Menganalisis Masalah Dan Membuat Perancangan

MENGANALISIS MASALAH Mengadakan ujian disnostik secara bertulis dalam bentuk objektif atau subjektif Masalah kecacatan fizikal dan mental .

Mengadakan Ujian Diagnostik Secara Bertulis Dalam Bentuk Objektif Atau Subjektif  ujian diagnostik merupakan satu ujian formatif. .  Data-data yang diperolehi menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan murid.  Ujian ini dapat mambantu guru mengenalpasti punca kegagalan menguasai sesuatu kemahiran.

 Bagi ujian lisan guru boleh menjalankan secara individu. Di samping itu. penulisan dan pengamatan (penglihatan. analisa ujian ini juga dapat membantu guru merancang program pengajaran kepada individu atau kumpulan secara tepat dan sistematik.pendengaran dan sensori motor). .  Manakala kandungan ujian diagnostik merangkumi ujian lisan.bacaan. bagi ujian bertulis pula ia boleh dijalankan secara kumpulan kecil.

. Selain itu guru perlulah menyediakan ujian mengikut urutan kognitif iaitu daripada rendah kepada lebih tinggi (taksonomi bloom).  Tambahan pula proses ujian yang baik haruslah dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti dengan ujian bertulis.  Walau bagaimanapun. ujian ini diberhentikan sekiranya seseorang murid gagal menjawab dengan betul dalam tiga kemahiran yang berturutturut.

 Dan yang amat penting ialah setiap jawapan murid direkodkan ke dalam borang rekod ujian diagnostik  Konklusinya. Jika murid yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil untuk membolehkan guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai . keputusan ujian diagnostik ini akan menentukan tahap kebolehan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran.

Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental .

kita perlulah mengetahui masalah kecacatan fizikal dan mental yang dihadapi oleh murid kerana ini dapat membantu kita dalam proses P&P yang akan dijalankan. hyperactive.  Antara masalah kecacatan yang dihadapi oleh murid ialah autisme. .Masalah Kecacatan Fizikal Dan Mental  Sebagai seorang guru juga. dan lain-lain. Sebelum guru melaksanakan sesi pengajaran guru seharusnya memastikan cirri-ciri yang ada pada setiap murid.

 Antara cirri-ciri yang mugkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran ialah: . Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran. Daripada pemerhatian ini kita dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.

 Ciri-ciri fizikal  Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa. .

mereka mempunyai rendah daya ingatan. . Ciri-ciri intelek atau mental  Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. kebolehan dalam bidang pengamatan dan penrkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif.  Sebagai contohnya.

mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari oleh kanakkanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih. . Ciri-ciri intelek atau mental  Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermasalah tidak sama dengan kanak-kanak biasa.  Contohnya.

. guru yang prihatin tidak akan membiarkan muridnya terus tersesat ibarat orang buta tanpa tongkat nya. Rancangan hendaklah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip berikut:  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditumpukan kepada kelemahan murid  Hal ini kerana.

 Contoh: Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara-cara berwuduk yang betul. .  Menggunakan alat bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep.  Langkah penyampaian hendaklah daripada yang konkrit kepada yang abstrak.

 Simbol atau istilah hendaklah dikaitkan dengan pengalaman murid supaya murid dapat mengenal pasti kesilapan yang dilakukannya.  Latihan bertulis harus diadakan selepas sesi pengajaran. .  Mengadakan penilaian selepas latihan tertulis untuk menentukan sama ada objektif pengajaran pemulihan tercapai atau tidak.

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful