http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

seterusnya. Urutan 3. lamakelamaan. selepas itu. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. walau bagaimanapun. . 5. dengan itu. Penanda penggantian. rumusannya. sungguhpun. Contoh pertama. akhirnya.seterusnya. 5. seperti yang diterangkan. iaitu. Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . ketika. kemudian. contohnya. lambat-laun. Penyataan semula 4. Bandingan 10. kedua. Waktu 8. sewajarnya. umpama. pada mulanya. di samping. Sebab dan kesan 9.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat .Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. sesuai dengan. serupa dengan. bertentangan dengan. tetapi. Rumusan 6. akhirnya. Tempat 7. lantaran. pastilah.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. sebab itu. Penanda elipsis. bagai. namun begitu. fasal. oleh itu. seperti juga. . sebagai. apabila.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . semasa. sebagai kesimpulan. sebenarnya. sama juga dengan. Adiknya mempunyai bakat yang sama. kemudian. justeru itu. bak kata. dengan kata lain. selepas. kesimpulannya. Pengesahan 4. ibarat. tentulah. Adiknya suka baju putih. yakni. sememangnya. sebaliknya. bertentangan dengan. jadi. sesungguhnya. laksana. .Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. bersebelahan dengan. kemudian daripada itu. seperti. macam. Pertentangan 11. 2. akhir kata.

peniadaan atau peleburan .penggunaan kata hubung . iaitu Ahmad. Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa. Penggunaan penggantian . adiknya suka mee goreng 4. baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal. Dia mempunyai seorang rakan karib. June 29.Sunday. Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana . Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu.penggunaan penggantian (subsitusi) .perengganatau idea di dalam sesbuah wacana. Saya juga mahu satu. Ini rumah kami. Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. Rupa-rupanya keinginan kami sama. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin.Hasan memesan teh tarik. 3. Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah.penggunaan leksikal 1.hubungan dari segi penggunaan kata ganti . Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2.

• • • Dia bukan belajar. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. kaki judi Homograf – daki Homofon . sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. 3. lori. Wanita itu sangat cantik.Orang tua dan muda. kaki kayu.Ali memang menyintai gadis itu.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. 2. Kedua. kamu mesti memanaskan badan. . Kekasihnya itu sangat baik. Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana . Hubunganbersifat penambahan .perenggan atau idea dalam wacana . kamu mesti membayar yuran penyertaan.Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri. Seterusnya. bas Polism: kaki –kaki botol. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan. Hubunganbersifat sinonim . kaki langit. Hubunganbersifat tempoh masa . Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain. lelaki dan perempuan. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera. kereta.Pertalian atau perhubungandi antara ayat.

Hubungan bersifat pasangan . Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah. Hubungan suasana dan perlakuan .Jika kamu bekerja rajin .Shamsiah pandai. orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya. Dia pemalas 13.Semua orang menangis.Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7. apatah lagi abangnya (perbandingan) 6. Malah. kamu akan dinaikkan pangkat 10. Hubungan bersifat pengulangan . 15. Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah. tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) . Hubungan penekanan . Hubungan syarat dan hasil .Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9. Hubungan sebab dan akibat . dia kemalangan 11.Dia bukanlah seorang yang rajin. 5.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya.Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. Hubungan sebab dan kesan . Hubungan sebab dan hasil . Hubungan bersifat ikatan .4. Hubungan parafrasa . kecuali Abu (perbezaan) .Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8.Dia rajin belajar.Oleh kerana dia memandu laju .

Awak buat apa? (inisiatif) .. baiklah (persetujuan) .Sila pergi ke sana (arahan) .Ahmad memangduda. Hubungan pemberian contoh . saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) . Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya. 17. Itu semua palsu (penafian) . tomato.Baguslah (susulan) 18. Hubungan kebenaran dan kesahan .Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19.Ali belajar di dalam bilik itu.Siapakah nama kamu? (penyoalan) .Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20. dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments . Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran . Dia belajar dalam keadaan yang selesa. Hubungan semantik interktif / lisan .Belajar Irespon) .Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.OK.Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam.

HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. ceraian. novel. buku. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. 4. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. cerpen. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . 6. KAMUS WEBSTER. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . atau percakapan -Hubungan secara umum. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. Dengan kata lain. khutbah 2. perenggan. 5. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. STUBBS. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. ceramah. pertuturan. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. buku. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. paragraf. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. Secara ringkas. kuliah.Ucapan. dan sebagainya). ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ensiklopedia. sejumlah ayat. bab. cerita. disertasi formal. 2008 Definisi wacana 1. siri buku (cerita) dan sebagainya. dialog. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. percakapan. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran.Saturday. June 28.

Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5. penulis dengan pembaca 7. iaitu 1. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. Mengatasi ayat / klausa 4. Satuan bahasa 2. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. ayat.penggunaan ayat 4. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. rasmi atau tidak rasmi.penting wacana . Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya . mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. penggunaan dialek dll 9. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. Berkesinambungan 6. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat.

Nasir yang menciptanya f. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. Dia kaya c. Berdasarkan bentuk : wacana prosa.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . e. Saya letih. hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . jadi saya hendak tidur. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Dia bodoh b. berlesung pipit dan hidung mancung. . hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. Sebenarnya M. Dia mahu memikat Aminah d. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. Kerajinan menjamin kejayaan. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar. Rambut ikal mayang. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. h. g. gramatikal dan fonologi 1. Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. leksikal. Kakaknya lebih cantik lagi.JENIS-JENIS WACANA: 1.

cempaka. antonim : Pemuda harapan bangsa. selain itu. Pemudi tiang negara b.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. . dengan dll . Hubungan dari aspek fonologi: . dan. intonasi suara . Negara yang aman.dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . Hiponim: Dia menanam pokok melur. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki. 4. pada sudut yang lain. Malaysia (ayat penyata) b. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. d. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . contohnya seperti ayat di bawah: 1. kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. kerana. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a. tetapi. oleh itu. Malaysia negara yang aman a.dilihat daripada segi hentian suara. berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya. Hubungan dari segi tatabahasa. nada suara. sebaliknya dll ii. i. bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. sinonim : Ali seorang yang rajin. Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. .2. Hubungan dari segi leksikal .

kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. . pada masa. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. berikutnya.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. paragraf. siapa dll c. kemudian. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. Kesatuan fikitan yang utuh. percakapan. buku. iaitu hadir selepas tingkat ayat. ASMAH HAJI OMAR. mereka. kita. itu. sama ada benda atau manusia i.ii. selepas.com/ Definisi Wacana. dia. ketika itu dll b.blogspot. kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. Dalam hierarki bahasa. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. ini. kami. kata ganti nama : saya. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju. siri ensiklopedia dan sebagainya). manakala Hasan menendang dengan perlahan. KAMUS DEWAN. ucapan. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. pertuturan.

ChooSay Tee. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. bab. dialog. …(2007). Teks Pra-U STPM. iaitu boleh terdiri daripada ayat. ceraian. ceraian. satu bab. Sharifah Nor Syed Abd Rahman.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. buku. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Kamus Dewan Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka. cerita. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Penerbit Fajar Bakti Sdn. lalu. Raminah Hj. juga. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. cerita. sejumlah ayat. sejumlah ayat. Bhd. RUJUKAN Goay Teck Chong. Penghubung Tentangan Contoh : . selanjutnya. Bhd. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. satu perenggan. Rosdah Omar (2007). di samping itu. Zainuddin Ahmad (2007). lagipun. http://rujuknota. Pearson Malaysia Sdn. tambahan pula. selain itu. dialog. Penghubung Tambahan Contoh : dan. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Bhd. Nornajmah Najmuddin. Arah pendidikan Sdn.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. bab buku. Dengan perkataan lain. Rahim Syam (1985). Dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap.blogspot. sebuah buku atau satu siri buku. lebih-lebih lagi.html PENANDA WACANA Dalam penulisan. Sabran. malahan.

com/2009/03/penanda-wacana_07. dengan yang demikian. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. oleh hal demikian. seterusnya.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. maka. selanjutnya. kini. maka itu. dengan itu. Penanda Contoh Contoh : misalnya. pada masa sekarang ini. ringkasnya. umpamanya. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. iaitu. demikian juga. yakni. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya.tetapi. selepas itu. komponen yang penting bagi wacana. akhirnya. sekarang. kesimpulannya. http://gcbm29td. namun demikian. namun. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. khususnya.blogspot. namun begitu. oleh sebab. walau bagaimanapun. pada keseluruhannya. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. kemudian. pada ketika itu. Sintaksis . Latif. oleh itu. sebaliknya. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. Oleh sebab itu. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. sebagai akibatnya. sebenarnya. ringkasnya. jika tidak. dia memohon tempat di university tempatan. berikutnya. contohnya. jadi. terutamanya. Oleh itu. tegasnya. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Retorik menjadi . Walau bagaimanapun. pada masa itu.

jadual. usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. . keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. serta. klausa. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Tambahan dan. aartikel. peta dan statistik. dan ayat merupakan . tambahan lagi. frasa. tubuh . manakala wacana merupakan peringkat fungsi. . binaan serta konstruksinya.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa.isi. cetakan tebal. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. novel. cerpen). c. penghujahan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. . eksposisi (pendedahan) atau . lagi. menarik. morfem. 9 Wacana mempunyai penanda. Ia melebihi tingkat ayat. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. juga dikenali sebagai penanda wacana. tambahan pula. garis tebal) . 3 Tingkat-tingkat fonem. ucapan. munasabah. miring. selanjutnya. kesatuan fikiran yang utuh. pendahuluan b. penutup d. pertuturan. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . deskriptif (pengambaran). berkesan. peringkat bentuk. graf. Fungsi Contoh 1. khutbah) atau tulisan (seperti surat. . percakapan' ii. kata. logik.

namun begitu.seterusnya. justeru itu. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. contohnya. ucapan. pertuturan. rumusannya. sesuatu yang menandakan: wacana 1. akhir kata. semasa. yakni. kemudian. bak kata. selepas. apabila. cerpen): Ayat contoh: Kita . sebaliknya. lambat-laun. di samping. dengan itu. fasal. Urutan 3. umpama. sesungguhnya. pada mulanya. lamakelamaan. 2. novel. sama juga dengan. khutbah) atau tulisan (seperti surat.tutor. selepas itu. Bandingan 10. kemudian. akhirnya. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. kemudian daripada itu. kedua. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. 5. Sebab dan kesan 9. 2. seperti juga. sungguhpun. serupa dengan. akhirnya. percakapan. oleh itu. tetapi.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. iaitu. pastilah. bersebelahan dengan. sesuai dengan. sememangnya. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. seperti yang diterangkan. bagai. sebagai. ibarat. macam. kesimpulannya. dengan kata lain. walau bagaimanapun. laksana. Contoh pertama. jadi. sebagai kesimpulan. sebenarnya. lantaran. Penyataan semula 4. kesatuan fikiran yang utuh. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. sewajarnya.my/stpm/wacana. bertentangan dengan. sebab itu. bertentangan dengan. ketika.com. seterusnya. Tempat 7. tentulah. Rumusan 6. seperti. Pertentangan 11. artikel. Waktu 8.

Dalam meniti arus kemodenan ini. Hal ini wujud akibat daripada 7. Sejak sedekad yang lalu. 6.Umum mengetahui bahawa. 6. pada ketika ini.) 9. 3. Seterusnya. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. Sejak belakangan ini. 15. Hal ini dikatakan demikian kerana 3. 13. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. Selain itu. 11. 4. Pada masa ini. Lain daripada itu 7. Begitu juga dengan 10. Saya berpendapat demikian kerana 2. 4.Pada tahun-tahun belakangan ini. Dalam pada itu. Di samping itu.Sejak akhir-akhir ini. 10. 7. Ahkir sekali. (Kebelakangan ini ……. Hal ini terjadi kerana 5. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. 5. 2. 5.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Hal ini berpunca daripada . Dalam pada itu. perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. Belakangan ini. Antara. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. 2.Sejak dahulu lagi. 12. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. Baru-baru ini. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa. 8. Hal ini disebabkan oleh 6. Hal ini berlaku kerana 4. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini. Kini. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. 3. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. 8. Dasawarsa ini. 9. Sementara itu. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. Pada era globalisasi ini. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut.Sejak zaman-berzaman 14.

akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. tamsil 1. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. persamaan sebagai umpama (misal). kesudahan. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. 2. 3. Maka. 2. Seperti yang kita sedia maklum. 4. 6. 2. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya…………….9. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. kesimpulan. Misalnya. 7. misalan. Kesannya. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. 9. 3. bertamsil menggunakan tamsil (contoh). 6. 10. 2. Tamsilnya. 8. 8. Oleh hal yang demikian. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. .. 5. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. Contohnya. 4. 7. Sebagai contoh. vi)Penanda menutup isi 1. Jelaslah bahawa Justifikasinya. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. Natijahnya. Oleh sebab itu. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. 5. contoh: satu tamsil lagi.

menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. menyeluruh. 5. 6. sifat) tuntas. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. Tuntasnya. ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. tuntas 1. 8. 7.3. mencurahkan semua (habis-habisan). Dengan keadaan sedemikian. kenyataan. 3. penyelesaian yg ~. 7. selesai. 5. . sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. Dengan itu. Kesimpulannya. 3. penutup.…………. 2. 8. Secara tuntas. singkat dan tegas. meliputi (hampir segala-galanya). 2. Sebagai penghias bicara akhir. ketuntasanperihal (keadaan. 2. Akibatnya. kesimpulan. 6. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). 9. 2. 3. (Huraian 2) 1. Akhirnya. dll). 5. 4. 11. 7. 6. 10. 4. 4. intiha -Ar akhir. Kesudahannya. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). penghabisan. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. menghabiskan. Sebagai penutup wacana. menuntaskan 1. Dengan berbuat demikian. habis (air mata). Intihanya. Konklusinya.

seperti: ~ kata orang tua-tua. kepersisan perihal (keadaan) persis. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. 5. Walau bagaimanapun. 4. Kontradiksinya. ___bak kata cendekiawan. Jika dilihat dari sudut lain. 2. Secara keseluruhan. bp jumlah. Namun begitu. Dalam pada itu. ___persis kata peribahasa. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). ___persis kata mutiara./ pujangga 9. yakni 17. tetapi sempurna dr segi ~nya. 7.kena benar. 15. total 1. sama benar. tak ada gading yg tak retak. ___bak pepatah. 8. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. Hal ini sama dengan peribahasa 16. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. 11. slogan dan kata-kata hikmat 1. 10. tepat (bkn waktu). bak I -sebagai.. ___bak kata pepatah Melayu. 12. ___persis peribahasa. Secara total. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. 11. persis 1. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. 9. Meskipun. ___persis kata cendekiawan.8. Dari sudut lain. Di sebalik itu. ketepatan. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. Namun demikian. 7. ___bak kata mutiara. ___persis kata orang tua-tua. ___bak peribahasa. 2. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. 2. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. dicampurkan (semuanya). 10. 11. 10. ditotal bp dijumlahkan. Daripada perspektif yang berbeza. semuanya. 3. Dengan kata lain. wajah Amelia ~ wajah emaknya. 6. ___bak /seperti kata peribahasa. 14. Fenomena ini dikatakan . ___persis kata peribahasa Melayu. 2. 13. 9. ___bak kata peribahasa Melayu. 6. 3. Akhir kata. ~ jeneral Id jumlah semuanya. seluruhnya. Sebelum mengakhiri wacana ini. 4. 8.

com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003). Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya. Bhd . Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45. 20.wordpress. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. 19.18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful