http://www.scribd.com/jamaludin_ahmad_2/d/45414157-wacana http://www.scribd.

com/doc/41255503/Wacana-Dalam-BahasaMelayu http://www.scribd.com/doc/50667569/DEFINISI-WACANA
Penanda Wacana Penanda wacana ialah unsur-unsur bahasa yang mewujudkan kohesi dan koheran antara satu teks dengan teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Terdapat banyak jenis penanda wacana dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat lima jenis penanda wacana, iaitu: (i) penanda leksikal (ii) penanda rujukan (iii) penanda penghubung (iv) penanda penggantian (v) elipsis atau penanda pengguguran. 1. Pananda leksikal - melibatkan pertautan antara unsur leksikon atau perkataan dan frasa secara semantik atau makna. Aspek utama ialah pengulangan, sama ada berbentuk (a) pengulangan unsur yang sama (b) pengulangan sinonim (c) pengulangan hiponim (d) pengulangan kolokasi.

(a) Pengulangan unsur yang sama - setiap perkataan atau frasa diulang sepenuhnya tanpa sebarang perubahan. - Contohnya: Pelajar-pelajar kelas 3BMMT2 dikehendaki membuat satu projek wacana . Pelajar-pelajar kelas 3BMMT1 juga dikehendaki membuat satu projek wacana. - Dalam contoh ini, Pelajar-pelajar kelas dan dikehendaki membuat satu projek diulang sepenuh dalam ayat kedua dan dengan demikian menghubungkan kedua-dua ayat dari segi makna. (b) Pengulangan sinonim - Perkataan yang sama atau hampir sama maknanya dengan perkataan lain. - Misalnya wanita dengan perempuan dan bapa dengan orang tua. - Mengulang sesuatu perkataan melalui sinonim menjadikan dua ayat amat bertaut atau bersepadu . - Contoh : Ali sangat menyayangi ibu bapanya. Beliau selalu menziarahi orang tuanya itu.

(c) Pengulangan hiponim - Keadaan di mana satu perkataan mempunyai makna yang dianggap merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. - Misalnya, cempaka ialah hiponim bagi perkataan bunga oleh sebab cempaka termasuk dalam makna bunga. Cempaka, kemboja dan sundal malam dikatakan berhiponim. - Mengulangi unsur-unsur hiponim ini mewujudkan pertautan dalam wacana. - Contoh : Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina dan India dan lain-lain hidup dalam keadaan aman damai (d) Pengulangan kolokasi - Melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. - Lazimnya pengulangan kolokasi melibatkan perkataan selingkungan. - Apabila kita mendengar ungkapan bulu tangkis , misalnya, tergambar situasi permainan badminton; dengan kata lain bulu tangkis berkolokasi dengan permainan badminton. - Contoh lain perkataan tangan, mulut, kaki, mata, telinga dikatakan perkataan yang berkolokasi kerana dalam lingkungan yang sama, iaitu pancaindera manusia 2. Penanda rujukan - berkait dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk, kerana kata-kata ganti nama ini merujuk kata nama dan frasa nama. - (1) Ali dan Ahmad pergi ke sekolah . Mereka pergi dengan menunggang basikal. - Dalam ayat di atas , kata ganti nama diri mereka menjadi unsur pertautan antara ayat (1) dengan ayat (2). - Contoh penanda rujukan bersifat kata ganti nama tunjuk ialah: Ahmad telah pergi ke bandar. Dia ke sana dengan menaiki bas. 3. Penanda penghubung. - Menghubung idea, ayat atau perenggan - Contoh: 1. Tambahan dan, serta, lagi, tambahan lagi, tambahan pula, selanjutnya,

Pengesahan 4. seperti. pada mulanya. seterusnya. iaitu. sama juga dengan. kemudian. selepas.seterusnya. sememangnya. sebenarnya. . Contoh pertama. Adiknya suka baju putih. Penanda penggantian. sebaliknya. serupa dengan. sewajarnya. Urutan 3.Dalam ayat di atas perkataan sama menggantikan perkataan melukis. tentulah.Contoh: Aminah seorang pelajar yang pandai melukis. lambat-laun. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. bak kata.Menggantikan perkataan dalam ayat sebelumnya untuk menunjukkan pertautan . kedua. sungguhpun. sebagai. 2. 5.Contoh: Ah Meng suka baju berwarna merah. contohnya. . Pertentangan 11. Penanda elipsis.perkataan yang sama tidak diulang dalam ayat . ketika. fasal. bertentangan dengan. lamakelamaan. macam. akhirnya. walau bagaimanapun. selepas itu. seperti juga. seperti yang diterangkan. oleh itu. sebagai kesimpulan. rumusannya. di samping. kesimpulannya. Sebab dan kesan 9. justeru itu. pastilah. bersebelahan dengan. sebab itu. bagai. ibarat. Tempat 7. kemudian daripada itu. akhir kata. Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:14 AM 0 comments . yakni. Waktu 8. laksana. namun begitu. umpama. Adiknya mempunyai bakat yang sama. lantaran. dengan kata lain. kemudian. Bandingan 10. akhirnya. . Rumusan 6. 5. apabila. sesungguhnya. tetapi. dengan itu. sesuai dengan. bertentangan dengan. jadi. Penyataan semula 4. semasa.

Ini rumah kami.penggunaan kata hubung .Hasan memesan teh tarik. Saya juga mahu satu. Kohesi dalam wacanadapat ditinjau dari segi: • . Merekaselaluberbincang tentang pelajaran di sekolah. Penggunaan penggantian . sama ada benda atau manusia Makna didokong lebih tepat dan wacana lebih rapi Aliseorang yang rajin. Penggunaan peniadaan atau peleburan • • • Perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama Wacana akan lebih utuh dan jelas Salmah suka makan laksa.hubungan dari segi penggunaan kata ganti . 2008 Kohesi dan keheran dalam wacana Kohesi Dalam Wacana • Merupakan kesepaduandi antara ayat. iaitu Ahmad. Penggunaan kata hubung • Penyambung makna dalam sesuatu wacana .penggunaan penggantian (subsitusi) . Dia mempunyai seorang rakan karib. adiknya suka mee goreng 4. baik dari segi gramatikal ataupun dari segi leksikal.peniadaan atau peleburan . 3. Kami tinggal di sini Siapakah yang kamu cari? Ng Sesiapa yang mempunyai kereta bolehlah pergi dengan pasangan masing-masing 2. Rupa-rupanya keinginan kami sama.Sunday. Penggunaan kata ganti nama diri dan ganti nama tunjuk • • • • • • Menjadi kata rujukan yangboleh menggantikan sesuatu.perengganatau idea di dalam sesbuah wacana. June 29.penggunaan leksikal 1.

sebaliknya dia bermain (penghuraian) Dia menangis kerana dipukuloleh emaknya (pengembangan) Mereka penat bekerja. Kekasihnya itu sangat baik. kereta. Kemudian barulah berlari bersama-sama peserta lain. berbudi bahasa dan mempunyai sifat keibuan. lori. kaki langit. Wanita itu sangat cantik. . kaki judi Homograf – daki Homofon .Pertalian atau perhubungandi antara ayat. kamu mesti memanaskan badan. Hubunganbersifat tempoh masa . 3. Hubunganbersifat sinonim .perenggan atau idea dalam wacana .Ali memang menyintai gadis itu. Kedua. 2. kaki kayu. bas Polism: kaki –kaki botol.Koheren dalam wacana dapat dilihat dari segi: 1. lelaki dan perempuan. juga para jemputan sedang sibuk menjamu selera. Seterusnya.Orang tua dan muda.perang kembali ke blog utama Koheren Dalam Wacana .Mula-mula kamu mesti mendaftarkan diri.• • • Dia bukan belajar. selepas itu mereka berhat (penambahan) 5. Hubunganbersifat penambahan . Penggunaan leksikal • • • • • • • • Pemilihan kosa kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan Membolehkan pelbagai tafsiaran dibuat Sinonim : pahlawan – pejuang Antonim: pemuda – pemudi Hiponim: kenderaan– motosikal. kamu mesti membayar yuran penyertaan.

kamu akan dinaikkan pangkat 10. Hubungan sebab dan akibat .Dia memakai baju Melayu dan bersongkok hitam (berpasangan) 7. Ibu juga yang telah mendidik saya sehingga berjaya.Kita melakukan aktivitigotong royong bukanlah kerja sia-sia. apatah lagi abangnya (perbandingan) 6. Dia pemalas 13. Malah. kecuali Abu (perbezaan) . Hubungan bersifat ikatan .Dia rajin belajar sekarang kerana berhasrat untuk belajar di luar negara 8. Hubungan parafrasa .Dia bukanlah seorang yang rajin. dia kemalangan 11. Hubungan syarat dan hasil .4. Hubungan bersifat pengulangan .Shamsiah pandai.Semua orang menangis.Dia rajin belajar.Saya belajar hersungguh-sungguh sebab itu saya berjaya 9. Buktinya lihatlah kampung kita yang sentiasa indah. Hubungan bersifat pasangan . Hubungan sebab dan hasil . 15. Hubungan sebab dan kesan .Jika kamu bekerja rajin . Ibu jugalah yang sentiasa bersama saya sewaktu saya susah.Saya sangat sayang kepada ibu kerana beliaulah yang membela saya. tetapi selalu gagal dalam peperiksaan (pertentangan) .Oleh kerana dia memandu laju . Hubungan penekanan . 5. orang lain selalu memuji keindahan kampung kita. Hubungan suasana dan perlakuan .

Ahmad memangduda. Hubungan kebenaran dan kesahan . 17. baiklah (persetujuan) ..Ali belajar di dalam bilik itu. Itu semua palsu (penafian) .Awak buat apa? (inisiatif) . Hubungan semantik interktif / lisan .OK. saya yakin kamu bolehberjaya (pengesahan) .Baguslah (susulan) 18.Dia sedang bermain bola (pemberitahuan) 19. Hubungan pemberian contoh . tomato.Belajar Irespon) .Dia menanam pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam.Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh.Dia memang berniat untuk meminang Aminahkelmarin tetapi terpaksa ditangguhkan (luar jangkaan) 20.Siapakah nama kamu? (penyoalan) . dan kacang kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 1:55 AM 0 comments . Hubungan dalam bentuk ayatatau ujaran . Dia belajar dalam keadaan yang selesa.Sila pergi ke sana (arahan) . Dia selalu belajar di sudut kanan biliknya.

bab. khutbah 2. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. ceraian. 4. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ceramah. novel. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . cerpen. sejumlah ayat. June 28. paragraf.Saturday. buku. siri buku (cerita) dan sebagainya. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. KAMUS WEBSTER. atau percakapan -Hubungan secara umum. dialog. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. @ Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas terdapat lapan unsur . pertuturan. percakapan.Ucapan. disertasi formal. kuliah. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. wacana merupakan unitunit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. dan sebagainya). ekspresi idea-idea atau gagasangagasan. buku. 6. ensiklopedia. perenggan. 2008 Definisi wacana 1. cerita. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. ayat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. Secara ringkas. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. STUBBS. Dengan kata lain. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . 5. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. seperti ertukaranpertukaran percakapan atau teks-teks tertulis.

Diterima khalayak/audiens: penerimaan tinggi jika pembaca atau pendengar memahami sepenuhnya wacana itu dan mempunyai tujuan yang sama 6. Bermaklumat: tiap-tiap ayat mesti mempunyai maklumat baru yang tidak terdapat dalam ayat sebelumnya 5. rasmi atau tidak rasmi. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. Mempunyai koheren (pertautan: ayat dengan ayat. mempunyai tujuan bagi menentukan jenis wacana. penulis dengan pembaca 7. Satuan bahasa 2.penggunaan ayat 4. Mempunyai andaian dan inferens: inferens memberikan maklumat baru kepada andaian 8. mempengaruhi pemilihahan laras bahasa. Mengatasi ayat / klausa 4. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. mempunyai kohesi (kesepaduan): ketepatan seluruh isi-isi yang dikemukakan fokus kepada tajuk atau isu yang diketengahkan 3. Mesti memasukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal dan tidak bertentangan dengan maklumat yang ada dalam ayat sebelumnya . Berkesinambungan 6. Berlandaskan hubungan: penutur dengan pendengar.penting wacana . Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Mempunyai permulaan dan penutup CIRI-CIRI WACANA : 1. penggunaan dialek dll 9. Mempunyai gaya : bersahaja atau tidak bersahaja. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. ayat. iaitu 1. perenggan dengan perenggan lain dan isi dengan isi yang lain 2.

Berdasarkan pengungkapan: wacana langsung dan tidak langsung 3. puisi dan dramai kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:51 AM 0 comments Keutuhan wacana: . h. hubungan sampingan: Saya sudah membuat kerja rumah. Kakaknya lebih cantik lagi.dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian dalam wavana daripada segi semantik. hubungan syarat dan hasil: Kita mesti rajin berusaha. e. gramatikal dan fonologi 1. g. Kerajinan menjamin kejayaan. Dia mahu memikat Aminah d. hubungan memperkuat isi: Sungguh cantik gadis itu. . hubungan sebab dan tujuan: Hasan berpakaian kemas. Hubungan dari segi aspek semantik: -jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan dengan perenggan lain a. hubungan sebab dan akibat: Dia sangat malas . hubungan sebab dan hasil : Ali rajin bekerja. Sebenarnya M. jadi saya hendak tidur. Saya letih. Berdasarkan bentuk : wacana prosa. hubungan perbandingan: Hasnah cantik. Nasir yang menciptanya f. berlesung pipit dan hidung mancung.JENIS-JENIS WACANA: 1. Berdasarkan media penyampaian: wacana lisan dan tulisan 2. Dia bodoh b.bagi menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak . Rambut ikal mayang. leksikal. hubungan latar dan kesimpulan: Lagu itu sunggu enak didengar. Dia kaya c.

intonasi suara .dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana . Aku berasa letih kerana mengeluarkan banyak peluh sehingga badanku dipenuhi dengan daki. Aman negara Malaysia? (ayat tanya) 3. berfungsi sebagai penghuraian: seterusnya.intonasi peranan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. . selain itu.dilihat daripada segi hentian suara. Malaysia (ayat penyata) b. i.dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti: a. sinonim : Ali seorang yang rajin. Hubungan dari segi tatabahasa. nada suara. Kegigihannya belajar membolehkan dia melanjutkan pelajaran ke universiti c. sebaliknya dll ii. Hubungan dari segi leksikal . Pemudi tiang negara b. cempaka. Himonim: Bukit yang aku daki sebentar tadi sangat tinggi . Jadi halaman rumahnya nampak indah dengan pokok-pokok bunga tersebut. d. oleh itu. . kata hubung: menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perengan dengan perenggan yang lain. antonim : Pemuda harapan bangsa. 4. Hubungan dari aspek fonologi: . tetapi. Malaysia negara yang aman a. dengan dll . bunga raya dan bunga kertas di halaman rumahnya. kerana.wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tatabahasa.2.berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan a. Hiponim: Dia menanam pokok melur. contohnya seperti ayat di bawah: 1. berfugsi sebagai pengembangan idea: seperti. Negara yang aman. dan. pada sudut yang lain.

iaitu hadir selepas tingkat ayat.ii. ini. berfungsi sebagai penambahan: sebelum. ucapan. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.com/ Definisi Wacana. sama ada benda atau manusia i. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. kembali ke blog utama Posted by Abdul Latib Abd Rahman at 6:35 AM http://mystudentsportal. Maksud Wacana: KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Dalam hierarki bahasa. Kesatuan fikitan yang utuh. kata rujukan : kata yang boleh menggantikan sesuatu. dia. siapa dll c. kata ganti nama : saya. kita. itu. manakala Hasan menendang dengan perlahan. pada masa. ASMAH HAJI OMAR.1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. kami. percakapan.blogspot. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. . ketika itu dll b. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. peleburan dan penggantian: untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberika contoh: Ali menendang bola dengan laju. kemudian. berikutnya. pertuturan. KAMUS DEWAN. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. mereka. buku. selepas. siri ensiklopedia dan sebagainya). paragraf.

juga. salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah penggunaan kata penanda wacana. RUJUKAN Goay Teck Chong. Bhd. cerita. Dewan Bahasa dan Pustaka. ChooSay Tee. lalu. Dengan perkataan lain. Raminah Hj. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. cerita. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. lebih-lebih lagi. bab. ceraian. selanjutnya. satu perenggan. Teks Pra-U STPM. dialog. Penghubung Tambahan Contoh : dan. Pearson Malaysia Sdn. sebuah buku atau satu siri buku. Bhd. selain itu. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kamus Dewan Edisi Keempat. Penanda wacana merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk mewujudkan hubungan antara idea-idea sebuah esei dan juga untuk menghubungkan pelbagai bahagian esei tersebut. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. sejumlah ayat. Bhd. Sabran. Penghubung Tentangan Contoh : . di samping itu. kita dapat membahagikan penanda wacana yang ada kepada beberapa kategori berdasarkan fungsinya. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Rosdah Omar (2007). …(2007).KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. bab buku. Zainuddin Ahmad (2007). malahan. Rahim Syam (1985). buku. Sharifah Nor Syed Abd Rahman. Bahasa Melayu Kertas 1&2 teks dan rujukan lengkap. iaitu boleh terdiri daripada ayat. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. Dalam bahasa Melayu.blogspot. http://rujuknota. sejumlah ayat. satu bab. Arah pendidikan Sdn.html PENANDA WACANA Dalam penulisan. lagipun. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. tambahan pula. ceraian. Nornajmah Najmuddin.com/2009/07/definisi-wacana-maksudwacana. dialog.

http://gcbm29td. pada masa sekarang ini. Oleh itu. Penghubung Musabab atau Akibat Contoh : kerana. calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. namun demikian. kesimpulannya. seterusnya. sekarang. Penghubung Tempoh / Masa / Waktu Contoh : pertamanya. khususnya. namun begitu. berikutnya. sebaliknya. Oleh sebab itu. maka. Latif. ringkasnya. dengan yang demikian. pada ketika itu. Contoh petikan ringkas: Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diumumkan baru-baru ini. Walau bagaimanapun. Retorik menjadi . dia mengisi masa menunggunya dengan membuat kerja-kerja sambilan seperti bekerja atendan pam di stesen minyak. sebagai akibatnya. Sintaksis . jika tidak. sebenarnya. jadi. walau bagaimanapun. mendapat keputusan yang agak baik dalam peperiksaannya. namun. oleh itu. akhirnya.blogspot. dia memohon tempat di university tempatan.html Wacana 1 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. Penanda Contoh Contoh : misalnya. pada keseluruhannya. Penanda Perbandingan Contoh : sebagai perbandingan. demikian juga. umpamanya.com/2009/03/penanda-wacana_07. oleh hal demikian. kini. tegasnya. yakni. dengan itu. selanjutnya. maka itu. 2 Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. pada masa itu.tetapi. kemudian. Penanda Keterangan atau Penjelasan Contoh : dengan kata lain. iaitu. ringkasnya. Penanda Kesimpulan Contoh : akhirnya. komponen yang penting bagi wacana. selepas itu. contohnya. pencapaiannya tidak menjanjikan tempatnya di menara gading. terutamanya. oleh sebab.

. dan ayat merupakan . selanjutnya. lagi. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. c. juga dikenali sebagai penanda wacana.pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. 3 Tingkat-tingkat fonem. garis tebal) . 7 Ia dapat digambarkan seperti berikut: . sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. 5 Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . kata. menarik. deskriptif (pengambaran). kesatuan fikiran yang utuh. . . . penghujahan.isi. graf. munasabah. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. jadual. 4 Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. morfem. aartikel. tubuh . tambahan lagi. 9 Wacana mempunyai penanda. novel. ucapan. peta dan statistik. cerpen). Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. serta. percakapan' ii. cetakan tebal. pertuturan. Tambahan dan. iaitu sama ada naratif 8 (pemerian). miring. peringkat bentuk. usur-unsur paralinguistik 6 (tanda bacaan. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. penutup d. Fungsi Contoh 1. tambahan pula. frasa. berkesan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. eksposisi (pendedahan) atau . binaan serta konstruksinya. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. logik. pendahuluan b. klausa. Ia melebihi tingkat ayat.

umpama. kedua. Karangan Respons Terbuka dan Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan pada peringkat PMR) penanda -apa yang digunakan sebagai tanda. akhirnya. akhirnya. tentulah. sebagai. di samping. percakapan. sebaliknya. namun begitu. kemudian. laksana. apabila. 5. novel. sememangnya.htm Penanda wacana Penanda wacana yang sesuai digunakan untuk menulis Ringkasan dan Pemahaman. kemudian daripada itu. sebenarnya. seperti. ibarat. Urutan 3. contohnya. bertentangan dengan. bersebelahan dengan. lamakelamaan. Sebab dan kesan 9. dengan kata lain. justeru itu. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan.tutor. pastilah. cerpen): Ayat contoh: Kita . macam. walau bagaimanapun.seterusnya. selepas. iaitu. jadi. bak kata. kesimpulannya. selepas itu. sebagai kesimpulan. sungguhpun. sama juga dengan. seperti yang diterangkan. seperti juga. tetapi. semasa. artikel. Penyataan semula 4. akhir kata. sesuai dengan. sesuatu yang menandakan: wacana 1. rumusannya. kemudian. bagai. pertuturan. 2. serupa dengan. oleh itu.com. bertentangan dengan. ucapan. Bandingan 10. fasal. Tempat 7. Rumusan 6. sesungguhnya. Pengesahan (kembali ke laman utama) http://www. pada mulanya. sebab itu. lantaran. seterusnya. Waktu 8. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. yakni. lambat-laun. sewajarnya. ketika. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. khutbah) atau tulisan (seperti surat. 2.my/stpm/wacana. Contoh pertama. kesatuan fikiran yang utuh. dengan itu. Pertentangan 11.

merindui dunia subur kritikan sastera yang dibajai oleh pengetahuan tentang teori dan wacana sastera yang mendalam dan pembacaan karya sastera yang banyak. Dalam pada itu.Umum mengetahui bahawa. Lain daripada itu 7. Hal ini berpunca daripada . Begitu juga dengan 10. 9. 10. pada ketika ini. Hal ini dikatakan demikian kerana 3. Kini. 2. perayaan ~ perayaan yg diadakan pd tahun kesepuluh tertubuhnya dsb sesuatu. 6. Dasawarsa ini. 3. Ahkir sekali. dekad: proses itu sahaja mungkin mengambil masa satu darsawarsa. 4. pada waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. 4. -dasawarsa -masa sepuluh tahun. perayaan ulang tahun yg kesepuluh. Sejak belakangan ini. 3.Sejak akhir-akhir ini. (Kebelakangan ini ……. 12. ii) Penanda wacana untuk memulakan isi baharu selepas perenggan pengenalan (untuk perenggan kedua dan ke seterusnya) 1. 11. Ada sesetengah guru berpendapat dewasa ini kurang sesuai untuk memulakan karangan. Baru-baru ini.) 9.Pada tahun-tahun belakangan ini. 15. Belakangan ini.Sejak dahulu lagi. 5. 6. 8. Seterusnya. i) Penanda wacana untuk memulakan karangan 1. Pada masa ini. 2. Saya berpendapat demikian kerana 2. Hal ini bersangkut-paut dengan 8. Pada era globalisasi ini. 8. Hal ini disebabkan oleh 6. Saya juga berpendapat demikian dan penggunaan dewasa ini sesuai digunakan seperti dalam ayat contoh tersebut. Dalam pada itu. iii) Penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan 1. Dewasa ini………-Dewasa ini bermaksud pada masa ini. Selain itu. Sejak sedekad yang lalu. Dalam meniti arus kemodenan ini. Hal ini berlaku kerana 4. Di samping itu. 13. Hal ini terjadi kerana 5. Hal ini wujud akibat daripada 7. 7. 5. Antara.Sejak zaman-berzaman 14. Sementara itu.

2. Sebagai contoh. vi)Penanda menutup isi 1. 7. 3. iv) Penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan 1. akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka itu baik natijahnya. 4. persamaan sebagai umpama (misal). ajaran yg terkandung dlm sesuatu cerita. Jelaslah bahawa Justifikasinya. 5. tamsil 1. Seperti yang kita sedia maklum. justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg menjadikan sesuatu wajar dilakukan (diusahakan dsb) atau diberikan. 8. 2. 5. 6. 3. ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi dan melagukan pula beberapa gurindam yg mengandungi ~ dan ibarat. Kesannya. 2. Oleh sebab itu. menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd: mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~ permohonan pinjaman itu. 2. 8. adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm air. Contohnya. Tamsilnya. 9. . 6. misalan. hujah (pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~ sendiri utk menyiarkan majlis itu secara langsung. Hal ini mengakibatkan Hal ini menyebabkan Oleh itu. Misalnya. kesimpulan.9. natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu). kesudahan. contoh: satu tamsil lagi. 10. Oleh hal yang demikian. berbagai-bagai alasan atau sebab-musabab dikemukakan sebagai ~ kpd kelemahan tersebut. Hal ini tercetus apabila Tindakan tersebut perlu dilakukan supaya…………….. 4. Natijahnya. Maka. 7. Antaranya adalah seperti Satu contoh Satu cara Antara contoh v) Penanda wacana untuk menghuraikan contoh 1. natijah daripada perkembangan ekonomi kolonial sepertr itu amat buruk padahnya kepada masyarakat Melayu. bertamsil menggunakan tamsil (contoh).

menyeluruh. 5. vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua pihak. 3. meliputi (hampir segala-galanya). (Huraian 2) 1. habis (air mata). Secara tuntas. penyelesaian yg ~. menyelesaikan semuanya atau segala-galanya. Intihanya. Kesimpulannya. 11. Dengan berbuat demikian. konklusi -keputusan pendapat (berdasarkan keterangan. 4. 6. Dengan keadaan sedemikian. Akibatnya. ketuntasanperihal (keadaan. 7. sempurna: saya sarankan supaya dilakukan analisis kontrastif bahasa Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~. 8. Sebagai penghias bicara akhir. 6. 6. 2. selesai. Tuntasnya. sifat) tuntas. Kesudahannya. 5. secara ~ secara menyeluruh (tidak menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja). 5. ketidaktuntasan -keadaan yg tidak tuntas. 2. 9. 7. 3. intiha -Ar akhir. 3. dll).…………. Dengan itu. penutup. tuntas 1. penghabisan. Konklusinya. 7.3. kenyataan. 4. menuntaskan 1. singkat dan tegas. 2. 10. Sebagai penutup wacana. 4. 8. justeru juga malah malahan tambahan pula sementelahan bahkan juga sekali gus di samping bahkan malar-malar viii) Penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup 1. 2. menghabiskan. Akhirnya. tidak mengalir lagi (kerana sudah habis dicurahkan). . kesimpulan. mencurahkan semua (habis-habisan).

Namun demikian. ___persis kata peribahasa Melayu. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu. 15. Daripada perspektif yang berbeza. Secara total.kena benar. Sebelum mengakhiri wacana ini. 6. 4. wajah Amelia ~ wajah emaknya. 8. sama benar. ___bak kata peribahasa Melayu. slogan dan kata-kata hikmat 1. seperti: ~ kata orang tua-tua. 10. 11. 8. x) Penanda memulakan atau memasukkan ungkapan menarik termasuk peribahasa. perang ~ perang habis-habisan (segenap rakyat turut berperang). ___bak kata pepatah Melayu. Meskipun. ___bak /seperti kata peribahasa. 10. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll 5. kepersisan perihal (keadaan) persis. ditotal bp dijumlahkan. 12.. Dari sudut lain. ___bak kata cendekiawan. bp jumlah. persis 1. yakni 17. Kontradiksinya. Di sebalik itu. Fenomena ini dikatakan .8. ___persis kata orang tua-tua. ___persis kata cendekiawan. 2. ___persis kata peribahasa. Walau bagaimanapun. 9. Dalam pada itu. serupa benar: lagaknya ~ lagak seorang diplomat. ~ jeneral Id jumlah semuanya. tetapi sempurna dr segi ~nya. Hal ini sama dengan peribahasa 16. 4. bak I -sebagai. ___persis kata mutiara. 6. Namun begitu. 11. 3. ___bak pepatah./ pujangga 9. genap: Mimi meninggalkannya ~ pukul 12 tengah hari. 2. 14. Secara keseluruhan. dicampurkan (semuanya). kejituan: arahan yg ideal ialah yg tidak berulang dan terperinci. 13. 7. ketepatan. semuanya. 3. 10. 11. ___bak kata mutiara. ix) Penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza 1. ___bak peribahasa. 9. Jika dilihat dari sudut lain. tak ada gading yg tak retak. 7. Akhir kata. ~ daya fikiran masyarakat di Malaysia dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg dikuasai. 2. 2. seluruhnya. Dengan kata lain. ___persis peribahasa. 5. total 1. tepat (bkn waktu).

19. Bhd .18. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. 20. Masalah ini sama dengan peribahasa Saya yakin kalau slogan _________ diamalkan Saya berharap agar slogan _________ dijadikan pegangan oleh semua http://guruselamanya.wordpress. Revisi Prioriti SPM Karangan Tingkatan 45.com/2011/03/02/penanda-wacana/ PENANDA WACANA Sumber: Juhana Salim & Rashidi Adam (2003).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.