KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar.1.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi.keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel. 1 .0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya.Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi.Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.

042. 2 .063. 2.018.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.dan pelajar bernombor 288.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.109.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.135.Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .Sebagai contoh.Melalui kaedah ini.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian.0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.persampelan kelompok dan persampelan sistematik.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .146.302.persampelan rawak berlapis. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain.

Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi.Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan.2. Ralat persampelan terjadi apabila. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. kawasan geografi.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi. Sebagai contoh. melalui peluang.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi . agama. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas. etnik dan sebagainya.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. kelas sosioekonomi. Melalui kaedah ini.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel. seperti jantina. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada. 3 .Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen.

2.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak.(16+20=36. Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 .Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama.56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula.56. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama. nombor bulat akan digunakan. Melalui persampelan sistematik. Jika k bukan nilai integer.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih .3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36.36+20=56.

1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .2.Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja.Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem.Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok.

sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. Sebagai contoh. apartment tingkat pertama. Sebaliknya. rumah yang tiada anjing. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama. sampel selesa isi rumah. 6 . sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. tidak kira apa keadaan sekalipun. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran. rumah yang hampir dengan jalan raya.3.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa.0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. persampelan pertimbangan nilai. 3. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah.

tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. 7 . Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem.2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka. pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan.3. Walau bagaimanapun. Melalui persampelan pertimbangan nilai. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah. Kadangkala beretika. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak.

adalah digunakan untuk strata. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. Contohnya . penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. atau kawasan geografi. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. seperti kumpulan umur. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan. Sub-kelas populasi tertentu.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. terkini atau boleh digunakan. Walau bagaimanapun.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. ia hanya pergi ke unsur berikutnya. Juga. jantina. Sebagai contoh. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum. 8 . Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. Di dalam kes ini. Walau bagaimanapun. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. Di dalam persampelan kuota. Melalui persampelan kuota.3. Secara amnya.

Walau bagaimanapun. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. Melalui rujukan ini.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak. Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji.Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. 3. Walau bagaimanapun. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota. ia hanyalah persampelan tidak rawak. 9 . Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji.Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan.

persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan. Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil.teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran.0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad.4. 10 .

PENUTUP .

Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor. .Yogyakarta. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajar Malaysia. IBS Buku Sdn Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Algifari (1997) Statistika Ekonomi.Kuala Lumpur. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.Kementerian Pendidikan Malaysia. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur. Yap Bee Wah.Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful