SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR

SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

SUKATAN PELAJARAN

PEMULIHAN JAWI

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 2004

SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR 5. Hak cipta terpelihara. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Huruf sambung khat nasakh. Mengecam. Cetakan pertama 2004 © Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara jua sama ada secara elektronik. Pelbagai jenis teks Jawi yang mudah. Membina. Kecuali untuk pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. fotografi. 2 11 . membaca dan menulis: (a) (b) (c) Rangkai kata mudah sesuai dalam konteks kehidupan murid. mekanik. mengenal dan meniru: (a) (b) Huruf tunggal khat nasakh. Ayat-ayat pendek dalam pelbagai bentuk teks dan konteks. tidak dibenarkan mengeluar atau ulang cetak mana-mana bahagian artikel.

3. Mengenal. 4. BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. Mengenal. Perkataan berimbuhan. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Mengenal dan menggunakan: (a) (b) Tanda baca yang terdapat dalam ayat-ayat pendek dan mudah. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membaca dan menulis: (a) (b) Perkataan pinjaman. memelihara satu cara hidup demokratik. Suku kata tertutup. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. menyebut dan menulis: (a) (b) Huruf jawi tunggal ‫ ا‬hingga ‫ي‬ Suku kata terbuka. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR RUKUN NEGARA KANDUNGAN 1. Tanda baca yang terdapat dalam pelbagai teks jawi mudah. MAKA KAMI. menyebut dan menulis: (a) (b) (c) Suku kata terbuka. 10 3 . Rang kata. Membina. rakyat Malaysia.

Mengenal. Mengenal. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. masyarakat dan negara. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. membaca dan menulis perkataan pinjaman. 7. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas Pemulihan Jawi murid dapat : 1. 4 10. Mengenal. berketrampilan. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran pemulihan jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid lain di kelas jawi biasa. rohani. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 8. Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. Mengenal. 9. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 9 . 5.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Mengenal. Mengenal dan menggunakan tanda baca. 4. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 2. Mengenal dan meniru khat nasakh dan rik’ah. Mengenal. membaca dan menulis suku kata tertutup. 3. 6. membaca dan menulis suku kata terbuka. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

8 5 . Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuai dengan tahap kemampuan muridmurid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. 2. 4. Selain dari pendekatan P&P. Mempelajari asas seni tulisan jawi. Menulis tulisan jawi dengan baik. 3. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi membentuk sikap. mudah dan tidak membebankan. masyarakat. Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. Membaca tulisan jawi dengan lancar. aktiviti kokurikulum seperti Kelab Seni Tulisan Jawi perlu dirancang bagi menggalakkan murid-murid lebih mencintai dan menggunakan seni tulisan jawi dalam kehidupan mereka. SKOP Mata Pelajaran Pemulihan Jawi ini memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mata pelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. kemahiran.

idea. Beliau juga menyarankan Bahasa Arab diwajibkan. tetapi juga turut mencintainya sebagai satu daripada warisan budaya bangsa yang perlu dipertahankan. Mata pelajaran ini diperkenalkan untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam jawi dan mengatasi masalah keciciran penguasaan jawi di sekolah. (TAN SRI ABDUL RAFIE BIN MAHAT) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 6 7 .A. terima kasih. PENDAHULUAN ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan limpah kurnia-Nya kita telah berjaya memperkenal-kan satu lagi sukatan dan mata pelajaran baru yang dikenali sebagai Pemulihan Jawi. Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru yang terlibat dengan program j-QAF bagi mata pelajaran Pemulihan Jawi. Kelas pemulihan jawi wajib dihadiri oleh murid-murid lemah jawi yang telah dikenal pasti dan diperakukan oleh guru Pendidikan Islam yang terlibat dengan kelas jawi sedia ada. masa dan tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini. Usaha ini diharapkan bukan sahaja mampu melahirkan anak-anak yang boleh membaca dan menulis jawi. Sekian. Sesungguhnya program j-QAF yang dicadangkan adalah sebahagian daripada pengisian kepada konsep Islam Hadhari yang disarankan oleh Y. Kementerian Pelajaran merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat sama ada secara persendirian atau mewakili institusi tertentu atas sumbangan kepakaran. Mata pelajaran Pemulihan Jawi ini merupakan satu daripada komponen program j-QAF yang dilaksanakan di sekolah rendah. Sesungguhnya pelajaran Pemulihan Jawi dalam Program jQAF ini diharap dapat dilaksanakan dengan jayanya di sekolah-sekolah rendah mulai tahun 2005 secara berperingkat-peringkat sehingga terlaksana sepenuhnya pada tahun 2010. Program j-QAF ini dibina berasaskan idea Y. asas-asas fardu ain dihayati dan jawi diperkukuhkan bermula di sekolah rendah. Pelaksanaan-nya dilakukan sepanjang tahun persekolahan dan diajar dalam kelas yang berasingan serentak dengan jadual waktu pengajaran Jawi sedia ada.B Perdana Menteri Malaysia yang berhasrat melahirkan murid-murid di sekolah rendah yang khatam alQuran.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR KATA PENGANTAR Program j-QAF adalah antara usaha memperkasa Pendidikan Islam dalam pelaksanaan kurikulum semakan Pendidikan Islam. Tanggungjawab untuk melaksanakan program ini dipikul oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan usaha merealisasikannya diamanahkan kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral serta guru-guru yang dipertanggungjawabkan.A.B Perdana Menteri.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.