Tugas Teori Perundang - undangan Nama: Kay Azaria Adita NPM: 0906558256

Perbandingan Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang – Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 merupakan Undang – undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang – undangan. UU ini disahkan pada tanggal 22 Juni 2004 di Jakarta. Pemberlakuan UU ini di Indonesia dipandang belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian membuat UU yang baru, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011. UU yang baru ini kemudian menggantikan kedudukan UU No. 10 tahun 2004. Berikut ini akan dipaparkan perbandingan dan juga perbedaan antara kedua UU tersebut. a. Sistematika Undang – Undang UU No. 10 Tahun 2004 terdiri dari 13 bab dan 58 pasal, sementara UU No. 12 tahun 2011 terdiri juga dari 13 bab, tetapi mempunyai lebih banyak pasal yaitu 100 pasal. Berikut ini judul bab yang terdapat dalam kedua UU tersebut. UU No. 10 Tahun 2004 Ketentuan Umum Asas Peraturan Perundang – undangan Materi Muatan Perencanaan Penyusunan Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang - Undang Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan UU No. 12 Tahun 2011 Ketentuan Umum Asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan Perencanaan Peraturan Perundang undangan Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang - Undang Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Pengundangan Penyebarluasan Partisipasi Masyarakat

I II III IV V VI VII VIII

IX X XI

Pengundangan dan Penyebarluasan Partisipasi Masyarakat Ketentuan Lain-lain

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sementara asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang – undangan tertera dalam pasal 6 kedua UU. keseimbangan. j. dan g. keadilan. dan/atau j. dan/atau. e. d. b. c. f. kebangsaan. i. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. c. d. keterbukaan. b. pengayoman. g. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. kejelasan tujuan. keseimbangan. keadilan. kemanusian. 10 Tahun 2004 a. kekeluargaan. yaitu: UU No. kenusantaraan. i. kekeluargaan.XII XIII Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup Ketentuan Lain-lain Ketentuan Penutup Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun sama – sama terdiri dari 13 bab. yaitu: UU No. dapat dilaksanakan. kenusantaraan. c. keserasian. dan materi muatan. kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dapat dilaksanakan. Kejelasan tujuan. dan keselarasan. f. ketertiban dan kepastian hukum. d. e. Keterbukaan. 12 Tahun 2011 (2) Materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan asas: a. UU yang baru tidak mempunyai bab berjudul ketentuan peralihan. kata ‘organ’ diganti dengan kata ‘pejabat’. c. e. kemanusiaan. b. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. kejelasan rumusan. b. h. Dalam table diatas dapat dilihat bahwa asas yang dipergunakan kurang lebih sama. hierarki. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana . Kejelasan rumusan. (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada UU No. dan dalam butir c ditambahkan kata ‘hierarki’.dan g. bhinneka tunggal ika. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas Asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik sama sama dirumuskan dalam kedua UU dalam pasal 5. bhinneka tunggal ika. b. pengayoman. f. g. kebangsaan. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. hanya saja dalam butir b. keserasian. e. d. f. kesesuaian antara jenis. UU No. ketertiban dan kepastian hukum. 10 Tahun 2004 (1) Materi Muatan Peraturan Perandangundangan mengandung asas a. h. dan keselarasan. 12 Tahun 2011 a.

12 Tahun 2011 Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang. sedangkan dalam UU No. Pasal 13 Materi muatan Peraturan Presiden berisi . tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. keuangan negara. 12 Tahun 2011 terdapat dalam pasal 10 – 15. kewarganegaraan dan kependudukan. 6. Dapat dilihat bahwa yang berbeda pada pasal 6 kedua UU adalah penggantian kata ‘mengandung’ dengan kata ‘mencerminkan’ c. Pasal 11 UU No. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 8 – 14.ayat (1). 10 Tahun 2004 Pasal 8 Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang: a. Pasal 9 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. diperintahkan oleh suatu UndangUndang untak diatur dengan UndangUndang. Pasal 10 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 4.Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. pengesahan perjanjian internasional tertentu. 3. Pasal 11 Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. dimaksud pada ayat (1). Pasal 12 Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. hak-hak asasi manusia. (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. 2. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: 1. UU No. b. c. d.Undang berisi: a. hak dan kewajiban warga negara. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. wilayah negara dan pembagian daerah. dan/atau e. b. Materi Muatan Mengenai materi muatan dalam UU No. 5.

hak-hak asasi manusia.Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UndangUndang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. hak dan kewajiban warga negara. 5. Pasal 15 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a.000. Pasal 14 Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi. dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan secara lebih rinci dalam hal pengaturan lebih lanjut dari Undang – Undang Dasar (UUD). materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. yaitu pengesahan perjanjian internasional tertentu. b. atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang tersebut sebelumnya dilakukan oleh DPR atau Presiden. Pasal 12 Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. .00 (lima puluh juta rupiah). kewarganegaraan dan kependudukan. wilayah negara dan pembagian daerah. keuangan negara. Sementara dalam pasal 10 UU yang baru ada beberapa tambahan materi muatan yang harus diatur dalam UU. atau c.000. 4. 6. Undang-Undang. yakni dalam bidang 1. materi yang diperintahkan oleh UndangUndang. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50. dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pasal 13 Materi muatan Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat . (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. d. dan g. 12 Tahun 2011 Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas: a. Peraturan Pemerintah. c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. e. dibuat oleh badan perwakilan desa atau UU No. c. sementara pada UU No. yang dalam UU No. b. 10 Tahun 2004 adalah mengenai penyelesaian pertentangan UU atau Peraturan UU. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan Daerah Provinsi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Hal yang juga tidak tertulis dalam UU No. 12 Tahun 2011 terdapat dalam pasal 7-8. Materi muatan peraturan desa tidak ada dalam UU yang baru. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.Tambahan dalam UU yang baru juga terlihat dalam pasal 13. 10 Tahun 2004 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan adalah sebagai berikut : a. c. dan dalam UU yang baru juga tertulis secara jelas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada UU No. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. e. b. 10 Tahun 2004 terdapat dalam pasal 7. yaitu “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang. atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. UU No. d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. d.” Sementara dalam pasal 14 UU yang baru (pasal 12 UU lama) juga ada tambahan yaitu materi muatan peraturan daerah yang terbagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Peraturan Presiden. 12 Tahun 2011 tertera dalam pasal 9: (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Yudisial. dimana dalam UU yang baru Ketetapan (TAP) MPR kembali dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung. lembaga. dan peraturan desa dikeluarkan. Mahkamah Konstitusi. perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (dilakukan oleh DPR & Pemerintah) dan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dalam suatu Program Legislasi Daerah. Kepala Desa atau yang setingkat. sementara Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/ Walikota. atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang. Selain itu dalam pasal 8 UU yang baru juga memberi kejelasan mengenai berlakunya peraturan lainnya yang ditetapkan lembaga – lembaga negara. yang ‘diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. dan juga DPD untuk yang berkaitan dengan daerah. Program legislasi inilah yang kemudian menghasilkan suatu Rancangan Undang – Undang (RUU) dan Rancangan Perda. (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. .undangan Menurut UU No. Proses Terjadinya UU / Peraturan Perundang . Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Perundang – undangan kemudian ditempatkan dalam: a. diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Menteri. Bupati/Walikota. sementara Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati / Walikota disampaikan kepada pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati / Walikota untuk kemudian ditetapkan. Perbedaan hierarki UU yang lama dan UU yang baru dapat dilihat dengan jelas. (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 10 Tahun 2004. badan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. yang bisa berasal dari DPR. RUU kemudian dibahas di DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugaskan.’ e. (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia. Apabila RUU ini telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Bank Indonesia. Gubernur. RUU ini disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Daerah. Pemerintah.

. Berita Daerah. f. c. Lembaran Negara Republik Indonesia. atau d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. d. 12 Tahun 2011. b.b. Lembaran Daerah. Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden. Sedangkan dalam UU No. kurang lebih mengikuti tahapan yang sama. Berita Daerah. atau g. akan tetapi mempunyai syarat atau langkah yang lebih terperinci. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan Pemerintah. Lembaran Daerah.Peraturan Daerah dalam UU ini dibagi menjadi Perda Provinsi dan Kota. c. Peraturan Perundang – undangan kemudian ditempatkan dalam: a. e. Berita Negara Republik Indonesia. Dalam UU ini misalnya terdapat pasal khusus mengenai perencanaan dan/ penyusunan dan/ pengesahan/ penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang.