P. 1
Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4

Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4

|Views: 791|Likes:
Published by KaEr BEgia NHe

More info:

Published by: KaEr BEgia NHe on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

KESUSASTERAAN MELAYU TINGKATAN 4

UJIAN BERPUSAT 2
OGOS 2011
1 JAM
1. Kertas soalan ini en!an"#n!i 2 $a%a!ian& Ba%a!ian A "an $a%a!ian B&
2. Ja'a$ 1 soalan "ari $a%a!ian B "an 1 soalan "ari $a%a!ian (&
BA)AGIAN A
PUISI TRA*ISIONAL *AN PROSA TRA*ISIONAL
Ja'a$ saa a"a soalan 1 ata# 2
1. a. Nyatakan tema Pantun Lapan Kerat di bawah:
(10 markah)
Jatuh ketumbar menimpa dahan,
Kembang cempaka di tepi haaman,
!urun ke embah menanam kandi",
#uaca redup "inggah di paya.
Jika "abar menerima dugaan,
$tuah tanda %rang beriman,
!idak mudah dig%da ibi",
&khirnya hidup ke puncak 'aya.
(aia )yari* dan +a"ni &ba" (penyeenggara)
&nt%%gi Pui"i !anah &irku, 200,
-ewan .aha"a dan Pu"taka.
b. .erikan mak"ud ke"euruhan Pantun Lapan Kerat di ata". (10 markah)
2. a. Nyatakan "in%p"i" +ikayat #aya Langkara. (10 markah)
b. Nyatakan tema dan per"%aan yang terdapat daam +ikayat #aya Langkara.
(10 markah)
BA)AGIAN B +(ERPEN *AN NO,EL-
Ja'a$ saa a"a soalan 1 ata# 2
1.a. Nyatakan tiga per"%aan yang terdapat daam n%/e -ari Lembah Ke Puncak ber"erta
c%nt%h peri"tiwa. (10 markah)
b. Nyatakan tema yang terdapat daam n%/e -ari Lembah Ke puncak.
( , markah)
c. !ui"kan "atu peri"tiwa yang menarik hati daam n%/e -ari Lembah Ke Puncak.
( , markah)
2.a. .erda"arkan "ebuah karya penui"an kreati* yang anda baca. Jea"kan perkara0perkara
berikut:
1. !ema (1 markah)
11. Per"%aan (1 markah)
111. P%t (2 markah)
1/. !eknik P%t ( 2 markah)
SELAMAT MENJA.AB *AN MAJU JAYA
BA)AGIAN SATU
(10 markah)
Jawab se#a "%aan
Soalan 1
-i 3unung Puteri akan tempatnya,
-ari udara k%n%n a"a muanya,
!erau harum akan baunya,
!iada menyamai pada 4amannya.
5%k mani" indah rupanya,
!erau hau" barang katanya,
)angatah bi'ak akan akanya,
-aam i"tana "ukar bandingnya.
(-ipetik daripada !ek" )euntai Ka"ih )ecebi" +arapan)
(a) &pakah bentuk pui"i di ata"6
..........................................................................................................................................
(1 markah)
(b) 7engapakah anda menyatakan bentuk pui"i di ata" "edemikian6 .erikan c%nt%h.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(8 markah)
Soalan 2
.erda"arkan cerita +ikayat #endawan Putih.
a) .agaimanakah keadaan 9a'a $ndera Kemaa Putera tatkaa baginda 'atuh "akit6
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
b) 7enurut ahi nu'um, apakah cara untuk mengubati baginda 9a'a $ndera Kemaa Putera
yang 'atuh "akit6
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
Soalan /
:+ai , adinda, adapun kakanda berkata demikian itu kerana anakanda kita itu hendak
kakanda bunuh kerana be"ar ceakanya ituah maka kakanda hendak bunuh:
(-ipetik daripada +ikayat #aya Langkara)
&pakah peri"tiwa yang beraku "eepa" kata0kata itu dia*a4kan6
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(1 markah)
Soalan 4
)emir "epatu, pak; )emir "epatu, bu;
$tuah "uara kegigihan
-ari gubuk keaparan pinggir k%ta
-ia merungkai "egaa ra"a mau
-ari "epa"ang kaki ke "epa"ang kaki
-i kuit "epatu, tangan menggiap re4eki
+ingga memancar pua" "i pemiik
7enyinar ruang "ek%ahan hari e"%k
-an pembungku" re4eki buat "ehari.
(-ipetik daripada "a'ak Penggiap 9e4eki)
(a) Jea"kan "atu per"%aan yang terdapat daam "a'ak di ata".
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
(b) Nyatakan "atu nada yang terdapat daam "a'ak di ata".
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
Soalan 0
SERI NARA: (7enimang0nimang embing) -engan embingku ini dapat kutewa"kan tiga
empat %rang .enggai Putih itu.
(-ipetik daripada drama .endahara !ep%k)
(a) &pakah "emangat yang ditun'ukkan %eh )eri Nara berda"arkan dia%g di ata"6
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(2 markah)
(b) Nayatakn dua perwatakan )eri Nara yang b%eh diambi daripada petikan di ata".
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
Soalan 1
:Pergiah wahai keka"ihku, "uamiku.... <aaupun aku berat untuk meepa"kan, namun itu
takdir $ahi. )ampai ma"anya aku akan pergi 'uga:
(-ipetik daripada cerpen <arna +ati )e%rang -atin)
(a) )iapakah "uamiku.... daam dia%g di ata"6
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(2 markah)
(b) Nyatakan dua perwatakan = "uamiku= "eperti yang terdapat daam dia%g di ata".
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
Soalan 2
-iakah itu6 -iakah, 'a"adnyakah reba yang hanyut itu6 !era"a %ehnya, diaah,
'a"adnyaah, reba itu. -irinyakah "ampah "arap yang hanyut itu6 !era"a %ehnya, diaah
"ampah "arap itu. -iaah "ampah "arap dan reba itu. (aniyahah itu.
(-ipetik daripada cerpen )eek%r 7anu"ia )e%rang .inatang)
(a) 7engapakah watak yang ter"ebut di ata" mera"akan dirinyaah "ampah "arap itu6
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
(b) Nyatakan dua perwatakan watak di ata".
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(2 markah)
Soalan 3
Nyatakan empat niai murni yang terdapat daam cerpen :.enar Kata &yah:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(1 markah)
Soalan 4
.erda"arkan 'adua di bawah, nyatakan watak yang menuturkan dia%g berikut daam n%/e
-ari Lembah Ke Puncak %eh 3ha4ai Lateh.
Petikan -ia%g <atak Penutur -ia%g
(a) : Kawa"an embah di antara kedua0dua
buah bukit ini "angat "e"uai untuk dibina
"ebuah taman tema. Jadi, kami bercadang
untuk membina "ebuah taman tema air di
embah ini:
(b) : Kita b%eh ambi k%mi"en. &ndaikan
"atu kepaa kita ambi "eringgit "etahun.
Kaau tak "aah "aya, kita akan dapat
anggarannya ebih daripada dua 'uta:
(c) :7uai hari ini 'angan pergi ke dangau
buruk itu agi. )udah, pergi ma"uk tidur;:
(d) :5ngkau dudukah di "itu. !api, bia
ma"a aku ra"a nak ker'akan tanah tu, engkau
terpak"aah meninggakannya:
(1 markah)
Soalan 10
Jai teah membuat 'an'i be"ar. -ia tidak pa"ti "ama "ekai 'an'i itu dapat ditunaikan atau
tidak. -an 'an'i itu tidak akan diberitahu pada "e"iapa pun mahupun pada ibunya "endiri.
.iarah 'an'i itu men'adi daya penggerak bagi dirinya untuk menge'ar "e"uatu daam hidup.
-ia akan cuba "edaya upaya untuk menunaikan 'an'i itu. $tuah kata hatinya. +ati "e%rang
pemuda yang meaui liku-liku penghidupan yang runcing.
(-ipetik daripada n%/e -ari Lembah Ke Puncak %eh 3ha4ai Lateh)
(a) Nyatakan dua 'an'i yang dibuat %eh Jai.
i.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................ii...
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(2 markah)
(b) Nyatakan dua liku-liku penghidupan yang runcing yang dihadapi %eh Jai
i...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ii..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(2 markah)
Ba%a!ian *#a
(20 markah)
Ba%a!ian A
+P#isi Tra"isional "an Prosa Klasi5-
Jawab "%aan "ama ada soalan 1 atau soalan 2
Soalan 1
.aca petikan pantun di bawah kemudian 'awab "%aan0"%aan yang berikutnya.
PANTUN 4 KERAT 6 BU*I
&kar keadi meiit "ea"ih,
)ea"ih tumbuh di hu'ung taman>
Kaungan budi 'un'ungan ka"ih,
7e"ra kenangan "epan'ang 4aman.
&mbi g%%k '%%k ramunia,
Kait mari "ambi berdiri>
Kita hidup di ata" dunia,
.uat baik taburkan budi.
&mbikan "aya buah deima,
7a"ak "ebi'i di baik daun>
.udi tuan "aya terima,
Jadi kenangan bertahun0tahun.
&nak dara berkain cukin,
-ari daik buan pua"a>
!idak kira kaya mi"kin,
&"akan baik budi baha"a.
(Dipetik daripada antologi Seuntai Kasih Secebis Harapan)
(a) .erda"arkan pantun di ata" bagaimanakah ma"yarakat menghargai budi6
(2 markah)
(b) &nai"i" bentuk dan ciri pantun di ata".
( 10 markah)
(c) !ui"kan sat# rangkap pantun ain berkaitan budi yang anda ketahui.
( 1 markah)
Soalan 2
.erda"arkan )i5a7at (a7a Lan!5ara8
(a) Jea"kan e9at penga'aran yang terdapat daam cerita ini
(12 markah)
(b) +uraikan watak dan perwatakan #aya Langkara.
(? markah)
Ba%a!ian B
+P#isi Mo"en "an *raa-
Jawab "ama ada soalan / atau soalan 4
Soalan /
.aca "a'ak di bawah ini dengan teiti. Kemudian 'awab "%aan0"%aan berikutnya.
Ke$eran!5atan A7a%
)aat ini ayah pun berangkat
-engan mata pe'am dan wa'ah tenang
7e"ki "eaut "edih berge%mbang di dada
Kami akur 'uga akhirnya
Kecintaan0Nya meebihi "egaa cinta.
)etiap "ubuh rindu kami bergetar
Pada bunyi teapak ka"ut ayah
7enge'ar "ubuh di "urau "epi di kampung kami
Pun kami akhirnya mengerti
Kerinduan ayah pada0Nya meebihi
)egaa rindu.
Pada "aat keberangkatan itu
Kami yakin per'aanan ayah ebih mudah
Kerana ayah punya i"teri tabah
-an anak menantu yang pa"rah
7engiringi ayah kebaikan yang mewangi
-i "etiap cebi"an pandan bertaburan
-i ata" pu"ara.
7e"ki ayah teah berangkat puang
-ia tetap hidup di hati kami
-ingin dahi ayah waktu kukucup
7udah0mudahan "e"e'uk ituah pu"ara ayah
Penuh apang dan bercahaya indah.
&yah, "eamat bertemu &ah
)em%ga bertemu di "yurga0Nya
(-ipetik daripada ant%%gi 7adu $mu)
(a) &pakah yang dimak"udkan dengan nada dan nyatakan nada "a'ak ini.
(2 markah)
(b) Jea"kan tiga me"eg yang di"ampaikan %eh penya'ak daam petikan "a'ak ini.
(2 markah)
(c) +uraikan tema "a'ak ini
(? markah)
Soalan 4
.erda"arkan drama Ben"a%ara Te9o5 karya )hahar%m +u"ain:
(a) Nyatakan pemikiran yang cuba di"ampaikan %eh pengarang daam drama ini.
(10 markah)
(b) Jea"kan dan huraikan ti!a per"%aan yang terdapat daam drama :.endahara !ep%k:
(10 markah)
Ba%a!ian :
+(er9en "an No;el-
Jawab "ama ada soalan 0 atau soalan 1
Soalan 0
.erda"arkan cerpen See5or Man#sia "an Seoran! Binatan! karya 7uhammad $"a a0
Jambui:
(a) Nyatakan watak utama dan perwatakannya daam cerpen ini.
(10 markah)
(b) .erikan ti!a niai yang terdapat daam cerpen ini.
(10 markah)
Soalan 1
.erda"arkan n%/e *ari Le$a% Ke P#n:a5 karya 3ha4ai Lateh:
(a) +uraikan tema n%/e ter"ebut.
(2 markah)
(b) Jea"kan e9at penga'aran daripada n%/e ter"ebut.
(? markah)
(c) Jea"kan ti!a peranan watak Pak !eh daam n%/e ter"ebut.
(2 markah)

Tuliskan satu peristiwa yang menarik hati dalam novel Dari Lembah Ke Puncak. Plot 1v.a. Jelaskan perkara-perkara berikut: 1. ( 5 markah) 2. Tema 11. Berdasarkan sebuah karya penulisan kreatif yang anda baca. Teknik Plot (4 markah) (4 markah) (6 markah) ( 6 markah) SELAMAT MENJAWAB DAN MAJU JAYA . Persoalan 111.( 5 markah) c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->