P. 1
Hukum Bacaan Mad

Hukum Bacaan Mad

|Views: 759|Likes:
Published by Kartika Myiesha

More info:

Published by: Kartika Myiesha on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

BAHASA ARAB

HUKUM BACAAN MAD

Di Susun Oleh :

Arista Saptarini : 1001135012
Elis Dahlia : 1001135018
Irfan Abdul Ghafar : 1001135026


PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu
merupakan Rahmat bagi seluruh alam. Satu – satunya mu’jizat sepanjang masa.
Didalamnya berisi kandungan wahyu illahi yang menjadi petunjuk, pedoman
hidup, seerta pelajaran bagi siapa saja yang mengimaninya dan membacanya
serta mengamalkannya. Dalam membaca Al-Qur’an, sudah tentu harus
memperhatikan masalah adab – adabnya (Tata karma), karena yang dibaca itu
adalah kalamullah yang harus dijunjung tinggi dan dimulyakan. Sebagaimana
firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 204
-·O)³4Ò Os@O¬~ Np-47¯O¬³^¯-
W-ON¬g©4-¯c·· +O·¯
W-O+´^Ò¡4Ò ¯ª7¯+UE¬·¯
4pO+·EO¯O¬> ^g´j÷
Artinya : dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik,
dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
Maksudnya: jika dibacakan Al Quran kita diwajibkan mendengar dan
memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar
sembahyang, terkecuali dalam shalat berjamaah ma'mum boleh membaca Al
Faatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al Quran.


BAB II
PEMBAHASANA. PENGERTIAN MAD

Mad menurut etimologi berarti tambahan. Menurut istilah tajwid berarti
memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Huruf mad ada tiga, yaitu
alif, wau dan ya. Syarat mad yaitu huruf sebelum wau berbaris damah, sebelum
ya berbaris kasrah dan sebelum alif berbaris fathah. Jika huruf yang sebelum ya
atau wau sukun itu berbaris fathah, tidak disebut huruf mad, akan tetapi disebut
dengan huruf layin.
Mad ialah memanjangkan bunyi huruf (bacaan) karena di dalamnya
terdapat salah satu huruf mad. Adapun huruf mad ada tiga macam, yaitu: a. Alif
(ا) b. Wau (و) c. Ya (ي).Penjelasan:

B. MACAM-MACAM HURUF MAD
1) Huruf Alif (ا) menjadi huruf mad, apabila huruf alif tidak berharekat dan huruf
sebelumnya berharakat fathah.
Contoh : د ِ س ا ح
ً
ا ً جا و

ف

أ

ق سا غ
2) Huruf wau (و) menjadi huruf mad, apabila huruf wau sukun huruf
sebelumnya damah.
Contoh : د

ل و ي ن ولا

خ د ي ر و د ص
3) Huruf Ya (ي) menjadi huruf mad, apabila huruf ya sukun dan huruf
sebelumnya berharakat kasrah.
Contoh :

ميلع ِ هيِف ر ي ِ د

ق

C. MACAM-MACAM MAD
Mad dalam ilmu Tajwid secara garis besar di bagi dua macam, yaitu:
1. Mad Thabi'I (Mad Asli)
Mad thabi’I yaitu mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau
sukun.. Dinamakan mad thabii karena mad tersebut merupakan sesuatu mad
yang thabi’i ( alami ) , kadarnya tidak kurang dan tidak lebih serta aturan
membaca nyadua harakat. Contoh dari mad thobi’I tersebut adalah :
Ò 4 ³ ) O · - ¯ · ³ ¬ O - W - . - ~ g ¯ × 4
7 4 - ` 4 L N O - W ~ · ¯ 7 O E - W 7 4 - ` 4 4 E
Ò 4 ³ ) O · - = E U Þ O ¯ - W ³ ) ¯ Þ O _
- E O 4 C g 1 4 g _ ) ª ¯ ~ · ¯ 7 O E - W ³ ) ^ ^
` 4 ¬ E ¯ 7 ª ¯ ³ ) ^ ^ © E ± º 4 ^ } ÷
¯ 4 ` N O ¯ © 4 g ¯ O @ 7 + Ò p 4 ³ ) p E - . - º º
¼·+/u^4-¯O4C pÒ¡ =·)O;×EC 1E·V4`
` E 4 ¬ N O ¯ = O L · · © E · · O ¯ ~ · _ E _
· · Ò ` E - . - ~ g ¯ - ¬ 7 4 - ` 4 4 N O - W
· · 1 4 ¬ u U Þ © ÷ O p ¡ Ò ^ ^ O + - ¯ ^ · E - O ` g }
O · Þ ) _ ) ª ¯ W Ò 4 ¡ Ò ` E - . - ~ g ¯ × 4
± º ¼ E O N Ò - W · · O 4 ³ ¬ O ¯ 7 O ] ¬ ` 4 O · - .
¡ Ò O 4 - 1 E - . + ) _ E O E - ` 4 V · E 1 O
C N _ ´ O ) O g · ± º V g O O L - Ò 4 C 4 _ ; ³ g O
) O g · E 1 g O O L - _ Ò 4 ` 4 C N _ ´ O
¼·gO) ·º)³ 4×-´³´OE¼^¯- ^gg÷

2. Mad Far'I..
Mad far’i adalah kebalikan dari Mad Asli, yaitu mad yang dipengaruhi oleh
sebab hamzah dan sukun. Kadar panjang mad far’i cukup beragam yaitu 2,4,5
dan 6 harakat. Adapun pembagian mad far’i dikelompokan karena tiga sebab,
yaitu mad yang bertemu dengan hamzah, mad yang bertemu dengan sukun
murni dan mad yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Namun dalam
makalah ini kami tidak akan membahas semua pembagian mad far’i. Mad far’i
yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah mad wajib muttasil, mad jaiz
munfasilA. Mad Wajib Muttasil
Mad Wajib Muttasil adalah pemanjangan suara, karena ada huruf mad
asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibaca lima harkat apabila
wasal (terus), dan dibaca enam harkat ketika waqaf (berhenti)
Contoh :

B. Mad Jaiz Munfasil
Disebut mad jaiz munfashil, bila mad thabi'i bertemu dengan huruf
hamzah di kata berikutnya yakni tidak dalam satu kalimat. Dinamakan
munfashil karena huruf mad dengan huruf hamzah terdapat pada kata
yang berbeda. Aturan membacanya, boleh 2 harakat ketika waqaf, 4
harakat atau 5 harakat ketika washal.
Contoh:

C. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf
Mad far’i
Mad wajib muttasil Mad jaiz munfashil Mad ‘Aridh lisukun
Mad Lazim harfi mukhaffaf
Mad Lazim Harfi Mukhaffaf yaitu selepas huruf Mad terdapat Sukun
asli pada salah satu huruf hijaiah yang tidak bertasydid. Ia dinamakan
Mukhaffaf kerana sebutannya terlalu ringan disebabkan ia tidak
bertasydid dan tidak berdengung seperti huruf Mim di dalam( م لا ).
Contoh :

D. Mad Arid Lis Sukun
Mad arid lisukun yaitu mad yang bertemu dengan huruf yang
dusukunkan karena berwaqaf atau mad yang terjadi apabila mad thabii
berada sebelum huruf yang diwaqafkan. Mad arid lissukun biasanya
terletak di ujung kalimat. Aturan membacanya ada 3 macam: pendek (2
harakat), sedang (4 harakat), panjang (6 harakat).
Contoh:
BAB III
PENUTUP
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi
Muhammad SAW. Sebagai ummatnya, kita wajib mengamalkan apa yang
ada didalamnya dan membacanya dengan baik dan benar yaitu dengan
menggunakan kaidah hukum bacaan tajwid. Hukum mempelajari ilmu
tajwid secara teori adalah fardhu kifayah sedangkan membaca Al-Quran
sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardhu ‘ain .DAFTAR PUSTAKA
Liza Fitri, Muhammad Arif. 2011, Bahasa Arab Al-Qur’an, Uhamka Press:
Jakarta,
Abdur Abdul Aiz. 2010, Pedoman Dauroh Al-Qur’an, Markaz Al-
Qur’an:Jakarta.
file:///F:/HUKUM%20MAD%20%C2%AB%20MuTiaRa%20iSLaM%20_%2
0BlOg%20PenDidiKan%20AgaMa%20IsLAm.htm

Didalamnya berisi kandungan wahyu illahi yang menjadi petunjuk. pedoman hidup. baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. sudah tentu harus memperhatikan masalah adab – adabnya (Tata karma). karena yang dibaca itu adalah kalamullah yang harus dijunjung tinggi dan dimulyakan. terkecuali dalam shalat berjamaah ma'mum boleh membaca Al Faatihah sendiri waktu imam membaca ayat-ayat Al Quran. Latar Belakang Kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam membaca Al-Qur’an. Maka dengarkanlah baik-baik. Maksudnya: jika dibacakan Al Quran kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri.BAB I PENDAHULUAN A. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 204          Artinya : dan apabila dibacakan Al Quran. . Satu – satunya mu’jizat sepanjang masa. itu merupakan Rahmat bagi seluruh alam. dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. seerta pelajaran bagi siapa saja yang mengimaninya dan membacanya serta mengamalkannya.

yaitu: . 1) MACAM-MACAM HURUF MAD Huruf Alif (‫ )ا‬menjadi huruf mad.)ي‬Penjelasan: B. PENGERTIAN MAD Mad menurut etimologi berarti tambahan. Ya (‫. Mad ialah memanjangkan bunyi huruf (bacaan) karena di dalamnya terdapat salah satu huruf mad. Adapun huruf mad ada tiga macam. Menurut istilah tajwid berarti memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Huruf mad ada tiga. MACAM-MACAM MAD Mad dalam ilmu Tajwid secara garis besar di bagi dua macam. Contoh : ‫سِ د‬ 2) ‫غاسق أفواجً ا ً حا‬ Huruf wau (‫ )و‬menjadi huruf mad. yaitu alif.BAB II PEMBAHASAN A. Alif (‫ )ا‬b. apabila huruf ya sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah. Contoh : ‫لد‬ ‫صد و ر يد خالو ن يو‬ 3) Huruf Ya (‫ )ي‬menjadi huruf mad. Contoh : ‫عليم‬ ‫قد ير فِيه‬ ِ ِ C. Jika huruf yang sebelum ya atau wau sukun itu berbaris fathah. Wau (‫ )و‬c. Syarat mad yaitu huruf sebelum wau berbaris damah. apabila huruf wau sukun huruf sebelumnya damah. tidak disebut huruf mad. wau dan ya. yaitu: a. sebelum ya berbaris kasrah dan sebelum alif berbaris fathah. apabila huruf alif tidak berharekat dan huruf sebelumnya berharakat fathah. akan tetapi disebut dengan huruf layin.

Mad Thabi'I (Mad Asli) Mad thabi’I yaitu mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. mad yang bertemu dengan sukun murni dan mad yang bertemu dengan sukun karena waqaf. Mad far’i adalah kebalikan dari Mad Asli. Dinamakan mad thabii karena mad tersebut merupakan sesuatu mad yang thabi’i ( alami ) . Mad Far'I. Namun dalam makalah ini kami tidak akan membahas semua pembagian mad far’i.1.4. Kadar panjang mad far’i cukup beragam yaitu 2.. yaitu mad yang bertemu dengan hamzah. Contoh dari mad thobi’I tersebut adalah :                                                             2.5 dan 6 harakat.. yaitu mad yang dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Mad far’i . kadarnya tidak kurang dan tidak lebih serta aturan membaca nyadua harakat. Adapun pembagian mad far’i dikelompokan karena tiga sebab.

bila mad thabi'i bertemu dengan huruf hamzah di kata berikutnya yakni tidak dalam satu kalimat.yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah mad wajib muttasil. Aturan membacanya. Mad Wajib Muttasil Mad Wajib Muttasil adalah pemanjangan suara. Dibaca lima harkat apabila wasal (terus). 4 harakat atau 5 harakat ketika washal. Contoh: C. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf . karena ada huruf mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. mad jaiz munfasil Mad far’i Mad wajib muttasil Mad jaiz munfashil Mad ‘Aridh lisukun Mad Lazim harfi mukhaffaf A. dan dibaca enam harkat ketika waqaf (berhenti) Contoh : B. Dinamakan munfashil karena huruf mad dengan huruf hamzah terdapat pada kata yang berbeda. boleh 2 harakat ketika waqaf. Mad Jaiz Munfasil Disebut mad jaiz munfashil.

panjang (6 harakat). Aturan membacanya ada 3 macam: pendek (2 harakat). Ia dinamakan Mukhaffaf kerana sebutannya terlalu ringan disebabkan ia tidak bertasydid dan tidak berdengung seperti huruf Mim di dalam( ‫. sedang (4 harakat). Mad Arid Lis Sukun Mad arid lisukun yaitu mad yang bertemu dengan huruf yang dusukunkan karena berwaqaf atau mad yang terjadi apabila mad thabii berada sebelum huruf yang diwaqafkan.Mad Lazim Harfi Mukhaffaf yaitu selepas huruf Mad terdapat Sukun asli pada salah satu huruf hijaiah yang tidak bertasydid. Mad arid lissukun biasanya terletak di ujung kalimat.) ال م‬ Contoh : D. Contoh: .

BAB III PENUTUP Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Sebagai ummatnya. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardhu kifayah sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardhu ‘ain . kita wajib mengamalkan apa yang ada didalamnya dan membacanya dengan baik dan benar yaitu dengan menggunakan kaidah hukum bacaan tajwid. .

Abdur Abdul Aiz. 2010.htm . Bahasa Arab Al-Qur’an. 2011. Muhammad Arif.DAFTAR PUSTAKA Liza Fitri. Pedoman Dauroh Al-Qur’an. file:///F:/HUKUM%20MAD%20%C2%AB%20MuTiaRa%20iSLaM%20_%2 0BlOg%20PenDidiKan%20AgaMa%20IsLAm. Markaz AlQur’an:Jakarta. Uhamka Press: Jakarta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->