P. 1
Penulisan Gaya UKM

Penulisan Gaya UKM

|Views: 7,253|Likes:
Published by leeds82

More info:

Published by: leeds82 on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan. Januari 2009 Jamaluddin Md. Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia .PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka. tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai. Pusat Pengurusan Siswazah. UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan. Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. Pada kesempatan ini. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2).

1 1.1 1.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.1.I BENTUK Kertas 1.1 FORMAT Jidar 2.3 Cetakan dan Penduaan 1.3.2 Saiz Jenis 1.6.4 1.3.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.6.2 1.2.2 Penaipan 1.3 1.1 1.1.3.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.2 1.5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.1 Ukuran 6 6 .4 1.2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.5.5.2.6 Keterangan pada Kulit 1.1.1 1.1 1.2.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.2.2.

3 3.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .1 Nombor halaman 2.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.13 3.7 3.10 3.7 3.12.5 3.2 Jenis nombor Rumi 2.2 Penomboran Halaman 7 2.12.5 3.2 3.1 3.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.11 3.8 3. Singkatan.2.12.1 4.3 3.2.14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.12.12.1 3.12.6 3.12.2. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.9 3.6 3.2 3.4 3.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.4 3.

Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.12.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.2 5.2 5.12 Bahan Tidak Terbit 5.3 5.5.9.14.9 Berita dalam Akhbar 5.2 5.6 5.7 5.12.3 5.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja.5 5.13 5.4 5.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5.1 5.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.9.5. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.12. Video dan Slaid 5.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah.8.7 5. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.11.12.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5.12.1 5.3 5.2 5.1 Rujukankes 5.11.2 Perundangan .1 5.11.8.1 5.12.xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.5.1 5.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.12.12.14.9.6 5.11.10 5.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit. singkatan.M (*2005) 117 .iJ(. nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l.

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin.1 KERTAS 1. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas.2 PEN AlP AN 1. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic). 1.2.BABI BENTUK 1.jangan lebih daripada 2 mm). 1. .2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang. 1. Bagi salinan berikutnya.1.2.1. kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan.2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm.

h. d. b. c.3.2. Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris. .1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan.3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan. a. g. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris. l.2. 1.2. Bagi memulakan perenggan baru. 1.2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1. f.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1. e. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya. seterusnya ialah 12.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi.5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi).

1. Penyeliaan f.5.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut. iaitu: a. c.3. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia.3. . g. d. dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a. e. 1.3 Penduaan Hasil penduaan diterima. naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut. yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1. b.4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah.5 NASKAH AKHIR 1. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS.

5.60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .6.60 mm dari birai bawah (Contoh .4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.6.6 KETERANGAN PADA KULIT 1.1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .LAMPlRAN A) 1.2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .

(Contoh .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh .LAMPI RAN C3) . JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang.LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. perkataan JILID I.

Jika kurang daripada dua baris.1.1. c. Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas. teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3. d.8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a.BABII FORMAT 2. Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan. mestilah mengikut keperluan 2. .1. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang. e. b.1 JIDAR 2.

2.2. 2. Bagi pecahan subtajuk. ii.2..3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab . tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a. 3. Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2. Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak.. I. hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja. ' Peringatan a.Y .2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. iii dan seterusnya.. b. .t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\". Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2. c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka.2 PENOMBORAN HALAMAN 2. ~. 2. dan seterusnya..". huruf teks tanpa hiasan. Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab.

1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3.2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris. hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3. .

LAMPlRAN El. dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan. Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah. 02. (Contoh .3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas. E2 dan E3) . (Contoh . D3 DAN D4) 3. dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut. Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut.LAMPlRAN 01. mana-mana yang berkaitan.60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport. TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah. ditaip dalam bentuk piramid terbalik .

e. d. produk. PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. b. 4. atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f. (Contoh . selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan. Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman. 5. Kandungan penghargaan adalah kepada: 1. Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan. istilah. 3. teknologi. 2.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas. Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan.10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. g. tafsiran. Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) .LAMP IRAN F) 3. c.

abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan. teknik dan alat d. Jadual.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a. Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu. .LAMPI RAN G3. organisma. Tesis dalam Bahasa Arab. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul.000 patah perkataan.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. G4. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. (Contoh .LAMPIRAN H) 3. Tambahan. (Contoh . (Contoh .LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris. atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. G5. G6 dan G7) 3. Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis. pembetulan. kaedah piawai. c.

graf. carta. tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi.LAMPIRAN J) 3.LAMPIRAN L) . Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.LAMPIRAN I) 3. Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto. kuantiti. mikrograf. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi. (Contoh . animasi.8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis. singkatan. unsur atau kualiti.9 SENARAI SIMBOL.LAMPIRAN Kl. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan. K3. Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3. SINGKATAN. (Contoh .10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. K2. Senarai simbol. Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. lukisan dan sebagainya). slaid. (Contoh . tatanama. rajah. santak tengah dan 30 mm dari birai atas. grafik.12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . unit dan ikon telmologi maklumat.

Sekiranya dipecahkan kepada bahagian. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100.2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60.. Senarai statut disusun mengikut urutan abjad.LAMP IRAN N) .12. petikan. santak tengah dan 30 mm dari birai atas.12.3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30. BAB . dan hendaklah memenuhi (Contoh . (Contoh .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman.11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn. 3.12 TEKS 3.12..LAMP IRAN M) 3. setiap bahagian hendaklah halaman baru. hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar. lampiran. rumus. 3. tidak termasuk catatan bawah.000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman. Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain..000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman.

. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN. Lazimnya. bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya.. i.12. perbincangan. rumusan dan (Contoh .4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I. alat.12.LAMPIRAN 0) 3. daripada pengenalan. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian. skop kajian dan BAB IT.ii. dapatan kajian. subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a. iaitu PENDAHULUAN. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian. instrumentasi.b... implikasi. dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis. sumbangan. tujuan kajian. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a. bagi tahap keempat. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar. Penomboran ketiga sahaja). persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian.iii. mengikut kerangka kajian.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3.5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan.c .. kepentingan kajian. iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan.

a. Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi. panduan berikut hendaklah dipatuhi. Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis.12. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab.12..7 Petikan 1.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3.. Jadual dan Contoh: . (Contoh . Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik ". ll. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang.". Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. (Contoh .2. Jadual 5..LAMPIRAN PI. Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual. . bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. P2 dan P3) b.LAMP IRAN Ql. 3.... Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.1 menunjukkan bilangan . Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang.

(Contoh . Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. dengan tajuk iii.13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. data kajian. . Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi. Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A.Tarikh Gaya UKM. senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab. Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong.14 LAMPlRAN 1.LAMPIRAN Rl. dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S. Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang. huruf condong. jadual.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut. 11. Lampiran hendaklah diberi tajuk. R2 dan R3) 3. LAMPIRAN B dan seterusnya. soal-selidik.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. . Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga. Fuad (2005) atau (Mohd. Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang. b. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials). menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4. Calon hendaklah penulisannya. Fuad 2005) a. c.2 SISTEM PENGARANG.TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga.

(Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan..1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan. Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang .. (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan.... Dalam tahun 2005. tanpa koma. (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan. Shaharir (1984) memberi pandangan . Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) .. ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i. .. Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11. Shaharir juga menyatakan ... tuliskan nama pengarang dan tahun.2.20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i. tanda kurung tidak diperlukan) v... nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll. . Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4. Lokman mengkaji .. dalam tanda kurung) iv. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik. merupakan sebahagian daripada pemerihalan. seperti yang dikaji oleh Romlah (2005).

..2." dan tahun.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan.. agensi kerajaan) yang I.. i. Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan.. 2005) 4.. . tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya. Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur.2.3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a. (2005) menerangkan secara terperinci tentang . selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4.. Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang. (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) . telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al.. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii. b. c. Baharudin sebagai . . takrif homotopi ii.2 Pengarang Bersama a. ii.. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b. nyatakan kedua-dua nama pengarang i. . Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang.. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) . Shafaratul et al.. d. tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al..

pengarang yang sarna..6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002. 1993 b) .2. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. (2005) atau (Anon.2. 2001) Rujukan mengikut urutan. 2005) 4. Jamaluddin 2005.5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna. dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a.. Azahan 2002. 4. Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4. (Jamaluddin 1996.22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II. masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan. 1999.2. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) .4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon. Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna.

Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4. nama dan nombor surah. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4. nama kitab hadith.2.2.3. Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan.2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4. (al-Bukhari.7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an. . nama kitab dan nama bab) 4. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a. untuk memberi sumber rujukan.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan.8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC.Nastran 2003) 4.

1885. 3-7.3 Cara Menulis Catatan Bawah a.. No. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang. Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin. 17-19. PP. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh . Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab. 9.3. 1 Mohd. LXI. Singapore. SSR (Singapore National Library). Kyshe. 124..N.3. him. Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894. 4. Singapore and Malacca. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. vol.M. vol. xiii.' J. 17 March 1829. tidak kurang d. House of Common.24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c. A64.4 of 1852-1853. . Minute by Fullerton laid before Council of Penang. him. 1983. him. . SSR (lOR). Tatb Osman. 2 4. 22 August 1828. him.2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap.

jurnal.t.J 3~. dan menjelaskan Firman Allah S.J UY.. U' 4I. Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali. • ·L.: IF'" lY-' ~ .I~ •. nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan.3. Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya. rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya.. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang.ll1 . I •. judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk..-.•. b.I:_ ~-. 4. 3al-Qur'an. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau. 4.. \.5 Rujukan kepada al-Qur'an a.•• c.W.4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas. -. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b. 4.?-J -.'.. maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk.. Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna. Angka yang menunjukkan al-Qur'an.! u.111f1:~···1 y •. Dan sesuatu . AI clmran 3:92.•••~?- •. nombor surah dan nombor ayat. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".3.

... ~.ufioA G. . 1987).its· L>".. Sahih al-Bukhari. bab . II ~ .3. .-<:'01 .J.··_·lili _ ~ '1..!.dlI.w.] 4.J.6 Rujukan kepada al-Hadith a.26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an.)!. [Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya.J.its I.. Jabatan Perdana Menteri.. '. ~'. rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati.J....dlI')!. ...u~ 4al-Bukhari.: U..~! L. Sabda Rasul Allah s..JAI W!J .... kitab .J .u. edisi kelapan.r.5. w411L:Jl= \II W! ~ ..u~ 1..u""".)!. fi'lA 4. Pada kebiasaannya.u &G. (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam...a.JA.5YL.J.

1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap. Penulisan senarai bibliografi.1. b. temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan). Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris. jurnal. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis. kecuali akhbar. yang digunakan dalam teks. c.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu . Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM.BABV SENARAI RUJUKAN 5. Dalam senarai rujukan. 5. Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran.

1. Tsuyoshi Kato (pnyt. Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S).LAMPIRAN S) b. hIm. 295-319. shuukyou. Data.28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail.3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran. Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). Tokyo: Mekong. Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara. 5. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan).). tanpa pangkat .2 Transliterasi a. bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti. 2004. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19. Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. 1995. agama dan budaya dalam arus perubahan). DIm. 5. (Contoh.1. Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. Mohamed Yusoff Ismail.

H. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H. John Fitzgerald Kennedy J. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials). kata lain.F. Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy. Nama pengarang Melayu. H.J. atau J. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma.H. hendaklah ditaip seperti contoh berikut.Tabrani ditaip sebagai al. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I. K. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai. . c.Tabrani. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T. ditaip sebagai Zakri. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. Dengan Nama yang menggunakan parap.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a.J. Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen. A.M. parap mesti terletak selepas nama. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan.M.F. K. Zakri A. b. keluarga sahaja.

H. Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria. . ditaip sebagai Bakar. Nama pengarang Indonesia. parap mesti terletak selepas nama. hendaklah ditaip seperti contoh berikut.H. Saragih ditaip sebagai Saragih. Dengan kata lain.T. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.S.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. K. e. R. Dahlan ditaip sebagai Dahlan. Cina yang menggunakan parap.F.M. parap mesti terletak selepas nama. Nama pengarang India. H.A.F.Venugopal.A. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak. M.M. K. H. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap. R. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain. Lee ditaip sebagai Lee. Choo Ming Nama pengarang berikut. d. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. W. H. Nama pengarang Cina. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat. g.S. E.A. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding.A.Venugopal ditaip sebagai Nair. Shanta Nair. Shanta f. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim.

ATAU . 1985. J.... Judul bahan rujukan (buku.. Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663. huruf kecil. Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet. 1989.. Biological and Social Environments . 2005. ATAU .... kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku ..4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. 1985. Judul jurnal .. Nat... jumal. .. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia . .. 1999... Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar. Management Issues in . Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya ..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5.. prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan.. Danum Valley Conservation Area: Physical... Bandar: Satu Analisis . 55(11): 1655-1663 . 1992. . . . ... Lett. Keluarga Melayu Perubahan. Environmental Malaysia ... 1992. 2004. 26(8): 955-956 . .1. Prod. huruf Untuk makalah/artikel besar.. 1991.

..... 2006.32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ... Ibrahim Baba. The making of another superlinear city in Malaysia . An experimental model application of wavescreen: water particle velocity.2 TERTIB RUJUKAN a.. for the evaluation and b. Contoh: al-Qur'an . 2003. 1997..... 2000. Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel .. . . 1982. 1995... 2006. .. and wave measurements.. 2005 .. 2004 .. An. 1998. . infrastructure to TQM 5.. of measurement and information protein D dynamic pressure.. CO 273/535 .. Potential of biomass electricity in four Asian countries .. .. Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an. The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya . Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A... Islamiyyat 16: 5012-5636 . Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia. Azahan Awang. The contribution success. A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims. .

. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.. Jahi.. dan seterusnya... 2006 . 1993 . Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.. Aiyub & Jamaluddin Md. 2004 .. Jahi.. . Kadaruddin Aiyub. Mohd.. Contoh: Jamaluddin Md. 2005 ... 1990 .. 1999 . Rujukan pengarang yang sarna.. Contoh: Jamaluddin Md. Azahan Awang.. Mohd. e. 1979 ... . 2002 . Jahi..... Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan. Jailani Mohd Nor. 2001. Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza.. Kadir Arifin. Sham Sani & Jamaluddin Md. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Kadir Arifin & Azahan Awang. Jailani Mohd Nor. Jamaluddin Md. c. d. Jahi.... Jamaluddin Md.. Jahi. Jahi. b. Kadaruddin Muhammad Rizal Razman. Contoh: Sham Sani.

... penyusun. A. Penerbit diikuti noktah .. London. penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed.. S. G. Contoh: Ibrahim Abdullah.. Environment and Development. Sham.. 2004 . 1993b. f. S... Eliot...... Contoh: New York.E. Paris hendaklah ditaip New York. 2003 . . Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya. 1980. dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama. 1983.34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham.3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting. ke.L. Ibrahim Baba. Eliot.. . 5... Economic Development . 1993a.

New Smith. An Anecdotal History of Old Times in Singapore. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology. Ulang cetak. 2006. Kuala . Brown. Lumpur: University of Malaya Press. K. M.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12.3. Malaysia Indonesia. J. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.. R. Cooper. C. 1989. 5. R. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. & Fischer. Homotopy Types Groupoid. Book. C..1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed. J. Introducing Organizational Behaviour.L. al-carab. Ottaway. London: MacMillan. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. 1965. Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. Berangka Kejuruteraan. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. 1403H/1983. Miller. 1982. Chichester: Ellis Horwood Limited.B. Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku. 1988. R. C. Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. & Talbot. Ibn Hazm. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. Shaharudin Idrus. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia.. = Edisi] Buckley. Contoh: a.K. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.5 mm. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. D. The Informed Publishers. 2000.. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah. Corcoran. Memoir Kebangsaan Malaysia. 1991. 2000. Bangi: Penerbit b. Cow. 1987. Argument. Beck.

Edisi ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Edisi ke-2.3. 1968. 1991. Kamus Dewan. Bangi: Penerbit Universiti Farid M.). .K. Harnzah Hamdani (pnys. 1311H1l894. Cumulative Bibliography of Asian Studies. Oxford University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. 2000. Bangi. The Encyclopaedia of Islam. Jahi (pnyt. Pentadbiran Universiti.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani. 5. Brill. 5. Kebangsaan Malaysia.4. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Boston: G. 1980.3. Susunan semula Mohd Zahid Shah. 1960.36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen.5 Karya Suntingan [pnyt. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa.). Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. J. Esei Sastera Baharuddin Zainal. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran. penyunting] = Jamaluddin Md.3. Pusat Pengajian Siswazah. New York: Academic Press.4 Karya Susunan [pnys. 1977. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. 1960. Edisi semak. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan. Edisi baru. ai-Ansari. Onn (pnys. Al-Mucjam al-Saghir. Sulayman ibn Ahmad. Hall. 1972. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 5. Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2. Shaharir Mohamad Zaino 1990. Jil. 1982. Leiden: EJ.3. 1941-1945: Subject Bibliography.

Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn.3.B.). Sharifah Barlian Aidid (pngr. Muhammad Yahya. 1987. = Terjemahan] Pertama. 1988. Jahi. Kursus Pertama Aljabar Niskala. 1989.7 Berbilang Jilid [Jil. = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md. 200 I.3. I.L.). A. Jit. Environmental Management 2000. 5. M. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan . Gagasan Baru Ilmu Pendidikan. & Shannon. 5. Pustaka. 1978. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt. Matematik Pertama. Laily B. 1990.6 Selenggaraan [pngr.A. J.9 Nama Samaran Arena Wati. Din. Kamaruzzaman Sopian. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr.). Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Terj. Tap. Jakarta: Fraleigh. 2 & 3.3. Bangi: Centre for Graduate Studies. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. Memoir Kebangsaan Malaysia. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. 1990. Jit. Biological & Social Environments. Bhd.3. Abu Osman Md. R.). Matematik Bahasa dan Pustaka. Tap.S. Norhayati. Latiff (pnyt. Abu Osman Md. Tap & Abdul Razak Salleh. Arena Wati: Enda Gulingku. 5.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md. 1988. Waidi Sinun & A.). 2005. Kuala Lumpur: Dewan Battle. Penerbit Mutiara. Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. 5. Utusan: Ep idem ik. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas. 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia. Nizam.8 Terjemahan [Terj. 1979. Terj. Danum Valley Conservation Area: Physical.

[n. Malaysia: A Survey.10 Monograf Harriet Wong. Ibn Qayyim al-Jawziyyah. UKM. J. Vol 4.tp.W. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt. 356-374.th. Ikhtilaf al-fuqaha '.d. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt. ibn Jarir. J. Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution.). 1-37. Shamsuddin Suhor. & Hunt. 1973. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings. English LanguageProficiency.I. Modern Indonesian Project Monograph Series. Jahi. hIm. [n. Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah.) al-Fakhiri. Jamaluddin Md. New York: Frederick A.).th.]:[s. hIm. hIm. Praeger.) /Tanpa Penerbit (t. Fleishman.3.]. South-East Asia and World Politics. 1990. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia.R. Zainal Abidin Abdul Wahid. Al-Umm. 5. Mesr: t. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Muhammad ibn Idris. 2004. DIm. al-Akhbar al najdiyah.d. Ithaca: Cornell University Press. 72-103. Hazita Azman & Lee Siew Chin. LA. ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin.3. Bayrut: Oar al . Wang Gungwu (pnyt. Twenty years of consideration and structure. Monograf3. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt. Muhammad ibn "Umar.Tabari. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. al. 2000.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia.G.pt. Smail. 1964.3. 1964. al-Syafi'i. (pnyt. DIm. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad. Vol 7: [s. t. Fleishman. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. Pusat Bahasa.). 5.n]. al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. Jahi (pnyt.pt. Universiti Kebangsaan Malaysia.j/Tanpa Tempat (t.th. Mohd Jailani Mohd Nor. 196-21 I.).).]. hIm.11 Bab dalam Buku [DIm.12 Karya Tanpa Tarikh (t. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran.). DIm. Universiti Kebangsaan Malaysia. DIm. LA. t. Carbondale: Southern Illinois University Press. Malaysia. Jamaluddin Md.

Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang. Peristiwa Memali. Dokumen awam yang diterbitkan i. 1988. 1987. Bernama Act 1967 (Revised 1990). Penyata Rasmi Dewan Rakyat. 2(12): 1792. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. 1974. Kertas Perintah 2 I.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No.4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap. Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. Malaysia. Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia. tahun 1986. (Act 127). Dewan Rakyat Malaysia.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua. Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. Environmental Quality Act. . 1990. Kertas Perintah 14. 1984. (Act 449). tahun 1988. 1986. 8/82 (Pindaan 1987).

1990. 1991. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States. III: Pendidikan Islam. 1939. Sedition Enactment 1939). 200 I. 1987. Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. iii. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. Pedoman Umum Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Federated Malay States. Economic Report 200112002: 63-77. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1939 (Enactment No. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. ke-2. 13 of Malaysia. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1). Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). Ed. Ministry of Finance Malaysia. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. Malaysia. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1990. Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. Malaysia. Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. 3178. Government Gazette 18( 12): Notification No. Government Gazette 31 (23). 1981. Istilah . 1926.40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. 1990.

1826. Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. iaitu siri A dan AA.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b. Board's Collection. kepada John Anderson! Secretary to the Government. Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. Selain itu untuk kemudahan. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. Surat Governor Straits Settlements Sir T. 50. Report of the Committee on Information. Singapore and Malacca. 1974. 31). United Nations. hendaklah nombor koleksi ini. NL 13 A32. No.1829. Straits Settlements Records. 21 (A/41/21). General Assembly New York: United Official Records. lOR G/34/13.S. Surat A.G. Pearson. 1827. 1939. New York: United Nations. dalam tanda kurung []. (No.R. 9 Ogos 1827. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. Prince of Wales Island.B. dengan NL. Singapore and Malacca. UN G. c. Bonham. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald. 1986. Forty-first Supplement . Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti. Secretary to the Government. Acting Resident of Singapore. lOR F/4/1069 (29204) 1828. General Assembly Resolution 321. Nations. 29. 23 Disember 1826.R Supplement. Prince of Wales Island. UN Document A/9361. The Charter of Economic Rights and Duties of States. 1806.W.O. iaitu National Library. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R). CO 273/657/50601. bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain. 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. Bone kepada H. 29 Januari 1806. Dokumen pertubuhan antarabangsa i. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. Surat S.A. Prince of Wales Island. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection.

Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166. iv. 1960.5. 1991.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations. 5. UNESCO UNESCO. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters.A. 5. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. Vienna: International Atomic Energy Agency. Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines. Geneva: World Health Organization. WHO WHO. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5. IAEA IAEA.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. 2004. Director-General of UNESCO Report. Hi. 2000. . 1995. Samad. S. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. nombor keluaran. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab. kecuali kata sendi. Paris: UNESCO.

A. Jahi.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5. Journal of Materials Science 38(2): 235-243.c...L. PJ. 2005. & Higgins. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. Lim. 5. 107-115. Marcos. him. him. & Basri. L.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. Jahi. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722. H.5. & Hussain. 2002. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan.5. H. 1978. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. 36 (3): 193-212. . Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor. Marcelo. . Nor & Abu Bakar Che Man. Kadir Arifin. A. International Journal of Production Economics 66: 143-147. Ismail Bahari.. Intelligent traffic control with image processing sensor. Quality certification and performance of Brazilian firm. & Lee.. Jamaluddin Md. K. R. A new drying model based on drying periods. Soc. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. & Lia.6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. N. Hassan. A. 2003. Law Chung Lim. Abd Rahim Md. Hamzah. R. Jumari. Rahmat. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. 2002. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran. Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud.344. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22. London Math. 2004. R.. Abu Bakar Che Man. 2003.2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar. 2000. 339 .M. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces.A. A. An empirical study. 5. Jamaluddin Md. Mohamed. K. Proc.H.

2006. Sastera kitab. New . 2 Februari: 5. New Straits Times. 3 5. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail. 22 Februari: I0-11. 16 February: 18. 5. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. 28 May: B I. Abdullah. Utusan Malaysia. Utusan Malaysia. kes belia tidak membayar balik pinjaman.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran.9. 2006. Straits Times. Dewan Sastera Mei: 79-83.8. V. 2006. Tourism set to rake in RM30b in receipts. Utusan Malaysia. Kelantan ambil langkah segera bendung JE.M. New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. Overworked Times. students: give the kids chance to relax. Anon. 2006. Peningkatan Oktober: 10.44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy. 30 Anon. 1991. P.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. Sihat Julai: 24-25.8. 2006. 10-11. Commercial vehicle drivers: procedures need review. 2004. Laupa Junus. 5. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini. Mohamed Idris. S. 2 Februari: 3. 2006.9 BERITA DALAM AKHBAR 5.8 MAKALAH. Roti canai.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid. Zabry Mohamad. 21 February: 20. I 992b. 1990. Punca ketidaksuburan lelaki. Utusan Malaysia. 2006.

2003. 2005.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok. Berita Harian. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. 5 Julai: 24. Surat. 3 Februari : 12. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Berita Harian. 2005. kepada Editor. 1992. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat. 5. 1960.11.11 FILEM. Bakar. 30 Oktober: 13. New Straits Times. 5. 50gos: 17. Singapura: Shaw Brothers.10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A. 30 Berita Harian. serik. Izhab. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon. Utusan Malaysia. 1992. Effective reading is the way to ensure success of science students. Oktober: 3. bilal saja. Jangan salahkan imam. Surat. 1992. 2006. 31 Disember. 5. 2005. 2004. Utusan Malaysia. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian. 5. . Anon. Surat Berita 5. 10 & 17 September. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. The Star. 28 November. Z.9. Filem cereka. New Straits Times. 2 Jun. 2000.3 Surat kepada Editor Fidani.9.

t. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha. Video.3 Siaid Video Deacon. Bhd.11. 317.th. New York: Harper & Row. 2006. Singapura: Singapore Geophysical techniques. Corporation. Laserlight Series 14 098. Caves: the dark wilderness. Singapore: Toppan Company. Siaid. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra.th. 5. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. "Exultate Jubilate: K.th. 1770. J. t. BAHAN TIDAK TERBIT 5. Video. t. 1976. 1975. Janos Ferencsik (konduktor). 1993. Santa Monica: Delta Music Incorporated. Syed Arabi Idid. dokumentari.. The Galapagos Island: Birds.11. "Coronation" mass in C. 5.4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya.12 Berikan maklumat yang lengkap. Colorado: Crystal Productions. Milton Keynes: Open University.11. Bhd. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio. Broadcasting 5. 1989. & Tall Order Productions Sdn. Vision Works Sdn. Siaid. W. 1992. t.E.A. Siaid.46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik. Virginia: Association for Retarded Citizen. Bhd. Universiti Kebangsaan Malaysia. Investigations in life science: man and nature. Filem.th. Energy generation and storage. Language and verbal skills. Jabatan Komunikasi. Filem cereka.2 Video Corporation. Drama dokumentari. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda .

12. 2004. Kadir Arifin. Institut Pembangunan Keusahawanan. 2004. Sharab al-c Ashiqin. koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi. Kadir Arifin. 1977. 1999. Disertasi Ph.12.D. Perak. Sistem organisasi di Malaysia. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. Jahi. University of London. Berkeley. Universiti Kebangsaan Malaysia.E.3 Kertas Kerja. Tesis Ph. Anjuran Pendidikan Sultan Idris. Mann. Md. University Leiden. The palaeodemography of California. Globalisasi. J. Cod. Program Pengurusan Persekitaran. A. Pusat Pengajian Siswazah. . Anjuran Sekolah Pengurusan. 2001. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis Dr.2 Manuskrip Asal of Australopithecus. Fal. 5.th.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. 7291 (11). Or. Jamaluddin Md. Topics in the theory of groupoids. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. bandar. Fal. 1968. Nor. 3-4 Julai. 8-9 September. Abstrak Persidangan MSS. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Howie. 5. Jabatan Sejarah. Universiti Utara Malaysia. Sekitar 2004. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000). Tesis Dr. Universiti Tanjong Malim. t. Fakulti Seni dan Muzik. University Hamzah Fansuri.D. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi.12. Langkawi.

Laporan 5.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. Software Corporation. Kuala Lumpur. Temu bual. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. 15-16 September. 5.R. 1999. Perak D.. Teknik 5. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. 5.5.Nastran. Salleh.5 Mesyuarat: Kertas Kerja. 1989. 7-9 Ogos. 2003.12. .R. Version 6.7 Manual Perisian Incorporated.8 Perisian ABAQUSlExplicit. Kegunaan submartingale dalam masalah storan.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Contoh: Abdullah Hj. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua.12. Providence: ABAQUS Inc.48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.12.. Pusat Pengajian Kuantitatif.12. 1988. Lumut. 1989. Mohd. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kidin Shaharan. 12 Mei. Quick Reference Guide. MSC. 1990. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Malaysia Kali Kedua. 7 . 5. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85. 1991. Maktab Perguruan Lembah Pantai.9 Ogos. Santa Ana: MSC. 2005. Mohd. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.12. Perak D.

uvm. V. http://www. J.1.13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM.ingres. from central 5 Jun 2000].edu/phys/sensor. MLA style Julai 2000].html [20 Julai 1999]. Journal of http://www. Version 7.angelfire. Electronic sources: http://www. 1998.orgljoumals/webref. laman sesawang.apa. Computer administered surveys in extension.edu/-ncrane/estyle/mla. J. Contoh: Clark. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000]. . of citation. Pritzer.html[ 18 November 1999]. pangkalan data sesawang. 1993. Massachusetts: Math Works Inc.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB. Kawasaki. Humidity sensor. Journal of Extension 33(3): 204-210. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance.cit. Howell. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk.K.html[ 4 Julai 2000]. Medical Information Group.th. 5.com/ak/medinet/arsenic. Arsenic contamination of http://www. 1999.L.html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane. N.com/-astanart/pritzker/pritzker. 1996. An early fragment http://www. & Carlton. Birmingham News (CD-ROM) IA. 1997.html[ drinking water. B. Nepal. t. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil. 2005. TJ.

50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark. Perkataan 'dan' digantikan (&). c. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan. . Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan. J. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995]. Contoh: British Imperial Oil Co. 1993. 5. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik.1 Rujukan Kes a. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat. (CD-ROM). jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya. 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. Ltd.14. Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. Siecus Report 21(6): 6-10. Complication in academia: sexual harassment and the law. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu.K. Contoh: [2002] 4MLJ 449 b.14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5. v Federal Commissioner of Taxation.

. Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut. V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: ..' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e. ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich . Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d.Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission. Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel). sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich . Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' .. maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah.. .. Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks. Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd....

Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800. 3. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689. Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada). Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. 2. dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2.52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk. Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . 3. 4. kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1. susunan kronologi bolehlah diabaikan.

5. 4. The Times. http://austlii. Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal.html [7 Januari 2000] 5.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia. 10 February 2000.aulaulcases/qld/QCAI2000/454.14. Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: .edu. Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. 7 November 2000). 9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi.2 Perundangan a. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong. Contoh: Kent v Griffiths.

4. tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b. Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. 2. Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d. 3. Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur . tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c. Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul. Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. Penggunaan judul ringkas.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i.

9 Singh) Mac 1993. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia. 26 (Karpal . Bacaan Kedua. Perbahasan Dewan Rakyat.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5.

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

Fal. Kli. Ps. Kes.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr. S. P.P. Sn. Far. Masy. Dr. Informatik S. I. S. S. Pers.Sa S. S. Kes. Kli S. S.P.M. S. Kes. S. S.U S. Per. S. S. Sn. Pengu.T.U. Sn. Psiko. Fa\. Pera S.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) . Ekon. Sos. Sn.(Anes) S. Ps. S. Dr. P.Dlmn. D. Per. P. Kej. Dr. S. S. Per.(Pen. Pend S.

Masy.) S. (Pat. P S. S. Pat. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan . (Hematologi) S.R. (Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. Per. S.Am) S. Kel). Surg.G S. (Pediatrik) S. Per. Pat. Psik.(Oft) S.(Psik. (Surg.(Radiologi) S. Kardio. Per. K. L. Per. Pat. Per. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. Perub S. Per. Pat. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S.(Ort. L. S.Kimia) S.) S. S. Kes. K. Sn. Pat. Pat. Surg. Per. Surg. Per. Per. Per. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S. S.O.Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. (Per.

2004 UKM 60mm T 1 . Fa\.1> ~ "T:I Z Dr.62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya.

29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged.

b.i ~ ~I U~ ...JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J.~I.Ji ~j wI. (\11. e::U WI .?). \.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj .)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I .A..).

Prof. Dr. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara. Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. En. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH. Putrajaya. bimbingan. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. Caril Andi Mansur. Jahi atas bantuan yang begitu besar. Dr. masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa. Abd. keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti. Ir Abu Bakar Che Man.W. Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. Madya Dr. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Jamaluddin Md.Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. Ismail Bahari dan Prof. . Rospian Achil. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan.

Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. bebanan dokumentasi. Bagaimanapun. Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini. Untuk tujuan ini. pengulangan prosedur. siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan. peningkatan kos. kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. peningkatan kos. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja. membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. Oleh itu. pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. peningkatan kecekapan perkhidmatan. peningkatan kos. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri. perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan.

this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. planning. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. increase in service efficiency. However. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. legal compliant and increasing profits. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents. increasing in costs. All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. time constraint. Nevertheless. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems.74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era. repeated procedures. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies. performances and implementation barriers. costs. loads of documentation. For this purposes. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. time and workload. Thus. Quality Management System series (ISO 9001:2000). workloads and documentation process. Furthermore. repeated work procedures which lead to time wasted. organisation has implemented three major management systems namely. . An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. Meanwhile. higher costs. 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000. and disturbance on other works priority. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works.

. The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging. it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. but tree density was reduced by more then half. some remained relatively stable. The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging. and a few new species came into the logged area. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. All the primates present in the main study area declined in density after logging. others increased. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere. In birds. and sites. some other mammals. Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. the effects of logging was more variable within and between species. The changes in the diversity and density of primates.some many fold over their pre-logging densitu.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak. The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. while the generalists increased . The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group. feeding guilds. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged. Species compositon of the forest was almost unchanged.

bberapa spesies pula bertambah. dan tempat. Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. Sarawak. Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. Bahagian Kapit. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh. beberapa spesies lain tidak berubah. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. . Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. kumpulan pemakan. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat.

J~I wjcJ jWc.J~I tAjl.c.r.yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~.cJI~~I wL.1.I...-.)0..YI .! u)U.b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\."l J~ LJA ~J '-.\_.foll "piJ ..~ LJA tA-"'"".1~l ~I I~ y~i ~I...~~ .~y..r.JI ~yW11 "pi 4.1i <Ij~' <.u~1 ..~ '11 ~ uJt-' ~.. \.k:.JJ ..1.-:11 II· ...:Llillu.)'I ~~ 'ijl.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L.. ~Y" ..ll ~ ~L.~i ?WI ~I JW1'11 ~y.h11 ~ o~ ~J .bJ t..~y..L.1.c.)c wU.k:..~I lS~.k:..~I.I.JI J ~ U::""'" ~ ~~.~ lJ-:I" _ . ~~ u:-? lY-' <Cll. r.1 .~y.ill~ ~~ ~ ~.~J .1..J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J .! -.'jJ ~~l JJ. .)l. .:i1.! 0U:.Jj W=. ~ ~~I J.Jj wl~ ~ 0J' a' ..r.r.JJ .k:.:-.411 eftl .)A? J ~~ lSy..~f ..1.~)J ~L.~y:..J~1 4-:l!?~IJ .i ~IJji ~I~I W=. ..JIJ ~LWI ~ wL..1.! ~ ~ lSy..ll u~1 IF ..! "pIJ ''ijl.)'1 fi~ ~)~I 0.~~I lS~4 ~I....~ ~I ~ -."ill ~1...J~IJ ~I.1.:I ...iA 'W '-5""....y..11 ~I . J ~ 4..1 ~i ~ ~ ~. ..:--~ J.c.k:...)' I fi~ WI Uy.~l... -.... (SSPS 11 .ll u~1 .a ..ll u~1 .a~I.J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl.Jc.j ~L.>" -..ul:ilI:i·..ill~J .ll I-".'11 ItA .1. 4. 1: '."l ~~ . 5) ~ ..1.!.ill ~lyJI ~ ~y~ ~J .ll u~1 .. ..9j y.y. II t.h'11...."i ~IJ~11u\.Yly.. ~.r.Jti.)'1 fiyJI ~ ~)I o.Jt..:..k:.~\.y..J~ ~ ~I lSy...Jj~I.1 ~I ~ "piJ '(.k:..""..k:.y.r. -:11 ~.I.r.".~~ .411 lS.k:. ?~ .k:.fo.~:')l.y.. JAIl . o.r.")' ~Pl ~I w\..a'a'.J ~.:.J~I ....-..! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ .i.u.....k:..~I...r.J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J.liS o\. r..y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w)..Y'"' .i ~J'iJ.~i ~ ...l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-..<-...Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~..k:._11~I ~.ll ~I .. ~...Jj~I.F ... ~ .)c JyJl.. ~ t..ll ~I L>'":l.ll u~1 ... ~ ~ ~J .J ~.

Walau bagaimanapun. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua. . pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. pengkhususan dan jantina. kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional. Bagi mencapai tujuan tersebut. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi.

The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. and the teaching methodology. These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM. Henceforth SPSS (version 11. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile. . the curriculum. However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study. the field of the study and gender. the duration of their study in Matriculation. The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology. The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology. it. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. Although the study revealed a general weakness in morphology.5) was used to analyze the data gathered from that test. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. however. However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter.

5 1.7 1.4 1.1 2.2.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .6 1.2 2.2.2 18 18 19 2.2.2.1 2.2 1.3 1.3 2.1 1.8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.

1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.2.3.5.3 Kemudahan sosial masyarakat .1 Reka bentuk Kajian 3.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.2.5.2.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.1 Konsep kualiti hidup 2.5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.1 Definisi konsep penunjuk 2.4.1 Kerangka teoretikal 2.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.3 Penunjuk kualiti hidup 2.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.2.3.5.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.1 4.2 Peru mahan 4.1 Penduduk 4.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.4 Pemonitoran alam sekitar 3.2.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.5.3.3 3.2 89 89 91 95 97 4.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.4 3.1 3.2.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.2.2 3.3 3.4.

2.1 6.2.7 5.5 6.6 5.2.4 6.3 5.6 4.3 Status Asas kualiti Seremban 6.8 5.2.5 5. reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.2.6 6.2.3.2 6.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.4 4.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.3 6.8 6.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.1 6.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .3.82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.7 4.2.2.2.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.1 5.2.3.3.2.1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.9 4.3.2.2.3. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.3.3.2.5 4.4 5.9 5.2 5.1 5.2.2.2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.2.3.7 6.8 4.

2.3 9.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .2.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.2.3 8.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7.1 8.2 166 166 diri.2 8.3.10 Penyertaan sosial 6.2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.2.2.3 8.1 9.4 8.4 8.1 8.2.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.2. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.2 9.1 7.2 7.1 7.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

3 3.1 3.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.1 2.3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 . Jadual 2.2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.2 3.

3 No.2 2.1 1.4 3.1 3.86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 . Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3.6 3.5 3.3 3.2 2. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1.1 2.2 3.

1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at.

col./divs e. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca. w. bab ruang pnys. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers./cols. bk. lampiran app. et a!. makalah 1.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp. compiled by department! departments died division/divisions makal. mis. bab bandingan bab chap. comp. cf. ch. et al. ca. b.g./arts. jabatan d. pnyt. bk./chaps. edited by (et alia): and others ed.c. h. bab ruangan/la j ur penyusun dept./comps.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed. div./bks. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about. jab./depts./eds. band. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi. . editor. art. edition/editions. bhg.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang . Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan. memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'.92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak.

Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant. Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar.

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. PENGENALAN t 2langkau -J. BABI t 2langkau -J. 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini. teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai .

~ 1.5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat...1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1..5 langkau x 1 1. negara \.2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara .5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1.1.5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1.5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan . 1..5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1.5 langkau x 1 organisasi khasnya .96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1.5 .1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1. Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1.

4 19.7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.8 84.2 15.3 30.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.2 100 100 35.4 19.1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.8 19.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.7 69.2 80.2 7.6 65.6 .

033 7.\0 00 .0 42.7 43.328 7. Sembilan Pahang Perak P.6 24.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::.710 2.3 41.421 5.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> .502 10.189 4.4 27.345 2.5 25..959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .514 3.260 5. M'sia 29.875 3. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10.1 23.7 43.4 37. ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N.:.5 56.0 30.599 4.4 36.921 4.5 29.859 1980 2.8 1980 22.421 8.628 3.8 39. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem. ~ ::s ~ ::s !:::> c::.3 40.957 7.7 28.8 27.293 4..801 5.3 35.480 3.6 33.1 1970 1.480 3.856 14.7 38.

4.1 4.5.4.4.2 4.3.4.4 4.2 6.4 1 1.3.3.5.2.2 5.2.2 4.5.4 4.2 5.1 4.4.\ 4.\ 6.4.1 4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.2 5.4.2 4.3.\ Tanggungjawab dan struktur 4.3 5.3 4.2.1 4.4 5.3 5.\ 5.2 4.5 4.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.6 5.3 6 6.\ 4. .4.1 1.4.2 6.\ 5.\ 6.6.5 5. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.2 4.3 0.2 0.1 4.3 4.2 2 3 4 4.2.6.5.1 5.4.4.. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .4 4.6.1 0.3.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.1 5.3 4.2 4.2.1 4.4 2 3 4 4.3 6. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5.\ kerja Latihan.4.1 4.2.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.2 4.3 4..

4 7.5. .100 Panduan Penulisan.1 4.4 7.\ 4.3 7.\ 4.4.2 8.3 4.3 7.5 7.4.4.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.2.3.1 7.3.2 7..1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran.2.4..6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7.5 7.3.3.5.5.\ 7.2.4.6 4. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.3.6 4.6 4.4 4.7 Langkah pencegahan.2.3 7.3.4 7.4.4.5.3 4.3 8.5.3.6 8 8.. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.5.4.3 7.2.2 4.5.1 7.5 4.. Tesis Gaya UKM .1 7.5.2 7.6 Pengawalan operasi 4.4.2 8.7 7.1 4.6 7.3.6 Pengawalan operasi 7.\ 8.2 4.6 4.4.4 4.6 4.1 8.3.5 7.2.3 7.2 4.5.4.2 7. korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .5.4 4.2.3.2 7.4.

....• • ••••• ••• ••• 79 0....ll ..•.............•.... 79 80 ....... Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 ....•......................................................... Charok Padang I ------------------~ Rajah 3.......... :........•.... - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani .....2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 .. 75 78 77 ................................... ... 79 77 ... 78 ~ f......•• "...... -.•.................[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95....... ............ .............i 89 ! .....90 ...................•. 79 ..•• 81 81 80 ...............2004 ...... e 85 ...2003... e" •.............··················································· .......

1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <.l .. i2 $:l .. '1":. 1:..' .... ~ .. $:l ::.LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG .' C'l ~ ~ c:: Rajah 2..c .

. ~~ il.. W~ \'/~.I~4i -I hu'o.\' semb'(\Q().'" "\\JI\YlI1t 6.\ J. ~t1~ .oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w.t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se.5e lootsoJ (ars.us ~ral I. t en We wt\s 1-h~ s<:J. n{\\l~t€. SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d. unci dOi~ ~\l.\fl'\ \'le\~~L\(lrJ. e c\ll (\ t.'uld \()-fIOI) -\0 li'Il.• ~re U\'llbl'l?l\~.v~nlt Imll "I. \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥.W WC\~.n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101. ..' l~ Jctd iel ..sun blolU.104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O.Ani .-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy. no+ ~~e(..l 30n~ b~.ttl! a" \f o..\I~ . \1~\f\'\~ ho.a ° .'J 0 bun's. ')O\.d ~1Ut l. \w 1I n IcH er· () .\. \.\.d .'u\<l () 0 1\.ide.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\.(lv '\ \ . There \.\o'" 1. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~.rl\1~.I' d 101 oJ Aou\.\!' "~\. ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum . b'l~ U \M!?ih q ((.d .Q ' In I it! chCln!. ' sisier nCld 1 -\~n ciec.ell r~hh.trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~. ft\l. ~l ~ 0 in '1 ~dIU.s·hIM· t NI.Qf. (\n\~ ~on1e .en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc.\1 o \'. we s. .l-~ 0 alld \\'cn. L \ w~~'t ~'X. H was 1\ -k>o\'. ind .d -lo ~iv'Q mum ). UHO\l.lffive.\? tile.ftl . liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J.:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re.. bersambung .d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J .I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd. Jive\{ o~ 'bird~.1. .

~..S s\e~~ and fl(Q. 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle.CO(10S .11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl.. j wnt'Fl .nk j~ '~t.$+. \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M. sambungan ---.. e.fD. JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \..U dr~.1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa.· 1 slept. (.Y tvty 'No. & Pqd ~ sQ.. ..t \\o.~ . ~~\t t\ m}'\.lC\t.1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i.wt\\\\() I . \h o.ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m..!l OJ rn~~. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I .ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve . \'~\t nfWQ.e (\oc~ S\n. DEjDi'Q.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 . -to 1. ~bble l.\td 1M <4nd ftt~\\\.. ifHo bQ\~~\'~ \'. lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~...'vQ ~)'\Cll~ j(.1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ...d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf . ~ar .'.klcH Rajah 4.Yle .----~ S. howev~r. Ctl~ i\.l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ .} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f .

dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai. tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis .

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

bukan 3s.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT. kg. bukan perkataan. bukan 2kg. s. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec. nama bulan. Unit 1. pp. Ahmad. SINGKATAN. gunakan singkatan Feb. Penggunaan unit hendaklah tekal. misalnya 4 ems. misalnya b) 4. Singkatan 1.. bukan 4ppm. dan sebagainya. Dalam jadual dan graf. bukan K dan senti ialah c. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak. bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. Singkatan untuk nama orang diberi ruang.Ahmad. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang. misalnya A. bukan A.R. 5. Unit hendaklah ditulis bersama angan. NOMBOR DAN SIMBOL A. atau 3 seconds. misalnya Jan. Singkatan untuk kilo ialah k. bukan 3pp.. misalnya 3 3 2 4 c) 2.R. . ppm. daripada Sistem Intemationale). misalnya 3 cm. bukan s. B. 2.

Persamaan dinomborkan mengikut bab.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2. petua..00001. Begitu juga untuk titik perpuluhan. Gunakan unit SI. Matematik 1.1.M. 3.. Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S. 2. misalnya "15 peratus". disertakan untuk nombor perpuluhan. DEB. 9. D. dan sebagainya. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat. 4 kg. 5. teorem bagi hukum Ohm. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910. tetapi ditulis "Iarutan 15%". 4. 8. Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik. misalnya 26 Januari 1992. Sifar hendaklah bukan . misalnya 10 000.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain. dan sebagainya. dan 1032. 3. Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. 5. 1991-92.0001. 10 000 000. C. 102. Jika perkataan peratus itu sering digunakan. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. misalnya F = ma . Peratus biasanya dieja dengan lengkap. 90. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan. p tetapi 4. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan. (2. 1000 000. unit ukuran. tulis %. misalnya r. 7. Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang.1. misalnya 0. Nombor perpuluhan seperti 4. bukan persamaan (1). tidak beri tanda titik. Nombor I. misalnya 1991/92. 10.0. Tarikh ditulis tanpa koma. misalnya UKM. 200 s. 0. misalnya 5.p. dan Fizik 6. Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik. Singkatan semua hurufbesar UMNO. misalnya ATP dan aSK. petua tangan Fleming.112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. . misalnya 3 em.m. 2.

5. tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. K (kelvin) bar untuk tekanan. ditulis dalam Roman dengan awalan besar. bukan kuprum bukan 3. bukan 300x. Tuliskan pembesaran sebagai x300. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja. . + n.. order dan suku kaum dalam Roman. Biologi I. Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. misalnya I + 2 + . 6. misalnya 2. misalnya gas hidrogen. Gunakan simbol Cu2+. Persamaan ditanda mengikut bab. unit SI. ditulis dalam bentuk kuprum (II). 7. 8. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI. dan DNA. atau secara E. tetapi gunakan ion Cu2+. Kimia I.. Nama kumpulan Koleoptera. Gunakan tatanama IUPAC. Gunakan anak panah. Pa (pascal) Sebagai petua. misalnya ADP. Kemolaran diwakili oleh simbol M. Keadaan pengoksidaan (2). G. 2. F. penggunaan unit mestilah tekal. bukan ion kuprum. 2. misalnya asid sulfurik 2 M. bukan Cu ++.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. bukan tanda = untuk tindak balas kimia. bukan 2 M asid sulfurik. Misalnya. 3. unit SI. DC untuk suhu. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4. 4. 4. ATP. Penggunaan unit SI digalakkan. Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. gas H2. Kejuruteraan I. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik.

11-1961 untuk rajah alir proses. Misalnya. ASA Y32.l. J. yang .114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit.. Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan. Misalnya.2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4. dalam bahagian Tatatanda.

Madya Dr. Madya Dr. Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof. Arbain Hj. Zainodin Hj. Prof. Madya Datin Dr.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md. Abdul Majid Mat Salleh. Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj. Fakulti Ekonomi Dr.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Anwar Hj. Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam .Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof. Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr. Madya Dr. Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof.Bhg. Madya Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof. Aminuddin Mohd. Madya Dr.

Prof.Bhg.116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y. Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu .

Prof. Dr. Dr. Dr. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan . Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof. Dato' Dr. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof.M(*2005) Pengerusi Prof. Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Dr. Baharudin Hj. Madya Dr. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg. HUKM Prof. Dr. Jamaluddin Md.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K.

Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi. Madya Dr. Madya Dr. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Norman Mohd. Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En. Mohd. Madya Dr. Madya Dr. Madya Dr. Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang . Madya Dr. Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->