http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

tentulah. bagai. lamakelamaan. Tempat 7. sebenarnya. semasa. bertentangan dengan. sewajarnya. bersebelahan dengan. sama juga dengan. lambat-laun.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. Pertentangan 11. kemudian daripada itu. yakni. Rumusan 6.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . seperti. ketika. kesimpulannya. jadi. . Urutan 3. bak kata. sememangnya. rumusannya. seperti juga. Penyataan semula 4. pada mulanya. walau bagaimanapun. seperti yang diterangkan. tetapi. iaitu. contohnya. Adiknya suka baju putih. sungguhpun. kemudian. fasal. ibarat. Penanda penggantian. sesuai dengan. sebaliknya. . Sebab dan kesan 9. oleh itu.seterusnya. 5. serupa dengan. sebagai kesimpulan. umpama. apabila. bertentangan dengan. dengan kata lain. pastilah. . Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . selepas itu. Pengesahan 4. laksana. kemudian. akhirnya. sebab itu. 5. sebagai. macam. namun begitu. Penanda elipsis. di samping. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. 2. akhir kata. Adiknya mempunyai bakat yang sama. sesungguhnya. lantaran. akhirnya. Contoh pertama.Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. kedua. dengan itu.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . Bandingan 10. seterusnya. Waktu 8. justeru itu. selepas.

baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal. adiknya suka mee goreng 4.penggunaan kata hubung . Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu. Ini rumah kami.penggunaan leksikal 1. Saya juga mahu satu. Penggunaan penggantian . Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana . Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2. Rupa-rupanya keinginan kami sama. Dia mempunyai seorang rakan karib.perengganatau idea di dalam sesbuah wacana.peniadaan atau peleburan . Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . 3.Sunday. Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa. June 29. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin. 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat.hubungan dari segi penggunaan kata ganti .penggunaan penggantian (subsitusi) . iaitu Ahmad.Hasan memesan teh tarik. Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah.

kaki judi Homograf – daki Homofon .perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana . Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain.Orang tua dan muda. lori. kamu mesti membayar yuran penyertaan. Seterusnya. . Hubunganbersifat tempoh masa . Kedua. kamu mesti memanaskan badan.Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri.Pertalian atau perhubungandi antara ayat. kaki kayu. sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan.Ali memang menyintai gadis itu. Wanita itu sangat cantik. Kekasihnya itu sangat baik. kaki langit. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera. bas Polism: kaki –kaki botol. lelaki dan perempuan. 3. Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. 2. kereta. Hubunganbersifat penambahan .perenggan atau idea dalam wacana . Hubunganbersifat sinonim .• • • Dia bukan belajar.

Hubungan penekanan .Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9.Oleh kerana dia memandu laju . Hubungan syarat dan hasil .Shamsiah pandai. Hubungan parafrasa . Hubungan sebab dan akibat . Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah.Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7. Hubungan bersifat pengulangan .Semua orang menangis. 5.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya. tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) .Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya. Hubungan sebab dan kesan . apatah lagi abangnya (perbandingan) 6.Dia bukanlah seorang yang rajin. Hubungan bersifat ikatan . Hubungan sebab dan hasil .Jika kamu bekerja rajin . orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. Dia pemalas 13.Dia rajin belajar. kecuali Abu (perbezaan) .4. Hubungan bersifat pasangan .Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8. dia kemalangan 11. kamu akan dinaikkan pangkat 10. Hubungan suasana dan perlakuan . 15. Malah. Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah.

Ahmad memangduda.Awak buat apa? (inisiatif) .OK. Dia belajar dalam keadaan yang selesa.Siapakah nama kamu? (penyoalan) . Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya.Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19.. saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) . Hubungan semantik interktif / lisan . Itu semua palsu (penafian) .Belajar Irespon) . 17. Hubungan pemberian contoh . tomato. Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran .Baguslah (susulan) 18.Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20. baiklah (persetujuan) .Sila pergi ke sana (arahan) .Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam.Ali belajar di dalam bilik itu. Hubungan kebenaran dan kesahan . dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments .

cerpen. pertuturan. buku. ceraian. novel. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. perenggan. 6. khutbah 2. Dengan kata lain. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . ensiklopedia. atau percakapan -Hubungan secara umum. disertasi formal. cerita.Saturday. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. dan sebagainya). sejumlah ayat. June 28. siri buku (cerita) dan sebagainya. 2008 Definisi wacana 1. buku. percakapan. ceramah. 5. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . bab.Ucapan. paragraf. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. dialog. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. 4. Secara ringkas. KAMUS WEBSTER. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. kuliah. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. STUBBS. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan.

Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. penggunaan dialek dll 9. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5. mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. Berkesinambungan 6. iaitu 1. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2. Mengatasi ayat / klausa 4. Satuan bahasa 2.penting wacana . rasmi atau tidak rasmi. penulis dengan pembaca 7. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. ayat. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya .penggunaan ayat 4. Rasa kohesi (kesepaduan) 7.

Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. Dia kaya c. Kakaknya lebih cantik lagi. berlesung pipit dan hidung mancung. gramatikal dan fonologi 1. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . Kerajinan menjamin kejayaan. Sebenarnya M.JENIS-JENIS WACANA: 1. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Rambut ikal mayang. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. e. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . jadi saya hendak tidur. h. leksikal. g. . Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. Nasir yang menciptanya f. Saya letih. Dia mahu memikat Aminah d. Berdasarkan bentuk : wacana prosa. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Dia bodoh b. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar.

dilihat daripada segi hentian suara. Hubungan dari segi tatabahasa. dan. kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. Pemudi tiang negara b.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a.dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . Malaysia (ayat penyata) b. bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. pada sudut yang lain. d. Hiponim: Dia menanam pokok melur.2. Hubungan dari aspek fonologi: . . sebaliknya dll ii. berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya. dengan dll . Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki. Hubungan dari segi leksikal . Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . nada suara. Malaysia negara yang aman a. intonasi suara . antonim : Pemuda harapan bangsa. contohnya seperti ayat di bawah: 1. 4. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. Negara yang aman. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. sinonim : Ali seorang yang rajin. selain itu. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. kerana. cempaka. oleh itu. . tetapi. i.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a.

com/ Definisi Wacana. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. itu. kita. kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. Kesatuan fikitan yang utuh. dia. ini. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. ketika itu dll b. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana.blogspot. berikutnya.ii. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. mereka. . selepas. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. ASMAH HAJI OMAR. kami. Dalam hierarki bahasa. sama ada benda atau manusia i. ucapan. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju. siri ensiklopedia dan sebagainya). pertuturan. manakala Hasan menendang dengan perlahan. iaitu hadir selepas tingkat ayat. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. KAMUS DEWAN. buku. siapa dll c. paragraf. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. kata ganti nama : saya.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. kemudian. pada masa. percakapan.

ChooSay Tee. Bhd. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Raminah Hj. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Rahim Syam (1985). bab buku. lalu. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. satu perenggan. Arah pendidikan Sdn. lebih-lebih lagi. sejumlah ayat. Teks Pra-U STPM. di samping itu. Penerbit Fajar Bakti Sdn. tambahan pula. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. Dalam bahasa Melayu. Penghubung Tentangan Contoh : . dialog.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. bab. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. dialog.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Kamus Dewan Edisi Keempat. RUJUKAN Goay Teck Chong. sejumlah ayat. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. Bhd. iaitu boleh terdiri daripada ayat. selain itu. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. lagipun. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. buku. malahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sharifah Nor Syed Abd Rahman. cerita. …(2007). wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. Pearson Malaysia Sdn. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. Bhd. Nornajmah Najmuddin. Zainuddin Ahmad (2007). satu bab. selanjutnya. ceraian. http://rujuknota. juga. sebuah buku atau satu siri buku. Sabran.blogspot. cerita. ceraian.html PENANDA WACANA Dalam penulisan. Penghubung Tambahan Contoh : dan. Dengan perkataan lain. Rosdah Omar (2007).

Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. Walau bagaimanapun. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. contohnya. akhirnya. namun begitu. terutamanya. oleh hal demikian. sekarang. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. tegasnya. walau bagaimanapun. seterusnya. sebenarnya. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. dengan itu. Oleh sebab itu. ringkasnya. pada ketika itu. pada masa sekarang ini. sebaliknya. dia memohon tempat di university tempatan. umpamanya. komponen yang penting bagi wacana. Retorik menjadi . Latif. sebagai akibatnya.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana.com/2009/03/penanda-wacana_07. maka. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. namun demikian. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. namun.blogspot. kesimpulannya. berikutnya. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. Sintaksis . iaitu. selepas itu. Penanda Contoh Contoh : misalnya. pada masa itu. ringkasnya.tetapi. maka itu. demikian juga. selanjutnya. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. yakni. oleh sebab. Oleh itu. khususnya. http://gcbm29td. dengan yang demikian. kini. pada keseluruhannya. jadi. oleh itu. kemudian. jika tidak.

garis tebal) . lagi. Ia melebihi tingkat ayat. 3 Tingkat-tingkat fonem.isi. kata. ucapan. selanjutnya. penutup d. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . frasa. pertuturan. aartikel. kesatuan fikiran yang utuh. . juga dikenali sebagai penanda wacana. novel. logik. munasabah. Tambahan dan. tambahan lagi. binaan serta konstruksinya. khutbah) atau tulisan (seperti surat. pendahuluan b. deskriptif (pengambaran). keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. dan ayat merupakan . peta dan statistik. morfem. 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. peringkat bentuk. miring. tubuh . c. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). cetakan tebal. penghujahan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. menarik. tambahan pula. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. berkesan. . klausa. cerpen). . Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. Fungsi Contoh 1. percakapan' ii. eksposisi (pendedahan) atau . . 9 Wacana mempunyai penanda. serta.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. graf. jadual.

selepas itu. di samping. cerpen): Ayat contoh: Kita . Waktu 8. macam. sesungguhnya. bersebelahan dengan. ketika. contohnya. seperti. ibarat. bertentangan dengan. kemudian. 5. Sebab dan kesan 9. sebagai. akhirnya. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. seterusnya. umpama. ucapan. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. sebaliknya.com. dengan kata lain. kemudian daripada itu. bagai. sememangnya. khutbah) atau tulisan (seperti surat. 2. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sama juga dengan. pastilah. kesatuan fikiran yang utuh. sewajarnya. kemudian. Bandingan 10. serupa dengan. artikel. kedua. pada mulanya. bertentangan dengan. sesuatu yang menandakan: wacana 1. sebenarnya. oleh itu. dengan itu. walau bagaimanapun. Penyataan semula 4. fasal. tetapi. percakapan. sebab itu. iaitu. sebagai kesimpulan. sungguhpun. justeru itu. laksana. akhirnya. pertuturan. bak kata. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. semasa.my/stpm/wacana. seperti yang diterangkan. lambat-laun. Urutan 3. namun begitu. Pertentangan 11. lamakelamaan. Tempat 7. apabila. seperti juga. Contoh pertama. akhir kata. lantaran. jadi. tentulah. yakni. kesimpulannya. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www.tutor. novel. selepas. rumusannya. 2. Rumusan 6. sesuai dengan.seterusnya.

Hal ini disebabkan oleh 6. 6. Sementara itu. Sejak sedekad yang lalu. 3. Hal ini berpunca daripada . -dasawarsa -masa sepuluh tahun. 4. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. Begitu juga dengan 10.Sejak dahulu lagi. 10. Hal ini berlaku kerana 4. 2. Hal ini dikatakan demikian kerana 3. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. 8. Dasawarsa ini. Dalam pada itu. 11. Dalam meniti arus kemodenan ini. 2.) 9. Di samping itu. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. pada ketika ini. Sejak belakangan ini. 5. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. 12. 4. Saya berpendapat demikian kerana 2. Belakangan ini. 8. 13. Hal ini wujud akibat daripada 7.Sejak zaman-berzaman 14. Pada era globalisasi ini. Baru-baru ini. 9.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Kini. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. 3. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini.Umum mengetahui bahawa.Sejak akhir-akhir ini. Seterusnya.Pada tahun-tahun belakangan ini. Lain daripada itu 7. 15. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. 7. 6. perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. Ahkir sekali. Dalam pada itu. (Kebelakangan ini ……. Antara. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. Hal ini terjadi kerana 5. Pada masa ini. 5. Selain itu. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa.

persamaan sebagai umpama (misal). menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. Kesannya. 8. 8. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. 2. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). 2. akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. misalan. Oleh hal yang demikian. 5. 7. 10. vi)Penanda menutup isi 1. 6. kesudahan. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. 2. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. 5. bertamsil menggunakan tamsil (contoh). kesimpulan. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. Contohnya. 4. Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. Misalnya. 3.9. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. 6. Tamsilnya. . tamsil 1. Jelaslah bahawa Justifikasinya. 4. 2. Maka. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. 9. Natijahnya. Sebagai contoh.. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. Seperti yang kita sedia maklum. 3. contoh: satu tamsil lagi. Oleh sebab itu. 7.

tuntas 1. Akibatnya. 6. Konklusinya. . 5. 8. 3. 4. 10. 11. 7. menghabiskan. Intihanya.3. 2.…………. habis (air mata). vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. Dengan keadaan sedemikian. Secara tuntas. Sebagai penutup wacana. 7. 9. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. 2. 2. dll). Kesimpulannya. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. (Huraian 2) 1. 6. kesimpulan. penutup. Akhirnya. Dengan itu. singkat dan tegas. 6. penghabisan. 5. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. 4. ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. menyeluruh. intiha -Ar akhir. 2. menuntaskan 1. 3. penyelesaian yg ~. 5. Sebagai penghias bicara akhir. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. Tuntasnya. meliputi (hampir segala-galanya). mencurahkan semua (habis-habisan). 4. selesai. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). Dengan berbuat demikian. sifat) tuntas. 8. kenyataan. Kesudahannya. 3. ketuntasanperihal (keadaan. 7.

Meskipun. 3. 8. 4. total 1. 7. ___bak kata cendekiawan. Di sebalik itu. ___bak kata mutiara. Dari sudut lain. Namun demikian. ___persis kata peribahasa Melayu. 15. Dalam pada itu. semuanya. ditotal bp dijumlahkan. Kontradiksinya. 10. Hal ini sama dengan peribahasa 16. sama benar. 3. Secara total. ___persis kata mutiara. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. 5. 11. Secara keseluruhan. yakni 17. ___bak /seperti kata peribahasa. slogan dan kata-kata hikmat 1. seperti: ~ kata orang tua-tua. Fenomena ini dikatakan . ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. ___bak pepatah. 8. Daripada perspektif yang berbeza. ___persis peribahasa. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. 11. Walau bagaimanapun. dicampurkan (semuanya). 2. ___persis kata orang tua-tua. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. ___bak kata pepatah Melayu. 4. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). tak ada gading yg tak retak. 13. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. bp jumlah. 10. 2.. 9. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. ___bak kata peribahasa Melayu. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. 14. 2. bak I -sebagai. ___bak peribahasa. ketepatan. Dengan kata lain. persis 1. Sebelum mengakhiri wacana ini. Jika dilihat dari sudut lain. 6. 12.8. tepat (bkn waktu)./ pujangga 9. 10. 2. ~ jeneral Id jumlah semuanya. Akhir kata. 6.kena benar. seluruhnya. Namun begitu. tetapi sempurna dr segi ~nya. ___persis kata peribahasa. wajah Amelia ~ wajah emaknya. 7. 9. 11. ___persis kata cendekiawan. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. kepersisan perihal (keadaan) persis.

Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya.18. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45.wordpress. 20. 19. Bhd .com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful