Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan. Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. Januari 2009 Jamaluddin Md. Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia . tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2). Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai. tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka. Pada kesempatan ini. UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan.PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. Pusat Pengurusan Siswazah. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu.

1.3 1.6.1 1.6 Keterangan pada Kulit 1.2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.2.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.2.1 FORMAT Jidar 2.3 Cetakan dan Penduaan 1.2 1.1.1 Ukuran 6 6 .3.1 1.2.5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.5.I BENTUK Kertas 1.2.1 1.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.3.5.3.1 1.1.4 1.2 Penaipan 1.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.2.2 1.4 1.6.2 Saiz Jenis 1.1 1.

12.3 3.8 3.6 3.14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.12.12.9 3.12.1 4.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.2 Jenis nombor Rumi 2.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.2.2 Penomboran Halaman 7 2. Singkatan.2 3.5 3.12.1 Nombor halaman 2.2.12.3 3.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.1 3.2.7 3.5 3.12.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .1 3.2 3.7 3.10 3. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.11 3.6 3.13 3.4 3.4 3.

14.9.7 5. Video dan Slaid 5.xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.13 5.9.5.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.1 5.3 5.1 5.7 5.1 5.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah.1 Rujukankes 5.2 Perundangan .9 Berita dalam Akhbar 5.8.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja.11.12 Bahan Tidak Terbit 5.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.1 5.12.5 5.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5.12.8.6 5.2 5.2 5.10 5.12.2 5.12.6 5. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.9.5.1 5.2 5.12.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5. Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.12.3 5.4 5.11.11. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.12.14.3 5.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.11.5.12.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

singkatan.iJ(.M (*2005) 117 . nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l.xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit.

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

1. Bagi salinan berikutnya.2 PEN AlP AN 1.2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang.1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin.2. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas.1.1 KERTAS 1.jangan lebih daripada 2 mm).2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm. kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan. 1.BABI BENTUK 1.2. .1. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic). 1.

3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan. 1.2. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya. seterusnya ialah 12.2. 1. e. l.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1. b.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris.2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1. c. f. h. Bagi memulakan perenggan baru. a. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi. g.3. . Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1. d.1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan.5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi).2.

naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b.5 NASKAH AKHIR 1.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1.5. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS.3. c.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri. . dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan. 1.3 Penduaan Hasil penduaan diterima. b. yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah.3.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut. e. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia.4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan. iaitu: a. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut. d. Penyeliaan f. g. 1.

6 KETERANGAN PADA KULIT 1.1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .6.5.6.LAMPlRAN A) 1.60 mm dari birai bawah (Contoh .

LAMPI RAN C3) . (Contoh . JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh . perkataan JILID I.LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang.8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a. b. Jika kurang daripada dua baris.1. d. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak. e.BABII FORMAT 2.1 JIDAR 2. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks. Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas. mestilah mengikut keperluan 2. Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan.1. c.1. . teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.

".. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. b. I. dan seterusnya. 3.2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka..Y .t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\". hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja.3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab . huruf teks tanpa hiasan.. Bagi pecahan subtajuk.2.. 2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2. iii dan seterusnya. ' Peringatan a. Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab.2 PENOMBORAN HALAMAN 2. . Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1. Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak.2. ~. 2. ii. tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya. Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2.2.

1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3. . hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3.

(Contoh . (Contoh . dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan. Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR.3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul. D3 DAN D4) 3. dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut.LAMPlRAN 01. Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas.LAMPlRAN El. 02. mana-mana yang berkaitan. ditaip dalam bentuk piramid terbalik . E2 dan E3) .60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport. TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut.

atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f. Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman. istilah. g. PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. (Contoh . Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a. b. 5.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas. e.10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. produk. c. Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. Kandungan penghargaan adalah kepada: 1. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) . Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan. teknologi. tafsiran. d. 2.LAMP IRAN F) 3.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. 4. Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan. selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan. 3.

Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab.LAMPIRAN H) 3. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu.LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris. kaedah piawai. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul. G6 dan G7) 3. Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis. atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b.LAMPI RAN G3. G5. . G4. Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu.000 patah perkataan. organisma. abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. (Contoh . Tesis dalam Bahasa Arab. pembetulan. (Contoh . (Contoh . teknik dan alat d.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a. Jadual. c. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. Tambahan.

rajah. lukisan dan sebagainya).12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad. Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. (Contoh .8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. graf.9 SENARAI SIMBOL. kuantiti. grafik. mikrograf.LAMPIRAN J) 3. Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. (Contoh .10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. Senarai simbol.LAMPIRAN I) 3. singkatan. tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi. santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi. K3.LAMPIRAN Kl. Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.LAMPIRAN L) . unit dan ikon telmologi maklumat. unsur atau kualiti. (Contoh . animasi. K2. carta. tatanama. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan. slaid. SINGKATAN. Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto.

Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain.12.. Senarai statut disusun mengikut urutan abjad. 3... Sekiranya dipecahkan kepada bahagian.2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60.LAMP IRAN M) 3. setiap bahagian hendaklah halaman baru. petikan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3.LAMP IRAN N) .000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman.11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn. 3.000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30.3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu.12 TEKS 3. rumus.12.12. santak tengah dan 30 mm dari birai atas. (Contoh . BAB . dan hendaklah memenuhi (Contoh . lampiran.1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100. tidak termasuk catatan bawah.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman. hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar.

iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan.12. subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar. sumbangan.b. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data. kepentingan kajian.. alat.. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian. skop kajian dan BAB IT. dapatan kajian. iaitu PENDAHULUAN. bagi tahap keempat.12. bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya. rumusan dan (Contoh . mengikut kerangka kajian. dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan..5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan.. i. persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Lazimnya. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a.ii. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN. tujuan kajian. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian.iii. daripada pengenalan. implikasi.c . perbincangan.4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I. instrumentasi. Penomboran ketiga sahaja). .LAMPIRAN 0) 3.

LAMP IRAN Ql..12.7 Petikan 1. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut.. Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3. Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.12. 3.LAMPIRAN PI.1 menunjukkan bilangan . bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi. Jadual 5. panduan berikut hendaklah dipatuhi.. . ll.2. P2 dan P3) b.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi.. a.. (Contoh . seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang. Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang. Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik ". bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. Jadual dan Contoh: . (Contoh .".. Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik.

Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut. Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi. senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja. soal-selidik. Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang.LAMPIRAN Rl. jadual. . huruf condong. Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. dengan tajuk iii. Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.Tarikh Gaya UKM. (Contoh . Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab.14 LAMPlRAN 1.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. data kajian.13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. Lampiran hendaklah diberi tajuk. LAMPIRAN B dan seterusnya. R2 dan R3) 3. dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A. 11. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

2 SISTEM PENGARANG. b. c. Fuad 2005) a. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials).TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd. Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali. Calon hendaklah penulisannya. Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga.1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. . menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4. Fuad (2005) atau (Mohd.

merupakan sebahagian daripada pemerihalan. (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan..2.. Lokman mengkaji . Dalam tahun 2005. seperti yang dikaji oleh Romlah (2005). tanda kurung tidak diperlukan) v.1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) . . .. dalam tanda kurung) iv. (Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan. tanpa koma. (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan....... nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll. Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang . nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11. ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i. tuliskan nama pengarang dan tahun. Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4. Shaharir juga menyatakan . Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik.20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i.. Shaharir (1984) memberi pandangan ...

ii. Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan.3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a.. . (2005) menerangkan secara terperinci tentang . 2005) 4.2 Pengarang Bersama a.. tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya. . agensi kerajaan) yang I.. d. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) . Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang..2. . selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4. Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang.2... i. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii." dan tahun. b. telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al. nyatakan kedua-dua nama pengarang i... tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al. . c... Baharudin sebagai . (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan. Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur.. takrif homotopi ii. Shafaratul et al.

1999. 2001) Rujukan mengikut urutan.4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon. (2005) atau (Anon. 2005) 4. 4. Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) ..2. pengarang yang sarna.6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002.5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna. Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4.2. Azahan 2002.. 1993 b) .22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II. (Jamaluddin 1996. Jamaluddin 2005. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan.2. dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a.

nama kitab dan nama bab) 4. nama dan nombor surah.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4. nama kitab hadith. Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks. untuk memberi sumber rujukan.7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a. (al-Bukhari.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4.8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC.2. Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan.3.2. .Nastran 2003) 4.2.

Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894. Tatb Osman. Singapore and Malacca. .24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c.4 of 1852-1853. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang. Kyshe. Minute by Fullerton laid before Council of Penang.. PP.3. 3-7. 17 March 1829. him. him. Singapore. 1983.3. 22 August 1828.. him.2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap. xiii. 17-19. 9.N. No. 124. him. tidak kurang d. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin. 2 4.M. . SSR (Singapore National Library). 1885. Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang. vol. LXI. SSR (lOR). 4. A64. 1 Mohd.' J. House of Common. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh .3 Cara Menulis Catatan Bawah a. vol.

'.?-J -. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". 4. mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali. U' 4I. 3al-Qur'an.•• c. AI clmran 3:92.I~ •. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang.J UY.•••~?- •.3. jurnal. nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan.I:_ ~-.: IF'" lY-' ~ . Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya.. judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk.W. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau. -. maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk. 4.5 Rujukan kepada al-Qur'an a.-. Dan sesuatu . Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b.. I •.J 3~. \.t.... Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang..111f1:~···1 y •..•. nombor surah dan nombor ayat. b.ll1 .4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas. rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan. dan menjelaskan Firman Allah S.3.! u. • ·L. Angka yang menunjukkan al-Qur'an. 4.

[Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya.its I. ~'.-<:'01 .J.u~ 1..dlI.3.r.u &G.u..its· L>"..J .. Jabatan Perdana Menteri.. II ~ ... fi'lA 4. Sabda Rasul Allah s.26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an. edisi kelapan. rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati.)!.. kitab .. Pada kebiasaannya. w411L:Jl= \II W! ~ .a.ufioA G.J. . '. Sahih al-Bukhari.. ..u~ 4al-Bukhari..] 4.JA..JAI W!J ..!.. bab .u""".J.··_·lili _ ~ '1.J.)!. 1987).6 Rujukan kepada al-Hadith a. .: U.w.5YL...5. ~. (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.dlI')!..~! L.J....

Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis.BABV SENARAI RUJUKAN 5.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu . temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan). yang digunakan dalam teks. jurnal. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM. Dalam senarai rujukan.1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap. Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. c. Penulisan senarai bibliografi. kecuali akhbar.1. b. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris. 5. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku.

1. Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. tanpa pangkat . Tokyo: Mekong. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19. 5. Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. Tsuyoshi Kato (pnyt.). DIm.LAMPIRAN S) b. shuukyou. hIm. 5. 1995. 2004. Mohamed Yusoff Ismail. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan).2 Transliterasi a.1. Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S). Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara. 295-319.3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran. (Contoh. Data. agama dan budaya dalam arus perubahan). bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti.28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail.

Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy. K. John Fitzgerald Kennedy J. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a.Tabrani ditaip sebagai al. Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T.M. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. .F.J.F. b. Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan. Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. c.J.H. parap mesti terletak selepas nama.H. A. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al. Zakri A. Dengan Nama yang menggunakan parap. H.M. K. Nama pengarang Melayu. atau J. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. ditaip sebagai Zakri. kata lain. keluarga sahaja.Tabrani. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials).

H.Venugopal ditaip sebagai Nair. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. d. R. Dahlan ditaip sebagai Dahlan. H. parap mesti terletak selepas nama.A.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M. . H.F. M.M. W. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak.A. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim.H. H. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat. Nama pengarang India.T.M. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap.F. g.A. Shanta Nair. Saragih ditaip sebagai Saragih. Lee ditaip sebagai Lee. R.Venugopal. K.S. Dengan kata lain. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Cina yang menggunakan parap. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding.S. Nama pengarang Cina.A. ditaip sebagai Bakar. K. parap mesti terletak selepas nama. E. Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Shanta f. e. Choo Ming Nama pengarang berikut. Nama pengarang Indonesia. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.

. Judul jurnal . Danum Valley Conservation Area: Physical. . Judul bahan rujukan (buku.. . 2005..... Nat.. kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku .1. Prod. Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663. ..4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. 55(11): 1655-1663 . Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet.. ..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5.. Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya . 1999. Bandar: Satu Analisis . . Management Issues in . jumal.. 26(8): 955-956 ... 1991.. ... 1985.. prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan. Biological and Social Environments . 2004.. ATAU . 1992.... Keluarga Melayu Perubahan. 1989.. huruf Untuk makalah/artikel besar. huruf kecil. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia . Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar. Environmental Malaysia .. ATAU . Lett. J.. 1992. 1985.. .

... Contoh: al-Qur'an . infrastructure to TQM 5.. 1998.. Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia. and wave measurements. . . Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel . for the evaluation and b. CO 273/535 . An experimental model application of wavescreen: water particle velocity.32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM . The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya ..... 1995. Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an. 2004 .. 2006. 2003. 2006. 2000. Ibrahim Baba. of measurement and information protein D dynamic pressure. .. ... 2005 .2 TERTIB RUJUKAN a. Potential of biomass electricity in four Asian countries . .. An.. Islamiyyat 16: 5012-5636 . The making of another superlinear city in Malaysia ...... 1997. 1982... A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims.... Azahan Awang... Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A. The contribution success.

Jailani Mohd Nor. Jailani Mohd Nor.. Contoh: Jamaluddin Md. Mohd. Jamaluddin Md. 2004 ... . 2005 .. .. 1979 . 1990 . Jahi. Jamaluddin Md. Kadir Arifin. Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan. Jahi. Contoh: Jamaluddin Md. Azahan Awang. d... 2001.. Jahi....Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia... c. Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza.. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.. Aiyub & Jamaluddin Md.. 2006 . Kadir Arifin & Azahan Awang. 2002 ... Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua. 1993 .. Jahi.... 1999 . Kadaruddin Muhammad Rizal Razman... Jahi. Jahi. Contoh: Sham Sani. e. b. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Rujukan pengarang yang sarna. Kadaruddin Aiyub.. Sham Sani & Jamaluddin Md.. dan seterusnya. Mohd.

Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya.. Ibrahim Baba.. 1993b.. Sham.... ... 5. Paris hendaklah ditaip New York. Environment and Development. Eliot. S. 1993a. 2003 . 1983. Contoh: New York.L. G.. penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed. S. Economic Development .... penyusun.E. A.. 1980.3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting. Penerbit diikuti noktah .. Eliot. London.. f.. . ke. dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama..34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham. Contoh: Ibrahim Abdullah. 2004 .

Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology. & Talbot. R. Cooper. Corcoran. Kuala . Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku. Miller. 1982. al-carab. J. C.3. Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. 1987. New Smith. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah. Shaharudin Idrus. Contoh: a. 2000..B. Book. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. 5.5 mm. Lumpur: University of Malaya Press. Ibn Hazm. J. 1965.1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed. Chichester: Ellis Horwood Limited.. 1988. London: MacMillan. The Informed Publishers. C. R. D. = Edisi] Buckley.. R.L. Argument. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. Berangka Kejuruteraan. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. 1403H/1983. Memoir Kebangsaan Malaysia. 2006.K. Bangi: Penerbit b. K. Malaysia Indonesia. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia. 1991. Homotopy Types Groupoid. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. An Anecdotal History of Old Times in Singapore. Cow. & Fischer.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12. M. 2000. Introducing Organizational Behaviour. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.. Brown. Ottaway. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. 1989. Beck. C. Ulang cetak.

5 Karya Suntingan [pnyt. New York: Academic Press. Oxford University Press. 1980. Bangi: Penerbit Universiti Farid M.3.4. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1982.). Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran.3. Brill. Susunan semula Mohd Zahid Shah.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani. 1960. 1311H1l894. penyunting] = Jamaluddin Md. 5. Hall.). 2000. Bangi. 1991. 1941-1945: Subject Bibliography. 5. Kebangsaan Malaysia. Edisi ke-2. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jahi (pnyt. 1968. Edisi ke-2. Pusat Pengajian Siswazah. 1960. Leiden: EJ. Universiti Kebangsaan Malaysia. 1972.36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen. 1977. Cumulative Bibliography of Asian Studies.3. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. Edisi baru.4 Karya Susunan [pnys. The Encyclopaedia of Islam. Esei Sastera Baharuddin Zainal. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences. 5. Shaharir Mohamad Zaino 1990.). Harnzah Hamdani (pnys.K. J. ai-Ansari.2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2. Al-Mucjam al-Saghir. Sulayman ibn Ahmad. Onn (pnys. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan. Boston: G.3. 5. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran. Pentadbiran Universiti. Edisi semak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jil.

8 Terjemahan [Terj. 2005. Jit. Latiff (pnyt. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan . Terj.3.3. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. 5. 1989.A. 5. 1987. Nizam. M. 200 I. Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr. Kuala Lumpur: Dewan Battle. Bangi: Centre for Graduate Studies.7 Berbilang Jilid [Jil. Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt. Tap & Abdul Razak Salleh.).).L. Jit. A. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. Muhammad Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.B. J.). = Terjemahan] Pertama. J. 1978. Sharifah Barlian Aidid (pngr. 1979. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan.S. 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Matematik Pertama. Penerbit Mutiara. Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr. Abu Osman Md. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.). Tap. Jahi. 1991. Kursus Pertama Aljabar Niskala.3.3. Arena Wati: Enda Gulingku. Matematik Bahasa dan Pustaka. Din. Waidi Sinun & A. 5. & Shannon. 5. Tap. 1988.6 Selenggaraan [pngr.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md. Memoir Kebangsaan Malaysia. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. 1990. Biological & Social Environments. Jakarta: Fraleigh. = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md. Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Abu Osman Md.9 Nama Samaran Arena Wati. Laily B. Terj. R. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia. 1990. Norhayati. Environmental Management 2000. 2 & 3. Kamaruzzaman Sopian. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas. Pustaka. Utusan: Ep idem ik. Danum Valley Conservation Area: Physical. I. Universiti Kebangsaan Malaysia.).

Hazita Azman & Lee Siew Chin. [n. Wang Gungwu (pnyt.) al-Fakhiri.).].pt.th. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Pusat Bahasa. Ikhtilaf al-fuqaha '. Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah. Jamaluddin Md. hIm. hIm. 5. ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin. Universiti Kebangsaan Malaysia. 196-21 I. Monograf3. Malaysia: A Survey. 2000. South-East Asia and World Politics.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 1964. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Vol 4. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings.Tabari. Al-Umm.th.W.3.). 2004. 1964.d. t. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah.R. Muhammad ibn "Umar. Smail. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt.) /Tanpa Penerbit (t. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. Praeger.). Zainal Abidin Abdul Wahid. LA. 1990. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. al. Modern Indonesian Project Monograph Series. UKM. Jamaluddin Md. hIm. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran.tp. DIm.). 1973. Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution. J.11 Bab dalam Buku [DIm. Ithaca: Cornell University Press. 356-374. [n. Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 72-103. Twenty years of consideration and structure. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. J. DIm.n]. New York: Frederick A. ibn Jarir.I. Fleishman. Mohd Jailani Mohd Nor.th.j/Tanpa Tempat (t.10 Monograf Harriet Wong. Universiti Kebangsaan Malaysia.]:[s. Fleishman. DIm. t.d.12 Karya Tanpa Tarikh (t.3. Mesr: t. LA.].pt. hIm. 1-37.G.3.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. DIm. & Hunt.). Carbondale: Southern Illinois University Press. al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. Jahi (pnyt. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad. (pnyt. Bayrut: Oar al . al-Akhbar al najdiyah. Malaysia. Shamsuddin Suhor. Vol 7: [s. English LanguageProficiency. Jahi. 5. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt. al-Syafi'i. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt. Muhammad ibn Idris.

(Act 449). 1988. Dokumen awam yang diterbitkan i. Kertas Perintah 2 I. Kertas Perintah 14.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua. . 1984. Bernama Act 1967 (Revised 1990). Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia. Malaysia. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No. Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia. 1990. Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang. 1986. 1987. Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. (Act 127). Environmental Quality Act. Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. tahun 1986. 2(12): 1792.4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap. 8/82 (Pindaan 1987). Peristiwa Memali. Dewan Rakyat Malaysia. tahun 1988. 1974.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5. Penyata Rasmi Dewan Rakyat.

1981. Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). 1991. 3178. Istilah . 1926. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States. Sedition Enactment 1939). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Ministry of Finance Malaysia. Ed. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. 1990. Economic Report 200112002: 63-77. 1987. iii. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia. Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1939 (Enactment No. Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. 1939. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. Pedoman Umum Malaysia. Federated Malay States. Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990. 200 I. 1990. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. Malaysia. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1).40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. 13 of Malaysia. III: Pendidikan Islam. Government Gazette 18( 12): Notification No. Government Gazette 31 (23). ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dokumen pertubuhan antarabangsa i. Pearson.S. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R). Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald. CO 273/657/50601. 1974.R. Surat Governor Straits Settlements Sir T. Report of the Committee on Information. 1986. 29 Januari 1806. 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. 31). Surat S. Prince of Wales Island. iaitu siri A dan AA. UN G. Bone kepada H. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. dalam tanda kurung []. General Assembly Resolution 321. 29. dengan NL. c. Bonham. General Assembly New York: United Official Records.R Supplement. 1806. Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti.O. NL 13 A32. Forty-first Supplement . 23 Disember 1826. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. lOR F/4/1069 (29204) 1828. Nations. hendaklah nombor koleksi ini.1829.W. iaitu National Library. Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations.B. 50. kepada John Anderson! Secretary to the Government.G. Selain itu untuk kemudahan. UN Document A/9361. 1939. Prince of Wales Island. 9 Ogos 1827. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. 1826. Singapore and Malacca. 1827.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b. Secretary to the Government.A. Prince of Wales Island. (No. No. New York: United Nations. Board's Collection. Surat A. bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain. United Nations. 21 (A/41/21). The Charter of Economic Rights and Duties of States. Straits Settlements Records. lOR G/34/13. Acting Resident of Singapore. Singapore and Malacca. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection.

nombor keluaran. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab. Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations. Vienna: International Atomic Energy Agency. . bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. 1960. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid. kecuali kata sendi. Director-General of UNESCO Report.A. S. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166.5. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. Hi. iv.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. Samad. Paris: UNESCO. Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. 1995. 5. UNESCO UNESCO. WHO WHO. Geneva: World Health Organization.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. 2004. 2000.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. IAEA IAEA. 5. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong. 1991. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5.

Jamaluddin Md. & Hussain.2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar.L. An empirical study. & Lee. Jahi. A new drying model based on drying periods.M. Nor & Abu Bakar Che Man. Abu Bakar Che Man. Marcelo. 2003. Hassan. 1978. .5. A. K. A.5. 2000. Mohamed. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. Marcos. A. & Higgins. 2002.c. Journal of Materials Science 38(2): 235-243. Jamaluddin Md. Proc. 339 .. 2005. Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. R. R. & Basri. Intelligent traffic control with image processing sensor. International Journal of Production Economics 66: 143-147. Hamzah. him. Jumari. H. Quality certification and performance of Brazilian firm.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. 2003. 5. Abd Rahim Md. Rahmat. 2004.344. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan.. 2002. 5. him.H. H...Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5. L. Jahi. . London Math. 107-115. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran. N. Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor.A. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. Law Chung Lim. K. Lim.6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. PJ. 36 (3): 193-212. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. Soc.. Ismail Bahari. R. & Lia. A. Kadir Arifin.

2006. New . Utusan Malaysia.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran. Laupa Junus. New Straits Times. 1990. Utusan Malaysia.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. Mohamed Idris. Roti canai. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail. 2004. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy. Dewan Sastera Mei: 79-83. S. 5. kes belia tidak membayar balik pinjaman. I 992b. Sihat Julai: 24-25. Abdullah. Utusan Malaysia. students: give the kids chance to relax. New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. 2006. Commercial vehicle drivers: procedures need review. Sastera kitab.M. Tourism set to rake in RM30b in receipts. 16 February: 18. 28 May: B I. 3 5. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5. Peningkatan Oktober: 10. 2 Februari: 3. 1991. Anon.44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5. 2006. 5. 2006. 22 Februari: I0-11.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. Punca ketidaksuburan lelaki. 30 Anon.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. Zabry Mohamad.9.9 BERITA DALAM AKHBAR 5. 2006.8 MAKALAH. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1. Overworked Times.8. 10-11. 2006. Utusan Malaysia.8. 21 February: 20. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini. P. 2 Februari: 5. 2006. Straits Times. V.

Surat Berita 5. Filem cereka.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A. 2000. 30 Berita Harian. 2005. .10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian. Berita Harian. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. Z. New Straits Times.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon. Jangan salahkan imam. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. 50gos: 17. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. 3 Februari : 12.9. Oktober: 3. 2005. Izhab. kepada Editor. Effective reading is the way to ensure success of science students. serik. Berita Harian. 2 Jun. The Star. Utusan Malaysia. Surat. 1992. Anon. New Straits Times. 1992. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat. 5. 1992. 31 Disember. bilal saja. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian. 2004. 30 Oktober: 13.3 Surat kepada Editor Fidani. 5 Julai: 24. 5. 2003. 10 & 17 September. 2005. Bakar. 1960.11 FILEM.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok. Utusan Malaysia. Singapura: Shaw Brothers. 28 November.9. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui. 2006. Surat.11. 5. 5.

t. Corporation. Syed Arabi Idid. Vision Works Sdn. Milton Keynes: Open University. Language and verbal skills. BAHAN TIDAK TERBIT 5. Santa Monica: Delta Music Incorporated.11. Singapore: Toppan Company. Investigations in life science: man and nature. 317. dokumentari.th. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Siaid. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra. Broadcasting 5. 5. 5. Energy generation and storage. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha. "Coronation" mass in C. The Galapagos Island: Birds. Singapura: Singapore Geophysical techniques.th. Drama dokumentari.2 Video Corporation.11.th. t.4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart.E. Colorado: Crystal Productions. 1992. New York: Harper & Row. 1993. 1989. Universiti Kebangsaan Malaysia. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio.. t. J. 2006. t. Video.11. 1975. 1770. 1976. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda .46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik. "Exultate Jubilate: K. Siaid. Bhd.th. Filem cereka.12 Berikan maklumat yang lengkap. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. W. Virginia: Association for Retarded Citizen.3 Siaid Video Deacon. Filem. Janos Ferencsik (konduktor). Bhd. Video. & Tall Order Productions Sdn. Bhd. Caves: the dark wilderness. Jabatan Komunikasi. Laserlight Series 14 098. Siaid.A.

Universiti Kebangsaan Malaysia. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. Or. Program Pengurusan Persekitaran. Berkeley. University Leiden. Langkawi. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000). Md. University of London.E.12. 5. 1999. Jabatan Sejarah. Fakulti Seni dan Muzik. Tesis Ph.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi.th. 1968. Globalisasi. The palaeodemography of California. t.3 Kertas Kerja. bandar. Sistem organisasi di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Tanjong Malim. Kadir Arifin. Sekitar 2004. . 5. 2001. 8-9 September. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Abstrak Persidangan MSS. koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5.2 Manuskrip Asal of Australopithecus. 1977. University Hamzah Fansuri. 3-4 Julai.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. Fal. Kadir Arifin. 2004. Tesis Dr. Institut Pembangunan Keusahawanan. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. A. J.12. 2004. Topics in the theory of groupoids. Anjuran Pendidikan Sultan Idris.D. Sharab al-c Ashiqin. Universiti Utara Malaysia. Jahi. 7291 (11). Jamaluddin Md. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi. Nor. Cod. Fal.D. Howie. Pusat Pengajian Siswazah. Disertasi Ph. Perak. Mann. Tesis Dr. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Anjuran Sekolah Pengurusan.12.

5. 1990. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. 1988. 12 Mei. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85. Laporan 5.12. 2005. Teknik 5.8 Perisian ABAQUSlExplicit. Quick Reference Guide. Malaysia Kali Kedua. Mohd. 2003. Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua.. Pusat Pengajian Kuantitatif.5 Mesyuarat: Kertas Kerja.12. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut. Santa Ana: MSC. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). Kuala Lumpur. Software Corporation.7 Manual Perisian Incorporated. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia. 1989.9 Ogos. 5.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Kidin Shaharan. Perak D.Nastran. Temu bual.12.. 7 .48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.R. Providence: ABAQUS Inc. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Lumut.R. 15-16 September. Maktab Perguruan Lembah Pantai.12.12. MSC. Universiti Kebangsaan Malaysia. 5. Version 6. 1999. 1991. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru. Mohd. Contoh: Abdullah Hj. Perak D. 5. Universiti Kebangsaan Malaysia. Salleh. 7-9 Ogos. . Kegunaan submartingale dalam masalah storan.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. 1989.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB. Howell.edu/-ncrane/estyle/mla. 1997. 2005. V.1. Medical Information Group. Electronic sources: http://www. Birmingham News (CD-ROM) IA. t.html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane. B.L.angelfire. Arsenic contamination of http://www. 5. from central 5 Jun 2000].com/-astanart/pritzker/pritzker. An early fragment http://www. J. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk. Nepal. http://www.th.com/ak/medinet/arsenic. Contoh: Clark. Journal of http://www. 1993. laman sesawang.K. . Humidity sensor. pangkalan data sesawang. Computer administered surveys in extension. of citation. Journal of Extension 33(3): 204-210. 1999.cit. Massachusetts: Math Works Inc. & Carlton.13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM.ingres.orgljoumals/webref. Kawasaki. 1998. J. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000]. Pritzer.html[ 4 Julai 2000].uvm. Version 7. TJ. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil.html [20 Julai 1999].apa. 1996.html[ drinking water. N.html[ 18 November 1999].edu/phys/sensor. MLA style Julai 2000].

1 Rujukan Kes a. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat. Perkataan 'dan' digantikan (&).50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik. Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. Contoh: British Imperial Oil Co. 5. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu. 1993. J. Complication in academia: sexual harassment and the law. 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya.K.14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5. c. v Federal Commissioner of Taxation. Siecus Report 21(6): 6-10. Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995]. (CD-ROM).14. Contoh: [2002] 4MLJ 449 b. . Ltd.

Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks.. Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel).Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission. ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich . maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah... Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' .. ..' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e. Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd. sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich ... V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: . Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d. Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut..

Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689. Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada). Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. susunan kronologi bolehlah diabaikan.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 3. 4. dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1.52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (. 3. 2. Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk.

aulaulcases/qld/QCAI2000/454. Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: . 10 February 2000.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia. The Times. 5.2 Perundangan a.14. 4. 9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi.html [7 Januari 2000] 5. Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong.edu. http://austlii. Contoh: Kent v Griffiths. 7 November 2000). Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal.

Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. Penggunaan judul ringkas. tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c. Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d. Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. 2. Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul. tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i. 4. Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur . 3.

9 Singh) Mac 1993.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5. Perbahasan Dewan Rakyat. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia. 26 (Karpal . Bacaan Kedua.

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

Dlmn. Pers. S.T. Per. S. S. P. Dr. S. S. P. Kes.(Pen. Pend S. Dr. Per. S. Kli. P.Sa S. Sn. Fa\. Sn.U. S. D. Per. Sn. Pera S.P. Kes. Pengu. Masy. S. Dr. S.M. Psiko.P.Fal. S.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr. Far. S.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) . I. Ps. S. Ekon. Kej. S.U S. Kli S. Sos. Kes. Informatik S. Ps.(Anes) S. Sn.

S.(Psik. L. (Surg.R.O. S. Surg. S. Per. (Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S. Per. L.(Radiologi) S. Pat. Pat. Per. Surg. Per. Pat.) S. Per. P S. Pat. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. (Pediatrik) S. Psik. Surg. K.Kimia) S. Perub S. Per. Per.(Ort. S. S. Sn.) S. Per.(Oft) S. Kes. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S. Kardio. (Hematologi) S. Per.Am) S. (Pat.Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan . Pat. Pat. K.G S. (Per. Masy. Kel). Per.

2004 UKM 60mm T 1 .62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z . Fa\.1> ~ "T:I Z Dr.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya.

29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged.

(\11.?).)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I . e::U WI .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj .~I.JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J..b.Ji ~j wI.i ~ ~I U~ .A.). \...

.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S. En. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En. Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En. teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti. Madya Dr. Ir Abu Bakar Che Man.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup. Putrajaya. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. Rospian Achil.W. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini.Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. Jamaluddin Md. bimbingan. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara. masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa. Abd. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. Caril Andi Mansur. Dr. Ismail Bahari dan Prof. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. Jahi atas bantuan yang begitu besar. Dr. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Prof. Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini.

sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. bebanan dokumentasi. . masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan. peningkatan kos. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. Untuk tujuan ini. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi. Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. peningkatan kos. meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). peningkatan kecekapan perkhidmatan. peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain. Bagaimanapun. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. Oleh itu. Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja. pengulangan prosedur. siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. peningkatan kos.

time constraint. time and workload. they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. Quality Management System series (ISO 9001:2000). this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000. increase in service efficiency. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. repeated procedures. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community.74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era. costs. repeated work procedures which lead to time wasted. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. Meanwhile. An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. planning. loads of documentation. For this purposes. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems. legal compliant and increasing profits. Furthermore. Thus. another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents. and disturbance on other works priority. . higher costs. performances and implementation barriers. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents. increasing in costs. However. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. organisation has implemented three major management systems namely. workloads and documentation process. Nevertheless. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies.

and sites. feeding guilds. The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak. others increased. some remained relatively stable. In birds. Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group. All the primates present in the main study area declined in density after logging. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. but tree density was reduced by more then half.some many fold over their pre-logging densitu. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. and a few new species came into the logged area. the effects of logging was more variable within and between species. while the generalists increased . The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. Species compositon of the forest was almost unchanged. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. . it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. The changes in the diversity and density of primates. The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging. some other mammals. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere.

Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh. Bahagian Kapit. Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan. sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat. Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. beberapa spesies lain tidak berubah. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. Sarawak. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat. dan tempat. kumpulan pemakan. . Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain. bberapa spesies pula bertambah.

r.1 .k:. 1: '.ll u~1 .~:')l.ll ~I .I...L..~~I lS~4 ~I.r..~J .y..r..:I ..Y'"' ..<-....J ~.:Llillu...k:..c.".k:..~\.1.bJ t. ~.~l.'jJ ~~l JJ.:--~ J.. 4.1.-....~)J ~L.")' ~Pl ~I w\. (SSPS 11 ..1 ~i ~ ~ ~.yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~.fo...r.! -."l ~~ .a'a'.Yly..a~I.>" -.)c wU.! "pIJ ''ijl.Jj~I.k:..i ~J'iJ.'11 ItA .r..411 eftl .. ?~ ..11 ~I .JI J ~ U::""'" ~ ~~.y.)c JyJl.)'I ~~ 'ijl..ll u~1 .."l J~ LJA ~J '-.411 lS.k:. -.JIJ ~LWI ~ wL. ...cJI~~I wL.foll "piJ .r.. ~Y" .JI ~yW11 "pi 4..ll ~ ~L.~ ~I ~ -..~~ .I.J~ ~ ~I lSy.~ lJ-:I" _ ..~I."".liS o\..~ '11 ~ uJt-' ~.iA 'W '-5"".r..c. JAIl .~~ ."i ~IJ~11u\. II t. 5) ~ .y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w)..I. r.1.ll u~1 .r..1.! u)U.~y.! ~ ~ lSy..k:...~i ~ .r.. ~ ~~I J..Jt...JJ .j ~L...ill~ ~~ ~ ~... ~ t..)'1 fiyJI ~ ~)I o.k:..:.ill ~lyJI ~ ~y~ ~J ...~y. .y.... r.1.J~IJ ~I..k:...)l. -:11 ~.ll u~1 IF .1...i. ~~ u:-? lY-' <Cll.k:.u~1 ..b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\.F ..Jc. ~ .Jj W=..! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ .-:11 II· .J~I wjcJ jWc.J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J .k:.ll u~1 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L.... .J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J.h'11.... ..Jti..i ~IJji ~I~I W=.~i ?WI ~I JW1'11 ~y..)A? J ~~ lSy.)0. ~.YI ... \.!. .1...:... J ~ 4.1.Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~.ll ~I L>'":l.J~I tAjl.u.~y.ul:ilI:i·.J ~.y.9j y.~ LJA tA-"'"".Jj wl~ ~ 0J' a' .1~l ~I I~ y~i ~I. o.)' I fi~ WI Uy.JJ .~y:.a .:-.! 0U:..-."ill ~1.Jj~I.y.. ~ ~ ~J .k:..c....\_..J~I .1i <Ij~' <.1 ~I ~ "piJ '(.~I lS~.ill~J .k:..._11~I ~.ll I-".h11 ~ o~ ~J .)'1 fi~ ~)~I 0.:i1..J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl..l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-..~f .J~1 4-:l!?~IJ ..~I.1..

Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini. Bagi mencapai tujuan tersebut. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional. pengkhususan dan jantina. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf. kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi. pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. Walau bagaimanapun. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. .

The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. Henceforth SPSS (version 11. These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM. However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. Although the study revealed a general weakness in morphology. The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology. The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology. the field of the study and gender. it. . There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile. the duration of their study in Matriculation.5) was used to analyze the data gathered from that test. however. However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter. the curriculum. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study. and the teaching methodology.

3 2.5 1.6 1.8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.2.1 2.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .7 1.2.2.1 2.2 1.4 1.2 2.2.2 18 18 19 2.1 1.80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.3 1.

3.2.1 Penduduk 4.3 Kemudahan sosial masyarakat .3 3.5.2 Peru mahan 4.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.2.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.3.4 Pemonitoran alam sekitar 3.2.4.5.1 Definisi konsep penunjuk 2.4 3.2.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.2.2 89 89 91 95 97 4.4.3 Penunjuk kualiti hidup 2.1 Reka bentuk Kajian 3.1 Kerangka teoretikal 2.4.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.1 4.5.2.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.5.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.2.5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.2 3.3 3.3.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.1 3.1 Konsep kualiti hidup 2.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.

reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.2.4 4.4 6.1 6.3 Status Asas kualiti Seremban 6.8 4.2 6.1 5.1 5.3.2.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.9 5.5 6.3.8 5.2.7 6.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.2.7 4.6 5.2.3 5.7 5.3.2. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.3.8 6.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.5 4.2 5.2.4 5.2.2.2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6.3 6.2.1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.5 5.2.2.3.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.2.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.6 4.3.3.2.3.9 4.2.1 6.3.6 6.2.2.

2.2 9.3.2.2 166 166 diri.5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.3 8.2.2 7.2.3 8.2.3 9.10 Penyertaan sosial 6.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8.1 8.1 9.1 7.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.2.1 7.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.2.4 8.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.4 8.2 8.1 8.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.1 2. Jadual 2.3 3.3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 .2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.1 3.2 3.

1 3.86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No.2 2.6 3. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1.2 2. Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3.1 2.3 No.1 1.5 3.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 .2 3.3 3.4 3.

1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at.

cf. col. bk./arts. ca. b. jabatan d. . art.g./comps. edition/editions. editor. et a!. jab./divs e. et al. mis. bk. comp. makalah 1. band. div./eds. compiled by department! departments died division/divisions makal./bks. edited by (et alia): and others ed. w. lampiran app./chaps. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed. bab ruangan/la j ur penyusun dept. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers.c./depts. pnyt./cols. bab ruang pnys. bab bandingan bab chap. h. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi. bhg. ch.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang .92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak. Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan. memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant. Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar. Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 .

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia . teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. BABI t 2langkau -J. PENGENALAN t 2langkau -J. 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini.

~ 1..2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara ...1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1.96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1.5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1. Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1.5 langkau x 1 1. negara \.1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1..5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat.5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1. 1.5 .5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan .5 langkau x 1 organisasi khasnya .5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1.1.

2 80.6 .2 15.3 30.7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.6 65.4 19.7 69.8 19.8 84.2 100 100 35.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.4 19.1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.2 7.

7 28.959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .5 29. Sembilan Pahang Perak P.421 8. M'sia 29.6 24.\0 00 .801 5.514 3.8 39.628 3.4 37.957 7.421 5. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem.710 2.856 14.480 3.921 4.260 5.033 7.1 1970 1.502 10.599 4.3 41.1 23.7 43.875 3.328 7.8 27.:.6 33. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> .0 42.189 4.7 38.8 1980 22. ~ ::s ~ ::s !:::> c::.. ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N.5 25.5 56.3 35..0 30.480 3.4 27.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::.4 36.293 4.3 40.7 43.345 2.859 1980 2.

4 1 1.3.4.4.3 5.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.1 1.1 0.3.4.5 5.2 2 3 4 4.2 5.3 6.1 4.2 0.4 4.\ 5.2.4.3 5.\ 4.2.6.\ 5.4.6.2.1 4.2 6.4 5.\ 6.\ 6.4.2 4.\ kerja Latihan.1 4...4 2 3 4 4.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab.6.6 5.1 5.2.2 5.4.5.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.3 4.5.2 4.2 4. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .5.3 4.1 5.2 4.1 4.3 4.3.\ Tanggungjawab dan struktur 4.4 4.1 4.3.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5.2.2 4.2 5. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.3 6 6.5.4.3 4.3.1 4.4 4.3 0.2 6.4.2 4.4.5 4.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.1 4. .4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.\ 4.2 4.4.2.

4.6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7.2 7.3 7.4 4.1 7.6 Pengawalan operasi 4.5.6 Pengawalan operasi 7.4 4.1 4.4 7.6 8 8.6 4.2 4.3 7.4.2.1 8.\ 4.2 7. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.1 7.2 8.4 4.3 7.2 8.4.4.5.6 4.3.4. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.4.1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran.7 7.2 4.5.2.\ 7.5.3.2 7.4.5.2.3 7.5.5 7.3. .2 7.2 4..7 Langkah pencegahan.5.3 8.3.3 4.4 7.2.3.4.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.5.100 Panduan Penulisan.6 4..2. Tesis Gaya UKM .3 7.5 7.\ 4.4.4 7.5 4.5 7.3 4.4.4.3.5.6 4. korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .2..3.3.3.4..1 7.6 7.\ 8.6 4.2.5.3.1 4.

Charok Padang I ------------------~ Rajah 3...•......•................•• 81 81 80 ..........•.....•...... - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani ..[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95......··················································· .... :........ 75 78 77 ................. -..................2004 ........ 78 ~ f...........2003.......•• ". 79 77 ...•........ ... ........... 79 ...................• • ••••• ••• ••• 79 0.............•...............................2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 ............ e 85 .................... 79 80 .........i 89 ! .. Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 ....... e" •... .......................90 ......ll ...

.l ..1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <.' . '1":.LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG . $:l ::.. i2 $:l . 1:.c ..' C'l ~ ~ c:: Rajah 2.. ~ ....

no+ ~~e(. W~ \'/~. . UHO\l.W WC\~. \.t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se.\fl'\ \'le\~~L\(lrJ.. ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum .• ~re U\'llbl'l?l\~. ' sisier nCld 1 -\~n ciec.Qf. SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d.v~nlt Imll "I.\o'" 1.\!' "~\.a ° ..l 30n~ b~. liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J.ell r~hh.ttl! a" \f o. ~t1~ .1. There \. ')O\. ~~ il..s·hIM· t NI.-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy.en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc.104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O.5e lootsoJ (ars. \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥.d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J . e c\ll (\ t. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~.l-~ 0 alld \\'cn. unci dOi~ ~\l.d .'u\<l () 0 1\. .\.Q ' In I it! chCln!. ind .n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101.. ft\l.Ani .sun blolU.\I~ . b'l~ U \M!?ih q ((.oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w.\? tile. n{\\l~t€.trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~. Jive\{ o~ 'bird~.d -lo ~iv'Q mum ).(lv '\ \ ..'uld \()-fIOI) -\0 li'Il. (\n\~ ~on1e .'J 0 bun's.'" "\\JI\YlI1t 6.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\.d .\1 o \'. t en We wt\s 1-h~ s<:J.\' semb'(\Q(). bersambung .\.us ~ral I.I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd.ide. \w 1I n IcH er· () . ~l ~ 0 in '1 ~dIU..I' d 101 oJ Aou\. L \ w~~'t ~'X. H was 1\ -k>o\'.' l~ Jctd iel ..d ~1Ut l. .\ J.:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re. we s.lffive.I~4i -I hu'o. \1~\f\'\~ ho.ftl .rl\1~.

1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa.~.} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f . & Pqd ~ sQ.11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I .$+.ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve . (.Yle . howev~r. lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~..· 1 slept. DEjDi'Q. e.d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me... JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \..fD.nk j~ '~t..'vQ ~)'\Cll~ j(.1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ.S s\e~~ and fl(Q. \'~\t nfWQ. \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M.1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i. \h o. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf . 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle.klcH Rajah 4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 . . ifHo bQ\~~\'~ \'.lC\t.t \\o.Y tvty 'No.\td 1M <4nd ftt~\\\.ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m... ~ar .~ . sambungan ---.U dr~.. j wnt'Fl ..'..l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ . ~~\t t\ m}'\..wt\\\\() I . ~bble l.!l OJ rn~~. Ctl~ i\.CO(10S .----~ S. -to 1.e (\oc~ S\n..

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai. tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis . dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji.

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

bukan 3s. bukan perkataan.Ahmad. bukan s. bukan 3pp. kg. . B. bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur. gunakan singkatan Feb.. ppm. s. Singkatan untuk nama orang diberi ruang. Unit 1. misalnya 3 cm. Singkatan untuk kilo ialah k. Singkatan 1. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec. Ahmad.R. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. daripada Sistem Intemationale). NOMBOR DAN SIMBOL A. misalnya Jan. pp. 5. misalnya 3 3 2 4 c) 2..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT. 2. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. bukan 4ppm. nama bulan. dan sebagainya. Dalam jadual dan graf. Penggunaan unit hendaklah tekal. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak. Unit hendaklah ditulis bersama angan. misalnya 4 ems. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang. atau 3 seconds. bukan K dan senti ialah c. bukan A.R. misalnya b) 4. SINGKATAN. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI. bukan 2kg. misalnya A.

. 1000 000. misalnya 1991/92. Gunakan unit SI.112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. misalnya ATP dan aSK. disertakan untuk nombor perpuluhan. petua. D. C. misalnya r. 3. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. Nombor perpuluhan seperti 4. DEB. tulis %. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain.1. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan. Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910. Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S. 2. Nombor I. dan sebagainya. Jika perkataan peratus itu sering digunakan. bukan persamaan (1). Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik. Tarikh ditulis tanpa koma. Sifar hendaklah bukan . misalnya 0.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1. 102. Matematik 1. 4 kg.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2.1.00001.M. 9.. petua tangan Fleming. 90. misalnya UKM. misalnya F = ma . misalnya "15 peratus".m. misalnya 10 000. 7. 2. Peratus biasanya dieja dengan lengkap. dan Fizik 6. 5.p. dan 1032. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. tidak beri tanda titik. Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat. 10. Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum.0001. teorem bagi hukum Ohm. 200 s. unit ukuran. misalnya 26 Januari 1992. misalnya 3 em. Singkatan semua hurufbesar UMNO.0. Persamaan dinomborkan mengikut bab. 3. Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang. (2. 5. dan sebagainya. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan. Begitu juga untuk titik perpuluhan. 8. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. 10 000 000. p tetapi 4. misalnya 5. 0. 1991-92. tetapi ditulis "Iarutan 15%". . 4.

bukan 300x. Gunakan anak panah. 2. Gunakan simbol Cu2+. Penggunaan unit SI digalakkan. bukan tanda = untuk tindak balas kimia. 7. unit SI. ditulis dalam Roman dengan awalan besar. Kemolaran diwakili oleh simbol M. tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. F. Tuliskan pembesaran sebagai x300. ATP. Pa (pascal) Sebagai petua. Gunakan tatanama IUPAC. 4. misalnya I + 2 + . Persamaan ditanda mengikut bab. bukan Cu ++. 4. ditulis dalam bentuk kuprum (II). Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. unit SI. DC untuk suhu. 2. bukan ion kuprum. misalnya ADP.. . Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. atau secara E. 8. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik. Kejuruteraan I. Biologi I. misalnya gas hidrogen. bukan kuprum bukan 3. gas H2. dan DNA. misalnya 2. G. misalnya asid sulfurik 2 M. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4. 3. 6. + n. Nama kumpulan Koleoptera. tetapi gunakan ion Cu2+. Misalnya.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI.. order dan suku kaum dalam Roman. bukan 2 M asid sulfurik. Keadaan pengoksidaan (2). 5. penggunaan unit mestilah tekal. Kimia I. K (kelvin) bar untuk tekanan.

114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. dalam bahagian Tatatanda. 11-1961 untuk rajah alir proses.2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4.l. Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan. ASA Y32. Misalnya. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit.. J. Misalnya. yang .

Madya Dr. Madya Datin Dr. Abdul Majid Mat Salleh.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Madya Dr. Anwar Hj. Zainodin Hj. Arbain Hj. Madya Dr.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof.Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof.Bhg. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Madya Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof. Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr. Fakulti Ekonomi Dr. Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof. Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr. Prof. Madya Dr. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam . Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj. Aminuddin Mohd.

Prof. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu .Bhg.116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y. Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa.

Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof.M(*2005) Pengerusi Prof. Prof. Dr. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan . Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof. Dr. Baharudin Hj.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Dato' Dr. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg. Dr. Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof. Dr. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Madya Dr. Dr. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. HUKM Prof. Dr. Jamaluddin Md.

Madya Dr. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Madya Dr. Madya Dr. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang . Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof. Madya Dr. Madya Dr. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr. Norman Mohd. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Madya Dr. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Mohd. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.