KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel.Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan.Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya.Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel.1. 1 .Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut.

1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.063.persampelan rawak berlapis.Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain.dan pelajar bernombor 288. 2.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas.135.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual. 2 .katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.042.018.146.Melalui kaedah ini.109.persampelan kelompok dan persampelan sistematik.Sebagai contoh.302.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .

sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. agama. Sebagai contoh. etnik dan sebagainya. Melalui kaedah ini.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi . melalui peluang. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi.Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata. seperti jantina.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata.Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu.2. kelas sosioekonomi. kawasan geografi. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza. Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi. 3 . Ralat persampelan terjadi apabila.

setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N. nombor bulat akan digunakan. Jika k bukan nilai integer.56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula.3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik.(16+20=36.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36. Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 .2.56.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama. Melalui persampelan sistematik.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih .36+20=56.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.

Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja. 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok.4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem.2.Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama . Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.

apartment tingkat pertama. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’. temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah. rumah yang tiada anjing.0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah. persampelan pertimbangan nilai. Sebaliknya. tidak kira apa keadaan sekalipun. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. rumah yang hampir dengan jalan raya. sampel selesa isi rumah. 6 . Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. Sebagai contoh.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini. 3.3. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran.

pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai.2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka. Walau bagaimanapun. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak.3. 7 . Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah. Melalui persampelan pertimbangan nilai. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. Kadangkala beretika.

Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. Contohnya . atau kawasan geografi. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. Walau bagaimanapun.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan. Juga. Di dalam kes ini. terkini atau boleh digunakan. seperti kumpulan umur. jantina.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. Melalui persampelan kuota. Di dalam persampelan kuota. Sub-kelas populasi tertentu. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. Secara amnya. 8 .3. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi. kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. ia hanya pergi ke unsur berikutnya. adalah digunakan untuk strata.

khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. ia hanyalah persampelan tidak rawak.Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. Melalui rujukan ini. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak. Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji. Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang. 9 .Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan. 3. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun.

Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil. 10 .teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran.0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad. persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan.4.

PENUTUP .

Yogyakarta. IBS Buku Sdn Bhd. .Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur. Algifari (1997) Statistika Ekonomi. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik. Kuala Lumpur. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.Kuala Lumpur.Kementerian Pendidikan Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajar Malaysia. Yap Bee Wah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful