SISTEM KA WALAN LAMPU ISYARAT MUDAH ALIH

MUHAMMAD SUBRI BIN ZAID

Laporan ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan pengajian ljazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa lndustri).

Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknikal Malaysia Melaka

7 MEl 2007

v

ABSTRAK

Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih merupakan

satu alatan yang ini

penting dalam kehidupan manusia masa kini. Sistem yang akan dibangunkan

merupakan sistem yang mengawal kesesakan lalu lintas yang mana menggantikan pemegang bendera mengawal laluan kenderaan khususnya bagi kenderaan berat. Pembinaan projek ini memerlukan pengetahuan dalam bidang elektrik dan juga

elektronik. Ianya direka khas untuk meminimumkan kadar kematian atau kekerapan kecederaan dan kemalangan oleh pegawai-pegawai atau pemegang bendera kerana

mereka mempunyai risiko yang tinggi semasa arahan lalu lintas ketika kerja-kerja pembinaan, kecemasan atau keadaan-keadaan tertentu. Sistem ini dapat dikawal

secara manual dan automatik bergantung kepada keadaan yang mana penggunaan alat kawalan jauh diperlukan untuk kawalan secara manual. Sistem lampu isyarat mudah alih ini juga menggunakan bekalan voltan yang rendah iaitu antara 9-12 volt. Penggunaan bateri yang biasa boleh digunakan selain daripada penggunaan bekalan kuasa. Bagi alat kawalan jauh, penggunaan radio frekuensi digunakan kerana ia dapat bertindak dengan lebih jauh. Pemasa digunakan dalam sistem ini dimana setiap lampu isyarat yang menyala akan disetkan pada masa tertentu supaya setiap lampu yang menyala akan menyala secara berturutan. Litar bersepadu merupakan litar.

komponen utama dalam sistem ini yang akan mengawal setiap perjalanan

Keseluruhan kawalan didalam sistem ini adalah berdasarkan kepada penggunaan litar bersepadu sebagai suis yang menerima isyarat masukan dan mengeluarkan isyarat

'ON' atau 'OFF'. Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini memenuhi keperluan manusia dengan dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan dapat mengurangkan jumlah penggunaan tenaga kerja manusia.

to reduce the traffic jam and can minimize the workers. the frequency radio can use because it can detect the frequency far away. The portable traffic light control system is right choosing to require for human life. this system used the low voltage supply of 9-12 volt. Integrated circuit is the main component in this system to control the circuit. Besides. The project is special design to minimize the death rate or injure of the workers who hold the flat because they have high risk to have accident when do the work construction. The whole control in this system is based on the use of the integrated circuit at is the switch which is received the input signal and switch to "ON" and "OFF". The project work needs to understand and know about the knowledge of electric and electronic course. The portable traffic light control system can control with manual or automatic device which is depends on the situation that needs to control with manual. The usual battery also can use. lorries and so on.VI ABSTRACT The portable traffic light control system is the important device which is the function is to control and reduce the traffic jams where is to change the workers who hold the flat to control the traffic such as busses. emergency and so on. For the control devices. . Timer is used to set the time of traffic light work consecutive.

.BABI PENGENALAN Lampu isyarat adalah sebahagian alat yang penting dalam kehidupan moden ini. Hal ini kerana keadaan lalu lintas pada zaman moden ini dikawal oleh satu sistem kawalan lampu isyarat yang canggih berbanding pada ketika zaman dahulu. Berbagai ini dapat dari berlakunya kemalangan. Kita dapat lihat bagaimana keadaan lalu lintas dalam bandaraya kita berkembang dengan licin. Dengan adanya sistem lampu isyarat.1 Latar Belakang Pada Disember 1980. lampu isyarat direka dan dibangunkan untuk digunakan bukan sahaja mengawal keadaan lalulintas di jalan raya malah digunakan ketika berlakunya hal-hal kecemasan. cekap dan kenderaan-kenderaan bergerak lebih pantas dari satu destinasi ke suatu destinasi yang lain. 1. Pesuruhjaya Polis Bingham telah diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah lalu lintas dengan kebenaran mencipta alat penyelesaian bagi kesesakan pada masa itu oleh mereka yang mempunyai ilmu atau khusus dalam bidang ini kerana pada asalnya undang-undang "peraturan jalan" yang telah dibuat adalah sedikit sukar kerana kerajaan pada mulanya tidak memberi kuasa kepada Cawangan Polis untuk mengeluarkan saman kepada mereka yang melanggar lalu lintas sehingga 1910 di mana terciptanya lampu isyarat yang pertama. Manusia telah pun dapat mencipta lampu isyarat yang tidak memerlukan khidmat pegawai yang perlu menjaga setiap laluan kenderaan. setiap perjalanan sesebuah kenderaan di jalan raya lebih sistematik mengelakkan dan teratur mengikut haluan masing-masing.

perjalanan keluar kenderaan berat dari tempat pembinaan dan juga memberi laluan kepada murid-murid sekolah yang ingin melintas jalan raya.1 Jenis Lampu Isyarat Masa kini . nyalaan lampu kuning untuk sedia dan nyalaan lampu hijau untukjalan. lampu isyarat digunakan untuk mengawal laluan kenderaan dengan menggunakan nyalaan lampu dimana nyalaan lampu merah untuk berhenti. Pada hari ini.2 Sebelum awal kemunculan lampu isyarat. Projek yang saya bangunkan ini bukan sahaja mengawal lalu lintas maIah ianya bertujuan untuk meminimumkan kadar kematian dan kekerapan kecederaan atau kemalangan dimana pegawai-pegawai atau pemegang bendera adalah berisiko tinggi semasa arahan lalu lintas. Sehingga sekarang ianya masih digunakan tetapi digunakan bukan untuk mengawal kesibukan lalu lintas tetapi untuk memberi laluan kepada murid-murid sekolah melintas jalan. satu projek akan oleh saya iaitu sistem kawalan pemegang bendera yang lampu isyarat mudah alih yang laluan ketika kecemasan mengawal contohnya semasa jalan raya dibaik pulih. - Rajah 1. manusia mengawal lalu lintas dengan menggunakan beberapa orang pegawai yang memegang tanda atau perkataan Berhenti dan Jalan. Dengan berkonsepkan dibangunkan menggantikan sistem lampu isyarat sekarang.

Sistem lampu isyarat mudah alih dibangunkan berdasarkan sebabialah sebab tersebut. setiap masalah yang menyebabkan kenapa dan mengapa sesuatu projek perlu dibangunkan haruslah diambil kira sebelum sesuatu projek dibangunkan kerana ini akan membantu dalam menyiapkan projek tersebut. • Mengelak daripada berlakunya kemalangan akibat dari kecuaian manusia yang boleh membahayakan nyawa orang ramai ketika mengawal keadaan lalu lintas. setiap masalah perlu dinyatakan dalam pemyataan masalah bagi menunjukkan kenapa projek ini perlu dibangunkan. Antara sebab-sebab utama kerana:• kenapa sistem ini dibangunkan Terjadinya kesesakan lalu lintas apabila berlakunya kecemasan di jalan raya atau disebabkan oleh kerja-kerja pembaikian jalan raya dan juga ketika kerjakerja dari tapak pembinaan. kenderaan oleh pemegang • Risiko kadar kematian atau kecederaan pegawai-pegawai atau pemegang bendera yang bertugas mengawal kenderaan adalah tinggi terutamanya ketika waktu malam. Dengan itu.3 1. • Penggunaan tenaga manusia yang ramai dalam mengawal keadaan lalu lintas dimana setiap selekoh memerlukan pemegang bendera bagi mengawal laluan kenderaan • Kerja terpaksa ditunda semasa keadaan cuaca yang buruk kerana tiada arahan atau kawalan dijalan raya yang mengawallauan bendera atau pegawai-pegawai tertentu.2 PemyataanMasalah Bagi memulakan sesuatu projek atau ingin membangunkan projek. .

4 Rajah 1.3 Gambarajah Pemegang Bendera .2 Contoh Kemalangan Akibat Kecuaian Manusia Rajah 1.

adalah penting untuk menyatakan tujuan atau objektif bagi memastikan kajian yang dilakukan berjalan di atas Iandasan yang tepat dan tidak terpesong dari apa yang akan dilakukan. secara kasarnya objektif kajian yang saya bangunkan ini dilakukan adalah bertujuan untuk : • Mencipta digunakan alat yang boleh mengawal sebagai pengganti kepada kesesakan Ialu Iintas yang mana atau pemegang pegawai-pegawai lintas.3 menunjukkan seorang pemegang bendera yang mengawal laluan kenderaan berat masuk dan keluar dari kawasan pembangunan. bendera yang memberi arahan atau mengawalialu • Sistem kawalan Iampu isyarat mudah alih yang akan dibina boleh dikawal secara manual atau secara automatik mengikut keadaan dan keperluan semasa • Mencipta alat yang tidak memerlukan penggunaan kuasa yang besar serta tidak memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Hal ini juga boleh berlaku sekiranya tiada kawalan lampu isyarat di jalan raya yang mana boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini terjadi. Merujuk kepada permasalahan yang wujud dalam industri ketika ini. ia dapat mengelak daripada berlaku kemalangan jalan raya dan juga membantu menggantikan pemegang bendera dalam mengawalialuan kenderaan.3 ObjektifProjek Dalam menjalankan kajian ini. 1.5 Rajah 1. Dengan adanya Iampu isyarat mudah aIih. Rajah 1. Dalam kontek kajian ini.2 menunjukkan contoh kemalangan yang berlaku akibat kecuaian pemandu yang tidak mematuhi peraturan di jalan raya. • Mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan setiap masa khususnya digunakan ketika berlakunya kecemasan . perlulah ada altematif sebagai sokongan kepada sistem sedia ada.

4 • Skop Projek Di dalam membangunkan ini. Penguat kendalian ini juga akan bertindak sebagai suis yang memberi arahan kepada sistem dalam pencahayaan lampu isyarat secara turutan selain daripada menggunakan pemasa (timer) • Mengambil rujukan menggunakan kajian literatur. lni adalah kerana penggunaan bateri adalah mudah didapati dan kos untuk memilikinya adalah rendah. Kita perlu faham konsep bagaimana lampu isyarat dapat dihasulkan dari sumber bekalan sehinggalah kepada hasilnya iaitu lampu (LED) • Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih yang dibina hanya menggunakan bekalan kuasa yang kecil iaitu 9-12 volt dimana penggunaan bateri boleh digunakan. setiap komponen yang digunakan perlulah diketahui kegunaan atau fungsinya • Memahami konsep perjalanan sistem litar lampu isyarat mudah alih dan aplikasinya terhadap hasil yang akan dikeluarkan. • Menggunakan peguat kendalian dalam mengawal segala perjalanan sistem litar kawalan lampu isyarat ini. . setiap komponen projek sistem kawalan lampu isyarat mudah alih yang digunakan perlu dipelajari untuk elektronik membina lampu isyarat.6 1. Melalui kajian literatur ini. pelajar akan mendapat serba sedikit maklumat yang berkaitan dengan projek yang dijalankan dari segi perbezaan atau persamaan sekiranya menggunakan kaedah yang berlainan. Jadi.

Penulis-penulis dalam projek ini telah mencadangkan atau membina satu sistem kawalan lampu isyarat menggunakan Fuzzy Logic yang mana merupakan satu .1 Pengenalan Kajian literature merupakan kajian yang dijalankan terhadap sesuatu projek yang mana dilaksanakan oleh seseorang individu. Kajian terdahulu yang dijalankan diambil untuk dijadikan sebagai rujukan atau panduan bagi membangunkan projek yang dicadangkan dengan menjalankan kajian literature.2 Model Kajian Dan Pemerhatian Projek yang dibina oleh Tan Kok Khiang. Semua kajian terdahulu yang berkaitan dengan kawalan lampu isyarat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya diambil dan dikaji dengan memahami kajian tersebut dengan mencari kelebihan dan kelemahan kajian tersebut selaras dengan tajuk yang akan dibangunkan supaya dapat menghasilkan sesuatu yang diharap-harapkan. tokoh-tokoh cendiakawan dan sebagainya.BABII KAJIAN LITERATUR 2. Projek yang bertajuk 'Kebijaksaan Sistem Lampu Isyarat Menggunakan Fuzzy Logic' merupakan projek mereka diambil sebagai kajian literatur kerana ianya selaras dengan projek yang ingin dibangunkan dan dijadikan sebagai satu panduan atau rujukan yang penting. 2. Marzuki KhaIid dan Rubiyah Yusof telah dijadikan sebagai kajian literatur bagi projek sistem kawaIan lampu isyarat mudah aIih ini.

Setelah membuat kajian terhadap projek ini. Pemandu perlu menunggu giliran utuk bergerak dengan menunggu nyalaan lampu hijau di lorongnya walaupun tiada kenderaan yang menunggu di lorong sebelah atau lorong yang antara sistem kawalan lampu lain. sensor atau alat lain untuk mengesan . mereka menyatakan pelbagai informasi samada dari segi prinsip atau teori. didapati terdapat beberapa kelebihan dan keburukan pada projek tersebut. Ini kerana sistem yang digunakan sekarang telah menetapkan masa pada setiap nyalaan lampu isyarat. perisian untuk Selain itu. Tetapi terdapat juga beberapa kelemahan pada projek penulis tersebut.8 perisian yang canggih selaras dengan teknologi masa kini untuk mengawal sistem lampu isyarat dengan lebih bijak dn berkesan berbanding dengan sistem yang digunakan sekarang. Antaranya penulis-penulis tidak menerangkan tentang ciri-ciri penggunaan atau perisian yang digunakan dengan lebih lanjut. penulis-penulis telah menyatakan masalah yang dihadapi oleh sistem kawalan lampu isyarat sekarang yang hanya membuang masa pemandu dan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas.Penulis juga telah menunjukkan perbandingan isyarat menggunakan Fuzzy Logic berbanding sistem masa yang digunakan sekarang dengan perbandingan graf. Antara kelebihannya ialah. Projek yang dicadangkan ini lebih menjimatkan masa pemandu berbanding dengan sistem yang ada sekarang iaitu menggunakan mengawal masa setiap nyalaan lampu. Penulis juga tidak menerangkan bagaimana penggunaan Fuzzy Logic pada lampu isyarat samada menggunakan kenderaan.

Akan tetapi. sistem lampu isyarat mudah alih yang dibangunkan ini boleh digunakan ditempat yang berlainan selain tidak memerlukan bekalan kuasa yang tinggi. Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini adalah sarna fungsinya dengan lampu isyarat sedia ada yang mempunyai tiga warna lampu yang berlainan iaitu warna merah. Selain dari mengawal kesibukan lalu lintas. Sistem ini juga digunakan sebagai pengganti kepada pemegang bendera yang mengawal laluan kenderaan berat dari kawasan pembinaan dan ketika berlakunya Dengan adanya sistem kerosakan kawalan di jalan raya semasa kerja-kerja lampu isyarat mudah alih pembaikian.1 Pengenalan Lampu Isyarat Mudah Alih Sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ialah sistem yang mengawal keadaan lalu lintas yang sibuk dimana-mana sahaja dijalan raya dimana sistem kawalan lampu isyarat ini boleh dialih dan digerakkan ke tempat lain dengan mudah. meminimumkan kadar kematian dan kekerapan keeederaan pagawai atau pemegang bendera yang mengawallalu lintas terutamanya pada waktu malam. Ianya hanya memerlukan bekalan voltan yang keeil antara 9-12 volt di mana sel kering boleh digunakan iaitu bateri biasa. ia dapat ini. . kuning dan hijau. Fungsi utamanya adalah mengawallalu lintas bagi semua kenderaan. sistem kawalan lampu isyarat mudah alih ini direka untuk menggantikan pegawai-pegawai yang bertugas mengawal keadaan lalu lintas samada ketika berlakunya keeemasan seperti beneana alam dan kemalangan.BAD III TEORI 3.

kuning dan hijau. 3. Selain dari menggunakan kos yang rendah. LED senang disambung terus kepada penguat kendalian (K').ini kerana dengan menggunakan komponen elektronik.10 Pembinaan lampu isyarat mudah alih ini adalah ringkas yang mana menggunakan lampu LED dengan wama seperti lampu isyarat yang sedia ada iaitu wama merah.1 Gambarajah Papan Litar Papan litar adalah media yang menjadikan gabungan beberapa komponen tersusun membentuk satu litar. Biasanya strip board sangat popular digunakan berbanding papan litar yang lain. . sistem ini juga tidak memerlukan penggunaan bekalan kuasa yang tinggi dan sistem ini juga mudah diselenggara dan disimpan. Penggunaan strip board adalah mudah dan akan menampakkan satu litar teratur dan tersusun dengan kemas.2 Komponen Litar Papan litar Rajah 3. Strip board memegang mempunyai beberapa jalur pengalir dan berlubang untuk kaki komponen. Keburukan yang biasa adalah memerlukan kerja pemotongan jalur pengalir pada papan litar terutamanya jika menggunakan Ie.

Kebiasaannya terdapat empat kod warna pada setiap perintang. di mana V adalah voltan. . Setiap kod warna yang tertera di atas badan perintang mewakili nilai tertentu. I adalah arus dan R adalah rintangan. Perintang mempunyai dua kaki biasanya digunakan dalam semua litar elektronik. Nilai perintang adalah dalam julat Ohm (0). Perintang sangat diperlukan hampir semua litar elektronik. It--" Rajah 3. Nilai Ohm akan berganda dari Ohm ke Mega Ohm dan ke Giga Ohm. Nilai perintang juga boleh diketahui dengan menggunakan meter Ohm atau meter Pelbagai._e·' .. . Setiap perintang mempunyai nilai rintangannya yang tersendiri. Ia tiada polariti positif atau negatif dan ianya adalah peranti pasif.11 Perintang .2 Gambarajah Perintang SimbolPerintang Perintang adalah peranti elektronik membolehkan had arus elektrik mengalir melaluinya di dalam litar dan menghasilkan kejatuhan voltan pada kedua-dua terminal. Contoh seperti warna merah mewakili nilai nombor dua. Dalam bidang elektronik Hukum Ohm adalah asas yang perlu dipelajari dan difahami terlebih dahulu. Perintang yang biasa digunakan adalah jenis karbon bersaiz Y4Watt dan Y2 Watt. Fungsi perintang lazimnya adalah sebagai penghad aliran arus elektrik. Perintang juga biasanya selalu dikaitan denga hukum Ohm yang menyatakan V=IR.

05% Emas5% Perak 10% Tiada warna 20% Contoh: IIII I Rajah 3. Jika nilai di atas 10K Ohm bertoleransi 1+10%. kod wana perlulah diketahui terlebih dahulu.25% UnguO. Untuk warna perak nilai toleransi adalah -1+20%. .12 Untuk membaca kod perintang.3 Contoh Perintang I Coklat-Hitam-Oren-Emas = IOxlOOO +1-10% Warna kod di atas menunjukkan nilai perintang 10K Ohm bertolarensi 1+10%.5% BiruO. bermakna nilai toleransi bagi nilai terendah bagi 10K adalah 9K dan nilai tertinggi pula adalah 11K Ohm. Nilai toleransi mengikut warna seperti dalam Rajah 3. Jalur warna yang keempat mewakili nilai toleransi.l0% Kelabu 0.3 Perang 1% Merah2% HijauO. Warna kod keempat kebiasaannya terdiri dari warna emas dan perak. Warna kod keempat menentukan toleransi sebanyak 10% bagi nilai 10K Ohm.

nanoFarad dan pikoFarad. Semakin besar nilai Farad semakin banyak cas yang boleh disimpan. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. kapasitor mempunyai kaki yang berpolariti dan ada juga yang adalah yang berpolariti positif dan Kapasitor jenis elektrolitik negatif. Nilai yang biasa digunakan adalah mikroFarad. Cara membaca kod kapasitor: Contoh 105.4 Gambarajah Kapasitor Simbol Kapasitor Kapasitor juga mempunyai dua kaki. Kod 105 bermaksud nilainya adalah luF. Ceramik. Kapasitor juga sangat popular dalam litar elektronik. Manakala kapasitor jenis Mika. Unit bagi kapasitor ialah dalam julat Farad (F).13 Kapasitor Rajah 3. Tantalum dan lain-lain lagi adalah jenis tidak berpolariti. Fungsi kapasitor adalah sebagai penapis dan ia boleh mengecas (menyimpan) dan menyahcas (membuang) cas elektrik.lF(mikro) . Contoh Kiraan:105 = 10 + 5 sifar (00000) = 10+ 00000 = 1 000 000 pF (Piko) = 1 J. Walaubagaimanapun tidak berpolariti.

tapak (base atau B) dan pengeluar (emitter atau E). Nilai kod transsitor tertera pada badan transistor menunjukkan ianya jenis PNP atau NPN. Setiap satu kaki mempunyai nama dan fungsi yang tertentu. Setiap transistor mempunyai fungsi yang tertentu mengikut nombor yang tertera pada badan transistor.Transistor mempunyai beberapa kumpulan tertentu seperti transistor FET. pengatur dan sebagai suis.5 Gambarajah Transistor Simbol Transistor Asasnya transistor mempunyai tiga kaki. . Cara transistor bekerja adalah bergantung kepada tiga kakinya iaitu pemungut (collector atau C). VJT. Transistor akan mudah rosak atau terbakar jika penyambungan tidak betul atau penggunaan arus elektrik yang melebihi kaki yang had yang ditetapkan. MOSFET dan sebagainya. B dan E boleh ditentukan dengan multimeter pada julat Ohm. Pada asasnya transistor berfungsi sebagai penguat. Terdapat dua jenis transistor yang perlu diketahui iaitu transistor NPN dan transistor PNP. Vntuk mengetahui kedudukan kaki C. Ianya komponen yang berpolariti dan mengandungi unsur N dan P.14 Transistor Rajah 3.

Penggunaan voltannya amat sedikit berbanding lampu mentol. putih dan ultaungu.15 Light Emiting Diode(LED) Rajah 3. Terdapat dua kaki yang berpolariti positif dan negatif. Peranti ini menyerupai seperti LED biasa. biru. Warna yang terdapat pada masa kini adalah merah. Penggunaan voltan yang sedikit menjadikan LED ini sangat popular digunakan dalam pelbagai sektor terutama industri pengiklanan. Ia biasa digunakan untuk remote control televisyen. Penggunaan arus elektrik yang melebihi had yang ditetapkan akan menyebabkan berlaku kerosakan pada LED. . Bezanya ia tidak mengeluarkan cahaya yang nampak. radio dan sebagainya. Selain LED biasa. ada juga LED yang dicipta khas seperti IR LED dan fotodiode. Terdapat pelbagai bentuk dan warna serta mempunyai saiz yang berbezabeza. Istimewanya ia mengeluarkan cahaya. kuning. hijau. jingga. Kebiasaannya penggunaan voltan LED tidak melebihi 3 volt. IR LED memancarkan cahaya infrared yang tidak nampak pada mata kasar manusia. Ada juga LED yang mengeluarkan lebih dari satu warna seperti merah dan hijau dan ia mempunyai tiga pin kaki.6 Gambarajah LED Simbol Diod Pemancar Cahaya Diod Pemancar Cahaya atau LED adalah tergolong dari jenis komponen diod.

16 Intergrated Circuit (IC) ( Rajah 3.7 Gambarajah IC Litar Bersepadu atau Intergrated Circuit (IC) merupakan komponen yang mempunyai banyak bilangan kaki atau pin. Tanda kod yang tertera pada badan komponen ini memberi maksud fungsi litar bersepadu tersebut. Antara litar bersepadu yang digunakan pada litar lampu isyarat ialah IC NE555 dan IC HEF4017B . penggunaan ruang pada papan litar adalah keeil dan kemas. lanya sangat sensitif dan mudah rosak jika berlaku penyambungan yang salah. Setiap pin kaki mewakili terminal yang mempunyai tugas tertentu. Di dalam litar bersepadu ini terdapat litar-litar yang keeil yang dipadatkan di dalam satu bekas untuk menjadi satu litar lengkap dan kecil beserta dengan fungsinya yang tertentu. Terdapat beribu-ribu dan beratus-ratus perintang dan transistor dalam satu litar bersepadu. Dengan adanya litar bersepadu ini.

Rj = Rl + R2 + .17 3. 3. Rn disambung bersiri.3 Unsur Litar Setiap nilai bagi unsur litar yang ada dalam setiap litar yang digunakan amat penting kerana untuk memperolehi hasil yang betul dan tepat. jika Rl. Pengiraan bagi setiap unsur litar haruslah diketahui. jumlah rintangan: + Rn .32 kn Rl dan R2 boleh digantikan dengan satu perin tang setara: A Rj =Rl +R2 B Secara umum.1 Perintang Perintang bersiri: R1 A R2 B Rintangan berkesan di antara titik A dan B: Rj Contoh: = Rl + R2 Jika Rl = 120 Q dan R2 = 1. R2. setiap nilai-nilai yang ada dalam litar harus dikira.2 kn Rj = 120 + 1200 = 1320 = 1.3.

065 = 15. .065 Rj = 110.. Rn disambung selari. jika Rl. IIRn = Gn dan IIRj = Gj: Gj = G 1 + G2 + + Gn Perbincangan selanjutnya akan menyusul di bawah topik analisis litar mudah. IIRI = GI. . dicari dengan persamaan: .18 Perintang selari: A Rl B R2 Perintang berkesan di antara A dan B di cari dengan menggunakan persamaan: llRj Contoh: = (l1R1) + (l1R2) Jika Rl = 40 n dan R2 = 25 n I/R] = (1140) + (1125) = .04 = 0. R2. IIR2 = G2. bagi konduktans ialah G: G= llR Oleh itu dalam contoh di atas.38 n Secara umum. . jumlah rintang Rj boleh llRj = llRl + llR2 + + IIRn Konduktans (Conductance) Oleh sebab dalam mencari rintangan jumlah dalam sambungan selari Simbol melibatkan penggunaan l/R.. istilah konduktans (conductance) digunakan.025 + 0.

2 Pemuat I Kapasitor Kapasitor diperbuat daripada dua plat selari yang diasingkan oleh bahan penebat (dielectric) seperti kertas.Kaki sambungan (connecting leads) membolehkan sambungan dibuat ke unsur-unsur luar yang lain.3.19 3. mika (mica) atau udara. d II t t Simbol bagi kapasitor: Penebat (dielectric) C 39nF C C --1~ Kapasitor tetap (fixed) --1EKapasitor berpolariti 100pF 470pF Kapasitor bolehubah * Kapasitor boleh menyimpan cas elektrik: PlatA PlatB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapasitor R v .

kemasukan cas seterusnya akan terhalang.Plat B bercas negatif. Unit pecahan: pF nF ~F mF F = 10-12 F = 10-9 F = 10-6 F = 10-3 F = 10°F Nilai kapasitan bagi sesuatu kapasitor bergantung kepada binaan fizikalnya dan diberikan oleh persamaan: C=EAld E = ErEo [F] (3. Apabila nila beza upaya sama dengan voltan bateri. Nisbah Q:V adalah malar dan dinamakan pemuat atau kapasitor (capacitor): C=QN atau Q=CV (3. Cas yang terkumpul dalam plat-plat membina beza upaya yang bertambah dengan bertambahnya jumlah cas yang terkumpul. Cas positif yang terkumpul dalam plat A mengurangkan kemasukan cas positif yang lebih banyak daripada terminal positif bateri sementara cas negatif dalam plat B mengurangkan kemasukan cas negatif yang lebih banyak dari terminal negatif bateri pengaliran cas (arus) dari bateri ke plat menjadi semakin berkurangan.1) Cas akan tersimpan dalam plat-plat kapasitor selepas sambungan ke bateri diputuskan.Plat A bercas positif. Terminal negatif bateri V menolak cas negatif (elektron) ke plat B dan menarik cas positif (ion positit) daripadanya . Keupayaan menyimpan jumlah cas pada nilai voltan tertentu dinamakan kemuatan atau kapasitan (capacitance) dan diukur dalam unit Farad (F) yang ditakritkan sebagai kemuatan 1 C cas pada beza upaya 1 V.20 Terminal positif menolak cas positif (ion positif) ke plat A dan menarik cas negatif (elektron) daripadanya .2) .

cas juga akan turut berubah.21 Dimana.3) Atau v = ~ fidt Kuasa dalam kapasitor diberikan oleh: p=Vl= .854 x 10-12 F/m] A = luas satu plat [m2] d = jarak antara dua plat [m] Contoh: Satu kapasitor terbina daripada dua plat selari seluas 10 cm2 setiap satu. Kedua-dua plat diasingkan oleh satu bahan penebat 0. jika nilai voltan yang dikenakan kepada kapasitor (oleh bateri) sentiasa berubah dengan masa.5) .854 x 10-12 x 10)/5 pF X 10-3 = 88. C = ErEoAId = (5 = (5 x 8. C dv vdt (3.5 mm yang mempunyai ketelutan relatif 5. E= ketelutan mutlak [F1m] Er Eo = ketelutan = ketelutan relatif [tiada unit] ruang bebas [8.4) (3. Voltan yang bergantung dengan masa dinyatakan sebagai v dan Q dinyatakan sebagai q: q = Cv Dengan kerbedaan (difforentiation): dq=Cdv dt dt i=C dv dt (3. Carl nilai kapasitannya.854 x 10-12 x 10 x 10-4)/0.54 Dalam persamaan Q = CV.5 x 8.

tetapi mempunyai keupayaan menyimpan tenaga.5) Dalam tempoh dt saat.8) W = !CV 2 2 • VI(tl Kapasitor yang disambung bersiri VT(t 1 I T CI Dengan hukum Kirchhoff bagi voltan: VT(t) = VIet) + V2(t) V2(tf C2 (3. I i(t (3.7) Oleh itu nilai tenaga yang tersimpan ialah: (3. Kapasitor menyimpan tenaga dalam medan elektrik di antara dua platnya: Medan elektrik PlatA (+ve) ) 0 0 0 0 0 t 0 0 0< 0 0 0 0 PlatB (Mve) Kuasa: P=Vl= .9) .22 Kapasitor tidak melesapkan kuasa menjadi tenaga haba seperti perintang. tenaga: dw = pdt = Cvdv (3. C v- dv dt (3.6) Bagi nilai di antara v W = 0 hingga v = V =c fvdv :c[v.

ir(t) = il(t) + h(t) C dv(t) == dv(t) + C dv(t) C T dt I dt 2 dt Secara umum. Cn disambung selari.. C2 h(t) +Cn sri h(l) vCt) I h(l)l __. berkesan: C2. sekirannya Cl... Cn disambung bersiri: Secara umum. sekiranya C1.... C2....I_c_1 __ --IT C. + Cz + .. . + Cn Contoh: A II I3~F J C1 1 C2 2 PF : 470pF B ... 1 1 1 1 -==-+-+ K CT C.23 _1_ Jidt ==1 fidt + _1_ Jidt _ CT C1 C2 -=-+CT C1 111 C2 . jumlah kapasitans CT = C. .

67uF IC2 _____ I.12 :._9_8_o_nF __.LT 5.LT = YzC3(V2)2 = Yzx 392 X 10-9 x 5.3 V WI 10-6)/(4. Sekiranya Q 1 = 20 J.lC. A = 350~F + 150pF= 365~F = 3.12 10-9 x 5.LT C2 = 980 nF.:. cari tenaga yang tersimpan dalam C 1.J lC3 392nF B Bagi rangkaian dalam rajah di atas.1 .7 W3 J. Q2 = 5 J.24 Cari jumlah kapasitans berkesan di antara titik A dan B C.2 J. C2 dan C3 dan jumlah keseluruhan tenaga yang tersimpan di dalam semua kapasitor tersebut.67 = 43.: J.lQ =QlICI = (20 x =4.lQ X 10-6x 4. CI = 4.32 V2 =Q2/C2 = (5 x 10-6)/(980 x 10-9) =5. QI = 20 J.lF.65nF C1 l I4.lC dan Q2 = 5 J.67 x 1O~ = YzCI(VI)2 = Yzx 4.1 V W2 = YzC2(V2i = Yzx 980 X = 12.67 VI J. cas dalam CI dan C2 ialah masingmasing Q 1 dan Q2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful