http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

akhirnya. 5. kemudian daripada itu. sememangnya. dengan kata lain.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . lambat-laun. sebab itu. walau bagaimanapun. apabila.seterusnya. macam. Contoh pertama. kesimpulannya. akhir kata. lamakelamaan. Tempat 7. bersebelahan dengan. akhirnya. contohnya. laksana. lantaran. tentulah. . justeru itu. oleh itu. sesungguhnya.Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. sebaliknya. bagai. ibarat. sewajarnya. Bandingan 10. kemudian. Rumusan 6. pastilah. namun begitu.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. umpama. Penanda elipsis.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. sebenarnya. 5. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sungguhpun. di samping. jadi. kedua. Urutan 3. serupa dengan. Penyataan semula 4. bak kata. Sebab dan kesan 9. fasal. ketika. 2. bertentangan dengan. seperti yang diterangkan. sebagai kesimpulan. seperti juga. sama juga dengan. Pengesahan 4. selepas itu. bertentangan dengan. semasa. sebagai. Penanda penggantian. rumusannya. seterusnya. pada mulanya. dengan itu. tetapi. sesuai dengan. . Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . selepas. iaitu. kemudian. Waktu 8. seperti. Pertentangan 11. . Adiknya mempunyai bakat yang sama. Adiknya suka baju putih.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . yakni.

Hasan memesan teh tarik. Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah.penggunaan leksikal 1. Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2. Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa. Saya juga mahu satu. June 29.penggunaan kata hubung .peniadaan atau peleburan . 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin. Ini rumah kami. Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • .Sunday.perengganatau idea di dalam sesbuah wacana.hubungan dari segi penggunaan kata ganti . Dia mempunyai seorang rakan karib. adiknya suka mee goreng 4. Rupa-rupanya keinginan kami sama. baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal. 3. Penggunaan penggantian . iaitu Ahmad. Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu. Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana .penggunaan penggantian (subsitusi) .

Pertalian atau perhubungandi antara ayat. Kedua. Seterusnya. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan.Orang tua dan muda.Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri. kaki kayu. 2. sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. lelaki dan perempuan. . Hubunganbersifat penambahan . bas Polism: kaki –kaki botol. Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera. Hubunganbersifat tempoh masa .Ali memang menyintai gadis itu.• • • Dia bukan belajar. Wanita itu sangat cantik. Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana . Kekasihnya itu sangat baik. kaki langit. kereta. kamu mesti membayar yuran penyertaan.perenggan atau idea dalam wacana . kamu mesti memanaskan badan. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. lori. 3. kaki judi Homograf – daki Homofon . Hubunganbersifat sinonim .

orang lain selalu memuji keindahan kampung kita.Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7. Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya.Jika kamu bekerja rajin . Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah.Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9.Shamsiah pandai. Hubungan bersifat pengulangan .Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8.Dia bukanlah seorang yang rajin. 5. Hubungan sebab dan kesan . Dia pemalas 13. Hubungan sebab dan hasil . Hubungan bersifat ikatan . kamu akan dinaikkan pangkat 10. Hubungan parafrasa . 15.Dia rajin belajar. Hubungan penekanan .Oleh kerana dia memandu laju . tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) .4.Semua orang menangis.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya. Hubungan bersifat pasangan . Hubungan suasana dan perlakuan . Hubungan syarat dan hasil . Malah. kecuali Abu (perbezaan) . dia kemalangan 11.Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah. apatah lagi abangnya (perbandingan) 6. Hubungan sebab dan akibat .

Baguslah (susulan) 18.Ahmad memangduda. saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) . Hubungan pemberian contoh .Siapakah nama kamu? (penyoalan) . baiklah (persetujuan) . Dia belajar dalam keadaan yang selesa. Hubungan semantik interktif / lisan .Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20.. tomato.Ali belajar di dalam bilik itu.Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19.OK.Awak buat apa? (inisiatif) .Belajar Irespon) . dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments . 17.Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam. Hubungan kebenaran dan kesahan . Itu semua palsu (penafian) . Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya.Sila pergi ke sana (arahan) . Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran .Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.

Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. sejumlah ayat. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. cerita. KAMUS WEBSTER. ceraian. 6. siri buku (cerita) dan sebagainya. Dengan kata lain. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. STUBBS. ceramah. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. atau percakapan -Hubungan secara umum. ensiklopedia. 4. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan.Saturday. kuliah. paragraf. dialog. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Secara ringkas. bab. disertasi formal. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. June 28. 2008 Definisi wacana 1. buku. cerpen. novel. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . pertuturan. buku. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. khutbah 2. dan sebagainya). Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. 5.Ucapan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . perenggan. percakapan. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7.

Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. Mengatasi ayat / klausa 4. rasmi atau tidak rasmi. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar.penggunaan ayat 4.penting wacana . ayat. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. iaitu 1. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya . penulis dengan pembaca 7. Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. Satuan bahasa 2. penggunaan dialek dll 9. Berkesinambungan 6. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat.

hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. . gramatikal dan fonologi 1. hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . Saya letih. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . jadi saya hendak tidur. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. h. Berdasarkan bentuk : wacana prosa.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. Kakaknya lebih cantik lagi. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. g. Sebenarnya M. Dia mahu memikat Aminah d. e. leksikal. Dia kaya c. Rambut ikal mayang. hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar. Dia bodoh b. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Nasir yang menciptanya f. Kerajinan menjamin kejayaan. berlesung pipit dan hidung mancung.JENIS-JENIS WACANA: 1.

berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya. contohnya seperti ayat di bawah: 1. Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki. pada sudut yang lain. antonim : Pemuda harapan bangsa. Hubungan dari segi tatabahasa. . kerana. Hiponim: Dia menanam pokok melur.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti. Malaysia (ayat penyata) b. tetapi.dilihat daripada segi hentian suara. Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. d.dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . intonasi suara . nada suara. dengan dll . Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. Hubungan dari segi leksikal . i.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a. bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. sebaliknya dll ii. dan. 4. Malaysia negara yang aman a.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa. .2. Negara yang aman. selain itu. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. oleh itu. Hubungan dari aspek fonologi: . Pemudi tiang negara b. cempaka. sinonim : Ali seorang yang rajin. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi .

ini. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan.blogspot. kami. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. buku. dia. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. Dalam hierarki bahasa. sama ada benda atau manusia i. siri ensiklopedia dan sebagainya).1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. ASMAH HAJI OMAR. ucapan. pada masa. siapa dll c. mereka. ketika itu dll b. kemudian. manakala Hasan menendang dengan perlahan. paragraf. percakapan.com/ Definisi Wacana. itu. KAMUS DEWAN.ii. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. . kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. selepas. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju. berikutnya. kata ganti nama : saya. iaitu hadir selepas tingkat ayat. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. kita. Kesatuan fikitan yang utuh. pertuturan.

http://rujuknota. Penerbit Fajar Bakti Sdn. satu bab. Zainuddin Ahmad (2007). Penghubung Tentangan Contoh : . selanjutnya. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Rosdah Omar (2007). dialog. Kamus Dewan Edisi Keempat. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. malahan. cerita.html PENANDA WACANA Dalam penulisan.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. buku. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. ceraian. dialog. ceraian. bab buku. sejumlah ayat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Bhd. Arah pendidikan Sdn. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. cerita. …(2007). Teks Pra-U STPM. Nornajmah Najmuddin. Rahim Syam (1985). wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. Sabran. sejumlah ayat. sebuah buku atau satu siri buku. di samping itu. satu perenggan.blogspot. juga. selain itu. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. RUJUKAN Goay Teck Chong. Bhd. bab. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. tambahan pula. lalu. Sharifah Nor Syed Abd Rahman.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. ChooSay Tee. Pearson Malaysia Sdn. iaitu boleh terdiri daripada ayat. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Penghubung Tambahan Contoh : dan. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Dengan perkataan lain. Raminah Hj. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. lagipun. lebih-lebih lagi. Dalam bahasa Melayu.

Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. sebagai akibatnya. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. pada masa sekarang ini. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. oleh hal demikian. namun demikian. http://gcbm29td. ringkasnya. selepas itu.blogspot. ringkasnya. seterusnya. oleh itu.com/2009/03/penanda-wacana_07. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. kesimpulannya. pada ketika itu. terutamanya. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. kemudian. yakni. akhirnya. Latif. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. Oleh itu. oleh sebab. Walau bagaimanapun. contohnya. walau bagaimanapun. maka. pada keseluruhannya. iaitu. komponen yang penting bagi wacana. Oleh sebab itu. Penanda Contoh Contoh : misalnya. maka itu. umpamanya. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. namun begitu. dengan yang demikian. demikian juga. namun. Sintaksis . sebenarnya. pada masa itu. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. kini. dia memohon tempat di university tempatan. tegasnya. dengan itu.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. Retorik menjadi . jadi. khususnya.tetapi. selanjutnya. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. sekarang. jika tidak. sebaliknya. berikutnya.

juga dikenali sebagai penanda wacana. cetakan tebal. lagi. morfem. graf. eksposisi (pendedahan) atau . 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Tambahan dan. usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. penghujahan. tambahan pula. serta. Fungsi Contoh 1. tambahan lagi. . aartikel. menarik. . peta dan statistik. . deskriptif (pengambaran). garis tebal) . ucapan. kesatuan fikiran yang utuh. c. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. munasabah. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . Ia melebihi tingkat ayat.isi. miring. berkesan. pertuturan. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. peringkat bentuk. logik. 3 Tingkat-tingkat fonem. novel. klausa. selanjutnya.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. jadual. pendahuluan b. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). kata. cerpen). dan ayat merupakan . binaan serta konstruksinya. 9 Wacana mempunyai penanda. frasa. . sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. tubuh . percakapan' ii. penutup d.

bertentangan dengan. selepas. umpama. ketika. contohnya. lantaran. namun begitu. ucapan. bagai. sungguhpun. akhirnya. Pertentangan 11. sebagai. yakni.com. Urutan 3. seperti juga. sesungguhnya. akhir kata. Sebab dan kesan 9. semasa. bersebelahan dengan. di samping.tutor. Contoh pertama. serupa dengan. sememangnya. apabila. lambat-laun. seperti yang diterangkan. sama juga dengan. kedua. kemudian. walau bagaimanapun. selepas itu. akhirnya. tentulah. sebagai kesimpulan. justeru itu. macam. Penyataan semula 4. kesatuan fikiran yang utuh. ibarat. 2. iaitu.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. kesimpulannya. 2. sewajarnya. sebab itu. Rumusan 6. Waktu 8. lamakelamaan. bak kata. seterusnya. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. pastilah.my/stpm/wacana. kemudian daripada itu. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. tetapi. dengan kata lain. laksana. jadi. pada mulanya. fasal. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. pertuturan. cerpen): Ayat contoh: Kita .seterusnya. kemudian. dengan itu. Bandingan 10. sebaliknya. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. artikel. seperti. oleh itu. bertentangan dengan. 5. rumusannya. novel. percakapan. Tempat 7. khutbah) atau tulisan (seperti surat. sesuai dengan. sebenarnya. sesuatu yang menandakan: wacana 1.

4. 3. Sejak sedekad yang lalu. Antara. Dalam pada itu. 4.Umum mengetahui bahawa. 6. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. 2. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. 11. Dalam meniti arus kemodenan ini. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. 10. Pada masa ini. Di samping itu. 5. Hal ini wujud akibat daripada 7. (Kebelakangan ini ……. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. Hal ini terjadi kerana 5. Sementara itu. 9. Dalam pada itu. 12. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini.) 9. 15. Seterusnya. Sejak belakangan ini. pada ketika ini. 3. 5.Sejak zaman-berzaman 14. 13. Kini. Baru-baru ini.merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Hal ini berpunca daripada . Hal ini dikatakan demikian kerana 3. 6. 2. Hal ini disebabkan oleh 6. perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa. Ahkir sekali. 8. Belakangan ini. 7. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1.Pada tahun-tahun belakangan ini. Begitu juga dengan 10.Sejak dahulu lagi. 8. Selain itu. Dasawarsa ini. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.Sejak akhir-akhir ini. Lain daripada itu 7. Hal ini berlaku kerana 4. Pada era globalisasi ini. Saya berpendapat demikian kerana 2.

9. kesimpulan. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. kesudahan. tamsil 1. 7. Kesannya. 7. 6. Contohnya. persamaan sebagai umpama (misal). 3.. 3. Oleh hal yang demikian. 2. 8. Oleh sebab itu. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. contoh: satu tamsil lagi. 8. Maka. Jelaslah bahawa Justifikasinya. 2. misalan. vi)Penanda menutup isi 1. Natijahnya. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). 2. 6. 10. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. 4. Misalnya. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. Sebagai contoh. 9. Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya……………. Seperti yang kita sedia maklum. . 2. akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. Tamsilnya. 5. 4. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. bertamsil menggunakan tamsil (contoh). 5.

Dengan itu. 6. 2. 3. 3. 7. Secara tuntas. selesai. penutup. 5. kesimpulan. mencurahkan semua (habis-habisan). menuntaskan 1. 8. 3. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). menghabiskan. 2. meliputi (hampir segala-galanya). tuntas 1. 2. Intihanya. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). 6. Akhirnya. 7. intiha -Ar akhir.…………. Sebagai penutup wacana. 4. Dengan berbuat demikian. ketuntasanperihal (keadaan. sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. Dengan keadaan sedemikian. 4. . 5. 10. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. Konklusinya. sifat) tuntas. menyeluruh. 9. Kesudahannya. 6. 7. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2) 1. habis (air mata). Tuntasnya. dll). ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas.3. 11. kenyataan. Kesimpulannya. Akibatnya. penghabisan. 2. Sebagai penghias bicara akhir. 5. singkat dan tegas. penyelesaian yg ~. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. 8. 4. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan.

3. ___persis kata peribahasa Melayu. Fenomena ini dikatakan . 6. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. 7. yakni 17. semuanya. dicampurkan (semuanya). ___persis kata mutiara. Dengan kata lain.kena benar. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. Namun begitu. ___bak peribahasa. Di sebalik itu. sama benar. tepat (bkn waktu).8. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. slogan dan kata-kata hikmat 1. 6. Namun demikian. 10. 10. 11. total 1. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. 9. wajah Amelia ~ wajah emaknya. 8. ___bak kata mutiara. Sebelum mengakhiri wacana ini. 9. Secara total. persis 1. ___bak kata peribahasa Melayu. Secara keseluruhan. 2. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. Hal ini sama dengan peribahasa 16. 7. bak I -sebagai. ___bak kata cendekiawan. Kontradiksinya. Jika dilihat dari sudut lain. 3. ___persis kata orang tua-tua. ___persis peribahasa. ketepatan. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). Meskipun. kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. ___persis kata peribahasa. 4. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. 4. bp jumlah. 5. Daripada perspektif yang berbeza. tetapi sempurna dr segi ~nya. 2. ___bak pepatah. 8. 11. Walau bagaimanapun. ___bak /seperti kata peribahasa. ___persis kata cendekiawan. 2.. 15./ pujangga 9. kepersisan perihal (keadaan) persis. 13. Akhir kata. 2. ~ jeneral Id jumlah semuanya. 12. 10. tak ada gading yg tak retak. Dari sudut lain. ___bak kata pepatah Melayu. seperti: ~ kata orang tua-tua. Dalam pada itu. ditotal bp dijumlahkan. 14. 11. seluruhnya.

wordpress. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd .com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003). 20. 19.18. Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful