TEORI KOMUNIKASI – MODEL LASSWELL (1948) Sejarah Komunikasi adalah satu bidang yang menarik kerana ia menunjukkan cara

penginteraksian antara manusia. Disamping itu juga, komunikasi banyak menerangkan mengenai ahli-ahli teori yang menghasilkan model-model yang menarik serta unik. Dapat di ambil contoh adalah seperti Harold Lasswell (model Lasswell), Berlo (model Berlo) serta Shahnon dan Weaver (model Shahnon dan Weaver). Namun, model Lasswell adalah model terawal berbanding model-model komunikasi yang lain kerana model ini dihasilkan pada tahun 1948. Selepas tahun itu barulah model-model lain muncul seperti model Shahnon dan Weaver (1949), model Schramm (1954) dan model Berlo (1960). Para ahli komunikasi ini telah mencipta model yang kini menjadi sumber rujukan oleh para mahasiswa mahupun khalayak yang lain. Model-model ini telah mencipta era komunikasi hingga kini. Salah satu tokoh terpenting dalam sejarah awal ilmu komunikasi di Amerika adalah Harold Lasswell. Diktum Lasswell akan selalu diingat oleh mereka yang pernah mempelajari ilmu politik atau ilmu komunikasi. Hal ini kerana, Harold Lasswell adalah ilmuwan politik yang mengatakan “Who says what, to whom, to which channel and with what effect”. Inilah ayat yang akan selalu diingat sebagai suatu model teori komunikasi yang linier, yang ditemukan dari hasil pengamatan yang ia lakukan sepanjang masa perang dunia pertama dan kedua. Model teori dari Harold Lasswell dianggap oleh para pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi (1948).
1

namun pada tahun 1940-an analisis propaganda ini hilang dari khazanah ilmu sosial di Amerika. maka komunikasi bererti proses penyampaian pesanan dari seorang komunikator kepada seorang komunikan melaui media komunikasi tertentu untuk menghasilkan kesan tertentu. Komunikasi massa ( mass communication) menjadi pengganti kepada propaganda dan Laswell member definisi atas propaganda sebagai tingkah laku kolektif dengan cara manipulasi sejumlah simbol sigifikan. Penulisan ini menyebut tentang sejumlah program propaganda yang bervariasi mulai dari konsep sebagai strategi komunikasi politik.Harold Lasswell adalah tokoh terpenting dalam sejarah awal ilmu komunikasi. Dalam sebuah artikel klasik yang ditulisnya pada tahun 1948 yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society. Lassweel menghasilkan suatu model teori komunikasi linear yang ditemui dari hasil pengamatan yang dilakukan semasa perang dunia pertama dan kedua. Lasswell 2 . propaganda menjadi topik paling penting dibahas pada masa itu. Harold Lasswell menulis buku bertajuk “Propaganda Technique in the World War”. Salah seorang teoritisi yang mengungkapkan teori yang paling terkenal dan paling awal adalah Harold Lasswell. Berdasarkan paradigma Laswell di atas. psikologi penonton dan manipulasi simbol yang diambil dari teknik propaganda yang dilakukan oleh Negara Jerman. Pada awal perkembangan ilmu komunikasi. Inggeris dan Amerika. Harold Lasswell dalam karyanya The Structure And Function Of Communication In Society menyatakan bahawa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Kesan Apa). Pada tahun 1926.

akan diperkenalkan dengan model di atas. Model ini sering diajarkan kepada mahasiswa yang baru belajar ilmu komunikasi. Maksudnya model Laswell telah banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam kajian komunikasi massa. Ketiga adalah fungsi media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat yang dalam terminologi Laswell dinamakan sebagai transmission. yang dinamakannya sebagai surveillance. dan kebanyakan mahasiswa komunikasi yang mempelajari ilmu komunikasi.menyajikan suatu model komunikasi yang berbentuk sederhana. Model Lasswell telah menjadi model komunikasi massa yang sering digunakan dalam kajian teori komunikasi massa. 1996:334). Kedua. adalah kemampuan media massa memberikan berbagai pilihan dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. adalah kemampuan kemampuan media massa memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Model yang dikembangkan oleh Laswell ini sangat terkenal di kalangan ilmuan komunikasi. yang dinamakanya sebagai fungsi correlation. Model yang diutarakan Lasswell ini secara jelas mengelompokkan elemen-elemen mendasar dari komunikasi ke dalam lima elemen yang tidak boleh dihilangkan salah satunya (Laswell dalam Littlejohn. Karakteristik model Laswell adalah kemampuannya mencatat bahagian-bahagian yang membentuk sistem 3 . Sumbangan pemikiran Lasswel dalam kajian teori komunikasi massa adalah identifikasi yang dilakukannya terhadap tiga fungsi dari komunikasi massa. Pertama.

Laswell menyatakan bahawa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan ’Who says what in which channel to whom with effect?’ ( siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?). pembicara (speaker) atau originator. dapat dinyatakan empat unsur yang saling bergantung antara satu sama lain iaitu : 1) Sumber (source). cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut seperti yang dinyatakan di atas. kelompok. Sumber dikaitkan sebagai pengirim (sender). Model Laswell amat mempengaruhi ilmu komunikasi dan sering menjadi sumber rujukan modul-modul mengenai komunikasi. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai keutuhan untuk berkomunikasi serta mampu menjadi seorang individu. Berdasarkan definisi di atas.komunikasi massa dan menggambarkan hasil-hasil yang hendak dicapai oleh komunikasi massa melalui ketiga fungsi yang telah dijelaskan di atas. Pentakrifan Konsep. 4 . organisasi dan perusahaan. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan sejarah mengenai Model Lasswell adalah kepentingannya tehadap ilmu komunikasi dari dahulu lagi hingga sekarang. komunikator (communicator). menurut Laswell lagi. penyandi (encoder).

takrifan mengenai model ini menerangkan mengenai siapa. saluran atau media serta penerima. Ia ditakrifkan sebagai apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. gagasan atau maksud sumber yang dinyatakan di atas. Pesan merupakan simbol lisan atau pun bukan lisan yang mewakili nilai. Selain itu juga. berkata apa. decoder atau khalayak (audiens). Berdasarkan konsep yang diterapkan oleh Lasswell ini. Ia sering disebut sasaran atau tujuan (destination). ternyata ia satu model komunikasi yang mantap dan sesuai. Hasil adanya unsur-unsur tersebut. perhubungan (komunikasi) menjadi semakin menarik dan dianggap sempurrna. Hal ini kerana ia adalah satu model yang meliputi sesuatu bahagian iaitu sumber. kepada siapa. ia akan menyatakan sesuatu maklumat tentang apa sahaja dan dengan itulah yang dimaksudkan dengan berkata apa. melalui saluran mana. communicate. Selain itu juga. Pada dasarnya saluran komunikasi manusia adalah dua saluran iaitu suara dan cahaya. Lasswell menerangkan mengenai melalui saluran mana? Saluran mana sering meliputi sumber perhubungan seperti komunikasi massa 5 . 4) Penerima (receiver). 3) Saluran atau media. pendengar serta pentafsir. Saluran juga merujuk pada cara penyampaian pesanan iaitu apakah langsung (tatap-muka) atau media cetak serta media elektronik (radio dan televisyen). serta apakah kesannya. Berkata apa? Seseorang yang menyampaikan ucapan contohnya. Siapa? Ia merujuk terhadap siapa yang menyampaikan maklumat atau sumber.2) Pesan. Ia merupakan alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesanan kepada penerima. pesan.

Hal ini kerana pentakrifan konsep amat berkesan bagi menjadikan sesuatu teori itu lebih efisyen dan jelas tentang apa yang cuba disampaikan oleh teori tersebut. kepada siapa serta apakah kesannya. Bagi model Lasswell ini. Melalui kajian ini. Hal ini amat penting kerana khalayak amat mempengaruhi komunikasi serta menjadi pelengkap terhadap komunikasi. kepada siapa. jurnal dan lain-lain. ia membuktikan bahawa sesuatu teori yang dikaji perlu mempunyai pentakrifan. berkata apa. berkata apa. ternyata model Lasswell ini mempunyai elemen-elemen tersendiri dalam menyatakan sesuatu kaedah mahupun tujuan.seperti surat khabar. semakin banyak pentakrifan yang cuba dihasilkan oleh individu. Model Laswell juga menerangkan mengenai apakah kesannya? Apakah kesannya menerangkan mengenai faktor serta akibat jika sesuatu maklumat disampaikan kepada khalayak. konsep tersebut menerangkan mengenai lima perkara iaitu siapa. Melalui konsep ini. dan apakah kesannya. Mungkin akan timbul kesan yang positif mahupun negatif dan dengan itulah kerana Lasswell menerangkan mengenai lima perkara seperti yang dinyatakan di atas. Ia lebih menerangkan mengenai apa. Ulasan Teori. Hasil daripada penerangan konsep tersebut. Komunikasi sering berkait rapat dengan hubungan bersama 6 . Berdasarkan teori serta konsep yang disampaikan Laswell. Kepada siapa? Perkara ini merujuk terhadap para khalayak iaitu audiens. majalah. Semakin banyak apa yang dikaji. melalui saluran mana. sesuatu konsep akan lebih mudah difahami dan sesuai dengan apa itu komunikasi.

khalayak (audiens). model Berlo (1960). Sehubungan dengan itu. Model ini sering menjadi kerangka sesuatu elemen dalam komunikasi dan menjadi pilihan para mahasiswa dalam mempelajari ilmu komunikasi. Berpandukan kaedah modul Lasswell (Harold Laswell) ini. model komunikasi yang lain juga perlu dititikberatkan agar selaras dengan pembelajaran bagi mementapkan minda tentang keilmuan komunikasi. Namun dalam komunikasi massa. Teori-teori hari ini sering digunakan dalam komunikasi termasuk pembalajarannya. Komunikasi memerlukan model-model yang cantik bagi terus memperkembangkan akan model ini agar seiring dengan penambahan elemen dalam model komunikasi yang sedia wujud dalam ilmu komunikasi. 7 . model Schramm (1954) serta model-model lain yang wujud dalam komunikasi hari ini. Disebabkan ciri-ciri serta idea oleh Harold Lasswell yang bernas serta mantap terhadap komunikasi dan kerana Lasswell juga salah seorang tokoh terawal dalam ilmu komunikasi berbanding Berlo (1960) dan Schramm (1954). Penerapan ilmu ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian masa kini. Komunikasi massa sering menjadi pilihan khalayak bagi mendapatkan maklumatmaklumat mengenai apa sahaja. para pengkaji ataupun para pelajar seing menggunakan kaedah ini bagi memantapkan sesuatu komunikasi yang dijalankan. Teori-teori yang lain adalah seperti model Shanon dan weaver (1949). model Lasswell sering menjadi pilihan masa kini.

8 . Sewajarnya bahawa teori-teori ini perlu diperkenalkan dengan lebih meluas.Penutup. Teori-teori ini juga mempunyai bidang yang luas skopnya dari pelbagai sudut. ia juga boleh dipelajari oleh mahasiswa lain walaupun mahasiswa tersebut mengambil jurusan lain. Hal ini kerana teori komunikasi bukan sahaja terhad kepada mahasiswa yang mempelajari komunikasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful