KAEDAH KUANTITATIF

_____________________________________________
BINCANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PERSAMPELAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENYELIDIKAN ________________________________________________________

NAMA: HAZWANI BINTI HARON NO.MATRIK: D20111049067 PROGRAM: PENGAJIAN MALAYSIA SEMESTER: 2 SESI: 2011/2012 KUMPULAN KULIAH: C NAMA PENSYARAH: EN NASIR BIN NAYAN

Pelajar yang dipilih itu dekenali sebagai elemen dalam sampel tersebut. Data adalah diambil daripada sampel dan kesimpulan adalah dibuat terhadap populasi sebagai bahagian daripada proses pentaabiran statistikBiasanya sampel yang sempurna akan dapat memberikan maklumat yang amat berguna di dalam proses membuat keputusan.0) PENDAHULUAN Pensampelan adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih dengan menggunakan sesuatu cara pemilihan sampel.1. Penyelidikan pula adalah aktiviti penyelsaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjanasarjana di dalam bidang-bidang tertentu.Persampelan boleh dibahagikan kepada dua teknik iaitu persampelan rawak (persampelan kebarangkalian) ataupun persampelan bukan rawak (persampelan bukan kebarangkalian).Pemilihan sampel dalam penyelidikan boleh diasaskan sama ada pada kebarangkalian atau sebaliknya.Dalam sesuatu penyelidikan melaui persampelan.Sebahagian daripada keseluruhan pelajar yang dipilih dalam kajian adalah sampel. 1 .keterangan atau kesimpulan yang dibuat pada populasi secara menyeluruh adalah berasaskan data yang diperoleh daripada sampel.Persampelan juga membolehkan maklumat diperoleh daripada kumpulan yang lebih besar.Kumpulan yang lebih besar dikenali sebagai populasi.Persampelan meluas digunakan di dalam perniagaan untuk memperolehi maklumat yang berguna berkaitan populasi.

dan pelajar bernombor 288.Teknik Persampelan yang boleh digunakan dalam penyelidikan ialah: 2.Contohnya: 2889658708 3029436542 9574626053 0185549672 1091469686 1350630423 7866285580 5157322227 6686656460 1983524753 Sepuluh nombor tiga digit di antara 001 hingga 350 akan dipilih untuk mewakili 350 orang pelajar .135.persampelan kelompok dan persampelan sistematik.Persampelan ini digunakan dalam kaedah persampelan rawak yang lain. setiap anggota populasi mempunyai peluang sama ada untuk dipilih sebagai sampel.0) Teknik persampelan rawak Terdapat empat jenis prosedur persampelan kebarangkalian yang sering digunakan.Sebagai contoh.Melalui kaedah ini.kempat-empat persampelan kebarangkalian itu ialah persampelan rawak mudah.Salah satu cara memiilih unit sampel adalah dengan menggunakan jadual nombor rawak .109.222 dan 198 dipilih sebagai sampel mengikut nombor rawak di atas. 2 . 2.Asas kepada pemilihan setiap satu adalah bergantung kepada permasalahan kajian.146.063.018.302.1) Teknik Persampelan Rawak Mudah Persampelan rawak mudah merupakan kaedah persampelan yang paling asas dan mudah.042.persampelan rawak berlapis.Pemilihan sampel ini boleh dilakukan dengan menggunakan sebahagian daripada nombor rawak yang dipetik daripada jadual.katakana 10 daripada 350 pelajar di sebuah kolej ingin dipilh sebagai sampel.

2. Sebab utama mengapa menggunakan persampelan rawak berstarata ialah kerana kaedah ini berpotensi untuk mengurangkan ralat persampelan. sampel tidak mewakili populasiPemilihan strata biasanya berdasarkan kepada maklumat yang ada. melalui peluang.Membahagikan populasi kepada strata memerlukan maklumat tentang populasi . kawasan geografi.Bilangan strata yang kecil adalah memadai bagi populasi yang homogen. Melalui kaedah ini. 3 .Pelajar di Universiti tersebut dibahagikan kepada tiga strata.saiz poplasi dan darjah kehomogenan antara unit populasi. Kelebihan strata meningkat apabila strata lebih berbeza. agama.2) Teknik Persampelan Rawak Berstarata Persampelan rawak jenis kedua ialah persampelan rawak berstarata dimana populasi adalah dibahagikan kepada sub-populasi yang tidak bertindih dipanggil sebagai starata.Misalnya: Strata 1: pelajar tahun pertama Strata 2: pelajar tahun kedua Strata3: pelajar-pelajar lain Salah satu cara untuk mendapatkan 30 pelajar sebagai sampel adalah dengan memilih 10 pelajar daripada setiap strata melalui kaedah persampelan rawak ringkas. Maklumat-maklumat tersebut mungkin diperolehi daripada pemerhatian atau bancian yang terdahulu. Ralat persampelan terjadi apabila. Sebagai contoh. etnik dan sebagainya. Penyelidik kemudiannya akan memilih sampel rawak mudah dari setiap sub-populasi. seperti jantina.katakanlah 30 pelajar di sebuah Universiti ingin dipilih sebagai sampel.Strata selalunya dilakukan dengan menggunakan angkubah demografi.Bilangan strata yang akan dibentuk tertakluk kepada maklumat tambahan yang sedia ada. kelas sosioekonomi.

3) Teknik Persampelan Sistematik Dalam persampelan sistematik. nombor bulat akan digunakan. Nilai k boleh ditentukan dengan menggunakan formula. Menentukan Nilai k Dimana n = saiz sampel N = saiz populasi K = saiz selang yang dipilih 4 . Jika k bukan nilai integer. setiap item k adalah dipilih untuk mengurangkan saiz sampel n dari populasi bersaiz N.Contoh: 1 daripada 20 unit populasi dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas untuk dijadikan sampel pertama.56+20=76) Persampelan sistematik digunakan kerana ia selesa dan relatif mudah untuk ditadbirkan.76 dan seterusnya dengan selangan 20 unit.Sekiranya populasi bernombor 16 dipilih .56.sampel yang diperoleh adalah lebih menyelerak.36+20=56.(16+20=36.maka sampel kedua ketiga dan seterusnya merupakan populasi bernombor 36.Sampel pertama dipilih mengikut kaedah persampelan rawak ringkas dan sampel-sampel lain tertakluk pada sampel pertama.2. Melalui persampelan sistematik.

4) Teknik Persampelan Kelompok Persampelan kelompok ialah satu kaedah khusus persampelan multitahap .2. 1 Bandar = 20000 ribu orang penduduk 10 daerah = 20000 ribu ÷ 10 1 daerah = 2000 orang penduduk Sampel yang dipilih = 6000 orang penduduk Unit sampel = 6000 ÷ 2000 = 3 daerah 5 .Tujuan melakukan persampelan kelompok adalah kerana ketidakseragaman unsur-unsur di dalam kelompok tetapi terdapat keseragaman di antara semua kelompok.Kaedah ini hanya mempunyai dua tahap persampelan sahaja dan pada tahap kedua unit populasi dipilih daripada unit persampelan pertama .Pemilihan sampel pada setiap tahap boleh dilakukan melalui kaedah persampelan rawak ringkas atau bersistem.Unit persampelan pertama dikenali sebagai kelompok. Contoh: sebuah Bandar mengandungi 20000 penduduk dan bandar tersebut mempunyai 10 daerah.Ketiga-tiga daerah ini boleh dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak ringkas.Jika 6000 orang penduduk ingin dipilih sebagai sampel maka unit sampel terdiri daripada penduduk di dalam tiga daerah sahaja.

Empat teknik persampelan tidak rawak dibincangkan iaitu persampelan selesa. sampel rawak memerlukan penyelidik memperolehi data hanya dari rumah dan apartment yang telah dipilih secara rawak. dan rumah yang mempunyai penghuni yang ramah. rumah yang tiada anjing. 3. sampel selesa isi rumah. tidak kira apa keadaan sekalipun. Penyelidik biasanya memilih item yang sedia didapati. apartment tingkat pertama. Penyelidik akan memilih banyak unsur dipertengahan populasi. sampel selesa mungkin dipilih dengan menemuduga hanya pelanggan yang melalui kedai dan kelihatan ramah.3. 6 . temuduga dari pintu-ke-pintu mungkin melibatkan rumah dimana penghuninya berada dirumah. persampelan pertimbangan nilai. persampelan kuota dan persampelan ‘snowball’. Sebaliknya. teknik ini adalah teknik bukan kebarangkalian dan tiada keperluan untuk digunakan di dalam memungut data untuk dianalisis menggunakan kaedah statistik pentaabiran.Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif bagi teknik persampelan ini.1)Persampelan Selesa Di dalam persampelan selesa.0) Persampelan Tidak Rawak Teknik persampelan digunakan untuk memilih unsur daripada populasi melalui sebarang mekanisma yang tidak melibatkan proses pemilihan rawak dipanggil sebagai teknik persampelan tidak rawak. Sebagai contoh. unsur-unsur bagi sampel adalah dipilih berdasarkan kepada keselesaan penyelidik. Disebabkan peluang tidak digunakan untuk memilih item dari sampel. Sampel kelihatan kurang angkubah hampir. Jika firma penyelidik terletak di pasar raya. berbanding populasi disebabkan di dalam banyak persekitaran unsur ekstrim populasi tidak diperolehi. rumah yang hampir dengan jalan raya. dan/atau yang sedia untuk berkerjasama.

Melalui persampelan pertimbangan nilai. Kadangkala beretika. Ralat persampelan tidak boleh ditentukan secara objektif kerana kebarangkalian adalah berdasarkan kepada pemilihan tidak rawak. penyelidik profesional mempercayai mereka boleh memilih perwakilan sampel yang lebih sempurna berbanding dengan proses rawak. Penyelidik juga cuba untuk menyisihkan untuk melibatkan unsur yang ekstrem. Ralat sistematik ini akan menyebabkan apa yang dikatakan sebagai bias. tidak ada kaedah objektif untuk menentukan sama ada pertimbangan nilai saorang manusia itu lebih baik daripada yang lain. Lain-lain masalah berkaitan dengan persampelan pertimbangan nilai adalah penyelidik cuba untuk membuat ralat pertimbangan nilai di dalam satu arah. Apabila sampel dilakukan melalui pertimbangan nilai. beberapa kajian telah menunjukkan kaedah persampelan rawak tidak menunjukkan keupayaan yang baik bagi persampelan pertimbangan nilai di dalam menganggarkan min populasi walaupun penyelidik telah mentadbirkan persampelan pertimbangan nilai dengan mengambil perwakilan sampel yang seimbang. dimana menghasilkan penjimatan masa dan perbelanjaan. pengiraan kebarangkalian dimana unsur tersebut akan dipilih kedalam sampel adalah mustahil.2)Persampelan Pertimbangan Nilai Persampelan pertimbangan nilai terjadi apabila unsur dipilih untuk sampel adalah dipilih berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik sahaja.3. Walau bagaimanapun. 7 . Penyelidik selalunya mempercayai mereka boleh memperolehi perwakilan sampel melalui pertimbangan mereka.

kuota adalah berdasarkan kepada bahagian sub-kumpulan di dalam populasi. Secara amnya. Sebagai contoh.3)Persampelan Kuota Persampelan kuota kelihatannya sama seperti persampelan rawak berstrata. ia hanya pergi ke unsur berikutnya. berbanding temuduga orang secara rawak untuk memperolehi kuota Cina. Kuota biasanya dipenuhi melalui unsur yang ada. Di dalam kes ini. dimana set saiz sampel untuk sampel untuk diperolehi dari sub-kumpulan. penyelidik akan meneruskan temuduga semua pemilik kereta dan menyingkirkan bukan pemilik BMW sehingga kuota pemilik BMW dipenuhi. temuduga akan menghentikan temuduga tersebut. Sub-kelas populasi tertentu. penyelidik akan pergi kekawasan yang ramai penghuni Cina dan menemuduganya sehingga jawapan diperolehi untuk memenuhi kuota. Persampelan kuota kurang mahal berbanding teknik persampelan rawak disebabkan ia merupakan teknik yang selesa. adalah digunakan untuk strata. Melalui persampelan kuota. Contohnya .3. persediaan untuk persampelan kuota adalah minimum. berbanding dengan persampelan rawak dari satu strata. atau kawasan geografi. Kebaikan lain persampelan kuota ialah cepatnya memperolehi data. jantina. kos tidak memberikan makna disebabkan kualiti teknik persampelan rawak dan tidak rawak tidak boleh dibandingkan. Walau bagaimanapun. penyelidik menggunakan kaedah persampelan tidak rawak untuk memperolehi data dari strata sehingga kuota yang diperlukan bagi sampel dipenuhi. Penyelidik tidak perlu mengunjungi semula atau menghantar soal selidik kedua jika tiada tindakbalas dari responden. Kuota ditentukan dengan kawalan kuota. Walau bagaimanapun. 8 . terkini atau boleh digunakan. temuduga akan dimulakan dengan menyoal beberapa soalan tapisan. jika responden mewakili sub-kelas dimana kuota telah dipenuhi.Persampelan kuota amat berguna apabila tiada kerangka diperolehi untuk populasi. Di dalam persampelan kuota. Juga. seperti kumpulan umur. konsep kuota adalah sama sebagaimana persampelan strata berkadaran.penyelidik hendak menstratakan populasi mengikut pemilik jenis kereta tetapi gagal untuk memperolehi senarai pemilik BMW.

Masalah utama persampelan kuota ialah apabial semuanya telah dijalankan. kebanyakan persampelan kuota dilakukan oleh penyelidik dengan cepat untuk memenuhi kuota. Melalui rujukan ini. 9 . Walau bagaimanapun. Contohnya: Penyelidik ingin mengetahui perasaan mereka yang suka memandu kereta Ferari. ia hanyalah persampelan tidak rawak. Sesetengah penyelidik menyatakan jika kuota telah dipenuhi melalui pemilihan unsur tidak rawak dan menyingkiri yang bukan dari strata. Penyelidik kemudiannya menemuduga responden ini nama dan lokasi orang lain yang memenuhi profail subjek yang hendk dikaji. persampelan kuota merupakan versi dari persampelan rawak strata.4)Persampelan Bola Salji Kaedah bola salji merupakan dipilih berdasarkan kepada rujukan dari responden yang lain. Walau bagaimanapun. khususnya berguna apabila subjek survei sukar untuk dikenalpasti. Penyelidik mengenalpasti responden yang memenuhi keperluan profail subjek yang hendak dikaji. Persampelan ini bermula daripada rakan sekumpulan orang.Rakan berkenaan akan mendapat rakan mereka yang lain. kaedah ini masih merupakan kaedah persampelan tidak rawak. subjek survai boleh dikenalpasti dengan murah dan cekap. 3.

10 .teknik persampelan daapat menyelamatkan keluaran. persampelan boleh memperluaskan skop set data Disebakan penyelidikan kadangkala mendatangkan kerosakan.0)      SEBAB-SEBAB PENYELIDIKAN MEMILIH TEKNIK PERSAMPELAN DALAM Persampelan boleh menjimatkan wang Persampelan boleh menjimatkan masa Untuk sumber yang terhad. Persampelan adalah alternatif yang sesuai jika memperolehi populasi yang mustahil.4.

PENUTUP .

Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur. Wan Jaafar Wan Endut (1993) Statistik.RUJUKAN      Kuan Kee Sin (1994) Statistik Permulaan. Algifari (1997) Statistika Ekonomi. Kementerian Pelajar Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.Yogyakarta. Nooreha Hussain (1998) Teori Kebarangkalian Selangor. Yap Bee Wah. IBS Buku Sdn Bhd. Bahagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Mansor jusoh (1986) Kebarangkalian dan Statistik Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kuala Lumpur.Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful