SESAJI MENURUT UMAT ISLAM PENGERTIAN AYAT AKIBAT HUKUM MACAM .

begitu kokohnya pendirian mereka.  Kebiasan ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah sebelum Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menegakkan tauhid dan memerangi syirik dalam segala bentuknya. dll) dengan harapan agar yang diberi persembahan tersebut tidak mengganggu atau mencelakakan.PENGERTIAN SESAJI  Menurut artikel yang ditulis oleh Abu Abdillah Ahmad. penunggu. sebagaimana kita membela agama kita. sesajen berarti sajian atau hidangan. Adalah mempersembahkan sesuatu kepada makhluk halus (roh. untuk memperbaikinya hal demikian membutuhkan waktu yang sangat panjang. pantas di yakini dan sangat kuat membelanya. jin. Dimana kesyirikan menjadi sebuah keyakinan yang baik dan benar. . lalu berharap dengannya keberuntungan dan kesuksesan. lelembut. umat islam akan marah kalau islam di hina begitu juga dengan mereka. terhadap apa yang mereka yakini.

BACK .  Anehnya perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran Animisme dan Dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada jaman modernisasi yang serba canggih ini. Sesajen merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa. roh tertentu atau penunggu tempat (pohon. persimpangan) dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. batu. terkena kutukan).  Banyak kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji lalu pada suatu pada saat tidak diberi sesaji maka orang yang tidak memberikan sesaji akan kualat (celaka.

. sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen tersebut mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhinya. adalah suatu bentuk ibadah besar dan agung yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.  Mempersembahkan kurban yang berarti mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala[3].HUKUM SESAJI  Ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhuk halus/jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja.

adalah termasuk dosa yang sangat besar. meskipun kurban yang dipersembahkan sangat kecil dan remeh. bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah.  Setelah kita mengetahui bahwa melakukan ritual jahiliyyah ini adalah dosa yang sangat besar.  Oleh karena itu. maka ini juga termasuk perbuatan syirik besar. bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (menjadi kafir). jika disertai dengan pengagungan dan ketakutan dalam hati kepada selain-Nya. yaitu perbuatan syirik. adalah perbuatan dosa yang sangat besar. yang berarti terkena ancaman dalam firman-Nya. bahkan seekor lalat sekalipun. Maka mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala (baik itu jin. yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen. makhluk halus ataupun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepadanya. karena termasuk tolong-menolong dalam perbuatan maksiat yang sangat besar kepada Allah. . maka ikut berpartisipasi dan membantu terselenggaranya acara ini dalam segala bentuknya.

selain sembelihan. Hukum memanfaatkan makanan yang digunakan sesajen. maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun. maka dagingnya haram dimakan dan najis. adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz yang membolehkan pemanfaatan makanan dan harta tersebut. BACK . jika makanan tersebut berupa hewan sembelihan. sama hukumnya dengan daging bangkai. karena hukum asal makanan/harta tersebut adalah halal dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya. baik untuk dimakan atau dijual.  Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. karena hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. insya Allah.

kemudian diletakkan pada tiang atau kuda-kuda rumah yang baru di bangun supaya rumah tersebut aman.  Upacara Nglarung (membuang kesialan) ke laut yg masih banyak dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisir pantai selatan pulau Jawa tepatnya di tepian Samudra Indonesia yang terkenal dengan mitos Nyi Roro Kidul. jagung dan lain-lain yg masih utuh dengan tangkainya.MACAM SESAJI  Upacara menjelang panen yang dipersembahkan kepada Dewi Sri (dewi padi dan kesuburan) yang mungkin masih dipraktekkan di sebagian daerah Jawa.  Menyediakan berbagai jenis tanaman dan biji-bijian seperti padi. tentram dan tidak membawa sial. tebu. .

BACK .  Menyembelih kerbau atau sapi. lalu kepalanya di tanam ke dalam tanah yang di atasnya akan dibangun sebuah gedung atau proyek. Menyembelih ayam dengan ciri-ciri khusus untuk kesembuhan penyakit atau untuk menolak kecelakaan. supaya proyek pembangunan berjalan lancar dan bangunannya membawa berkah.

maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah tidak akan mengampuni (dosa) perbuatan syirik (menyekutukan-Nya). seperti menyembelih hewan kurban (sebagai tumbal). ‫َ ه َ ِ َ ال ِ إ‬ ًَ َ ‫م‬ َ َ ‫ِ ِ َ ال ِ إ ِن‬ ‫وأ ََّن ُ كانَُ رج ُ منَُ اْلِ إنسُِ َيعوذونَُ برج ُ منَُ الج ُ فزادوه ُ رهقا‬ ‫إ‬ Artinya. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah. َ  ‫إِنَُّ َُّ ال يغفِ ُ أَنإُ يشركَُ ب ُ ويغفِ ُ ما دونَُ ذلِكَُ لِمنإُ يش ُ ومنإُ يشركإُ ب َُّ فق ُ افترى إِ إثمًا‬ ‫ّللا َ إ ر‬ ِ ِ ِ َ َ ‫َ َ َ اء َ َ إ ِ ِاّلل َ َد إ‬ َ ‫إ َ ِه َ َ إ ر‬ َ ‫عظيمًا‬ ِ َ “Sesungguhnya. . bernadzar.” (Qs an-Nisaa’: 48).AYAT MENGENAI SESAJI  Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. meminta pertolongan dan lain-lain. orang-orang di zaman Jahiliyah meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut. bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

lbnu Katsir menerangkan ayat ini bahwa. Rabb semesta alam. al-An’aam: 162-163).  Fitrah ini akan tetap terjaga dengan cara menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya.: 56). Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyelisihi orang- orang musyrik yang beribadah dan menyembelih karena selain Allah. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. َ ِ َ ‫َ َ َ ِ ّلل َ ب إ َ ِ ال َ ِ ه‬ ‫إ‬ ‫ق ُ إِنَُّ صالتي ونسكي ومحإ َيايَُ ومماتي ِ َُّ ر ُ العالَمينَُ َ ُ شريكَُ لَ ُ وبذلِكَُ أمرإ ُ وأَ َنا‬ ‫ل‬ َ ‫ِ ت‬ ِ َ َ ِ َ ِ َ َُ‫أَوَّ ُ المسإ لِمين‬ ِ ‫ل إ‬ “Katakanlah. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya): “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah-Ku. sembelihanku (kurbanku). dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).” (Tafsir Ibnu Katsir surat Ad Dzariyat. ‘Sesungguhnya shalatku. Adz Dzariyat: 56). Dia berfirman. BACK . “Allah menciptakan manusia dan jin agar mereka menyembah-Nya.” (QS. tiada sekutu baginya.’” (Qs. Inilah yang disebut dengan tauhid ibadah.

5:72)  Membenarkan Khurafat Dari keyakinan syirik inilah muncul berbagai khurafat yang tersebar di masyarakat. kisah-kisah yang sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat dan tidak dapat dibenarkan oleh hati nurani manusia.” (QS. dan tempatnya ialah neraka. mitos dan legenda yang penuh dengan takhayul. . Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman.AKIBAT SESAJI  Menjerumuskan ke Neraka Kemusyrikan merupakan penyebab utama untuk masuk neraka. tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. “Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah.

jiwanya labil dipermainkan oleh klenik. Dia selalu diliputi ketakutan. ." (Lukman: 13) Adakah kazhaliman yang lebih besar daripada sikap seseorang yang diciptakan oleh Allah tetapi justru menyembah kepada selain Allah? Atau orang yang diberi rizki oleh Allah namun justru bersyukur dan memuja kepada selain Allah?  Syirik Menimbulkan Rasa Takut Orang musyrik tidak memiliki keteguhan dan rasa percaya kepada Allah. takut akan segalagalanya. khurafat dan takhayul. Syirik adalah Kezhaliman Terbesar Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman. dan inilah kehidupan yang sangat buruk. "Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezhaliman yang besar. sehingga hidupnya penuh dengan kegelisahan.

Maka tidak ada pelecehan terhadap martabat manusia yang lebih parah daripada kemusyrik-an. batu dan yang semisalnya. keris. maka berarti telah menjatuhkan martabat kemanusiaannya ke tempat yang terendah. jin. pohon. Allah telah memuliakan manusia dan menga-runiai akal kepada mereka. Merupakan Pelecehan Terhadap Martabat Manusia Apabila seseorang menyembah kepada sesama makhluk. maka apakah layak dan pantas seorang yang berakal dan terhormat menyembah dan merendahkan diri di hadapan patung. khadam. . yang tidak dapat memberikan manfa’at dan menimpakan bahaya.

TERIMA KASIH .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.