TEORI KOMUNIKASI – MODEL LASSWELL (1948) Sejarah Komunikasi adalah satu bidang yang menarik kerana ia menunjukkan cara

penginteraksian antara manusia. Disamping itu juga, komunikasi banyak menerangkan mengenai ahli-ahli teori yang menghasilkan model-model yang menarik serta unik. Dapat di ambil contoh adalah seperti Harold Lasswell (model Lasswell), Berlo (model Berlo) serta Shahnon dan Weaver (model Shahnon dan Weaver). Namun, model Lasswell adalah model terawal berbanding model-model komunikasi yang lain kerana model ini dihasilkan pada tahun 1948. Selepas tahun itu barulah model-model lain muncul seperti model Shahnon dan Weaver (1949), model Schramm (1954) dan model Berlo (1960). Para ahli komunikasi ini telah mencipta model yang kini menjadi sumber rujukan oleh para mahasiswa mahupun khalayak yang lain. Model-model ini telah mencipta era komunikasi hingga kini. Salah satu tokoh terpenting dalam sejarah awal ilmu komunikasi di Amerika adalah Harold Lasswell. Diktum Lasswell akan selalu diingat oleh mereka yang pernah mempelajari ilmu politik atau ilmu komunikasi. Hal ini kerana, Harold Lasswell adalah ilmuwan politik yang mengatakan “Who says what, to whom, to which channel and with what effect”. Inilah ayat yang akan selalu diingat sebagai suatu model teori komunikasi yang linier, yang ditemukan dari hasil pengamatan yang ia lakukan sepanjang masa perang dunia pertama dan kedua. Model teori dari Harold Lasswell dianggap oleh para pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi (1948).
1

maka komunikasi bererti proses penyampaian pesanan dari seorang komunikator kepada seorang komunikan melaui media komunikasi tertentu untuk menghasilkan kesan tertentu.Harold Lasswell adalah tokoh terpenting dalam sejarah awal ilmu komunikasi. Inggeris dan Amerika. Berdasarkan paradigma Laswell di atas. namun pada tahun 1940-an analisis propaganda ini hilang dari khazanah ilmu sosial di Amerika. Dalam sebuah artikel klasik yang ditulisnya pada tahun 1948 yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society. Komunikasi massa ( mass communication) menjadi pengganti kepada propaganda dan Laswell member definisi atas propaganda sebagai tingkah laku kolektif dengan cara manipulasi sejumlah simbol sigifikan. psikologi penonton dan manipulasi simbol yang diambil dari teknik propaganda yang dilakukan oleh Negara Jerman. Lasswell 2 . Pada tahun 1926. Harold Lasswell menulis buku bertajuk “Propaganda Technique in the World War”. Harold Lasswell dalam karyanya The Structure And Function Of Communication In Society menyatakan bahawa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Kesan Apa). Salah seorang teoritisi yang mengungkapkan teori yang paling terkenal dan paling awal adalah Harold Lasswell. Pada awal perkembangan ilmu komunikasi. Penulisan ini menyebut tentang sejumlah program propaganda yang bervariasi mulai dari konsep sebagai strategi komunikasi politik. Lassweel menghasilkan suatu model teori komunikasi linear yang ditemui dari hasil pengamatan yang dilakukan semasa perang dunia pertama dan kedua. propaganda menjadi topik paling penting dibahas pada masa itu.

dan kebanyakan mahasiswa komunikasi yang mempelajari ilmu komunikasi. Maksudnya model Laswell telah banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam kajian komunikasi massa. Model ini sering diajarkan kepada mahasiswa yang baru belajar ilmu komunikasi. Pertama. Kedua. 1996:334). Sumbangan pemikiran Lasswel dalam kajian teori komunikasi massa adalah identifikasi yang dilakukannya terhadap tiga fungsi dari komunikasi massa. akan diperkenalkan dengan model di atas. Model yang dikembangkan oleh Laswell ini sangat terkenal di kalangan ilmuan komunikasi. Model yang diutarakan Lasswell ini secara jelas mengelompokkan elemen-elemen mendasar dari komunikasi ke dalam lima elemen yang tidak boleh dihilangkan salah satunya (Laswell dalam Littlejohn.menyajikan suatu model komunikasi yang berbentuk sederhana. adalah kemampuan kemampuan media massa memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. yang dinamakanya sebagai fungsi correlation. Model Lasswell telah menjadi model komunikasi massa yang sering digunakan dalam kajian teori komunikasi massa. yang dinamakannya sebagai surveillance. Karakteristik model Laswell adalah kemampuannya mencatat bahagian-bahagian yang membentuk sistem 3 . adalah kemampuan media massa memberikan berbagai pilihan dan alternatif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga adalah fungsi media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat yang dalam terminologi Laswell dinamakan sebagai transmission.

penyandi (encoder). cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut seperti yang dinyatakan di atas. Laswell menyatakan bahawa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan ’Who says what in which channel to whom with effect?’ ( siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?). dapat dinyatakan empat unsur yang saling bergantung antara satu sama lain iaitu : 1) Sumber (source). 4 . Kesimpulan yang dibuat berdasarkan sejarah mengenai Model Lasswell adalah kepentingannya tehadap ilmu komunikasi dari dahulu lagi hingga sekarang. komunikator (communicator).komunikasi massa dan menggambarkan hasil-hasil yang hendak dicapai oleh komunikasi massa melalui ketiga fungsi yang telah dijelaskan di atas. kelompok. organisasi dan perusahaan. Sumber dikaitkan sebagai pengirim (sender). Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai keutuhan untuk berkomunikasi serta mampu menjadi seorang individu. Model Laswell amat mempengaruhi ilmu komunikasi dan sering menjadi sumber rujukan modul-modul mengenai komunikasi. Pentakrifan Konsep. Berdasarkan definisi di atas. pembicara (speaker) atau originator. menurut Laswell lagi.

ternyata ia satu model komunikasi yang mantap dan sesuai. pesan.2) Pesan. Selain itu juga. Saluran juga merujuk pada cara penyampaian pesanan iaitu apakah langsung (tatap-muka) atau media cetak serta media elektronik (radio dan televisyen). pendengar serta pentafsir. ia akan menyatakan sesuatu maklumat tentang apa sahaja dan dengan itulah yang dimaksudkan dengan berkata apa. perhubungan (komunikasi) menjadi semakin menarik dan dianggap sempurrna. saluran atau media serta penerima. Siapa? Ia merujuk terhadap siapa yang menyampaikan maklumat atau sumber. Hasil adanya unsur-unsur tersebut. Hal ini kerana ia adalah satu model yang meliputi sesuatu bahagian iaitu sumber. serta apakah kesannya. takrifan mengenai model ini menerangkan mengenai siapa. berkata apa. 4) Penerima (receiver). Pada dasarnya saluran komunikasi manusia adalah dua saluran iaitu suara dan cahaya. 3) Saluran atau media. Pesan merupakan simbol lisan atau pun bukan lisan yang mewakili nilai. Berkata apa? Seseorang yang menyampaikan ucapan contohnya. Ia ditakrifkan sebagai apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Ia merupakan alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesanan kepada penerima. decoder atau khalayak (audiens). gagasan atau maksud sumber yang dinyatakan di atas. Ia sering disebut sasaran atau tujuan (destination). Selain itu juga. kepada siapa. melalui saluran mana. Berdasarkan konsep yang diterapkan oleh Lasswell ini. Lasswell menerangkan mengenai melalui saluran mana? Saluran mana sering meliputi sumber perhubungan seperti komunikasi massa 5 . communicate.

Ulasan Teori. Hal ini amat penting kerana khalayak amat mempengaruhi komunikasi serta menjadi pelengkap terhadap komunikasi. Hasil daripada penerangan konsep tersebut. konsep tersebut menerangkan mengenai lima perkara iaitu siapa. ia membuktikan bahawa sesuatu teori yang dikaji perlu mempunyai pentakrifan. berkata apa. Hal ini kerana pentakrifan konsep amat berkesan bagi menjadikan sesuatu teori itu lebih efisyen dan jelas tentang apa yang cuba disampaikan oleh teori tersebut. sesuatu konsep akan lebih mudah difahami dan sesuai dengan apa itu komunikasi. Kepada siapa? Perkara ini merujuk terhadap para khalayak iaitu audiens. kepada siapa serta apakah kesannya. dan apakah kesannya. Melalui konsep ini. ternyata model Lasswell ini mempunyai elemen-elemen tersendiri dalam menyatakan sesuatu kaedah mahupun tujuan. berkata apa. Melalui kajian ini. Ia lebih menerangkan mengenai apa. Berdasarkan teori serta konsep yang disampaikan Laswell. semakin banyak pentakrifan yang cuba dihasilkan oleh individu. Mungkin akan timbul kesan yang positif mahupun negatif dan dengan itulah kerana Lasswell menerangkan mengenai lima perkara seperti yang dinyatakan di atas. Komunikasi sering berkait rapat dengan hubungan bersama 6 .seperti surat khabar. majalah. jurnal dan lain-lain. Model Laswell juga menerangkan mengenai apakah kesannya? Apakah kesannya menerangkan mengenai faktor serta akibat jika sesuatu maklumat disampaikan kepada khalayak. melalui saluran mana. Semakin banyak apa yang dikaji. Bagi model Lasswell ini. kepada siapa.

model Lasswell sering menjadi pilihan masa kini. Teori-teori yang lain adalah seperti model Shanon dan weaver (1949). Penerapan ilmu ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian masa kini.khalayak (audiens). Sehubungan dengan itu. model Schramm (1954) serta model-model lain yang wujud dalam komunikasi hari ini. para pengkaji ataupun para pelajar seing menggunakan kaedah ini bagi memantapkan sesuatu komunikasi yang dijalankan. Komunikasi memerlukan model-model yang cantik bagi terus memperkembangkan akan model ini agar seiring dengan penambahan elemen dalam model komunikasi yang sedia wujud dalam ilmu komunikasi. Teori-teori hari ini sering digunakan dalam komunikasi termasuk pembalajarannya. model Berlo (1960). model komunikasi yang lain juga perlu dititikberatkan agar selaras dengan pembelajaran bagi mementapkan minda tentang keilmuan komunikasi. 7 . Komunikasi massa sering menjadi pilihan khalayak bagi mendapatkan maklumatmaklumat mengenai apa sahaja. Berpandukan kaedah modul Lasswell (Harold Laswell) ini. Model ini sering menjadi kerangka sesuatu elemen dalam komunikasi dan menjadi pilihan para mahasiswa dalam mempelajari ilmu komunikasi. Namun dalam komunikasi massa. Disebabkan ciri-ciri serta idea oleh Harold Lasswell yang bernas serta mantap terhadap komunikasi dan kerana Lasswell juga salah seorang tokoh terawal dalam ilmu komunikasi berbanding Berlo (1960) dan Schramm (1954).

8 . Teori-teori ini juga mempunyai bidang yang luas skopnya dari pelbagai sudut. Sewajarnya bahawa teori-teori ini perlu diperkenalkan dengan lebih meluas. ia juga boleh dipelajari oleh mahasiswa lain walaupun mahasiswa tersebut mengambil jurusan lain. Hal ini kerana teori komunikasi bukan sahaja terhad kepada mahasiswa yang mempelajari komunikasi.Penutup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful