Menganalisis Masalah Dan Membuat Perancangan

MENGANALISIS MASALAH Mengadakan ujian disnostik secara bertulis dalam bentuk objektif atau subjektif Masalah kecacatan fizikal dan mental .

 Ujian ini dapat mambantu guru mengenalpasti punca kegagalan menguasai sesuatu kemahiran.Mengadakan Ujian Diagnostik Secara Bertulis Dalam Bentuk Objektif Atau Subjektif  ujian diagnostik merupakan satu ujian formatif. .  Data-data yang diperolehi menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan murid.

bacaan.  Bagi ujian lisan guru boleh menjalankan secara individu. bagi ujian bertulis pula ia boleh dijalankan secara kumpulan kecil. analisa ujian ini juga dapat membantu guru merancang program pengajaran kepada individu atau kumpulan secara tepat dan sistematik.pendengaran dan sensori motor).  Manakala kandungan ujian diagnostik merangkumi ujian lisan. penulisan dan pengamatan (penglihatan. . Di samping itu.

.  Tambahan pula proses ujian yang baik haruslah dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti dengan ujian bertulis.  Walau bagaimanapun. Selain itu guru perlulah menyediakan ujian mengikut urutan kognitif iaitu daripada rendah kepada lebih tinggi (taksonomi bloom). ujian ini diberhentikan sekiranya seseorang murid gagal menjawab dengan betul dalam tiga kemahiran yang berturutturut.

 Dan yang amat penting ialah setiap jawapan murid direkodkan ke dalam borang rekod ujian diagnostik  Konklusinya. keputusan ujian diagnostik ini akan menentukan tahap kebolehan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran. Jika murid yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil untuk membolehkan guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai .

Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental .

Sebelum guru melaksanakan sesi pengajaran guru seharusnya memastikan cirri-ciri yang ada pada setiap murid.  Antara masalah kecacatan yang dihadapi oleh murid ialah autisme. . dan lain-lain. hyperactive.Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental  Sebagai seorang guru juga. kita perlulah mengetahui masalah kecacatan fizikal dan mental yang dihadapi oleh murid kerana ini dapat membantu kita dalam proses P&P yang akan dijalankan.

 Daripada pemerhatian ini kita dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.  Antara cirri-ciri yang mugkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran ialah: . Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran.

 Ciri-ciri fizikal  Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. .

 Sebagai contohnya. mereka mempunyai rendah daya ingatan. kebolehan dalam bidang pengamatan dan penrkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Ciri-ciri intelek atau mental  Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. .

mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanakkanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.  Contohnya. Ciri-ciri intelek atau mental  Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah tidak sama dengan kanak-kanak biasa. .

guru yang prihatin tidak akan membiarkan muridnya terus tersesat ibarat orang buta tanpa tongkat nya. Rancangan hendaklah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip berikut:  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditumpukan kepada kelemahan murid  Hal ini kerana. .

 Menggunakan alat bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep. . Contoh: Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara-cara berwuduk yang betul.  Langkah penyampaian hendaklah daripada yang konkrit kepada yang abstrak.

.  Mengadakan penilaian selepas latihan tertulis untuk menentukan sama ada objektif pengajaran pemulihan tercapai atau tidak. Simbol atau istilah hendaklah dikaitkan dengan pengalaman murid supaya murid dapat mengenal pasti kesilapan yang dilakukannya.  Latihan bertulis harus diadakan selepas sesi pengajaran.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful