BIODIVERSITI – Kewujudan haiwan dan tumbuhan dalam persekitaran semulajadi.

1. Apakah kesan pembalakan ? Kesan baik a. Meningkatkan pendapatan negara. b. Memperkembangkan industry berasaskan kayukayuan c. Mengurangkan kadar pengangguran

2. c. b. Menyumbang kepada hakisan tanah.Kesan buruk – a. Cara cara mengatasi pembalakan haram - .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.