P. 1
3 - buku panduan

3 - buku panduan

|Views: 3,586|Likes:
Published by F محمد فوزي

More info:

Published by: F محمد فوزي on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

BORANG DAN PANDUAN TAWARAN

PINJAMAN PELAJARAN MARA
BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN MARA
TINGKAT 3, BANGUNAN MEDAN MARA
JALAN RAJA LAUT
50609 KUALA LUMPUR
TEL: 03-26132000 / 03-26132075
FAX: 03-26915854TATACARA PENGISIAN BORANG-BORANG
TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN MARA


Sila baca arahan ini dengan teliti. Sebarang kesilapan mengisi dokumen akan mengakibatkan kelewatan
pengeluaran tajaan.


BIL. PERKARA


TINDAKAN

CATATAN

1. Surat Tawaran Pinjaman

Pelajar menurunkan tandatangan di
ruangan yang disediakan pada
Salinan Pejabat dan kembalikan
bersama Surat Perjanjian2. BPPM/B/01

Diisi oleh pelajar dan kepilkan
salinan Kad Pengenalan


Rujuk panduan mengisi Surat
Perjanjian

3. BPPM/8/02-BPPM/B/04

Diisi oleh pelajar

-

4. BPPM/B/05

Diisi oleh penjamin-penjamin

-

5. BPPM/B/06

Diisi oleh kedua-dua penjamin
(Kepilkan salinan Kad Pengenalan
& slip gaji/ pengesahan pendapatan
penjamin)


Rujuk syarat penjamin dalam
Panduan Mengisi Surat Perjanjian

6. BPPM/8/07

Diisi oleh kedua-dua penjamin di
hadapan Pesuruhanjaya Sumpah/
Magistrate


-

7. Surat Perjanjian Pinjaman
Pelajaran MARA

Diisi oleh pelajar bersama
penjamin-penjamin


Rujuk panduan mengisi Surat
Perjanjian

8. Borang Kemasukan Fail Induk
(LPPP4)


Diisi oleh pelajar
-

9. Borang Arahan Bayaran
(LPP6)


Diisi oleh pelajar. Kepilkan
bersama salinan buku akaun bank

-

10. Susunan Dokumen

Susunan dokumen mengikut
kautamaan seperti Senarai Semak
(Check List)
(Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar)
1


SENARAI SEMAK (CHECK LIST)


NAMA : ............................................................................. (NO K/P: ..................................................)

INSTITUSI : ............................................................................

KURSUS :...............................................................................

NO. TEL/HP : ............................................................................


BUTIR-BUTIR

SEMAKAN

CATATAN

1. Surat Tawaran Pinjaman
MARA (Salinan Pejabat &
Lampiran A & B)2. Borang BPPM/B/001 (Salinan
Kad Pengenalan hendaklah
disertakan)3. Borang BPPM/B/024. Borang BPPM/B/035. Borang BPPM/B/046. Borang BPPM/B/057. Borang BPPM/B/06 (Salinan
Kad Pengenalan dan Slip Gaji
Penjamin-Penjamin hendaklah
diaertakan)8. Borang BPPM/B/079. Borang LPP410. 5 salinan Surat Perjanjian
Pinjaman MARA beserta
dengan Surat Iringan (luar
Negara), 4 salinan Surat
Perjanjian Pinjaman MARA
beserta Surat Iringan (dalam
Negara)11. LPP06 (Payment Instruction)
(Sertakan Salinan Buku Akaun
Bank) – Bank Islam, CIMB,
BSN sahaja. (Dalam Negara)


Luar Negara:
(Mengikut Institusi dan Negara
Yang Ditawarkan)


12. Lain-lain perkara


Nota: 1) Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar.(sila rujuk m/s 23 para 5.3)
2) Sila ceraikan salinan borang yang telah dilengkapkan sepenuhnya bermula muka surat 2
hingga muka surat 13 (Lampiran B).
2

BPPM/B/01

(DIISI OLEH PELAJAR)

NAMA :

NO. K/P : BIL. MARA :

Kepada:
Ketua Pengarah MARA
Ibu Pejabat MARA
KUALA LUMPUR.

Tuan,

KEBENARAN MENGHUBUNGI JABATAN HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG SIMPANAN
PEKERJA/BANK UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR

Saya yang tersebut nama di atas, membenarkan MARA untuk menghubungi Jabatan yang tersebut di atas bagi
tujuan mendapatkan maklumat peribadi saya pada bila-bila masa diperukan.

Keterangan diri saya bagi tujuan di atas adalah seperti berikut:-

(i) Bilangan ahli KWSP : .......................................................................................................................

(ii) Bil. Rujukan di Jabatan : ......................................................................................................................
Hasil Dalam Negeri

(iii) Nama dan Alamat Bank : .......................................................................................................................

(iv) No. Akaun (i) Semasa : .......................................................................................................................

(ii) Simpanan : .......................................................................................................................

Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pinjaman pelajaran yang
diluluskan oleh MARA mengikut Surat Pinjaman Pelajaran Bil: .................................. bertarikh ............................. 20
............................................

Sekian dan terima kasih.


......................................................................... ...............................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Saksi

Nama : ..............................................................

No. K/P : ..............................................................

Alamat : ..............................................................

.............................................................................................

.............................................................................................3


BPPM/B/02

(DIISI OLEH PELAJAR)

Daripada:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tarikh : .................................................................


Kepada:

Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.

Tuan,

MAKLUMAT MENGENAI KEMUDAHAN KREDIT DAN JAMINAN OLEH PELAJAR

Dengan ini saya ................................................................................... No. K/P: ......................................................

Dengan rela hati menzahirkan semua kemudahan kredit yang telah diterima oleh saya dari institusi-institusi lain dan
apa-apa jaminan peribadi yang masih dalam tanggungan saya. Maklumat terperinci adalah seperti berikut:-


Nama Jumlah Tempoh Jumlah Baki Tarikh
Institusi Kemudahan Bayaran Ansuran Pinjaman Selesai
Kewangan Kredit Balik Sebulan

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
....................................................................................................

(Nama : .............................................................................)

(No. K/P : .............................................................................)


4

BPPM/B/03

(DIISI OLEH PELAJAR)

Daripada:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tarikh : .................................................................


Kepada:

Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.


Tuan,


KEBENARAN UNTUK MENZAHIRKAN SURAT-SURAT DARIPADA MARA KEPADA PENJAMIN

Dengan ini saya dengan rela hati, memberi persetujuan kepada MARA untuk menzahirkan kepada penjamin-
penjamin saya, segala surat menyurat di antara MARA dengan saya berkaitan dengan Pinjaman Pelajaran saya.
Sekian, terima kasih.

Yang benar,
....................................................................................................

(Nama : .............................................................................)

(No. K/P : .............................................................................)
5


BPPM/B/04

(DIISI OLEH PELAJAR)

Daripada:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tarikh : .................................................................


Kepada:

Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.

Tuan,


LIABILITI TERHADAP MARA


MARA pada .......................................................... telah meluluskan pinjaman pelajaran kepada saya dan maklumat
terperinci pinjaman berkenaan seperti berikut:-


No. Akaun Pelajar/ Tempoh Bantuan Jumlah
No. Bil MARA Mula Tamat PinjamanDengan ini saya mengaku akan bertanggungjawab untuk menjelaskan pinjaman pelajaran tersebut dan mematuhi
syarat-syarat di dalam Surat Perjanjian Pelajaran MARA.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
....................................................................................................

(Nama : .............................................................................)

(No. K/P : .............................................................................)

6


BPPM/B/05

(DIISI OLEH PENJAMIN I)

Daripada:

Penjamin I

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tarikh : .................................................................


Kepada:

Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.

Tuan,


PENGESAHAN SETUJU TERIMA MENJADI PENJAMIN


Saya (.........................................................................................................) dengan ini mengesahkan kesanggupan

saya menjadi penjamin kepada : ...............................................................................................................................
(selepas ini disebut “Pelajar”)

No. K/P: ................................................................................


2. Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : ...............................................

......................................................................................................................(RM : ...................................................)
Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan
perbelanjaan sekiranya ada.


3. Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar
terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA.

......................................................................................... ...............................................................................
Tandatangan Tarikh :(Nama : .............................................................................)

(No. K/P : .............................................................................)7


BPPM/B/05

(DIISI OLEH PENJAMIN II)


Daripada:

Penjamin II

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Tarikh : .................................................................


Kepada:

Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.


Tuan,


PENGESAHAN SETUJU TERIMA MENJADI PENJAMIN


Saya (.........................................................................................................) dengan ini mengesahkan kesanggupan

saya menjadi penjamin kepada : ...............................................................................................................................
(selepas ini disebut “Pelajar”)

No. K/P: ................................................................................


2. Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : ...............................................

......................................................................................................................(RM : ...................................................)
Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan
perbelanjaan sekiranya ada.


3. Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar
terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA.
......................................................................................... ...............................................................................
Tandatangan Tarikh(Nama : .............................................................................)

(No. K/P : .............................................................................)

8

BPPM/B/06
PERHATIAN
SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA – LAPORAN PENJAMIN I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saya seperti bertulis di bawah ini mengesahkan saya menjadi penjamin kepada Encik/Cik

.......................................................................................................................................................................................
(pelajar)

yang mengikuti pengajian di Institusi ............................................................................................................................

NAMA : ......................................................................................................................................................................

NO. K/P : ................................................... TARAIKH LAHIR: ..................................... UMUR : ...............................
(Sertakan salinan K/P)

ALAMAT TETAP (RUMAH) : ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

NO. TEL : ............................................. (RUMAH) ............................................. (PEJABAT) .....................................

PEKERJAAN : ................................................................. PENDAPATAN RM: .........................................................
(Sertakan salinan slip gaji / pengesahan pendapatan)
(TERKINI) (BERSURAT)

TARAF PERKAHWINAN : ....................................................... BIL. TANGGUNGAN : .............................................

PENDAPATAN DAN PUNCA LAIN : RM ....................................................................................................................

PENJAMIN TIDAK DIBENARKAN MENJAMIN LEBIH DARI DUA ORANG PENUNTUT. TULISKAN NAMA,
ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN
LAIN-LAIN BADAN, SEKIRANYA ADA.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar.................................................................................... ....................................................................
Tandatangan Tarikh


PENGESAHAN MAJIKAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Bagi yang tiada majikan, pengesahan oleh Ketua Kampung, Pengerusi JKKK, Penghulu, Jaksa Pendamai dan
ADUN)

Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik ..............................................................................

......................................................................................... seperti di atas adalah benar.


................................................................................... ....................................................................
Tandatangan Majikan Tarikh
Nama :( Cop Rasmi Nama , Jawatan dan Jabatan / Syarikat)

9
BPPM/B/06
PERHATIAN

SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA – LAPORAN PENJAMIN II

Saya seperti bertulis di bawah ini mengesahkan saya menjadi penjamin kepada Encik/Cik

.......................................................................................................................................................................................
(pelajar)

yang mengikuti pengajian di Institusi ............................................................................................................................

NAMA : ......................................................................................................................................................................

NO. K/P : ................................................... TARAIKH LAHIR: ..................................... UMUR : ...............................
(Sertakan salainan K/P)

ALAMAT TETAP (RUMAH) : ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

NO. TEL : ............................................. (RUMAH) ............................................. (PEJABAT) .....................................

PEKERJAAN : ................................................................. PENDAPATAN RM: ..........................................................
(Sertakan salinan slip gaji / pengesahan pendapatan)
(TERKINI) (BERSURAT)

TARAF PERKAHWINAN : ....................................................... BIL. TANGGUNGAN : .............................................

PENDAPATAN DAN PUNCA LAIN : RM ....................................................................................................................

PENJAMIN TIDAK DIBENARKAN MENJAMIN LEBIH DARI DUA ORANG PENUNTUT. TULISKAN NAMA,
ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN
LAIN-LAIN BADAN, SEKIRANYA ADA.


.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar.


................................................................................... ....................................................................
Tandatangan Tarikh


PENGESAHAN MAJIKAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Bagi yang tiada majikan, pengesahan oleh Ketua Kampung,Pengerusi JKKK, Penghulu, Jaksa Pendamai dan
ADUN)

Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik ..............................................................................

......................................................................................... seperti di atas adalah benar.


................................................................................... ....................................................................
Tandatangan Majikan Tarikh


Nama :
(Cop Rasmi Nama ,Jawatan dan Jabatan / Syarikat)10
BPPM/B/07

(Diisi Oleh Penjamin I)

SURAT AKUAN

Saya .............................................................................................................................................................................


No K/P : ......................................... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa


1. Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

2. Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai
fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak
pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.


Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta
Akuan Berkanun 1980.

Diakui dengan sebenarnya ]

................................................................................................... ]

di .............................................................................................. ] ...................................................................
Tandatangan Penjamin I
Dalam Negeri : ....................................................................... ]

Pada ...................................... hb ............................ 20 ............ ].

Dihadapan saya

....................................................................
Pesuruhjaya Sumpah / Majistret
11


BPPM/B/07

(Diisi Oleh Penjamin II)

SURAT AKUAN


Saya .............................................................................................................................................................................


No K/P : ......................................... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa


1. Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

2. Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai
fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak
pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.


Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta
Akuan Berkanun 1980.

Diakui dengan sebenarnya ]

................................................................................................... ]

di .............................................................................................. ] ...................................................................
Tandatangan Penjamin I
Dalam Negeri : ....................................................................... ]

Pada ...................................... hb ............................ 20 ............ ].

Dihadapan saya

....................................................................
Pesuruhjaya Sumpah/Majistret


12

(SALINAN PEJABAT)

LAMPIRAN B


SYARAT-SYARAT AM TAWARAN


1. PERTINDIHAN TAWARAN


Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain badan
penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak MARA berhak
menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.


2. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI


Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa mendapat
kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.


3. TATATERTIB


Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan mengikuti
kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.


4. PERKAHWINAN


Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.


5. MAKLUMAT PERIBADI


Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam Negeri dan
Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi tujuan
menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.


6. PEMBERITAHUAN BANTUAN


Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat tersebut di atas,
atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik atau memberhentikan
bantuan ini dengan serta merta.


7. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN


MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran ini tanpa
melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin anda.


138. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN


Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera kerana
bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.


9. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN


Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat Tawaran
ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA, pelajar dan
penjamin-penjamin.

14


(SALINAN PENUNTUT)

LAMPIRAN B

SYARAT-SYARAT AM TAWARAN


1. PERTINDIHAN TAWARAN


Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain
badan penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak
MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.


2. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI


Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa
mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.


3. TATATERTIB


Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan
mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.


4. PERKAHWINAN


Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.


5. MAKLUMAT PERIBADI


Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam
Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi
tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.


6. PEMBERITAHUAN BANTUAN


Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat
tersebut di atas, atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik
atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta.


7. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN


MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran
ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin
anda.


158. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN


Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera
kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.


9. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN


Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat
Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA,
pelajar dan penjamin-penjamin.


16(SALINAN PENJAMIN I)

LAMPIRAN B

SYARAT-SYARAT AM TAWARAN


1. PERTINDIHAN TAWARAN


Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain
badan penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak
MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.


2. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI


Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa
mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.


3. TATATERTIB


Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan
mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.


4. PERKAHWINAN


Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.


5. MAKLUMAT PERIBADI


Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam
Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi
tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.


6. PEMBERITAHUAN BANTUAN


Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat
tersebut di atas, atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik
atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta.


7. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN


MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran
ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin
anda.17


8. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN


Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera
kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.


9. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN


Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat
Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA,
pelajar dan penjamin-penjamin.18(SALINAN PENJAMIN II)

LAMPIRAN B

SYARAT-SYARAT AM TAWARAN


1. PERTINDIHAN TAWARAN


Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain
badan penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak
MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.


2. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI


Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa
mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.


3. TATATERTIB


Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan
mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.


4. PERKAHWINAN


Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.


5. MAKLUMAT PERIBADI


Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam
Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi
tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.


6. PEMBERITAHUAN BANTUAN


Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat
tersebut di atas, atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik
atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta.


7. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN


MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran
ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin
anda.19


8. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN


Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera
kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.


9. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN


Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat
Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA,
pelajar dan penjamin-penjamin.


20PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN
PINJAMAN PELAJARAN MARA PINJAMAN PELAJARAN MARA PINJAMAN PELAJARAN MARA PINJAMAN PELAJARAN MARA


SILA BACA DENGAN TELITI KETERANGAN INI
SEBELUM MENGISI SURAT PERJANJIAN1. SURAT PERJANJIAN


1.1 Tiap-tiap penuntut yang ditawarkan pinjaman MARA adalah dikehendaki memenuhi dan
menandatangani:;
1.2 Lima (5) salinan Surat Perjanjian (untuk Pengajian Luar Negara).
1.3 Empat (4) salinan surat Perjanjian ( untuk Pengajian Dalam Negara).


1.4 Surat-surat Perjanjian yang dilengkapkan dengan tidak mengikuti peraturan atau didapati kotor / terlalu
banyak kesilapan dan dikembalikan / ditolak dan pihak MARA tidak bertanggungjawab atas sebarang
kelewatan akibat dari ini.

Bayaran hanya akan dibuat setelah surat-surat perjanjian dipenuhi dengan betul dan teratur.
2. PERATURAN MENGISI SURAT PERJANJIAN


2.1 Surat perjanjian hendaklah diisi dengan tulisan yang jelas menggunakan DAKWAT HITAM ATAU
BIRU SAMADA PENA MATA BULAT (BALL POINT PEN) ATAU DAKWAT BASAH. Salinan karbon
(carbon copies) dan tulisan bertindih-tindih tidak dibenarkan.


2.2 SEBARANG KESILAPAN HENDAKLAH DIPOTONG SATU GARISAN SAHAJA DAN
DITANDATANGANI RINGKAS (INITAL) OLEH PENUNTUT DAN KEDUA-DUA PENJAMIN.
Penggunaan sebarang cecair (correcting fluid) untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan.
3. CARA-CARA MENGISI SURAT PERJANJIAN


3.1 Hanya tulisan rumi dibenarkan untuk mengisi surat-surat perjanjian.


3.2 Nama penuh, alamat rumah yang tetap dan nombor kad pengenalan penuntut dan penjamin- penjamin
dalam perjanjian itu hendaklah diisi dengan penuh dan betul.


3.3 Salinan contoh untuk mengisi borang-borang perjanjian dilampirkan bersama-sama ini. Penuntut
hendaklah berhati-hati apabila mengisi borang-borang.21
4. SYARAT & KELAYAKAN PENJAMIN-PENJAMIN PELAJARAN MARA

4.1 Bagi Pengajian Luar Negara , Surat Perjanjian memerlukan dua (2) orang penjamin terdiri daripada:-

a) Warganegara Malaysia
b) Ibu atau bapa atau bukan dari ibu / bapa

Bagi Pengajian Dalam Negara, Surat Perjanjian memerlukan seorang (1) penjamin terdiri daripada:

a) Warganegara Malaysia
b) Ibu atau bapa atau bukan dari ibu / bapa

4.2 Umur penjamin:

a. Ibu atau bapa : tidak dihadkan

b. Bukan ibu/bapa : tidak melebihi 50 tahun dari tarikh menandatangani
Surat Perjanjian

4.3 Gaji/pendapatan:

a. Program Luar Negara : tidak kurang dari RM1,000.00 sebulan

b. Program Dalam Negara : tidak kurang dari RM500.00 sebulan

c. Bagi ibu/bapa golongan : dikecualikan dari kategori pendapatan di atas dengan
Rakyat termiskin syarat status golongan rakyat termiskin mestilah
terdapat dalam senarai JPM/EPU.

4.3 Pengesahan Pendapatan / Slip Gaji / Slip Pencen:-

a. Bekerja dengan Kerajaan/Swasta : Disahkan oleh majikan masing-masing

b. Bekerja sendiri/berniaga/pesara : Disahkan oleh Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi JKKK/
Jaksa Pendamai/ADUN

c. Golongan rakyat termiskin : Disahkan oleh Pegawai Daerah

4.4 Penjamin dibenarkan menjamin 2 orang sahaja pada satu-satu masa.

4.5 Pegawai-pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kecuali untuk anak sendiri.

4.6 Kedua-dua penjamin dikehendaki melengkapkan borang laporan penjamin dan dihantar bersama –
sama dengan borang perjanjian.

4.7 Penjamin-penjamin yang bersetuju menandatangani perjanjiann tidak boleh menarik diri dari menjadi
penjamin kecuali mereka yang hilang kelayakan seperti yang diperuntukan dalam surat perjanjian
(Meninggal Dunia, Gila, Muflis).


5. SAKSI

5.1 Penjamin-penjamin disyaratkan supaya menandatangani surat perjanjian dihadapan saksi-saksi.

5.2 Saksi-saksi hendaklah menyatakan dengan jelas:-


Nama :

No. Kad Pengenalan :

Cop Rasmi Jawatan & Jabatan :

22

5.3 Saksi-saksi bagi pelajar dan kedua-dua penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai berikut:-


i) Penghulu, Ketua Mukim, Ketua Kampung dan Pengerusi JKKK yang mempunyai Cop Jawatan
Rasmi.

ii) Semua pegawai-pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun dalam Kumpulan A dan B.

iii) Pegawai-pegawai dalam perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret dan
Peguam.

iv) Wakil Rakyat.

v) Jaksa Pendamai.5.4 Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan saksi hendaklah disertakan bagi saksi yang menandatangani
perjanjian. Cop jawatan bagi pihak Ketua Jabatan seperti b/p: Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah dan
sebagainya tidak diterima.


5.5 Saksi-saksi tidak boleh menjadi penjamin bagi satu borang perjanjian yan sama.


5.6 Seorang saksi boleh menjadi saksi untuk:’

5.6.1 Penuntut dan Penjamin atau kedua-dua penjaminnya (untuk Pengajian Luar Negara)
5.6.2 Penuntut dan Penjaminnya (untuk Pengajian Dalam Negara)
6. CUKAI SISTEM


Setem ‘Hasil’ sebanyak RM10.00 hendaklah dimatikan disudut kanan muka hadapan tiap-tiap surat perjanjian di
mana-mana Pejabat Cukai Setem sebelum dikembalikan ke Ibu Pejabat MARA.7. SURAT PERJANJIAN PENUNTUT/PENJAMIN


Setelah pihak MARA mengambil tindakan ke atas surat-surat perjanjian:,

7.1 Sebanyak 3 salinan Surat Perjanjian ini akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan kedua-dua penjamin
(untuk Pengajian Luar Negara)
7.2 Sebanyak 2 salinan Surat Perjanjian akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan penjamin (untuk pengajian
dalam Negara)8.PERTUKARAN ALAMAT


Sebarang pertukaran alamat penuntut/penjamin hendaklah dimaklumkan kepada MARA dengan segera.
23


SETEM HASIL RM10.00 HENDAKLAH
DIMATIKAN DI SETIAP SALINAN DI
SUDUT INI

CONTOH MENGISI SURAT PERJANJIAN
MUKA HADAPAN

PERJANJIAN

PINJAMAN PELAJARAN

ANTARA

(NAMA PENUH PENUNTUT DENGAN HURUF BESAR)

DAN

MAJLIS AMANAH RAKYAT

DAN

(NAMA PENUH PENJAMIN PERTAMA DENGAN HURUF BESAR)

DAN

(NAMA PENUH PENJAMIN KEDUA DENGAN HURUF BESAR)
Bertarikh pada (penuhkan haribulan mengikut tarikh setem dimatikan)
PERHATIAN!

SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.

24MUKA SURAT 2


2. Sebagai balasan bagi perkara-perkara yang tersebut di atas Majlis dengan ini bersetuju
untuk menjamin kepada pelajar wang yang berjumlah (JUMLAH PINJAMAN DENGAN
HURUF BESAR CONTOH : SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA)
............................................. (RM130,000.00) seperti yang dinyatakan dalam Surat
Tawaran Pinjaman Pelajaran yang disebutkan di bawah fasal 16 Perjanjian ini.


PERHATIAN!

SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.


MUKA SURAT 5


16. Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa Pinjaman Pelajaran (BIL. SURAT
TAWARAN) bertarikh (TARIKH SURAT TAWARAN MARA) dan apa-apa tambahan atau
pindaan kepadanya hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada
perjanjian.


PERHATIAN!

SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.
25

MUKA SURAT 6


Saksi-saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri (Nama dan No. Kad Pengenalan) dan Cop
Rasmi Jawatan serta Jabatan mereka pada ruang yang disediakan.


CONTOH :


DITANDATANGANI oleh pelajar ] ....................................................
tandatangan pelajar


Nama : DAUD BIN AHMAD

No Kad Pengenalan : 1234567

Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub, PAHANG ] .....................................................
tandatangan saksi


Disempurnakan, ditandatangani ]

dan diserahkan oleh ]


Bagi pihak MAJLIS AMANAH RAKYAT ] [DIKOSONGKAN]

Dihadapan ]

DITANDATANGANI oleh ] ................................................................
Penjamin tersebut dihadapan tandatangan
Penjamin Pertama

Nama : DAUD BIN AHMAD

No. Kad Pengenalan : 1234567

Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub, PAHANG ] ..................................................................
tandatangan saksi
DITANDATANGANI oleh

Penjamin tersebut dihadapan ] ..................................................................
tandatangan
Penjamin Kedua


Nama : DAUD BIN AHMAD ]

No. Kad Pengenalan : 1234567 ]

Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub, PAHANG ] ..................................................................
tandatangan saksi26

MUKA SURAT 7JADUAL


(Dibaca bersama dan menjadi sebahagian dari Perjanjian ini)

BAHAGIAN

PERKARA

BUTIR-BUTIR1


Tarikh Perjanjianhb 20
[penuhkan seperti haribulan tarikh setem dimatikan]
2


Pelajar


Nama : [Nama penuh pelajar dengan huruf besar]

No. Kad Pengenalan :

Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]
3


Penjamin PertamaPenjamin KeduaNama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar]

No. Kad Pengenalan :

Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar]

No. Kad Pengenalan :

Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]27

TATACARA PENGISIAN BORANG-BORANG TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN MARA

Sila baca arahan ini dengan teliti. Sebarang kesilapan mengisi dokumen akan mengakibatkan kelewatan pengeluaran tajaan.

BIL. PERKARA

TINDAKAN

CATATAN

1.

Surat Tawaran Pinjaman

Pelajar menurunkan tandatangan di ruangan yang disediakan pada Salinan Pejabat dan kembalikan bersama Surat Perjanjian

2.

BPPM/B/01

Diisi oleh pelajar dan kepilkan salinan Kad Pengenalan

Rujuk panduan mengisi Surat Perjanjian -

3.

BPPM/8/02-BPPM/B/04

Diisi oleh pelajar -

4.

BPPM/B/05

Diisi oleh penjamin-penjamin

5.

BPPM/B/06

Diisi oleh kedua-dua penjamin (Kepilkan salinan Kad Pengenalan & slip gaji/ pengesahan pendapatan penjamin)

Rujuk syarat penjamin dalam Panduan Mengisi Surat Perjanjian

6.

BPPM/8/07

Diisi oleh kedua-dua penjamin di hadapan Pesuruhanjaya Sumpah/ Magistrate

-

7.

Surat Perjanjian Pinjaman Pelajaran MARA

Diisi oleh pelajar penjamin-penjamin

bersama

Rujuk panduan mengisi Surat Perjanjian -

8.

Borang Kemasukan Fail Induk (LPPP4)

Diisi oleh pelajar

9. Borang Arahan Bayaran (LPP6) Diisi oleh pelajar. Kepilkan bersama salinan buku akaun bank

10. Susunan Dokumen

Susunan dokumen mengikut kautamaan seperti Senarai Semak (Check List)

(Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar)

1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->