P. 1
3. Dr Rusmini Dan Zahari -1st Proof Read

3. Dr Rusmini Dan Zahari -1st Proof Read

|Views: 66|Likes:

More info:

Published by: Mohd Syafiq Mat Yusuf on Mar 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

pdf

text

original

PENGARUH AMALAN PENGURUSAN PEMIMPIN SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN DAN TINGKAHLAKU INOVATIF GURU Dr. Rusmini bt.

Ku Ahmad Zahari bin Ahamad Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Abstrak Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara amalan pengurusan pemimpin sekolah terhadap komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Amalan pengurusan pemimpin sekolah merujuk kepada semua aktiviti dan peranan yang dimainkan oleh pengetua semasa mereka menjalankan tugas-tugas pengurusan di sekolah. Di dalam kajian ini amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002) yang terdiri daripada 14 tingkah laku pemimpin yang menjadi amalan dalam bidang pengurusan . Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. Sampel kajian terdiri daripada 246 orang guru dari 10 buah sekolah cemerlang di Malaysia yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Melalui soal selidik yang diberi, penganalisisan data dibuat menggunakan kaedah Analisis Deskriptif , Korelasi Pearson dan Analisis Regreasi Berganda. Hasil kajian mendapati ciri kepimpinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku inovatif guru. Dengan menggunakan analisis Regreasi Berganda, didapati ciri kepimpinan menyumbang sebanyak 37.8% kepada tingkahlaku inovatif guru. Kajian juga mengenalpasti 3 amalan pengurusan pemimpin yang mempunyai lebih pengaruh terhadap tingkahlaku inovatif guru iaitu pemberitahuan (informing), motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Manakala pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhanaan apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.1% kepada 37.8% . Ini bermakna komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah menjadikan guru lebih berinovasi dan guru yang komited akan sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan kepada sekolah.

Pengenalan Inovasi dan kreativiti merupakan penyumbang ke arah perubahan dan kecemerlangan sekolah. Untuk itu sesebuah sekolah harus dapat mengenal pasti kebolehan individu untuk melakukan inovasi serta menjadikannya sebagai satu amalan. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi dan bagaimanakah ia berlaku? Inovasi merupakan satu tindakan memperkenalkan sesuatu amalan baru atau melakukan perubahan bagi meningkatkan keberkesanan organisasi.
1

tanpa kedua-dua elemen itu. Elemen-elemen ini menjadi teras dalam sistem pendidikan bagi melahirkan murid-murid yang kreatif dan berinovatif. Penjanaan idea kreatif serta implementasi idea itu merupakan satu tindakan inovatif ( de Jong & Den Hartog . 1994) di mana kreativiti merupakan satu proses yang membantu menjana idea-idea. Dalam proses implementasi. Namun begitu masih terdapat kekurangan kajian yang memberikan tumpuan terhadap hubungan pemimpin sekolah dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. 1973.2007). Latar belakang Tingkah laku inovatif Menurut Zaltman et al. Dalam konteks ini guru-guru harus komited bagi meningkatkan prestasi sekolah melalui kebolehan mereka menjana idea dan menggunakannya untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baru dan lebih baik. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan tingkah laku inovatif mempunyai hubungan dengan interaksi sesama individu dalam organisasi. masih terdapat kekurangan kajian-kajian yang menunjukkan hubungan antara komitmen. mengenal pasti jurang prestasi atau mengutarakan cadangan penyelesaian kepada sesuatu masalah. efikasi serta kepuasan kerja guru. 2000. 2000. proses inovasi mengandungi dua fasa iaitu penjanaan idea dan idea implementasi. Terdapat banyak kajian yang menjelaskan hubungan antara kepimpinan sekolah dengan komitmen. kumpulan atau organisasi. Inovasi individu merupakan teras kepada kerangka pengurusan termasuk pengurusan kualiti menyeluruh. Inovasi individu diukur melalui ciri personaliti atau output. Inovasi boleh disemai dalam organisasi dengan meneroka peluang. staf boleh menunjukkan tingkah laku berasaskan aplikasi 2 . Walaupun banyak pandangan menyatakan pengaruh pemimpin terhadap komitmen dan tingkah laku inovatif guru. 2002).Asas kepada inovasi adalah kreativiti (Scott & Bruce. memberikan definisi tingkah laku inovatif sebagai penjanaan idea dan aplikasi sama ada sebagai tugas individu. Kreativiti dan inovasi harus bermula di sekolah. Axtell et al. penambahbaikan berterusan dan organisasi pembelajaran. Tugas-tugas yang dijalankan pada masa kini adalah berteraskan kepada ‘knowledge-based’. tingkah laku inovatif guru dengan pengaruh pemimpin. McAdam and McClelland. De Jong dan Den Hartog (2007). Peluang-peluang untuk menjana idea dalam organisasi seperti melakukan penambahbaikan dalam bidang tugas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan prestasi organisasi. Oleh itu kajian ini cuba melihat hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen serta tingkah laku inovatif guru. Namun begitu inovasi seharusnya melibatkan implementasi idea. Secara umumnya pemimpin mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku guru. Begitu juga dengan tingkah laku inovatif. Banyak kajian telah memberikan perhatian terhadap kreativiti atau penjanaan idea (Mumford. Walau bagaimanapun faedah daripada inovasi tidak dapat digunakan kecuali ianya diamalkan dan disebar luas dalam organisasi. tahap pemikiran mereka tidak akan berkembang dan proses pengajaran serta pembelajaran menjadi bosan terutama kepada mereka yang celik komputer.

Namun begitu kajian ini akan mengambil kira penjanaan idea dan implementasi idea sebagai tingkah laku inovatif. Komitmen Komitmen merupakan satu sikap atau perlakuan pekerja yang amat penting dan ia menjadi tumpuan para penyelidik dalam bidang gelagat organisasi. Steer & Porter. Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi organisasi. Komitmen berterusan ialah hasrat pekerja untuk terus kekal dalam organisasi kerana kos yang ditanggung jika meninggalkan organisasi dan kerana ganjaran yang akan dinikmati jika kekal dalam organisasi. 1984). berterusan dan normatif. Kajian-kajian lalu menunjukkan kepimpinan transformasi. mendefinisikan komitmen sebagai tingkah laku individu yang mempunyai satu kepercayaan kuat terhadap nilai dan matlamat organisasi. Kajian-kajian mengenai kepimpinan telah memberikan penekanan daripada pelbagai perspektif seperti trait. Bryman.contohnya staf yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sesuatu idea boleh mempengaruhi orang lain untuk mengimplementasikan idea itu. Firestone & Rosenblum (1988) menyatakan komitmen sangat penting kepada guru terutamanya untuk meningkatkan motivasi bagi menangani pelbagai perubahan yang menuntut jangkaan yang tinggi dalam profesion perguruan. Komitmen afektif ialah komitmen yang timbul hasil ikatan emosi antara pekerja dengan organisasi dan sanggup membantu organisasi mencapai matlamat. 1992). Allen dan Meyer (1990) telah mengenal pasti tiga bentuk komitmen iaitu afektif. Mowdey. semangat sukarela untuk berusaha meningkatkan organisasi dan keinginan yang kuat untuk terus kekal dalam organisasi. 2002. Komitmen organisasi dikatakan peramal yang baik terhadap tingkah laku pekerja berbanding dengan ukuran lain seperti kepuasan kerja (Vroom. Steers dan Porter (1979). Kepimpinan Kepimpinan merujuk kepada proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu matlamat (Yukl. 1964. Kebanyakan tinjauan literatur menunjukkan komitmen organisasi merupakan penyumbang utama terhadap keberkesanan sekolah. Walaupun kajian-kajian terkini kepimpinan memfokuskan kepada kepimpinan transformasional dan kepimpinan karismatik namun begitu kajian ini memberikan tumpuan kepada perspektif tingkah laku dan hubungannya dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. kepimpinan penyertaan (participative leadership) dan 3 . Komitmen normatif merujuk kepada perasaan tanggung jawab pihak pekerja untuk terus kekal menjadi ahli organisasi hasil pendedahan kepada matlamat organisasi. tingkah laku dan pengaruh situasi ke atas keberkesanan pemimpin. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan kreativiti dan inovasi berkait rapat. pengurusan dan pengurusan sumber manusia. Ini kerana pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi akan menyumbang kepada matlamat organisasi. Terdapat banyak kajian-kajian sekolah berkesan yang menghubungkaitkan komitmen guru dengan peningkatan keberkesanan sekolah.

Kepimpinan transformasi telah menunjukkan hubungan yang positif dengan kreativiti dalam beberapa kajian yang dijalankan dalam bidang perniagaan (Kahai. Teori LMX memberikan tumpuan kepada pertukaran hubungan antara pemimpin dan pengikut. et al. Ini kerana kepimpinan transformasi merangsang pemikiran individu untuk menjana ideaidea baru serta membina potensi individu. Pengumpulan data Soal selidik telah diedarkan ke sepuluh buah sekolah melalui pos. penyelesaian masalah secara bersama dan delegasi. Pengetua sekolah telah dihubungi sebelum soal selidik diedarkan. 4 . 2002). Teori ini menjelaskan hubungan pemimpin dan pengikut akan menghasilkan kepuasan kerja. 2000). Kepimpinan ini telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada tingkah laku inovatif individu (Axtell et al. Pensampelan Untuk menguji objektif kajian ini. kejelasan tugas dan prestasi organisasi (Yukl. meningkatkan komitmen. Namun begitu terdapat juga kajian yang menunjukkan kepimpinan transformasi kurang memberikan kesan terhadap kreativiti individu (Jaussi dan Dionne. menyatakan hubungan pemimpin dan staf mempunyai hubungan dengan inovasi. Semua maklumat yang diberikan oleh guru adalah untuk kegunaan penyelidikan sahaja.Shin dan Zhou. Hubungan antara amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru b. Peranan komitmen organisasi sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan pengurusan pemimpin dengan tingkah laku inovatif guru Kaedah Kajian ini merupakan kajian kuantitatif.teori LMX (leader-member exchange theory) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif individu. Sebanyak 246 orang guru daripada 300 orang bagi kesemua sekolah telah mengembalikan soal selidik masing-masing. 2003). data telah dikumpulkan daripada sampel sepuluh buah sekolah cemerlang di seluruh Malaysia seperti yang telah dikenal pasti oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Kepimpinan penyertaan melibatkan pelbagai prosedur membuat keputusan yang mempengaruhi keputusan pemimpin. 2003). 2003. Pensampelan. kaedah dan instrumen akan dijelaskan dalam bahagian ini. Setiap sekolah dibekalkan soal selidik kepada 30 orang guru. Graen dan Sandura (1987 ). Objektif Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lalu maka kajian ini bertujuan untuk mengkaji: a. Kepimpinan penyertaan terdapat dalam pelbagai cara seperti konsultasi.

konsultasi. Komitmen organisasi Item-item komitmen organisasi telah diadaptasikan daripada Instrumen Mowdey (1999) yang mengandungi 12 item skala Likert 5 point. jaringan. motivasi.75. Kajian-kajian lalu telah menunjukkan kebolehpercayaan item-item ini melebihi 0. penghargaan dan penganugerahan. sokongan. delegasi tugas. penyelesaian masalah. penjelasan tugas. Taksonomi ini mengandungi 14 tingkah laku pemimpin iaitu perancangan. pemantauan. Hasil faktor analisis menunjukkan kedua-dua unsur penjanaan idea dan implementasi idea terletak dalam komponen yang sama. pemboleh ubah penyederhana. pengurusan konflik. pemberitahuan.Instrumen Keseluruhan instrumen kajian adalah berdasarkan kepada ukuran pemboleh ubah tak bersandar iaitu ciri kepimpinan. mentoran. Terdapat 8 item yang terkandung dalam dimensi ini dan diukur melalui skala Likert 5 point. Taksonomi ini dipilih kerana ianya menggambarkan amalan-amalan kepimpinan yang menyeluruh dan telah terbukti ketekalannya melalui beberapa kajian. oleh itu ianya telah disatukan dan dinamakan tingkah laku inovatif. Statistik deskriptif dan korelasi Peringkat pertama analisis kajian ini adalah dengan meneliti statistik deskriptif dan korelasi antara pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) dan bersandar (tingkah laku inovatif) seperti dalam jadual 1 dan 2. Kesemua item yang terkandung di dalam taksonomi ini ialah 33 item yang diukur berdasarkan skala Likert 5 point. komitmen organisasi dan pemboleh ubah bersandar tingkah laku inovatif dapat dijelaskan seperti berikut: Kepimpinan Amalan pengurusan pemimpin diukur dengan menggunakan Taksonomi Amalan-amalan Pengurusan Yukl (2002). Tingkah laku inovatif Dimensi tingkah laku inovatif dibina melalui gabungan definisi penjanaan idea dan implementasi idea. 5 . Analisis Data dan keputusan Bahagian ini akan membincangkan tentang analisis data dan pengujian model tingkah laku inovatif.

000 246 Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan .32 0.1734 3.1118 4.000 246 0.38 0.1585 4.000 246 0.31 0.1509 N .7581 4.1504 4. Deviation Perancangan Penyelesaian masalah Penjelasan tugas Pemberitahuan Pemantauan Motivasi Konsultasi Delegasi tugas Sokongan Mentoran Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Inovatif idea Mean 4.000 246 0.000 246 0.80644 .35 0.36 0.69949 .64853 .44 0.1192 4.000 246 0.000 246 0.000 246 0.59308 .67563 .2575 4.37 0.000 246 0.63437 .65254 .89647 .58525 .60953 .35 0.73214 .1165 4.0407 3.9797 4.0813 4.3049 4.Jadual 1: Statistik deskriptif Std.0081 3.39 0.90259 .49063 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 Jadual 2 Korelasi Pearson Amalan pemimpin Perancangan Pengurusan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 6 Inovatif idea 0.87449 .81812 .9363 4.

34 0.38699 . Tiga pemboleh ubah yang banyak memberi sumbangan kepada tingkah laku inovatif adalah pemberitahuan (informing).000 246 0.019 113.021 . Jadual 3: Regresi berganda Change Statistics Std.44 0. Dapatan menunjukkan amalan kepimpinan iaitu pemberitahuan (informing).39221 .361 .318 .37 0.Mentoring Pengurusan konflik Jaringan Penghargaan Penganugerahan Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N Korelasi Pearson Sig N 0.315 .000 246 0.037 .1% kepada 37. Pemboleh ubah-pemboleh ubah dalam kajian ini berdasarkan kepada tinjauan literatur. F Change . Dapatan menunjukkan pemboleh ubah tak bersandar (ciri kepimpinan) menyumbang sebanyak 37.014 .349 . motivasi dan jaringan kerjasama (networking).39575 .000 . Analisis regresi berganda adalah seperti jadual di bawah. Error of Adjusted R the R Square Model Square Estimate Change F Change df1 df2 1 2 3 4 .000 246 0. Seterusnya analisis regresi berganda dilakukan bagi mengenal pasti impak faktor kepimpinan terhadap tingkah laku inovatif guru dan ciri yang banyak memberikan sumbangan kepada tingkah laku inovatif.000 246 0.764 5. Pemboleh ubah komitmen organisasi bertindak sebagai penyederhana apabila menambahkan sumbangan kepada tingkah laku inovatif daripada 36.581 1 1 1 1 244 243 242 241 Sig.8% kepada tingkah laku inovatif guru. Dapatan kajian ini telah menyokong semua objektif yang telah 7 .8%.000 . Kerangka kajian ini dimantapkan melalui ‘confirmatory dan exploratory’ faktor analisis.37 0.000 246 Berdasarkan jadual di atas terdapat hubungan antara amalan pengurusan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru.405 7.302 0.40597 .378 .006 Perbincangan Kajian ini mengkaji hubungan antara amalan kepimpinan dengan komitmen organisasi serta tingkah laku inovatif guru.832 13. motivasi dan jaringan kerjasama (networking) mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif guru.

guru-guru akan merasa ‘emotionally secured’ dalam menjalankan tugas serta melaksanakan inovasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh pemimpin sekolah serta melakukan penambahbaikan sekolah.dinyatakan. Tinjauan literatur menunjukkan kejelasan mengenai tugas akan mempengaruhi penjanaan idea. Sampel kajian ini juga boleh diperluaskan kepada sekolah-sekolah cemerlang yang lain seperti 8 . Motivasi bukan hanya boleh ditingkatkan melalui pemberian anugerah dan hadiah tetapi juga boleh diberikan dalam bentuk pemberian tugasan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing atau juga yang mencabar kebolehan dan pemikiran guru-guru. Motivasi pemimpin juga mempengaruhi tingkah laku inovatif guru (penjanaan idea dan implementasi idea). Motivasi pemimpin sekolah juga akan meningkatkan komitmen organisasi guru-guru. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif di sepuluh buah sekolah cemerlang seluruh Malaysia. Limitasi dan Kajian Lanjutan Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh amalan pengurusan pemimpin dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. kepakaran serta masa. Tugas yang jelas dan menarik akan menjadi pencetus kepada kreativiti. Komitmen guru terhadap organisasi atau sekolah akan meningkatkan lagi tingkah laku inovatif iaitu penjanaan idea dan implementasi idea. Ini dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru kerana mereka jelas mengenai kehendak pemimpin sekolah untuk tujuan penambahbaikan sekolah mereka. Ini kerana melalui motivasi pemimpin sekolah. Semua amalan kepimpinan yang telah dinyatakan oleh Yukl (2002) mempunyai hubungan dengan tingkah laku inovatif guru. Tingkah laku inovatif guru iaitu penjanaan idea dan implementasi idea dapat dilihat melalui aktiviti dan program tertentu yang dapat dihubungkaitkan dengan inovasi dan kreativiti. Limitasi kajian ini membuka ruang bagi kajian seterusnya iaitu menggunakan kaedah kualitatif bagi mengenal pasti amalan pengurusan serta tingkah laku inovatif guru yang lebih terperinci. Jaringan kerjasama antara pemimpin sekolah dengan komuniti dan ‘stake holder’dapat meningkatkan tingkah laku inovatif guru. Ini kerana komuniti serta stake holder merupakan sumber yang boleh membantu sekolah dari segi kewangan. Ini akan meningkatkan lagi penjanaan idea serta implementasi idea untuk melaksanakan tindakan yang akan meningkatkan keberkesanan sekolah. Hasil kajian juga menunjukkan komitmen organisasi guru bertindak sebagai pemboleh ubah penyederhana antara hubungan amalan kepimpinan dengan tingkah laku inovatif guru. Ini kerana guru yang komited akan sentiasa berusaha untuk melakukan penambahbaikan kepada sekolah. Pemberitahuan (informing) merupakan kaedah iaitu pemimpin sekolah menyebarkan maklumat mengenai tugasan yang patut dilaksanakan oleh guru serta membantu mereka menyelesaikan masalah. motivasi dan jaringan kerjasama (networking). Jaringan kerjasama antara sekolah dan komuniti akan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Amalan kepimpinan yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku inovatif (penjanaan idea dan implementasi idea) ialah pemberitahuan (informing).

Den Hartog (2007) . McAdam. Steers R.G.E. Wiley New York.L.NY 9 .G. Human Resources Management Review. (2002). Leadership in Organizations. Rujukan Axtell. Vol 10 Scott.W. European Journal of Innovation Management.sekolah kluster.Greenwich CT.Vol 38 Yukl.Pentice-Hall. How leaders influence employees innovative behaviour. Managing creative people :strategies and tactics for innovations. sekolah berprestasi tinggi atau sekolah yang menunjukkan kecemerlangan dan peningkatan yang menyeluruh dari segi akademik dan kokurikulum.A (1994).L. Jeroen P.J (1973).. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian-kajian yang lalu yang berhubung kait dengan kepimpinan. Employee-organization linkages: the psychology of commitment. R. and McClelland J.T.R. European Journal of Innovation Management.(2000).L. P. Mowday.L and Staw. Graen . In Cummings. Porter. 5th ed.CM Holman.(2002).T. G.MD (2000).(1987) . Academic of Management Journal . Vol 10. Journal of Occupational & Organizational Psychology. R and Holbek. And Scandura. Innovations and Organizations. Vol 5.G and Bruce.J Unsworth. absenteeism and turnover.Wall.K.M(1982). Determinants of innovative behaviour: a path model of individual innovation in the workplace.T. JAI Press.Duncan.M(Eds) Research in Organizational Behaviour.J de Jong and Deanne N. Kesimpulan Kajian ini mengkaji pengaruh amalan kepimpinan dengan komitmen dan tingkah laku inovatif guru. Towards a psychology of dyadic organizing”. Shopfloor innovation: faciliting the suggestion and implementation of ideas”.E and Harrington. Secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Limitasi kajian ini juga dapat dijadikan panduan untuk kajian seterusnya. D. Vol 7.R. komitmen guru serta tingkah laku inovatif guru. Englewood Cliffs NJ Zaltman. New York :Academic Press Mumford.S.B. Individual and team based ide generation within innovation management.D Waterson. Vol. organizational and research agendas.9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->