http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . sungguhpun. Tempat 7. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. pastilah. namun begitu. .Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. Adiknya mempunyai bakat yang sama. seperti yang diterangkan. sememangnya. seterusnya. serupa dengan. Penanda penggantian.seterusnya. dengan itu. Bandingan 10. . sebenarnya. lamakelamaan. dengan kata lain. kedua. lambat-laun. akhir kata. jadi. . umpama. contohnya. kemudian. selepas itu. walau bagaimanapun. Sebab dan kesan 9. tentulah. Penyataan semula 4. selepas. pada mulanya. di samping. 5. Rumusan 6. Waktu 8. justeru itu. laksana. semasa. lantaran. seperti. kemudian daripada itu. Urutan 3. bersebelahan dengan. rumusannya. sebab itu. fasal. tetapi. yakni. sebaliknya. Adiknya suka baju putih. sebagai. sewajarnya. kemudian. Pengesahan 4. iaitu. 2. Contoh pertama. 5. sama juga dengan. ibarat. sesuai dengan. macam. bertentangan dengan. akhirnya. bertentangan dengan. Pertentangan 11. apabila. ketika. kesimpulannya. bak kata. sesungguhnya. akhirnya. sebagai kesimpulan.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. Penanda elipsis. seperti juga.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . bagai. oleh itu.

Rupa-rupanya keinginan kami sama. Penggunaan penggantian . Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana . Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu. 3. 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin.Sunday. Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2. baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal.hubungan dari segi penggunaan kata ganti .penggunaan kata hubung . Dia mempunyai seorang rakan karib. iaitu Ahmad. June 29. Ini rumah kami.perengganatau idea di dalam sesbuah wacana. Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . adiknya suka mee goreng 4.penggunaan leksikal 1.penggunaan penggantian (subsitusi) . Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa.Hasan memesan teh tarik.peniadaan atau peleburan . Saya juga mahu satu. Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah.

Hubunganbersifat sinonim .perenggan atau idea dalam wacana . bas Polism: kaki –kaki botol. kamu mesti membayar yuran penyertaan. kamu mesti memanaskan badan. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. kereta.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana . Hubunganbersifat tempoh masa . 3.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. Kedua. Kekasihnya itu sangat baik. Seterusnya. lelaki dan perempuan.Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri.Ali memang menyintai gadis itu.• • • Dia bukan belajar. 2. Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain. lori. Hubunganbersifat penambahan . . kaki kayu. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera.Pertalian atau perhubungandi antara ayat.Orang tua dan muda. Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal. kaki judi Homograf – daki Homofon . Wanita itu sangat cantik. kaki langit.

5. Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya.Jika kamu bekerja rajin . Hubungan sebab dan kesan . Malah.Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8.Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9. Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah. Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah. Hubungan parafrasa . Hubungan penekanan .Oleh kerana dia memandu laju . Hubungan sebab dan akibat . apatah lagi abangnya (perbandingan) 6. kecuali Abu (perbezaan) . Hubungan bersifat pasangan .Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7. Dia pemalas 13.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya. 15.Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) . Hubungan sebab dan hasil . Hubungan syarat dan hasil .Dia bukanlah seorang yang rajin.Shamsiah pandai.Semua orang menangis. Hubungan bersifat ikatan .Dia rajin belajar.4. dia kemalangan 11. Hubungan suasana dan perlakuan . orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. Hubungan bersifat pengulangan . kamu akan dinaikkan pangkat 10.

Sila pergi ke sana (arahan) .Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.OK. tomato. Dia belajar dalam keadaan yang selesa. Itu semua palsu (penafian) ..Siapakah nama kamu? (penyoalan) .Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19.Ahmad memangduda.Ali belajar di dalam bilik itu. Hubungan kebenaran dan kesahan . Hubungan semantik interktif / lisan . 17. dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments . Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya.Belajar Irespon) .Baguslah (susulan) 18.Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20. baiklah (persetujuan) . Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran .Awak buat apa? (inisiatif) .Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam. Hubungan pemberian contoh . saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) .

novel. perenggan. 4. Dengan kata lain. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. sejumlah ayat. buku.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. ensiklopedia. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. 5. Secara ringkas. 6. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. dan sebagainya). atau percakapan -Hubungan secara umum. bab. buku. cerpen. STUBBS. ceraian. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. ceramah. siri buku (cerita) dan sebagainya. paragraf.Saturday. percakapan. khutbah 2. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . dialog. 2008 Definisi wacana 1. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. KAMUS WEBSTER. pertuturan. kuliah. ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. cerita. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa.Ucapan. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . disertasi formal. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. June 28. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: .

Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. iaitu 1. Mengatasi ayat / klausa 4. mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2. Satuan bahasa 2. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya . Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. rasmi atau tidak rasmi. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Berkesinambungan 6. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5.penting wacana . penggunaan dialek dll 9. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. ayat. Dalam bentuk lisan / tulisan 8.penggunaan ayat 4. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar. penulis dengan pembaca 7.

Rambut ikal mayang. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . Dia mahu memikat Aminah d. . g. Sebenarnya M. hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. jadi saya hendak tidur. Saya letih. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. Kakaknya lebih cantik lagi. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. e. Dia kaya c. Dia bodoh b. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. Kerajinan menjamin kejayaan. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Berdasarkan bentuk : wacana prosa. h. leksikal. gramatikal dan fonologi 1.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. Nasir yang menciptanya f. berlesung pipit dan hidung mancung.JENIS-JENIS WACANA: 1.

bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti. kerana. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . Malaysia negara yang aman a. oleh itu. dan. Malaysia (ayat penyata) b. nada suara.dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya. tetapi. Pemudi tiang negara b. antonim : Pemuda harapan bangsa. i. Hubungan dari segi leksikal . . Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. . d. kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. Negara yang aman.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. 4. cempaka. Hiponim: Dia menanam pokok melur.2. sebaliknya dll ii. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a. pada sudut yang lain. intonasi suara . Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. dengan dll .dilihat daripada segi hentian suara. Hubungan dari segi tatabahasa. Hubungan dari aspek fonologi: . selain itu. contohnya seperti ayat di bawah: 1. sinonim : Ali seorang yang rajin. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a.

iaitu hadir selepas tingkat ayat. pertuturan. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. kita. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. ini. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis.ii. kemudian.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat.blogspot. buku. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. itu. ASMAH HAJI OMAR.com/ Definisi Wacana. . iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Dalam hierarki bahasa. Kesatuan fikitan yang utuh. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. pada masa. mereka. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju. kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. paragraf. sama ada benda atau manusia i. manakala Hasan menendang dengan perlahan. kata ganti nama : saya. kami. selepas. KAMUS DEWAN. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. ketika itu dll b. siapa dll c. siri ensiklopedia dan sebagainya). percakapan. ucapan. berikutnya. dia. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel.

selain itu. …(2007). Arah pendidikan Sdn. sejumlah ayat. lebih-lebih lagi. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. bab. cerita. http://rujuknota. Penerbit Fajar Bakti Sdn. RUJUKAN Goay Teck Chong. dialog. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. satu perenggan. lagipun. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Dalam bahasa Melayu. satu bab. Zainuddin Ahmad (2007). ceraian. Nornajmah Najmuddin. Bhd. ceraian. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Penghubung Tambahan Contoh : dan. Bhd. ChooSay Tee. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. buku. Teks Pra-U STPM. Raminah Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. dialog. Bhd. Sabran. sebuah buku atau satu siri buku. selanjutnya. iaitu boleh terdiri daripada ayat. Rahim Syam (1985).html PENANDA WACANA Dalam penulisan. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. bab buku. Kamus Dewan Edisi Keempat. sejumlah ayat. cerita. lalu.blogspot. Pearson Malaysia Sdn. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. tambahan pula.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. malahan. juga. Rosdah Omar (2007). Sharifah Nor Syed Abd Rahman. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. Dengan perkataan lain. di samping itu. Penghubung Tentangan Contoh : .

contohnya. kemudian. Walau bagaimanapun. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. komponen yang penting bagi wacana. terutamanya. iaitu. Oleh itu. selanjutnya.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. demikian juga. tegasnya. umpamanya.tetapi. jika tidak. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. oleh sebab. berikutnya. kesimpulannya. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini.com/2009/03/penanda-wacana_07. http://gcbm29td. sebenarnya. ringkasnya. yakni. namun. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. Sintaksis . sebaliknya. Oleh sebab itu. sekarang. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. kini. Retorik menjadi . pada keseluruhannya. dengan yang demikian. oleh hal demikian. pada ketika itu. oleh itu. akhirnya. Penanda Contoh Contoh : misalnya. jadi. Latif. namun begitu. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. maka itu. dia memohon tempat di university tempatan. dengan itu. walau bagaimanapun. maka. ringkasnya. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. pada masa itu. khususnya. selepas itu.blogspot. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. sebagai akibatnya. pada masa sekarang ini. namun demikian. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. seterusnya.

peringkat bentuk. eksposisi (pendedahan) atau . frasa. 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . pertuturan. klausa. binaan serta konstruksinya. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. 9 Wacana mempunyai penanda. . Ia melebihi tingkat ayat. logik. khutbah) atau tulisan (seperti surat. deskriptif (pengambaran). Tambahan dan. munasabah. dan ayat merupakan . percakapan' ii. penutup d. . sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. . Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. Fungsi Contoh 1.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. juga dikenali sebagai penanda wacana. tambahan lagi. cerpen). peta dan statistik. menarik. miring. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. kata. 3 Tingkat-tingkat fonem. pendahuluan b. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. c. usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. kesatuan fikiran yang utuh. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. novel. penghujahan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. serta. selanjutnya. tubuh . ucapan. berkesan. cetakan tebal. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). aartikel. lagi. garis tebal) . graf. morfem.isi. tambahan pula. jadual. .

Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. oleh itu. dengan kata lain. pertuturan. apabila.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. selepas itu. bertentangan dengan. fasal. cerpen): Ayat contoh: Kita . dengan itu. sememangnya. sesuai dengan. seterusnya. ucapan. sewajarnya. sebaliknya. seperti. Contoh pertama. bersebelahan dengan. percakapan. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. tetapi. namun begitu. sama juga dengan. sungguhpun. laksana. Tempat 7. kemudian. sesuatu yang menandakan: wacana 1. akhir kata. novel. akhirnya. jadi. kemudian daripada itu. ketika. pada mulanya. umpama. bagai. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. bertentangan dengan. ibarat. seperti yang diterangkan. Urutan 3. semasa. 2. akhirnya. serupa dengan. kedua. sesungguhnya. 2. sebab itu. kesatuan fikiran yang utuh. iaitu. 5.com. kesimpulannya. bak kata. selepas. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sebagai kesimpulan. lamakelamaan.tutor. Sebab dan kesan 9. kemudian. seperti juga. lambat-laun. Bandingan 10. khutbah) atau tulisan (seperti surat. lantaran. tentulah. Rumusan 6. Pertentangan 11. justeru itu. macam. rumusannya. yakni. contohnya. sebagai. pastilah. di samping. sebenarnya.my/stpm/wacana. artikel. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Waktu 8. Penyataan semula 4.seterusnya. walau bagaimanapun.

ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. Hal ini disebabkan oleh 6. 3. 9. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. Ahkir sekali. 2. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. Sejak sedekad yang lalu. 3. Hal ini wujud akibat daripada 7.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Selain itu. Hal ini berpunca daripada . 4. 11. Dasawarsa ini. Hal ini terjadi kerana 5. 6. 10. Dalam pada itu. Lain daripada itu 7. Antara. Sementara itu. 2. Hal ini berlaku kerana 4. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa. Dalam pada itu. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. 15. pada ketika ini. Dalam meniti arus kemodenan ini. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. Belakangan ini. Sejak belakangan ini. Kini. 8. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini. Saya berpendapat demikian kerana 2.Sejak dahulu lagi. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.Sejak zaman-berzaman 14.Pada tahun-tahun belakangan ini. Baru-baru ini.Umum mengetahui bahawa. (Kebelakangan ini ……. Begitu juga dengan 10. 7. 5. 8. 4.Sejak akhir-akhir ini.) 9. 5. 6. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. Pada era globalisasi ini. 12. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. Pada masa ini. Seterusnya. Hal ini dikatakan demikian kerana 3. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. 13. Di samping itu.

7. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. . kesudahan. kesimpulan. Oleh sebab itu. 8. Sebagai contoh. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. Maka. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. 4. 2. 2. bertamsil menggunakan tamsil (contoh). hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. 6. 5. 7. 8. akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. 10. 9. persamaan sebagai umpama (misal). justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). 2. Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. 5. misalan. vi)Penanda menutup isi 1. 3. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. 2. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. Tamsilnya.9. Natijahnya. Kesannya. Contohnya. Misalnya. 3. tamsil 1.. Jelaslah bahawa Justifikasinya. 4. contoh: satu tamsil lagi. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. 6. Seperti yang kita sedia maklum. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. Oleh hal yang demikian.

4. Intihanya. sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. mencurahkan semua (habis-habisan). ketuntasanperihal (keadaan. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. menuntaskan 1. 5. 10. Akhirnya. 3. 2. 11. 5. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. Kesudahannya. Dengan itu. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. Akibatnya. tuntas 1. habis (air mata). Dengan berbuat demikian. Sebagai penutup wacana. Tuntasnya. meliputi (hampir segala-galanya). . (Huraian 2) 1. dll). singkat dan tegas. 7. 9. 7. 6. Dengan keadaan sedemikian. selesai. 8. 3. 3. sifat) tuntas. 2. menghabiskan.3. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). Konklusinya. 2. menyeluruh. kenyataan. 5. kesimpulan. Secara tuntas. penyelesaian yg ~.…………. 7. 6. 8. Sebagai penghias bicara akhir. ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. 4. intiha -Ar akhir. 4. penghabisan. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. 6. 2. penutup. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). Kesimpulannya.

Dalam pada itu. ___bak kata mutiara. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. 7. ditotal bp dijumlahkan. ___persis kata mutiara. slogan dan kata-kata hikmat 1. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. ___persis kata peribahasa Melayu. 5. kepersisan perihal (keadaan) persis. Meskipun. Fenomena ini dikatakan . ___bak /seperti kata peribahasa. Namun demikian. 4. 2. 12. ___bak pepatah. ~ jeneral Id jumlah semuanya. ketepatan. Hal ini sama dengan peribahasa 16. ___bak kata cendekiawan. persis 1. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). 11. Dari sudut lain. 8. ___persis kata cendekiawan. tak ada gading yg tak retak. Daripada perspektif yang berbeza. ___bak kata peribahasa Melayu. dicampurkan (semuanya). Secara keseluruhan. Dengan kata lain. ___persis peribahasa. sama benar. 9. 11. Namun begitu. 6. tepat (bkn waktu). 4.8. seluruhnya. ___bak peribahasa.. 14. 10. yakni 17. 7. semuanya. 2. Kontradiksinya. tetapi sempurna dr segi ~nya. ___bak kata pepatah Melayu.kena benar. Sebelum mengakhiri wacana ini. ___persis kata orang tua-tua. 10. 3. Walau bagaimanapun. wajah Amelia ~ wajah emaknya. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. bak I -sebagai. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. ___persis kata peribahasa. Jika dilihat dari sudut lain. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. Akhir kata. 10. total 1. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. seperti: ~ kata orang tua-tua. 2. 6. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. 3. 13. bp jumlah. Di sebalik itu. 11. 15. 9. 8. Secara total./ pujangga 9. 2.

wordpress. Bhd . 20. Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya. 19.com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003). Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45.18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful