PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

UMAR BIN HJ.... ABU DPCM.31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B.. PMP.KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ. AMN.31/12/1994 . KMN. SHAH BODIN DPMP. 27/05/1988 . 01/06/1993 .. AMP. PMP.

. TALAAT B.DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. ROSHIDI B.15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B. KMN. PJK. 23/07/2008 . PMP. HUSAIN DPMP.. 01/05/2004 . 02/01/1995 . BCM 24/07/2006 .. PPT... JSM..SEKARANG .. AMP..23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B. JSD. AMP.. AMN.. PJM.. 03/12/2002 . PPT. HJ...31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ.. HAJI MOKTAR DPMP. ABDUL RAHMAN DPMP. SALLEH DPMP. PPT. SAP.. HJ. KMN. PCM. HJ.05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ.. SARIF DPMP. AHMAD SALEH B. 01/02/1998 . HJ HASHIM DPMP. AMP..02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B.. PJK.

kondusif. Akta-Akta yang telah diperuntukkan. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. Komersial. • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. • Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. selamat dan selesa untuk didiami. Objektif 1. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. 2. Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. mempunyai tahap keselamatan yang baik.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. serta Majlis Bandaraya ini amnya. Parit Dan Bangunan 1974. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). iv) Selain dari itu. teratur. dan selesa untuk didiami. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. Akta Jalan. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. selesa untuk didiami. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis.

memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. . • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. memproses dokumen. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. tuntutan dan kursus. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. • Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. cuti. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. kelulusan. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan.

• Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman. • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram. bangunan komersial. Intitusi dan Industri. Parit Dan Bangunan. bangunan Komersial. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman.permohonan yang diterima. struktur usang dan merbahaya. Institusi dan bangunan Industri. binaan / struktur haram. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. bangunan Komersial. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). Komersial Industri & Institusi.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. struktur usang dan merbahaya. Jalan Dan Bangunan. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. • Selain dari itu. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi.  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. plumbing dan electrical”. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. bangunan komersial.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI . Institusi dan bangunan industri. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh. Institusi dan bangunan Industri. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. bangunan komersial. Akta 133 Akta Parit. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit.

sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis. Padang.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. Membantu Agensi Kerajaan. JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan. Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta.Dewan Orang Ramai Dan Peralatan. .0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. 2. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO). Negeri Dan Persekutuan.0 OBJEKTIF Merancang. Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara. Dewan Bandaran. 4. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti.  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI.

Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. .CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta.

Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. lampu jalan. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. perabut jalan & lampu isyarat. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama. generator. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. lampu jalan & persimpangan. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. tandas awam dan lain-lain. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. persimpangan. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. gerai. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. abstracting. . Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. rumah kedai. jambatan. Merangka. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. merekabentuk & membina projek-projek jalan. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik.

melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan. 1.1.4 Pendidikan Kesihatan 1.3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan.1. 1.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI. 1.1.4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes. 1.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam. mengatur .2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.4 Semua pesakit. 1. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2.1 Merancang .1. 1. 1.4.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2. 1.4.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes. . mengetuai .3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI. 1.3. 1.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1. 1. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah. 1.1.1.1.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi. institusi pengajian.1. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi. 1.2. FUNGSI UTAMA 2.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1.2.4.2.

adil dan saksama. i. viii. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua. . Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. OBJEKTIF 1.Bahagian Pentadbiran. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. 3. iv. v. ii.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota. mengetuai. xi. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. ix. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap. Mengurus harta tanah milik. 2. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. vi. 2.1. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. sementara dan pelesenan pasar swasta. Fungsi Utama 1. iii. 3.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. Bahagian Pengurusan Harta. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. sambilan. mengatur. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan. Melaporkan segala kerosakan bangunan. vii.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Fungsi Utama Merancang. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan. x. kewangan dan urusan anggota jabatan. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984.

Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan .  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis.  Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh. Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis. merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh.cekap dan amanah. Akta A 933 pindaan 1995. pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi. serantau dan pendidikan. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan. 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan. perluasan sempadan Majlis dari 387. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI.  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih . .. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera.63km persegi kepada .Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel. penguatkuasaan. .  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan.. perluasan pemakaian Akta 172.Ia juga terlibat didalam merancang . penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. rundingan. VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan. JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal. Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan.

(DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis).PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum. iv). Menguruskan pembelian.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. akaun/kumpulan wang amanah. Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas. Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat.  Aduan awam.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap. Menguruskan sistem fail. hasil.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan. ii).  Hasil pemerhatian audit. iii).  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. ii). MISI   Merancang program auditan pengurusan. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). ekonomi dan efektif. cekap dan berkesan . viii) Mengemaskini daftar inventori. Menguruskan proses perolehan. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. adil dan saksama kepada semua warga organisasi. berkesan dan ekonomi. tepat. OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. Menguruskan tuntutan perbatuan. pelaburan dan harta modal. vii). perbelanjaan. polisi dan peraturan yang ditetapkan. Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap. Menguruskan rekod cuti. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. Audit Penyiasatan & Operasi i). vi). peraturan dan arahan yang berkaitan. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. v). kewangan dan penyiasatan dengan sistematik.

. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan.Pengendalian aduan awam. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan. Perintah. 10. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. 3.Pelarasan kutipan derma.Pengendalian media massa.Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. 4. Bertanggungjawab menyediakan. Menggubal. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh. 2. 9. 2. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. Menguruskan hal tuntutan pembelaan. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. 3. 7. Mengurus fail-fail saman. Bertanggungjawab meneliti.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah.Pengendalian lawatan rasmi. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota. 8. 5. 5. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. meminda. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya. 6.Pengacaraan majlis rasmi.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. Menggubal notis. 4. Memberi nasihat. FUNGSI-FUNGSI 1.

BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing.  Bagi mencapai matlamat ini. polisi dan peraturan sediada.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. . Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. meroboh gerai-gerai. MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987. tukar alamat. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima. Undang-Undang di kalangan warga kota.  Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan. premis bukan makanan dan lesen premis makanan. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building). OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan. Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan. membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru.

Stadium Perak. pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang. bengkel. Stadium IndraMulia. perpustakaan.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). rumah-rumah pangsa. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. Stadium Azlan Shah. Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah.

-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos. 2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta.

. Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak.MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan . 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini.

B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En. Program Kerjasama JICA. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10.  Berikutan dengan itu. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Jepun sendiri. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia. kebudayaan. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka. Y.  Pada 21 Mac 1989. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Dewan Azlan Shah. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. Y. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar. lawatan dan sebagainya.  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya. sains dan teknologi. Keiichi Kuwahara. Bhg.A. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC). En.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka. Majlis Bandaraya Ipoh.  Pada 2009 yang lalu. perdagangan. Datuk Bandar Fukuoka. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. pendidikan dan sebagainya. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan.PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi. Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh . Jepun. Hirotaro Yamasaki. sukan. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. sukan. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.