ayat alquran tentang keadilan

ْ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ ْ ََ ِ ّ ِ ْ ُ ُِ َ ُ ْ َ َ ِ ّ ِ َ ّ ُ ُ َ ْ َ َ ‫ل ينهاكم ال عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم‬ ُ ِ ّ ِ ْ ‫ِ ّ َ َ ْ َ ُ ُ ّ َ ِ ّ ِ َ َ َُ ك‬ ‫وتقسطوا إليهم إن ال يحب المقسطين )8( إنما ينهاكم ال عن الذين قاتلو ُم في الدين‬ ُ َ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ ُ ّ ّ ِ ْ ِ ْ َِ ُ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ِ َ َُ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ََ ُ َ َ َ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ ْ ََ ‫وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم‬ 9) ‫)الظالمون‬ َ ُِّ
Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. (QS. Al-Mumtahabah: 8-9)

Fa'idah-faidah Hadits: ADIL ITU TIDAK HARUS SAMA RATA
Oleh: Ust. Abu Jarir bin Hadi Al Andunisiy

‫وعن ابن مسعود رضي ال عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ ٍ ،‫ناسا في القسمة: فأعطى القرع بن حابس مائة من البل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك‬ ً ٍ ً ‫وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: وال إن هذه قسمة ما‬ ٌ ٌ ٍ ً ‫عدل فيها، وما أريد فيها وجه ال، فقلت: وال لخبرن رسول ال صلى ال عليه وسلم، فأتيته‬ ‫فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: )) فمن يعدل إذا لم يعدل ال‬ ‫ورسوله ؟ ثم قال: يرحم ال موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر(( . فقلت: ل جرم ل أرفع‬ ‫.إليه بعدها حديثا. متفق عليه‬ ٌ ً
Dan dari Ibnu Mas’ud radliallahu’anhu berkata: ketika pada wktu hari perang Hunain, Rasulullah membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang) dengan lebih kepada beberapa orang, maka beliau memberikan lebih kepada Aqra’ bin Habis 100 onta, memberi Uyainah bin Hishan sama seperti itu juga (yakni 100 onta), dan memberi kepada beberapa orang dari pemuka-pemuka Arab, juga memberikan ghanimah yang lebih kepada mereka pada waktu itu. Maka ada seseorang yang berkata: “Demi Allah sungguh pembagian ini tidak adil, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan wajah Allah”. Maka akupun berkata kepadanya: “Demi Allah akan aku beritahukan kepada Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam”. Lalu segera mendatangi Rasulullah dan aku kabarkan dengan apa yang ia katakan, lalu berubahlah wajahnya hingga keadaannya seperti “sharf” (celupan warna merah). Kemudian beliau bersabda: (( siapa lagi yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? )), kemudian beliau bersabda lagi: (( semoga Allah merahmati Musa

sungguh ia telah disakiti lebih banyak daripada ini lalu iapun bersabar )). Bukhori (). Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Dan kedua tangan Allah Ta’ala adalah kanan. dan kedua tangannya adalah kanan. Maka aku berkata: “sungguh setelah itu aku tidak akan pernah lagi menyampaikan berita lagi kepada beliau”. Perkataan: ‫ . juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. Perkataan: ‫ . maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. dari tangan kanan Allah ArRahman ‘Azza wa Jalla.من نور‬di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ٍ ُ ِْ ini dan sesuatu yang akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. Hadits-2: Mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta’ala… :‫عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال تعالى عنهما قال‬ َ َ ُ ّ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ّ ِ َْ ْ َ ِ :‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ َ ِ ،‫إن المقسطين عند ال على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه‬ ِ ْ َ َ َ ْ ِ َ ّ َ َ ّ َ ِ َ ْ ّ ِ ِ َ ْ َ ٍ ُ ْ ِ َ ِ َ َ ََ ّ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ ِ . & Muslim (1062)]. (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: • Perkataan: ‫ . baik itu keadilan dalam ucapan. sebagaimana • • • . Perkataan: ‫ . Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. [HR.وكلتا يديه يمين‬di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ٌ ِ َ ِ ْ َ َ َِْ َ ‘Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. perbuatan atau yang lainnya.الذين يعدلون فى حكمهم‬di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat ْ ِ ِ ْ ُ ِ َ ُِ ْ َ َ ِ ّ adil. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ‘Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbarmimbar dari cahaya.‫الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا‬ َُ َ َ ْ ِ ِْ ََ ْ ِ ِ ْ ُ ِ َ ُِ ْ َ َ ِ ّ Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘Ash Radhiyallahu Ta’ala ‘anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu‘alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta’ala.على منابر‬di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat َ ِ َ َ ََ seseorang yang menghiasi diri dengannya.

Perkataan: ‫ . yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu Ta’ala ‘anhuma. kendatipun ia adalah kerabatmu… (QS Al-An’Aam:152). sebagaimana firman-Nya berikut: …karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya… (QS Al-Qashash:26). Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. bahkan juga atas orang-orang kafir. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. baik dengan ungkapan-ungkapannya. tanpa kata-kata walaupun dia kafir). • • • • • .firman-NYA: …Dan apabila kamu berkata. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut Bahwasanya wajib atas du’at-du’at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini.وما ولوا‬menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. karena adil itu lebih dekat kepada takwa… (QS AlMaa’idah:8) • Perkataan: ‫ . dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. walaupun dia kafir. Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do’anya orang-orang yang terdzalimi. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta’ala. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. Karena sesungguhnya do’a mereka (orang-orang yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta’ala ‘anhu. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. maka hendaklah kamu berlaku adil. ْ ِ ِ ْ ََ Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. melainkan dengan sifat adil. …Berlaku adillah. …Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil… (QS AnNisaa’:58). Dan bahwasanya َُ َ َ tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. Dan Allah Ta’ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat.وأهليهم‬di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful