Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia . Pusat Pengurusan Siswazah. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2). Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu. UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan. Pada kesempatan ini. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan. tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka. Januari 2009 Jamaluddin Md.

I BENTUK Kertas 1.2 Saiz Jenis 1.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.1 1.5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.1 1.6.2.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.2.2.3.3.1.2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.1 1.1 1.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.4 1.1 1.1.5.2 Penaipan 1.1 FORMAT Jidar 2.3.2 1.2.3 1.1.2 1.5.6.1 Ukuran 6 6 .3 Cetakan dan Penduaan 1.4 1.2.6 Keterangan pada Kulit 1.

2 Penomboran Halaman 7 2.6 3.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.2.10 3.6 3.2 3.3 3.12.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.12.3 3.14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.12.7 3.12.4 3.8 3.1 4.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.2.5 3.4 3.2 3.1 3.1 Nombor halaman 2.1 3.12. Singkatan. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.2 Jenis nombor Rumi 2.11 3.13 3.7 3.12.5 3.2.9 3.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .12.

1 5.12.11. Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.12.5.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah.2 5.2 Perundangan .12 Bahan Tidak Terbit 5.2 5.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.2 5.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.14.9.1 5.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.11.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja.5.11.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5.xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.9.10 5.5.9 Berita dalam Akhbar 5.12.2 5.3 5.9.13 5.6 5.4 5.1 5.6 5.8.1 5. Video dan Slaid 5.3 5.3 5.14. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.1 5.7 5.12. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.8.1 Rujukankes 5.12.12.12.12.5 5.11.7 5.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

iJ(.xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit.M (*2005) 117 . nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l. singkatan.

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

1.1 KERTAS 1.BABI BENTUK 1.1.2. 1. 1.2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas.1. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic).2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm.2. .jangan lebih daripada 2 mm).2 PEN AlP AN 1.1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin.1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang. Bagi salinan berikutnya.

d. h.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris. e. b.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1.1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan.3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan.2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1. .5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi).2.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi. seterusnya ialah 12. f.3.2. 1. l. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya. 1. g. Bagi memulakan perenggan baru. c. a. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris.2. Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1.

1. b. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut. . e. naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah.4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan. d. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS.5. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a.3. dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan. Penyeliaan f. yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1. c. iaitu: a.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1. g. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia. 1.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut.3.5 NASKAH AKHIR 1.3 Penduaan Hasil penduaan diterima.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri.

1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .60 mm dari birai bawah (Contoh .4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.5.6 KETERANGAN PADA KULIT 1.60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .6.2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.LAMPlRAN A) 1.6.2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .

(Contoh .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh . JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang.LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.LAMPI RAN C3) . perkataan JILID I.

Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas.1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3.1 JIDAR 2. d. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak.BABII FORMAT 2. . c. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang. teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.1. e.1. mestilah mengikut keperluan 2.1. Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan. Jika kurang daripada dua baris. b.8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a.

tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya. 2. ~.".Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2.. huruf teks tanpa hiasan.Y . 2. Bagi pecahan subtajuk.3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab .2. 3..t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\". iii dan seterusnya. I.2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a.. ii. b. ' Peringatan a. hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja.. Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2.2.2 PENOMBORAN HALAMAN 2. Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab.2. Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. dan seterusnya. c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka. .

1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3.BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3. . hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.

E2 dan E3) . (Contoh . Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas. 02.LAMPlRAN El. dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut. Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR.3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul.60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport. ditaip dalam bentuk piramid terbalik . mana-mana yang berkaitan. D3 DAN D4) 3.LAMPlRAN 01. (Contoh . dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan. TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah.

atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f. Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan. 5. PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. istilah.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan. produk. Kandungan penghargaan adalah kepada: 1. e. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a. g. c. 2. d. 4.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas. Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman. b. 3.LAMP IRAN F) 3. Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) . Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. teknologi.10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. tafsiran. (Contoh . selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan.

abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan. (Contoh . atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b. Tambahan. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. G5.LAMPI RAN G3.000 patah perkataan.LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris. G6 dan G7) 3. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul. organisma.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a. G4. . abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu. c. Jadual.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu. kaedah piawai. teknik dan alat d. pembetulan. (Contoh . Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis. (Contoh . Tesis dalam Bahasa Arab.LAMPIRAN H) 3.

Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad. santak tengah dan 30 mm dari birai atas.9 SENARAI SIMBOL. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan.LAMPIRAN Kl.10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. lukisan dan sebagainya). unsur atau kualiti. animasi. grafik. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi.8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. SINGKATAN. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3. Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. (Contoh . K2. tatanama. kuantiti. slaid. unit dan ikon telmologi maklumat. graf.LAMPIRAN L) . tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.LAMPIRAN J) 3.12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto. Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. Senarai simbol. singkatan. carta. (Contoh . K3. Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis.LAMPIRAN I) 3. (Contoh . mikrograf. rajah.

(Contoh . dan hendaklah memenuhi (Contoh .1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100. santak tengah dan 30 mm dari birai atas.12. rumus. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3. lampiran. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain. Senarai statut disusun mengikut urutan abjad.12.. 3.12.000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman... Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30. tidak termasuk catatan bawah. 3. hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar.11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn.2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60.000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman. setiap bahagian hendaklah halaman baru. BAB .LAMP IRAN N) .3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu. Sekiranya dipecahkan kepada bahagian. petikan.LAMP IRAN M) 3.12 TEKS 3.

instrumentasi. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a.5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan.c . kepentingan kajian. perbincangan. daripada pengenalan. bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya. dapatan kajian. rumusan dan (Contoh .4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I. mengikut kerangka kajian.. Lazimnya.iii.ii. subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a.12.. iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN. tujuan kajian..b. alat. skop kajian dan BAB IT. implikasi.12. sumbangan. bagi tahap keempat. . dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.LAMPIRAN 0) 3. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data.. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I. Penomboran ketiga sahaja). i.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar. iaitu PENDAHULUAN. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian. persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian.

panduan berikut hendaklah dipatuhi. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang. Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang. Jadual 5..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3. Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi. 3.LAMPIRAN PI..1 menunjukkan bilangan .. Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik ". Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik. P2 dan P3) b. Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual.. ll.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi. Jadual dan Contoh: . seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. (Contoh .. (Contoh .12.12.LAMP IRAN Ql.".7 Petikan 1. . a.2.

11.14 LAMPlRAN 1. . Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong. dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks.13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang. LAMPIRAN B dan seterusnya. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. huruf condong. R2 dan R3) 3. data kajian. dengan tajuk iii. Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab.LAMPIRAN Rl. (Contoh . Lampiran hendaklah diberi tajuk. senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja. Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. soal-selidik. jadual. Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.Tarikh Gaya UKM.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

. Fuad (2005) atau (Mohd. Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga.1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. c.TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali. Fuad 2005) a. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4.2 SISTEM PENGARANG. b. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials). menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4. Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang. Calon hendaklah penulisannya.

tuliskan nama pengarang dan tahun. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) . (Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan. Lokman mengkaji . Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik. . Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang .. (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan..1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan. seperti yang dikaji oleh Romlah (2005). merupakan sebahagian daripada pemerihalan.... tanda kurung tidak diperlukan) v.. Shaharir juga menyatakan .. Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11.2.... . dalam tanda kurung) iv. Shaharir (1984) memberi pandangan .20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i.. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. tanpa koma. Dalam tahun 2005. Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4.. ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll. (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan.2.. Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang. i.2.2 Pengarang Bersama a. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b... Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang. d..3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a.. ii. tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya. 2005) 4.. . . b. (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) .. ." dan tahun. Baharudin sebagai . Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan.. Shafaratul et al. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii. Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur. c. tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al. selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) . . agensi kerajaan) yang I. takrif homotopi ii. (2005) menerangkan secara terperinci tentang ... telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al.. nyatakan kedua-dua nama pengarang i.

Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) .22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II.2. 2001) Rujukan mengikut urutan. pengarang yang sarna.6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002.5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna.. (2005) atau (Anon.. masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan. (Jamaluddin 1996. 1999. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a. 4. 1993 b) . Jamaluddin 2005. Azahan 2002.2.2. 2005) 4. Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4.4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon.

nama dan nombor surah. nama kitab dan nama bab) 4. (al-Bukhari.2.Nastran 2003) 4. nama kitab hadith. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4. Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki.2.8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4.3. Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan.7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an. untuk memberi sumber rujukan.2. .

4. Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894. him.N. Singapore. .4 of 1852-1853. 17-19. . House of Common. 3-7. 1885. 1983. A64. 1 Mohd. SSR (lOR). 2 4. him. Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang. 17 March 1829. No..3. Minute by Fullerton laid before Council of Penang. 9. SSR (Singapore National Library). him.M. Kyshe. xiii. 124.24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c. vol. tidak kurang d. Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu.' J. him.2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap.3 Cara Menulis Catatan Bawah a.3. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab. LXI. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh . Tatb Osman. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang.. Singapore and Malacca. vol. PP. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. 22 August 1828.

Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. b. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b.4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas.111f1:~···1 y •. 4.-.•••~?- •...ll1 . nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan. rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya.3. judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk. 3al-Qur'an. mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan. I •. Angka yang menunjukkan al-Qur'an. dan menjelaskan Firman Allah S.I:_ ~-. Dan sesuatu . -..! u.?-J -. maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk. Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya. \.•• c.. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang. nombor surah dan nombor ayat.J 3~.W. • ·L.J UY.5 Rujukan kepada al-Qur'an a. 4.3.. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". AI clmran 3:92. 4. Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna.: IF'" lY-' ~ ..I~ •.'.t. jurnal.•. U' 4I.

edisi kelapan.J.: U.... Sahih al-Bukhari.J.ufioA G..5YL.J. .w.5..] 4.6 Rujukan kepada al-Hadith a..dlI')!...u..J . rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati.)!. [Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya..r. '.. bab . kitab . II ~ .-<:'01 . .dlI... fi'lA 4. 1987).its I.a. . Jabatan Perdana Menteri.u &G. Sabda Rasul Allah s. w411L:Jl= \II W! ~ .!.its· L>"... ~'.3.~! L.J.)!. (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.u~ 4al-Bukhari.u~ 1.JAI W!J ..26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an.J.u""".··_·lili _ ~ '1. ~.JA... Pada kebiasaannya....

kecuali akhbar. yang digunakan dalam teks. jurnal. c. temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan). Penulisan senarai bibliografi. Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu .1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap.BABV SENARAI RUJUKAN 5. 5. b. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis. Dalam senarai rujukan. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris.1. Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran.

Data. bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti.LAMPIRAN S) b. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan).28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail. shuukyou. Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S). 295-319.1. DIm.2 Transliterasi a.). 2004. 1995. Tsuyoshi Kato (pnyt. (Contoh. Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). hIm. Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. tanpa pangkat . iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara. 5. Tokyo: Mekong. Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. 5. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19. Mohamed Yusoff Ismail.1. agama dan budaya dalam arus perubahan).3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a.J.H. b. .F. H. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. ditaip sebagai Zakri. John Fitzgerald Kennedy J. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.M. K. parap mesti terletak selepas nama. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. Dengan Nama yang menggunakan parap. c. Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen.H.F. K. keluarga sahaja. atau J.J. Nama pengarang Melayu. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials). Zakri A. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I. kata lain. A. Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy. Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan.Tabrani ditaip sebagai al. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H. hendaklah ditaip seperti contoh berikut.Tabrani. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai. Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T.M.

R. Nama pengarang Cina. H. Cina yang menggunakan parap. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.A. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Nama pengarang India. parap mesti terletak selepas nama. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria.A. ditaip sebagai Bakar. parap mesti terletak selepas nama. d. Dahlan ditaip sebagai Dahlan. E. Dengan kata lain. Saragih ditaip sebagai Saragih. Choo Ming Nama pengarang berikut. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.M. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat. Lee ditaip sebagai Lee. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding. Shanta Nair.A. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain.Venugopal.S. Nama pengarang Indonesia. M.Venugopal ditaip sebagai Nair. H.T. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak. R. K.A. K. Shanta f. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim. e. W. H.F. H. .H.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M.F.S. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.M. g.

. Prod. Management Issues in . ... Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya .. 1992.. ... 2004. ATAU . Biological and Social Environments . Judul jurnal . Keluarga Melayu Perubahan... Bandar: Satu Analisis .. Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar.. Danum Valley Conservation Area: Physical. 1992.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5... 1985.. . Nat.. . 2005.4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. 1989.. J. 55(11): 1655-1663 . Judul bahan rujukan (buku. Environmental Malaysia .. kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku . huruf kecil.1. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia ... .... . ATAU . 1991..... . Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet. Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663. 26(8): 955-956 . 1999. 1985. Lett. jumal. huruf Untuk makalah/artikel besar. prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan.

2006. 1997.. Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia. of measurement and information protein D dynamic pressure. An. 1998.. 2006. Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel ........ Potential of biomass electricity in four Asian countries . Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an. CO 273/535 .. .. Islamiyyat 16: 5012-5636 . 2005 . and wave measurements.... The contribution success..32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM . Azahan Awang.2 TERTIB RUJUKAN a.. Ibrahim Baba.. 2000. for the evaluation and b. 1982... . 2004 . A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims. Contoh: al-Qur'an . The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya . The making of another superlinear city in Malaysia ... 2003.. 1995... infrastructure to TQM 5. .. An experimental model application of wavescreen: water particle velocity. .. . . Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A.

. 1990 .. 1979 . Mohd... Rujukan pengarang yang sarna... Jamaluddin Md. 1993 . Mohd. 2005 .. . Jahi... 1999 . Contoh: Jamaluddin Md.. Contoh: Jamaluddin Md.. Jamaluddin Md. Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna.. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua.. Kadaruddin Aiyub. 2006 ...Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan.... Kadir Arifin. Kadir Arifin & Azahan Awang. d... . Jahi. dan seterusnya. Azahan Awang. Jailani Mohd Nor. 2001... e.. b. Jailani Mohd Nor. Jahi. Jahi. Kadaruddin Muhammad Rizal Razman. Jahi. Jahi. Sham Sani & Jamaluddin Md.. 2002 . c. Contoh: Sham Sani... Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza. Aiyub & Jamaluddin Md. 2004 .

Contoh: Ibrahim Abdullah. 1993a. Economic Development . 1993b... 2004 . Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya. Eliot. penyusun.. A.3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting.. 2003 . 5. .E. ke. London. S.. .. G.. Environment and Development.. dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama.. 1983. S.. f. penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed. Ibrahim Baba. Penerbit diikuti noktah .. Eliot... Contoh: New York. Paris hendaklah ditaip New York.34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham.L. 1980.... Sham..

Bangi: Penerbit b. = Edisi] Buckley. London: MacMillan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12. An Anecdotal History of Old Times in Singapore. 1987. Beck. 5. J. Miller. & Talbot. 1989. Ottaway. The Informed Publishers. Cooper. Ulang cetak. al-carab. Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. 1991. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Chichester: Ellis Horwood Limited. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. C. R. 1403H/1983.L.. Memoir Kebangsaan Malaysia. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. Kuala . 2000. C. R. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. & Fischer. Corcoran. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. 2000. 1982. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah.. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. Argument. M. D. 1965. R. Brown.B.. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology. Introducing Organizational Behaviour. New Smith.K. Ibn Hazm.3. Lumpur: University of Malaya Press. 2006.1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed. Shaharudin Idrus. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku. 1988. J. K. Berangka Kejuruteraan.. Homotopy Types Groupoid. Cow. C.5 mm. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Contoh: a. Book. Malaysia Indonesia.

).K. Shaharir Mohamad Zaino 1990. Universiti Kebangsaan Malaysia. Edisi baru. Sulayman ibn Ahmad.).). 1982.3. Harnzah Hamdani (pnys.2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran.3. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. 1980.3. Oxford University Press. Edisi semak. 5. 1977. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1941-1945: Subject Bibliography. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran.4 Karya Susunan [pnys. Pusat Pengajian Siswazah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.5 Karya Suntingan [pnyt. Edisi ke-2. New York: Academic Press. 1972. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Leiden: EJ. Jil. 1960. 5.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani.4. Onn (pnys. penyunting] = Jamaluddin Md. . Cumulative Bibliography of Asian Studies. Susunan semula Mohd Zahid Shah. Esei Sastera Baharuddin Zainal. Pentadbiran Universiti. 1968. 1991. Kamus Dewan. Al-Mucjam al-Saghir. 5.3. Boston: G. 1960. Bangi. Kebangsaan Malaysia. J. 1311H1l894. 2000. Hall.36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen. Edisi ke-2. Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2. 5. Brill. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences. Bangi: Penerbit Universiti Farid M. Jahi (pnyt. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. The Encyclopaedia of Islam. ai-Ansari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Biological & Social Environments. Sharifah Barlian Aidid (pngr. Nizam. Abu Osman Md. Bhd. 1978. 1988. 1990. Waidi Sinun & A. J. Environmental Management 2000.). Kursus Pertama Aljabar Niskala. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. Norhayati. A.8 Terjemahan [Terj.A. Abu Osman Md. I.9 Nama Samaran Arena Wati. Memoir Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan . Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr.L. R. 2005. 1991. Bangi: Centre for Graduate Studies. Tap. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia.). Din. 5. & Shannon. Kamaruzzaman Sopian. Danum Valley Conservation Area: Physical. Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr. 1988. Tap. 5. Laily B. Utusan: Ep idem ik. 5. Universiti Kebangsaan Malaysia. Terj.S. 2 & 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arena Wati: Enda Gulingku. Terj. Pustaka. Matematik Bahasa dan Pustaka. 1987. Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. 200 I. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. Tap & Abdul Razak Salleh. Jit.3. Penerbit Mutiara. J. Matematik Pertama. M. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. Muhammad Yahya.6 Selenggaraan [pngr. Kuala Lumpur: Dewan Battle. Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990.3. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan.). = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md.B. Jahi.3. = Terjemahan] Pertama.3. Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt.7 Berbilang Jilid [Jil.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md. 1989. 1979.). Jakarta: Fraleigh. Latiff (pnyt. 5. Jit.

ibn Jarir.) /Tanpa Penerbit (t. Mesr: t. 2000. Praeger. DIm.). 5. Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution. Mohd Jailani Mohd Nor. ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin.3. Vol 4. al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. LA. Jamaluddin Md.). 1-37.3. 1964. hIm. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt.d.) al-Fakhiri. [n.pt.). t. al-Syafi'i.G.]:[s.3. South-East Asia and World Politics. Monograf3. J.]. hIm. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Fleishman. Pusat Bahasa. Fleishman. 1973.th. & Hunt. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hazita Azman & Lee Siew Chin.]. 72-103. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah. New York: Frederick A. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings. Malaysia: A Survey.d. Wang Gungwu (pnyt. LA. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad. Jahi (pnyt.11 Bab dalam Buku [DIm.).j/Tanpa Tempat (t. al-Akhbar al najdiyah.). t.I. Muhammad ibn "Umar. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Vol 7: [s.R. J. Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Ithaca: Cornell University Press. Carbondale: Southern Illinois University Press. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt. Universiti Kebangsaan Malaysia. Smail. 356-374.n]. 196-21 I. Al-Umm. Malaysia. DIm. hIm. Modern Indonesian Project Monograph Series. al.Tabari. hIm. (pnyt.th. 5.th. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah.10 Monograf Harriet Wong.12 Karya Tanpa Tarikh (t. Jahi. DIm.tp. Zainal Abidin Abdul Wahid.W. Ikhtilaf al-fuqaha '. UKM. Shamsuddin Suhor. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt. [n. 2004. 1964. Bayrut: Oar al . Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. 1990. Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.pt. Twenty years of consideration and structure. Muhammad ibn Idris. DIm.). English LanguageProficiency. Jamaluddin Md.

(Act 449). tahun 1988. Dokumen awam yang diterbitkan i. Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia. Malaysia. 1988. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. . Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. Dewan Rakyat Malaysia. 8/82 (Pindaan 1987). Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. tahun 1986. 1984. (Act 127). 1990. Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. 2(12): 1792. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. Kertas Perintah 2 I. Bernama Act 1967 (Revised 1990).4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap. Peristiwa Memali. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No. Environmental Quality Act. 1974. Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua. 1986. 1987. Kertas Perintah 14.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5.

1939 (Enactment No. Government Gazette 18( 12): Notification No. Istilah . 1926. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1). Government Gazette 31 (23). Malaysia. 1991. Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. Ed. 3178. Economic Report 200112002: 63-77. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. Ministry of Finance Malaysia. 13 of Malaysia. 200 I. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia. 1981. Federated Malay States. ke-2. 1990. III: Pendidikan Islam. Pedoman Umum Malaysia. 1990. Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. iii. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Malaysia.40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). 1990. Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1939. Sedition Enactment 1939). 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States.

CO 273/657/50601.W. Prince of Wales Island. 1974. 21 (A/41/21). 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. hendaklah nombor koleksi ini. Bonham. 29 Januari 1806. kepada John Anderson! Secretary to the Government. iaitu National Library.S. lOR G/34/13. 1986. Selain itu untuk kemudahan. c. Acting Resident of Singapore. Straits Settlements Records. United Nations. Prince of Wales Island. NL 13 A32. Surat S.1829. Surat A. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. 23 Disember 1826. 1806. 1939.B. The Charter of Economic Rights and Duties of States. Prince of Wales Island. iaitu siri A dan AA. Secretary to the Government. 50. New York: United Nations. Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti. UN Document A/9361. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection. General Assembly Resolution 321. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. UN G. lOR F/4/1069 (29204) 1828. Pearson.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b. bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain. Nations. dengan NL. 29. Surat Governor Straits Settlements Sir T.G. 1826. 1827. Bone kepada H. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. No. Singapore and Malacca. (No.R. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R). Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. Board's Collection.R Supplement. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald. dalam tanda kurung []. Singapore and Malacca.A. Dokumen pertubuhan antarabangsa i. Report of the Committee on Information. 9 Ogos 1827. 31). Forty-first Supplement .O. General Assembly New York: United Official Records.

(huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. S. kecuali kata sendi. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5. . 2000. IAEA IAEA. Paris: UNESCO. 5.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. Geneva: World Health Organization.5. Director-General of UNESCO Report. 1995. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong. Hi. Samad. iv. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina.A. UNESCO UNESCO. WHO WHO. 5. 1960. Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations. 1991. Vienna: International Atomic Energy Agency. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid. nombor keluaran. 2004.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166.

Abu Bakar Che Man. 36 (3): 193-212. & Basri. International Journal of Production Economics 66: 143-147. 5. K. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. Quality certification and performance of Brazilian firm. N. Rahmat.. & Higgins. Mohamed. 2003.c.. Marcos. Hamzah.M. H. R. London Math. Jahi. 2005. Lim. 339 . PJ. A. Marcelo. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22.5. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. A. Intelligent traffic control with image processing sensor. Abd Rahim Md.344.2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar. K. . Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. R. 2003. Journal of Materials Science 38(2): 235-243. Kadir Arifin.. Law Chung Lim. Jahi. H.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. A new drying model based on drying periods. 2000. & Hussain. L. 2002. . Proc. R. Jamaluddin Md. Soc. 2002. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. A. 1978.L. him.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. & Lee.5. Jamaluddin Md. 107-115. 2004.. Hassan. Jumari.H. 5. A. him. Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran.. & Lia.A. An empirical study. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. Nor & Abu Bakar Che Man.6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. Ismail Bahari.

I 992b. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini.M. Utusan Malaysia. 2006. Laupa Junus. Overworked Times. Dewan Sastera Mei: 79-83.9 BERITA DALAM AKHBAR 5. 3 5.9. Straits Times. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy. 22 Februari: I0-11. 16 February: 18. Abdullah.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran. Zabry Mohamad. Peningkatan Oktober: 10. Anon.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. Utusan Malaysia. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1. 21 February: 20. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. New Straits Times. New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. students: give the kids chance to relax. Commercial vehicle drivers: procedures need review. V. Roti canai.44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5. Tourism set to rake in RM30b in receipts. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid. Utusan Malaysia. New . 2004. 2 Februari: 3. Utusan Malaysia. 5. 5. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5.8. 2006. Sihat Julai: 24-25.8. 2006. 1991.8 MAKALAH.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. 2 Februari: 5. 2006. 30 Anon. 1990. kes belia tidak membayar balik pinjaman. S. P. 2006. 2006. 28 May: B I. 10-11. 2006. Mohamed Idris. Sastera kitab. Punca ketidaksuburan lelaki.

10 & 17 September. The Star. kepada Editor. Izhab. Oktober: 3. bilal saja. Filem cereka. 5 Julai: 24. New Straits Times. Z. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon. 2005.10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian.3 Surat kepada Editor Fidani. 28 November. 2000. 2005. Surat Berita 5. Anon. Bakar. 1960. Surat. Jangan salahkan imam. 2004. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. Surat. New Straits Times. 30 Berita Harian. 1992.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok. 1992. . Utusan Malaysia. 31 Disember. 5. 5. 2003. 30 Oktober: 13.9. 5. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Berita Harian. Berita Harian. 1992. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah.11. Utusan Malaysia. 50gos: 17.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A. Singapura: Shaw Brothers. 2006. 5. 2 Jun. 2005.11 FILEM. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian.9. serik. 3 Februari : 12. Effective reading is the way to ensure success of science students.

Syed Arabi Idid.E. Colorado: Crystal Productions. Filem cereka. W. 5. t. Santa Monica: Delta Music Incorporated. Bhd. Broadcasting 5. Corporation. Siaid. t. Virginia: Association for Retarded Citizen. New York: Harper & Row. Siaid. "Coronation" mass in C. 5.th. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda . J. Filem. 2006.th. dokumentari.11. Caves: the dark wilderness.11.A. 1989. 1976. Energy generation and storage. 1975.2 Video Corporation. Universiti Kebangsaan Malaysia.11. Jabatan Komunikasi. "Exultate Jubilate: K. 1993. 317.th. The Galapagos Island: Birds. Language and verbal skills. Janos Ferencsik (konduktor). Video..4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart. & Tall Order Productions Sdn. Vision Works Sdn. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha.46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik.12 Berikan maklumat yang lengkap. Video.3 Siaid Video Deacon. 1992. t. Bhd. 1770. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Milton Keynes: Open University. Drama dokumentari. Bhd. Siaid. Laserlight Series 14 098.th. BAHAN TIDAK TERBIT 5. Singapore: Toppan Company. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra. Singapura: Singapore Geophysical techniques. t. Investigations in life science: man and nature.

Tesis Dr. Jahi. J. Universiti Kebangsaan Malaysia. 5. Md. Institut Pembangunan Keusahawanan. 5. 1999. University Leiden. Universiti Utara Malaysia.12.3 Kertas Kerja. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. Or. 1977. Langkawi. Fakulti Seni dan Muzik. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000). Jabatan Sejarah.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi. Universiti Tanjong Malim. Abstrak Persidangan MSS. Perak. University of London. Nor. Cod. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. Sekitar 2004. 7291 (11). The palaeodemography of California. Disertasi Ph. Anjuran Pendidikan Sultan Idris. 1968. Universiti Kebangsaan Malaysia. University Hamzah Fansuri. Kadir Arifin.12.2 Manuskrip Asal of Australopithecus. 8-9 September. Mann. Topics in the theory of groupoids. 2001.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. Kadir Arifin. Tesis Dr. Globalisasi.D. Berkeley. Sharab al-c Ashiqin. Program Pengurusan Persekitaran. Howie. Sistem organisasi di Malaysia. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi. Tesis Ph. A. bandar.E. Fal.D.th. . koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5. 3-4 Julai. t. 2004. Pusat Pengajian Siswazah. Anjuran Sekolah Pengurusan.12. Fal. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. 2004. Jamaluddin Md.

Software Corporation. Kegunaan submartingale dalam masalah storan. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia. Malaysia Kali Kedua.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan.R.7 Manual Perisian Incorporated.12. 2003.9 Ogos. Lumut. Teknik 5. 1988.R.8 Perisian ABAQUSlExplicit. Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. MSC.Nastran. Universiti Kebangsaan Malaysia. . Perak D. Kuala Lumpur. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). 1999.12. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. 15-16 September. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru. 1989. 1989.12. Mohd. Perak D. 5. 7-9 Ogos. 7 . 1991. Mohd. 2005. Quick Reference Guide. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85.12. 5. Pusat Pengajian Kuantitatif. Temu bual. 12 Mei. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut. 1990. Salleh. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Laporan 5. Providence: ABAQUS Inc. Kidin Shaharan.. Maktab Perguruan Lembah Pantai. Universiti Kebangsaan Malaysia. 5..5 Mesyuarat: Kertas Kerja. Santa Ana: MSC.12.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff.5.48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Contoh: Abdullah Hj. Version 6.

Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. B. 2005. Journal of http://www. Pritzer. Electronic sources: http://www.13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM. from central 5 Jun 2000].L. N.html[ 18 November 1999].ingres.uvm.1.edu/phys/sensor. J. 1998.com/-astanart/pritzker/pritzker. Massachusetts: Math Works Inc. Version 7. V. 1997. of citation. Humidity sensor. http://www. Medical Information Group. Contoh: Clark. t. Howell. pangkalan data sesawang.apa.th. An early fragment http://www. Arsenic contamination of http://www. Birmingham News (CD-ROM) IA.html[ 4 Julai 2000]. J. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil.html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane. . 1999. Journal of Extension 33(3): 204-210. Nepal.html[ drinking water.com/ak/medinet/arsenic. Kawasaki. 1993.K.edu/-ncrane/estyle/mla.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB. 5. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000]. TJ.angelfire.cit.orgljoumals/webref. & Carlton. 1996.html [20 Julai 1999]. laman sesawang. Computer administered surveys in extension. MLA style Julai 2000]. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk.

1993. Contoh: [2002] 4MLJ 449 b.K. c. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan. 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. Siecus Report 21(6): 6-10. 5.14. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat. Complication in academia: sexual harassment and the law. Contoh: British Imperial Oil Co.50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark. Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan.1 Rujukan Kes a. jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995]. (CD-ROM). v Federal Commissioner of Taxation. Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik. J. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu. Ltd. Perkataan 'dan' digantikan (&).14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5. .

. Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel). ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich . Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut.. V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: ..Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission. Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks.' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e.. maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah. . Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd.. Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' . sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich . Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d....

3. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (. Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800. 2. 4. 3. Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1. kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut. susunan kronologi bolehlah diabaikan. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada).

Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal.14. Contoh: Kent v Griffiths. 4. 10 February 2000. http://austlii.html [7 Januari 2000] 5. Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. 7 November 2000).aulaulcases/qld/QCAI2000/454. The Times. 9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi. 5.edu.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia.2 Perundangan a. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong. Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: .

Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur . tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c. Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. 4. 3. Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d. Penggunaan judul ringkas. 2. tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b. Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i.

Bacaan Kedua. Perbahasan Dewan Rakyat. 26 (Karpal . 9 Singh) Mac 1993.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia.

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

Kes.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr. Pengu. S. Fa\. S. Ps. S. S. Dr. Psiko. S.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) .(Anes) S. S. S. S. Kes. Kej. S.M. Dr. Per. P. D.P. P.Dlmn. Sn. I. Pers. Far. S. Ekon.U S. Kes. Pend S. Per. Kli S. Sos. Masy. Dr.(Pen. Informatik S.Sa S. Sn.T. Pera S. Kli. S.Fal.P. Per.U. P. Sn. Ps. S. S. Sn.

(Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. Per. (Pat. Kel). Masy. K. Per. (Hematologi) S. S. L. Pat. Per. Sn. Perub S.) S.Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. L. Per.Kimia) S.(Radiologi) S. S. Kes.O. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S.(Ort. Kardio. S.R. Pat. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan .G S. Surg. Pat. (Per. S.Am) S.) S. (Surg. (Pediatrik) S. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. Per. K.(Oft) S. Per. S. Psik. Per. Per. Pat. Pat. P S. Pat. Surg. Per. Surg. Per.(Psik.

Fa\. 2004 UKM 60mm T 1 .1> ~ "T:I Z Dr.62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya. 29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .

29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged.

JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J.A.. \..~I. e::U WI .. (\11.i ~ ~I U~ .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj .).b.?).)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I .Ji ~j wI.

Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH.W. Ir Abu Bakar Che Man. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Rospian Achil. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En.Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. Abd. Caril Andi Mansur. Madya Dr. teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. Jamaluddin Md. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S. . masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa. Prof. Putrajaya. Ismail Bahari dan Prof. Dr. Dr. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan. Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. Jahi atas bantuan yang begitu besar. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti. bimbingan. En.

membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. Untuk tujuan ini. peningkatan kos. Bagaimanapun. kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. peningkatan kecekapan perkhidmatan. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan. masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini. pengulangan prosedur. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri. siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. bebanan dokumentasi. pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain. Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. . organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. peningkatan kos. Oleh itu. perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. peningkatan kos. Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja.

. and disturbance on other works priority. Quality Management System series (ISO 9001:2000). higher costs. legal compliant and increasing profits. repeated procedures. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. Furthermore. planning. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works. increasing in costs. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies. time constraint. increase in service efficiency. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community. For this purposes. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. workloads and documentation process. All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. organisation has implemented three major management systems namely. this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. repeated work procedures which lead to time wasted. loads of documentation. they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. However. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. time and workload. Meanwhile. Nevertheless. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). performances and implementation barriers. 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. Thus. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. costs. another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents.74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era.

and sites. . The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging. others increased. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged. The changes in the diversity and density of primates. it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. the effects of logging was more variable within and between species. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. All the primates present in the main study area declined in density after logging. some remained relatively stable. some other mammals. and a few new species came into the logged area. The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak. while the generalists increased .some many fold over their pre-logging densitu. In birds. Species compositon of the forest was almost unchanged. The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group. The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. feeding guilds. Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere. but tree density was reduced by more then half.

Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. dan tempat. Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh. Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain. . bberapa spesies pula bertambah. kumpulan pemakan. Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. beberapa spesies lain tidak berubah. Sarawak. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Bahagian Kapit.

.bJ t.iA 'W '-5"".Yly.Jj~I..Jj wl~ ~ 0J' a' .:-. ~..'11 ItA ..~ ~I ~ -.F .\_.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L.)0.1..)c wU.)A? J ~~ lSy.)l...".:.~y.! -.Jti.....J~I . II t..")' ~Pl ~I w\.Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~.a .. .ll u~1 .. 4.)'1 fiyJI ~ ~)I o. ~ ~ ~J .~ '11 ~ uJt-' ~.)'I ~~ 'ijl.."l J~ LJA ~J '-.! "pIJ ''ijl.ll u~1 IF ..!.k:..~i ?WI ~I JW1'11 ~y....)'1 fi~ ~)~I 0.:. .ill~ ~~ ~ ~.~)J ~L.k:..."ill ~1..J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl.foll "piJ ...fo.1.~J .:--~ J..)' I fi~ WI Uy.ll ~I .JJ .. ~ t.<-.411 eftl .J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J.r...)c JyJl..a~I.I. ~..."".ll u~1 ..ll u~1 ..y.~I lS~.. r. ~Y" ..JI ~yW11 "pi 4..:I .-.k:.J~I wjcJ jWc...I."l ~~ .b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\.r..k:....Jc...1i <Ij~' <..J~1 4-:l!?~IJ .y..i ~J'iJ.>" -.ul:ilI:i·.....ill ~lyJI ~ ~y~ ~J ..r.l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-.11 ~I . JAIl .~I...1..JI J ~ U::""'" ~ ~~.Y'"' ..k:.J ~.k:..! ~ ~ lSy.liS o\. J ~ 4.I.1 ~i ~ ~ ~..~y.y.. 5) ~ .! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ .h11 ~ o~ ~J .~ lJ-:I" _ ._11~I ~.k:.~~ .1 ~I ~ "piJ '(.~I.1...-.c.J~ ~ ~I lSy.Jt.r...Jj~I..~i ~ .~~I lS~4 ~I. ~~ u:-? lY-' <Cll..~l. ~ ..."i ~IJ~11u\.1..j ~L.ll ~ ~L. 1: '..y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w).JIJ ~LWI ~ wL.J ~. \.cJI~~I wL. (SSPS 11 .k:.J~I tAjl.~y.r.r.1.1....1 .c.J~IJ ~I..k:.! 0U:..r.ll ~I L>'":l.ill~J ..1..JJ .YI .~y:.! u)U.k:.~ LJA tA-"'"".ll u~1 .411 lS..h'11.:i1.9j y.. -... .yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~..i ~IJji ~I~I W=...ll I-".L...r.:Llillu.1~l ~I I~ y~i ~I.'jJ ~~l JJ.-:11 II· . o..~\.i. ~ ~~I J..k:.Jj W=.r... ?~ .~~ . .u.J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J ..k:. r.~f .c.y.a'a'... .1.u~1 ...y. -:11 ~.~:')l.

. Bagi mencapai tujuan tersebut. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf. Walau bagaimanapun. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi. pengkhususan dan jantina. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya.

the curriculum. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. the duration of their study in Matriculation. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items. However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology.5) was used to analyze the data gathered from that test. The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology. There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center. the field of the study and gender. Although the study revealed a general weakness in morphology. and the teaching methodology. it. however. Henceforth SPSS (version 11. The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study. . However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter.

6 1.3 1.2 2.2 1.1 1.4 1.1 2.2.8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.2.2.5 1.3 2.7 1.1 2.80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .2 18 18 19 2.2.

3 Kemudahan sosial masyarakat .5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.5.1 Konsep kualiti hidup 2.4.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.1 Reka bentuk Kajian 3.2.4 3.2 89 89 91 95 97 4.3 Penunjuk kualiti hidup 2.2 Peru mahan 4.3 3.2.1 Penduduk 4.1 Kerangka teoretikal 2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.5.1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.3.2 3.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.1 4.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.2.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.1 3.2.5.3 3.4.2.1 Definisi konsep penunjuk 2.4.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.3.2.5.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.3.2.4 Pemonitoran alam sekitar 3.

5 5.2.8 6.3.2.2.1 6.6 6.8 4.3.3 6.2.2.7 4.82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.2.9 5.3 5.2 5.6 4.2.1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.3.6 5.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.2.1 5.7 6.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.2.7 5.3.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.2.2.3.2 6.3 Status Asas kualiti Seremban 6.3.4 6.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.2.3.2. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.4 4. reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.4 5.2.8 5.1 6.2.1 5.9 4.3.2.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .3.5 6.2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6.2.5 4.

3 8.2 7.2 9.2.1 7.2.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.2.10 Penyertaan sosial 6.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.3.2.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.2 166 166 diri.2.1 8.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.2. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.1 9.1 8.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7.3 8.2.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.3 9.2 8.4 8.4 8.2.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8.1 7.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 . Jadual 2.2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.1 3.2 3.1 2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.3 3.

3 No.4 3.3 3.6 3.2 3.1 2.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 .1 1.2 2.5 3.1 3. Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1.86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No.2 2.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at. 1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .

jab./comps./eds. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about. compiled by department! departments died division/divisions makal. editor. bab ruangan/la j ur penyusun dept. h. ch.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed. ./cols. et a!. cf. bab ruang pnys./bks. makalah 1./arts.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp. mis./depts. bab bandingan bab chap. w. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi. et al.g. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers. edited by (et alia): and others ed. bk. pnyt. ca. band. comp. bk. jabatan d. col. div. b.c./chaps./divs e. edition/editions. art. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca. bhg. lampiran app.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak. memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'. atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang . Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan.

Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 . Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant.

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. BABI t 2langkau -J. dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia . 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini. PENGENALAN t 2langkau -J.

5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat..5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1. 1..5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan .5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1.5 langkau x 1 1.5 langkau x 1 organisasi khasnya .5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1.96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1.1.2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara . negara \.. Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1..1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1.~ 1.1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1.5 .

2 80.2 15.4 19.2 7.8 19.6 65.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.4 19.6 .7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.7 69.8 84.2 100 100 35.1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.3 30.

189 4.710 2. ~ ::s ~ ::s !:::> c::.328 7.\0 00 .1 23.1 1970 1.875 3.801 5. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10.959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .7 43.4 36.421 8.7 43.599 4..3 40.480 3.7 38.480 3.4 27.260 5.921 4.7 28.:.. M'sia 29.5 25.0 30.421 5.628 3.859 1980 2.0 42.856 14.345 2.3 41.6 24.5 29.957 7.8 39.3 35.4 37.502 10.5 56.8 1980 22.293 4.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::.8 27.514 3.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> . ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N.033 7.6 33. Sembilan Pahang Perak P.

\ 6.3 0.2 5.3 5.5 5.\ Tanggungjawab dan struktur 4.1 4.3.4.4. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5.3 4.4.6.\ 4.3 6.2.4.2 6.2 4.3..2 4..\ 4. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.3 6 6.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.2.4 4.2 0.1 5.4.4 4.2 4.4.3 4.4 1 1.5.3 5.4.1 4.1 5.1 4.\ 5. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .6 5.2 5.4 4.\ 6.\ 5.1 0.3.4 2 3 4 4.2.2 2 3 4 4.6.2 6.5.3 4.2.1 4.\ kerja Latihan.4.2 4.4 5.6.1 4.5 4.2 4.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.5.4.2 5.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab. .4.5.1 4.2 4.4.2.2.2 4.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5.1 1.3.3 4.4.1 4.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.3.

1 7.4 7.4.1 8.4 7.5 4.1 7.\ 8.3 7.5.3 7.1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran.3.6 4.7 Langkah pencegahan.2 4..3.1 4.4.4.5.4.\ 4..2 7.6 8 8. korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .3 7.6 4.3.4.4.4.6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7..3 4.7 7.2 7.2.3.3 7. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.1 4.6 Pengawalan operasi 4.2 7.5.2.4.100 Panduan Penulisan.3.2.2 8.2 4.5 7.5 7.6 4.\ 4.5.5.2.3.6 7.3.4 4.4..4 7.5. Tesis Gaya UKM .2 8.3.4.4.2.4 4.5.1 7.5.2.2.5 7.3 4.6 4.5.\ 7.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.4 4. .2 4.3.4.6 Pengawalan operasi 7.3. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.3 8.2 7.3 7.6 4.5.

.................• • ••••• ••• ••• 79 0.90 .....ll ........2003.•...... ......... ... e 85 .··················································· ............•...................... e" •. Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 ..... -.............[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95........•• 81 81 80 . - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani . ....•...........•............................................ Charok Padang I ------------------~ Rajah 3.......i 89 ! ....................2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 .... 79 80 ...................................2004 ........... 79 .............. 79 77 ...... 75 78 77 ....•............•.....•• "... 78 ~ f...... :.

. 1:. ~ .' ... '1":.LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG ..c .1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <..' C'l ~ ~ c:: Rajah 2. $:l ::. i2 $:l ...l ..

we s. ind .\.\1 o \'.d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J . SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d. b'l~ U \M!?ih q ((. W~ \'/~. H was 1\ -k>o\'. There \.rl\1~. e c\ll (\ t.d .Ani .(lv '\ \ . ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum .'u\<l () 0 1\.t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se..\I~ .ell r~hh..\.W WC\~. UHO\l.:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re. ft\l.'J 0 bun's. \1~\f\'\~ ho.-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy. ~l ~ 0 in '1 ~dIU..trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~. ~t1~ .\!' "~\.• ~re U\'llbl'l?l\~.oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w.v~nlt Imll "I.' l~ Jctd iel .s·hIM· t NI.'" "\\JI\YlI1t 6. \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥. \w 1I n IcH er· () . unci dOi~ ~\l.d ~1Ut l.a ° . n{\\l~t€.l-~ 0 alld \\'cn. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~.d -lo ~iv'Q mum ). L \ w~~'t ~'X. no+ ~~e(.lffive.\' semb'(\Q(). bersambung .'uld \()-fIOI) -\0 li'Il.us ~ral I.\? tile.sun blolU.d . .\o'" 1.. \. Jive\{ o~ 'bird~. . (\n\~ ~on1e .n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101.ftl .l 30n~ b~. .104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O. ' sisier nCld 1 -\~n ciec. t en We wt\s 1-h~ s<:J.I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd. liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\. ~~ il.I' d 101 oJ Aou\.I~4i -I hu'o.Qf.Q ' In I it! chCln!..5e lootsoJ (ars.1.en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc.ttl! a" \f o. ')O\...ide.\ J.\fl'\ \'le\~~L\(lrJ.

lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~. ~ar ..· 1 slept.e (\oc~ S\n. ~~\t t\ m}'\. howev~r.. j wnt'Fl .. ~bble l.S s\e~~ and fl(Q. e.. sambungan ---.1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i. -to 1. DEjDi'Q. (. & Pqd ~ sQ..1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ.wt\\\\() I . JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \..ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m.. \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M..fD.11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl.1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I .lC\t.t \\o..klcH Rajah 4. \'~\t nfWQ. 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle.$+.} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f .d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me.'vQ ~)'\Cll~ j(. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf .~. Ctl~ i\.l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ .!l OJ rn~~.----~ S.CO(10S .Yle .. ifHo bQ\~~\'~ \'. .\td 1M <4nd ftt~\\\..ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve .Y tvty 'No..~ .'. \h o.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 .nk j~ '~t.U dr~.

dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji. tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai.

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

ppm. misalnya A.R.. Ahmad.Ahmad. 2. bukan perkataan. Dalam jadual dan graf. bukan 3pp. misalnya Jan. nama bulan. bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. Unit 1. kg. bukan 4ppm. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. misalnya 3 3 2 4 c) 2. dan sebagainya. daripada Sistem Intemationale). Singkatan untuk nama orang diberi ruang. bukan s. bukan K dan senti ialah c. pp. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang. misalnya b) 4. Singkatan untuk kilo ialah k. misalnya 4 ems. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak. . NOMBOR DAN SIMBOL A.R. Penggunaan unit hendaklah tekal.. SINGKATAN. misalnya 3 cm. gunakan singkatan Feb. s. bukan 3s. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec. atau 3 seconds. Singkatan 1. Unit hendaklah ditulis bersama angan. B. bukan 2kg. 5.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT. bukan A.

3. D. 5.p. misalnya 0.00001. Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik. misalnya F = ma . 9. Tarikh ditulis tanpa koma. petua. Gunakan unit SI.1.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1. Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik. 7. Matematik 1. dan sebagainya. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan..0001. Jika perkataan peratus itu sering digunakan. misalnya 5. 10 000 000. 8. 3. disertakan untuk nombor perpuluhan. 0. dan 1032. 1991-92.112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. misalnya ATP dan aSK. Nombor I. 2. Sifar hendaklah bukan . Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910. 4 kg.1. teorem bagi hukum Ohm. misalnya "15 peratus". 200 s. (2.m. C. misalnya 10 000. Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. tidak beri tanda titik. tulis %. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan. 2. dan Fizik 6. Peratus biasanya dieja dengan lengkap. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain. 90. bukan persamaan (1). . 102. 1000 000. misalnya 1991/92. Nombor perpuluhan seperti 4. Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat. misalnya 3 em. Begitu juga untuk titik perpuluhan.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2. 4.. misalnya UKM. 10. Persamaan dinomborkan mengikut bab. tetapi ditulis "Iarutan 15%". dan sebagainya. misalnya 26 Januari 1992. Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S.0. DEB.M. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. p tetapi 4. unit ukuran. Singkatan semua hurufbesar UMNO. misalnya r. petua tangan Fleming. 5.

4. atau secara E. misalnya gas hidrogen. 4. G. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik. Misalnya. tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. Kemolaran diwakili oleh simbol M. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. gas H2. Pa (pascal) Sebagai petua. Gunakan anak panah. Kimia I. bukan ion kuprum. bukan 2 M asid sulfurik. bukan 300x. misalnya asid sulfurik 2 M. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI. K (kelvin) bar untuk tekanan. F. Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. bukan kuprum bukan 3. 7. bukan tanda = untuk tindak balas kimia. Keadaan pengoksidaan (2). Biologi I. Penggunaan unit SI digalakkan. Persamaan ditanda mengikut bab. Tuliskan pembesaran sebagai x300. 5.. ditulis dalam bentuk kuprum (II). order dan suku kaum dalam Roman. Gunakan simbol Cu2+. 2. unit SI.. misalnya I + 2 + . DC untuk suhu. misalnya ADP. 2. ditulis dalam Roman dengan awalan besar. 3. Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. 6. 8. penggunaan unit mestilah tekal. Gunakan tatanama IUPAC. Nama kumpulan Koleoptera. tetapi gunakan ion Cu2+. ATP. dan DNA. Kejuruteraan I. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4. + n. misalnya 2. bukan Cu ++. . unit SI.

ASA Y32. J. yang . 11-1961 untuk rajah alir proses. Misalnya.114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Misalnya.2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4. Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan. dalam bahagian Tatatanda..l. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit.

Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr. Fakulti Ekonomi Dr. Madya Dr. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam . Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof. Madya Dr. Madya Dr. Anwar Hj. Madya Dr. Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof. Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr. Abdul Majid Mat Salleh. Madya Datin Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof. Prof. Zainodin Hj. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof.Bhg.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Arbain Hj. Aminuddin Mohd. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Madya Dr.Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md.

Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa.Bhg. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu . Prof.116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y.

HUKM Prof. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. Baharudin Hj. Jamaluddin Md. Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof. Dato' Dr. Dr. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan . Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof. Prof. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg. Dr.M(*2005) Pengerusi Prof. Dr. Madya Dr. Dr. Dr.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K. Dr.

Madya Dr. Madya Dr. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr. Madya Dr. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Madya Dr. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof. Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi. Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang . Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Norman Mohd. Madya Dr. Mohd. Madya Dr. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Madya Dr. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful