PENGARUH AMALAN PENGURUSAN PEMIMPIN SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN DAN TINGKAHLAKU INOVATIF GURU Dr. Rusmini bt.

Ku Ahmad Zahari bin Ahamad Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Abstrak Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara amalan pengurusan pemimpin sekolah terhadap komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Amalan pengurusan pemimpin sekolah merujuk kepada semua aktiviti dan peranan yang dimainkan oleh pengetua semasa mereka menjalankan tugas-tugas pengurusan di sekolah. Di dalam kajian ini amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002) yang terdiri daripada 14 tingkah laku pemimpin yang menjadi amalan dalam bidang pengurusan . Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. Sampel kajian terdiri daripada 246 orang guru dari 10 buah sekolah cemerlang di Malaysia yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Melalui soal selidik yang diberi, penganalisisan data dibuat menggunakan kaedah Analisis Deskriptif , Korelasi Pearson dan Analisis Regreasi Berganda. Hasil kajian mendapati ciri kepimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku inovatif guru. Dengan menggunakan analisis Regreasi Berganda, didapati ciri kepimpinan menyumbang sebanyak 37.8% kepada tingkahlaku inovatif guru. Kajian juga mengenalpasti 3 amalan pengurusan pemimpin yang mempunyai lebih pengaruh terhadap tingkahlaku inovatif guru iaitu pemberitahuan (informing), motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Manakala pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhanaan apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.1% kepada 37.8% . Ini bermakna komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah menjadikan guru lebih berinovasi dan guru yang komited akan sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan kepada sekolah.

Pengenalan Inovasi dan kreativiti merupakan penyumbang ke arah perubahan dan kecemerlangan sekolah. Untuk itu sesebuah sekolah harus dapat mengenal pasti kebolehan individu untuk melakukan inovasi serta menjadikannya sebagai satu amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi dan bagaimanakah ia berlaku? Inovasi merupakan satu tindakan memperkenalkan sesuatu amalan baru atau melakukan perubahan bagi meningkatkan keberkesanan organisasi.
1

penambahbaikan berterusan dan organisasi pembelajaran. De Jong dan Den Hartog (2007). Namun begitu masih terdapat kekurangan kajian yang memberikan tumpuan terhadap hubungan pemimpin sekolah dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Banyak kajian telah memberikan perhatian terhadap kreativiti atau penjanaan idea (Mumford. 2000. memberikan definisi tingkah laku inovatif sebagai penjanaan idea dan aplikasi sama ada sebagai tugas individu. Inovasi boleh disemai dalam organisasi dengan meneroka peluang. Elemen-elemen ini menjadi teras dalam sistem pendidikan bagi melahirkan murid-murid yang kreatif dan berinovatif. tanpa kedua-dua elemen itu. Peluang-peluang untuk menjana idea dalam organisasi seperti melakukan penambahbaikan dalam bidang tugas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan prestasi organisasi. tingkah laku inovatif guru dengan pengaruh pemimpin. McAdam and McClelland. 1973. Tugas-tugas yang dijalankan pada masa kini adalah berteraskan kepada ‘knowledge-based’. Begitu juga dengan tingkah laku inovatif. mengenal pasti jurang prestasi atau mengutarakan cadangan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Secara umumnya pemimpin mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku guru. 1994) di mana kreativiti merupakan satu proses yang membantu menjana idea-idea. 2000. 2002). Oleh itu kajian ini cuba melihat hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Walau bagaimanapun faedah daripada inovasi tidak dapat digunakan kecuali ianya diamalkan dan disebar luas dalam organisasi. kumpulan atau organisasi. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan tingkah laku inovatif mempunyai hubungan dengan interaksi sesama individu dalam organisasi. Dalam proses implementasi. Inovasi individu merupakan teras kepada kerangka pengurusan termasuk pengurusan kualiti menyeluruh. proses inovasi mengandungi dua fasa iaitu penjanaan idea dan idea implementasi.2007). tahap pemikiran mereka tidak akan berkembang dan proses pengajaran serta pembelajaran menjadi bosan terutama kepada mereka yang celik komputer. Dalam konteks ini guru-guru harus komited bagi meningkatkan prestasi sekolah melalui kebolehan mereka menjana idea dan menggunakannya untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baru dan lebih baik. Axtell et al. Penjanaan idea kreatif serta implementasi idea itu merupakan satu tindakan inovatif ( de Jong & Den Hartog . masih terdapat kekurangan kajian-kajian yang menunjukkan hubungan antara komitmen. efikasi serta kepuasan kerja guru. Walaupun banyak pandangan menyatakan pengaruh pemimpin terhadap komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Namun begitu inovasi seharusnya melibatkan implementasi idea. Kreativiti dan inovasi harus bermula di sekolah. staf boleh menunjukkan tingkah laku berasaskan aplikasi 2 .Asas kepada inovasi adalah kreativiti (Scott & Bruce. Terdapat banyak kajian yang menjelaskan hubungan antara kepimpinan sekolah dengan komitmen. Latar belakang Tingkah laku inovatif Menurut Zaltman et al. Inovasi individu diukur melalui ciri personaliti atau output.

contohnya staf yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sesuatu idea boleh mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan idea itu. Mowdey. Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi organisasi. kepimpinan penyertaan (participative leadership) dan 3 . 1992). mendefinisikan komitmen sebagai tingkah laku individu yang mempunyai satu kepercayaan kuat terhadap nilai dan matlamat organisasi. Komitmen Komitmen merupakan satu sikap atau perlakuan pekerja yang amat penting dan ia menjadi tumpuan para penyelidik dalam bidang gelagat organisasi. Steers dan Porter (1979). Kebanyakan tinjauan literatur menunjukkan komitmen organisasi merupakan penyumbang utama terhadap keberkesanan sekolah. Steer & Porter. Allen dan Meyer (1990) telah mengenal pasti tiga bentuk komitmen iaitu afektif. Komitmen organisasi dikatakan peramal yang baik terhadap tingkah laku pekerja berbanding dengan ukuran lain seperti kepuasan kerja (Vroom. berterusan dan normatif. Walaupun kajian-kajian terkini kepimpinan memfokuskan kepada kepimpinan transformasional dan kepimpinan karismatik namun begitu kajian ini memberikan tumpuan kepada perspektif tingkah laku dan hubungannya dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. pengurusan dan pengurusan sumber manusia. Komitmen normatif merujuk kepada perasaan tanggung jawab pihak pekerja untuk terus kekal menjadi ahli organisasi hasil pendedahan kepada matlamat organisasi. Komitmen berterusan ialah hasrat pekerja untuk terus kekal dalam organisasi kerana kos yang ditanggung jika meninggalkan organisasi dan kerana ganjaran yang akan dinikmati jika kekal dalam organisasi. tingkah laku dan pengaruh situasi ke atas keberkesanan pemimpin. Terdapat banyak kajian-kajian sekolah berkesan yang menghubungkaitkan komitmen guru dengan peningkatan keberkesanan sekolah. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan kreativiti dan inovasi berkait rapat. Ini kerana pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi akan menyumbang kepada matlamat organisasi. 2002. Kajian-kajian lalu menunjukkan kepimpinan transformasi. semangat sukarela untuk berusaha meningkatkan organisasi dan keinginan yang kuat untuk terus kekal dalam organisasi. Firestone & Rosenblum (1988) menyatakan komitmen sangat penting kepada guru terutamanya untuk meningkatkan motivasi bagi menangani pelbagai perubahan yang menuntut jangkaan yang tinggi dalam profesion perguruan. Kepimpinan Kepimpinan merujuk kepada proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu matlamat (Yukl. Namun begitu kajian ini akan mengambil kira penjanaan idea dan implementasi idea sebagai tingkah laku inovatif. Kajian-kajian mengenai kepimpinan telah memberikan penekanan daripada pelbagai perspektif seperti trait. 1964. 1984). Bryman. Komitmen afektif ialah komitmen yang timbul hasil ikatan emosi antara pekerja dengan organisasi dan sanggup membantu organisasi mencapai matlamat.

Pensampelan. Ini kerana kepimpinan transformasi merangsang pemikiran individu untuk menjana ideaidea baru serta membina potensi individu.Shin dan Zhou. 2003). 2003). Teori LMX memberikan tumpuan kepada pertukaran hubungan antara pemimpin dan pengikut.teori LMX (leader-member exchange theory) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif individu. Kepimpinan penyertaan terdapat dalam pelbagai cara seperti konsultasi. penyelesaian masalah secara bersama dan delegasi. Peranan komitmen organisasi sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru Kaedah Kajian ini merupakan kajian kuantitatif. 2000). Namun begitu terdapat juga kajian yang menunjukkan kepimpinan transformasi kurang memberikan kesan terhadap kreativiti individu (Jaussi dan Dionne. Teori ini menjelaskan hubungan pemimpin dan pengikut akan menghasilkan kepuasan kerja. Hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru b. et al. menyatakan hubungan pemimpin dan staf mempunyai hubungan dengan inovasi. Kepimpinan transformasi telah menunjukkan hubungan yang positif dengan kreativiti dalam beberapa kajian yang dijalankan dalam bidang perniagaan (Kahai. Setiap sekolah dibekalkan soal selidik kepada 30 orang guru. Graen dan Sandura (1987 ). 4 . Kepimpinan ini telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada tingkah laku inovatif individu (Axtell et al. data telah dikumpulkan daripada sampel sepuluh buah sekolah cemerlang di seluruh Malaysia seperti yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Kepimpinan penyertaan melibatkan pelbagai prosedur membuat keputusan yang mempengaruhi keputusan pemimpin. 2003. Pensampelan Untuk menguji objektif kajian ini. Pengumpulan data Soal selidik telah diedarkan ke sepuluh buah sekolah melalui pos. kejelasan tugas dan prestasi organisasi (Yukl. kaedah dan instrumen akan dijelaskan dalam bahagian ini. Semua maklumat yang diberikan oleh guru adalah untuk kegunaan penyelidikan sahaja. 2002). Pengetua sekolah telah dihubungi sebelum soal selidik diedarkan. Sebanyak 246 orang guru daripada 300 orang bagi kesemua sekolah telah mengembalikan soal selidik masing-masing. meningkatkan komitmen. Objektif Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lalu maka kajian ini bertujuan untuk mengkaji: a.

sokongan. konsultasi. delegasi tugas. pemberitahuan. penjelasan tugas.Instrumen Keseluruhan instrumen kajian adalah berdasarkan kepada ukuran pemboleh ubah tak bersandar iaitu ciri kepimpinan. komitmen organisasi dan pemboleh ubah bersandar tingkah laku inovatif dapat dijelaskan seperti berikut: Kepimpinan Amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002). Analisis Data dan keputusan Bahagian ini akan membincangkan tentang analisis data dan pengujian model tingkah laku inovatif. Hasil faktor analisis menunjukkan kedua-dua unsur penjanaan idea dan implementasi idea terletak dalam komponen yang sama. Kajian-kajian lalu telah menunjukkan kebolehpercayaan item-item ini melebihi 0. jaringan. mentoran.75. penyelesaian masalah. Taksonomi ini mengandungi 14 tingkah laku pemimpin iaitu perancangan. Terdapat 8 item yang terkandung dalam dimensi ini dan diukur melalui skala Likert 5 point. Komitmen organisasi Item-item komitmen organisasi telah diadaptasikan daripada Instrumen Mowdey (1999) yang mengandungi 12 item skala Likert 5 point. oleh itu ianya telah disatukan dan dinamakan tingkah laku inovatif. motivasi. pemboleh ubah penyederhana. pengurusan konflik. Statistik deskriptif dan korelasi Peringkat pertama analisis kajian ini adalah dengan meneliti statistik deskriptif dan korelasi antara pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) dan bersandar (tingkah laku inovatif) seperti dalam jadual 1 dan 2. 5 . Tingkah laku inovatif Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. penghargaan dan penganugerahan. Taksonomi ini dipilih kerana ianya menggambarkan amalan-amalan kepimpinan yang menyeluruh dan telah terbukti ketekalannya melalui beberapa kajian. pemantauan. Kesemua item yang terkandung di dalam taksonomi ini ialah 33 item yang diukur berdasarkan skala Likert 5 point.

38 0.64853 .1165 4.87449 .44 0.35 0.69949 .37 0.1734 3.1192 4.32 0.1585 4.31 0.39 0.73214 .000 246 0.58525 . Deviation Perancangan Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan Mentoran Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Inovatif idea Mean 4.9363 4.0081 3.65254 .000 246 0.60953 .80644 .9797 4.90259 .000 246 0.000 246 0.63437 .81812 .1504 4.1509 N .89647 .49063 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 Jadual 2 Korelasi Pearson Amalan pemimpin Perancangan Pengurusan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 6 Inovatif idea 0.Jadual 1: Statistik deskriptif Std.0407 3.1118 4.0813 4.000 246 0.2575 4.67563 .000 246 0.59308 .3049 4.35 0.000 246 Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan .000 246 0.000 246 0.7581 4.36 0.

40597 .8%.832 13. Pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhana apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.006 Perbincangan Kajian ini mengkaji hubungan antara amalan kepimpinan dengan komitmen organisasi serta tingkah laku inovatif guru.302 0. Pemboleh ubah-pemboleh ubah dalam kajian ini berdasarkan kepada tinjauan literatur.37 0. Seterusnya analisis regresi berganda dilakukan bagi mengenal pasti impak faktor kepimpinan terhadap tingkah laku inovatif guru dan ciri yang banyak memberikan sumbangan kepada tingkah laku inovatif. Kerangka kajian ini dimantapkan melalui ‘confirmatory dan exploratory’ faktor analisis.8% kepada tingkah laku inovatif guru. motivasi dan jaringan kerjasama (networking).1% kepada 37.000 246 Berdasarkan jadual di atas terdapat hubungan antara amalan pengurusan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru. Analisis regresi berganda adalah seperti jadual di bawah. Error of Adjusted R the R Square Model Square Estimate Change F Change df1 df2 1 2 3 4 . Dapatan menunjukkan amalan kepimpinan iaitu pemberitahuan (informing). F Change . Tiga pemboleh ubah yang banyak memberi sumbangan kepada tingkah laku inovatif adalah pemberitahuan (informing). motivasi dan jaringan kerjasama (networking) mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif guru.000 246 0.34 0.39575 .Mentoring Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 0.318 .019 113.000 246 0.021 . Jadual 3: Regresi berganda Change Statistics Std.378 . Dapatan kajian ini telah menyokong semua objektif yang telah 7 . Dapatan menunjukkan pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) menyumbang sebanyak 37.037 .44 0.000 246 0.000 246 0.581 1 1 1 1 244 243 242 241 Sig.000 .405 7.37 0.764 5.014 .315 .000 .38699 .361 .349 .39221 .

Ini dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru kerana mereka jelas mengenai kehendak pemimpin sekolah untuk tujuan penambahbaikan sekolah mereka. Semua amalan kepimpinan yang telah dinyatakan oleh Yukl (2002) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif guru. Tinjauan literatur menunjukkan kejelasan mengenai tugas akan mempengaruhi penjanaan idea. Ini kerana guru yang komited akan sentiasa berusaha untuk melakukan penambahbaikan kepada sekolah. motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Tugas yang jelas dan menarik akan menjadi pencetus kepada kreativiti. Limitasi dan Kajian Lanjutan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Sampel kajian ini juga boleh diperluaskan kepada sekolah-sekolah cemerlang yang lain seperti 8 . Komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah akan meningkatkan lagi tingkah laku inovatif iaitu penjanaan idea dan implementasi idea. Limitasi kajian ini membuka ruang bagi kajian seterusnya iaitu menggunakan kaedah kualitatif bagi mengenal pasti amalan pengurusan serta tingkah laku inovatif guru yang lebih terperinci. Jaringan kerjasama antara sekolah dan komuniti akan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Ini kerana komuniti serta stake holder merupakan sumber yang boleh membantu sekolah dari segi kewangan. Ini akan meningkatkan lagi penjanaan idea serta implementasi idea untuk melaksanakan tindakan yang akan meningkatkan keberkesanan sekolah. kepakaran serta masa. Jaringan kerjasama antara pemimpin sekolah dengan komuniti dan ‘stake holder’dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru.dinyatakan. guru-guru akan merasa ‘emotionally secured’ dalam menjalankan tugas serta melaksanakan inovasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah serta melakukan penambahbaikan sekolah. Hasil kajian juga menunjukkan komitmen organisasi guru bertindak sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru. Motivasi pemimpin juga mempengaruhi tingkah laku inovatif guru (penjanaan idea dan implementasi idea). Motivasi pemimpin sekolah juga akan meningkatkan komitmen organisasi guru-guru. Pemberitahuan (informing) merupakan kaedah iaitu pemimpin sekolah menyebarkan maklumat mengenai tugasan yang patut dilaksanakan oleh guru serta membantu mereka menyelesaikan masalah. Amalan kepimpinan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif (penjanaan idea dan implementasi idea) ialah pemberitahuan (informing). Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di sepuluh buah sekolah cemerlang seluruh Malaysia. Ini kerana melalui motivasi pemimpin sekolah. Motivasi bukan hanya boleh ditingkatkan melalui pemberian anugerah dan hadiah tetapi juga boleh diberikan dalam bentuk pemberian tugasan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing atau juga yang mencabar kebolehan dan pemikiran guru-guru. Tingkah laku inovatif guru iaitu penjanaan idea dan implementasi idea dapat dilihat melalui aktiviti dan program tertentu yang dapat dihubungkaitkan dengan inovasi dan kreativiti.

(2002).Den Hartog (2007) .G.R. Rujukan Axtell. Human Resources Management Review.S. New York :Academic Press Mumford.Vol 38 Yukl. Determinants of innovative behaviour: a path model of individual innovation in the workplace.(1987) . Englewood Cliffs NJ Zaltman.Greenwich CT. Innovations and Organizations.L.L and Staw.E and Harrington. (2002).T.MD (2000). Individual and team based ide generation within innovation management. Academic of Management Journal .G and Bruce.J Unsworth. Vol.T. Vol 10 Scott. Mowday. Employee-organization linkages: the psychology of commitment.K.9.J (1973). How leaders influence employees innovative behaviour.(2000).J de Jong and Deanne N. European Journal of Innovation Management. Vol 10. McAdam.E. Limitasi kajian ini juga dapat dijadikan panduan untuk kajian seterusnya. and McClelland J. JAI Press. komitmen guru serta tingkah laku inovatif guru. Journal of Occupational & Organizational Psychology. R. Secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Steers R. absenteeism and turnover. Vol 5. In Cummings.T.B.L. Vol 7.NY 9 .Pentice-Hall. Leadership in Organizations. R and Holbek. 5th ed.CM Holman.G. Porter.R. P. Towards a psychology of dyadic organizing”. And Scandura. European Journal of Innovation Management.M(1982). Dapatan kajian ini telah menyokong kajian-kajian yang lalu yang berhubung kait dengan kepimpinan.W.D Waterson. Kesimpulan Kajian ini mengkaji pengaruh amalan kepimpinan dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru.Wall. Managing creative people :strategies and tactics for innovations.M(Eds) Research in Organizational Behaviour. Graen .L.Duncan. Shopfloor innovation: faciliting the suggestion and implementation of ideas”. Wiley New York.A (1994). G.. sekolah berprestasi tinggi atau sekolah yang menunjukkan kecemerlangan dan peningkatan yang menyeluruh dari segi akademik dan kokurikulum. Jeroen P.sekolah kluster. D. organizational and research agendas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful