PENGARUH AMALAN PENGURUSAN PEMIMPIN SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN DAN TINGKAHLAKU INOVATIF GURU Dr. Rusmini bt.

Ku Ahmad Zahari bin Ahamad Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Abstrak Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara amalan pengurusan pemimpin sekolah terhadap komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Amalan pengurusan pemimpin sekolah merujuk kepada semua aktiviti dan peranan yang dimainkan oleh pengetua semasa mereka menjalankan tugas-tugas pengurusan di sekolah. Di dalam kajian ini amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002) yang terdiri daripada 14 tingkah laku pemimpin yang menjadi amalan dalam bidang pengurusan . Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. Sampel kajian terdiri daripada 246 orang guru dari 10 buah sekolah cemerlang di Malaysia yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Melalui soal selidik yang diberi, penganalisisan data dibuat menggunakan kaedah Analisis Deskriptif , Korelasi Pearson dan Analisis Regreasi Berganda. Hasil kajian mendapati ciri kepimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku inovatif guru. Dengan menggunakan analisis Regreasi Berganda, didapati ciri kepimpinan menyumbang sebanyak 37.8% kepada tingkahlaku inovatif guru. Kajian juga mengenalpasti 3 amalan pengurusan pemimpin yang mempunyai lebih pengaruh terhadap tingkahlaku inovatif guru iaitu pemberitahuan (informing), motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Manakala pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhanaan apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.1% kepada 37.8% . Ini bermakna komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah menjadikan guru lebih berinovasi dan guru yang komited akan sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan kepada sekolah.

Pengenalan Inovasi dan kreativiti merupakan penyumbang ke arah perubahan dan kecemerlangan sekolah. Untuk itu sesebuah sekolah harus dapat mengenal pasti kebolehan individu untuk melakukan inovasi serta menjadikannya sebagai satu amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi dan bagaimanakah ia berlaku? Inovasi merupakan satu tindakan memperkenalkan sesuatu amalan baru atau melakukan perubahan bagi meningkatkan keberkesanan organisasi.
1

tingkah laku inovatif guru dengan pengaruh pemimpin. Begitu juga dengan tingkah laku inovatif. tahap pemikiran mereka tidak akan berkembang dan proses pengajaran serta pembelajaran menjadi bosan terutama kepada mereka yang celik komputer. Banyak kajian telah memberikan perhatian terhadap kreativiti atau penjanaan idea (Mumford. Walau bagaimanapun faedah daripada inovasi tidak dapat digunakan kecuali ianya diamalkan dan disebar luas dalam organisasi. Latar belakang Tingkah laku inovatif Menurut Zaltman et al. efikasi serta kepuasan kerja guru. staf boleh menunjukkan tingkah laku berasaskan aplikasi 2 . Penjanaan idea kreatif serta implementasi idea itu merupakan satu tindakan inovatif ( de Jong & Den Hartog . 2000. kumpulan atau organisasi. 1994) di mana kreativiti merupakan satu proses yang membantu menjana idea-idea. 2002). memberikan definisi tingkah laku inovatif sebagai penjanaan idea dan aplikasi sama ada sebagai tugas individu. Inovasi individu merupakan teras kepada kerangka pengurusan termasuk pengurusan kualiti menyeluruh. 2000. Oleh itu kajian ini cuba melihat hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Peluang-peluang untuk menjana idea dalam organisasi seperti melakukan penambahbaikan dalam bidang tugas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan prestasi organisasi. Kreativiti dan inovasi harus bermula di sekolah. Inovasi individu diukur melalui ciri personaliti atau output. proses inovasi mengandungi dua fasa iaitu penjanaan idea dan idea implementasi. Tugas-tugas yang dijalankan pada masa kini adalah berteraskan kepada ‘knowledge-based’. Walaupun banyak pandangan menyatakan pengaruh pemimpin terhadap komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Dalam konteks ini guru-guru harus komited bagi meningkatkan prestasi sekolah melalui kebolehan mereka menjana idea dan menggunakannya untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baru dan lebih baik. Inovasi boleh disemai dalam organisasi dengan meneroka peluang. McAdam and McClelland. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan tingkah laku inovatif mempunyai hubungan dengan interaksi sesama individu dalam organisasi. Namun begitu inovasi seharusnya melibatkan implementasi idea. Elemen-elemen ini menjadi teras dalam sistem pendidikan bagi melahirkan murid-murid yang kreatif dan berinovatif. Namun begitu masih terdapat kekurangan kajian yang memberikan tumpuan terhadap hubungan pemimpin sekolah dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. De Jong dan Den Hartog (2007).2007). mengenal pasti jurang prestasi atau mengutarakan cadangan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Secara umumnya pemimpin mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku guru. penambahbaikan berterusan dan organisasi pembelajaran. tanpa kedua-dua elemen itu. 1973. Dalam proses implementasi. masih terdapat kekurangan kajian-kajian yang menunjukkan hubungan antara komitmen.Asas kepada inovasi adalah kreativiti (Scott & Bruce. Terdapat banyak kajian yang menjelaskan hubungan antara kepimpinan sekolah dengan komitmen. Axtell et al.

Kajian-kajian lalu menunjukkan kepimpinan transformasi. Namun begitu kajian ini akan mengambil kira penjanaan idea dan implementasi idea sebagai tingkah laku inovatif. Komitmen organisasi dikatakan peramal yang baik terhadap tingkah laku pekerja berbanding dengan ukuran lain seperti kepuasan kerja (Vroom. 1964. Kepimpinan Kepimpinan merujuk kepada proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu matlamat (Yukl. Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi organisasi. tingkah laku dan pengaruh situasi ke atas keberkesanan pemimpin. 1984). Terdapat banyak kajian-kajian sekolah berkesan yang menghubungkaitkan komitmen guru dengan peningkatan keberkesanan sekolah. Allen dan Meyer (1990) telah mengenal pasti tiga bentuk komitmen iaitu afektif. kepimpinan penyertaan (participative leadership) dan 3 . Komitmen Komitmen merupakan satu sikap atau perlakuan pekerja yang amat penting dan ia menjadi tumpuan para penyelidik dalam bidang gelagat organisasi. 2002. semangat sukarela untuk berusaha meningkatkan organisasi dan keinginan yang kuat untuk terus kekal dalam organisasi. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan kreativiti dan inovasi berkait rapat. Komitmen berterusan ialah hasrat pekerja untuk terus kekal dalam organisasi kerana kos yang ditanggung jika meninggalkan organisasi dan kerana ganjaran yang akan dinikmati jika kekal dalam organisasi. 1992). Komitmen normatif merujuk kepada perasaan tanggung jawab pihak pekerja untuk terus kekal menjadi ahli organisasi hasil pendedahan kepada matlamat organisasi. Ini kerana pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi akan menyumbang kepada matlamat organisasi. Steers dan Porter (1979). Bryman. Walaupun kajian-kajian terkini kepimpinan memfokuskan kepada kepimpinan transformasional dan kepimpinan karismatik namun begitu kajian ini memberikan tumpuan kepada perspektif tingkah laku dan hubungannya dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Kajian-kajian mengenai kepimpinan telah memberikan penekanan daripada pelbagai perspektif seperti trait. Kebanyakan tinjauan literatur menunjukkan komitmen organisasi merupakan penyumbang utama terhadap keberkesanan sekolah. pengurusan dan pengurusan sumber manusia. Firestone & Rosenblum (1988) menyatakan komitmen sangat penting kepada guru terutamanya untuk meningkatkan motivasi bagi menangani pelbagai perubahan yang menuntut jangkaan yang tinggi dalam profesion perguruan. Komitmen afektif ialah komitmen yang timbul hasil ikatan emosi antara pekerja dengan organisasi dan sanggup membantu organisasi mencapai matlamat. berterusan dan normatif. mendefinisikan komitmen sebagai tingkah laku individu yang mempunyai satu kepercayaan kuat terhadap nilai dan matlamat organisasi. Mowdey. Steer & Porter.contohnya staf yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sesuatu idea boleh mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan idea itu.

Objektif Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lalu maka kajian ini bertujuan untuk mengkaji: a. Hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru b. Graen dan Sandura (1987 ).Shin dan Zhou. Pengetua sekolah telah dihubungi sebelum soal selidik diedarkan. Pensampelan Untuk menguji objektif kajian ini. Ini kerana kepimpinan transformasi merangsang pemikiran individu untuk menjana ideaidea baru serta membina potensi individu. Namun begitu terdapat juga kajian yang menunjukkan kepimpinan transformasi kurang memberikan kesan terhadap kreativiti individu (Jaussi dan Dionne. Teori ini menjelaskan hubungan pemimpin dan pengikut akan menghasilkan kepuasan kerja. Setiap sekolah dibekalkan soal selidik kepada 30 orang guru. 2003). 2003). meningkatkan komitmen. Peranan komitmen organisasi sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru Kaedah Kajian ini merupakan kajian kuantitatif. Teori LMX memberikan tumpuan kepada pertukaran hubungan antara pemimpin dan pengikut. 2003.teori LMX (leader-member exchange theory) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif individu. menyatakan hubungan pemimpin dan staf mempunyai hubungan dengan inovasi. Kepimpinan penyertaan melibatkan pelbagai prosedur membuat keputusan yang mempengaruhi keputusan pemimpin. Sebanyak 246 orang guru daripada 300 orang bagi kesemua sekolah telah mengembalikan soal selidik masing-masing. penyelesaian masalah secara bersama dan delegasi. Semua maklumat yang diberikan oleh guru adalah untuk kegunaan penyelidikan sahaja. Kepimpinan ini telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada tingkah laku inovatif individu (Axtell et al. Pengumpulan data Soal selidik telah diedarkan ke sepuluh buah sekolah melalui pos. Kepimpinan transformasi telah menunjukkan hubungan yang positif dengan kreativiti dalam beberapa kajian yang dijalankan dalam bidang perniagaan (Kahai. data telah dikumpulkan daripada sampel sepuluh buah sekolah cemerlang di seluruh Malaysia seperti yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. 4 . 2000). Kepimpinan penyertaan terdapat dalam pelbagai cara seperti konsultasi. Pensampelan. kejelasan tugas dan prestasi organisasi (Yukl. 2002). kaedah dan instrumen akan dijelaskan dalam bahagian ini. et al.

Komitmen organisasi Item-item komitmen organisasi telah diadaptasikan daripada Instrumen Mowdey (1999) yang mengandungi 12 item skala Likert 5 point. delegasi tugas. Taksonomi ini dipilih kerana ianya menggambarkan amalan-amalan kepimpinan yang menyeluruh dan telah terbukti ketekalannya melalui beberapa kajian. jaringan. pengurusan konflik. Terdapat 8 item yang terkandung dalam dimensi ini dan diukur melalui skala Likert 5 point. 5 . pemboleh ubah penyederhana.75. sokongan. penghargaan dan penganugerahan. Hasil faktor analisis menunjukkan kedua-dua unsur penjanaan idea dan implementasi idea terletak dalam komponen yang sama. penjelasan tugas. Analisis Data dan keputusan Bahagian ini akan membincangkan tentang analisis data dan pengujian model tingkah laku inovatif. motivasi. Statistik deskriptif dan korelasi Peringkat pertama analisis kajian ini adalah dengan meneliti statistik deskriptif dan korelasi antara pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) dan bersandar (tingkah laku inovatif) seperti dalam jadual 1 dan 2. konsultasi. penyelesaian masalah. mentoran. pemantauan. Tingkah laku inovatif Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. komitmen organisasi dan pemboleh ubah bersandar tingkah laku inovatif dapat dijelaskan seperti berikut: Kepimpinan Amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002). Kajian-kajian lalu telah menunjukkan kebolehpercayaan item-item ini melebihi 0.Instrumen Keseluruhan instrumen kajian adalah berdasarkan kepada ukuran pemboleh ubah tak bersandar iaitu ciri kepimpinan. Taksonomi ini mengandungi 14 tingkah laku pemimpin iaitu perancangan. oleh itu ianya telah disatukan dan dinamakan tingkah laku inovatif. pemberitahuan. Kesemua item yang terkandung di dalam taksonomi ini ialah 33 item yang diukur berdasarkan skala Likert 5 point.

0081 3.1192 4.000 246 0.58525 . Deviation Perancangan Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan Mentoran Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Inovatif idea Mean 4.69949 .2575 4.1585 4.1118 4.49063 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 Jadual 2 Korelasi Pearson Amalan pemimpin Perancangan Pengurusan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 6 Inovatif idea 0.89647 .000 246 0.1165 4.64853 .7581 4.35 0.000 246 0.000 246 0.32 0.1509 N .0813 4.31 0.000 246 Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan .1504 4.1734 3.0407 3.60953 .9797 4.Jadual 1: Statistik deskriptif Std.39 0.81812 .37 0.3049 4.80644 .000 246 0.59308 .44 0.000 246 0.9363 4.000 246 0.65254 .90259 .67563 .35 0.63437 .73214 .38 0.36 0.87449 .000 246 0.

39221 .000 246 0.000 246 0. Dapatan menunjukkan amalan kepimpinan iaitu pemberitahuan (informing).302 0.021 .000 . Pemboleh ubah-pemboleh ubah dalam kajian ini berdasarkan kepada tinjauan literatur.315 . Pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhana apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.014 .Mentoring Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 0.581 1 1 1 1 244 243 242 241 Sig.000 246 Berdasarkan jadual di atas terdapat hubungan antara amalan pengurusan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru.37 0. motivasi dan jaringan kerjasama (networking).361 .764 5. Dapatan kajian ini telah menyokong semua objektif yang telah 7 . Jadual 3: Regresi berganda Change Statistics Std.006 Perbincangan Kajian ini mengkaji hubungan antara amalan kepimpinan dengan komitmen organisasi serta tingkah laku inovatif guru. Dapatan menunjukkan pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) menyumbang sebanyak 37.405 7.37 0.39575 .000 246 0. Tiga pemboleh ubah yang banyak memberi sumbangan kepada tingkah laku inovatif adalah pemberitahuan (informing).8% kepada tingkah laku inovatif guru.832 13.318 . Seterusnya analisis regresi berganda dilakukan bagi mengenal pasti impak faktor kepimpinan terhadap tingkah laku inovatif guru dan ciri yang banyak memberikan sumbangan kepada tingkah laku inovatif.8%.34 0.349 .037 .000 .38699 .40597 . motivasi dan jaringan kerjasama (networking) mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif guru.000 246 0.019 113.44 0.1% kepada 37.378 . F Change . Analisis regresi berganda adalah seperti jadual di bawah. Kerangka kajian ini dimantapkan melalui ‘confirmatory dan exploratory’ faktor analisis. Error of Adjusted R the R Square Model Square Estimate Change F Change df1 df2 1 2 3 4 .

Ini kerana melalui motivasi pemimpin sekolah. Limitasi kajian ini membuka ruang bagi kajian seterusnya iaitu menggunakan kaedah kualitatif bagi mengenal pasti amalan pengurusan serta tingkah laku inovatif guru yang lebih terperinci. Jaringan kerjasama antara pemimpin sekolah dengan komuniti dan ‘stake holder’dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru. Semua amalan kepimpinan yang telah dinyatakan oleh Yukl (2002) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif guru. kepakaran serta masa. Motivasi pemimpin juga mempengaruhi tingkah laku inovatif guru (penjanaan idea dan implementasi idea). Pemberitahuan (informing) merupakan kaedah iaitu pemimpin sekolah menyebarkan maklumat mengenai tugasan yang patut dilaksanakan oleh guru serta membantu mereka menyelesaikan masalah. Ini akan meningkatkan lagi penjanaan idea serta implementasi idea untuk melaksanakan tindakan yang akan meningkatkan keberkesanan sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di sepuluh buah sekolah cemerlang seluruh Malaysia. guru-guru akan merasa ‘emotionally secured’ dalam menjalankan tugas serta melaksanakan inovasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah serta melakukan penambahbaikan sekolah. Ini kerana guru yang komited akan sentiasa berusaha untuk melakukan penambahbaikan kepada sekolah. Motivasi pemimpin sekolah juga akan meningkatkan komitmen organisasi guru-guru. Jaringan kerjasama antara sekolah dan komuniti akan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Tinjauan literatur menunjukkan kejelasan mengenai tugas akan mempengaruhi penjanaan idea. Hasil kajian juga menunjukkan komitmen organisasi guru bertindak sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru. Komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah akan meningkatkan lagi tingkah laku inovatif iaitu penjanaan idea dan implementasi idea. Tugas yang jelas dan menarik akan menjadi pencetus kepada kreativiti.dinyatakan. Ini dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru kerana mereka jelas mengenai kehendak pemimpin sekolah untuk tujuan penambahbaikan sekolah mereka. motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Amalan kepimpinan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif (penjanaan idea dan implementasi idea) ialah pemberitahuan (informing). Sampel kajian ini juga boleh diperluaskan kepada sekolah-sekolah cemerlang yang lain seperti 8 . Motivasi bukan hanya boleh ditingkatkan melalui pemberian anugerah dan hadiah tetapi juga boleh diberikan dalam bentuk pemberian tugasan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing atau juga yang mencabar kebolehan dan pemikiran guru-guru. Limitasi dan Kajian Lanjutan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Tingkah laku inovatif guru iaitu penjanaan idea dan implementasi idea dapat dilihat melalui aktiviti dan program tertentu yang dapat dihubungkaitkan dengan inovasi dan kreativiti. Ini kerana komuniti serta stake holder merupakan sumber yang boleh membantu sekolah dari segi kewangan.

Vol 38 Yukl.. Limitasi kajian ini juga dapat dijadikan panduan untuk kajian seterusnya. McAdam. Rujukan Axtell. Mowday. Vol 10 Scott. JAI Press.T. Steers R.L and Staw.S.B. Individual and team based ide generation within innovation management. European Journal of Innovation Management. In Cummings.E and Harrington.M(1982). Innovations and Organizations. Porter. D. Graen .R. Vol. New York :Academic Press Mumford. And Scandura. Englewood Cliffs NJ Zaltman.T. P.L.sekolah kluster. and McClelland J. G. sekolah berprestasi tinggi atau sekolah yang menunjukkan kecemerlangan dan peningkatan yang menyeluruh dari segi akademik dan kokurikulum.L. 5th ed.L.G. R.MD (2000). komitmen guru serta tingkah laku inovatif guru.D Waterson. Managing creative people :strategies and tactics for innovations.CM Holman. Towards a psychology of dyadic organizing”. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian-kajian yang lalu yang berhubung kait dengan kepimpinan. R and Holbek.Den Hartog (2007) .M(Eds) Research in Organizational Behaviour. Human Resources Management Review.Pentice-Hall. European Journal of Innovation Management.J (1973).R.Wall.Greenwich CT.9.(2002). Employee-organization linkages: the psychology of commitment. Journal of Occupational & Organizational Psychology. Wiley New York. organizational and research agendas.E. absenteeism and turnover.Duncan. Vol 7.J de Jong and Deanne N. Vol 10. Academic of Management Journal .G.G and Bruce. Secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan.W. Vol 5. Leadership in Organizations. How leaders influence employees innovative behaviour.(2000).J Unsworth. Kesimpulan Kajian ini mengkaji pengaruh amalan kepimpinan dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru.(1987) . Jeroen P. (2002). Determinants of innovative behaviour: a path model of individual innovation in the workplace. Shopfloor innovation: faciliting the suggestion and implementation of ideas”.K.A (1994).NY 9 .T.