PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR

)

TAJUK 4

Analisa Perbandingan Kurikulum Lama dan Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

4.0

Sinopsis

Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran dalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yang membincangkan mengenai konsep, matlamat dan falsafah Pendidikan Islam. Perkara-perkara tersebut telah menjadi kerangka utama dalam penggubalan kurikulum Pendidikan Islam samada Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia telah melalui beberapa fasa pemantapan dan penambahbaikan. Selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, menggalakkan budaya kreatif dan inovatif, kurikulum Pendidikan Islam terus dimantapkan melalui KSSR (Kurikulum Standart Sekolah Rendah). 4.1 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat: i ii iii iv 4.2 Menghuraikan konsep, matlamat dan falsafah Pendidikan Islam. Menjelaskan skop dan bidang kurikulum Pendidikan Islam. Menganalisis kandungan kurikulum lama dan kurikulum baru Pendidikan Islam. Mengenal pasti elemen-elemen penambaikan yang terdapat di dalam kurikulum. Kerangka Tajuk

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

KLSR

KBSR

KSSR

37

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

4.3 Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

4.3.1 Pengenalan Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak Negara mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1960, sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Abdul Rahman Talib. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sejak itu,

perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini.Seterusnya pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris, sekolah Cina, dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masingmasing. Satu sukatan yang sama diwujudkan untuk semua sekolah.

Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965), Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (1971-1975). Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Tahap kedua pula merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial, kebudayaan dan politik , menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar, meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa, kaum mahu pun

38

Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan 6. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru.3 Ciri-ciri bilik darjah tradisi: 1. Pelajar yang rendah. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. 5.3. 4.2 Pengurusan Bilik Darjah KLSR Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum Lama Sekolah Rendah ( KLSR ) iaitu sebelum KBSR diperkenalkan. Guru lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan kaedah dan strategi tertentu. 39 . 2. Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali.3. Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang digantung dihadapan kelas. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. 4.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan. 3. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. 4.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) agama. Di dalam bilik darjah jenis ini biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris.

Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Ujian Penilaian Darjah Lima. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya.4 Pengujian dan Penilaian dalam KLSR Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan.Selain itu. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. 3. Ujian Diagnostik darjah Tiga. Justeru. muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. mulai tahun 1967. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga. 4.3. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:1. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. (1978).PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. Ini membebankan dan membosankan murid. sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. SRP. 40 . Peperiksaan LCE juga telah dimansuhkan dan diganti dengan SRP. Sementara itu. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. 2. SPMV dan MCE. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum.

ix. iii.1 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. membaca. xii. minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya. kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur. membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah. kefahaman. seimbang dan bersepadu. v. Perkembangan ini meliputi aspekaspek intelek. menguasai kemahiran belajar. vi. menjaga kesihatan dan kecergasan diri. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara. x. 41 .2 Objektif KBSR Bagi mencapai matlamat tersebut. harmonis dan berakhlak mulia. mempunyai pengetahuan. bertutur. meminati. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri.4. 4. vii. iv. ii. xi. pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: i.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4.4 4. menguasai kemahiran berfikir. xiii. menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal.4. menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti. rohani. memahami.

iii. menguasai kemahiran membaca. dan mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup. mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia. iv. Pendidikan yang sama untuk semua murid.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) xiv. membina semangat patriotisme. xvi. Rajah di bawah menjelaskan cirri-ciri yang menjadikan modus operasi pelaksanaan KBSR iaitu. mengembangkan bakat dan kreativiti. Pendekatan Bersepadu. xviii.4. Perkembangan individu secara menyeluruh. xvii. ii.3 Prinsip dan Ciri KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:i. menghafaz dan memahami pengertian ayatayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam. xv. menyakini asas-asas keimanan. 42 . dan Pendidikan seumur hidup. 4.

4. 43 . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983.Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 . Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama.Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Namun. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca .4 Pelaksanaan KBSR 1982 . hanya perubahan nama sahaja yang berlaku.Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. Yang ketiga ialah guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. 1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi 1993 . Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia. Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Aspek kelima ialah aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Justeru. 1983 . Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. menulis dan mengira.Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan. Keduanya ialah dari segi sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. Antaranya termasuklah isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Aspek keempat ialah pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. Pada tahun 1993. 1994 .

emosi. bakat. persatuan. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. Cina. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. rohani.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borangborang yang sesuai untuk keperluan seharian. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian. Justeru.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. intelek dan sosial (JERIS). penerapan nilai. Nilai dan Sikap serta Komponen Kemanusiaan dengan Alam. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. 44 . permainan serta unit beruniform. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. Di samping itu juga. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. mendisiplinkan diri. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini.rakan yang berlain agama dan budaya. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. jasmani. emosi. rohani. akhlak. memahami budaya kaum lain. bukannya terletak pada guru agama sahaja.

Dari segi bentuk dan kemudahan.5 Pengurusan Bilik Darjah KBSR Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah pada tahun 1988. Dari segi strategi pengajaran. Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar v. i. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan tersendiri.4. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika dibandingkan dengan bilik darjah tradisi. Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif.di dalam bilik darjah KBSR disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar vi. iii.pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan. Menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif iv. Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif vii. Dari segi susunan fizikal. Berikut dirumuskan cirri-ciri bilik darjah dalam KBSR. 45 . Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan ii. kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Ini kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. Hal ini menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran.

Daripada aspek penilaian pula. Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat. iv. Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM). Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu matapelajaran. Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun. tahun 6. iii. menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. dan ujian bulanan. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah(PMR) pada tingkatan tiga. Fokus Tahap I i. 4. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan.4.5 Pengujian dan Penilaian dalam KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. bertutur. 46 . Penguasaan kemahiran asas berbahasa(mendengar.4.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR.6 Fokus dan Struktur KBSR KBSR mempunyai dua tahap iaitu. membaca dan menulis) ii. dan kemahiran menulis. kemahiran membaca.

Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. menghafaz.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Fokus Tahap II i. Manusia dengan Persekitaran. memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif. iii. vi. Laporan 47 .4.kemahiran belajar dan perkembangan sahsiah.Membaca. iv. Membaca. vi. Komunikasi. nilai dan sikap Kemahiran Hidup. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i. v. Komponen-komponen tersebut ialah:i. ii. Kemahiran Asas. Kerohanian. iv.7 Kekuatan dan Kelemahan KBSR Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid. Jadi. dan Perkembangan Diri Individu. ii. Menulis dan Mengira . Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. v. ii. Kesenian dan Kesihatan. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah. oleh yang demikian. iii. dan Kokurikulum 4. Manusia dan Alam Kelilingnya. iii. kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M . Pengukuhan kemahiran asas berbahasa.

Jadi. Ini adalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta. tingkah-laku.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. Projek Inspire ini adalah kajian yang berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar . Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. kumpulan. adalah didapati bahawa golongan muridmurid yang tahu membaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dijalankan berterusan. Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid yang lebih berminat dalam pembelajaran. gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. bakat dan kebolehan. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti kaedah kelas. Selain daripada itu mereka boleh berinteraksi sesama sendiri . Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. 48 . Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. bekerjasama dan bertolak ansur. satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi murid-murid di luar bandar telah dijalankan. berbincang dan mengeluarkan pendapat . rakan sebaya dan individu serta penggunaan berbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. amalan kecenderungan. Fasa II telah dibentangkan pada tahun 1990. Budaya membaca juga memuaskan.

berketrampilan. 4. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR.A. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. berdaya saing.5 Pengenalan Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah Secara umumnya. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:   Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih cekap dan lebih berdikari. menerap nilai  49 . Kelemahan KBSR Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan. Kurikulum Standart Sekolah Rendah berteraskan kepada beberapa sandaran utama iaitu. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan.B.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Bahasa Inggeris. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :  Pembangunan modal insan  Penghasilan pelajar celik minda  Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.  Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. kemahiran dan maklumat  Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab. berkemahiran dan mempunyai jati diri bagi mememnuhi cirri-ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan. kemahiran dan kompetensi.

Berikut rentetan sejarah perkembangan kurikulum sekolah rendah seperti berikut. kandungan. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.1 Transformasi Kurikulum Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.5. peruntukan masa. BENTUK BAHAN PENGURUSAN KURIKULUM ORGANISASI KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 50 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Oleh itu. kaedah pentaksiran. organisasi. pedagogi. 1983 1993 2003 2011 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 4.

Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:       Penguasaan kemahiran asas – membaca.2 CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH) Pada akhir peringkat pendidikan rendah. berakhlak mulia dan amalan nilai murni Jati diri dan semangat patriotisme Memahami dan menghayati budaya nasional 51 . kreatif dan inovatif Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental) Percaya kepada tuhan. menulis dan mengira Kemahiran menaakul. rohani. murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. jasmani dan emosi: • Berilmu Pengetahuan • Berketrampilan • Percaya kepada Tuhan • Berakhlak Mulia • Berkeyakinan • ‘Independent learner’ ‘Global Player’: • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri Warga Negara Bertanggung jawab : • Berbudi • Bersatu padu • Patriotik • Adil • Penyayang • Berbakti Pekerja Berilmu: • Inovatif • Kreatif • Dahagakan Ilmu • Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Creator of Technology • Belajar Sepanjang Hayat 4.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Hasrat Pendidikan         Falsafah Pendidikan Kebangsaan Cabaran Abad Ke-21 Dasar Pendidikan Kebangsaan Model Baru Ekonomi (MBE) Wawasan 2020 Teori Pembelajaran Rangka Rancangan Jangka Panjang 4 Tonggak dalam Pendidikan iaitu.5. Murid yang seimbang dari segi intelek.

5. Arab/B.3 Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MODUL SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam 4 Pendidikan Moral 5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 180 120 120 360 360 300 300 150 360 300 150 MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B. Iban* Perhimpunan Jumlah 90 30 1380 30 1380 30 1380 60 30 60 60 30 60 60 30 60 52 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4.

Dokumen Kurikulum • • Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. ii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya. Perbincangan selanjutnya akan memfokuskan dalam konteks Pendidikan Islam. vii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian. 4.5 Objektif Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Bahan Kurikulum 1.a.5. v. 4. Buku Teks • Berpendekatan Modular Namun begitu. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam. beriman. iii. 53 . Memahami pengajarannya. beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya didunia dan di akhirat. dalam konteks kurikulum Pendidikan Islam mempunyai matlamat dan kandungan yang digubal khusus bagi merelisasikan hasrat tersebut. maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati iv.w.4 Matlamat Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu.5.

hadis.6 Fokus Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran. 54 . ibadah. 4. serta kemahiran jawi. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Modul Akidah Modul ini memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah. fasih dan bertajwid. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Modul Hadis Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta menghayati pengajarannya.w.w. dan ix. 4.Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. menghafaz dan memahami surah al. pemantapan asas-asas akidah.7 Organisasi Kandungan Pendidikan Islam Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid.5. Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada enam modul iaitu: Modul al Quran Modul ini memberikan tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul.5. mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. pemahaman akidah yang sahih dan mengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian . Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) viii. akhlak dan sirah Rasulullah s.t.a. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.

Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .a.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Modul Ibadah Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s. Sebagai kesimpulan. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Modul Jawi Modul ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta mempelajari asas seni khat. Modul Adab Modul ini memberikan tumpuan kepada menghayati tatacara perhubungan manusia dengan Allah.t.w. persoalannya mengapa Standard diperlukan? Standart diperlukan bagi merealisasikan hasrat. Penetapan ilmu. Modul Sirah Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah s. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. 55 . Tahniah.w dan mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian. • • • • • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.

Kenal pasti elemen-elemen baru dalam Kurikulum Standart Sekolah Rendah (KSSR) dan cadangkan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi merealisasikan hasrat tersebut. Bincang dan kemukakan rasional dalam melaksanakan penambaikan dan pemantapan kurikulum Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) LATIHAN & TUGASAN i. Bina satu grafik banding beza bagi merumuskan analisa kandungan KLSR dan KBSR. 56 . ii. iv. huraikan perkaitan pendapat-pendapat tersebut dengan kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia. iii. Berasaskan pendapat-pendapat sarjana Islam mengenai matlamat pendidikan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful