Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

Pada kesempatan ini. Januari 2009 Jamaluddin Md. Pusat Pengurusan Siswazah. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai. Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2). tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka.PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia . UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan. Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan.

2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.2.2 1.I BENTUK Kertas 1.1 Ukuran 6 6 .3 Cetakan dan Penduaan 1.2 1.4 1.3.3.1 FORMAT Jidar 2.2.1.6.5.3 1.1 1.3.5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.1 1.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.4 1.1.2.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.5.6.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.1.2 Penaipan 1.1 1.1 1.6 Keterangan pada Kulit 1.2 Saiz Jenis 1.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.2.2.1 1.

6 3.9 3.12. Singkatan.12.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.4 3.11 3.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.5 3.2.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.3 3.2 3.12.5 3. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.2 Penomboran Halaman 7 2.12.1 3.2 Jenis nombor Rumi 2.14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.1 4.1 3.7 3.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .2.3 3.4 3.12.2.2 3.12.12.13 3.10 3.7 3.8 3.1 Nombor halaman 2.6 3.

xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.3 5.10 5.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja.8.9 Berita dalam Akhbar 5. Video dan Slaid 5.12.3 5.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5.6 5.5 5.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.6 5.9.3 5.1 5.1 5.11.11.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.7 5. Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.4 5.2 5.12 Bahan Tidak Terbit 5.12.7 5.14.1 5.2 5.1 5.1 Rujukankes 5.12.9.5.8.13 5.12.1 5.12.9.2 5.12.5.2 Perundangan .5.2 5.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.11.11.14.12.12.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l. singkatan.xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit.M (*2005) 117 .iJ(.

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan.2.2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm. 1.1 KERTAS 1.2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Bagi salinan berikutnya. 1.1.2. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic).1.BABI BENTUK 1. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas. .jangan lebih daripada 2 mm).2 PEN AlP AN 1.1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin. 1.1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang.

3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya. Bagi memulakan perenggan baru.3. h. f.1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan.5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi).2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1. . 1. b.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris.2. g. seterusnya ialah 12.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris. l.2. e. Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1.2. c. 1. a. d.

1. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia. d.5 NASKAH AKHIR 1.3.3. c. b. yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah. iaitu: a. Penyeliaan f.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut. 1. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1.5. g.4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan. naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b.3 Penduaan Hasil penduaan diterima. e. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a. . dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut.

6.60 mm dari birai bawah (Contoh .6.6 KETERANGAN PADA KULIT 1.2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.5.2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .LAMPlRAN A) 1.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh . perkataan JILID I.LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang. (Contoh .LAMPI RAN C3) .

b. e.1.1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3.BABII FORMAT 2. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks.1 JIDAR 2. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang.1. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak.1.8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a. c. . d. Jika kurang daripada dua baris. teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan. Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas. mestilah mengikut keperluan 2.

."...3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab .2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. 3.2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2.. ii.2. tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya. I..2 PENOMBORAN HALAMAN 2.Y . Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab.t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\". Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2.2. c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka. Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak. b. Bagi pecahan subtajuk. Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1. hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. 2. 2. iii dan seterusnya. dan seterusnya. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a. huruf teks tanpa hiasan. ' Peringatan a. ~.

.1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3.2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3. hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.

02. dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan.LAMPlRAN 01. E2 dan E3) .60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport. Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah. ditaip dalam bentuk piramid terbalik . (Contoh . D3 DAN D4) 3.LAMPlRAN El. Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut. (Contoh . TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah. dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut.3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul. mana-mana yang berkaitan.

produk. teknologi. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) .10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. 5. c. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a. Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan. Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan. atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas. 4. istilah. (Contoh . PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. d. 2. 3. Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman. e.LAMP IRAN F) 3. Kandungan penghargaan adalah kepada: 1.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. g. Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan. b. tafsiran.

. kaedah piawai. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. Jadual. Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu. atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b. (Contoh . G4. organisma.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu. (Contoh . (Contoh . Tesis dalam Bahasa Arab.000 patah perkataan.LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris. G5. Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas.LAMPI RAN G3. abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul. G6 dan G7) 3. teknik dan alat d. Tambahan.LAMPIRAN H) 3.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. c. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. pembetulan.

LAMPIRAN Kl. mikrograf. Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto. kuantiti. Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. K2.12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3. slaid. (Contoh .LAMPIRAN J) 3. SINGKATAN. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi. grafik.9 SENARAI SIMBOL. lukisan dan sebagainya). carta.8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. unsur atau kualiti. Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad.LAMPIRAN I) 3. (Contoh . (Contoh . K3. singkatan.10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. Senarai simbol. tatanama. rajah. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan.LAMPIRAN L) . Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis. unit dan ikon telmologi maklumat. tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi. graf. animasi.

petikan. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30..000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman. santak tengah dan 30 mm dari birai atas.12. 3. BAB . 3.12 TEKS 3.. dan hendaklah memenuhi (Contoh .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3.2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60. tidak termasuk catatan bawah. (Contoh .12..3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu.1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100. hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar. lampiran.12. rumus. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain.LAMP IRAN N) .11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn. Senarai statut disusun mengikut urutan abjad. Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi. setiap bahagian hendaklah halaman baru. Sekiranya dipecahkan kepada bahagian.LAMP IRAN M) 3.000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman.

i. perbincangan. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar. persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian.12.4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I. dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Penomboran ketiga sahaja). Lazimnya. implikasi. iaitu PENDAHULUAN. bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian. dapatan kajian. sumbangan. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data.LAMPIRAN 0) 3.b. skop kajian dan BAB IT.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3.5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian. kepentingan kajian. subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a.c . iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan... bagi tahap keempat. tujuan kajian.12. instrumentasi.iii. mengikut kerangka kajian. . daripada pengenalan..ii.. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a. rumusan dan (Contoh . alat. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I.

12. . Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual. P2 dan P3) b..1 menunjukkan bilangan . (Contoh .12.2. 3. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang. a. Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi. panduan berikut hendaklah dipatuhi.LAMPIRAN PI... (Contoh . Jadual 5.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi.. Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik ".LAMP IRAN Ql. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3. Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik. Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang.7 Petikan 1. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis.. Jadual dan Contoh: .".. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. ll. Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut.

dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks. Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi.Tarikh Gaya UKM. (Contoh . Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. soal-selidik. Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A. Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong. senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja.14 LAMPlRAN 1. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. dengan tajuk iii. data kajian. jadual. 11. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut.LAMPIRAN Rl. huruf condong. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S. Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. . Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang.13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. Lampiran hendaklah diberi tajuk. LAMPIRAN B dan seterusnya. R2 dan R3) 3.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang.2 SISTEM PENGARANG.1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. Calon hendaklah penulisannya.TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd. menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4. . c. Fuad 2005) a. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials). Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga. b. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga. Fuad (2005) atau (Mohd.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali.

Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang . (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan.... merupakan sebahagian daripada pemerihalan. seperti yang dikaji oleh Romlah (2005). ... . Shaharir (1984) memberi pandangan .2.. dalam tanda kurung) iv... Lokman mengkaji . Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll. ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i.. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. Shaharir juga menyatakan . (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan.. tanpa koma. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik. tanda kurung tidak diperlukan) v.1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan. (Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan. Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4.20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i... tuliskan nama pengarang dan tahun. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) . Dalam tahun 2005.

. Baharudin sebagai .. takrif homotopi ii.. agensi kerajaan) yang I. (2005) menerangkan secara terperinci tentang . Shafaratul et al.2. . telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al.3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a. ii... b. d. 2005) 4. selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4.. Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang.2.." dan tahun. Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur.. i. Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan. (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) ..2 Pengarang Bersama a.. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b. Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang.. nyatakan kedua-dua nama pengarang i. .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan. . c. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii. tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya. . Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) . tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al.

dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a. 2005) 4. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) . Jamaluddin 2005.5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna.. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma.2.2.. (2005) atau (Anon. Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4.4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon. 4. masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan.2. 1993 b) . Azahan 2002. pengarang yang sarna. 1999. 2001) Rujukan mengikut urutan.6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002. (Jamaluddin 1996. Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna.22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II.

Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan.7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an.3.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki. nama kitab hadith.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan. untuk memberi sumber rujukan.2.Nastran 2003) 4. . nama dan nombor surah.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4. Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4. (al-Bukhari.2. nama kitab dan nama bab) 4.2. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b.8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4.

4.2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang.24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c. . Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin.' J. Minute by Fullerton laid before Council of Penang. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. Kyshe. 22 August 1828. 2 4. vol. him.3. LXI. tidak kurang d. PP.N. . 17 March 1829. 17-19. 3-7. SSR (lOR)..3 Cara Menulis Catatan Bawah a. Singapore and Malacca. No. Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu. 1885. A64.4 of 1852-1853. xiii.3. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab. 1983. SSR (Singapore National Library). House of Common. 9. Singapore. him. him. Tatb Osman.. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh .M. Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894. 124. vol. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang. him. 1 Mohd.

rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya. Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. 4. jurnal.. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk. \.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau.'.. AI clmran 3:92. Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna.. I •. Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya.I:_ ~-.. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang.4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas..•••~?- •. b. Angka yang menunjukkan al-Qur'an.111f1:~···1 y •. 4.t. 3al-Qur'an.•• c.3.ll1 .W.I~ •. 4.5 Rujukan kepada al-Qur'an a.•.-.J 3~.J UY.! u. • ·L. nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan. U' 4I. mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali..?-J -.3. nombor surah dan nombor ayat. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan. dan menjelaskan Firman Allah S.: IF'" lY-' ~ . Dan sesuatu .. -. maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk.

.3.-<:'01 .5. Pada kebiasaannya. ~'. Jabatan Perdana Menteri.6 Rujukan kepada al-Hadith a. rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati.w.u"""..JAI W!J .u..] 4.~! L. Sahih al-Bukhari. [Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya.r. w411L:Jl= \II W! ~ .dlI')!.its I.. fi'lA 4.J.J. .J.. 1987). (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.)!.: U... '..5YL. II ~ .ufioA G..!.. kitab .u~ 4al-Bukhari..J ...··_·lili _ ~ '1.)!.... bab .dlI.JA.J.u &G.u~ 1. Sabda Rasul Allah s...J.its· L>". .26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an. . ~..a. edisi kelapan...

b.1. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu . 5. Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. kecuali akhbar. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis. Penulisan senarai bibliografi. temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan).1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap. c. yang digunakan dalam teks. Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran. Dalam senarai rujukan. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku. jurnal.BABV SENARAI RUJUKAN 5.

Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. 295-319.3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan).1. 5. Tsuyoshi Kato (pnyt. tanpa pangkat . Data.1. DIm. Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. 1995. Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S). iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara.). Tokyo: Mekong. hIm.28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail.LAMPIRAN S) b. Mohamed Yusoff Ismail. 2004.2 Transliterasi a. bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti. 5. Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19. shuukyou. agama dan budaya dalam arus perubahan). (Contoh.

c.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a. A.M. b. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen. Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T.Tabrani. kata lain. H. Nama pengarang Melayu. ditaip sebagai Zakri.H. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai.J. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. K. Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. .H. K. John Fitzgerald Kennedy J.M. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H.J.F. Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy. Zakri A. Dengan Nama yang menggunakan parap. keluarga sahaja. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al.Tabrani ditaip sebagai al. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials).F. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I. atau J. parap mesti terletak selepas nama.

Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap. Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria.F. . parap mesti terletak selepas nama. Nama pengarang India. K. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat. parap mesti terletak selepas nama. K.M.A. Cina yang menggunakan parap. Choo Ming Nama pengarang berikut. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Shanta Nair.Venugopal ditaip sebagai Nair. g. Shanta f. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. H. e. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.A.A.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M. Nama pengarang Cina. R.Venugopal. Dahlan ditaip sebagai Dahlan.S. Nama pengarang Indonesia.T. Saragih ditaip sebagai Saragih. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Dengan kata lain. M.M. H.F. E. d. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain.H.A. W. H. H. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. ditaip sebagai Bakar.S. Lee ditaip sebagai Lee. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding. R.

Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia .. 1991... kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku . jumal. .. 55(11): 1655-1663 .. Biological and Social Environments .. Management Issues in . ... Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya . 1992. 2004. Prod... ATAU . Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663... Judul bahan rujukan (buku. . ATAU . Environmental Malaysia ... 2005. Danum Valley Conservation Area: Physical. Nat.. Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet. . 1985. . Bandar: Satu Analisis . Lett.. .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5. . Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar.. 1992..1. 1989.4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. J. Keluarga Melayu Perubahan... Judul jurnal .. 1999.. huruf Untuk makalah/artikel besar. huruf kecil.. prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan. 1985.... 26(8): 955-956 .

The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya . of measurement and information protein D dynamic pressure.. . ..... 2005 . The contribution success. 2003. Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A. 1997...... for the evaluation and b. infrastructure to TQM 5.32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM . 2006. The making of another superlinear city in Malaysia . Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an. An experimental model application of wavescreen: water particle velocity. 1995... A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims. 2000...... 2004 . Potential of biomass electricity in four Asian countries . Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia. Islamiyyat 16: 5012-5636 . ... . 1998. .. CO 273/535 .. . An... Contoh: al-Qur'an . 2006.. Azahan Awang.. 1982. Ibrahim Baba. and wave measurements. Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel .2 TERTIB RUJUKAN a..

c. Aiyub & Jamaluddin Md. e. Jahi. Contoh: Jamaluddin Md. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua. Rujukan pengarang yang sarna. Mohd.. Jamaluddin Md... 2002 .. Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna... Sham Sani & Jamaluddin Md. Jahi.. Jamaluddin Md.. 2006 . d... Jahi.. Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan.. 1990 .. 1979 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia... Kadir Arifin & Azahan Awang.. 1993 ... Azahan Awang. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.. Contoh: Jamaluddin Md. Jahi. 2005 .. Kadaruddin Aiyub. Jahi. 2001. . Kadaruddin Muhammad Rizal Razman. .. 2004 .... Kadir Arifin. 1999 . Jahi. Contoh: Sham Sani. Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza. Jailani Mohd Nor. Mohd. Jailani Mohd Nor. b... dan seterusnya.

. 1983. penyusun. Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya. 2004 .. Paris hendaklah ditaip New York... S.. London.. S. Eliot. penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed.. . 1980.34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham.. Sham.. 2003 . 1993a. dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama. 5. Economic Development .... Environment and Development. G. ke. .3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting. Penerbit diikuti noktah . Contoh: New York. f. Contoh: Ibrahim Abdullah. A.. 1993b.. Eliot.L.E. Ibrahim Baba....

Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku.1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. Cooper. Berangka Kejuruteraan.5 mm. 2006. R. Kuala . al-carab. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. K. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. J. Book. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Homotopy Types Groupoid. Brown.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12.K.3. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. = Edisi] Buckley. Ottaway. Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. Corcoran. Ulang cetak.. R. 1965. Miller. Shaharudin Idrus. Memoir Kebangsaan Malaysia. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. 2000. 1987. J. Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. & Talbot. M. 1991.. London: MacMillan. D.B. Contoh: a. New Smith. C. Beck. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah. 5. 2000. & Fischer. 1403H/1983. 1982. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology. Bangi: Penerbit b. Argument. C. Chichester: Ellis Horwood Limited. Lumpur: University of Malaya Press. Malaysia Indonesia. 1989. An Anecdotal History of Old Times in Singapore. R. The Informed Publishers. C. Ibn Hazm.. 1988.L.. Cow. Introducing Organizational Behaviour.

Sulayman ibn Ahmad. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences. Oxford University Press. ai-Ansari. 1991.36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. 2000.4 Karya Susunan [pnys. The Encyclopaedia of Islam.). Hall. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Brill. 1982. Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2. 5.3. 1980.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani. Onn (pnys. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Kebangsaan Malaysia. Esei Sastera Baharuddin Zainal. Edisi semak. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Al-Mucjam al-Saghir. New York: Academic Press. Boston: G. 1960. Cumulative Bibliography of Asian Studies.5 Karya Suntingan [pnyt. Leiden: EJ.). 5. 1311H1l894. Edisi ke-2.). Jil. 1941-1945: Subject Bibliography.K. 5.3.3. Edisi ke-2. 1968. penyunting] = Jamaluddin Md.4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan. .2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran. 1972. Jahi (pnyt. 5. Universiti Kebangsaan Malaysia. Shaharir Mohamad Zaino 1990. Pentadbiran Universiti. 1960. Harnzah Hamdani (pnys. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3. Edisi baru. Kamus Dewan. Pusat Pengajian Siswazah. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. Bangi: Penerbit Universiti Farid M. 1977. Susunan semula Mohd Zahid Shah.

Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. Arena Wati: Enda Gulingku. = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md.6 Selenggaraan [pngr. 2 & 3. Danum Valley Conservation Area: Physical. Utusan: Ep idem ik. Jahi.8 Terjemahan [Terj. Sharifah Barlian Aidid (pngr. Nizam.7 Berbilang Jilid [Jil. Norhayati. R. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jit. 5. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Battle. Terj. Tap. J.A. Abu Osman Md. 1990. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. Tap. Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr. J.3. Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr. M. 1989. Memoir Kebangsaan Malaysia.3. I. Universiti Kebangsaan Malaysia. Muhammad Yahya.). Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan .). Laily B. 2005.B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3. 1988. Jakarta: Fraleigh. Tap & Abdul Razak Salleh.). Jit. Abu Osman Md. Latiff (pnyt. Kursus Pertama Aljabar Niskala. 5. 5. 5. Pustaka.). Environmental Management 2000. Biological & Social Environments. = Terjemahan] Pertama. 1978. Bangi: Centre for Graduate Studies. A.9 Nama Samaran Arena Wati. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. 200 I.S. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan.L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. 1979. & Shannon. Matematik Bahasa dan Pustaka.).Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md. Din. Matematik Pertama. Waidi Sinun & A. 1988. Kamaruzzaman Sopian.3. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. 1991. 1990. 1987. Penerbit Mutiara. Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas.

Vol 4. Wang Gungwu (pnyt. South-East Asia and World Politics.). al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah.d. Malaysia: A Survey.pt. New York: Frederick A.j/Tanpa Tempat (t. t. Ikhtilaf al-fuqaha '. hIm. Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution. Fleishman.tp. al.) al-Fakhiri.). DIm. Smail. Universiti Kebangsaan Malaysia.10 Monograf Harriet Wong. Muhammad ibn Idris. [n. 196-21 I. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. al-Syafi'i. Hazita Azman & Lee Siew Chin. ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin. Malaysia.I. DIm. Praeger. DIm. 2004. Pusat Bahasa. 5. LA. Modern Indonesian Project Monograph Series.G. Carbondale: Southern Illinois University Press.R. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt. Fleishman. Monograf3. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad.th.W.) /Tanpa Penerbit (t.th. 1964. LA. 1964. Shamsuddin Suhor.]:[s. J. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah.3. 5. t. hIm.). Bayrut: Oar al . al-Akhbar al najdiyah. Jamaluddin Md. Zainal Abidin Abdul Wahid. Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings. UKM.d.). 1990. Jahi (pnyt. hIm. 356-374. 72-103. English LanguageProficiency. (pnyt. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. Muhammad ibn "Umar. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah. Vol 7: [s. 1-37.11 Bab dalam Buku [DIm. hIm.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. & Hunt. Universiti Kebangsaan Malaysia.th. 1973.Tabari.3. Ithaca: Cornell University Press. Al-Umm. 2000.3. Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt.]. Mohd Jailani Mohd Nor. Jamaluddin Md.].).pt.n]. ibn Jarir. J. DIm. Jahi. Mesr: t.12 Karya Tanpa Tarikh (t. [n. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt.). Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. Twenty years of consideration and structure.

1984. Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. Dokumen awam yang diterbitkan i. Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. 1986. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. 1988. tahun 1988. 1990. Kertas Perintah 14. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia. Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. tahun 1986. Bernama Act 1967 (Revised 1990). Kertas Perintah 2 I. 1987. Environmental Quality Act. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. Peristiwa Memali. Malaysia. (Act 127). Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia. 2(12): 1792.4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No. 8/82 (Pindaan 1987). Dewan Rakyat Malaysia. . 1974. Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang. (Act 449).

Economic Report 200112002: 63-77. Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). 3178. Sedition Enactment 1939). 1990. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1). Government Gazette 18( 12): Notification No. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. Malaysia. 1926. iii. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. Government Gazette 31 (23). 1939. 1991. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia.40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. III: Pendidikan Islam. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Pedoman Umum Malaysia. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. 200 I. ke-2. 1939 (Enactment No. 13 of Malaysia. Federated Malay States. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). Ed. Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. 1990. Malaysia. Ministry of Finance Malaysia. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah . 1990. 1981. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

hendaklah nombor koleksi ini. 9 Ogos 1827. Nations. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. 1974. Surat Governor Straits Settlements Sir T. iaitu National Library. UN Document A/9361.S. The Charter of Economic Rights and Duties of States. lOR G/34/13. Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. 29 Januari 1806. bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain. 1826. Pearson. 29. Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. 23 Disember 1826.O. No.B. Straits Settlements Records. dalam tanda kurung []. CO 273/657/50601. dengan NL. Singapore and Malacca.R Supplement. Bonham. 1939.R. 50. 21 (A/41/21).G. United Nations. Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti. 31). Report of the Committee on Information. iaitu siri A dan AA. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. Prince of Wales Island. 1986.1829. Bone kepada H. Board's Collection. 1827. Acting Resident of Singapore. Singapore and Malacca. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald. Surat A. Surat S. General Assembly New York: United Official Records.A. kepada John Anderson! Secretary to the Government. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R). Selain itu untuk kemudahan. 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. UN G. Secretary to the Government. (No. General Assembly Resolution 321. c. New York: United Nations. Dokumen pertubuhan antarabangsa i. Prince of Wales Island. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection. NL 13 A32. Forty-first Supplement . Prince of Wales Island.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b.W. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. 1806. lOR F/4/1069 (29204) 1828.

Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5. 5.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. Director-General of UNESCO Report. Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. 5. iv. Samad. IAEA IAEA. 1960. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. 2004. 1995. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166. WHO WHO. nombor keluaran. . Paris: UNESCO. UNESCO UNESCO. Hi. Vienna: International Atomic Energy Agency. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid. bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong. 2000. S. kecuali kata sendi.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. 1991.A. Geneva: World Health Organization.5.

36 (3): 193-212.5. Quality certification and performance of Brazilian firm. K. 107-115. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. Journal of Materials Science 38(2): 235-243. & Basri.A. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. Hassan. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22. N. K. Lim. Intelligent traffic control with image processing sensor. R. 5. 339 . Ismail Bahari. Jahi. Jamaluddin Md.c. Jahi. Kadir Arifin. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. & Lee. London Math.. & Hussain..6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. A. 2003. Jamaluddin Md. L. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces.344. R. R. A new drying model based on drying periods. 2002. H. . Nor & Abu Bakar Che Man. 1978. & Higgins. him. & Lia. 2003. Mohamed.L. 2000. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. Soc. him. Law Chung Lim. 2004.M. Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor.. A. A. Jumari. H. Abu Bakar Che Man. 2002. Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. Marcos. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran. Abd Rahim Md. Rahmat. An empirical study. A.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. . Proc. PJ. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722.H. 5.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5.5. 2005. Marcelo. International Journal of Production Economics 66: 143-147. Hamzah..2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar..

New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. Commercial vehicle drivers: procedures need review. Zabry Mohamad. V. Abdullah. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. 3 5.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid.44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5.9 BERITA DALAM AKHBAR 5. Utusan Malaysia.8. 2006. 2006. Sastera kitab.9. Punca ketidaksuburan lelaki. Straits Times. P. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5. 10-11.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. 5.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran. 1990. 21 February: 20. 2006.M. 2004. Utusan Malaysia. Utusan Malaysia. Overworked Times. 5. Laupa Junus. kes belia tidak membayar balik pinjaman.8 MAKALAH. Peningkatan Oktober: 10. 2006. 2006. 2 Februari: 3. 1991. Dewan Sastera Mei: 79-83. New Straits Times. S. Tourism set to rake in RM30b in receipts. 2 Februari: 5. students: give the kids chance to relax. 2006. 22 Februari: I0-11. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail. 28 May: B I. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini. Anon. 2006. Mohamed Idris. Roti canai.8. I 992b. 30 Anon. New . Utusan Malaysia. 16 February: 18.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy. Sihat Julai: 24-25.

Bakar. 5. 2005. 31 Disember.9. Surat Berita 5. 1992. 2005. 5. 30 Oktober: 13. 1960. 50gos: 17.11. . serik. Surat. Surat. 2006. Singapura: Shaw Brothers.3 Surat kepada Editor Fidani. 1992. 5.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon.11 FILEM. 1992. bilal saja. Berita Harian.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok. 5. 30 Berita Harian. 2004. 28 November. Filem cereka. kepada Editor. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui. Anon. Oktober: 3. Jangan salahkan imam. 10 & 17 September. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat. Berita Harian. New Straits Times. 5 Julai: 24. 2005. Z. 2000.10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian. The Star. 3 Februari : 12. Effective reading is the way to ensure success of science students. 2 Jun. Izhab. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. New Straits Times. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. Utusan Malaysia. Utusan Malaysia.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian.9. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. 2003.

Milton Keynes: Open University. BAHAN TIDAK TERBIT 5. 1992. Investigations in life science: man and nature. Video. 1975. Singapore: Toppan Company.12 Berikan maklumat yang lengkap. 5. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha. Broadcasting 5. Colorado: Crystal Productions.3 Siaid Video Deacon. t. J. Bhd. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn.11. Filem cereka. 5. 2006. Bhd. Bhd.th. W. t. & Tall Order Productions Sdn.11. Siaid. t. Virginia: Association for Retarded Citizen.th. "Coronation" mass in C.2 Video Corporation. Singapura: Singapore Geophysical techniques.A. Language and verbal skills. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Syed Arabi Idid. The Galapagos Island: Birds. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda . "Exultate Jubilate: K. Energy generation and storage. 1770. Vision Works Sdn. New York: Harper & Row. Jabatan Komunikasi. Universiti Kebangsaan Malaysia.46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik. Santa Monica: Delta Music Incorporated. Siaid.4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart. Drama dokumentari. Janos Ferencsik (konduktor). Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio.E. Filem. Caves: the dark wilderness.th. 1989. 1976.th. 317. t. dokumentari. Laserlight Series 14 098.11. Video. Corporation. Siaid.. 1993. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra.

Sekitar 2004.2 Manuskrip Asal of Australopithecus.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi. Cod. 5. Tesis Ph. Langkawi. Universiti Utara Malaysia. 1968. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Jabatan Sejarah. . Nor. University Leiden. Fal. University Hamzah Fansuri. Tesis Dr. Perak. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Pusat Pengajian Siswazah. Globalisasi. 1999. J.12. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi.12. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. Mann. Jamaluddin Md. University of London.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. 2001. Howie. Anjuran Pendidikan Sultan Idris. Abstrak Persidangan MSS. Anjuran Sekolah Pengurusan. Berkeley.th.12. Universiti Kebangsaan Malaysia. 3-4 Julai. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. Md. Or. koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5. Sistem organisasi di Malaysia. Kadir Arifin. 1977. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jahi. Institut Pembangunan Keusahawanan. Topics in the theory of groupoids. t. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000).E. Program Pengurusan Persekitaran. Fakulti Seni dan Muzik.3 Kertas Kerja. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Disertasi Ph. 2004. Universiti Tanjong Malim. Fal. The palaeodemography of California. 8-9 September. 5. 2004. A. 7291 (11). Tesis Dr. Kadir Arifin.D.D. bandar. Sharab al-c Ashiqin.

2005. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85. 15-16 September. 7 .9 Ogos. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru.8 Perisian ABAQUSlExplicit. Perak D. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Kuala Lumpur. 7-9 Ogos.7 Manual Perisian Incorporated. Teknik 5. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut. 1991.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Providence: ABAQUS Inc. Software Corporation. 1989..12.48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.Nastran. 12 Mei. Mohd.R. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. Kidin Shaharan.12.5 Mesyuarat: Kertas Kerja. 5. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia. 5. Kegunaan submartingale dalam masalah storan.5. 2003.12. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. MSC. Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Temu bual. Laporan 5. Malaysia Kali Kedua.12. 5. Lumut. Quick Reference Guide. 1990. Pusat Pengajian Kuantitatif. Contoh: Abdullah Hj. Maktab Perguruan Lembah Pantai. 1988.R. Salleh. 1989. 1999.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. Version 6. Santa Ana: MSC. .. Mohd.12. Perak D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil. Kawasaki. Medical Information Group.L. Contoh: Clark. .1. Nepal.K. 1997.html[ 4 Julai 2000]. 2005. Journal of Extension 33(3): 204-210.html[ drinking water. 1993.edu/-ncrane/estyle/mla. of citation. from central 5 Jun 2000].html[ 18 November 1999].orgljoumals/webref.13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM. Computer administered surveys in extension.html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane.th.cit. Humidity sensor.html [20 Julai 1999]. 1998. t.edu/phys/sensor. N. Version 7. Electronic sources: http://www. J. J. laman sesawang. Pritzer. TJ. & Carlton. V. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. An early fragment http://www. http://www. Massachusetts: Math Works Inc. Arsenic contamination of http://www.angelfire. 1996.com/ak/medinet/arsenic.uvm. 5. Howell. B. MLA style Julai 2000]. Birmingham News (CD-ROM) IA.ingres. Journal of http://www. 1999.com/-astanart/pritzker/pritzker. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk.apa. pangkalan data sesawang.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000].

Ltd.50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark. Contoh: British Imperial Oil Co.1 Rujukan Kes a. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995].14. c. Perkataan 'dan' digantikan (&). Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya. 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil.14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5. 5. 1993.K. v Federal Commissioner of Taxation. Complication in academia: sexual harassment and the law. Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan. J. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik. . Siecus Report 21(6): 6-10. Contoh: [2002] 4MLJ 449 b. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat. (CD-ROM).

Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' . Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd.' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e. Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel)... Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d.. Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut. sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich . maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah.. V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: ..Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission.... ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich . Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks. .

Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1. Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. 3. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689. dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2. 4. 2. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (. Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada). 3. susunan kronologi bolehlah diabaikan.52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1.

Contoh: Kent v Griffiths.14.html [7 Januari 2000] 5. Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal. Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: .aulaulcases/qld/QCAI2000/454. 4.edu. 9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi. 10 February 2000.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia. http://austlii. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong. Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. 5.2 Perundangan a. The Times. 7 November 2000).

tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c. 2. Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur . Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d. Penggunaan judul ringkas.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i. 4. Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b. Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul. Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. 3.

Perbahasan Dewan Rakyat. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia. 26 (Karpal .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5. 9 Singh) Mac 1993. Bacaan Kedua.

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

U. S. S. D. Dr. Kli S. Sn. Per.Sa S. P. Sos. Pera S. S. Far. Kes. Sn. Pengu.(Pen.Dlmn. P. Sn. S. I.T. S.P. S. Per. S. Pend S. Kli.Fal. Informatik S. Kej. Ekon. P. Psiko.U S.(Anes) S. S. Masy. Dr. Fa\. S. S.M. S.P. Sn.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr. Dr. Pers. Kes.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) . Per. Kes. Ps. S. S. Ps.

) S. Per. Per.O. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S. (Pediatrik) S. S. Per. L. (Pat. S. Surg.Am) S. Per. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S. Per. (Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. Pat.(Oft) S. K.) S. Pat.G S.(Ort. Kardio. L. P S. Per. S. Kes. K. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. S. (Hematologi) S. (Per. Psik. S.Kimia) S. Sn. (Surg. Pat. Pat. Per. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan .Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. Surg. Pat.(Psik. Masy. Pat. Surg. Per. Kel). Perub S.(Radiologi) S.R. Per. Per.

1> ~ "T:I Z Dr. 2004 UKM 60mm T 1 . Fa\.62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya. 29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .

70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged. 29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .

?).Ji ~j wI. e::U WI .A.JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J.)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I .b.~I.. (\11. \...Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj .i ~ ~I U~ .).

En. Ir Abu Bakar Che Man. Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. Rospian Achil. bimbingan. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara. Abd.W. . keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S. teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. Jahi atas bantuan yang begitu besar. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. Ismail Bahari dan Prof.Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. Dr. Putrajaya. Caril Andi Mansur. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa. Dr. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En. Jamaluddin Md. Prof. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan. Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En. Madya Dr. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH.

peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. peningkatan kecekapan perkhidmatan. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi. meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. bebanan dokumentasi. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja. siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri. peningkatan kos. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan. membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. Untuk tujuan ini. masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini. organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). Bagaimanapun. perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). pengulangan prosedur. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. peningkatan kos. . Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. Oleh itu. peningkatan kos. siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan.

higher costs. Quality Management System series (ISO 9001:2000). and disturbance on other works priority. planning. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. Nevertheless. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents. . Thus. performances and implementation barriers. this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. loads of documentation. An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. workloads and documentation process. time and workload. another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works. time constraint. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. repeated procedures. For this purposes. However. organisation has implemented three major management systems namely. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. increase in service efficiency. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). Furthermore. repeated work procedures which lead to time wasted. Meanwhile. they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies.74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. legal compliant and increasing profits. All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems. increasing in costs. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. costs. 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000.

some many fold over their pre-logging densitu. and a few new species came into the logged area. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. while the generalists increased . . it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. some other mammals. feeding guilds. In birds.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak. some remained relatively stable. The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged. The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging. All the primates present in the main study area declined in density after logging. and sites. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging. The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. but tree density was reduced by more then half. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. others increased. Species compositon of the forest was almost unchanged. The changes in the diversity and density of primates. the effects of logging was more variable within and between species. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere.

Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh. bberapa spesies pula bertambah. . Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. Sarawak. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat. Bahagian Kapit. Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan. beberapa spesies lain tidak berubah.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. kumpulan pemakan. dan tempat.

1.u~1 .1 ~i ~ ~ ~.."i ~IJ~11u\.1. (SSPS 11 .1i <Ij~' <.JJ .-.r.. o.a .~I.Jc.ill~ ~~ ~ ~.~f .k:.:.Jt. ~Y" .J ~."l ~~ ._11~I ~.1.Y'"' . ~.k:......Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L.~:')l.k:.fo..<-..a~I..ll ~I ...~i ?WI ~I JW1'11 ~y.". \.J~I tAjl.~\.JJ .i. ~. ~ ~ ~J .~y..~)J ~L. ~ ~~I J.-..k:..y.I.....Jj~I.k:......iA 'W '-5"".J~I ..c.9j y...1.)c wU.~i ~ ..i ~J'iJ..cJI~~I wL. JAIl ..L.a'a'.:I .c....!..YI .JI J ~ U::""'" ~ ~~. r.~y.Jti.l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-.ll u~1 ...~~ .! -...! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ ..y.ll u~1 IF .1.ll ~ ~L.k:.. r. .y.. ?~ .1~l ~I I~ y~i ~I.I.J~IJ ~I.r..JIJ ~LWI ~ wL.Yly. ~ ."ill ~1.1..ul:ilI:i·. .1.~~I lS~4 ~I.y.ill ~lyJI ~ ~y~ ~J .'jJ ~~l JJ.r.\_..:--~ J.Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~.ll u~1 .J~1 4-:l!?~IJ .J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl.1 .~ LJA tA-"'""....)A? J ~~ lSy.11 ~I ....r..ll u~1 .k:....Jj W=.:.foll "piJ ..1 ~I ~ "piJ '(.. -.411 lS.I.)c JyJl.J ~.bJ t.y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w)..! ~ ~ lSy. 5) ~ ...h11 ~ o~ ~J .~~ .'11 ItA .~ lJ-:I" _ . . II t.~J .1.JI ~yW11 "pi 4.....~I lS~....k:.~y:.~ ~I ~ -.liS o\.b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\. 4..J~I wjcJ jWc.)'1 fiyJI ~ ~)I o... 1: '.! u)U..yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~...:i1.)'I ~~ 'ijl. .)' I fi~ WI Uy...1...Jj wl~ ~ 0J' a' ...""..")' ~Pl ~I w\.r.F .~I.J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J.)0.! 0U:...ill~J ..Jj~I...ll u~1 . ~ t.i ~IJji ~I~I W=.! "pIJ ''ijl.k:.)'1 fi~ ~)~I 0.J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J .~l. -:11 ~.-:11 II· .>" -..:-...k:...~y..~ '11 ~ uJt-' ~..J~ ~ ~I lSy.r. .:Llillu.ll I-".k:."l J~ LJA ~J '-.j ~L.r.c.ll ~I L>'":l.k:.. J ~ 4.u.r.r.y..)l..411 eftl .h'11. ~~ u:-? lY-' <Cll.

kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua. pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya. . Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff. Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi. Walau bagaimanapun. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. Bagi mencapai tujuan tersebut. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua. pengkhususan dan jantina.

the field of the study and gender. Henceforth SPSS (version 11. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study. it. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center. and the teaching methodology. However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. the duration of their study in Matriculation. However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter. . These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM. The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology. the curriculum. There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study.5) was used to analyze the data gathered from that test. The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology. however. Although the study revealed a general weakness in morphology.

8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.2.2.7 1.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.4 1.1 2.2.2 2.2 18 18 19 2.6 1.3 2.2 1.1 1.3 1.5 1.2.1 2.

1 Definisi konsep penunjuk 2.1 4.3 3.2.2.5.2.3.4.2 3.2.2 Peru mahan 4.5.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.4 3.2 89 89 91 95 97 4.4.2.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.3.4 Pemonitoran alam sekitar 3.1 Penduduk 4.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.5.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.3 Kemudahan sosial masyarakat .1 Reka bentuk Kajian 3.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.3 Penunjuk kualiti hidup 2.3.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.2.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.1 Kerangka teoretikal 2.3 3.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.1 3.5.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.1 Konsep kualiti hidup 2.2.4.

2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6.8 4.5 6.3. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.2.2.3 6.2.2 6.6 4.3.2.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.2.1 5.5 5.4 5.9 5.1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.7 5.82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.3.5 4.4 6.9 4.3. reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.3 Status Asas kualiti Seremban 6.8 6.2 5.7 4.2.2.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.1 6.8 5.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .2.2.2.2.6 6.2.7 6.2.2.4 4.3.6 5.3.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.2.3.1 6.3 5.2.2.1 5.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.3.3.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.

3 9.2 7.2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.3.1 7.2. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.1 8.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8.2.1 9.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.2 8.1 7.10 Penyertaan sosial 6.2.3 8.2.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.2 166 166 diri.5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.2.2.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .2.2 9.1 8.3 8.4 8.4 8.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

2 3.1 3.3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 .2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.1 2. Jadual 2.3 3.

2 2. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 .3 3.3 No.4 3.1 1.1 2.6 3.1 3.86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No. Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3.2 2.5 3.2 3.

1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at.

/divs e./arts. et al. compiled by department! departments died division/divisions makal. ch. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers./comps. b. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca. w. band. comp./bks. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about. bab ruang pnys. et a!. bk. lampiran app. editor. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi./cols. jabatan d.g. col. bab ruangan/la j ur penyusun dept. bhg. makalah 1. pnyt. edition/editions.c. h. bab bandingan bab chap. cf. . bk.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp./eds. art.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed./depts. ca. edited by (et alia): and others ed. jab./chaps. mis. div.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak. Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan. memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'. atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang .

Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant. Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 .

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai . PENGENALAN t 2langkau -J. 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini. BABI t 2langkau -J.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia .

1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1.2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara .5 langkau x 1 organisasi khasnya ...1.5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat.96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1.5 . 1.~ 1. negara \.. Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1.5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan .5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1..1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1.5 langkau x 1 1.5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1.5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1.

8 84.4 19.2 100 100 35.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.3 30.2 15.8 19.7 69.7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.2 80.6 .1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.6 65.2 7.4 19.

1 1970 1.4 36. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem.859 1980 2.801 5.. Sembilan Pahang Perak P.957 7.7 43.345 2..4 27. M'sia 29.260 5. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10.8 27.599 4.189 4.5 29.7 28.\0 00 .421 5.293 4.033 7.628 3.480 3.:.856 14.514 3.875 3.480 3.8 1980 22.3 35.7 43.710 2.6 33.502 10.8 39.959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .3 40.421 8.921 4.6 24.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> .3 41.4 37.5 25. ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N.0 42.1 23. ~ ::s ~ ::s !:::> c::.7 38.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::.0 30.5 56.328 7.

6 5.1 4.4.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.2 4.4 4.4.2 5.4 2 3 4 4.2 4.1 0.2.2.1 1.4.6.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.4.4.\ 6.4.1 4.2 4.\ 4.3 4.4 5.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.3.\ kerja Latihan.1 4.3 6.2 4.2.3 5.4 4.5.2.3 0.4.6.2 4.\ 6.2 4.2 5.4. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5.5.6.2.1 4.5. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.1 5.4.3.4 4.1 4.2 6.2 4.3.2 5.3 4.2 2 3 4 4.3 6 6.\ Tanggungjawab dan struktur 4.\ 5.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5.2 0.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.1 4.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab.5. ..2.1 4.5 4.1 5.3.2 6.\ 4.\ 5.4.3 4..4.4.3 4.3 5. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .5 5.4 1 1.3.

\ 4.3 7.3.100 Panduan Penulisan.6 4.2 7.4 7.5 7.2 7.3 7.5.5 7.4 7.4.1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran.5.2 7.2. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.6 4.5.2.5. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.6 Pengawalan operasi 7.3.7 Langkah pencegahan.4 4.3.5..3 4.1 7.2 4.1 4.7 7.2. korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .4 4.2.2 4.3.3.4 7.5 4.6 4.4.\ 7.2.3.3 7.2.5.4.4.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.6 7.\ 8.3 7. .4.3.4. Tesis Gaya UKM .2.1 4.4.5.6 Pengawalan operasi 4.2 8.1 8.5..3..4.4.4.1 7.6 4.6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7.5..3 7.4.6 4.3 8.3.4.\ 4.2 4.2 7.5.4 4.1 7.3.2 8.5 7.6 8 8.3 4.

...........•• 81 81 80 .... e" •... ...........•..... ........•. e 85 ......2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 ......................2003... 79 77 ...........•.•.................ll .................... -.... - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani ............. ................... Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 ...•......2004 .......................90 ........•............... 79 80 .........................................[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95.....• • ••••• ••• ••• 79 0.. :.··················································· .. 75 78 77 ...•• "..i 89 ! .......... Charok Padang I ------------------~ Rajah 3........ 79 .. 78 ~ f...........

'1":.. $:l ::....c .l .. ~ .' C'l ~ ~ c:: Rajah 2.. 1:.' .1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <. i2 $:l ..LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG ..

Ani .s·hIM· t NI. ' sisier nCld 1 -\~n ciec.'" "\\JI\YlI1t 6. .'J 0 bun's.5e lootsoJ (ars.:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re.Q ' In I it! chCln!. W~ \'/~. \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥.ell r~hh.• ~re U\'llbl'l?l\~. ft\l. .d .trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~.'uld \()-fIOI) -\0 li'Il. . e c\ll (\ t.d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J .\fl'\ \'le\~~L\(lrJ.ttl! a" \f o.en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc..d ~1Ut l. bersambung . L \ w~~'t ~'X. t en We wt\s 1-h~ s<:J. we s. ~t1~ .t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se...\!' "~\.\? tile. no+ ~~e(.104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O.sun blolU.\. H was 1\ -k>o\'. UHO\l. ~~ il. Jive\{ o~ 'bird~.l-~ 0 alld \\'cn.W WC\~. \w 1I n IcH er· () . \.' l~ Jctd iel .I' d 101 oJ Aou\.l 30n~ b~.-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\.lffive. (\n\~ ~on1e ..\o'" 1. ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum .rl\1~.(lv '\ \ .d . ')O\. ~l ~ 0 in '1 ~dIU.I~4i -I hu'o. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~. There \.'u\<l () 0 1\..v~nlt Imll "I.a ° .\ J.\I~ .\.\' semb'(\Q(). b'l~ U \M!?ih q ((.oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w. \1~\f\'\~ ho. unci dOi~ ~\l.Qf. n{\\l~t€.ftl . SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d.I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd.us ~ral I. liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J.ide..1.\1 o \'. ind .n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101.d -lo ~iv'Q mum )..

} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f .klcH Rajah 4.ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m. ~ar .----~ S..U dr~. \h o. ~~\t t\ m}'\.1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i..· 1 slept.. sambungan ---.d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me.. DEjDi'Q. ifHo bQ\~~\'~ \'. \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M.nk j~ '~t. \'~\t nfWQ. (.lC\t.Yle ..1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ.t \\o. e. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I .1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa.Y tvty 'No.ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve . 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle..\td 1M <4nd ftt~\\\..~. .!l OJ rn~~. lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~. ~bble l.~ .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 . -to 1. JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \.S s\e~~ and fl(Q. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf .. howev~r.'vQ ~)'\Cll~ j(..'.CO(10S .e (\oc~ S\n..fD.$+.l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ .. Ctl~ i\..wt\\\\() I . & Pqd ~ sQ. j wnt'Fl .11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai. dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji. tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis .

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

kg. misalnya 3 cm. pp. Dalam jadual dan graf. bukan 4ppm. misalnya A. bukan perkataan. Singkatan untuk kilo ialah k. misalnya Jan. daripada Sistem Intemationale). gunakan singkatan Feb. Singkatan 1. s. atau 3 seconds. 5.. ppm. bukan 3s. bukan A. bukan 3pp. NOMBOR DAN SIMBOL A. Penggunaan unit hendaklah tekal. misalnya b) 4. misalnya 3 3 2 4 c) 2. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT.R.R. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec. bukan K dan senti ialah c. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. . bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur.. SINGKATAN. misalnya 4 ems.Ahmad. nama bulan. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang. B. Unit 1. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak. Ahmad. Unit hendaklah ditulis bersama angan. Singkatan untuk nama orang diberi ruang. 2. bukan s. bukan 2kg. dan sebagainya.

8. misalnya "15 peratus". disertakan untuk nombor perpuluhan. misalnya 5. 4 kg. Peratus biasanya dieja dengan lengkap. misalnya 3 em. teorem bagi hukum Ohm. 1991-92. dan sebagainya.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2. tetapi ditulis "Iarutan 15%". tidak beri tanda titik. D. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. petua tangan Fleming. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain. Sifar hendaklah bukan . 3. misalnya 1991/92. 5. Jika perkataan peratus itu sering digunakan. misalnya UKM. misalnya 26 Januari 1992. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan. unit ukuran. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan. Tarikh ditulis tanpa koma.. 9. misalnya 0. 3. misalnya F = ma .M. 2. Matematik 1. Nombor I.0. 2. 90. Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang. 102.112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. bukan persamaan (1). Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum. Singkatan semua hurufbesar UMNO. p tetapi 4. 10. tulis %. 1000 000. 4. C. misalnya r. dan Fizik 6. 0. 10 000 000.1. Gunakan unit SI. . Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1. Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S. (2. Begitu juga untuk titik perpuluhan. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. Persamaan dinomborkan mengikut bab. misalnya ATP dan aSK.0001. Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik.p. DEB.00001. dan sebagainya. 5. Nombor perpuluhan seperti 4. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. dan 1032. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat.m.1. 7. petua. 200 s. misalnya 10 000.. Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910.

Kemolaran diwakili oleh simbol M. Nama kumpulan Koleoptera. Misalnya. misalnya 2. dan DNA. Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. 3. G. 8. penggunaan unit mestilah tekal. Gunakan anak panah. misalnya asid sulfurik 2 M. bukan kuprum bukan 3. Kejuruteraan I.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. DC untuk suhu. 5. bukan ion kuprum. bukan tanda = untuk tindak balas kimia. 7. ditulis dalam Roman dengan awalan besar.. Tuliskan pembesaran sebagai x300. Kimia I. tetapi gunakan ion Cu2+. + n. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja. Persamaan ditanda mengikut bab. unit SI. Pa (pascal) Sebagai petua. bukan 300x. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4. Gunakan tatanama IUPAC. 4. ATP. bukan Cu ++. 2. 4. ditulis dalam bentuk kuprum (II).. Keadaan pengoksidaan (2). unit SI. misalnya gas hidrogen. misalnya ADP. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik. tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. 2. misalnya I + 2 + . Penggunaan unit SI digalakkan. atau secara E. 6. Biologi I. K (kelvin) bar untuk tekanan. gas H2. F. Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI. Gunakan simbol Cu2+. bukan 2 M asid sulfurik. order dan suku kaum dalam Roman. .

.l. Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan. 11-1961 untuk rajah alir proses. ASA Y32. dalam bahagian Tatatanda. Misalnya. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit.2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4. J. Misalnya.114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. yang .

Madya Dr. Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr.Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr. Zainodin Hj. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam . Madya Dr. Madya Datin Dr. Madya Dr. Aminuddin Mohd. Arbain Hj.Bhg. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj. Fakulti Ekonomi Dr.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof. Anwar Hj. Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof. Prof. Abdul Majid Mat Salleh. Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof. Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Madya Dr.

Prof.116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu . Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa.Bhg.

Prof. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan .M(*2005) Pengerusi Prof. Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof. Dr. Jamaluddin Md. Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof. Madya Dr. Baharudin Hj. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Dr. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K. Dr. HUKM Prof. Dr. Dato' Dr. Dr.

Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof. Madya Dr. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Madya Dr. Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi. Madya Dr. Madya Dr. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr. Madya Dr. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Madya Dr. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang . Mohd. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Norman Mohd. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful