P. 1
15.151-166 Kemajuan Cik Nidzam

15.151-166 Kemajuan Cik Nidzam

|Views: 31|Likes:
Published by U'oolls M Bakry

More info:

Published by: U'oolls M Bakry on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 151

ASPEK FIZIKAL DAN PSIKOSOSIAL DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAKMAL SAINS CIK NIDZAM CHE AHMAD KAMISAH OSMAN LILIA HALIM ABSTRAK KEMAJUAN: Kajian ini dijalankan dengan untuk tujuan untuk mengenalpasti tahap kesesuaian persekitaran fizikal sedia ada dan mengenalpasti persepsi terhadap persekitaran psikososial daripada perspektif guru dan pelajar. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan menentukan tahap kepuasan pelajar dan guru terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains. Seterusnya pengkaji cuba mengenal pasti aspek-aspek fizikal dan aspek-aspek psikososial yang mempunyai hubungan dengan tahap kepuasan pelajar. Akhir sekali hubungan antara aspek-aspek fizikal dengan aspek-aspek psikososial akan cuba diterokai. Data kajian diperolehi melalui instrumen soal selidik. Hasil dapatan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi bagi menjawab persoalan kajian. Hasil analisis menunjukkan secara secara keseluruhanya persekitaran fizikal makmal sains adalah pada tahap sederhana manakala persekitaran psikososial dan tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran pula adalah memuaskan daripada persepsi guru dan pelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan perspektif yang signifikan tentang tahap kesesuaian persekitaran fizikal, persekitaran psikososial dan tahap kepuasan dalam kalangan guru berdasarkan lokasi dan mata pelajaran. Walaubagaimanapun di kalangan pelajar, didapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam persekitaran psikososial berdasarkan mata pelajaran. Tahap kepuasan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dalam makmal tidak berbeza di antara lokasi tetapi berbeza berbanding mata pelajaran. Seterusnya dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tentang aspek fizikal, psikososial dan tahap kepuasan di antara guru dan pelajar. Hasil analisis regresi berganda yang dijalankan mendapati terdapat sumbangan yang signifikan daripada sebelas pembolehubah yang dikaji ke atas tahap kepuasan guru dan pelajar. Akhirnya hasil dapatan juga menunjukkan terdapat kesan interaksi yang signifikan di antara aspek fizikal dan aspek psikososial ABSTRACT PROGRESS: This study was conducted for the purpose of identifying the suitability of the existing physical environment and perceptions of psychosocial environment from the perspective of teachers and students. In addition, the study also seeks to determine the satisfaction level of students and teachers on teaching and learning that occurs in the science laboratory. The relationship between physical and psychosocial aspects with the level of satisfaction in teaching and learning in science laboratory was also

Sehubungan dengan itu. Finally. psychosocial environment and levels of satisfaction among teachers based on location and subject. Kedua-dua komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain dalam mencipta dan membentuk satu persekitaran pembelajaran dan menpengaruhi proses pembelajaran yang berlaku di dalamnya. pelajar dapat belajar secara aktif. Menurut Anderson. Razak Habib 1995. Zol Azlan Hamidin 2000). Chiew 1997. but different from the subject.152 Cik Nidzam explored. Hofstein & Lunetta 2003. The level of students’ satisfaction of teaching and learning of science in the laboratory did not differ between locations. there are significant differences in the psychosocial environment based on subject among students. Pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan makmal sains dapat memberikan hasil yang positif di samping memperbaiki sikap dan minat pelajar terhadap sains (Rashidi Azizan & Abd. psychosocial and satisfaction among teachers and students. Results of multiple regression analysis revealed that there was a significant contribution of the eleven variables on the satisfaction level of teachers and students. semasa dan masa hadapan. the results also showed that there was a significant interaction effect between physical and psychosocial aspects. kepuasan boleh dijadikan petunjuk penting terhadap prestasi masa lepas. Terdapat dua komponen utama dalam persekitaran pembelajaran iaitu komponen fizikal dan komponen psikososial (Mok Soon Sang 2008. Dalam konteks . 1999). Fornell dan Lehmann (1994). Kilgour 2006). However. Noorashikin 2002. mereka bentuk prosedur dan membuat kesimpulan (Chiappetta & Koballa 2006). berkerjasama dalam kumpulan kecil dan berinteraksi secara terus dengan bahan atau dengan model untuk menyiasat sesuatu fenomena saintifik (KPM 2006. pembelajaran sains kebanyakannya berlaku di makmal (Koe 1989. kawasan lapang atau pun pejabat. makmal berpotensi untuk melibatkan pelajar dalam penyiasatan authentik yang mana mereka boleh mengenalpasti sendiri masalah yang hendak dikaji. The analysis indicates that the overall physical environment of science laboratory is moderate while the psychosocial environment and levels of satisfaction with teaching and learning is satisfactory from the perceptions of teachers and students. Data were collected through questionnaires. Pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan akan memberi kesan kepada kepuasan guru dan pelajar. PENGENALAN Persekitaran pembelajaran ádalah merujuk kepada ruang yang diperuntukkan untuk pembelajaran (Tessmer & Harris 1992) sama ada bilik darjah. KPM 1988. Ini kerana ia merupakan penilaian selepas penggunaan sesuatu produk atau perkhidmatan yang berlaku pada akhir proses psikologi pengguna (Yi dinyatakan dalam Guolla. Dalam persekitaran ini. Ini kerana makmal mempunyai kelengkapan dari segi peralatan dan alat bantu mengajar. The results were analyzed using descriptive analysis and inferential analysis to answer research questions. Zol Azlan Hamidin 2000. The findings also showed that there was no significant difference in perspective about the suitability of the physical environment. Chiappetta & Koballa 2006). Di sekolah. makmal sains. The findings showed there were significant differences on physical. Hofstein dan Lunnetta 2003).

Bryce & Roberston 1985. Daripada ulasan yang diberikan di dapati walaupun makmal sains telah diberi peranan yang penting dalam pembelajaran sains. Hodson 1993. afektif dan matlamat amali (Hofstein & Mamlok-Naaman (2007). Kajian-kajian ini telah diulas secara kritikal dalam tinjauan kepustakaan (Hofstein & Lunetta 1982. KERANGKA KONSEPTUAL Berdasarkan model yang dikemukan oleh Gardnier (1989). kecederaaan. malahan dan tidak dibenarkan untuk menyimpang daripada prosedur yang telah ditetapkan sekaligus meminimakan pembaziran masa. Lazarowitz & Tamir 1994). 2004. satu kerangka konseptual telah dibina seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah: Persekitaran fizikal Perabot Ruang Teknologi Pencahayaan Kualiti udara dalaman Peralatan keselamatan Kepuasan      Persekitaran psikososial Kerjasama antara pelajar Peraturan yang jelas Kebebasan menjana idea Integrasi Persekitaran bahan Faktor Demografi  Lokasi  Mata pelajaran  Kumpulan       RAJAH 1. PERNYATAAN MASALAH Banyak kajian telah dijalankan untuk mengenalpasti keberkesanan pembelajaran menggunakan aktiviti makmal dalam pendidikan sains dalam membantu meningkatkan pencapaian pelajar daripada aspek kognitif. Blosser 1983. Tobin (1990) pula menyatakan kerja amali tidak produktif dan mengelirukan kerana ianya kerap dilakukan tanpa tujuan yang jelas dan mencadangkan supaya perhatian yang lebih diberikan kepada apa yang sebenarnya pelajar lakukan dalam makmal sains. di dalam makmal pelajar tidak diberi peluang untuk meneroka dan mencipta kefahaman mereka sendiri tentang fenomena yang dikaji. kajian yang dilakukan gagal menunjukkan perhubungan di antara pengalaman di makmal dengan pembelajaran pelajar. Ini kerana kebanyakan makmal adalah jenis expository yang berpusatkan guru dan aktiviti makmal dijalankan mengikut langkah-langkah yang telah ditulis di bawah pengawasan pengajar. Manakala menurut Pyatt & Sims (2007). kerosakan bahan dan pembaziran bahan-bahan. Kerangka konseptual kajian . kepuasan pelajar atau guru mungkin dipengaruhi oleh kualiti persekitaran bilik darjah (Guolla. Bukan hanya pelajar tidak diberi kebebasan. 1999).Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 153 pendidikan pula.

persepsi tentang persekitaran psikososial sebenar dan diingini. Untuk mengenal pasti samada terdapat perhubungan di antara aspek-aspek persekitaran fizikal. kebebasan menjana idea. Untuk mengenalpasti tahap kepuasan guru dan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains sekolah. kebebasan menjana idea.154 Cik Nidzam OBJEKTIF KAJIAN 1. 4. Untuk mengenal pasti samada terdapat perbezaan pandangan tentang tahap kesesuaian persekitaran fizikal makmal sains. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) dalam makmal sains sekolah. 8. aspek-aspek persekitaran psikososial dengan tahap kepuasan pelajar terhadap pembelajaran dalam makmal sains di kalangan guru dan pelajar berdasarkan lokasi dan mata pelajaran. kualiti udara dan aspek keselamatan) daripada daripada perspektif guru dan pelajar? Apakah persepsi guru dan pelajar tentang persekitaran pembelajaran psikososial sebenar dan diingini (aspek kerjasama antara pelajar. 6. Apakah tahap kepuasan guru dan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains sekolah? Adakah terdapat perbezaan persepsi tentang aspek-aspek psikososial sebenar dan diingini di kalangan guru dan pelajar? 3. Untuk menentukan tahap kesesuaian persekitaran pembelajaran fizikal makmal sains (aspek perabot. teknologi. Untuk mengenal pasti samada terdapat hubungan di antara aspek-aspek persekitaran fizikal dengan aspek-aspek psikososial dalam makmal sains di kalangan guru dan pelajar berdasarkan lokasi dan mata pelajaran. ruang. Apakah tahap kesesuaian persekitaran pembelajaran fizikal makmal sains (aspek perabot. Berdasarkan dapatan di atas. Untuk mengenal pasti persepsi guru dan pelajar tentang persekitaran pembelajaran psikososial sebenar dan diingini (aspek kerjasama antara pelajar. pencahayaan. kualiti udara dan aspek keselamatan) daripada pandangan guru dan pelajar. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) dalam makmal sains sekolah?. kajian ini cuba untuk mencadangkan satu model yang menghubungkan persekitaran fizikal dan persekitaran psikososial dalam makmal sains. integrasi. PERSOALAN KAJIAN PK1: PK2: Bagaimanakah keadaan sebenar makmal sains sedia ada di sekolah menengah di Selangor?. PK3: PK4: PK5: . 2. tahap kepuasan tentang pengajaran dan pembelajaran sains di antara guru dan pelajar berdasarkan lokasi dan matapelajaran. 7. pencahayaan. ruang. 5. Untuk menerangkan keadaan makmal sains sedia ada di sekolah menengah di Selangor. integrasi. teknologi.

ruang pembelajaran. PK12: Adakah terdapat kesan interaksi yang signifikan di antara pembolehubahpembolehubah perabot dan perlatan. integrasi kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) makmal sebenar dari persepsi guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran dan lokasi? PK8: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi psikososial (kerjasama antara pelajar. integrasi. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) terhadap tahap kepuasan guru dan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam makmal sains. integrasi kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) makmal dingini dari persepsi guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran dan lokasi? PK9: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal dari perspektif guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran (untuk makmal sebenar dan diingini) dan lokasi? PK10: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi tahap kesesuaian aspek-aspek fizikal (perabot. kebebasan menjana idea. kebebasan menjana idea. integrasi. ruang pembelajaran. pencahayaan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 155 PK6: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi aspek-aspek fizikal (perabot. pencahayaan. Data diperolehi melalui instrumen soal selidik. teknologi. penchayaaan. aspek-aspek psikososial (kerjasama antara pelajar. ruang pembelajaran. kualiti udara dan aspek keselamatan). ruang pembelajaran. kebebasan menjana idea. Analisis data kajian menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. integrasi. . Seramai 800 orang guru sains dan 800 orang pelajar tingkatan 4 terlibat dalam kajian ini. teknologi. Kajian dilakukan terhadap persekitaran pembelajaran fizikal dan persekitaran psikososial makmal sains di sekolah menengah di Selangor. pencahayaan. kualiti udara dan aspek keselamatan terhadap dengan pembolehubah kerjasama antara pelajar. teknologi. kualiti udara dan aspek keselamatan) dan aspek-aspek persekitaran psikososial (kerjasama antara pelajar. kualiti udara dan aspek keselamatan) dari perspektif guru dan pelajar berdasarkan mata pelajaran dan lokasi? PK7: Adakah terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi psikososial (kerjasama antara pelajar. kebebasan menjana idea. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dalam makmal sains di kalangan guru dan pelajar? METADOLOGI Kajian ini berbentuk tinjauan yang menggunakan pendekatan kuantatif. kebebasan menjana idea. teknologi. PK11: Adakah terdapat kesan interaksi di antara aspek-aspek persekitaran fizikal (perabot. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan) (sebenar dan diingini) dan tahap kepuasan di antara guru dan pelajar?.

SD=0. SD=0. secara keseluruhannya tahap kesesuaian persekitaran fizikal adalah pada tahap sederhana. terdapat satu komputer untuk kegunaan guru dan hampir tiada komputer untuk pelajar. Sd=0. kejelasan peraturan (min=3. Tahap Kesesuaian Aspek Fizikal Persekitaran Pembelajaran Makmal Sains daripada Perspektif Guru dan Pelajar Perspektif Guru Dapatan ini juga diperoleh melalui analisis deskriptif menggunakan nilai min dan sisihan piawai. SD=0. SD=0.95) dan aspek keselamatan (min=3.79) manakala aspek perabot (min=3. Sd=0. Hasil analisis mendapati secara keseluruhannya makmal sains mempunyai meja berbentuk segi empat tepat yang disusun dalam barisan.78.71). SD=0.77). Pelajar memberikan skor yang tertinggi untuk aspek pencahayaan (min=3. integrasi (min=3.60.62. teknologi (min=3. SD=0.63) adalah pada tahap sederhana.55).67. Dapatan terakhir menunjukkan kebanyakkan makmal yang dikaji menpunyai bilangan pelajar dalam julat 21.95). Hasil analisis menunjukkan daripada perspektif guru. Manakala 48.76.85).36. Pencahayaan dalam makmal kebanyakkannya adalah gabungan cahaya lampu dan cahaya semulajadi.93. Kerusi kayu dalam makmal kebanyakannya berbentuk bulat manakala kebanyakan makmal mempunyai ruang seluas 2-4 kaki untuk pergerakan pelajar dan guru (ruang di antara meja makmal).5% mempunyai kipas berfungsi sebanyal 6-10 buah.89) dan aspek keselamatan (min=3.156 Cik Nidzam DAPATAN KAJIAN Keadaan Persekitaran Makmal Sains Sedia Ada Dapatan kajian ini diperolehi melalui analisis deskriptif dan menggunakan nilai frekuensi dan peratusan. SD=0.30. SD=0.5 buah. SD=0.37) dan ruang (min=3.66) manakala memberikan penilaian yang tidak memuaskan bagi aspek kebebasan menjana idea .67) adalah pada tahap sederhana.62.99. Dalam kebanyakan makmal sains.67) dan teknologi (min=3. Persektif Pelajar Daripada perspektif pelajar pula.99. SD=0. Dapatan juga menunjukkan sebanyak 50% makmal yang dikaji dilengkapi dengan kipas yang bilangannya berjulat di antara 1. Persepsi Guru Dan Pelajar terhadap Aspek Psikososial dalam Persekitaran Makmal Sains Persepsi Guru: Persekitaran Makmal Sains Sebenar dan Makmal Diingini Daripada aspek psikososial makmal sains sebenar. SD=0. ruang (min=3. secara keseluruhannya tahap kesesuaian persekitaran fizikal juga pada tahap sederhana. Sd=0.52). SD=0.23.54) dan persekitaran bahan (min= 3. SD= 0.53. guru memberikan penilaian positif yang menunjukkan terdapat amalan yang baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=3.30 (43%) dan dalam julat 31-40 (43. Guru memberikan skor tinggi untuk aspek aspek pencahayaan (min=3.76.67.37. kualiti udara (min=3.9%). dengan kabinet di bahagian bawah dan sinki dibahagian tengah meja (1 sinki untuk 4 pelajar).76) manakala aspek perabot (min-3. kualiti udara (min=2.

kejelasan peraturan (min=3. df=799. Dapatan ini menunjukkan guru akan lebih berpuas hati (min=4. kejelasan peraturan (t= -8. SD=0.02. Dapatan ini menunjukkan pelajar akan lebih berpuas hati (min=4.59) dan persekitaran bahan (min=4. p<0. Persepsi Pelajar Analisis ujian-t menunjukkan purata skor pelajar untuk variabel kerjasama antara pelajar (t=-16.13. integrasi (min=3. SD=0. p< 0.05).74. SD=0. p<0. integrasi(min=4. SD=0. p<0. p<0. SD=0. df=799.05) dan persekitaran bahan (t=-22.99. p<0.96.75). SD=0.05). df=799. kebebasan menjana idea (t= -30. SD=0.67). df=799.78.57. SD=0. kejelasan peraturan (min=3.09.df=799.05). SD=0. p<0.48. SD=0.62).76) manakala memberikan penilaian yang tidak memuaskan bagi aspek kebebasan menjana idea (min=2.60.57. Ini menunjukkan guru masih belum berpuas hati dengan aspek psikososial persekitaran pembelajaran sedia ada dan menginginkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik dalam semua skala yang di kaji.87).00. integrasi (t= -5.16. kejelasan peraturan (t= -11. integrasi (t= -8. df=799.41.40. kebebasan menjana idea (min=3.df=799. pelajar juga memberikan penilaian positif (skor yang lebih tinggi untuk semua skala) yang menunjukkan keperluan untuk amalan yang lebih baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=4.21.82.42.02. Daripada aspek psikososial makmal sains diingini pula.76) sekiranya berlaku peningkatan dalam amalan yang dikaji dalam makmal sains.14.59.66). SD=0. kebebasan menjana idea (min=3. kejelasan peraturan (min=4.73) . p< 0. df=799. Dapatan juga menunjukkan guru menunjukkan tahap kepuasan yang baik (min=3.58). SD=0.p< 0. SD=0.91. kebebasan menjana idea (t= -25.03.05). SD=0.78).05) bagi makmal yang . Dapatan juga menunjukkan pelajar menunjukkan tahap kepuasan yang baik (min=3.65) dan persekitaran bahan (min=3. SD=0.05). SD=0.76) terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains. Daripada aspek psikososial makmal sains diingini pula.08.62).54. pelajar memberikan penilaian positif yang menunjukkan terdapat amalan yang baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=3.05).70).64) dan persekitaran bahan (min=4.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 157 (min=2. SD=0.05) dan persekitaran bahan (t=-17.85.p< 0. df=799.65.72.11. df=799. SD=0.81) sekiranya berlaku peningkatan dalam amalan yang dikaji dalam makmal sains Persepsi Pelajar: Persekitaran Makmal Sains Sebenar dan Makmal Diingini Daripada aspek psikososial makmal sains sebenar. SD=0. integrasi (min=4. SD=0.68) terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains sebenar. Perbezaan Perbezaan Persepsi terhadap Persekitaran Makmal Sains Sebenar dan Diingini di Kalangan Guru dan Pelajar Persepsi Guru Analisis ujian-t menunjukkan purata skor guru untuk variabel kerjasama antara pelajar (t= -16.05) bagi makmal yang diingini adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan purata skor untuk makmal sebenar.59.80).54. guru memberikan penilaian positif (skor yang lebih tinggi untuk semua skala) yang menunjukkan keperluan untuk amalan yang lebih baik dalam aspek kerjasama antara pelajar (min=3.

981.238. F(18. s.05) terhadap variabel yang dikaji. Perbezaan Aspek Fizikal (Perabot. Daripada perspektif guru.2289) = 0. s. s.908. p=0.045. Ruang. perbezaan yang signifikan daripada segi tahap kesesuaian kualiti udara [F (3. F (18. Kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran sains adalah lebih baik berbanding dengan makmal untuk mata pelajaran kimia diikuti makmal untuk mata pelajaran fizik.055.205 dan p = 0.075.168.520 dan p= 0.012 (p<0. Ini menunjukkan pelajar masih belum berpuas hati dengan aspek psikososial persekitaran pembelajaran sedia ada dan menginginkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik dalam semua skala yang di kaji.158 Cik Nidzam diingini adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan purata skor untuk makmal sebenar. p = 0. Teknologi.95 ( p>0. 2280) = 3.p= 0.941.02 (p < 0. dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace= 0.104. analisis data mendapati tidak terdapat perbezaan persekitaran fizikal berdasarkan mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace = 0. manakala terdapat perbezaan yang sigifikan berdasarkan lokasi nilai Pillai’s Trace = 0. fizik dan sains. Seterusnya keputusan ujian Pillai’s Trace juga menunjukkan terdapat kesan interaksi yang makmal*lokasi dengan nilai Pillai’s Trace =0.00 (p < 0.169.59) berbeza dengan signifikan berbanding dengan skor aspek keselamatan makmal mata pelajaran fizik (min=3.009 F (6.05) terhadap variabelvariabel bersandar dalam kajian. p= 0. ujian statistik Pillai’s Trace digunakan disebabkan ia lebih sesuai bagi menghadapi data yang bermasalah seperti tidak memenuhi andaian.321 (p > 0. Kualiti Udara dan Aspek Keselamatan) Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi Bagi analisis MANOVA.p=0.05) terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian.008 (0. Analisis mendapati.60) di mana aspek keselamatan dalam makmal mata pelajaran sains adalah lebih baik daripada aspek keselamatan dalam makmal mata pelajaran fizik. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. hasil analisis menunjukkan skor aspek keselamatan di makmal mata pelajaran sains (min=3. saiz sampel yang kecil atau bilangan sampel yang tidak sama. p = 0.028. F (6.05). Keputusan ini .028.062).008 (0. F (18.758)= 1.330.05) dan seterusnya di dapati tidak terdapat kesan interaksi Mata pelajaran*Lokasi dengan nilai Pillai’s Trace = 0. Daripada perspektif pelajar.2280)=1. F (18. 2289) = 1.05) yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian.00] di antara makmal untuk mata pelajaran biologi. s.05/6) menunjukkan tidak terdapat sebarang kesan lokasi yang signifikan terhadap enam pemboleh ubah bebas dalam kajian.00]. Seterusnya ujian kesan dilakukan dengaan pelarasan tahap alpha Benferroni 0. 761) = 2.p= 0.383 dan p = 0.05/6). Dari segi aspek keselamatan.p =0.763) = 4. kimia.420. Hasil analisis juga menunjukkan tidak terdapat kesan utama variabel bebas lokasi dengan nilai Pillai’s Trace= 0.763) =8. s.p =0. p= 0.062) dan dengan kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran fizik (min=2.062) berbeza secara signifikan dengan kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran kimia (min=3. Dengan menggunakan ujian ANOVA sehala dan perbandingan Post-Hoc menggunakan ujian Turkey menunjukkan nilai skor kualiti udara dalam makmal untuk mata pelajaran sains (min=3. dan aspek keselamatan [F ( 3.24 (p > 0. Pencahayaan.012.

fizik dan sains daripada perspektif pelajar.05)] terhadap variabel yang dikaji. teknologi.05)]. Daripada perspektif pelajar.631). skor untuk persekitaran bahan dalam makmal mata pelajaran sains berbeza secara signifikan (min=3.629.017) berbanding skor untuk amalan integrasi dalam makmal untuk mata pelajaran fizik (min=3.691). analisis MANOVA menunjukkan tidak terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran [F (15. fizik dan sains. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dari perspektif guru. p= 0. Seterusnya daripada aspek persekitaran bahan. ruang pembelajaran. dan tidak terdapat kesan interaksi Makmal*Lokasi [F(15. saiz sampel yang kecil atau bilangan sampel yang tidak sama. tidak terdapat kesan utama variabel bebas lokasi yang signifikan [F (5. 2292) = 1.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 159 bermakna terdapat kesan interaksi yang signifikan antara jenis makmal dan lokasi terhadap tahap kesesuaian perabot. p= 0.029.756. skor amalan integrasi di makmal mata pelajaran kimia berbeza dengan signifikan (min= 4.763) =6. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. Seterusnya ujian kesan dilakukan dengaan pelarasan tahap alpha Benferroni 0. Daripada aspek kerjasama antara pelajar. Daripada aspek amalan integrasi pula.546 dan p = 0.00 (p < 0. 763) =5. Integrasi. p = 0. Kebebasan Menjana Idea. Daripada perspektif guru.05) terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. kimia. aspek integrasi [F ( 3.648 dan p = 0.008 (0. di antara makmal untuk mata pelajaran biologi. kualiti udara dan aspek keselamatan dari perspektif pelajar. kebebasan menjana idea. ujian statistik Pillai’s Trace digunakan disebabkan ia lebih sesuai bagi menghadapi data yang bermasalah seperti tidak memenuhi andaian.518.254).00]. kimia. analisis MANOVA menunjukkan terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace =0. Kejelasan Peraturan dan Persekitaran Bahan) Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi (untuk Makmal Sebenar) Bagi analisis MANOVA.864 (p>0.2292) = 0. integrasi. penelitian terperinci menggunakan ujian ANOVA sehala dan perbandingan Post-Hoc menggunakan ujian Turkey menunjukkan skor untuk amalan kerjasama antara pelajar di makmal mata pelajaran biologi (min= 3.00] dan aspek persekitaran bahan [f (3.05 (p > 0.763) = 4. p=0.017 (p > 0. pencahayaan.05)].894) berbeza secara signifikan berbanding dengan amalan kerjasama dalam makmal mata pelajaran fizik (min= 3. kebebasan menjana idea. integrasi.05/6) menunjukkan tidak terdapat sebarang kesan interaksi matapelajaran*lokasi yang signifikan terhadap enam pemboleh ubah bebas dalam kajian.308. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan di antara makmal bagi mata pelajaran biologi. . 2283) = 3.551) berbanding dengan skor persekitaran bahan dalam makmal untuk mata pelajaran fizik (min=3.00].637 dan p= 0. Analisis mendapati terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi aspek kerjasama antara pelajar [F (3.762) = 1.01 (05/5). F (15. Keputusan ini bermakna tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara mata pelajaran dan lokasi terhadap amalan kerjasama antara pelajar. Keputusan ini bermakna terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi min kerjasama antara pelajar. Perbezaan Aspek Pskososial (Kerjasama antara Pelajar.

p > 0. Daripada perspektif pelajar.882.476.264. p>0.564.05] terhadap variabel yang dikaji. F(15.029.2283)=0. integrasi.05) dan tidak terdapat kesan interaksi Makmal*Lokasi dengan nilai Pillai’s Trace = 0. 2292)= 1. F(15.05 dan kesan interaksi .016. kebebasan menjana idea.05/5) menunjukkan tidak terdapat sebarang kesan lokasi yang signifikan terhadap lima pemboleh ubah bebas dalam kajian.2103) = 1.160 Cik Nidzam Keputusan ujian juga menunjukkan bahawa secara keseluruhanya tidak terdapat kesan utama variabel bebas lokasi yang signifikan dengan nilai Pillai’s Trace = 0. F (5. analisis data menunjukkan bahawa secara keseluruhanya tidak terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace = 0. yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. kimia. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan persepsi pelajar terhadap aspek kerjasama antara pelajar.05) terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian.03 (p < 0. ujian statistik Pillai’s Trace digunakan disebabkan ia lebih sesuai bagi menghadapi data yang bermasalah seperti tidak memenuhi andaian. Daripada perspektif guru.026.017.252.2283) = 0. variabel bebas lokasi dengan nilai Pillai’s Trace 0. Keputusan ujian Pillai’s Trace dalam Jadual ujian multivarian di atas menunjukkan bahawa secara keseluruhanya tidak terdapat kesan utama variabel bebas mata pelajaran dengan nilai Pillai’s Trace 0. P>0.766)=0. saiz sampel yang kecil atau bilangan sampel yang tidak sama.699.017. kebebasan menjana idea. p>0. kejelasan peraturan berdasarkan makmal untuk mata pelajaran biologi. F (15.05 dan kesan interaksi makmal*lokasi dengan nilai Pillai’s Trace 0.762) = 2. integrasi. F (5. F (15. p> 0. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan di antara makmal di bandar dan luar bandar.05) lokasi [F (1. kebebasan menjana idea. Seterusnya di dapati tidak terdapat kesan interaksi Makmal*Lokasi dengan nilai Wilks' Lambda = 0. fizik dan sains dan walaupun berada di lokasi bandar atau luar bandar. F (5.759) = 1. kimia. F(15. Hasil analisis juga medapati terdapat kesan utama variabel bebas lokasi yang signifikan dengan nilai Pillai’s Trace = 0. fizik dan sains.976.008. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan persepsi guru terhadap aspek kerjasama antara pelajar. Kejelasan Peraturan dan Persekitaran Bahan) Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi ( untuk Makmal Diingini) Bagi analisis MANOVA. p>0. p > 0.008.01 (0.05 yang signifikan terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian. Perbezaan Tahap Kepuasan terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam Makmal Sains Berdasarkan Mata Pelajaran dan Lokasi Daripada perspektif guru. integrasi. p>0. ujian ANOVA dua-hala yang dijalankan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya tidak terdapat kesan utama mata pelajaran {F (3. Integrasi.476 dan p = 0.766)=0. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.28 (p > 0.759)= 1.882.464 dan p = 0.356.05.05.2283= 1.05 terhadap variabel-variabel bersandar dalam kajian Perbezaan Aspek Psikososial (Kerjasama antara Pelajar. kejelasan peraturan adalah sama dan tidak berbeza dengan signifikan dalam persekitaran pembelajaran di makmal untuk matapelajaran biologi. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan daripada segi min kerjasama antara pelajar. Kebebasan Menjana Idea.

Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada aspek perabot. pencahayaan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 161 makmal*lokasi [F (3.188.255. Pemerhatian ke atas nilai min menunjukkan skor teknologi bagi setiap kumplan dalah berbeza dengan signifikan iaitu bagi guru (M= 3. P < 0. p< 0.764) berbeza dengan signifikan dengan min skor tahap kepuasan bagi makmal mata pelajaran fizik (min=3. . ujian ANOVA dua-hala yang dijalankan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat kesan utama mata pelajaran [F (3.1538)= 13. analisis MANOVA menunjukkan bahawa ada kesan utama variabel kumpulan yang signifikan {F (6.289.423.05 terhadap variabel bersandar tahap kepuasan yang signifikan. Aspek Pskososial dan Tahap Kepuasan Berdasarkan Kumpulan Dalam aspek fizikal.008 (0.05] terhadap variabel bersandar tahap kepuasan Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kepuasan guru terhadap pengajaran dan pembelajaran berdasarkan makmal untuk mata pelajaran biologi.763)=1.30) dan skor aspek keselamatan bagi guru (M=3.763)=6. P < 0.720) di luar bandar.399. Manakala skor tahap kepuasan untuk makmal mata pelajaran kimia (min =3.05/6) menunjukkan secara signifikan.443). Tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal mata pelajaran lain tidak berbeza dengan signifikan.633) dan sains (min=3.27).350) tersebut bagi kawasan bandar. SD=0.535) pula lebih tinggi di lokasi luar bandar berbanding dengan skor untuk mata pelajaran kimia (min=3.471) dan fizik (min=3.30) dan bagi pelajar (M=3.312. nilai min tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran di makmal bagi mata pelajaran sains (min=3.557. Daripada perspektif pelajar. P< 0.05} terhadap enam skala variabel bersandar secara keseluruhan. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.888. hasil analisis menunjukkan tidak terdapat kesan lokasi [F (1. Ini bererti pelajar lebih berpuas hati dengan pengalaman pembelajaran yang berlaku di makmal untuk mata pelajaran sains berbanding dengan pengalaman pembelajaran dalam makmal mata pelajaran fizik. Data kajian menunjukkan bagi variabel bebas mata pelajaran.388. SD=0.177.766)=0.763)=2. Data kajian menunjukkan skor tahap kepuasan untuk makmal mata pelajaran biologi (min= 3.27) dan bagi pelajar (M=3. SD=0.05] ke atas tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains. 1543) =28. ruang pembelajaran.81. 1543) =12. kumpulan merupakan faktor kepada aspek teknologi F (1.808) di bandar lebih tinggi berbanding dengan skor tahap kepuasan untuk makmal mata pelajaran biologi (min=3. kualiti udara dan aspek keselamatan di antara guru dan pelajar. P<0. p> 0. SD=0. kimia. Perbezaan Aspek Fizikal. teknologi.709) dan fizik (min=3.008) dan aspek keselamatan (F (1. fizik dan sains dan lokasi (bandar dan luar bandar) dan interaksi makmal* lokasi.533) dan sains (min=3. Seterusnya hasil analisis juga menunjukkan terdapat kesan interaksi mata pelajaram*lokasi [F (3.008).05] terhadap variabel bersandar kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam makmal sains. p>0. Walaubagaimanapun.

485.172.172.01].138.01 (0. analisis MANOVA menunjukkan bahawa ada kesan utama variabel kumpulan yang signifikan {F (5. Penelitian ke atas nilai min menunjukkan skor kebebasan menjana idea guru (M= 3. kumpulan merupakan faktor kepada aspek kebebasan menjana idea [F (1. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada kerjasama antara pelajar. SD=0.116. kumpulan merupakan faktor kepada tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal sains sebenar [F (1. integrasi [F ( 1. SD=0. Pemerhatian ke atas nilai min menunjukkan skor kebebasan menjana idea adalah berbeza iaitu bagi guru (M= 2.93. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dalam makmal sains sebenar di antara guru dan pelajar. . P<0. 1534) = 54.22) adalah berbeza di mana skor guru adalah lebih tinggi dengan signifikan berbanding dengan skor pelajar.26) dan skor kejelasan peraturan bagi guru (M=4.478. SD= 0.839.01 (0. SD=0.948. Analisis tahap kepuasan pula menunjukkan terdapat kesan utama variabel kumpulan yang signifikan {F (5.982.623. 1534) =8. kebebasan menjana idea.01] dan kejelasan peraturan [F (1. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada kerjasama antara pelajar.025] dan juga faktor kepada tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains di makmal sains diingini [F (1.843. P < 0.26) dan pelajar (M=4.025 (0. 1543)=25.1539)= 26.99.05/2) menunjukkan.05} terhadap lima skala variabel bersandar secara keseluruhan. SD=0. p< 0. SD=0.025].22 dan pelajar (M=3. SD=0.025) dan bagi pelajar (M=3.22) dan skor kejelasan peraturan bagi guru (M=3.1534) = 22. SD=0.909.204.028). P < 0. SD=0.01]. kejelasan peraturan dan persekitaran bahan dalam makmal sains diingini di antara guru dan pelajar.21) di mana di dapati min skor guru adalah lebih tinggi berbanding pelajar dalam kesemua skala.167. P < 0.044.05/5) menunjukan secara signifikan. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.05/5) menunjukan secara signifikan.26) dan pelajar (M=3. Ini bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan daripada tahap kepuasan terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dalam makmal sains sebenar dan diingini di antara guru dan pelajar.028) adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding pelajar (min=4. 1543) = 44. P < 0. P< 0. integrasi. integrasi [F (1. SD=0. SD=0.26).162 Cik Nidzam Dalam aspek psikososial bagi untuk makmal sebenar.420. SD=0.21) dan bagi pelajar (M=3. skor integrasi guru (M= 3.920.967.24). Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0. SD=0.025) dan corak dapatan yang sama juga diprolehi untuk skor tahap kepuasan diingini di mana skor guru (min=4. Pemerhatian ke atas nilai min menunjukkan skor tahap kepuasan sebenar adalah berbeza iaitu bagi guru (M= 3. P < 0. SD=0. skor integrasi guru (M=4.01]. Dalam aspek psikososial bagi untuk makmal diingini. Keputusan ujian Pillai’s Trace menunjukkan bahawa ada kesan utama variabel kumpulan yang signifikan [F (5.22) dan pelajar (M=3.595. Analisis selanjutnya dengan menggunakan tahap alpha Bonferroni 0.937.1539)= 26.785.607.1539)= 27. P< 0.753.01] dan kejelasan peraturan [F (1. 1543)=7.034. integrasi. kebebasan menjana idea. P < 0.24) dan bagi pelajar (M=2. 1543) =9.01].121. kumpulan merupakan faktor kepada kebebasan menjana idea [F ( 1. 1543)= 30.05] terhadap lima skala variabel bersandar secara keseluruhan. SD=0. SD=0. P< 0.05} terhadap dua variabel bersandar secara keseluruhan.

perabot. Enam pembolehubah peramal iaitu persekitaran bahan. amalan dalam aspek psikososial dan tahap kepuasan tidak berbeza berdasarkan mata pelajaran dan lokasi. dua pembolehubah peramal iaitu aspek keselamatan dan kualiti udara menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kebebasan menjana idea. teknologi. tiga pembolehubah peramal iaitu kualiti udara. kualiti udara. Dapatan kajian juga menunjukkan daripada perspektif guru. ruang dan aspek keselamatan menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam integrasi. Sebaliknya pelajar menunjukkan perspektif yang berbeza tentang tahap kesesuaian aspek fizikal. kejelasan peraturan. aspek keselamatan. amalan dalam aspek psikososial dan tahap kepuasan berdasarkan mata pelajaran dan lokasi. tiga pemboleh ubah peramal iaitu teknologi perabot dan aspek keselamatan menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kebebasan menjana idea. pencahayaan. empat pembolehubah peramal iaitu teknologi. dua pembolehubah peramal iaitu teknologi dan pencahayaan menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kejelasan peraturan dan empat pemboleh ubah peramal iaitu teknologi. integrasi. Manakala lima pembolehubah peramal iaitu persekitaran bahan. ruang dan kualiti udara menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kerjasama antara pelajar. kualiti udara dan ruang pembelajaran menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam integrasi. kerjasama antara pelajar. kualiti udara. . kejelasan peraturan dan persekitaran bahan sebenar menyumbang secara signifikan terhadap variasi dalam tahap kepuasan guru dan pelajar. integrasi.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 163 Kesan Interaksi antara Aspek Fizikal dan Aspek Psikososial dengan Tahap Kepuasan Hasil analisis regresi berganda mendapati sebelas pembolehubah peramal iaitu perabot. kerjasama antara pelajar dan aspek keselamatan didapati menyumbang secara signifikan kepada variasi tahap kepuasan guru. dua pembolehubah peramal iaitu kualiti udara dan ruang pembelajaran menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam kejelasan peraturan dan dua pembolehubah peramal iaitu perabot dan ruang pembelajaran menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam persekitaran bahan. perabot dan ruang menyumbang secara signifikan kepada variasi dalam persekitaran bahan. tiga pembolehubah peramal iaitu ruang pembelajaran.Perbandingan yang dibuat juga menunjukkan terdapat perbezaan pandangan yang signifikan dalam aspek fizikal. pencahayaan. kebebasan menjana idea. integrasi. pencahayaan. kebebasan menjana idea dan kejelasan peraturan didapati menyumbang secara signifikan kepada variasi tahap kepuasan pelajar. ruang. teknologi. Dari perspektif pelajar pula didapati empat pembolehubah peramal iaitu pencahayaan. KESIMPULAN Secara keseluruhannya aspek-aspek dalam persekitaran fizikal makmal sains berada pada tahap sederhana manakala aspek psikososial makmal sains adalah baik kecuali dalam aspek kebebasan menjana idea. Dapatan juga menunjukkan perspektif guru tentang tahap kesesuaian aspek fizikal. kualiti udara dan perabot didapati menyumbang secara signifikan kepada variasi kerjasama di antara pelajar.

D. (2001). Summer: 87-97. & Koballa Jr. 527-564. Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Columbus OH: Center for Science and Mathematics Education Bryce. Review of educational research. market share. Kuala Lumpur. N. (2006). R. & Lunetta. Kementerian Pendidikan Malaysia. Hofstein. Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. C. (1993). (2007). Inc. A critical review of the role of the laboratory in science teaching. (1998). Wiley Periodicals. The laboratory in science educaion: the state of the art. P. Upper Saddle River. (1983). Customer satisfaction. 6th ed. 58 (July): 53-66 Blosser. B.G (eds). 52: 201 -217. NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall. Journal of Marketing Theory and Practice. I. (1994). M.J. Re-thinking old ways: Towards a more critical approach to practical work in school science. S. Naval technical students’ perceptions of their classroom environment. (1999). Kuala Lumour. V. 88. (1997). Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Perlaksanaan.. Studies in Science Education. The laboratory in science education: Foundation for the twenty-first century. N. & Mamlok-Naaman. (2003). Fraser. Chemistry Education Research and Practice. (1982). 85-217 Chiappetta. A.G. effect and determinants. N. E. 105-107 Kementerian Pendidikan Malaysia. Studies in Science Education. J and Tobin.W. Journal of Marketing. Guolla. V. T. A & Lunetta. What can they do? A review of practical assessment in science. REACT Issue no 1: 1-5. International Handbook of science education. Science Education. 8(2). Hodson.R. D. . Seterusnya didapati juga terdapat sumbangan aspek fizikal terhadap aspek aspek dalam psikososial. A. Analisis regresi berganda menunjukkan terdapat sumbangan yang signifikan daripada aspek fizikal dan psikososial kepada tahap kepuasan guru dan pelajar. Fornell. G. (2004). Assessing the teaching quality to student satisfaction relationship: Applied customer satisfaction research in the classroom. The laboratory in science education: foundation for the 21st century.K & Roberston. V. Oleh kerana aspek fizikal dan psikososial dalam persekitaran pembelajaran makmal sains memberi kesan kepada kepuasan guru dan pelajar.J (1985). E. Pusat Perkembangan Kurikulum. and profitability: Findings from Sweden.. B. A. Hofstein. maka sewajarnya persekitaran ini dinilai semula dan dibuah penambahbaikkan bagi meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran di dalamnya. R. T. RUJUKAN Anderson. Dlm Fraser. Hofstein. Chiew. & Lunetta. Science Learning Environment: Assessment. The role of the laboratory in science teaching: Negleted aspects of research.28-54. Kluwer Academic publisher. & Lehmann.164 Cik Nidzam aspek psikososial dan tahap kepuasan di antara guru dan pelajar. L. (1988). K.. 22: 85–142 Hofstein. 12.

the attitude and the general position of school and teacher respectively towards laboratory safety. Ungku Norulkamar Ungku Ahmad. Monk (2006). Tinjauan tahap dan amalan keselamatan makmalmakmal sains di sekolah Daerah batang Padang. (1979). (2004). Journal of science and mathematics educations in South East Asia. (1989/1979). Masa Enterprise Ruzita Selamat. 2 (2). R.W. Fauziah Sheikh Ahmad & Aminah Ahmad Khalid.au/conferences/singapore07/procs/pyatt. C. Azian Abd Aziz. (1995). Proceedings ascilite Singapore 2007. (2002). Curriculum Specifications: Physic Form 4. Learner performance and attitudes in traditional versus simulated laboratory experiences. Vot Penyelidikan:75012. Perkaitan Antara Prestasi Pelajar Tahun Akhir Dengan Pengaruh Persekitaran Pembelajaran Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. measures. Tobin.ascilite. (2008).org. An assessment of the quality and educational adequacy of the educational faciloties and their perceived impacto n the learning environment as reported by middle school administrators and teachers in the Humble independent school district. Lokman Ali. (2007). K. 403-418 . Analysing the instructional setting. R. http://www. Learner and Learning environment. H. 61 Kilgour. Mook Soon Sang. Kogan Page Limited.pdf Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. Student. (1990). Perak.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 165 Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Evaluating educational environments: Procedures. teacher and parent perceptions of classroom environments in streamed and unstreamed mathematics classrooms. San Francisco: Jossey-Bass. Universiti Teknologi Malaysia Tamby Subahan Mohd. School Science and Mathematics. Pyatt. Kajang. & Sims. Penerbitan Multimedia Sdn. finding and policy implication. D.Laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Kimia). (1992). K. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Dr. In ICT: Providing choices for learners and learning. Thesis presented for the degree of doctor of mathematics education of curtain University Technology. Educational Psychology and Pedagogy. Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. Humble Texas. Degree of preparedness. Noor Zainab Abd Razak. 90. Meerah (1999). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Koe. Dampak Penyelidikan Pembelajaran Sains Terhadap Perubahan Kurikulum. A. M & Harris. Tessmer. Norashikin Samsudin. P. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (2006).Bhd Moos. Melnorzaini Komel. Kajian Ke Atas Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia: Ke Arah Pembentukan Persekitaran Yang Optimum Dalam Mencapai Kecemerlangan Pengajaran Dan Pembelajaran. (2006).

The physical and psychosocial environment associated with classroom using new information technologies: A cross-national study. Rohani Ahmad Tarmizi & Mohd Majid Konting. Math Digest. Chicago: National Society for the Study of Education. Wan Zah Wan Ali. Dlm Farley.). 142-200. J. H. Makmal pembelajaran dan penyelidikan matematik: Konsep dan reka bentuk. Kuala Lumpur: Prentice Hall. (1981).166 Cik Nidzam Walberg. Mokhtar Nawawi. F. A psychological theory of education productivity. H & Gordons. . teknologi dan masyarakat.B. N. 1(2): 43-53. Zandvliet. D. hlm 81-110. (1999). Strategi pengajaran. This thesis is presented as part of the requirements for award of the degree of doctor of philosophy of Curtain University of Technology. Psychology and education. (Eds. (2000). (2008). pendekatan sains. Zol Azizan Hamidin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->