P. 1
Pranatacara

Pranatacara

|Views: 513|Likes:
Published by Febri Eka Setyawan

More info:

Published by: Febri Eka Setyawan on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

Pranatacara Tanggap Warsa Ingkang Kaping 48 SMA N 1 Bantul

Assalamu’alaikum wr.wb Dumateng Bapak Isdarmoko selaku Kepala SMA N 1 BAntul ingkang kinurmatan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ing kula kurmati, saha para siswa putra lanputri ingkang tansah winantu ing suka basuki. Para siswa ingkang minulya, purwaning atur, sumangga kula nderekaken ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, awit sampun kepareng paring kesehatan dumateng kita sedaya, saengga kita saged manunggal wonten ing adicara pengetan tanggap warsa ingkang kaping 48 SMA N 1 Bantul punika kanthi sehat lan tanpa alangan satunggal punapa, ugi kanthi pangajab mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi rancag kali sing sambekala…. Amiiiin….. Para siswa lan guru, keparenga kula wonten ing mriki ngaturaken urut reroncening adicara pengetan tanggap warsa ingkang kaping 48 SMA N 1 Bantul kanthi pandonga pamuji langkung nengeraken mutu, saengga saged mujudaken pawiyatan ingkang asung panyengkuyung tumrap donyaning pendidikan ing Indonesia punika. Menika urut reroncening adicara ingkang karantam dening panitia: 1. Adicara ingkang sepisan inggih punika purwaka 2. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pambagyaharja saking panitia 3. Adicara ingkang kaping tiga inggih punika tanggap sabda saking Kepala SMA N 1 Bantul 4. Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika tigas tumpeng 5. Saha adicara ingkang kaping gangsal inggih punika panutup Mekaten urut reroncening adicara ingkang karantam dening panitia Sagung para siswa, sumangga adicara ingkang kapisan tumuli kawiwitan kanthi waosan Basmallah…. ………………… Matur nuwun…

Febri Eka Setyawan XIA3/11

Dumateng Bapak Isdarmoko kula sumanggakaken. Adicara ingkang kaping tiga.Salajengipun minggah adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pambagyaharja saking panitia. Dumateng Bapak Wardal kula sumanggakaken…. Matur nuwun dumateng Bapak Isdarmoko ingkang sampun paring tanggap sabda. ….. Dumateng Bapak Wardal supados nigas tumpengipun saha Bapak Isdarmoko supados nampi tumpengipun. Minggah adicara ingkang salajengipun inggih punika panutup utawi pungkasan.wb. tanggap sabda Bapak Kepala SMA N 1 Bantul. Febri Eka Setyawan XIA3/11 .. Sumangga kula ndherekaken kanthi waosan hamdallah. pramila anggen kula ndherekaken lampahing adicara Tanggap Warsa punika. Saderengipun adicara panutup kawiwitan. Minggah adicara ingkang kaping sekawan inggih punika tigas tumpeng. …. Matur nuwun dumateng Bapak Isdarmoko lan Bapak Wardal ingkang sampun nampi lan nigas tumpengipun. saestu kathah kalepatan. Matur nuwun dumateng Bapak Wardal ingkang sampun paring pambagyaharja.. …. …. kula tansah mawantu-wantu lumunturing sih samudra pangaksami. Billahitaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum wr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->