17227091-PEMULIHAN-JAWI-ok

SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR

SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

SUKATAN PELAJARAN

PEMULIHAN JAWI

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 2004

Cetakan pertama 2004 © Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 6. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. Membina. mekanik. fotografi. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara jua sama ada secara elektronik. Mengecam. Kecuali untuk pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial. 2 11 . Pelbagai jenis teks Jawi yang mudah. membaca dan menulis: (a) (b) (c) Rangkai kata mudah sesuai dalam konteks kehidupan murid. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Ayat-ayat pendek dalam pelbagai bentuk teks dan konteks. tidak dibenarkan mengeluar atau ulang cetak mana-mana bahagian artikel. Huruf sambung khat nasakh.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR 5. mengenal dan meniru: (a) (b) Huruf tunggal khat nasakh. Hak cipta terpelihara.

menyebut dan menulis: (a) (b) Huruf jawi tunggal ‫ ا‬hingga ‫ي‬ Suku kata terbuka. 10 3 . BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. 3. Suku kata tertutup. Membina. 4. menyebut dan menulis: (a) (b) (c) Suku kata terbuka. Mengenal dan menggunakan: (a) (b) Tanda baca yang terdapat dalam ayat-ayat pendek dan mudah.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR RUKUN NEGARA KANDUNGAN 1. membaca dan menulis: (a) (b) Perkataan pinjaman. Rang kata. rakyat Malaysia. Mengenal. Perkataan berimbuhan. Mengenal. Tanda baca yang terdapat dalam pelbagai teks jawi mudah. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2.

9 . membaca dan menulis suku kata terbuka. rohani. Mengenal dan meniru khat nasakh dan rik’ah. Mengenal dan menggunakan tanda baca. 8. 6. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. 4. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. Mengenal. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas Pemulihan Jawi murid dapat : 1.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. 2. 7. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Mengenal. 3. Mengenal. 5. berketrampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. membaca dan menulis suku kata tertutup. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran pemulihan jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid lain di kelas jawi biasa. membaca dan menulis perkataan pinjaman. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mengenal. 9. 4 10. berakhlak mulia. Mengenal. masyarakat dan negara. Mengenal.

Menulis tulisan jawi dengan baik. Selain dari pendekatan P&P. 4. SKOP Mata Pelajaran Pemulihan Jawi ini memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1. 3. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi membentuk sikap. masyarakat. Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. kemahiran.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mata pelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. Mempelajari asas seni tulisan jawi. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuai dengan tahap kemampuan muridmurid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. Membaca tulisan jawi dengan lancar. mudah dan tidak membebankan. 2. 8 5 . aktiviti kokurikulum seperti Kelab Seni Tulisan Jawi perlu dirancang bagi menggalakkan murid-murid lebih mencintai dan menggunakan seni tulisan jawi dalam kehidupan mereka.

Sesungguhnya program j-QAF yang dicadangkan adalah sebahagian daripada pengisian kepada konsep Islam Hadhari yang disarankan oleh Y. asas-asas fardu ain dihayati dan jawi diperkukuhkan bermula di sekolah rendah. Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru yang terlibat dengan program j-QAF bagi mata pelajaran Pemulihan Jawi. masa dan tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini. idea. Tanggungjawab untuk melaksanakan program ini dipikul oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan usaha merealisasikannya diamanahkan kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral serta guru-guru yang dipertanggungjawabkan.B Perdana Menteri Malaysia yang berhasrat melahirkan murid-murid di sekolah rendah yang khatam alQuran. terima kasih. Kementerian Pelajaran merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat sama ada secara persendirian atau mewakili institusi tertentu atas sumbangan kepakaran.A.B Perdana Menteri. Beliau juga menyarankan Bahasa Arab diwajibkan. PENDAHULUAN ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan limpah kurnia-Nya kita telah berjaya memperkenal-kan satu lagi sukatan dan mata pelajaran baru yang dikenali sebagai Pemulihan Jawi. Mata pelajaran ini diperkenalkan untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam jawi dan mengatasi masalah keciciran penguasaan jawi di sekolah. Pelaksanaan-nya dilakukan sepanjang tahun persekolahan dan diajar dalam kelas yang berasingan serentak dengan jadual waktu pengajaran Jawi sedia ada. Mata pelajaran Pemulihan Jawi ini merupakan satu daripada komponen program j-QAF yang dilaksanakan di sekolah rendah. Program j-QAF ini dibina berasaskan idea Y. (TAN SRI ABDUL RAFIE BIN MAHAT) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 6 7 . Usaha ini diharapkan bukan sahaja mampu melahirkan anak-anak yang boleh membaca dan menulis jawi. tetapi juga turut mencintainya sebagai satu daripada warisan budaya bangsa yang perlu dipertahankan.A. Kelas pemulihan jawi wajib dihadiri oleh murid-murid lemah jawi yang telah dikenal pasti dan diperakukan oleh guru Pendidikan Islam yang terlibat dengan kelas jawi sedia ada. Sesungguhnya pelajaran Pemulihan Jawi dalam Program jQAF ini diharap dapat dilaksanakan dengan jayanya di sekolah-sekolah rendah mulai tahun 2005 secara berperingkat-peringkat sehingga terlaksana sepenuhnya pada tahun 2010. Sekian.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR KATA PENGANTAR Program j-QAF adalah antara usaha memperkasa Pendidikan Islam dalam pelaksanaan kurikulum semakan Pendidikan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful