CARTA JAWATAKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2012 PENGERUSI En. Kamal b Ahmad (Guru Besar) NAIB PENGERUSI Pn.

Hjh. Nor Aini Bt Abdullah (PK HEM) SETIAUSAHA HEM Pn.Tuan. Hazira Bt Tuan Hassan DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Azila Bt Yusof

BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof

REKOD PRESTASI MURID Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin

RMTS & PSS Pn. Wan Ruslina Bt Daud

REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Ruhil Amani Bt. Md Zain

BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Nik Serimah Bt. Safei

KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin

KEBAJIKAN MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail

KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Zaida Bt Mat Dahang

PENCEGAHAN DADAH En. Rosdi B Ibrahim

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Hjh. Maizan Bt Jamaluddin

KESELAMATAN DAN KECERIAAN Pn. Noraiza Bt Yusuf

TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN Pn. Zarinah Bt Ab. Razak

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Hjh. Haznal Bt Che Hassan

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. Hamizon Bt Mohammed

K.W.A.M.P Pn. Fariza Bt Hassan

SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. Rohana Bt Yusoff

PENGENALAN
Unit inimerupakan satu unit yang menjadi nadi perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran yang kini memerlukan satu organisasi yang terancang dan tersusun. Semoga dengan adanya unit ini, masalah yang berkaitan dengan sosio budaya murid serta persekitaran sekolah dapat diajukan kepada Guru Besar dan seterusnya hingga ke PPD yang sama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Dalam mengharungi liku-liku yang mendatang mendokong Falsafah Pendidikan Negara, lantas menjadi teras untuk menghasilkan warga negara yang berwawasan. Keutamaan akan ditumpukan kepada melahirkan anak didik yang mendapat penuh rasa kasih sayang daripada ibu, bapa, guru, masyarakat, bangsa, agama dan negara. Harapan yang tinggi menjulang ini akan tercapai hanya dengan adanya komitmen dari pelbagai pihak khasnya dari warga sekolah. Tidak ketinggalan juga peranan ibubapa/penjaga anak didik. Unit ini juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan pentadbir serta bahagian perancang sekolah.

MATLAMAT
Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai suatu organisasi yang sentiasa prihatin dalam hal pengurusan pelajar merangkumi bidang disiplin, kebajikan, bimbingan, keselamatan, kesihatan dan pembinaan insan bagi merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara ke arah melahirkan pelajar yang berpendidikan seimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan sosial.

OBJEKTIF
Objektif utama Unit Hal Ehwal Murid ialah :

1. Memastikan semua murid mendapat layanan kemudahan dan kebajikan yang saksama ke
arah peningkatan kualiti pembelajaran di sekolah.

2. Menerap dan menyemai nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan insan berilmu, 3. 4.
beriman, berakhlak mulia, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, ramah mesra dan saling hormat menghormati. Menentukan keselamatan murid terjamin dan dalam keadaan selesa semasa berada di sekolah. Sentiasa bersikap terbuka dan menjalin hubungan mesra dengan ibubapa murid.

Beberapa objektif telah digariskan untuk mengerakkan Unit Hal Ehwal Murid di peringkat Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim (3), diantaranya :

1. Unit ini akan membimbing murid-murid kearah Insan Kamil. 2. Memupuk dan mentarbiah kanak-kanak kearah jalan Allah. 3. Rasa terhina apabila melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh agama dan pihak
sekolah.

4. Melahirkan generasi yang dapat mengenang jasa sekolah kepada dirinya dan masyarakat
sekeliling.

5. Merapatkan jurang pemisah antara sosio ekonomi murid dengan mengadakan program “DIA 6. 7. 8.
KAWANKU”. Menyelamatkan harta benda sekolah dari dicerobohi oleh murid-murid di luar waktu pembelajaran. Dapat menerima segala teguran yang boleh membantu peningkatan unit ini. Akan berkhidmat sebaik yang mungkin agar diberkati. TUGAS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.

2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah. 3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula 4. 5. 6.
dari masa ke semasa. Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan Tambahan, Bimbingan dan Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan sewajarnya kepada pengguna. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.

Ruhil Amani Bt. Azila Bt Yusof BADAN IHSAN Cik Badirah Bt Yusof REKOD PRESTASI MURID Pn. Rohana Bt Che Ismail KESELAMATAN JALAN RAYA Pn. Md Zain BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pn. Rosmini Aida Bt Saipudin RMTS & PSS Pn. CARTA JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID 2010 DISIPLIN DAN PENGAWAS En. Rosdi B Ibrahim KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Pn. Wan Ruslina Bt Daud REKOD & PENDAFTARAN MURID Pn. Safei KELAB GURU & KAKITANGAN Pn. Wan Khairanie Bt Wan Hussin KEBAJIKAN MURID Pn. Ahmad Izahan B Ibrahim KANTIN Pn. Nik Serimah Bt.7. Hjh. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Maizan Bt Jamaluddin KESELAMATAN DAN KECERIAAN TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN . Zaida Bt Mat Dahang PENCEGAHAN DADAH En.

Razak SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. RASHID PEN. 3. SETIAUSAHA : EN.A. Hjh. HJH. FARIDAH ABD. 2. HALIMAH BT MAMAT SETIAUSAHA : EN.Pn.P Pn. AZIZ (KPT) AHLI JAWATANKUASA :     PN. . Noraiza Bt Yusuf Pn. MOHAMUD BIN DAUD PN. PENGERUSI II : PN. Haznal Bt Che Hassan PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH KESIHATAN Pn. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. PENGERUSI I : PN. Zarinah Bt Ab. Hamizon Bt Mohammed K. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM BENDAHARI : PN. AZIZAH BT ABD. Rohana Bt Yusoff RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) PENGERUSI : EN. KAMAL BIN AHMAD N.W. ROHANA BT YUSOF EN. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Fariza Bt Hassan SKIM BAUCER TUISYEN (SBT) Pn. REDZUAN BIN AB. HJH. Mewujudkan sikap kerjasama. tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibbah secara sedar dan terancang. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.RAHMAN OBJEKTIF RIMUP RIMUP menggariskan 4 objektif utama iaitu : 1.M. NOR AINI BT ABDULLAH N.

AZIZ BIN ABDULLAH PN. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH PENASIHAT EN. peralatan. 7. HAMIDAH BT HASSAN PN. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan-peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. ROSDI BIN IBRAHIM EN. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah. HJ. 9/1975. HJH. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM : PN. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI EN. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH 1. setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. HJH. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalaha-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat Pekeliling Iktisas Bil. MAIZAN BT JAMALUDIN (PENGAWAS) TN. 10. MAT ALIB BIN DERAMAN PN. Menjadi Pegawai Perhubungan antara ibubapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin di kalangan murid. 9. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh para pengawas. . 6. ROHANA BT YUSOF BIDANG TUGAS BADAN DISIPLIN. 4. Berkongsi kemudahan. 5. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. 2. Menjalankan hukuman disiplin mewakili Guru Besar. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN DISIPLIN. Melaksanakan rondaan untuk mengesan murid yang ponteng kelas.4. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama. JPN / Kementerian apabila dikehendaki berbuat demikian. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JK         : EN. 3. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 8. AB. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN : PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. Menyedia dan membekalkan maklumat data SSDM kepada PPD.

PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN. 4. 8. 5. PENGAWAS DAN KETUA DARJAH BADAN DISPLIN 1. Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatandisiplin di kalangan murid sekolah. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama melibatkan kawalan murid. 6. Melaksanakan hukuman ( dengan kebenaran Guru Besar ). Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah. BADAN PENGAWAS SEKOLAH 1. 2. 6. 7. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. 5. . Perlantikan ketua darjah dan penolong ketua darjah. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni.11. 4. majalah dan video lucah. TUGAS GURU DISIPLIN 1. Mengadakan jamuan akhir tahun. 6. Merancang tugasan „spot check‟ di kalangan murid. Menjaga Keceriaan dan kebersihan kelas. Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap kes-kes murid yang melanggar disiplin. 3. Mengadakan taklimat pembahagian tugas ketua dan penolong. Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh semua. 4. 5. 2. kumpulan haram. peras ugut. bohsia/bohjan. 7. Perlantikan dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Mengadakan taklimat tentang tugas pengawas. 8. 4. Perlantikan rasmi dengan menyemat tanda nama. Mengadakan lawatan khusus untuk Pengawas. Mengambil tindakan terhadap kes salahlaku murid. 3. buli dan lain-lain. Mengadakan Kem Kepimpinan. gambar. 2. Mengadakan Kem Kepimpinan KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH 1. Merekodkan setiap perjalanan kes dan melaporkannya kepada PK HEM pada setiap minggu. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan. Mengendalikan perjumpaan MINGGUAN pengawas-pengawas sekolah. 3. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 2. 5. Sentiasa memberi maklumat kepada PK HEM berhubung dengan kes-kes yang serius seperti penyalahgunaan dadah. Sentiasa bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling serta Badan Pengawas Sekolah. tatatertib dan salahlaku. 3.peraturan. Pembahagian senarai tugas. Perlantikan Jawatankuasa dan pengawas sesi 2010.

HAZNAN BT CHE HASAN PN. Mengadakan jamuan di akhir tahun 2008. NIK SERIMAH BT SHAFIE : PN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. Membantu guru-guru kelas masing-masing. HJH. Mengadakan perjumpaan apabila difikirkan perlu 15. Mengawal murid semasa pertukaran guru. Mengatasi masalah. RAHMAN TUAN HJ. RUHIL AMANI MAT ZAIN PN. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Memberi hormat kepada guru atau pelawat yang masuk ke kelas. AZIZAH BT AB.9. Mengambil dan menghantar jadual kedatangan. Mengenalpasti murid yang bermasalah :     Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi 2. 13. Mengadakan kem motivasi 18. 17. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. Khidmat Runding Cara        Pelajaran Disiplin Kesihatan Peribadi Murid Guru Ibubapa . MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. 10. 12. Membincangkan masalah yang timbul 16. 11. 14. 19. HJH. ZUL AZMAN BIN AWANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. NORHAYATI BT MOHD NOR PN. Memastikan guru-guru masuk ke kelas mengikut jadual kelas. Penyerahan sijil penghargaan kepada semua ketua darjah dan penolong ketua darjah JAWATANKUASA PELAKSANA BIMBINGAN DAN KAUNSELING PENASIHAT EN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN.

6. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK       : PN. 4. 6. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa. Melupus kira buku-buku teks yang mengalami perubahan sukatan. Membuat laporan keperluan buku teks. 5. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks. ( JANUARI 08 ) 2. 5. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. diterima oleh murid berada di dalam keadaan baik ( dibalut ).Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan JAWATANKUASA PELAKSANA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT ) PENASIHAT EN. 3. Menyelaras penggunaan sistem SISTEKS dalam operasi peminjaman dan pemulangan buku teks. NORHAYA BT MOHD. Baik pulih buku teks yang masih elok untuk digunakan. 3. 7. Membeli buku yang tidak cukup keperluan semasa. YUSOF (TAHUN 1) PN. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. HJH. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar. 1. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kela. HAZNAL BT CHE HASSAN : PN.3. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah. Menghantar wakil untuk menghadiri bengkel taklimat penggunaan SISTEKS yang dianjurkan oleh pihak BBT/JPN. 7. Mengagihkan buku teks kepada semua murid untuk memenuhi keperluan semasa di sekolah. ROHANA BT YUSOF (TAHUN 6) BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SPBT Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ). 4. ROSDI BIN IBRAHIM (TAHUN 4) PN. HAMIZON BT MOHAMED (TAHUN 2) PN. MAIMON BT KONOK (TAHUN 5) PN. TUAN HAZIRA BT TUAN HASSAN (TAHUN 3) EN. Menyemak stok buku teks pada awal dan hujung setiap tahun. 8. 2. HJH. "Spotcheck‟ dari masa ke semasa untuk memastikan semua buku teks yang telah 4. Menguruskan pelupusan buku teks. .

ROHANA BT CHE ISMAIL : PN. Melantik Pengawas SPBT untuk menjaga bilik BOSS. HAMIDAH BT HASSAN PN. 1. HAZNAN BT CHE HASSAN PN. Menyusun atur keadaan bilik untuk persediaan Program JUARA. MAIMON BT KONOK CIK BADHIRAH BT JUSOH PN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. HJH. Menyediakan jadual pemeriksaan buku teks. AZIZAH BT AB. HJH. 4. 3. 3. 4. ASMAT BT MOHD NOR PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. RAHMAN PN. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir (Unit HEM). Menguruskan bantuan kebajikan Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian. 5. 2. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 2.BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH 1. HJH. JAWATANKUASA PELAKSANA BADAN KEBAJIKAN MURID PENASIHAT EN. Mengadakan perjumpaan mingguan untuk Pengawas SPBT. Mengadakan jamuan akhir tahun. JAWATANKUASA PELAKSANA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. NOR AINI BT ABDULLAH . kemalangan dan sebagainya untuk disumbangkan kepada keluarga mangsa. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. AZILA BT YUSOF PERANCANGAN TAHUNAN BADAN KEBAJIKAN MURID TABUNG MURID MISKIN Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim. 5.

KAMAL BIN AHMAD . SURYANI BT MOHD ZAIN (RMTS) PN. Senaraikan tugas guru-guru mengawasi RMTS Mengedarkan borang maklumat murid yang berkaitan dengan pendapatan ibubapa untuk panduan pemilihan 5. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS. 3. 7. JAWATANKUASA PELAKSANA KANTIN SEKOLAH PENASIHAT EN. MAOHAMUD BIN DAUD (WAKIL PIBG) PN FARIDAH BT AB. Penyediaan dan pembahagian boring timbang berat. 6. 3. 5. Memilih murid-murid menyertai program RMTS 6. berada dalam kualiti yang baik dan kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS. 4. 2. Perundingan dengan pihak kantin untuk penyediaan makanan untuk murid-murid RMTS 1. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan. 2. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu. WAN ROSLINA BT DAUD : PN. awal dan akhir tahun 7. 1. ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN. 4. HJ. NORHAYA BT MOHD. YUSOF PN. PERANCANGAN TAHUNAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN Mesyuarat AJK RMTS Menentukan menu makanan RMTS yang bersesuaian. Memilih menu RMTS.SETIAUSAHA AHLI JK         : PN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF (PSS) PN. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. AZIZ (PENTADBIRAN) BIDANG TUGAS JK RMTS Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS.

NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AHLI JK          : : PN. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. ASMAT BT MOHD. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. 8. kemas dan ceria. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi kantin. 6. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih. ZUL AZMAN BIN AWANG PN. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan / Pelajaran. AZILA BT YUSOF PN.PENGERUSI PN. ZAIDA BT MAT DAHANG TN. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN PN. 9. NOR PN. FARIDAH BT AB. 4. AZIZ ( KPT ) BIDANG TUGAS JK KANTIN 1. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi. 7. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa. MAHAMUD BIN DAUD (PIBG) PN. 2. 5. ROHAYA BT ABDULLAH EN. 3. 10. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam bekas yang bertutup. 13. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal. . 11. 12. NOORHAYA BT MOHD YUSOF PN. HJH. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan senari harga dipamerkan. HJ ZULKIFLI BIN AYAT KHAN (PEMAJAK KANTIN) EN.

Penyusunan ajk kerja dan taklimat kepada semua guru serta kakitangan sekolah. 3. 2. Pameran sijil dan gambar penyampaian „Piala Kantin Berbintang‟ Projek Juara ‘Kantin Berbintang’ 1. PERANCANGAN TAHUNAN UNIT KANTIN SEKOLAH Mengemaskini keadaan kantin : 1. HJH. 4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. Pastikan persekitaran kantin sentiasa bersih. Alaskan meja kantin. FARIZA BT HASSAN . Pastikan terdapat hiasan dalam berbagai bentuk yang menarik dan memberi manafaat kepada semua murid. Keceriaan Kawasan Kantin : 1. Susun bunga-bunga berpasu. 2. Sambutan Hari Kantin 1. 2. Mesyuarat ajk untuk merancang aktiviti. 3. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. Semua murid mesti makan di kantin sekolah. Susun kerusi dan meja dengan teratur. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan mengadakan perbincangan dari masa ke semasa. Papan kenyataan dengan maklumat baru. JAWATANKUASA KERJA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN ( KWAPM ) PENASIHAT EN. 2. Kemaskini buku pengurusan untuk persediaan projek juara dan penyeliaan umum mengikut skima yang ditetapkan.14. 2. Penggunaan Kantin : 1. Buku komen Pelanggan 3. Beberapa orang pengawas sekolah ditugaskan untuk mengawasi murid-murid supaya mereka mengikuti peraturan di kantin. Menyediakan buku pengurusan.

HJ. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN.AHLI JK        : PN. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan. MAHAMUD BIN DAUD ( SU PIBG) YG. HAMID BIN ABD. 5. NIK SERIMAH SHAFIE PN. HJH. ROSDI BIN IBRAHIM AJK :        EN. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas masing-masing. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke Bahagian Biasiswa Kem. MANAF BIN AWANG (PPM . RAZAK CIK BADHIRAH BT JUSOH PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN DADAH . KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan dimaklumkan untuk membuka akaun di Bank yang terpilih. HJH. RASHID (PKKO) EN. 9. MULIA RAJA ARIF BIN RAYA HUSIN (NYDP PIBG) TN. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama dengan Para Pentadbir Sekolah. HALIMAH BT MAMAT (PKP) EN. ABD. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN DADAH PENASIHAT EN. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank. ROHAYA BT ABDULLAH PN. 2. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. ZARINAH BT ABD. Wakil daripada PIBG dan Para Penyelia Pembangunan Mukim. REDZUAN BIN ABD. 10.PEMERHATI) SEMUA GURU KELAS ( TAHUN 1 – 6 ) PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAGIHAN BANTUAN KWAMP 1. 4. 6. 3. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. 7. ABD. Pelajaran. POH TZE PHENG PN. ( BANK PERTANIAN ) 8. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan. RAHMAN (AJK PIBG) EN.

ROHANA BT CE ISMAIL-KETUA PAN. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HIV dan lain-lain. Menjemput penceramah dari kalangan polis untuk memberi ceramah tentang jenayah. HJH.1. 2. ROHANA BT YUSOFF -KETUA PAN. HJH. 2. memantau dan menilai program atau aktiviti kelab pencegahan jenayah. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. AZIZAH BT ABD RAHMAN -KETUA PAN. 3. JAWATANKUASA KERJA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PENASIHAT EN. 4. Mengadakan Kempen Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. 4. Memberikan khidmat nasihat dalam perlaksanaan aktiviti kelab pencegahan jenayah. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. BM PN. PERANCANGAN TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. 2. Mengadakan sudut-sudut pameran dadah. WAN KHAIRANIE BT WAN HUSSIN . SAINS PN. HJH. Merancang. RUHIL AMANI BT MD ZIN -KETUA PAN. HASSAN BIN CHE SOH-YDP PIBG EN. 3. BI PN. Mengadakan ceramah-ceramah mengenai bahaya dadah. MAHAMUD BIN DAUD -S/U PIBG BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KPJ 1. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA AJK :        :PN. Menjemput penceramah dai kalangan polis untuk memberikan ceramah. NIK SERIMAH BT SHAFIE -BIMBINGAN & KAUNSELING PN. Menampal iklan-iklan mengenai dadah. Menyediakan dan menghantar laporan tahunan kelab pencegahab jenayah kepada jawatankuasa peringkat daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. MAIZAN BT JAMALUDDIN PN.PI EN. JAWATANKUASA KERJA KELAB KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN PENASIHAT EN.

JAWATANKUASA KERJA BADAN IHSAN PENASIHAT EN. bersalin. SURYANI BT MOHD ZAIN PN. HJH. AZIZAH AB. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : CIK BADHIRAH BT JUSOH AJK :        PN. REDZUAN BIN AB. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HAMIDAH BT HASSAN PN. 3. JAWATANKUASA KERJA TAKAFUL DAN BANK SIMPANAN PENASIHAT EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS 1.RAHMAN PN. MAIMON BT HUSIN (PKP) (PKKO) BIDANGTUGAS 1. 3. 2.BENDAHARI AJK :          : PN. MOHD RAFI BIN YUSOF PN. MAIMON BT KONOK PN. RUSIAH BT HUSAIN PN. ROHANA BT CHE ISMAIL PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM EN. ASMAT BT MOHD NOR PN. Memastikan semua guru menjadi ahli badan ihsan. ASIAH BT SHAFIE PN. ZARINAH BT AB. MAT ALIB BIN DERAMAN EN. RAZAK PN. Memungut wang dari guru-guru jika ada pekeliling daripada jabatan. Merancang dan mengadakan sumbangan saguhati kepada guru atau pekerja sokongan sekolah seperti masuk hospital. Memastikan atau menyimpan setiap kad keahlian guru-guru sekolah. 4. KAMAL BIN AHMAD . Menentukan kebajikan guru dan pekerja sekolah . NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. HALIMAH BT MAMAT EN. kematian dan lain-lain lagi. Memungut yuran kelab guru. HJH. Merancang dan mengadakan majlis jamuan bagi guru dan pekerja sokongan sekolah. 2. RASHID EN. HJH.

ROHANA BT CHE ISMAIL EN. ZARINAH BT ABD. RUSIAH BT HUSAIN PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. HJH. KHAIRULLAH BIN MOKHTAR EN. 4. Menguruskan segala insurans takaful. RAZAK PN. Menyediakn semua borang-borang simpanan murid. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH DAN KESIHATAN PENASIHAT EN. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi. 1. WAN ROSLINA BT DAUD SEMUA PEKERJA SEKOLAH BIDANG TUGAS 1. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. RAZAK AJK :        PN. 2. WAN KHAIRAINIE BT WAN HUSSIN PN. ROHAYA BT ABDULLAH PN. AZILA BT YUSOF PN. ZARINAH BT AB. simpan buku simpanan murid) 5.PENGERUSI PN. 3. HJH. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula selepas ianya digunakan. . ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM PN. ASIAH BT SHAFIE PN. ASMAT BT MOHD NOR PN. POH TZE PHENG EN. HAMIZON BT MOHAMED AJK :           EN. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih. 2. ZUL AZMAN BIN AWANG EN. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah. MOHD GHAZI BIN YUSOF EN. HAIDA BT HASAN BIDANG TUGAS Menyelarakan simpanan bagi murid-murid. 3.

MAT ALIB BIN DERAMAN TN. MAIZAN BT JAMALUDDIN EN. HASSAN PN. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik Bandar Pasir Mas bila diperlukan seperti senarai nama muris dan lain-lain lagi. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. NOR AINI BT ABDULLAH PENYELARAS PN. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. WAN ROSLINA BT DAUD . KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. TN. JAWATANKUASA KERJA REKOD DAN PENDAFTARAN MURID PENASIHAT EN. NORHAYA BT MOHD YUSOF PN. ZAIDA BT MAT DAHANG PN. HAZIRA BT TN. MOHD GHAZI BIN YUSOF PN. NORHAYATI BT MOHD.4. KAMAL BIN AHMAD PENGERUSI PN. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN PN. HJH. ASMAT BT MOHD NOR JAWATANKUASA KERJA LAWATAN DAN REKREASI MURID PENASIHAT EN. HJH. HJH. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : EN. ABD. NOR AINI BT ABDULLAH SETIAUSAHA : PN. HJ. MAHAMUD BIN DAUD AJK :       EN. NOR PN. HJH. MAIMON BT HUSSIN AJK :        PN. AZIZ BIN ABDULLAH JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH (RMTS) PENASIHAT EN. RUHIL AMANI BT MUHAMMAD ZAIN PN.

MAIZAN BT -PN. 2. AB. NORHAYATI BT MOHD NOR TUGASAN GURU BERTUGAS RMTS 1.HARI AHAD -EN. Mempengerusi mesyuarat perjumpaan organisasi pengawas. AZIZ BIN ABDULLAH -CIK ZALWATI BT ZAKARIA -PN. Mengawasi pembahagian makanan kepada murid-murid RMTS. AZILA BT YUSOF HARI ISNIN -EN. MAT ALIB BIN DERAMAN -PN. . HJ. 3. 5. NOR ZAWAHIR BT MAT NAFI -PN. Memberitahu dalam perhimpunan tugas dan peraturan-peraturan sekolah. Mengagihkan susu kepada pelajar mengikut kelas. ROSMINI AIDA BT SAIPUDDIN -PN. ROSDI BIN IBRAHIM -PN. AHMAD IZAHAN BIN IBRAHIM -PN. Melantik murid-murid yang layak untuk menganggotai badan pengawas sekolah. HJH. SURYANI BT MOHD ZAIN HARI RABU -EN. Menulis laporan penyelian RMTS. AFIRAH BT AHMAD ROSDI HARI KHAMIS -TN. Guru Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Sekolah untuk murid-murid. RUHIL AMANI BT MOHD ZAIN -PN. ROHAYA BT ABDULLAH JAMALUDDIN -PN. ROHANA BT CHE ISMAIL -PN. MAIMON BT KONOK HARI SELASA -EN. NOR AIZA BT MOHD YUSOF -PN. RUSIAH BT HUSAIN -PN. MOHD GHAZI BIN YUSOF -PN. FARIZA BT HASSAN -PN. 4. Memastikan pelajar mengamalkan doa makan sebelum makan dan selepas makan. Mengawasi penyediaan dan mutu makanan.

Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan. Bendahari. menyapu lantai. 1. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. 12. 6. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. sahsiah. Menyedia rekod murid yang didapati bersalah. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar. 8. mengelap tingkap.Menyiasat perkara-perkara yang berlaku dan melaporkan kepada Guru Besar untuk tindakan selanjutnya. 2. Penolong Ketua Tingkatan. 9. 14. Membuat jadual pengawas bertugas. Melengkapkan maklumat dalam SSDM. jikalau didapati sesuai dan boleh dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid. 13. 10. 11. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan mengumumkan kelas yang paling kotor. kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan. 4. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan dan di dalam bilik darjah. Merekodkan segala kesalahan. upacara dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara atau pembuangan sekolah. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya. Pemilihan akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi. daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh para pelajar sekolah. memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada pelajar di sekolahnya. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa di sekolah. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain. 5. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan tindakan yang sesuai. Menyampaikan ucapan-ucapan tahniah kepada pengawas yang berjaya dan terpuji. 3. 7. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa kesemasa.  Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Guru kelas SENARAI TUGAS GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas Membentuk organisasi kelas yang terdir daripada Ketua Tingkatan. Menyusun rancangan tahunan untuk organisasi pengawas.

 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.  Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru-guru penyelaras kursus yang berkenaan. o Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu pertama berakhir dan menyimpan buku daftar pelajar di pejabat. o Melaporkan kepada kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. o Memastikan kelas mempunyai buku rekod ponteng kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. kesihatan diri dan disiplin. biasiswa dan bantuan . (b) Menjamin keselamatan buku tersebut. o Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut (a) mendapat dan mengisi dalam dua salinan borang “ Melanggar Peraturan Sekolah” yang dapat diperolehi dari penyelaras Tingkatan atau Bilik Guru Disiplin. kokurikulum dan fizikal dalam kemajuan pelajar bagi setiap semester/penggal. o Menyampaikan slip kemajuan pelajar kepada ibu bapa setiap kali selepas ujian. sijil berhenti dan surat akuan o Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik. o Memberikan galakan.peperiksaan. o Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.  Jadual kedatangan dan kedatangan pelajar. motivasi dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik o Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik.  Menentukan kawal elektrik.  Buku teks.  Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. Dan memberikan hadiah ( jika perlu) o Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.  Laporan pelajaran. (b) Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa. o Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam kelas. (a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. (b) Kebajikan pelajar.(a) (b) (c) (d) (e) Jadual waktu Jadual Tugas Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan Moto Kelas. o Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan o Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah.  Masalah pembelajaran. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

o Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. o Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan serta buku kutipan kepada Pembantu Tadbir pada hari yang sama.  Murid Keluar o Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 5. o Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima. Mengeluarkan borang-borang yang berkaitan dengan SPBT kepada guru-guru darjah / kelas. o Menentukan buku teks telah dipulangkan.o Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. kehilangan atau kecurian buku-buku teks. o Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. o Mengambil butir-butir diri yang diperlukan. Menyimpan buku stok SPBT dengan sempurna dan kemaskini. o Menentukan rumah sukan. o Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG . persatuan dan lain-lain. Menyemak isi kandungan dan muka surat buku-buku yang diterima. o Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. o Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Mengadakan peraturan yang sesuai jika berlaku kerosakan.  Pendaftaran Pelajar Baru o Menerima kemasukkan pelajar baru. Memberi taklimat kepada guru-guru. bagaimana cara-cara hendak mengisi borang-borang SPBT. ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada daripada Penolong Kanan HEM. Membuat peraturan yang perlu semasa mengeluar dan menerima balik buku-buku teks yang diberi pinjam kepada guru-guru dan juga murid-murid. o Menentukan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka mengikut persatuan.  Kutipan Yuran dan Derma o Mengutip yuran sekolah pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus. . SPBT        Menerima buku-buku SPBT dari pembekal serta mengecopnya.  Pendaftaran sukan. o Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. o Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan kepada pejabat. o Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran yang dibuat. o Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT o Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. o Mengutip derma PIBG o Mengutup wang peperiksaan bagi kelas-kelas peperiksaan. kelab dan badan beruniform yang dipilih kepada Penyelaras Kokurikulum.

Program Sekolah Selamat. pencegahan. Dasar Pendidikan Wajib. inhalan. 11 May 2009 Hal-Ehwal Murid . Murid yang kematiaan ibubapa vi. bimbingan / kaunseling HIV / AIDS dan disiplin murid. Merancang. tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dan semasa ke semasa.     Mengeluarkan buku-buku teks kepada guru-guru darjah untuk diberi pinjam kepada murid-murid. menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik. menyedia dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan. berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. kerjaya. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. bimbingan / kaunseling kelompok secara profesional dan beretika.  KAUNSELING Meneliti. Minuman pagi murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR Mengadakan kutipan Derma Kilat untuk murid atau keluarga murid yang ditimpa malapetaka/ bencana yang difikirkan perlu untuk membantu meringankan bebanan mereka. guru. Merancang. Memastikan semua murid-murid telah mendapat pinjaman buku teks. alkohol. Memungut balik semua buku teks yang telah dikeluarkan kepada guru-guru darjah pada akhir penggal 2 persekolahan. melaksana dan menyediakan Rancangan Merancang. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah. KEBAJIKAN MURID Menjaga kebajikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Merlimau Satu seperti :i. Memberi perkhidmatan Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis Merancang. pemulihan dan krisis dalam bidang akademik. mengawalselia dan menyediakan rekod dan inventeri murid. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. Memberi perkhidmatan bimbingan / kaunseling individu secara profesional dan beretika. Mengumpul. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. HalEhwal Murid Written by Administrator Monday. psikososial dan kesejahteraan mental. rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. Murid Bermasalah iv. rokok. serta membuat permohonan hapus kira pada setiap akhir tahun. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan Melaksanakan tugas- mengemaskini sistem fail. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan(kemasukan) murid di sekolah. Anak Yatim ii. Murid Miskin iii. Merancang. Tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Menyediakan Borang Hapuskira. kerjaya. psikososial dan kesejahteraan mental. Memberi maklumat kepada Penyelia Buku Teks Negeri atau Pegawai Buku teks berkenaan dengan jumlah buku yang diperlukan pada tiap-tiap tahun mengikut perkembangan murid. melaksana dan mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. Murid yang sakit di hospital v. Merancang. keibubapaan dan masalah murid. Bertanggungjawab tentang kehilangan atau kerosakan buku teks.

Teoh Giak Thow (PK Pentadbiran) Pn.Salihin (Unit Pendaftaran) JAWATANKUASA DISIPLIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Guru Disiplin) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SSDM) . Pengerusi : Pn.JAWATANKUASA INDUK HEM Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Wong Kooi Lan (Ketua Unit 3K)/ (Bimbingan & Kaunseling ) Cik Lee Mee Wai (Penyelaras SMM/BMM ) Cik Thanalatchumy (Pen. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Unit RIMUP) En. Lee Chye Inn (Guru Kantin) Pn. Lim Bee Lay (Guru Disiplin) AJK :Pn. Teoh Bee Choo (Guru Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lim Eng You (PK Kokurikulum) Cik Yeoh Peik Kar (Pen. Guru Disiplin) Pn. Pengerusi : Pn.

Laporan LDM – Tindakan Guru Kelas – Murid Tukar JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KESELAMATAN. 5. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1.Pn. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas. 2. Laporan G1 dan G2 – rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD 10. 7. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap. 3.tiap orang murid sekolah ini. 8. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan sewajarnya jika didapati perlu.Lim Eng You (PK Kokurikulum) Pn.Wong Kooi Lan (Penyelaras 3K ) AJK :Pn. jika difikirkan perlu.KESIHATAN DAN KECERIAAN) Pengerusi :Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N/Pengerusi :Pn. 6. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. Menggubal undang-undang disiplin sekolah. 4. Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5hb ke PPD LMS.Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar. Chui Chooi Seong (Ketua Unit Keceriaan) Cik Teh Chiou Shing (Ketua Unit Kesihatan) . Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan. 9.

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N.Ooi Cad LI ( Ketua Unit Keselamatan) Pn. memaklumkan kepada semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan pelan tindakan tersebut. Teoh Giak Thow ( Penolong Kanan Pentadbiran) Pn. 2. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan . 4. Menyediakan laporan – gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan – melalui pemerhatian.Chui Chooi Seong (Guru Unit Keceriaan) AJK : Pn.Pn. data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan – merancang pelan tindakan. 3. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) (Wakil Klinik Kesihatan) (Wakil Klinik Pergigian) Bidang Tugas : 1. Membuat pemantauan dan penilaian – mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan tindakan. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Lim Eng You ( Penolong Kanan Koko) Guru Kelas Pekerja Bidang Tugas : 1. Lee Chye Inn (Guru RMT) Cik Lee Mee Wai (Ketua Unit Kantin) En. Pengerusi : Pn. maklumbalas komuniti (sekolah/setempat).

8. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain. Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan. 7. jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke semasa. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar. Pengerusi : Pn. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan) Bidang Tugas : 1. Tan Shean Lan (Ketua Panitia PJK) Semua Guru PJK Pn.dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. 5. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu kebersihan sekolah. 10. . 6. 3. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Menyusun pelan tindakan kebersihan. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik. JAWATANKUASA KESIHATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 12. 11. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan Pertandingan Kebersihan kelas Ceramah kebersihan Pertandingan poster kebersihan Pertandingan mengarang essei kebersihan Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah Lawatan ke sekolah lain Budaya pagi seperti mengutip sampah Laporan dan program Aedes 4. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. 9. 13. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Teh Chiou Shing (Guru Unit Kesihatan) AJK : Pn. 2.

Peti ubat disediakan dan dilengkapkan. 2. 4. Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas. memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :. 8.En. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.Taklimat Pencegahan Kebakaran. 6. 3. tayangan dan lain-lain. 3.Rahman (Pengawal Keselamatan) En. 5.Lim Bee Lay (Ketua Guru Disiplin) En.Kawad Kecemasan. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.Ooi Cad Li (Guru Unit Keselamatan) AJK : Pn. Jabatan dan PPD. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.Teoh Giak Thow (Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha : Pn. 7. 4. Lim Eng You (Guru Penolong Kanan KoKurikulum) Pn. 5. JAWATANKUASA KESELAMATAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Pn. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan JKR elektrik. Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan . Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Baharuddin. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas. Membaca. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Heah Boon Kiak ( Wakil PIBG) (Wakil Polis / Bomba) Bidang Tugas : 1.Abd.2. pameran. Pengerusi : Pn. Minggu Keselamatan.

10. JAWATANKUASA KANTIN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah. Pengerusi : Pn.Lee Chye Inn (Guru Kantin) AJK : Pn. Heah Boon Kiak (Wakil PIBG) . 16. 14. Ooi Cad Li ( Penyelaras / Guru RMT) En. Merancang dan melaksanakan program keselamatan. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. 8. 7. 11. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat. 12. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku latihan pelajar. 6. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas. 13. 9. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun. 15. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah.berfungsi. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.Wong Kooi Lan ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Teh Chioou Shing ( Penyelaras / Guru RMT) Cik Lee Mee Wai ( Penyelaras / Guru RMT) Pn. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar.

Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. 17. 10. 2. selamat dan sesuai. 3. 5. 6. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas yang bertutup. makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra. kemas dan ceria. 4. 15. JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT . 7. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran / Kesihatan. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi. 9. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. 13. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.Bidang Tugas : 1. 12. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard). Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. 8. 14. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin. tutup kepada yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2) 16. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 11.

2. 3. Ooi Cad Li (Guru SPBT) AJK : Cik Yeoh Peik Kar (Pen. o Pembahagian tugas pentadbiran : o Buku Stok (ikut tahun) o Pengedaran / pengumpulan o Buku rosak / hilang o Menubuhkan „Pasukan Petugas‟ SPBT (pelajar). Menentukan tarikh pengedaran. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks : o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada guru kelas. Mengesan kelancaran pengedaran Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah. Borang permohonan SPBT : o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar. Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Pengedaran : Mengedarkan mengikut tahun. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). 6. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.Guru SPBT) Pn. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. 4. o Taklimat untuk guru kelas. o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Noor Jamilah Cik Thanalatchumy Bidang Tugas : 1. Chui Chooi Seong Pn. Membuat pesanan buku : Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. . Pengerusi : Pn. o Pembahagian tugas pagi / petang. 5.

Guru bertugas. Menyimpan rekod. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan). Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun). 8. 11.  Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan. Menyimpan invois. Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun. 9. Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. Hapus kira. . bil dan pengesahannya. Pengurusan Stok dan Inventori Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.  Peraturan mengedarkan ke sekolah lain.  Pengurusan pemulangan Buku Teks. 10. Mengemaskini inventori SPBT. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun.Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan.  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT. Pengurusan Keselamatan Buku Memastikan ada Bilik SPBT  Mengurus bilik SPBT. rosak dan hilang. hapuskira. Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. Cadangan Buku Bacaan Tambahan Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran. Kekurangan / lebihan. Peratus rosak / hilang. Pengurusan Rekod dan Dokumen : Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis. 7. Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar.

12. 13. Memproses borang SPBT. Merancang proses menghapuskira buku SPBT. Lee Chye Inn Pn. 17. 16. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT. Pengerusi : Pn. JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok 19. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya. 15. 18. 14. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT. Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Yeoh Peik Kar (Bantuan dan Kebajikan) AJK : Pn. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal. Lim Bee Lay Cik Teh Chiou Shing . Tan Shean Lan Pn. Wong Kooi Lan AJK PIBG Pn.

Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. Lee Chye Inn (Guru RMT/PS) AJK : Pn. 9. JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Salihin (PEMBANTU TADBIR.KEWANGAN) Guru bertugas RMT harian . Tan Shean Lan ( GURU PEND. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. 10. 8. Bertanggungjawab kepada Guru Besar. 5. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha :Pn.Bidang Tugas : 1.JASMANI) Pn. 6. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana 2. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan. Wong Kooi Lan ( GURU Bimbingan ) Cik Lee Mee Wai ( GURU SMM ) En. 4. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. 7. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. 3. Pengerusi : Pn.

Heah Boon Kiak (PIBG) Thanalatchumy Cik Cik Teh Chiou Shing Cik Lee Mee Wai Bidang Tugas : 1. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Pn. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu : Bimbingan Pelajar Bimbingan Kerjaya Bimbingan Sosial Bimbingan Sahsiah Bimbingan Psikologi Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS 2. Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. 5. .Bidang Tugas : 1. Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma. Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar. Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu Sekolah (PSS). 4. Menerima serta mengagihkan susu kepada guru-guru kelas. Wong Kooi Lan (Guru Bimbingan ) AJK : En. Mengelolakan program orientasi. Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah. 2. 3. Pengerusi : Pn. 7. Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah. 6. 3. 4.

tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.5. 2. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat 7. PIBG Mengikut Akta Pendidikan KPM 1996. temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Ia juga untuk . S/U : Pn. 10. Pengerusi : Pn. Mengadakan program khas pencegahan dadah / AIDS JAWATANKUASA RIMUP Pengerusi : Cik Chuah Chong Har (Guru Besar) N. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas. yang diharapkan dapat membina kesefahamanan tentang tugas dan tanggungjawab bersama dan usaha dalam meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di Sekolah. 8. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan. Mengwujudkan sikap kerjasama. 3. Teoh Bee Choo (Penolong Kanan HEM) Setiausaha : Cik Thanalatchumy( Penyelaras RIMUP) N. RMUF – Membuat Laporan aktiviti RIMUF sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun. Melaksanakan objektif RIMUF diantaranya: Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. 9. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersamasama. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). minat dan sahsiah pelajar. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi. 6. Noor Jamilah AJK : Semua Guru Kelas Bidang Tugas : 1. Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) ditubuhkan di semua Sekolah Kerajaan bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru (IBG). Berkongsi kemudahan. peralatan. Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling).

. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid 2. keterbukaan dan pengorbanan. PIBG juga mempunyai peranan ‘saling lengkap melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan prasarana. Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah bertukar-tukar fikran dan maklumat mengenai pendidikan 4. 3. AJK PIBG dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan & menjalankan tugas dan amanah secara sukarela serta perlu menitikberatkan keikhlasan. Untuk mengadakan satu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam Sekolah dalam meningkatkan imej Sekolah 2. Untuk memberi peluang kepada IBG dalam Sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya Untuk membolehkan IBG dalam Sekolah untuk berusaha menambah kewangan Sekolah dan meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran Fungsi peranan PIBG adalah: 1. Untuk membantu dan menambah usaha Sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka 3. 5. Tujuan-tujuan PIBG adalah: 1. ibubapa dan komuniti setempat. kemudahan dan suasana Sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di Sekolah. Meningkatkan keceriaan premis Sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang konduisif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan Semua ibu bapa dan guru di sekolah ini merupakan ahli PIBG. SKDP.mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak Sekolah. Menambah sumber kewangan Sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di Sekolah Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara Sekolah dengan masyarakat setempat 4. Satu jawatankuasa PIBG bagi penggal 2008/2009 telah dilantik pada 16 Februari 2008 bertempat di Dewan Budiman.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.