Pranatacara Tanggap Warsa Ingkang Kaping 48 SMA N 1 Bantul

Assalamu’alaikum wr.wb Dumateng Bapak Isdarmoko selaku Kepala SMA N 1 BAntul ingkang kinurmatan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ing kula kurmati, saha para siswa putra lanputri ingkang tansah winantu ing suka basuki. Para siswa ingkang minulya, purwaning atur, sumangga kula nderekaken ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, awit sampun kepareng paring kesehatan dumateng kita sedaya, saengga kita saged manunggal wonten ing adicara pengetan tanggap warsa ingkang kaping 48 SMA N 1 Bantul punika kanthi sehat lan tanpa alangan satunggal punapa, ugi kanthi pangajab mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi rancag kali sing sambekala…. Amiiiin….. Para siswa lan guru, keparenga kula wonten ing mriki ngaturaken urut reroncening adicara pengetan tanggap warsa ingkang kaping 48 SMA N 1 Bantul kanthi pandonga pamuji langkung nengeraken mutu, saengga saged mujudaken pawiyatan ingkang asung panyengkuyung tumrap donyaning pendidikan ing Indonesia punika. Menika urut reroncening adicara ingkang karantam dening panitia: 1. Adicara ingkang sepisan inggih punika purwaka 2. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pambagyaharja saking panitia 3. Adicara ingkang kaping tiga inggih punika tanggap sabda saking Kepala SMA N 1 Bantul 4. Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika tigas tumpeng 5. Saha adicara ingkang kaping gangsal inggih punika panutup Mekaten urut reroncening adicara ingkang karantam dening panitia Sagung para siswa, sumangga adicara ingkang kapisan tumuli kawiwitan kanthi waosan Basmallah…. ………………… Matur nuwun…

Febri Eka Setyawan XIA3/11

Dumateng Bapak Wardal kula sumanggakaken…. …. Saderengipun adicara panutup kawiwitan.. saestu kathah kalepatan. Adicara ingkang kaping tiga. Matur nuwun dumateng Bapak Isdarmoko lan Bapak Wardal ingkang sampun nampi lan nigas tumpengipun. ….. Matur nuwun dumateng Bapak Wardal ingkang sampun paring pambagyaharja. Dumateng Bapak Wardal supados nigas tumpengipun saha Bapak Isdarmoko supados nampi tumpengipun. Sumangga kula ndherekaken kanthi waosan hamdallah. Minggah adicara ingkang kaping sekawan inggih punika tigas tumpeng. Matur nuwun dumateng Bapak Isdarmoko ingkang sampun paring tanggap sabda.wb. ….Salajengipun minggah adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pambagyaharja saking panitia. Billahitaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum wr. Dumateng Bapak Isdarmoko kula sumanggakaken. tanggap sabda Bapak Kepala SMA N 1 Bantul. …. pramila anggen kula ndherekaken lampahing adicara Tanggap Warsa punika. Febri Eka Setyawan XIA3/11 . kula tansah mawantu-wantu lumunturing sih samudra pangaksami.. Minggah adicara ingkang salajengipun inggih punika panutup utawi pungkasan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.