P. 1
KEBUDAYAAN MELAYU BMM 3114

KEBUDAYAAN MELAYU BMM 3114

5.0

|Views: 6,207|Likes:
Published by Din Sparrow

More info:

Published by: Din Sparrow on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

Kebudayaan melayu bmm 3114

1.0 Pengenalan : Sejarah dan Identiti Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu merupakan salah sebuah masyarakat yang terbesar bilangannya di rantau Nusantara ini. Hal ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas lagi terutamanya di bumi Malaysia. Kewujudan masyarakat Melayu telah bermula sejak sebelum terbinanya empayar Kesultanan Melayu Melaka lagi kira-kira 500 tahun yang lalu. Ketika ini boleh dikatakan bahawa masyarakat Melayu adalah antara masyarakat yang tinggi ketamadunannya kerana dengan wujudnya empayar pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Semenanjung Tanah Melayu terutamanya di negeri Melaka telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagangpedagang dari luar negara terutamanya dari Arab, Parsi, India, China dan lain-lain lagi. Jika dilihat dari suatu sudut perspektif, empayar Kesultanan Melayu Melaka yang boleh dikatakan terdiri daripada masyarakat Melayu sudah berjaya menaiki satu anak tangga dalam memajukan ekonomi yang sekadar bermula dengan perusahaan pertanian ataupun penangkapan ikan yang hanya mampu menampung keperluan diri dan keluarga telah berubah sehingga menjadi sumber pendapatan yang lebih lumayan. Hal ini kerana hasil yang mereka perolehi daripada aktiviti pertanian ataupun penangkapan ikan boleh didagangkan. Walaupun pada permulaannya aktiviti ekonomi hanya melibatkan urus niaga secara sistem barter atau bertukar barang ini telah berevolusi sehingga wujudnya sistem mata wang. Bertitik tolak daripada terciptanya sistem mata wang ini, kegiatan ekonomi di Tanah Melayu semakin lagi berkembang maju. Secara tidak luar langsung negara. telah menggalakkan kedatangan pedagang daripada Hasilnya

pertembungan kepelbagaian budaya telah wujud di Tanah Melayu dan ada yang diserap dan diasimilasikan dalam budaya Melayu. Pengasimilasian budaya ini juga telah mula ditapis agar menepati kehandak syarak setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Hal ini berlaku apabila Kesultanan Melayu Melaka yang sebelum ini diasaskan oleh Parameswara, iaitu orang yang bertanggungjawab membuka Kota Melaka. Keturunannya telah memeluk Islam dan boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat jelata turut mengikut perbuatan raja mereka untuk menganut agama Allah S.W.T. iaitu agama Islam. Kebudayaan atau budaya masyarakat Melayu yang wujud kini boleh dikatakan berlandaskan kepada ajaran Islam dan ada juga budaya-budaya
1

Kebudayaan melayu bmm 3114

yang diserap daripada budaya masyarakat India yang beragama Hindu dan masyarakat Cina yang mengamalkan agama Buddha. Penyerapan budaya ini berlaku selagi budaya yang diserap itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adat bersanding atau berinai yang diambil daripada masyarakat India. Secara amnya terdapat beberapa pendapat atau definisi mengenai budaya yang berbeza-beza mengikut pengkaji itu sendiri. Akan tetapi maksud budaya yang dikemukakan oleh mereka membawa konotasi yang sama atau serupa maknanya. Kata budaya itu berasal daripada cantuman bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu iaitu; • Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal Ini bermaksud budaya itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut. • Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh Kata daya di sini memberi maksud bahawa sesorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Hasil gabungan kedua-dua kata atau perkataan ini menjelaskan maksud bahawa budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran bagi ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menyelesaikan permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian tersebut pula boleh diterima semua ahli masyarakat dan seterusnya menjadi amalan bersama. Amalan yang yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Menurut Kamus Dewan (2005), budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Dictionary of Philosophy (1996) ada menjelaskan yang budaya itu adalah:
2

Kebudayaan melayu bmm 3114

‘The way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, scienes, modes of perception, and habits of thought and activity.’ Amalan-amalan yang dibentuk ini akan menetukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. Mohd Taib Osman (1988) ada membuat tafsiran mengenai budaya. Menurut beliau, budaya memperlihatkan satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologidan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Melalui himpunan daya intelektual tersebut masyarakat membentuk nilai yang dapat diterima bersama. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa, dan penciptaan dalam sesebuah masyarakat. Penghasilan karya atau kesenian tersebut dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang akan menjadi asas kebudayaan masyarakat. Manakala Malinowsky dalam bukunya ‘ A Scientific Theory of Culture’ telah mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah, kesusasteraan, institusi politik, muzik, lukisan, falsafah dan sebagainya. Budaya secara umum adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Budaya meliputi semua aktiviti harian manusia dan juga berperanan membezakan bangsa-bangsa tertentu. Kesimpulan yang boleh dibuat mengenai budaya adalah, budaya dari aspek bahasa adalah cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Dari aspek istilah pula, budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalakan oleh kebanyakkan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat sesorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. Budaya boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya merupakan warisan sosial manusia, cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Menyentuh semula dengan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu adalah satu cara hidup atau amalan seharian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu
3

Kebudayaan melayu bmm 3114 dalam kehidupan seharian mereka. Budaya bukan material lebih bersifat kepada kepercayaan dan adat resam sesuatu masyarakat itu sendiri. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dinyatakan oleh Mohd Taib Osman dan Malinowsky. pakaian. Bagi lebih memahami konsep budaya material dan bukan material yang terdapat dalam budaya masyarakat Melayu. rajah berikut boleh dijadikan rujukan yang ringkas dan padat mengenainya. bentuk rumah dan sebagainya. Manakala budaya bukan material adalah budaya yang bersifat bukan kebendaan. Budaya material adalah budaya yang bersifat kebendaan. 4 . Contohnya alatan permainan. budaya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu ‘budaya material’ dan ‘budaya bukan material’.

tidak dapat tidak kita lari daripada membincangkan tentang puisi. Kesusasteraan Melayu amat berkait rapat dengan bidang kesenian yang merupakan sub-budaya Melayu yang berbentuk bukan material atau kebendaan. Puisi-puisi ini pada asalnya adalah 5 . Apabila menyebut sahaja mengenai kesusasteraan Melayu.Kebudayaan melayu bmm 3114 2.0 Takrif dan Definisi Pantun Kesusasteraan Melayu merupakan sebahagian daripada pusaka kebudayaan Melayu yang tak terhingga nilainya.

puisi-puisi ini juga digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan sesuatu hasrat seperti dalam menyampaikan nasihat dalam bentuk bahasa yang indah dan berlapik. Selain itu. Kewujudan puisi-puisi ini adalah sebagai salah satu bentuk hiburan. Winstedt. atuntun.Kebudayaan melayu bmm 3114 salah satu bentuk persembahan yang berbentuk lisan dan diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Puisi-puisi ini dicipta atas hasil daya kreativiti pemikiran masyarakat Melayu terdahulu dalam menyusun bait-bait kata sehinggalah terciptanya pelbagai genre puisi seperti syair. maka pelbagailah tafsiran yang muncul bagi menerangkan pendapat masing-masing tentang hasil kajian mereka. puisi-puisi ini mula dibukukan bagi menjamin kelangsungan wujudnya pusaka budaya ini daripada pupus atau hilang ditelan zaman. Salah satu bentuk puisi yang begitu terkenal dalam masyarakat Melayu adalah pantun. Salah seorang daripada mereka ada mengatakan bahawa pantun itu terdapat dalam pelbagai bahasa di Nusantara. seloka. kata-kata yang berasal daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu kata yang iaitu pantun. teromba. Keindahan susunan kata ini mencerminkan ketinggian budi pekerti dan adab sopan masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. pantun dan lain-lain lagi. gurindam. Hoessein Djajadiningrat. Hal ini tidak seperti kebudayaan Barat yang lebih berterus terang dalam menasihati dan menegur sesuatu perbuatan atau perlakuan yang kurang manis dipandang. Pelbagai kajian telah dilakukan terhadap pantun Melayu. Namun atas kesedaran yang mula tumbuh dalam diri tokoh sejarawan dan budayawan Melayu. panton (bahasa Bisaya) dan pantun (bahasa Toba). Contohnya toen (bahasa Sunda). Zainal Abidin Ahmad. Van Ophuijsen ada mengatakan dalam kajiannya yang menyebut tentang asal wujudnya pantun itu adalah berasal daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan perasaan hati dalam kalangan golongan muda-mudi. Walau bagaimanapun pendapat beliau disangkal 6 . asal wujudnya kata pantun telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh Pijnappel. tuntun. Van Ophuijsen dan lain-lain lagi. Kesemua kata daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu bentuk atau suatu cara penglahiran maksud mengikut tatasusila yang teratur. Sebagai contoh. tuntun (bahasa Pampanga). matuntun (bahasa Jawa). tonton (bahasa Tagalog). Wilkinson. Dalam kesemua bahasa yang dinyatakan tadi.

Setiap rangkap terdiri daripada baris-baris atau kerat-kerat. Setiap rangkap ada pantun memiliki kesatuan fikiran yang lemgkap dan sempurna. Memiliki lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. 8 kerat dan seterusnya dalam bilangan yang genap. 4 kerat. sebunyi atau seirama. vi. menurutnya pantun wujud hasil daripada kebiasaan masyarakat Melayu menggunakan perkataan bersajak. Setiap rangkap ada pembayang dan maksud. Terdapat hubungan antara bahagian pembayang dan makna. Pantun terbahagi kepada beberapa jenis seperti pantun 2 kerat. vii. Skima rima akhir a-b-a-b. viii. Overbeck dan Prampolini.Kebudayaan melayu bmm 3114 oleh Wilkinson. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 hingga 10. 6 kerat. Ciri terakhir pantun iaitu mempunyai hubungan atau perkaitan antara pembayang dan makna. Pendapat ini disokong lagi dengan kajian yang telah dilakukan oleh Harun Mat Piah setelah melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Winstedt. Namun begitu pa Banyak pendapat mengatakan bahawa pantun bukan sahaja khazanah budaya kepunyaan masyarakat Melayu. iii. Teeuw. Memiliki rangkap-rangkap yang berasingan. ii. Cina atau India. Manakala Harun Mat Piah pula berdasarkan kajiannya pula. Harun ada membuat kesimpulan bahawa pantun adalah ciptaan asal dalam masyarakat Melayu dan bukan karya saduran dari Jawa. Perkara ini sering menjadi polemik antara para pengkaji. tetapi merupakan ciptaan orang Melayu itu sendiri. mengatakan bahawa sebuah pantun berisi suatu saran bunyi pada kuplet pertama yang memberikan bayangan kepada kuplet kedua. v. iv. Namun ada sesetengah pengkaji yang menyangkal dan ada juga yang mengambil 7 . Secara umumnya pantun memiliki ciri-ciri dan hukum kepuitisan yang tersendiri seperti yang berikut: i.

kita akan belajar untuk mencontohi sesuatu amalan yang baik dan positif. iv. Contohnya: i. Pantun Kanak-kanak Pantun Jenaka Pantun Kiasan Pantun Nasihat Pantun Keagamaan Pantun Kasih Sayang 3. ii. kadar nisbah. nilai adalah taksiran harga. iii. Melalui nilai. Pantun-pantun ini dapat dibahagikan kepada beberapa variasi atau jenis bergantung kepada isi kandungan atau tujuan pantun itu dibina. v. vi. Nilai merupakan salah satu aspek yang sentiasa ditekankan oleh ahli masyarakat.0 Nilai dalam Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu umumnya mempunyai banyak nilai yang menjadikan bangsa Melayu ini penuh dengan tatasusila dan terkenal dengan sopan santunnya. harga sesuatu yang dibandingkan dengan harga yang lain.Kebudayaan melayu bmm 3114 jalan tengah dengan mengatakan bahawa hanya pantun-pantun tertentu yang pembayangnya ada perkaitan dengan makna. sifat 8 . Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4 muka surat: 1081.

semua objek mempunyai nilai dan manusia bertindak terhadap objek itu supaya dapat mengekalnya atau menambah hak kepunyaan individu. Menurut Mohd Yusof Hasan dalam bukunya Dunia Melayu (30:1991). benar. mutu dan taraf. nilai ialah satu konsep nyata atau tersirat yang dapat membezakan seseorang individu atau ciri-ciri kumpulan dari segi perkara yang diingini. Menurut Clyde Kluckhon. Sememangnya masayarakat Melayu terutamanya telah dibiasakan dengan nilai-nilai budi. dibenci dan berusaha untuk dijauhi dan dihapuskan. Menurut George Lundberg. Masyarakat Melayu dibiasakan dengan amalan berbudi. nilai adalah ukuran kepada sesuatu seperti sifat keperibadian dan sebagainya yang ada pada individu. Ini bermakna. berbahaya. nilai moral. bermanfaat. nilai ialah asas pertimbangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok manusia untuk menentukan sama ada sesuatu perkara atau bendaitu baik. 3. Kesemua nilai ini akan dikaji dalam tugasan ini berdasarkan pantun-pantun orang Melayu. palsu. Keadaan ini akan mempengaruhi cara individu itu memilih kefahaman yg sedia ada dan tingkah laku pada akhirnya. indah dan diingini dan cuba diperoleh dan dibina. kualiti. nilai doktrin dan nilai budaya. nilai boleh dihuraikan sebagai sesuatu benda atau perkara yang boleh dilihat dari segi harga yang boleh dikira dgn aritmetik dan kualiti intrinsik. atau sebaliknya. buruk. Umumnya. Semangat berbudi ini sememangnya dapat mewujudkan satu rasa kebersamaan dan saling bergantungan antara satu sama lain. Nilai pertama yang dapat dilihat dalam masyarakat Melayu ialah berbudi.Kebudayaan melayu bmm 3114 ketinggian dan darjat.1 Nilai : Berbudi. Bukan material bermaksud sesuatu yang tidak dapat disentuh dengan anggota badan namun boleh dirasai dan dicontohi. Sememangnya isu-isu berkaitan budi ini merupakan antara isu yang cukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu sejak 9 . Nilai dapat dibahagikan kepada empat iaitu nilai estetik. Nilai merupakan salah satu aspek budaya yang disebut sebagai bukan material.

Jika diperhatikan dari aspek keperluan harian seperti makanan. Contoh yang paling mudah adalah. Bapa adalah orang boleh dikatakan individu yang bertanggungjawab penuh. Tidak cukup dengan itu. Budi baik dikenang juga. Mereka telah mengasuh kita dengan segala ilmu dunia dan akhirat. banyak pantun yang menggunakan nilai budi sebagai tema pantun mereka. Contohnya seperti pantun di bawah. Hancur badan dikandung tanah. kedua ibu bapa sememangnya tidak terbalas dengan harta mahupun wang ringgit. Mereka tidak mengatakan tidak atas segala permintaan yang dibuat oleh anak selagi kemahuan mereka itu tidak mendatangkan kesan yang negatif. Secara umumnya mengenang budi boleh diertikan sebagai mengingati. memasak 10 . bapalah yang memainkan peranan utama. Mengenang Budi Pulau Pandan jauh ke tengah. pakaian mahupun keselamatan. Mereka telah membesarkan kita dari seawal usia dalam kandungan sehinggalah dewasa. Sebagai seorang anak jasa. menghargai atau tidak melupakan jasa yang telah diberikan oleh seseorang. mengenang budi kedua-dua ibu bapa yang telah membesarkan anak sehingga dewasa. Bayangkan. Maka tidak hairanlah apabila adanya kata-kata seperti kasih ayah kekal selamanya. Kesemua ibu bapa di dunia ini sudah tentunya mahukan yang terbaik dalam hidup anak-anak mereka. membasuh pakaian. ibulah orang yang sanggup bangun di tengahtengah malam hanya semata-mata ingin menukar lampin anaknya. ibu jugalah yang sanggup menyusukan.Kebudayaan melayu bmm 3114 dulu lagi. Manakala ibu pula adalah insan sanggup melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan anak-anak dari aspek pengurusan anak itu dari kecil sehinggalah dewasa atau sehingga anak itu boleh berdikari sendiri. Gunung Daik bercabang tiga. Mengenang budi merupakan antara aspek yang seringkali dibicarakan apabila menyentuh sahaja tentang budi. Oleh kerana itu.

walaupun seseorang individu itu telah meninggal dunia budi baik yang pernah diterimanya akan tetap dikenang. sayang anak ditangan-tangankan. Sikap Berbudi Bahasa tidak Mengenal Taraf. kedua-dua ibu bapa akan menegur. Dalam menjalankan tanggungjawab ini. Tidak kira kaya miskin. menasihati. Dari Daik bulan puasa. Perihal pentingnya berbudi bahasa ini adalah untuk mewujudkan suasana yang aman dan harmonis dalam sesebuah 11 . Asalkan baik budi bahasa. Istilah atau frasa ini bukanlah bermaksud yang ibu bapa tidak menyayangi anak mereka. betapa besarnya pengorbanan mereka itu. Berbudi bahasa adalah satu amalan yang mulia dan harus diamalkan oleh setiap orang di muka bumi ini. Berbudi bahasa. Bayangkan. memarahi atau melakukan apa sahaja bagi memastikan yang anak-anak mereka menjadi insan yang berakhlak. Anak dara berkain cukin. Ringkasnya.Kebudayaan melayu bmm 3114 dan berbagai lagi tugasan yang dibuat hanya semata-mata ingin memastikan yang anaknya sentiasa terurus. Seperti apa yang digambarkan dalam pantun di atas. mengenang budi amat penting tidak kiralah daripada siapa kita menerima budi atau jasa. Jadi tidak hairanlah orang-orang dahulu mengatakan. sebaliknya tujuan perkara itu dilakukan adalah kerana ibu bapa amat menyayangi anak mereka. Sentiasa ingat dan hargailah budi dan jasa yang pernah kita terima. Aspek kerohanian dan pembentukan sahsiah juga tidak dilupakan.

dengan mengamalkan sikap ini jurang antara orang kaya dan miskin itu akan terhapus. Pelbagai kempen telah diadakan oleh kerajaan. warna kulit mahupun taraf sosial individu itu. Keadaan itu telah memberikan persepsi negatif kepada dirinya. Makan sirih berpinang tidak.Kebudayaan melayu bmm 3114 masyarakat itu sendiri. contohnya kempen yang dijalankan melalui media elektronik. tapi tanda budi 12 . Penumpang-penumpang lain yang sedar akan perbuatan Adlin itu telah mendapat persepsi negative kepada Adlin. Adlin bingkas bangun dan memberikan tempat duduknya kepada perempuan itu. Berbudi bahasa tidak hanya melalui pertuturan adalah bermaksud sikap atau perilaku berbudi bahasa itu boleh dizahirkan melaui perbuatan atau tingkah laku. Berdasarkan baris maksud pantun. masyarakat sekeliling juga perlulah mengamalkan amalan berbudi bahasa ini tanpa mengira taraf sosial ataulatar belakang mereka. Kempen yang dimaksudkan adalah iklan di televisyan yang dilakonkan oleh Adlin Aman Ramli yang sanggup buat-buat tidur hanya kerana tidak mahu memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih memerlukan. makan sirih mengenyang tidak. Tapi tanda budi bahasa. Amalan ini hendaklah dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira darjat. Makan sirih mengenyang tidak. Tindakannya itu telah membuatkan wujudnya suasana yang harmoni tanpa sebarang rasa tidak puas hati. Berbudi Bahasa Tidak Hanya Melalui Pertuturan. Walau bagaimanapun dalam iklan yang lain Adlin telah memberikan reaksi yang positif apabila memerhatikan adanya seorang perempuan yang lebih memerlukan tempat duduknya. Hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan perhubungan yang lebih akrab dan mesra antara segenap lapisan masyarakat. Selain itu. kepentingan berbudi bahasa adalah untuk memastikan seseorang itu sentiasa dipandang mulia dan memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat sekeliling. Selain itu juga. Pinang di bawah tangga. keturunan. Sebagai contoh.

Kebudayaan melayu bmm 3114 bahasa adalah sebagai menghormati adat dan tujuan seseorang. Budi Bahasa Melambangkan Bangsa. Sebagai tetamu. Manakala sebagai tetamu pula haruslah memakan sirih itu bagi menghormati tujuan atau niat tuan rumah. Sendi bangsa ialah budi. Runtuh budi runtuhlah bangsa. Tegak rumah kerana sendi. Perkara yang ingin ditekankan di sini adalah niat murni tuan rumah yang tidak mahu membiarkan tetamu hanya sekadar duduk bersembang kosong sahaja tanpa ada sebarang jamuan. Jadi tidak hairanlah yang masyarakat Melayu yang merupakan sebahagian daripada penduduk Asia memang terkenal dengan sopan santunnya yang juga boleh dikatakan sebahagian daripada kebudayaan Melayu. individu itu haruslah memakan sirih bersama dengan tuan rumah sebagai tanda menghormati adat atau budaya tuan rumah tiu sendiri. tuan rumah akan menjamu tetamu dengan sedikit minuman dan makan ringan atau kuih muih. Perkara ini dapat dilihat pada zaman dahulu. Secara logiknya makan sirih tidak mengenyangkan dan hanya sekadar bahan kudapan. 13 . Runtuh sendi rumah binasa. Kebiasaannya apabila ada tetamu datang ke rumah. Masyarakat Asia memang terkenal dengan adab ‘Ketimuran’ yang kaya dengan budi bahasa dan sopan santunnya. selesai dengan itu tuan rumah akan mengeluarkan sirih untuk dimakan bersama-sama tetamu yang bertandang. Ada sesetengah orang mengatakan bahawa makan sirih itu adalah budaya atau amalan yang mesti diamalkan apabila bertandang ke rumah orang.

Hal ini kerana amalan berbudi bahasa yang menjadi sendi penghubung antara ahli dalam sesebuah masyarakat itu tidak lagi diamalkan. Masyarakat Melayu yang telah dididik sejak dari kecil hinggalah dewasa tentang budi bahasa penerapan nilai-nilai murni yang sama telah membentuk satu kelompok masyarakat Melayu yang mengamalkan sikap berbudi bahasa. Apa yang disampaikan oleh pencipta pantun ini amat bertepatan melalui persamaan yang dibentuk menjadi pantun. Antara sudut lain yang dapat dibincangkan tentang nilai berbudi adalah nilai budi baik yang tak terbalaskan dengan wang ringgit ataupun harta. Merujuk tentang pantun di atas yang menyatakan bahawa hutang yang berbentuk wang ringgit boleh dilunaskan walau dengan apa cara sekalipun. Budi yang Tak Terbalas Pisang emas dibawa belayar. Persoalan pokok yang cuba diutarakan oleh pencipta pantun ini adalah mengatakan yang kekuatan yang menghubungkan sesuatu bangsa juga terletak kepada budi yang juga merupakan sebahagian daripada kebudayaan sesuatu bangsa.Kebudayaan melayu bmm 3114 Seperti apa yang dinyatakan dalam pantun di atas budi adalah sendi bangsa. Secara umumnya amalan berbudi bahasa dapat meneguhkan perhubungan antara ahli atau anggota sesebuah masyarakat itu. Kesannya terebentuklah masyarakat yang bersatu padu. Hal ini akan mewujudkan rasa tidak puas hati antara satu sama lain dan merenggangkan perhubungan ahli masyarakat itu. Hutang budi dibawa mati. Masak sebiji di atas peti. tetapi tidak hutang budi. Hutang emas boleh dibayar. Contoh mudah yang dapat diberikan adalah berdasarkan dalam sesuatu situasi berikut yang melibatkan individu A yang sedang sakit dan memerlukan rawatan dan individu B pula dengan rela hati dan ikhlas menolong individu A tadi dengan menghantarnya ke 14 . Walau bagaimanapun akan runtuhnya sesebuah masyarakat atau bangsa itu jika amalan berbudi bahasa tidak lagi diamalkan.

Seperti apa yang digambarkan dalam kes di atas yang melibatkan pendermaan organ. khususnya kepada golongan beriman. Atas budi yang diberikan oleh Hafizam. Ringkasnya apa yang disimpulkan adalah. ada sesetengah budi boleh dibalas jika budi itu berbentuk harta atau wang ringgit tetapi bagaimana pula dengan budi yang bukan bersifat wang ringgit sudah tentunya tidak terbalas. 15 . Kepentingan nasihat juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Baginda sehingga dikatakan bahawa Islam itu adalah nasihat. Hafizam. Nasihat mengandungi maksud supaya individu yang dinasihati memperoleh keuntungan atau faedah. Manfaat atau kebaikan besar yang terkandung dalam nasihat terserlah pada maksud perkataan itu sendiri. 3.2 Nilai : Nasihat Menasihati. Afiq Berjaya meneruskan hidup seperti anak-anak yang lain. Manakala ibu bapa Afiq pula merasa begitu terhutang budi kepada Hafizam kerana sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya kepada anak mereka. Bayi malang itu dapat meneruskan hidupnya atas ikhsan seorang yang bukan darah dagingnya yang sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya semata-mata ingin memastikan kelangsungan hidup bayi itu. Beberapa ayat Allah menegaskan kepentingan peringatan kerana ia mendatangkan manfaat. 13 tahun lalu seorang bayi bernama Afiq yang dijangkakan hanya dapat hidup selama 10 bulan kerana mempunyai masalah hati. Agama terletak pada nasihat yang mengandungi unsur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya selain keimanan serta usaha beramal dengan kitab-Nya serta Sunnah Rasul-Nya. nasihat juga terkandung kaedah penyampaian iaitu dengan menggunakan kata yang dipilih dengan teliti dan dihalusi di samping berasaskan ketulusan hati serta tidak dipengaruhi maksud yang buruk. Nasihat dan peringatan begitu diperlukan manusia kerana dengannya mereka akan didorong untuk sentiasa berada dalam kebaikan dan kebenaran. Jika kita mengibas kembali sejarah perubatan negara. pada tahun1999 telah terlakarnya satu peristiwa yang akan memilukan hati sesiapa sahaja yang tahu tentang perkara itu. Seorang pemuda berusia 23 tahun. Selain itu.Kebudayaan melayu bmm 3114 hospital. Walaupun dengan hanya bantuan kecil yang dilakukan oleh individu B tetapi telah menyelamatkan nyawa individu A.

Suka dipuji selalu rugi. Ada beras berikan beras. yang buruk tolak ke tepi. 2 baris (maksud) pantun di atas menyatakan tentang kepentingan menuntut ilmu yang baik. Jangan Mengharapkan Balasan Ada ubi bawalah ubi. Ilmu yang baik jadikan teladan. Membuat kuih hidangan kenduri. Yang baik jadikan teladan.Kebudayaan melayu bmm 3114 Yang Baik Jadikan Teladan Anak dara menumbuk pandan. 16 . Mengenai ‘Segala yang buruk tolak ke tepi’. Maka dengan terciptanya pantun ini diharap dapat menyedarkan sekumpulan kecil yang melakukan perbuatan mengumpat. Perbuatan ini walaupun bertentang dengan nilai masyarakat Melayu namun masih ada lagi sesetengah atau sekumpulan kecil yang melakukannya. Berdasarkan cerita ini tema yang ingin disampaikan adalah jangan berputus asa. Manakala segala perkara yang bersifat buruk atau negatif haruslah diabaikan. Melalui pantun ini. Contoh perkara atau amalan buruk yang ditolak oleh masyarakat Melayu adalah mengumpat. pula bermaksud tidak menerima amalan yang bertentangan dengan amalan masyarakat Melayu. Tamakkan balas kerap melepas. Mesej yang terdapat dalam cerita ini diterapkan dalam minda generasi seterusnya. Contohnya melalui cerita-cerita rakyat seperti ‘Perlumbaan Arnab dan Kura-kura’. Nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu selalu menekankan isu-isu mengenai amalan yang baik dijadikan teladan. Segala yang buruk tolak ke tepi. sindiran halus dilakukan bagi dalam susun kata bahasa yang beralas.

Berdasarkan maksud suka dipuji selalu rugi. namun lama kelamaan inidividu seperti ini akan semakin kurang rakan atau teman. Manakala tamakkan balas kerap melepas pula bermaksud. Masyarakat di sekelilingnya akan mula menjauhkan diri daripada individu seperti ini kerana mereka akan mula rasa hilang hormat. orang suka mengharapkan balasan atas segala perbuatan baik khususnya akan kerap melepas.Kebudayaan melayu bmm 3114 Pantun di atas jelas menggambarkan bahawa sikap sukakan pujian atas segala apa yang dilakukanakan mendatangkan kerugian. Secara umumnya pantun di atas menjelaskan yang masyarakat Melayu khususnya perlu menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan buruk seperti yang dinyatakan tadi. Jangan Mengikut Perasaan Padi muda jangan dilurut. Hal ini kerana golongan muda sering kali dikaitkan sikap darah muda yang berjiwa membara. Golongan muda mentah yang kurang pengalaman ini cenderung untuk melakukan keputusan tanpa memikirkan baik buruk yang mendatang. seseorang individu yang bersikap begini pada mulanya memang disukai oleh ramai orang. Kalau diturut salah datangnya. Kedua-dua sikap negatif ini telah dimasukkan dalam pantun ini adalah bertujuan untuk menasihati masyarakat Melayu khususnya agar tidak terjebak dalam sikap yang tidak mendatangkan faedah ini. Pembayang dan maksud pantun yang jelas 17 . Hal ini kerana peluang yang diperolehnya untuk melakukan jasa atau menghulurkan bantuan akan semakin tertutup kerana masyarakat akan mula menolak sebarang pemberian oleh individu yang sukakan balasan atas apa yang dilakukannya. Kalau dilurut pecah batangnya. Kepentingan nasihat juga penting dalam masyarakat Melayu khasnya untuk golongan muda. Pantun ini juga menerangkan kesan negatif jika bersikap tamak. Hati muda jangan diturut. Pantun di atas jelas menggambarkan kerasionalan generasi muda ini dalam menentukan hala tuju mereka.

Hal ini bukan sahaja akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri dan ahli keluarga. Pantun di atas jelas mengingatkan orang Melayu khususnya agar berusaha untuk meneruskan hidup tanpa mengharapkan bantuan atau budi baik orang lain.Kebudayaan melayu bmm 3114 menasihati golongan muda agar lebih berhati-hati dan berfikir lebih jauh ke depan dalam membuat sebarang keputusan. Hal ini kerana seseorang yang terlebih makan budi orang akan menyesal di kemudian hari. Hal ini timbul apabila ada keluarga yang malas berusaha dalam mencari rezeki tetapi hanya bergantung kepada bantuan orang tertentu untuk meneruskan hidup mereka. Sampai suatu masa apabila ingin membalas budi keluarga tadi tidak mampu dan penyelesaian yang paling mudah adalah mengahwinkan anak mereka dengan individu yang banyak membantu keluarga itu. Dalam masyarakat moden sekarang ini ada istilah yang menyebut tentang perkara ini yang berbunyi “terhutang budi sampai tergadai body”. Pencipta pantun ini mengibaratkan yang golongan muda in sebagai batang padi muda yang lemah. 18 . Manakala kesan padi yang pecah akibat dilurut disamakan dengan kesan negatif yang timbul akibat membuat keputusan yang terburu-buru. Perkahwinan itu secara kebiasaannya bukanlah atas kerelaan anak tetapi terpaksa merelakan kerana memikirkan segala budi yang pernah diterima. Jangan Selalu Memakan Budi Orang Jangan selalu memakan budi orang merupakan salah satu nasihat yang sering ‘dileterkan’ oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Jelas sekali pantun nasihat ini amat berguna dalam usaha membantu anak muda dalam mengingatkan diri mereka agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak mendatangkan masalah bukan sahaja kepada diri mereka tetapi kadang kala akan membabitkan individu di sekeliling mereka. malah akan menjadi buah mulut orang lain. Pembayang pantun yang amat berkait rapat dengan maksud pantun dipilih agar bersesuaian dengan baris maksud pantun. yang akan pecah jika dilurut.

Unsur nasihat seperti ini penting bagi memastikan yang masyarakat Melayu tidak berangan yang keterlaluan atau bermimpikan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Bumi rendah tengok dahulu. Ikan lidah dalam perahu. Sedar Akan Keupayaan Diri Masyarakat Melayu juga sering menasihati golongan muda agar sentiasa berpijak di bumi yang nyata agar tidak hanyut dalam angan-angan yang hanya sekadar mimpi di siang hari. Elemen nasihat seperti ini juga penting kerana mempunyai funsi untuk menaikkan semangat dan usaha bagi memastikan apa yang dihajati dapat dicapai. Kelak tentu orang perkatakan. Jangan kita kedapatan budi. Langit tinggi jangan dicapai. Anak tenggiri anak selambai. 19 .Kebudayaan melayu bmm 3114 Anak Perling melompat pergi. Singgah mencolok buah hutan. Nasihat yang terdapat dalam pantun ini juga dpat diperhatikan dalam peribahasa Melayu seperti ‘ukurlah baju di banadan sendiri’ atau ‘kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga’.

3 Nilai : Kasih Sayang. Manakala sayang pula menurut Kamus Dewan membawa maksud mengasihi atau mencintai.Kebudayaan melayu bmm 3114 3. nilai kasih sayang amat penting dalam memupuk masyarakat yang penyayang dan saling mengasihi antara satu sama lain tidak kira sahabat. Dalam masyarakat melayu. menurut Aripin Said (1948) dalam bukunya Puisi Warisan. kasihan atau berasa belas. Dalam konteks kebudayaan melayu. kasih membawa maksud perasaaan sayang (terhadap seseorang atau sesuatu. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. pantun merupakan puisi Melayu lama yang menggambarkan kehalusan budi dan keprihatinan masyarakat pada waktu itu terhadap alam dan ruang lingkup budayanya. 20 . kasih sayang dapat disifatkan sebagai nilai budaya yang amat dititkberatkan agar dapat membentuk masyarakat yang harmoni melalui nilai kasih sayang ini. Dalam masyarakat Melayu. sanak-sudara malah haiwan peliharaan juga menjadi aset untuk memupuk kasih sayang. Nilai kasih sayang yang wujud dalam masyarakat Melayu dapat dilihat melalui bidang kesusasteraan melayu yang amat terkenal sejak tahun 1940-an lagi yang mana masyarakat Melayu pada masa itu terkenal dengan cerita penglipur laranya. Selain itu kasih juga membawa maksud berasa sayang.cinta).

Dalam pantun ini. Mei 1958. Moga – moga menjadi cinta Dewan Bahasa.gurindam dan pantun. Dalam rangkap “sudah lumpur jalanpun semak. seseorang itu tetap pergi menempuh halangan tersebut untuk mendapatkan kasih sayang yang diinginkan. Moga – moga tumbuh kelapa. Dalam budaya 21 . Dalam rangkap kedua pula membawa maksud menyemai kasih sayang agar sayang yang disemai itu menjadi cinta. Nilai kasih sayang dalam pantun ini menunjukkan kasih sayang mesti ditanam dalam diri agar dapat membentuk cinta. Kembang selasih dibawah batang’ Sudah lumpur jalanpun semak. Antara pantun lain yang dapat memberi contoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut : Cuba – cuba bertanam mumbang. Antara pantun yang dapat kita lihat ialah seperti pantun berikut : Burung terkukur digulai lemak.syair. Sebab kasih saya datang. rangkap ini membawa maksud walaupun terdapat halangan dan cabaran untuk mendapatkan kasih sayang.Kebudayaan melayu bmm 3114 Nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu dapat diterjemahkan dalam bentuk puisi yang merangkumi sajak. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu amat mementingkan nilai kasih sayang walaupun nilai kasih sayang itu sukar untuk didapatkan. hlm. ternyata masyarakat Melayu pada masa itu mementingkan kasih sayang sebagai nilai dalam masyarakat pada masa tersebut. 241 Rangkap pertama membawa maksud perihal alam iaitu menanam mumbang kelapa atau pucuk kelapa yang mustahil akan tumbuh menjadi kelapa. sebab kasih saya datang”. Cuba – cuba bertanam sayang.

Puisi – puisi pilihan Usman Awang. Kasih ibu masih dirasa. Dulu kecil kini dewasa. Manakala. Dalam pantun di atas. Contohnya seorang anak yang telah lama terpisah dengan ibunya. rangkap kedua pula membawa maksud zaman yang yang baru yang mana menceritakan kasih sayang daripada seorang ibu tetap dirasai walaupun zaman telah berubah. rangkap pertama membawa maksud peredaran zaman iaitu daripada zaman kanak – kanak sehingga dewasa iaitu zaman dahulu.Kebudayaan melayu bmm 3114 melayu. Rahman Shaari 1991. Pantun keempat yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat melayu ialah seperti pantun berikut : Perahu tongkang memuat kayu. Zaman baru sudah menjelang. Antara pantun lain yang dapat memberi contoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut : Zaman lampau telah pun hilang. Meskipun bertahun-tahun berpisah dengan ibunya yang telah meninggalkan dunia. Dalam masyarakat melayu. 22 .tetapi kasih tetap dirasai dan dihargai. nilai kasih sayang sangat dijunjung oleh seorang anak terhadap seorang ibu meskipun zaman dan masa berubah tetapi kasih kepada ibu tetap dirasai dan diingati. kasih sayang yang wujud antara seorang lelaki kepada seorang perempuan akan berakhir dengan cinta apabila mereka berkahwin.

Kebudayaan melayu bmm 3114 Datang angin dilayarkan. membawa maksud ingin berkasih. kasih sayang kepada seseorang amat dihargai. Dulang terletak diatas geta. Pantun Dondang Sayang Vols. Jika kita telah pun sayang atau kasih kepada seseorang. Contohnya. Petua Mengarang Pantun Melayu. haruslah kita mengasihinya sampai bila – bila agar orang yang dikasihi itu senantiasa bahagia dan tidak berkecil hati dengan kita. Maskud rangkap pertama dalam pantun ini ialah memerihalkan tongkang yang bergerak apabila terkena angin.hlm 22. Dalam rangkap pertama pantun di atas memerihalkan tentang rakit dan dulang iaitu dua benda yang berbeza dari segi kegunaannya yang mana rakit yang datang dari seberang dan dulang pula diletakkan di atas geta iaitu tempat raja beradu atau berehat. 2. 23 . apabila kita berkasih dengan seseorang.maka akan timbul rasa tidak sempurna. Hendak kasih. Dalam rangkap kedua pula. hlm 42. Orang tidak kasihkan kita. janganlah ditinggalkan orang yang kita kasihi itu. Sakit sungguh kasih seorang. Kasih jangan tuan tinggalkan. Dalam budaya masyarakat Melayu. eloklah kiranya kita terus menyayangi seseorang itu selalu dan tidak meninggalkan orang yang kita kasih itu. kasih selalu. Jika ingin berkasih sayang. Dalam rangkap kedua pula. membawa maksud apabila kita kasihkan seseorang dan kasih kita tidak terbalas oleh seseorang itu. Pantun kelima yang merupakan pantun terakhir yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu ialah seperti pantun berikut : Rakit buluh dari seberang.

Kedua-dua aspek ini menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. (Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2001: 187). Proses ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat dan seterusnya kehidupan bertamadun. pantun ini menggambarkan nilai kasih sayang itu seharusnya dibalas untuk mengelakkan sebelah pihak tidak terasa sakit dan dapat mengukuhkan ikatan kasih sayang dalam sesuatu budaya masyarakat. Apabila orang-orang Melayu menerima Islam. Proses sosialisasi ialah proses mempelajari perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi dalam masyarakat tersebut.4 Nilai : Patuh kepada perintah agama. Budaya masyarakat Melayu menggabungkan unsur agama iaitu Islam dan adat. selubang bagai tebu. serumpun bagai serai. Orangorang Melayu sentiasa merujuk kepada ajaran Islam apabila mereka menghadapi 24 . adat dan budaya yang menjadi asas dalam proses sosialisasi tersebut hendaklah berteraskan kepada syarak. norma dan nilai budaya masyarakat yang dianggotainya (Tamadun Islam dan Tamdun Asia 2001: 187). Proses Islamisasi itu berlaku secara berterusan. 3. Bak kata pepatah. Namun demikian. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. Pembudayaaan pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah nilai kepatuhan kepada agama. Islam adalah teras kepada budaya Melayu. [Pemikir April-Jun (2003: 6)] Kedua-dua aspek ini iaitu agama dan budaya menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan.Kebudayaan melayu bmm 3114 Jika dilihat dari perspektif kebudayaan Melayu. proses penyesuaian antara tradisi dengan ajaran Islam itu mengambil masa yang lama. Masyarakat yang mengamalkan nilai kasih pasti hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu . Ini adalah kerana jati diri Melayu yang bersandarkan adat dan budaya adalah berpaksikan konsep tauhid dan syariah yang telah mewarnai budaya Melayu sejak dari abad ke-13 lagi. Kedua-dua proses ini dijalankan dalam kitaran hidup seseorang individu. Kedatangan pengaruh barat itu juga disesuaikan dengan kehendak-kehendak ajaran Islam.

Orang Melayu hendaklah bersyukur kerana telah dilahirkan dalam keadaan Islam. Antara pantun Melayu yang menggambarkan keadaan ini adalah seperti yang berikut : Hari ini hari Selasa. Segala perkara yang disuruh oleh Allah hendaklah dilaksanakan dengan penuh ketaqwaan kerana kita sudah bersaksi bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan Yang Esa. mereka akan merujuk kepada ajaran Islam. Dapat mengenal Tuhan Yang Esa. dalam pertembungan dengan berbagai-bagai unsur budaya yang dibawa dari luar. Umumnya. Malahan. Ini dinyatakan dalam perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa orang Melayu wajib beragama Islam.Kebudayaan melayu bmm 3114 permasalahan. pantun agama adalah merupakan sebuah pantun yang berunsurkan nilai keagamaan. mereka juga sentiasa menilai kembali unsur-unsur budaya warisan dari segi kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hari esok hari Rabu. orang Melayu berpegang kepada segala perintah Allah yang telah termaktub di dalam kitab-Nya supaya menjadi panduan dalam menyelusuri kehidupan di dunia ini. Dalam pantun agama terselit unsur-unsur nasihat serta pengajaran yang berguna bagi dijadikan panduan kepada seluruh genap masyarakat. (Mastika. Selain daripada itu. orang Melayu hendaklah patuh kepada kitab suci iaitu Al-Quran yang penuh dengan panduan untuk diikuti 25 . Pantun agama dapat membentuk serta membina nilai-nilai murni dalam diri seseorang kerana di dalamnya terkandung makna-makna tersirat dan dapat dijadikan pedoman. kita hendaklah sentiasa melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Wajib diturut perintahnya itu. halaman 23) Pantun di atas membawa maksud sebagai seorang muslim. Tidak dapat dinafikan pantun agama memang terdapat pengajaran yang berguna kerana melalui pantun tersebut sekali gus dapat mendidik dan mengajar kita berkaitan ilmu agama sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Oktober 1960. bagi menentukan sama ada unsur tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh yang demikian. Misalnya.

Pekerjaan seperti mencuri. Seterusnya. Ini adalah kerana setiap perkara yang dilarang oleh Allah akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mengerjakan perkara tersebut. Yang haram jangan dicuba. menipu dan sebagainya adalah bertentangan dengan syariat Allah dan ini akan mendatangkan murka Allah kepada mereka yang mengerjakan perkara yang mungkar. merompak. Mereka akan bertawakal kepada Allah atas segala apa yang telah diusahakan dan dikerjakan oleh mereka supaya pekerjaan mereka itu mendapat rahmat. Oleh yang demikian. Antara pantun yang menggambarkan betapa perlunya kita mematuhi segala perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran adalah seperti yang berikut : Daun terap dia atas dulang Anak udang mati dituba. Patun dibawah dapat membantu menggambarkan situasi tersebut. Contohnya dalam mencari jodoh mahupun pasangan pengantin. 26 . sudah termaktub perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini.Kebudayaan melayu bmm 3114 oleh seluruh umat manusia. halaman 25) Pantun di atas membawa maksud di dalam Al-Quran. jika kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan. orang melayu hendaklah patuh kepada segala suruhan Allah seperti yang telah termaktub di dalam kitab-Nya. Setiap perkara yang telah dilarang di dalam kitab suci Al-Quran serta As-Sunnah hendaklah dijauhi kerana perkara-perkara yang ditegah itu datangnya daripada Allah. berkat dan dimakbulkan oleh Allah. masyarakat Melayu sering melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan kemudian menyandarkan usaha bagi sesuatu perkara yang dilakukan itu kepada Allah SWT. kita hendaklah memilih pekerjaan yang halal disisi syarak supaya mendapat berkat daripada Allah SWT. Contohnya. (An introduction to Malay Pantuns. Dalam kitab ada terlarang. sebagai seorang muslim. mereka disyorkan untuk berusaha mencari pasangan hidup mereka masing-masing kemudian mereka dikehendaki untuk bertawakal kepada Allah semoga usaha mereka itu dipermudahkan oleh Allah melalui solat istikharah dan solat hajat.

Allah SWT adalah tuhan yang Maha Pengampun. maka dia perlu segera bertaubat memohon keampunan kepada Allah dan perlu menyesali segala perbuatan mungkarnya itu. mereka dikehendaki untuk berdoa kepada Allah supaya diampun segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini. Selain itu. manusia boleh merancang berbagai perkara dan berharap akan terlaksana seperti yang dirancang walaupun mengetahui bahawa yang menentukan takdir hanyalah Allah S. Ini adalah kerana. Manusia hanya mampu merancang.T.W. jika seseorang itu telah melakukan jenayah mencuri. Buah kepayang hendak dimakan. Islam menuntut umatnya supaya segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. 1984. Kuasa Allah yang menentukan. Contohnya. buah kepayang hendak dimakan seperti manusia yang mahu makan buah kepayang tetapi hanya Allah yang berhak atas manusia yang diciptanya. orang Melayu hendaklah melaksanakan solat lima waktu sehari semalam bagi menandakan rasa syukur dan taatnya kepada segala suruhan dan perintah Allah. halaman 70) Baris pertama pantun di atas iaitu sayang-sayang buah kepayang menceritakan mengenai manusia walaupun mereka cuba merancang atau menentukan sesuatu seperti manusia suka akan buah kepayang tetapi kuasa Allah yang menentukan segalanya.Kebudayaan melayu bmm 3114 Sayang-sayang buah kepayang. Sebagai seorang muslim juga. Kuasa Allah yang tiada siapa pun dapat menandingi-Nya. (Kumpulan Pantun Melayu. Ini bermakna. Berikut adalah pantun yang dapat menggambarkan situasi yang berlaku di atas : 27 . Di dalam solat.

Pantun dibawah menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga tingkah 28 . Maka bagi menentukan cara atau kaedah untuk memenuhi nilai-nilai itu adalah berasaskan kepada budaya tradisi. Nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Islam itu merupakan ketetapan daripada Allah.Kebudayaan melayu bmm 3114 Anak ayam turun sepuluh. Ini menyebabkan masyarakat Melayu dipandang tinggi oleh masyarakat lain yang menjadikan budaya dan cara hidup orang Melayu sebagai contoh dan teladan untuk diikuti. Orang-orang Melayu mempunyai tradisi pakaian mereka tersendiri sebagai menyatakan jati diri pakaian Melayu. Misalnya. mereka perlu memelihara segala tingkahlaku supaya setiap perlakuan mereka tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. orang Melayu sangat terkenal dengan budaya ketimuran yang tinggi. namun dalam mempengaruhi perlakuan itu adalah mengikut tradisi budaya masing-masing. Ini selari dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadith. Mati seekor tinggal Sembilan. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam pantun ialah keinsafan dan memohon keampunan. Antara nilai yang terdapat dalam pantun tersebut adalah nilai ketaatan yang ditunjukkan pada baris ketiga pantun iaitu “Bangun pagi sembahyang subuh”. Masyarakat Melayu terkenal dengan adab sopan santunnya. Orang yang telah melakukan kesalahan hendaklah memohon kempunan kepada Allah diatas setiap kesalahan yang telah dilakukanya. Minta ampun kepada tuhan. Orang Melayu sememangnya akan bangun seawal subuh bagi menunaikan solat subuh. Contohnya pakaian baju kurung dan baju Melayu yang lengkap menutupi seluruh tubuh lelaki dan perempuan. Selain itu. Pantun di atas menyeru kepada manusia supaya bangun awal pagi iaitu pada waktu subuh untuk sujud menyembah Allah. Kesantunan perilaku dan berbahasa telah menjadikan masyarakat Melayu tinggi adab dan budayanya. Bangun pagi sembahyang subuh. Islam telah menetapkan nilai-nilai dalam menjaga aurat. Untuk mencapai tahap ini. memohon keampunan kepada-Nya di atas segala kekhilafan yang pernah dilakukan.

Luruskan iman peliharalah hati. Nilai ini merupakan antara unsur penting yang membentuk masyarakat Melayu. menolong dan ditolongi merupakan fitrah semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia.Kebudayaan melayu bmm 3114 laku dan komunikasi kita supaya semua perlakuan kita terpelihara daripada segala kemungkaran. Budaya tolong-menolong juga merupakan amalan yang mulia yang boleh mewujudkan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. maka baiklah seluruh anggota dan apabila rosak hati itu maka akan binasalah seluruh anggota badan kita dan kebersihan itu hanyalah dicipta melalui AlMuraqabah. Kalau menghadap kepada Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. Pembersihan hati inilah yang dinamakan sebagai taqwa. Oleh yang demikian. Kalau bercakap peliharalah lidah. Oleh itu. Kalau berjalan peliharalah kaki. segala perintah Allah akan mereka turuti supaya mereka tidak tergelincir ke arah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Tolong-menolong sememangnya 29 . Begitu juga dengan masyarakat Melayu.5 Nilai : Tolong-menolong. Pantun di atas bermaksud kita sebagai umat manusia hendaklah memelihara segala perlakuan dan anggota tubuh kita daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Apabila hati kita baik. segala tingkah laku hendaklah berlandaskan syariat Islam. Apabila kita hendak memelihara sesuatu yang zahir. Sejak dilahirkan sehingga akhir hayat. maka kita hendaklah memulakan sesuatu itu degan segala amal kebaikan melalui pembersihan hati dan jiwa kita. Manusia dan persekitaran adalah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam memastikan kesempurnaan dan kelangsungan kehidupan. 3. memberi dan menerima pertolongan merupakan dua amalan yang biasa bagi seorang manusia yang normal. Orang Melayu meletakkan ajaran Islam sebagai landasan dalam menentukan perjalanan hidup mereka. Dalam masyarakat Melayu.

dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan di atas perkara kejahatan dosa yang membawa kepada perseteruan.Kebudayaan melayu bmm 3114 sudah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu. Kita hendaklah yakin bahawa setiap pertolongan yang diberikan dengan hati yang ikhlas bukan sahaja merapatan hubungan kita dengan orang lain. seperti firman Allah s. Pepatah Melayu sendiri banyak mengaitkan nilai bersatu-padu dan tolongmenolong. masyarakat juga akan menjadi lemah dan tunduk kepada musuh. dan takut olehmu akan Allah. Pantun di atas bermaksud. tanpa nilai tolong-menolong ini. setiap daripada pertolongan yang diberikan hendaklah kita lakukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran diatas pertolongan yang telah dihulurkan. (Surah Al-Maidah: 2) Ini kerana. Kita tidak sepatutnya meminta ganjaran di atas segala pertolongan yang telah diberikan kerana kemungkinan kita akan membebankan orang lain. Sesungguhnya Islam amat menggalakkan umatnya supaya memperbanyakkan pertolongan terhadap amalan-amalan kebaikan yang memberi manfaat kedua-dua belah pihak semasa hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Ini terbukti dalam penulisan pantun di bawah: 30 . malah kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Buah jambu buah kedodong Jatuh ke tanah dimakan bulus Hidup itu tolong menolong Tanpa diupah kerana tulus. Pertolongan yang diberi adalah seikhlas mungkin kerana orang Melayu percaya bahawa setiap perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Pantun di bawah menjadikan nilai ini sebagai tema lantas membuktikan pentingnya nilai ini dalam masyarakat Melayu.w. kekuatan sesebuah masyarakat dibentuk dari nilai bersatupadu. Sesungguhnya Allah akan mengenakan seksaan yang amat dasyat”. Pertolongan yang diberi pula adalah seikhlas hati tanpa meminta balasan mahupun ganjaran daripada orang yang meminta pertolongan.t. “Tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketaqwaan. Selain itu.

Jika hubungan dalam kalangan masyarakat dapat dijaga dengan baik. maka anasiranasir luar tidak dapat mengganggu gugat persefahaman anatara masyarakat. Orang kampung akan turun padang bersama-sama membantu tuan rumah untuk menyediakan juadah bagi membantu melancarkan perjalanan majlis kenduri yang diadakan. Kalau tidak musuh berkubu. Daging dijual berpikul-pikul Kalau ringan sama dijinjing 31 . Contohnya dalam sesebuah keraian atau kenduri. Dengan adanya semangat sebegini. Oleh itu. Dalam pantun di bawah menunjukkan nilai bersatu dan tolong-menolong. Dalam bermasyarakat.Dalam masyarakat Melayu. (Zainal Abidin Bakar. kita hendaklah sentiasa hidup dalam keadaan bersatu padu dan tolong menolong agar hubungan kita kita dalam kalangan masyarakat terjalin dengan erat tanpa sebara krisis atau permasalahan yang boleh memecahbelahkan keharmonian hidup bermasyarakat. Masyarakat Melayu bergotong-royong tanpa mengira peringkat umur. Sama sekampung teguhkan pakat. Koleksi Pantun Zakaria Hitam.Kebudayaan melayu bmm 3114 Masa berjalan bawalah tongkat. sesuatu kerja yang dilakukan akan menjadi mudah. Jika tidak. Kalau boleh jenis semambu. kehidupan akan menjadi tidak tenteram dan dipenuhi dengan ketidakpuasan hati dan pemberontakan. Orang cina menjual daging. orang Melayu sangat mementingkan nilai tolong menolong ini. nilai bersatu padu akan menambahkan kekuatan bagi sesbuah masyarakat itu terutamanya masyarakat Melayu.150:1983) Pantun di atas membawa dalam kehidupan bermasyarakat. majilis kenduri kendara bagi meraikan pengantin baharu mahupun kenduri kesyukuran akan dijalankan secara bergotong royong.

Singkat kata tolong menolong adalah sifat hidup bagi setiap orang. 36:2007) Pantun di atas bermaksud sebagai seorang sahabat dan kawan. Ini kerana. dengan tolong menolong kita akan dapat membantu orang lain dan jika kita perlu bantuan tentunya orangpun akan menolong kita.Kebudayaan melayu bmm 3114 Kalau berat sama dipikul. Seseorang muslim sentiasa berusaha membantu saudara muslimnya yang lain. Sikap tolong menolong. 6:1965) Tolong menolong juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. (Setiamulia. Lima Puluh Pantun. Kawan yang baik adalah kawan yang sanggup berasama kita tidak mengira sama ada waktu senang mahupun waktu susah. Pantun di bawah ini menggambarkan situasi di atas : Adat bersampan mahu berdayung Adat membelat mahu berbasah Adat berkawan mahu menolong Adat bersahabat mahu bersusah (Tenas Effendy. antara tema dan juga antara rakan kerja. Jadi. Membantu sesama muslim adalah antara tanggungjawab yang mesti dipikul oleh bahu setiap yang beriman dengan ayat Allah (maksudnya)Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. amat penting untuk kita memilih kawan yang bukan sahaja sekadar dapat menemani dan berkongsi suka dengan kita. malah kita dituntu untuk memilih sahabat yang baik pekertinya dan mendekatkan diri dengan agamanya kerana orang yang dekat 32 . kita dapat memupuk rasa kasih sayang antara tetangga. kita perlu mengharungi segala cabaran di dunia ini bersama-sama tanpa mengira waktu sudah mahupun waktu senang. (Surah al-Hujurat : ayat 10). Jika kita sentiasa tolong menolong sesama insan. Khazanah Pantun Melayu Riau. bantu membantu dan jamin-menjamin sesama muslim di dalam perkara makruf atau kebaikan adalah merupakan tuntutan al-ukhuwwah al-Islamiyyah (persaudaraan Islam). Tolong menolong juga akan dapat membantu kita membina hubungan baik dengan semua orang.

Masalah yang timbul memerlukan penyelesaian. Secara tidak langsung diri kita terdidik untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. dan ini merupakan salah satu matlamat menolong terutama dalam masyarakat Melayu. Kadangkala apabila kita membantu orang lain.Kebudayaan melayu bmm 3114 dengan agama akan menjaga hubungan dengan kawannya sebagaimana yang dituntut oleh agamanya. Apabila manusia dan masyarakat tidak sempurna. Seandainya perkara-perkara ini dapat di atasi. Pantun dibawah adalah contoh pantun yang boleh menggambarkan situasi tersebut : Untuk apa menebang pisang Supaya dapat merasa buahnya Untuk apa menolong orang Supaya ingat masa susahnya (Tenas Effendy. tujuan menolong secara umumnya adalah untuk memberi arahan dan motivasi. kita akan ingat akan kesusahan yang pernah kita alami sebelumnya. Khazanah Pantun Melayu Riau. 234:2007) 33 . menyelesaikan konflik interpersonal. Manusia dan masyarakat merupakan entiti yang tidak sempurna. maka tolong menolong antara satu sama lain adalah perlu apabila masalah timbul. Dalam masyarakat Melayu. maka kualiti hidup akan meningkat. mengatasi masalah sosial atau peribadi. maka akan timbul pelbagai masalah. dan keperluankeperluan dalam kalangan masyarakatnya. isu-isu yang mendadak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->