KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi. 1 .1.Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi.Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel.Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya.keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.

dan pelajar bernombor 288.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian.persampelan rawak berlapis. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.109.146.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas. 2.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual.018. 2 .135.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.persampelan kelompok dan persampelan sistematik.Melalui kaedah ini.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .Sebagai contoh.042.063.Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain.302.

kelas sosioekonomi.Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen. agama. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada. Sebagai contoh. Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel. seperti jantina. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan. etnik dan sebagainya.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi . Melalui kaedah ini. melalui peluang.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi. kawasan geografi.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas.Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata.2.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. Ralat persampelan terjadi apabila. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. 3 .

36+20=56.2.3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik. nombor bulat akan digunakan. Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 .Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama.(16+20=36. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak. Jika k bukan nilai integer.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih . Melalui persampelan sistematik.56.56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan.

Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja.Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.2.Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem. 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .

3. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama. apartment tingkat pertama. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. sampel selesa isi rumah. 6 .0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak. Sebagai contoh. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. rumah yang hampir dengan jalan raya. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. persampelan pertimbangan nilai. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. tidak kira apa keadaan sekalipun. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa. 3.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. rumah yang tiada anjing. Sebaliknya. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi.

Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak. pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah. Kadangkala beretika. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. Melalui persampelan pertimbangan nilai. Walau bagaimanapun.3. 7 .2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka.

terkini atau boleh digunakan. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. Contohnya . Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. Juga. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran.3. atau kawasan geografi.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. Di dalam kes ini. adalah digunakan untuk strata. Melalui persampelan kuota.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. Sub-kelas populasi tertentu. Secara amnya. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum. jantina. Sebagai contoh. ia hanya pergi ke unsur berikutnya. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. seperti kumpulan umur. Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. Di dalam persampelan kuota. 8 .

Walau bagaimanapun. Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji. Walau bagaimanapun. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji. Melalui rujukan ini. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak. Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota.Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. ia hanyalah persampelan tidak rawak. 3. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. 9 .Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan.

persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan. Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil. 10 .teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran.4.0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad.

PENUTUP .

Dewan Bahasa dan Pustaka. IBS Buku Sdn Bhd.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.Yogyakarta. Yap Bee Wah.Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.Kementerian Pendidikan Malaysia. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik. . Kementerian Pelajar Malaysia. Algifari (1997) Statistika Ekonomi. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful