P. 1
Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

Pembentangan_Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk an

|Views: 100|Likes:
Published by ariena70

More info:

Published by: ariena70 on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

kokurikulum dan ekstrakurikulum. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua.prestasi. panduan dan peraturan. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . Hashimah Amran (2006). 2 . pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Shavelson. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. ujian lisan. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Ini bermakna pelaksanaan. pengendalian. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. sukan. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. kesahan. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. dianalisis. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. dimoderasi. Mohd Zohir Ahmad. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. Analisis.

masa tidak mencukupi. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. membuat persembahan lakonan . Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. ambiguiti. guru perlu tekal dalam pemberian skor. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.bilangan item tidak mencukupi. uji dan uji sekali lagi. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. laporan. struktur ayat sukar difahami. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. Sejarah dan Kemahiran Hidup. aras kesukaran kurang sesuai. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid.

Diantaranya ialah. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. 3.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut .murid mereka. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. 1. berubah mengikut masa dan keadaan 2. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5.

Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning .memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran.1. Kedua- 5 . Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. masa ujian itu dilaksanakan .maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. samada formatif atau sumatif dan 4. tujuan ujian itu dilaksanakan. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran.

meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. pengesanan. 4. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. 4.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. 6 .assessment. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. murid. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. murid. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. penyelarasan dan pemantauan.

Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Aschbacher and Winters 1993) 7 . melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2.4. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. McMillan 2004) 3. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . 4. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997.

8 . Goldman dan Pine 1992. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Lemah atau Sangat lemah. Glaswell and Hartland 2004. . Brown. Zainuriyah 2008) . Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Shavelson. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Dunbar. Baxter. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Baik.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Brooks and Kubicka-Miller 2006. Sederhana . Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. 4. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. 1. Rubrik holistik 2.

clear assigned or organization. sentence structure. edits to eliminate most errors. Almost appropriate word choice. Clear main ideas. and edits to reduce errors. Appropriately Clear main ideas. few Almost appropriate word choice. meaningful sentence structure. Sentence 9 .Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. meaningful sentence structure. and edits to reduce errors. Effective organization and sequencing. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. varied sentence structure. interesting details. varied topics. writes on interesting details. Appropriately Clear main ideas. Clear main ideas. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. self-selected topics. details and examples. Weak elements in the beginning . edits to eliminate most errors. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. sequencing. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. few details. details and examples. clear organization. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. Connects opinion. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. middle and end. self-selected topics. Effective organization and sequencing. self-selected sequencing.

karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6.0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP . structure lacks variety and contains error 1. karangan fakta. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 . Weak elements assigned or in the beginning .mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. middle self-selected and end. topics. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid.writes on details.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah.

11 . Standards for Educational and Psychological Testing.C. 1990. Empirician and values : two faces of educational changes. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. Rujukan Airasian. International Journal off Educational Research. 27:433-445 American Educational Research Association. 1997. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. P. Washington D. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru.

1998. 12 . Yunus and Amran Abd. D. Koretz.B... M. and Hartland. Journal of educational Measurement 29(1):1-17.E.P. Brown. Dunbar. United States Of America : Pearson. Aschbacher. 1991. Black. Goldman.. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh. Linn. 1990. L. University Of California Linn.R.R.G. and Pine.N.R.32(2): 115-128..J. and Linn. Mohd. Glaswell. Inside the black box.. T..E. J. Dan William. and Kubicka-Miller. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. Samad. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. Innovative Higher Education.D.2005. Kementerian Pelajaran Malaysia. (80)2. 2006. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. McMillan.L. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland.211-221 Mokhtar Ismail.H. 2004. Measurement and Assessment in Teaching. and Miller. 2000. R. A Practical Guide to Alternative Assessment. Shavelson. Prosiding National Conference on School Based Assessment. Measurement and Assessment In Teaching. D. N. 6th Ed. R. Lembaga Peperiksaan. and Gronlund. Mohd. Daud Hamzah dan Shuki Osman. 1993. Hashimah Mohd. G.2006.F. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction.K.4(4). Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. Gronlund. Kuala Lumpur International Conference. 2002.289-303. Zohir Ahmad. Colombus: Pearson Publication.L. Brooks.S.P. Quality control in the development and use of performance assessment..E. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. D.Baxter. Dunbar.H. J. New Jersey: Prentice Hall.M.D. Lembaga Peperiksaan.hlm. 2006. and Winters. Universiti Sains Malaysia. R.L. N.J. P. Applied Measurement in Education. 2004.S.C. and Hoover. L. 1992. Phi Delta Kappan. School based assessment: an expectation in Malaysia. Measuremant and Evaluation In Teaching. New York: MacMillan Publishing Company Herman.

Zainuriyah Abdul Khatab. 13 . Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. The Elementary School Journal.. Journal of Educational Measurement.P.Shavelson.. Vacc. 1993. and Shavelson.J.41-53. 2008.N. R. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography.J.90:87-95. On the stability of performance assessments. 1989.30. G. Baxter.N. R. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->