PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBML4403 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE: KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU SEMESTER /SEMESTER : JANUARI 2012

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer.

2. 3.

4.

5.

Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. 7. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum 31 Mac 2012. Serahan selepas 31 Mac 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted before 31 March 2012. Submission after 31 March 2012 will NOT be accepted.

8.

Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

2

Berdasarkan pengalaman dan kemahiran anda.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Penguasaan bahasa dalam kalangan murid-murid boleh ditingkatkan melalui pelbagai program kebahasaan. sediakan kertas cadangan satu program kebahasaan yang terdiri daripada pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan dan memantapkan penguasaan atau kompetensi bahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah anda. Analisis strategi pelaksanaan aktiviti program dan sediakan pelaporan selengkapnya berserta cadangan dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. Jumlah: 30 markah 2 .

Jika plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.______________________________________________________________________ PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.  MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 2 .

LAMPIRAN KOD KURSUS : HBML4403 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU SEMESTER : JANUARI 2012 .

peningkatan dan pemantapan atau kompetensi bahasa Melayu baik dan jelas. Sumber rujukan amat sesuai dan berkaitan Penyediaan kertas cadangan amat jelas dan disertakan dengan 4 atau lebih aktiviti mengikut format yang betul dan tepat. Penyediaan kertas cadangan sesuai dan disertakan dengan 2 aktiviti tetapi tidak mengikut format Penyediaan kertas cadangan jelas dan disertakan dengan 3 aktiviti mengikut format yang betul dan tepat.Kriteria Pengenalan Pemberatan 1 Sangat Lemah 0 Konsep Program Kebahasaan tidak dihuraikan. Lemah 1 Konsep Program Kebahasaan. Huraian Strategi Pelaksanaan Program 2 Huraian strategi pelaksanaan program secara ringkas dan tidak relevan. Sumber rujukan sesuai dan berkaitan Cemerlang 4 Konsep Program Kebahasaan. Markah 4 dihuraikan dengan dihuraikan dengan bahasa Melayu Penyediaan Kertas Cadangan 1 Penyediaan kertas cadangan yang tidak relevan. peningkatan dan pemantapan atau kompetensi bahasa Melayu dihuraikan secara umum tanpa sebarang sumber rujukan Sederhana 2 Konsep Program Kebahasaan. Penyediaan kertas cadangan dijelaskan secara umum ada aktiviti tetapi tidak yang betul. Huraian strategi pelaksanaan program secara umum tanpa sokongan Huraian strategi pelaksanaan program jelas 2 disokong oleh Huraian strategi pelaksanaan program jelas dan disokong perincian 3 Huraian strategi pelaksanaan program amat jelas dan disokong perincian 1 . 4 mengikut format yang betul. peningkatan dan pemantapan atau kompetensi dihuraikan dengan jelas. peningkatan dan pemantapan atau kompetensi bahasa Melayu baik dan ada sumber rujukan tetapi kurang sesuai Baik 3 Konsep Program Kebahasaan . dan terperinci.

. * Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan.* Jumlah markah akan ditukar kepada 30 peratus.

JOHOR BAHRU.Contoh Kertas Cadangan KERTAS CADANGAN PROGRAM BULAN BAHASA DAN SASTERA NEGARA (BBSN) & BULAN PATRIOTISME ANJURAN: PANITIA BAHASA MELAYU DAN PUSAT SUMBER SEKOLAH TARIKH: JULAI – SEPTEMBER 2012 TEMPAT: DEWAN SERI KENANGA. SK (P) SULTAN IBRAHIM. 7 .

aktiviti seperti membuat resensi buku dan foto kempen membaca sebagai menyahut seruan Kempen Membaca yang dilaksanakan pada bulan Julai saban tahun. Justeru untuk memastikan kelangsungan jati diri yang utuh dan rasa kebersamaanyang erat dalam kalangan warga Sekolah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim (SIGS).1 2. menyemarakkan semangat perpaduan dan patriotisme. beberapa acara seperti Pameran Kemerdekaan turut dirancang untuk menyemarakkan semangat patriotismedalam kalangan warga sekolah. Progrm ini berlangsung dari bulan Julai hingga September ini diharapkan dapat menyuburkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan di samping menyemai penghayatan terhadap bahasa dan sastera kebangsaan.1. 2. Di samping itu.1.0 OBJEKTIF 2.3 2. maka Panitia Bahasa Melayu dan Pusat Sumber Sekolah(SIGS) mengambil inisiatif untuk menyemarakkan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BSSN) serentak dengan Bulan Patriotisme.4 memantap.0 TARIKH Julai hingga September 2012 8 .1.2 2.1. menyemai rasa kecintaan terhadap ilmu dan keindahan hasil sastera. mempersegar kecintaan dan kemegahan terhadap bahasa Melayu. memperkukuh dan menyerlahkan jati diri serta citra Malaysia menerusi bahasa dan sastera kebangsaan. Dalam pada itu. 3.0 PENGENALAN Bulan Bahasa dan sastera Negara (BSSN) yang diperkenalkan pada tahun 1999 bertujuan untuk membina jati diri dan memperteguh perpaduan bagsa Malaysia melalui bahasa dan sastera.1. Peranan bahasa kebangsaan sebagai salah satu asas pembinaan tamadun negara bangsa diharap masih lagi relevan dengan era global dan pemodenan yang diharungi kini.1 Program bertujuan untuk: 2.

0 TEMPAT Dewan Seri Kenanga.1 Semua murid SIGS dari Tahun 1 hingga 6 dan Prasekolah.4. SK(P) Sultan Ibrahim. 5.0 KUMPULAN SASARAN 6. Johor Bahru.0 AHLI JAWATANKUASA JAWATANKUASA PROGRAM BULAN BAHASA & PATRIOTISME Penaung / Penasihat Guru Besar Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 6. 9 .

Pertandingan Melukis Karikatur Kempen Pertandingan Mewarna (Prasekolah).3 7.1 7.0 ATUR CARA MAJLIS 27 Julai 2012 28 Julai 2012 : Pengumuman di perhimpunan oleh Ketua Panitia B. Pertandingan Pidato Kemerdekaan. Foto Kempen Membaca. Penutupan Rasmi dan Penyampaian Hadiah. Melayu dan pengumuman oleh guru di kelas. : Pelancaran Bulan Bahasa oleh Guru Besar SIGS.7. Setiap aliran wajib menghantar sekurang-kurangnya satu esei dalam pertandingan menulis esei. Pertandingan Bercerita ( Prasekolah).0 STRATEGI PELAKSANAAN 7. • • • • • • • • September 2012: Pertandingan Resensi Buku. Poster Kempen Membaca. 10 .2 7. • Pertandingan Membaca Paling Banyak. Aktiviti yang berkaitan dengan prasekolah akan dikendalikan oleh guru pra sekolah. 8. Pertandingan Menulis Esei. iaitu: Galakan Membaca. 27 Julai – Sept.4 Aktiviti resensi buku dan foto membaca wajib disertai murid tahap 2. Pertandingan melukis poster. mewarna akan dikendalikan oleh Panitia Pendidikan Seni Visual. 2012 : Cadangan Aktiviti.

. Catatan __________________________________________________ Guru Besar.00 RM 100....00 RM 300....00 x 9 RM 8.......Naib Johan 4.Mesyuarat AJK 3.... Permohonan diluluskan/ tidak diluluskan oleh.00 RM 45...Penutupan rasmi Hadiah ..00 RM 72.00 x 9 RM 5.00 x 9 RM 5...... PERKARA Banner Makan minum .........Tempat Ketiga Pensel Warna JUMLAH KIRAAN RM 150 x 2 RM 5.. (.00 x 30 RM 10.. ..0 ANGGARAN BELANJAWAN BIL 1.Johan ..00 10..00 RM 957.00 RM 90.... ...0 PENYELARAS PROGRAM Disediakan oleh. ...00 x 10 RM 10....) Disokong oleh.. ..... 2...00 x 20 JUMLAH RM 300. SIGS 11 .....00 RM 50..9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful