http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

akhir kata. Rumusan 6. ketika. sebagai. umpama.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. selepas. sememangnya. sebagai kesimpulan. pastilah. jadi. serupa dengan. apabila. Penanda elipsis. Contoh pertama. kedua. fasal.Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. dengan kata lain. Tempat 7. akhirnya. tetapi. Penanda penggantian. lambat-laun. kemudian daripada itu. . Pertentangan 11. 5. kesimpulannya. Urutan 3. sungguhpun. 5.seterusnya. bagai. sewajarnya. rumusannya. seterusnya. . Penyataan semula 4. Sebab dan kesan 9. sama juga dengan. sebaliknya. seperti juga. sebab itu. lamakelamaan. bak kata. kemudian. iaitu. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . walau bagaimanapun. laksana. contohnya. seperti. Adiknya mempunyai bakat yang sama. ibarat. yakni. namun begitu. semasa. Pengesahan 4. Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . bertentangan dengan. Waktu 8. macam. selepas itu. sebenarnya. dengan itu. Adiknya suka baju putih. di samping. seperti yang diterangkan. sesungguhnya. oleh itu.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. justeru itu. Bandingan 10. 2. kemudian. tentulah. bertentangan dengan. akhirnya. . pada mulanya. lantaran. bersebelahan dengan. sesuai dengan.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan .

baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal.Hasan memesan teh tarik.penggunaan leksikal 1.penggunaan kata hubung .penggunaan penggantian (subsitusi) . Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . Penggunaan penggantian . Rupa-rupanya keinginan kami sama. Dia mempunyai seorang rakan karib.hubungan dari segi penggunaan kata ganti .perengganatau idea di dalam sesbuah wacana.peniadaan atau peleburan . iaitu Ahmad. Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa. June 29. Saya juga mahu satu. Ini rumah kami. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin. Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana . Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah. 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. 3.Sunday. adiknya suka mee goreng 4. Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2. Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu.

kereta.perenggan atau idea dalam wacana .Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri.Orang tua dan muda. sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. Hubunganbersifat penambahan . Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain. lori. Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana . kaki kayu. kamu mesti memanaskan badan. kaki judi Homograf – daki Homofon .Pertalian atau perhubungandi antara ayat.• • • Dia bukan belajar. Kekasihnya itu sangat baik.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. Hubunganbersifat tempoh masa . 3. 2. Hubunganbersifat sinonim . kamu mesti membayar yuran penyertaan. . Kedua. Seterusnya. bas Polism: kaki –kaki botol. Wanita itu sangat cantik. kaki langit. lelaki dan perempuan. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera.Ali memang menyintai gadis itu.

Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. Hubungan bersifat ikatan .Dia bukanlah seorang yang rajin. Hubungan suasana dan perlakuan . kamu akan dinaikkan pangkat 10. kecuali Abu (perbezaan) .Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7.Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8. 5.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya.Shamsiah pandai.Oleh kerana dia memandu laju . Hubungan sebab dan akibat . Hubungan bersifat pasangan . Hubungan parafrasa . Hubungan sebab dan hasil . Hubungan syarat dan hasil .4. orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) . Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya. Hubungan bersifat pengulangan . Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah.Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9. Hubungan penekanan .Jika kamu bekerja rajin . Dia pemalas 13. dia kemalangan 11. Hubungan sebab dan kesan . Malah. Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah. 15.Dia rajin belajar. apatah lagi abangnya (perbandingan) 6.Semua orang menangis.

saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) . Hubungan pemberian contoh . Itu semua palsu (penafian) . baiklah (persetujuan) .Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19.Baguslah (susulan) 18.Ahmad memangduda. Hubungan semantik interktif / lisan . Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran .Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.Siapakah nama kamu? (penyoalan) . Hubungan kebenaran dan kesahan .OK. Dia belajar dalam keadaan yang selesa.Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20. Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya.Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam.Belajar Irespon) ..Awak buat apa? (inisiatif) . dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments .Sila pergi ke sana (arahan) .Ali belajar di dalam bilik itu. tomato. 17.

ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. ceramah. novel. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . dialog. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. 4. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. 6. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. disertasi formal.Ucapan. STUBBS. buku. sejumlah ayat. Dengan kata lain. Secara ringkas. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. cerpen. dan sebagainya). ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. bab. June 28. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. KAMUS WEBSTER. 5. khutbah 2. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. perenggan. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. paragraf. atau percakapan -Hubungan secara umum. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . siri buku (cerita) dan sebagainya. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. pertuturan. ensiklopedia. buku. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. percakapan. ceraian. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7.Saturday. kuliah. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. cerita. 2008 Definisi wacana 1.

Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. penulis dengan pembaca 7. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. Mengatasi ayat / klausa 4. Satuan bahasa 2. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. iaitu 1. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. Berkesinambungan 6.penting wacana . penggunaan dialek dll 9. rasmi atau tidak rasmi. ayat. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5.penggunaan ayat 4. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya .

hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . e. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. Nasir yang menciptanya f. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Dia kaya c. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. Kerajinan menjamin kejayaan. Kakaknya lebih cantik lagi. berlesung pipit dan hidung mancung.JENIS-JENIS WACANA: 1. Berdasarkan bentuk : wacana prosa. h. Dia mahu memikat Aminah d. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. Sebenarnya M.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . . leksikal. hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. Rambut ikal mayang. Saya letih. gramatikal dan fonologi 1. Dia bodoh b. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. g. jadi saya hendak tidur. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah.

dilihat daripada segi hentian suara. . 4. Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. Negara yang aman. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. d. kerana. Malaysia negara yang aman a. selain itu. Hubungan dari aspek fonologi: . kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. Malaysia (ayat penyata) b. dan. pada sudut yang lain.2.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a. bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. tetapi.dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . sebaliknya dll ii. Hiponim: Dia menanam pokok melur.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a. Hubungan dari segi tatabahasa. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. oleh itu. antonim : Pemuda harapan bangsa. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti. cempaka. i.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya. . contohnya seperti ayat di bawah: 1. sinonim : Ali seorang yang rajin. Pemudi tiang negara b. nada suara. intonasi suara . Hubungan dari segi leksikal . dengan dll . Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki.

Kesatuan fikitan yang utuh. . kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. manakala Hasan menendang dengan perlahan. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi.ii. itu. sama ada benda atau manusia i. paragraf. ASMAH HAJI OMAR.com/ Definisi Wacana. pertuturan. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. kami. ketika itu dll b. iaitu hadir selepas tingkat ayat.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. mereka. Dalam hierarki bahasa. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. pada masa. siri ensiklopedia dan sebagainya). 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. ini. selepas. ucapan. berfungsi sebagai penambahan: sebelum.blogspot. kata ganti nama : saya. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. KAMUS DEWAN. siapa dll c. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. buku. kemudian. berikutnya. percakapan. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. kita. dia.

sejumlah ayat. Bhd. Penghubung Tambahan Contoh : dan. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan.html PENANDA WACANA Dalam penulisan. lagipun. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. http://rujuknota. lebih-lebih lagi. Penerbit Fajar Bakti Sdn. tambahan pula. ceraian. satu perenggan. Teks Pra-U STPM. cerita. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. Nornajmah Najmuddin. sebuah buku atau satu siri buku.blogspot. selanjutnya. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Arah pendidikan Sdn. bab. lalu. Penghubung Tentangan Contoh : . buku. Dalam bahasa Melayu. RUJUKAN Goay Teck Chong. Raminah Hj. di samping itu. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. dialog.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. sejumlah ayat. cerita. selain itu. …(2007). Sharifah Nor Syed Abd Rahman. Bhd. bab buku. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. Bhd. Sabran. Zainuddin Ahmad (2007). Dengan perkataan lain. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. juga.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Rahim Syam (1985). Kamus Dewan Edisi Keempat. ChooSay Tee. malahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. ceraian. iaitu boleh terdiri daripada ayat. Pearson Malaysia Sdn. dialog. satu bab. Rosdah Omar (2007).

dengan yang demikian. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. selanjutnya. selepas itu. Oleh itu. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. sebenarnya.com/2009/03/penanda-wacana_07. walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. sekarang. kemudian. Oleh sebab itu. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia.blogspot. pada ketika itu. jadi. ringkasnya. seterusnya. akhirnya. ringkasnya. Latif. pada masa sekarang ini. namun begitu. tegasnya. kini. terutamanya. sebaliknya. http://gcbm29td. contohnya. Retorik menjadi . iaitu. namun demikian. Sintaksis . oleh sebab. demikian juga. berikutnya.tetapi. maka. maka itu. dengan itu. khususnya. sebagai akibatnya. Penanda Contoh Contoh : misalnya. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. komponen yang penting bagi wacana. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. dia memohon tempat di university tempatan. umpamanya. jika tidak.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. kesimpulannya. pada keseluruhannya. namun. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. yakni. oleh hal demikian. pada masa itu. oleh itu. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak.

. peta dan statistik. deskriptif (pengambaran). morfem. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . juga dikenali sebagai penanda wacana. menarik. . dan ayat merupakan . manakala wacana merupakan peringkat fungsi. penghujahan. frasa. ucapan. kesatuan fikiran yang utuh. tambahan lagi. khutbah) atau tulisan (seperti surat. novel. tambahan pula. peringkat bentuk. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. lagi. . penutup d. 3 Tingkat-tingkat fonem. Tambahan dan. pertuturan. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. Fungsi Contoh 1. graf. binaan serta konstruksinya. cerpen). logik.isi. Ia melebihi tingkat ayat. selanjutnya. jadual. munasabah. tubuh . c. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. klausa. 9 Wacana mempunyai penanda. serta. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. percakapan' ii. 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . cetakan tebal. eksposisi (pendedahan) atau . garis tebal) . kata. pendahuluan b.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. miring. . aartikel. berkesan.

oleh itu. 5. ucapan. kedua. percakapan. ketika. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. akhirnya. kemudian daripada itu. sebab itu. umpama. pada mulanya. selepas itu. bersebelahan dengan. rumusannya. akhirnya. iaitu. Rumusan 6. seperti. seterusnya. 2. sewajarnya. sama juga dengan. ibarat. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. novel. seperti juga. lambat-laun. lantaran. cerpen): Ayat contoh: Kita . di samping. contohnya. Waktu 8. tetapi. laksana.tutor. tentulah. sebenarnya. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. semasa. kemudian. Tempat 7. dengan itu. Bandingan 10. pastilah. bagai. lamakelamaan.seterusnya. kemudian. justeru itu. artikel. Contoh pertama. apabila. selepas. kesimpulannya. namun begitu. Urutan 3. kesatuan fikiran yang utuh. walau bagaimanapun. khutbah) atau tulisan (seperti surat. macam. Penyataan semula 4. sungguhpun. fasal.com. sesuai dengan. yakni. bak kata. sebaliknya.my/stpm/wacana. seperti yang diterangkan. akhir kata. pertuturan. sebagai kesimpulan. serupa dengan. bertentangan dengan. dengan kata lain. Sebab dan kesan 9. sebagai. sememangnya. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. sesungguhnya. 2. Pertentangan 11. jadi. sesuatu yang menandakan: wacana 1. bertentangan dengan.

perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. Hal ini wujud akibat daripada 7.Sejak akhir-akhir ini. (Kebelakangan ini ……. 4.Sejak dahulu lagi. 3.Sejak zaman-berzaman 14. Dasawarsa ini. Dalam pada itu. 12. 11. Hal ini disebabkan oleh 6. 10. Seterusnya. Sejak sedekad yang lalu. Lain daripada itu 7. Dalam pada itu. Dalam meniti arus kemodenan ini. Sementara itu. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. 8. 2. Ahkir sekali.) 9. Pada masa ini. Begitu juga dengan 10. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. 9. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Saya berpendapat demikian kerana 2. 15. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. 13. Kini.Umum mengetahui bahawa. pada ketika ini. Selain itu. Hal ini berpunca daripada .Pada tahun-tahun belakangan ini. 8. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. 2. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. Sejak belakangan ini. 7. 6. 3. 6. 5. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. 5. Hal ini terjadi kerana 5. Hal ini dikatakan demikian kerana 3. Antara. Baru-baru ini. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. Belakangan ini. Pada era globalisasi ini. 4. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. Hal ini berlaku kerana 4. Di samping itu. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa.

4. Oleh hal yang demikian.. Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………. 7. 5. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. kesudahan. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. Tamsilnya. persamaan sebagai umpama (misal). Jelaslah bahawa Justifikasinya. 8. 2. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. vi)Penanda menutup isi 1. Kesannya. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. Natijahnya. 7. 3. misalan. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. kesimpulan. 2. 5. 9. Misalnya. Sebagai contoh. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. bertamsil menggunakan tamsil (contoh). 2. 2. hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. 3. contoh: satu tamsil lagi. . tamsil 1. 6. Oleh sebab itu. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. Contohnya.9. akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. 10. Seperti yang kita sedia maklum. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). 6. 8. Maka. 4. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat.

3. 8. intiha -Ar akhir. selesai. 8. ketuntasanperihal (keadaan. sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. 7.…………. (Huraian 2) 1. penyelesaian yg ~. Dengan berbuat demikian. penghabisan. 5. Kesimpulannya. menghabiskan. Akhirnya. singkat dan tegas. 4. 4. kesimpulan. Sebagai penghias bicara akhir. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. 6. 2. habis (air mata). 5. . 7. Secara tuntas. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. 6. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). menuntaskan 1. Konklusinya. sifat) tuntas. 11. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. 4. 3. 6. Tuntasnya. tuntas 1. penutup. Dengan keadaan sedemikian. Dengan itu. 2. 9. 2. dll). Intihanya. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). Akibatnya. meliputi (hampir segala-galanya). 10. menyeluruh. 7. ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. 2. Kesudahannya. mencurahkan semua (habis-habisan).3. 5. 3. kenyataan. Sebagai penutup wacana. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1.

5. semuanya. tetapi sempurna dr segi ~nya. ___bak kata cendekiawan. wajah Amelia ~ wajah emaknya. 8. Secara keseluruhan. ___persis kata mutiara. ___persis peribahasa. 2. Dalam pada itu. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). Hal ini sama dengan peribahasa 16. 9. 12. kepersisan perihal (keadaan) persis. 2. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. ___persis kata peribahasa. 6. ___bak kata pepatah Melayu. tepat (bkn waktu). ditotal bp dijumlahkan. persis 1. 8. 14. 7. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. 4. Akhir kata./ pujangga 9. 13. bak I -sebagai. ___bak kata mutiara. ___bak kata peribahasa Melayu. dicampurkan (semuanya). ___bak pepatah.8. Meskipun. ___bak peribahasa. seperti: ~ kata orang tua-tua. 15. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. 11. Jika dilihat dari sudut lain. Namun begitu. 3. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. 2. Dengan kata lain.. Di sebalik itu. bp jumlah. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. 10. yakni 17. total 1. Walau bagaimanapun. 4. 7. Dari sudut lain. ___persis kata cendekiawan. 10. 3. Sebelum mengakhiri wacana ini. Kontradiksinya. 2. Namun demikian. ketepatan. 11. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. 6. slogan dan kata-kata hikmat 1. sama benar. ___persis kata peribahasa Melayu. ~ jeneral Id jumlah semuanya. Fenomena ini dikatakan . tak ada gading yg tak retak. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. seluruhnya. Secara total. ___persis kata orang tua-tua. Daripada perspektif yang berbeza.kena benar. 10. 9. 11. ___bak /seperti kata peribahasa. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat.

Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya. 20.wordpress. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45. 19. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd .com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003).18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful