P. 1
Kedudukan Sahabat Dan Adalahnya

Kedudukan Sahabat Dan Adalahnya

|Views: 162|Likes:
Published by pimansu

More info:

Published by: pimansu on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

KEDUDUKAN SAHABAT DAN ‘ADALAHNYA

Oleh : Fitri Yanti, S.Sos

A. PENDAHULUAN Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua mendapat perhatian besar dari kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai penjelas bagi Alquran al-Karim. Di samping itu, Hadis juga memuat beberapa hukum tersendiri dan menggambarkan corak kehidupan Rasulullah saw., sehingga kedudukannya sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Salah satu syarat untuk memahami ajaran Islam dengan sempurna adalah pemahaman terhadap Hadis. Periode kedua sejarah perkembangan Hadis, adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafa’ Al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib) yang berlangsung sekitar tahun 11 H sampai dengan 40 H. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar.1 Para sahabat mempunyai peranan yang istimewa dalam proses periwayatan Hadis. Sahabat adalah titik awal proses periwayatan Hadis, karena mereka lah yang langsung melihat, mendengar atau menyaksikan Rasulullah saw. Sebutan bagi siapa saja yang pernah bertemu atau melihat Nabi Muhammad saw. dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw., sehingga secara adat dinamakan sebagai sahabat. Ada pula Ulama yang mempersingkat identitas sahabat itu dengan “orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad saw., serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama.2 Dilihat dari segi kemulian dan perjumpaan dengan Rasul, derajat semua sahabat sama. Tapi dilihat dari segi kapan mereka masuk Islam, lamanya bersama Nabi, besar pengorbanannya membela Islam, dan ilmu yang dimiliki sahabat itu berbeda-beda peringkatnya. Selain itu, Jumhur Ulama berpendirian bahwa seluruh sahabat bersifat ‘adalah dan terpercaya dalam meriwayatkan Hadis Rasulullah saw. ‘adalah dimaksud di sini harus dipahami dalam rangka periwayatan Hadis.3

1 2

Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.79. Nasrun Haroen, Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 155. 3 Abuddin Nata, Alquran dan Hadis (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), h. 194.

h. dan sahabatnya sehingga kebersihan hati dan lisan harus di jaga terhadap kebencian kepada para sahabat. PEMBAHASAN B.Mutiara Sumber Widya.hari Sahabat dikenal sebagai al Adillatussahabah (semua sahabat adil) yaitu yang paling bertaqwa dan memilih sifat wara (menjauhkan diri dari maksiat dan perkara subhat) serta tidak pernah berdusta.1. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang sahabat menyangkut al wara wal bara. 176. dalam bukunya Al-Sunnah Qabl al-Tadwin sebagaimana yang dikutip oleh Nawir Yuslem dalam bukunya Ulumul Hadis. Orang yang pernah bergaul 4 5 Nawir Yuslem. h. dengan mengetahui kedudukan dan keadilan sahabat. Contoh dalam hal ini adalah kaum syiah yang mengkafirkan Abu Bakar. Syuhudi Ismail. 29.’Ajjaj al-Khatib. Jadi. Ketiga. Maksud kata “bertemu” disini adalah “bergaul”. dan menerapkannya dalam kehidupan sehari . dari segi kebahasaan adalah musytaq (turunan) dari kata shuhbah yang berarti “orang yang menemani yang lain. 2001). orang yang tidak dapat melihat karena buta misalnya Ibn Ummi Maktum tetapi karena bergaul dengan Nabi..5 2. Cet. pertama. masih hidup. B. keadilan sahabat. salah satu pokok akidah Islam adah mencintai Rasullah saw. Kedua. maka termasuk sahabat. 6 Ibid. pandangan Ulama dan argumentasinya tentang keadilan sahabat serta jumlah sahabat yang meriwayatkan Hadis. kaum muslimin meyakini Hadis yang diriwayatkan para sahabat Nabi saw. fenomena mencaci maki dan melecehkan para sahabat. Ulumul Hadis (Jakarta : PT.Setidaknya ada tiga alasan mengapa topik ini perlu dibahas yaitu. cara mengetahui sahabat. dengan pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah saw. tanpa ada batasan waktu dan jumlah”. dalam keadaan Islam dan beriman. tetapi dikategorikan sahabat. Kedua. M. Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa. Permasalahan yang penulis bahas dalam makalah ini antara lain : pengertian sahabat. . 1994). Pengertian Sahabat Menurut M. kata sahabat (Arab: Shahabat).4 Berdasarkan pengertian inilah para ahli Hadis mengemukakan rumusan mereka tentang sahabat sebagai berikut: 1. Ummahatul mukminin (Aisyah). walaupun ia tidak pernah meriwayatkan Hadis dari beliau.6 Menurut definisi di atas orang yang telah pernah bergaul dengan Nabi. Sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah saw.

Kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (Beirut: Dar al-Fikr. kemudian dikala menghadap kepada Abu Bakar as-Shiddiq sebagai tawanan perang ia menyatakan kembali masuk Islam. seorang pemuka tabiin. h. bukan lagi disebut sahabat. 176. juz. 1401 H/1981 M). sebulan atau sehari. pada prinsipnya 7 8 Ibid. atau melihatnya. 197. dan orang itu menjadi mukmin dan hidup bersama beliau baik lama atau sebentar. juz I. 1978).orang yang tidak pernah melihat beliau karena buta. Ibn Hajar as-Asqalani mendefinisikan sahabat dengan “setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw. seorang sahabat Rasul yang buta. sahabat adalah “orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad saw. Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr. baik orang tersebut meriwayatkan Hadis atau tidak dari Nabi. mengatakan bahwa yang dimaksud sahabat dikalangan Ulama Hadis adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah saw.11 Imam Bukhari (194-256) mengatakan bahwa sahabat ialah siapa saja dari umat Islam yang menemani Nabi Muhammad saw. sebagaimana halnya Ibn Ummi Maktum. bahkan ia mengawinkannya dengan saudara perempuannya. 13 Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas disamping masih terdapat rumusanrumusan lainnya yang pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan yang di atas. h.9 Menurut Ibnu Hajar al-Haitami.12 Yang dimaksud dengan melihat (al-Ru’yat) di dalam definisi tersebut adalah bertemu dengan Rasulullah saw.dengan Nabi. dua tahun dan pernah ikut berperang bersamanya satu atau dua kali. 11 Yuslem. Ensiklopedia Islam. kemudian murtad. 12 Bukhari. 8 Sa’id bin Musayyab. h. maka masih dapat dikategorikan sebagai sahabat. 4. Ulumul Hadis. mengatakan. atau orang yang pernah melihat beliau sekali atau orang . 188.. sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah selama satu. h. seperti Abdullah bin Jahasy dan Abdullah bin Khathai. atau sesaat atau hanya melihatnya”. meskipun tidak melihat beliau. 10 Ibid. beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam”. Hal ini seperti yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Asy’as bin Qais yang pernah murtad. adalah sahabat. 10. 13 Ibn Hajar al-Asqalani.7 Ahmad bin Hanbal mengatakan sahabat Rasul adalah orang yang pernah hidup bersama beliau. Abu Bakar menerima keislamannya itu. h. maka dia adalah sahabat beliau.10 Menurut Ibn al-Shalah (577-643) dalam bukunya Ulum al-Hadist sebagaimana yang dikutip oleh Nawir Yuslem dalam bukunya Ulumul Hadis. . Tetapi bila sahabat yang murtad itu kemudian masuk Islam dan beriman kembali. 9 Ibid. dalam keadaan Islam dan Iman.

Melalui kabar mutawatir yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat. h. Sejarah dan Perkembangan Hadist (Jakarta: Bulan Bintang. 2. masuk surga. seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Dhammam ibn Tsa’labah dan ‘Ukasyah ibn Muhsam. Kedua. Contohnya adalah kesahabatan Hamamah ibn al-Dawsi yang diberitakan oleh Abu Musa al-Asy’ari.2. mereka yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah saw. Cara Mengetahui Sahabat Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ka’ab ibn Malik. 16 h.ada dua unsur yang disepakati oleh para Ulama dalam menetapkan seseorang untuk disebut sebagai sahabat. Cet.. tidak dapat dikumpulkan oleh sesuatu kitab.1973). Diwaktu Rasulullah wafat. ia pernah bertemu dengan Rasulullah saw. Pengakuan tersebut hanya dianggap sah dan dapat diterima selama tidak lebih dari seratus 14 15 Yuslem. Melalui kabar masyhur dan mustafid. Pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. . Melalui keterangan seorang Tabi’in yang tsiqat (terpercaya) yang menerangkan seseorang itu adalah sahabat. Ulumul Hadis. Dengan demikian. Dan mereka yang terkenal lainnya. XI. Melalui pemberitaan sahabat lain yang telah dikenal kesahabatannya melalui cara-cara di atas. contohnya adalah status kesahabatan khalifah yang empat (Khulafa’ al-rasyidin). bahwa jumlah sahabat Rasul sangat banyak. Cet. Hasbi Ash-Shiddieqy. 3. dan mendengar Hadis beliau di padang Arafah. kedua. yaitu kabar yang belum mencapai tingkat mutawatir. Semuanya mereka melihat Nabi.000 orang. maka ia tidak dapat disebut sebagai sahabat. 14 B. 4. M. h. atau bertemu tetapi tidak dalam keadaan beriman. Hasbi Ash-Shiddieqy. yaitu : 16 1. Ada yang meriwayatkan Hadis dari padanya dan turut berhaji Wada’ bersamanya. 271. yaitu: pertama. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist (Jakarta: Bulan Bintang. 141.1954). pertemuan tersebut terjadi dalam keadaan dia beriman dengan beliau dan meninggal juga dalam keadaan beriman (Islam). atau bertemu dalam keadaan beriman tetapi ia meningal tidak dalam keadaan beriman. 5. 179-180. M. seperti sahabat yang sepuluh dijamin Rasul saw.. namun meluas dikalangan masyarakat. sahabatnya terdiri 114.15 Ada beberapa cara yang dipedomani oleh para Ulama untuk mengetahui seseorang itu adalah sahabat.

Peringkat kesembilan. Peringkat kedua belas. para remaja dan anak-anak yang sempat melihat Rasulullah saw. ke dalam dua belas peringkat (derajat) berdasarkan peristiwa yang mereka alami atau saksikan. Peringkat ketiga mereka yang ikut hijrah ke Habsyah (Abessina). Umar bin Khattab. di Aqabah pertama.tahun sejak wafatnya Rasulullah saw. Peringkat kesebelas. keislamannya mereka membawanya menghadap Rasulullah saw. Peringkat kelima. Peringkat kedelapan. pada waktu penolakan kota Makkah dan haji wadak serta tempat-tempat lain. Peringkat pertama adalah as-Sabiqun al-Awwalun (mereka yang pertama kali masuk Islam). berdasarkan urutan masuk Islam. Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. dimulai dari Abu Bakar as-Siddiq. lalu membaiatnya. Usman bin Affan. Bukhari-Muslim)” Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau Imam Muslim.. (HR. Peringkat ketujuh. mereka yang tergabung ke dalam Daran Nadwah (gedung pertemuan bagi orang-orang quraisy yang pada masa sebelum dan awal Islam). di Aqabah kedua. mereka yang membaiat Nabi saw. Peringkat kedua. orang-orang Muhajirin yang pertama menemui Nabi ketika beliau tiba di Quba sebelum memasuki kota Madinah pada waktu hijrah. mereka yang tergabung dalam kelompok Baiat ar-Ridwan (Baiat yang dilakukan oleh kaum muslim ketika terjadi gazwah/perjanjian Hudaibiyah). mereka yang berhijrah kesuatu tempat antara Badar dan Hudaibiyah. yang ketika Umar mengatakan. yang menyatakan: ‫ارايتكم ليلتكم هذه ؟ فا ن على راس مائة سنة منها ل يبقى احد ممن هذا اليوم على ظهر الرض‬ ‫) ) رواه لبخارى ومسلم‬ “Apakah yang kamu lihat pada malammu ini? Maka sesungguhnya sudah berlalu seratus tahun tiadalah yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (sahabat) di atas permukaan bumi ini. Jumlah orang yang mendapat predikat sahabat pada waktu Nabi . mereka yang ikut dalam perang Badar. Hal ini berdasarkan pada Hadis Nabi Muhammad saw. Peringkat keempat. Peringkat keenam. mereka yang membaiat Nabi saw. seorang ahli Hadis terkenal mengelompokkan sahabat-sahabat Rasulullah saw. Peringkat kesepuluh. mereka yang ikut hijrah antara Hudaibiyah dan al-Failah (Penakluk Makkah).

19 Diantara dalil yang dikemukakan Ulama Hadis dalam menetapkan keadilan sahabat adalah : Surah al-Baqarah ayat 143 :              17 18 Ensiklopedia Islam. Tidak melakukan perkataan-perkataan mubah yang dapat menggugurkan Iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan. dan secara nyata melihatnya dan memeluk Islam. 4. yakni para pengikut Nabi Muhammad saw. 11. h. .17 B. menurut pengertian sahabat bersikap lurus di jalan kebenaran dengan menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. h. wafat sekitar 114.3. Totok Jumantoro. 198. yang berarti lurus. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi maksiat 2. Menurut ibnu Sam’ani. yaitu : 1. Kamus Ilmu Hadits .000 orang. Yang dimaksud keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu Hadis. yaitu yang terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan Hadis. h. (Jakarta : Bumi Aksara. Ulumul Hadis. dari melakukan penukaran (pemutarbalikan) Hadis. ‘Adalah Al-Shahabat (Keadilan Sahabat) Al-‘Adalah menurut bahasa adalah masdar dan kata kerja ( ‫ )عدل‬dan sinonimnya adalah alIstiqomah.18 Para Ulama Hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun 3. keadilan seorang rawi harus memenuhi empat syarat. 19 Yuslem. dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan syara’. 1997).Muhammad saw. 182.

dan tidak ada seorang pun dari sahabat itu yang dinisbatkan kepada . dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali-Imran : 110) Hadis Rasulullah saw. Ahmad Amin dalam mengkritik ‘adalah sahabat dalam kitabnya Fajr al-Islam halaman 216 mengatakan “kebanyakan kritikus Hadis itu menganggap adil semua sahabat.Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Bukhari-Muslim). ‫ارايتكم ليلتكم هذه ؟ فا ن على راس مائة سنة منها ل يبقى احد ممن هذا اليوم على ظهر الرض‬ ‫) ) رواه لبخارى ومسلم‬ Artinya: Apakah yang kamu lihat pada malammu ini? Maka sesungguhnya sudah berlalu seratus tahun tiadalah yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (sahabat) di atas permukaan bumi ini (HR. dan beriman kepada Allah. sehingga para kritikus itu tidak akan mengenakan keburukan apapun kepada para sahabat. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. di antara mereka ada yang beriman. sekiranya ahli Kitab beriman. tentulah itu lebih baik bagi mereka. dan mencegah dari yang munkar. menyuruh kepada yang ma'ruf. (al-Baqarah : 143) Surah ali-Imran ayat 110 :                           Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. baik secara garis besar maupun secara rinci.

yang berkata. ”Tidak mengharuskan kita berwudhu karena membawa kayu yang kering. Sedikit saja dari kalangan kritikus itu yang memperlakukan kepada orang-orang lain.” B. Keadaan yang demikian ini tidak terjadi. Kecuali kalau ada riwayat yang pasti benarnya bahwa mereka itu telah berbuat fasik sedang mereka mengetahui yang dilakukannya. dan memposisikan yang sebagian pada posisi yang lebih tinggi dari sebagian yang lain yang berada di posisi yang diteliti. Amin mengemukakan anggapan umum yang beredar dikalangan sebagian Hadis dengan menyampaikan pernyataan sebagai berikut: ”sebagian kritikus menganggap para sahabat ini sama saja dengan orang lain yang harus pula diteliti. Ibid. bahwa di antara mereka kalau diriwayatkan untuknya suatu Hadis. ia haruslah diadakan pembahasan. ini adalah kepercayaan kami terhadap mereka. 23 Ibid. 1975).kebohongan. Amin di halaman yang sama mengemukakan bukti. “pada mulanya kondisi para sahabat itu ‘adalah sampai terjadinya peperangan dan perselisihan di antara mereka. Amin mengatakan. seperti yang dinyatakan dalam kitabnya Fajr al-Islam sebagai berikut: ”dan jelas bahwa para sahabat sendiri pada zaman mereka saling mengeritik (meneliti) di antara sesama mereka. bahwa Ibn Abbas tidak mau mengambil Hadis ini. yang mengutip pendapat al-Ghazali yang mengatakan: dalam pandangan Ulama Salaf dan kebanyakan Umat Khalaf bahwa ‘adalah para sahabat sudah diketahui dengan bukti bahwa Allah swt. bahkan ada yang lebih dari itu”. maka tidak perlu lagi ta’dil terhadap mereka.23 Sebagai contoh Hadis yang di bawah Abu Hurairah yang berbunyi: ‫من حمل جنا زة فليتوضا‬ “Barang siapa membawa (mengangkat) mayat. Mereka berkata. Pandangan Ulama dan Argumentasinya Tentang Keadilan Sahabat 20 21 Ahmad Amin. Telah saya saksikan sebelumnya.4. dan darah pun telah mengalir. Kemudian keadaan jadi berubah. Maka dari itu.21 Melanjutkan penjelasannya. ia selalu minta kepada pembawa Hadis itu akan pembuktian atas kebenarannya. 216. Sebab itu. h. Fajr al-Islam (Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyyah.”20 Untuk menguatkan pendapatnya itu. 22 Ibid. . menganggap mereka itu adil dan memuji mereka dalam Alquran.”22 Kemudian Amin mengemukakan suatu pembuktian. maka hendaklah dia berwudhu”.

dibeberapa tempat dalam Alquran. Cara memeriksanya ialah dengan membanding-bandingkan. bila pendapat Jumhur Ulama diterima. tidaklah harus dipandang adil karena dia dipandang sahabat. Menurut pendapat segolongan Ulama harus kita teliti keadaan mereka setelah timbul kekacauan-kekacauan antara sesama mereka. Segolongan Ulama berpendapat. Ibid. ataupun tidak. Menurut pendapat Muktazilah semua sahabat adil kecuali mereka yang terlibat dalam perang siffin. VII.Kalau kita melihat pujian Nabi Muhammad saw. h. 198. kepada sahabat-sahabat. maka semua Hadis sahih. Cet. Jumhur Ulama berpendapat. Cet. baik yang turut campur ke dalam pertentangan-pertentangan antara sahabat dengan sahabat. Ilmu Mushthalah Hadist (Bandung: Diponegoro. h. bahwa semua sahabat dipandang adil. hanya kita perlu periksa Hadis yang meriwayatkan. 399. h. bahwa sahabat-sahabat semua bersifat adil dalam meriwayatkan Hadis. maka terkadang ada kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan Hadis atau riwayat. karena tingkat pengetahuan. Hasbi Ash Shiddieqy. Sebab. 24 Tentang penilaian terhadap para sahabat juga terdapat beberapa pendapat. 25 4.27 24 25 A. 2. 3. bahwa seorang sahabat itu. maka tidak boleh kita mesti tetapkan. begitu juga khabaran-khabaran yang lain. penguasaan terhadap agama dan kemampuan mereka tidak sama. begitu juga pujian Allah swt. 1993). 26 27 . Keadaannya harus diteliti diantara mereka ada yang tidak adil. itu tidak berbeda dengan manusia lainnya dalam hal ketidakmustahilannya berbuat salah dan alfa. adakah keliru atau tidak. 1. M. Menurut pendapat sebagaian kecil Ulama. atau mencocokkan dengan dalil – dalil lain atau keterangan. Jadi bila ada sahabat yang meriwayatkan Hadis dari Rasulullah saw. maka ‘adalah-nya harus diteliti untuk menerima atau tidak Hadis tersebut. semua sahabat seperti semua periwayat yang lain harus diuji ‘adalah-nya. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist (Jakarta: Bulan Bintang.. Pendeknya diri sahabat tidak perlu kita periksa. 5. Tetapi oleh karena mereka itu manusia seperti kita. Para sahabat. ceritakan. 1996). 11. 268.26 Ke-’adalahan mereka bukan secara umum seperti kaidah pendapat jumhur : as-sahabat kulluhum ‘udul (sahabat semuanya adil). Ensiklopedia Islam. yakni mereka tidak khianat dan tidak berdusta dalam menyampaikan sabda-sabda dan perjalanan Nabi Muhammad saw. tetapi secara perorangan.Qadir Hassan.

. Abu Bakar. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa jumlah keseluruhan sahabat adalah empat belas ribu orang yang terdiri dari penduduk Mekkah. para sahabat Nabi tidaklah sama kedudukannya. tidaklah secara otomatis akan meriwayatkan Hadis yang banyak pula. Di samping itu. Sahabat yang banyak menerima Hadis dari Nabi Muhammad saw. Umpamanya. 180. Ubadah ibn Samit. hanya ada sedikit sahabat yang meriwayatkan Hadis. tidak ada juga catatan yang dengan jelas menyebutkan jumlah mereka pada saat Rasulullah saw. juga sebagai sahabat yang sangat dekat pergaulannya dengan Nabi. dan orang-orang Badui yang ikut serta dalam haji wada’. Sa’ad ibn Abi Waqqash. Abdur Rahman bin’Auf. dan ada pula yang sedikit.. Sa’id ibn Zaid. h. Ulumul Hadis. Mereka bisa lupa. Abu Ubaidah ibn Jarrah. ada yang sedang jumlahnya. Zubair. Sahabat-sahabat besar tidak banyak meriwayatkan Hadis seperti : Abu Bakar. wafat. selain sebagai seorang yang terdahulu memeluk agama Islam. Mereka berpendapat bahwa para sahabat itu sama saja dengan manusia biasa lainnya. Ibnu Katsir. Ubay ibn Ka’ab. terutama dalam kaitannya dengan banyaknya atau jumlah Hadis yang mereka riwayatkan. Thalhah.Sebahagian ulama yang tidak sependapat dengan rumusan yang dibuat oleh Jumhur Ulama di atas. Dalam hal periwayatan Hadis. 187-188. tidak banyak meriwayatkan Hadis. dan lain-lain. seperti pada haji wada’ yakni berjumlah tujuh puluh ribu orang. h. keliru. sehingga keadaan yang demikian menyebabkan banyak menerima Hadis. Diantara mereka ada yang banyak meriwayatkan Hadis.29 Dari seluruh sahabat di atas. Usaid ibn Hudair. Jumlah Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Membatasi jumlah sahabat dengan angka tertentu adalah hal yang sulit. Abu Bakar alShiddiq. karena kehidupan mereka berada di berbagai negeri dan kawasan. Usman. al-Ba’is al-Hasis Syarh Ikhtisar Ulum al-Hadis (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah. 1994). karena yang dimaksud ‘adalah sahabat secara kolektif.5. Meskipun demikian Abu Bakar bukanlah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis. Namun ada beberapa riwayat yang menyatakan jumlah para sahabat pada peristiwa-peristiwa tertentu. h. daerah di antara keduanya. bukan perorangan. seorang sahabat yang banyak menerima Hadis dari Nabi saw. 194. Yuslem. Hal tersebut karena banyaknya faktor yang dapat menghalanginya dari meriwayatkan Hadis yang telah diterimanya. Madinah. 30 . penyebabnya di antaranya adalah:30 28 29 Abuddin Nata. 28 B. Alquran dan Hadis. Tetapi pendapat ini tidak menggunakan rumusan yang oleh Jumhur Ulama di atas. Sa’ad ibn Ubadah. Muaz ibn Jabal.

28 Hadis oleh Bukhari saja. . Diantaranya 46 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia meriwayatkan 2. Dia meriwayatkan sejumlah 2. dan 68 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja. Muhammad ibn Sa’ad dalam Thabaqatnya berkata. Dia meriwayatkan 1. Pada masa pemerintahannya. dan 49 Hadis oleh Muslim saja 6.286 Hadis. Diantaranya 60 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. dan 126 Hadis oleh Muslim. 16 Hadis oleh Bukhari saja. Abu Bakar telah meninggal dunia sebelum ummat menaruh perhatian khusus terhadap Hadis Nabi Muhammad saw. Diantaranya 168 Hadis desepakati oleh Bukhari dan Muslim. Abu Bakar lebih mengutamakan pemeliharaan Alquran. Abu Sa’id al-Khudri. 5. mereka berjumlah tujuh orang. Diantaranya 325 Hadis disepakati oleh Bukhari-Muslim. 7. selain dari mereka ini.374 Hadis. 64 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja. Abu Hurairah. Dari Hadis tersebut.210 Hadis. 2. yang jumlahnya lebih dari seribu Hadis disebut al-muktsirun fi al-Hadis. ‘Aisyah binti Abu Bakar. dan 70 Hadis oleh Muslim saja. Dia meriwayatkan 1. 8 hadis oleh Bukhari saja. 170 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dia meriwayatkan 1. sebabnya kurang diterima Hadis dari sahabat-sahabat besar. Jabir ibn ‘Abdullah. 3.1. dan 31 Hadis oleh Muslim saja. ‘Abdullah Ibn ‘Umar ibn Khaththab.630 Hadis. 80 Hadis oleh Bukhari saja.170 Hadis. dan 52 Hadis oleh Muslim sendiri. 2. Setelah Nabi wafat. Dia meriwayatkan 2. Dia meriwayatkan 5. Abu Bakar disibukkan oleh peperangan untuk menumpas kaum murtad dan anti zakat. 3.660 Hadis. yaitu: 1. 188-189. Sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadis. adalah karena para sahabat-sahabat itu wafat sebelum masyarakat 31 Ibid. Diantaranya 95 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.31 Tak ada dari kalangan sahabat yang meriwayatkan Hadis lebih dari seribu. Anas ibn Malik. h. 4. Diantaranya 174 Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 93 diriwayatkan oleh Bukhari sendiri dan 189 Hadis diriwayatkan oleh Muslim. 16 Hadis oleh Bukhari sendiri. ‘Abdullah ibn ‘Abbas.540 Hadis.

‘Abdullah Ibn ‘Umar ibn Khaththab. yaitu : a. dari melakukan penukaran (pemutarbalikan) Hadis. Melalui kabar mutawatir yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat b. Melalui keterangan seorang Tabi’in yang tsiqat (terpercaya) yang menerangkan seseorang itu adalah sahabat. Cet.630 Hadis. seseorang dapat disebut sahabat apabila ia tetap dalam keadaan beriman sampai ia wafat bahkan sekalipun seorang telah mendapat gelar murtad. Menurut mayoritas Jumhur Ulama Hadis. dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Kedua. Para Ulama untuk mengetahui seseorang itu adalah sahabat. KESIMPULAN 1. Dia meriwayatkan 5374 Hadis. d. yaitu yang terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan Hadis. Sejarah Perkembangan Hadist (Jakarta: Bulan Bintang. Yang dimaksud keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu Hadis. Dia meriwayatkan 2. 1973). ‘Aisyah binti Abu Bakar. karena kedua orang tersebut bertindak sebagai kepala negara. c.286 Hadis. 4. Anas ibn Malik.32 C. dari segi kebahasaan adalah musytaq (turunan) dari kata shuhbah yang berarti orang yang menemani yang lain. Banyaknya riwayat dari Umar dan Ali.memerlukan mereka untuk menerima Hadis-hadisnya. e. yang jumlahnya lebih dari seribu Hadis disebut al-muktsirun fi al-hadis. 3. ia masih dikatakan sahabat. Dia meriwayatkan sejumlah 2. maka banyaklah pertanyaan yang dihadapkan kepada beliau dan banyaklah pula putusan-putusan yang beliau berikan selaku seorang hakim. mereka berjumlah tujuh orang. tetapi ia kembali beriman. Sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadis.210 Hadis. Kata sahabat (Arab: Shahabat). Melalui pemberitaan sahabat lain yang telah dikenal kesahabatannya melalui cara-cara di atas. Hasbi Ash-Shiddieqy. yaitu : - Abu Hurairah. 2. tanpa ada batasan waktu dan jumlah. M. Melalui kabar masyhur dan mustafid. Pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. h. Dia meriwayatkan 2. 32 143. . Para Ulama Hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil.

Dia meriwayatkan 1. 4.660 Hadis. 2002. Shahih al-Bukhari.- ‘Abdullah ibn ‘Abbas. juz I. Ensiklopedia Islam. Jakarta : PT. . Ahmad. Demikian makalah ini. juz. Kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah.170 Hadis. Ibn Hajar. 1975. Jabir ibn ‘Abdullah. Cet. Beirut: Dar al-Fikr.540 Hadis. DAFTAR PUSTAKA Asqalani. 1401 H/1981 M. Kesepuluh. mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua masukannya terutama dari dosen pembimbing. Ichtiar Baru Van Hoeve. Dia meriwayatkan 1. Bukhari. Fajr al-Islam. 1978. Abu Sa’id al-Khudri. Dia meriwayatkan 1. Dewan Redaksi. Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyyah. Amin. Beirut: Dar al-Fikr.

Ulum al-Hadis. Abuddin. 1996. Totok. Pengantar Ilmu Hadis. 1995. Jumantoro. Bandung: Diponegoro. Soebahar. Ibn al-Shalah. Munzier. Kamus Ilmu Hadits. Nawir. Jakarta: PT. Cet. A. . 1972. Jakarta : Bumi Aksara. Hasbi. 2008. Ciputat: PT. Jakarta: PT. Sejarah Perkembangan Hadis. Jakarta: PT. Jakarta: Bulan Bintang. Ilmu Hadis. M. Madinah: Al-Maktabat al’Ilmiyyah. Kedua. M. 1997.Erfan. Cet. Mutiara Sumber Widya. 1996. Kedua. Hasbi. Bandung: Angkasa. ED. Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis. Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah. Pertama. 1994. 1973. Ulumul Hadis. Cet. Munzier. 1997. Alquran dan Hadis. Jakarta: Bulan Bintang.Qadir. Ismail. M. Haroen. M. Shiddieqy. Logos Wacana Ilmu. Rajagrafindo Persada. Nata. 2003 Suparta. Nur al-Din ‘Atar. Ilmu Mushthalah Hadis. Shiddieqy. Syuhudi. VII.Hassan. Yuslem. 2001. Cet. Ushul Fiqih. Rajagrafindo Persada. Jakarta: Kencana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->