P. 1
Penulisan Gaya UKM

Penulisan Gaya UKM

|Views: 7,496|Likes:
Published by leeds82

More info:

Published by: leeds82 on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu. Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan. Pada kesempatan ini. Januari 2009 Jamaluddin Md. tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka. Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2). Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia . Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. Pusat Pengurusan Siswazah.PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai.

2 1.1 1.3 1.1 1.1 FORMAT Jidar 2.2.2.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.6.2 Saiz Jenis 1.3.2 Penaipan 1.6.3.1.1 1.2.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.4 1.2.1 Ukuran 6 6 .1.I BENTUK Kertas 1.2 1.6 Keterangan pada Kulit 1.1 1.4 1.5.5.2.1 1.3 Cetakan dan Penduaan 1.3.1.2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.

12.1 4.3 3.7 3. Singkatan.14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.2 Jenis nombor Rumi 2.12. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.4 3.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.2.2 3.1 Nombor halaman 2.11 3.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.12.10 3.12.9 3.3 3.2 Penomboran Halaman 7 2.13 3.6 3.4 3.2.8 3.1 3.12.12.5 3.7 3.5 3.2.6 3.1 3.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.2 3.12.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .

2 5.5.5.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.11.7 5.3 5.1 5.3 5.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.8. Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.12.1 5.14. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.5.12. Video dan Slaid 5.9.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah.1 5.12.2 5.11.1 5.12.14.4 5.11.12.12.12 Bahan Tidak Terbit 5.1 5.2 Perundangan .xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.12.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.12.9.8.7 5.6 5.13 5.10 5.2 5.3 5.9.9 Berita dalam Akhbar 5.5 5.11.2 5.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5.6 5.1 Rujukankes 5.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit.M (*2005) 117 .iJ(. singkatan. nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l.

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

1. 1.2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm. 1.jangan lebih daripada 2 mm).1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang.2 PEN AlP AN 1.2. 1.1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin. . kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan.1.2. Bagi salinan berikutnya.1 KERTAS 1. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas.BABI BENTUK 1.2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic).

2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1. 1. Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1. h. Bagi memulakan perenggan baru. seterusnya ialah 12.2. b. g.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1. a. f. .1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris. d. 1. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya. c. e.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi.3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan.3.2.2. l. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris.5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi).

yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut. d.3 Penduaan Hasil penduaan diterima.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut. e. naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b. 1. Penyeliaan f. g. iaitu: a.5 NASKAH AKHIR 1.3. 1. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS. .4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan. c. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri. b.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah. dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan.5.3.

6 KETERANGAN PADA KULIT 1.4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .5.LAMPlRAN A) 1.60 mm dari birai bawah (Contoh .6.2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .6.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh . JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang. perkataan JILID I.LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. (Contoh .LAMPI RAN C3) .

Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan. Jika kurang daripada dua baris.1.8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a.1 JIDAR 2.1. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak.1. e. c. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks. b. teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang.BABII FORMAT 2. mestilah mengikut keperluan 2. .1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3. d. Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas.

. tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya. ' Peringatan a. huruf teks tanpa hiasan. 3. c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka.".Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2. hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja. ~. 2.2.Y . Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2.. Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab.2.. b. Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a. I.t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\".. ii. 2. . Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak.2.3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab . iii dan seterusnya. Bagi pecahan subtajuk.2 PENOMBORAN HALAMAN 2.2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. dan seterusnya.

1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3. .2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris. hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3.

LAMPlRAN El.3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut. (Contoh . Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas. mana-mana yang berkaitan. dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan. (Contoh .60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport.LAMPlRAN 01. ditaip dalam bentuk piramid terbalik . 02. TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah. Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah. E2 dan E3) . D3 DAN D4) 3. dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut.

d. (Contoh . Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan. teknologi. c. istilah. Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. g. selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan. atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas. 5.LAMP IRAN F) 3. PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. tafsiran. Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a. b. e. 4. Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. 3. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) . Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Kandungan penghargaan adalah kepada: 1. 2. produk.10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3.

LAMPIRAN H) 3. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul. G4. Jadual. G5. teknik dan alat d.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. (Contoh . . abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan.000 patah perkataan. (Contoh . kaedah piawai.LAMPI RAN G3. pembetulan. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a.LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. Tesis dalam Bahasa Arab. Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis. G6 dan G7) 3. Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu. atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b. (Contoh . organisma. c.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Tambahan.

Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto. singkatan. Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi. kuantiti. Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad. rajah. graf. lukisan dan sebagainya). carta.LAMPIRAN Kl. (Contoh . unsur atau kualiti. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3. K2. Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. animasi. SINGKATAN.9 SENARAI SIMBOL. tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi. Senarai simbol.LAMPIRAN J) 3. K3.8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. unit dan ikon telmologi maklumat.LAMPIRAN L) .LAMPIRAN I) 3. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab. tatanama.12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis. (Contoh . mikrograf. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan. slaid. grafik.10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. (Contoh . santak tengah dan 30 mm dari birai atas.

12 TEKS 3.LAMP IRAN N) . petikan.2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60. hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar.3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu.12. rumus.12.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman. tidak termasuk catatan bawah. santak tengah dan 30 mm dari birai atas.1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Sekiranya dipecahkan kepada bahagian. 3.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain.. 3. lampiran. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30. (Contoh . BAB ..11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn. setiap bahagian hendaklah halaman baru. Senarai statut disusun mengikut urutan abjad. Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi.000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman.LAMP IRAN M) 3. dan hendaklah memenuhi (Contoh ..000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman.12.

subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a.. . persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I.iii. kepentingan kajian. dapatan kajian. bagi tahap keempat. bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya. i.c . dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.LAMPIRAN 0) 3. alat. implikasi. sumbangan. mengikut kerangka kajian. perbincangan.b.12. iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan.5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan. daripada pengenalan. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN. Lazimnya..ii.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3.12. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis...4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian. Penomboran ketiga sahaja). instrumentasi. iaitu PENDAHULUAN. rumusan dan (Contoh . tujuan kajian. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data. skop kajian dan BAB IT.

ll.LAMP IRAN Ql. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis.LAMPIRAN PI.1 menunjukkan bilangan . bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi. Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual. Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab. P2 dan P3) b. Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik. Jadual dan Contoh: .. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang.12.12.7 Petikan 1. a.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3. .. (Contoh . Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab.2. 3. Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut..".. Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik ". seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. panduan berikut hendaklah dipatuhi.. Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang. (Contoh . Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi.. Jadual 5.

jadual. Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.Tarikh Gaya UKM.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab. Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong. data kajian. . (Contoh . Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. huruf condong.13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S. Lampiran hendaklah diberi tajuk. R2 dan R3) 3. dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi. dengan tajuk iii. Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang. Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas.14 LAMPlRAN 1. 11.LAMPIRAN Rl. soal-selidik. LAMPIRAN B dan seterusnya. senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials). menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4. Fuad (2005) atau (Mohd.2 SISTEM PENGARANG.TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga.1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. b. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali. Calon hendaklah penulisannya. Fuad 2005) a. Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga. . c.

dalam tanda kurung) iv. Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4. (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan. (Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan... . ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i. Shaharir (1984) memberi pandangan . Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) .1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan.. Dalam tahun 2005.... tuliskan nama pengarang dan tahun. (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan.. Shaharir juga menyatakan . merupakan sebahagian daripada pemerihalan. Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang . Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11.20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i. Lokman mengkaji .. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. seperti yang dikaji oleh Romlah (2005).2... Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik. . tanda kurung tidak diperlukan) v. tanpa koma. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll...

ii. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii.. 2005) 4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan. (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) . c. takrif homotopi ii. (2005) menerangkan secara terperinci tentang .. .3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) .. nyatakan kedua-dua nama pengarang i. tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b. telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al.2 Pengarang Bersama a. . Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang. . selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4. Baharudin sebagai .. Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan. tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya. . d.2..2. b. Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur. i.. Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang.. Shafaratul et al." dan tahun... agensi kerajaan) yang I...

(2005) atau (Anon.2. dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a. 1999. Azahan 2002. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. 4. pengarang yang sarna. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) . Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna.2.5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna.6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002. masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan. 2005) 4.22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II.2. 1993 b) . Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4.. (Jamaluddin 1996. 2001) Rujukan mengikut urutan. Jamaluddin 2005..4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon.

2.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a. (al-Bukhari.8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC.3. Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan.Nastran 2003) 4. nama kitab dan nama bab) 4. untuk memberi sumber rujukan.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4.2.2. . Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4. nama kitab hadith. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4. nama dan nombor surah.7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an.

17-19. Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin. 1885.N.4 of 1852-1853. Singapore and Malacca. tidak kurang d. No.3. 1983.' J. Kyshe. Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang. 22 August 1828. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang. .. 9.. SSR (Singapore National Library). 2 4. him. him. PP. 17 March 1829. xiii. House of Common.3. him. SSR (lOR). Tatb Osman. LXI.24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c. vol. 3-7. 1 Mohd. A64. him. Minute by Fullerton laid before Council of Penang. Singapore. Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. 4. vol.M. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh . . 124.2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap.3 Cara Menulis Catatan Bawah a.

I~ •.-. 4. rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya.•.t..3.J 3~. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan.. AI clmran 3:92.5 Rujukan kepada al-Qur'an a.3.: IF'" lY-' ~ . -.J UY.ll1 . maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk. 4. I •.W.111f1:~···1 y •.•• c. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".. jurnal.. mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali. judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk... Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b. U' 4I. 3al-Qur'an..•••~?- •.4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas. nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan. Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang. \. Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya. b. Dan sesuatu . dan menjelaskan Firman Allah S.I:_ ~-.?-J -.! u. • ·L. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau. nombor surah dan nombor ayat. Angka yang menunjukkan al-Qur'an.'. 4.

Jabatan Perdana Menteri.26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an. rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati.)!.. ~.JAI W!J .. w411L:Jl= \II W! ~ .J.u....... .J.its· L>".3.dlI. '.: U.6 Rujukan kepada al-Hadith a. [Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya.dlI')!.5.-<:'01 . Sahih al-Bukhari.a. Sabda Rasul Allah s. Pada kebiasaannya. II ~ .. 1987).. .u~ 1.u""". kitab .!. ~'.ufioA G. fi'lA 4.w..r. (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.5YL. bab .)!.u~ 4al-Bukhari...its I...J...~! L.u &G. . edisi kelapan.JA..] 4..J ...J.··_·lili _ ~ '1.J.

5. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu . kecuali akhbar.1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap. Penulisan senarai bibliografi. c. temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan).BABV SENARAI RUJUKAN 5. Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran. jurnal. b. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris. Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. yang digunakan dalam teks.1. Dalam senarai rujukan.

iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara.3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran. 5.1. 5. agama dan budaya dalam arus perubahan). Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S).28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail.). Mohamed Yusoff Ismail. Tokyo: Mekong. hIm. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19. 2004.2 Transliterasi a. (Contoh. Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan). DIm.LAMPIRAN S) b. Tsuyoshi Kato (pnyt. 1995. shuukyou. Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. tanpa pangkat . bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti. 295-319. Data.1. Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan.

Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan. H. b. K.J. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T. Dengan Nama yang menggunakan parap.H. parap mesti terletak selepas nama. . K.M. ditaip sebagai Zakri. A. Nama pengarang Melayu.F. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Zakri A. kata lain.H. keluarga sahaja. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. atau J. Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al. c. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials).F.Tabrani ditaip sebagai al. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a. Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy.Tabrani.J. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H.M. John Fitzgerald Kennedy J.

E. Choo Ming Nama pengarang berikut. Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria. e. Cina yang menggunakan parap. H. Dahlan ditaip sebagai Dahlan.M. Nama pengarang India.S. W. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. H.A. K. M. Shanta Nair. Lee ditaip sebagai Lee.Venugopal ditaip sebagai Nair. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Saragih ditaip sebagai Saragih. g.S. d. parap mesti terletak selepas nama.A. H.F. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding.A. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Nama pengarang Indonesia. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat. R. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. H. K. ditaip sebagai Bakar.M.F.Venugopal. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim. Nama pengarang Cina. Shanta f. Dengan kata lain. R. parap mesti terletak selepas nama.T.H. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain.A. . yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.

Judul jurnal . 1991. Keluarga Melayu Perubahan. Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya .....4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. ATAU . .. Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663. Danum Valley Conservation Area: Physical. 2005.. huruf Untuk makalah/artikel besar... jumal. 2004. . .1. 1985. kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku .... Nat. huruf kecil. Environmental Malaysia ... 1992. Judul bahan rujukan (buku... .. Prod. ATAU . Biological and Social Environments .. . Bandar: Satu Analisis .. Management Issues in . Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia . prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan.. J.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5. 26(8): 955-956 . . Lett. Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar.. 1999.. 1985. Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet. 1989. .. 55(11): 1655-1663 .... 1992..

2004 .. and wave measurements. 2003. 2005 . ..... 2006. Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel ... of measurement and information protein D dynamic pressure.. An experimental model application of wavescreen: water particle velocity.. .. Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A. 1982. The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya ... Potential of biomass electricity in four Asian countries . 1995. An.... The making of another superlinear city in Malaysia . A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims. 1997..... The contribution success. Azahan Awang.. . Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia.. Islamiyyat 16: 5012-5636 .. infrastructure to TQM 5. 2000.. 2006.32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM . for the evaluation and b..2 TERTIB RUJUKAN a.. . Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an. Ibrahim Baba. Contoh: al-Qur'an . .. . CO 273/535 . 1998.

. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman. . Kadaruddin Aiyub. Jahi.. Jahi... 1990 . Jailani Mohd Nor. Jamaluddin Md... 1979 . Sham Sani & Jamaluddin Md. Jahi... 2004 . . 2005 . 1993 .. d.. c.. Jahi. Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna. 2002 . Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan.... 1999 .. Contoh: Jamaluddin Md. Jahi. Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks.. 2001. Kadir Arifin. Contoh: Jamaluddin Md. Kadir Arifin & Azahan Awang. Jailani Mohd Nor. Rujukan pengarang yang sarna. b. Mohd. e. Aiyub & Jamaluddin Md. Kadaruddin Muhammad Rizal Razman. Jahi. 2006 .. Mohd...Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.... Azahan Awang. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua... Contoh: Sham Sani. Jamaluddin Md... dan seterusnya.

Environment and Development. Contoh: Ibrahim Abdullah. . penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed. Economic Development . S... Eliot.. Contoh: New York.. 1980.L... penyusun. A. dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama. S. Ibrahim Baba. 1993a.. 1983. London. f... 1993b. Paris hendaklah ditaip New York. Sham. G. 2004 .3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting. 5.. 2003 . Penerbit diikuti noktah . Eliot. ke. Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya..34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham.. .....E..

R. J. 2000. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. Ibn Hazm. 1987. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Corcoran.L. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. Contoh: a. & Talbot. D. = Edisi] Buckley. 5. 2006. Miller. Argument. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. Introducing Organizational Behaviour. Kuala . Bangi: Penerbit b. 1988.1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed. M. C. C. al-carab.. Malaysia Indonesia. Chichester: Ellis Horwood Limited. The Informed Publishers. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.3. Berangka Kejuruteraan. Brown. Shaharudin Idrus.. 1965. Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah.5 mm. 1982. New Smith. Ottaway. London: MacMillan. J. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology.. R.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12. 1989.K.. 2000. Cow. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. An Anecdotal History of Old Times in Singapore.B. R. Cooper. Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah. K. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. 1403H/1983. C. Memoir Kebangsaan Malaysia. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Lumpur: University of Malaya Press. Homotopy Types Groupoid. 1991. Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. & Fischer. Ulang cetak. Beck. Book.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1960.). Universiti Kebangsaan Malaysia. 1968. Jahi (pnyt. Edisi semak. Boston: G. New York: Academic Press.2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran.K.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani. 5. 5. 1960. Shaharir Mohamad Zaino 1990. Leiden: EJ. penyunting] = Jamaluddin Md.3.36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa. Brill.5 Karya Suntingan [pnyt. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan.4. Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2.). 5. . Edisi ke-2. Onn (pnys. Al-Mucjam al-Saghir. 5. 1941-1945: Subject Bibliography. Kamus Dewan. Susunan semula Mohd Zahid Shah. 2000. Esei Sastera Baharuddin Zainal. Harnzah Hamdani (pnys. The Encyclopaedia of Islam. Pentadbiran Universiti. J. 1977. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. 1311H1l894. ai-Ansari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi: Penerbit Universiti Farid M. Jil. Pusat Pengajian Siswazah.4 Karya Susunan [pnys. Edisi baru. Bangi.3. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 1991.). 1980.3. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran. Cumulative Bibliography of Asian Studies. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. 1972. 1982.3. Hall. Sulayman ibn Ahmad. Oxford University Press. Edisi ke-2. Kebangsaan Malaysia.

5. 2005. A. 5. 1978. Tap & Abdul Razak Salleh. = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. 200 I. Arena Wati: Enda Gulingku. = Terjemahan] Pertama. Jit. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan.). 1988. Penerbit Mutiara.3.B. Jit. Terj. Abu Osman Md. Pustaka. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. Latiff (pnyt. Nizam. Abu Osman Md.3.L.A. 5. J.3.3.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan . Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr. 1990. 1988. Matematik Bahasa dan Pustaka.). Universiti Kebangsaan Malaysia. Norhayati. Danum Valley Conservation Area: Physical.7 Berbilang Jilid [Jil. Kursus Pertama Aljabar Niskala. 1990.9 Nama Samaran Arena Wati. I. Kuala Lumpur: Dewan Battle. J. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas. Jakarta: Fraleigh. Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr. Matematik Pertama.). & Shannon. 1987. Memoir Kebangsaan Malaysia. Bangi: Centre for Graduate Studies. Terj. Laily B. 5. Muhammad Yahya. R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.6 Selenggaraan [pngr. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.).S. Kamaruzzaman Sopian. Bhd. Environmental Management 2000. M. 1979.8 Terjemahan [Terj. Waidi Sinun & A. Biological & Social Environments. Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. 2 & 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. Tap. Din. Sharifah Barlian Aidid (pngr. Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt. Jahi. Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Tap. Utusan: Ep idem ik. 1989.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md.

Al-Umm.d. 72-103. Vol 4. Mesr: t. & Hunt.W. Universiti Kebangsaan Malaysia.R. Twenty years of consideration and structure. al-Syafi'i.) /Tanpa Penerbit (t.12 Karya Tanpa Tarikh (t. hIm. al-Akhbar al najdiyah. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran.). Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution. hIm. Malaysia.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.G. [n. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. DIm. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah.). Monograf3. 1964. Jahi. al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. Smail.]. Muhammad ibn Idris.10 Monograf Harriet Wong.). LA.) al-Fakhiri. 5.11 Bab dalam Buku [DIm. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. [n. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. DIm. 5.]. 1973. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. 356-374. Ibn Qayyim al-Jawziyyah.pt. Modern Indonesian Project Monograph Series.). Bayrut: Oar al . Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt. Ithaca: Cornell University Press.pt. 2004. Jamaluddin Md. t. New York: Frederick A.I. Shamsuddin Suhor. Jahi (pnyt. 1-37.Tabari.3. J. hIm. ibn Jarir. LA.n]. English LanguageProficiency. 2000. Vol 7: [s. (pnyt. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Wang Gungwu (pnyt. Universiti Kebangsaan Malaysia. DIm.th.3. Praeger.). DIm. t. UKM. Mohd Jailani Mohd Nor. Pusat Bahasa. Muhammad ibn "Umar. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt.j/Tanpa Tempat (t.]:[s. Jamaluddin Md. South-East Asia and World Politics. 1964. Fleishman.tp.th. ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin. J. 196-21 I.th. Zainal Abidin Abdul Wahid. Hazita Azman & Lee Siew Chin. Ikhtilaf al-fuqaha '.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Carbondale: Southern Illinois University Press.d.3. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad. hIm. Fleishman. Malaysia: A Survey. 1990. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings. al.

1986.4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap. tahun 1988. Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. (Act 127). Kertas Perintah 2 I. Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No. Environmental Quality Act. Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. 1990. Malaysia. (Act 449). Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia. Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. 8/82 (Pindaan 1987). Peristiwa Memali. . 1984. 2(12): 1792. Bernama Act 1967 (Revised 1990). Kertas Perintah 14. Dokumen awam yang diterbitkan i. 1988. 1987. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. tahun 1986. 1974. Dewan Rakyat Malaysia. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia.40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. Malaysia. Government Gazette 18( 12): Notification No. Pedoman Umum Malaysia. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia. Federated Malay States. Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. 1990. Sedition Enactment 1939). 1939 (Enactment No. Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. 3178. 1987. ke-2. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). Ed. Ministry of Finance Malaysia. Economic Report 200112002: 63-77. 1981. Government Gazette 31 (23). Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. 1991. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States. III: Pendidikan Islam. 1990. 200 I. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. iii. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1). 1990. 13 of Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1926. Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Istilah . 1939.

Nations. Bonham. Board's Collection. Straits Settlements Records. Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. Surat Governor Straits Settlements Sir T.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b. hendaklah nombor koleksi ini.W. CO 273/657/50601. NL 13 A32. iaitu siri A dan AA. General Assembly Resolution 321.O. Singapore and Malacca. No. lOR F/4/1069 (29204) 1828. Surat S. Selain itu untuk kemudahan. dengan NL. 1806. 1826. United Nations. 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. 1939. 9 Ogos 1827. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection. 21 (A/41/21). Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald.1829. Secretary to the Government. 29 Januari 1806. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. General Assembly New York: United Official Records. dalam tanda kurung [].S. 31). bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain. Pearson.R Supplement. Dokumen pertubuhan antarabangsa i. 1974. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. 1827. Prince of Wales Island. Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti. Prince of Wales Island. 29. Report of the Committee on Information. c. UN G. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. Acting Resident of Singapore. (No. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R). iaitu National Library. 1986. Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations.A. Prince of Wales Island.R. kepada John Anderson! Secretary to the Government.B. Forty-first Supplement . Surat A. Singapore and Malacca. UN Document A/9361. The Charter of Economic Rights and Duties of States. lOR G/34/13. 50.G. Bone kepada H. New York: United Nations. 23 Disember 1826.

5. 1995. iv. Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations. . 1991. Hi.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong. 5. Geneva: World Health Organization. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. Paris: UNESCO. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5. S. UNESCO UNESCO. Samad.5. kecuali kata sendi. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab.A. WHO WHO. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. IAEA IAEA. Director-General of UNESCO Report. nombor keluaran.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. Vienna: International Atomic Energy Agency. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid. 2004. Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines. 2000.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab. 1960.

Jamaluddin Md.5. & Higgins. Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. 1978. 2003. Kadir Arifin. Law Chung Lim. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran. 2005. . A new drying model based on drying periods.. Intelligent traffic control with image processing sensor. 36 (3): 193-212. Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour.M. Lim. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. Jahi. Quality certification and performance of Brazilian firm..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5. PJ. 5.5. 2002. 2004. & Basri.. Rahmat. 2002. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. A. .344. H. Marcelo. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. him. Ismail Bahari.H. Abd Rahim Md. R.6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. Jahi.c. Journal of Materials Science 38(2): 235-243. & Hussain. 2003. 107-115. Nor & Abu Bakar Che Man. 5. Mohamed. Hassan. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. Soc. London Math. him. Marcos.. Abu Bakar Che Man. & Lee. L. Proc. R.2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar. 2000. A. Jumari. & Lia.A. International Journal of Production Economics 66: 143-147. A. K. K. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. A.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. N. An empirical study. 339 . Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. R.. H. Hamzah.L. Jamaluddin Md.

44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. 2006. Peningkatan Oktober: 10. New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. 2006. S.M. New . Dewan Sastera Mei: 79-83.8. 2 Februari: 3.8 MAKALAH. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail. 22 Februari: I0-11.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid. Sastera kitab.9. 2004. 5. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy. Utusan Malaysia. I 992b.8. Sihat Julai: 24-25. Mohamed Idris. 2006.9 BERITA DALAM AKHBAR 5. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini. students: give the kids chance to relax. Utusan Malaysia. 2006. Utusan Malaysia. Tourism set to rake in RM30b in receipts.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. 16 February: 18. Utusan Malaysia. 3 5.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. Roti canai. kes belia tidak membayar balik pinjaman. Overworked Times. New Straits Times. P. Commercial vehicle drivers: procedures need review. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1. 28 May: B I. 2 Februari: 5. Zabry Mohamad. Abdullah. 2006. Laupa Junus. Straits Times. Punca ketidaksuburan lelaki. 30 Anon. 21 February: 20. 2006.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran. 10-11. 1991. 1990. 2006. V. Anon. 5. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5.

9. 5 Julai: 24.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A.11 FILEM. Singapura: Shaw Brothers.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon. 2005. Berita Harian. 5. 1992. . 2003. 2000. 50gos: 17. 3 Februari : 12. Surat. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian. 5. 1992. Surat Berita 5.9. 28 November. 1960. Bakar.3 Surat kepada Editor Fidani.10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian. The Star. 2004. Utusan Malaysia. Berita Harian. 1992. serik. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Filem cereka. Izhab. bilal saja.11. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. kepada Editor. 2005. 10 & 17 September. 31 Disember. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat. Oktober: 3. 30 Oktober: 13. 2006. Jangan salahkan imam. 30 Berita Harian. 2005. Surat. Anon. Z. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. New Straits Times. Utusan Malaysia. Effective reading is the way to ensure success of science students. 2 Jun. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui. 5. New Straits Times.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok. 5.

& Tall Order Productions Sdn. Milton Keynes: Open University. Video. Bhd. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda . 1976. Colorado: Crystal Productions. Syed Arabi Idid.11. 2006. Santa Monica: Delta Music Incorporated. 1989. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. The Galapagos Island: Birds. Drama dokumentari.46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik.th. J. dokumentari. Siaid. New York: Harper & Row. Broadcasting 5. t. "Coronation" mass in C.th. 1992. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio.A. Video. Virginia: Association for Retarded Citizen. 5. 1770. BAHAN TIDAK TERBIT 5.12 Berikan maklumat yang lengkap. 1975. 1993.E.. Language and verbal skills. Singapura: Singapore Geophysical techniques. "Exultate Jubilate: K. Corporation. t. W. Siaid. 317. Siaid. Filem cereka.4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart.11. t. Filem. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn.2 Video Corporation. Caves: the dark wilderness. t.11. Energy generation and storage. Bhd. Vision Works Sdn. Singapore: Toppan Company. Janos Ferencsik (konduktor).th. Bhd. Universiti Kebangsaan Malaysia.3 Siaid Video Deacon. Jabatan Komunikasi. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra. 5. Investigations in life science: man and nature. Laserlight Series 14 098.th.

Kadir Arifin. Kadir Arifin. Sharab al-c Ashiqin. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. 1999. A. Fakulti Seni dan Muzik. Abstrak Persidangan MSS. Globalisasi. Program Pengurusan Persekitaran. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi.2 Manuskrip Asal of Australopithecus. Jamaluddin Md. J. Institut Pembangunan Keusahawanan. 1968. bandar. Tesis Dr. Anjuran Pendidikan Sultan Idris. Tesis Dr. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. Pusat Pengajian Siswazah.12. 5. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. 7291 (11). Sekitar 2004. Universiti Kebangsaan Malaysia. 8-9 September. koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5. . 5. Disertasi Ph. 1977. Fal. Tesis Ph.E.3 Kertas Kerja.12.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. Topics in the theory of groupoids. University Hamzah Fansuri. Cod. Perak. 2004. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000). Langkawi.th.D. Fal. Sistem organisasi di Malaysia. University Leiden. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. Anjuran Sekolah Pengurusan. Jahi. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Nor. The palaeodemography of California. 3-4 Julai. Berkeley. t.D. Mann.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Utara Malaysia. 2004. Md. 2001. Universiti Tanjong Malim. University of London. Jabatan Sejarah. Or.12. Howie.

Laporan 5. 12 Mei. Mohd. 15-16 September.12. 1989. 2003. 7-9 Ogos.7 Manual Perisian Incorporated. 1990. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85. 1988.5.12. Perak D. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia.12. .. Perak D. 1991. Teknik 5. Software Corporation. Salleh.R. Temu bual. Malaysia Kali Kedua. 5. MSC.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Kegunaan submartingale dalam masalah storan. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Santa Ana: MSC.8 Perisian ABAQUSlExplicit. 1989. 5.R. Contoh: Abdullah Hj.9 Ogos. Pusat Pengajian Kuantitatif. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. 7 .Nastran. 2005. Quick Reference Guide.12. 1999. Maktab Perguruan Lembah Pantai. Universiti Kebangsaan Malaysia. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Mohd.12. Kidin Shaharan. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru. Lumut.48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut.. Providence: ABAQUS Inc. Version 6. 5.5 Mesyuarat: Kertas Kerja.

edu/phys/sensor.html[ 4 Julai 2000]. TJ. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil.angelfire.1. 1998. Humidity sensor.orgljoumals/webref. Electronic sources: http://www. J. . Birmingham News (CD-ROM) IA. of citation. N. Medical Information Group. 1999.html[ drinking water. J. Journal of Extension 33(3): 204-210. 2005. Kawasaki. Massachusetts: Math Works Inc. 1993.th.html[ 18 November 1999]. Version 7. V. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk.13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM.K.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance.L. MLA style Julai 2000]. t. 1997. Pritzer. pangkalan data sesawang. from central 5 Jun 2000].html [20 Julai 1999]. http://www.apa.com/ak/medinet/arsenic. Contoh: Clark.ingres. 5. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000]. B.html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane.uvm.com/-astanart/pritzker/pritzker. An early fragment http://www. laman sesawang.cit. Journal of http://www.edu/-ncrane/estyle/mla. Nepal. 1996. & Carlton. Arsenic contamination of http://www. Howell. Computer administered surveys in extension.

Siecus Report 21(6): 6-10. Contoh: British Imperial Oil Co. (CD-ROM). 5. v Federal Commissioner of Taxation. . Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat. Perkataan 'dan' digantikan (&). 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan.50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark.14. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu. jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya. c. Contoh: [2002] 4MLJ 449 b. J. Complication in academia: sexual harassment and the law. Ltd.14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5.1 Rujukan Kes a. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995]. Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan. 1993.K.

. ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich .Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission. Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d. V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: . Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks.. Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut. Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel)..' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e... Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' .. . Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd. sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich . maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah...

susunan kronologi bolehlah diabaikan. Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800. 2. Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . 3. 4. dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut.52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1. kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada). 3. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk. Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia. 4.html [7 Januari 2000] 5. http://austlii. 10 February 2000. Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. 7 November 2000). 5. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong. The Times.aulaulcases/qld/QCAI2000/454.14. Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal.edu. Contoh: Kent v Griffiths. 9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi.2 Perundangan a. Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: .

Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul. 3. Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. 4. 2. tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c. Penggunaan judul ringkas.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i. Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d. tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b. Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5. Bacaan Kedua. 9 Singh) Mac 1993. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia. Perbahasan Dewan Rakyat. 26 (Karpal .

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

Fa\. Per.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr.U. Pera S.P.(Pen. Per. S. S. Ps. Sn. Pend S. Pers. S. P.(Anes) S. Ps. D. Dr. Sn.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) . Sn. Far. P. S. Kes. Dr.U S.P. S. Dr. Ekon. S.M. S. Kli. Per. S.T. Masy. S. S. I. S.Dlmn. Kes. S. Informatik S. Pengu. Sn. S. Kes.Fal.Sa S. Psiko. P. Kli S. Kej. Sos.

Surg. Per. L.(Radiologi) S. Psik. (Per.Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. Per. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan . Pat.) S.) S.O.(Psik. L. S. Per. Per. Per. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S. S. Pat. Per. Pat.(Oft) S. Per. Per. (Surg. Sn.G S. K. Per. S. S.R. Per. Pat. Perub S. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S. Kel). (Pediatrik) S. Surg. K. Surg. Masy. Kes.(Ort. S. (Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. Kardio. Pat.Am) S.Kimia) S. Pat. P S. (Pat. (Hematologi) S.

Fa\.62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z .1> ~ "T:I Z Dr. 2004 UKM 60mm T 1 .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya.

70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged. 29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .

?). (\11.)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I . e::U WI ..A..).JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J.i ~ ~I U~ .~I..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj . \.Ji ~j wI.b.

teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini. Dr. Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. En. masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara.W. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan. Ir Abu Bakar Che Man. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup. Madya Dr. Rospian Achil. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. Abd. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Jahi atas bantuan yang begitu besar. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. .Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. bimbingan. Prof. Jamaluddin Md. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan. Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En. Putrajaya. Dr. Ismail Bahari dan Prof. Caril Andi Mansur. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini.

perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. Oleh itu. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri. peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. peningkatan kos. Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja. meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. bebanan dokumentasi. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi. siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan. Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). Untuk tujuan ini. Bagaimanapun. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain. pengulangan prosedur. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). peningkatan kecekapan perkhidmatan. . kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. peningkatan kos. pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini. sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. peningkatan kos.

another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents. For this purposes. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies. Meanwhile. increasing in costs. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). Nevertheless. An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community. repeated work procedures which lead to time wasted. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. repeated procedures. Quality Management System series (ISO 9001:2000). time constraint. However.74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works. increase in service efficiency. workloads and documentation process. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. performances and implementation barriers. time and workload. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. organisation has implemented three major management systems namely. this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. legal compliant and increasing profits. . All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. Thus. 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000. Furthermore. planning. loads of documentation. costs. higher costs. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. and disturbance on other works priority. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents.

Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. some other mammals.some many fold over their pre-logging densitu. it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. feeding guilds. the effects of logging was more variable within and between species. The changes in the diversity and density of primates. some remained relatively stable. The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging. The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group. and sites. In birds. All the primates present in the main study area declined in density after logging. but tree density was reduced by more then half. others increased. The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. and a few new species came into the logged area.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged. while the generalists increased . Species compositon of the forest was almost unchanged. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere. .

sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan. . bberapa spesies pula bertambah. Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. beberapa spesies lain tidak berubah. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. Sarawak. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat. Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. dan tempat. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan. Bahagian Kapit. Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. kumpulan pemakan. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah.

..! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ .~:')l.J~IJ ~I.k:.ll ~ ~L.bJ t.....~y..r.~\.:--~ J.Yly.)l.ll ~I L>'":l.\_.-.. ~~ u:-? lY-' <Cll.Jj~I. -.1. ~.'jJ ~~l JJ..I.JJ ..J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J ..9j y. ...~i ~ .1.c.ill~J .u.".JIJ ~LWI ~ wL..I.JJ ..JI ~yW11 "pi 4.k:.:i1. 4. . 5) ~ .J~1 4-:l!?~IJ .J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl.1.Y'"' .~ ~I ~ -.J~I .)c wU. ~Y" .k:.Jj wl~ ~ 0J' a' . ...)0. ~ .fo..ll u~1 .Jj W=..yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~.~l.1..y."i ~IJ~11u\...J~I wjcJ jWc...k:.Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~...-:11 II· .:Llillu.h'11.....k:.1 ~i ~ ~ ~.1..ill~ ~~ ~ ~.J~I tAjl.! -..!.c. o...Jti.y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w).1 .. JAIl .i.ill ~lyJI ~ ~y~ ~J ..j ~L..~J .J ~....r. ~ ~ ~J ...-...ll u~1 .~ LJA tA-"'"".k:..iA 'W '-5""......l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-.. -:11 ~.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L.)'I ~~ 'ijl.F .k:.cJI~~I wL.~y.J~ ~ ~I lSy."ill ~1.. 1: '."".Jj~I..k:.~~I lS~4 ~I.~~ .'11 ItA ... (SSPS 11 .a'a'.r.J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J.:.<-.ul:ilI:i·.h11 ~ o~ ~J .~i ?WI ~I JW1'11 ~y.y.liS o\.ll I-".1 ~I ~ "piJ '(.~I....u~1 . ..! "pIJ ''ijl..)'1 fi~ ~)~I 0.b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\.k:.! ~ ~ lSy..)A? J ~~ lSy..r...YI ..1..! 0U:..ll u~1 .~f .k:.~ '11 ~ uJt-' ~.....a~I.I.~I.. ~ ~~I J.r.1..~~ .i ~J'iJ..a .1~l ~I I~ y~i ~I.")' ~Pl ~I w\..411 lS..~y:.~ lJ-:I" _ .:-.... \.foll "piJ .11 ~I . ~.ll ~I .y...."l ~~ . ?~ ..J ~.)c JyJl.1.r..c. ~ t.. II t.)'1 fiyJI ~ ~)I o.ll u~1 IF ..! u)U...r.i ~IJji ~I~I W=.:.k:.Jc._11~I ~.1i <Ij~' <.y.~)J ~L.k:.JI J ~ U::""'" ~ ~~. r.:I ..ll u~1 .~I lS~..r.Jt. r. .y.r.. J ~ 4.L..1.>" -.411 eftl ..)' I fi~ WI Uy."l J~ LJA ~J '-.~y..

. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. Walau bagaimanapun. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua. kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini. pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. Bagi mencapai tujuan tersebut. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. pengkhususan dan jantina.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff.

The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center. The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology. Henceforth SPSS (version 11. the field of the study and gender. These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM. However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. it. There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study. and the teaching methodology. the duration of their study in Matriculation. . The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology.5) was used to analyze the data gathered from that test. Although the study revealed a general weakness in morphology. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items. the curriculum. however.

3 2.2.1 2.4 1.2.6 1.8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.1 1.1 2.5 1.7 1.2.2 2.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .2.80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.2 1.3 1.2 18 18 19 2.

3.2.5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.3.3 3.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.1 Kerangka teoretikal 2.3 3.2.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.2 Peru mahan 4.2 3.4 Pemonitoran alam sekitar 3.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.3 Kemudahan sosial masyarakat .2.2.5.5.2.1 Konsep kualiti hidup 2.5.1 4.1 Penduduk 4.3.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.4.1 3.4.5.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.1 Definisi konsep penunjuk 2.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.1 Reka bentuk Kajian 3.4.1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.2 89 89 91 95 97 4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.3 Penunjuk kualiti hidup 2.2.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.4 3.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.2.

3.5 4.2.3 6.4 6.2.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.2. reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.2.3.6 5.2.1 6.3.8 4.5 6.1 5.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.2 5.2.3.9 4.2.4 5.2.3 Status Asas kualiti Seremban 6.1 6.2.7 4.6 4.2.8 5. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.2.3 5.2.2.2.3.7 6.2 6.9 5.4 4.5 5.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.6 6.3.2.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.1 5.82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.2.3.2.7 5.3.3.2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6.8 6.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.2.2.2.3 8.1 7.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7.2.2. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.2 9.2 8.3 8.1 7.5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.10 Penyertaan sosial 6.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.4 8.1 9.2.2 7.3.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8.2.2 166 166 diri.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .1 8.4 8.3 9.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.1 8.2.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

3 3.2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.2 3. Jadual 2.1 3.1 2.3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.

6 3.1 1.1 2.3 3. Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3.1 3.2 3.2 2.3 No.4 3.5 3. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 .2 2.86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at. 1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .

lampiran app. jabatan d./bks.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp.g./arts. bk. bab ruangan/la j ur penyusun dept./eds. b. ./divs e.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed. art. bab ruang pnys. ca. bhg. div. comp. editor. cf. jab. col./comps. bk. ch./depts./cols. w. et a!./chaps. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca. band. h. edited by (et alia): and others ed. mis. et al. makalah 1.c. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi. bab bandingan bab chap. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers. pnyt. edition/editions. compiled by department! departments died division/divisions makal.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang .92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak. Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan. memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant. Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar. Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 .

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

BABI t 2langkau -J.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. PENGENALAN t 2langkau -J. dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia . teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai . 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini.

5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat..1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1.~ 1.2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara .5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1.5 langkau x 1 organisasi khasnya .5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1.5 langkau x 1 1.5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan .. Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1.1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1.5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1. 1.1.5 .. negara \.96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1..

4 19.2 80.2 15.6 65.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.4 19.6 .7 69.2 100 100 35.1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.3 30.8 19.2 7.8 84.

~ ::s ~ ::s !:::> c::.502 10.801 5.3 40.7 38. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem.293 4. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10.921 4.3 35.1 1970 1.959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .5 29.8 27.4 37.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> .480 3.480 3.6 24..033 7.4 36. Sembilan Pahang Perak P. ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N.957 7.328 7.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::.599 4.856 14.1 23.710 2.628 3.3 41.421 5.421 8.5 25.0 30.345 2.260 5.0 42.:..514 3.7 43.8 39.\0 00 .4 27.875 3.189 4.7 28.5 56.7 43. M'sia 29.8 1980 22.859 1980 2.6 33.

5.4.3.4.5.3 6.4 1 1.3 4.\ 6.\ 4.4.2 4.1 1.\ 5.4. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.4.1 4.2 0.6.3 0.4.4.2 5.1 4.2.4.1 5.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.2.1 4.2.2 6.1 5.2 4.2 4.5.2 2 3 4 4.2 4.1 4.4 4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5.6.3.5 5.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.2 4.2.4 4.3.3 4.3 4.2 6.4.1 4.4 5.6 5.3.1 4.3 6 6.\ 5.2.3.4 2 3 4 4.1 4.3 5.\ kerja Latihan.\ 6.2 4.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab.1 0.\ 4.2 5. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .4 4. .2.\ Tanggungjawab dan struktur 4. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5..5 4.4.4..3 5.5.2 4.2 5.3 4.6.4.

\ 4.5.4. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.2.1 7.3.5.4..3.5.2.3.4.5 7.\ 4.2 8.3.5.4.4.7 7.2.4.3..3.5.2 7.6 4.3 7.5.5.6 Pengawalan operasi 7.2.1 4.2 4.3 7.2 7.5 7.2 4.4.1 7.1 7.6 4.3 4..3 7.6 8 8.3 7.3.4.6 4.4 7.6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7.6 7.7 Langkah pencegahan.3.\ 7.4 7.4 4.4 4.4.2.3.5 7.5.6 Pengawalan operasi 4.3 4.1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran..4.5 4. Tesis Gaya UKM . korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .4 7. .6 4.5.2 7.3.2 8.4.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.2.4 4.4.3 7.1 8.5.2.100 Panduan Penulisan.2 4. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.6 4.1 4.\ 8.3 8.2 7.

.• • ••••• ••• ••• 79 0. Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 .................•.2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 ..... ... :...... 78 ~ f...............•..........................2003.... Charok Padang I ------------------~ Rajah 3................................. 79 77 ......................ll . 79 . 79 80 ...2004 ............. e" •... e 85 ...•. .......................... 75 78 77 ............................................ -......•• 81 81 80 ....•....i 89 ! .•...........•......................90 ... ... - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani ..•• ".......··················································· ......[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95...

' . 1:. '1":. ~ .. $:l ::.1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <.c ... i2 $:l .' C'l ~ ~ c:: Rajah 2.LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG ....l ...

a ° .\I~ .en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc.• ~re U\'llbl'l?l\~.rl\1~.. bersambung . (\n\~ ~on1e . \.d . .\.I' d 101 oJ Aou\. .\1 o \'. t en We wt\s 1-h~ s<:J.W WC\~.104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O.d ~1Ut l. There \. SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\.'u\<l () 0 1\.l-~ 0 alld \\'cn.Qf. ~t1~ .I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd.ftl .\ J.'J 0 bun's.(lv '\ \ .d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J .sun blolU.\fl'\ \'le\~~L\(lrJ.d . we s.us ~ral I.ide. e c\ll (\ t.lffive. UHO\l. b'l~ U \M!?ih q ((.-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy.l 30n~ b~.\o'" 1.. ~l ~ 0 in '1 ~dIU.:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re.Q ' In I it! chCln!. liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~.\' semb'(\Q().5e lootsoJ (ars.I~4i -I hu'o.. n{\\l~t€. . \1~\f\'\~ ho.v~nlt Imll "I.oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w. no+ ~~e(. W~ \'/~.'" "\\JI\YlI1t 6.s·hIM· t NI.ttl! a" \f o..Ani . Jive\{ o~ 'bird~.n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101. ft\l. ~~ il. ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum ..\? tile. \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥.ell r~hh.\!' "~\.t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se.'uld \()-fIOI) -\0 li'Il. ind .. L \ w~~'t ~'X.\.d -lo ~iv'Q mum ).trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~.1.' l~ Jctd iel .. \w 1I n IcH er· () . unci dOi~ ~\l. H was 1\ -k>o\'. ')O\. ' sisier nCld 1 -\~n ciec.

DEjDi'Q..~. ifHo bQ\~~\'~ \'.1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ.\td 1M <4nd ftt~\\\. & Pqd ~ sQ.S s\e~~ and fl(Q. \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M.fD.wt\\\\() I .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 .ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve .1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa.. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I ... e.e (\oc~ S\n..Y tvty 'No.. ~~\t t\ m}'\.ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m. lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~.'.U dr~.. ~ar . ~bble l. \'~\t nfWQ.klcH Rajah 4.$+. -to 1.'vQ ~)'\Cll~ j(.~ .. Ctl~ i\. .1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i.nk j~ '~t. howev~r.CO(10S .} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f . (. \h o. j wnt'Fl .11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl. sambungan ---.lC\t.d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me.Yle .l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ .t \\o..· 1 slept... 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle. JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf .!l OJ rn~~..----~ S.

dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai. tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis .

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

daripada Sistem Intemationale).Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT.Ahmad. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang. misalnya 4 ems. atau 3 seconds. gunakan singkatan Feb. bukan 2kg. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur. Singkatan 1.R. misalnya 3 3 2 4 c) 2. Unit 1. Penggunaan unit hendaklah tekal. s. ppm. misalnya 3 cm. Unit hendaklah ditulis bersama angan. bukan A. B. bukan 3s.R. bukan 4ppm.. bukan perkataan. misalnya Jan. Singkatan untuk nama orang diberi ruang. bukan 3pp. bukan s. Ahmad. kg. Dalam jadual dan graf. pp. misalnya b) 4. dan sebagainya. bukan K dan senti ialah c. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak.. Singkatan untuk kilo ialah k. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI. 5. NOMBOR DAN SIMBOL A. SINGKATAN. . 2. misalnya A. nama bulan.

. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan. 4.00001. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan.0001. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat. disertakan untuk nombor perpuluhan. petua tangan Fleming. dan sebagainya. 8. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain. tulis %. misalnya ATP dan aSK. Matematik 1. 1991-92. 5. misalnya UKM. petua. Begitu juga untuk titik perpuluhan. unit ukuran.1. 1000 000. Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum. misalnya r. tidak beri tanda titik.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1. misalnya "15 peratus". Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik. 90. Nombor I. (2. 102.M. Peratus biasanya dieja dengan lengkap. 2. misalnya 1991/92. dan 1032. 3.. 4 kg. misalnya 0. teorem bagi hukum Ohm. Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik. D. 0. 10. Nombor perpuluhan seperti 4.p. Gunakan unit SI. dan Fizik 6. dan sebagainya. Jika perkataan peratus itu sering digunakan. .m.1. misalnya 26 Januari 1992. Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang. Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910. 9. misalnya 5. 200 s. 2. 5. 3. Singkatan semua hurufbesar UMNO. Sifar hendaklah bukan .112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. C. misalnya 3 em. 10 000 000.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2. 7. bukan persamaan (1). Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S. DEB. tetapi ditulis "Iarutan 15%".0. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. p tetapi 4. Tarikh ditulis tanpa koma. misalnya 10 000. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. misalnya F = ma . Persamaan dinomborkan mengikut bab.

bukan Cu ++. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI. 4. ditulis dalam bentuk kuprum (II). order dan suku kaum dalam Roman. Misalnya. K (kelvin) bar untuk tekanan. Kimia I. Gunakan anak panah. 7. penggunaan unit mestilah tekal. bukan ion kuprum. Kemolaran diwakili oleh simbol M. tetapi gunakan ion Cu2+. bukan 300x. gas H2. misalnya ADP. Keadaan pengoksidaan (2). Tuliskan pembesaran sebagai x300. 3. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik. Penggunaan unit SI digalakkan. Gunakan simbol Cu2+.. Persamaan ditanda mengikut bab. Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. misalnya gas hidrogen. misalnya I + 2 + . . tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. ATP. 6. DC untuk suhu. 8.. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4. 5. + n. G. misalnya asid sulfurik 2 M. 4. atau secara E.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. misalnya 2. Kejuruteraan I. bukan kuprum bukan 3. Pa (pascal) Sebagai petua. unit SI. Biologi I. F. 2. bukan 2 M asid sulfurik. unit SI. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja. Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. dan DNA. Gunakan tatanama IUPAC. ditulis dalam Roman dengan awalan besar. 2. Nama kumpulan Koleoptera. bukan tanda = untuk tindak balas kimia.

114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. dalam bahagian Tatatanda. yang . Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan. Misalnya. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit. Misalnya.l.2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4. ASA Y32.. J. 11-1961 untuk rajah alir proses.

Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof. Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof. Fakulti Ekonomi Dr. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam . Zainodin Hj. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Abdul Majid Mat Salleh. Madya Dr. Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr. Aminuddin Mohd. Madya Dr. Arbain Hj. Prof. Madya Dr. Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof. Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof.Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof. Madya Dr. Anwar Hj.Bhg. Madya Dr. Madya Datin Dr.

116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y. Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa. Prof.Bhg. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K. Dr.M(*2005) Pengerusi Prof. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan . Prof. Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof. HUKM Prof. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Jamaluddin Md. Dr. Dr. Dr. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. Dr. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg. Dr. Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof. Madya Dr. Baharudin Hj. Dato' Dr.

Madya Dr. Madya Dr. Madya Dr. Madya Dr. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Madya Dr. Mohd. Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi. Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof. Norman Mohd. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang . Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->