KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi. 1 .Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi.keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel.0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan.Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar.1.Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.

Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .146. 2.063.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.109.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas.persampelan rawak berlapis.0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.042.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.135.Melalui kaedah ini.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian. 2 .dan pelajar bernombor 288.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual.Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain.302.Sebagai contoh.018.persampelan kelompok dan persampelan sistematik. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.

Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. Melalui kaedah ini. agama. Sebagai contoh.Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi. kelas sosioekonomi.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas. Ralat persampelan terjadi apabila. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada. 3 . etnik dan sebagainya.2.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi .Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi. seperti jantina. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan. kawasan geografi. melalui peluang. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza.

Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 .76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula. nombor bulat akan digunakan.(16+20=36.36+20=56. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N. Melalui persampelan sistematik.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama.2.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih .3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik.56. Jika k bukan nilai integer.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama.

Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .2.4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap . 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja.Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok.Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.

Sebagai contoh. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. 3. persampelan pertimbangan nilai. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran. sampel selesa isi rumah.3. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. Sebaliknya. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah. tidak kira apa keadaan sekalipun. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. rumah yang hampir dengan jalan raya. rumah yang tiada anjing. 6 .0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. apartment tingkat pertama. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir.

Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. Kadangkala beretika.3. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang.2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. Melalui persampelan pertimbangan nilai. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka. 7 . pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. Walau bagaimanapun. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah.

Sub-kelas populasi tertentu. terkini atau boleh digunakan.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum. Sebagai contoh. seperti kumpulan umur. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. Walau bagaimanapun. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi.3. Melalui persampelan kuota. adalah digunakan untuk strata. Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. Contohnya . kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. jantina. Walau bagaimanapun. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan. Di dalam kes ini.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. ia hanya pergi ke unsur berikutnya. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. atau kawasan geografi. 8 . Di dalam persampelan kuota. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. Juga. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. Secara amnya. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan.

Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji.Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan. ia hanyalah persampelan tidak rawak. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. 9 . Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. Walau bagaimanapun. 3. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota. Melalui rujukan ini. Walau bagaimanapun. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang.

0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad. Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil.teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran.4. 10 . persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan.

PENUTUP .

Dewan Bahasa dan Pustaka. Algifari (1997) Statistika Ekonomi.Yogyakarta. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik.Kuala Lumpur. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor.Kementerian Pendidikan Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Yap Bee Wah.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kuala Lumpur. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur. IBS Buku Sdn Bhd. Kementerian Pelajar Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful