PENGENALAN Setelah meneliti tentang sejarah, teori dan pendekatan dalam penterjemahan, anda akan mempelajari pula apa

yang dikatakan sebagai proses menterjemah dan kaedah yang digunakan. Pemahaman tentang teori dan pendekatan dalam penterjemahan akan membantu anda menterjemah dengan baik. Seseorang penterjemah pada kebiasaannya akan mula menterjemah dengan pendekatan lama dan kemudian beransur-ansur ke arah pendekatan baharu bergantung kepada jenis teks yang akan diterjemahkan. Namun demikian, faktor yang paling penting ialah penguasaan bahasa sumber dan bahasa sasaran perlulah baik bagi seorang penterjemah. Keupayaan memahami teks asal dan kemahiran menulis semula dalam bahasa sasaran menuntut iltizam yang tinggi daripada seorang penterjemah.

KAEDAH TERJEMAHAN FORMAL Mengikut kaedah penterjemahan lama, penterjemah menumpukan perhatian terhadap bentuk teks yang diterjemahkan. Penterjemah cuba mengekalkan unsur-unsur stilistik seperti rima, rentak, bunga bahasa dan ciri nahu yang tertentu supaya bahan terjemahan itu menyerupai bentuk teks sumber. Terjemahan baharu pula mengutamakan reaksi pembaca atau kesan terhadap pembaca. Sambutan pembaca teks terjemahan hendaklah serupa dengan sambutan pembaca teks sumber, begitu juga dengan emosi yang dialaminya. Sebenarnya terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan dalam penterjemahan. Ini dapat dikategorikan kepada kaedah terjemahan formal dan kaedah terjemahan dinamik. Kaedah terjemahan formal pula dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu: (a)Pinjaman (b)Peniruan (c)Penggantian 10.1.1 Pinjaman Mengapakah pinjaman berlaku dalam bahasa? Peminjaman kata berlaku kerana terdapatnya pertembungan atau kontak antara dua bahasa yang berbeza misalnya bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang bertembung akibat penjajahan. Peminjaman antara dua bahasa ini tidak dapat dielakkan kerana keperluan komunikasi. Dalam hal ini, bahasa penjajah tentulah lebih dominan daripada bahasa yang dijajah. Kemasukan penjajah juga membawa konsep baharu yang tidak wujud dalam bahasa kedua, misalnya teknik, konsep, istilah, dan seumpamanya. Untuk mengisi kekosongan, maka kaedah pinjaman diamalkan. Kaedah ini juga diamalkan untuk menimbulkan sifat-sifat khusus dalam sesebuah teks. Kata ini dipinjam secara ÂtotoÊ dan ditulis miring dalam teks, misalnya, ad valorem, tort, ad hoc, alibi, dan sebagainya. Kata pinjaman ini diklasifikasikan sebagai kata pinjaman tulen tidak asimilasi. Beberapa kata pinjaman sudah lama dimasukkan atau diserapkan ke dalam leksikon bahasa Melayu sebagai kata pinjaman, iaitu basikal (Inggeris), senapang (Belanda), pisau (Cina), cahaya (Sanskrit), kedai (Tamil), dakwah (Arab), cukai (Jawa), pamer (Jawa), sekolah (Portugis) dan lain-lain. Kata pinjaman ini dikatakan kata pinjaman tulen asimilasi lengkap kerana berlakunya penyesuaian ortografi dan telah lama diasimilasikan ke dalam budaya Melayu hingga tidak terasa keasingannya dengan lidah Melayu. Pengekalan kata ini perlu untuk keperluan sosiobudaya masyarakat pengguna bahasa Melayu. Bloomfield (1933:44), membahagikan peminjaman kata kepada peminjaman budaya, peminjaman intimate, dan peminjaman dialek. Peminjaman budaya berlaku apabila sempadan setiap komuniti bahasa berhubungan dengan sempadan geografi dan politik. Peminjaman dianggap intimate apabila keduadua bahasa yang terlibat digunakan dalam domain politik yang sama. Peminjaman dialek pula lebih umum sifatnya kerana anggota-anggota daripada masyarakat yang berbeza berhubungan antara satu sama lain. Peminjaman berlaku dalam istilah budaya yang merangkumi organisasi sosial yang berbeza pada tahap dunia misalnya budaya dunia Barat dan dunia Timur (budaya Amerika dengan budaya Jepun), misalnya karya ‰Kenang-Kenangan Seorang Geisha‰ yang ditulis dalam bahasa Inggeris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu (lihat Rajah 10.1). Penterjemah mengandaikan unsur dalam satu budaya atau bahasa itu sendiri boleh dikomunikasikan secara "borne across," dan dihasilkan semula dalam satu budaya atau bahasa yang lain. Dalam hal ini kadangkala yang dipentingkan ialah kesesuaian (appropriateness) bukan ketepatan(accuracy) menjadi pilihan penterjemah. Namun demikian penterjemah pada hakikatnya, perlu setia kepada teks asal; malah, penterjemah tidak mempunyai autoriti untuk menggantikan sesuatu unsur budaya itu dengan budayanya sendiri. Mounin (1963) telah menggariskan kepentingan signifikasi sesuatu item leksikal dengan menegaskan bahawa sekiranya tanggapan kata tersebut difahami dengan jelas baharulah item tersebut dapat diterjemahkan secara tepat. Sebagai contoh terdapat istilah pakaian, iaitu ‰kimono‰ yang tidak terdapat dalam budaya Melayu, lalu terpaksa dipinjam terus perkataan tersebut dalam bahasa Melayu. Begitu juga halnya dengan perkataan ‰sakeÊ, iaitu sejenis minuman tradisi Jepun, yang dari segi konsepnya tidak sama dengan perkataan ‰tuak‰ dalam bahasa Melayu, lalu terpaksa dipinjam perkataan tersebut dalam bahasa Jepun. Hal ini banyak sekali terdapat dalam karya terjemahan ‰KenangKenangan Seorang Geisha‰ yang diterjemahkan oleh Abdul Latif Budin. „⁄a special kind of sake called amakuchi⁄‰ (MOG:79) „⁄sejenis sake istimewa yang dipanggil amakuchi‰ (KKSG:120)

letter head kepala surat. peniruan struktur yangmemasukkan lantas mewujudkan struktur baru dalam bahasa sasaran misalnya primeminister perdana menteri.‰ (KKSG:78) Ternyata bahawa dalam terjemahan tersebut konsep dalam budaya Inggeris disesuaikan daripada budaya Jepun kemudian disesuaikan pula dengan budaya Melayu. Contoh: I go to market = Saya pergi ke pasar. Contoh: She held back the truth.1. social sciencesains sosial . 10. Kata pinjaman peniruan ini digolongkan sebagai kata majmuk yang dipinjam dan disesuaikan dengan pola sintaktik dalam bahasa Melayu. peniruan penyampaian yang tidak mengubah struktur bahasa sasaran (buffet servis servis buffet. over due lebih masa. persamaan pada peringkat leksikal dan peringkat sintaksis sedapat mungkin dikekalkan.beban kerja). Contohnya kata bicara dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia membawa pengertian yang berbeza. pengertian bicara lebih kepada percakapan di mahkamah sahaja. (menyembunyikan) He wanted them to join the others but they held back. cold war perang dingin. Bicaradalam bahasa Indonesia bermaksud cakap tetapi dalam di Malaysia. iaitu kek bagi istilah „sweet rice cake‰ diterjemahkan sebagai „lempeng pulut manis‰ bukan „kek pulut manis‰. unsur ini juga ditemui apabila penterjemah menterjemahkan jenis makanan tradisi dalam masyarakat Jepun. Kedua. Anda akan dapati bahawa dalam penggantian berlaku pemindahan warta daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Penterjemah juga perlu memilih antara makna kamus dengan makna dinamik. green house rumah hijau.. terdapat juga perbezaan ciri walaupun kecil telah memberikan istilah yang berbeza. Dalam teks tersebut. Peniruan berlaku apabila kemasukan istilah pinjaman tetapi istilahnya sahaja yang diterjemahkan. iaitu pertama. Dalam teks ini terdapat makanan yang menggunakan konsep budaya Inggeris.(mengasingkan diri) His supply of food held out for ten days. dan mini bus bas mini. kita dapati berlaku penggantian daripada rice crackers kepada keropok beras . Kaedah ini kerap diamalkan bagi sesebuah teks berbentuk risalah (informative) yang ditulis dalam bahasa sumber yang ringkas. Hakikatnya kita perlu akui bahawa tidak terdapat dua bahasa yang sama di dunia ini. Contoh-contoh lain yang diperlihatkan di bawah: „⁄to fetch the rice crackers Auntie was so fond of⁄‰(MOG:52) „⁄untuk membeli keropok beras kesukaan Mak Cik. iaitu miso soup kepada sup miso. = Lebih daripada separuh badan manusia terdiri daripada otot. Bagi teks yang berunsur sains. honey moon bulan madu. Hal ini bermakna setiap perkataan dalam bahasa sumber dapat digantikan persamaannya dalam bahasa sasaran dan pada masa yang sama struktur ayat bahasa sumber dipindahkan ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan besar.1. tetapi diubahsuaikan mengikut ejaan Melayu cara ini juga dikatakan penggantian. Terdapat dua jenis peniruan.2 Peniruan Selanjutnya kita lihat pula kaedah peniruan. Hal ini memperlihatkan satu unsur komunikasi silang budaya berlaku apabila terdapat satu ciri yang unik yakni dalam persamaan konsep sesuatu budaya.work load . yellowculture budaya kuning. skyscrapper pencakar langit. More than half the human body is muscle. kita lazim menggunakan istilah yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. Peminjaman konsep berlaku tetapi digantikan dengan istilah bahasa Melayu.3 Penggantian Penggantian merupakan satu lagi kaedah dalam penterjemahan. Dalam teks terjemahan ‰Kenang-Kenangan Seorang GeishaÊ. iaitu tidak kompleks. (menahan) . Dalam penggantian. underground bawah tanah. There are over six hundred muscles in the muscular system =Ada lebih daripada enam ratus otot dalam sistem otot. Kaedah ini ditemui dalam karya terjemahan „Kenang-kenangan Seorang Geisha‰ yang memerihalkan tentang beras sebagai makanan ruji yang sama dengan juga dengan makanan ruji masyarakat Melayu.10.. Terdapat banyakpersamaan dan perbezaan walau pun kedua-dua bahasa berasal daripada rumpun yang sama. (cukup) He held out although the pain was terrible.

(mengangkat dengan tinggi) A signal fault held up the train for an hour. (menangguhkan atau melambatkan) .She held up the picture so that he could see it.

After he returns. iaitu pertama. Unsur dinamik ini membolehkan penterjemah mendapat ruang yang lebih besar bagi menyampaikan maksud penulis teks asal. Non-magic people (more commonly known as Muggles) manusia biasa atau yang bukan ahli sihir (lebih dikenali sebagai Muggle) were particularly afraid of sangat takut akan ilmu sihir Magic in medieval times. kita perlu mengubah atau menukarkan kedudukan frasa atau klausa dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maksud warta atau maklumat. Terdapat eempat kategori dalam kaedah terjemahan dinamik. Selepas kepulangannya. pada zaman pertengahan. Kebolehan ini memerlukan kemahiran bahasa sasaran yang cukup tinggi dan keupayaan memahami maksud dalam bahasa sumber agar maksud teks asal tidak disalah terjemahkan.2. =Selepas dia pulang. transposisi wajibcara terjemahannya merupakan yang lazim dan paling bersahaja dalam bahasa sasaran. but not very good at recognising it. kami ucapkan terima kasih. Sekembalinya. Hal ini penting kerana dalam penterjemahan. Terdapat dua jenis transposisi. Contoh: We thank you for your cooperation.KAEDAH TERJEMAHAN DINAMIK Perkataan dinamik itu sendiri menjelaskan lagi kaedah ini yang memperlihatkan satu kaedah baharu yang melibatkan banyak unsur ke arah memudahkan kerja terjemahan. tetapi tidak tahu-menahu langsung tentang ilmu itu.1 Transposisi Transposisi bermakna berlaku perubahan dalam struktur ayat dalam karya terjemahan. iaitu: (a)Transposisi (b)Modulasi (c)Persamaan (d)Penyesuaian 10. Jelasnya. Ada beberapa sebab kaedah transposisi perlu digunakan. . dalam kaedah transposisi penterjemah dapat memanipulasi keupayaan bahasa sasaran dengan baik tanpa menjejaskan maksud ayat yang diterjemahkan. maksud karya asal perlu dipertahankan walaupun kita melakukan pembaharuan dalam kaedah. =Atas/kerana kerjasama tuan itu. Dalam kaedah ini. iaitu untuk menyampaikan warta dalam bahasa sasaran secara yang paling bersahaja dan untuk menjelaskan lagi kandungan warta yang mungkin boleh mengelirukan.

In either case. terdapat perubahan dari segi semantik (makna) pada peringkat leksikal tetapi wartanya tetap tidak berubah. 10.Aduh! Go to hell -------.2 Modulasi Selanjutnya kita melihat pula kaedah modulasi. Persamaan yang dimaksudkan ialah persamaan terdekat atau persamaan sejadi (bersahaja). tenaga yang kita peroleh pada peringkat akhir berasal dari kanji. Persamaan Terdekat race(sociology) ----. Umumnya. Namun begitu dalam modulasi. =Dalam kedua-dua hal. orang. puak. kaum. Persamaan sedemikian bergantung sepenuhnya kepada konteks dan nilai budaya seperti dalam ungkapan idiomatik daripada peribahasa. untuk mencari persamaan dalam penterjemahan memanglah sesuatu yang amat rumit. Dalam karya teks terjemahan “Harry Potter dan Bilik Rahsia”. negara. kaedah ini digunakan bagi menterjemah budaya kebendaan. Oleh itu.nasional.10.ras nationa -----. Begitu juga penyampaian boleh ÂnegatifÊ dalam bahasa sasaran tanpa menjejaskan makna.Persetankan! Pergi jahaman! .kecil besar Perbezaan Budaya Ouch! ------.3 Persamaan Sebagaimana telah diperkatakan pada peringkat awal tadi. Kita menterjemah dengan menggunakan persamaan yang paling dekat maknanya. Oleh itu. Sebenarnya kaedah modulasi juga digunakan untuk tujuan yang sama seperti transposisi. iaitu untuk menyampaikan warta dengan gaya bahasa sasaran yang lebih bersahaja dan mudah difahami. keturunan big and small ------. kita tidak menterjemah dengan menggunakan persamaan tepat. Persamaan Sejadi/Bersahaja Race-------bangsa.2. tidak ada dua perkataan yang benar-benar sama makna dalam dua bahasa yang berlainan. kebangsaan .2. the energy that we obtain ultimately originates from starch. memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa tidak ada dua bahasa yang serupa. misalnya perkataan “sorting hat” diterjemahkan kepada “topi pengisih” Perubahan makna tidak begitu ketara tetapi perkataan Êsorting” digantikan dengan “mengisih” dalam konteks penceritaan tidak memberikan kesan yang besar . Contoh: Saturday night = Malam minggu/Ahad.

Nida menamakannya terjemahan glos yang bertujuan untuk membenarkan atau memberikan ruang kepada pembaca supaya memahami sebanyak mungkin konteks dalam bahasa sumber. seseorang penterjemah menumpukan kepada puisi. Voldemort melarikan diri” (hlm.Idiom dan Peribahasa Live from hand to mouth ------. apa tah lagi antara versi bahasa sumber dan bahasa sasaran. Persamaan dinamik berasaskan prinsip kesan persamaan. Contoh lain dapat dilihat di bawah: “Aunt Petunia. Menurut Susan Bassnett. Voldemort had fled. Beliau mengatakan bahawa persamaan formal menumpukan perhatian kepada mesej itu sendiri dalam bentuk dan kandungan. iaitu formal dan dinamik. dan berwajah cengkung. kais petang. iaitu “nyawa-nyawa ikan” yang membawa maksud keadaan yang sudah nazak atau hampir mati.” (hlm. perkataan “barely” diterjemahkan ke dalam idiom bahasa Melayu. terjemahan yang menggunakan kaedah tersebut telah menyampaikan mesej kepada pembaca. Dalam terjemahan begini.. Dalam karya terjemahan teks “Harry Potter dan Banduan dari AzkabanÊ”. 23) . makan pagi. yakni hubungan antara penerima dan mesej bahasa sasaran seharusnya juga sama dengan hubungan antara penerima dan mesej bahasa sumber. ayat demi ayat dan konsep demi konsep. makan petang To kill two birds with one stone -----. Walaupun dalam teks sasarannya tidak sedikit pun menyebut tentang ikan atau kiasan yang sedemikian namun dari segi maksud..6) Dalam teks di atas.Sambil menyelam minum air Tokoh dalam bidang penterjemahan.kita temui kaedah ini digunakan. persamaan dalam terjemahan tidak seharusnya mengambil pendekatan pencarian persamaan semata-mata kerana persamaan tidak mungkin wujud antara dua versi bahasa sumber bagi teks yang sama..11) „Dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. whipped around and peered intently out of the kitchen window”(hlm 19) “„Makcik Petunia yang kurus kering.Hidup kais pagi. who was bony and horse faced. misalnya: “Barely alive. berpusing pantas dan meninjau-ninjau dari tingkap dapur” (hlm. iaitu Nida (1964) telah mengenal pasti dua jenis persamaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful