Edisi Semak Kedua

G?C?

UNIVER.SITI ~ ~ ~ KEBANGSAAN MALAYSIA
No/jolt"/ U~,~erJ"y of M(I/'IYJia

PUSAT PENCURUSAN
UNIVERSITI

SISWAZAH
MALA YSIA

KEBANGSAAN

2070

Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan

© Pusat Pengurusan Siswazah, UKM, 2009

Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian buku ini, dalam apa bentuk atau dengan apa cara sekalipun, sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah, UKM.

Cetakan Pertama 2009 Cetakan Kedua 2010

Dicetak di Malaysia oleh PERCETAKANWATAN SDN. BHD. 26, Jalan Daud, Kampung Bharu 50300 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Cataloguing-in-Publication-Data

Panduan penulisan tesis : gaya UKM / Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Edisi Semak Kedua. ISBN 978-967-5048-41-8 1. Dissertation, Academic--Handbooks, manuals, etc. 2. Academic writing -- Handbooks, manuals, etc. I Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Pengurusan Siswazah. 808.066378

ALVAN PENGARAH PVSAT PENGURVSAN SISWAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis GAY A UKM yang dipengerusikan oleh Prof. Dr. Jamaluddin Md. Saya Jahi dan juga ahli-ahlinya yang terdiri daripada wakil setiap Fakulti/lnstitutIPusat. merasa sangat bangga di atas kesungguhan dan komitmen Ahli Jawatankuasa dalam menggarap maklumat daripada pelbagai sumber sehingga berjaya menghasilkan satu panduan Penulisan Tesis GAY A UKM (Edisi Semak Kedua) yang lebih tersusun dan mudah difahami. Oi sini juga saya mengharapkan supaya semua pelajar siswazah dapat berusaha untuk memahami dan menghayati panduan ini. Malahan saya yakin dengan bimbingan dan kerjasama pensyarah/penyelia, panduan ini boleh digunakan sebelum memulakan penulisan tesis/disertasi/projek penyelidikan sarjana sehingga menghasilkan penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti setanding dengan penulisan di peringkat dunia. Akhir kata, saya sangat mengalu-alukan sebarang cadangan untuk tujuan meningkatkan memperbaiki panduan ini dari masa depan. dan

Januari 2009

PROF. DATO' DR. LAlLY BIN DIN
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia

~

saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan dan penuh dedikasi sepanjang penyediaan buku panduan ini (Iihat Lampiran U2). Pusat Pengurusan Siswazah. Setiap calon siswazah dikehendaki mematuhi panduan ini dan mengikut format yang ditetapkan. tetapi juga am at berguna kepada pelajar di peringkat ijazah pertama serta seluruh ahli akademik dalam apa sahaja bentuk penulisan ilmiah demi keseragaman dalam hasil penulisan mereka. Pada hemat saya buku panduan ini bukan hanya perlu digunakan oleh calon siswazah UKM dalam penulisan tesis/disertasi/projek mereka. Sememangnya terdapat banyak cara penulisan yang diamalkan sehingga sesetengahnya dianggap sebagai konvensyen untuk sesuatu bidang tertentu. Pada kesempatan ini. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada Pengarah. Januari 2009 Jamaluddin Md. Penyediaan sesuatu penulisan akademik tidak boleh dianggap mudah kerana terdapat ban yak perkara (walau sekecil mana sekalipun) yang perlu diambil kira untuk menjadikannya sesuatu yang lengkap dan memudahkan seseorang pembaca untuk menghayatinya. Jahi Pengerusi Jawatankuasa Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Pusat Pengurusan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia .PRAKATA PENGERUSI JA WATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS GAYA UKM Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ini telah didasarkan kepada Panduan Menulis Tesis Gaya UKM yang telah digubal oleh satu jawatankuasa pada 1988 (lihat Lampiran U 1) dan diguna pakai sejak beberapa tahun yang lalu dan kini dimumikan kandungannya. tetapi juga memudah dan menyeragamkannya. Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM bukan hanya menghayati konvensyen penulisan akademik yang diterima pakai. UKM yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk terus mempengerusikan jawatankuasa ini sehingga buku ini disiapkan.

1 1.1 Ukuran 6 6 .5 Naskah untuk Pemeriksaan Naskah Akhir 1.3.2.1 1.1 1.1.3 Cetakan dan Penduaan 1.3.5 Jenis huruf dan saiz Penaipan tajuk Santak teks Selang baris Perenggan I I 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1.2 Saiz Jenis 1.I BENTUK Kertas 1.2 1.2 1.2 Penaipan 1.4 1.3 Cetakan (Rum i) Cetakan (Arab/Jawi) Penduaan 1.1.1 1.5.6 Keterangan pada Kulit 1.2.KANDUNGAN Halaman ALU-ALUAN PENGARAH PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH v PRAKA TA PENGERUSI JA WATANKUASA PENULISAN TESIS GAY A UKM KANDUNGAN PANDUAN vii ix BABI 1.3 1.1 FORMAT Jidar 2.3.6.2 Naskah akhir dan CD-ROM untuk Universiti Warna kulit naskah akhir tesis 1.2.2.4 1.6.1 1.2 Kulit depan Tulang belakang BABII 2.2.5.1.

2 Penomboran Halaman 7 2.7 3.4 3.12.1 3.13 3.7 3.2.1 3.12.2 19 19 Sistem Pengarang Tarikh .14 Rujukan 13 13 13 14 14 15 15 16 16 Lampiran BABIV RUJUKAN Pendahuluan DALAM TEKS 4.5 3.8 3.12 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 Doktor Falsafah Sarjana Bahagian Kandungan teks Penaipan bab Jadual dan ilustrasi Petikan 3.9 3.2.6 3. Singkatan.2 3.12.1 Nombor halaman 2.12.3 3.5 3.11 3.10 3.1 4. Tatanama dan Istilah Senarai Kes Senarai Statut Teks 3.12.2 Jenis nombor Rumi 2.2 3.12.2.4 3.3 3.6 3.x Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 2.12.3 Jenis nombor Arab/Jawi 7 7 7 BABIII SUSUNAN DAN KANDUNGAN Tertib Halaman Judul Pengakuan Penghargaan Abstrak dan Terjemahannnya Kandungan Senarai Jadual Senarai Ilustrasi Senarai Simbol.

12.8 Tesis atau latihan ilmiah Manuskrip asal Kertaskerja.3 5.1 5.12.10 5.12.7 5. laporan dan minit mesyuarat Temu bual Manual peri sian Perisian 5.7 5.3 Beritalrencana dengan nama penulis Beritalrencana tanpa nama penulis Surat kepada editor 5.12.9.12 Bahan Tidak Terbit 5.11.2 5.4 5.13 5.14 Bahan Rujukan Elektronik Rujukan Undang-Undang 5.5.1 5.9.8.1 Rujukankes 5.11.2 5.5 5.1 5.5.6 5.xii Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.11.12.6 5.11 Rujukan Umum Akhbar Filem.4 Filem Video Slaid Lagu dan karya berbentuk muzik 5.14.2 5. abstrak persidangan dan sebagainya Laporan teknik Mesyuarat: kertaskerja.9.12.8.11.9 Berita dalam Akhbar 5.8 Pengarang tunggal Pengarang bersama Judul jumal yang diringkaskan 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 50 50 53 Makalah dalam Prosiding Makalah dalam Majalah/Buletin Makalah.3 5.2 Perundangan .2 5. Video dan Slaid 5. Berita dalam Akhbar/Surat kepada Pengarang 5.1 5.2 Makalah dengan nama pengarang/penulis Makalah tanpa nama pengarang/penulis 5.12.5.14.12.1 5.3 5.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM XllI LAMPlRAN A B CI Contoh keterangan pada kulit hadapan Singkatan nama ijazah dalam Bahasa Melayu Contoh keterangan pada tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm) Contoh keterangan pad a tulang belakang (bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid) Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Contoh halamanjudul Inggeris) (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa 59 60 62 C2 62 C3 64 01 02 03 65 66 67 04 Contoh halamanjudul (terjemahan halamanjudul yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) bagi tesis 68 EI Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh pengakuan (bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Penghargaan Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam dalam Bahasa Melayu) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris) Contoh terjemahan abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) Contoh abstrak (abstrak tesis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) Contoh abstrak (terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) 69 E2 70 E3 71 F 01 02 72 73 74 03 04 75 76 05 06 77 78 07 79 .

nombor dan Simbol Senarai ahlijawatankuasa UKM (1998) panduan menulis tesis Gaya UI 115 U2 Senarai ahli jawatankuasa panduan penulisan tesis Gaya UKM q)lf}'")l 'l.xiv Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM H Contoh format kandungan Contoh senarai jadual 80 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 102 103 104 106 107 108 109 III J KI K2 K3 K4 L M N Contoh senarai iIustrasi Senarai simbol Senarai singkatan Senarai tatanama Senarai istilah Senarai kes Senarai statut Bahagian Contoh halaman memulakan bab dan isi teks Contoh jadual bentuk menegak Contohjadual bentuk melintang 0 PI P2 P3 QI Q2 Q3 RI R2 R3 S T Contoh jadual bersambung Contoh rajah bentuk menegak Contoh rajah bentuk melintang Contoh rajah bersambung Contoh petikan yang disisip Contoh petikan yang melebihi 40 patah perkataan Contoh petikan bahasa asing Jadual transliterasi Panduan umum penggunaan unit.M (*2005) 117 .iJ(. singkatan.

BAHAGIAN SATU PANDUAN UMUM .

1. 1.2 Jenis Salinan pertama hendaklah menggunakan kertas jenis simili dengan berat sekurang-kurangnya 80 gsm.2 PEN AlP AN 1. kertas fotostat atau of set yang baik mutunya sahaja dibenarkan. . 1. Saiz huruf bagi tulisan Arab/Jawi yang dibenarkan ialah 16 poin (Traditional Arabic).1.1 Saiz A4 (210 mm x 297 mm) (semasa merepang. Bagi salinan berikutnya. arahan menaip tajuk-tajuk tersebut mengikut jarak dari jidar atas.BABI BENTUK 1.2. 1.2.jangan lebih daripada 2 mm).1 Jenis Huruf dan Saiz Calon hendaklah menggunakan hurufTimes New Roman pada keseluruhan tesis Saiz huruf bagi tulisan Rumi yang dibenarkan ialah 12 poin.2 Penaipan Tajuk Semua tajuk (kecuali subtajuk) hendaklah ditaip dengan HURUF BESAR tebal di Selain itu calon hendaklah mematuhi tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.1 KERTAS 1.

e.2 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.1 Cetakan Rumi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kanan. 1. f.3.5 Perenggan Perenggan yang pertama bagi setiap tajuk hendaklah Rumi dan santak kanan bagi tulisan Arab/Jawi.3 Santak Teks Teks hendaklah ditaip santak kiri dan kanan. Pengakuan Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual dan I1ustrasi Catatan bawah Catatan hujung Rujukan 1.3 CETAKAN DAN PENDUAAN 1. baris pertama hendaklah ditaip selang satu baris di bawah ayat terakhir perenggan sebelumnya.2. h. seterusnya ialah 12.4 Selang Baris Teks am manuskrip hendaklah ditaip selang satu setengah baris.5 mm darijidar dimulakan santak kiri bagi tulisan perenggan Ensotan bagi memulakan kiri (tulisan Rumi) danjidar kanan (tulisan Arab/Jawi). a. d. 1. b.2. g. Bagi memulakan perenggan baru.2. l. Teks bagi perkara berikut hendaklah ditaip selang satu baris. c. .

3.5 NASKAH AKHIR 1. naskah asal bersama CD-ROM hendaklah b. e.2 Cetakan Arab/Jawi Cetak pad a sebelah halaman sahaja dan halaman ini hendaklah diletak di sebelah kiri. 1 salinan setiap satu untuk Pemeriksa Luar U ika berkaitan) 1 salinan untuk Pemeriksa Dalam (jika berkaitan) 1 salinan untuk Pengerusi Peperiksaan Lisan 1 salinan untuk Dekan Fakulti 1 salinan untuk Pengerusi Pusat 1 salinan untuk penyelia. Bilangan naskah tesis kepada PPS/Fakulti/lnstitut adalah berdasarkan bilangan penyelia atau bilangan ahli Jawatankuasa Siswazah. Dua (2) salinan tesis termasuk diserahkan kepada PPS. dan 1 salinan setiap satu untuk Penyelia Bersama atau Jawatankuasa jika berkaitan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3 1. Tesis tersebut hendaklah diserahkan sendiri oleh calon kepada PPS/Fakulti/Institut.3 Penduaan Hasil penduaan diterima. . d. c. 1.4 NASKAH UNTUK PEMERIKSAAN Calon hendaklah menyerahkan tesis yang berjilid (kulit lembut) mengikut bilangan yang ditetapkan. g.3. yang baik mutunya sahaja (sekurang-kurangnya 600 dpi) yang akan 1. iaitu: a. iaitu tujuh (7) salinan kepada Fakulti/Institut/Pusat yang merangkumi: a.5. 1. b. Penyeliaan f.1 Naskah Akhir dan CD-ROM untuk Universiti Calon hendaklah Siswazah menyerahkan kemas tesis yang telah diluluskan (kulit keras) mengikut oleh Jawatankuasa yang Pemeriksa oleh dan berjilid bilangan ditetapkan PPSlFakultilInstitut.

6 KETERANGAN PADA KULIT 1.LAMPlRAN A) 1.6.1 Kulit Depan Maklumat hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwarna emas berukuran 18 poin bagi semua tesis dan mengikut susunan seperti berikut: Tajuk tesis Disusun dalam bentuk piramid terbalik .4 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 1.6.60 mm dari birai bawah (Contoh .60 mm dari birai atas Nama penuh calon Seperti dalam kad pengenalanlpasport UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama Universiti .2 Warna Kulit Naskah Akhir Tesis Wama kulit hendaklah seperti yang berikut: Diploma Siswazah Sarjana dan Sarjana Lanjutan Doktor Falsafah Doktor Kesihatan Masyarakat Doktor Pentadbiran Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Perniagaan Hitam Merah tua Biru tua 1.2 Tulang Belakang Maklumat pad a tulang belakang hendaklah dicetak dengan HURUF BESAR berwama emas berukuran 18 poin mengikut susunan seperti berikut: .5.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5 Nama peoulis Ditaip 60 mm dari birai atas Ijazab Singkatan ijazah dalam Bahasa Melayu (Lihat LAMPI RAN B) Tabuo tesis diserabkao UKM Singkatan nama Universiti ditaip 60 mm dari birai bawah (Contoh . perkataan JILID I. (Contoh . JILID II dan sebagainya hendaklah dicetak melintang di tengah-tengah tulang belakang.LAMPlRAN C I dan C2) Perbatiao Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.LAMPI RAN C3) .

BABII FORMAT 2. teks tersebut hendaklah dipindahkan ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. Perenggan terakhir dalam sesuatu halaman hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris teks bercetak.1 JIDAR 2. Perkataan terakhir pada baris terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sengkang. mestilah mengikut keperluan 2. Jika kurang daripada dua baris. b.1. d.1 Ukuran Jidar atas Jidar kanan Jidar kiri Jidarbawah 30 mm dari birai atas 25 mm dari birai kanan 3. c. Semua permulaan tajuk bab kecuali rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas.8 mm dari birai kiri 25 mm dari birai bawah Peringatan a. e.1. Sesuatu halaman barn hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya satu baris teks.1. . Ruang letak jadual dan ilustrasi termasuk keterangan.

' Peringatan a...Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 7 2. Halaman pertarna setiap permulaan bahagian atau bab.Y . Bagi pecahan subtajuk. dan seterusnya. 2.2 Jenis Nombor Rumi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil Roman secara berturut-turut: i. Gunakan jenis huruf yang sarna seperti 2. I. tidak ditulis nombor halamannya tetapi diambil kira bagi menomborkan halaman berikutnya.3 Jenis Nombor Arab/Jawi Halaman permulaan (bermula dari halarnan judul) hendaklah dinomborkan dengan menggunakan abjad Arab . iii dan seterusnya.t Nombor halaman teks hendaklah menggunakan '\". 3. Halarnan permulaan (halaman judul) dianggap sebagai halarnan "i" tetapi nombomya tidak dicetak..2 PENOMBORAN HALAMAN 2.2.2.1 Nombor Halaman Nombor halaman hendaklah berada di sudut atas sebelah kanan bagi tulisan Rumi dan sebelah kiri bagi tulisan Arab/Jawi dan 15 mm dari birai atas serta 25 mrn dari birai kanan bagi digit terakhir nombor berkenaan. Nombor halaman teks hendaklah menggunakan angka 1. huruf teks tanpa hiasan. ~.". 2. c) dan subtajuk di bawahnya menggunakan angka. b. Subtajuk seterusnya menggunakan abjad (a.2. . hanya sehingga dua titik perpuluhan sahaja. ii..

.BAB III SUSUNAN DAN KANDUNGAN 3.1 TERTIB Susunan dan kandungan tesis hendaklah mengikut tertib seperti yang berikut: HALAMAN JUDULl PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT (Terjemahan Abstrak) KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SIMBOLISINGKA TAN/TAT ANAMNISTILAH SENARAlKES SENARAI STATUT TEKS RUJUKAN LAMPIRAN 3.2 HALAMAN JUDUL Halaman ini hendaklah mengandungi maklumat yang ditaip selang satu baris menggunakan HURUF BESAR dan mengikut susunan seperti yang berikut: 1 HALAMAN JUDUL yang ditulis dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris. hendaklah diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu pada halaman berikutnya.

(Contoh . dan dijaip di tengah-tengah halaman tersebut.3 PENGAKUAN Pengakuan hendaklah dimulakan pada halaman barn selepas halaman judul. E2 dan E3) . (Contoh . dengan menyatakan nama ijazah yang berkenaan. Nama Universiti UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Nama kampus tempat calon berdaftar Calon hendaklah menaip satu daripada yang berikut: BANGI atau KUALA LUMPUR. D3 DAN D4) 3. TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH TESIS YANG OIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN OARIPAOA SY ARAT MEMPEROLEH IJAZAH Nama Fakulti/Institut Nama Fakultillnstitut yang mengumiakan ijazah. Tahun penyerahan naskah akhir tesis kepada Universiti Tahun penyerahan hendaklah ditaip selang dua baris selepas nama kampus dan 40 mm dari birai bawah. ditaip dalam bentuk piramid terbalik .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 9 Judul tesis Judul tesis hendaklah atas.60 mm dari birai Nama penuh calon Nama penuh calon hendaklah ditaip seperti dalam kad pengenalanlpasport. mana-mana yang berkaitan. 02. Tujuan tesis dikemukakan Calon hendaklah menaip satu daripada ungkapan berikut.LAMPlRAN El.LAMPlRAN 01.

Penghargaan dan teksnya hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm kepada sebarang bantuan yang telah diberi oleh orang perseorangan atau pertubuhan dalam penyediaan tesis calon hendaklah dirakamkan. (Contoh . Panjang abstrak hendaklah antara 200 hingga 300 patah perkataan. Kandungan penghargaan adalah kepada: 1. c.5 ABSTRAKDANTERJEMAHANNYA Abstrak dan terjemahannya pada halaman berasingan hendaklah ditaip dalam satu perenggan. 4. 2. b. teknologi. 3. g. atau penilaian yang dinyatakan dengan tepat) f. PermasalahanIPersoalan Tujuan kajian kajian Kawasan kajian (sekiranya berkaitan) Perkaedahan kajian Hasil kajian (Penemuan baru seperti teori. Tuhan Penyelia dan penyelia bersama Pusat Pengajian / Jabatan bagi kemudahan penyelidikan Sumber kewangan Umum. Abstrak hendaklah merangkumi maklumat berikut: a.LAMP IRAN F) 3. Dedikasi tidak dibenarkan dan teks penghargaan ini tidak melebihi satu halaman. selang satu baris dan dimulakan pada halaman baru selepas halaman penghargaan. Perkataan ABSTRAK hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. 5.4 PENGHARGAAN Perkataan PENGHARGAAN dari birai atas.10 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. produk. istilah. d. tafsiran. e. Sumbangan terhadap bidang ilmu Implikasi kepada Dasar (kika berkaitan) .

LAMPI RAN G3. organisma. . kaedah piawai.LAMPIRAN H) 3. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab.000 patah perkataan.6 KANDUNGAN Senarai kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan KANDUNGAN ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. G4. Senarai ini hendaklah mengandungi tajuk jadual seperti di dalam tesis.LAMPI RAN G 1 dan G2) Tesis dalam Bahasa Inggeris. Jadual. Peluasan abstrak tersebut tidak melebihi 1. teknik dan alat d. ilustrasi dan rujukan langsung kepadanya Pemerihalan terperinci tentang eksperimen. (Contoh . Tesis dalam Bahasa Arab. pembetulan.7 SENARAI JADUAL Senarai jadual hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI JADUAL ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. abstraknya hendaklah dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggeris beserta judul yang diterjemahkan. (Contoh . G6 dan G7) 3. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan peluasan abstrak dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris beserta judul. G5. atau sebarang maklumat yang tidak terdapat di dalam tesis b. Tambahan. abstraknya hendaklah dalam bahasa tersebut dan diikuti dengan terjemahan dalam Bahasa Melayu.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM II Abstrak tidak boleh mengandungi maklumat berikut: a. (Contoh . Rujukan dan sorotan susastera/karya Tesis dalam Bahasa Melayu. c.

12 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM (Contoh . Simbol termasuklah simbol matematik/statistik. Senarai kes disusun mengikut urutan abjad. (Contoh . animasi. singkatan.10 SENARAI KES SENARAI KES hendaklah ditaip pada halaman baru. carta. mikrograf. (Contoh .9 SENARAI SIMBOL. grafik.LAMPIRAN Kl. Alkhuwarizmi/algoritma dan sebagainya) dan gambar (foto. tatanama. lukisan dan sebagainya). unsur atau kualiti. Tajuk berkenaan hendaklah seperti yang terdapat di dalam tesis. Susunannya hendaklah mengikut urutan abjad.LAMPIRAN J) 3. graf. santak tengah dan 30 mm dari birai atas. kuantiti. tatanama dan istilah hendaklah dimulakan pada halaman baru selepas halaman senarai ilustrasi. dan K4) dan lihat juga LAMPIRAN T sebagai panduan) 3. slaid.LAMPIRAN L) . unit dan ikon telmologi maklumat. Senarai simbol. K2.8 SENARAI ILUSTRASI Senarai ilustrasi hendaklah dimulakan pada halaman baru dengan perkataan SENARAI ILUSTRASI ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas dan hendaklah mengandungi senarai tajuk rajah (peta. Ia selalunya digunakan dalam penulisan berkaitan sesuatu bidang untuk menunjukkan sesuatu operasi. K3. TATANAMA DAN ISTILAH Simbol ialah suatu ringkasan sistematik yang mewakili sesuatu nilai/hubungan/kesatuan/persetujuan. SINGKATAN. rajah. Senarai ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab. (Contoh .LAMPIRAN I) 3.

hendaklah dimulakan 2 langkau di bawah perkataan keperluan jidar.12.1 Doktor Falsafah Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 100.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 13 3. 3. lampiran.LAMP IRAN N) ..2 Sarjana Panjang teks tesis hendaklah tidak melebihi 60. santak tengah dan 30 mm dari birai atas. dan hendaklah memenuhi (Contoh .12 TEKS 3..12. setiap bahagian hendaklah halaman baru.. tidak termasuk catatan bawah. Jumlah perkataan jadual dan ilustrasi. petikan. Sekiranya dipecahkan kepada bahagian. Perkataan BAB hendaklah dimulakan pada ditaip 50 mm dari birai atas dan di Tajuk kecil atau isi bahagian tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.000 patah perkataan atau tidak melebihi 250 halaman. BAB .12. (Contoh .LAMP IRAN M) 3. Senarai statut disusun mengikut urutan abjad.3 Bahagian Sesebuah tesis tidak perlu dipecahkan kepada bahagian kecuali dalam keadaan tertentu. Asingkan antara statut Malaysia dengan statut negara lain.000 patah perkataan atau tidak melebihi 400 halaman. 3.11 SENARAI STATUT SENARAI STATUT hendaklah ditaip pada halaman barn.000 patah perkataan atau tidak melebihi 130 halaman. Panjang teks tesis dengan kerja kursus tidak melebihi 30. rumus.

Penomboran ketiga sahaja). instrumentasi. BAB ill ialah KAEDAH KAHAN. bagi tahap keempat. i. iaitu PENDAHULUAN.4 Kandungan Teks Teks hendaklah dimulakan dengan BAB I. rumusan dan (Contoh . daripada pengenalan.LAMPIRAN 0) 3. Lazimnya.12. Penulisan bab seterusnya hendaklah dikembangkan Antaranya ialah analisis.12. implikasi. dapatan kajian. permasalahan/persoalan Bab ini terdiri kajian.. tujuan kajian. iaitu ULASAN KEPUST AKAAN atau ULASAN LITERA TUR adalah kupasan kepada bahan bacaan berkaitan dengan permasalahanlpersoalan kajian.b.14 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Subtajuk atau kandungan bab dimulakan selang dua baris di bawah tajuk bab dan hendaklah memenuhi keperluan jidar.ii. dan terletak di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan.. kepentingan kajian. antara jidar kiri Tajuk bab hendaklah dimulakan selang tiga baris di bawah perkataan BAB I. mengikut kerangka kajian. . bagi tahap kelima dan tiada penomboran bagi tahap selanjutnya.. Bab ini juga perlu memasukkan cara penganalisisan data. sumbangan. Penomboran subtajuk yang dimuatkan di kandungan adalah sehingga tahap ketiga sahaj a.5 Penaipan Dab BAB I hendaklah ditaip 50 mm dari birai atas dan di tengah-tengah dengan j idar kanan. subtajuk sehingga 2 tempat perpuluhan sahaja (sehingga tahap Penomboran bagi subtajuk selanjutnya hendaklah dimulakan dengan a. perbincangan. skop kajian dan BAB IT.. alat. iaitu tatacara menjalankan kajian dengan mengambil kira bahan.iii. persampelan dan lain-lain yang berkaitan bidang kajian.c .

bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.7 Petikan 1. (Contoh .. bahagian atasnya hendaklah terletak di sebelah tulang belakang tesis.LAMP IRAN Ql. Petikan yang melebihi 40 patah perkataan hendaklah ditaip berasingan pada perenggan yang barn satu setengah langkau dengan ensotan tanpa tanda petik. Sekiranya kedudukan sesuatu jadual itu melintang. panduan berikut hendaklah dipatuhi. Sekiranya kedudukan sesuatu ilustrasi itu melintang.1 menunjukkan bilangan . P2 dan P3) b.12.12. ll.6 Jadual dan Ilustrasi Sekiranya sesebuah tesis memerlukan jadual dan ilustrasi. Q2 dan Q3) Penjelasan Jadual dan Ilustrasi dalam teks hendaklah mendahului Ilustrasi tersebut. a.LAMPIRAN PI. Jadual Tajuk jadual hendaklah ditaip di at as jadual.2.. Ilustrasi Tajuk ilustrasi hendaklah ditaip di bawah ilustrasi. .. Jadual dan Contoh: .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 15 3. Jadual 5. Jadual hendaklah dinomborkan mengikut bab. Ilustrasi hendaklah dinomborkan mengikut bab.. (Contoh .. Petikan yang disisip di dalam ayat hendaklah tidak melebihi 40 patah perkataan dan mesti dimulai dan diakhiri dengan tanda petik "..". 3.

data kajian. huruf condong.Tarikh Gaya UKM. . Lampiran hendaklah diberi tajuk. jadual. Perkataan LAMPIRAN A hendaklah ditaip santak tengah dan 30 mm dari birai atas. Lampiran hendaklah disusun sebagai LAMPIRAN A. Tajuk buku atau jurnal hendaklah ditaip dengan Pertama bagi setiap perkataan judul buku huruf besar kecuali kata sendi. soal-selidik.14 LAMPlRAN 1. Rujukan dalam Bahasa Arab/Jawi hendaklah disusun mengikut aksara Arab. Bahan yang boleh dimasukkan dalam lampiran terdiri daripada glosari. Bahagian ini hendaklah mengandungi Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang. Tajuk lampiran dalam senarai kandungan hendaklah sarna lampiran tersebut. Nota: Penulisan tesis dalam bidang Pengajian Islam sekiranya memerlukan transliterasi sila rujuk pada LAMPIRAN S. Huruf atau jurnal hendaklah dimulakan dengan 3. Petikan bahasa asmg (selain bahasa teks) hendaklah ditaip dengan huruf condong. Semua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. senarai bahan yang dirujuk di dalam teks sahaja. R2 dan R3) 3.LAMPIRAN Rl.16 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 111. (Contoh .13 RUJUKAN Rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip santak tengah 30 mm dari birai atas. 11. dan sebagainya yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks. dengan tajuk iii. LAMPIRAN B dan seterusnya.

BAHAGIAN DUA RUJUKAN .

1 PENDAHULUAN Penulisan rujukan dalam teks memberi mengetahui sumber dan mendapatkan kemudahan kepada penulis dan pembaca untuk maklumat mengenainya. c. hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja tanpa parap (initials). Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga atau nama yang dikenali. . menggunakan sistem pengarang-tarikh secara berterusan dalam 4. Nama pengarang Cina hendaklah menggunakan nama keluarga.2 SISTEM PENGARANG. Fuad (2005) atau (Mohd. Calon hendaklah penulisannya.TARIKH Bentuk asas rujukan dalam teks yang menggunakan hendaklah mengandungi nama pengarang sistem pengarang-tarikh Gaya UKM dan tarikh seperti berikut: Hawkings (2004) atau (Haw kings 2004) Mohd. Nama pengarang Melayu hendaklah menggunakan nama diri pengarang. Fuad 2005) a. b. Nama pengarang yang menggunakan nama keluarga.BABIV RUJUKAN DALAM TEKS 4.

Makalah Noor Azlan Ghazali yang diterbitkan pada tahun 2002 hendaklah dirujuk sebagai: Noor Azlan (2002) atau Noor Azlan Ghazali (2002) 11. Shaharir (1984) memberi pandangan .1 Pengarang Tunggal Nama pengarang diikuti dengan tahun penerbitan. Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik.. ditulis di dalam teks pada tempat yang berkenaan: i. ... nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) lll. .. tuliskan nama pengarang dan tahun. tanda kurung tidak diperlukan) v.. dalam tanda kurung) iv.. merupakan sebahagian daripada pemerihalan. (Jika nama pengarang bukan merupakan sebahagian matematik (Shaharir daripada pemerihalan..20 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM Contoh i. seperti yang dikaji oleh Romlah (2005)..... (Jika nama pengarang merupakan sebahagian daripada pemerihalan. Dalam tahun 2005. Lokman mengkaji . Dalam kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran 1984) . tanpa koma. nyatakan tahun penerbitan dalam tanda kurung) ii. Shaharir juga menyatakan .. (Apabila nama pengarang dan tahun adalah sebahagian daripada bahan perbincangan. Reid (2002) membuktikan (Jika nama pengarang .2. Makalah Chan Ngai Weng yang diterbitkan pada tahun 2004 hendaklah dirujuk sebagai: Chan (2004) atau Chan Ngai Weng (2004) 4.

2 Pengarang Bersama a.. i. d.2. . Untuk rujukan yang pengarangnya itu setiap kali dirujuk di dalam teks: dua orang. dan Abdullah Marwi (2003) telah mentakrifkan lalat sinantropi b.. tahun tidak perlu dinyatakan dalam rujukan seterusnya. seperti yang telah dibuktikan (Abdul Rahman & Arsmah 1991) iii. (2005) menerangkan secara terperinci tentang ... (International Labour Office 2004) atau International Labour Office (2004) (Jabatan Standard Malaysia 2005) atau Jabatan Standard Malaysia (2005) Menurut Institute of Quality Assurance (2003) . Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP 2005) . ii. tulis nama pengarang pertama sahaja diikuti dengan "et al... Contoh nama pengarang boleh disingkatkan: institusi (seperti persatuan.2." dan tahun. .. ..Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 21 (Dalam satu perenggan. 2005) 4. takrif homotopi ii. b. c. .3 Institusi/Organisasi/Jawatankuasa sebagai Pengarang Rujukan daripada berikut: Institusi/Organisasi/Jawatankuasa hendaklah ditulis seperti contoh a. telah menurunkan kerosakan DNA Oksidatif (Siti Balkis et al.. selagi kajian itu tidak diselangi dengan kajian lain yang dirujuk dalam penulisan itu) 4. nyatakan kedua-dua nama pengarang i. Shafaratul et al. agensi kerajaan) yang I... Abdul Razak dan Abu Osman (1987) telah memberi kabur. Baharudin sebagai . Untuk rujukan yang pengarangnya lebih daripada dua orang.

masukkan nama penuh atau parap pengarang-pengarang untuk mengelakkan kekeliruan. Jabatan Keselamatan (JKKPN 2005) dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2005 4.2. Azahan 2002..4 Tanpa Pengarang Rujukan daripada pengarang yang tidak diketahui hendaklah ditulis seperti berikut: Anon. (Jamaluddin 1996.22 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM II.. tahunnya dipisahkan dengan tanda koma.6 Multirujukan Dua rujukan atau lebih yang ditulis bersama dipisahkan dengan tanda koma bertitik dan susunan rujukan itu hendaklah ditulis mengikut urutan abjad: (Abdul Samad 2002. Kadir 2004) Untuk lebih daripada satu rujukan oleh pengarang yang sarna. 2005) 4. 1999. 1993 b) .2. 4.2.5 Pengarang Sarna Nama Jika senarai rujukan merangkumi penerbitan oleh dua orang atau lebih yang namanya sarna. itu di dalam setiap rujukan teks Khalid Ahmad (1990) dan Khalid Yusoff(l990) . (2005) atau (Anon. dalam tabun penerbitan yang sarna disusun (Sham 1993a. pengarang yang sarna. Jamaluddin 2005. 2001) Rujukan mengikut urutan.

Penomboran menggunakan sesuatu halaman teks. Gunakan nombor superskrip yang sarna di bahagian bawah halaman itu beserta catatan atau maklumat tambahan.2.3. untuk memberi sumber rujukan.2. nama kitab dan nama bab) 4. .7 Rujukan kepada al-Qur'an dan Hadith (Al-Qur'an.8 Contoh Manual Perisian (ADAMS/Flex 2002) (MSC. nama kitab hadith. nombor superskrip pad a tempat yang berkenaan dalam b. (al-Bukhari.9 Contoh Perisian (ABAQUS/EXPLICIT 2005) (MA TLAB 2005) 4. nombor ayat) Rujukan pada hadith boleh diterangkan pada nota kaki.3 SISTEM CATATAN BAWAH Catatan bawah adalah nota yang ditaip di bahagian mengenai bawah sesuatu halaman yang menerangkan atau memberi maklumat tambahan perkara yang terdapat dalam kandungan teks pada halaman yang berkenaan.2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 23 4.Nastran 2003) 4. Sistem catatan bawah ini juga digunakan 4. nama dan nombor surah.1 Cara Penomboran Catatan Bawah a.

xiii. *Nama pengarang diikuti koma Tahun diikuti koma Halaman diikuti noktah Contoh . No.4 of 1852-1853.. 9. vol.3. 124. PP. SSR (Singapore National Library).. Nombor yang digunakan hendaklah berturutan bermula dengan nombor 1 bagi setiap bab.3. vol. Cases heard and determined in His Majesty's Supreme Court of the Straits Settlements 1804-1894.24 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM c. 1 Mohd. 2 4.3 Cara Menulis Catatan Bawah a. LXI. Tatb Osman. 4. him. . him. House of Common. Minute by Fullerton laid before Council of Penang. Singapore and Malacca. Kyshe.' J. 17 March 1829. Singapore. 3-7. Contoh Keengganan Gabenor Fullerton berkongsi kapal dengan Claridge menyebabkan perhubungan mereka menjadi tegang. him. SSR (lOR). Mungkin anggota-anggota juga budaya tradisional sesebuah 1 ••• yang telah menjadi darah mudah daging dipengaruhi kepada oleh di dalam masyarakat itu tidak unsur-unsur budaya moden itu.N. Saiz hurufyang dibenarkan ialah 10 poin. . 1983. Minute by Fullerton on the financial State ofPenang.2 Pembutiran Catatan Bawah Berikan maklumat yang lengkap. A64. him.M. tidak kurang d. 1885. 22 August 1828. Panjang garis pemisah antara teks dengan catatan bawah hendaklah daripada 40mm. 17-19.

Maksudnya: Karnu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaikan (yang sempuma) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang.W.•.•••~?- •. maklumat yang ditaip ialah nama pengarang dan halaman yang dirujuk. Penulis juga hendaklah menulis ayat al-Qur'an dalam Othmaniah surnber terjernahannya.! u. b.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 25 b. I •. 4. rujukan ayat al-Qur'an hendaklah diletak pada akhir teks Rujukan hendaklah dibuat kepada bukan pada akhir terjemahannya. • ·L.5 Rujukan kepada al-Qur'an a. 4. nombor jilid dan tarikh perlu dimasukkan. Rujukan semula kepada maklumat yang sarna yang dinyatakan dalam catatan bawah hendaklah diringkaskan. AI clmran 3:92.-.J UY. 3al-Qur'an. dan menjelaskan Firman Allah S. Angka yang menunjukkan al-Qur'an. Catatan bagi sesuatu rujukan untuk catatan bawah buat bagi pertarna kalinya hendaklah lebih lengkap daripada catatan bawah yang berikutnya rujukan yang sarna. nombor surah dan nombor ayat.3. jurnal.: IF'" lY-' ~ . mengenai judul Jika sesebuah karya dirujuk berulang kali.J 3~.ll1 .4 Cara Menulis Maklumat dan Rujukan dalam Catatan Bawah Penggunaan Kaedah Ringkas.'.111f1:~···1 y •.•• c.I:_ ~-. -..I~ •. apajua yang karnu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".3. judul ringkas makalah dan halaman yang dirujuk..t. Catatan bawah hendaklah ditaip selang satu langkau..?-J -. U' 4I. \.. Apabila meringkaskan rujukan makalah dalam jurnal hendaklah Maklumat ditaip nama pengarang.... Dan sesuatu . 4.

.)!. (Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.J.its I.r.J ..!.JA. Sabda Rasul Allah s.J..dlI. ..-<:'01 .JAI W!J .26 Panduan Penulisan Tests Gaya UKM "Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Qur'an kepada Pengertian al-Qur'an. . kitab .. Pada kebiasaannya.J. II ~ .u""".6 Rujukan kepada al-Hadith a.u...w..··_·lili _ ~ '1. fi'lA 4...J. '. 1987).ufioA G.u~ 1..: U. Jabatan Perdana Menteri. edisi kelapan.its· L>". bab .. ~..3.. Sahih al-Bukhari.] 4. [Semua terjemahan ayat al-Qur'an dalam tulisan ini dibuat oleh penulis kecuali kalau dinyatakan sebaliknya.)!.5....~! L.a.u &G. rujukan hadith dalam koleksi tertentu dibuat kepada bilangan atau nama kitab atau bab atau nombor hadith sesuatu hadith itu didapati. ~'.dlI')!. .J...5YL.. w411L:Jl= \II W! ~ ..u~ 4al-Bukhari.

Penulisan senarai bibliografi. Senarai ini diberi nama Rujukan sebelum bahagian Lampiran. hendaklah diberikan sumber rujukan dan ditaip dalam bahagian akhir tesis. Dalam senarai rujukan. c. kecuali akhbar. 5. yang digunakan dalam teks. Penaipan senarai rujukan hendaklah dibuat selang satu baris.BABV SENARAI RUJUKAN 5.1. Senarai rujukan hendaklah ditaip mengikut Sistem Pengarang- Tarikh Gaya UKM.1 Bahasa Bahan Rujukan Bahasa bahan rujukan (kecuali Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) yang berlainan daripada bahasa yang digunakan seperti berikut: dalam tesis hendaklah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu . b. maklumat sebagainya tidak dikelaskan daripada buku. jurnal.1 PENDAHULUAN Sistem pengarang-tarikh yang lengkap. Tesis Gaya UKM hanya menggunakan senarai rujukan dan bukan Perhatian a. temu bual dan dalam bidang sejarah atau dikategorikan (jika diperlukan).

3 Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditaip dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman Dataatau judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Pengkatalogan-dalam-Penerbitan/Cata/oguing-in-Publicationgelaran. DIm.2 Transliterasi a.28 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Mohamed Yusoff Ismail. Mohamed Yusoff Ismail. bunka no dota (Masyarakat Asia Tenggara: etnisiti. Tokyo: Mekong. Judul karya dalam Bahasa Arab hendaklah ditransliterasikan. (Contoh.1.LAMPIRAN S) b. 295-319.). Tsuyoshi Kato (pnyt. agama dan budaya dalam arus perubahan). shuukyou. 1995. Hen-yo-suru tonan-ajia shakai: minzoku. 5. Terdapat dua kaedah transliterasi huruf Arab-Rumi. Wat sayam nai kelantan (Biara Siam di Kelantan). tanpa pangkat . Data. 5. hIm. iaitu kaedah sebutan dan kaedah aksara. Islam-kokka mareisia ni-miru bukkyoto shamu-jin no aidentiti (Identiti masyarakat Siam Buddhis dalam sebuah negara Islam di Malaysia). 2004. Chu/a/ongkornJourna/ of Buddhist Studies 2(1): 5-19. Transliterasi kaedah sebutan ash-Shams fi 's-sama ' Transliterasi kaedah aksara a/-Shams fi al-samii ' Calon hendaklah menggunakan sistem transliterasi menurut kaedah aksara (LAMPI RAN S).1.

b. A. parap mesti terletak selepas nama. Sarvananthan hendaklah ditaip Sarvananthan. hendaklah ditaip seperti contoh berikut.Tabrani. Ibn Taymiyyah Taqi-alDin Ibn Abd al-Halim dan disenaraikan di bawah I.J. Contoh: Humphrey John Moule Bowen atau H. Sulayman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T. H. ditaip sebagai Zakri.Tabrani ditaip sebagai al. Contoh nama keluarga: Sulayman ibn Ahmad al. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga. Dengan Nama yang menggunakan parap. nama selainnya hendaklah menggunakan Parap hendaklah ditaip selepas nama keluarga dan didahului dengan tanda koma. keluarga sahaja.F. hendaklah diringkaskan dahulu kepada nama parap (initials). . Bowen hendaklah ditaip sebagai Bowen.F.J.H. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan.M. atau J. Contoh nama yang dikenali: Taqi-alDin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah ditaip sebagai.M. John Fitzgerald Kennedy J. K. Nama pengarang Melayu. Kennedy hendaklah ditaip sebagai Kennedy. c. K.H. kata lain. Nama pengarang Arab hendaklah ditaip mengikut nama keluarga. Zakri A.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 29 a.

Lee ditaip sebagai Lee.Venugopal. Winarti Partaningrat ditaip sebagai Partaningrat.F.T. H. Nama pengarang Indonesia. R. R. Nama pengarang India. e. parap mesti terletak selepas nama. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan parap. Saragih ditaip sebagai Saragih. parap mesti terletak selepas nama. K. . yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Nama pengarang Cina dengan nama Kristian hendaklah ditaip dengan menggunakan parap seperti berikut : Edward Lim Huck Tee ditaip sebagai Lim. hendaklah ditaip seperti contoh Dengan kata lain. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. M. g. H. d. E. Dengan kata lain. Shanta Nair. H.A. hendaklah ditaip seperti contoh berikut. Nama pengarang Pribumi Sabah/Sarawak. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. ditaip sebagai Bakar.M. yang ditaip dengan lengkap hendaklah dikekalkan. Shanta f.30 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Bakar M. Jayasuria ditaip sebagai Jayasuria. H.S. Ding Choo Ming ditaip sebagai Ding.A. Dahlan ditaip sebagai Dahlan. W.M.A. Choo Ming Nama pengarang berikut.A.F.Venugopal ditaip sebagai Nair. Cina yang menggunakan parap.S. K.H. Nama pengarang Cina.

26(8): 955-956 ...4 Penulisan Judul Bahan Rujukan a. jumal.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 31 James anak Bachat ditaip sebagai James Bachat 5. 1989... Judul jurnal .1. huruf Untuk makalah/artikel besar.. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia . Danum Valley Conservation Area: Physical... .... 1991. . Journal of Natural Products 55(11): 1655-1663.. 2004. Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraiannya . Biological and Social Environments . 2005. . Lett.. Nat.... 1992. Bandar: Satu Analisis .. Keluarga Melayu Perubahan... 1985.. . Tetrahedron Letters 26(8): 955-956 Tet. Perkataan hanya huruf perkataan pertama sahaja menggunakan lainnya hendaklah menggunakan hurufbesar.. kecuali singkatan dan nama khas yang menggunakan Contoh: Judulbuku . . 55(11): 1655-1663 . ATAU . 1999. prosiding dan laporan teknik) hendaklah condong menggunakan HURUF BESAR pada setiap huruf pertama ditaip perkataan. ATAU .. Judul bahan rujukan (buku.. .. 1985. Prod. . J... Management Issues in .. Environmental Malaysia . huruf kecil. 1992.

2003. for the evaluation and b.... 2006. The making of another superlinear city in Malaysia ... Islamiyyat 16: 5012-5636 .. 2004 ... CO 273/535 . and wave measurements. .32 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM . 2006.. 1998. . Potential of biomass electricity in four Asian countries . of measurement and information protein D dynamic pressure. .. The contribution success. 1995. An experimental model application of wavescreen: water particle velocity... Azahan Awang. Phytochemistry 49: 1317-1321 Makalah/ Artikel .2 TERTIB RUJUKAN a. infrastructure to TQM 5.. 2005 . Susunan judul karya Inggeris tanpa pengarang dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan "A. 2000. 1997. 1982... Contoh: al-Qur'an . A sandwich enzyme immunoassay for pulmonary surfactant and measurement of its blood levels in drowning victims... Development of noise modelling software management of noise pollution in Malaysia.. An.. The" hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya .. ..... Ibrahim Baba. . .. Senarai rujukan disusun mengikut abjad melainkan Al-Qur'an..

Jahi... 2004 .. b.. Sham Sani & Jamaluddin Md. Jahi. 1979 .. c. Mohd. 1990 . .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 33 Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Jahi. Jahi. Kadaruddin Aiyub.. .. dan seterusnya....... Mohd. Contoh: Jamaluddin Md. Jailani Mohd Nor. Jamaluddin Md.. Rujukan pengarang yang sarna. Rujukan yang pengarang pertamanya sarna tetapi pengarang kedua atau ketiga berbeza. dengan tahun penerbitan yang sarna disusun mengikut urutan yang disebut dalam teks. Jahi. Kadir Arifin & Muhammad Rizal Razman.... Jailani Mohd Nor.. Contoh: Jamaluddin Md.. d. 2005 ... Rujukan pengarang yang sarna disusun mengikut tahun penerbitan. Contoh: Sham Sani.. 2002 .. Jamaluddin Md.. disusun mengikut abjad nama pengarang kedua. Kadir Arifin. Kadaruddin Muhammad Rizal Razman.. Jahi. Aiyub & Jamaluddin Md.. 1999 . 2006 . 1993 . Azahan Awang. 2001. Rujukan seorang pengarang mendahului rujukan lebih daripada seorang pengarang jika pengarang pertamanya sarna. Kadir Arifin & Azahan Awang. e.

S. Economic Development . Contoh: New York.. A. S.... dan diikuti noktah Bilangan jilid diikuti noktah Tempat terbit (bandar) diikuti titik bertindih Jika terdapat lebih daripada satu tempat terbit gunakan tempat yang pertama. Penerbit diikuti noktah . Paris hendaklah ditaip New York. penyusun. 2004 .34 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Contoh: Sham.. 1993a.E. 5. Eliot..L.. Rujukan dua orang pengarang yang mempunyai nama yang sarna disusun mengikut abjad nama bapa atau parap pertamanya.. penterjemab (jika ada) diikuti noktah Nama siri buku dan jilid atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti noktah Edisi selain daripada edisi pertama ditaip sebagai Ed.. Contoh: Ibrahim Abdullah. 1980. Sham..3 CARA MENULIS RUJUKAN YANG LENGKAP UNTUK BUKU Contoh: Nama pengarang diikuti noktah Semua nama pengarang hendaklah disenaraikan Tabun penerbitan diikuti noktah Tahun Hijrah hendaklah ditulis bersarna-sama tahun Masehi seperti 1412HJ 1992 Judul buku (condon g) diikuti noktah Penyunting. ke. . 2003 . Ibrahim Baba.. 1993b. G. London... Eliot... . Environment and Development. 1983.. f..

Measures for Clinical Practice: A Source York: The Free Press. 1987.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 35 Baris ke-2 bagi setiap rujukan dan seterusnya hendaklah ditulis satu langkau dengan ensotan 12. Brown. Cooper.. An Anecdotal History of Old Times in Singapore. New Smith. Kuala . R. C. Pengarang tunggal (termasuk nama samaran) Arena Wati. 1965. Shaharudin Idrus. J. Ulang cetak. 2000. D. Homotopy Types Groupoid. M. 2000. Topology: and The Fundamental Arena Wati: Enda Gulingku. 5. Ahmad Fariz Mohamed & Abdul Hadi Harman Shah. al-carab. Konfrontasi Universiti Kebangsaan Malaysia. 2006. Bangi: Penerbit b. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti A Geometric Account of General Topology. Pengarang bersama Abdul Samad Hadi. Jamharat Ansab San Diego: Harcourt Brace Javonich Nik Anuar Nik Mahmud. Perubahan Persekitaran dan Kemudahterancaman Lembangan Langat. 1982. Berangka Kejuruteraan. Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid. R. Beirut: Dar al-Kutub al-CIlmiyyah. Ibn Hazm. Chichester: Ellis Horwood Limited.B. Beck. 1989.3. Pengiraan Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 1403H/1983. C.. The Informed Publishers. Miller. Memoir Kebangsaan Malaysia. Contoh: a. J. Introducing Organizational Behaviour. Lumpur: University of Malaya Press. & Fischer. Cow. Corcoran. Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. = Edisi] Buckley. 1991. Argument.L. K. C. Malaysia Indonesia. London: MacMillan.1 Edisi Baru dan Cetak U1ang [Ed.K. R.. & Talbot. Book. 1988.5 mm.. Ottaway.

36 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM Cohen. Edisi ke-2.2 Karya yang Dikenali Menurut Judul Al-Quran. Sulayman ibn Ahmad. J. New York: Academic Press. 1972. Muhamad Hasan Tok Kerani Mohd Arshad. Esei Sastera Baharuddin Zainal. 1941-1945: Subject Bibliography. Cumulative Bibliography of Asian Studies. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi. Pusat Pengajian Siswazah. Kamus Dewan. 1977. . Edisi ke-2. 1982.3. Bangi: Penerbit Universiti Farid M.4 Karya Susunan [pnys. Al-tarikh Salasilah Negeri Kedah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Edisi baru. Onn (pnys. ai-Ansari. Kebangsaan Malaysia.3 Rujukan kepada al-Hadith Ditulis Menurut Pengumpul al-Hadith London: al-Tabrani. 1960. Susunan semula Mohd Zahid Shah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oxford Regional Economic Atlas: The Middle East and North Africa.4. Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences.). Harnzah Hamdani (pnys. 2000. 5. Leiden: EJ. Penyelidikan dan Kumpulan Kertas Kerja 2. 1991.3. Edisi semak. Jil.3.3. Boston: G.5 Karya Suntingan [pnyt. 1980. Jahi (pnyt. Oxford University Press.).K. Brill. Beberapa Masalah Permulaan dalam Sains Hayat dan Perubatan. 1960. Shaharir Mohamad Zaino 1990. 5. Delhi: al-MatbaCah = penyusun] Dinamisme dalam Pengajaran. Pentadbiran Universiti. Al-Mucjam al-Saghir. 1311H1l894. Hall. The Encyclopaedia of Islam. 5. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. 1968.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. penyunting] = Jamaluddin Md.

Abu Osman Md.3. 2005. Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. A. Tap.8 Terjemahan [Terj. Gagasan Baru Ilmu Pendidikan. Bangi: Penerbit Universiti Keris Mas.).6 Selenggaraan [pngr. Din. 1979. Norhayati. Muhammad Yahya. 1990. = penyelenggara] dan Penulisan Sains. Jit. 1987. Siri Bacaan Pelajar Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Terj. Nizam. M. Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan . Tap & Abdul Razak Salleh.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 37 Jamaluddin Md. 200 I. Jakarta: Fraleigh. J. Kamaruzzaman Sopian. Arena Wati: Enda Gulingku. 1978. Mohd Jailani Mohd Nor & Abdul Hadi Harman Shah (pnyt.B.). Kuala Lumpur: Dewan Othman Ismail (pngr. 1988.). Universiti Kebangsaan Malaysia. Tap. = Terjemahan] Pertama. Tiga Puluh Tahun Sekitar Sastera. & Shannon. Kota Kinabalu & Bangi: Yayasan Sabah & Universiti Kebangsaan Malaysia. I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.A.3. 1989. R. Waidi Sinun & A. 5. 5. Memoir Kebangsaan Malaysia.3. J.7 Berbilang Jilid [Jil. Laily B. 1988. Biological & Social Environments. Sharifah Barlian Aidid (pngr. Jit. Kuala Lumpur: Dewan Battle. Bangi: Centre for Graduate Studies.3. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. Penerbit Mutiara. Pustaka. 5.).L. = Jilid yang dirujuk] Abu Osman Md. Jahi. 2 & 3. Environmental Management 2000. Peristilahan Bahasa dan Pustaka. Matematik Bahasa dan Pustaka. Utusan: Ep idem ik. Abu Osman Md. Danum Valley Conservation Area: Physical. Matematik Pertama. Latiff (pnyt. 5. Kursus Pertama Aljabar Niskala.9 Nama Samaran Arena Wati. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.S. Kuala Sulaiman Masri & Zainal Abidin Bakar (pngr. 1990.

72-103.G. Current Development in the Study of Leadership: Selected Readings. Mohd Jailani Mohd Nor. Kadir Arifin & Azahan Awang (pnyt. 1-37. 2000. Ibn Qayyim al-Jawziyyah.th. LA.) al-Fakhiri. ACalamal-Muwaqf in can Rabb al-ialamin. Shamsuddin Suhor.th. 1964.). J. DIm.pt. Malaysia. Ikhtilaf al-fuqaha '. Fleishman. Monograf3. Jamaluddin Md. ibn Jarir. Muhammad ibn Idris.]. Twenty years of consideration and structure.th.). Bandung in the Early Revolution 1945-1946: A Study in the Social History of the Revolution. DIm.). Mesr: t.d. Smail. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah. Malaysia: A Survey. = Dalam] Abdul Latiff Mohamad. Bangi: Pusat Pengajian Siswazah.I. New York: Frederick A.). 196-21 I.3. "Abd Allah ibn Yusuf alShibl (pnyt. English LanguageProficiency. 1990.d. 5.tp. DIm. DIm.]:[s. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Bakr al-Zarci al-Dimishqi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.pt. Bayrut: Oar al .). LA. Carbondale: Southern Illinois University Press.W. Ithaca: Cornell University Press.12 Karya Tanpa Tarikh (t. Zainal Abidin Abdul Wahid.38 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5. Abu Ja'far Muhammad Kutub al-Tllmiyyah. Vol 4.).11 Bab dalam Buku [DIm. al. [n. & Hunt. hIm. al-Akhbar al najdiyah. Muhammad Muhyi aI-Din 'Abd aI-Hamid (pnyt. Celik Alam Sekitar: Pengurusan di Peringkat Isi Rumah. 5. Jamaluddin Md. [n.Tabari.]. 1964. J. 1973. Praeger. t. Alam Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. (pnyt.3. UKM. Muhammad ibn "Umar.10 Monograf Harriet Wong.R. 356-374. hIm. 2004. Pusat Bahasa. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kesan pembangunan sosio-ekonomi ke atas kepelbagaian biologi khususnya spesies tumbuhan endemik di Malaysia. Pengurusan Persekitaran di Malaysia: Isu dan Cabaran. Jahi. Modern Indonesian Project Monograph Series.n].3. Al-Umm. hIm. Wang Gungwu (pnyt. South-East Asia and World Politics. al-Syafi'i.) /Tanpa Penerbit (t. t. Hazita Azman & Lee Siew Chin.j/Tanpa Tempat (t. al-Riyad: Matabi" Jami'at aI-Imam Muhammad ibn Su'ud alIslamiyyah. hIm. Universiti Kebangsaan Malaysia. Vol 7: [s. Jahi (pnyt. Fleishman.

4 DOKUMEN A WAM Berikan maklumat yang lengkap. Negara (atau negeri)/institusi terlibat diikuti noktah Tahun penerbitan diikuti noktah Bahan yang dirujuk (masukkan butiran lanjut) diikuti noktah Contoh: a. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Akta Parlimen Malaysia. Dewan Rakyat Malaysia. 1986. Malaysia.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 39 5. tahun 1988. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. 1988.1850 Parlimen Keenam Penggal Kedua. 8/82 (Pindaan 1987). Ke Arah Memelihara Keselamatan Negara. 1990. 1987. . 1984. Peristiwa Memali. Perbahasan di Parlimen (Penyata atau Hansard) Dewan Rakyat Malaysia. 2(12): 1792. Kertas Perintah 2 I. Dokumen awam yang diterbitkan i. Enakmen Dewan Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Pahang. (Act 127). Laporan dan Dokumen (Kertas Perintah) Dewan Rakyat Malaysia. Kertas Perintah 14. 1974. (Act 449). Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Melayu Pahang No. Environmental Quality Act. Perbahasan Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan Penerbitan. Bernama Act 1967 (Revised 1990). tahun 1986.

1939. Istilah . 200 I. 1939 (Enactment No. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Malaysia. Warta Kerajaan 25 (8 Tambahan 1). Economic Report 200112002: 63-77. Akta Tanah (Kawasan Penempatan 1981. berkelompok) (Pindaan) Warta Kerajaan 34(26): Johor. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2006. Laporan jawatankuasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Penerbitan kerajaan (Persekutuan. Government Gazette 18( 12): Notification No. Warta Kerajaan Negeri 1964 (Akta 91). Laporan Kerajaan Persekutuan Eksais (Lembaga Pelesenan) Kementerian Pendidikan Malaysia. III: Pendidikan Islam. Ed.40 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM ii. 1981. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010. Negeri) Warta Kerajaan Persekutuan Federated Malay States. 1990. Ejaan Bahasa Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Warta Kerajaan Negeri Johor 34(1). Malaysia. iii. Akta Eksais 1976: Peraturan-peraturan 1977. Government Gazette 31 (23). Akta Kehakiman Nombor Makluman 10926. 1926. Malaysia. 1990. 1990. 13 of Malaysia. 3178. ke-2. 1991. 1987. Sedition Enactment 1939). Pedoman Umum Malaysia. Ministry of Finance Malaysia. Federated Malay States. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

1806. Singapore and Malacca. Prince of Wales Island. UN G.1829. Surat S. Board's Collection. Kerajaan zaman British banyak terdapat di Public Records Office dan India Office Library and juga Records (lOR atau pun IOL & R). UN Document A/9361. General Assembly Resolution 321. General Assembly New York: United Official Records. Selain itu untuk kemudahan. iaitu National Library. Dokumen awam yang tidak diterbitkan Dokumen pengenalan Kerajaan seperti surat menyurat digunakan yang mempunyai nombor Dokumen koleksi sebagai sejak pasti. 1986. Surat A. (No. Singapore and Malacca. 1939. 21 (A/41/21). NL 13 A32. Dokumen pertubuhan antarabangsa i. Pearson. 50. United Nations. New York: United Nations. 1826. Forty-first Supplement . iaitu siri A dan AA. dalam tanda kurung []. 29. 31). Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. 24 Januari 1939 Straits Settlements Records. Sekarang ini India Office Library menggabungkan Oriental Collection. Prince of Wales Island.R. 9 Ogos 1827. rujukan tambahan dirujuk itu dimasukkan Jika bahan demikian diperoleh di Arkib Negara Malaysia. Surat Governor Straits Settlements Sir T. 23 Disember 1826.G. 29 Januari 1806. 1974.S. Secretary to the Government. Straits Settlements Records.O. hendaklah nombor koleksi ini. Bone kepada H. Report of the Committee on Information. lOR F/4/1069 (29204) 1828. bolehlah dimasukkan maklumat itu dan maklumat lain. Siri ini terdapat dalam mikrofilem Koleksi di Arkib Singapura juga tempat bahan yang bagi Straits Settlements yang didahulukan menggunakan NL. Prince of Wales Island. dengan NL.W. Nations.B.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 41 b. Thomas kepada Secretary of State for the Colonies Malcolm MacDonald. 1827. c. Acting Resident of Singapore. CO 273/657/50601.A.R Supplement. Surat Norman McIntyre kepada Secretary to the Government. The Charter of Economic Rights and Duties of States. No. Selain itu Singapura mempunyai koleksi atau bilangan siri tersendiri Records. Bonham. lOR G/34/13. kepada John Anderson! Secretary to the Government.

S.A. 1995. 5. Gabungan pelekukan dan pelenturan dalam penjanaan nilai keliatan patah seramik alumina. WHO WHO. nombor keluaran. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 3(2): 1-5. Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines.5. . Coordinated Research Programme on Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations. bulan atau musim) Nombor keluaran (dalam tanda kurung) diikuti titik bertindih Halaman seluruh makalah diikuti noktah Angka Jilid hendaklah ditaip dengan angka Arab. 1960. kecuali kata sendi. Ini bermakna nombor jilid dalam angka Roman hendaklah digantikan dengan angka Arab. Paris: UNESCO.1 Pengarang Tunggal Contoh: Andanastuti Muchtar. 2004. iv.42 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM ii. Samad.5 MAKALAH DALAM JURNAL Berikan maklumat yang lengkap. Geneva: World Health Organization. 2000. hendaklah menggunakan hurufbesar) Maklumat keluaran (sarna adajilid. Digital domain design of cascaded wave digital filters with tunable parameters. Journal Institute of Materials Malaysia 1(2): 5166. 5. Vienna: International Atomic Energy Agency. IAEA IAEA. Hi. Director-General of UNESCO Report. (huruf pertama bagi setiap perkataan dalam judul. 1991. UNESCO UNESCO. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Judul jurnal hendaklah ditaip condong.

2003. Mohamed. Marcos. . Intelligent traffic control with image processing sensor. Jamaluddin Md.6 MAKALAH DALAM PROSIDING Contoh: Kadir Arifin. Rahmat. Quality certification and performance of Brazilian firm.A. Ismail Bahari. H. 339 . Lim. & Hussain. Malaysian Journal of Environmental Management 6: 3-22.. R. A. Jumari. H. 2004.2 Pengarang Bersama Contoh: Andanastuti Muchtar. Hamzah. . A.5.. Law Chung Lim.H. On the connection between the second relative homotopy groups of some related spaces. 107-115. 5.344. K. him. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. N. London Math. A. & Higgins.. L. 5. PJ. 2003. 1978. R.M. Ismail Bahari & Abd Rahim Md Nor. & Basri. Proceedings of the 2nd World Engineering Congress. A new approach to locate the voltage sag source using real current component. Hassan. Siti Masrinda Tasirin & Wan Ramli Wan Daud.5. 2002. Jahi.L. Perlaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999) di Malaysia: isu dan cabaran. K.c. An empirical study. Drying Technology 2 I(9): 1703-1722. Nor & Abu Bakar Che Man. Jahi. Abd Rahim Md. him. 2005. 2000.. Journal of Materials Science 38(2): 235-243.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 43 5.. Marcelo. Jamaluddin Md. Sistem pengurusan bersepadu: satu pengenalan. Proc. 36 (3): 193-212. Journal of Electric Power System Research 72: 113-123. 2002. Soc. A. International Journal of Production Economics 66: 143-147. & Lee. A new drying model based on drying periods. Prosiding Pengurusan Persekitaran 2003. Abu Bakar Che Man.3 Judul Jurnal yang Diringkaskan Contoh: Brown. Kadir Arifin. R. & Lia.

Utusan Malaysia. 1990. P. Utusan Malaysia.8 MAKALAH. 30 Anon. Punca ketidaksuburan lelaki. 2 Februari: 5. Overworked Times. Utusan Malaysia. students: give the kids chance to relax.1 MakaIah dengan Nama PengaranglPenulis Gunasegaran. kes belia tidak membayar balik pinjaman. 5. 2006. Sastera kitab. 5. Mohamed Idris. New . 10-11. Straits Times. 2006. Anon.2 Makalah tanpa PengaranglPenulis Anon. Abdullah. 28 May: B I. Sihat Julai: 24-25. 22 Februari: I0-11. 2004. 2006. 1991. Commercial vehicle drivers: procedures need review.9 BERITA DALAM AKHBAR 5. 2006.9. S. V. 2 Februari: 3. RazakSA T dilancar ke angkasa lepas tahun ini. teh tarik tidak ke angkasa lepas? Februari: 1. Zabry Mohamad.7 MAKALAH DALAM MAJALAHIBULETIN Ismail Hamid. 16 February: 18. New Straits Times. 2006. Peningkatan Oktober: 10. Estidotmy Februari: Nik Mohd Nasri Ismail. Kelantan ambil langkah segera bendung JE. 21 February: 20. 2006. I 992b. Dewan Sastera Mei: 79-83. Utusan Malaysia. New Straits Hashnan Mangsa tragedy asrama runtuh selamat pulang. Laupa Junus. 3 5. Tourism set to rake in RM30b in receipts.44 Panduan Penulisan Tesis Caya UKM 5. BE RITA DALAM AKHBARISURAT KEPADA PENGARANG 5.1 BeritalRencana dengan Nama Penulis Ooi Tee Ching & Ganesan. Siapa angkasawan pertama Malaysia? Estidotmy.M. 2006. Roti canai.8.8.

The Star. Telefon bimbit bukan sekadar penghubung. Oktober: 3. Berita Harian. Anon. Singapura: Shaw Brothers.2 BeritalRencana tanpa Nama Penulis Anon. Denda tinggi mampu buat pemandu Harian.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 45 Suffian A. 5 Julai: 24. Pemegang saham syer rombak Lembaga Pengarah. Berita Harian. New Straits Times. Surat.11. Bakar.10 RUJUKAN UMUM AKHBAR Berita Harian. Syarikat !tali akan sediakan radar kawalan laluan udara. 10 & 17 September. 5. 1992. 3 Februari : 12. kepada Editor. 2 Jun. . Utusan Malaysia. 2004. 2003. 28 November.9. bilal saja. 2005.1 Filem Ali Baba Bujang Lapok. 30 Berita Harian. VIDEO DAN SLAID Nama pengarah filem hendaklah ditaip sekiranya pengarah sesebuah filem itu diketahui. Izhab.9. 25 Januari: 9 Mohd Fauzi Zahat. 50gos: 17. 2005. 2006. Filem cereka. 1992. 5. Utusan Malaysia.11 FILEM. 1960. Effective reading is the way to ensure success of science students. 5. 31 Disember. Jangan salahkan imam. 5. 30 Oktober: 13. Z. Surat. Surat Berita 5. 1992. 2005.3 Surat kepada Editor Fidani. New Straits Times. serik. 2000.

"Exultate Jubilate: K. Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Judul diikuti noktah Nombor folio. Video. New York: Harper & Row. Corporation. Energy generation and storage. Caves: the dark wilderness. Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. Chicago: Encyclopaedia Britannica Educational My name is Nadra (Natrah) not Bertha. & Tall Order Productions Sdn.th. Slovak Philharmonic Chorus and Orchestra. Universiti Kebangsaan Malaysia. "Coronation" mass in C.E. 317.th.46 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Buli Balik. J. 1976. Filem.11.2 Video Corporation. Bhd.. 5. Singapore: Toppan Company.11. t. BAHAN TIDAK TERBIT 5. Drama dokumentari. 1975. Laserlight Series 14 098. Siaid. Janos Ferencsik (konduktor). 5. dokumentari. Singapura: Singapore Geophysical techniques. t.A. 1770.3 Siaid Video Deacon. Language and verbal skills. Milton Keynes: Open University. nombor kotak tempat pengenalan yang lain diikuti koma bahan disimpan atau mana-mana tanda . 2006. W. Vision Works Sdn. 1989. Filem cereka. Santa Monica: Delta Music Incorporated. 1993.th.th.12 Berikan maklumat yang lengkap. Broadcasting 5. Investigations in life science: man and nature. The Galapagos Island: Birds. Video. Syed Arabi Idid. Siaid.4 Lagu dan Karya Berbentuk Muzik Mozart. Bergelut ke Parlimen: Ampang Jaya dalam pilihanraya. Virginia: Association for Retarded Citizen. 1992. Jabatan Komunikasi. Colorado: Crystal Productions. t. Bhd.11. Bhd. Siaid. t.

Jamaluddin Md. A. bandar.D. Fal. Berkeley. Md. Nor.12. Sistem organisasi di Malaysia. 5. t. Langkawi. Fakulti Seni dan Muzik. Abstrak Persidangan MSS. sistem pengurusan persekitaran (ISO 14001: 1996) dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OHSAS 18001: 1999): Ke arah pelaksanaan dan pembentukannya di Malaysia. . Cod.3 Kertas Kerja. Tesis Dr.th. Kerjasama dan potensi konflik dalam hubungan Indonesia-Malaysia 1966-1991. Howie. J. Jabatan Sejarah. Anjuran Pendidikan Sultan Idris. Pusat Pengajian Siswazah. Sekitar 2004. Universiti Utara Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kadir Arifin. Jahi. Disertasi Ph. Sharab al-c Ashiqin.12. University Leiden. 5.1 Tesis atau Latihan IImiah Alfitra Salam. University of London. 8-9 September. Or. Perpustakaan dan Sebagainya Kadaruddin Aiyub & Kadir Arifin. The palaeodemography of California. Tesis Ph. 2001. Kadir Arifin. koma Tarikh diikuti noktah negeri) bahan tersebut dihasilkan/disimpan diikuti 5. 1977. Universiti Kebangsaan Malaysia.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 47 Nama koleksi diikuti noktah Nama tempat (institusi. Mann. 7291 (11). Globalisasi.2 Manuskrip Asal of Australopithecus. Fal. Perak. Ismail Bahari & Abd Rahim pengurusan bersepadu: ke arah kesedaran alam sekitar Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi dan Alam Program Geografi.E. 2004. University Hamzah Fansuri. Program Pengurusan Persekitaran. 1968. Anjuran Sekolah Pengurusan. Integrasi sistem pengurusan kualiti (ISO 9001:2000). Tesis Dr.12. Universiti Tanjong Malim. 3-4 Julai. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pertama Keusahawanan dan Perniagaan Kecil. Institut Pembangunan Keusahawanan. Topics in the theory of groupoids. perniagaan dan alam sekitar: cabaran untuk industri keeil dan sederhana di Malaysia. 1999.D. 2004.

Providence: ABAQUS Inc. Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua.6 Ternu Bual Individu yang ditemu bual hendaklah tokoh yang berwibawa dalam bidang berkenaan. Kegunaan submartingale dalam masalah storan. 2003.9 Ogos. 12 Mei. Laporan Unit Pengurusan dan Pentadbiran (URT).12. Temu bual. 5.. Malaysia Kali Kedua. . Penghidrogenan selanjar minyak olein sawi mangkin emas dan platinum. Teknik 5. Mohd.5 Mesyuarat: Kertas Kerja.Nastran. Lumut. Software Corporation. Laporan dan Minit Mesyuarat Bahagian Pendidikan Guru.12. Universiti Kebangsaan Malaysia.R. 1989.R.12.12. 1988.48 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 5.. Quick Reference Guide.5.8 Perisian ABAQUSlExplicit. 7 . Salleh. Mohd. Santa Ana: MSC. 15-16 September. 5. MSC. Laporan akhir projek penyelidikan UKM 69/85. Contoh: Abdullah Hj. 1989. Version 6. Pendekatan baru tugas dan tanggungjawab pensyarah maktab-maktab perguruan Malaysia. 1990. Universiti Kebangsaan Malaysia.4 Laporan Teknik Che Husna Azhari & Wan Mohtar Wan Yusoff. Maktab Perguruan Lembah Pantai. Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Lumut. 5. 1991. 2005. Kidin Shaharan. 7-9 Ogos. Kertas Kerja Mesyuarat Pengetua-Pengetua Maktab Perguruan Malaysia Kali Kedua. Perak D. Sejarah penubuhan Kuala Lumpur. 1999.7 Manual Perisian Incorporated.12. Laporan 5. Kuala Lumpur. Pusat Pengajian Kuantitatif. Perak D.

1994 SIRS/SIRS 1993 Youth/Jil.angelfire. Electronic sources: http://www. pangkalan data sesawang. Howell. t. from central 5 Jun 2000].13 BAHAN RUJUKAN ELEKTRONIK Bahan rujukan elektronik jurnal-elektronik seperti CD-ROM. TJ. MLA style Julai 2000]. Pritzer.html[ 4 Julai 2000]. Birmingham News (CD-ROM) IA. 1997. J. 1993. 2005. 1998. V. B. Growing up tough: New generation fights for its life: Inner city youths live by rule of vengeance. Nepal.uvm. Contoh: Clark. Version 7. . laman sesawang. Medical Information Group.edu/phys/sensor.apa.html[ 18 November 1999]. Journal of Extension 33(3): 204-210.com/-astanart/pritzker/pritzker.edu/-ncrane/estyle/mla. Humidity sensor. http://www.orgljoumals/webref. An early fragment http://www.html[31 Physics 2(2): 9-13 Crane.ingres. Journal of http://www. 1999.th.L. 5. Computer administered surveys in extension. J. & Carlton. Arsenic contamination of http://www. of citation. Kawasaki. N. 4/Makalah 56A [20 Julai 2000].Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 49 MATLAB.K.html [20 Julai 1999]. dan mel-elektronik hendaklah mempunyai maklumat berikut: Nama pengarang diikuti noktah Tahun diikuti noktah Tajuk makalah diikuti noktah Nama jurnal/buku (condong) Nombor jilid Nombor keluaran (dalam tanda kurung) Halaman seluruh makalah diikuti noktah Tapak /jejak /faiValamat sesawang (tanpa garis bawah) Tarikh capaian [dalam tanda kurung] diikuti noktah Pengubahsuaian boleh dilakukan mengikut keperIuan tanpa menjejaskan kesahihan sumber bahan yang dirujuk. 1996.com/ak/medinet/arsenic.1. Massachusetts: Math Works Inc.html[ drinking water.cit.

50 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM Clark.1 Rujukan Kes a. jilid Laporan dan halaman surat atau nombor perenggannya. . v Federal Commissioner of Taxation. (CD-ROM). Siecus Report 21(6): 6-10. 1993. dengan 'ampersand' Contoh: Mohamad Ezam Bin Noor v Ketua Polis Negara & Other Appeals Manakala di dalam catatan bawah pembutirannya hendaklah ditaip tahun kes tersebut dilaporkan. Ltd. Cara penulisan kes Nama-nama kes yang disebut di dalam teks hendak1ah dicondongkan. 5. Ex parte 'Ex parte' hendaklah diringkaskan kepada 'Ex p'. J. Perkataan 'dan' digantikan (&). Contoh: [2002] 4MLJ 449 b. Complication in academia: sexual harassment and the law. Contoh: British Imperial Oil Co. hendaklah ditulis nama penuh firma atau syarikat itu. 4/ Makalah 93A [13 Jun 1995].14. 1994 SIRS/SIRS 1993 School/Jil. c. Penglibatan firma atau syarikat di dalam kes Sekiranya pihak yang terlibat didalam kes ialah firma atau syarikat.K.14 RUJUKAN VNDANG-UNDANG 5. termasuklah huruf 'v' yang tidak diikuti dengan tanda titik.

.. Ex p X (1988) 9 BLMR 77 d.' Rujukan selanjutnya didalam catatan bawah: Woolwich (n 55) 176 e.. . Contoh: Rujukan pertama: New Zealand Shipping Co Ltd...Panduan Penulisan Tesis Cava UKM 51 Contoh: R V Mental Health Act Commission. Contoh: Rujukan pertama: Woolwich Equitable Building Society v Comrs of Inland Revenue [1 993] AC 7 Rujukan selanjutnya didalam teks: ' . Bagaimanapun huruf'SS' nama penuhnya hendaklah ditulis dalam rujukan pertama tanpa menambahkan (steamship) atau 'MY' (motor vessel). ' atau boleh juga ditulis sebagai 'di dalam kes Woolwich . Meringkaskan nama-nama kes nama yang panjang dan kes itu kerapkali dirujuk di Sekiranya kes terse but mempunyai dalam teks. Kes-kes perkapalan Nama kapal boleh digunakan bagi menggantikan nama penuh kes tersebut. maka hendaklah ringkaskan nama didalam teks dan juga catatan bawah. sebagaimana yang dinyatakan oleh Lord Goff di dalam Woolwich . V Satterwaite (AM) & Co Ltd (The Eurymedon) Rujukan selanjutnya: ....

Nama popular kes Nama popular bagi kes yang dirujuk bolehlah digunakan tanda kurung selepas rujukan penuh awal. 'rujukan neutral' (jika format yang perlu digunakan 1. 3. susunan kronologi bolehlah diabaikan. 4. Kes-kes berkenaan hendaklah dipisahkan dengan penggunaan semi colon (. Penyebutan kes di dalam catatan bawah Sekiranya lebih daripada satu kes dirujuk. ialah: Sekiranya tidak terdapat 'rujukan neutral' tersebut. kes-kes tersebut hendaklah ditaip mengikut susunan kronologi di mana kes yang terbaharu ditaip kemudian sekali kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang perlu. 2. Abdul Ghani Haroon v Ketua Polis Negara and Another Application [2001] 2 MLJ 689. Kes yang tidak dilaporkan Rujukan kepada kes yang tidak dilaporkan hendaklah menggunakan ada). Nama kes Mahkamah yang mendengar kes tersebut Tarikh keputusan dibuat Halaman atau perenggan kes berkenaan boleh didapati . Saul Hamid bin Pakir Mohamad v Inspector Abdul Fatah bin Abdul Rahman & Anor [1999] 6 MLJ 800.) Contoh: Lee Gee Lam v Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.52 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM The Eurymedon 1. 3. Malaysia & Anor [1993] 3 MLJ 265. dan hendaklah ditaip di dalam Contoh: Mirage Studios v Counter-feat Clothing Co Ltd [I 991} FSR 145 (Ninja Turtle case) 2.

Perundangan primer Terdapat dua cara rujukan: . 7 November 2000).edu. Keputusan yang disiarkan secara elektronik Rujukan kes yang sekiranya keputusan diperoleh daripada sumber elektronik hanyalah boleh digunakan kes tersebut belum dilaporkan di dalam bentuk bercetak dan tidak mempunyai 'rujukan neutral' Contoh: Cox v Robinson [2000] QCA 454 (Supreme Court of Queensland Court of Appeal. http://austlii. 4. Laporan-laporan lain Kes yang dilaporkan oleh akhbar hanyalah boleh dirujuk sekiranya ia tidak dilaporkan di dalam laporan lain. 10 February 2000. 9 December [90]* *kandungan berbentuk sedemikian hendaklah digunakan bagi menyatakan 1991) nombor perenggan di mana kes tersebut boleh diperolehi.html [7 Januari 2000] 5.14.aulaulcases/qld/QCAI2000/454. 5. Nama akhbar tersebut hendaklah ditaip condong. Contoh: Kent v Griffiths. The Times.2 Perundangan a.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 53 Contoh: Thannhauser v Westpac Banking Corporation (Federal Court Australia.

3. Perundangan kecil Perundangan kecil hendaklah dirujuk dengan menggunakan judul. tarikh dan nombor siri Contoh: Community Charge Support Grant (Abolition) Order 1987 Sf 1987/466 c. Perbahasan Parlimen Format rujukannya adalah seperti berikut: 1. 4. Penggunaan judul ringkas (tidak dicondongkan) Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) atau i. Penggunaan judul ringkas.54 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM i. Perlembagaan Contoh: Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 d. 2. tahun dan nombor akta Contoh: Defamation Act 1957 (Malaysia) (Akta 286) b. Nama negara Judul Tarikh penuh perbahasan Lajur .

26 (Karpal . Perbahasan Dewan Rakyat. 9 Singh) Mac 1993. Bacaan Kedua. Nama penuh pembahas Contoh: Malaysia.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 55 5.

LAMPlRAN .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 59 LAMPI RAN A CONTOH KETERANGAN PADA KULIT HADAPAN (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 18 poin) birai 1 60mm 1 PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A KADIR BIN ARIFIN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1 60mm 1 birai .

S. P.60 Panduan Penulisan Tesis Cava UKM LAMPIRANB SINGKA T AN NAMA IJAZAH DALAM BAHASA MELAYU Dr. Ps. Kes. Pers.Fal. S. Sos. S. Per. Sn. Kli. D. Informatik S. S.T. Fa\. S.Sa S. Kli S. S. Kes. S. Pera S. S.U. Per.U S. Dr. Masy. Sn. Sn. S. S. P. S. Sn.P. Dr. Far.M. S. Per.P. Kej.(Anes) S.(Pen.Dlmn. Dr. Pengu.) Doktor Falsafah Doktor Pentadbiran Perniagaan Doktor Persuratan Kedoktoran Sains Perubatan Doktor Kesihatan Masyarakat Sarjana Perakaunan Sarjana Sastera Sarjana Sains Sosial Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Farmasi Klinikal Sarjana Psikologi Klinikal Sarjana Ekonomi Sarjana Pendidikan Sarjana Kejuruteraan Sarjana Pengurusan Persekitaran Sarjana Informatik Kesihatan Sarjana Sains Kesihatan Sarjana Teknologi Maklumat Sarjana Pengaj ian Islam Sarjana Undang-undang Sarjana Persuratan Sarjana Falsafah Sarjana Sains Sarjana Perubatan (Anestesiologi) Sarjana Perubatan (Penyakit Dalaman) . Kes. P. Ekon. I. Ps. Pend S. Psiko. S.

S.Kimia) S. Masy.(Oft) S.(Psik. (Forensik) Sarjana Surgeri (Surgeri Am) Sarjana Perubatan (Perubatan Sarjana Perubatan Pediatrik Sarjana Kesihatan Masyarakat Sarjana Patalogi Perubatan Sarjana Patologi Perubatan (Hematologi) Sarjana Forensik) Patologi Perubatan(Perubatan keluarga) S. P S.) S. Surg. S. Psik. Kardio. Pat. Sn. Per. (Hematologi) S. Per. Pat. Per. Perub S. Pat.O. (Pediatrik) S. Kel).(Ort. (Surg. K. L.) S. (Anatomik) Sarjana Patologi Perubatan (Patologi Kimia) Sarjana Anatomik) Patologi Perubatan (Patologi S. S. Sarjana Sains Perubatan Sarjana Kerja Sosial Perubatan Sarjana Lanjutan Kardiologi Sarjana Remaja Lanjutan Psikiatri Kanak-kanak dan . (Pat. Per. K. (Mikrob & Pasasit) Sarjana Patologi Parasitologi) Perubatan (Mikrobiologi dan S.Am) S. Surg. Per.G S. Per. Per. S. Per.R.(Radiologi) S. Per. S. Per. Pat.Pallduall Pellulisall Tesis Gaya UKM 6/ S. Surg (ORL-KL) Sarjana Perubatan (Psikiatri) Sarjana Perubatan (Radiologi) Sarjana Obstetrik & Ginekologi Sarjana Surgeri (Oftalmologi) Sarjana Surgeri (Ortopedik) Sarjana Surgeri dan leher) (Otorinolaringologi-Kepala S. Kes. Surg. (Per. L. Pat. Pat.

2004 UKM 60mm T 1 .62 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPIRANCI CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya melebihi 25mm) 60mm T ~ 1 o ~ to Z .1> ~ "T:I Z Dr. Fa\.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

63

LAMPIRANC2

CONTOH KETERANGAN PADA TULANG BELAKANG (Bagi tesis yang tebalnya tidak melebihi 25mm)

T
60mm

!

64

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

LAMPIRANC3

CONTOH KETERANGAN PAD A TULANG BELAKANG
(Bagi tesis yang disediakan lebih daripada satujilid)

60mm

T 1 :r:
~ ~

60mm

T
~

1
z
S2
0;,

S2

z
~

0;,

C/l

z
~

0

C/l

a
JILID
((

J1LIDI

Dr. Fa\. 2005 UKM

Dr. Fa\. 2005 UKM

60mm

T

60mm

T

1

1

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

65

LAMPIRANDI

CONTOH HALAMAN JUDUL
( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin)

birai

1
60mm

1
PENGURUSAN BERSEPADU DI MALAYSIA: KE ARAH PERLAKSANAAN DAN PEMBENTUKANNY A

HASLIZA

BINTI YUSOF

TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR

UNTUK MEMPEROLEH FALSAFAH

IJAZAH

FAKUL TI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANGI

2004

40tm
birai

66 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND2 CONTOH HALAMAN JUDUL ( Halaman ini hendaklah menggunakan birai saiz huruf 12 poin) r 60mm 1 PERANAN VITAMIN E KE ATAS TOKSISITI PARAQUAT AHMAD ASMADI YUSOF TESIS YANG DIKEMUKAKAN DOKTOR UNTUK MEMPEROLEH FALSAF AH IJAZAH FAKULTIPERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2005 birai .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 67 LAMPIRAND3 CONTOH HALAMAN JUDUL (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 60mm I 1 CHATTING ON THE INTERNET: MASKING IDENTITIES AND RECONSTRUCTING ONG SUE LYN THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2005 f 40mm ! birai .

68 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAND4 CONTOH HALAMAN JUDUL (Terjemahan halamanjudul bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) ( Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) birai 1 60mm I PERBUALAN OJ INTERNET: BERTOPENG IDENTITI DAN MEMBINA SEMULA ONG SUE LYN TESIS YANG OJKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SASTERA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALA YSIA BANG I 2005 birai .

29 Mei 2004 KADIR BIN ARIFIN P 16582 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 69 LAMPlRANEl CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu) PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya.

29 May 2005 ARENA BT CHE KASIM PI0444 .70 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANE2 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris) DECLARATION I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and summaries which have been duly acknowledged.

b..JA'" lS~'" ~ ~ - o~ ~II~ ~I L:J.~I.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 71 LAMPIRANE3 CONTOH PENGAKUAN (Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab) w\ah\9JI'lj ..A..?). \.).Ji ~j wI. e::U WI .i ~ ~I U~ . (\11.)~~ ~LbJI / ~LbJI ~I .

Prof. En. Kadaruddin Aiyub yang telah banyak memberi input dari segi data dan maklumat terkini dari luar negara.W. Begitu juga dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber maklumat di perpustakaan DOSH. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk balas kembali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia utama Prof. Ismail Bahari dan Prof. Tidak lupa juga pegawai-pegawai dari Jabatan Teknologi Maklumat NIOSH kerana membenarkan saya menggunakan perpustakaan NIOSH dengan semaksimanya. masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam bentuk sebegini rupa.T kerana memberikan saya kesihatan yang cukup. Abd. Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada pegawai-pegawai SIRIM Berhad khususnya pegawai dari Jabatan Sistem Pengurusan Kualiti. Caril Andi Mansur. Begitu juga dengan semua pengurus persekitaran. Putrajaya. Dr. Jabatan Sistem Pengurusan Persekitaran dan Jabatan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kerana membantu saya dari segi penyediaan data pensijilan. Dr. Banyak data bagi penulisan ini telah diperolehi dari SIRIM Berhad. Tidak lupa juga kepada ketiga-tiga penyelia bersama saya iaitu Tuan Hj. Jamaluddin Md. teguran dan nasihat yang begitu berguna sepanjang kajian ini. Rospian Achil. Jahi atas bantuan yang begitu besar. Madya Dr. Sekalung penghargaan juga tidak saya lupakan buat En.72 Panduan Penulisan Tesis Gava UKM LAMPlRANF PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S. keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurus kualiti di kalangan organisasi yang dikaji kerana sanggup meluangkan masa semata-mata untuk membantu saya menyiapkan kajian ini. Ucapan terimakasih juga saya hulurkan kepada pembantu penyelidik yang merupakan pelajar-pelajar Sarjana Pengurusan Persekitaran kerana begitu prihatin terhadap tugas masing-masing iaitu En. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak kedekanan PPS atas skim bantuan zamalah yang banyak membantu dari segi kewangan pada awal kajian ini. Cik Uma Priya alp Kupusamy dan Cik Vanitha Kumari alp Kanan yang banyak membantu saya di lapangan. bimbingan.Rahim Md Nor dengan kepakaran masing-masing yang ban yak membantu menguatkan lagi semangat saya untuk menyiapkan kajian ini. Ir Abu Bakar Che Man. .

siri ISO 14001: 1996 dan siri OHSAS 18001: 1999 daripada SIRIM QAS Berhad dijadikan responden utama bagi mengenalpasti faedah dan masalah perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan manakala sebanyak 30 buah organisasi di Selangor yang hanya memperolehi pensijilan siri ISO 9001 :2000 dan siri ISO 1400 I: 1996 dan 10 orang pegawai audit SIRIM QAS Berhad dijadikan sebagai responden sokongan khusus untuk mendapatkan respon ke arah pembentukan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. pematuhan undang-undang dan peningkatan keuntungan. bebanan dokumentasi. Tujuan utama kajian ini adalah cuba mengintegrasikan ketiga-ketiga sistem pengurusan terse but kepada satu bentuk pengurusan bersepadu yang dikenali sebagai sistem pengurusan bersepadu (Integrated Management System-IMS). Hasil kajian mendapati bahawa kesemua responden utama (yang mempunyai 3 pensijilan) menerima faedah hasil perlaksanaan sistem pengurusan berasingan khususnya daripada aspek peningkatan piawaian operasi. masa dan kerja kerana wujud persamaan beberapa unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 73 LAMPlRANGl CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Dalam era globalisasi. Untuk tujuan ini. perlaksanaan ketiga-tiga sistem pengurusan ini kerap dijalankan secara berasingan sam a ada secara terasing atau berturutan. penggunaan masa yang ban yak dan gangguan kepada tugas-tugas utama yang lain. sebanyak 26 organisasi di seluruh Malaysia yang telah memperolehi pensijilan siri ISO 900 1:2000. membuat perbandingan ketiga-tiga sistem pengurusan daripada aspek persamaannya. pengulangan prosedur. Persamaan unsur-unsur utama di antara ketiga-tiga sistem pengurusan ini seperti dasar. organisasi telah berusaha melaksanakan tiga sistem pengurusan utama sedia ada iaitu siri Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 900 1:2000). siri Sistem Pengurusan Persekitaran (ISO 14001: 1996) dan siri Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 1800 I: 1999) dan mengintegrasikannya dalam strategi pengurusan. Ketiga-tiga sistem ini bukan sahaja mampu mengekalkan daya saing organisasi dalam pasaran malahan mampu memberi faedah terutama kepada pengawalan mutu alam sekitar. peningkatan kecekapan perkhidmatan. peningkatan beban kerja serta peningkatan daripada segi penyediaan kertas kerja. peningkatan kos. meninjau senario perlaksanaan sistem pengurusan secara berasingan dari segi prestasi dan kekangan perlaksanaanya di Malaysia. . Perlaksanaan secara terasing/berturutan begini mencetuskan pelbagai masalah terutama sekali dari aspek pertindihan kerja. kajian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau ciri-ciri dan kepentingan sistem pengurusan yang berasingan. kerja yang berulang-ulang yang berkait rapat dengan masalah penggunaan masa. Bagaimanapun. Oleh itu. Implikasi daripada kekangan perlaksanaan ini amat besar kepada organisasi terutama sekali dari segi koso Ini tambah mewajarkan lagi penggunaan dan perlaksanaan IMS di Malaysia. perancangan dan perlaksanaan dan operasi juga telah menimbulkan masalah lain pula misalnya masalah pertindihan kerja. Pad a masa yang sama organisasi juga menghadapi masalah setelah melaksanakan kesemua sistem pengurusan secara berasingan khususnya dari aspek kekurangan tenaga pakar. peningkatan kos. peningkatan kos. kualiti produk dan juga tanggungjawab sosialnya kepada pekerja organisasi sendiri.

.74 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG2 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Melayu hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: TOWARDS ITS' FORMULATION AND IMPLEMENTATION IN MALAYSIA ABSTRACT In globalization era. These management systems helped organisations to maintain their competitiveness in the market and also benefit them in terms of environmental quality control. the implementation of these systems was been done separately and has caused several problems especially in the aspects of redundancy of works. These barriers have given huge implication on organisations especially in terms of operational costs. loads of documentation. Results from this research found that all key respondents have benefited from the separate implementation of the systems such as increase in operational standard. Quality Management System series (ISO 9001:2000). Thus. The main objective of this research is to integrate all three management systems in an effort to formulate a single Integrated Management System (IMS). 26 organisations from around Malaysia that have been certified with all three management systems series (ISO 9001:2000. organisation has implemented three major management systems namely. Nevertheless. preserving product quality and upheld their social responsibility onto their workers and general community. time constraint. and disturbance on other works priority. planning. performances and implementation barriers. Environmental Management System series (ISO 14001:1996) and Safety & Occupational Health Management System series (OHSAS 18001:1999) and incorporated them into their management strategies. this research aims at identifying the characteristics and implication of separate management system by analysing and comparing the three management systems with respect to their similarities. For this purposes. higher costs. costs. time and workload. increasing in costs. repeated procedures. they also encounter several problems such as limited expertise in implementing the systems. workloads and documentation process. repeated work procedures which lead to time wasted. However. All the key respondents are used for the identification of benefits and barriers arising from separate implementation of the three systems. Furthermore. Responses from supportive respondents are invaluable towards creating the IMS and its possible implementation in Malaysia. increase in service efficiency. legal compliant and increasing profits. An the problems that had been encountered during separate implementation of those systems has significantly revealed the need for integrated implementation procedures that can be offered by IMS in Malaysia. similarity of major elements in all three management systems such as in terms of policies. another 30 organisations in Selangor which are certified with two management systems series (ISO 9001:2000 and ISO 14001: 1996) only and 10 auditors from SIRIM QAS Berhad were selected as supportive respondents. These problems arose because of the similarity on several major elements between the three systems. Meanwhile. implementation and operation procedures has caused other problems like work redundancy. ISO 14001: 1996 and OHSAS 18001: 1999) from SIRIM QAS Berhad were selected as key respondents.

while the generalists increased . but tree density was reduced by more then half. Three squirrel species declined in density immediately after logging while four other species increased one year after logging. . some other mammals. some remained relatively stable. Species compositon of the forest was almost unchanged. others increased. feeding guilds.some many fold over their pre-logging densitu. All the primates present in the main study area declined in density after logging. Logging activity in the area resulted in almost 54% tree loss with another 13% being damaged. The changes in the diversity and density of primates. Small sample sizes and the effect of hunting might have contributed to the observed results. and a few new species came into the logged area. While guidelines are being drawn by the government authorities towards sustainable loggging. and sites. The only common trend was the decline in density of specialist feeding birds after logging. The general trend is for the edge or coloniser species to replace those species which depend on undisturbed forest and which cannot survive elsewhere. and birds following logging were documented: some species declined in number or became locally extinct. it is believed that a system of totally protected areas and large undisturbed areas within concessions are needed to ensure continued survival of the fauna. The Bornean gibbons not only decline in density but also in average number of individuals in the group. the effects of logging was more variable within and between species. The main study area was systematically surveyed for one year before it was logged and for another year immediately after logging. The density of two treeshrew species and three ungulate species also declined after logging. In birds.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 75 LAMPIRANG3 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Inggeris hendaklah menggunakan hurufbersaiz 12) ABSTRACT The effects of selective timber extraction on wildlife communities were studied in a hill dipterocarp forest at Nanga Gaat in Kapit Division of Sarawak.

Bahagian Kapit. Kawasan utama kajian ditinjau secara sistematik bermula setahun sebelum ia dibalak sehingga setahun selepas aktiviti pembalakan tamat. Kepadatan tiga spesies tupai berkurangan tetapi kepadatan empat spesies lagi meningkat selepas pembalakan. beberapa spesies lain tidak berubah. adalah dipercayai bahawa sebuah sistem kawasan-kawasan terlindung dan kawasan-kawasan tidak terganggu yang luas di dalam kawasan konsesi pembalakan wajar diwujudkan untuk memastikan kemandirian fauna yang berterusan. . Kepadatan kesemua primat di kawasan kajian berkurangan selepas pembalakan. kumpulan pemakan. Kepadatan dua spesies tupai muncung (treeshrew) dan tiga spesies ungulat menurun selepas pembalakan. beberapa spesies mamalia lain dan burung selepas pembalakan telah didokumenkan: beberapa spesies berkurangan atau pupus di peringkat tempatan. Kesan pembalakan terhadap burung adalah lebih pelbagai di dalam dan antara spesies. bberapa spesies pula bertambah. Tren umum ialah kemerosotan kepadatan pemakan khusus berikutan pembalakan manakala kepadatan pemakan am meningkat. Sarawak. Pembalakan di kawasan tersebut mengakibatkan kehilangan hampir 54% jumlah pokok dan kerosakan terhadap 13% yang lain. Ungka Borneo tidak hanya berkurangan dari segi kepadatan malah dari segi bilangan individu di dalam kumpulan. tetapi kepadatan pokok berkurangan lebih dari separuh. dan tempat. Walaupun garis panduan ke arah pembalakan mampan sedang disediakan oleh pihak kerajaan. Perubahan kepelbagaiman dan kepadatan primat.76 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG4 CONTOH TERJEMAHAN ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa lnggeris hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK Kesan pembalakan berpilih terhadap komuniti hidupan liar telah dikaji di sebuah hutan dipterokap bukit di Nanga Gaat. Saiz sampel yang kecil dan kesan aktiviti memburu mungkin telah mempengaruhi hasil kajian. dan beberapa spesies baru berhijrah ke kawasan tersebut. Komposisi spesies hutan hampir tidak beruhah. sesetengahnya beriipat kali ganda kepadatan sebelum pembalakan. Tren urn urn ialah spesies pinggiran atau yang menjajah menggantikan spesies yang memerlukan hutan yang terganggu dan yang tidak boleh hidup di tempat lain.

~J .ll u~1 .r.Jti.:-..:i1.ll ~I . 5) ~ .h'11..J~1 4-:l!?~IJ .ill~J .I.ll u~1 IF .fo.. JAIl ..~ LJA tA-"'"".Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 77 LAMPIRANG5 CONTOH ABSTRAK (Abstrak tesis dalam Bahasa Arab) ~ ~I ~)L.. ?~ ."."l J~ LJA ~J '-.9j y. ~ t.ll u~1 .a .'jJ ~~l JJ..~y:.J~I tAjl.JJ .! -. J ~ 4.'11 ItA ... .k:..1 .J ~...1..:."".! u)U.k:.J~ ~ ~I lSy..h11 ~ o~ ~J ..)A? J ~~ lSy. ..)c wU.YI .k:.~~I lS~4 ~I.ill ~lyJI ~ ~y~ ~J .k:.k:. r.r.~I.:--~ J.)'1 fiyJI ~ ~)I o...")' ~Pl ~I w\.J~'11 ~ ~I ~yJI ~lyJIJ ?WI lS~1 ~J .... II t..~~ .y)UJl ~WI lS~1 ~ y)th\1 ~ ~l~LillI w).-:11 II· ...1.! ~ ~ lSy..~y....~f ..~i ~ .411 lS. ~~ u:-? lY-' <Cll.a~I.. o..y.1. .i.. -.1~l ~I I~ y~i ~I..1 ~I ~ "piJ '(.1.)'I ~~ 'ijl.! 0U:..:I ..y.J~ 0:!~1 ~ y)UJI ~ 'ijl..! "pIJ ''ijl..!.1.~ lJ-:I" _ .Jj W=. ~Y" ......j ~L...y.u~1 . . ~ ."i ~IJ~11u\..)c JyJl.ill~ ~~ ~ ~. r.~y.Jj~I.i ~IJji ~I~I W=.J~I ."ill ~1..Y'"' .k:.ll u~1 .1.k:.r. 1: '.ll ~ ~L....~~ ....1.k:.c.ll u~1 . ~.yJIJ '~y~1 ~yJI y)lb ~ ~.r..Jt.)' I fi~ WI Uy.k:._11~I ~.\_...r...~i ?WI ~I JW1'11 ~y. 4.r.:..Jc. -:11 ~.bJ t...k:.>" -..~ ~I ~ -..k:.JI J ~ U::""'" ~ ~~.~ '11 ~ uJt-' ~.Jj~I..)l.I...liS o\.ul:ilI:i·.. ~.1.)0..JJ .....r..J~IJ ~I.."l ~~ ..JI ~yW11 "pi 4.i ~J'iJ..<-..L. ~ ~ ~J . .cJI~~I wL..J~I ~W ~ LJA ~t:i\1J.F .~I lS~.JIJ ~LWI ~ wL.~y.1 ~i ~ ~ ~...foll "piJ . (SSPS 11 .~I.-.J ~.:Llillu..r.1...ll I-"..k:.~l.b217 ~ ~I~ wulJJ ~ LL~' ~ oj\.-.1i <Ij~' <.c..ll ~I L>'":l.~)J ~L....u.! y)UJI lS~ ~ IF ~I ~l ~I}lll o~ W!~ .r.... \.y.Jj wl~ ~ 0J' a' .I.J~I wjcJ jWc. ~ ~~I J..)'1 fi~ ~)~I 0..Jj0:!~1 ~ y)th\1 ~ I~ ~.411 eftl .y.iA 'W '-5"".l:l~WI y)UJI lS~ IF ~I~ o~ '-.c.11 ~I ..~\...~:')l.a'a'.Yly.

. ketidakupayaan sebilangan besar guru dan kebergantungannya terhadap pendekatan tradisional. pengkaji menjalankan kajian lapangan terhadap 217 pelajar yang berada pad a tahap tinggi pengajian bahasa Arab di Pusat Matrikulasi dengan menggunakan ujian yang mengandungi 204 soalan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara punca kelemahan penguasaan ilm sarf di kalangan pelajar ialah: perbezaan kaedah sarf bahasa Arab dan bahasa Melayu. Tahap kesahihan dan kewajaran ujian dan soalan dinilai dan diperakukan oleh panel penilai sebelum dilaksanakan dan diulang perlaksanaannya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam i1mu sarf. kesan pembelajarannya di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. pengkhususan dan jantina. terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar pengkhusasan bahasa Arab berbanding pengkhususan lain dan antara pelajar berpengalaman dalam pembelajaran bahasa Arab berbanding dengan pelajar tidak berpengalaman sebelum ke Pusat Matrikulasi. Analisis data kajian ini menunjukkan kewujudan kelemahan yang menyeluruh di kalangan pelajar dalam penguasaan i1mu sarf berdasarkan pembolehubah-pernbolehubah kajian: tempoh pengajian. di samping cuba mengetahui kesan pembelajaran bahasa Arab yang lalu. Kajian ini akhirnya mencadangkan supaya kajian serupa dengan penggunaan instrument kajian yang lain dan kajian tentang silibus dan pengajaran sarf bahasa Arab mungkin perlu dilakukan terhadap subjek-subjek kajian serupa yang lain di peringkat menengah di sekolah dan di institusi pengajian lain bagi memQerkukubkan \agi daQatan kaiian ini. Kajian ini bertujuan menyingkap tahap pencapaian mereka dalam ilmu sarf. penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang tidak menepati prinsip penggubalan silibus pengajaran bahasa kedua. Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa pengajaran sarf di Pusat Matrikulasi memerlukan perancangan dan penggubalan semula silibus sarf supaya sejajar dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua.78 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANG6 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Melayu bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) ABSTRAK lni adalah satu kajian terhadap tahap pencapaian pelajar-pelajar Malaysia di Pusat Matrikulasi. Walau bagaimanapun. kesan pengkhususan pengajian dan perbezaan jantina dalam penguasaan i1mu sarff. Bagi mencapai tujuan tersebut.

However the result shows no difference between the males and female in Morphological aptitudes. The study is aimed at the investigation of the impact of three independent factors to determine whether they have any effect on the competency of students in morphology. however. . There was significant correlation with: the students' duration of their study and the field of their study. The database for this study was a response of 217 students in the advanced level to a test made up of 204 questions. Although the study revealed a general weakness in morphology.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 79 LAMPIRANG7 CONTOH ABSTRAK (Terjemahan abstrak Bahasa Inggeris bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Arab hendaklah menggunakan huruf bersaiz 12) THE LEVEL OF MALAYSIAN STUDENTS STUDYING IN THE MATRICULATION CENTER OF INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA IN ARABIC MORPHOLOGY ABSTRACT This study pertains to the assessment of the aptitudes of Malaysian students in the morphology of the Arabic language. These factors comprise: the previous exposure to the Arabic language before joining IIUM. the curriculum. The study also indicates a significant difference between students who studied Arabic before joining the Matriculation and those who have exposed to Arabic only in Matriculation Center. The response of a committee of experts in the field of language teaching was sought in advance to test the validity of test items. Students' weakness in Morphology is attributed to many factors such as differences between Arabic and Malaysian language (Bahasa Malaysia) in morphology. it. indicates higher competency level of morphology among students who majored in Arabic language. However such a study should envision the competency level of the syllabus of Arabic in Malaysia as its subject matter. the duration of their study in Matriculation. The Malaysian students who pursue their preuniversity study in the Matriculation Center of the International Islamic University Malaysia were used as the population of the study.5) was used to analyze the data gathered from that test. The study indicates weakness among all students in morphology in general as well as the other branches related to morphology. The researcher suggests that a similar study following a different approach to test the validity of findings of this study at either the HUM Matriculation or the other institution in Malaysia is worthwhile. and the teaching methodology. Henceforth SPSS (version 11. the field of the study and gender.

2.3 1.2 18 18 19 2.3 2.80 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANH CONTOH FORMAT KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL SENARAI ILUSTRASI SENARAI SINGKATAN \1 iii IV V VI x xii XV XV\1 BABI PENDAHULUAN Pengenalan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Masyarakat Permasalahan Tujuan Kajian Matlamat Kajian Skop Kajian Organisasi Penulisan Kesimpulan Kaj ian 1.2 1.2.5 1.8 BABII 4 7 11 12 14 15 17 ULASAN KEPUSTAKAAN Pengenalan Pembandaran dan Kualiti Hidup 2.4 Konsep bandar dan pembandaran Pembandaran dan penerapan kualiti hidup Metabolis bandar dan kualiti hidup Persepsi dan kualiti hidup 21 24 26 .2 2.2.4 1.7 1.6 1.1 1.1 2.1 2.2.

3 Kemudahan sosial masyarakat .2.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 81 2.2 3.4.6 BABIII Kesimpulan KAEDAH Pengenalan Kaedah Kajian DAN KA WASAN KAJIAN 3.1 Kerangka teoretikal 2.2.2 89 89 91 95 97 4.1 Penduduk 4.3 Penunjuk kualiti hidup 2.1 Reka bentuk Kajian 3.3 3.4 Pemonitoran alam sekitar 3.2 Kaedah pemilihan sampel responden dan lokasi persampelan alam sekitar 3.2.1 3.3 Kualiti Hidup dan Persekitaran Bandar 27 28 29 29 37 38 38 40 48 50 54 2.2 55 55 56 59 66 72 73 Data 3.2.6 BABIV kajian Latar belakang kawasan Majlis Perbandaran Seremban Guna tanah kawasan Majlis Perbandaran Seremban Kesimpulan PEMBANDARANDANPERKEMBANGANSEKTORAL DISEREMBAN Pengenalan Proses Perbandaran di Seremban 4.2.1 4.4 3.5 Analisis Data Persembahan 76 76 76 80 84 88 Kawasan Kajian 3.2 Konsep objektif dan subjektif kualiti hidup 2.5.5.1 Definisi konsep penunjuk 2.1 Rasional pemilihan bandar Seremban sebagai kawasan 3.5.4.1 Konsep kualiti hidup 2.2.3.3 3.4 Penunjuk Pembangunan Bandar dan Kualiti Hidup 2.2 Peru mahan 4.2.5.5 Kualiti Hidup dan Pembangunan bandar Mampan 2.2 Penunjuk sebagai alat mengukur pembangunan 2.3 Kaedah pengumpulan data dan maklumat 3.3.3 Kualiti hidup mengikut ruang dan masa 2.4.3.

2.1 6.2.5 6.2.3 5.2.8 5.10 Bandar dan Kualiti Hidup mDUP 5.2.2.6 4.7 5.5 5.2.2. reka bentuk bandar dan pelancongan Rekreasi.7 4.4 4.8 4.6 6.3.2.2.3 Sektor ekonomi bandar Seremban Pusat bandar.3.1 Profil responden Hidup HIDUP MASYARAKAT 6.4 6.3 Pembandaran Hidup Kesimpulan 5.2.2 5.4 5.8 6.3.82 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 4.4 144 BABVI STATUS SEMASA KUALITI BANDAR SEREMBAN Pengenalan Ciri Umum Penduduk Seremban 6.3.5 4.3.2 118 119 120 123 125 127 129 130 134 139 140 141 Kualiti 142 Pendapatan dan pengagihan Persekitaran kerja Pengangkutan dan perhubungan Kesihatan Pendidikan Perumahan Alam sekitar Kehidupan keluarga Penyertaan sosial Keselamatan awam di Seremban: Baik dan Buruk Terhadap 5.7 6.3.1 6.2 146 146 147 Berasaskan Penunjuk di Bandar 150 6.2.1 5.2.3 Status Asas kualiti Seremban 6.9 4.3.3 6.3.1 5.6 5.9 Persekitaran pekerjaan Pendapatan dan pengagihan Perumahan Pengangkutan dan perhubungan Pendidikan Kesihatan Keselamatan awam Alam sekitar Kehidupan bekeluarga 150 152 154 155 157 158 160 161 162 .9 5. landskap dan kawasan lapang Pengangkutan dan perhubungan Kemudahan infrastruktur dan utiliti Alam sekitar 102 107 109 110 112 113 116 Kesimpulan BABV PERSEKlT ARAN BANDAR DAN KUALITI MASY ARAKA T BANDAR DI SEREMBAN Pengenalan Persekitaran 5.2.2.2.2.3.2 6.

2.2 8.3.10 Penyertaan sosial 6.3 Kesimpulan 187 BAB VIII PERBINCANGAN KUALITI HIDUP DAN PROSPEK PEMBANGUNANBANDARSEREMBAN Pengenalan Kualiti Hidup Masyarakat Seremban 8.2.1 8.5 dan Prospek Pembangunan Bandar 188 189 8.4 8.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 83 6.1 7.2.4 Kesimpulan 163 165 BAB VII KUALITI SEREMBAN BANDAR Pengenalan HIDUP DAN MASYARAKAT BANDAR PROSPEK PEMBANGUNAN 7.1 9.3 Status kualiti hidup berdasarkan kesediaan persekitaran bandar dan akses bandar Kualiti hidup berasaskanjenis rumah di kawasan Majlis Perbandaran Seremban Status kualiti hidup berasaskan penunjuk di Majlis Perbandaran Seremban 7.1 8.2 Kualiti kesediaan diri penduduk Seremban Kualiti persekitaran bandar Seremban Kualiti akses bandar Seremban Prospek pembangunan bandar Seremban Masalah pembangunan bandar Seremban 189 195 199 204 206 208 211 223 8. 168 172 180 Status Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Seremban 7.3 8.4 8.2.2.2.2 166 166 diri.2.2.4 RUMUSAN DAN PENUTUP Rumusan dan Penemuan Kajian Sumbangan Kaj ian Terhadap Pembangunan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup Teori dan Kawasan 224 227 229 231 .3 8.2 9.5 Pengurusan Persekitaran Bandar dan Kualiti Hidup Kualiti Hidup Bandar Seremban dan Agenda 21 Kesimpulan BABIX 9.3 9.2 7.1 7.

84 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM RUJUKAN 233 LAMPIRAN A B C Jenis Rumah di Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Penunjuk dan Sub Penunjuk Kualiti Hidup Bandar Seremban Borang Kajiselidik Penentuan Nilai Skor bagi Menentukan Masyarakat di Perbandaran Seremban Cara Mendapatkan Taraf Kualiti Hidup 246 255 256 257 258 259 260 261 o E Julat Status Kualiti Hidup F Median (x ) Berdasarkan Kekerapan Kemulatif Setiap Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat di Perbandaran Seremban Peratusan Status Kualiti Hidup Bandar Seremban G .

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 85 LAMPIRANI CONTOHSENARAIJADUAL No.3 Komponen kajian kualiti hidup masyarakat bandar Jumlah sampel dan kawasan perumahan kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan kampung kajian kajiselidik Jumlah sampel dan kawasan setinggan kajian kajiselidik 64 . Jadual 2.2 3.1 2.1 3.3 3.2 Penunjuk kualiti kehidupan kerja di Australia 1973 Pemilihan hidup penunjuk dan rasional pemilihan penunjuk kualiti Halaman 41 46 47 62 63 2.

1 3.4 3.6 3.2 3.3 3. Gambar 2 17 kualiti hidup Organisasi penulisan tesis Sistem metabolis bandar ke arah meningkatkan Persekitaran asas kualiti hidup bandar Penunjuk kualiti hidup bandar Winnipeg 25 32 42 3.2 2.3 No.1 1.1 2.5 3. Rajah Halaman Transformasi konsep pembangunan negara 1.7 Taman Belida Taman Baiduri Taman Sri Penaga Taman Ampangan Kampung Abok Kampung Ismail Kampung Gelanggang 61 61 61 61 61 61 61 .86 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRAN J CONTOH SENARAI ILUSTRASI No.2 2.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 87 LAMPIRANKI SENARAI SIMBOL a y pekali kebolehmampatan indeks mampatan kekuatan pad a had cecair peratus kandungan lempung nisbah mampatan indeks mampatan semula indeks mampatan semula (Butterfield 1979) Cc cL cp CR Cs Cs Cu C y kekuatan ricih tak tersalir (Mitchell 1976) pekalipengukuhan tokokan terikan ricih terikan isipadu (Butterfield 1979) nisbah 10mpang nisbah lompang awal nisbah lompang pada had cecair (Nagaraj & Srinivasa Murthy 1985) graviti tentu pekali pengukuhan terikan terhingga (Gibson et at. 1967) indeks cecair du d e eo eL y Gs g IL .

/comps. appendix article/articles born book/books copyright (circa): about.c./chaps. pnyt./depts. comp. lampiran app. bk. bk. ./bks. cf. ch. et a!.editor/ oleh penyunting dan pengarangpengarang lain (exempligratia): for example ed. approximately compare chapter (rujukan dalam bidang undang-undang) chapter/chapters column/columns compiler/compilers./arts. compiled by department! departments died division/divisions makal. edition/editions./divs e. bab bandingan bab chap. b. bhg./eds. ca. col. art. makalah 1. h. bab ruang pnys.88 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPlRANK2 SENARAI SINGKATAN Penggunaan Dalam Bahasa Inggeris Penggunaan Dalam Bahasa Melayu lamp. div. edited by (et alia): and others ed. band.g. mis. et al. lahir buku hakcipta lebih kurang e ca./cols. wafat bahagian misal/misalnyalcontoh edisi. jabatan d. bab ruangan/la j ur penyusun dept. jab. editor. w.

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

89

et seq.

(el sequers): and the following (et cetera): and so forth figure/figures

dst.

dan seterusnya

etc.

dll./dsb. dan lain-Iain/ dan sebagainya gamb. gambar raj. gambar/ rajah rajah

fig'/figs.

ibid. place id. infra. !.v.

(ibiden): in the same

ibid. di tempat yang sarna id. yang sarna

(idem): the same below (locus variisy: various places (of publication) manuscript/manuscripts footnote/footnotes

di bawah di bawah l.v. aneka tempat penerbitan manuskrip

ms/rnss
n/nn

mss.

cat. bawah catatan bawah t.th, t.tp. t.pt. tiada tarikh tiada tempat tiada penerbit

n.d. n.p.

no date no place; no publisher (baru-baru ini"(s.!')" (sinolocoy digunakan sebagai tanda bahawa tempat penerbitan tidak disebut; dan "(s.n.)" (sine nomine) untuk menyatakan bahawa penerbitan tidaklah disebut dalam sesuatu penerbitan) no./nos new series old series page/pages paragraph/paragraphs here and there

no./nos. n.s. o.s. p./ps. par./pars. passim

bi!. s.b. s.!. him. pgn.

bilangan siri baru siri lama halaman perenggan

passim tersebar di sana sini

90

Panduan Penulisan Tesis Caya UKM

pt./pts. q.v.

part/parts (quod vide): which see scene section/sections so, thus

fs.

fasal

r.s. rujuk seterusnya adeg. fs. adegan bahagian

sc. sec./secs/ sic.

sic. begitu, demikian tbh. tambahan

supp./supps.

supplement! supplements (sub-verbo, sub-voce): under the word or heading translator; traslated by

s.v.

s.v.

trans.

trj. ptrj.

di bawah perkataan atau tajuk terjemahan penterjemah ayat iaitu, iaini

v./vv
VIZ.

verse/verses (videlicet): namely volume/volumes (versus): against (dalam bidang undang -undang)

ayat
\.\.

vol./vols. vs.

jil. lwn.

jilid lawan

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

91

LAMPIRANK3

SENARAI TATANAMA

Hidrogen Oksigen Ozon Isotop karbon

S02
SOX

Sulfur dioksida Oksida sulfur Asid sulfurik Kalsium karbon at

H2S04 CaC03

memiliki semangat Alam yang berada di luar dunia fizikal dan termasuk dalam bidang kajian metafizik Nafas Sesuatu yang bertuah atau sakti Tuhan Yang Esa dalam agama Hindu Upacara pembukaan sebelum persembahan Zahir Pengalaman mistik yang melibatkan 'self-transcendence'. Proses kejadian alam yang mengalir daripada Tuhan. atau pancaran dan penjelmaan Tuhan Batin Makhluk KKM halus yang merasuk penari dalam persembahan KKM Alam ghaib Atman Azimat Brahman Buka Panggung Eksoterik Ecstatic Emanasi Esoterik Endang .92 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANK4 SENARAI ISTILAH Advaita Anak wayang Antinomisme Antropogoni Antropomorphik Konsep kesatuan dalam Hindu Penari Kuda Kepang Mabuk Anti syariat Islam Asal-usul manusia Bermaksud setiap kejadian hidup atau tidak.

Tanglin Detention Barracks [1985] IMLJ418 Adelaide Co of Jehovah's Witnesses Inc v Commonwealth [1943] 67CLR 116 Assa Singh v Menteri Besar. Johore [I 969]2MLBO B Surinder Singh Kanda v Government of the Federation of Malaya[ 1962]MLJ 169 Datuk Harun bin Haji Idris v PP [1977] 2MLJI55 Dewan Undangan Negeri Kelantan & Anor v Nordin bin Salleh & Anor [1992] 1MLJ697 Ex parte Rossminster [1980] AC 152 112 200 220 331 160 290 298 235 .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 93 LAMPlRANL SENARAIKES (Halaman ini hendaklah menggunakan saiz huruf 12 poin) Abdul Karim bin Abdul Ghani v Legislative Assembly ofSabah [1988] IMLJ171 Abdul Wahab bin Sulaiman v Commansant.

94 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANM SENARAI STA TUT Akta Senjata Api 1960 Akta Mahkamah Kehakiman 1965 Akta Polis 1967 Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Hasutan 1948 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957 Singapura Armed Forces Act 1973 Criminal Procedure Code (Amendment) Dangerous Drugs Act 1973 United Kingdom Habeas Corpus Act 1816 Fugitive Offenders Act 1881 Public Health Act1 875 231 150 160 112 179 200 10 300 211 188 Act 1976 III 225 90 .

teks Kitab diketahui terdapat di 25mm -- perpustakaan-perpustakaan lagi di perpustakaan dan sebuah I 25mm birai .Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 95 LAMPlRANN BAB birai t 50mm -J. BABI t 2langkau -J. dan Bugis yang telah Lima buah daripadanya di Malaysia . PENGENALAN t 2langkau -J. 38mm Dalam kaj ian ini ada enam buah buku Silsih Melayu setakat ini.

96 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANO CONTOH HALAMAN MEMULAKAN BAB DAN ISI TEKS i 50mm ~ BABI :2 lang~1 1. Ianya rnerupakanl x 1 } \angkau ke-2 1.5 langkau x 2 PENDAHULUAN}- langkau ke-3 1....5 langkau x I Perkembangan maju telah menyebabkan .2 PERMASALAHAN KAJIAN ekonomi dan persaingan an tara .5 langkau x 2 :21~g~} 1R mm 1. negara \.1 PENGENALAN}xl langkau ke-3 25 mm kesan kepad\ 1.5 langkau x 1 \angkau ke-{ } \angkau ke-2 -{ 1..~ 1.1.5 .5 langkau x 1 1.5 langkau x 1 organisasi khasnya .5langkau \angkau ke-Z ~ Globalisasi semua tanpa sempadan memberikan aspek kehidupan masyarakat. 1.1 Globalisasi dan Pengurusan Organisasi juga memberi kesan kepada pengurusan sesebuah \angkau ke-2 1-C Globaslisasi } 1.

4 19.2 100 100 35.8 19.6 65.2 7.4 Tidak Bilangan 11 8 5 4 5 2 Peratus 42.7 69.2 15.4 19.6 .3 30.8 84.7 Kekurangan tenaga pakar Terpaksa melantikjuru perunding Melibatkan kos yang tinggi Terpaksa menyediakan tabung khas Peruntukkan tidak mencukupi Menampung kos dari sumber lain Memerlukan kertas kerja yang ban yak Penggunaan masa yang banyak Mengganggu tugas utama Sumber: Kadir Arifin 2003 15 18 21 22 17 5 26 26 17 9 34.1 Masalah Masalah perlaksanaan siri ISO 900 I di Malaysia menurut organisasi Ya Bilangan Peratus 57.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 97 LAMPIRANPI CONTOH JADUAL BENTUK MENEGAK Jadual8.2 80.

:.859 1980 2.8 1980 22.921 4.7 43.5 29.3 Petunjuk-petunjuk sosial pilihan bagi Malaysia C::.1 23.502 10.0 42.328 7. ~ '" '~ !:::> Negeri Kadar Kematian Bayi Bilangan orang Per Doktor yang berdaftar Bilangan Pesakit Per Katil Hospital ~ 1970 Selangor Johor Melaka N. Sembilan Pahang Perak P.7 43.7 28.0 30.5 25.345 2.1 1970 1.875 3.3 41.856 14.480 3.3 35.421 5.4 36.8 27.189 4. Pinang Kedah Kelantan Terenggaru Sem.514 3.959 1970 521 637 577 364 632 595 563 992 487 886 619 1980 597 602 544 375 704 613 558 892 482 894 631 Sumber: Rancangan Malaysia Keempat 1985 .599 4.6 24.0 ::s LAMPIRANP2 ~ !:::> .6 33.4 37...033 7.957 7.801 5.421 8.3 40.293 4.628 3.8 39. M'sia 29.7 38. CONTOH JADUAL BENTUK MELINTANG Jadual 10. ~ ::s ~ ::s !:::> c::.\0 00 .4 27.710 2.260 5.5 56.480 3.

3 6 6.1 4.4 4.1 4.4. Infrastruktur Persekitaran kesedaran dan latihan 5.2 4.5 5.4.4.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 99 LAMPlRANP3 CONTOHJADUALBERSAMBUNG Jadual 4.3 0.2 5.2 6.2 4.2 6.\ 4.6.3.4 5.\ 6.3.\ kerja Latihan.1 4.2 5..5.\' n\\ Keperluan Umum Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Dokumen Sistem Pengurusan Persekitaran Pengawalan Dokumen Rekod Tanggungjawab dan Struktur Polisi persekitaran Tanggungjawab dan Struktur Aspek Persekitaran Undang-undang dan keperluan lain Polisi Persekitaran Perancangan Objektif dan mat\amat Program pengurusan persekitaran Keperluan urn urn Tanggungjawab dan struktur Tanggungjawab Pengurusan Komitmen pengurusan Fokus Pengguna 5 5.\ 4.2 4.5.2.2 4..4.4.6. kesedaran dan kompeten Tanggungjawab dan struktur Aspek persekitaran bersambung .2 4.4.6 Polisi kualiti Perancangan Objektif Kualiti Perancangan sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab.4.2.5 4.2.1 4.1 4. kuasa dan komunikasi Tanggungjawab dan kuasa Wakil pengurusan Komunikasi dalaman Penilaian semula pengurusan Umum Input penilaian semula Output penilaian semula Sumber pegurusan Peruntukkan sumber Sumber manusia Umum Kompeten.1 4.3 4.1 4.4.\ Tanggungjawab dan struktur 4.2. .1 0.3 6.3 5.2.2 5.\ 5.4.4 2 3 4 4.3 Persamaan antara ISO 9001 :2000 dan ISO 14001: 1996 ISO 9001:2000 Pengenalan Umum Pendekatan Proses Hubungan dengan ISO 9004 Kebolehubungan dengan sistem pengurusan lain Skop Umum Aplikasi Rujukan Normative Terma dan definisi Sistem Pengurusan Kualiti Keperluan Umum Keperluan Dokumen Umum Manual Kualiti Pengawalan Dokumen Pengawalan Rekod ISO 14001:1996 Pengenalan 0.2 0.2 4.4 Komunikasi Penilaian semula pengurusan 4.3 4.\ 5.3.2 4.\ 6.4 1 1.4 4.3 4.2.1 5.5.1 1.3 4.4.3.6 5.4 4.5.6.4.3 5.3.3 Skop Rujukan Normative Definisi KeperIuan Sistem Pengurusan ~tnt\.4.1 5.2 2 3 4 4.

4.3.\ 4.6 4..1 7.1 4. Tesis Gaya UKM .3.2.4.3 7.1 4.2 4.1 Audit sistem pengurusan persekitaran Pengawalan dan pengukuran 8.\ 8.4.3 7.4 4.5.4.3 7.4.5 7.1 Permonitoran dan pengukuran Pengukuran.2.3.3 7. sambungan Penghasilan produk Perancangan penghasilan produk Pengguna-proses hubungan Penentuan hubungan keperluan dan produk Penilaian semula hubungan keperluan dan produk Komunikasi pengguna Pembangunan dan rekabentuk Perancangan pembangunan dan rekabentuk Input pembangunan dan rekabentuk Output pembangunan dan rekabentuk Penilaian semula pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk Pengesahan pembangunan dan rekabentuk menurut perundangan Pengawalan perubahan pembangunan dan rekabentuk Pembelian Proses pembelian Informasi pembelian Pengesahan pembelian prod uk Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengesahan perundangan terhadap proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Pengenalpastian dan pengesanan Harta pengguna Perlindungan barangan Pengawalan permonitoran dan alat pengukuran 7 7.3. analisis dan peningkatan Umum Permonitoran dan pengukuran Kepuasan pengguna Audit dalaman Permonitoran dan proses pengukuran Permonitoran dan pengukuran barangan Pengawalan terhadap barangan belum disahkan Pemeriksaan dan tindakan korektif Permonitoran dan pengukuran 4.7 7.2.5.1 7.100 Panduan Penulisan.5 7.5.6 4.4.4.3 4.5.6 8 8.4.5.2 8.3 4. korektif dan noncofmance Respon dan persediaan kecemasan bersambung .6 4.5.4 4..3 8.2 4.2.3.4 4.3.6 7.3.2 7.3.2 4.5.4.\ 4.4.\ 7.6 implementasi dan operasi Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Perundangan dan keperluan lain Pengawalan operasi Pengawalan operasi Aspek persekitaran Penilaian semula pengurusan Komunikasi Pengawalan operasi 7.5.2 7.1 8.4 7.2.2 8.3 7..2 7.4.6 4..1 7.5.6 Pengawalan operasi 7.4 7.2 7.7 Langkah pencegahan.5.6 Pengawalan operasi 4.5 4.2.4.5 7. .4 7.3.2.3.6 4.

......• • ••••• ••• ••• 79 0............................•..........•........... .....•...2004 ............... 75 78 77 ....•............. Sumber: Jabatan Perkhidmatan Kaji Cuaca Malaysia 1994 ............. - 78 77 77 77 n 74 70~----~--~----~----~----~----~--~----~----~----~ 1994 1995 1996 1997 1998 Tahoo 1999 2000 2001 2002 2003 I~ S~i Petani ........... ....•• "................... e 85 ......2003.............. 78 ~ f........... .•......... e" •... 79 80 .[02 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQl CONTOH RAJAH BENTUK MENEGAK 95................... 79 .......•• 81 81 80 ........................ :.i 89 ! .....2 Min tahunan kelembapan bandingan bandar Sungai Petani berbanding min tahunan kelembapan bandingan Pusat Pertanian Charok Padang Tahun 1994 . -......•....... Charok Padang I ------------------~ Rajah 3........................... 79 77 ..90 ........ll .....··················································· ..

...' ..LAMPlRANQ2 CONTOH RAJAH BENTUK MELINT ANG . ~ .. 1:. '1":.c . i2 $:l ...' C'l ~ ~ c:: Rajah 2. $:l ::..1 Lokasi madrasah di Singapura ~ o <.l .

(lv '\ \ . \_ I\t1~r D2 0(e L \ 4hd1 I 1 \olnt (\ J i()~ o ill 'or"D'\~era~ -\rI~ ~\tll'\~\'fI~ roo ¥. . ft\l.l 30n~ b~. H was 1\ -k>o\'. \. ' sisier nCld 1 -\~n ciec. ind ..ttl! a" \f o..\' semb'(\Q().1.I' d 101 oJ Aou\.us ~ral I.a ° . ~t1~ . \1~\f\'\~ ho.Qf.n1 S\Vim\rll~ '\11 i\1e \101. no+ ~~e(. Pelflf \¥OKe 1t\l~it1~:\{1U~hllt~. ~~ il.\ J.trln cut -r S\l'\1'ln~bri3htl~..'" "\\JI\YlI1t 6. \w 1I n IcH er· () .d .104 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM LAMPIRANQ3 CONTOH RAJAH BERSAMBUNG It\S-T SUl\clt\O.\I~ . we s.\o'" 1. ~l ~ 0 in '1 ~dIU.Q ' In I it! chCln!.-r(\~ ~QOil' (~J Q 'iUS r wmi' 10 fort 'icllson I _ oeath qt thy. There \. (\n\~ ~on1e .I~4i -I hu'o.'u\<l () 0 1\. ~OO-\hlll~ G\nd h~\f 1\1l! 1~?('\Q Sun StCl 0 6 \\irH 1 t (t)h ~ mum ..W WC\~.\.I1t1' I 'b» s~rfil1~ \~e rDd.d ~1Ut l.t I '" COup Ie OJ J()to ~hrjt A~+er se.\fl'\ \'le\~~L\(lrJ.. W~ \'/~.' l~ Jctd iel . liS N ~n~l\(I'o\e uJ and 'J.d -lo ~iv'Q mum ).ide.:tn~ m~r'(i\~ \·o~e+h~ CH one whole Q hdrp~ JtHtiliO ' lhe -hip 0 ~re. e c\ll (\ t.ell r~hh.\? tile.• ~re U\'llbl'l?l\~. .oe breu~) ~et ofc1lscent Inon"103' lu"ta qn hOllr to ~d {QGd~Oor i\w.v~nlt Imll "I. ')O\.\. Jive\{ o~ 'bird~. unci dOi~ ~\l.'J 0 bun's..rl\1~.Ani .l-~ 0 alld \\'cn.5e lootsoJ (ars.s·hIM· t NI.lffive.'uld \()-fIOI) -\0 li'Il. .\1 o \'.d . L \ w~~'t ~'X.en v' ~he )\1\'1 wus ctlnc.ftl . SiHil\O on fhe bdLkwH OJ \)1~ ddcl'3 ~W/~ (i\ctnon' we iil1d. t en We wt\s 1-h~ s<:J.sun blolU.1Wcltl0d on 0 She lhtn )c\. bersambung .\!' "~\. UHO\l. n{\\l~t€.. b'l~ U \M!?ih q ((.d the /neAt ~~'r \\) it> -&i\ ~ ~\J .

l[\1t w~6i~ dUl1'\'~ . \'Vis \1'\1~ U~ cttt CI V~~ 8M.. lllanu3td (f \trS\ctA~ ~ M~ roof(1 0\1t\ ~~. Ctl~ i\. .· 1 slept. JOll~+ nt! f{I£\'W"Y \.fD.U dr~.. e.wt\\\\() I .1 Kertas jawapan pelajar bagi subjek Bahasa Inggeris yang belum diperiksa. o~ ~\Cl1i1lide -bwunh 1 fibbeJ 01 o stlU\\ibeli I t ~ tlf .Y tvty 'No. ~ar . (.!l OJ rn~~.1 IH\l ttli 1d dad \)1Qd~C1 +oQ. \h o.klcH Rajah 4.CO(10S .. sambungan ---..\td 1M <4nd ftt~\\\. DEjDi'Q.ttoctce fYi' 1 in+o ~hl ~j\m..t \\o.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 105 . & Pqd ~ sQ.~ .ed C\(\d ~1V1 ~jt ~etf ·iw~\'Ve ..} '~\jI1e $OrMth\f\t n'tti\\t -\lJJ(\~ ~0f .----~ S.nk j~ '~t.. j wnt'Fl .1 nelJth 1"(Otl~\~ 4l\i. ifHo bQ\~~\'~ \'.lC\t.$+.'vQ ~)'\Cll~ j(..~..e (\oc~ S\n.S s\e~~ and fl(Q. -to 1.. 1 ~\W-\A~"'f ·\'\le\+ -bdli~'S e'Xf~rieJlle.11 Ii d I 4ad) (\I1d 11 " ctJuple 0t oYt1n~ r 5 dod fl. s loudl€J th~ (t:~lch \i) I ..'. ~bble l. ~~\t t\ m}'\..Yle . howev~r.d q-+ q tro~ o~ '\~l-hLInd ~1l\\1 ' ri~~me. \'~\t nfWQ.

dengan kelompok individu perlu digali daripada perbendaharaan untuk membolehkan kita menarik kesimpulan tentang proposisi-proposisi yang boleh diuji.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 107 LAMPlRANR2 CONTOH PETlKAN YANG MELEBIHI 40 PATAH PERKATAAN Aminuddin (1990:253) mencadangkan: Insiden-insiden kritis yang mengandungi karismatik unsur-unsur kepimpinan yang berlaku dalam masa pemimpin dalam hubungan umatnya secara ini menguruskan umatnya secara jarak jauh kecil atau dengan sejarah Islam Islam dengan khalayak ramai. tentang kepimpinan dan menimba hipotesis-hipotesis .

108 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

LAMPIRANR3

CONTOH PETIKAN BAHASA ASING

Mengikut Global English Newsletter (2002);

...the knowledge business is becoming increasingly global. In science, technology, medicine, economics, and other social sciences, disciplinary knowledge is mediated through international journals, conferences ...English plays a central role in the construction of such global knowledges , ...

Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

109

LAMPIRANS

JADUAL TRANSLITERASI
Huruf Arab HurufLatin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi
sa' ala

b

badala tamr

th

thawrah jamal

h
kh

hadith khalid diwan madhhab rahman zamzam sarab shams sabr damir tahir

d
dh
r

z s
sh

s
d

z

zuhr

"abd
gh ghayb

f
q

fiqh

~

oil

qadi

k

L}Ilts

ka's
laban mizmar nawm ,habata wasala yasar

J
m n h

U:J )Ay
f'.>J

.b\

s

w y

~-'
)~

110 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM

Vokal Pendek
Huruf Arab Huruf Latin a Contoh Asal Contoh Transliterasi Facala hasiba u kutiba

Vokal Panjang
Huruf Arab HurufLatin a Contoh Asal

Contoh Transliterasi katib, qada karim huruf

r..S ~
.J

'I

~,y:i~

~.fi
u

~.J~

Diftong

Huruf Arab

HurufLatin aw ay iyy/i uww/u

Contoh Asal

Contoh Transliterasi qawl sayf raj''iyy / raj''i caduww / "adu

.J
o

J.,g
~ ~.J
.J~

'J
~
.J

Pengecualian I. Huruf Arab ~ (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada 'a. Contoh: "'>pi, transliterasi: akbar bukan 'akbar. Huruf Arab transliterasi: kepada 'a' bukan

2.

'0 (tii' marbutah) pad a perkataan tanpa JI (al) yang bersambung
lain ditransliterasikan kepada 't'. Contohnya:

dengan perkataan

~I

'0) j.J ,

wizarat al-td'lim, bukannya

wizarah al-td'lim. Tetapi sekiranya
kepada h.

terdapat pada perkataan yang ada

JI (al) atau pada perkataan tunggal atau pada

perkataan terakhir, tii' marbutah ditransliterasikan

Contoh I.

~~I~I . ~
~

Transliterasi al-Maktabah al-Ahliyyah

2.
3.

qal'ah
Oar Wahbah

~.J)~

Singkatan 1. kg. bukan perkataan. bukan 3pp. atau 3 seconds. bukan tiga sentimeter a) Gunakan singkatan unit dan jangan campur. Unit tidak ditulis dalam bentukjamak. Unit hendaklah ditulis bersama angan.R. Singkatan untuk kilo ialah k. . dan sebagainya.Ahmad. misalnya 3 s bukan 3 saat atau 3 sec. gunakan singkatan Feb. Ahmad. bukan 4ppm. misalnya b) 4. B.. SINGKATAN. nama bulan. Singkatan untuk nama orang diberi ruang. bukan 2kg. s. 2 m bukan 2 meter b) Angka dan unit mestilah dipisahkan dengan ruang. misalnya 3 cm.. ppm. 5. bukan 3s. 80 km/jam atau 80 km per jam Unit tidak diberikan tanda noktah kecuali di hujung ayat. NOMBOR DAN SIMBOL A. Gunakan unit Sistem Antarabangsa (SI. misalnya 4 ems. misalnya Jan.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM III LAMPIRANT PANDUAN UMUM PENGGUNAAN UNIT. bukan K dan senti ialah c. misalnya 3 3 2 4 c) 2. pp. bukan s. bukan A. Unit-unit yang digunakan menu rut nama orang hendaklah ditulis begini 4 joule atau 4 J 3 newton atau 3 N 2 watt atau 2 W 3. misalnya A. Penggunaan unit hendaklah tekal. daripada Sistem Intemationale). Unit 1. Dalam jadual dan graf.R. 2.

tetapi ditulis "Iarutan 15%". Singkatan semua hurufbesar UMNO. 10. 3. 10 000 000. 1000 000. Tarikh ditulis tanpa koma. 2. dan 1032. 4. petua tangan Fleming. Matematik 1. tulis %. misalnya "15 peratus". teorem bagi hukum Ohm. misalnya 5.p. misalnya 0. 0. misalnya 26 Januari 1992. misalnya 3 em. 8.1. (2. 90. 5. 102. petua. misalnya UKM. Sifar hendaklah bukan . misalnya F = ma . Persamaan dinomborkan mengikut bab. Elakkan penggunaan angka atau simbol pada awalan ayat. Julat tahun ditulis dalam bentuk 1820-1910. misalnya 10 000. unit ukuran. 200 s. Nombor I. 9. 3. Gunakan unit SI.M. Pad a umumnya nombor-nombor kurang daripaa 12 hendaklah dieja keeuali bersama-sama nombor-nombor lain. 1991-92. misalnya ATP dan aSK.m. bukan persamaan (1). Nombor hingga empat digit iaiatu 9999 ditulis rapat tanpa koma atau ruang. disertakan untuk nombor perpuluhan.1.112 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. Begitu juga untuk titik perpuluhan. 4 kg. misalnya sinar sinar beta dieja dengan dua perkataan. Peratus biasanya dieja dengan lengkap. dan sebagainya. Angka digunakan bersama-sama dan sebagainya. C. dan sebagainya. Singkatan bagi semua huruf besar ditulis tanpa titik. p tetapi 4. 7.0. dan Fizik 6. Tahun Sebelum Masehi ditulis dalam bentuk 100 S. DEB.1 hendaklah dibezakan daripada hasil darab titik seperti 4 1 = 4 kali 1. Singkatan bagi semua huuf kecil ditulis dengan titik. Nombor lebih daripada empat digit ditulis dengan ruang. misalnya 1991/92.1) bagi persamaan pertama dalam Bab 2. Gunakan solidus (I) dan bukan sempang untuk tempoh waktu dua belas bulan. .00001. tidak beri tanda titik. 5.0001.. misalnya r.. Nombor perpuluhan seperti 4. Gunakan huruf kecil untuk perkataan-perkataan urn urn seperti hukum. Pastikan penggunaan tanda sempang yang betul. 2. D. Jika perkataan peratus itu sering digunakan.

Persamaan ditanda mengikut bab. Keadaan pengoksidaan (2). Nama kumpulan Koleoptera. Penggunaan unit SI digalakkan. ditulis dalam bentuk kuprum (II). Gunakan anak panah. misalnya ADP. tetapi unit yang lazim digunakan dalam bidang-bidang tertentu sah digunakan walupun bukan sistem Sf. Nama genus dan spesies ditulis dalam condong atau bergaris bawah tetapi nama famili. K (kelvin) bar untuk tekanan. Singkatan-singkatan urnurn dengan semua huruf besar ditulis tanpa titik. 4. Kemolaran diwakili oleh simbol M. F. Gunakan simbol Cu2+. + n. Kejuruteraan I. misalnya I + 2 + . bukan kuprum bukan 3. G. gas H2. 2. misalnya asid sulfurik 2 M. misalnya 2. . bukan 300x.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 113 6. misalnya gas hidrogen. bukan tanda = untuk tindak balas kimia.. Misalnya. Elision ditaip dengan tiga titik sarna ada secara mengufuk mengufuk atau secara menegak. Ikatan kimia boleh ditulis dalam bentuk CH3 CO CI atau CH3-CO-CI. 5. Tuliskan pembesaran sebagai x300. tetapi gunakan ion Cu2+. DC untuk suhu. 4. bukan 2 M asid sulfurik. ATP. atau secara E. dan DNA. unit SI. Gunakan tatanama IUPAC. Isotop boleh dtulis dalam bentuk 14Catau karbon-I 4. 6. unit SI. bukan ion kuprum. Biologi I. 8. 3. ditulis dalam Roman dengan awalan besar. 2. bukan Cu ++. Nama bahan-bahan kimia biasanya dieja. Pa (pascal) Sebagai petua. Kimia I. 7. penggunaan unit mestilah tekal.. order dan suku kaum dalam Roman.

Misalnya. yang .114 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 3. 11-1961 untuk rajah alir proses. J. Semua simbol yang terdapat di dalam teks mestilah didaftar diperincikan dengan unit. Misalnya.. ASA Y32.l. Simbol grafik yang digunakan mestilah mengikuti spesifikasi ditentukan. dalam bahagian Tatatanda.2 dan kelikatan Pa s Re angka Reynolds G jumlah halaju permukaan bendalir 4.

Abdul Majid Mat Salleh.Bhg. Madya Dr. Che Husna Azhari Fakulti Kejuruteraan Y. Wan Mohtar Wan Yusoff Fakulti Sains Hayat Dr. Zainodin Hj. Madya Dr. Madya Dr.Yusof Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Md. Zakaria Ismail Fakulti Pengurusan Perniagaan Prof. Fakulti Ekonomi Dr. Madya Datin Dr. Aminuddin Mohd. Zainal Abidin Fakulti Pengajian Islam Dr. Madya Dr. Zahara Aziz Fakulti Pendidikan Encik Amat @ Hj. Madya Dr. Anwar Hj. Jubok Fakulti Sains Matematik dan Komputer Prof. Abdul Razak Salleh Pusat Pengajian Siswazah Ahli Jawatankuasa Prof.Zaiton Harun Fakulti Sains Fizis dan Gunaan Dr. Safar Hashim Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Encik Nabir Haji Abdullah Fakulti Sa ins Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Prof.Panduan Penulisan Tesis Caya UKM lIS LAMPIRANUI JAWATANKUASA PANDUAN MENULIS TESIS (1998) Universiti Kebangsaan Malaysia Pengerusi Prof. Arbain Hj. Prof. Kadri Fakulti Sains dan Sumber Alam . Mohd Azman Abu Bakar Fakulti Perubatan Dr.

Bhg. Kesusasteraan dan Kebudayaan Puan Hazita Azman Pusat Bahasa Melayu . Prof.116 Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM Encik Rohimi Shapiee Fakulti Undang-Undang Y. Dato' Ismail Hussein Institut Bahasa.

Dr.Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM 117 LAMPIRANU2 JAWATANKUASA PANDUAN PENULISAN TESIS q)l'Y)I V'K. Dr. Dr. Prof. Fauzias Mohd Nor Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah imulai September 2005) Prof. Jamaluddin Md. Ibrahim Baba Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Madya Dr. Dr. Abdul Razak Salleh Pusat Pengaj ian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi Prof. Mohamad Yusoff Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Prof.M(*2005) Pengerusi Prof. Raymond Azman Ali Timbalan Dekan (Siswazah) Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti Perubatan. Jahi Timbalan Dekan (Hal Ehwal Akademik) Pusat Pengajian Siswazah Urusetia Puan Normah Dolah Cik Azlina Abu Bakar Puan Sabiah Mohd Noh Cik Moliawati Dahalan Ahli Jawatankuasa YBhg. Dr. Baharudin Hj. Dr. Dato' Dr. HUKM Prof. Andanastuti Muchtar Penyelaras Hal-ehwal Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan . Omar Timbalan Dekan (Pascasiswazah dan Penyelidikan) Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Prof.

Madya Dr. Salleh Ketua Program Sarjana Wakil Pengerusi. Mudasir Rosder Wakil Dekan Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Prof. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Madya Dr. Mohd. Fuad Mat Jali Timbalan Dekan (Prasiswazah dan Penerbitan) Wakil Dekan. Ruhizan Mohd Yassin Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah) Fakulti Pendidikan En. Che Norlia Mustafa Wakil Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-undang Dr. Sakina Shaik Ahmad Yusoff Timbalan Dekan (Hal-ehwal Siswazah dan Pembangunan) Fakulti Undang-Undang Prof. Hashim Mehat Penyelaras Program Siswazah Fakulti Pengajian Islam Prof. Madya Dr. Madya Dr. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Prof. Norman Mohd. Madya Dr. Madya Dr.118 Panduan Penulisan Tesis Gaya U KM Prof. Madya Dr. Kadir Arifin Penyelaras Program Pengurusan Persekitaran Pusat Pengajian Siswazah Dr. Idris Aman Ketua Program Linguistik Pusat Pengaj ian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian Prof. Zawiyah Mohamad Yusof Wakil Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Dr. Hasrom bin Haron Ketua Pusat Penerbitan dan Percetakan Puan Aripah Bt Mohamed Wakil Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Seri Lanang .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.