dengan syarat bahawa tiada apa-apa jua dalam seksyen mi boleh mehndungi dan didedahkan— (a) apa-apa komunikasi ltu yang dibuat bagi membolehkan tercapainya apa-apa maksud yang menyalahi undangundang. menggunakhidmat B .126. berkata kepada B . maka komunikasi mi adalah dihndungi dan didedahkan (b) A . yang dipertuduh atas kesalahan penggelapan. seorang klien. seorang peguambela. mendedahkan apa-apa komunikasi yang telah diberi kepadanya dalam masa dan bagi maksud dia digunakhidmat sebagai peguambela ltu oleh atau bagi pihak kliennya. untuk membelanya Dalam perjalanan presiding ltu B didapati bahawa suatu catatan telah dibuat di dalam 571 . (1) Seseorang peguambela tidak boleh pada bila-bila masa dibenar. atau menyatakan kandungan atau keadaan sesuatu dokumen yang telah diketahuinya dalam masa dan bagi maksud pengkhidmatan profesionalnya. Komunikasi profesional. (2) Adalah tak matenal sama ada perhatian peguambela ltu telah diarah atau tidak diarahkan kepada fakta ltu oleh atau bagi pihak kliennya Huraian — Kewajipan yang dinyatakan dalam seksyen mi berterusan walaupun pengkhidmatan tersebut telah terhenti MISALAN (a) A. (b) apa-apa fakta yang diketahui oleh seseorang peguambela dalam penjalanan pengkhidmatannya sedemikian yang menunjukkan bahawa sesuatu jenayah atau fraud telah dilakukan sejak dia mula digunakhidmat.

jika tidak kerana soalan itu peguambela itu tidak bebas mendedahkannya. Keistimewaan tidak terlepas jika keterangan diberi secara sukarela. mempertanggungkan A dengan jumlah wang yang dikatakan telah digelapkan ltu. dan fakta ltu menunjukkan bahawa suatu fraud telah dilakukan setelah prosiding ltu bermula. (1) Seseorang saksi yang tidak menj adi pihak dalam guaman tidak boleh dipaksa mengemukakan dokumen hakmiliknya mengenai apa-apa harta. dan dalam hal yang demikian dia boleh dipaksa mendedahkan apa-apa komunikasi yang pada hemat mahkamah perlu diketahm bagi menghuraikan apa-apa keterangan yang telah diberi olehnya. Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa. dan catatan ltu tidak ada dalam buku tersebut pada masa pengkhidmatannya bermula Oleh kerana mi adalah suatu fakta yang telah didapati oleh B dalam masa penjalanan pengkhidmatannya. Seksyen 126 terpakai bagi jurubahasa dan bagi keram atau pengkhidmat peguambela 128. Pengemukaan suratikatan hakmilik kepunyaan saksi yang tidak menjadi pihak. atau apa-apa dokumen lain yang menurutnya dia memegang apa-apa harta sebagai pemegang sandaran atau peme572 . dan jika mana-mana pihak dalam guaman atau presiding memanggil mana-mana peguambela ltu sebagai saksi. 129. maka dia tidak boleh disifatkan dengan yang demikian ltu sebagai telah bersetuju terhadap pendedahan seperti yang tersebut dalam seksyen 126. Komunikasi sulit dengan penasihat undang-undang. Tiada sesiapa jua boleh dipaksa mendedahkan kepada mahkamah apa-apa komunikasi sulit yang telah berlaku antaranya dengan penasihat profesional undang-undangnya melainkan jika dia menawarkan dirinya sebagai saksi. tetapi tidak mengenai manamana komunikasi lain. dll. maka fakta ltu tidaklah dihndungi dan didedahkan 127. 130. sama ada atas kehendaknya sendin atau selainnya.buku akaun A. dia hendaklah disifatkan sebagai telah bersetuju terhadap pendedahan itu hanya jika dia menyoal peguambela itu mengenai perkara-perkara yang mana. Jika mana-mana pihak dalam guaman memben keterangan dalam guaman ltu.

atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung melibatkannya dalam jenayah. (1) Seseorang saksi tidak boleh dikecuahkan daripada menjawab apa-apa soalan mengenai apa-apa perkara yang relevan dengan perkara ISU dalam sesuatu guaman.gang gadaijanji. Pengemukaan dokumen yang seorang lain yang memilikinya boleh enggan mengemukakannya. atau apa-apa dokumen yang pengemukaannya mungkin akan mehbatkannya dalam jenayah. kecuali sebagaimana diperuntukkan oleh undangundang keterangan berhubungan dengan buku-buku banker 131. dan juga tiada sesiapa yang boleh enggan mengemukakan sesuatu dokumen boleh dipaksa memben keterangan lisan mengenai kandungan dokumen ltu 132. atau bahawa jawapan itu akan membuktikan atau mungkin membuktikan yang dia berhutang atau selainnya tertakluk kepada guaman sivil oleh Kerajaan Malaysia atau oleh mana-mana Kerajaan Negen atau oleh seorang lain 573 . yang tak relevan dengan atau tak matenal bagi kes pihak yang menghendaki pengemukaan dokumen ltu (3) Sesuatubank tidakboleh dipaksamengemukakan buku-bukunya dalam mana-mana presiding undang-undang yang bank ltu tidak menjadi pihak. atau dalam sesuatu presiding sivil atau jenayah. melainkan jika orang yang kemudian tersebut ltu mengizinkan dokumen ltu dikemukakan. melainkan jika dia telah bersetuju cara bertulis untuk mengemukakannya dengan orang yang menghendaki pengemukaan dokumen ltu atau dengan seseorang lain yang melaluinya dia menuntut (2) Seseorang saksi yang menjadi pihak dalam guaman tidak terikat mengemukakan apa-apa dokumen yang ada dalam milik atau di bawah kuasanya. atau bahawa jawapan itu akan mendedahkan atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung mendedahkan saksi itu kepada apa jua jenis penalti atau lucuthak. Tiada sesiapa jua boleh dipaksa mengemukakan dokumen yang ada dalam miliknya yang seseorang lain boleh enggan mengemukakan jika dokumen ltu ada dalam miliknya. Saksi tidak dikecualikan daripada menjawab soalan atas alasan bahawa jawapan itu akan melibatkannya dalam jenayah. kecuali bagi maksud pengenalan. atas alasan bahawa jawapan kepada soalan itu akan melibatkannya dalam jenayah.

(2) Tiada apa-apa jawapan yang seseorang saksi dipaksa oleh mahkamah supaya membennya boleh menyebabkan dia ditangkap atau didakwa. dia telah cukup akal bagi membolehkan keterangannya ditenma. (3) Sebelum memaksa seseorang saksi menjawab sesuatu soalan yang jawapannya akan mehbatkannya dalamjenayah atau mungkin secara langsung atau secara tak langsung mehbatkannya dalam jenayah. Bilangan saksi. walaupun diben dengan tidak mengangkat sumpah. tetapi sebaliknya diambil dan dituhskan menurut seksyen 269 Kanun Prosedur Jenayah bagi Negen-Negen Melayu Bersekutu hendaklah disifatkan sebagai suatu deposisi dalam erti seksyen ltu: Dengan syarat bahawa. dan sesuatu sabitan bukanlah tak sah di sisi undang-undang semata-mata oleh sebab sabitan ltu terbit dan testimom tak disokong yang diben oleh seorang rakan sejenayah 133A. Seseorang rakan sejenayah adalah saksi yang kompeten terhadap orang tertuduh. dan dia faham tentang kewajipan bercakap benar. Rakan sejenayah. pada pendapat mahkamah. Keterangan seseorang kanak-kanak yang masih muda. kecuali pendakwaan kerana memben keterangan palsu melalui jawapan ltu. seseorang kanak-kanak yang masih muda yang dipanggil sebagai saksi adalah pada pendapat mahkamah tidak faham apa sebenarnya suatu sumpah ltu. jika keterangan yang ditenma menurut seksyen mi diben bagi pihak pendakwa. tertuduh ltu tidak boleh disabitkan atas kesalahan ltu melainkan jika keterangan ltu disokong dengan keterangan-keterangan material lain yang menyokong keterangan tersebut dan mehbatkannya 134. dan keterangannya. keterangannya boleh ditenma. Jika. Tiada apa-apa bilangan tertentu mengenai saksi dikehendaki dalam sesuatu kes untuk membuktikan sesuatu fakta 574 . walaupun diben dengan tidak mengangkat sumpah. jika. dalam sesuatu prosiding terhadap seseorang kerana sesuatu kesalahan. mahkamah hendaklah menghuraikan kepada saksi ltu maksud subseksyen (2). atau boleh dibuktikan terhadapnya dalam sesuatu prosiding jenayah. 133.

Susunan bagi pengemukaan dan pemeriksaan saksi. maka susunan ltu hendaklah menurut budi bicara mahkamah 136.BAB X PEMERIKSAAN SAKSI 135. Susunan bagaimana saksi-saksi dikemukakan dan dipenksa hendaklah menurut undang-undang dan amalan yang ada pada masa ltu berhubungan dengan acara sivil dan jenayah masingmasing. jika dibuktikan. menurut budi bicaranya. ataupun menghendaki supaya keterangan diberi mengenai fakta yang kedua itu sebelum keterangan diberi mengenai fakta yang pertama itu. maka mahkamah boleh. maka fakta yang kemudian tersebut ltu mestilah dibuktikan sebelum keterangan diben mengenai fakta yang pertama tersebut ltu. akan menjadi relevan. dan tidak selainnya (2) Jika fakta yang dicadang hendak dibuktikan ltu adalah satu fakta yang keterangan mengenainya boleh ditenma hanya setelah sesuatu fakta lain dibuktikan. akan menjadi relevan. melainkan jika pihak ltu sanggup membuktikan fakta itu dan mahkamah puas hati dengan kesanggupan ltu (3) Jika kerelevanan sesuatu fakta yang dikatakan bergantung kepada terbuktinya terlebih dahulu suatu fakta lain yang dikatakan. Mahkamah akan memutuskan kebolehterimaan keterangan. mahkamah bolehlah bertanya kepada pihak yang bercadang hendak memben keterangan ltu bagaimana fakta yang dikatakan ltu. dan sekiranya tiada undang-undang sedemikian. sama ada membenarkan keterangan mengenai fakta yang pertama itu diberi sebelum fakta yang kedua itu dibuktikan. (1) Apabila salah satu pihak bercadang hendak memben keterangan mengenai sesuatu fakta. dan mahkamah hendaklah menenma keterangan ltu jika difikirkannya bahawa fakta ltu. jika dibuktikan. MISALAN (a) Adalah dicadang untuk membuktikan suatu pernyataan mengenai suatu fakta relevan yang telah dibuat oleh seseorang yang dikatakan telah mati. laitu suatu pernyataan yang relevan menurut seksyen 32 Fakta bahawa orang itu telah mati mestilah dibuktikan oleh orang yang bercadang hendak membuktikan pernyataan itu sebelum keterangan diberi mengenai pernyataan tersebut 575 .

pemeriksaan balas. C dan D dibuktikan sebelum membenarkan A dibuktikan 137. kemudiannya. menurut budi bicaranya sama ada menghendaki harta itu dicamkan sebelum penafian mihk itu dibuktikan atau membenarkan penafian milik itu dibuktikan sebelum harta itu dicamkan (d) Adalah dicadang untuk membuktikan suatu fakta (A) yang dikatakan telah menjadi sebab atau kesan sesuatu fakta ISU Terdapat beberapa fakta perantaraan (B .(b) Adalah dicadang untuk membuktikan kandungan suatu dokumen yang dikatakan telah hilang dengan mengemukakan salinannya Fakta bahawa dokumen asal ltu telah hilang mestilah dibuktikan oleh orang yang bercadang hendak mengemukakan salinan dokumen tersebut sebelum salinan ltu dikemukakan (c) A dituduh menenma harta cun. dipenksa semula jika dikehendaki sedemikian oleh pihak yang telah memanggil mereka (2) Pemeriksaan dan pemenksaan balas mestilah berhubungan dengan fakta relevan. (2) Pemenksaan seseorang saksi oleh pihak lawan hendaklah disebut pemenksaan balasnya (3) Jika seseorang saksi telah dipenksa balas dan kemudiannya dipenksa oleh pihak yang telah memanggilnya. Susunan pemeriksaan dan arahan bagi pemeriksaan semula. dipenksa balas jika dikehendaki sedemikian oleh pihak lawan. (1) Pemeriksaan seseorang saksi oleh pihak yang memanggilnya hendaklah disebut pemenksaan utamanya. C dan D dibuktikan ataupun boleh menghendaki supaya B . 576 . C dan D ) yang mesti dibuktikan sebagai ada sebelum fakta (A) itu boleh disjfatkan sebagai sebab atau kesan fakta isu itu Mahkamah boleh sama ada membenarkan A dibuktikan sebelum B . dengan mengetahui harta itu telah dicun Adalah dicadang untuk membuktikan bahawa dia telah menafikan yang harta itu ada dalam mihknya Kerelevanan penafian itu bergantung pada identiti harta itu Mahkamah boleh. Pemeriksaan utama. (1) Saksi-saksi hendaklah mula-mulanya dipenksa utama. kemudiannya pula. maka pemenksaan itu hendaklah disebut pemeriksaan semulanya 138. pemeriksaan semula. tetapi pemenksaan balas bdak perlu dihadkan kepada fakta-fakta yang telah diben sebagai keterangan oleh saksi itu dalam pemeriksaan utamanya.

(1) Soalan memimpin tidak boleh. 577 . maka pihak-pihak berkenaan adalah berhak memenksa balas selanjutnya dan memenksa semula selanjutnya. dan dia tidak boleh dipenksa balas melainkan dan sehmgga dia dipanggil sebagai saksi 140. suatu perkara baru dikemukakan di dalam pemenksaan semula. ditanya dalam pemeriksaan utama atau dalam pemeriksaan semula. Soalan memimpin. atau perkara yang pada pendapatnya telah terbukti dengan secukupnya. dan jika mahkamah membenarkan dermkian ltu. Apa-apa soalan yang menyarankan jawapan yang hendak atau yang dyangka akan didapati oleh orang yang mengemukakannya atau apa-apa soalan yang menyarankan fakta-fakta pertikaian yang mengenainya saksi ltu dipanggil untuk memben keterangan. Saksi-saksi mengenai watak. Pemeriksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan dokumen. adalah disebut soalan memimpin 142. (2) Mahkamah hendaklah membenarkan soalan memimpin mengenai perkara pengenalan atau perkara yang tidak dipertikaikan.(3) Pemenksaan semula hendaklah diarahkan kepada penghuraian perkara-perkara yang disebut di dalam pemenksaan balas. Seseorang yang disaman supaya mengemukakan sesuatu dokumen tidaklah menjadi seorang saksi semata-mata oleh sebab dia mengemukakan dokumen ltu. jika dibantah oleh pihak lawan. dan jika. mengikut mana yang berkenaan. kecuali dengan kebenaran mahkamah. dengan kebenaran mahkamah. 139. maka pihak lawan boleh selanjutnya memenksa balas atas perkara ltu (4) Mahkamah boleh dalam segala hal membenarkan seseorang saksi dipanggil semula sama ada untuk pemenksaan utama selanjutnya atau untuk pemenksaan balas selanjutnya. Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya. Saksi-saksi mengenai watak boleh dipenksa balas dan dipenksa semula 141.

143. Bila soalan memimpin boleh ditanya. (1) Soalan memimpin boleh ditanya dalam pemenksaan balas, tertakluk kepada syarat-syarat benkut. (a) soalan ltu tidak boleh mengandungi perkataan-perkataan yang saksi ltu dikehendaki memperkatakan bahk, dan (b) soalan ltu tidak boleh menganggap fakta-fakta yang belum terbukti sebagai telah dibuktikan atau menganggap bahawa jawapan-jawapan tertentu telah diben berlawanan dengan fakta itu (2) Mahkamah boleh, menurat budi bicaranya, melarang soalan memimpin danpada dikemukakan kepada saksi yang menunjukkan kecenderungan kuat atau berat sebelah memihak kepada pihak yang memenksa balas 144. Keterangan mengenai perkara bertulis. Mana-mana saksi boleh ditanya semasa dalam pemenksaan sama ada apa-apa kontrak, pembenan atau Iain-lain pelupusan harta yang mengenamya dia memben keterangan itu ada terkandung dalam sesuatu dokumen, dan jika dia mengatakan ada, atau jika dia hampir-hampir hendak membuat apa-apa pernyataan mengenai kandungan sesuatu dokumen yang, pada pendapat mahkamah, patut dikemukakan, maka pihak lawan boleh membantah keterangan itu diben sehmgga dokumen itu dikemukakan atau sehingga telah terbukti fakta-fakta yang menghakkan pihak yang telah memanggil saksi itu untuk memben keterangan sekunder mengenamya
Huraian — Seseorang saksi boleh memben keterangan lisan tentang pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh orang-orang lain mengenai kandungan dokumen jika pernyataan-pernyataan itu adalah sendinnya fakta-fakta relevan MISALAN Soalnya lalah sama ada A telah menyerang B C mendeposkan bahawa dia telah mendengar A berkata kepada D "B telah menulis surat menuduh saya mencun dan saya akan membalas dendam terhadapnya" Pernyataan mi adalah relevan sebagai menunjukkan motif serangan itu dan keterangan boleh diben mengenai pernyataan itu walaupun tiada apa-apa keterangan lain diben berkenaan dengan surat itu

578

145. Pemeriksaan balas mengenai pernyataan bertulis terdahulu. (1) Seseorang saksi boleh dipenksa balas mengenai pernyataanpemyataan terdahulu yang dibuat olehnya secara bertulis atau yang diperturunkan secara bertulis, dan relevan dengan perkara-perkara yang dipersoalkan dalam guaman atau presiding dalam mana dia dipenksa balas ltu, tanpa tuhsan ltu ditunjukkan kepadanya atau dibuktikan, tetapi jika dimaksudkan untuk menyangkal saksi ltu dengan tulisan tersebut, maka sebelum tuhsan ltu boleh dibuktikan, perhatian saksi ltu mestilah diarah kepada mana-mana bahagian tulisan ltu yang hendak digunakan bagi maksud menyangkalnya (2) Jika seseorang saksi, apabila dipenksa balas mengenai pernyataan hsan terdahulu yang dibuat olehnya yang relevan dengan perkara-perkara yang dipersoalkan dalam guaman atau prosidmg dalam mana dia dipenksa balas ltu dan yang tak konsisten dengan testimoni yang sedang diberinya, tidak mengaku dengan nyatanya bahawa dia telah membuat pernyataan itu, maka bukti bolehlah diben yang dia telah sebenarnya membuat pernyataan hsan itu; tetapi sebelum bukti boleh diben, hal keadaan pernyataan yang dikatakan itu yang cukup untuk menentukan hal kejadian tertentu itu mestilah disebutkan kepadanya, dan dia mestilah ditanya sama ada dia telah membuat pernyataan itu atau tidak 146. Soalan yang sah di sisi undang-undang dalam pemeriksaan balas. Apabila seseorang saksi boleh dipenksa balas, maka dia bolehlah ditanya, selain dari soalan-soalan yang tersebut dahulu danpada mi, apa-apa jua soalan yang mungkin— (a) menguji ketepatan, kebenaran atau kebolehpercayaannya, (b) menentukan siapa dianya dan apakah taraf hidupnya, atau (c) melemahkan kebolehpercayaannya dengan mencela wataknya, walaupun jawapan kepada soal itu mungkin secara langsung atau tak langsung akan mehbatkannya dalam jenayah, atau boleh mendedahkan atau mungkin secara langsung atau tak langsung mendedahkannya kepada apa-apa penalti atau lucut hak
579

146A.Sekatan-sekatan terhadap keterangan di perbicaraan rogol. Walau apa pun apa-apa yang terkandung dalam Akta mi, dalam prosiding-prosiding berkenaan dengan kesalahan rogol, tiada keterangan dan tiada soalan dalam pemenksaan balas boleh dikemukakan atau ditanya, oleh atau bagi pihak tertuduh, berkenaan dengan kegiatan seksual pengadu dengan mana-mana orang lain selain danpada tertuduh melainkan jika— (a) ia adalah keterangan yang mematahkan, atau suatu soalan yang berkecondongan mematahkan, keterangan mengenai kegiatan seksual pengadu atau ketiadaannya yang dahulunya telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan; (b) 1a adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang misalanmisalan tertentu mengenai kegiatan seksual pengadu yang berkecondongan membuktikan identiti orang yang mempunyai hubungan seksual dengan pengadu pada waktu kejadian yang dinyatakan dalam pertuduhan atau; (c) ia adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang kegiatan seksual yang berlaku pada waktu yang sama dengankegiatan seksual yang menjadi hal perkara pertuduhan, yang mana keterangan atau soalan ltu berhubungan dengan persetujuan yang dikatakan oleh tertuduh dipercayamya telah dibenkan oleh pengadu 147. Bila saksi akan dipaksa menjawab. Jika sesuatu soalan ltu berhubungan dengan suatu perkara yang relevan dengan guaman atau prosiding ltu, maka seksyen 132 hendaklah dipakai baginya 148. Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh dibuat dan bila saksi boleh dipaksa menjawab. (1) Jika sesuatu soalan ltu berhubungan dengan sesuatu perkara yang tak relevan dengan guaman atau prosiding ltu, kecuali setakat mana soalan ltu menyentuh kebolehpercayaan saksi ltu dengan mencela wataknya, maka mahkamah hendaklah memutuskan sama ada saksi ltu boleh dipaksa menjawab soalan itu atau tidak, dan mahkamah boleh, jika difikirkannya tidak patut memaksa saksi itu menjawab soalan itu, mengingatkan saksi itu bahawa dia tidak terpaksa menjawabnya.
580

(2) Pada menjalankan budi bicaranya. (c) soalan-soalan ltu adalah tak wajar jika terdapat ketaksetimpalan besar di antara kepentingan tomahan yang dibuat terhadap watak saksi ltu dengan kepentingan keterangannya. mahkamah hendaklah memben perhatian kepada perkara-perkara benkut. (d) mahkamah boleh. Soalan tidak boleh dibuat tanpa alasan-alasan munasabah. (a) soalan-soalan ltu adalah wajar jika lanya sedemikian rupa hingga kebenaran tomahan yang dibayangkan olehnya ltu akan benar-benar menyentuh pendapat mahkamah mengenai kebolehpercayaan saksi ltu atas perkara yang dinyatakannya. mengambil kesimpulan dan keengganan saksi ltu menjawab. jika difikirkannya patut. ditanya secara rambang sama ada dia seorang penjudi profesional Di sim tidak ada apa-apa alasan munasabah bagi soalan ltu ' 581 . MISALAN (a) Seorang peguambela dibentahu oleh seorang peguambela lain atau suatu sumber yang boleh dipercayai bahawa seorang saksi penting adalah seorang penjudi profesional Ini adalah suatu alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dia seorang penjudi profesional (b) Seorang peguambela dibentahu oleh seorang di dalam mahkamah bahawa seorang saksi penting adalah seorang penjudi profesional Apabila disoal oleh peguambela ltu. (b) soalan-soalan ltu adalah tak wajar jika tomahan yang dibayangkan oleh soalan-soalan ltu adalah berhubungan dengan perkara-perkara yang telah berlaku sebegitu lama dahulu atau yang berkeadaan sedemikian hingga kebenaran tomahan ltu tidak akan menyentuh atau akan menyentuh sedikit sahaja pendapat mahkamah mengenai kebolehpercayaan saksi ltu atas perkara yang dinyatakannya. informan ltu membenkan sebab-sebab yang memuaskan bagi pernyataan ltu Ini adalah alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dia seorang penjudi profesional (c) Seorang saksi yang tidak diketahui apa-apa pun mengenainya. bahawa j awapan ltu j lka diben tidak akan memben faedah kepadanya. 149. Tiada apa-apa soalan seperti yang tersebut dalam seksyen 148 boleh buat melamkan jika orang yang bertanya ltu mempunyai alasan-alasan munasabah untuk memikirkan bahawa tomahan yang dibayangkan oleh soalan ltu betul-betul berasas.

Apabila seseorang saksi telah ditanya dan telah menjawab sesuatu soalan yang relevan dengan siasatan ltu kecuah. setakat yang boleh melemahkan kebolehpercayaannya dengan mencela wataknya. Jika mahkamah berpendapat bahawa sesuatu soalan seperti yang tersebut dalam seksyen 148 telah ditanya tanpa alasan-alasan munasabah. mahkamah boleh. Mahkamah boleh melarang apa-apa soalan atau pertanyaan yang didapatinya sebagai lucah atau skandal.(d) Seorang saksi yang tidak diketahui apa-apa pun mengenainya. walaupun soalan ltu sendinnya soalan yang wajar. melaporkan hal keadaan kes ltu kepada Mahkamah Tinggi atau pihak berkuasa lain yang peguambela ltu tertakluk di dalam menjalankan profesionnya 151. memben jawapan yang tidak memuaskan Im boleh menjadi satu alasan munasabah untuk menanya saksi ltu sama ada dm seorang penjudi profesional 150. Prosedur mahkamah jika soalan dibuat tanpa alasan munasabah. atau apa-apa soalan yang pada hematnya berbentuk menyinggung yang tak semestinya. Soalan yang bertujuan menghina atau menggusar. maka keterangan boleh diben mengenai sabitannya yang dahulu ltu 582 . apabila disoal mengenai cara hidup dan mata pencariannya. tiada apa-apa keterangan boleh diben bagi menyangkalnya. melainkan jika soalan atau pertanyaan ltu berhubungan dengan fakta ISU atau dengan perkara yang perlu diketahui untuk menentukan sama ada fakta isu ltu ada atau tidak 152. tetapi jika dia menjawab dengan palsu. walaupun soalan atau pertanyaan ltu mungkin ada hubungan dengan soalan-soalan yang ada di hadapan mahkamah. 153. Soalan lucah dan skandal. maka dia kemudiannya boleh dipertuduh kerana memben keterangan palsu Kecuahan 1—Jika seorang saksi ditanya sama ada dia dahulunya telah disabitkan atas apa-apa jenayah dan dia menafikannya. Mahkamah hendaklah melarang apa-apa soalan yang pada hematnya bertujuan menghina atau menggusar. Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan kepada soalan menguji kebenaran. jika soalan ltu telah ditanya oleh seorang peguambela.

dipertuduh kerana memberi keterangan palsu (e) A ditanya sama ada dia pernah berkata bahawa dia akan membalas dendam terhadap B Dia menafikannya Dia boleh disangkal atas alasan bahawa soalan ltu boleh mencabar kesaksamaannya 583 . jika penafiannya ltu palsu. tetapi untuk menyangkal fakta yang dikatakan bahawa B telah kehhatan di Melaka pada han dipersoalkan ltu (d) A dibicarakan kerana merogol B B ditanya dalam pemenksaan balas sama ada dia telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan C dan D Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa dia telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan C dan D Keterangan ltu tidak boleh ditenma Dalam tiap-tiap hal bagi misalan (c) dan (d) saksi ltu boleh.Kecuahan 2—Jika seorang saksi ditanya apa-apa soalan yang boleh mencabar kesaksamaannya dan dia menj awab dengan menafikan fakta-fakta yang disarankan ltu. bukan untuk menyangkal A atas suatu fakta yang menyentuh kebolehpercayaannya. maka dia boleh disangkal MISALAN (a) Suatu tuntutan terhadap seseorang pengunderait ditentang atas alasan fraud Pihak menuntut ditanya sama ada di dalam transaksi dahulu dia pemah membuat suatu tuntutan fraudan Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa dia pernah membuat tuntutan fraudan Keterangan ltu tidak boleh ditenma (b) Seorang saksi ditanya sama ada dia pernah dibuang kerja dan sesuatu jawatan kerana kecurangan Dia menafikannya Keterangan diben menunjukkan bahawa dia pernah dibuang kerja kerana kecurangan Keterangan ltu tidak boleh ditenma (c) A mengesahkan bahawa pada satu hari tertentu dia telah mehhat B di Melaka A ditanya sama ada dia berada di Pulau Pinang pada nan ltu Dia menafikannya Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa A berada di Pulau Pinang pada hari ltu Keterangan ltu boleh ditenma.

(a) dengan keterangan yang diben oleh orang-orang yang menyatakan bahawa mengikut pengetahuan mereka mengenai saksi ltu mereka percaya saksi ltu tidak boleh dipercayai. tetapi dia boleh ditanya sebab-sebabnya dalam pemenksaan balas. dia boleh kemudiannya dipertuduh kerana memben keterangan palsu MISALAN (a) A mendakwaB untukmendapatkanhargabarang-barang yang telah dijual dan diserah-hantar kepada B C berkata bahawa dia telah menyerahhantarkan barang-barang ltu kepada B Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa pada suatu masa dahulu dia ada berkata bahawa dia tidak menyerah-hantarkan barang-barang ltu kepada B Keterangan ltu boleh ditenma (b) A dituduh membunuh B C berkata bahawa B . (c) denganmembuktikanbahawapernyataan-pernyataandahulu adalah tak konsisten dengan mana-mana bahagian keterangannya yang boleh disangkal. Soalan oleh sesuatu pihak kepada saksinya sendiri. atau telah menenma tawaran sogokan. (b) dengan membuktikan bahawa saksi ltu telah disogok. dalam pemenksaan utamanya. walaupun.154. Mencabar kebolehpercayaan saksi. membenarkan orang yang memanggil seseorang saksi mengemukakan kepadanya apaapa soalan yang boleh dikemukakan dalam pemenksaan balasan oleh pihak lawan 155. memben sebab-sebab bagi kepercayaannya ltu. menyatakan bahawa 584 . sekiranyajawapan-jawapan ltu palsu. Huraian—Seorang saksi yang mengatakan bahawa seorang saksi lain tidak boleh dipercayai tidak boleh. (d) (Dipotong oleh Akta A729). menurut budi bicaranya. Mahkamah boleh. apabila hampir hendak mati. atau telah menerima apa-apa dorongan rasuah lain supaya memben keterangannya. Kebolehpercayaan seseorang saksi boleh dicabar dengan caracara benkut oleh pihak lawan atau. dengan lzin mahkamah. dan jawapan-jawapan yang dibennya ltu tidak boleh disangkal. oleh pihak yang memanggilnya.

Apabila sesuatu pernyataan yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33 dibuktikan. yang telah berlaku dalam perjalanannya ke tempat dan dan tempat di mana rompakan ltu telah dilakukan Keterangan bebas mengenai fakta-fakta mi boleh diben untuk menyokong keterangannya tentang rompakan ltu sendin 157. boleh dibuktikan 158.A telah melukakannya yang mengakibatkan dia mati Keterangan diben bagi menunjukkan bahawa pada suatu masa dahulu C ada berkata bahawa luka ltu bukan dilakukan oleh A ataupun di hadapannya Keterangan ltu boleh ditenma 156. seorang rakan sejenayah. akan menyokong keterangan saksi ltu mengenai fakta relevan yang diterangkannya ltu. berhubungan dengan fakta yang sama pada atau lebih kurang pada waktu fakta ltu telah berlaku. atas sumpah atau dalam percakapan biasa. sesuatu pernyataan dahulu yang dibuat olehnya sama ada secara bertulis atau lisan. menerangkan hal suatu rompakan yang dia telah mengambil bahagian Dia mempenhalkan berbagai kejadian. dia boleh disoal mengenai apa-apa hal keadaan lain yang telah dihhatnya pada atau dekat dengan waktu atau tempat di mana fakta relevan ltu telah berlaku. Apabila seorang saksi yang dicadang supaya disokong memberi keterangan mengenai suatu fakta relevan. A . yang tidak ada hubungannya dengan rompakan ltu. jika mahkamah berpendapat bahawa hal keadaan ltu. atau untuk mencabar atau mengesahkan kebolehpercayaan orang yang membuat pernyataan itu. yang mana mungkin akan dapat dibuktikan sekiranya orang itu 585 . Bagi menyokong testimoni seorang saksi. Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian mengenai fakta yang sama. semua perkara boleh dibuktikan sama ada untuk menyangkal atau menyokong pernyataan itu. jika dibuktikan. Soalan yang mungkin menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh diterima. Apa perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang relevan di bawah seksyen 32 atau 33. atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa yang kompeten di sisi undang-undang menyiasat fakta itu.

walaupun dia tidak mempunyai ingatan-ingatan spesifik tentang fakta ltu sendin. kebenaran perkara yang disarankan ltu. apabila diperiksa balas. jika. walaupun dia telah melupai transaksi-transaksi tertentu yang telah dicatatkannya 586 . 159. dengan kebenaran mahkamah. merujuk kepada salinan dokumen ltu: Dengan syarat mahkamah berpuas hati bahawa ada sebab-sebab yang cukup mengapa dokumen asalnya tidak dikemukakan (4) Seseorang pakar boleh memperingatkan semula dengan merujuk kepada buku-buku treatis profesional. jika dia yakm bahawa fakta ltu telah direkodkan dengan betul dalam dokumen ltu MISALAN Seseorang penyimpan kira-kira boleh memben keterangan mengenai fakta-fakta yang telah direkodkannya dalam buku kira-kira yang biasa disenggara dalam perjalanan urusan jika dia mengetahui bahawa buku kirakira ltu telah disenggarakan dengan betul. (1) Seseorang saksi boleh semasa dalam pemeriksaan mempenngatkan semula dengan merujuk kepada apa-apa tulisan yang telah di buat olehnya sendin pada masa transaksi yang mengenainya dia disoal. dia tahu tulisan ltu betul (3) Apabila saksi ltu boleh mempenngatkan semula dengan merujuk kepada sesuatu dokumen. Memperingkatkan semula. (2) Saksi ltu boleh juga merujuk kepada mana-mana tulisan yang telah dibuat oleh seseorang lain dan telah dibaca oleh saksi ltu dalam masa tersebut dulu. Testimoni mengenai fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 159. dia boleh.telah dipanggil sebagai saksi dan telah menafikan. Seseorang saksi boleh juga memben keterangan mengenai faktafakta yang disebutkan dalam mana-mana dokumen yang tersebut dalam seksyen 159. 160. apabila dibacanya. atau selepas sahaja danpadanya hingga difikirkan mungkin oleh mahkamah bahawa transaksi ltu masih pada masa ltu jelas dalam ingatannya.

jika dokumen itu ada dalam milik atau kuasanya. membawa dokumen itu ke mahkamah walaupun mungkin terdapat apa-apa bantahan terhadap pengemukaannya atau kebolehtenmaannya Keesahan sesuatu bantahan itu hendaklah diputuskan oleh mahkamah (2) Mahkamah boleh. dan dokumen itu dikemukakan dan dipenksa oleh pihak yang meminta pengemukaannya.161. pihak itu adalah tenkat supaya membenkannya sebagai keterangan jika pihak yang mengemukakan dokumen itu berkehendakkannya berbuat demikian dan jika dokumen itu relevan 164. mahkamah boleh. Memberi sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah diberi notis. Apabila suatu pihak enggan mengemukakan sesuatu dokumen setelah dia diberi notis supaya mengemukakan. dia hendaklah disifatkan sebagai telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 166 Kanun Keseksaan. penterjemahnya supaya merahsiakan kandungan dokumen itu melainkan jika dokumen itu dikemukakan sebagai keterangan. memenksa dokumen itu melainkan jika dokumen itu berkenaan dengan halehwal Negara. 163. dan jika penterjemah itu mengengkan arahan itu. Apa-apa tulisan yang disebut di bawah seksyen 159 atau 160 mestilah dikemukakan dan ditunjukkan kepada pihak lawan jika dia menghendakinya. mengarahkan. dia tidak boleh 587 . jika difikirkannya patut. Pengemukaan dokumen dan terjemahannya. 162. (1) Seseorang saksi yang disaman untuk mengemukakan suatu dokumen hendaklah. atau mengambil keterangan lain untuk membolehkannya menentukan kebolehtenmaan dokumen itu (3) Jika bagi maksud itu adalah perlu menyebabkan sesuatu dokumen diterjemahkan. pihak tersebut boleh. Apabila suatu pihak meminta sesuatu dokumen yang mana pihak yang satu lagi itu telah diben notis olehnya supaya mengemukakan. jika difikirkannya patut. memenksa balas saksi ltu mengenai tubsan ltu. Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah diberi notis. jika dia suka. Hak pihak lawan mengenai tulisan yang digunakan untuk memperingatkan semula.

atau. membuat apa-apa pertanyaan yang dia berkenan. pada bila-bila masa. atau bagi menunjukkan bahawa perjanjian ltu tidak bersetem Dia tidak boleh berbuat sedemikian 165. tanpa lzin mahkamah. dan B enggan mengemukakannya A memben keterangan sekunder mengenai kandungannya B bercadang mengemukakan dokumen ltu sendin bagi menyangkal keterangan sekunder yang diben oleh A ltu. dan memben B notis supaya mengemukakannya Dalam perbicaraan ltu A meminta dokumen ltu. Hakim boleh. (ii) seksyen mi tidak membenarkan seseorang Hakim memaksa mana-mana saksi menjawab apa-apa soalan atau mengemukakan apa-apa dokumen yang saksi ltu berhak tidak hendak menjawab atau mengemukakan di bawah seksyen 121 hmgga 131 sekiranya pertanyaan ltu dibuat atau dokumen ltu diminta oleh pihak lawan. mengenai apa-apa fakta sama ada relevan atau tak relevan. pada manamana saksi atau pihak. juga Hakim tidak boleh membuat apa-apa soalan yang tak patut dibuat oleh seseorang lain di bawah seksyen 148 atau 149. dan mana-mana pihak atau ejen mereka tidak berhak membuat apa-apa bantahan atas mana-mana soalan atau penntah ltu. MISALAN A mendakwa B atas suatu perjanjian. 588 . Kuasa Hakim mengemukakan soalan atau memerintahkan pengemukaan. bagi mengetahui atau mendapatkan bukti wajar mengenai fakta-fakta relevan. dan boleh memenntahkan pengemukaan apa-apa dokumen atau benda. melainkan dalam hal-hal yang dikecuahkan terdahulu danpada mi. dalam apa-apa bentuk.kemudiannya menggunakan dokumen ltu sebagai keterangan tanpa persetujuan pihak yang satu lagi ltu atau tanpa penntah mahkamah. memenksa balas manamana saksi atas apa-apa jawapan yang diben bagi menjawab manamana soalan ltu: Dengan syarat— (1) penghakiman ltu mestilah berasaskan fakta-fakta yang ditetapkan oleh Akta mi sebagai relevan dan dibuktikan dengan wajar. juga dia tidak boleh menyebabkan tak perlunya keterangan primer sesuatu dokumen.

Tiada perbicaraan baru kerana penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar. sekiranya keterangan yang ditolak itu telah ditenma. tanpa mengira keterangan yang telah dibantah dan ditenma itu. Dalam kes-kes yang dibicarakan dengan jun atau pengapit hakim. Penerimaan atau penolakan keterangan dengan cara tak wajar tidak dengan sendinnya menjadi alasan bagi perbicaraan baru atau pengakasan keputusan dalam mana-mana kes jika pada hemat mahkamah yang di hadapannya bantahan itu dibuat. atau bahawa. juri atau pengapit hakim ltu boleh mengemukakan apa-apa soalan kepada saksi melalui atau dengan kebenaran Hakim.166. BAB XI PENERIMAAN DAN PENOLAKAN KETERANGAN DENGAN CARA TAK WAJAR 167. la tidak seharusnya mengubah keputusan itu. Kuasa juri atau pengapit hakim mengemukakan soalan. yang mana Hakim ltu sendin boleh mengemukakan dan yang difikirkannya patut. ada keterangan yang cukup bagi mewajarkan keputusan itu. 589 .

A354 Akta A729 Akta A851 Akta A978 1-11-1971 1-11-1971 1-11-1971 10-1-1976 '27-8-1976 5-5-1989 16-7-1993 31 1 1997 590 .AKTA KETERANGAN 1950 (Akta 56) SENARAI PINDAAN Undang-undang yang meminda Tajuk nngkas Berkuatkuasa dan PU 332/1958 Penntah Perlembagaan Persekutuan (Pengubahsuaian Undang-Undang) (Ordinan dan Pensytiharan) 1958 Penntah Ordinan Keterangan (Perluasan) 1971 Pembetulan bagi P U (A) 261/ 1971 Penntah Penyemakan UndangUndang (Akta Keterangan) 1974 Kanun Prosedur Jenayah (Pindaan dan Perluasan) 1976 Akta Perlembagaan (Pmdaan) 1976 Akta Keterangan (Pindaan) 1989 Akta Keterangan (Pindaan) 1993 Akta Keterangan (Pindaan) 1997 13-11-1958 PU (A) 261/1971 PU (A) 280/1971 P U (A) 239/1974 Akda A324 Akta.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.