Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. ujian lisan. Shavelson. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). kokurikulum dan ekstrakurikulum. dimoderasi. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. pengendalian. moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. panduan dan peraturan. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. Hashimah Amran (2006). Analisis. Ini bermakna pelaksanaan. dianalisis. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. 2 . kesahan.prestasi. sukan. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Mohd Zohir Ahmad. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah.

Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. membuat persembahan lakonan . Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. guru perlu tekal dalam pemberian skor. struktur ayat sukar difahami. laporan. Sejarah dan Kemahiran Hidup. ambiguiti. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan.bilangan item tidak mencukupi. Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. uji dan uji sekali lagi. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. masa tidak mencukupi. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. aras kesukaran kurang sesuai.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

murid mereka. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif . Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. 1. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. Diantaranya ialah. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. 3. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. berubah mengikut masa dan keadaan 2. pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian.

Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2.1. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran. tujuan ujian itu dilaksanakan. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3. masa ujian itu dilaksanakan . samada formatif atau sumatif dan 4. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Kedua- 5 . Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan . kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3.

murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. murid. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. 4. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. murid. pengesanan. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. 4.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah.assessment.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. penyelarasan dan pemantauan. 6 .

menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka.4. Aschbacher and Winters 1993) 7 . Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . 4. menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. McMillan 2004) 3.

Brown. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989. 8 . memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Baxter. Goldman dan Pine 1992.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. . Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan. Baik. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Lemah atau Sangat lemah. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Brooks and Kubicka-Miller 2006. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. 4.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Rubrik holistik 2. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Zainuriyah 2008) . Sederhana . Glaswell and Hartland 2004. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. Dunbar. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. 1. Shavelson.

Connects opinion. varied topics. self-selected topics. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. Appropriately Clear main ideas. Effective organization and sequencing. details and examples. interesting details. self-selected topics. varied sentence structure. Effective organization and sequencing. and edits to reduce errors. middle and end. edits to eliminate most errors. sequencing. sentence structure. Clear main ideas. meaningful sentence structure. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. few details. meaningful sentence structure. Sentence 9 . clear organization. clear assigned or organization. edits to eliminate most errors. and edits to reduce errors. self-selected sequencing. details and examples. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. few Almost appropriate word choice. Appropriately Clear main ideas. Almost appropriate word choice.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. Clear main ideas. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. Weak elements in the beginning . writes on interesting details.

karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. structure lacks variety and contains error 1. middle self-selected and end.writes on details.mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. Weak elements assigned or in the beginning . Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. karangan fakta.0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. topics. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 .0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP .

Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP.C. Empirician and values : two faces of educational changes. International Journal off Educational Research. Washington D. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir. 1990. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya. Rujukan Airasian. 11 .kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. Standards for Educational and Psychological Testing. 27:433-445 American Educational Research Association. 1997. P.

2005. Linn. Lembaga Peperiksaan. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. D. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. (80)2.G. N. and Linn.4(4). Daud Hamzah dan Shuki Osman. Dunbar. Brooks. 12 . 2004. A Practical Guide to Alternative Assessment. and Pine. P. G. Innovative Higher Education.R.J. 1992.L. Kuala Lumpur International Conference.B. M.. 1998. and Winters. R. University Of California Linn.E. 2000... Zohir Ahmad. Journal of educational Measurement 29(1):1-17. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills.D. 2004.hlm.P.R. R. J. 2006. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah. Glaswell. Kementerian Pelajaran Malaysia. Shavelson. Koretz. Applied Measurement in Education. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh.M.2006.. Prosiding National Conference on School Based Assessment. Measurement and Assessment in Teaching.E. and Miller. 2002. Phi Delta Kappan. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. Hashimah Mohd.J. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction. 1991. New Jersey: Prentice Hall. Colombus: Pearson Publication. Dan William.. 6th Ed.L. R.S. D. N. McMillan. Quality control in the development and use of performance assessment. Universiti Sains Malaysia. 2006.211-221 Mokhtar Ismail. Aschbacher. and Hoover. Brown. Samad.L. 1993.K.C.P. Dunbar. L.D. and Kubicka-Miller.R. Mohd.32(2): 115-128. D.289-303. Black.S. and Gronlund. Measuremant and Evaluation In Teaching.N. J. and Hartland. Lembaga Peperiksaan. New York: MacMillan Publishing Company Herman.. United States Of America : Pearson. Gronlund. Goldman. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment.H. L. 1990. School based assessment: an expectation in Malaysia. Mohd.. Yunus and Amran Abd.F. Measurement and Assessment In Teaching. T.H.Baxter.E. Inside the black box.

N. Vacc. 1989. Journal of Educational Measurement.J. Zainuriyah Abdul Khatab. R.N... Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. 13 . The Elementary School Journal. and Shavelson.Shavelson.30.P. Baxter.41-53. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography. 2008.90:87-95. 1993. On the stability of performance assessments. R. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score.J. G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful