P. 1
15.151-166 Kemajuan Cik Nidzam

15.151-166 Kemajuan Cik Nidzam

|Views: 32|Likes:
Published by U'oolls M Bakry

More info:

Published by: U'oolls M Bakry on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 151

ASPEK FIZIKAL DAN PSIKOSOSIAL DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAKMAL SAINS CIK NIDZAM CHE AHMAD KAMISAH OSMAN LILIA HALIM ABSTRAK KEMAJUAN: Kajian ini dijalankan dengan untuk tujuan untuk mengenalpasti tahap kesesuaian persekitaran fizikal sedia ada dan mengenalpasti persepsi terhadap persekitaran psikososial daripada perspektif guru dan pelajar. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan menentukan tahap kepuasan pelajar dan guru terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains. Seterusnya pengkaji cuba mengenal pasti aspek-aspek fizikal dan aspek-aspek psikososial yang mempunyai hubungan dengan tahap kepuasan pelajar. Akhir sekali hubungan antara aspek-aspek fizikal dengan aspek-aspek psikososial akan cuba diterokai. Data kajian diperolehi melalui instrumen soal selidik. Hasil dapatan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi bagi menjawab persoalan kajian. Hasil analisis menunjukkan secara secara keseluruhanya persekitaran fizikal makmal sains adalah pada tahap sederhana manakala persekitaran psikososial dan tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran pula adalah memuaskan daripada persepsi guru dan pelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan perspektif yang signifikan tentang tahap kesesuaian persekitaran fizikal, persekitaran psikososial dan tahap kepuasan dalam kalangan guru berdasarkan lokasi dan mata pelajaran. Walaubagaimanapun di kalangan pelajar, didapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam persekitaran psikososial berdasarkan mata pelajaran. Tahap kepuasan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dalam makmal tidak berbeza di antara lokasi tetapi berbeza berbanding mata pelajaran. Seterusnya dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tentang aspek fizikal, psikososial dan tahap kepuasan di antara guru dan pelajar. Hasil analisis regresi berganda yang dijalankan mendapati terdapat sumbangan yang signifikan daripada sebelas pembolehubah yang dikaji ke atas tahap kepuasan guru dan pelajar. Akhirnya hasil dapatan juga menunjukkan terdapat kesan interaksi yang signifikan di antara aspek fizikal dan aspek psikososial ABSTRACT PROGRESS: This study was conducted for the purpose of identifying the suitability of the existing physical environment and perceptions of psychosocial environment from the perspective of teachers and students. In addition, the study also seeks to determine the satisfaction level of students and teachers on teaching and learning that occurs in the science laboratory. The relationship between physical and psychosocial aspects with the level of satisfaction in teaching and learning in science laboratory was also

KPM 1988. Kedua-dua komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain dalam mencipta dan membentuk satu persekitaran pembelajaran dan menpengaruhi proses pembelajaran yang berlaku di dalamnya. Pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan akan memberi kesan kepada kepuasan guru dan pelajar. Noorashikin 2002. Dalam konteks . Kilgour 2006). Terdapat dua komponen utama dalam persekitaran pembelajaran iaitu komponen fizikal dan komponen psikososial (Mok Soon Sang 2008. semasa dan masa hadapan. Dalam persekitaran ini. The level of students’ satisfaction of teaching and learning of science in the laboratory did not differ between locations. Menurut Anderson.152 Cik Nidzam explored. The analysis indicates that the overall physical environment of science laboratory is moderate while the psychosocial environment and levels of satisfaction with teaching and learning is satisfactory from the perceptions of teachers and students. Razak Habib 1995. mereka bentuk prosedur dan membuat kesimpulan (Chiappetta & Koballa 2006). Hofstein & Lunetta 2003. Finally. Zol Azlan Hamidin 2000. makmal berpotensi untuk melibatkan pelajar dalam penyiasatan authentik yang mana mereka boleh mengenalpasti sendiri masalah yang hendak dikaji. berkerjasama dalam kumpulan kecil dan berinteraksi secara terus dengan bahan atau dengan model untuk menyiasat sesuatu fenomena saintifik (KPM 2006. kawasan lapang atau pun pejabat. pembelajaran sains kebanyakannya berlaku di makmal (Koe 1989. makmal sains. psychosocial environment and levels of satisfaction among teachers based on location and subject. Fornell dan Lehmann (1994). The results were analyzed using descriptive analysis and inferential analysis to answer research questions. but different from the subject. Sehubungan dengan itu. Chiew 1997. However. pelajar dapat belajar secara aktif. The findings showed there were significant differences on physical. psychosocial and satisfaction among teachers and students. 1999). Results of multiple regression analysis revealed that there was a significant contribution of the eleven variables on the satisfaction level of teachers and students. there are significant differences in the psychosocial environment based on subject among students. Hofstein dan Lunnetta 2003). Data were collected through questionnaires. Pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan makmal sains dapat memberikan hasil yang positif di samping memperbaiki sikap dan minat pelajar terhadap sains (Rashidi Azizan & Abd. The findings also showed that there was no significant difference in perspective about the suitability of the physical environment. Ini kerana ia merupakan penilaian selepas penggunaan sesuatu produk atau perkhidmatan yang berlaku pada akhir proses psikologi pengguna (Yi dinyatakan dalam Guolla. PENGENALAN Persekitaran pembelajaran ádalah merujuk kepada ruang yang diperuntukkan untuk pembelajaran (Tessmer & Harris 1992) sama ada bilik darjah. Ini kerana makmal mempunyai kelengkapan dari segi peralatan dan alat bantu mengajar. the results also showed that there was a significant interaction effect between physical and psychosocial aspects. Di sekolah. kepuasan boleh dijadikan petunjuk penting terhadap prestasi masa lepas. Chiappetta & Koballa 2006). Zol Azlan Hamidin 2000).

malahan dan tidak dibenarkan untuk menyimpang daripada prosedur yang telah ditetapkan sekaligus meminimakan pembaziran masa. afektif dan matlamat amali (Hofstein & Mamlok-Naaman (2007). satu kerangka konseptual telah dibina seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah: Persekitaran fizikal Perabot Ruang Teknologi Pencahayaan Kualiti udara dalaman Peralatan keselamatan Kepuasan      Persekitaran psikososial Kerjasama antara pelajar Peraturan yang jelas Kebebasan menjana idea Integrasi Persekitaran bahan Faktor Demografi  Lokasi  Mata pelajaran  Kumpulan       RAJAH 1. Tobin (1990) pula menyatakan kerja amali tidak produktif dan mengelirukan kerana ianya kerap dilakukan tanpa tujuan yang jelas dan mencadangkan supaya perhatian yang lebih diberikan kepada apa yang sebenarnya pelajar lakukan dalam makmal sains. Bukan hanya pelajar tidak diberi kebebasan. Ini kerana kebanyakan makmal adalah jenis expository yang berpusatkan guru dan aktiviti makmal dijalankan mengikut langkah-langkah yang telah ditulis di bawah pengawasan pengajar. Bryce & Roberston 1985. Manakala menurut Pyatt & Sims (2007). Hodson 1993. Kajian-kajian ini telah diulas secara kritikal dalam tinjauan kepustakaan (Hofstein & Lunetta 1982.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 153 pendidikan pula. KERANGKA KONSEPTUAL Berdasarkan model yang dikemukan oleh Gardnier (1989). 1999). di dalam makmal pelajar tidak diberi peluang untuk meneroka dan mencipta kefahaman mereka sendiri tentang fenomena yang dikaji. Lazarowitz & Tamir 1994). Daripada ulasan yang diberikan di dapati walaupun makmal sains telah diberi peranan yang penting dalam pembelajaran sains. kerosakan bahan dan pembaziran bahan-bahan. kecederaaan. Blosser 1983. kajian yang dilakukan gagal menunjukkan perhubungan di antara pengalaman di makmal dengan pembelajaran pelajar. kepuasan pelajar atau guru mungkin dipengaruhi oleh kualiti persekitaran bilik darjah (Guolla. Kerangka konseptual kajian . PERNYATAAN MASALAH Banyak kajian telah dijalankan untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan aktiviti makmal dalam pendidikan sains dalam membantu meningkatkan pencapaian pelajar daripada aspek kognitif. 2004.

ruang. 2. kajian ini cuba untuk mencadangkan satu model yang menghubungkan persekitaran fizikal dan persekitaran psikososial dalam makmal sains. teknologi. Untuk mengenal pasti persepsi guru dan pelajar tentang persekitaran pembelajaran psikososial sebenar dan diingini (aspek kerjasama antara pelajar. Untuk menentukan tahap kesesuaian persekitaran pembelajaran fizikal makmal sains (aspek perabot. pencahayaan. PK3: PK4: PK5: . Apakah tahap kepuasan guru dan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains sekolah? Adakah terdapat perbezaan persepsi tentang aspek-aspek psikososial sebenar dan diingini di kalangan guru dan pelajar? 3. Untuk mengenalpasti tahap kepuasan guru dan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains sekolah. integrasi. 5. aspek-aspek persekitaran psikososial dengan tahap kepuasan pelajar terhadap pembelajaran dalam makmal sains di kalangan guru dan pelajar berdasarkan lokasi dan mata pelajaran. 8. integrasi. 4. kualiti udara dan aspek keselamatan) daripada daripada perspektif guru dan pelajar? Apakah persepsi guru dan pelajar tentang persekitaran pembelajaran psikososial sebenar dan diingini (aspek kerjasama antara pelajar. tahap kepuasan tentang pengajaran dan pembelajaran sains di antara guru dan pelajar berdasarkan lokasi dan matapelajaran. Berdasarkan dapatan di atas. Untuk mengenal pasti samada terdapat perhubungan di antara aspek-aspek persekitaran fizikal. PERSOALAN KAJIAN PK1: PK2: Bagaimanakah keadaan sebenar makmal sains sedia ada di sekolah menengah di Selangor?. 7. teknologi. Untuk mengenal pasti samada terdapat perbezaan pandangan tentang tahap kesesuaian persekitaran fizikal makmal sains.154 Cik Nidzam OBJEKTIF KAJIAN 1. kebebasan menjana idea. pencahayaan. persepsi tentang persekitaran psikososial sebenar dan diingini. 6. kebebasan menjana idea. Apakah tahap kesesuaian persekitaran pembelajaran fizikal makmal sains (aspek perabot. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) dalam makmal sains sekolah?. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) dalam makmal sains sekolah. Untuk menerangkan keadaan makmal sains sedia ada di sekolah menengah di Selangor. Untuk mengenal pasti samada terdapat hubungan di antara aspek-aspek persekitaran fizikal dengan aspek-aspek psikososial dalam makmal sains di kalangan guru dan pelajar berdasarkan lokasi dan mata pelajaran. ruang. kualiti udara dan aspek keselamatan) daripada pandangan guru dan pelajar.

kebebasan menjana idea. ruang pembelajaran. kualiti udara dan aspek keselamatan). Data diperolehi melalui instrumen soal selidik. PK11: Adakah terdapat kesan interaksi di antara aspek-aspek persekitaran fizikal (perabot. aspek-aspek psikososial (kerjasama antara pelajar. integrasi. kebebasan menjana idea. PK12: Adakah terdapat kesan interaksi yang signifikan di antara pembolehubahpembolehubah perabot dan perlatan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 155 PK6: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi aspek-aspek fizikal (perabot. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) terhadap tahap kepuasan guru dan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains. ruang pembelajaran. teknologi. teknologi. teknologi. integrasi. integrasi kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) makmal sebenar dari persepsi guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran dan lokasi? PK8: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi psikososial (kerjasama antara pelajar. kualiti udara dan aspek keselamatan terhadap dengan pembolehubah kerjasama antara pelajar. teknologi. kebebasan menjana idea. penchayaaan. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) (sebenar dan diingini) dan tahap kepuasan di antara guru dan pelajar?. kebebasan menjana idea. integrasi kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) makmal dingini dari persepsi guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran dan lokasi? PK9: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal dari perspektif guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran (untuk makmal sebenar dan diingini) dan lokasi? PK10: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi tahap kesesuaian aspek-aspek fizikal (perabot. kualiti udara dan aspek keselamatan) dari perspektif guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran dan lokasi? PK7: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi psikososial (kerjasama antara pelajar. Seramai 800 orang guru sains dan 800 orang pelajar tingkatan 4 terlibat dalam kajian ini. Analisis data kajian menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. . ruang pembelajaran. kualiti udara dan aspek keselamatan) dan aspek-aspek persekitaran psikososial (kerjasama antara pelajar. pencahayaan. integrasi. ruang pembelajaran. pencahayaan. kebebasan menjana idea. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dalam makmal sains di kalangan guru dan pelajar? METADOLOGI Kajian ini berbentuk tinjauan yang menggunakan pendekatan kuantatif. pencahayaan. Kajian dilakukan terhadap persekitaran pembelajaran fizikal dan persekitaran psikososial makmal sains di sekolah menengah di Selangor.

SD=0.99. Persepsi Guru Dan Pelajar terhadap Aspek Psikososial dalam Persekitaran Makmal Sains Persepsi Guru: Persekitaran Makmal Sains Sebenar dan Makmal Diingini Daripada aspek psikososial makmal sains sebenar. secara keseluruhannya tahap kesesuaian persekitaran fizikal juga pada tahap sederhana. SD= 0. SD=0.30.37) dan ruang (min=3.93. Pelajar memberikan skor yang tertinggi untuk aspek pencahayaan (min=3. Sd=0. SD=0.95). SD=0. Hasil analisis menunjukkan daripada perspektif guru. Hasil analisis mendapati secara keseluruhannya makmal sains mempunyai meja berbentuk segi empat tepat yang disusun dalam barisan.9%).89) dan aspek keselamatan (min=3. secara keseluruhannya tahap kesesuaian persekitaran fizikal adalah pada tahap sederhana.67.63) adalah pada tahap sederhana. kualiti udara (min=3.77). kejelasan peraturan (min=3. dengan kabinet di bahagian bawah dan sinki dibahagian tengah meja (1 sinki untuk 4 pelajar).76) manakala aspek perabot (min-3.66) manakala memberikan penilaian yang tidak memuaskan bagi aspek kebebasan menjana idea .60.67.5% mempunyai kipas berfungsi sebanyal 6-10 buah. SD=0.55).53.71). SD=0. Kerusi kayu dalam makmal kebanyakannya berbentuk bulat manakala kebanyakan makmal mempunyai ruang seluas 2-4 kaki untuk pergerakan pelajar dan guru (ruang di antara meja makmal). SD=0.67) dan teknologi (min=3. ruang (min=3. Sd=0.78. Pencahayaan dalam makmal kebanyakkannya adalah gabungan cahaya lampu dan cahaya semulajadi. SD=0. terdapat satu komputer untuk kegunaan guru dan hampir tiada komputer untuk pelajar.76.156 Cik Nidzam DAPATAN KAJIAN Keadaan Persekitaran Makmal Sains Sedia Ada Dapatan kajian ini diperolehi melalui analisis deskriptif dan menggunakan nilai frekuensi dan peratusan.85). integrasi (min=3.5 buah. Manakala 48.67) adalah pada tahap sederhana. SD=0. Guru memberikan skor tinggi untuk aspek aspek pencahayaan (min=3.37.23.36.62. SD=0. SD=0. teknologi (min=3.30 (43%) dan dalam julat 31-40 (43.52).62.76. SD=0. guru memberikan penilaian positif yang menunjukkan terdapat amalan yang baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=3.95) dan aspek keselamatan (min=3. Persektif Pelajar Daripada perspektif pelajar pula. kualiti udara (min=2.54) dan persekitaran bahan (min= 3.99. Sd=0. Dalam kebanyakan makmal sains. Dapatan terakhir menunjukkan kebanyakkan makmal yang dikaji menpunyai bilangan pelajar dalam julat 21.79) manakala aspek perabot (min=3. Tahap Kesesuaian Aspek Fizikal Persekitaran Pembelajaran Makmal Sains daripada Perspektif Guru dan Pelajar Perspektif Guru Dapatan ini juga diperoleh melalui analisis deskriptif menggunakan nilai min dan sisihan piawai. Dapatan juga menunjukkan sebanyak 50% makmal yang dikaji dilengkapi dengan kipas yang bilangannya berjulat di antara 1.

Dapatan juga menunjukkan guru menunjukkan tahap kepuasan yang baik (min=3. p<0.41.05) dan persekitaran bahan (t=-17. pelajar memberikan penilaian positif yang menunjukkan terdapat amalan yang baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=3. pelajar juga memberikan penilaian positif (skor yang lebih tinggi untuk semua skala) yang menunjukkan keperluan untuk amalan yang lebih baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=4. SD=0. df=799. kejelasan peraturan (min=4. integrasi (t= -8.68) terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains sebenar. Ini menunjukkan guru masih belum berpuas hati dengan aspek psikososial persekitaran pembelajaran sedia ada dan menginginkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik dalam semua skala yang di kaji. SD=0. SD=0.57.62). SD=0.05).59. SD=0.75).05).87).09.60. SD=0. SD=0. SD=0.65) dan persekitaran bahan (min=3. kejelasan peraturan (min=3.78.p< 0.54.66).54. SD=0. p<0.62).67).14. df=799.58). Dapatan ini menunjukkan guru akan lebih berpuas hati (min=4. df=799.05). kejelasan peraturan (t= -8.76) terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains.05) bagi makmal yang . p<0. integrasi (min=3.00. SD=0.p< 0.08.82.65.74.05).72. p<0. integrasi (t= -5. SD=0.21. Dapatan ini menunjukkan pelajar akan lebih berpuas hati (min=4. kebebasan menjana idea (t= -25.48.80).02.78). Perbezaan Perbezaan Persepsi terhadap Persekitaran Makmal Sains Sebenar dan Diingini di Kalangan Guru dan Pelajar Persepsi Guru Analisis ujian-t menunjukkan purata skor guru untuk variabel kerjasama antara pelajar (t= -16.99.76) manakala memberikan penilaian yang tidak memuaskan bagi aspek kebebasan menjana idea (min=2. kebebasan menjana idea (t= -30.11.59.96.57.05) dan persekitaran bahan (t=-22. SD=0. p< 0.73) . SD=0.05). Daripada aspek psikososial makmal sains diingini pula. p< 0.76) sekiranya berlaku peningkatan dalam amalan yang dikaji dalam makmal sains. SD=0.64) dan persekitaran bahan (min=4. guru memberikan penilaian positif (skor yang lebih tinggi untuk semua skala) yang menunjukkan keperluan untuk amalan yang lebih baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=3.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 157 (min=2.81) sekiranya berlaku peningkatan dalam amalan yang dikaji dalam makmal sains Persepsi Pelajar: Persekitaran Makmal Sains Sebenar dan Makmal Diingini Daripada aspek psikososial makmal sains sebenar. df=799.85.59) dan persekitaran bahan (min=4. SD=0. Dapatan juga menunjukkan pelajar menunjukkan tahap kepuasan yang baik (min=3. p<0. SD=0. df=799.02. kebebasan menjana idea (min=3.df=799.df=799.13.16. df=799. Daripada aspek psikososial makmal sains diingini pula.70). Persepsi Pelajar Analisis ujian-t menunjukkan purata skor pelajar untuk variabel kerjasama antara pelajar (t=-16.40. kejelasan peraturan (min=3.05) bagi makmal yang diingini adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan purata skor untuk makmal sebenar. SD=0. integrasi (min=4. kebebasan menjana idea (min=3. SD=0. SD=0.42. kejelasan peraturan (t= -11. integrasi(min=4.91.05). p<0. SD=0.03. df=799. df=799.

Daripada perspektif pelajar.062) berbeza secara signifikan dengan kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran kimia (min=3.104.383 dan p = 0.p= 0. F(18. Kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran sains adalah lebih baik berbanding dengan makmal untuk mata pelajaran kimia diikuti makmal untuk mata pelajaran fizik. p=0.758)= 1.2289) = 0.05/6).330. Kualiti Udara dan Aspek Keselamatan) Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi Bagi analisis MANOVA.205 dan p = 0.169.05/6) menunjukkan tidak terdapat sebarang kesan lokasi yang signifikan terhadap enam pemboleh ubah bebas dalam kajian.02 (p < 0. Teknologi. Perbezaan Aspek Fizikal (Perabot.05) terhadap variabel yang dikaji.045. F (18.p= 0.062) dan dengan kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran fizik (min=2. p= 0.2280)=1.05).763) = 4.028. fizik dan sains. Ini menunjukkan pelajar masih belum berpuas hati dengan aspek psikososial persekitaran pembelajaran sedia ada dan menginginkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik dalam semua skala yang di kaji.95 ( p>0.008 (0.00 (p < 0. kimia. s.012. Seterusnya ujian kesan dilakukan dengaan pelarasan tahap alpha Benferroni 0. Pencahayaan. F (18.012 (p<0.028. dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace= 0.60) di mana aspek keselamatan dalam makmal mata pelajaran sains adalah lebih baik daripada aspek keselamatan dalam makmal mata pelajaran fizik.59) berbeza dengan signifikan berbanding dengan skor aspek keselamatan makmal mata pelajaran fizik (min=3.238. Ruang. saiz sampel yang kecil atau bilangan sampel yang tidak sama.00] di antara makmal untuk mata pelajaran biologi.05) dan seterusnya di dapati tidak terdapat kesan interaksi Mata pelajaran*Lokasi dengan nilai Pillai’s Trace = 0.908.p =0. ujian statistik Pillai’s Trace digunakan disebabkan ia lebih sesuai bagi menghadapi data yang bermasalah seperti tidak memenuhi andaian. s. s.520 dan p= 0.p=0.055. manakala terdapat perbezaan yang sigifikan berdasarkan lokasi nilai Pillai’s Trace = 0. analisis data mendapati tidak terdapat perbezaan persekitaran fizikal berdasarkan mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace = 0. p = 0. perbezaan yang signifikan daripada segi tahap kesesuaian kualiti udara [F (3. dan aspek keselamatan [F ( 3. Seterusnya keputusan ujian Pillai’s Trace juga menunjukkan terdapat kesan interaksi yang makmal*lokasi dengan nilai Pillai’s Trace =0.062).075.158 Cik Nidzam diingini adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan purata skor untuk makmal sebenar. Dari segi aspek keselamatan. Dengan menggunakan ujian ANOVA sehala dan perbandingan Post-Hoc menggunakan ujian Turkey menunjukkan nilai skor kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran sains (min=3.p =0. F (6. p = 0.168. 761) = 2. 2289) = 1. F (18.420.05) terhadap variabelvariabel bersandar dalam kajian.05) yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. 2280) = 3. p= 0. s.981.05) terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. hasil analisis menunjukkan skor aspek keselamatan di makmal mata pelajaran sains (min=3. Keputusan ini .321 (p > 0.24 (p > 0.008 (0.763) =8.009 F (6. Hasil analisis juga menunjukkan tidak terdapat kesan utama variabel bebas lokasi dengan nilai Pillai’s Trace= 0. s. Analisis mendapati.941. Daripada perspektif guru.00].

01 (05/5). saiz sampel yang kecil atau bilangan sampel yang tidak sama. 2292) = 1. Daripada perspektif pelajar. integrasi.629. Daripada perspektif guru. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. kimia.637 dan p= 0.017 (p > 0.691). tidak terdapat kesan utama variabel bebas lokasi yang signifikan [F (5. kualiti udara dan aspek keselamatan dari perspektif pelajar. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dari perspektif guru.00] dan aspek persekitaran bahan [f (3. Kebebasan Menjana Idea.00 (p < 0.648 dan p = 0.05)]. fizik dan sains daripada perspektif pelajar.308.864 (p>0. Perbezaan Aspek Pskososial (Kerjasama antara Pelajar.05 (p > 0. Seterusnya daripada aspek persekitaran bahan. p=0. skor untuk persekitaran bahan dalam makmal mata pelajaran sains berbeza secara signifikan (min=3.008 (0. dan tidak terdapat kesan interaksi Makmal*Lokasi [F(15. aspek integrasi [F ( 3. integrasi. kebebasan menjana idea.894) berbeza secara signifikan berbanding dengan amalan kerjasama dalam makmal mata pelajaran fizik (min= 3.546 dan p = 0.763) = 4.763) =6.05/6) menunjukkan tidak terdapat sebarang kesan interaksi matapelajaran*lokasi yang signifikan terhadap enam pemboleh ubah bebas dalam kajian. ujian statistik Pillai’s Trace digunakan disebabkan ia lebih sesuai bagi menghadapi data yang bermasalah seperti tidak memenuhi andaian. 2283) = 3.05) terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian.05)] terhadap variabel yang dikaji. analisis MANOVA menunjukkan terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace =0. . skor amalan integrasi di makmal mata pelajaran kimia berbeza dengan signifikan (min= 4.2292) = 0. p= 0.254). Analisis mendapati terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi aspek kerjasama antara pelajar [F (3. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan di antara makmal bagi mata pelajaran biologi. p= 0. penelitian terperinci menggunakan ujian ANOVA sehala dan perbandingan Post-Hoc menggunakan ujian Turkey menunjukkan skor untuk amalan kerjasama antara pelajar di makmal mata pelajaran biologi (min= 3. F (15.551) berbanding dengan skor persekitaran bahan dalam makmal untuk mata pelajaran fizik (min=3. analisis MANOVA menunjukkan tidak terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran [F (15. kimia. fizik dan sains. Kejelasan Peraturan dan Persekitaran Bahan) Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi (untuk Makmal Sebenar) Bagi analisis MANOVA. Keputusan ini bermakna tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara mata pelajaran dan lokasi terhadap amalan kerjasama antara pelajar. p = 0.029.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 159 bermakna terdapat kesan interaksi yang signifikan antara jenis makmal dan lokasi terhadap tahap kesesuaian perabot.00].00]. 763) =5. Keputusan ini bermakna terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi min kerjasama antara pelajar. ruang pembelajaran.762) = 1.631).756. Daripada aspek amalan integrasi pula.017) berbanding skor untuk amalan integrasi dalam makmal untuk mata pelajaran fizik (min=3. pencahayaan. di antara makmal untuk mata pelajaran biologi. kebebasan menjana idea.518. Integrasi. Seterusnya ujian kesan dilakukan dengaan pelarasan tahap alpha Benferroni 0. teknologi.05)]. Daripada aspek kerjasama antara pelajar.

Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi min kerjasama antara pelajar. kejelasan peraturan berdasarkan makmal untuk mata pelajaran biologi.017. 2292)= 1. F (15. F (15. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan di antara makmal di bandar dan luar bandar.2103) = 1. integrasi. p > 0.759)= 1.05) dan tidak terdapat kesan interaksi Makmal*Lokasi dengan nilai Pillai’s Trace = 0.356. kebebasan menjana idea.762) = 2. integrasi. ujian ANOVA dua-hala yang dijalankan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya tidak terdapat kesan utama mata pelajaran {F (3. F(15. variabel bebas lokasi dengan nilai Pillai’s Trace 0. F (5. yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. integrasi.026. p>0.160 Cik Nidzam Keputusan ujian juga menunjukkan bahawa secara keseluruhanya tidak terdapat kesan utama variabel bebas lokasi yang signifikan dengan nilai Pillai’s Trace = 0.28 (p > 0.03 (p < 0.05 dan kesan interaksi makmal*lokasi dengan nilai Pillai’s Trace 0.976. p>0. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.008. Kejelasan Peraturan dan Persekitaran Bahan) Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi ( untuk Makmal Diingini) Bagi analisis MANOVA.05/5) menunjukkan tidak terdapat sebarang kesan lokasi yang signifikan terhadap lima pemboleh ubah bebas dalam kajian. Perbezaan Tahap Kepuasan terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam Makmal Sains Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi Daripada perspektif guru. Hasil analisis juga medapati terdapat kesan utama variabel bebas lokasi yang signifikan dengan nilai Pillai’s Trace = 0.882. saiz sampel yang kecil atau bilangan sampel yang tidak sama.252. ujian statistik Pillai’s Trace digunakan disebabkan ia lebih sesuai bagi menghadapi data yang bermasalah seperti tidak memenuhi andaian. kimia.01 (0.264. kejelasan peraturan adalah sama dan tidak berbeza dengan signifikan dalam persekitaran pembelajaran di makmal untuk matapelajaran biologi. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap aspek kerjasama antara pelajar.05 dan kesan interaksi .016. analisis data menunjukkan bahawa secara keseluruhanya tidak terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace = 0. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan persepsi guru terhadap aspek kerjasama antara pelajar. F(15. kebebasan menjana idea.882.2283)=0. F (5. Daripada perspektif pelajar. Kebebasan Menjana Idea. fizik dan sains.05) lokasi [F (1.2283) = 0.759) = 1.017. F (5.05 yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. fizik dan sains dan walaupun berada di lokasi bandar atau luar bandar.05. Keputusan ujian Pillai’s Trace dalam Jadual ujian multivarian di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhanya tidak terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace 0.766)=0.05.05 terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian Perbezaan Aspek Psikososial (Kerjasama antara Pelajar.029.766)=0.008. Daripada perspektif guru.05] terhadap variabel yang dikaji. P>0.2283= 1. Integrasi. kebebasan menjana idea.05) terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. Seterusnya di dapati tidak terdapat kesan interaksi Makmal*Lokasi dengan nilai Wilks' Lambda = 0. p>0. F(15.564. p > 0.476 dan p = 0.476. kimia. p>0.464 dan p = 0. p> 0.699.

188.388. pencahayaan. Tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal mata pelajaran lain tidak berbeza dengan signifikan. ruang pembelajaran. Walaubagaimanapun.27) dan bagi pelajar (M=3. teknologi.05] terhadap variabel bersandar kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains. P < 0.81. Perbezaan Aspek Fizikal. Ini bererti pelajar lebih berpuas hati dengan pengalaman pembelajaran yang berlaku di makmal untuk mata pelajaran sains berbanding dengan pengalaman pembelajaran dalam makmal mata pelajaran fizik.709) dan fizik (min=3.557. 1543) =12.289.05 terhadap variabel bersandar tahap kepuasan yang signifikan. P< 0.763)=1.443). SD=0.763)=2.423. Aspek Pskososial dan Tahap Kepuasan Berdasarkan Kumpulan Dalam aspek fizikal.633) dan sains (min=3. SD=0.30) dan bagi pelajar (M=3.30) dan skor aspek keselamatan bagi guru (M=3. . analisis MANOVA menunjukkan bahawa ada kesan utama variabel kumpulan yang signifikan {F (6. P < 0. Data kajian menunjukkan bagi variabel bebas mata pelajaran.05] ke atas tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains. Manakala skor tahap kepuasan untuk makmal mata pelajaran kimia (min =3.255. p< 0.05] terhadap variabel bersandar tahap kepuasan Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kepuasan guru terhadap pengajaran dan pembelajaran berdasarkan makmal untuk mata pelajaran biologi. fizik dan sains dan lokasi (bandar dan luar bandar) dan interaksi makmal* lokasi.533) dan sains (min=3. hasil analisis menunjukkan tidak terdapat kesan lokasi [F (1.008) dan aspek keselamatan (F (1. ujian ANOVA dua-hala yang dijalankan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat kesan utama mata pelajaran [F (3.471) dan fizik (min=3. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada aspek perabot. SD=0. 1543) =28.720) di luar bandar. Data kajian menunjukkan skor tahap kepuasan untuk makmal mata pelajaran biologi (min= 3.05/6) menunjukkan secara signifikan. kumpulan merupakan faktor kepada aspek teknologi F (1.05} terhadap enam skala variabel bersandar secara keseluruhan. p>0. nilai min tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran di makmal bagi mata pelajaran sains (min=3.27). p> 0. Pemerhatian ke atas nilai min menunjukkan skor teknologi bagi setiap kumplan dalah berbeza dengan signifikan iaitu bagi guru (M= 3. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.177.350) tersebut bagi kawasan bandar. kimia.766)=0.808) di bandar lebih tinggi berbanding dengan skor tahap kepuasan untuk makmal mata pelajaran biologi (min=3.763)=6.1538)= 13. Daripada perspektif pelajar.008).535) pula lebih tinggi di lokasi luar bandar berbanding dengan skor untuk mata pelajaran kimia (min=3.888.764) berbeza dengan signifikan dengan min skor tahap kepuasan bagi makmal mata pelajaran fizik (min=3.399.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 161 makmal*lokasi [F (3.008 (0. kualiti udara dan aspek keselamatan di antara guru dan pelajar. P<0.312. SD=0. Seterusnya hasil analisis juga menunjukkan terdapat kesan interaksi mata pelajaram*lokasi [F (3.

982. skor integrasi guru (M=4.204.05/5) menunjukan secara signifikan.025].025] dan juga faktor kepada tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal sains diingini [F (1.26) dan skor kejelasan peraturan bagi guru (M=4.028). Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. P < 0.595. SD=0.607. P< 0.909. integrasi [F (1.843. 1543) =9. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. P < 0. Penelitian ke atas nilai min menunjukkan skor kebebasan menjana idea guru (M= 3. P<0.1534) = 22. Keputusan ujian Pillai’s Trace menunjukkan bahawa ada kesan utama variabel kumpulan yang signifikan [F (5. Dalam aspek psikososial bagi untuk makmal diingini. SD=0.025) dan bagi pelajar (M=3. SD=0. SD=0. SD=0. SD=0.1539)= 27.21) di mana di dapati min skor guru adalah lebih tinggi berbanding pelajar dalam kesemua skala.172. kumpulan merupakan faktor kepada aspek kebebasan menjana idea [F (1.01].948.22) dan pelajar (M=3.22 dan pelajar (M=3.478.172. P < 0.05} terhadap lima skala variabel bersandar secara keseluruhan.044. Analisis tahap kepuasan pula menunjukkan terdapat kesan utama variabel kumpulan yang signifikan {F (5. 1534) = 54. kebebasan menjana idea.967.01]. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dalam makmal sains sebenar dan diingini di antara guru dan pelajar.26) dan pelajar (M=4. skor integrasi guru (M= 3. integrasi.025) dan corak dapatan yang sama juga diprolehi untuk skor tahap kepuasan diingini di mana skor guru (min=4.05] terhadap lima skala variabel bersandar secara keseluruhan.839.121. SD=0.025 (0. 1543)= 30.162 Cik Nidzam Dalam aspek psikososial bagi untuk makmal sebenar.920. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada kerjasama antara pelajar.1539)= 26. Pemerhatian ke atas nilai min menunjukkan skor kebebasan menjana idea adalah berbeza iaitu bagi guru (M= 2. integrasi [F ( 1. P< 0.01 (0.034. integrasi.785. .05/2) menunjukkan. kebebasan menjana idea.26) dan pelajar (M=3. P < 0. 1543)=25. P < 0.01 (0. Pemerhatian ke atas nilai min menunjukkan skor tahap kepuasan sebenar adalah berbeza iaitu bagi guru (M= 3. P< 0. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.01]. SD=0. SD=0.24) dan bagi pelajar (M=2. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dalam makmal sains sebenar di antara guru dan pelajar.167.24).21) dan bagi pelajar (M=3.116. p< 0.93.01]. SD=0.26).420. kumpulan merupakan faktor kepada kebebasan menjana idea [F ( 1.1539)= 26.05} terhadap dua variabel bersandar secara keseluruhan.22) dan skor kejelasan peraturan bagi guru (M=3. SD= 0. SD=0.01] dan kejelasan peraturan [F (1.623. analisis MANOVA menunjukkan bahawa ada kesan utama variabel kumpulan yang signifikan {F (5. SD=0. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dalam makmal sains diingini di antara guru dan pelajar.99.937.138. SD=0. SD=0. kumpulan merupakan faktor kepada tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal sains sebenar [F (1.05/5) menunjukan secara signifikan. 1534) =8.028) adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding pelajar (min=4. 1543) = 44. 1543)=7. SD=0.22) adalah berbeza di mana skor guru adalah lebih tinggi dengan signifikan berbanding dengan skor pelajar.01] dan kejelasan peraturan [F (1.485.753. P < 0. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada kerjasama antara pelajar.

kerjasama antara pelajar dan aspek keselamatan didapati menyumbang secara signifikan kepada variasi tahap kepuasan guru. teknologi. tiga pembolehubah peramal iaitu ruang pembelajaran. kualiti udara dan ruang pembelajaran menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam integrasi. . perabot dan ruang menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam persekitaran bahan. tiga pembolehubah peramal iaitu kualiti udara. integrasi. amalan dalam aspek psikososial dan tahap kepuasan tidak berbeza berdasarkan mata pelajaran dan lokasi. ruang dan kualiti udara menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kerjasama antara pelajar. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan sebenar menyumbang secara signifikan terhadap variasi dalam tahap kepuasan guru dan pelajar. dua pembolehubah peramal iaitu teknologi dan pencahayaan menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kejelasan peraturan dan empat pemboleh ubah peramal iaitu teknologi. ruang. kualiti udara dan perabot didapati menyumbang secara signifikan kepada variasi kerjasama di antara pelajar. amalan dalam aspek psikososial dan tahap kepuasan berdasarkan mata pelajaran dan lokasi. pencahayaan. kebebasan menjana idea. Manakala lima pembolehubah peramal iaitu persekitaran bahan. Sebaliknya pelajar menunjukkan perspektif yang berbeza tentang tahap kesesuaian aspek fizikal. teknologi. integrasi. kejelasan peraturan. Dapatan juga menunjukkan perspektif guru tentang tahap kesesuaian aspek fizikal. dua pembolehubah peramal iaitu kualiti udara dan ruang pembelajaran menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kejelasan peraturan dan dua pembolehubah peramal iaitu perabot dan ruang pembelajaran menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam persekitaran bahan. tiga pemboleh ubah peramal iaitu teknologi perabot dan aspek keselamatan menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kebebasan menjana idea. kualiti udara. kebebasan menjana idea dan kejelasan peraturan didapati menyumbang secara signifikan kepada variasi tahap kepuasan pelajar. aspek keselamatan. integrasi. kualiti udara. Dari perspektif pelajar pula didapati empat pembolehubah peramal iaitu pencahayaan. Dapatan kajian juga menunjukkan daripada perspektif guru. ruang dan aspek keselamatan menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam integrasi. pencahayaan. pencahayaan. KESIMPULAN Secara keseluruhannya aspek-aspek dalam persekitaran fizikal makmal sains berada pada tahap sederhana manakala aspek psikososial makmal sains adalah baik kecuali dalam aspek kebebasan menjana idea. Enam pembolehubah peramal iaitu persekitaran bahan.Perbandingan yang dibuat juga menunjukkan terdapat perbezaan pandangan yang signifikan dalam aspek fizikal. perabot. dua pembolehubah peramal iaitu aspek keselamatan dan kualiti udara menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kebebasan menjana idea. kerjasama antara pelajar. empat pembolehubah peramal iaitu teknologi.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 163 Kesan Interaksi antara Aspek Fizikal dan Aspek Psikososial dengan Tahap Kepuasan Hasil analisis regresi berganda mendapati sebelas pembolehubah peramal iaitu perabot.

Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Perlaksanaan. (1999). P. Oleh kerana aspek fizikal dan psikososial dalam persekitaran pembelajaran makmal sains memberi kesan kepada kepuasan guru dan pelajar. (1998). C. Dlm Fraser. Studies in Science Education.J. D. & Lunetta. Journal of Marketing. A. V. S. Journal of Marketing Theory and Practice. Upper Saddle River.. M. Re-thinking old ways: Towards a more critical approach to practical work in school science. B. E. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001).W. & Koballa Jr.. V.G (eds). The laboratory in science educaion: the state of the art. Science Education. Hofstein. Columbus OH: Center for Science and Mathematics Education Bryce. N. Hofstein.28-54. T. Science Learning Environment: Assessment. L. NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall. (1997). A. (1983). J and Tobin. (1993). 105-107 Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007). & Mamlok-Naaman. Inc. K. Wiley Periodicals. maka sewajarnya persekitaran ini dinilai semula dan dibuah penambahbaikkan bagi meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran di dalamnya. 85-217 Chiappetta. (2004). Chemistry Education Research and Practice.. B. Seterusnya didapati juga terdapat sumbangan aspek fizikal terhadap aspek aspek dalam psikososial. Fornell. (1982). (1994). 22: 85–142 Hofstein. 52: 201 -217. N. market share. 58 (July): 53-66 Blosser. V. N. (2006).G.J (1985).164 Cik Nidzam aspek psikososial dan tahap kepuasan di antara guru dan pelajar. & Lunetta. (1988). (2003). Pembangunan Pendidikan 2001-2010. and profitability: Findings from Sweden. A & Lunetta. Review of educational research. E. The laboratory in science education: Foundation for the twenty-first century. R. Analisis regresi berganda menunjukkan terdapat sumbangan yang signifikan daripada aspek fizikal dan psikososial kepada tahap kepuasan guru dan pelajar. T. Kuala Lumour.R. Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. 527-564. A critical review of the role of the laboratory in science teaching. Guolla. 8(2). RUJUKAN Anderson. Pusat Perkembangan Kurikulum. The role of the laboratory in science teaching: Negleted aspects of research. I. 12. The laboratory in science education: foundation for the 21st century. 6th ed.K & Roberston. R. effect and determinants. . Customer satisfaction. & Lehmann. Hodson. What can they do? A review of practical assessment in science. Fraser. A. Assessing the teaching quality to student satisfaction relationship: Applied customer satisfaction research in the classroom. D. Hofstein. International Handbook of science education. Studies in Science Education. REACT Issue no 1: 1-5. Kuala Lumpur. Summer: 87-97. G. Kluwer Academic publisher. Naval technical students’ perceptions of their classroom environment. 88. Chiew.

K. R. Norashikin Samsudin. (1989/1979). School Science and Mathematics. Degree of preparedness. the attitude and the general position of school and teacher respectively towards laboratory safety. Journal of science and mathematics educations in South East Asia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. & Sims. 61 Kilgour. (2002). Perkaitan Antara Prestasi Pelajar Tahun Akhir Dengan Pengaruh Persekitaran Pembelajaran Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Monk (2006). teacher and parent perceptions of classroom environments in streamed and unstreamed mathematics classrooms. (2006).ascilite. P. A. Learner performance and attitudes in traditional versus simulated laboratory experiences. 2 (2). Meerah (1999). (2004).pdf Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. Universiti Teknologi Malaysia Tamby Subahan Mohd. Proceedings ascilite Singapore 2007. M & Harris. Ungku Norulkamar Ungku Ahmad. measures. Humble Texas. Lokman Ali. R. D. Kajang. Tobin. Kogan Page Limited. http://www. Perak.au/conferences/singapore07/procs/pyatt. 90. (2008). Fauziah Sheikh Ahmad & Aminah Ahmad Khalid. Universiti Teknologi Malaysia. (2006). (2006).Laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Kimia). Tinjauan tahap dan amalan keselamatan makmalmakmal sains di sekolah Daerah batang Padang. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Koe. Vot Penyelidikan:75012. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Pyatt. (1992). Dampak Penyelidikan Pembelajaran Sains Terhadap Perubahan Kurikulum. Tessmer. Educational Psychology and Pedagogy. (1990).Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 165 Kementerian Pendidikan Malaysia. Thesis presented for the degree of doctor of mathematics education of curtain University Technology. Kajian Ke Atas Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia: Ke Arah Pembentukan Persekitaran Yang Optimum Dalam Mencapai Kecemerlangan Pengajaran Dan Pembelajaran. Mook Soon Sang. finding and policy implication.Bhd Moos. Noor Zainab Abd Razak. Masa Enterprise Ruzita Selamat. Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. Curriculum Specifications: Physic Form 4. Melnorzaini Komel. San Francisco: Jossey-Bass. Evaluating educational environments: Procedures. C. An assessment of the quality and educational adequacy of the educational faciloties and their perceived impacto n the learning environment as reported by middle school administrators and teachers in the Humble independent school district. Penerbitan Multimedia Sdn. Analysing the instructional setting. 403-418 . K. H.W. Dr. Student. (1995). Learner and Learning environment. In ICT: Providing choices for learners and learning. (2007). Azian Abd Aziz.org. (1979).

Psychology and education. (1999). Makmal pembelajaran dan penyelidikan matematik: Konsep dan reka bentuk. (1981). pendekatan sains. J. (2008). Zol Azizan Hamidin. hlm 81-110. A psychological theory of education productivity. Dlm Farley.166 Cik Nidzam Walberg. D. H. . Rohani Ahmad Tarmizi & Mohd Majid Konting. Strategi pengajaran. (2000). (Eds. H & Gordons. 1(2): 43-53. F. N. Kuala Lumpur: Prentice Hall.). The physical and psychosocial environment associated with classroom using new information technologies: A cross-national study. Chicago: National Society for the Study of Education. This thesis is presented as part of the requirements for award of the degree of doctor of philosophy of Curtain University of Technology. Wan Zah Wan Ali. Zandvliet. teknologi dan masyarakat. 142-200. Math Digest.B. Mokhtar Nawawi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->