STRATEGI PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Mengubah persepsi negetif semua pihak terhadap bidang kokurikulum - aspek pembangunan kemanusiaan yang menyeluruh - suatu disiplin pendidikan yang memberi sumbangan secara langsung kepada proses pembangunan kemanusiaan -menawarkan kemahiran-kemahiran
Mempelbagaikan persatuan dan aktiviti kokurikulum - memberi peluang yang seluas-luasnya kepada para pelajar menyertai dan menceburi bidang aktiviti yang mereka minati - Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penggembelingan tenaga, usaha dan kreativiti pelajar ( pupil-centred activities ) dan pada masa yang sama menilai semula semua aktiviti-aktiviti yang berorientasikan masa ( mass-oriented activities ) dan mata pelajaran ( subject-oriented activities ) wajar dilaksanakan

2.

3. . .Membolehkan para pelajarmencapai tahap matang masing-masing secara beransur-ansur melalui latihan yang lebih panjang. .menganjurkan lebih banyak pertandingan .aktiviti dijalankan secara terbuka dengan melibatkan peranan banyak pihak .suasana meriah dijadikan satu ransangan untuk mempertingkatkan prestasi pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah .dengan pengiktirafan bidang kokurikulum sebagai satu disiplin pendidikan maka aktiviti-aktiviti kokurikulum perlulah dilaksanakan secara berterusan.kesan sampingan yang penting ialah pemaksimuman penggunaan peralatan dan kemudahan-kemudahan asas.simbol-simbol kemeriahan -penyertaan dan penglibatan para pelajar di dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di peringkat daerah. negeri dan kebangsaan perlulah digalakkan 4. Menjalankan aktiviti kokurikulum sepanjang tahun . Mewujudkan suasana aktiviti kokurikulum yang meriah .

Kesedaran dan keyakinan tentang kepentingan aktiviti kokurikulum.Kefahaman mengenai prosedur dan kepatuhan kepada tatacara dan peraturanperaturan rasmi yang telah ditetapkan.Keberkesanan sebagai sumber maklumat .5. 8.Keyakinan untuk berfungsi sebagai pebimbing dan fisilitator .Kemahiran kepengurusan .Kemampuan menghasilkan kertas kerja/kertas projek/kertas pelaksanaan/kertas anggaran dan lain-lain .Prestasi dan amalan kepimpinan . 6. 7. .Kemahiran pelaksanaan . Menjalankan pemantauan yang berkesan dan berterusan Mewujudkan sumber manusia yang berkemahiran dan komited . Mewujudkan sistem penilaian yang kemaskini. . .Kesediaan dan kesanggupan untuk mengorbankan masa dan tenaga.Kemahiran merangka perancangan yang pragmatik dan bermatlamat . informatif dan lengkap Mewujudkan sistem penilaian dan pengiktirafan yang diperlukan adil dan memberangsangkan.Kemahiran berkomunikasi dengan berkesan .

Meningkatkan motivasi guru-guru supaya lebih komited dan bertanggungjawab kepada tugas kokurikulum Meningkatkan motivasi pelajar-pelajar untuk meningkatkan penglibatan dan penyertaan mereka dalam bidang kokurikulum Meningkatkan kesedaran di kalangan ibubapa dan penjaga tentang pentingnya kokrikulumsebagai sumber pembelajaran dan kemahiran. 4. Membina infrastruktur baru dan menyediakan kemudahan serta peralatanperalatan latihan latihan yang diperlukan Mewujudkan skim-skim latihan formal dan tidak formal setempat Mewujudkan skim pengiktirafan kecemerlangan kokurikulum dan insentif galakan untuk guru-guru dan para pelajar . 5. 6. 3.PELAKSANAAN TINDAKAN 1. 2.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful