Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Penjaminan Kualiti Pentaksiran Pusat Zainuriyah Abdul Khatab (Ph.

D) Sektor Pengurusan Dasar dan Penyelidikan 1.0 Pengenalan

Sistem pendidikan negara dikatakan terlalu berorientasikan peperiksaan selama ini, dimana ianya dikaitkan dengan pelbagai kesan yang positif dan negatif pada pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Lembaga Peperiksaan sebagai satu badan pentaksiran pendidikan negara , telah mencadangkan satu alternatif untuk penambahbaikan kepada Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) yang selama ini ditadbirkan pada hujung persekolahan sekolah rendah dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang ditadbirkan pada hujung persekolahan menengah rendah. Cadangan ini telah diterima dan bermulanya tahun 2011 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diperkenalkan pada murid Tahun 1. PBS mempunyai empat komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Psikometrik (PS) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Namun pelbagai pihak telah mempersoalkan kesahihan pentaksiran ini kerana guru telah diberi empowerment untuk mentaksir dan memberi markah murid mereka sendiri . Ini telah menimbulkan isu berhubung kesahan dan kebolehpercayaan PBS. Bahagian seterusnya membincangkan isu tersebut. 2.0 Isu berkaitan dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. PS , PAJSK dan PP komponen PBS memberikan autonomi kepada pihak sekolah khususnya guru untuk menjadi pentaksir kepada murid mereka sendiri. PS ialah proses mengumpul maklumat yang asli atau autentik dan boleh diharap yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa atau dilapor oleh guru sekolah. PAJSK pula ialah satu kaedah pentaksiran dan menilai

1

moderasi dan pensejajaran markah sekolah oleh Pejabat Pelajaran Daerah adalah perlu untuk menjamin standard.prestasi. Ini menyebabkan skor ujian rendah kebolehpercayaannya. Baxter dan Gao (1993) dan Dunbar. Mohd Zohir Ahmad. panduan dan peraturan. penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani. Hashimah Amran (2006). kokurikulum dan ekstrakurikulum. Instrumen Pentaksiran Pusat adalah seperti kerja kursus. Kertas ini membincangkan isu mengenai integriti guru dalam melaksanakan PP. 2 . Malah beberapa kajian oleh Mokhtar Ismail . Ini bermakna pelaksanaan. pengendalian. Pentaksiran ini ditadbir oleh guru-guru di sekolah. instrumen (alat) dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat iaitu Lembaga Peperiksaan. Ini ialah kerana kejujuran guru adalah sangat penting untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Markah yang diberi oleh sekolah dihantar ke pusat data di Pejabat Pelajaran Daerah untuk diselaras. Koretz dan Hoover (1991) mendapati pemeriksa tidak tekal dalam memberi skor untuk hasil kerja murid. Penilaian Kerja Amali (PEKA) atau sistem pentaksiran modular dan Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA). Mohd Daud Hamzah dan Shuki Osman (2002). Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP. kebolehpercayaan dan keadilan kepada semua. sukan. dimoderasi. ujian lisan. dan disejajarkan sebelum dihantar semula ke sekolah untuk dibuat laporan di sekolah. pemeriksaan dan pelaporannya dibuat oleh sekolah. dianalisis. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006). Guru ditugaskan untuk melaksanakan PP . Isu ini adalah berhubungkait dengan integriti guru dalam memberikan markah kepada hasil kerja murid mereka sendiri. Analisis. kesahan. Autonomi atau kuasa ini telah dipersoalkan oleh pelbagai pihak di media dan mesyuarat antara bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Pentaksiran Pusat ialah satu kaedah pentaksiran yang mempunyai piawai (standard). Shavelson.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan ujian pula ialah arahan kurang jelas. Sesuatu ujian itu dikatakan boleh dipercayai sekiranya ujian itu dapat mengukur sesuatu apa yang hendak diukur dengan tekal. Guru perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang dinyatakan ini semasa melaksanakan PP walaupun instrumen ujian disediakan diperingkat pusat. laporan. ambiguiti. Kesahan ialah mengukur apa yang hendak diukur. guru perlu tekal dalam pemberian skor.bilangan item tidak mencukupi. uji dan uji sekali lagi. Konsep kesahan dan kebolehpercayaan adalah satu konsep yang penting yang mesti difahami apabila kita ingin membina sesuatu ujian kerana ujian merupakan satu alat (instrument) yang kita gunakan untuk membuat inferens tentang pencapaian seseorang murid. susunan item kurang tepat dan susunan jawapan yang boleh diramalkan untuk item aneka pilihan. Sejarah dan Kemahiran Hidup. aras kesukaran kurang sesuai. membuat persembahan lakonan . gerak-geri sukan dan mencerap tingkah laku murid. Kajian oleh Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh (2006) mendapati tugasan yang tidak perlu dilaksanakan oleh murid untuk melengkapkan kerja kursus telah dilaksanakan oleh murid. Tugasan ini melibatkan integriti guru sebagai pentaksir kerana mereka perlu memberi skor secara tekal dan jujur mengikut pencapaian 3 . Tindakan ini juga membebankan murid yang perlu melengkapkan Kerja Kursus untuk geografi. Dalam masa yang sama tindakan ini juga akan mempengaruhi kesahan skor ujian keran guru terpengaruh dengan hasil laporan yang cantik kerana menggunakan kertas warna. Kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian. bentuk setara dan kaedah antara pemeriksa.Sesuatu ujian yang bermutu tinggi mesti mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. struktur ayat sukar difahami. Sebagai contoh laporan Kerja Kursus membebankan murid dengan penggunaan kertas berwarna yang agak mahal. Terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat kebolehpercayaan sesuatu ujian seperti kaedah selang-seli. Apabila guru diberi kepercayaan untuk mentaksir produk atau hasil kerja murid seperti karangan. masa tidak mencukupi.

pemeriksa yang pemurah (generosity) yang memberi markah tinggi 3. berubah mengikut masa dan keadaan 2. Alat atau tool yang boleh menjadikan sesuatu penilaian yang subjektif kepada penilaian yang lebih objektif ialah rubrik. pemeriksa eratik iaitu yang tidak tekal dalam memberi markah. dan juga kaedah yang boleh meningkatkan kebolehpercayaan ujian tersebut . Pengkelasan ujian boleh dibuat berdasarkan: 4 . pemeriksa yang sederhana (central tendency) yang selalu menggunakan pertengahan skala 5.0 Pentaksiran Formatif dan Pentaksiran Sumatif Sebelum perbincangan mengenai penggunaan rubrik untuk pentaksiran sumatif adalah lebih elok untuk menerangkan makna pentaksiran formatif dan sumatif berdasarkan pengklasan ujian. 1. Linn dan Miller (2005) menyenaraikan beberapa jenis pemeriksa yang menyumbang kepada ralat atau error kepada skor. Apabila guru memeriksa hasil kerja pelajar seperti karangan atau persembahan nyanyian. Diantaranya ialah. guru perlu tahu dan faham kriteria yang tepat untuk menilai prestasi hasil kerja murid. Guru hendaklah mengelakkan daripada menjadi kelima-lima pemeriksa yang disebutkan di atas.murid mereka. pemeriksa yang terpengaruh dengan persepsi yang sedia ada di mindanya (halo effect) Ketekalan dalam memberi skor merupakan cabaran yang akan dihadapi oleh guru semasa memainkan peranan mereka sebagai pentaksir untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian yang mereka bina dan tadbirkan untuk melaksanakan PP. 3. pemeriksa yang tegar (severity) yang memberi markah rendah 4. Kertas ini membincangan peranan guru dalam memastikan kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian yang dilaksanakan untuk Pentaksiran Pusat dalam pentaksiran sumatif .

Pentaksiran sumatif adalah selari dengan konsep assessment for learning. samada untuk mendapatkan maklumat mengenai prestasi pencapaian murid atau bakat murid 2. Tujuan pentaksiran formatif diperkenalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah untuk : 1.memastikan murid menguasai setiap unit pelajaran sebelum mereka diperkenalkan dengan unit pelajaran yang lebih kompleks 3.1.mencari punca (diagnosis) kelemahan murid dalam sesuatu standard yang diajar. Pentaksiran sumatif pula digunakan bagi mengesan penguasaaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. masa ujian itu dilaksanakan . Penambahbaikan untuk UPSR yang bermula tahun ini memperkenalkan konsep assessment for learning . tujuan ujian itu dilaksanakan. samada formatif atau sumatif dan 4. Ia dikendalikan di ahkir sesuatu program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan ke unit atau program baru. Fungsi utama pentaksiran sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran.mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam sesuatu unit pelajaran yang diajar 2. respons yang diharapkan samada respon terbuka atau respon terhad. Pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif berhubungkait dengan keberkesanan guru semasa pengajaran dan pembelajaran dan kajian Black dan Williams (1998) mendapati pentaksiran formatif boleh meningkat pencapaian murid dalam pentaksiran sumatif. Di dalam komponen UPSR PP akan menyumbangkan 40% markah untuk PP. Skor pentaksiran sumatif ini digunakan untuk tujuan melaporkan kemajuan murid bagi membuat pemilihan dan penempatan murid ke dalam sesuatu program pengajian. dengan ini pentaksiran formatif diaplikasi di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua- 5 . kegunaan hasil maklumat samada untuk membuat rujukan norma atau rujukan kriteria 3.maka PS boleh dikelaskan kepada masa ujian dilaksanakan .

4. Rubrik sesuai digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif dan juga formatif. ibubapa dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk mengetahui prestasi murid. Rubrik boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti pementoran. iaitu daripada kategori cemerlang sehinggalah kepada kategori sangat lemah. murid akan mendapat pembelajaran yang bermakna 2. memberi autonomi kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dengan melakukan pentaksiran kendiri atau self. Ini ialah kerana rubrik menerangkan kriteria setiap peringkat. murid. meningkatkan kebolehpercayaan skor yang diberikan oleh pentaksir Kelima-lima elemen ini menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan dalam masa yang sama meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran sekolah. murid akan mempelajari sesuatu konstruk dengan mendalam 3. penyelarasan dan pemantauan. Masa kini perkataan rubrik digunakan untuk kriteria bagi memandu seseorang pentaksir menilai seseorang hasil kerja murid tersebut. Di antara kekuatan rubrik ialah: 1.assessment. Rubrik mempunyai level of performance atau peringkat prestasi yang memberi maklumat kepada guru.0 Rubrik Penskoran Sebagai Alat Untuk Menjamin Kualiti Ujian Alat untuk memandu pentaksir membuat penilaian yang objektif terhadap pencapaian murid ialh rubrik penskoarn.kedua pentaksiran ini diaplikasi di dalam PBS yang diperkenalkan tahun ini untuk murid Tahun Satu. guru dan ibubapa tahu kriteria yang diharapkan untuk meningkatkan prestasi 5. Perkataan rubrik berasal daripada perkataan Latin rubica terra yang bermaksud tanah merah. pengesanan. 4. untuk menandakan sesuatu yang signifikan. 6 . murid.

Amalan ini dapat dilihat pada manual ’Do it Yourself’ yang disertakan pada perisian komputer.4. Selain daripada memandu murid melaksanakan tugasan untuk PP rubrik penskoran juga difahami oleh guru untuk membantu mereka semasa memeriksa hasil kerja murid. melatih pemeriksa (American educational research Association 1990) dan 5. bukan hanya untuk mengubah cara kita mentaksir murid tetapi memberi maklumat kepada murid membuat penyesuaian kendiri atau self-adjustment kepada kualiti produk atau proses kerja yang mereka laksanakan. Panduan ini secara langsung memberikan autonomi kepada murid untuk memperbaiki prestasi mereka berdasarkan kriteria yang terdapat pada rubrik yang disertakan bersama tugasan yang diberi. mengadakan sesi moderasi pemeriksaan (Gronlund and Linn 1990) 4. McMillan 2004) 3. teknik pengukuran mesti digabungkan dengan memberi maklumbalas yang berkualiti kepada murid. 4. mengaplikasi rubrik penskoran yang jelas (Linn and Gronlund 200) 2. Rubrik juga boleh dijadikan seperti manual ‘Do it Yourself’ sebagai panduan untuk murid memperbaiki kualiti kerja mereka di dalam pentaksiran sumatif. Ini adalah menepati objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasikan pentaksiran iaitu.1 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Feedback atau Maklumbalas Jika pentaksiran adalah untuk memperbaiki prestasi murid . Aschbacher and Winters 1993) 7 . menggunakan proses penskoran yang sistematik (Airasian 1997. menggunakan skrip contoh jawapan (Herman. Tugasan untuk PP perlu disertakan dengan rubrik untuk memandu murid memperbaiki hasil kerja mereka.2 Peranan Rubrik Penskoran sebagai Alat Penskoran Pentaksiran Sumatif Antara kaedah untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor ialah: 1.

Alat ini boleh digunakan semasa aktiviti penyelarasan pemarkahan.Rubrik penskoran merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan oleh pakar pentaksiran untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor. Baxter. Baik. Rubrik holistik 2. Brooks and Kubicka-Miller 2006. Namun rubrik ini tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci bagi setiap penskoran oleh itu ia tidak sesuai untuk tujuan pentaksiran formatif. 1. Dunbar. Penskoran secara holistik boleh mempercepatkan proses penskoran. Rubrik holistik lebih sesuai digunakan oleh pentaksir untuk memeriksa hasil kerja murid bagi pentaksiran sumatif. Zainuriyah 2008) . . Baik atau Lemah dan mengaplikasikannya semasa memeriksa hasil kerja murid. Banyak kajian mendapati penggunaan rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan sesuatu ujian ( Vacc1989.3 Contoh-contoh Rubrik Penskoran Terdapat dua jenis rubrik iaitu. Holistik bermakna keseluruhan atau secukupnya. 4. Kaedah holistik juga dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Sederhana . Glaswell and Hartland 2004. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolute iaitu menggunakan skala yang kemudiannya diterjemahkan kepada Cemerlang. Rubrik analitik Kedua-dua rubrik ini mempunyai fungsi yang berbeza. Goldman dan Pine 1992. Rubrik boleh meningkatkan darjah kebolehpercayaan pemeriksa kerana semua pemeriksa tahu dan faham kriteria yang Cemerlang. Lemah atau Sangat lemah. 8 . Shavelson. memahami kriteria untuk setiap kategori dan berbincang dengan guru lain untuk mendapatkan persefahaman. Namum terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh guru sebelum memeriksa hasil kerja murid seperti memahami kehendak tugasan. Brown.

Appropriately Clear main ideas. Clear main ideas. meaningful sentence structure. varied sentence structure. edits to eliminate most errors. Effective organization and sequencing. Appropriately Clear main ideas. Effective organization and sequencing. sequencing. Clear main ideas. middle and end. clear assigned or organization. Sentence structure lacks variety and contains error Proficient Basic Jadual 2 Category Advance Rubrik Analitik untuk Penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Attempt Appropriately writes on assigned.Rubrik analitik pula menyenaraikan kriteria secara terperinci. details and examples. self-selected sequencing. Connects opinion. Rubrik ini lebih sesuai digunakan untuk pentaksiran formatif kerana ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. self-selected topics. Sentence 9 . Jadual 2 Category Advance Rubrik Holistik untuk penulisan Bahasa Inggeris Tahun 3 Criteria Appropriately writes on assigned. Weak elements in the beginning . self-selected topics. details and examples. few details. Contoh rubrik holistik dan analitik tertera di Jadual 2 dan 3. few Almost appropriate word choice. Appropriately writes on assigned or self-selected topics. varied topics. and edits to reduce errors. interesting details. Almost appropriate word choice. Appropriate word choice Appropriately writes on assigned or self-selected topics. Organization Vocabulary Appropriate word choice Proficient Basic Connects opinion. Secara langsungnya rubrik ini dapat membantu guru dan murid mengenali kelemahan dan kekuatan bagi menguasai sesuatu konstruk atau standard kurikulum yang diharapkan. edits to eliminate most errors. sentence structure. and edits to reduce errors. meaningful sentence structure. clear organization. writes on interesting details.

Weak elements assigned or in the beginning . topics.0 Kesimpulan PBS memberikan autonomi kepada guru untuk membina. Jadual 4 menunjukkan beberapa contoh standard prestasi atau konstruk yang sesuai diskor dengan rubrik oleh guru. middle self-selected and end. Ini akan memberikan cabaran yang besar kepada guru untuk melaksanakan PP .0 Tugasan yang Memerlukan Rubrik Penskoran Kurikulum Standard Sekolah Rendah menerangkan pelbagai standard yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah. karangan naratif dan karangan argumentatif • Kebolehan berdebat • • • • • • • • • Matematik Sejarah Menjalankan eksperimen Melukis lukisan saintifik Menulis laporan Membuat pemerhatian Membuat inferens Membina graf Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah Menjalankan kajian berpandu 6. Di dalam standard kurikulum tercatat konstruk yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid. Standard prestasi pula ialah tahap penguasaan murid terhadap sesuatu standard setelah menduduki beberapa ujian. structure lacks variety and contains error 1. Dalam masa yang sama kualiti ujian seperti 10 . Jadual 4 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Sains Standard yang memerlukan rubrik Standard Prestasi • Kebolehan menulis karangan deskriptif.mentadbir dan memeriksa hasil kerja murid. karangan fakta.writes on details.

Standards for Educational and Psychological Testing. 11 . Washington D. International Journal off Educational Research. Rujukan Airasian. Namum ini tidak perlu menjadi halangan kepada guru untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pentaksir PP.kesahan dan kebolehpercayaan perlu dijamin supaya masyarakat tidak mempersoalkan integriti guru dan kualiti ujian yang di tadbirkan di sekolah oleh guru. 1997. Ini ialah kerana rubrik boleh mengurangkan ralat skor dengan menyediakan kriteria yang lebih objektif untuk memeriksa hasil kerja murid yang subjektif supaya PP terjamin kualitinya.C. P. 1990. 27:433-445 American Educational Research Association. Empirician and values : two faces of educational changes. Kaedah yang dicadangkan ialah dengan membina rubrik penskoran yang jelas dan sesuai untuk memandu guru memberikan skor yang tekal terhadap hasil kerja murid walau di mana guru berada dan siapa yang mereka taksir.

12 . 1992. R.Baxter. 6th Ed.R. Brown. N.2006.P. and Linn. P.M. Evaluation of procedure –based scoring for hands-on science assessment. Koretz. 1991. L. Gronlund.. R. Chan Yuen Fook dan Paramjit Singh. Aschbacher. (80)2. Linn.E. Glaswell.2005. Daud Hamzah dan Shuki Osman. 1993.211-221 Mokhtar Ismail.289-303.D.. J. and Pine. United States Of America : Pearson.R. T.R. Lembaga Peperiksaan. 2004. New Jersey: Prentice Hall. N. and Gronlund. and Kubicka-Miller.32(2): 115-128.C. 2006. and Miller. Hashimah Mohd. Lembaga Peperiksaan. Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. G. Universiti Sains Malaysia. D.S.L.J. Accuracy in the scoring of writing :studies of reliability and validity using New Zealand writing assessment system. Bias pemarkahan Kerja Kursus PMR dan potensi fokus kajian dalam penaksiran Kerja Kursus Kendalian sekolah. Measuremant and Evaluation In Teaching. Colombus: Pearson Publication. D. Auckland Uniservices Limited : University of Auckland. Quality control in the development and use of performance assessment. 2006.N. Measurement and Assessment In Teaching. J. Measurement and Assessment in Teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia.hlm. Samad. Journal of educational Measurement 29(1):1-17.B.4(4). R. Zohir Ahmad. D.L.S. University Of California Linn. 2002. Applied Measurement in Education.. Laporan kajian kerja kursus Geografi dan Sejarah.P. Dunbar.. Inside the black box. 1990. and Hartland. Black. A Practical Guide to Alternative Assessment. and Winters. 1998.H. Innovative Higher Education. L. 2004. New York: MacMillan Publishing Company Herman.E. 2000. School based assessment: an expectation in Malaysia.D. M. Yunus and Amran Abd. Brooks.K. Mohd.H. McMillan.L. Classroom Assessment : Principles and Practice for Effective Instruction.E. Shavelson. Goldman.. and Hoover. Kuala Lumpur International Conference..G. Dan William.. Prosiding National Conference on School Based Assessment.J. Dunbar. Mohd. Phi Delta Kappan.F.

1993. 1989. and Shavelson. R. G. Baxter.N. Reconceptualisation of the concept ‘Ability to conduct a research’ and developing an alternative assessment for geography.N. The Elementary School Journal. 2008. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Writing evaluation: examining four teachers holistic and analytic score.Shavelson.. Zainuriyah Abdul Khatab. On the stability of performance assessments.41-53. R.J..90:87-95. Journal of Educational Measurement.30.J. 13 . Vacc.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful