Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai. Pada kesempatan ini. Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. Januari 2009 Jamaluddin Md. Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu.PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2). tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. Pusat Pengurusan Siswazah. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka. Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia .

1 1.2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.1 1.1 1.1 1.5.6.I BENTUK Kertas 1.5.2 1.3 1.2 1.2.2.2.1 Ukuran 6 6 .3.1 1.2 Saiz Jenis 1.3.2 Penaipan 1.2.4 1.6.6 Keterangan pada Kulit 1.1.1.2.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.4 1.1.1 FORMAT Jidar 2.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.3 Cetakan dan Penduaan 1.3.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.

5 3.1 Nombor halaman 2.4 3.12.12.6 3.13 3.1 3. Singkatan.12.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.9 3.2.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.5 3.12.3 3. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.8 3.6 3.7 3.1 3.12.2 3.4 3.2 3.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .7 3.11 3.3 3.12.2 Jenis nombor Rumi 2.12.2.2.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.10 3.2 Penomboran Halaman 7 2.1 4.

11.7 5.12.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah.12.11.5 5.2 5.3 5.9 Berita dalam Akhbar 5.3 5.10 5.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.9.6 5.1 Rujukankes 5.14.5.12.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.12.9.14.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja.9.11.8. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.2 5. Video dan Slaid 5.5.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.7 5.2 5.1 5.12. Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.12 Bahan Tidak Terbit 5.1 5.12.12.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.1 5.2 Perundangan .6 5.xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.13 5.3 5.11.4 5.8.12.1 5.1 5.2 5.5.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l.iJ(.xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit. singkatan.M (*2005) 117 .

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

1. 1. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic).1.jangan lebih daripada 2 mm).2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm.BABI BENTUK 1.1 KERTAS 1. 1.1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin.1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas. . 1.2 PEN AlP AN 1.2. Bagi salinan berikutnya.2.2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan.

1.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris.2.3.1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan. . Bagi memulakan perenggan baru. d. h. e. c. f.3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan.2. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris. 1. l.2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.2.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi.5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi). g. seterusnya ialah 12. a. b.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya. Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1.

c. dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan. 1. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut. . g.3. d.5. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah.5 NASKAH AKHIR 1.3. yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia. e. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut. Penyeliaan f.3 Penduaan Hasil penduaan diterima.4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan. iaitu: a. naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b. 1. b.

60 mm dari birai bawah (Contoh .4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.5.1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .6 KETERANGAN PADA KULIT 1.60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .6.2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .LAMPlRAN A) 1.2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.6.

LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh .LAMPI RAN C3) . (Contoh . perkataan JILID I.

8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a. Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas. e.1. Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks.1. mestilah mengikut keperluan 2. c. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak.1. d. . Jika kurang daripada dua baris.1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3. teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. b. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang.1 JIDAR 2.BABII FORMAT 2.

Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2.2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. ~. I. Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1. 2.2. Bagi pecahan subtajuk.. Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab. tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya. iii dan seterusnya. .2.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. 3. ' Peringatan a.. huruf teks tanpa hiasan.Y . dan seterusnya. ii. 2.3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab . Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak..2. hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja.t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\".". c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka. b. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2.2 PENOMBORAN HALAMAN 2..

hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3. .BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3.2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.

dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut. TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah.3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul. E2 dan E3) . 02. ditaip dalam bentuk piramid terbalik . Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR.LAMPlRAN 01. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut. D3 DAN D4) 3. mana-mana yang berkaitan. Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah.LAMPlRAN El.60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport. (Contoh .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas. (Contoh . dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan.

Kandungan penghargaan adalah kepada: 1. 5. d. istilah. tafsiran. 4. PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas.10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan.LAMP IRAN F) 3. b. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) . Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman. Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. g. e. 3. 2. Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. produk. selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan. teknologi. (Contoh . c. atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f.

Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis. abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu. G4.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas.LAMPI RAN G3. c.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. (Contoh . (Contoh . teknik dan alat d.LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris.000 patah perkataan. Tesis dalam Bahasa Arab. G5. pembetulan. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. organisma. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul.LAMPIRAN H) 3. kaedah piawai. Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu. Tambahan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. Jadual. atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b. (Contoh . . G6 dan G7) 3.

kuantiti.10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3.9 SENARAI SIMBOL. carta. (Contoh . K2. unit dan ikon telmologi maklumat. lukisan dan sebagainya). rajah. Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. graf. Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad. mikrograf. (Contoh . Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. K3. Senarai simbol.LAMPIRAN Kl. unsur atau kualiti. (Contoh .LAMPIRAN L) . grafik. slaid. tatanama.12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . animasi. Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto.LAMPIRAN I) 3. singkatan. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan. tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi.LAMPIRAN J) 3.8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab. SINGKATAN. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi. santak tengah dan 30 mm dari birai atas.

000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman. Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi. BAB . petikan.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman.. setiap bahagian hendaklah halaman baru. lampiran. hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar. 3. rumus.11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn.LAMP IRAN N) .1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100. (Contoh .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3.12.3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu. tidak termasuk catatan bawah..2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.LAMP IRAN M) 3. Sekiranya dipecahkan kepada bahagian.000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman.12. santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30. 3.12 TEKS 3. dan hendaklah memenuhi (Contoh . Senarai statut disusun mengikut urutan abjad.12. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain..

. mengikut kerangka kajian. bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya. sumbangan. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian.ii. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian.. daripada pengenalan.4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I.12. iaitu PENDAHULUAN. instrumentasi. perbincangan. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I. i.LAMPIRAN 0) 3. Lazimnya. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data.b.c . skop kajian dan BAB IT. tujuan kajian.. iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan. dapatan kajian..12. bagi tahap keempat. subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a. . dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. implikasi.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian. kepentingan kajian.5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan. alat. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN.iii. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a. Penomboran ketiga sahaja). rumusan dan (Contoh .

3..7 Petikan 1.. ll..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3. P2 dan P3) b. Jadual dan Contoh: . Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi. (Contoh . Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang.12. Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik ". seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4. . Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut. a.1 menunjukkan bilangan . panduan berikut hendaklah dipatuhi. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang.2... (Contoh . Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis.". Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi.12..LAMPIRAN PI. Jadual 5. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.LAMP IRAN Ql.

senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja. Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A.13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S. data kajian. R2 dan R3) 3.14 LAMPlRAN 1. dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks. huruf condong.LAMPIRAN Rl. (Contoh . dengan tajuk iii. Lampiran hendaklah diberi tajuk. Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab. soal-selidik. .Tarikh Gaya UKM. Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang. Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi. Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. 11. jadual. LAMPIRAN B dan seterusnya.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. Fuad (2005) atau (Mohd. c. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials). Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga. Calon hendaklah penulisannya. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali. Fuad 2005) a. Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga.TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd. Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4. . menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4.2 SISTEM PENGARANG. b.

. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik.20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i.. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) . nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll..... Dalam tahun 2005. Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang . tuliskan nama pengarang dan tahun. (Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan. Shaharir juga menyatakan . Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4.. tanda kurung tidak diperlukan) v.1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan. (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan.. tanpa koma. dalam tanda kurung) iv.. (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan...2. merupakan sebahagian daripada pemerihalan. Lokman mengkaji . seperti yang dikaji oleh Romlah (2005). Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11.. ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. . . Shaharir (1984) memberi pandangan .

" dan tahun.. Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur. Shafaratul et al. tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya.3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) . Baharudin sebagai . (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) . . . tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b... Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang.. c. Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang. . ii. .2 Pengarang Bersama a.2. takrif homotopi ii. agensi kerajaan) yang I. Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan... b. (2005) menerangkan secara terperinci tentang . 2005) 4.. telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan. selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4. d.... i. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii.. nyatakan kedua-dua nama pengarang i.2.

5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna. 2005) 4. Jamaluddin 2005. pengarang yang sarna. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma. 1993 b) . Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4.22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II.. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) . (Jamaluddin 1996.4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon. Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna. (2005) atau (Anon..2. 1999.2. 4. dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a.2. masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan.6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002. 2001) Rujukan mengikut urutan. Azahan 2002.

untuk memberi sumber rujukan.2. Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4. nama dan nombor surah.2.Nastran 2003) 4. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki. .8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC.2.7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan. Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan. (al-Bukhari.3. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a. nama kitab dan nama bab) 4. nama kitab hadith.

LXI. PP.N.. vol. 9. Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu. 3-7. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang. Kyshe. 2 4. Singapore and Malacca. tidak kurang d. 4. Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin.3 Cara Menulis Catatan Bawah a. 1983. xiii. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh .2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap. SSR (lOR). 124. 1885. 17 March 1829. House of Common.4 of 1852-1853.M.. No.3. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. him. 1 Mohd. . vol. Tatb Osman. SSR (Singapore National Library). A64. him. Minute by Fullerton laid before Council of Penang.3.24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c. Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang. 17-19. 22 August 1828. . Singapore. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab. him.' J. him.

-.5 Rujukan kepada al-Qur'an a.J 3~.'.•. Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna..W. -. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau.3.•••~?- •. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan. I •. rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya.111f1:~···1 y •. • ·L.t. U' 4I.?-J -.I~ •. Angka yang menunjukkan al-Qur'an.J UY. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk.. mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali. maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk.3.I:_ ~-. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang. Dan sesuatu . b. Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. 3al-Qur'an. 4. AI clmran 3:92.•• c.: IF'" lY-' ~ .ll1 ... 4.4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas.! u. 4. jurnal.. \.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b... nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan. Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya. nombor surah dan nombor ayat. dan menjelaskan Firman Allah S.

JAI W!J ..~! L.6 Rujukan kepada al-Hadith a.w.)!.5YL.its I. Sahih al-Bukhari.J .ufioA G.u~ 4al-Bukhari.u &G.. rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati.u. ~....: U. fi'lA 4..u~ 1. ~'. 1987).J.J...J.JA.dlI.. edisi kelapan..its· L>".26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an. ... Sabda Rasul Allah s.3.··_·lili _ ~ '1. Jabatan Perdana Menteri... .dlI')!.r..a.. Pada kebiasaannya.!...)!.-<:'01 ..J.] 4. kitab . [Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya.5.J. (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.u""". w411L:Jl= \II W! ~ . . II ~ . bab ... '.

BABV SENARAI RUJUKAN 5. yang digunakan dalam teks. kecuali akhbar. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku.1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap. jurnal. b. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris. Penulisan senarai bibliografi.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu . 5. Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan). c. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis. Dalam senarai rujukan.1. Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran.

agama dan budaya dalam arus perubahan). Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. 2004. tanpa pangkat . 295-319. Data. 5.1. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19.2 Transliterasi a.1.28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail. Tokyo: Mekong. 5. 1995. shuukyou. Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S). bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti. Tsuyoshi Kato (pnyt. Mohamed Yusoff Ismail.LAMPIRAN S) b.3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran. iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara. Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. hIm. DIm. (Contoh.). Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan).

Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T.H. Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen. A. Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan. b. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials). Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a. . atau J. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai. kata lain. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H. parap mesti terletak selepas nama. ditaip sebagai Zakri.M. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I. Nama pengarang Melayu.Tabrani ditaip sebagai al. Zakri A. keluarga sahaja. K.J. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. K.F.F. Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. Dengan Nama yang menggunakan parap.J.Tabrani.M. c.H. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al. H. John Fitzgerald Kennedy J.

Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria.A. Saragih ditaip sebagai Saragih. Cina yang menggunakan parap. Nama pengarang India. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. hendaklah ditaip seperti contoh berikut.Venugopal ditaip sebagai Nair. Nama pengarang Indonesia. Shanta f. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain. Lee ditaip sebagai Lee. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap.A.S. R. H.F.T. K. E. . ditaip sebagai Bakar. parap mesti terletak selepas nama. g.H. d. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak.S. H. parap mesti terletak selepas nama.Venugopal. M. Choo Ming Nama pengarang berikut. H.A.M.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M. H. e. Dengan kata lain.M. Shanta Nair. Dahlan ditaip sebagai Dahlan. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim. K. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.A. Nama pengarang Cina. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat.F. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding. R. W.

1985. Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya .. 55(11): 1655-1663 .... Keluarga Melayu Perubahan. Environmental Malaysia .4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. Prod. Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet. jumal. . . .... 2005. ... 2004. Nat. . Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar. 1989.. ATAU . Judul bahan rujukan (buku. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia . kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku ... Biological and Social Environments .. huruf kecil. huruf Untuk makalah/artikel besar. Lett... Management Issues in . 1985... 1992.. prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan. 1992. 26(8): 955-956 . Judul jurnal . J. 1991.. Danum Valley Conservation Area: Physical. .. Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663. ATAU ... .. 1999..1.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5... Bandar: Satu Analisis .

The contribution success. . The making of another superlinear city in Malaysia .. An experimental model application of wavescreen: water particle velocity.. Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel . 2004 . 1998. CO 273/535 .. . The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya .. ..2 TERTIB RUJUKAN a. A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims. Islamiyyat 16: 5012-5636 . and wave measurements. Ibrahim Baba.. 2006. 2003... . Potential of biomass electricity in four Asian countries ... 2005 .. 2000. Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A.. 2006. of measurement and information protein D dynamic pressure...... .. for the evaluation and b...32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM .. Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an. ... 1982... 1995. 1997.. An. infrastructure to TQM 5. Azahan Awang. Contoh: al-Qur'an . Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia.

dan seterusnya.... c. Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza. 2005 . 2001.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna. Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan. Kadaruddin Aiyub. 2002 . Jailani Mohd Nor.. 1999 .. Contoh: Sham Sani. Contoh: Jamaluddin Md. Jahi.. 2006 . Jahi..... . Jahi.. Jailani Mohd Nor. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua. Azahan Awang. b. 1990 .. Jamaluddin Md. Contoh: Jamaluddin Md.. Kadaruddin Muhammad Rizal Razman. . 2004 . Kadir Arifin & Azahan Awang. Mohd. 1993 .. Rujukan pengarang yang sarna. Sham Sani & Jamaluddin Md..... d. 1979 . Jahi.. Aiyub & Jamaluddin Md. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman. Jahi.. Jamaluddin Md. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Mohd.... Kadir Arifin.. e... Jahi.

.3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting. Environment and Development.. Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya... Eliot. 5. dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama. Penerbit diikuti noktah . f. Ibrahim Baba... penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed.... 1980. 2004 . . Sham... 1983. S. Contoh: New York.. S.E. London. G. 1993b. 2003 . Contoh: Ibrahim Abdullah. Eliot.. 1993a. .L.. ke... Paris hendaklah ditaip New York. penyusun..34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham. A. Economic Development .

1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed. An Anecdotal History of Old Times in Singapore.. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. Chichester: Ellis Horwood Limited.5 mm. Memoir Kebangsaan Malaysia. London: MacMillan. 1403H/1983. = Edisi] Buckley. Brown.3. Introducing Organizational Behaviour. J. Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. M. al-carab. Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku. 1982. 2006. Miller. 2000.L. D.. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. C.K. Cooper. Shaharudin Idrus. Bangi: Penerbit b. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia.. Lumpur: University of Malaya Press. Beck. R.B.. The Informed Publishers. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. Malaysia Indonesia. & Fischer. Ulang cetak. R. Cow. 1965. K. Kuala . J. Homotopy Types Groupoid. 2000. New Smith. 5. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. 1989. Book. R. 1987. 1988. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah. Corcoran. Argument. Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. 1991. Ottaway. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. Ibn Hazm. & Talbot. Contoh: a. C. Berangka Kejuruteraan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12. C. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran. 1311H1l894.). 5. Al-Mucjam al-Saghir. Jahi (pnyt.3. Sulayman ibn Ahmad. 5. 1982.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani. 1941-1945: Subject Bibliography. . Edisi semak. Pusat Pengajian Siswazah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1960. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. Leiden: EJ. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn (pnys. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan. Hall.3. 1960.). Edisi ke-2.4 Karya Susunan [pnys. 5. 5. Edisi baru. Pentadbiran Universiti. penyunting] = Jamaluddin Md. Bangi. New York: Academic Press.36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa. Esei Sastera Baharuddin Zainal.K. Boston: G. Cumulative Bibliography of Asian Studies. Harnzah Hamdani (pnys. 1968. 1972. 2000. Edisi ke-2. 1991. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. J. ai-Ansari. Susunan semula Mohd Zahid Shah. Jil.3. Shaharir Mohamad Zaino 1990.5 Karya Suntingan [pnyt. Universiti Kebangsaan Malaysia. Brill. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.3. Oxford University Press. Kamus Dewan.4. 1977. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi: Penerbit Universiti Farid M. The Encyclopaedia of Islam. 1980. Kebangsaan Malaysia. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2.). Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences.

5. Jakarta: Fraleigh. 1990. 2 & 3.3. Environmental Management 2000. Jahi. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas.3. Latiff (pnyt. Danum Valley Conservation Area: Physical.L. 1989. Kuala Lumpur: Dewan Battle. 5. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. 1991.).B. Abu Osman Md. 5. Bhd. Nizam. Jit. = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md. Memoir Kebangsaan Malaysia. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. Sharifah Barlian Aidid (pngr. R. Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. J. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1987. Waidi Sinun & A. = Terjemahan] Pertama.6 Selenggaraan [pngr.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md. Kamaruzzaman Sopian. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. Kursus Pertama Aljabar Niskala.3. M. Tap. Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. & Shannon.).). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.S. Arena Wati: Enda Gulingku. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan . Muhammad Yahya. I. 1988.8 Terjemahan [Terj. Din.A. Tap. 2005. 5. Laily B. 1978. Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr. Matematik Bahasa dan Pustaka.).). Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt. 1990. Terj. Bangi: Centre for Graduate Studies. A.7 Berbilang Jilid [Jil. 1979. Norhayati. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr. Utusan: Ep idem ik. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia. Tap & Abdul Razak Salleh.3. Biological & Social Environments. Matematik Pertama.9 Nama Samaran Arena Wati. Jit. 1988. Pustaka. Terj. Abu Osman Md. J. Penerbit Mutiara. 200 I.

Bayrut: Oar al . Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution. Universiti Kebangsaan Malaysia. t.th.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran.]. Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah.G. Fleishman. Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 1964. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt. al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. 1-37. hIm. Ithaca: Cornell University Press. 1990. South-East Asia and World Politics.3. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt. Jahi (pnyt. Mesr: t. Praeger.th. al-Syafi'i. New York: Frederick A. 196-21 I.12 Karya Tanpa Tarikh (t. Muhammad ibn "Umar. Zainal Abidin Abdul Wahid. Jamaluddin Md. J. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt.pt. English LanguageProficiency. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah. Monograf3. Vol 7: [s. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia.3. al.I.R. (pnyt. 72-103.) al-Fakhiri.th.pt. Modern Indonesian Project Monograph Series. [n.tp. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. DIm. DIm.Tabari. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad.j/Tanpa Tempat (t.]. 1964. Vol 4. Shamsuddin Suhor. LA. hIm.) /Tanpa Penerbit (t.n]. Ikhtilaf al-fuqaha '. al-Akhbar al najdiyah. Wang Gungwu (pnyt.). Pusat Bahasa. 356-374. 5. Mohd Jailani Mohd Nor. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.W.). Jahi. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. 2004. Jamaluddin Md. LA. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings.).3. 5. Malaysia: A Survey. hIm.). Smail.d.). ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin. J. Fleishman. Twenty years of consideration and structure. 2000. ibn Jarir. Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia. [n. DIm.).11 Bab dalam Buku [DIm.d. Carbondale: Southern Illinois University Press. Muhammad ibn Idris. hIm. Hazita Azman & Lee Siew Chin. Al-Umm.10 Monograf Harriet Wong. UKM. DIm. t. 1973. & Hunt.]:[s.

1988. 1987. Environmental Quality Act. Dokumen awam yang diterbitkan i. . Bernama Act 1967 (Revised 1990). (Act 449). Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia. 8/82 (Pindaan 1987). Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. tahun 1986. Kertas Perintah 2 I. (Act 127). Kertas Perintah 14.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua. Peristiwa Memali. 1974. 1986. Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang. Dewan Rakyat Malaysia. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. 2(12): 1792. 1984. Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No. Malaysia. 1990. tahun 1988. Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia.4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5.

1981. Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. 1926. Sedition Enactment 1939). iii. 13 of Malaysia. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. 3178. Ministry of Finance Malaysia. Istilah . Pedoman Umum Malaysia. 1987. 1939 (Enactment No. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 1990. Ed. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1). III: Pendidikan Islam. Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. 1939. Government Gazette 31 (23). Malaysia. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States. Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. 200 I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ke-2.40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. 1991. Federated Malay States. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. 1990. Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. Malaysia. 1990. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. Government Gazette 18( 12): Notification No. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Economic Report 200112002: 63-77.

Selain itu untuk kemudahan. Singapore and Malacca. New York: United Nations. Singapore and Malacca. Prince of Wales Island. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection. 29 Januari 1806. UN G. Surat S. No. NL 13 A32. 21 (A/41/21). Surat Governor Straits Settlements Sir T. c. Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. 1806. iaitu siri A dan AA.G.S. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. Prince of Wales Island. Prince of Wales Island. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald.A. 1939. Bone kepada H. Secretary to the Government. dalam tanda kurung []. Bonham.W. Acting Resident of Singapore. 1826. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. kepada John Anderson! Secretary to the Government. bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain.R Supplement. lOR G/34/13. Report of the Committee on Information. 29. Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. Pearson. The Charter of Economic Rights and Duties of States.R. hendaklah nombor koleksi ini. 1986. 1974. Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti. General Assembly New York: United Official Records. Surat A. 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. Forty-first Supplement . (No. UN Document A/9361. CO 273/657/50601. Straits Settlements Records.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b. Dokumen pertubuhan antarabangsa i. 31). Nations.1829. iaitu National Library. United Nations. Board's Collection. 23 Disember 1826. 50. 1827. 9 Ogos 1827. General Assembly Resolution 321.B. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R).O. lOR F/4/1069 (29204) 1828. dengan NL.

Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines. 5. UNESCO UNESCO. Paris: UNESCO. 5.5.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. 2000.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong. iv.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5. Samad. bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. S. WHO WHO. 2004. . Director-General of UNESCO Report. 1991. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. 1960. Geneva: World Health Organization. IAEA IAEA. 1995. Vienna: International Atomic Energy Agency. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid. nombor keluaran. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. kecuali kata sendi.A. Hi. Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations.

2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar. & Hussain. Ismail Bahari. Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud. Mohamed.344.. Jamaluddin Md. 107-115. him. H. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. Nor & Abu Bakar Che Man.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5. K. Journal of Materials Science 38(2): 235-243.H.. London Math. R. & Lia. R.5. Law Chung Lim. Jamaluddin Md. Hassan. 1978.L. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. & Lee. Quality certification and performance of Brazilian firm. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran. A. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. 2002. Marcos. . L. A. Jahi. Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. 2000. Marcelo. Rahmat. Jumari. 2004. him. K. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour.. & Higgins. Kadir Arifin.5.c. 2003. A.A. A new approach to locate the voltage sag source using real current component.6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. & Basri. 2003. A new drying model based on drying periods. R. 2002. Proc. An empirical study.M. Soc. 339 ... Hamzah. 36 (3): 193-212. PJ. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722. 5. Abd Rahim Md. N. 5. Jahi. . A. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. International Journal of Production Economics 66: 143-147. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22. Lim. Abu Bakar Che Man. Intelligent traffic control with image processing sensor. H. 2005.

2006. Roti canai.8. Utusan Malaysia. Dewan Sastera Mei: 79-83.44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid. New Straits Times. Tourism set to rake in RM30b in receipts. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini. Sihat Julai: 24-25.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran. 28 May: B I. 2004. Abdullah.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. Utusan Malaysia. Laupa Junus. Anon. Overworked Times. 30 Anon.8.9 BERITA DALAM AKHBAR 5. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail. V. S. 21 February: 20. 3 5. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. 5. Sastera kitab. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1.M. 2 Februari: 5. 2006.8 MAKALAH. 2006. 10-11. Punca ketidaksuburan lelaki. Zabry Mohamad. 1991.9. 2006. kes belia tidak membayar balik pinjaman. 5. 2006. New . P. Commercial vehicle drivers: procedures need review. Utusan Malaysia. New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. Utusan Malaysia. Peningkatan Oktober: 10. I 992b. Straits Times. students: give the kids chance to relax.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy. 2006. 2006. 1990. 16 February: 18. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5. 22 Februari: I0-11. Mohamed Idris. 2 Februari: 3.

5 Julai: 24.9. Utusan Malaysia.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A. 30 Oktober: 13. 5. 2005. 30 Berita Harian. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. The Star.10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian. 1960. bilal saja. 10 & 17 September. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui. Berita Harian. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian. kepada Editor. New Straits Times. 31 Disember.11 FILEM. Effective reading is the way to ensure success of science students. 1992.3 Surat kepada Editor Fidani. Berita Harian. Surat. 2003. 2 Jun. 2005. Singapura: Shaw Brothers. Jangan salahkan imam. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Izhab. 2000. 5. Anon. Bakar. . 2005. serik. 2004. 5. Filem cereka. 1992. 2006. Surat Berita 5. Utusan Malaysia. 1992. Z. 5.9. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. Surat. 3 Februari : 12. New Straits Times.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat. Oktober: 3.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok.11. 28 November. 50gos: 17.

Janos Ferencsik (konduktor).E. Bhd. Universiti Kebangsaan Malaysia. Video. 1993.th. Milton Keynes: Open University. The Galapagos Island: Birds.th. & Tall Order Productions Sdn.12 Berikan maklumat yang lengkap. 1989.3 Siaid Video Deacon.11. 1992. "Coronation" mass in C. dokumentari. t. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda . Siaid. Syed Arabi Idid. Santa Monica: Delta Music Incorporated.11. Broadcasting 5.th. Vision Works Sdn. Filem cereka. Filem. Investigations in life science: man and nature. 2006. Siaid. 5. t.11.th. Caves: the dark wilderness. 1976. W. Bhd. 317. t. 1770. Corporation. t. Laserlight Series 14 098. Jabatan Komunikasi. Language and verbal skills. Singapore: Toppan Company. Drama dokumentari.2 Video Corporation. 5. Virginia: Association for Retarded Citizen. New York: Harper & Row. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio. Singapura: Singapore Geophysical techniques.A.4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha. Video. Siaid. Bhd. Colorado: Crystal Productions. J.46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik. BAHAN TIDAK TERBIT 5. "Exultate Jubilate: K. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. 1975. Energy generation and storage..

Fal. Sekitar 2004. 8-9 September. Langkawi. Sistem organisasi di Malaysia. Globalisasi. 1999. Fal.12.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000). t. Tesis Dr. Kadir Arifin. Disertasi Ph. . Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. 2004. University of London. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. 7291 (11).2 Manuskrip Asal of Australopithecus. Universiti Kebangsaan Malaysia. University Hamzah Fansuri. 2001.12. Mann. Jahi.12. Jamaluddin Md. 5. Pusat Pengajian Siswazah. Berkeley. Cod. Program Pengurusan Persekitaran. University Leiden. 1968. Institut Pembangunan Keusahawanan. Sharab al-c Ashiqin. Howie. J. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Nor. 3-4 Julai. Kadir Arifin. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. Universiti Tanjong Malim. Anjuran Sekolah Pengurusan. Tesis Ph. Anjuran Pendidikan Sultan Idris. bandar. Or.E. 1977. The palaeodemography of California. koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5.D. Perak. Universiti Utara Malaysia.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. Tesis Dr. Universiti Kebangsaan Malaysia.3 Kertas Kerja. Md.D. Jabatan Sejarah. Topics in the theory of groupoids. Fakulti Seni dan Muzik. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia.th. Abstrak Persidangan MSS. 2004. A. 5.

Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia. Lumut. Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Providence: ABAQUS Inc. 2003. 1989.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Perak D. Maktab Perguruan Lembah Pantai.48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Kuala Lumpur. Contoh: Abdullah Hj. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. 1999. Pusat Pengajian Kuantitatif.12.12.Nastran.8 Perisian ABAQUSlExplicit. Mohd. 5. 5. Kidin Shaharan.7 Manual Perisian Incorporated.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. Laporan 5.. Teknik 5. .5 Mesyuarat: Kertas Kerja.. 7-9 Ogos. 1990. Salleh. Malaysia Kali Kedua. 12 Mei. Software Corporation. Santa Ana: MSC. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. 1989. 2005. Temu bual.12. Version 6. MSC. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT). 7 . Kegunaan submartingale dalam masalah storan.R. 15-16 September.9 Ogos. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru. Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Mohd. 1991. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85.12.12. Quick Reference Guide. Perak D. 5. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut. 1988.5. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua.R.

Kawasaki. .html[ drinking water. Nepal.orgljoumals/webref. Computer administered surveys in extension. 1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil. 1996.13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM. pangkalan data sesawang. MLA style Julai 2000].html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane. Arsenic contamination of http://www. Journal of http://www. N.html [20 Julai 1999]. An early fragment http://www.cit. 2005.html[ 18 November 1999].L. Version 7. 1993. 5. J.ingres. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000]. J. Pritzer. 1997.html[ 4 Julai 2000].com/-astanart/pritzker/pritzker. from central 5 Jun 2000]. t.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB.1.edu/-ncrane/estyle/mla. of citation. Medical Information Group. laman sesawang.uvm. 1998.com/ak/medinet/arsenic. V. Contoh: Clark. Journal of Extension 33(3): 204-210.K. B. TJ. Electronic sources: http://www. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. 1999.apa. Humidity sensor. & Carlton. Howell. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk. Massachusetts: Math Works Inc.th.angelfire. Birmingham News (CD-ROM) IA. http://www.edu/phys/sensor.

Perkataan 'dan' digantikan (&). 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995]. Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan. Contoh: British Imperial Oil Co.14. 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil.50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark.K.14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan. . c. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat. Complication in academia: sexual harassment and the law. Contoh: [2002] 4MLJ 449 b.1 Rujukan Kes a. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu. 5. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik. Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. Ltd. Siecus Report 21(6): 6-10. v Federal Commissioner of Taxation. J. 1993. jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya. (CD-ROM).

. Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut.Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission. ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich . Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel).... Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' .' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e. Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d. sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich ... maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah.. Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks. V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: . .. Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd.

kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (. 2. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada).52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1. Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk. Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2. 3. 4. Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 3. susunan kronologi bolehlah diabaikan. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1.

9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi. http://austlii.edu. 4. Contoh: Kent v Griffiths. 5.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia. 10 February 2000. 7 November 2000).aulaulcases/qld/QCAI2000/454. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong. The Times.14.html [7 Januari 2000] 5. Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: . Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain.2 Perundangan a. Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal.

Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur . tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b. Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i. Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. 3. Penggunaan judul ringkas. 2. Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul. 4. Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c.

26 (Karpal . Bacaan Kedua.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia. Perbahasan Dewan Rakyat. 9 Singh) Mac 1993.

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

Pend S. S. Pengu. Kes.Dlmn.(Anes) S. Kli S. Kej. Per.M. Per. Sos. Dr. Ps. S. Sn. S. Kes. Pers.T. P.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) . Ekon.Sa S. S.Fal. I. S. S. Sn. Far.U. S.P. Dr. Pera S. Psiko. Per. Sn. Kli. Kes. D. Informatik S. S. S. Dr.P. Sn. Fa\. S.U S. S.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr. P. S. P. S. Ps.(Pen. Masy.

) S. (Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. Per.Am) S. S. Psik.O. Per. L. (Pediatrik) S. Surg. Perub S. Per. (Pat. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S. Surg. (Surg. (Per.Kimia) S. (Hematologi) S. Per. P S.) S. S.(Ort. Pat. Per.G S.(Oft) S. K. K. Masy. Kel). S. L.(Psik. Kardio. Sn. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. Pat.R. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan . Per. S.Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. Pat.(Radiologi) S. S. Kes. Per. Surg. Pat. Per. Pat. Per. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S. Pat. Per.

Fa\. 2004 UKM 60mm T 1 .62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z .1> ~ "T:I Z Dr.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya. 29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .

29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged.

?).b.i ~ ~I U~ . (\11.. \..~I..).)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj .JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J.A. e::U WI .Ji ~j wI.

Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. Ismail Bahari dan Prof. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. bimbingan. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan. Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En.W.Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Ir Abu Bakar Che Man.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S. Jahi atas bantuan yang begitu besar. . En. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan. Caril Andi Mansur. teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. Dr. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup. Abd. Jamaluddin Md. Rospian Achil. keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini. Dr. Putrajaya. Madya Dr. masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini. Prof. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti.

Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. Untuk tujuan ini. pengulangan prosedur. siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan. peningkatan kos. masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini. sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. peningkatan kos. Bagaimanapun. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi. Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan. meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. Oleh itu. siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. peningkatan kecekapan perkhidmatan. peningkatan kos. peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). . pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. bebanan dokumentasi.

they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. costs. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). organisation has implemented three major management systems namely. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. repeated work procedures which lead to time wasted. higher costs. time and workload. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. For this purposes. workloads and documentation process. All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. planning. Furthermore. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. time constraint. increase in service efficiency. and disturbance on other works priority. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents. loads of documentation. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. However. Meanwhile. legal compliant and increasing profits. performances and implementation barriers. 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000. Nevertheless. . Thus. Quality Management System series (ISO 9001:2000).74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era. repeated procedures. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems. another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents. increasing in costs.

Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. others increased. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. but tree density was reduced by more then half. and a few new species came into the logged area. The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. feeding guilds.some many fold over their pre-logging densitu. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere. it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. some other mammals. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. some remained relatively stable. In birds. . and sites. The changes in the diversity and density of primates. The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak. the effects of logging was more variable within and between species. The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging. All the primates present in the main study area declined in density after logging. while the generalists increased . The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging. Species compositon of the forest was almost unchanged. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged.

sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh. dan tempat. Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. kumpulan pemakan. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat. Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah. . Bahagian Kapit.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. beberapa spesies lain tidak berubah. Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat. Sarawak. bberapa spesies pula bertambah. Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain.

..y.l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-..)A? J ~~ lSy.:.y.~I.r.Jc.ll ~I .ll ~ ~L. ~Y" .)'I ~~ 'ijl."i ~IJ~11u\.J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J. 5) ~ .1.~I lS~.Jj W=.! ~ ~ lSy..h'11.Jj wl~ ~ 0J' a' .k:.k:.! 0U:.JI J ~ U::""'" ~ ~~.. ~~ u:-? lY-' <Cll.k:.1.")' ~Pl ~I w\.~y.:i1."ill ~1.k:.1 ~I ~ "piJ '(...411 lS.JJ .9j y..h11 ~ o~ ~J .. ~.. 1: '.! "pIJ ''ijl..a ..I..~I. ~..!..~i ?WI ~I JW1'11 ~y.Y'"' .1..)0.:Llillu.~J .k:.ul:ilI:i·..)c JyJl.1..>" -. ..r.ll u~1 IF ....liS o\.ill~ ~~ ~ ~...k:.~ '11 ~ uJt-' ~.J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J .y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w).! -....1 ~i ~ ~ ~....'11 ItA .J~I . -.i ~IJji ~I~I W=..J ~.r.-...y. . II t...~:')l.~y.)'1 fi~ ~)~I 0.~\..)' I fi~ WI Uy.i..'jJ ~~l JJ..a~I..ll u~1 ....11 ~I ...r.J~I wjcJ jWc."".ill~J .J~1 4-:l!?~IJ . ?~ ..1i <Ij~' <.j ~L.Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~.411 eftl .Jj~I.J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl. ~ ~ ~J ..1 .1~l ~I I~ y~i ~I.. -:11 ~.1.k:..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L...ll u~1 .)l.ll u~1 .F .cJI~~I wL.._11~I ~..YI .k:.ill ~lyJI ~ ~y~ ~J . r.1..b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\.:-. ~ t... ..L..r. J ~ 4.~ LJA tA-"'"".:--~ J.~y:.. .Jj~I."l ~~ .Jt...~y.ll ~I L>'":l.)c wU..J ~...c.I."l J~ LJA ~J '-.. JAIl . ~ ~~I J.r. (SSPS 11 .ll I-".J~I tAjl..~~ .foll "piJ .-:11 II· ..r.\_.<-. \. ~ .~f .~~I lS~4 ~I.I.~i ~ .c.k:.r.. o.y....~l.u.r.Jti.."......yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~..~)J ~L.)'1 fiyJI ~ ~)I o.JJ .fo...iA 'W '-5"".1. 4.JIJ ~LWI ~ wL.-..i ~J'iJ.bJ t.y.k:.JI ~yW11 "pi 4.J~ ~ ~I lSy.J~IJ ~I.! u)U...c.:I ....~~ . r.k:.Yly..~ ~I ~ -.u~1 ..1..~ lJ-:I" _ ..! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ .1.ll u~1 .k:....:.a'a'....

Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua. Bagi mencapai tujuan tersebut. . Walau bagaimanapun. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi. pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. pengkhususan dan jantina. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua. kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi.

The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study. However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter. There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study. . The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. the duration of their study in Matriculation. the field of the study and gender. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items. These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM. However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. Although the study revealed a general weakness in morphology. The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology. however. the curriculum. Henceforth SPSS (version 11.5) was used to analyze the data gathered from that test. it. and the teaching methodology.

2.5 1.1 2.2.4 1.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .7 1.1 1.3 1.2.6 1.2 2.2.80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.3 2.1 2.2 1.8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.2 18 18 19 2.

5.2 Peru mahan 4.2.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.1 Definisi konsep penunjuk 2.4 3.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.1 4.4.5.5.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.2 89 89 91 95 97 4.1 Reka bentuk Kajian 3.5.2.1 Kerangka teoretikal 2.2 3.3 3.1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.2.3.2.3.4 Pemonitoran alam sekitar 3.2.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.1 3.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.3 Kemudahan sosial masyarakat .2.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.3 Penunjuk kualiti hidup 2.1 Penduduk 4.5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.2.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.3.3 3.1 Konsep kualiti hidup 2.4.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.4.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.

3.5 6.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.2.7 4. reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.3.2.2.3.2 5.2.2.6 6.9 4.2.2.2.1 6.1 6.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .2.2.5 5.2 6.7 6.3 6.4 5.2.2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.3.3.3 Status Asas kualiti Seremban 6.1 5.2.3.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.3.2.8 4.4 6.7 5.2.2.4 4.2.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.5 4.2.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.6 4.3 5.9 5.1 5.3.82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.8 6.8 5.3.6 5.

3 9.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.1 7.2.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8.3 8. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.2.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.2 9.2 7.4 8.1 9.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7.2.2.2 166 166 diri.1 8.10 Penyertaan sosial 6.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .2.2.1 7.4 8.3 8.1 8.5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.2 8.2.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.3.2.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.1 2.2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 . Jadual 2.1 3.3 3.2 3.

5 3. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1. Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3.4 3.1 3.6 3.2 2.3 3.1 1.2 2.2 3.1 2.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 .3 No.86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No.

1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at.

bk. editor. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi. pnyt. cf. jab./chaps. col./cols. edited by (et alia): and others ed./depts./comps. w. edition/editions. lampiran app.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed./eds. h. jabatan d. bk. art. et a!. mis. compiled by department! departments died division/divisions makal.g./divs e.c. bab ruang pnys. bhg. div. comp. makalah 1./bks. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about. bab ruangan/la j ur penyusun dept. b. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca. et al. band.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp./arts. ch. . bab bandingan bab chap. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers. ca.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan. atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang . memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'.92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak.

Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 . Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant.

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai . BABI t 2langkau -J.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia . PENGENALAN t 2langkau -J. 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini.

Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1..5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1.96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1.5 langkau x 1 organisasi khasnya .5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat.5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan . 1. negara \.5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1.5 .1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1.1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1...5 langkau x 1 1..2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara .~ 1.1.5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1.

6 .2 15.1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.8 19.4 19.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.2 100 100 35.4 19.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.3 30.7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.8 84.2 80.7 69.2 7.6 65.

7 43..189 4.293 4.3 41.1 23.421 8.710 2.0 42. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem.599 4.8 27.875 3.8 1980 22.480 3.4 36.3 35. ~ ::s ~ ::s !:::> c::.260 5. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10.:. Sembilan Pahang Perak P.514 3.0 30.5 56.801 5.921 4.480 3.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> .4 37.5 29.628 3. M'sia 29.959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .6 33.8 39.859 1980 2.7 38..502 10.957 7.033 7.6 24.421 5.328 7.856 14.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::. ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N.345 2.7 28.\0 00 .3 40.4 27.5 25.1 1970 1.7 43.

2 5.6. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.\ 6.4.2.2 5.2 4.3 6.1 0.4 4..4.3 4.1 4.6.2 4.2 6.3.\ Tanggungjawab dan struktur 4.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.\ 5.4.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.3.3 4.1 4.1 5.4 4. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .\ 6.2 4. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5.3 6 6.4 2 3 4 4.2 2 3 4 4.4 1 1.1 4.6.1 5.2 4.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5.3 4.5.2 4.3.5.4 5.\ 5.3 5.2.6 5.\ 4.2.1 4..4.2 4.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab.2.2 5.4.\ kerja Latihan.2 4.4.3 0.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.3 4.5.4 4.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.1 4.\ 4.4.5 5.5 4.2 0.2.3.1 4.1 4.4. .4.1 1.2.5.4.3 5.4.2 6.4.3.

.4 7..3.6 4.3 4.\ 8..6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7.5 7.4.4.1 4.6 4. Tesis Gaya UKM .5 4.3.6 7.3.3 7.4 4.4.2.1 8.1 7.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.5.2.5 7.100 Panduan Penulisan.3.5.2 7. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.2 7.3.5.5.2 7.2 4.3.1 7.2.4.1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran.5.6 Pengawalan operasi 7.3 7.4 4.3 4.6 4..2 4.4.3 7.\ 4.5.3. .3 7.5.3. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.1 4.4 4.4.4 7.\ 4.2 8.4.3.6 8 8.5.6 Pengawalan operasi 4.\ 7.2.6 4.4.2.4.2.4 7.7 Langkah pencegahan.5.2 8.3.2.5 7.4.4.2 7.3 7.2 4.3 8.1 7.7 7.6 4.5.4. korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .

.... :........··················································· ............• • ••••• ••• ••• 79 0.ll ......2004 ..... 78 ~ f........ - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani ........................................•• 81 81 80 .[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95..............•. ............90 ........ 79 77 .........•....•....•.....•.......i 89 ! ......2003.2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 .... 79 ...... Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 .................. e 85 ...... ............... e" •................... 79 80 ........................ 75 78 77 .. -..........................•. Charok Padang I ------------------~ Rajah 3.....•• "................. ..

' .l .. i2 $:l .LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG .. 1:..... ~ .c . '1":. $:l ::.1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <...' C'l ~ ~ c:: Rajah 2.

no+ ~~e(. \. t en We wt\s 1-h~ s<:J.\fl'\ \'le\~~L\(lrJ.a ° .t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se.v~nlt Imll "I. ~~ il.d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J .\. L \ w~~'t ~'X.ttl! a" \f o.I~4i -I hu'o.• ~re U\'llbl'l?l\~..'u\<l () 0 1\. ~t1~ .rl\1~. ' sisier nCld 1 -\~n ciec.' l~ Jctd iel .l-~ 0 alld \\'cn. W~ \'/~.en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc. ~l ~ 0 in '1 ~dIU.ide. \1~\f\'\~ ho..\!' "~\. \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥.W WC\~.(lv '\ \ .us ~ral I.-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy. Jive\{ o~ 'bird~.104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O. we s.\1 o \'.'J 0 bun's. n{\\l~t€. ind . b'l~ U \M!?ih q ((. bersambung .\I~ .lffive. unci dOi~ ~\l.\? tile..1..trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~. There \. ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum .Qf.Ani .l 30n~ b~. H was 1\ -k>o\'.d .'uld \()-fIOI) -\0 li'Il..d ~1Ut l.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\.s·hIM· t NI.. .\ J. (\n\~ ~on1e . ft\l. SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d.d .:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re.\..ftl .oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w. ')O\.5e lootsoJ (ars.'" "\\JI\YlI1t 6.sun blolU.n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101. UHO\l.ell r~hh. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~.d -lo ~iv'Q mum ). . e c\ll (\ t.I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd.\' semb'(\Q().Q ' In I it! chCln!.I' d 101 oJ Aou\. \w 1I n IcH er· () .\o'" 1. liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J. .

-to 1.\td 1M <4nd ftt~\\\.Yle ..fD.e (\oc~ S\n.klcH Rajah 4. Ctl~ i\.. 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle.$+.ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m. e...wt\\\\() I . ~bble l.'.nk j~ '~t.ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve . ~ar . JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \.} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f . j wnt'Fl . ~~\t t\ m}'\.~.~ .1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i..S s\e~~ and fl(Q..11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl.lC\t...U dr~. DEjDi'Q. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I .. \'~\t nfWQ. \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M. howev~r. \h o. . lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~.Y tvty 'No.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 .t \\o... sambungan ---.----~ S.. ifHo bQ\~~\'~ \'.1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ. & Pqd ~ sQ.'vQ ~)'\Cll~ j(.· 1 slept.d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me.CO(10S .l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ .!l OJ rn~~.1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa. (. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf .

tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai. dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji.

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

B. misalnya 3 cm. misalnya b) 4. bukan 3s. daripada Sistem Intemationale).. misalnya A. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. misalnya 4 ems. Ahmad. bukan s. misalnya Jan. Penggunaan unit hendaklah tekal. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI.. bukan 3pp. bukan A. Unit hendaklah ditulis bersama angan. Unit 1. SINGKATAN. kg.R. Singkatan 1. Dalam jadual dan graf. . nama bulan. ppm. gunakan singkatan Feb. misalnya 3 3 2 4 c) 2. pp. bukan 4ppm. s. Singkatan untuk nama orang diberi ruang.Ahmad. 5. bukan 2kg.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT. dan sebagainya. atau 3 seconds. 2. NOMBOR DAN SIMBOL A. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec.R. bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. bukan K dan senti ialah c. Singkatan untuk kilo ialah k. bukan perkataan. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang.

1.m. unit ukuran. 4 kg. misalnya r. DEB. Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik. 9.0. dan Fizik 6. tidak beri tanda titik. misalnya 0. tetapi ditulis "Iarutan 15%". disertakan untuk nombor perpuluhan. 2. Gunakan unit SI. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan. petua tangan Fleming. dan sebagainya. Peratus biasanya dieja dengan lengkap. 1000 000. Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan.112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. C. 10 000 000. Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang. dan 1032.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2. 8. misalnya "15 peratus".00001. misalnya 10 000. 2. p tetapi 4. (2.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1.M. Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S. 3. misalnya 26 Januari 1992. 4. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. 200 s. 10. 90. bukan persamaan (1). Singkatan semua hurufbesar UMNO. misalnya 3 em.p.0001. teorem bagi hukum Ohm. 1991-92. misalnya 1991/92. Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. 7. 0.. 5. misalnya ATP dan aSK. dan sebagainya. tulis %. petua. Jika perkataan peratus itu sering digunakan. Sifar hendaklah bukan . 102. Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910. Tarikh ditulis tanpa koma.. Begitu juga untuk titik perpuluhan. Nombor perpuluhan seperti 4. 3. 5. . Persamaan dinomborkan mengikut bab. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. misalnya F = ma . misalnya 5. misalnya UKM. Nombor I. D. Matematik 1.1.

bukan 2 M asid sulfurik. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI. bukan tanda = untuk tindak balas kimia. Biologi I. Keadaan pengoksidaan (2). . Gunakan tatanama IUPAC. K (kelvin) bar untuk tekanan. bukan Cu ++. Tuliskan pembesaran sebagai x300. Persamaan ditanda mengikut bab. 4. dan DNA. ATP. unit SI. Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. bukan kuprum bukan 3. G. misalnya gas hidrogen. Kimia I. misalnya ADP. 5. tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. misalnya asid sulfurik 2 M. ditulis dalam bentuk kuprum (II). 8. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja.. Kejuruteraan I. Misalnya. 3. unit SI. bukan 300x. gas H2. Gunakan simbol Cu2+. misalnya 2. Kemolaran diwakili oleh simbol M. ditulis dalam Roman dengan awalan besar. Pa (pascal) Sebagai petua. bukan ion kuprum. F. Penggunaan unit SI digalakkan. 4. 2. 6. 7.. Gunakan anak panah. atau secara E. DC untuk suhu. 2. misalnya I + 2 + . tetapi gunakan ion Cu2+. + n. order dan suku kaum dalam Roman. Nama kumpulan Koleoptera.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik. penggunaan unit mestilah tekal. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4.

dalam bahagian Tatatanda.. ASA Y32. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit. Misalnya. J. Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan.114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Misalnya. 11-1961 untuk rajah alir proses.l. yang .2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4.

Madya Dr.Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof. Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr. Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj. Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr.Bhg. Abdul Majid Mat Salleh. Madya Dr. Zainodin Hj. Madya Dr. Arbain Hj.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md. Aminuddin Mohd. Madya Dr. Prof. Fakulti Ekonomi Dr. Madya Datin Dr. Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Anwar Hj.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Madya Dr. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam . Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof.

116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y. Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu .Bhg. Prof.

Jamaluddin Md. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan . Dr. Dr. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg. Dr. Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof. Baharudin Hj. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Madya Dr. Dr. Prof. Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof.M(*2005) Pengerusi Prof. Dr. Dato' Dr. HUKM Prof. Dr.

Madya Dr. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr. Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En. Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof. Mohd. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Madya Dr. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Madya Dr. Madya Dr. Norman Mohd. Madya Dr. Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang . Madya Dr. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful