STRATEGI PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM

1. Mengubah persepsi negetif semua pihak terhadap bidang kokurikulum - aspek pembangunan kemanusiaan yang menyeluruh - suatu disiplin pendidikan yang memberi sumbangan secara langsung kepada proses pembangunan kemanusiaan -menawarkan kemahiran-kemahiran
Mempelbagaikan persatuan dan aktiviti kokurikulum - memberi peluang yang seluas-luasnya kepada para pelajar menyertai dan menceburi bidang aktiviti yang mereka minati - Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penggembelingan tenaga, usaha dan kreativiti pelajar ( pupil-centred activities ) dan pada masa yang sama menilai semula semua aktiviti-aktiviti yang berorientasikan masa ( mass-oriented activities ) dan mata pelajaran ( subject-oriented activities ) wajar dilaksanakan

2.

simbol-simbol kemeriahan -penyertaan dan penglibatan para pelajar di dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di peringkat daerah. negeri dan kebangsaan perlulah digalakkan 4.kesan sampingan yang penting ialah pemaksimuman penggunaan peralatan dan kemudahan-kemudahan asas.3.aktiviti dijalankan secara terbuka dengan melibatkan peranan banyak pihak . Mewujudkan suasana aktiviti kokurikulum yang meriah .suasana meriah dijadikan satu ransangan untuk mempertingkatkan prestasi pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah .menganjurkan lebih banyak pertandingan . . .Membolehkan para pelajarmencapai tahap matang masing-masing secara beransur-ansur melalui latihan yang lebih panjang. .dengan pengiktirafan bidang kokurikulum sebagai satu disiplin pendidikan maka aktiviti-aktiviti kokurikulum perlulah dilaksanakan secara berterusan. Menjalankan aktiviti kokurikulum sepanjang tahun .

6.Kesediaan dan kesanggupan untuk mengorbankan masa dan tenaga.5.Kefahaman mengenai prosedur dan kepatuhan kepada tatacara dan peraturanperaturan rasmi yang telah ditetapkan. Mewujudkan sistem penilaian yang kemaskini. 8.Kemahiran pelaksanaan . .Kemahiran merangka perancangan yang pragmatik dan bermatlamat .Kemahiran kepengurusan . 7. . Menjalankan pemantauan yang berkesan dan berterusan Mewujudkan sumber manusia yang berkemahiran dan komited .Kesedaran dan keyakinan tentang kepentingan aktiviti kokurikulum.Kemampuan menghasilkan kertas kerja/kertas projek/kertas pelaksanaan/kertas anggaran dan lain-lain .Prestasi dan amalan kepimpinan . .Kemahiran berkomunikasi dengan berkesan .Keberkesanan sebagai sumber maklumat . informatif dan lengkap Mewujudkan sistem penilaian dan pengiktirafan yang diperlukan adil dan memberangsangkan.Keyakinan untuk berfungsi sebagai pebimbing dan fisilitator .

3. Membina infrastruktur baru dan menyediakan kemudahan serta peralatanperalatan latihan latihan yang diperlukan Mewujudkan skim-skim latihan formal dan tidak formal setempat Mewujudkan skim pengiktirafan kecemerlangan kokurikulum dan insentif galakan untuk guru-guru dan para pelajar . 4.PELAKSANAAN TINDAKAN 1. 2. 5. Meningkatkan motivasi guru-guru supaya lebih komited dan bertanggungjawab kepada tugas kokurikulum Meningkatkan motivasi pelajar-pelajar untuk meningkatkan penglibatan dan penyertaan mereka dalam bidang kokurikulum Meningkatkan kesedaran di kalangan ibubapa dan penjaga tentang pentingnya kokrikulumsebagai sumber pembelajaran dan kemahiran. 6.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful