KEDUDUKAN SAHABAT DAN ‘ADALAHNYA

Oleh : Fitri Yanti, S.Sos

A. PENDAHULUAN Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua mendapat perhatian besar dari kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh kedudukannya sebagai penjelas bagi Alquran al-Karim. Di samping itu, Hadis juga memuat beberapa hukum tersendiri dan menggambarkan corak kehidupan Rasulullah saw., sehingga kedudukannya sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Salah satu syarat untuk memahami ajaran Islam dengan sempurna adalah pemahaman terhadap Hadis. Periode kedua sejarah perkembangan Hadis, adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafa’ Al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib) yang berlangsung sekitar tahun 11 H sampai dengan 40 H. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar.1 Para sahabat mempunyai peranan yang istimewa dalam proses periwayatan Hadis. Sahabat adalah titik awal proses periwayatan Hadis, karena mereka lah yang langsung melihat, mendengar atau menyaksikan Rasulullah saw. Sebutan bagi siapa saja yang pernah bertemu atau melihat Nabi Muhammad saw. dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw., sehingga secara adat dinamakan sebagai sahabat. Ada pula Ulama yang mempersingkat identitas sahabat itu dengan “orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad saw., serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama.2 Dilihat dari segi kemulian dan perjumpaan dengan Rasul, derajat semua sahabat sama. Tapi dilihat dari segi kapan mereka masuk Islam, lamanya bersama Nabi, besar pengorbanannya membela Islam, dan ilmu yang dimiliki sahabat itu berbeda-beda peringkatnya. Selain itu, Jumhur Ulama berpendirian bahwa seluruh sahabat bersifat ‘adalah dan terpercaya dalam meriwayatkan Hadis Rasulullah saw. ‘adalah dimaksud di sini harus dipahami dalam rangka periwayatan Hadis.3

1 2

Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.79. Nasrun Haroen, Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 155. 3 Abuddin Nata, Alquran dan Hadis (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), h. 194.

kata sahabat (Arab: Shahabat). Permasalahan yang penulis bahas dalam makalah ini antara lain : pengertian sahabat.6 Menurut definisi di atas orang yang telah pernah bergaul dengan Nabi. Contoh dalam hal ini adalah kaum syiah yang mengkafirkan Abu Bakar.’Ajjaj al-Khatib. 6 Ibid. maka termasuk sahabat. dalam keadaan Islam dan beriman. 176. Jadi. Kedua. keadilan sahabat.5 2. fenomena mencaci maki dan melecehkan para sahabat. dan sahabatnya sehingga kebersihan hati dan lisan harus di jaga terhadap kebencian kepada para sahabat. Maksud kata “bertemu” disini adalah “bergaul”. walaupun ia tidak pernah meriwayatkan Hadis dari beliau. dengan mengetahui kedudukan dan keadilan sahabat. B. dengan pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah saw. Sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah saw. Orang yang pernah bergaul 4 5 Nawir Yuslem. Cet. 29. tanpa ada batasan waktu dan jumlah”.Setidaknya ada tiga alasan mengapa topik ini perlu dibahas yaitu. salah satu pokok akidah Islam adah mencintai Rasullah saw. h. pandangan Ulama dan argumentasinya tentang keadilan sahabat serta jumlah sahabat yang meriwayatkan Hadis. Syuhudi Ismail. masih hidup. . Ulumul Hadis (Jakarta : PT. M.1. Ummahatul mukminin (Aisyah). Kedua. pertama. cara mengetahui sahabat. Ketiga. h. orang yang tidak dapat melihat karena buta misalnya Ibn Ummi Maktum tetapi karena bergaul dengan Nabi. tetapi dikategorikan sahabat.. Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa.hari Sahabat dikenal sebagai al Adillatussahabah (semua sahabat adil) yaitu yang paling bertaqwa dan memilih sifat wara (menjauhkan diri dari maksiat dan perkara subhat) serta tidak pernah berdusta.Mutiara Sumber Widya. Pengertian Sahabat Menurut M. dalam bukunya Al-Sunnah Qabl al-Tadwin sebagaimana yang dikutip oleh Nawir Yuslem dalam bukunya Ulumul Hadis. dari segi kebahasaan adalah musytaq (turunan) dari kata shuhbah yang berarti “orang yang menemani yang lain.4 Berdasarkan pengertian inilah para ahli Hadis mengemukakan rumusan mereka tentang sahabat sebagai berikut: 1. 2001). 1994). kaum muslimin meyakini Hadis yang diriwayatkan para sahabat Nabi saw. dan menerapkannya dalam kehidupan sehari . Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang sahabat menyangkut al wara wal bara. PEMBAHASAN B.

maka masih dapat dikategorikan sebagai sahabat. baik orang tersebut meriwayatkan Hadis atau tidak dari Nabi. h. juz I.dengan Nabi. sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah selama satu. h. atau orang yang pernah melihat beliau sekali atau orang . sebagaimana halnya Ibn Ummi Maktum. dan orang itu menjadi mukmin dan hidup bersama beliau baik lama atau sebentar. Ibn Hajar as-Asqalani mendefinisikan sahabat dengan “setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw. sebulan atau sehari. meskipun tidak melihat beliau. h. maka dia adalah sahabat beliau. Hal ini seperti yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang Asy’as bin Qais yang pernah murtad. atau melihatnya. bukan lagi disebut sahabat. 1978). 13 Ibn Hajar al-Asqalani. Abu Bakar menerima keislamannya itu. kemudian murtad. pada prinsipnya 7 8 Ibid. Ulumul Hadis. bahkan ia mengawinkannya dengan saudara perempuannya. kemudian dikala menghadap kepada Abu Bakar as-Shiddiq sebagai tawanan perang ia menyatakan kembali masuk Islam. dalam keadaan Islam dan Iman. seorang sahabat Rasul yang buta. Kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah (Beirut: Dar al-Fikr. 188. 4. beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam”. adalah sahabat. 10. dua tahun dan pernah ikut berperang bersamanya satu atau dua kali.12 Yang dimaksud dengan melihat (al-Ru’yat) di dalam definisi tersebut adalah bertemu dengan Rasulullah saw. h. 13 Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas disamping masih terdapat rumusanrumusan lainnya yang pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan yang di atas. 8 Sa’id bin Musayyab. seperti Abdullah bin Jahasy dan Abdullah bin Khathai. . 12 Bukhari. Tetapi bila sahabat yang murtad itu kemudian masuk Islam dan beriman kembali. atau sesaat atau hanya melihatnya”. 197. seorang pemuka tabiin. h. 1401 H/1981 M). mengatakan bahwa yang dimaksud sahabat dikalangan Ulama Hadis adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah saw. 10 Ibid. 11 Yuslem. 176.11 Imam Bukhari (194-256) mengatakan bahwa sahabat ialah siapa saja dari umat Islam yang menemani Nabi Muhammad saw.. juz.7 Ahmad bin Hanbal mengatakan sahabat Rasul adalah orang yang pernah hidup bersama beliau. Ensiklopedia Islam. sahabat adalah “orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad saw.orang yang tidak pernah melihat beliau karena buta. Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr.9 Menurut Ibnu Hajar al-Haitami.10 Menurut Ibn al-Shalah (577-643) dalam bukunya Ulum al-Hadist sebagaimana yang dikutip oleh Nawir Yuslem dalam bukunya Ulumul Hadis. mengatakan. 9 Ibid.

atau bertemu dalam keadaan beriman tetapi ia meningal tidak dalam keadaan beriman. Melalui keterangan seorang Tabi’in yang tsiqat (terpercaya) yang menerangkan seseorang itu adalah sahabat. Kedua.000 orang. Diwaktu Rasulullah wafat. pertemuan tersebut terjadi dalam keadaan dia beriman dengan beliau dan meninggal juga dalam keadaan beriman (Islam). Cet. contohnya adalah status kesahabatan khalifah yang empat (Khulafa’ al-rasyidin). yaitu : 16 1. Hasbi Ash-Shiddieqy. M. 3. atau bertemu tetapi tidak dalam keadaan beriman. 2.15 Ada beberapa cara yang dipedomani oleh para Ulama untuk mengetahui seseorang itu adalah sahabat. maka ia tidak dapat disebut sebagai sahabat. seperti sahabat yang sepuluh dijamin Rasul saw. Hasbi Ash-Shiddieqy. seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Dhammam ibn Tsa’labah dan ‘Ukasyah ibn Muhsam. 179-180. h. yaitu kabar yang belum mencapai tingkat mutawatir. namun meluas dikalangan masyarakat. sahabatnya terdiri 114. Semuanya mereka melihat Nabi. 14 B. 141. Cet.1954).. XI. Dan mereka yang terkenal lainnya. Pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. 5. Cara Mengetahui Sahabat Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ka’ab ibn Malik.. Pengakuan tersebut hanya dianggap sah dan dapat diterima selama tidak lebih dari seratus 14 15 Yuslem.2. Ada yang meriwayatkan Hadis dari padanya dan turut berhaji Wada’ bersamanya. yaitu: pertama.1973). tidak dapat dikumpulkan oleh sesuatu kitab. Melalui kabar masyhur dan mustafid. 16 h. 4. Melalui pemberitaan sahabat lain yang telah dikenal kesahabatannya melalui cara-cara di atas. . h. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist (Jakarta: Bulan Bintang.ada dua unsur yang disepakati oleh para Ulama dalam menetapkan seseorang untuk disebut sebagai sahabat. Ulumul Hadis. Sejarah dan Perkembangan Hadist (Jakarta: Bulan Bintang. Melalui kabar mutawatir yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat. Contohnya adalah kesahabatan Hamamah ibn al-Dawsi yang diberitakan oleh Abu Musa al-Asy’ari. bahwa jumlah sahabat Rasul sangat banyak. ia pernah bertemu dengan Rasulullah saw. mereka yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah saw. masuk surga. kedua. dan mendengar Hadis beliau di padang Arafah. 271. M. Dengan demikian.

Peringkat kelima. Peringkat ketiga mereka yang ikut hijrah ke Habsyah (Abessina). berdasarkan urutan masuk Islam. Bukhari-Muslim)” Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau Imam Muslim. lalu membaiatnya. mereka yang berhijrah kesuatu tempat antara Badar dan Hudaibiyah. Peringkat pertama adalah as-Sabiqun al-Awwalun (mereka yang pertama kali masuk Islam). mereka yang membaiat Nabi saw. Peringkat kesepuluh. dimulai dari Abu Bakar as-Siddiq. Peringkat keenam. para remaja dan anak-anak yang sempat melihat Rasulullah saw. keislamannya mereka membawanya menghadap Rasulullah saw. di Aqabah kedua. seorang ahli Hadis terkenal mengelompokkan sahabat-sahabat Rasulullah saw. Umar bin Khattab. Jumlah orang yang mendapat predikat sahabat pada waktu Nabi . Peringkat kedua. orang-orang Muhajirin yang pertama menemui Nabi ketika beliau tiba di Quba sebelum memasuki kota Madinah pada waktu hijrah. mereka yang tergabung dalam kelompok Baiat ar-Ridwan (Baiat yang dilakukan oleh kaum muslim ketika terjadi gazwah/perjanjian Hudaibiyah). Peringkat kedua belas. yang ketika Umar mengatakan. mereka yang ikut hijrah antara Hudaibiyah dan al-Failah (Penakluk Makkah). Hal ini berdasarkan pada Hadis Nabi Muhammad saw.tahun sejak wafatnya Rasulullah saw. mereka yang tergabung ke dalam Daran Nadwah (gedung pertemuan bagi orang-orang quraisy yang pada masa sebelum dan awal Islam). ke dalam dua belas peringkat (derajat) berdasarkan peristiwa yang mereka alami atau saksikan. di Aqabah pertama. Peringkat kesembilan. Usman bin Affan. Peringkat ketujuh. mereka yang ikut dalam perang Badar. (HR. mereka yang membaiat Nabi saw. yang menyatakan: ‫ارايتكم ليلتكم هذه ؟ فا ن على راس مائة سنة منها ل يبقى احد ممن هذا اليوم على ظهر الرض‬ ‫) ) رواه لبخارى ومسلم‬ “Apakah yang kamu lihat pada malammu ini? Maka sesungguhnya sudah berlalu seratus tahun tiadalah yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (sahabat) di atas permukaan bumi ini. Peringkat keempat. Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Peringkat kesebelas. pada waktu penolakan kota Makkah dan haji wadak serta tempat-tempat lain. Peringkat kedelapan..

17 B. h. 198. 1997). 182. h. wafat sekitar 114.000 orang.18 Para Ulama Hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil.19 Diantara dalil yang dikemukakan Ulama Hadis dalam menetapkan keadilan sahabat adalah : Surah al-Baqarah ayat 143 :              17 18 Ensiklopedia Islam. Kamus Ilmu Hadits . h. 11. Yang dimaksud keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu Hadis. Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi maksiat 2. . Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun 3. yakni para pengikut Nabi Muhammad saw. Ulumul Hadis. yaitu yang terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan Hadis. 4.3. Totok Jumantoro. keadilan seorang rawi harus memenuhi empat syarat. yaitu : 1. Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan syara’. 19 Yuslem. Menurut ibnu Sam’ani. menurut pengertian sahabat bersikap lurus di jalan kebenaran dengan menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. ‘Adalah Al-Shahabat (Keadilan Sahabat) Al-‘Adalah menurut bahasa adalah masdar dan kata kerja ( ‫ )عدل‬dan sinonimnya adalah alIstiqomah.Muhammad saw. dari melakukan penukaran (pemutarbalikan) Hadis. dan secara nyata melihatnya dan memeluk Islam. Tidak melakukan perkataan-perkataan mubah yang dapat menggugurkan Iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan. yang berarti lurus. (Jakarta : Bumi Aksara. dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka.

tentulah itu lebih baik bagi mereka. di antara mereka ada yang beriman. dan tidak ada seorang pun dari sahabat itu yang dinisbatkan kepada . Bukhari-Muslim).Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). (al-Baqarah : 143) Surah ali-Imran ayat 110 :                           Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. baik secara garis besar maupun secara rinci. dan beriman kepada Allah. (Ali-Imran : 110) Hadis Rasulullah saw. Ahmad Amin dalam mengkritik ‘adalah sahabat dalam kitabnya Fajr al-Islam halaman 216 mengatakan “kebanyakan kritikus Hadis itu menganggap adil semua sahabat. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. sekiranya ahli Kitab beriman. ‫ارايتكم ليلتكم هذه ؟ فا ن على راس مائة سنة منها ل يبقى احد ممن هذا اليوم على ظهر الرض‬ ‫) ) رواه لبخارى ومسلم‬ Artinya: Apakah yang kamu lihat pada malammu ini? Maka sesungguhnya sudah berlalu seratus tahun tiadalah yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (sahabat) di atas permukaan bumi ini (HR. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. sehingga para kritikus itu tidak akan mengenakan keburukan apapun kepada para sahabat. menyuruh kepada yang ma'ruf. dan mencegah dari yang munkar.

Sedikit saja dari kalangan kritikus itu yang memperlakukan kepada orang-orang lain. 216. ”Tidak mengharuskan kita berwudhu karena membawa kayu yang kering.kebohongan. Pandangan Ulama dan Argumentasinya Tentang Keadilan Sahabat 20 21 Ahmad Amin. maka hendaklah dia berwudhu”. yang mengutip pendapat al-Ghazali yang mengatakan: dalam pandangan Ulama Salaf dan kebanyakan Umat Khalaf bahwa ‘adalah para sahabat sudah diketahui dengan bukti bahwa Allah swt. Keadaan yang demikian ini tidak terjadi. Amin di halaman yang sama mengemukakan bukti. ia selalu minta kepada pembawa Hadis itu akan pembuktian atas kebenarannya. yang berkata. Maka dari itu. seperti yang dinyatakan dalam kitabnya Fajr al-Islam sebagai berikut: ”dan jelas bahwa para sahabat sendiri pada zaman mereka saling mengeritik (meneliti) di antara sesama mereka. bahkan ada yang lebih dari itu”.”22 Kemudian Amin mengemukakan suatu pembuktian.21 Melanjutkan penjelasannya. Amin mengatakan. h. dan darah pun telah mengalir. maka tidak perlu lagi ta’dil terhadap mereka. bahwa di antara mereka kalau diriwayatkan untuknya suatu Hadis.” B. Fajr al-Islam (Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyyah.4.”20 Untuk menguatkan pendapatnya itu. . ini adalah kepercayaan kami terhadap mereka. dan memposisikan yang sebagian pada posisi yang lebih tinggi dari sebagian yang lain yang berada di posisi yang diteliti. 23 Ibid. 22 Ibid. Sebab itu. Amin mengemukakan anggapan umum yang beredar dikalangan sebagian Hadis dengan menyampaikan pernyataan sebagai berikut: ”sebagian kritikus menganggap para sahabat ini sama saja dengan orang lain yang harus pula diteliti. Kecuali kalau ada riwayat yang pasti benarnya bahwa mereka itu telah berbuat fasik sedang mereka mengetahui yang dilakukannya. bahwa Ibn Abbas tidak mau mengambil Hadis ini. ia haruslah diadakan pembahasan. Kemudian keadaan jadi berubah. 1975). “pada mulanya kondisi para sahabat itu ‘adalah sampai terjadinya peperangan dan perselisihan di antara mereka. Telah saya saksikan sebelumnya. Ibid.23 Sebagai contoh Hadis yang di bawah Abu Hurairah yang berbunyi: ‫من حمل جنا زة فليتوضا‬ “Barang siapa membawa (mengangkat) mayat. menganggap mereka itu adil dan memuji mereka dalam Alquran. Mereka berkata.

maka terkadang ada kekeliruan dan kesalahan dalam menyampaikan Hadis atau riwayat. baik yang turut campur ke dalam pertentangan-pertentangan antara sahabat dengan sahabat.27 24 25 A. begitu juga pujian Allah swt. maka tidak boleh kita mesti tetapkan. 268. Jadi bila ada sahabat yang meriwayatkan Hadis dari Rasulullah saw. 11. hanya kita perlu periksa Hadis yang meriwayatkan. Cara memeriksanya ialah dengan membanding-bandingkan. 198.Qadir Hassan. tetapi secara perorangan.Kalau kita melihat pujian Nabi Muhammad saw.26 Ke-’adalahan mereka bukan secara umum seperti kaidah pendapat jumhur : as-sahabat kulluhum ‘udul (sahabat semuanya adil). 2. h. Pendeknya diri sahabat tidak perlu kita periksa. maka semua Hadis sahih. begitu juga khabaran-khabaran yang lain. ceritakan. maka ‘adalah-nya harus diteliti untuk menerima atau tidak Hadis tersebut. Para sahabat. 399. h. Ibid. Cet. kepada sahabat-sahabat. Segolongan Ulama berpendapat. bahwa semua sahabat dipandang adil. Cet. Menurut pendapat sebagaian kecil Ulama. h. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist (Jakarta: Bulan Bintang. Keadaannya harus diteliti diantara mereka ada yang tidak adil. Menurut pendapat Muktazilah semua sahabat adil kecuali mereka yang terlibat dalam perang siffin. Jumhur Ulama berpendapat. 24 Tentang penilaian terhadap para sahabat juga terdapat beberapa pendapat. semua sahabat seperti semua periwayat yang lain harus diuji ‘adalah-nya. ataupun tidak. 1. bahwa sahabat-sahabat semua bersifat adil dalam meriwayatkan Hadis. 5. karena tingkat pengetahuan. itu tidak berbeda dengan manusia lainnya dalam hal ketidakmustahilannya berbuat salah dan alfa.. Hasbi Ash Shiddieqy. Tetapi oleh karena mereka itu manusia seperti kita. M. 1993). Ilmu Mushthalah Hadist (Bandung: Diponegoro. adakah keliru atau tidak. Menurut pendapat segolongan Ulama harus kita teliti keadaan mereka setelah timbul kekacauan-kekacauan antara sesama mereka. 1996). bahwa seorang sahabat itu. VII. penguasaan terhadap agama dan kemampuan mereka tidak sama. Ensiklopedia Islam. 25 4. 26 27 . atau mencocokkan dengan dalil – dalil lain atau keterangan. tidaklah harus dipandang adil karena dia dipandang sahabat. bila pendapat Jumhur Ulama diterima. dibeberapa tempat dalam Alquran. Sebab. yakni mereka tidak khianat dan tidak berdusta dalam menyampaikan sabda-sabda dan perjalanan Nabi Muhammad saw. 3.

hanya ada sedikit sahabat yang meriwayatkan Hadis. Hal tersebut karena banyaknya faktor yang dapat menghalanginya dari meriwayatkan Hadis yang telah diterimanya.Sebahagian ulama yang tidak sependapat dengan rumusan yang dibuat oleh Jumhur Ulama di atas. Sa’id ibn Zaid. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Di samping itu. Sahabat-sahabat besar tidak banyak meriwayatkan Hadis seperti : Abu Bakar. bukan perorangan. 28 B. Madinah. karena kehidupan mereka berada di berbagai negeri dan kawasan. tidak ada juga catatan yang dengan jelas menyebutkan jumlah mereka pada saat Rasulullah saw. 1994). 30 .5. Yuslem. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa jumlah keseluruhan sahabat adalah empat belas ribu orang yang terdiri dari penduduk Mekkah. h. seperti pada haji wada’ yakni berjumlah tujuh puluh ribu orang. Alquran dan Hadis. Sa’ad ibn Abi Waqqash. Mereka berpendapat bahwa para sahabat itu sama saja dengan manusia biasa lainnya. dan lain-lain. h. al-Ba’is al-Hasis Syarh Ikhtisar Ulum al-Hadis (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah. Abdur Rahman bin’Auf.. karena yang dimaksud ‘adalah sahabat secara kolektif. wafat. Ulumul Hadis. Zubair. selain sebagai seorang yang terdahulu memeluk agama Islam. ada yang sedang jumlahnya. para sahabat Nabi tidaklah sama kedudukannya. Tetapi pendapat ini tidak menggunakan rumusan yang oleh Jumhur Ulama di atas. terutama dalam kaitannya dengan banyaknya atau jumlah Hadis yang mereka riwayatkan.29 Dari seluruh sahabat di atas. Ibnu Katsir. 180. juga sebagai sahabat yang sangat dekat pergaulannya dengan Nabi. Abu Bakar. Mereka bisa lupa. Umpamanya. Jumlah Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Membatasi jumlah sahabat dengan angka tertentu adalah hal yang sulit. Muaz ibn Jabal. Usman. h. 187-188. Thalhah. Abu Bakar alShiddiq. dan ada pula yang sedikit. Usaid ibn Hudair. tidaklah secara otomatis akan meriwayatkan Hadis yang banyak pula.. tidak banyak meriwayatkan Hadis. seorang sahabat yang banyak menerima Hadis dari Nabi saw. Sa’ad ibn Ubadah. penyebabnya di antaranya adalah:30 28 29 Abuddin Nata. Meskipun demikian Abu Bakar bukanlah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis. Namun ada beberapa riwayat yang menyatakan jumlah para sahabat pada peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam hal periwayatan Hadis. dan orang-orang Badui yang ikut serta dalam haji wada’. 194. Diantara mereka ada yang banyak meriwayatkan Hadis. Sahabat yang banyak menerima Hadis dari Nabi Muhammad saw. sehingga keadaan yang demikian menyebabkan banyak menerima Hadis. Ubadah ibn Samit. daerah di antara keduanya. keliru. Ubay ibn Ka’ab.

660 Hadis. 80 Hadis oleh Bukhari saja. h.630 Hadis. 5. ‘Abdullah Ibn ‘Umar ibn Khaththab. dan 31 Hadis oleh Muslim saja. yang jumlahnya lebih dari seribu Hadis disebut al-muktsirun fi al-Hadis. 188-189. Abu Hurairah. Abu Bakar disibukkan oleh peperangan untuk menumpas kaum murtad dan anti zakat. Anas ibn Malik. selain dari mereka ini. Dia meriwayatkan 2.374 Hadis. Dia meriwayatkan 5.1. 3. 3. Abu Bakar lebih mengutamakan pemeliharaan Alquran. Dia meriwayatkan 1. yaitu: 1. Abu Bakar telah meninggal dunia sebelum ummat menaruh perhatian khusus terhadap Hadis Nabi Muhammad saw. Muhammad ibn Sa’ad dalam Thabaqatnya berkata. 170 Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. ‘Aisyah binti Abu Bakar. Diantaranya 325 Hadis disepakati oleh Bukhari-Muslim. dan 70 Hadis oleh Muslim saja.540 Hadis.210 Hadis. Sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadis. Diantaranya 95 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. ‘Abdullah ibn ‘Abbas. Dia meriwayatkan 1. 16 Hadis oleh Bukhari sendiri. mereka berjumlah tujuh orang. 2. 16 Hadis oleh Bukhari saja. 28 Hadis oleh Bukhari saja. 64 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja. Pada masa pemerintahannya. Diantaranya 168 Hadis desepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dia meriwayatkan 1. Dari Hadis tersebut. dan 52 Hadis oleh Muslim sendiri. Diantaranya 46 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 4.31 Tak ada dari kalangan sahabat yang meriwayatkan Hadis lebih dari seribu. Abu Sa’id al-Khudri. . dan 68 Hadis diriwayatkan oleh Muslim saja.286 Hadis. dan 126 Hadis oleh Muslim. dan 49 Hadis oleh Muslim saja 6. 8 hadis oleh Bukhari saja. Dia meriwayatkan 2. 93 diriwayatkan oleh Bukhari sendiri dan 189 Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Diantaranya 60 Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setelah Nabi wafat. 7. Jabir ibn ‘Abdullah. 2. Diantaranya 174 Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.170 Hadis. sebabnya kurang diterima Hadis dari sahabat-sahabat besar. Dia meriwayatkan sejumlah 2. adalah karena para sahabat-sahabat itu wafat sebelum masyarakat 31 Ibid.

Cet. karena kedua orang tersebut bertindak sebagai kepala negara. ia masih dikatakan sahabat. Para Ulama Hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Dia meriwayatkan 2. d. Melalui kabar mutawatir yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat b. ‘Aisyah binti Abu Bakar. 3. 1973). 32 143.32 C. yang jumlahnya lebih dari seribu Hadis disebut al-muktsirun fi al-hadis. Melalui pemberitaan sahabat lain yang telah dikenal kesahabatannya melalui cara-cara di atas.286 Hadis. dari segi kebahasaan adalah musytaq (turunan) dari kata shuhbah yang berarti orang yang menemani yang lain.210 Hadis. tanpa ada batasan waktu dan jumlah.memerlukan mereka untuk menerima Hadis-hadisnya. Para Ulama untuk mengetahui seseorang itu adalah sahabat. yaitu : a. Hasbi Ash-Shiddieqy. KESIMPULAN 1. . Kata sahabat (Arab: Shahabat). Yang dimaksud keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu Hadis.630 Hadis. Kedua. Anas ibn Malik. c. seseorang dapat disebut sahabat apabila ia tetap dalam keadaan beriman sampai ia wafat bahkan sekalipun seorang telah mendapat gelar murtad. dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Melalui kabar masyhur dan mustafid. ‘Abdullah Ibn ‘Umar ibn Khaththab. e. 4. M. Melalui keterangan seorang Tabi’in yang tsiqat (terpercaya) yang menerangkan seseorang itu adalah sahabat. maka banyaklah pertanyaan yang dihadapkan kepada beliau dan banyaklah pula putusan-putusan yang beliau berikan selaku seorang hakim. Pengakuan sendiri oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Menurut mayoritas Jumhur Ulama Hadis. Banyaknya riwayat dari Umar dan Ali. 2. h. Dia meriwayatkan sejumlah 2. Dia meriwayatkan 5374 Hadis. yaitu : - Abu Hurairah. Dia meriwayatkan 2. Sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadis. mereka berjumlah tujuh orang. dari melakukan penukaran (pemutarbalikan) Hadis. tetapi ia kembali beriman. yaitu yang terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan Hadis. Sejarah Perkembangan Hadist (Jakarta: Bulan Bintang.

Dewan Redaksi. Jakarta : PT. Kesepuluh.- ‘Abdullah ibn ‘Abbas. Abu Sa’id al-Khudri. Bukhari. 2002. mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua masukannya terutama dari dosen pembimbing. 4. juz. Dia meriwayatkan 1. DAFTAR PUSTAKA Asqalani. 1978. 1975. 1401 H/1981 M. Shahih al-Bukhari. Ahmad. Beirut: Dar al-Fikr. Fajr al-Islam. Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyyah.540 Hadis. Amin. Demikian makalah ini. Ibn Hajar. Cet. Dia meriwayatkan 1. Ichtiar Baru Van Hoeve. Beirut: Dar al-Fikr. Jabir ibn ‘Abdullah. Ensiklopedia Islam. .660 Hadis. Dia meriwayatkan 1.170 Hadis. juz I. Kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah.

Abuddin. 1997. Rajagrafindo Persada. Pengantar Ilmu Hadis. Jakarta: PT. Nawir. 1997. Kamus Ilmu Hadits. Hasbi. Logos Wacana Ilmu. . Jakarta: PT. Kedua. Jakarta: Bulan Bintang. Shiddieqy. Syuhudi. Cet. Shiddieqy. Ibn al-Shalah. Pertama. Ismail. Ulum al-Hadis. Ciputat: PT. Bandung: Diponegoro. Jakarta: Kencana. 1973. M. Nata. Ilmu Mushthalah Hadis. 2001.Qadir. Kedua. M. VII. Jakarta: Bulan Bintang.Erfan. Ushul Fiqih. 1972. 1994. ED. 1996. Alquran dan Hadis. A. Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis. Mutiara Sumber Widya. Jakarta: PT. Munzier. Rajagrafindo Persada. Madinah: Al-Maktabat al’Ilmiyyah. 1996. M. Jakarta : Bumi Aksara. Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah. Munzier.Hassan. Sejarah Perkembangan Hadis. Cet. Soebahar. Haroen. Ulumul Hadis. Bandung: Angkasa. Cet. 2008. Cet. Jumantoro. Ilmu Hadis. 2003 Suparta. Hasbi. Totok. M. Yuslem. 1995. Nur al-Din ‘Atar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful