PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji untuk bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi bagi memberikan perkhidmatan yang cekap, mesra, amanah dan berkualiti ke arah menjadikan Ipoh sebuah Bandaraya yang bersih, indah, teratur dan dinamik. Janji-janji kami adalah: 1. Memberikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di pusat perdagangan dan pasar dan 3 kali seminggu di lain-lain kawasan. 2. Pembersihan longkang dilakukan setiap hari di kawasan perdagangan dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di lain-lain kawasan. 3. Pemotongan rumput dilakukan 2 minggu sekali di jalan utama dan sebulan sekali di lain-lain jalan dan kawasan lapang. 4. Memotong dan membersihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan dalam tempoh 24 jam setelah aduan diterima. 5. Memberikan kelulusan ke atas permohonan perancang dan pembangunan yang telah mematuhi kehendak-kehendak perancangan tidak melebihi 2 bulan. 6. Semua bil pembaharuan lesen premis, iklan, penaja dan pasar akan dikeluarkan sebelum 15hb. Januari setiap tahun. 7. Semua permohonan lesen-lesen Majlis akan diproses seta diberi kelulusan bersyarat atau kelulusan lesen dalam tempoh seperti berikut : o Serta-merta untuk lesen sambilan/sementara perniagaan pasar malam, jualan buah-buahan bermusim, perniagaan/acara-acara khas seperti Pasar Ramadhan, Ekspo; o Kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan perniagaan premis penaja, gerai swasta/Majlis (tidak termasuk proses temuduga) akan dikeluarkan dalam masa 2 minggu; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan premis makanan/bukan makanan, kilang makanan/bukan makanan akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Kelulusan bersyarat melibatkan perniagaan permohonan lesen gerai pasar awam akan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan; o Dalam tempoh 3 bulan kelulusan bersyarat dikeluarkan melibatkan pengiklanan billboard, perniagaan yang memerlukan ulasan daripada Jabatan Perancangan Bandaraya dan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya. 8. Memberikan kelulusan ke atas permohonan pelan bangunan yang mematuhi semua kehendak perundangan dalam tempoh : o 6 minggu bagi rumah sebuah dan bangunan kilang. o 12 minggu bagi semua skim perumahan/perindustrian dan perdagangan. 9. Mengeluarkan Sijil Layak Menduduki (CF) tidak melebihi 2 minggu dari tarikh permohonan diterima yang mematuhi semua kehendak-kehendak yang ditetapkan. 10. Mengeluarkan permit-permit sementara bagi kerja-kerja binaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan. 11. Memberikan keputusan bantahan cukai taksiran dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan surat bantahan. 12. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran kepada pembayar cukai tidak lewat daripada 15hb. Januari dan 15hb. Julai setiap tahun.

01/06/1993 . ABU DPCM..KRONOLOGI DATUK BANDAR DATUK BANDAR PERTAMA DATO' HJ. PMP. KMN. PMP. SHAH BODIN DPMP. 27/05/1988 .. UMAR BIN HJ.31/05/1993 DATUK BANDAR KEDUA DATO' ISMAIL B. AMP...31/12/1994 .. AMN.

SEKARANG .. BCM 24/07/2006 .. 03/12/2002 . PPT.. HJ. SAP... AMN.05/06/2008 DATUK BANDAR KELAPAN DATO' HJ.. KMN. AHMAD SALEH B.23/07/2006 DATUK BANDAR KETUJUH DATO' MOHAMAD RAFIAI B.. PMP. ABDUL RAHMAN DPMP. 01/05/2004 .. 02/01/1995 . AMP.DATUK BANDAR KETIGA DATO' HJ. ROSHIDI B. TALAAT B...02/12/2002 DATUK BANDAR KELIMA DATO' SIRAJUDDIN B. PJK. HJ HASHIM DPMP. JSM. AMP.. KMN. PJK. JSD.. PJM.. AMP. SARIF DPMP. PPT... HUSAIN DPMP. 01/02/1998 . SALLEH DPMP. HJ. 23/07/2008 . PPT. HAJI MOKTAR DPMP.15/04/2004 DATUK BANDAR KEENAM DATO' HASAN NAWAWI B.... PCM. HJ.31/12/1997 DATUK BANDAR KEEMPAT DATO' HJ.

• Unit Penguatkuasa Bangunan ii) BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN • Unit Kawalan Skim Perumahan. ii) Menyemak serta menambahbaik dari semasa ke semasa. dilengkapi dengan infrastruktur serta prasarana yang baik dan lengkap dengan menyediakan kualiti kehidupan yang tinggi bagi warga kotanya. piawai-piawai dan prosedur kerja-kerja pembinaan. mematuhi segala polisi Majlis dan UndangUndang Kecil yang bersangkutan. 2. terancang dan seimbang menepati matlamat pembangunan Majlis. iii) Memberikan respon yang cepat kepada keperluan dan perkhidmatan yang dihajati oleh orang ramai. Fungsi-Fungsi dan Aktiviti Utama i) Melaksanakan pemakaian dan penguatkuasaan Undang-Undang Kecil bangunan Seragam 1988. Polisi-Polisi Pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh serta lain-lain Akta dan enakmen serta undang-undang yang berkaitan. Penyelarasan tersebut adalah berpandukan kepada struktur organisasi asas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan yang bertaraf Majlis Bandaraya. Objektif utama Jabatan adalah untuk memastikan dan menyelaraskan semua bentuk pembangunan fizikal bagi kawasankawasan di dalam penguasaan Majlis Bandaraya Ipoh dan kawasan persekitaran yang mana di bawah kawalannya supaya dibina secara teratur. iii) BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS . Objektif 1. Undang-Undang Kecil dan Amalan-Amalan Piawai Kerajaan & Badan-Badan Profesional.JABATAN BANGUNAN Visi Membangunkan sebuah bandaraya yang kondusif. Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Ipoh. • Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). Akta-Akta yang telah diperuntukkan. bersih serta mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang sempurna dan berkualiti. peraturanperaturan proses kelulusan untuk tujuan meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja Jabatan. Jabatan ini juga tidak terkecuali dari mengambil bahagian bagi menjayakan pembangunan projek-projek prasarana yang telah dikenalpasti untuk dilaksanakan oleh Majlis bagi tujuan kemudahan orang ramai. v) Membantu Majlis Bandaraya Ipoh di dalam merangka polisi-polisi pembangunan dari semasa ke semasa. Misi Membantu Majlis Bandaraya Ipoh menyediakan Perkhidmatan yang bermutu tinggi dan berkualiti di dalam menyelaras dan membangunkan bandaraya yang moden. Selain daripada itu Jabatan Bangunan juga memainkan peranan bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan serta menggalakkan aktiviti pembinaan bagi menampung keperluan penduduk Bandaraya Ipoh dengan kaedah: i) Memastikan semua pembinaan semua bangunan yang didirikan sentiasa bermutu tinggi dan mengikut dasar-dasar dan piawaipiawai Majlis. dan selesa untuk didiami. teratur. Akta Jalan. selesa untuk didiami. mempunyai tahap keselamatan yang baik. Industri Dan Institusi • Unit Kawalan Bangunan Kediaman Dan Struktur Sementara. iv) Selain dari itu. dilaksanakan dengan menaiktaraf Bahagian Bangunan yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada unit di Jabatan Kejuruteraan. Penubuhan Jabatan Bangunan di Majlis Bandaraya Ipoh juga dilaksanakan sebagai satu langkah untuk penyelarasan semula struktur organisasi di ketiga-tiga Majlis Bandaraya di Semenanjung Malaysia iaitu Majlis Bandaraya Johor Baharu. iii) Memproses dan mengeluarkan Sijil Perakuan Layak Menduduki bagi bangunan-bangunan yang diluluskan. Slogan Jabatan “ BERSAMA MEMBINA MUTU DAN DAYA KEHIDUPAN YANG CEMERLANG ” Latar Belakang Ditubuhkan dengan secara rasminya berkuatkuasa 1 Jun 2007. Merealisasikan pembangunan bandaraya yang moden. selamat dan selesa untuk didiami. ii) Menerima dan memproses semua jenis permohonan Pelan Bangunan bagi kelulusan sementara dan lain-lain bentuk permohonan pembangunan yang melibatkan pembinaan bangunan dari jenis separa kekal dan sementara di dalam kawasan Majlis Bandaraya Ipoh. iv) Menyelaras dan melaksanakan pemeriksaan kesiapan bagi permohonan pembangunan yang diluluskan melalui proses Perakuan Siap Dan Pematuhan(CCC). Struktur dan Fungsi Pada amnya Jabatan Bangunan mempunyai 3 (tiga) Bahagian Utama yang memainkan peranan melaksanakan fungsi-fungsi Jabatan seperti berikut: i) BAHAGIAN PENTADBIRAN • Unit Pentadbiran Am • Unit Tadbir Kelulusan Pelan Bangunan • Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Unit Tadbir Penguatkuasaan. serta Majlis Bandaraya ini amnya. kondusif. khususnya penduduk Bandaraya Ipoh. Komersial. Parit Dan Bangunan 1974. Pemantauan Pembangunan Dan Projek Khas.

• Menyelaras dan merekod makluman mengenai kesiapan bangunan Borang F (CCC) kepada Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta MBI untuk tindakan menilai harta dan cukai taksiran. tuntutan dan kursus. • Memberi nasihat-nasihat profesional dan cadangan kepada Majlis sebelum apa-apa projek dilaksanakan. •Menyelaraskan tindakan bagi membaharui semua permit sementara bagi sistem dan struktur pemancar telekomunikasi. • Menyediakan semua surat kelulusan bagi pelan-pelan bangunan. Bahagian ini terbahagi kepada 2 (dua) Unit dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas berikut: i) Unit Rekabentuk • Membuat kerja-kerja analisa awalan dan membuat garis-garis panduan konsep projek-projek yang hendak dilaksanakan berlandaskan matlamat Majlis. • Menyediakan surat kelulusan dan pelan-pelan kelulusan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) untuk ditandatangani oleh PBB. iv) Unit Tadbir Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Dan Telekomunikasi • Menyediakan dan menyelaras semua surat kelulusan atau permit yang dikeluarkan • Menyediakan semua kertas-kertas kerja yang perlu dibentangkan ke Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. • Menyediakan surat dan makluman berkaitan dengan maklumbalas terhadap aduan-aduan awam yang diuruskan oleh Unit Penguatkuasaan. BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian Pentadbiran pada keseluruhannya mengendalikan semua urusan-urusan pentadbiran. Zon Kawasan Pentadbiran & Penguatkuasaan Jabatan BAHAGIAN REKABENTUK SENIBINA DAN PROJEK KHAS Fungsi utama Bahagian ini adalah bagi menyediakan perkhidmatan teknikal dan professional di dalam penyediaan rekabentukrekabentuk dan lukisan-lukisan atau pelan-pelan dengan tujuan menjayakan projek-projek Majlis. . memproses dan merekod mengenai deposit dan pemulangan cagaran. • Menyediakan bil-bil bayaran tambahan. • Menyediakan laporan-laporan khas bulanan dan tahunan kepada agensi-agensi berkaitan. • Menyelaraskan semua rekod pergerakan fail dan proses tindakan penghantaran fail bangunan untuk tindakan penilaian. • Menguruskan hal-hal pentadbiran perkhidmatan anggota termasuk pentadbiran. merekod dan segala kerja-kerja sokongan di dalam urusan bahagian ini pada amnya. • Menyelaras semua akaun perbelanjaan Jabatan dan belanjawan tahunan. • Menyediakan surat-surat arahan Notis Pemberhentian Kerja untuk ditandatangan Pengarah Bangunan Bandaraya (PBB). • Menyelaraskan semua tindakan pentadbiran di antara unit-unit yang berkaitan. cuti. memproses dokumen. kelulusan pelan bangunan dan resit-resit bayaran. • Menyelaras semua permohonan bagi semua kategori yang diterima melalui sistem elektronik. ii) Unit Pentadbiran Kelulusan Pelan Bangunan • Menyediakan semua surat ulasan dan teguran Jabatan kepada pemohon.• Unit Projek Khas dan kajiselidik • Unit Rekabentuk. • Menyediakan maklumbalas surat di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta. • Menerima dan menyelaras rekod-rekod bagi aduan awam. i) Unit Pentadbiran Am • Menerima. kelulusan. • Menyediakan notis di bawah peruntukan Akta 133. • Menyediakan laporan-laporan yang perlu diadakan yang melibatkan permohonan bagi sistem telekomunikasi dan permohonan melalui OSC. iii) Unit Tadbir Penguatkuasaan. denda dan sewa petak letak kereta serta penerimaan pengemukaan semula pelan-pelan dan pertanyaan orang awam. Pemantauan Pembangunan • Membantu menyediakan semua permit-permit sementara. • Mengemaskinikan semua rekod-rekod borang permohonan. • Menyediakan Sijil Perakuan Layak menduduki (SPLM) yang dikeluarkan dalam tempoh peralihan.

bangunan Komersial. struktur usang dan merbahaya. struktur usang dan merbahaya. • Melaksanakan pemeriksaan tapak bagi tujuan penguatkuasaan dan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit.  Menyediakan semua kertas kerja Jabatan Bangunan untuk dibentangkan ke Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) bagi tujuan kelulusan pelan-pelan bangunan. • Memberi khidmat-khidmat nasihat dan `site supervision‟ di semasa perlaksanaan projek. Intitusi dan Industri. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. bangunan komersial. • Menyelaras dan menyediakan semua pengeluaran permit-permit sementara yang dikeluarkan. binaan / struktur haram. bangunan komersial. Melaksanakan pemeriksaan tapak projek bagi tujuan pengeluaran Sijil Perakuan Layak Menduduki (SPLM) bagi kategori skim Kediaman. iii) Unit Kawalan Struktur Telekomunikasi Dan Penyelaras Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC)  Menyelaras semua tindakan proses kelulusan bagi permohonan menara struktur sistem telekomunikasi. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. Komersial Industri & Institusi. bangunan komersial. BAHAGIAN KAWALAN DAN PENGUATKUASAAN BANGUNAN i) Unit Kawalan Sekim Perumahan. • Memproses permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan sesebuah dan permohonan kediaman di bawah 5 unit. • Menyediakan pelan-pelan Rekabentuk Kejuruteraan (RC). • Menyelaras tindakan terhadap aduan-aduan yang diterima untuk tujuan tindakan susulan di bawah Akta Jalan. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan pematuhan (CCC) bagi kategori rumah kediaman sesebuah dan bangunan kediaman di bawah 5 unit. khidmat nasihat perundangan dan teknikal serta menyediakan deraf polisi pembangunan untuk pertimbangan Majlis. • Membantu di dalam tindakan menyediakan carta rekod secara berkomputer bagi permohonan. Akta 133 Akta Parit. • Selain dari itu.permohonan yang diterima. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan bangunan baru kategori skim kediaman. • Menyediakan semua notis penguatkuasaan di bawah Akta 133 (bagi bangunan dan pindaan haram dan kacau ganggu). • Memproses permohonan pengesahan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori skim Kediaman.  Menyelaraskan keputusan mesyuarat bagi kelulusan sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pusat Setempat (OSC) dan menyediakan laporan penuh untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh. Parit Dan Bangunan. • Menyediakan pelan-pelan “water reticulation. ii) Unit Kawalan Bangunan Kediaman Di Bawah 5 Unit. Institusi dan bangunan industri. Pencapaian Kerja Tahunan 2009 Perlaksanaan Kerja Rekabentuk Projek-Projek MBI .  Menyelaraskan pengeluaran permit-permit dan pembaharuan permit sementara bagi menara telekomunikasi. bertanggungjawab terhadap mengadakan kajian serta menderaf pelan-pelan setara bagi kegunaan Majlis dari semasa ke semasa. • Melaksanakan tugas proses yang melibatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat secara berkala mengikut kehendak Seksyen 85. iv) Unit Penguatkuasa Pemantauan Pembangunan • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan terhadap perlaksanaan projek. Institusi dan bangunan Industri.• Menjalankan kerja-kerja merekabentuk dan melukis pelan-pelan yang diperlukan bagi tujuan tender dan seterusnya perlaksanaan projek-projek tersebut.  Menyemak dan mengemaskini rekod pembaharuan permit bagi menara-menara telekomunikasi mengikut kehendakkehendak dan syarat yang telah ditetapkan. • Menyediakan laporan dan tindakan terhadap isu-isu berkaitan kerosakan bangunan dan binaan yang tidak mengikut spesifikasi. • Menyedia laporan bulanan mengikut keperluan semasa. bangunan Komersial. Institusi dan bangunan Industri.projek pembangunan dan siasatan terhadap binaan / struktur haram. Jalan Dan Bangunan.  Menyediakan rekod dan laporan bagi pemantauan struktur sistem telekomunikasi. • Melaksanakan pemantauan pengeluaran Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) bagi kategori sekim kediaman. • Memproses dan mengambil tindakan bagi aduan-aduan awam terhadap perlaksanaan projek-projek pembangunan. • Memproses dan mengesahkan penerimaan pelan-pelan struktur bagi kategori rumah kediaman di bawah 5 unit. ii) Unit Projek Khas Dan Kajiselidik • Melaksanakan kaji selidik. Institusi dan bangunan Industri termasuk rumah-rumah contoh. • Memproses dan menyemak permohonan bagi kelulusan pelan-pelan pindaan bangunan dan pindaan kepada pelan lulus bagi kategori skim kediaman. plumbing dan electrical”.

4. Merancang Pembangunan Perpustakaan Mengikut Keupayaan Majlis. Menyelaraskan Tindakan Di Bawah Tourism Promotion Organization (TPO). Kutipan Dan Pelupusan Sampah Kawalselia Kebersihan Bil Perkhidmatan Kutipan Sampah Tred Dan Industri Mengurus Dan Menyelia Perkhidmatan Kereta Jenazah Siasatan Terhadap Aduan Awam Penjualan Kupon Untuk Melupuskan Sampah Ke Tapak Pelupusan MBI Oleh Pihak Swasta.  Mengeluarkan Permit-Permit Sementara.0 VISI Merealisasikan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. 2. Merangka Program-Program Dan Aktiviti-Aktiviti Tahunan Perpustakaan.  Menyelenggara Segala Kemudahan Infrastruktur.JABATAN HAL EHWAL KOMUNITI 1. NGO Dan Badan-Badan Kebajikan Melaksanakan Kerja Gotong-Royong. PIAGAM PELANGGAN  Memberikan Kelulusan Ke Atas Permohonan Perancangan Dan Pembangunan Yang Telah Mematuhi KehendakKehendak Perancangan Tidak Melebihi 2 Bulan.Dewan Orang Ramai Dan Peralatan. Padang. Negeri Dan Persekutuan. Mengawasi Perkhidmatan Di Perpustakaan Berjalan Mengikut Ketetapan Bagi Semua Aktiviti. Dewan Bandaran. Selamat Dan Sesuai Dengan Pembangunan Bandar Yang Mampan OBJEKTIF  Merancang Pembangunan Dan Pembinaan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Bawah Pentadbiran Majlis FUNGSI JABATAN  Merancang Dan Membina Kemudahan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam. Menyelaraskan Segala Permohonan Untuk Persembahan Menguruskan Segala Tempahan Stadium. sihat dan sejahtera dan menyemarakkan aktiviti-aktiviti dan pembangunan komuniti yang teratur 3.0 FUNGSI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Menyelaraskan Program-Program Lain Yang Melibatkan Pihak Majlis Sebagai Jawatankuasa Pengelola/Pelaksana Melaksanakan Usaha-Usaha Untuk Peningkatan Imej Majlis Melalui Penyediaan Bahan-Bahan Yang Berunsurkan Imej Korporat MBI.0 OBJEKTIF Merancang.0 MISI Mewujudkan persekitaran Bandaraya Ipoh yang bersih. . komuniti yang sejahtera dengan memupuk budaya kerja yang cemerlang. melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. Menyelaraskan Dan Mengambil Tindakan Terhadap Isu Kemiskinan Bandar Dan Isu Setinggan Sifar Menyelaras Kemajuan Perlaksanaan Konsep Pegawai Perhubungan Kawasan Menyelaras Perlaksanaan Projek Pelancongan MBI. Membantu Dalam Menyebarkan Maklumat Tentang Aktiviti/Peranan MBI Kepada Orang Awam Menjalankan Kerja-Kerja Pemantauan Terhadap Hasil Perkhidmatan Majlis Kepada Pihak Awam/Warga kota Ipoh. Kemudahan Awam Dan Harta Majlis. Membantu Agensi Kerajaan. Meyelaraskan Segala Aktiviti/Program Sukan Dan Juga Majlis-Majlis Rasmi MBI. Menguruskan Pentadbiran Pusat Penerangan Pelancongan Perak Menguruskan Dan Menyelaraskan Semua Aktiviti Pelancongan Menyelaraskan Hububungan Bandaraya Berkembar Ipoh-Fukuoka Dan Juga Kerjasama Dengan Bandaraya Lain. JABATAN KEJURUTERAAN VISI Untuk Menyediakan Prasarana Dan Persekitaran Hidup Yang Moden.

longkang-longkang sekim perumahan Awam dan Swasta. . Mengadakan perbincangan awal “Pra-Submission” semua permohonan sebelum penyerahan sebenar oleh pihak pemaju. Lalulintas dan Saliran bagi semua permohonan pembangunan untuk kelulusan OSC. Menyemak & membuat ulasan kepada pelan-pelan permohonan pembangunan infrastruktur untuk sekim perumahan Awam dan Swasta mengenai sistem jalan dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja jalan. Menyemak semua cadangan dan rekabentuk R&D (Roads & Drainage). Mengeluarkan dan mengawal permit pengorekan jalan oleh agensi awam atau swasta. longkang tepi jalan dan lorong belakang majlis. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan.CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN BAHAGIAN JALAN        Merancang dan membina projek jalan & longkang tepi jalan di kawasan majlis.

Menyediakan garis panduan perlaksanaan Sistem “Mesra Alam” serta memantau dan membuat pengubahsuaian dari masa ke semasa. Menyediakan Bills of Quantities dan Specification serta membuat taking off. merekabentuk & membina projek-projek jalan. Melaksanakan kerja-kerja pertukangan dan persiapan bagi acara-acara Majlis. Menyelenggaraan & membaiki kenderaan-kenderaan Majlis. kolam tadahan & takungan “Mesra Alam”. Piawai dan Standard bagi kerja-kerja Ukur Bahan untuk dilaksanakan mengikut kehendak Majlis dan Lembaga Ukur Bahan Malaysia. billing dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja Kontrak untuk tujuan tender. Mengurus dan melaksanakan projek-projek elektrikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan elektrik. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi pembinaan utama & kolam-kolam tadahan/takungan untuk skim perumahan Awam dan Swasta. abstracting. BAHAGIAN UKUR BAHAN       Menyediakan kaedah. UNIT PENTADBIRAN AM       Menyediakan sistem fail dan rekod Jabatan Kejuruteraan. Menguruskan dan menyelia projek-projek bangunan dan kemudahan awam yang lain. tandas awam dan lain-lain. Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan lampu isyarat. Menyelaraskan peruntukan kenderaan untuk jabatan serta merangka program pembelian kenderaan Majlis. jambatan. lampu jalan & persimpangan. Menyediakan Bayaran Kemajuan Kerja Projek dari masa kesemasa. Memeriksa dan menyokong pengeluaran Sijil Layak Menduduki bagi kerja-kerja berkaitan lalulintas. Mengendalikan semua urusan personal Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kejuruteraan. merancang program jangka panjang / pendek bidang elektrikal untuk semua premis Majlis. BAHAGIAN KERJA & BANGUNAN     Merancang dan membantu merekabentuk bagi menyediakan pelan-pelan. Menyediakan surat-surat dan borang-borang Standard Pengurusan Projek. jambatan & sistem saliran “Mesra Alam”. Menjalankan kerja penyelenggaraan & pembaikan bagi bangunan-bangunan dan harta Majlis. . Menyediakan pengkalan data prestasi dan keupayaan Kontraktor untuk tujuan penilaian. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan infrastuktur lalulintas sekim perumahan awam dan swasta untuk kelulusan pembangunan. Merangka. Menyediakan penilaian pembelian kenderaan-kenderaan Majlis. Menyelenggara & membaiki longkang-longkang utama & sistem mencegah banjir. persimpangan. peralatan pencegahan kebakaran dan lain-lain. Membuat penyelidikan mengenai tahap jalan persimpangan untuk mengelakkan kesesakkan lalulintas dari masa kesemasa. Menyediakan penyata akaun bayaran kemajuan kerja dan dokumen bayaran kontrak. Menguruskan semua hal mengenai fail-fail projek. Membuat penilaian tender untuk diperakukan kepada Majlis atau pihak Kerajaan Negeri untuk pemilihan. rumah kedai.E        Mengurus dan melaksanakan projek-projek mekanikal serta penyelenggaraan ke atas peralatan mekanikal. lampu jalan. perabut jalan & lampu isyarat. Menyemak & membuat ulasan bagi permohonan pembangunan tanah untuk skim-skim perumahan awam mengenai longkang -longkang utama & sistem-sistem pengaliran dan saliran untuk tujuan kawalan pembangunan. Menyediakan surat-surat dan segala urusan yang berkaitan dengan perjalanan dan pentadbiran pejabat. Mengemaskini semua peraturan dan arahan Perbendaharaan serta polisi Kerajaan dan Majlis dari masa kesemasa mengenai Perolehan. BAHAGIAN MEKANIKAL & M. gerai. generator. Menyelenggaraan semua peralatan mekanikal pada bangunan-bangunan Majlis termasuk lif-lif. BAHAGIAN LALULINTAS      Merancang. mengenalpasti & membina projek-projek saliran & pencegahan banjir seperti longkang utama.BAHAGIAN SALIRAN      Merancang.

4 Menjalankan tinjauan aedes untuk mengesan pembiakan jentik-jentik nyamuk aedes.5 Menjalankan semburan ( termal fogging/ ulv) untuk membunuh nyamuk aedes dikawasan yang tinggi petunjuk aedes atau terdapat kes-kes denggi yang dilaporkan.3 Penguatkuasaan Undang-undang APSPP 1.1. FUNGSI UTAMA 2. 1.1 Memberi kesedaran kepada orang awam mengenai penyakit bawaan vektor langkah pengawalan dan pencegahannya.3.2. PIAGAM PELANGGAN UNIT KAWALAN VEKTOR 2. 1.8 Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan longkang tanah „anti malaria‟ dalam kawasan MBI. mengatur . 1. 1.1. 1. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Kawalan Vektor 1. institusi pengajian. mengeluarkan notis /kompaun dan menguruskan kerja-kerja tindakan mahkamah.3 Semua aduan berhubung dengan gangguan nyamuk akan disiasat dalam tempoh 48 jam (2 hari) 2.4. 1.2.1.JABATAN KESIHATAN UNIT KAWALAN VEKTOR 1.4 Semua pesakit. 1.2 Mengatur program gotong-royong „Cari dan Musnah‟ di kawasan „hotspot‟ denggi.1 Semua kes Demam Denggi akan disiasat dalam tempoh 24 jam 2.3 Menjalankan kerja kawalan dan pembasmian ulat bulu dan kutu apabila mendapat aduan daripada orang awam. 1.2 Menjalankan kerja-kerja kawalan roden (tikus) di bangunan milik MBI. 1.1 Melaksanakan penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dengan menjalankan pemeriksaan ulangan.2 Mengurangkan morbidity dan mortality penyakit-penyakit bawaan vektor 1. 1.1.1 Menjalankan siasatan aduan kacau ganggu nyamuk dan mengambil tindakan pencegahan penyakit demam denggi.1. 1.6 Menjalankan kerja-kerja pengurangan punca-punca pembiakan nyamuk Aedes.4.4.1 Merancang .2.1.1. mengetuai .3 Menjalankan siasatan ke atas kes-kes penyakit bawaan vektor yang dinotifikasikan dan menentukan punca jangkitan serta mengambil tindakan kawalan. 1.1 Kawalan Dan Pencegahan Demam Denggi 1. .4 Pendidikan Kesihatan 1.7 Aktiviti pemusnahan jentik-jentik nyamuk aedes dengan larviciding.1. hubungi pesakit serta jiran dalam lingkungan 200 meter radius dari rumah pesakit akan diberi pendidikan kesihatan dalam perkara mengawal dan mencegah penyakit demam denggi.2 Semua tindakan kawalan kes Demam Denggi akan dijalankan dalam tempoh 24 jam 2. komplek perniagaan dan tempat tumpuan awam.3 Mengadakan pameran kesihatan dan kesedaran awam di sekolah.2 Tindakan Dan Siasatan Aduan Awam 1. 1.

kewangan dan urusan anggota jabatan. Memastikan serta mempertingkatkan tahap kebersihan pasar dan sanitasi peniaga bagi menjamin penjualan makanan yang bersih dan selamat. ix. Memberi perkhidmatan pelanggan secara terus atau melalui telefon berhubung dengan pelesenan dan pengurusan pasarpasar.Menwujudkan kawasan rekreasi yang berkualiti serta lengkap dengan kemudahan-kemudahan sukan dan ridah bagi warga kota.Bahagian Pentadbiran. Mengambil tindakan rampasan ke atas jualan tanpa lesen sekitar 50 meter dalam kawasan pasar. i.1. viii. x. iii. VISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman” di sampai menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. 2. OBJEKTIF 1. Menyediakan cadangan dan kajian pembangunan tanah milik Majlis. Fungsi Utama 1. v. Memproses semua jenis permohonan lesen pasar termasuk peniaga tetap. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA Visi Menilai dan mengurus harta secara bijak. Caruman Bantuan Kadar dan menguruskan proses pengambilan tanah bagi projek-projek Majlis. sambilan. vi. Menjalankan penyewaan dan kutipan penyewaan ke atas gerai-gerai Pasar Besar Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan-aduan awam berkaitan kebersihan pasar. mengetuai. Berusaha mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan.Mewujudkan pembangunan landskap yang mampan bagi kemudahan warga kota selaras dengan aspirasi kerajaan menjadikan Malaysia Negara Taman. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan pasar-pasar awam termasuk tandas awam secara berjadual. Melaporkan segala kerosakan bangunan. iv. Menjalankan segala urusan pentadbiran am pejabat. Bahagian Pengurusan Harta. xi. Mempertingkatkan kualiti kerja ke arah kecemerlangan perkhidmatan. Berusaha mempertingkatkan mutu pengurusan harta-harta Majlis dari segi kutipan sewaan dan penyelenggaraan ke tahap yang memuaskan semua.Menjadikan Ipoh sebagai sebuah Bandaraya Bougainvillea selaras sebagai bunga rasmi Bandaraya Ipoh. Akta Makanan 1983 dan Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Ipoh) 1981. Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (Majlis Perbandaran Ipoh) 1984. Fungsi Utama Merancang. melaksana dan menilai semula semua aktiviti Unit Pengurursan Pasar. vii. mengatur. ii. sementara dan pelesenan pasar swasta. bekalan air/elektrik dan lain-laian kepada Bahagian Kerja dan Bangunan untuk kerjakerja pembaikan. . Misi Melaksanakan pengiraan Cukai Taksiran Yang adil dan berpatutan mengikut jenis-jenis pegangan. 3. Mengurus harta tanah milik. 3. adil dan saksama. 2. Pengawalan dan pengawasan aktiviti peniaga-peniaga di pasar awam dan pasar swasta. Bahagian Teknikal Menilai harta/pegangan bagi maksud Cukai Taksiran. JABATAN LANDSKAP DAN REAKSI MISI Menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah “Bandaraya Dalam Taman‟ di samping menyediakan kemudahan rekreasi dan riadah untuk warga kota. Objektif      Berusaha mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil Cukai Taksiran dan Caruman Bantuan Kadar.

 Melengkapkan anggota Majlis dengan pengetahuan yang mencukupi mengenai teknik-teknik pengurusan moden melalui latihan dan kursus.cekap dan amanah.  Mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin serta berhemah tinggi. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi juga bertindak sebagai pusat dan penyelaras bagi memastikan keputusan dan dasar majlis dilaksanakan dengan cekap dan berkesan melalui pengembelengan tenaga dan daya usaha bersama semua jabatan. rundingan. Akta A 933 pindaan 1995.  Menentukan Majlis Bandaraya Ipoh mempunyai tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan fungsi perkhidmatan dan pembangunan Majlis Bandaraya Ipoh. pembangunan dan penyusunan organisasi / sumber manusia untuk menyumbang ke arah pencapaian kemajuan dan kesejahteraan Bandaraya Ipoh. OBJEKTIF JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI.Ia juga terlibat didalam merancang . 1976 (Akta 172) serta undang-undang yang berkaitan. merumus dan menyelaras segala dasar-dasar dan matlamat Majlis Bandaraya Ipoh. penyelidikan dan pengemaskinian maklumat ke arah memantapkan Jabatan Perancang Bandar khususnya dan Majlis amnya maka 5 bahagian telah diwujudkan iaitu: * Kawalan Pembangunan * Rancangan Pemajuan * Penyelidikan dan Projek Khas * Penguatkuasaan Perancangan * Bahagian Pentadbiran BAHAGIAN PENGUATKUASAAN PERANCANGAN. .  Mewujudkan satu pentadbiran dan pengurusan yang bersih .Bahagian Sumber Manusia terdiri dari Unit Personel.JABATAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN LATAR BELAKANG JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. ekonomi dan sosial untuk mencapai taraf kehidupan wargakota yang lebih berkualiti. VISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan perancangan.  Memastikan urusan perkhidmatan anggota sentiasa di kemas kini. Jabatan Pentadbiran dan Pembangunan Organisasi terdiri daripada Bahagian Pentadbiran. Unit Tatatertib dan Naik Pangkat serta Unit Latihan dan Kompetensi. Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Majlis.63km persegi kepada . Objektif Penguatkuasaan Perancangan  Memastikan pembangunan bandar yang teratur dan mematuhi peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa.  Menyediakan dan menyelaraskan perkhidmatan infrastruktur teknologi maklumat yang sesuai dan mencukupi bagi menyokong operasi-operasi di peringkat pengurusan majlis. perluasan sempadan Majlis dari 387. disamping menentukan perlaksanaan dasar-dasar tersebut dijalankan dengan cekap dan berkesan. JABATAN PERANCANGAN BANDARAYA Misi Dan Visi Merancang pembangunan bandaraya Ipoh dengan mengambil kira faktor fizikal.Ianya bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti di antara jabatan-jabatan dari segi pentadbiran dan perkhidmatan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan . perluasan pemakaian Akta 172. .. Fungsi Berdasarkan kepada keperluan-keperluan Jabatan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mengawal dan merancang arah pembangunan Bandaraya Ipoh. penguatkuasaan.. MISI JABATAN PENTADBIRAN DAN PENBANGUNAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi dan tenaga kerja yang berkualiti dan dinamik sesuai dengan kehendak pelanggan dan warga kota kearah kualiti hidup yang lebih sejahtera. dan Akta A1129 pindaan 2001 serta pertambahan peranan dalam rancanganrancangan pembangunan. serantau dan pendidikan.

berkesan dan ekonomi. Menguruskan tuntutan perbatuan. Menguruskan pembelian. perbelanjaan. pelaburan dan harta modal. akaun/kumpulan wang amanah. kewangan dan penyiasatan dengan sistematik. viii) Mengemaskini daftar inventori. ekonomi dan efektif. cekap dan berkesan . Menguruskan proses perolehan. vi). iv). peraturan dan arahan yang berkaitan.  Menentukan pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang. Audit Kewangan Audit kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan. MISI   Merancang program auditan pengurusan. kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan samada perbelanjaan. polisi dan peraturan yang ditetapkan.  Memastikan wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil. Memastikan program & aktiviti Majlis dilaksanakan secara cekap. ketelusan maklumat boleh dibuat secara bebas.  Memastikan rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini. ii). ii). OBJEKTIF  Menentukan wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. adil dan saksama kepada semua warga organisasi. Audit Penyiasatan & Operasi i). v). hasil. Memaklumkan kepada Juruaudit Bandaraya mengenai mesyuarat-mesyuarat yang perlu dihadiri serta temujanji. Audit Operasi  Audit operasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti Majlis untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat.  Semua sumber organisasi digunakan dengan cekap.PEJABAT AUDIT VISI Ke arah meningkatkan / mewujudkan kompetensi seterusnya mewujudkan pengurusan yang cekap lagi efisien agar sumber dapat digunakan secara optimum. FUNGSI UTAMA Pentadbiran Am i). aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang. tepat. vii). Menguruskan sistem fail. iii).  Hasil pemerhatian audit. Audit Penyiasatan  Apabila mendapat maklumat dan arahan daripada pihak pengurusan. Menguruskan surat-menyurat berkaitan pentadbiran. (DB/SUB/KJ/Mesyuarat-mesyuarat Majlis). Menguruskan rekod cuti.  Aduan awam.

Pengendalian media massa. Menyediakan dan menyemak deraf pelbagai perjanjian dan „legal notice‟ yang diperlukan. pendapat dan pandangan kepada jabatan-jabatan lain dalam Majlis meliputi segala aspek perundangan. 4. Perintah. PEJABAT UNDANG-UNDANG MISI Menjadikan Pejabat Undang-Undang sebagai jabatan contoh dalam melaksana dan menguatkuasaaan perundangan. Menggubal notis. 8. Bertanggungjawab meneliti. OBJEKTIF PEJABAT UNDANG-UNDANG Pejabat ini bertanggungjawab membentangkan undang-undang kecil kepada Majlis disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi dan dikuatkuasakan sepenuhnya.Pengendalian aktiviti “Turun Padang” Datuk Bandar. 2. waran dan perintah-perintah termesti yang berkaitan dengan kerja-kerja penguatkuasaan.Pengendalian lawatan rasmi. Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti kontrak dan surat-surat perjanjian.Pengacaraan majlis rasmi. Bertanggungjawab menyediakan. tindakan-tindakan sivil bersama peguam panel Majlis. FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN        Bahagian Undang-Undang Memberi nasihat dan perkhidmatan perundangan tepat kepada Jabatan yang memerlukan agar segala tindakan yang diambil tidak “ultra vires” dengan sebarang undang-undang yang sedia ada. FUNGSI-FUNGSI 1.Pelarasan kutipan derma.Pengendalian aduan awam.Pekeliling serta Kaedah sama ada baru atau pindaan. Mengurus fail-fail saman. 3. 3.Menjalankan aktiviti ke arah peningkatan imej Majlis. menjalankan sebutan dan pendakwaan bagi kes Majlis.Urusan penyebaran maklumat / penerangan awam bagi pihak Majlis. 5. Menguruskan hal tuntutan pembelaan. mengulangkaji dan menterjemah semua undang-undang dan perintah yabg dipakai dan dikuatkuasakan oleh Majlis dan menderaf undang-undang kecil / perintah-perintah baru serta pindaan-pindaannya.PEJABAT PERHUBUNGAN AWAM VISI “Ke arah warga kota kelas pertama“ MISI “Melahirkan warga kota yang berpengetahuan“ OBJEKTIF “Menjaga dan Meningkatkan Imej baik Majlis Bandaraya Ipoh” CARTA ORGANISASI PERANAN / FUNGSI 1. 10.Penerbitan bahan tayangan korporat Majlis.Penerbitan bahan cetak rasmi Majlis. 9. 4. meminda. 7. Memberi nasihat. menggubal dan menyemak deraf Undang-Undang Kecil. . 6. VISI Meningkatkan kesedaran tentang pematuhan undang-undang di kalangan wargakota Ipoh. 5. Peningkatan Pemahaman dan Perlaksanaan Perundangan Negara Secara Menyeluruh. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis dan bersama-sama agensi bertanggunjawab menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan. polisi dan peraturan sediada untuk menfaat Majlis dan warga kota. kertas pengaduan serta pertuduhan untuk pendaftaran kes pendakwaan ke Mahkamah. Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di dalam kawasan Majlis dan membuat tuntutan hutang (civil claim) terthadap mana-mana orang yang mempunyai hutang / tunggakan dengan Majlis Bandaraya Ipoh. 2. Menggubal.

 Menyediakan senarai inventori barang-barang yang disita sebelum disimpan didalam setor. Menyediakan dan membantu pegawai penyiasat dalam menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes yang diperlukan untuk pendakwaan. tukar visual dan sebagainya  Menjalankan pemeriksaan ke atas papan iklan yang telah atau belum dilesenkan oleh pihak Majlis samada yang baru atau lama dalam berbagai keadaan  Memproses dan memberi ulasan ke atas permohonan yang dirujuk oleh lain-lain agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah BAHAGIAN PENGUATKUASAAN VISI  MISI Memberi kesedaran tentang mematuhi peraturan-peraturan. Penggunaan Teknologi bagi meningkatkan produktiviti pelesenan dan keberkesanan penguatkuasaan. PERANAN UNIT / FUNGSI  Mengadakan operasi mengubah halangan-halangan. sewa tapak letak kren dan sewa tapak khemah. Membantu Jabatan-jabatan lain dalam Majlis untuk tindakan sitaan kedai atau premis sewaan yang gagal membayar tunggakan sewa.  Bagi mencapai matlamat ini. Parit & Bangunan 1976 (Akta 133). Memastikan aktiviti-aktiviti yang memudaratkan dan masalah kacauganggu dikawal melalui proses pelesenan. OBJEKTIF  Bahagian ini bertanggungjawab menjaga kepentingan orang awam disamping menguatkuasakan dan menentukan segala aspek perundangan yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Ipoh dipatuhi serta dikuatkuasakan sepenuhnya. Peningkatan pemahaman dan perlaksanaan Perundangan Negara. OBJEKTIF MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK BANDARAYA DIPERTINGKATKAN BAGI MENCAPAI TAHAP BANDARAYA DINAMIK DENGAN SEJAHTERA DENGAN CARA:Memberi prerkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan untuk permohonan lesen premis perniagaan dan pengiklanan serta kelulusan permit-permit barangan kawalan dan permit pertunjukan hiburan. membuka dan merekod semua jenis permohonan lesen trade dan perindustrian  Memproses semua jenis permohonan lesen papan iklan baru.  Memproses borang permohonan permit khemah/kren dan permohonan lesen anjing di dalam kawasan Majlis. bahagian ini memainkan peranan memberi khidmat penguatkuasaan secara berkesan.  Membuat tugas rondaan memeriksa permit kain sepanduk/banting serta menurunkan sekiranya dipasang tanpa lesen/tamat tempoh. Memastikan Bandaraya Ipoh bebas dari halangan kacau/ganggu melalui ketegasan penguatkuasaan undang-undang dan. . MISI MENGGALAKKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MEMBANGUNKAN KAWASAN MAJLIS SERTA MEMASTIKAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG OLEH SEMUA WARGA BANDARAYA IPOH. Undang-Undang di kalangan warga kota.  Membuat tugas rondaan pengawalan lembu/kerbau/kambingyang berkeliaran di kawasan Majlis dan menangkap haiwan merayau sekiranya perlu.  Memberi ceramah dan penerangan kepada warga kota tentang Undang-Undang yang digunapakai oleh Penguatkuasa MBI.  Menerima kutipan/bayaran untuk lesen anjing. polisi dan peraturan sediada. Kain sepanduk/banting yang tidak mempunyai permit perlu dikompaun dan akan disita hendaklah dilupuskan setiap 6 bulan sekali.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Undang-Undang Kerajaan Tempatan dan akta di kawasan Majlis bandaraya Ipoh. BAHAGIAN PELESENAN Fungsi :  Menerima. Memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menghargai undang-undang dan peraturan yang digunapakai oleh Majlis melalui khidmat nasihat yang diberikan.  Menjalankan dan melaksanakan semua tuga-tugas di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing(MPI) 1987.  Menjalankan tugas luar yang telah diperuntukkan kuasa dibawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Jalan. premis bukan makanan dan lesen premis makanan. rumah-rumah haram dan merampas barangbarang penjaja-penjaja yang menjaja di tempat yang dilarang.      Mengeluarkan notis amaran kepada sesiapa yang gagal membayar kompaun yang ditetapkan pada masa yang ditetapkan. BAHAGIAN PELESENAN VISI MEMASTIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG MEMUDARATKAN DAN MENJADI KACAUGANGGU DIKAWAL MELALUI PROSES PELESENAN SERTA MEMASTIKAN WARGA IPOH MEMATUHI UNDANG-UNDANG MELALUI TINDAKAN PENGUATKUASAAN. Membantu Jabatan Penilaian dalam menjalankan sitaan terhadap penyewa yang tertunggak bayaran sewaan.  Untuk menyediakan satu suasana hidup yang selamat dan sejahtera serta berdaya maju didalam melaksanakan dan menguatkuasakan perundangan.  Menerima barang-barang sitaan di bawah peruntukkan Undang-Undang. Membantu Jabatan Penilaian untuk tindakan penguatkuasaan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner Of Building). Selain itu berperanan mengawal dan melesenkan pengiklanan. meroboh gerai-gerai. tukar alamat.

Operasi mengalih khemah yang menyebabkan halangan Operasi mengalih papan iklan Operasi pemeriksaan lesen anjing . bengkel. Stadium Perak. rumah-rumah pangsa. perpustakaan. Mendaftarkan kes-kes mahkamah dan melaksanakan waran tangkap terhadap orang yang gagal hadir ke mahkamah. Stadium IndraMulia.    Menguatkuasakan Undang-Undang Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Bermeter) 1986 dan Perintah Lalulintas Jalan (Tempat Meletak Kereta Memakai Atendan). Stadium Azlan Shah. Mengawal keselamatan harta benda Majlis iaitu pejabat-pejabat. OPERASI PENGUATKUASA Operasi intipan pembuangan sampah haram 2 wanita ini telah berjaya di tahan dan di kompaun. pusat-pusat penjaja dan zon perdagangan bebas (FTZ) di Jelapang dan di Klebang. Memastikan semua kompaun yang dikeluarkan diambil tindakan seperti mengeluarkan notis peringatan bagi kompaun baru yang belum dijelaskan dendanya dan proses tindakan mahkamah bagi notis peringatan yang belum dijelaskan.

Operasi pemeriksaan pengorekan tanpa permit MBI Operasi sitaan motorsikal yang menghalang laluan awam dan petak letak kereta. 2000  Dikenali dengan nama Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah (JBMR)  Aktiviti o Mesyuarat 4 kali setahun o Bertukar-tukar pandangan dan maklumat o Operasi bersama o Program secara usahasama .-1 MOU MBI BERSAMA SPRM  Diadakan pada 23 Ogos.

. Pasukan ini telah mengikuti beberapa kursus berkaitan undang –undang islam negeri perak. Seramai 10 orang pegawai daripada bahagian penguatkuasa telah dipilih untuk menyertai pasukan ini. Bagi memantapkan pengetahuan undang-undang berkaitan .MOU MBI BERSAMA JAIP Diadakan pada 30 Oktober. 2008  Jawatankuasa Bersama MBI-JAIP  Aktiviti  Mesyuarat 4 kali setahun  Bertukar-tukar pandangan dan maklumat  Operasi Bersama  Program secara usahasama Mbi dengan kerjasama jabatan agama islam negeri perak telah menubuhkan pasukan penecegah maksiat bagi membendung kegiatan tidak bermoral dalam kawasan majlis terutamanya di tempat-tempat awam.

Datuk Bandar Fukuoka. Dato‟ Haji Umar bin Haji Abu. Lawatan-lawatan rasmi dan sebagainya.  Pada 21 Mac 1989. Keiichi Kuwahara. Jepun.  Pada 2009 yang lalu. En.  Berikutan dengan itu. Pertukaran Belia Ipoh – Fukuoka. sukan. Hirotaro Yamasaki. Datuk Bandar Ipoh yang pertama bersama En. Kedua-dua Bandar Raya telah berbincang dan bersetuju untuk mengadakan sambutan Ulang Tahun ke 20 Bandar Raya Berkembar.A. Jepun juga mengadakan persembahan di pameran tersebut. lawatan dan sebagainya. beberapa program telah dijalankan dan dilaksanakan sehingga kini seperti Konvensyen KanakKanak Asia Pasifik (APCC).PROGRAM BANDAR RAYA BERKEMBAR IPOH – FUKUOKA. Majlis Bandaraya Ipoh. Jepun ke Bandar Raya Ipoh pada 1 Oktober 2009 – 3 Oktober 2009 dan Pameran Sains. Dewan Azlan Shah. Jepun dengan mengadakan beberapa program seperti kebudayaan. Jepun sendiri. perdagangan. pendidikan dan sebagainya.  Program Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka dan Program Konvensyen Kanak-Kanak Asia Pasifik merupakan program tahunan yang akan diadakan setiap tahun.B Dato‟ Seri Haji Ramli bin Ngah Talib dan Pengerusi Bandar Raya Fukuoka. Beberapa program telah diatur oleh pihak Majlis Bandaraya Ipoh terutama Lawatan Rasmi Delegasi Datuk Bandar Fukuoka. Majlis tersebut telah berlangsung di Tingkat 10. Kedua-dua program ini merupakan program kerjasama diantara Majlis Bandaraya Ipoh dengan Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan pihak Bandar Raya Fukuoka. sains dan teknologi. Jepun telah menandatangani satu surat perjanjian Program Bandar Raya Berkembar Ipoh – Fukuoka. sukan. Pertukaran Pelajar Ipoh – Fukuoka. genaplah 20 tahun hubungan baik diantara Bandar Raya Ipoh dengan Bandar Raya Fukuoka. JEPUN  Sejak tahun 1988 lagi Majlis Bandaraya Ipoh telah menjalinkan hubungan baik dengan Bandaraya Fukuoka. Majlis tersebut telah disaksikan oleh Menteri Besar Perak ketika itu. Pameran tersebut mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari pelajar-pelajar sekolah di sekitar Bandar Raya Ipoh dan juga penduduk di Bandar Raya Ipoh . Y. Ipoh  Pertunjukan Robotik yang dibawa khas dari Bandar Raya Fukuoka. Y. Bhg. kebudayaan. Program Kerjasama JICA.  Tujuan mengadakan hubungan kerjasama ini adalah untuk memperkukuhkan dan memajukan perkongsian serta kerjasama diantara dua Bandar Raya bagi mempromosikan kesefahaman diantara rakyat Malaysia dan Jepun. Teknologi & Aerospace bertempat di Stadium Indera Mulia. Hubungan ini menjalankan kerjasama dalam bidang ekonomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful