Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

ujian lisan. dianalisis. 2 . dimoderasi. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Analisis. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Shavelson. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. kokurikulum dan ekstrakurikulum. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. pengendalian. panduan dan peraturan. Mohd Zohir Ahmad. kesahan. Ini bermakna pelaksanaan. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). sukan. Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. Hashimah Amran (2006). moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri.prestasi.

Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. Sejarah dan Kemahiran Hidup. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 .bilangan item tidak mencukupi. struktur ayat sukar difahami. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. masa tidak mencukupi. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. uji dan uji sekali lagi. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. guru perlu tekal dalam pemberian skor. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. membuat persembahan lakonan . laporan. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. aras kesukaran kurang sesuai. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. ambiguiti.

Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . 3. Diantaranya ialah. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. 1. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. berubah mengikut masa dan keadaan 2.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian.murid mereka. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 .

Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. tujuan ujian itu dilaksanakan. masa ujian itu dilaksanakan . respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan .mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. Kedua- 5 . samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2.1. samada formatif atau sumatif dan 4. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP.

Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru.assessment. 4. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. murid. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. pengesanan. murid.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. penyelarasan dan pemantauan. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. 6 . murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. 4.

Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. McMillan 2004) 3. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2.4. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. 4. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. Aschbacher and Winters 1993) 7 .1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid .2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid.

Brooks and Kubicka-Miller 2006. Shavelson. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Baxter. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. 8 . 1. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Lemah atau Sangat lemah. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. Goldman dan Pine 1992. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Glaswell and Hartland 2004. . Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Brown. Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Sederhana . Zainuriyah 2008) . Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Rubrik holistik 2. 4. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. Dunbar.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Baik. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan.

details and examples. Almost appropriate word choice. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. varied sentence structure. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. and edits to reduce errors. interesting details. self-selected sequencing. Sentence 9 . Weak elements in the beginning . Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. middle and end. few Almost appropriate word choice. meaningful sentence structure.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. Clear main ideas. edits to eliminate most errors. Appropriately Clear main ideas. edits to eliminate most errors. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. sequencing. meaningful sentence structure. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. details and examples. writes on interesting details. Effective organization and sequencing. clear assigned or organization. varied topics. self-selected topics. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. and edits to reduce errors. Clear main ideas. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. sentence structure. clear organization. Connects opinion. Effective organization and sequencing. self-selected topics. few details. Appropriately Clear main ideas.

karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. Weak elements assigned or in the beginning .0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP . middle self-selected and end.writes on details. topics. Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 .mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. structure lacks variety and contains error 1. karangan fakta.

Standards for Educational and Psychological Testing. 1990. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. Rujukan Airasian. Washington D. 11 . P. 1997. International Journal off Educational Research.C. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP. Empirician and values : two faces of educational changes. 27:433-445 American Educational Research Association. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru.

E. Kuala Lumpur International Conference. Universiti Sains Malaysia.K. and Hartland. Goldman. Measurement and Assessment In Teaching. Koretz. 1993. and Hoover. and Pine. 6th Ed. D.4(4). D. School based assessment: an expectation in Malaysia. Dan William. R.B.L. and Winters. Brooks. 2004. Aschbacher.J. Zohir Ahmad. Innovative Higher Education. T.F. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment.S.L.. Lembaga Peperiksaan. 1991.D. Daud Hamzah dan Shuki Osman. N. and Kubicka-Miller.hlm.E.2006.. University Of California Linn.289-303.N. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh.P.C.R.32(2): 115-128. D. New York: MacMillan Publishing Company Herman. McMillan. 1990. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction. 2004.H. A Practical Guide to Alternative Assessment. Shavelson.P. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. Mohd. Brown. and Linn. Phi Delta Kappan. Colombus: Pearson Publication. Dunbar.G.211-221 Mokhtar Ismail. 2006. United States Of America : Pearson.J. R. and Miller.. Measurement and Assessment in Teaching. Prosiding National Conference on School Based Assessment. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. J. (80)2. Yunus and Amran Abd. Lembaga Peperiksaan. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. L. Gronlund. New Jersey: Prentice Hall.M. 1992. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system.L. G. Measuremant and Evaluation In Teaching. 2000. N. P.. and Gronlund. Glaswell. R. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah.Baxter. Black.H. 1998. Mohd. Samad.. M.R. Quality control in the development and use of performance assessment. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills.E. J.2005. Dunbar.S. 12 . Inside the black box...D. 2006. Applied Measurement in Education. L.R. 2002. Linn. Kementerian Pelajaran Malaysia. Hashimah Mohd.

. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.J.90:87-95.N. G. Journal of Educational Measurement. Baxter. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score. 1993. 1989.Shavelson.30.J. The Elementary School Journal.P. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. 2008. and Shavelson. Zainuriyah Abdul Khatab. Vacc.N. R. 13 .. On the stability of performance assessments. R.41-53.