PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

AMN. ABU DPCM. KMN.31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B.. 27/05/1988 ..KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ. PMP. UMAR BIN HJ. 01/06/1993 .31/12/1994 . AMP... PMP. SHAH BODIN DPMP..

.SEKARANG . PPT. ABDUL RAHMAN DPMP. HJ HASHIM DPMP. PPT.05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ.31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ. PPT. KMN... KMN. SAP. HJ. HAJI MOKTAR DPMP. PJK. PJM. 02/01/1995 . 23/07/2008 .... SALLEH DPMP.02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B. SARIF DPMP. AHMAD SALEH B. ROSHIDI B.. AMP.. PCM.23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B...DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. PMP. TALAAT B. AMP... AMP. HJ...15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B. BCM 24/07/2006 . JSM.. HJ. AMN.. 01/02/1998 . PJK. HUSAIN DPMP... 03/12/2002 . JSD. 01/05/2004 .

ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. Objektif 1. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. 2. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. serta Majlis Bandaraya ini amnya. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. kondusif. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. dan selesa untuk didiami. selamat dan selesa untuk didiami. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS .JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. Parit Dan Bangunan 1974. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. Akta Jalan. • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). selesa untuk didiami. Komersial. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. teratur. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. iv) Selain dari itu. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. mempunyai tahap keselamatan yang baik. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional.

Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. . • Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. memproses dokumen. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi. cuti. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. tuntutan dan kursus. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. kelulusan. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam.

Jalan Dan Bangunan. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). Institusi dan bangunan Industri. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI . struktur usang dan merbahaya. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. plumbing dan electrical”. • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. bangunan komersial. Komersial Industri & Institusi. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. Intitusi dan Industri. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. Institusi dan bangunan industri.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan. bangunan komersial. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Selain dari itu. Institusi dan bangunan Industri. Akta 133 Akta Parit. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. struktur usang dan merbahaya. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. bangunan komersial. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. bangunan Komersial. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. Parit Dan Bangunan. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. bangunan Komersial. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. binaan / struktur haram.permohonan yang diterima. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan.

 Mengeluarkan Permit-Permit Sementara. 4.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO). Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. Membantu Agensi Kerajaan. .Dewan Orang Ramai Dan Peralatan. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. Dewan Bandaran. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang. Negeri Dan Persekutuan. 2. Padang.  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3.0 OBJEKTIF Merancang. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI. JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden.

Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. . longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta.CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan.

jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. persimpangan. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Merangka. Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. abstracting. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. . mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. generator. jambatan. lampu jalan. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. merekabentuk & membina projek-projek jalan. tandas awam dan lain-lain. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. gerai. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. lampu jalan & persimpangan. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. rumah kedai. Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. perabut jalan & lampu isyarat.

institusi pengajian. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1.4.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.1. 1. 1.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya. 1.4 Pendidikan Kesihatan 1.1.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1.1. 1. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1.1.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1.1 Merancang .3. 1.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.4.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2. FUNGSI UTAMA 2. 1. 1.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding. 1.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2.2. 1. 1.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan.2.1. mengatur .1.2.1.4 Semua pesakit.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes.1.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes. 1.4.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah. 1. .2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi. 1. mengetuai .

ii. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar. mengatur. . 3. x. OBJEKTIF 1. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat.Bahagian Pentadbiran. 2. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. i. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan. kewangan dan urusan anggota jabatan. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. 3. sementara dan pelesenan pasar swasta. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap.1. iii. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. Mengurus harta tanah milik. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. sambilan.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. ix. vii. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Melaporkan segala kerosakan bangunan. mengetuai. viii.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. Bahagian Pengurusan Harta. vi. xi. Fungsi Utama 1. Fungsi Utama Merancang. iv. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. adil dan saksama. v.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. 2.

 Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi. perluasan pemakaian Akta 172. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan. Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan. perluasan sempadan Majlis dari 387.. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera.Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan . merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi.  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih . penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis. VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. penguatkuasaan. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI.63km persegi kepada .Ia juga terlibat didalam merancang . Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh.. . rundingan.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. .  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh.Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan. pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh.cekap dan amanah. Akta A 933 pindaan 1995.  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan.  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis. JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal. serantau dan pendidikan.

hasil. akaun/kumpulan wang amanah. cekap dan berkesan . aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. ekonomi dan efektif.  Aduan awam. pelaburan dan harta modal. peraturan dan arahan yang berkaitan. OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. iii).  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. ii). Menguruskan rekod cuti. Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis). tepat. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. perbelanjaan. vii). Menguruskan pembelian.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. MISI   Merancang program auditan pengurusan.  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. ii). Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap. Menguruskan tuntutan perbatuan. Menguruskan sistem fail. berkesan dan ekonomi. iv). viii) Mengemaskini daftar inventori.  Hasil pemerhatian audit. polisi dan peraturan yang ditetapkan. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). vi). v). Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat. Menguruskan proses perolehan. Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan.PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum. Audit Penyiasatan & Operasi i). adil dan saksama kepada semua warga organisasi. ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas.

Menggubal.Pengendalian lawatan rasmi. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. Menggubal notis.Pengendalian media massa. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan. Memberi nasihat. 6. 3. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota. Menguruskan hal tuntutan pembelaan. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. 10. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya.Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis. 5. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. 4.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis. 5. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. 9. Mengurus fail-fail saman. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. 3. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. 2. 4. 7.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. 8.Pengendalian aduan awam. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan. FUNGSI-FUNGSI 1. Bertanggungjawab meneliti. Bertanggungjawab menyediakan. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. 2. meminda. . Perintah.Pengacaraan majlis rasmi.Pelarasan kutipan derma.

Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan. meroboh gerai-gerai.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan.  Bagi mencapai matlamat ini. . membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali. Undang-Undang di kalangan warga kota. MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. polisi dan peraturan sediada. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan. BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan. rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang. tukar alamat. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building).  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987. premis bukan makanan dan lesen premis makanan.  Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor. Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan.

pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). Stadium Azlan Shah. Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . perpustakaan. Stadium Perak. rumah-rumah pangsa. bengkel. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Stadium IndraMulia.

2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos.Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta.

MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak. Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan . . Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini.

lawatan dan sebagainya. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. perdagangan. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. Bhg. sains dan teknologi.  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun.  Pada 2009 yang lalu. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Jepun. En. kebudayaan. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh . Keiichi Kuwahara. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi. Program Kerjasama JICA. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya.  Berikutan dengan itu. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC). Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan. Y. sukan. Hirotaro Yamasaki. Datuk Bandar Fukuoka. pendidikan dan sebagainya.A. Y. Dewan Azlan Shah. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Majlis Bandaraya Ipoh.  Pada 21 Mac 1989. Jepun sendiri.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful