PENGARUH AMALAN PENGURUSAN PEMIMPIN SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN DAN TINGKAHLAKU INOVATIF GURU Dr. Rusmini bt.

Ku Ahmad Zahari bin Ahamad Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Abstrak Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara amalan pengurusan pemimpin sekolah terhadap komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Amalan pengurusan pemimpin sekolah merujuk kepada semua aktiviti dan peranan yang dimainkan oleh pengetua semasa mereka menjalankan tugas-tugas pengurusan di sekolah. Di dalam kajian ini amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002) yang terdiri daripada 14 tingkah laku pemimpin yang menjadi amalan dalam bidang pengurusan . Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. Sampel kajian terdiri daripada 246 orang guru dari 10 buah sekolah cemerlang di Malaysia yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Melalui soal selidik yang diberi, penganalisisan data dibuat menggunakan kaedah Analisis Deskriptif , Korelasi Pearson dan Analisis Regreasi Berganda. Hasil kajian mendapati ciri kepimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku inovatif guru. Dengan menggunakan analisis Regreasi Berganda, didapati ciri kepimpinan menyumbang sebanyak 37.8% kepada tingkahlaku inovatif guru. Kajian juga mengenalpasti 3 amalan pengurusan pemimpin yang mempunyai lebih pengaruh terhadap tingkahlaku inovatif guru iaitu pemberitahuan (informing), motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Manakala pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhanaan apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.1% kepada 37.8% . Ini bermakna komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah menjadikan guru lebih berinovasi dan guru yang komited akan sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan kepada sekolah.

Pengenalan Inovasi dan kreativiti merupakan penyumbang ke arah perubahan dan kecemerlangan sekolah. Untuk itu sesebuah sekolah harus dapat mengenal pasti kebolehan individu untuk melakukan inovasi serta menjadikannya sebagai satu amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi dan bagaimanakah ia berlaku? Inovasi merupakan satu tindakan memperkenalkan sesuatu amalan baru atau melakukan perubahan bagi meningkatkan keberkesanan organisasi.
1

De Jong dan Den Hartog (2007). Secara umumnya pemimpin mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku guru. mengenal pasti jurang prestasi atau mengutarakan cadangan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Begitu juga dengan tingkah laku inovatif. staf boleh menunjukkan tingkah laku berasaskan aplikasi 2 . 2000. Inovasi individu diukur melalui ciri personaliti atau output. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan tingkah laku inovatif mempunyai hubungan dengan interaksi sesama individu dalam organisasi. Inovasi boleh disemai dalam organisasi dengan meneroka peluang. proses inovasi mengandungi dua fasa iaitu penjanaan idea dan idea implementasi. tahap pemikiran mereka tidak akan berkembang dan proses pengajaran serta pembelajaran menjadi bosan terutama kepada mereka yang celik komputer. Latar belakang Tingkah laku inovatif Menurut Zaltman et al. Walau bagaimanapun faedah daripada inovasi tidak dapat digunakan kecuali ianya diamalkan dan disebar luas dalam organisasi. Kreativiti dan inovasi harus bermula di sekolah. masih terdapat kekurangan kajian-kajian yang menunjukkan hubungan antara komitmen. Namun begitu inovasi seharusnya melibatkan implementasi idea. Dalam proses implementasi. tingkah laku inovatif guru dengan pengaruh pemimpin. Banyak kajian telah memberikan perhatian terhadap kreativiti atau penjanaan idea (Mumford. Axtell et al.Asas kepada inovasi adalah kreativiti (Scott & Bruce. kumpulan atau organisasi. memberikan definisi tingkah laku inovatif sebagai penjanaan idea dan aplikasi sama ada sebagai tugas individu. penambahbaikan berterusan dan organisasi pembelajaran. Peluang-peluang untuk menjana idea dalam organisasi seperti melakukan penambahbaikan dalam bidang tugas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan prestasi organisasi. 2002). Penjanaan idea kreatif serta implementasi idea itu merupakan satu tindakan inovatif ( de Jong & Den Hartog . McAdam and McClelland. Terdapat banyak kajian yang menjelaskan hubungan antara kepimpinan sekolah dengan komitmen. Tugas-tugas yang dijalankan pada masa kini adalah berteraskan kepada ‘knowledge-based’. tanpa kedua-dua elemen itu. efikasi serta kepuasan kerja guru. Namun begitu masih terdapat kekurangan kajian yang memberikan tumpuan terhadap hubungan pemimpin sekolah dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Walaupun banyak pandangan menyatakan pengaruh pemimpin terhadap komitmen dan tingkah laku inovatif guru.2007). 1994) di mana kreativiti merupakan satu proses yang membantu menjana idea-idea. Elemen-elemen ini menjadi teras dalam sistem pendidikan bagi melahirkan murid-murid yang kreatif dan berinovatif. 1973. Dalam konteks ini guru-guru harus komited bagi meningkatkan prestasi sekolah melalui kebolehan mereka menjana idea dan menggunakannya untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baru dan lebih baik. 2000. Inovasi individu merupakan teras kepada kerangka pengurusan termasuk pengurusan kualiti menyeluruh. Oleh itu kajian ini cuba melihat hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen serta tingkah laku inovatif guru.

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi organisasi. Terdapat banyak kajian-kajian sekolah berkesan yang menghubungkaitkan komitmen guru dengan peningkatan keberkesanan sekolah. Bryman. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan kreativiti dan inovasi berkait rapat. Firestone & Rosenblum (1988) menyatakan komitmen sangat penting kepada guru terutamanya untuk meningkatkan motivasi bagi menangani pelbagai perubahan yang menuntut jangkaan yang tinggi dalam profesion perguruan. Steer & Porter. Ini kerana pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi akan menyumbang kepada matlamat organisasi. Komitmen berterusan ialah hasrat pekerja untuk terus kekal dalam organisasi kerana kos yang ditanggung jika meninggalkan organisasi dan kerana ganjaran yang akan dinikmati jika kekal dalam organisasi. Komitmen afektif ialah komitmen yang timbul hasil ikatan emosi antara pekerja dengan organisasi dan sanggup membantu organisasi mencapai matlamat. Kepimpinan Kepimpinan merujuk kepada proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu matlamat (Yukl. pengurusan dan pengurusan sumber manusia. mendefinisikan komitmen sebagai tingkah laku individu yang mempunyai satu kepercayaan kuat terhadap nilai dan matlamat organisasi. 2002. Komitmen normatif merujuk kepada perasaan tanggung jawab pihak pekerja untuk terus kekal menjadi ahli organisasi hasil pendedahan kepada matlamat organisasi. Kajian-kajian lalu menunjukkan kepimpinan transformasi. Komitmen Komitmen merupakan satu sikap atau perlakuan pekerja yang amat penting dan ia menjadi tumpuan para penyelidik dalam bidang gelagat organisasi. Kajian-kajian mengenai kepimpinan telah memberikan penekanan daripada pelbagai perspektif seperti trait. Kebanyakan tinjauan literatur menunjukkan komitmen organisasi merupakan penyumbang utama terhadap keberkesanan sekolah. semangat sukarela untuk berusaha meningkatkan organisasi dan keinginan yang kuat untuk terus kekal dalam organisasi.contohnya staf yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sesuatu idea boleh mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan idea itu. 1964. Mowdey. 1984). Steers dan Porter (1979). berterusan dan normatif. Namun begitu kajian ini akan mengambil kira penjanaan idea dan implementasi idea sebagai tingkah laku inovatif. Walaupun kajian-kajian terkini kepimpinan memfokuskan kepada kepimpinan transformasional dan kepimpinan karismatik namun begitu kajian ini memberikan tumpuan kepada perspektif tingkah laku dan hubungannya dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Allen dan Meyer (1990) telah mengenal pasti tiga bentuk komitmen iaitu afektif. tingkah laku dan pengaruh situasi ke atas keberkesanan pemimpin. Komitmen organisasi dikatakan peramal yang baik terhadap tingkah laku pekerja berbanding dengan ukuran lain seperti kepuasan kerja (Vroom. kepimpinan penyertaan (participative leadership) dan 3 . 1992).

et al.Shin dan Zhou. kejelasan tugas dan prestasi organisasi (Yukl. Pensampelan. 2000). Kepimpinan ini telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada tingkah laku inovatif individu (Axtell et al. 2003. Pensampelan Untuk menguji objektif kajian ini. penyelesaian masalah secara bersama dan delegasi. Setiap sekolah dibekalkan soal selidik kepada 30 orang guru. Sebanyak 246 orang guru daripada 300 orang bagi kesemua sekolah telah mengembalikan soal selidik masing-masing. Ini kerana kepimpinan transformasi merangsang pemikiran individu untuk menjana ideaidea baru serta membina potensi individu. meningkatkan komitmen. Kepimpinan penyertaan terdapat dalam pelbagai cara seperti konsultasi. 2003). kaedah dan instrumen akan dijelaskan dalam bahagian ini. Kepimpinan penyertaan melibatkan pelbagai prosedur membuat keputusan yang mempengaruhi keputusan pemimpin. 4 . Peranan komitmen organisasi sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru Kaedah Kajian ini merupakan kajian kuantitatif. Namun begitu terdapat juga kajian yang menunjukkan kepimpinan transformasi kurang memberikan kesan terhadap kreativiti individu (Jaussi dan Dionne. Kepimpinan transformasi telah menunjukkan hubungan yang positif dengan kreativiti dalam beberapa kajian yang dijalankan dalam bidang perniagaan (Kahai. Semua maklumat yang diberikan oleh guru adalah untuk kegunaan penyelidikan sahaja. menyatakan hubungan pemimpin dan staf mempunyai hubungan dengan inovasi. Pengetua sekolah telah dihubungi sebelum soal selidik diedarkan. Teori LMX memberikan tumpuan kepada pertukaran hubungan antara pemimpin dan pengikut. 2003). data telah dikumpulkan daripada sampel sepuluh buah sekolah cemerlang di seluruh Malaysia seperti yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.teori LMX (leader-member exchange theory) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif individu. Teori ini menjelaskan hubungan pemimpin dan pengikut akan menghasilkan kepuasan kerja. Objektif Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lalu maka kajian ini bertujuan untuk mengkaji: a. Graen dan Sandura (1987 ). 2002). Pengumpulan data Soal selidik telah diedarkan ke sepuluh buah sekolah melalui pos. Hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru b.

pemantauan. 5 . konsultasi. Taksonomi ini mengandungi 14 tingkah laku pemimpin iaitu perancangan. penghargaan dan penganugerahan. Taksonomi ini dipilih kerana ianya menggambarkan amalan-amalan kepimpinan yang menyeluruh dan telah terbukti ketekalannya melalui beberapa kajian. motivasi. Hasil faktor analisis menunjukkan kedua-dua unsur penjanaan idea dan implementasi idea terletak dalam komponen yang sama.Instrumen Keseluruhan instrumen kajian adalah berdasarkan kepada ukuran pemboleh ubah tak bersandar iaitu ciri kepimpinan. komitmen organisasi dan pemboleh ubah bersandar tingkah laku inovatif dapat dijelaskan seperti berikut: Kepimpinan Amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002). Komitmen organisasi Item-item komitmen organisasi telah diadaptasikan daripada Instrumen Mowdey (1999) yang mengandungi 12 item skala Likert 5 point. pemberitahuan. pengurusan konflik. Kajian-kajian lalu telah menunjukkan kebolehpercayaan item-item ini melebihi 0. jaringan. penjelasan tugas. Terdapat 8 item yang terkandung dalam dimensi ini dan diukur melalui skala Likert 5 point. penyelesaian masalah.75. Tingkah laku inovatif Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. pemboleh ubah penyederhana. Statistik deskriptif dan korelasi Peringkat pertama analisis kajian ini adalah dengan meneliti statistik deskriptif dan korelasi antara pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) dan bersandar (tingkah laku inovatif) seperti dalam jadual 1 dan 2. delegasi tugas. oleh itu ianya telah disatukan dan dinamakan tingkah laku inovatif. mentoran. sokongan. Kesemua item yang terkandung di dalam taksonomi ini ialah 33 item yang diukur berdasarkan skala Likert 5 point. Analisis Data dan keputusan Bahagian ini akan membincangkan tentang analisis data dan pengujian model tingkah laku inovatif.

0813 4.3049 4.2575 4.80644 .69949 .64853 .59308 .38 0.89647 .000 246 0.35 0.1118 4.000 246 0.1585 4.1734 3.73214 .1165 4.44 0.000 246 0.9797 4.63437 .36 0.1192 4.35 0. Deviation Perancangan Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan Mentoran Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Inovatif idea Mean 4.000 246 0.0081 3.1509 N .31 0.000 246 0.32 0.000 246 0.Jadual 1: Statistik deskriptif Std.39 0.1504 4.58525 .90259 .67563 .000 246 0.81812 .000 246 Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan .9363 4.87449 .49063 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 Jadual 2 Korelasi Pearson Amalan pemimpin Perancangan Pengurusan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 6 Inovatif idea 0.0407 3.37 0.000 246 0.60953 .65254 .7581 4.

39221 . Analisis regresi berganda adalah seperti jadual di bawah.8%. Pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhana apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.000 .000 .34 0.37 0.405 7.361 . F Change . Dapatan menunjukkan amalan kepimpinan iaitu pemberitahuan (informing).378 .764 5.349 .44 0.019 113.39575 . Tiga pemboleh ubah yang banyak memberi sumbangan kepada tingkah laku inovatif adalah pemberitahuan (informing). Error of Adjusted R the R Square Model Square Estimate Change F Change df1 df2 1 2 3 4 .832 13.37 0.302 0. Jadual 3: Regresi berganda Change Statistics Std. Pemboleh ubah-pemboleh ubah dalam kajian ini berdasarkan kepada tinjauan literatur.318 .000 246 0. Dapatan kajian ini telah menyokong semua objektif yang telah 7 .037 .Mentoring Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 0. Kerangka kajian ini dimantapkan melalui ‘confirmatory dan exploratory’ faktor analisis.38699 .000 246 0. motivasi dan jaringan kerjasama (networking) mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif guru. Dapatan menunjukkan pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) menyumbang sebanyak 37.000 246 0.1% kepada 37. motivasi dan jaringan kerjasama (networking).021 .8% kepada tingkah laku inovatif guru.014 .40597 .000 246 0.006 Perbincangan Kajian ini mengkaji hubungan antara amalan kepimpinan dengan komitmen organisasi serta tingkah laku inovatif guru.581 1 1 1 1 244 243 242 241 Sig.315 .000 246 Berdasarkan jadual di atas terdapat hubungan antara amalan pengurusan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru. Seterusnya analisis regresi berganda dilakukan bagi mengenal pasti impak faktor kepimpinan terhadap tingkah laku inovatif guru dan ciri yang banyak memberikan sumbangan kepada tingkah laku inovatif.

guru-guru akan merasa ‘emotionally secured’ dalam menjalankan tugas serta melaksanakan inovasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah serta melakukan penambahbaikan sekolah. Ini kerana melalui motivasi pemimpin sekolah. Sampel kajian ini juga boleh diperluaskan kepada sekolah-sekolah cemerlang yang lain seperti 8 . Motivasi pemimpin sekolah juga akan meningkatkan komitmen organisasi guru-guru. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di sepuluh buah sekolah cemerlang seluruh Malaysia. Jaringan kerjasama antara sekolah dan komuniti akan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Amalan kepimpinan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif (penjanaan idea dan implementasi idea) ialah pemberitahuan (informing). motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Ini kerana komuniti serta stake holder merupakan sumber yang boleh membantu sekolah dari segi kewangan. Limitasi kajian ini membuka ruang bagi kajian seterusnya iaitu menggunakan kaedah kualitatif bagi mengenal pasti amalan pengurusan serta tingkah laku inovatif guru yang lebih terperinci. Komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah akan meningkatkan lagi tingkah laku inovatif iaitu penjanaan idea dan implementasi idea. Semua amalan kepimpinan yang telah dinyatakan oleh Yukl (2002) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif guru. Motivasi pemimpin juga mempengaruhi tingkah laku inovatif guru (penjanaan idea dan implementasi idea).dinyatakan. Tugas yang jelas dan menarik akan menjadi pencetus kepada kreativiti. Pemberitahuan (informing) merupakan kaedah iaitu pemimpin sekolah menyebarkan maklumat mengenai tugasan yang patut dilaksanakan oleh guru serta membantu mereka menyelesaikan masalah. Tinjauan literatur menunjukkan kejelasan mengenai tugas akan mempengaruhi penjanaan idea. Ini akan meningkatkan lagi penjanaan idea serta implementasi idea untuk melaksanakan tindakan yang akan meningkatkan keberkesanan sekolah. Ini kerana guru yang komited akan sentiasa berusaha untuk melakukan penambahbaikan kepada sekolah. Tingkah laku inovatif guru iaitu penjanaan idea dan implementasi idea dapat dilihat melalui aktiviti dan program tertentu yang dapat dihubungkaitkan dengan inovasi dan kreativiti. Jaringan kerjasama antara pemimpin sekolah dengan komuniti dan ‘stake holder’dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru. kepakaran serta masa. Hasil kajian juga menunjukkan komitmen organisasi guru bertindak sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru. Ini dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru kerana mereka jelas mengenai kehendak pemimpin sekolah untuk tujuan penambahbaikan sekolah mereka. Motivasi bukan hanya boleh ditingkatkan melalui pemberian anugerah dan hadiah tetapi juga boleh diberikan dalam bentuk pemberian tugasan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing atau juga yang mencabar kebolehan dan pemikiran guru-guru. Limitasi dan Kajian Lanjutan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru.

M(1982). McAdam.Pentice-Hall.K.G and Bruce. Kesimpulan Kajian ini mengkaji pengaruh amalan kepimpinan dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. R. 5th ed. Wiley New York.W. Shopfloor innovation: faciliting the suggestion and implementation of ideas”.A (1994).L.Greenwich CT. Managing creative people :strategies and tactics for innovations.L. Englewood Cliffs NJ Zaltman.T. Porter. And Scandura.9.(1987) . Vol 7.sekolah kluster.E. Secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Human Resources Management Review. In Cummings. absenteeism and turnover. Vol. Leadership in Organizations. Determinants of innovative behaviour: a path model of individual innovation in the workplace. G. Vol 10 Scott.Wall.J Unsworth.J de Jong and Deanne N.R.Duncan.E and Harrington. sekolah berprestasi tinggi atau sekolah yang menunjukkan kecemerlangan dan peningkatan yang menyeluruh dari segi akademik dan kokurikulum. Vol 10.NY 9 . Dapatan kajian ini telah menyokong kajian-kajian yang lalu yang berhubung kait dengan kepimpinan. komitmen guru serta tingkah laku inovatif guru.CM Holman.D Waterson.T.M(Eds) Research in Organizational Behaviour. Journal of Occupational & Organizational Psychology.S.J (1973).L.(2002).G.R.Vol 38 Yukl. New York :Academic Press Mumford. R and Holbek. Steers R. and McClelland J. Vol 5. Jeroen P. How leaders influence employees innovative behaviour. Innovations and Organizations. D.L and Staw.(2000).. Individual and team based ide generation within innovation management. organizational and research agendas. JAI Press. (2002). Mowday. Rujukan Axtell. P.G.MD (2000).Den Hartog (2007) . Employee-organization linkages: the psychology of commitment.T.B. European Journal of Innovation Management. Academic of Management Journal . Graen . Towards a psychology of dyadic organizing”. Limitasi kajian ini juga dapat dijadikan panduan untuk kajian seterusnya. European Journal of Innovation Management.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful