Kebudayaan melayu bmm 3114

1.0 Pengenalan : Sejarah dan Identiti Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu merupakan salah sebuah masyarakat yang terbesar bilangannya di rantau Nusantara ini. Hal ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas lagi terutamanya di bumi Malaysia. Kewujudan masyarakat Melayu telah bermula sejak sebelum terbinanya empayar Kesultanan Melayu Melaka lagi kira-kira 500 tahun yang lalu. Ketika ini boleh dikatakan bahawa masyarakat Melayu adalah antara masyarakat yang tinggi ketamadunannya kerana dengan wujudnya empayar pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Semenanjung Tanah Melayu terutamanya di negeri Melaka telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagangpedagang dari luar negara terutamanya dari Arab, Parsi, India, China dan lain-lain lagi. Jika dilihat dari suatu sudut perspektif, empayar Kesultanan Melayu Melaka yang boleh dikatakan terdiri daripada masyarakat Melayu sudah berjaya menaiki satu anak tangga dalam memajukan ekonomi yang sekadar bermula dengan perusahaan pertanian ataupun penangkapan ikan yang hanya mampu menampung keperluan diri dan keluarga telah berubah sehingga menjadi sumber pendapatan yang lebih lumayan. Hal ini kerana hasil yang mereka perolehi daripada aktiviti pertanian ataupun penangkapan ikan boleh didagangkan. Walaupun pada permulaannya aktiviti ekonomi hanya melibatkan urus niaga secara sistem barter atau bertukar barang ini telah berevolusi sehingga wujudnya sistem mata wang. Bertitik tolak daripada terciptanya sistem mata wang ini, kegiatan ekonomi di Tanah Melayu semakin lagi berkembang maju. Secara tidak luar langsung negara. telah menggalakkan kedatangan pedagang daripada Hasilnya

pertembungan kepelbagaian budaya telah wujud di Tanah Melayu dan ada yang diserap dan diasimilasikan dalam budaya Melayu. Pengasimilasian budaya ini juga telah mula ditapis agar menepati kehandak syarak setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Hal ini berlaku apabila Kesultanan Melayu Melaka yang sebelum ini diasaskan oleh Parameswara, iaitu orang yang bertanggungjawab membuka Kota Melaka. Keturunannya telah memeluk Islam dan boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat jelata turut mengikut perbuatan raja mereka untuk menganut agama Allah S.W.T. iaitu agama Islam. Kebudayaan atau budaya masyarakat Melayu yang wujud kini boleh dikatakan berlandaskan kepada ajaran Islam dan ada juga budaya-budaya
1

Kebudayaan melayu bmm 3114

yang diserap daripada budaya masyarakat India yang beragama Hindu dan masyarakat Cina yang mengamalkan agama Buddha. Penyerapan budaya ini berlaku selagi budaya yang diserap itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adat bersanding atau berinai yang diambil daripada masyarakat India. Secara amnya terdapat beberapa pendapat atau definisi mengenai budaya yang berbeza-beza mengikut pengkaji itu sendiri. Akan tetapi maksud budaya yang dikemukakan oleh mereka membawa konotasi yang sama atau serupa maknanya. Kata budaya itu berasal daripada cantuman bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu iaitu; • Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal Ini bermaksud budaya itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut. • Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh Kata daya di sini memberi maksud bahawa sesorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Hasil gabungan kedua-dua kata atau perkataan ini menjelaskan maksud bahawa budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran bagi ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menyelesaikan permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian tersebut pula boleh diterima semua ahli masyarakat dan seterusnya menjadi amalan bersama. Amalan yang yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Menurut Kamus Dewan (2005), budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Dictionary of Philosophy (1996) ada menjelaskan yang budaya itu adalah:
2

Kebudayaan melayu bmm 3114

‘The way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, scienes, modes of perception, and habits of thought and activity.’ Amalan-amalan yang dibentuk ini akan menetukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. Mohd Taib Osman (1988) ada membuat tafsiran mengenai budaya. Menurut beliau, budaya memperlihatkan satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologidan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Melalui himpunan daya intelektual tersebut masyarakat membentuk nilai yang dapat diterima bersama. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa, dan penciptaan dalam sesebuah masyarakat. Penghasilan karya atau kesenian tersebut dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang akan menjadi asas kebudayaan masyarakat. Manakala Malinowsky dalam bukunya ‘ A Scientific Theory of Culture’ telah mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah, kesusasteraan, institusi politik, muzik, lukisan, falsafah dan sebagainya. Budaya secara umum adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Budaya meliputi semua aktiviti harian manusia dan juga berperanan membezakan bangsa-bangsa tertentu. Kesimpulan yang boleh dibuat mengenai budaya adalah, budaya dari aspek bahasa adalah cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Dari aspek istilah pula, budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalakan oleh kebanyakkan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat sesorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. Budaya boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya merupakan warisan sosial manusia, cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Menyentuh semula dengan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu adalah satu cara hidup atau amalan seharian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu
3

Budaya material adalah budaya yang bersifat kebendaan. Contohnya alatan permainan.Kebudayaan melayu bmm 3114 dalam kehidupan seharian mereka. Bagi lebih memahami konsep budaya material dan bukan material yang terdapat dalam budaya masyarakat Melayu. Manakala budaya bukan material adalah budaya yang bersifat bukan kebendaan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dinyatakan oleh Mohd Taib Osman dan Malinowsky. budaya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu ‘budaya material’ dan ‘budaya bukan material’. 4 . bentuk rumah dan sebagainya. pakaian. rajah berikut boleh dijadikan rujukan yang ringkas dan padat mengenainya. Budaya bukan material lebih bersifat kepada kepercayaan dan adat resam sesuatu masyarakat itu sendiri.

Kesusasteraan Melayu amat berkait rapat dengan bidang kesenian yang merupakan sub-budaya Melayu yang berbentuk bukan material atau kebendaan. Apabila menyebut sahaja mengenai kesusasteraan Melayu. Puisi-puisi ini pada asalnya adalah 5 . tidak dapat tidak kita lari daripada membincangkan tentang puisi.0 Takrif dan Definisi Pantun Kesusasteraan Melayu merupakan sebahagian daripada pusaka kebudayaan Melayu yang tak terhingga nilainya.Kebudayaan melayu bmm 3114 2.

Puisi-puisi ini dicipta atas hasil daya kreativiti pemikiran masyarakat Melayu terdahulu dalam menyusun bait-bait kata sehinggalah terciptanya pelbagai genre puisi seperti syair. Salah seorang daripada mereka ada mengatakan bahawa pantun itu terdapat dalam pelbagai bahasa di Nusantara. Contohnya toen (bahasa Sunda). Selain itu. Van Ophuijsen ada mengatakan dalam kajiannya yang menyebut tentang asal wujudnya pantun itu adalah berasal daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan perasaan hati dalam kalangan golongan muda-mudi. panton (bahasa Bisaya) dan pantun (bahasa Toba).Kebudayaan melayu bmm 3114 salah satu bentuk persembahan yang berbentuk lisan dan diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. pantun dan lain-lain lagi. puisi-puisi ini juga digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan sesuatu hasrat seperti dalam menyampaikan nasihat dalam bentuk bahasa yang indah dan berlapik. atuntun. tuntun. Winstedt. Kesemua kata daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu bentuk atau suatu cara penglahiran maksud mengikut tatasusila yang teratur. Keindahan susunan kata ini mencerminkan ketinggian budi pekerti dan adab sopan masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. asal wujudnya kata pantun telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh Pijnappel. Hoessein Djajadiningrat. Walau bagaimanapun pendapat beliau disangkal 6 . Sebagai contoh. Kewujudan puisi-puisi ini adalah sebagai salah satu bentuk hiburan. Pelbagai kajian telah dilakukan terhadap pantun Melayu. Wilkinson. Namun atas kesedaran yang mula tumbuh dalam diri tokoh sejarawan dan budayawan Melayu. kata-kata yang berasal daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu kata yang iaitu pantun. puisi-puisi ini mula dibukukan bagi menjamin kelangsungan wujudnya pusaka budaya ini daripada pupus atau hilang ditelan zaman. maka pelbagailah tafsiran yang muncul bagi menerangkan pendapat masing-masing tentang hasil kajian mereka. gurindam. Dalam kesemua bahasa yang dinyatakan tadi. Zainal Abidin Ahmad. tonton (bahasa Tagalog). Van Ophuijsen dan lain-lain lagi. seloka. matuntun (bahasa Jawa). tuntun (bahasa Pampanga). Hal ini tidak seperti kebudayaan Barat yang lebih berterus terang dalam menasihati dan menegur sesuatu perbuatan atau perlakuan yang kurang manis dipandang. teromba. Salah satu bentuk puisi yang begitu terkenal dalam masyarakat Melayu adalah pantun.

viii. 6 kerat. Setiap rangkap terdiri daripada baris-baris atau kerat-kerat. Setiap rangkap ada pantun memiliki kesatuan fikiran yang lemgkap dan sempurna. Secara umumnya pantun memiliki ciri-ciri dan hukum kepuitisan yang tersendiri seperti yang berikut: i. tetapi merupakan ciptaan orang Melayu itu sendiri. ii. vii. 4 kerat. sebunyi atau seirama. 8 kerat dan seterusnya dalam bilangan yang genap. Manakala Harun Mat Piah pula berdasarkan kajiannya pula. Terdapat hubungan antara bahagian pembayang dan makna. v. Pendapat ini disokong lagi dengan kajian yang telah dilakukan oleh Harun Mat Piah setelah melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Winstedt. mengatakan bahawa sebuah pantun berisi suatu saran bunyi pada kuplet pertama yang memberikan bayangan kepada kuplet kedua. Perkara ini sering menjadi polemik antara para pengkaji. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 hingga 10. Setiap rangkap ada pembayang dan maksud. Memiliki rangkap-rangkap yang berasingan. Overbeck dan Prampolini. Cina atau India. iv. Ciri terakhir pantun iaitu mempunyai hubungan atau perkaitan antara pembayang dan makna. Skima rima akhir a-b-a-b.Kebudayaan melayu bmm 3114 oleh Wilkinson. Harun ada membuat kesimpulan bahawa pantun adalah ciptaan asal dalam masyarakat Melayu dan bukan karya saduran dari Jawa. Teeuw. Namun ada sesetengah pengkaji yang menyangkal dan ada juga yang mengambil 7 . Pantun terbahagi kepada beberapa jenis seperti pantun 2 kerat. vi. menurutnya pantun wujud hasil daripada kebiasaan masyarakat Melayu menggunakan perkataan bersajak. iii. Namun begitu pa Banyak pendapat mengatakan bahawa pantun bukan sahaja khazanah budaya kepunyaan masyarakat Melayu. Memiliki lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat.

Pantun-pantun ini dapat dibahagikan kepada beberapa variasi atau jenis bergantung kepada isi kandungan atau tujuan pantun itu dibina. Nilai merupakan salah satu aspek yang sentiasa ditekankan oleh ahli masyarakat. vi.Kebudayaan melayu bmm 3114 jalan tengah dengan mengatakan bahawa hanya pantun-pantun tertentu yang pembayangnya ada perkaitan dengan makna. ii.0 Nilai dalam Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu umumnya mempunyai banyak nilai yang menjadikan bangsa Melayu ini penuh dengan tatasusila dan terkenal dengan sopan santunnya. harga sesuatu yang dibandingkan dengan harga yang lain. sifat 8 . kadar nisbah. Contohnya: i. nilai adalah taksiran harga. Melalui nilai. Pantun Kanak-kanak Pantun Jenaka Pantun Kiasan Pantun Nasihat Pantun Keagamaan Pantun Kasih Sayang 3. kita akan belajar untuk mencontohi sesuatu amalan yang baik dan positif. iv. v. iii. Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4 muka surat: 1081.

nilai boleh dihuraikan sebagai sesuatu benda atau perkara yang boleh dilihat dari segi harga yang boleh dikira dgn aritmetik dan kualiti intrinsik. Menurut George Lundberg. Sememangnya isu-isu berkaitan budi ini merupakan antara isu yang cukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu sejak 9 .1 Nilai : Berbudi. dibenci dan berusaha untuk dijauhi dan dihapuskan. Keadaan ini akan mempengaruhi cara individu itu memilih kefahaman yg sedia ada dan tingkah laku pada akhirnya. Nilai dapat dibahagikan kepada empat iaitu nilai estetik. Masyarakat Melayu dibiasakan dengan amalan berbudi. kualiti. nilai ialah asas pertimbangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok manusia untuk menentukan sama ada sesuatu perkara atau bendaitu baik. atau sebaliknya. Bukan material bermaksud sesuatu yang tidak dapat disentuh dengan anggota badan namun boleh dirasai dan dicontohi.Kebudayaan melayu bmm 3114 ketinggian dan darjat. 3. mutu dan taraf. berbahaya. bermanfaat. benar. Nilai merupakan salah satu aspek budaya yang disebut sebagai bukan material. Umumnya. nilai adalah ukuran kepada sesuatu seperti sifat keperibadian dan sebagainya yang ada pada individu. Sememangnya masayarakat Melayu terutamanya telah dibiasakan dengan nilai-nilai budi. Menurut Mohd Yusof Hasan dalam bukunya Dunia Melayu (30:1991). Kesemua nilai ini akan dikaji dalam tugasan ini berdasarkan pantun-pantun orang Melayu. Semangat berbudi ini sememangnya dapat mewujudkan satu rasa kebersamaan dan saling bergantungan antara satu sama lain. palsu. buruk. indah dan diingini dan cuba diperoleh dan dibina. nilai doktrin dan nilai budaya. nilai moral. Ini bermakna. Menurut Clyde Kluckhon. nilai ialah satu konsep nyata atau tersirat yang dapat membezakan seseorang individu atau ciri-ciri kumpulan dari segi perkara yang diingini. semua objek mempunyai nilai dan manusia bertindak terhadap objek itu supaya dapat mengekalnya atau menambah hak kepunyaan individu. Nilai pertama yang dapat dilihat dalam masyarakat Melayu ialah berbudi.

memasak 10 . kedua ibu bapa sememangnya tidak terbalas dengan harta mahupun wang ringgit. ibu jugalah yang sanggup menyusukan. Mereka telah membesarkan kita dari seawal usia dalam kandungan sehinggalah dewasa. Bapa adalah orang boleh dikatakan individu yang bertanggungjawab penuh. membasuh pakaian. Jika diperhatikan dari aspek keperluan harian seperti makanan. Contohnya seperti pantun di bawah. Sebagai seorang anak jasa. Budi baik dikenang juga. Mereka telah mengasuh kita dengan segala ilmu dunia dan akhirat. Oleh kerana itu. Tidak cukup dengan itu. Bayangkan. Hancur badan dikandung tanah. Mengenang Budi Pulau Pandan jauh ke tengah. ibulah orang yang sanggup bangun di tengahtengah malam hanya semata-mata ingin menukar lampin anaknya. Manakala ibu pula adalah insan sanggup melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan anak-anak dari aspek pengurusan anak itu dari kecil sehinggalah dewasa atau sehingga anak itu boleh berdikari sendiri. banyak pantun yang menggunakan nilai budi sebagai tema pantun mereka.Kebudayaan melayu bmm 3114 dulu lagi. Secara umumnya mengenang budi boleh diertikan sebagai mengingati. bapalah yang memainkan peranan utama. Mengenang budi merupakan antara aspek yang seringkali dibicarakan apabila menyentuh sahaja tentang budi. pakaian mahupun keselamatan. Mereka tidak mengatakan tidak atas segala permintaan yang dibuat oleh anak selagi kemahuan mereka itu tidak mendatangkan kesan yang negatif. menghargai atau tidak melupakan jasa yang telah diberikan oleh seseorang. Maka tidak hairanlah apabila adanya kata-kata seperti kasih ayah kekal selamanya. Kesemua ibu bapa di dunia ini sudah tentunya mahukan yang terbaik dalam hidup anak-anak mereka. Contoh yang paling mudah adalah. mengenang budi kedua-dua ibu bapa yang telah membesarkan anak sehingga dewasa. Gunung Daik bercabang tiga.

Ringkasnya. Dari Daik bulan puasa. kedua-dua ibu bapa akan menegur. Dalam menjalankan tanggungjawab ini. Anak dara berkain cukin. Berbudi bahasa. mengenang budi amat penting tidak kiralah daripada siapa kita menerima budi atau jasa. sayang anak ditangan-tangankan.Kebudayaan melayu bmm 3114 dan berbagai lagi tugasan yang dibuat hanya semata-mata ingin memastikan yang anaknya sentiasa terurus. Bayangkan. Istilah atau frasa ini bukanlah bermaksud yang ibu bapa tidak menyayangi anak mereka. walaupun seseorang individu itu telah meninggal dunia budi baik yang pernah diterimanya akan tetap dikenang. memarahi atau melakukan apa sahaja bagi memastikan yang anak-anak mereka menjadi insan yang berakhlak. Seperti apa yang digambarkan dalam pantun di atas. betapa besarnya pengorbanan mereka itu. Sentiasa ingat dan hargailah budi dan jasa yang pernah kita terima. Tidak kira kaya miskin. Asalkan baik budi bahasa. Perihal pentingnya berbudi bahasa ini adalah untuk mewujudkan suasana yang aman dan harmonis dalam sesebuah 11 . menasihati. Sikap Berbudi Bahasa tidak Mengenal Taraf. Aspek kerohanian dan pembentukan sahsiah juga tidak dilupakan. Jadi tidak hairanlah orang-orang dahulu mengatakan. sebaliknya tujuan perkara itu dilakukan adalah kerana ibu bapa amat menyayangi anak mereka. Berbudi bahasa adalah satu amalan yang mulia dan harus diamalkan oleh setiap orang di muka bumi ini.

Penumpang-penumpang lain yang sedar akan perbuatan Adlin itu telah mendapat persepsi negative kepada Adlin. masyarakat sekeliling juga perlulah mengamalkan amalan berbudi bahasa ini tanpa mengira taraf sosial ataulatar belakang mereka. Makan sirih mengenyang tidak. Amalan ini hendaklah dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira darjat. tapi tanda budi 12 . Selain itu juga. Makan sirih berpinang tidak. contohnya kempen yang dijalankan melalui media elektronik. Tindakannya itu telah membuatkan wujudnya suasana yang harmoni tanpa sebarang rasa tidak puas hati. Keadaan itu telah memberikan persepsi negatif kepada dirinya. keturunan. Kempen yang dimaksudkan adalah iklan di televisyan yang dilakonkan oleh Adlin Aman Ramli yang sanggup buat-buat tidur hanya kerana tidak mahu memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih memerlukan. Berdasarkan baris maksud pantun. Berbudi Bahasa Tidak Hanya Melalui Pertuturan. warna kulit mahupun taraf sosial individu itu. Tapi tanda budi bahasa. kepentingan berbudi bahasa adalah untuk memastikan seseorang itu sentiasa dipandang mulia dan memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat sekeliling. dengan mengamalkan sikap ini jurang antara orang kaya dan miskin itu akan terhapus. Pelbagai kempen telah diadakan oleh kerajaan. Adlin bingkas bangun dan memberikan tempat duduknya kepada perempuan itu. Selain itu. Berbudi bahasa tidak hanya melalui pertuturan adalah bermaksud sikap atau perilaku berbudi bahasa itu boleh dizahirkan melaui perbuatan atau tingkah laku. Walau bagaimanapun dalam iklan yang lain Adlin telah memberikan reaksi yang positif apabila memerhatikan adanya seorang perempuan yang lebih memerlukan tempat duduknya. Hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan perhubungan yang lebih akrab dan mesra antara segenap lapisan masyarakat. makan sirih mengenyang tidak. Sebagai contoh.Kebudayaan melayu bmm 3114 masyarakat itu sendiri. Pinang di bawah tangga.

Masyarakat Asia memang terkenal dengan adab ‘Ketimuran’ yang kaya dengan budi bahasa dan sopan santunnya. Sebagai tetamu. 13 . Secara logiknya makan sirih tidak mengenyangkan dan hanya sekadar bahan kudapan. Budi Bahasa Melambangkan Bangsa. individu itu haruslah memakan sirih bersama dengan tuan rumah sebagai tanda menghormati adat atau budaya tuan rumah tiu sendiri. Runtuh budi runtuhlah bangsa. Tegak rumah kerana sendi. Manakala sebagai tetamu pula haruslah memakan sirih itu bagi menghormati tujuan atau niat tuan rumah. tuan rumah akan menjamu tetamu dengan sedikit minuman dan makan ringan atau kuih muih. Perkara yang ingin ditekankan di sini adalah niat murni tuan rumah yang tidak mahu membiarkan tetamu hanya sekadar duduk bersembang kosong sahaja tanpa ada sebarang jamuan. Sendi bangsa ialah budi. Runtuh sendi rumah binasa. selesai dengan itu tuan rumah akan mengeluarkan sirih untuk dimakan bersama-sama tetamu yang bertandang. Perkara ini dapat dilihat pada zaman dahulu.Kebudayaan melayu bmm 3114 bahasa adalah sebagai menghormati adat dan tujuan seseorang. Ada sesetengah orang mengatakan bahawa makan sirih itu adalah budaya atau amalan yang mesti diamalkan apabila bertandang ke rumah orang. Jadi tidak hairanlah yang masyarakat Melayu yang merupakan sebahagian daripada penduduk Asia memang terkenal dengan sopan santunnya yang juga boleh dikatakan sebahagian daripada kebudayaan Melayu. Kebiasaannya apabila ada tetamu datang ke rumah.

Apa yang disampaikan oleh pencipta pantun ini amat bertepatan melalui persamaan yang dibentuk menjadi pantun. Walau bagaimanapun akan runtuhnya sesebuah masyarakat atau bangsa itu jika amalan berbudi bahasa tidak lagi diamalkan. Hal ini akan mewujudkan rasa tidak puas hati antara satu sama lain dan merenggangkan perhubungan ahli masyarakat itu. Antara sudut lain yang dapat dibincangkan tentang nilai berbudi adalah nilai budi baik yang tak terbalaskan dengan wang ringgit ataupun harta. Budi yang Tak Terbalas Pisang emas dibawa belayar.Kebudayaan melayu bmm 3114 Seperti apa yang dinyatakan dalam pantun di atas budi adalah sendi bangsa. Persoalan pokok yang cuba diutarakan oleh pencipta pantun ini adalah mengatakan yang kekuatan yang menghubungkan sesuatu bangsa juga terletak kepada budi yang juga merupakan sebahagian daripada kebudayaan sesuatu bangsa. Hutang emas boleh dibayar. Masak sebiji di atas peti. Secara umumnya amalan berbudi bahasa dapat meneguhkan perhubungan antara ahli atau anggota sesebuah masyarakat itu. Merujuk tentang pantun di atas yang menyatakan bahawa hutang yang berbentuk wang ringgit boleh dilunaskan walau dengan apa cara sekalipun. tetapi tidak hutang budi. Masyarakat Melayu yang telah dididik sejak dari kecil hinggalah dewasa tentang budi bahasa penerapan nilai-nilai murni yang sama telah membentuk satu kelompok masyarakat Melayu yang mengamalkan sikap berbudi bahasa. Kesannya terebentuklah masyarakat yang bersatu padu. Contoh mudah yang dapat diberikan adalah berdasarkan dalam sesuatu situasi berikut yang melibatkan individu A yang sedang sakit dan memerlukan rawatan dan individu B pula dengan rela hati dan ikhlas menolong individu A tadi dengan menghantarnya ke 14 . Hutang budi dibawa mati. Hal ini kerana amalan berbudi bahasa yang menjadi sendi penghubung antara ahli dalam sesebuah masyarakat itu tidak lagi diamalkan.

ada sesetengah budi boleh dibalas jika budi itu berbentuk harta atau wang ringgit tetapi bagaimana pula dengan budi yang bukan bersifat wang ringgit sudah tentunya tidak terbalas. Afiq Berjaya meneruskan hidup seperti anak-anak yang lain. pada tahun1999 telah terlakarnya satu peristiwa yang akan memilukan hati sesiapa sahaja yang tahu tentang perkara itu. Atas budi yang diberikan oleh Hafizam. khususnya kepada golongan beriman. Selain itu. Manakala ibu bapa Afiq pula merasa begitu terhutang budi kepada Hafizam kerana sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya kepada anak mereka. Ringkasnya apa yang disimpulkan adalah. Nasihat dan peringatan begitu diperlukan manusia kerana dengannya mereka akan didorong untuk sentiasa berada dalam kebaikan dan kebenaran. Nasihat mengandungi maksud supaya individu yang dinasihati memperoleh keuntungan atau faedah.2 Nilai : Nasihat Menasihati. Beberapa ayat Allah menegaskan kepentingan peringatan kerana ia mendatangkan manfaat.Kebudayaan melayu bmm 3114 hospital. 15 . Seorang pemuda berusia 23 tahun. Seperti apa yang digambarkan dalam kes di atas yang melibatkan pendermaan organ. Walaupun dengan hanya bantuan kecil yang dilakukan oleh individu B tetapi telah menyelamatkan nyawa individu A. 3. 13 tahun lalu seorang bayi bernama Afiq yang dijangkakan hanya dapat hidup selama 10 bulan kerana mempunyai masalah hati. Manfaat atau kebaikan besar yang terkandung dalam nasihat terserlah pada maksud perkataan itu sendiri. Kepentingan nasihat juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Baginda sehingga dikatakan bahawa Islam itu adalah nasihat. Hafizam. Agama terletak pada nasihat yang mengandungi unsur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya selain keimanan serta usaha beramal dengan kitab-Nya serta Sunnah Rasul-Nya. Jika kita mengibas kembali sejarah perubatan negara. nasihat juga terkandung kaedah penyampaian iaitu dengan menggunakan kata yang dipilih dengan teliti dan dihalusi di samping berasaskan ketulusan hati serta tidak dipengaruhi maksud yang buruk. Bayi malang itu dapat meneruskan hidupnya atas ikhsan seorang yang bukan darah dagingnya yang sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya semata-mata ingin memastikan kelangsungan hidup bayi itu.

Ilmu yang baik jadikan teladan. Mesej yang terdapat dalam cerita ini diterapkan dalam minda generasi seterusnya. yang buruk tolak ke tepi. Contoh perkara atau amalan buruk yang ditolak oleh masyarakat Melayu adalah mengumpat. Melalui pantun ini. Jangan Mengharapkan Balasan Ada ubi bawalah ubi. Contohnya melalui cerita-cerita rakyat seperti ‘Perlumbaan Arnab dan Kura-kura’. pula bermaksud tidak menerima amalan yang bertentangan dengan amalan masyarakat Melayu.Kebudayaan melayu bmm 3114 Yang Baik Jadikan Teladan Anak dara menumbuk pandan. Mengenai ‘Segala yang buruk tolak ke tepi’. Manakala segala perkara yang bersifat buruk atau negatif haruslah diabaikan. Perbuatan ini walaupun bertentang dengan nilai masyarakat Melayu namun masih ada lagi sesetengah atau sekumpulan kecil yang melakukannya. Yang baik jadikan teladan. Ada beras berikan beras. Suka dipuji selalu rugi. Maka dengan terciptanya pantun ini diharap dapat menyedarkan sekumpulan kecil yang melakukan perbuatan mengumpat. sindiran halus dilakukan bagi dalam susun kata bahasa yang beralas. Berdasarkan cerita ini tema yang ingin disampaikan adalah jangan berputus asa. Nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu selalu menekankan isu-isu mengenai amalan yang baik dijadikan teladan. 16 . Membuat kuih hidangan kenduri. Segala yang buruk tolak ke tepi. 2 baris (maksud) pantun di atas menyatakan tentang kepentingan menuntut ilmu yang baik. Tamakkan balas kerap melepas.

orang suka mengharapkan balasan atas segala perbuatan baik khususnya akan kerap melepas. Pantun ini juga menerangkan kesan negatif jika bersikap tamak. Pantun di atas jelas menggambarkan kerasionalan generasi muda ini dalam menentukan hala tuju mereka. Secara umumnya pantun di atas menjelaskan yang masyarakat Melayu khususnya perlu menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan buruk seperti yang dinyatakan tadi. Berdasarkan maksud suka dipuji selalu rugi. Kalau dilurut pecah batangnya. Kedua-dua sikap negatif ini telah dimasukkan dalam pantun ini adalah bertujuan untuk menasihati masyarakat Melayu khususnya agar tidak terjebak dalam sikap yang tidak mendatangkan faedah ini. seseorang individu yang bersikap begini pada mulanya memang disukai oleh ramai orang. Kalau diturut salah datangnya. Hal ini kerana peluang yang diperolehnya untuk melakukan jasa atau menghulurkan bantuan akan semakin tertutup kerana masyarakat akan mula menolak sebarang pemberian oleh individu yang sukakan balasan atas apa yang dilakukannya.Kebudayaan melayu bmm 3114 Pantun di atas jelas menggambarkan bahawa sikap sukakan pujian atas segala apa yang dilakukanakan mendatangkan kerugian. Golongan muda mentah yang kurang pengalaman ini cenderung untuk melakukan keputusan tanpa memikirkan baik buruk yang mendatang. Manakala tamakkan balas kerap melepas pula bermaksud. Hal ini kerana golongan muda sering kali dikaitkan sikap darah muda yang berjiwa membara. Masyarakat di sekelilingnya akan mula menjauhkan diri daripada individu seperti ini kerana mereka akan mula rasa hilang hormat. Hati muda jangan diturut. Jangan Mengikut Perasaan Padi muda jangan dilurut. namun lama kelamaan inidividu seperti ini akan semakin kurang rakan atau teman. Kepentingan nasihat juga penting dalam masyarakat Melayu khasnya untuk golongan muda. Pembayang dan maksud pantun yang jelas 17 .

Perkahwinan itu secara kebiasaannya bukanlah atas kerelaan anak tetapi terpaksa merelakan kerana memikirkan segala budi yang pernah diterima. Manakala kesan padi yang pecah akibat dilurut disamakan dengan kesan negatif yang timbul akibat membuat keputusan yang terburu-buru. Hal ini bukan sahaja akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri dan ahli keluarga. Pencipta pantun ini mengibaratkan yang golongan muda in sebagai batang padi muda yang lemah. Jelas sekali pantun nasihat ini amat berguna dalam usaha membantu anak muda dalam mengingatkan diri mereka agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak mendatangkan masalah bukan sahaja kepada diri mereka tetapi kadang kala akan membabitkan individu di sekeliling mereka. Pantun di atas jelas mengingatkan orang Melayu khususnya agar berusaha untuk meneruskan hidup tanpa mengharapkan bantuan atau budi baik orang lain. Pembayang pantun yang amat berkait rapat dengan maksud pantun dipilih agar bersesuaian dengan baris maksud pantun. Jangan Selalu Memakan Budi Orang Jangan selalu memakan budi orang merupakan salah satu nasihat yang sering ‘dileterkan’ oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. malah akan menjadi buah mulut orang lain.Kebudayaan melayu bmm 3114 menasihati golongan muda agar lebih berhati-hati dan berfikir lebih jauh ke depan dalam membuat sebarang keputusan. 18 . yang akan pecah jika dilurut. Hal ini timbul apabila ada keluarga yang malas berusaha dalam mencari rezeki tetapi hanya bergantung kepada bantuan orang tertentu untuk meneruskan hidup mereka. Sampai suatu masa apabila ingin membalas budi keluarga tadi tidak mampu dan penyelesaian yang paling mudah adalah mengahwinkan anak mereka dengan individu yang banyak membantu keluarga itu. Hal ini kerana seseorang yang terlebih makan budi orang akan menyesal di kemudian hari. Dalam masyarakat moden sekarang ini ada istilah yang menyebut tentang perkara ini yang berbunyi “terhutang budi sampai tergadai body”.

Unsur nasihat seperti ini penting bagi memastikan yang masyarakat Melayu tidak berangan yang keterlaluan atau bermimpikan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Bumi rendah tengok dahulu. Anak tenggiri anak selambai. Sedar Akan Keupayaan Diri Masyarakat Melayu juga sering menasihati golongan muda agar sentiasa berpijak di bumi yang nyata agar tidak hanyut dalam angan-angan yang hanya sekadar mimpi di siang hari. Ikan lidah dalam perahu. Kelak tentu orang perkatakan. Singgah mencolok buah hutan. Langit tinggi jangan dicapai. 19 . Jangan kita kedapatan budi. Elemen nasihat seperti ini juga penting kerana mempunyai funsi untuk menaikkan semangat dan usaha bagi memastikan apa yang dihajati dapat dicapai. Nasihat yang terdapat dalam pantun ini juga dpat diperhatikan dalam peribahasa Melayu seperti ‘ukurlah baju di banadan sendiri’ atau ‘kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga’.Kebudayaan melayu bmm 3114 Anak Perling melompat pergi.

Dalam masyarakat melayu. kasih sayang dapat disifatkan sebagai nilai budaya yang amat dititkberatkan agar dapat membentuk masyarakat yang harmoni melalui nilai kasih sayang ini. Dalam konteks kebudayaan melayu. kasih membawa maksud perasaaan sayang (terhadap seseorang atau sesuatu. nilai kasih sayang amat penting dalam memupuk masyarakat yang penyayang dan saling mengasihi antara satu sama lain tidak kira sahabat. menurut Aripin Said (1948) dalam bukunya Puisi Warisan. Selain itu kasih juga membawa maksud berasa sayang. pantun merupakan puisi Melayu lama yang menggambarkan kehalusan budi dan keprihatinan masyarakat pada waktu itu terhadap alam dan ruang lingkup budayanya. kasihan atau berasa belas. 20 .3 Nilai : Kasih Sayang. Dalam masyarakat Melayu. Nilai kasih sayang yang wujud dalam masyarakat Melayu dapat dilihat melalui bidang kesusasteraan melayu yang amat terkenal sejak tahun 1940-an lagi yang mana masyarakat Melayu pada masa itu terkenal dengan cerita penglipur laranya.Kebudayaan melayu bmm 3114 3.cinta). Manakala sayang pula menurut Kamus Dewan membawa maksud mengasihi atau mencintai. sanak-sudara malah haiwan peliharaan juga menjadi aset untuk memupuk kasih sayang. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga.

Cuba – cuba bertanam sayang.gurindam dan pantun. Sebab kasih saya datang. rangkap ini membawa maksud walaupun terdapat halangan dan cabaran untuk mendapatkan kasih sayang. Antara pantun yang dapat kita lihat ialah seperti pantun berikut : Burung terkukur digulai lemak. seseorang itu tetap pergi menempuh halangan tersebut untuk mendapatkan kasih sayang yang diinginkan. Moga – moga tumbuh kelapa. Dalam rangkap “sudah lumpur jalanpun semak. sebab kasih saya datang”. Antara pantun lain yang dapat memberi contoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut : Cuba – cuba bertanam mumbang. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu amat mementingkan nilai kasih sayang walaupun nilai kasih sayang itu sukar untuk didapatkan. ternyata masyarakat Melayu pada masa itu mementingkan kasih sayang sebagai nilai dalam masyarakat pada masa tersebut. 241 Rangkap pertama membawa maksud perihal alam iaitu menanam mumbang kelapa atau pucuk kelapa yang mustahil akan tumbuh menjadi kelapa. Mei 1958.Kebudayaan melayu bmm 3114 Nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu dapat diterjemahkan dalam bentuk puisi yang merangkumi sajak. Dalam budaya 21 . Moga – moga menjadi cinta Dewan Bahasa. Kembang selasih dibawah batang’ Sudah lumpur jalanpun semak. Dalam pantun ini. Nilai kasih sayang dalam pantun ini menunjukkan kasih sayang mesti ditanam dalam diri agar dapat membentuk cinta. hlm. Dalam rangkap kedua pula membawa maksud menyemai kasih sayang agar sayang yang disemai itu menjadi cinta.syair.

22 . Rahman Shaari 1991. kasih sayang yang wujud antara seorang lelaki kepada seorang perempuan akan berakhir dengan cinta apabila mereka berkahwin. Contohnya seorang anak yang telah lama terpisah dengan ibunya.tetapi kasih tetap dirasai dan dihargai. Dalam pantun di atas. Pantun keempat yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat melayu ialah seperti pantun berikut : Perahu tongkang memuat kayu. Puisi – puisi pilihan Usman Awang. Manakala. Dalam masyarakat melayu. Antara pantun lain yang dapat memberi contoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut : Zaman lampau telah pun hilang. rangkap pertama membawa maksud peredaran zaman iaitu daripada zaman kanak – kanak sehingga dewasa iaitu zaman dahulu. nilai kasih sayang sangat dijunjung oleh seorang anak terhadap seorang ibu meskipun zaman dan masa berubah tetapi kasih kepada ibu tetap dirasai dan diingati.Kebudayaan melayu bmm 3114 melayu. rangkap kedua pula membawa maksud zaman yang yang baru yang mana menceritakan kasih sayang daripada seorang ibu tetap dirasai walaupun zaman telah berubah. Dulu kecil kini dewasa. Kasih ibu masih dirasa. Zaman baru sudah menjelang. Meskipun bertahun-tahun berpisah dengan ibunya yang telah meninggalkan dunia.

haruslah kita mengasihinya sampai bila – bila agar orang yang dikasihi itu senantiasa bahagia dan tidak berkecil hati dengan kita. membawa maksud apabila kita kasihkan seseorang dan kasih kita tidak terbalas oleh seseorang itu. membawa maksud ingin berkasih. kasih selalu. Sakit sungguh kasih seorang. Maskud rangkap pertama dalam pantun ini ialah memerihalkan tongkang yang bergerak apabila terkena angin. Kasih jangan tuan tinggalkan. Dulang terletak diatas geta. Dalam rangkap kedua pula. Pantun kelima yang merupakan pantun terakhir yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu ialah seperti pantun berikut : Rakit buluh dari seberang. Hendak kasih. Jika kita telah pun sayang atau kasih kepada seseorang. Pantun Dondang Sayang Vols. apabila kita berkasih dengan seseorang. Orang tidak kasihkan kita. Dalam rangkap kedua pula. 2. Jika ingin berkasih sayang.maka akan timbul rasa tidak sempurna. eloklah kiranya kita terus menyayangi seseorang itu selalu dan tidak meninggalkan orang yang kita kasih itu. Dalam rangkap pertama pantun di atas memerihalkan tentang rakit dan dulang iaitu dua benda yang berbeza dari segi kegunaannya yang mana rakit yang datang dari seberang dan dulang pula diletakkan di atas geta iaitu tempat raja beradu atau berehat. Contohnya. hlm 42. kasih sayang kepada seseorang amat dihargai. janganlah ditinggalkan orang yang kita kasihi itu. 23 . Petua Mengarang Pantun Melayu. Dalam budaya masyarakat Melayu.Kebudayaan melayu bmm 3114 Datang angin dilayarkan.hlm 22.

(Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2001: 187). Namun demikian. Pembudayaaan pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. proses penyesuaian antara tradisi dengan ajaran Islam itu mengambil masa yang lama.Kebudayaan melayu bmm 3114 Jika dilihat dari perspektif kebudayaan Melayu. 3. Masyarakat yang mengamalkan nilai kasih pasti hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu . Islam adalah teras kepada budaya Melayu. serumpun bagai serai. Proses sosialisasi ialah proses mempelajari perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi dalam masyarakat tersebut. Orangorang Melayu sentiasa merujuk kepada ajaran Islam apabila mereka menghadapi 24 . Apabila orang-orang Melayu menerima Islam. norma dan nilai budaya masyarakat yang dianggotainya (Tamadun Islam dan Tamdun Asia 2001: 187). Proses Islamisasi itu berlaku secara berterusan. Kedatangan pengaruh barat itu juga disesuaikan dengan kehendak-kehendak ajaran Islam.4 Nilai : Patuh kepada perintah agama. Ini adalah kerana jati diri Melayu yang bersandarkan adat dan budaya adalah berpaksikan konsep tauhid dan syariah yang telah mewarnai budaya Melayu sejak dari abad ke-13 lagi. Kedua-dua proses ini dijalankan dalam kitaran hidup seseorang individu. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah nilai kepatuhan kepada agama. Bak kata pepatah. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. Budaya masyarakat Melayu menggabungkan unsur agama iaitu Islam dan adat. pantun ini menggambarkan nilai kasih sayang itu seharusnya dibalas untuk mengelakkan sebelah pihak tidak terasa sakit dan dapat mengukuhkan ikatan kasih sayang dalam sesuatu budaya masyarakat. [Pemikir April-Jun (2003: 6)] Kedua-dua aspek ini iaitu agama dan budaya menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Kedua-dua aspek ini menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. selubang bagai tebu. adat dan budaya yang menjadi asas dalam proses sosialisasi tersebut hendaklah berteraskan kepada syarak. Proses ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat dan seterusnya kehidupan bertamadun.

Orang Melayu hendaklah bersyukur kerana telah dilahirkan dalam keadaan Islam. Tidak dapat dinafikan pantun agama memang terdapat pengajaran yang berguna kerana melalui pantun tersebut sekali gus dapat mendidik dan mengajar kita berkaitan ilmu agama sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Selain daripada itu. Malahan. orang Melayu berpegang kepada segala perintah Allah yang telah termaktub di dalam kitab-Nya supaya menjadi panduan dalam menyelusuri kehidupan di dunia ini. dalam pertembungan dengan berbagai-bagai unsur budaya yang dibawa dari luar. Oleh yang demikian.Kebudayaan melayu bmm 3114 permasalahan. Ini dinyatakan dalam perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa orang Melayu wajib beragama Islam. Pantun agama dapat membentuk serta membina nilai-nilai murni dalam diri seseorang kerana di dalamnya terkandung makna-makna tersirat dan dapat dijadikan pedoman. Wajib diturut perintahnya itu. mereka akan merujuk kepada ajaran Islam. halaman 23) Pantun di atas membawa maksud sebagai seorang muslim. Oktober 1960. kita hendaklah sentiasa melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Antara pantun Melayu yang menggambarkan keadaan ini adalah seperti yang berikut : Hari ini hari Selasa. Dapat mengenal Tuhan Yang Esa. Dalam pantun agama terselit unsur-unsur nasihat serta pengajaran yang berguna bagi dijadikan panduan kepada seluruh genap masyarakat. pantun agama adalah merupakan sebuah pantun yang berunsurkan nilai keagamaan. Segala perkara yang disuruh oleh Allah hendaklah dilaksanakan dengan penuh ketaqwaan kerana kita sudah bersaksi bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan Yang Esa. Misalnya. (Mastika. bagi menentukan sama ada unsur tersebut dapat diterima atau tidak. mereka juga sentiasa menilai kembali unsur-unsur budaya warisan dari segi kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hari esok hari Rabu. Umumnya. orang Melayu hendaklah patuh kepada kitab suci iaitu Al-Quran yang penuh dengan panduan untuk diikuti 25 .

masyarakat Melayu sering melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan kemudian menyandarkan usaha bagi sesuatu perkara yang dilakukan itu kepada Allah SWT. jika kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam kitab ada terlarang. orang melayu hendaklah patuh kepada segala suruhan Allah seperti yang telah termaktub di dalam kitab-Nya. merompak. Contohnya dalam mencari jodoh mahupun pasangan pengantin. sebagai seorang muslim. Setiap perkara yang telah dilarang di dalam kitab suci Al-Quran serta As-Sunnah hendaklah dijauhi kerana perkara-perkara yang ditegah itu datangnya daripada Allah. 26 .Kebudayaan melayu bmm 3114 oleh seluruh umat manusia. Mereka akan bertawakal kepada Allah atas segala apa yang telah diusahakan dan dikerjakan oleh mereka supaya pekerjaan mereka itu mendapat rahmat. Ini adalah kerana setiap perkara yang dilarang oleh Allah akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mengerjakan perkara tersebut. Yang haram jangan dicuba. (An introduction to Malay Pantuns. Oleh yang demikian. mereka disyorkan untuk berusaha mencari pasangan hidup mereka masing-masing kemudian mereka dikehendaki untuk bertawakal kepada Allah semoga usaha mereka itu dipermudahkan oleh Allah melalui solat istikharah dan solat hajat. berkat dan dimakbulkan oleh Allah. menipu dan sebagainya adalah bertentangan dengan syariat Allah dan ini akan mendatangkan murka Allah kepada mereka yang mengerjakan perkara yang mungkar. Contohnya. sudah termaktub perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Patun dibawah dapat membantu menggambarkan situasi tersebut. Antara pantun yang menggambarkan betapa perlunya kita mematuhi segala perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran adalah seperti yang berikut : Daun terap dia atas dulang Anak udang mati dituba. kita hendaklah memilih pekerjaan yang halal disisi syarak supaya mendapat berkat daripada Allah SWT. Pekerjaan seperti mencuri. halaman 25) Pantun di atas membawa maksud di dalam Al-Quran. Seterusnya.

Kuasa Allah yang tiada siapa pun dapat menandingi-Nya. maka dia perlu segera bertaubat memohon keampunan kepada Allah dan perlu menyesali segala perbuatan mungkarnya itu. mereka dikehendaki untuk berdoa kepada Allah supaya diampun segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini.Kebudayaan melayu bmm 3114 Sayang-sayang buah kepayang. Allah SWT adalah tuhan yang Maha Pengampun. Ini adalah kerana. (Kumpulan Pantun Melayu.W. orang Melayu hendaklah melaksanakan solat lima waktu sehari semalam bagi menandakan rasa syukur dan taatnya kepada segala suruhan dan perintah Allah. Ini bermakna. Buah kepayang hendak dimakan. Sebagai seorang muslim juga.T. buah kepayang hendak dimakan seperti manusia yang mahu makan buah kepayang tetapi hanya Allah yang berhak atas manusia yang diciptanya. Berikut adalah pantun yang dapat menggambarkan situasi yang berlaku di atas : 27 . halaman 70) Baris pertama pantun di atas iaitu sayang-sayang buah kepayang menceritakan mengenai manusia walaupun mereka cuba merancang atau menentukan sesuatu seperti manusia suka akan buah kepayang tetapi kuasa Allah yang menentukan segalanya. Di dalam solat. Islam menuntut umatnya supaya segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. 1984. jika seseorang itu telah melakukan jenayah mencuri. Contohnya. Manusia hanya mampu merancang. Kuasa Allah yang menentukan. Selain itu. manusia boleh merancang berbagai perkara dan berharap akan terlaksana seperti yang dirancang walaupun mengetahui bahawa yang menentukan takdir hanyalah Allah S.

mereka perlu memelihara segala tingkahlaku supaya setiap perlakuan mereka tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah.Kebudayaan melayu bmm 3114 Anak ayam turun sepuluh. namun dalam mempengaruhi perlakuan itu adalah mengikut tradisi budaya masing-masing. Orang-orang Melayu mempunyai tradisi pakaian mereka tersendiri sebagai menyatakan jati diri pakaian Melayu. Ini menyebabkan masyarakat Melayu dipandang tinggi oleh masyarakat lain yang menjadikan budaya dan cara hidup orang Melayu sebagai contoh dan teladan untuk diikuti. orang Melayu sangat terkenal dengan budaya ketimuran yang tinggi. Orang yang telah melakukan kesalahan hendaklah memohon kempunan kepada Allah diatas setiap kesalahan yang telah dilakukanya. Mati seekor tinggal Sembilan. Islam telah menetapkan nilai-nilai dalam menjaga aurat. Misalnya. Nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Islam itu merupakan ketetapan daripada Allah. Contohnya pakaian baju kurung dan baju Melayu yang lengkap menutupi seluruh tubuh lelaki dan perempuan. Orang Melayu sememangnya akan bangun seawal subuh bagi menunaikan solat subuh. Ini selari dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadith. Kesantunan perilaku dan berbahasa telah menjadikan masyarakat Melayu tinggi adab dan budayanya. Selain itu. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam pantun ialah keinsafan dan memohon keampunan. Pantun di atas menyeru kepada manusia supaya bangun awal pagi iaitu pada waktu subuh untuk sujud menyembah Allah. Pantun dibawah menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga tingkah 28 . Masyarakat Melayu terkenal dengan adab sopan santunnya. memohon keampunan kepada-Nya di atas segala kekhilafan yang pernah dilakukan. Minta ampun kepada tuhan. Antara nilai yang terdapat dalam pantun tersebut adalah nilai ketaatan yang ditunjukkan pada baris ketiga pantun iaitu “Bangun pagi sembahyang subuh”. Maka bagi menentukan cara atau kaedah untuk memenuhi nilai-nilai itu adalah berasaskan kepada budaya tradisi. Bangun pagi sembahyang subuh. Untuk mencapai tahap ini.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. Kalau menghadap kepada Allah. Begitu juga dengan masyarakat Melayu. Nilai ini merupakan antara unsur penting yang membentuk masyarakat Melayu. Orang Melayu meletakkan ajaran Islam sebagai landasan dalam menentukan perjalanan hidup mereka. Pantun di atas bermaksud kita sebagai umat manusia hendaklah memelihara segala perlakuan dan anggota tubuh kita daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. segala tingkah laku hendaklah berlandaskan syariat Islam. maka kita hendaklah memulakan sesuatu itu degan segala amal kebaikan melalui pembersihan hati dan jiwa kita. Sejak dilahirkan sehingga akhir hayat. Kalau bercakap peliharalah lidah. Apabila hati kita baik. memberi dan menerima pertolongan merupakan dua amalan yang biasa bagi seorang manusia yang normal. Kalau berjalan peliharalah kaki. Oleh yang demikian. Dalam masyarakat Melayu. Luruskan iman peliharalah hati. Pembersihan hati inilah yang dinamakan sebagai taqwa. Oleh itu. menolong dan ditolongi merupakan fitrah semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia.5 Nilai : Tolong-menolong. Budaya tolong-menolong juga merupakan amalan yang mulia yang boleh mewujudkan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Tolong-menolong sememangnya 29 . maka baiklah seluruh anggota dan apabila rosak hati itu maka akan binasalah seluruh anggota badan kita dan kebersihan itu hanyalah dicipta melalui AlMuraqabah. Apabila kita hendak memelihara sesuatu yang zahir.Kebudayaan melayu bmm 3114 laku dan komunikasi kita supaya semua perlakuan kita terpelihara daripada segala kemungkaran. segala perintah Allah akan mereka turuti supaya mereka tidak tergelincir ke arah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. 3. Manusia dan persekitaran adalah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam memastikan kesempurnaan dan kelangsungan kehidupan.

Pepatah Melayu sendiri banyak mengaitkan nilai bersatu-padu dan tolongmenolong.w. Selain itu. kekuatan sesebuah masyarakat dibentuk dari nilai bersatupadu.Kebudayaan melayu bmm 3114 sudah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu. Kita tidak sepatutnya meminta ganjaran di atas segala pertolongan yang telah diberikan kerana kemungkinan kita akan membebankan orang lain. Pertolongan yang diberi pula adalah seikhlas hati tanpa meminta balasan mahupun ganjaran daripada orang yang meminta pertolongan. malah kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. setiap daripada pertolongan yang diberikan hendaklah kita lakukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran diatas pertolongan yang telah dihulurkan. Pantun di atas bermaksud. seperti firman Allah s. (Surah Al-Maidah: 2) Ini kerana.t. dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan di atas perkara kejahatan dosa yang membawa kepada perseteruan. Kita hendaklah yakin bahawa setiap pertolongan yang diberikan dengan hati yang ikhlas bukan sahaja merapatan hubungan kita dengan orang lain. Pertolongan yang diberi adalah seikhlas mungkin kerana orang Melayu percaya bahawa setiap perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. “Tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketaqwaan. tanpa nilai tolong-menolong ini. Sesungguhnya Allah akan mengenakan seksaan yang amat dasyat”. Buah jambu buah kedodong Jatuh ke tanah dimakan bulus Hidup itu tolong menolong Tanpa diupah kerana tulus. Pantun di bawah menjadikan nilai ini sebagai tema lantas membuktikan pentingnya nilai ini dalam masyarakat Melayu. dan takut olehmu akan Allah. Ini terbukti dalam penulisan pantun di bawah: 30 . masyarakat juga akan menjadi lemah dan tunduk kepada musuh. Sesungguhnya Islam amat menggalakkan umatnya supaya memperbanyakkan pertolongan terhadap amalan-amalan kebaikan yang memberi manfaat kedua-dua belah pihak semasa hidup di dunia dan juga di akhirat nanti.

Contohnya dalam sesebuah keraian atau kenduri. kita hendaklah sentiasa hidup dalam keadaan bersatu padu dan tolong menolong agar hubungan kita kita dalam kalangan masyarakat terjalin dengan erat tanpa sebara krisis atau permasalahan yang boleh memecahbelahkan keharmonian hidup bermasyarakat. Masyarakat Melayu bergotong-royong tanpa mengira peringkat umur. kehidupan akan menjadi tidak tenteram dan dipenuhi dengan ketidakpuasan hati dan pemberontakan. sesuatu kerja yang dilakukan akan menjadi mudah. Koleksi Pantun Zakaria Hitam. Dalam bermasyarakat. Jika hubungan dalam kalangan masyarakat dapat dijaga dengan baik. Dengan adanya semangat sebegini. majilis kenduri kendara bagi meraikan pengantin baharu mahupun kenduri kesyukuran akan dijalankan secara bergotong royong. (Zainal Abidin Bakar. orang Melayu sangat mementingkan nilai tolong menolong ini. Kalau tidak musuh berkubu. nilai bersatu padu akan menambahkan kekuatan bagi sesbuah masyarakat itu terutamanya masyarakat Melayu. Oleh itu.150:1983) Pantun di atas membawa dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pantun di bawah menunjukkan nilai bersatu dan tolong-menolong. maka anasiranasir luar tidak dapat mengganggu gugat persefahaman anatara masyarakat. Orang kampung akan turun padang bersama-sama membantu tuan rumah untuk menyediakan juadah bagi membantu melancarkan perjalanan majlis kenduri yang diadakan. Sama sekampung teguhkan pakat. Kalau boleh jenis semambu.Kebudayaan melayu bmm 3114 Masa berjalan bawalah tongkat. Jika tidak. Daging dijual berpikul-pikul Kalau ringan sama dijinjing 31 . Orang cina menjual daging.Dalam masyarakat Melayu.

Lima Puluh Pantun. malah kita dituntu untuk memilih sahabat yang baik pekertinya dan mendekatkan diri dengan agamanya kerana orang yang dekat 32 . bantu membantu dan jamin-menjamin sesama muslim di dalam perkara makruf atau kebaikan adalah merupakan tuntutan al-ukhuwwah al-Islamiyyah (persaudaraan Islam). amat penting untuk kita memilih kawan yang bukan sahaja sekadar dapat menemani dan berkongsi suka dengan kita. Tolong menolong juga akan dapat membantu kita membina hubungan baik dengan semua orang. kita dapat memupuk rasa kasih sayang antara tetangga. dengan tolong menolong kita akan dapat membantu orang lain dan jika kita perlu bantuan tentunya orangpun akan menolong kita. 6:1965) Tolong menolong juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Kawan yang baik adalah kawan yang sanggup berasama kita tidak mengira sama ada waktu senang mahupun waktu susah.Kebudayaan melayu bmm 3114 Kalau berat sama dipikul. Sikap tolong menolong. Khazanah Pantun Melayu Riau. Pantun di bawah ini menggambarkan situasi di atas : Adat bersampan mahu berdayung Adat membelat mahu berbasah Adat berkawan mahu menolong Adat bersahabat mahu bersusah (Tenas Effendy. Singkat kata tolong menolong adalah sifat hidup bagi setiap orang. antara tema dan juga antara rakan kerja. Jika kita sentiasa tolong menolong sesama insan. kita perlu mengharungi segala cabaran di dunia ini bersama-sama tanpa mengira waktu sudah mahupun waktu senang. Membantu sesama muslim adalah antara tanggungjawab yang mesti dipikul oleh bahu setiap yang beriman dengan ayat Allah (maksudnya)Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. (Setiamulia. 36:2007) Pantun di atas bermaksud sebagai seorang sahabat dan kawan. (Surah al-Hujurat : ayat 10). Ini kerana. Seseorang muslim sentiasa berusaha membantu saudara muslimnya yang lain. Jadi.

Masalah yang timbul memerlukan penyelesaian. 234:2007) 33 . Seandainya perkara-perkara ini dapat di atasi. Pantun dibawah adalah contoh pantun yang boleh menggambarkan situasi tersebut : Untuk apa menebang pisang Supaya dapat merasa buahnya Untuk apa menolong orang Supaya ingat masa susahnya (Tenas Effendy. Apabila manusia dan masyarakat tidak sempurna.Kebudayaan melayu bmm 3114 dengan agama akan menjaga hubungan dengan kawannya sebagaimana yang dituntut oleh agamanya. maka tolong menolong antara satu sama lain adalah perlu apabila masalah timbul. dan ini merupakan salah satu matlamat menolong terutama dalam masyarakat Melayu. Secara tidak langsung diri kita terdidik untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. menyelesaikan konflik interpersonal. isu-isu yang mendadak. maka akan timbul pelbagai masalah. maka kualiti hidup akan meningkat. kita akan ingat akan kesusahan yang pernah kita alami sebelumnya. Manusia dan masyarakat merupakan entiti yang tidak sempurna. mengatasi masalah sosial atau peribadi. Dalam masyarakat Melayu. Khazanah Pantun Melayu Riau. tujuan menolong secara umumnya adalah untuk memberi arahan dan motivasi. Kadangkala apabila kita membantu orang lain. dan keperluankeperluan dalam kalangan masyarakatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful