Kebudayaan melayu bmm 3114

1.0 Pengenalan : Sejarah dan Identiti Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu merupakan salah sebuah masyarakat yang terbesar bilangannya di rantau Nusantara ini. Hal ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas lagi terutamanya di bumi Malaysia. Kewujudan masyarakat Melayu telah bermula sejak sebelum terbinanya empayar Kesultanan Melayu Melaka lagi kira-kira 500 tahun yang lalu. Ketika ini boleh dikatakan bahawa masyarakat Melayu adalah antara masyarakat yang tinggi ketamadunannya kerana dengan wujudnya empayar pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Semenanjung Tanah Melayu terutamanya di negeri Melaka telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagangpedagang dari luar negara terutamanya dari Arab, Parsi, India, China dan lain-lain lagi. Jika dilihat dari suatu sudut perspektif, empayar Kesultanan Melayu Melaka yang boleh dikatakan terdiri daripada masyarakat Melayu sudah berjaya menaiki satu anak tangga dalam memajukan ekonomi yang sekadar bermula dengan perusahaan pertanian ataupun penangkapan ikan yang hanya mampu menampung keperluan diri dan keluarga telah berubah sehingga menjadi sumber pendapatan yang lebih lumayan. Hal ini kerana hasil yang mereka perolehi daripada aktiviti pertanian ataupun penangkapan ikan boleh didagangkan. Walaupun pada permulaannya aktiviti ekonomi hanya melibatkan urus niaga secara sistem barter atau bertukar barang ini telah berevolusi sehingga wujudnya sistem mata wang. Bertitik tolak daripada terciptanya sistem mata wang ini, kegiatan ekonomi di Tanah Melayu semakin lagi berkembang maju. Secara tidak luar langsung negara. telah menggalakkan kedatangan pedagang daripada Hasilnya

pertembungan kepelbagaian budaya telah wujud di Tanah Melayu dan ada yang diserap dan diasimilasikan dalam budaya Melayu. Pengasimilasian budaya ini juga telah mula ditapis agar menepati kehandak syarak setelah kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Hal ini berlaku apabila Kesultanan Melayu Melaka yang sebelum ini diasaskan oleh Parameswara, iaitu orang yang bertanggungjawab membuka Kota Melaka. Keturunannya telah memeluk Islam dan boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat jelata turut mengikut perbuatan raja mereka untuk menganut agama Allah S.W.T. iaitu agama Islam. Kebudayaan atau budaya masyarakat Melayu yang wujud kini boleh dikatakan berlandaskan kepada ajaran Islam dan ada juga budaya-budaya
1

Kebudayaan melayu bmm 3114

yang diserap daripada budaya masyarakat India yang beragama Hindu dan masyarakat Cina yang mengamalkan agama Buddha. Penyerapan budaya ini berlaku selagi budaya yang diserap itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya adat bersanding atau berinai yang diambil daripada masyarakat India. Secara amnya terdapat beberapa pendapat atau definisi mengenai budaya yang berbeza-beza mengikut pengkaji itu sendiri. Akan tetapi maksud budaya yang dikemukakan oleh mereka membawa konotasi yang sama atau serupa maknanya. Kata budaya itu berasal daripada cantuman bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu iaitu; • Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal Ini bermaksud budaya itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut. • Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh Kata daya di sini memberi maksud bahawa sesorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Hasil gabungan kedua-dua kata atau perkataan ini menjelaskan maksud bahawa budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran bagi ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menyelesaikan permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian tersebut pula boleh diterima semua ahli masyarakat dan seterusnya menjadi amalan bersama. Amalan yang yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Menurut Kamus Dewan (2005), budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Dictionary of Philosophy (1996) ada menjelaskan yang budaya itu adalah:
2

Kebudayaan melayu bmm 3114

‘The way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, scienes, modes of perception, and habits of thought and activity.’ Amalan-amalan yang dibentuk ini akan menetukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. Mohd Taib Osman (1988) ada membuat tafsiran mengenai budaya. Menurut beliau, budaya memperlihatkan satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologidan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Melalui himpunan daya intelektual tersebut masyarakat membentuk nilai yang dapat diterima bersama. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa, dan penciptaan dalam sesebuah masyarakat. Penghasilan karya atau kesenian tersebut dipersembahkan dalam pelbagai bentuk yang akan menjadi asas kebudayaan masyarakat. Manakala Malinowsky dalam bukunya ‘ A Scientific Theory of Culture’ telah mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah, kesusasteraan, institusi politik, muzik, lukisan, falsafah dan sebagainya. Budaya secara umum adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Budaya meliputi semua aktiviti harian manusia dan juga berperanan membezakan bangsa-bangsa tertentu. Kesimpulan yang boleh dibuat mengenai budaya adalah, budaya dari aspek bahasa adalah cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Dari aspek istilah pula, budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalakan oleh kebanyakkan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat sesorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. Budaya boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya merupakan warisan sosial manusia, cara pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Menyentuh semula dengan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu adalah satu cara hidup atau amalan seharian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu
3

budaya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu ‘budaya material’ dan ‘budaya bukan material’. Budaya material adalah budaya yang bersifat kebendaan. bentuk rumah dan sebagainya.Kebudayaan melayu bmm 3114 dalam kehidupan seharian mereka. Manakala budaya bukan material adalah budaya yang bersifat bukan kebendaan. pakaian. rajah berikut boleh dijadikan rujukan yang ringkas dan padat mengenainya. 4 . Contohnya alatan permainan. Bagi lebih memahami konsep budaya material dan bukan material yang terdapat dalam budaya masyarakat Melayu. Budaya bukan material lebih bersifat kepada kepercayaan dan adat resam sesuatu masyarakat itu sendiri. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dinyatakan oleh Mohd Taib Osman dan Malinowsky.

tidak dapat tidak kita lari daripada membincangkan tentang puisi. Apabila menyebut sahaja mengenai kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan Melayu amat berkait rapat dengan bidang kesenian yang merupakan sub-budaya Melayu yang berbentuk bukan material atau kebendaan. Puisi-puisi ini pada asalnya adalah 5 .Kebudayaan melayu bmm 3114 2.0 Takrif dan Definisi Pantun Kesusasteraan Melayu merupakan sebahagian daripada pusaka kebudayaan Melayu yang tak terhingga nilainya.

puisi-puisi ini mula dibukukan bagi menjamin kelangsungan wujudnya pusaka budaya ini daripada pupus atau hilang ditelan zaman. puisi-puisi ini juga digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan sesuatu hasrat seperti dalam menyampaikan nasihat dalam bentuk bahasa yang indah dan berlapik. kata-kata yang berasal daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu kata yang iaitu pantun. maka pelbagailah tafsiran yang muncul bagi menerangkan pendapat masing-masing tentang hasil kajian mereka. Wilkinson. Contohnya toen (bahasa Sunda). tuntun (bahasa Pampanga). pantun dan lain-lain lagi.Kebudayaan melayu bmm 3114 salah satu bentuk persembahan yang berbentuk lisan dan diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Keindahan susunan kata ini mencerminkan ketinggian budi pekerti dan adab sopan masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Salah seorang daripada mereka ada mengatakan bahawa pantun itu terdapat dalam pelbagai bahasa di Nusantara. Walau bagaimanapun pendapat beliau disangkal 6 . panton (bahasa Bisaya) dan pantun (bahasa Toba). Kewujudan puisi-puisi ini adalah sebagai salah satu bentuk hiburan. Kesemua kata daripada pelbagai bahasa itu merujuk kepada satu bentuk atau suatu cara penglahiran maksud mengikut tatasusila yang teratur. teromba. Hal ini tidak seperti kebudayaan Barat yang lebih berterus terang dalam menasihati dan menegur sesuatu perbuatan atau perlakuan yang kurang manis dipandang. Dalam kesemua bahasa yang dinyatakan tadi. Winstedt. Puisi-puisi ini dicipta atas hasil daya kreativiti pemikiran masyarakat Melayu terdahulu dalam menyusun bait-bait kata sehinggalah terciptanya pelbagai genre puisi seperti syair. asal wujudnya kata pantun telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh Pijnappel. Zainal Abidin Ahmad. Namun atas kesedaran yang mula tumbuh dalam diri tokoh sejarawan dan budayawan Melayu. matuntun (bahasa Jawa). Van Ophuijsen ada mengatakan dalam kajiannya yang menyebut tentang asal wujudnya pantun itu adalah berasal daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan perasaan hati dalam kalangan golongan muda-mudi. Salah satu bentuk puisi yang begitu terkenal dalam masyarakat Melayu adalah pantun. tonton (bahasa Tagalog). Sebagai contoh. Pelbagai kajian telah dilakukan terhadap pantun Melayu. Hoessein Djajadiningrat. atuntun. Selain itu. gurindam. Van Ophuijsen dan lain-lain lagi. seloka. tuntun.

Memiliki lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. vii. Overbeck dan Prampolini. 6 kerat. Teeuw. mengatakan bahawa sebuah pantun berisi suatu saran bunyi pada kuplet pertama yang memberikan bayangan kepada kuplet kedua. Namun ada sesetengah pengkaji yang menyangkal dan ada juga yang mengambil 7 . Cina atau India. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 hingga 10. menurutnya pantun wujud hasil daripada kebiasaan masyarakat Melayu menggunakan perkataan bersajak. 8 kerat dan seterusnya dalam bilangan yang genap. Pantun terbahagi kepada beberapa jenis seperti pantun 2 kerat. iii. Setiap rangkap ada pantun memiliki kesatuan fikiran yang lemgkap dan sempurna. v. Manakala Harun Mat Piah pula berdasarkan kajiannya pula. sebunyi atau seirama. 4 kerat. Namun begitu pa Banyak pendapat mengatakan bahawa pantun bukan sahaja khazanah budaya kepunyaan masyarakat Melayu. Setiap rangkap ada pembayang dan maksud.Kebudayaan melayu bmm 3114 oleh Wilkinson. tetapi merupakan ciptaan orang Melayu itu sendiri. viii. Terdapat hubungan antara bahagian pembayang dan makna. Skima rima akhir a-b-a-b. Ciri terakhir pantun iaitu mempunyai hubungan atau perkaitan antara pembayang dan makna. Setiap rangkap terdiri daripada baris-baris atau kerat-kerat. Perkara ini sering menjadi polemik antara para pengkaji. iv. ii. Secara umumnya pantun memiliki ciri-ciri dan hukum kepuitisan yang tersendiri seperti yang berikut: i. vi. Harun ada membuat kesimpulan bahawa pantun adalah ciptaan asal dalam masyarakat Melayu dan bukan karya saduran dari Jawa. Memiliki rangkap-rangkap yang berasingan. Pendapat ini disokong lagi dengan kajian yang telah dilakukan oleh Harun Mat Piah setelah melakukan perbandingan antara pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Winstedt.

Pantun-pantun ini dapat dibahagikan kepada beberapa variasi atau jenis bergantung kepada isi kandungan atau tujuan pantun itu dibina. nilai adalah taksiran harga. harga sesuatu yang dibandingkan dengan harga yang lain. sifat 8 . iii. Contohnya: i. ii. kita akan belajar untuk mencontohi sesuatu amalan yang baik dan positif. Melalui nilai. Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4 muka surat: 1081. Nilai merupakan salah satu aspek yang sentiasa ditekankan oleh ahli masyarakat. Pantun Kanak-kanak Pantun Jenaka Pantun Kiasan Pantun Nasihat Pantun Keagamaan Pantun Kasih Sayang 3. v. vi. iv.Kebudayaan melayu bmm 3114 jalan tengah dengan mengatakan bahawa hanya pantun-pantun tertentu yang pembayangnya ada perkaitan dengan makna. kadar nisbah.0 Nilai dalam Masyarakat Melayu Masyarakat Melayu umumnya mempunyai banyak nilai yang menjadikan bangsa Melayu ini penuh dengan tatasusila dan terkenal dengan sopan santunnya.

Menurut George Lundberg. Keadaan ini akan mempengaruhi cara individu itu memilih kefahaman yg sedia ada dan tingkah laku pada akhirnya. Kesemua nilai ini akan dikaji dalam tugasan ini berdasarkan pantun-pantun orang Melayu. Ini bermakna. benar. Bukan material bermaksud sesuatu yang tidak dapat disentuh dengan anggota badan namun boleh dirasai dan dicontohi. mutu dan taraf. buruk. Nilai pertama yang dapat dilihat dalam masyarakat Melayu ialah berbudi. dibenci dan berusaha untuk dijauhi dan dihapuskan. indah dan diingini dan cuba diperoleh dan dibina. bermanfaat. 3. Umumnya. Semangat berbudi ini sememangnya dapat mewujudkan satu rasa kebersamaan dan saling bergantungan antara satu sama lain. berbahaya. nilai boleh dihuraikan sebagai sesuatu benda atau perkara yang boleh dilihat dari segi harga yang boleh dikira dgn aritmetik dan kualiti intrinsik. kualiti. Sememangnya masayarakat Melayu terutamanya telah dibiasakan dengan nilai-nilai budi. palsu. atau sebaliknya. nilai moral. Nilai merupakan salah satu aspek budaya yang disebut sebagai bukan material. nilai ialah satu konsep nyata atau tersirat yang dapat membezakan seseorang individu atau ciri-ciri kumpulan dari segi perkara yang diingini. Sememangnya isu-isu berkaitan budi ini merupakan antara isu yang cukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu sejak 9 . Menurut Clyde Kluckhon. semua objek mempunyai nilai dan manusia bertindak terhadap objek itu supaya dapat mengekalnya atau menambah hak kepunyaan individu. nilai ialah asas pertimbangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok manusia untuk menentukan sama ada sesuatu perkara atau bendaitu baik. Masyarakat Melayu dibiasakan dengan amalan berbudi. nilai adalah ukuran kepada sesuatu seperti sifat keperibadian dan sebagainya yang ada pada individu.Kebudayaan melayu bmm 3114 ketinggian dan darjat.1 Nilai : Berbudi. Nilai dapat dibahagikan kepada empat iaitu nilai estetik. nilai doktrin dan nilai budaya. Menurut Mohd Yusof Hasan dalam bukunya Dunia Melayu (30:1991).

Hancur badan dikandung tanah. Mengenang budi merupakan antara aspek yang seringkali dibicarakan apabila menyentuh sahaja tentang budi. Manakala ibu pula adalah insan sanggup melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan anak-anak dari aspek pengurusan anak itu dari kecil sehinggalah dewasa atau sehingga anak itu boleh berdikari sendiri. bapalah yang memainkan peranan utama. Sebagai seorang anak jasa. Mengenang Budi Pulau Pandan jauh ke tengah. Kesemua ibu bapa di dunia ini sudah tentunya mahukan yang terbaik dalam hidup anak-anak mereka. ibulah orang yang sanggup bangun di tengahtengah malam hanya semata-mata ingin menukar lampin anaknya. Contoh yang paling mudah adalah. menghargai atau tidak melupakan jasa yang telah diberikan oleh seseorang. membasuh pakaian. Tidak cukup dengan itu. Mereka tidak mengatakan tidak atas segala permintaan yang dibuat oleh anak selagi kemahuan mereka itu tidak mendatangkan kesan yang negatif. mengenang budi kedua-dua ibu bapa yang telah membesarkan anak sehingga dewasa. Mereka telah mengasuh kita dengan segala ilmu dunia dan akhirat. pakaian mahupun keselamatan. memasak 10 . Maka tidak hairanlah apabila adanya kata-kata seperti kasih ayah kekal selamanya. kedua ibu bapa sememangnya tidak terbalas dengan harta mahupun wang ringgit. Bayangkan. banyak pantun yang menggunakan nilai budi sebagai tema pantun mereka. ibu jugalah yang sanggup menyusukan. Oleh kerana itu. Gunung Daik bercabang tiga.Kebudayaan melayu bmm 3114 dulu lagi. Budi baik dikenang juga. Mereka telah membesarkan kita dari seawal usia dalam kandungan sehinggalah dewasa. Contohnya seperti pantun di bawah. Secara umumnya mengenang budi boleh diertikan sebagai mengingati. Bapa adalah orang boleh dikatakan individu yang bertanggungjawab penuh. Jika diperhatikan dari aspek keperluan harian seperti makanan.

Ringkasnya. walaupun seseorang individu itu telah meninggal dunia budi baik yang pernah diterimanya akan tetap dikenang. Asalkan baik budi bahasa. Dari Daik bulan puasa. memarahi atau melakukan apa sahaja bagi memastikan yang anak-anak mereka menjadi insan yang berakhlak. Perihal pentingnya berbudi bahasa ini adalah untuk mewujudkan suasana yang aman dan harmonis dalam sesebuah 11 . Bayangkan. Jadi tidak hairanlah orang-orang dahulu mengatakan. sebaliknya tujuan perkara itu dilakukan adalah kerana ibu bapa amat menyayangi anak mereka.Kebudayaan melayu bmm 3114 dan berbagai lagi tugasan yang dibuat hanya semata-mata ingin memastikan yang anaknya sentiasa terurus. Seperti apa yang digambarkan dalam pantun di atas. Sikap Berbudi Bahasa tidak Mengenal Taraf. Tidak kira kaya miskin. Anak dara berkain cukin. Aspek kerohanian dan pembentukan sahsiah juga tidak dilupakan. mengenang budi amat penting tidak kiralah daripada siapa kita menerima budi atau jasa. kedua-dua ibu bapa akan menegur. Berbudi bahasa adalah satu amalan yang mulia dan harus diamalkan oleh setiap orang di muka bumi ini. sayang anak ditangan-tangankan. Sentiasa ingat dan hargailah budi dan jasa yang pernah kita terima. Dalam menjalankan tanggungjawab ini. betapa besarnya pengorbanan mereka itu. Istilah atau frasa ini bukanlah bermaksud yang ibu bapa tidak menyayangi anak mereka. menasihati. Berbudi bahasa.

tapi tanda budi 12 . makan sirih mengenyang tidak. Tapi tanda budi bahasa. kepentingan berbudi bahasa adalah untuk memastikan seseorang itu sentiasa dipandang mulia dan memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat sekeliling. Sebagai contoh. Pelbagai kempen telah diadakan oleh kerajaan. Hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan perhubungan yang lebih akrab dan mesra antara segenap lapisan masyarakat. masyarakat sekeliling juga perlulah mengamalkan amalan berbudi bahasa ini tanpa mengira taraf sosial ataulatar belakang mereka. Walau bagaimanapun dalam iklan yang lain Adlin telah memberikan reaksi yang positif apabila memerhatikan adanya seorang perempuan yang lebih memerlukan tempat duduknya. Berbudi Bahasa Tidak Hanya Melalui Pertuturan. contohnya kempen yang dijalankan melalui media elektronik. Adlin bingkas bangun dan memberikan tempat duduknya kepada perempuan itu. Makan sirih mengenyang tidak. Kempen yang dimaksudkan adalah iklan di televisyan yang dilakonkan oleh Adlin Aman Ramli yang sanggup buat-buat tidur hanya kerana tidak mahu memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih memerlukan. Pinang di bawah tangga. Selain itu. Penumpang-penumpang lain yang sedar akan perbuatan Adlin itu telah mendapat persepsi negative kepada Adlin. Amalan ini hendaklah dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira darjat. Keadaan itu telah memberikan persepsi negatif kepada dirinya.Kebudayaan melayu bmm 3114 masyarakat itu sendiri. dengan mengamalkan sikap ini jurang antara orang kaya dan miskin itu akan terhapus. Selain itu juga. warna kulit mahupun taraf sosial individu itu. keturunan. Makan sirih berpinang tidak. Berbudi bahasa tidak hanya melalui pertuturan adalah bermaksud sikap atau perilaku berbudi bahasa itu boleh dizahirkan melaui perbuatan atau tingkah laku. Tindakannya itu telah membuatkan wujudnya suasana yang harmoni tanpa sebarang rasa tidak puas hati. Berdasarkan baris maksud pantun.

Manakala sebagai tetamu pula haruslah memakan sirih itu bagi menghormati tujuan atau niat tuan rumah. tuan rumah akan menjamu tetamu dengan sedikit minuman dan makan ringan atau kuih muih. Masyarakat Asia memang terkenal dengan adab ‘Ketimuran’ yang kaya dengan budi bahasa dan sopan santunnya. Sendi bangsa ialah budi. Runtuh sendi rumah binasa. Tegak rumah kerana sendi. Ada sesetengah orang mengatakan bahawa makan sirih itu adalah budaya atau amalan yang mesti diamalkan apabila bertandang ke rumah orang.Kebudayaan melayu bmm 3114 bahasa adalah sebagai menghormati adat dan tujuan seseorang. Secara logiknya makan sirih tidak mengenyangkan dan hanya sekadar bahan kudapan. selesai dengan itu tuan rumah akan mengeluarkan sirih untuk dimakan bersama-sama tetamu yang bertandang. Perkara yang ingin ditekankan di sini adalah niat murni tuan rumah yang tidak mahu membiarkan tetamu hanya sekadar duduk bersembang kosong sahaja tanpa ada sebarang jamuan. Runtuh budi runtuhlah bangsa. Kebiasaannya apabila ada tetamu datang ke rumah. Sebagai tetamu. Budi Bahasa Melambangkan Bangsa. 13 . individu itu haruslah memakan sirih bersama dengan tuan rumah sebagai tanda menghormati adat atau budaya tuan rumah tiu sendiri. Perkara ini dapat dilihat pada zaman dahulu. Jadi tidak hairanlah yang masyarakat Melayu yang merupakan sebahagian daripada penduduk Asia memang terkenal dengan sopan santunnya yang juga boleh dikatakan sebahagian daripada kebudayaan Melayu.

Merujuk tentang pantun di atas yang menyatakan bahawa hutang yang berbentuk wang ringgit boleh dilunaskan walau dengan apa cara sekalipun. Budi yang Tak Terbalas Pisang emas dibawa belayar. Masyarakat Melayu yang telah dididik sejak dari kecil hinggalah dewasa tentang budi bahasa penerapan nilai-nilai murni yang sama telah membentuk satu kelompok masyarakat Melayu yang mengamalkan sikap berbudi bahasa. Hal ini kerana amalan berbudi bahasa yang menjadi sendi penghubung antara ahli dalam sesebuah masyarakat itu tidak lagi diamalkan. Walau bagaimanapun akan runtuhnya sesebuah masyarakat atau bangsa itu jika amalan berbudi bahasa tidak lagi diamalkan. Hutang budi dibawa mati. Masak sebiji di atas peti.Kebudayaan melayu bmm 3114 Seperti apa yang dinyatakan dalam pantun di atas budi adalah sendi bangsa. Apa yang disampaikan oleh pencipta pantun ini amat bertepatan melalui persamaan yang dibentuk menjadi pantun. Persoalan pokok yang cuba diutarakan oleh pencipta pantun ini adalah mengatakan yang kekuatan yang menghubungkan sesuatu bangsa juga terletak kepada budi yang juga merupakan sebahagian daripada kebudayaan sesuatu bangsa. tetapi tidak hutang budi. Hutang emas boleh dibayar. Contoh mudah yang dapat diberikan adalah berdasarkan dalam sesuatu situasi berikut yang melibatkan individu A yang sedang sakit dan memerlukan rawatan dan individu B pula dengan rela hati dan ikhlas menolong individu A tadi dengan menghantarnya ke 14 . Kesannya terebentuklah masyarakat yang bersatu padu. Secara umumnya amalan berbudi bahasa dapat meneguhkan perhubungan antara ahli atau anggota sesebuah masyarakat itu. Antara sudut lain yang dapat dibincangkan tentang nilai berbudi adalah nilai budi baik yang tak terbalaskan dengan wang ringgit ataupun harta. Hal ini akan mewujudkan rasa tidak puas hati antara satu sama lain dan merenggangkan perhubungan ahli masyarakat itu.

Beberapa ayat Allah menegaskan kepentingan peringatan kerana ia mendatangkan manfaat. 15 . Agama terletak pada nasihat yang mengandungi unsur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya selain keimanan serta usaha beramal dengan kitab-Nya serta Sunnah Rasul-Nya. 3. Ringkasnya apa yang disimpulkan adalah. Afiq Berjaya meneruskan hidup seperti anak-anak yang lain. khususnya kepada golongan beriman. Kepentingan nasihat juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Baginda sehingga dikatakan bahawa Islam itu adalah nasihat. Walaupun dengan hanya bantuan kecil yang dilakukan oleh individu B tetapi telah menyelamatkan nyawa individu A. Nasihat mengandungi maksud supaya individu yang dinasihati memperoleh keuntungan atau faedah.Kebudayaan melayu bmm 3114 hospital. Seperti apa yang digambarkan dalam kes di atas yang melibatkan pendermaan organ. Hafizam. Atas budi yang diberikan oleh Hafizam. pada tahun1999 telah terlakarnya satu peristiwa yang akan memilukan hati sesiapa sahaja yang tahu tentang perkara itu. Bayi malang itu dapat meneruskan hidupnya atas ikhsan seorang yang bukan darah dagingnya yang sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya semata-mata ingin memastikan kelangsungan hidup bayi itu. Selain itu. ada sesetengah budi boleh dibalas jika budi itu berbentuk harta atau wang ringgit tetapi bagaimana pula dengan budi yang bukan bersifat wang ringgit sudah tentunya tidak terbalas. Manakala ibu bapa Afiq pula merasa begitu terhutang budi kepada Hafizam kerana sanggup mendermakan sebahagian daripada hatinya kepada anak mereka. Nasihat dan peringatan begitu diperlukan manusia kerana dengannya mereka akan didorong untuk sentiasa berada dalam kebaikan dan kebenaran. Seorang pemuda berusia 23 tahun. Jika kita mengibas kembali sejarah perubatan negara. nasihat juga terkandung kaedah penyampaian iaitu dengan menggunakan kata yang dipilih dengan teliti dan dihalusi di samping berasaskan ketulusan hati serta tidak dipengaruhi maksud yang buruk.2 Nilai : Nasihat Menasihati. 13 tahun lalu seorang bayi bernama Afiq yang dijangkakan hanya dapat hidup selama 10 bulan kerana mempunyai masalah hati. Manfaat atau kebaikan besar yang terkandung dalam nasihat terserlah pada maksud perkataan itu sendiri.

Nilai yang terdapat dalam masyarakat Melayu selalu menekankan isu-isu mengenai amalan yang baik dijadikan teladan. 16 . Suka dipuji selalu rugi. sindiran halus dilakukan bagi dalam susun kata bahasa yang beralas. Mengenai ‘Segala yang buruk tolak ke tepi’. Ada beras berikan beras. Contohnya melalui cerita-cerita rakyat seperti ‘Perlumbaan Arnab dan Kura-kura’. Yang baik jadikan teladan. pula bermaksud tidak menerima amalan yang bertentangan dengan amalan masyarakat Melayu. 2 baris (maksud) pantun di atas menyatakan tentang kepentingan menuntut ilmu yang baik. Maka dengan terciptanya pantun ini diharap dapat menyedarkan sekumpulan kecil yang melakukan perbuatan mengumpat. Perbuatan ini walaupun bertentang dengan nilai masyarakat Melayu namun masih ada lagi sesetengah atau sekumpulan kecil yang melakukannya. Ilmu yang baik jadikan teladan. Segala yang buruk tolak ke tepi. Membuat kuih hidangan kenduri.Kebudayaan melayu bmm 3114 Yang Baik Jadikan Teladan Anak dara menumbuk pandan. Jangan Mengharapkan Balasan Ada ubi bawalah ubi. Tamakkan balas kerap melepas. Berdasarkan cerita ini tema yang ingin disampaikan adalah jangan berputus asa. Melalui pantun ini. Mesej yang terdapat dalam cerita ini diterapkan dalam minda generasi seterusnya. Contoh perkara atau amalan buruk yang ditolak oleh masyarakat Melayu adalah mengumpat. Manakala segala perkara yang bersifat buruk atau negatif haruslah diabaikan. yang buruk tolak ke tepi.

Berdasarkan maksud suka dipuji selalu rugi. Hati muda jangan diturut. Hal ini kerana peluang yang diperolehnya untuk melakukan jasa atau menghulurkan bantuan akan semakin tertutup kerana masyarakat akan mula menolak sebarang pemberian oleh individu yang sukakan balasan atas apa yang dilakukannya. Kedua-dua sikap negatif ini telah dimasukkan dalam pantun ini adalah bertujuan untuk menasihati masyarakat Melayu khususnya agar tidak terjebak dalam sikap yang tidak mendatangkan faedah ini. Jangan Mengikut Perasaan Padi muda jangan dilurut. namun lama kelamaan inidividu seperti ini akan semakin kurang rakan atau teman. Secara umumnya pantun di atas menjelaskan yang masyarakat Melayu khususnya perlu menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan buruk seperti yang dinyatakan tadi. Masyarakat di sekelilingnya akan mula menjauhkan diri daripada individu seperti ini kerana mereka akan mula rasa hilang hormat. seseorang individu yang bersikap begini pada mulanya memang disukai oleh ramai orang. Golongan muda mentah yang kurang pengalaman ini cenderung untuk melakukan keputusan tanpa memikirkan baik buruk yang mendatang. Kalau dilurut pecah batangnya. orang suka mengharapkan balasan atas segala perbuatan baik khususnya akan kerap melepas. Hal ini kerana golongan muda sering kali dikaitkan sikap darah muda yang berjiwa membara. Pantun ini juga menerangkan kesan negatif jika bersikap tamak. Pantun di atas jelas menggambarkan kerasionalan generasi muda ini dalam menentukan hala tuju mereka. Kepentingan nasihat juga penting dalam masyarakat Melayu khasnya untuk golongan muda.Kebudayaan melayu bmm 3114 Pantun di atas jelas menggambarkan bahawa sikap sukakan pujian atas segala apa yang dilakukanakan mendatangkan kerugian. Manakala tamakkan balas kerap melepas pula bermaksud. Kalau diturut salah datangnya. Pembayang dan maksud pantun yang jelas 17 .

malah akan menjadi buah mulut orang lain. Manakala kesan padi yang pecah akibat dilurut disamakan dengan kesan negatif yang timbul akibat membuat keputusan yang terburu-buru. Hal ini kerana seseorang yang terlebih makan budi orang akan menyesal di kemudian hari. Hal ini bukan sahaja akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri dan ahli keluarga. Jangan Selalu Memakan Budi Orang Jangan selalu memakan budi orang merupakan salah satu nasihat yang sering ‘dileterkan’ oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. 18 . Perkahwinan itu secara kebiasaannya bukanlah atas kerelaan anak tetapi terpaksa merelakan kerana memikirkan segala budi yang pernah diterima.Kebudayaan melayu bmm 3114 menasihati golongan muda agar lebih berhati-hati dan berfikir lebih jauh ke depan dalam membuat sebarang keputusan. Sampai suatu masa apabila ingin membalas budi keluarga tadi tidak mampu dan penyelesaian yang paling mudah adalah mengahwinkan anak mereka dengan individu yang banyak membantu keluarga itu. Dalam masyarakat moden sekarang ini ada istilah yang menyebut tentang perkara ini yang berbunyi “terhutang budi sampai tergadai body”. Pembayang pantun yang amat berkait rapat dengan maksud pantun dipilih agar bersesuaian dengan baris maksud pantun. Hal ini timbul apabila ada keluarga yang malas berusaha dalam mencari rezeki tetapi hanya bergantung kepada bantuan orang tertentu untuk meneruskan hidup mereka. Jelas sekali pantun nasihat ini amat berguna dalam usaha membantu anak muda dalam mengingatkan diri mereka agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak mendatangkan masalah bukan sahaja kepada diri mereka tetapi kadang kala akan membabitkan individu di sekeliling mereka. yang akan pecah jika dilurut. Pantun di atas jelas mengingatkan orang Melayu khususnya agar berusaha untuk meneruskan hidup tanpa mengharapkan bantuan atau budi baik orang lain. Pencipta pantun ini mengibaratkan yang golongan muda in sebagai batang padi muda yang lemah.

Kebudayaan melayu bmm 3114 Anak Perling melompat pergi. Elemen nasihat seperti ini juga penting kerana mempunyai funsi untuk menaikkan semangat dan usaha bagi memastikan apa yang dihajati dapat dicapai. Anak tenggiri anak selambai. Sedar Akan Keupayaan Diri Masyarakat Melayu juga sering menasihati golongan muda agar sentiasa berpijak di bumi yang nyata agar tidak hanyut dalam angan-angan yang hanya sekadar mimpi di siang hari. Jangan kita kedapatan budi. Nasihat yang terdapat dalam pantun ini juga dpat diperhatikan dalam peribahasa Melayu seperti ‘ukurlah baju di banadan sendiri’ atau ‘kalau kail panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga’. Langit tinggi jangan dicapai. 19 . Ikan lidah dalam perahu. Unsur nasihat seperti ini penting bagi memastikan yang masyarakat Melayu tidak berangan yang keterlaluan atau bermimpikan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Kelak tentu orang perkatakan. Bumi rendah tengok dahulu. Singgah mencolok buah hutan.

Manakala sayang pula menurut Kamus Dewan membawa maksud mengasihi atau mencintai.3 Nilai : Kasih Sayang. Dalam konteks kebudayaan melayu. sanak-sudara malah haiwan peliharaan juga menjadi aset untuk memupuk kasih sayang. kasihan atau berasa belas. Dalam masyarakat Melayu. Dalam masyarakat melayu. Nilai kasih sayang yang wujud dalam masyarakat Melayu dapat dilihat melalui bidang kesusasteraan melayu yang amat terkenal sejak tahun 1940-an lagi yang mana masyarakat Melayu pada masa itu terkenal dengan cerita penglipur laranya.Kebudayaan melayu bmm 3114 3. nilai kasih sayang amat penting dalam memupuk masyarakat yang penyayang dan saling mengasihi antara satu sama lain tidak kira sahabat. kasih sayang dapat disifatkan sebagai nilai budaya yang amat dititkberatkan agar dapat membentuk masyarakat yang harmoni melalui nilai kasih sayang ini. pantun merupakan puisi Melayu lama yang menggambarkan kehalusan budi dan keprihatinan masyarakat pada waktu itu terhadap alam dan ruang lingkup budayanya. kasih membawa maksud perasaaan sayang (terhadap seseorang atau sesuatu. Selain itu kasih juga membawa maksud berasa sayang.cinta). 20 . menurut Aripin Said (1948) dalam bukunya Puisi Warisan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga.

Nilai kasih sayang dalam pantun ini menunjukkan kasih sayang mesti ditanam dalam diri agar dapat membentuk cinta.Kebudayaan melayu bmm 3114 Nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu dapat diterjemahkan dalam bentuk puisi yang merangkumi sajak. Antara pantun lain yang dapat memberi contoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut : Cuba – cuba bertanam mumbang. sebab kasih saya datang”. 241 Rangkap pertama membawa maksud perihal alam iaitu menanam mumbang kelapa atau pucuk kelapa yang mustahil akan tumbuh menjadi kelapa. Dalam rangkap kedua pula membawa maksud menyemai kasih sayang agar sayang yang disemai itu menjadi cinta. Cuba – cuba bertanam sayang. ternyata masyarakat Melayu pada masa itu mementingkan kasih sayang sebagai nilai dalam masyarakat pada masa tersebut. Antara pantun yang dapat kita lihat ialah seperti pantun berikut : Burung terkukur digulai lemak. Kembang selasih dibawah batang’ Sudah lumpur jalanpun semak. Sebab kasih saya datang. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu amat mementingkan nilai kasih sayang walaupun nilai kasih sayang itu sukar untuk didapatkan. Moga – moga tumbuh kelapa.gurindam dan pantun. Dalam pantun ini.syair. Mei 1958. Moga – moga menjadi cinta Dewan Bahasa. seseorang itu tetap pergi menempuh halangan tersebut untuk mendapatkan kasih sayang yang diinginkan. Dalam budaya 21 . rangkap ini membawa maksud walaupun terdapat halangan dan cabaran untuk mendapatkan kasih sayang. Dalam rangkap “sudah lumpur jalanpun semak. hlm.

Pantun keempat yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat melayu ialah seperti pantun berikut : Perahu tongkang memuat kayu. Antara pantun lain yang dapat memberi contoh nilai kasih sayang ialah seperti pantun berikut : Zaman lampau telah pun hilang. Puisi – puisi pilihan Usman Awang. Zaman baru sudah menjelang. Dalam masyarakat melayu. Dalam pantun di atas. rangkap kedua pula membawa maksud zaman yang yang baru yang mana menceritakan kasih sayang daripada seorang ibu tetap dirasai walaupun zaman telah berubah. Meskipun bertahun-tahun berpisah dengan ibunya yang telah meninggalkan dunia. Dulu kecil kini dewasa. Manakala.Kebudayaan melayu bmm 3114 melayu. 22 . nilai kasih sayang sangat dijunjung oleh seorang anak terhadap seorang ibu meskipun zaman dan masa berubah tetapi kasih kepada ibu tetap dirasai dan diingati. Rahman Shaari 1991.tetapi kasih tetap dirasai dan dihargai. Contohnya seorang anak yang telah lama terpisah dengan ibunya. kasih sayang yang wujud antara seorang lelaki kepada seorang perempuan akan berakhir dengan cinta apabila mereka berkahwin. rangkap pertama membawa maksud peredaran zaman iaitu daripada zaman kanak – kanak sehingga dewasa iaitu zaman dahulu. Kasih ibu masih dirasa.

Sakit sungguh kasih seorang. kasih selalu.maka akan timbul rasa tidak sempurna. Dalam rangkap pertama pantun di atas memerihalkan tentang rakit dan dulang iaitu dua benda yang berbeza dari segi kegunaannya yang mana rakit yang datang dari seberang dan dulang pula diletakkan di atas geta iaitu tempat raja beradu atau berehat. Dalam rangkap kedua pula. kasih sayang kepada seseorang amat dihargai.Kebudayaan melayu bmm 3114 Datang angin dilayarkan. eloklah kiranya kita terus menyayangi seseorang itu selalu dan tidak meninggalkan orang yang kita kasih itu. Hendak kasih. membawa maksud apabila kita kasihkan seseorang dan kasih kita tidak terbalas oleh seseorang itu. Jika kita telah pun sayang atau kasih kepada seseorang. Contohnya. Jika ingin berkasih sayang. apabila kita berkasih dengan seseorang. Petua Mengarang Pantun Melayu. 2. membawa maksud ingin berkasih. Dulang terletak diatas geta. Maskud rangkap pertama dalam pantun ini ialah memerihalkan tongkang yang bergerak apabila terkena angin. haruslah kita mengasihinya sampai bila – bila agar orang yang dikasihi itu senantiasa bahagia dan tidak berkecil hati dengan kita. Pantun kelima yang merupakan pantun terakhir yang dapat menggambarkan nilai kasih sayang dalam masyarakat Melayu ialah seperti pantun berikut : Rakit buluh dari seberang. hlm 42. janganlah ditinggalkan orang yang kita kasihi itu. Dalam budaya masyarakat Melayu. Pantun Dondang Sayang Vols.hlm 22. Orang tidak kasihkan kita. 23 . Kasih jangan tuan tinggalkan. Dalam rangkap kedua pula.

Orangorang Melayu sentiasa merujuk kepada ajaran Islam apabila mereka menghadapi 24 . Kedua-dua aspek ini menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. norma dan nilai budaya masyarakat yang dianggotainya (Tamadun Islam dan Tamdun Asia 2001: 187). Proses sosialisasi ialah proses mempelajari perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi dalam masyarakat tersebut. Ini adalah kerana jati diri Melayu yang bersandarkan adat dan budaya adalah berpaksikan konsep tauhid dan syariah yang telah mewarnai budaya Melayu sejak dari abad ke-13 lagi. proses penyesuaian antara tradisi dengan ajaran Islam itu mengambil masa yang lama. 3. Pembudayaaan pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. Apabila orang-orang Melayu menerima Islam.Kebudayaan melayu bmm 3114 Jika dilihat dari perspektif kebudayaan Melayu. Islam adalah teras kepada budaya Melayu. Budaya masyarakat Melayu menggabungkan unsur agama iaitu Islam dan adat. pantun ini menggambarkan nilai kasih sayang itu seharusnya dibalas untuk mengelakkan sebelah pihak tidak terasa sakit dan dapat mengukuhkan ikatan kasih sayang dalam sesuatu budaya masyarakat. Kedatangan pengaruh barat itu juga disesuaikan dengan kehendak-kehendak ajaran Islam. Proses Islamisasi itu berlaku secara berterusan. [Pemikir April-Jun (2003: 6)] Kedua-dua aspek ini iaitu agama dan budaya menjadi asas yang utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Bak kata pepatah.4 Nilai : Patuh kepada perintah agama. (Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2001: 187). Masyarakat yang mengamalkan nilai kasih pasti hidup dalam suasana harmoni dan bersatu padu . Proses ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat dan seterusnya kehidupan bertamadun. Namun demikian. Kedua-dua proses ini dijalankan dalam kitaran hidup seseorang individu. selubang bagai tebu. adat dan budaya yang menjadi asas dalam proses sosialisasi tersebut hendaklah berteraskan kepada syarak. serumpun bagai serai. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah nilai kepatuhan kepada agama.

orang Melayu hendaklah patuh kepada kitab suci iaitu Al-Quran yang penuh dengan panduan untuk diikuti 25 .Kebudayaan melayu bmm 3114 permasalahan. Orang Melayu hendaklah bersyukur kerana telah dilahirkan dalam keadaan Islam. pantun agama adalah merupakan sebuah pantun yang berunsurkan nilai keagamaan. Dapat mengenal Tuhan Yang Esa. halaman 23) Pantun di atas membawa maksud sebagai seorang muslim. (Mastika. Wajib diturut perintahnya itu. Oleh yang demikian. Hari esok hari Rabu. Ini dinyatakan dalam perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa orang Melayu wajib beragama Islam. Malahan. Misalnya. orang Melayu berpegang kepada segala perintah Allah yang telah termaktub di dalam kitab-Nya supaya menjadi panduan dalam menyelusuri kehidupan di dunia ini. Pantun agama dapat membentuk serta membina nilai-nilai murni dalam diri seseorang kerana di dalamnya terkandung makna-makna tersirat dan dapat dijadikan pedoman. Umumnya. bagi menentukan sama ada unsur tersebut dapat diterima atau tidak. mereka juga sentiasa menilai kembali unsur-unsur budaya warisan dari segi kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Selain daripada itu. Oktober 1960. dalam pertembungan dengan berbagai-bagai unsur budaya yang dibawa dari luar. Dalam pantun agama terselit unsur-unsur nasihat serta pengajaran yang berguna bagi dijadikan panduan kepada seluruh genap masyarakat. Antara pantun Melayu yang menggambarkan keadaan ini adalah seperti yang berikut : Hari ini hari Selasa. Tidak dapat dinafikan pantun agama memang terdapat pengajaran yang berguna kerana melalui pantun tersebut sekali gus dapat mendidik dan mengajar kita berkaitan ilmu agama sama ada ilmu duniawi atau ukhrawi. Segala perkara yang disuruh oleh Allah hendaklah dilaksanakan dengan penuh ketaqwaan kerana kita sudah bersaksi bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan Yang Esa. mereka akan merujuk kepada ajaran Islam. kita hendaklah sentiasa melakukan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah.

kita hendaklah memilih pekerjaan yang halal disisi syarak supaya mendapat berkat daripada Allah SWT.Kebudayaan melayu bmm 3114 oleh seluruh umat manusia. Mereka akan bertawakal kepada Allah atas segala apa yang telah diusahakan dan dikerjakan oleh mereka supaya pekerjaan mereka itu mendapat rahmat. jika kita hendak melakukan sesuatu pekerjaan. berkat dan dimakbulkan oleh Allah. Contohnya. (An introduction to Malay Pantuns. sebagai seorang muslim. 26 . sudah termaktub perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Yang haram jangan dicuba. mereka disyorkan untuk berusaha mencari pasangan hidup mereka masing-masing kemudian mereka dikehendaki untuk bertawakal kepada Allah semoga usaha mereka itu dipermudahkan oleh Allah melalui solat istikharah dan solat hajat. menipu dan sebagainya adalah bertentangan dengan syariat Allah dan ini akan mendatangkan murka Allah kepada mereka yang mengerjakan perkara yang mungkar. Dalam kitab ada terlarang. halaman 25) Pantun di atas membawa maksud di dalam Al-Quran. orang melayu hendaklah patuh kepada segala suruhan Allah seperti yang telah termaktub di dalam kitab-Nya. Patun dibawah dapat membantu menggambarkan situasi tersebut. merompak. Pekerjaan seperti mencuri. Seterusnya. Setiap perkara yang telah dilarang di dalam kitab suci Al-Quran serta As-Sunnah hendaklah dijauhi kerana perkara-perkara yang ditegah itu datangnya daripada Allah. Oleh yang demikian. masyarakat Melayu sering melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan kemudian menyandarkan usaha bagi sesuatu perkara yang dilakukan itu kepada Allah SWT. Contohnya dalam mencari jodoh mahupun pasangan pengantin. Ini adalah kerana setiap perkara yang dilarang oleh Allah akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang mengerjakan perkara tersebut. Antara pantun yang menggambarkan betapa perlunya kita mematuhi segala perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran adalah seperti yang berikut : Daun terap dia atas dulang Anak udang mati dituba.

Contohnya. 1984. Sebagai seorang muslim juga. jika seseorang itu telah melakukan jenayah mencuri. Di dalam solat. Islam menuntut umatnya supaya segera bertaubat setelah melakukan kesalahan.Kebudayaan melayu bmm 3114 Sayang-sayang buah kepayang. halaman 70) Baris pertama pantun di atas iaitu sayang-sayang buah kepayang menceritakan mengenai manusia walaupun mereka cuba merancang atau menentukan sesuatu seperti manusia suka akan buah kepayang tetapi kuasa Allah yang menentukan segalanya. mereka dikehendaki untuk berdoa kepada Allah supaya diampun segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini. Buah kepayang hendak dimakan. maka dia perlu segera bertaubat memohon keampunan kepada Allah dan perlu menyesali segala perbuatan mungkarnya itu. Berikut adalah pantun yang dapat menggambarkan situasi yang berlaku di atas : 27 . (Kumpulan Pantun Melayu. orang Melayu hendaklah melaksanakan solat lima waktu sehari semalam bagi menandakan rasa syukur dan taatnya kepada segala suruhan dan perintah Allah. Manusia hanya mampu merancang. Kuasa Allah yang tiada siapa pun dapat menandingi-Nya. buah kepayang hendak dimakan seperti manusia yang mahu makan buah kepayang tetapi hanya Allah yang berhak atas manusia yang diciptanya. Kuasa Allah yang menentukan.T. manusia boleh merancang berbagai perkara dan berharap akan terlaksana seperti yang dirancang walaupun mengetahui bahawa yang menentukan takdir hanyalah Allah S. Allah SWT adalah tuhan yang Maha Pengampun. Selain itu.W. Ini adalah kerana. Ini bermakna.

Kesantunan perilaku dan berbahasa telah menjadikan masyarakat Melayu tinggi adab dan budayanya. memohon keampunan kepada-Nya di atas segala kekhilafan yang pernah dilakukan. Contohnya pakaian baju kurung dan baju Melayu yang lengkap menutupi seluruh tubuh lelaki dan perempuan. Masyarakat Melayu terkenal dengan adab sopan santunnya. Orang yang telah melakukan kesalahan hendaklah memohon kempunan kepada Allah diatas setiap kesalahan yang telah dilakukanya. Maka bagi menentukan cara atau kaedah untuk memenuhi nilai-nilai itu adalah berasaskan kepada budaya tradisi. Islam telah menetapkan nilai-nilai dalam menjaga aurat. Pantun dibawah menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga tingkah 28 .Kebudayaan melayu bmm 3114 Anak ayam turun sepuluh. Nilai yang seterusnya yang terdapat dalam pantun ialah keinsafan dan memohon keampunan. Minta ampun kepada tuhan. Nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Islam itu merupakan ketetapan daripada Allah. Ini selari dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadith. Misalnya. namun dalam mempengaruhi perlakuan itu adalah mengikut tradisi budaya masing-masing. Pantun di atas menyeru kepada manusia supaya bangun awal pagi iaitu pada waktu subuh untuk sujud menyembah Allah. Orang-orang Melayu mempunyai tradisi pakaian mereka tersendiri sebagai menyatakan jati diri pakaian Melayu. Orang Melayu sememangnya akan bangun seawal subuh bagi menunaikan solat subuh. Untuk mencapai tahap ini. Mati seekor tinggal Sembilan. Selain itu. orang Melayu sangat terkenal dengan budaya ketimuran yang tinggi. Bangun pagi sembahyang subuh. Antara nilai yang terdapat dalam pantun tersebut adalah nilai ketaatan yang ditunjukkan pada baris ketiga pantun iaitu “Bangun pagi sembahyang subuh”. mereka perlu memelihara segala tingkahlaku supaya setiap perlakuan mereka tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini menyebabkan masyarakat Melayu dipandang tinggi oleh masyarakat lain yang menjadikan budaya dan cara hidup orang Melayu sebagai contoh dan teladan untuk diikuti.

maka baiklah seluruh anggota dan apabila rosak hati itu maka akan binasalah seluruh anggota badan kita dan kebersihan itu hanyalah dicipta melalui AlMuraqabah. Manusia adalah makhluk sosial yang saling perlu dan memerlukan antara satu sama lain. Begitu juga dengan masyarakat Melayu. Apabila kita hendak memelihara sesuatu yang zahir. Oleh yang demikian. Luruskan iman peliharalah hati. Manusia dan persekitaran adalah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam memastikan kesempurnaan dan kelangsungan kehidupan. Kalau bercakap peliharalah lidah. Dalam masyarakat Melayu. Orang Melayu meletakkan ajaran Islam sebagai landasan dalam menentukan perjalanan hidup mereka. maka kita hendaklah memulakan sesuatu itu degan segala amal kebaikan melalui pembersihan hati dan jiwa kita. Kalau menghadap kepada Allah. menolong dan ditolongi merupakan fitrah semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia. 3. Kalau berjalan peliharalah kaki. Oleh itu. Sejak dilahirkan sehingga akhir hayat. segala perintah Allah akan mereka turuti supaya mereka tidak tergelincir ke arah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Apabila hati kita baik. segala tingkah laku hendaklah berlandaskan syariat Islam. Pembersihan hati inilah yang dinamakan sebagai taqwa. Nilai ini merupakan antara unsur penting yang membentuk masyarakat Melayu. Budaya tolong-menolong juga merupakan amalan yang mulia yang boleh mewujudkan keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Pantun di atas bermaksud kita sebagai umat manusia hendaklah memelihara segala perlakuan dan anggota tubuh kita daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah.5 Nilai : Tolong-menolong. memberi dan menerima pertolongan merupakan dua amalan yang biasa bagi seorang manusia yang normal.Kebudayaan melayu bmm 3114 laku dan komunikasi kita supaya semua perlakuan kita terpelihara daripada segala kemungkaran. Tolong-menolong sememangnya 29 .

Kita tidak sepatutnya meminta ganjaran di atas segala pertolongan yang telah diberikan kerana kemungkinan kita akan membebankan orang lain.t. Pepatah Melayu sendiri banyak mengaitkan nilai bersatu-padu dan tolongmenolong.w. dan jangan sekali-kali kamu memberi pertolongan di atas perkara kejahatan dosa yang membawa kepada perseteruan. tanpa nilai tolong-menolong ini. Buah jambu buah kedodong Jatuh ke tanah dimakan bulus Hidup itu tolong menolong Tanpa diupah kerana tulus. masyarakat juga akan menjadi lemah dan tunduk kepada musuh. “Tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketaqwaan. Pantun di bawah menjadikan nilai ini sebagai tema lantas membuktikan pentingnya nilai ini dalam masyarakat Melayu. (Surah Al-Maidah: 2) Ini kerana. malah kita akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah.Kebudayaan melayu bmm 3114 sudah menjadi budaya dalam masyarakat Melayu. dan takut olehmu akan Allah. Ini terbukti dalam penulisan pantun di bawah: 30 . Pertolongan yang diberi adalah seikhlas mungkin kerana orang Melayu percaya bahawa setiap perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. kekuatan sesebuah masyarakat dibentuk dari nilai bersatupadu. Kita hendaklah yakin bahawa setiap pertolongan yang diberikan dengan hati yang ikhlas bukan sahaja merapatan hubungan kita dengan orang lain. seperti firman Allah s. setiap daripada pertolongan yang diberikan hendaklah kita lakukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran diatas pertolongan yang telah dihulurkan. Sesungguhnya Allah akan mengenakan seksaan yang amat dasyat”. Pantun di atas bermaksud. Sesungguhnya Islam amat menggalakkan umatnya supaya memperbanyakkan pertolongan terhadap amalan-amalan kebaikan yang memberi manfaat kedua-dua belah pihak semasa hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Pertolongan yang diberi pula adalah seikhlas hati tanpa meminta balasan mahupun ganjaran daripada orang yang meminta pertolongan. Selain itu.

Jika hubungan dalam kalangan masyarakat dapat dijaga dengan baik.Kebudayaan melayu bmm 3114 Masa berjalan bawalah tongkat. Kalau tidak musuh berkubu. Dalam pantun di bawah menunjukkan nilai bersatu dan tolong-menolong. Daging dijual berpikul-pikul Kalau ringan sama dijinjing 31 . Oleh itu. Sama sekampung teguhkan pakat.150:1983) Pantun di atas membawa dalam kehidupan bermasyarakat. kita hendaklah sentiasa hidup dalam keadaan bersatu padu dan tolong menolong agar hubungan kita kita dalam kalangan masyarakat terjalin dengan erat tanpa sebara krisis atau permasalahan yang boleh memecahbelahkan keharmonian hidup bermasyarakat. Koleksi Pantun Zakaria Hitam. orang Melayu sangat mementingkan nilai tolong menolong ini.Dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu bergotong-royong tanpa mengira peringkat umur. (Zainal Abidin Bakar. Kalau boleh jenis semambu. majilis kenduri kendara bagi meraikan pengantin baharu mahupun kenduri kesyukuran akan dijalankan secara bergotong royong. Dengan adanya semangat sebegini. nilai bersatu padu akan menambahkan kekuatan bagi sesbuah masyarakat itu terutamanya masyarakat Melayu. maka anasiranasir luar tidak dapat mengganggu gugat persefahaman anatara masyarakat. Orang kampung akan turun padang bersama-sama membantu tuan rumah untuk menyediakan juadah bagi membantu melancarkan perjalanan majlis kenduri yang diadakan. Dalam bermasyarakat. kehidupan akan menjadi tidak tenteram dan dipenuhi dengan ketidakpuasan hati dan pemberontakan. Jika tidak. Orang cina menjual daging. Contohnya dalam sesebuah keraian atau kenduri. sesuatu kerja yang dilakukan akan menjadi mudah.

Tolong menolong juga akan dapat membantu kita membina hubungan baik dengan semua orang. dengan tolong menolong kita akan dapat membantu orang lain dan jika kita perlu bantuan tentunya orangpun akan menolong kita. 6:1965) Tolong menolong juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. (Setiamulia. antara tema dan juga antara rakan kerja. Kawan yang baik adalah kawan yang sanggup berasama kita tidak mengira sama ada waktu senang mahupun waktu susah. Seseorang muslim sentiasa berusaha membantu saudara muslimnya yang lain. (Surah al-Hujurat : ayat 10). Singkat kata tolong menolong adalah sifat hidup bagi setiap orang. Jadi. Pantun di bawah ini menggambarkan situasi di atas : Adat bersampan mahu berdayung Adat membelat mahu berbasah Adat berkawan mahu menolong Adat bersahabat mahu bersusah (Tenas Effendy. Lima Puluh Pantun.Kebudayaan melayu bmm 3114 Kalau berat sama dipikul. Membantu sesama muslim adalah antara tanggungjawab yang mesti dipikul oleh bahu setiap yang beriman dengan ayat Allah (maksudnya)Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jika kita sentiasa tolong menolong sesama insan. bantu membantu dan jamin-menjamin sesama muslim di dalam perkara makruf atau kebaikan adalah merupakan tuntutan al-ukhuwwah al-Islamiyyah (persaudaraan Islam). kita dapat memupuk rasa kasih sayang antara tetangga. Khazanah Pantun Melayu Riau. Sikap tolong menolong. amat penting untuk kita memilih kawan yang bukan sahaja sekadar dapat menemani dan berkongsi suka dengan kita. 36:2007) Pantun di atas bermaksud sebagai seorang sahabat dan kawan. Ini kerana. kita perlu mengharungi segala cabaran di dunia ini bersama-sama tanpa mengira waktu sudah mahupun waktu senang. malah kita dituntu untuk memilih sahabat yang baik pekertinya dan mendekatkan diri dengan agamanya kerana orang yang dekat 32 .

mengatasi masalah sosial atau peribadi. Secara tidak langsung diri kita terdidik untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. Manusia dan masyarakat merupakan entiti yang tidak sempurna. maka kualiti hidup akan meningkat. maka akan timbul pelbagai masalah. isu-isu yang mendadak. Kadangkala apabila kita membantu orang lain. Seandainya perkara-perkara ini dapat di atasi.Kebudayaan melayu bmm 3114 dengan agama akan menjaga hubungan dengan kawannya sebagaimana yang dituntut oleh agamanya. menyelesaikan konflik interpersonal. Dalam masyarakat Melayu. maka tolong menolong antara satu sama lain adalah perlu apabila masalah timbul. dan keperluankeperluan dalam kalangan masyarakatnya. Pantun dibawah adalah contoh pantun yang boleh menggambarkan situasi tersebut : Untuk apa menebang pisang Supaya dapat merasa buahnya Untuk apa menolong orang Supaya ingat masa susahnya (Tenas Effendy. Khazanah Pantun Melayu Riau. Masalah yang timbul memerlukan penyelesaian. 234:2007) 33 . tujuan menolong secara umumnya adalah untuk memberi arahan dan motivasi. Apabila manusia dan masyarakat tidak sempurna. kita akan ingat akan kesusahan yang pernah kita alami sebelumnya. dan ini merupakan salah satu matlamat menolong terutama dalam masyarakat Melayu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.