Proses Standard dalam NCTM ‡ Penyelesaian Masalah (problem solving) ‡ Penaakulan dan pembuktian (reasoning and proof) ‡ Komunikasi (communication) ‡ Perhubungan (connection) ‡ Penyampaian (representation) Penyelesaian masalah ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Membina pemahaman matematik melalui soalan terbuka dan penerokaan secara meluas 2. Membolehkan murid mengenali dan memilih cara penyelesaian dan strategi yang sesuai dalam penyelesaian masalah matematik 3. Berfikir, Berbincang, Berkongsi dan Meringkas membolehkan murid merefleksi diri dan pelbagai strategi menyelesaikan masalah Penaakulan dan Bukti ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Mengenalpasti dan meneka melalui pemerhatian corak atau medium 2. Menyiasat sesuatu situasi atau medium serta membuktikan sama ada contoh penyelesaian betul atau tidak 3. Menerangkan dan menjustifikasi cara penyelesaian komunikasi Program pengajaran membolehkan murid:1. Menyusun atur dan menggabungkan pemikiran matematik dalam penulisan dan komunikasi lisan 2. Berkomunikasi pemikiran matematik antara murid dan guru secara jelas 3. Menggunakan perbendaharaan kata matematik dengan tepat dalam menyampaikan idea Perhubungan ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Memahami bahawa idea matemaik adalah saling berkait 2. Mengenali dan mengaplikasi hubungan antara situasi 3. Menyelesaikan masalah kehidupan seharian dengan menghubungkait ilmu matematik Penyampaian ‡ Program pengajaran membolehkan murid:1. Menekankan pelbagai penyampaian matematik termasuklah perihal bertulis, gambar rajah, persamaan, jadual. 2. Memilih, menterjemah dan mengaplikasi penyampaian matematik dalam menyelesaikan masalah 3. Situasi model kehidupan sebenar Titik tumpuan kurikulum (2006) ‡ Titik tumpuan kurikulum 2006 mengenalpasti terdapat 3 bahagian kritikal pada setiap tahap daripada pra-sekolah hingga tahap menengah Titik tumpuan bagi murid pra-sekolah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh - Berapakah bilangan pensil di atas meja? - Bolehkan anda cari sesuatu yang berbentuk bulat? - Yang mana satukah yang lebih panjang? Meningkatkan pemahaman - Operasi dan nombor terhadap nombor bulat Mengenalpasti bentuk dan menerangkan hubungan ruang Mengenalpasti sifat-sifat ukuran dan membandingbeza antara sifat objek tersebut - Geometri - Ukuran Titik tumpuan bagi murid tahap rendah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh - Di dalam sebuah auditorium, terdapat 26 baris yang mempunyai 89 tempat duduk. Berapa jumlah tempat duduk dalam auditorium tersebut? - Apakah pecahan bagi perpuluhan 0.2? - Bagaimanakah mencari kawasan bagi bilik bentuk-L ini? Meningkatkan pemahaman -Operasi dan nombor secara cepat dalam - Algebra pendaraban dan bahagi serta nombor bulat Meningkatkan pemahaman - Operasi dan nombor dalam perpuluhan dan hubungan antara pecahan Meningkatkan pemahaman - Ukuran dalam bentuk dan ruang 2D Titik tumpuan bagi murid tahap menengah Titik tumpuan Sukatan pelajaran contoh Persamaan Y = 4X + 4 menunjukkan kos y membasuh x pinggan. Berapa kos jika 2 lagi pinggan ditambah dalam setiap basuhan? - Gunakan teori pythagoras untuk mencari jarak antara dua titik dalam bentuk pada rajah berikut - Apakah nilai median dalam senarai nombor berikut? Analisis dan -Algebra menyampaikan fungsi linear dan penyelesaiannya dalam sistem persamaan linear Analisis ruang 2D dan 3D serta ukuran dan sudut -Geometry -Ukuran Analisis dan meringkas set data -Analisis data -Operasi dan nombor -Algebra
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful