SISTEM KA WALAN LAMPU ISYARAT MUDAH ALIH

MUHAMMAD SUBRI BIN ZAID

Laporan ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan pengajian ljazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa lndustri).

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknikal Malaysia Melaka

7 MEl 2007

v

ABSTRAK

Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih merupakan

satu alatan yang ini

penting dalam kehidupan manusia masa kini. Sistem yang akan dibangunkan

merupakan sistem yang mengawal kesesakan lalu lintas yang mana menggantikan pemegang bendera mengawal laluan kenderaan khususnya bagi kenderaan berat. Pembinaan projek ini memerlukan pengetahuan dalam bidang elektrik dan juga

elektronik. Ianya direka khas untuk meminimumkan kadar kematian atau kekerapan kecederaan dan kemalangan oleh pegawai-pegawai atau pemegang bendera kerana

mereka mempunyai risiko yang tinggi semasa arahan lalu lintas ketika kerja-kerja pembinaan, kecemasan atau keadaan-keadaan tertentu. Sistem ini dapat dikawal

secara manual dan automatik bergantung kepada keadaan yang mana penggunaan alat kawalan jauh diperlukan untuk kawalan secara manual. Sistem lampu isyarat mudah alih ini juga menggunakan bekalan voltan yang rendah iaitu antara 9-12 volt. Penggunaan bateri yang biasa boleh digunakan selain daripada penggunaan bekalan kuasa. Bagi alat kawalan jauh, penggunaan radio frekuensi digunakan kerana ia dapat bertindak dengan lebih jauh. Pemasa digunakan dalam sistem ini dimana setiap lampu isyarat yang menyala akan disetkan pada masa tertentu supaya setiap lampu yang menyala akan menyala secara berturutan. Litar bersepadu merupakan litar.

komponen utama dalam sistem ini yang akan mengawal setiap perjalanan

Keseluruhan kawalan didalam sistem ini adalah berdasarkan kepada penggunaan litar bersepadu sebagai suis yang menerima isyarat masukan dan mengeluarkan isyarat

'ON' atau 'OFF'. Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini memenuhi keperluan manusia dengan dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan dapat mengurangkan jumlah penggunaan tenaga kerja manusia.

the frequency radio can use because it can detect the frequency far away. this system used the low voltage supply of 9-12 volt. emergency and so on. Besides. For the control devices. The project is special design to minimize the death rate or injure of the workers who hold the flat because they have high risk to have accident when do the work construction. lorries and so on. to reduce the traffic jam and can minimize the workers. The portable traffic light control system is right choosing to require for human life. The portable traffic light control system can control with manual or automatic device which is depends on the situation that needs to control with manual. The whole control in this system is based on the use of the integrated circuit at is the switch which is received the input signal and switch to "ON" and "OFF". Integrated circuit is the main component in this system to control the circuit. . Timer is used to set the time of traffic light work consecutive. The usual battery also can use.VI ABSTRACT The portable traffic light control system is the important device which is the function is to control and reduce the traffic jams where is to change the workers who hold the flat to control the traffic such as busses. The project work needs to understand and know about the knowledge of electric and electronic course.

BABI PENGENALAN Lampu isyarat adalah sebahagian alat yang penting dalam kehidupan moden ini. 1. Hal ini kerana keadaan lalu lintas pada zaman moden ini dikawal oleh satu sistem kawalan lampu isyarat yang canggih berbanding pada ketika zaman dahulu. Dengan adanya sistem lampu isyarat. cekap dan kenderaan-kenderaan bergerak lebih pantas dari satu destinasi ke suatu destinasi yang lain. lampu isyarat direka dan dibangunkan untuk digunakan bukan sahaja mengawal keadaan lalulintas di jalan raya malah digunakan ketika berlakunya hal-hal kecemasan. Kita dapat lihat bagaimana keadaan lalu lintas dalam bandaraya kita berkembang dengan licin. Manusia telah pun dapat mencipta lampu isyarat yang tidak memerlukan khidmat pegawai yang perlu menjaga setiap laluan kenderaan. Pesuruhjaya Polis Bingham telah diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah lalu lintas dengan kebenaran mencipta alat penyelesaian bagi kesesakan pada masa itu oleh mereka yang mempunyai ilmu atau khusus dalam bidang ini kerana pada asalnya undang-undang "peraturan jalan" yang telah dibuat adalah sedikit sukar kerana kerajaan pada mulanya tidak memberi kuasa kepada Cawangan Polis untuk mengeluarkan saman kepada mereka yang melanggar lalu lintas sehingga 1910 di mana terciptanya lampu isyarat yang pertama. setiap perjalanan sesebuah kenderaan di jalan raya lebih sistematik mengelakkan dan teratur mengikut haluan masing-masing. . Berbagai ini dapat dari berlakunya kemalangan.1 Latar Belakang Pada Disember 1980.

- Rajah 1. Projek yang saya bangunkan ini bukan sahaja mengawal lalu lintas maIah ianya bertujuan untuk meminimumkan kadar kematian dan kekerapan kecederaan atau kemalangan dimana pegawai-pegawai atau pemegang bendera adalah berisiko tinggi semasa arahan lalu lintas. satu projek akan oleh saya iaitu sistem kawalan pemegang bendera yang lampu isyarat mudah alih yang laluan ketika kecemasan mengawal contohnya semasa jalan raya dibaik pulih. perjalanan keluar kenderaan berat dari tempat pembinaan dan juga memberi laluan kepada murid-murid sekolah yang ingin melintas jalan raya.1 Jenis Lampu Isyarat Masa kini . lampu isyarat digunakan untuk mengawal laluan kenderaan dengan menggunakan nyalaan lampu dimana nyalaan lampu merah untuk berhenti. Pada hari ini. Sehingga sekarang ianya masih digunakan tetapi digunakan bukan untuk mengawal kesibukan lalu lintas tetapi untuk memberi laluan kepada murid-murid sekolah melintas jalan. Dengan berkonsepkan dibangunkan menggantikan sistem lampu isyarat sekarang. nyalaan lampu kuning untuk sedia dan nyalaan lampu hijau untukjalan. manusia mengawal lalu lintas dengan menggunakan beberapa orang pegawai yang memegang tanda atau perkataan Berhenti dan Jalan.2 Sebelum awal kemunculan lampu isyarat.

. kenderaan oleh pemegang • Risiko kadar kematian atau kecederaan pegawai-pegawai atau pemegang bendera yang bertugas mengawal kenderaan adalah tinggi terutamanya ketika waktu malam. setiap masalah yang menyebabkan kenapa dan mengapa sesuatu projek perlu dibangunkan haruslah diambil kira sebelum sesuatu projek dibangunkan kerana ini akan membantu dalam menyiapkan projek tersebut. Dengan itu. setiap masalah perlu dinyatakan dalam pemyataan masalah bagi menunjukkan kenapa projek ini perlu dibangunkan. Antara sebab-sebab utama kerana:• kenapa sistem ini dibangunkan Terjadinya kesesakan lalu lintas apabila berlakunya kecemasan di jalan raya atau disebabkan oleh kerja-kerja pembaikian jalan raya dan juga ketika kerjakerja dari tapak pembinaan. Sistem lampu isyarat mudah alih dibangunkan berdasarkan sebabialah sebab tersebut. • Penggunaan tenaga manusia yang ramai dalam mengawal keadaan lalu lintas dimana setiap selekoh memerlukan pemegang bendera bagi mengawal laluan kenderaan • Kerja terpaksa ditunda semasa keadaan cuaca yang buruk kerana tiada arahan atau kawalan dijalan raya yang mengawallauan bendera atau pegawai-pegawai tertentu.2 PemyataanMasalah Bagi memulakan sesuatu projek atau ingin membangunkan projek.3 1. • Mengelak daripada berlakunya kemalangan akibat dari kecuaian manusia yang boleh membahayakan nyawa orang ramai ketika mengawal keadaan lalu lintas.

4 Rajah 1.2 Contoh Kemalangan Akibat Kecuaian Manusia Rajah 1.3 Gambarajah Pemegang Bendera .

secara kasarnya objektif kajian yang saya bangunkan ini dilakukan adalah bertujuan untuk : • Mencipta digunakan alat yang boleh mengawal sebagai pengganti kepada kesesakan Ialu Iintas yang mana atau pemegang pegawai-pegawai lintas.3 menunjukkan seorang pemegang bendera yang mengawal laluan kenderaan berat masuk dan keluar dari kawasan pembangunan.5 Rajah 1. Dengan adanya Iampu isyarat mudah aIih. Dalam kontek kajian ini. • Mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan setiap masa khususnya digunakan ketika berlakunya kecemasan . perlulah ada altematif sebagai sokongan kepada sistem sedia ada. adalah penting untuk menyatakan tujuan atau objektif bagi memastikan kajian yang dilakukan berjalan di atas Iandasan yang tepat dan tidak terpesong dari apa yang akan dilakukan. ia dapat mengelak daripada berlaku kemalangan jalan raya dan juga membantu menggantikan pemegang bendera dalam mengawalialuan kenderaan. Merujuk kepada permasalahan yang wujud dalam industri ketika ini. bendera yang memberi arahan atau mengawalialu • Sistem kawalan Iampu isyarat mudah alih yang akan dibina boleh dikawal secara manual atau secara automatik mengikut keadaan dan keperluan semasa • Mencipta alat yang tidak memerlukan penggunaan kuasa yang besar serta tidak memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi.2 menunjukkan contoh kemalangan yang berlaku akibat kecuaian pemandu yang tidak mematuhi peraturan di jalan raya.3 ObjektifProjek Dalam menjalankan kajian ini. Hal ini juga boleh berlaku sekiranya tiada kawalan lampu isyarat di jalan raya yang mana boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini terjadi. Rajah 1. 1.

setiap komponen yang digunakan perlulah diketahui kegunaan atau fungsinya • Memahami konsep perjalanan sistem litar lampu isyarat mudah alih dan aplikasinya terhadap hasil yang akan dikeluarkan. Jadi.4 • Skop Projek Di dalam membangunkan ini. pelajar akan mendapat serba sedikit maklumat yang berkaitan dengan projek yang dijalankan dari segi perbezaan atau persamaan sekiranya menggunakan kaedah yang berlainan. setiap komponen projek sistem kawalan lampu isyarat mudah alih yang digunakan perlu dipelajari untuk elektronik membina lampu isyarat. . lni adalah kerana penggunaan bateri adalah mudah didapati dan kos untuk memilikinya adalah rendah. Kita perlu faham konsep bagaimana lampu isyarat dapat dihasulkan dari sumber bekalan sehinggalah kepada hasilnya iaitu lampu (LED) • Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih yang dibina hanya menggunakan bekalan kuasa yang kecil iaitu 9-12 volt dimana penggunaan bateri boleh digunakan.6 1. Penguat kendalian ini juga akan bertindak sebagai suis yang memberi arahan kepada sistem dalam pencahayaan lampu isyarat secara turutan selain daripada menggunakan pemasa (timer) • Mengambil rujukan menggunakan kajian literatur. • Menggunakan peguat kendalian dalam mengawal segala perjalanan sistem litar kawalan lampu isyarat ini. Melalui kajian literatur ini.

1 Pengenalan Kajian literature merupakan kajian yang dijalankan terhadap sesuatu projek yang mana dilaksanakan oleh seseorang individu. Projek yang bertajuk 'Kebijaksaan Sistem Lampu Isyarat Menggunakan Fuzzy Logic' merupakan projek mereka diambil sebagai kajian literatur kerana ianya selaras dengan projek yang ingin dibangunkan dan dijadikan sebagai satu panduan atau rujukan yang penting.2 Model Kajian Dan Pemerhatian Projek yang dibina oleh Tan Kok Khiang. tokoh-tokoh cendiakawan dan sebagainya. Marzuki KhaIid dan Rubiyah Yusof telah dijadikan sebagai kajian literatur bagi projek sistem kawaIan lampu isyarat mudah aIih ini. Kajian terdahulu yang dijalankan diambil untuk dijadikan sebagai rujukan atau panduan bagi membangunkan projek yang dicadangkan dengan menjalankan kajian literature. 2.BABII KAJIAN LITERATUR 2. Penulis-penulis dalam projek ini telah mencadangkan atau membina satu sistem kawalan lampu isyarat menggunakan Fuzzy Logic yang mana merupakan satu . Semua kajian terdahulu yang berkaitan dengan kawalan lampu isyarat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya diambil dan dikaji dengan memahami kajian tersebut dengan mencari kelebihan dan kelemahan kajian tersebut selaras dengan tajuk yang akan dibangunkan supaya dapat menghasilkan sesuatu yang diharap-harapkan.

Setelah membuat kajian terhadap projek ini. Antara kelebihannya ialah. perisian untuk Selain itu.Penulis juga telah menunjukkan perbandingan isyarat menggunakan Fuzzy Logic berbanding sistem masa yang digunakan sekarang dengan perbandingan graf. Projek yang dicadangkan ini lebih menjimatkan masa pemandu berbanding dengan sistem yang ada sekarang iaitu menggunakan mengawal masa setiap nyalaan lampu. Pemandu perlu menunggu giliran utuk bergerak dengan menunggu nyalaan lampu hijau di lorongnya walaupun tiada kenderaan yang menunggu di lorong sebelah atau lorong yang antara sistem kawalan lampu lain. Antaranya penulis-penulis tidak menerangkan tentang ciri-ciri penggunaan atau perisian yang digunakan dengan lebih lanjut. mereka menyatakan pelbagai informasi samada dari segi prinsip atau teori. penulis-penulis telah menyatakan masalah yang dihadapi oleh sistem kawalan lampu isyarat sekarang yang hanya membuang masa pemandu dan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas.8 perisian yang canggih selaras dengan teknologi masa kini untuk mengawal sistem lampu isyarat dengan lebih bijak dn berkesan berbanding dengan sistem yang digunakan sekarang. Ini kerana sistem yang digunakan sekarang telah menetapkan masa pada setiap nyalaan lampu isyarat. sensor atau alat lain untuk mengesan . didapati terdapat beberapa kelebihan dan keburukan pada projek tersebut. Tetapi terdapat juga beberapa kelemahan pada projek penulis tersebut. Penulis juga tidak menerangkan bagaimana penggunaan Fuzzy Logic pada lampu isyarat samada menggunakan kenderaan.

Selain dari mengawal kesibukan lalu lintas. Fungsi utamanya adalah mengawallalu lintas bagi semua kenderaan. Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini adalah sarna fungsinya dengan lampu isyarat sedia ada yang mempunyai tiga warna lampu yang berlainan iaitu warna merah.1 Pengenalan Lampu Isyarat Mudah Alih Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ialah sistem yang mengawal keadaan lalu lintas yang sibuk dimana-mana sahaja dijalan raya dimana sistem kawalan lampu isyarat ini boleh dialih dan digerakkan ke tempat lain dengan mudah. ia dapat ini. Sistem ini juga digunakan sebagai pengganti kepada pemegang bendera yang mengawal laluan kenderaan berat dari kawasan pembinaan dan ketika berlakunya Dengan adanya sistem kerosakan kawalan di jalan raya semasa kerja-kerja lampu isyarat mudah alih pembaikian. Ianya hanya memerlukan bekalan voltan yang keeil antara 9-12 volt di mana sel kering boleh digunakan iaitu bateri biasa. meminimumkan kadar kematian dan kekerapan keeederaan pagawai atau pemegang bendera yang mengawallalu lintas terutamanya pada waktu malam. . Akan tetapi. sistem lampu isyarat mudah alih yang dibangunkan ini boleh digunakan ditempat yang berlainan selain tidak memerlukan bekalan kuasa yang tinggi. kuning dan hijau. sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini direka untuk menggantikan pegawai-pegawai yang bertugas mengawal keadaan lalu lintas samada ketika berlakunya keeemasan seperti beneana alam dan kemalangan.BAD III TEORI 3.

Keburukan yang biasa adalah memerlukan kerja pemotongan jalur pengalir pada papan litar terutamanya jika menggunakan Ie.1 Gambarajah Papan Litar Papan litar adalah media yang menjadikan gabungan beberapa komponen tersusun membentuk satu litar. Biasanya strip board sangat popular digunakan berbanding papan litar yang lain. 3. kuning dan hijau. .10 Pembinaan lampu isyarat mudah alih ini adalah ringkas yang mana menggunakan lampu LED dengan wama seperti lampu isyarat yang sedia ada iaitu wama merah.ini kerana dengan menggunakan komponen elektronik. Strip board memegang mempunyai beberapa jalur pengalir dan berlubang untuk kaki komponen. Selain dari menggunakan kos yang rendah. sistem ini juga tidak memerlukan penggunaan bekalan kuasa yang tinggi dan sistem ini juga mudah diselenggara dan disimpan. Penggunaan strip board adalah mudah dan akan menampakkan satu litar teratur dan tersusun dengan kemas. LED senang disambung terus kepada penguat kendalian (K').2 Komponen Litar Papan litar Rajah 3.

Contoh seperti warna merah mewakili nilai nombor dua. Fungsi perintang lazimnya adalah sebagai penghad aliran arus elektrik. Perintang mempunyai dua kaki biasanya digunakan dalam semua litar elektronik. . It--" Rajah 3.11 Perintang . Setiap perintang mempunyai nilai rintangannya yang tersendiri. Kebiasaannya terdapat empat kod warna pada setiap perintang. Perintang sangat diperlukan hampir semua litar elektronik.. Setiap kod warna yang tertera di atas badan perintang mewakili nilai tertentu. Nilai Ohm akan berganda dari Ohm ke Mega Ohm dan ke Giga Ohm._e·' . Dalam bidang elektronik Hukum Ohm adalah asas yang perlu dipelajari dan difahami terlebih dahulu. Perintang yang biasa digunakan adalah jenis karbon bersaiz Y4Watt dan Y2 Watt. di mana V adalah voltan. . Nilai perintang adalah dalam julat Ohm (0).2 Gambarajah Perintang SimbolPerintang Perintang adalah peranti elektronik membolehkan had arus elektrik mengalir melaluinya di dalam litar dan menghasilkan kejatuhan voltan pada kedua-dua terminal. Nilai perintang juga boleh diketahui dengan menggunakan meter Ohm atau meter Pelbagai. Ia tiada polariti positif atau negatif dan ianya adalah peranti pasif. Perintang juga biasanya selalu dikaitan denga hukum Ohm yang menyatakan V=IR. I adalah arus dan R adalah rintangan.

bermakna nilai toleransi bagi nilai terendah bagi 10K adalah 9K dan nilai tertinggi pula adalah 11K Ohm. Untuk warna perak nilai toleransi adalah -1+20%. .3 Perang 1% Merah2% HijauO.5% BiruO.12 Untuk membaca kod perintang.25% UnguO.3 Contoh Perintang I Coklat-Hitam-Oren-Emas = IOxlOOO +1-10% Warna kod di atas menunjukkan nilai perintang 10K Ohm bertolarensi 1+10%. Nilai toleransi mengikut warna seperti dalam Rajah 3.05% Emas5% Perak 10% Tiada warna 20% Contoh: IIII I Rajah 3. Warna kod keempat menentukan toleransi sebanyak 10% bagi nilai 10K Ohm. kod wana perlulah diketahui terlebih dahulu. Warna kod keempat kebiasaannya terdiri dari warna emas dan perak.l0% Kelabu 0. Jika nilai di atas 10K Ohm bertoleransi 1+10%. Jalur warna yang keempat mewakili nilai toleransi.

Kapasitor juga sangat popular dalam litar elektronik.4 Gambarajah Kapasitor Simbol Kapasitor Kapasitor juga mempunyai dua kaki. Walaubagaimanapun tidak berpolariti. Ceramik. Manakala kapasitor jenis Mika. Unit bagi kapasitor ialah dalam julat Farad (F). kapasitor mempunyai kaki yang berpolariti dan ada juga yang adalah yang berpolariti positif dan Kapasitor jenis elektrolitik negatif.13 Kapasitor Rajah 3.lF(mikro) . Tantalum dan lain-lain lagi adalah jenis tidak berpolariti. Fungsi kapasitor adalah sebagai penapis dan ia boleh mengecas (menyimpan) dan menyahcas (membuang) cas elektrik. Cara membaca kod kapasitor: Contoh 105. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Semakin besar nilai Farad semakin banyak cas yang boleh disimpan. nanoFarad dan pikoFarad. Contoh Kiraan:105 = 10 + 5 sifar (00000) = 10+ 00000 = 1 000 000 pF (Piko) = 1 J. Nilai yang biasa digunakan adalah mikroFarad. Kod 105 bermaksud nilainya adalah luF.

VJT. Setiap transistor mempunyai fungsi yang tertentu mengikut nombor yang tertera pada badan transistor. MOSFET dan sebagainya. Setiap satu kaki mempunyai nama dan fungsi yang tertentu. Transistor akan mudah rosak atau terbakar jika penyambungan tidak betul atau penggunaan arus elektrik yang melebihi kaki yang had yang ditetapkan. Nilai kod transsitor tertera pada badan transistor menunjukkan ianya jenis PNP atau NPN. Cara transistor bekerja adalah bergantung kepada tiga kakinya iaitu pemungut (collector atau C). Pada asasnya transistor berfungsi sebagai penguat.5 Gambarajah Transistor Simbol Transistor Asasnya transistor mempunyai tiga kaki. Vntuk mengetahui kedudukan kaki C. . tapak (base atau B) dan pengeluar (emitter atau E). Terdapat dua jenis transistor yang perlu diketahui iaitu transistor NPN dan transistor PNP.14 Transistor Rajah 3. B dan E boleh ditentukan dengan multimeter pada julat Ohm. Ianya komponen yang berpolariti dan mengandungi unsur N dan P. pengatur dan sebagai suis.Transistor mempunyai beberapa kumpulan tertentu seperti transistor FET.

kuning.15 Light Emiting Diode(LED) Rajah 3. Kebiasaannya penggunaan voltan LED tidak melebihi 3 volt. Ia biasa digunakan untuk remote control televisyen. Selain LED biasa. Warna yang terdapat pada masa kini adalah merah. . Terdapat pelbagai bentuk dan warna serta mempunyai saiz yang berbezabeza. radio dan sebagainya. Penggunaan voltannya amat sedikit berbanding lampu mentol. jingga. Ada juga LED yang mengeluarkan lebih dari satu warna seperti merah dan hijau dan ia mempunyai tiga pin kaki. Istimewanya ia mengeluarkan cahaya. IR LED memancarkan cahaya infrared yang tidak nampak pada mata kasar manusia. Penggunaan voltan yang sedikit menjadikan LED ini sangat popular digunakan dalam pelbagai sektor terutama industri pengiklanan. ada juga LED yang dicipta khas seperti IR LED dan fotodiode. hijau. Bezanya ia tidak mengeluarkan cahaya yang nampak. Terdapat dua kaki yang berpolariti positif dan negatif. putih dan ultaungu. Penggunaan arus elektrik yang melebihi had yang ditetapkan akan menyebabkan berlaku kerosakan pada LED. Peranti ini menyerupai seperti LED biasa. biru.6 Gambarajah LED Simbol Diod Pemancar Cahaya Diod Pemancar Cahaya atau LED adalah tergolong dari jenis komponen diod.

7 Gambarajah IC Litar Bersepadu atau Intergrated Circuit (IC) merupakan komponen yang mempunyai banyak bilangan kaki atau pin. lanya sangat sensitif dan mudah rosak jika berlaku penyambungan yang salah. Dengan adanya litar bersepadu ini. Setiap pin kaki mewakili terminal yang mempunyai tugas tertentu. penggunaan ruang pada papan litar adalah keeil dan kemas. Antara litar bersepadu yang digunakan pada litar lampu isyarat ialah IC NE555 dan IC HEF4017B . Di dalam litar bersepadu ini terdapat litar-litar yang keeil yang dipadatkan di dalam satu bekas untuk menjadi satu litar lengkap dan kecil beserta dengan fungsinya yang tertentu.16 Intergrated Circuit (IC) ( Rajah 3. Terdapat beribu-ribu dan beratus-ratus perintang dan transistor dalam satu litar bersepadu. Tanda kod yang tertera pada badan komponen ini memberi maksud fungsi litar bersepadu tersebut.

Rn disambung bersiri. Pengiraan bagi setiap unsur litar haruslah diketahui. 3. Rj = Rl + R2 + .1 Perintang Perintang bersiri: R1 A R2 B Rintangan berkesan di antara titik A dan B: Rj Contoh: = Rl + R2 Jika Rl = 120 Q dan R2 = 1.3 Unsur Litar Setiap nilai bagi unsur litar yang ada dalam setiap litar yang digunakan amat penting kerana untuk memperolehi hasil yang betul dan tepat. jumlah rintangan: + Rn . jika Rl. setiap nilai-nilai yang ada dalam litar harus dikira.3. R2.17 3.2 kn Rj = 120 + 1200 = 1320 = 1.32 kn Rl dan R2 boleh digantikan dengan satu perin tang setara: A Rj =Rl +R2 B Secara umum.

025 + 0.38 n Secara umum. bagi konduktans ialah G: G= llR Oleh itu dalam contoh di atas. IIR2 = G2.18 Perintang selari: A Rl B R2 Perintang berkesan di antara A dan B di cari dengan menggunakan persamaan: llRj Contoh: = (l1R1) + (l1R2) Jika Rl = 40 n dan R2 = 25 n I/R] = (1140) + (1125) = . R2. jika Rl. IIRI = GI. dicari dengan persamaan: .04 = 0. istilah konduktans (conductance) digunakan. . IIRn = Gn dan IIRj = Gj: Gj = G 1 + G2 + + Gn Perbincangan selanjutnya akan menyusul di bawah topik analisis litar mudah. .065 Rj = 110. . Rn disambung selari.065 = 15. jumlah rintang Rj boleh llRj = llRl + llR2 + + IIRn Konduktans (Conductance) Oleh sebab dalam mencari rintangan jumlah dalam sambungan selari Simbol melibatkan penggunaan l/R...

19 3.3.Kaki sambungan (connecting leads) membolehkan sambungan dibuat ke unsur-unsur luar yang lain.2 Pemuat I Kapasitor Kapasitor diperbuat daripada dua plat selari yang diasingkan oleh bahan penebat (dielectric) seperti kertas. mika (mica) atau udara. d II t t Simbol bagi kapasitor: Penebat (dielectric) C 39nF C C --1~ Kapasitor tetap (fixed) --1EKapasitor berpolariti 100pF 470pF Kapasitor bolehubah * Kapasitor boleh menyimpan cas elektrik: PlatA PlatB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapasitor R v .

Unit pecahan: pF nF ~F mF F = 10-12 F = 10-9 F = 10-6 F = 10-3 F = 10°F Nilai kapasitan bagi sesuatu kapasitor bergantung kepada binaan fizikalnya dan diberikan oleh persamaan: C=EAld E = ErEo [F] (3.2) .Plat B bercas negatif. Keupayaan menyimpan jumlah cas pada nilai voltan tertentu dinamakan kemuatan atau kapasitan (capacitance) dan diukur dalam unit Farad (F) yang ditakritkan sebagai kemuatan 1 C cas pada beza upaya 1 V.1) Cas akan tersimpan dalam plat-plat kapasitor selepas sambungan ke bateri diputuskan.20 Terminal positif menolak cas positif (ion positif) ke plat A dan menarik cas negatif (elektron) daripadanya . Terminal negatif bateri V menolak cas negatif (elektron) ke plat B dan menarik cas positif (ion positit) daripadanya . Cas positif yang terkumpul dalam plat A mengurangkan kemasukan cas positif yang lebih banyak daripada terminal positif bateri sementara cas negatif dalam plat B mengurangkan kemasukan cas negatif yang lebih banyak dari terminal negatif bateri pengaliran cas (arus) dari bateri ke plat menjadi semakin berkurangan. Nisbah Q:V adalah malar dan dinamakan pemuat atau kapasitor (capacitor): C=QN atau Q=CV (3. kemasukan cas seterusnya akan terhalang. Apabila nila beza upaya sama dengan voltan bateri. Cas yang terkumpul dalam plat-plat membina beza upaya yang bertambah dengan bertambahnya jumlah cas yang terkumpul.Plat A bercas positif.

E= ketelutan mutlak [F1m] Er Eo = ketelutan = ketelutan relatif [tiada unit] ruang bebas [8.5 mm yang mempunyai ketelutan relatif 5. Voltan yang bergantung dengan masa dinyatakan sebagai v dan Q dinyatakan sebagai q: q = Cv Dengan kerbedaan (difforentiation): dq=Cdv dt dt i=C dv dt (3.854 x 10-12 x 10)/5 pF X 10-3 = 88.5 x 8.21 Dimana.4) (3.54 Dalam persamaan Q = CV. cas juga akan turut berubah. C dv vdt (3.854 x 10-12 F/m] A = luas satu plat [m2] d = jarak antara dua plat [m] Contoh: Satu kapasitor terbina daripada dua plat selari seluas 10 cm2 setiap satu. jika nilai voltan yang dikenakan kepada kapasitor (oleh bateri) sentiasa berubah dengan masa. Carl nilai kapasitannya.854 x 10-12 x 10 x 10-4)/0. Kedua-dua plat diasingkan oleh satu bahan penebat 0.5) .3) Atau v = ~ fidt Kuasa dalam kapasitor diberikan oleh: p=Vl= . C = ErEoAId = (5 = (5 x 8.

tenaga: dw = pdt = Cvdv (3.6) Bagi nilai di antara v W = 0 hingga v = V =c fvdv :c[v.8) W = !CV 2 2 • VI(tl Kapasitor yang disambung bersiri VT(t 1 I T CI Dengan hukum Kirchhoff bagi voltan: VT(t) = VIet) + V2(t) V2(tf C2 (3.9) . tetapi mempunyai keupayaan menyimpan tenaga.7) Oleh itu nilai tenaga yang tersimpan ialah: (3.22 Kapasitor tidak melesapkan kuasa menjadi tenaga haba seperti perintang.5) Dalam tempoh dt saat. Kapasitor menyimpan tenaga dalam medan elektrik di antara dua platnya: Medan elektrik PlatA (+ve) ) 0 0 0 0 0 t 0 0 0< 0 0 0 0 PlatB (Mve) Kuasa: P=Vl= . I i(t (3. C v- dv dt (3.

. sekiranya C1... ir(t) = il(t) + h(t) C dv(t) == dv(t) + C dv(t) C T dt I dt 2 dt Secara umum..I_c_1 __ --IT C.23 _1_ Jidt ==1 fidt + _1_ Jidt _ CT C1 C2 -=-+CT C1 111 C2 . C2. ... sekirannya Cl.. . + Cn Contoh: A II I3~F J C1 1 C2 2 PF : 470pF B .. C2 h(t) +Cn sri h(l) vCt) I h(l)l __... 1 1 1 1 -==-+-+ K CT C. + Cz + . jumlah kapasitans CT = C. Cn disambung bersiri: Secara umum. Cn disambung selari.. berkesan: C2..

LT = YzC3(V2)2 = Yzx 392 X 10-9 x 5.67 x 1O~ = YzCI(VI)2 = Yzx 4.: J.24 Cari jumlah kapasitans berkesan di antara titik A dan B C.1 V W2 = YzC2(V2i = Yzx 980 X = 12. cari tenaga yang tersimpan dalam C 1.lC dan Q2 = 5 J.7 W3 J.lF.:.32 V2 =Q2/C2 = (5 x 10-6)/(980 x 10-9) =5.12 :._9_8_o_nF __.65nF C1 l I4.lQ X 10-6x 4.2 J. CI = 4.67 = 43. A = 350~F + 150pF= 365~F = 3. Q2 = 5 J.lC.3 V WI 10-6)/(4. Sekiranya Q 1 = 20 J. cas dalam CI dan C2 ialah masingmasing Q 1 dan Q2. QI = 20 J.J lC3 392nF B Bagi rangkaian dalam rajah di atas.LT 5. C2 dan C3 dan jumlah keseluruhan tenaga yang tersimpan di dalam semua kapasitor tersebut.67uF IC2 _____ I.LT C2 = 980 nF.12 10-9 x 5.1 .67 VI J.lQ =QlICI = (20 x =4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful