PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF2103 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PSIKOLOGI PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : SMP PPG MAC 2012 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 10 April 2012 hingga 22 April 2012. Serahan selepas 22 April 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 10 April 2012 and 22 April 2012. Submission after 22 April 2012 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.
1

2 .

Berdasarkan pernyataan di atas. [Jumlah: 30 markah] 3 . kelayakan dan sosialiasasi. Tahap tersebut telah ditetapkan berdasarkan umur. anda dikehendaki menjalankan satu kajian ke atas dua orang murid sekolah rendah yang dipilih. Seterusnya. Bincangkan faktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik kedua-dua orang murid tersebut. pencapaian akademik membawa maksud pencapaian pada tahap tertentu yang diperoleh oleh individu dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan serta kemahiran. Perbincangan seharusnya berpandukan teori-teori Psikologi Pendidikan dan disokong dengan kajian-kajian lepas.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Menurut Research Center on Academic Success [CRIRES] (2005). Seorang berpencapaian akademik baik dan seorang mempunyai pencapaian akademik yang lemah. cadangkan langkahlangkah bernas yang boleh diambil oleh seseorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid-murid dengan pencapaian akademik yang berbeza. proses pembelajaran yang telah dilalui serta kemampuan individu berkenaan dengan aspek pendidikan.

Kesimpulan sangat Markah Penuh 4 Faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik. Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 2 langkah yang disokong oleh teori/ kajian lepas secara kurang jelas. Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 1 faktor berpandukan teori dan kajian lepas dengan tidak jelas dan terperinci. Lemah 1 Pengenalan tidak menarik minat pembaca. Kesimpulan jelas. Kesimpulan tidak Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan kurang menarik minat pembaca. (2) Tiada perbincangan. Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 3 langkah dengan disokong oleh teori/ kajian lepas secara jelas. Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 4 faktor berpandukan teori dan kajian lepas dengan sangat jelas dan terperinci.RUBRIK TUGASAN Kriteria Pengenalan Markah/ Wajaran (1) Tiada Item 0 Tiada pengenalan. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan adalah sangat jelas & terperinci. Melebihi Piawai 4 Pengenalan sangat menarik minat pembaca. Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 1 langkah yang disokong oleh teori/ kajian lepas tetapi perbincangan tidak jelas. Kesimpulan kurang 4 Menepati Piawai 3 Pengenalan menarik minat pembaca. (3) Tiada perbincangan. 8 Langkah yang boleh diambil guru. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan kurang jelas & terperinci Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 2 faktor berpandukan teori dan kajian lepas dengan kurang jelas dan terperinci. Perbincangan konsep-konsep penting dalam tugasan adalah jelas & terperinci Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 3 faktor berpandukan teori dan kajian lepas dengan jelas dan terperinci. 12 Kesimpulan (1) Tiada 4 . Perbincangan konsepkonsep penting dalam tugasan tidak jelas/terperinci/tiada perbincangan. Perbincangan mengenai sekurangkurangnya 4 langkah dengan disokong oleh teori/ kajian lepas secara kistis dan jelas.

meliputi hanya sebahagian aspek perbincangan yang penting. Terdapat sekurangkurangnya 4 rujukan telah ditulis ikut format APA. Isi-isi disusun dengan kurang logik dan teratur. Terdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda bacaan.5) Jumlah Markah 30 5 . jelas. meliputi semua aspek perbincangan yang penting. meliputi banyak aspek perbincangan yang penting. Isi-isi disusun dengan tidak logik dan teratur. Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Terdapat sekurangkurangnya 1 rujukan telah ditulis ikut format APA. tidak meliputi aspek perbincangan yang penting. Isi-isi disusun dengan logik dan teratur. Tiada kesalahan ejaan dan tanda bacaan. 2 Organisasi (0. Terdapat sekurangkurangnya 2 rujukan telah ditulis ikut format APA. Terdapat sekurangkurangnya 3 rujukan telah ditulis ikut format APA.kesimpulan jelas. Terdapat sangat banyak kesalahan ejaan dan tanda bacaan. Isi-isi disusun dengan sangat logik dan teratur. jelas.

50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Jika plagiarisme dikesan.___________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. marks would be deducted as follows:    • • • Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 6 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Assignments with 10 . Assignments with 31 .30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. If plagiarism is detected. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.