KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi.keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi. 1 .Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar.1.0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel.Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan.

Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .146.dan pelajar bernombor 288.Sebagai contoh.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan. 2 .Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian.Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain.Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .302.042.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.135.063.Melalui kaedah ini. 2.persampelan rawak berlapis.persampelan kelompok dan persampelan sistematik.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.109.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.018.

Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan. agama.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi. Melalui kaedah ini. Ralat persampelan terjadi apabila. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada.Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata. etnik dan sebagainya. 3 .2. Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi. melalui peluang.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi .Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata. Sebagai contoh. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. kawasan geografi.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza. kelas sosioekonomi. seperti jantina.

56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama. Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 .3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik.56.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak. Jika k bukan nilai integer.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama.(16+20=36. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36. nombor bulat akan digunakan.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih . Melalui persampelan sistematik.2.36+20=56.

4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem. 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja.2.Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .

tidak kira apa keadaan sekalipun. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi.0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak. sampel selesa isi rumah. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. apartment tingkat pertama. 3. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. Sebagai contoh. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah. rumah yang hampir dengan jalan raya. Sebaliknya. rumah yang tiada anjing.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati.3. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. 6 . persampelan pertimbangan nilai. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah.

3. Walau bagaimanapun.2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. Kadangkala beretika. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. 7 . Melalui persampelan pertimbangan nilai. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah.

Walau bagaimanapun. Juga. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. 8 . penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan.3.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. jantina. Sebagai contoh. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. Melalui persampelan kuota. adalah digunakan untuk strata. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi. Contohnya . berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. Di dalam kes ini. Sub-kelas populasi tertentu. seperti kumpulan umur. ia hanya pergi ke unsur berikutnya. Walau bagaimanapun. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. terkini atau boleh digunakan. Di dalam persampelan kuota. atau kawasan geografi. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. Secara amnya. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum.

subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. ia hanyalah persampelan tidak rawak. Walau bagaimanapun. Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata. 3.Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. Melalui rujukan ini. Walau bagaimanapun. 9 . Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota.Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak.

teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran. Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil.0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad. persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan. 10 .4.

PENUTUP .

Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Algifari (1997) Statistika Ekonomi. Yap Bee Wah. . IBS Buku Sdn Bhd. Kementerian Pelajar Malaysia.Kuala Lumpur.Yogyakarta.Kementerian Pendidikan Malaysia.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.