P. 1
Laporan Kajian Kes Masalah Bahasa Dan Komunikasi

Laporan Kajian Kes Masalah Bahasa Dan Komunikasi

|Views: 1,235|Likes:
Published by khoili

More info:

Published by: khoili on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

1.

0

Pengenalan Pendidikan Khas.

Berdasarkan definisi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kanak-kanak istimewa adalah anak yang disahkan oleh doktor sebagai kanak-kanak yang mempunyai sebarang kecacatan. Kanak-kanak kurang upaya juga adalah seorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuh atau sebahagian daripada keluaran biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan sama ada dari segi fizikal atau mental dan sama ada berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu (kanak-kanak istimewa, n.d, seperti yang dinyatakan dalam Fazimi, 2005). Kecacatan ini menyebabkan kanak-kanak kurang upaya tidak mendapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. Adalah sukar bagi kanak-kanak yang mengalami cacat penglihatan, pendengaran, terencat akal, sindrom down, epilepsi, cacat fizikal, autisme dan juga hiperaktif untuk mengikuti pembelajaran seperti kanakkanak normal lain. Justeru itu, menurut Zalizan (1995, seperti dinyatakan dalam Fazimi 2005) golongan kanak-kanak kurang upaya ini memerlukan pengubahsuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan perkembangan yang optimum. 2.0 Definisi Konsep Bahasa. Lutfi Abas (1975:4) mengemukakan kosep beliau mengenai bahasa iaitu sebagai satu data yang dianalisis dalam linguistik. Menurut definisi linguistik, bahasa iaiah suatu sistem symbol-simbol yang terdiri daripada bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia, yang dipersetujui bersama, dipelajari oleh sekelompok manusia itu berkomunikasi. Mangantar Simajuntak (1982:5) pula mengemukakan bahawa bahasa ialah satu sistem kognitif manusia yang unit yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah ayat yang tidak terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat komunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Asraf yang menjawab pertanyaan penulis secara lisan pada 10 ogos 1985 menyatakan bahawa bahasa merupakan himpunan ayat-ayat yang tidak terbatas jumlahnya tetapi terbatas
1

dapatlah disimpulkan bahawa bahasa merupakan salah satu instrumen atau alat yang memerlukan pengetahuan khusus dan digunakan dalam komunikasi seharian oleh sekelompok masyarakat. 2000) pengkaji yang melakukan kajian dicadangkan untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga cara yang berlainan 2 penggunaan (use). morfologi dan sintaksis. (Kamus Dewan Edisi Terkini). Sintaksis pula merupakan pengetahuan (cabang ilmu linguistik.panjangnya. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh keempat-empat tokoh bahasa yang saya rujuk. Bentuk bahasa dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut tahap kesukaran penguasaannya iaitu daripada penggunaan bahasa dan situasi . Bahasa tidak terbatas kepada pengucapan yang dilafazkan secara sewenang-wenangnya tetapi memerlukan individu tersebut menggunakan bahasa dengan baik dengan memasukkan nilai etika dan budi pekerti yang tinggi dalam pertuturannya.) tentang susunan kata dalam ayat. seperti dinyatakan dalam Mills. 3. Bahasa tidak terbatas kepada simbol-simbol sahaja tetapi terbahagi kepada beberapa komponen yang penting. peraturan.0 Metodologi kajian. terbitan dan pemajmukan. dsb. Manakala. Dalam melaksanakan cara pengumpulan data. yang mempunyai susunan kata. Fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. pengkaji telah memutuskan untuk menggunakan dua jenis metodologi kajian iaitu pemerhatian dan analisis dokumen. The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) membahagikan bahasa kepada beberapa bahagian iaitu dari segi bentuk (form). frasa.Manakala pragmatik ialah penggunaan bahasa dan bermaksud cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul tertentu. Semantik termaktub dalam kandungan bahasa yang membawa maksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. dan struktur. morfologi pula merupakan kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infleksi. menurut ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. Menurut Sagor (1992. kandungan (content) dan aspek fonologi.

Dalam keadaan ini pengkaji akan terlibat terus dengan peristiwa di bawah kajian. pengkaji berfungsi sebagai pemerhati dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di bawah kajian. Penerangan berikut memperincikan setiap kaedah yang digunakan. 2000). 1. Aspek ini diperincikan melalui: 3 . Pemerhatian Pemerhatian peserta merupakan kaedah kajian di mana pengkaji merupakan sebahagian daripada peserta di bawah pemerhatian. pengkaji menjadikan pemerhatian sebagai sebagai cara yang paling utama. Namun demikian. 2006). bagi tujuan meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan analisis dokumen juga akan digunakan. Di bawah kaedah pemerhatian ini. Pengkaji telah memilih peranan sebagai peserta penuh dalam pemerhatian peserta.dalam merancang pengumpulan data yang lengkap berdasarkan kepada perkara yang ingin dijkaji. 1988 seperti dinyatakan dalam Mills. Ini kerana kekuatan bagi kajian yang menggunakan kualitatif amat bergantung kepada tringulasi dimana pengumpulan data dalam pelbagai cara adalah lebih baik berbanding hanya tertumpu kepada satu cara sahaja (Wolcott. Bagi kajian ini. Status dan identiti pengkaji sebagai pemerhatian tidak diketahui peserta dalam kajian (Chua.

0 4. 1 1. 1 3.0 2.Tia Bil 1. analisis dokumen ialah pecahan kaedah penyelidikan analisis kandungan yang merupakan huraian objektif terhadap mesej komunkasi yang telah dicetak. 3 2. 2 1. 1 4. 2 4. 3 3. 2 3. Dalam kata lain. 2 3. Analisis Dokumen Pada amnya. 3 Perkara Fonologi dan Morfologi Perkembangan bahasa sama dengan kanak-kanak normal tetapi lewat Pengurangan sebutan bagi gabungan konsonan dan kehilangan sebutan bagi konsonan akhir Lewat daripada segi perkembangan morfologi Sintaksis Tahap ayat sama dengan umur mental Masalah memahami struktur sintatik yang berada pada tahap tinggi Semantik Masalah memahami ayat kiasan Lewat daripada segi perkembangan semantik Kekuatan hanya bergantung pada sesuatu perkataan sahaja Lebih kepada pemikiran konkrit Pragmatik Lewat memahami tindak balas percakapan Kesukaran dalam peranan sebagai penutur Masalah dalam giliran Ada da Rajah 1: Senarai Semak Pemerhatian Masalah Bahasa 2.0 3.4 4. disiarkan atau digambarkan. bahagian mesej itu dapat 4 . 1 2.0 1.

Babbie. diperoleh dan dilihat dengan merujuk kandungan teks pada perkataan. Mengenal pasti bentuk masalah sebutan perkataan yang dialami oleh kanak-kanak terencat akal. Mengenal pasti kaedah-kaedah yang lebih berkesan terhadap masalah sebutan perkataan yang dijalankan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak terencat akal. maksud. (Chua.0 Analisis masalah bahasa dan komunikasi 5 .0 Persoalan kajian.2010: 332) Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. 2006) 4. 1. Mengenal pasti keberkesanan pendekatan pengajaran dan pembelajaran semasa yang diambil oleh guru dalam membantu kanak-kanak terencat akal bertutur dengan baik . Dokumen adalah sumber yang paling mudah kepada pengkaji kerana maklumat yang diperlukan adalah sedia ada. gambar. idea. Adakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di sekolah dapat membantu kanak-kanak terencat akal untuk menguasai kemahiran bertutur? 4. 4. Apakah punca-punca masalah sebutan perkataan yang dialami oleh kanak-kanak terencat akal? 2. Mengenal pasti punca-punca masalah sebutan perkataan yang dialami oleh kanak-kanak terencat akal 2. atau apa-apa sahaja mesej yang telah dikomunikasikan (Sabitha Marican.0 Skop kajian.didengar. 3. simbol. 2009: 97. tema. 1. Apakah bentuk masalah sebutan perkataan yang dialami oleh kanak-kanak terencat akal? 3. Apakah kaedah berkesan yang boleh diambil oleh guru untuk membantu masalah sebutan perkataan kanak-kanak terencat akal? 6. 5.

2 3.0 3. 2 4. 2 1. 3 3. 1 2.0 1. 1 4. akan diperbincangkan secara terperinci dengan melihat kepada contoh-contoh yang telah diperhatikan semasa pemerhatian dijalankan. sintaksis. Aina lebih gemar untuk berkomunikasi secara verbal kepada orang ramai. morfologi. 2 3. Aspek-aspek ini. 1 3.4 4. 1 1. pragmatik dan semantik.0 2. Manakala dari segi komunikasi. Perkara Fonologi dan Morfologi Perkembangan bahasa sama dengan kanak-kanak normal tetapi lewat Pengurangan sebutan bagi gabungan konsonan dan kehilangan sebutan bagi konsonan akhir Lewat daripada segi perkembangan morfologi Sintaksis Tahap ayat sama dengan umur mental Masalah memahami struktur sintatik yang berada pada tahap tinggi Semantik Masalah memahami ayat kiasan Lewat daripada segi perkembangan semantik Kekuatan hanya bergantung pada sesuatu perkataan sahaja Lebih kepada pemikiran konkrit Pragmatik Lewat memahami tindak balas percakapan Kesukaran dalam peranan sebagai penutur Masalah dalam giliran / / / / / / / / / Ada da / / / 6 .0 4. 3 2.Setelah analisis dilakukan didapati bahawa masalah bahasa yang dihadapi oleh Aina dapat dibahagikan kepada beberapa cabang iaitu masalah dalam fonologi. Berikut adalah hasil keputusan senarai semak yang telah dijalankan: Tia Bil 1.

2 Morfologi. Ini dapat diperhatikan apabila Aina tahu menggunakan perkataan saya tetapi dalam kebanyakkan situasi Aina hanya terus mengeluarkan perkataan. perkataan merdeka menjadi ‘meeka’ dan sampah ‘sampa’. frasa atau ayat pendek bagi menunjukkan keinginannya. Kesalahan fonologi yang biasa berlaku dalam kalangan murid-murid terencat akal adalah gabungan konsonan (menyebut bake menjadi brake) dan pengurangan pada akhir konsonan (menyebut cah menjadi cat). Walaubagaimanapun. Aina hanya akan menggunakan perkataan yang diketahuinya apabila perkataan itu telah disebut oleh guru atau rakannya 7 .3 Rajah 2: Keputusan Senarai Semak Pemerhatian Masalah Bahasa 6. Ini jelas diperhatikan apabila perbezaan penggunaan perkataan-perkataan yang diketahuinya semasa baru memasuki Program Pendidikan Khas Integrasi berbanding setelah hampir setahun di PPKI. kekuatan yang dimiliki oleh Aina ialah. Melalui aspek morfologi. Namun demikian. Aina sering menggugurkan bunyi huruf pada awal. Menurut Long & Long (1994 seperti dinyatakan dalam Kuder. Namun begitu. 1997). jumlah perkataan yang telah diketahui oleh Aina mula bertambah dari bulan ke bulan meskipun berlaku dengan kadar yang sangat lambat. tengah dan akhir perkataan pada masa tertentu. Aina dapat menuturkan beberapa bunyi dengan jelas. Dalam aspek fonologi. 1997) masalah artikulasi sememangnya kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak terencat akal. terdapat sedikit kelemahan yang ditunjukkan oleh Aina iaitu dari segi artikulasi. 6. Aina tidak konsisten dalam penggunaan perkataan yang telah diketahuinya.1 Fonologi. menganggarkan bahawa statistik bagi permasalahan artikulasi di Amerika Syarikat berlaku dengan kadar serendah 5 peratus dan pernah mencecah setinggi 94 peratus. Contohnya sebutan perkataan cantik menjadi ‘antik’. Shriberg & Widder (1990 seperti dinyatakan dalam Kuder.

Aina didapati tidak dapat menuturkan ayat dengan panjang. 1997) kanakkanak terencat akal mengalami masalah dalam mengintrepetasi makna ayat. 8 . 6. Aina didapati kurang memahami arahan yang diberikan oleh guru terutamanya apabila melibatkan arahan yang menggunakan ayat majmuk. Setiap arahan yang diberikan oleh guru mestilah seiring dengan tunjuk cara kerana Aina tidak mampu menafsir maksud bagi ayat majmuk. perkembangan dari aspek morfologi ini berlaku dalam kadar yang perlahan.Kajian Newfield dan Schlanger (1968. Namun demikian.4 Sintaksis Dalam aspek pembinaan ayat. Perkara ini juga sangat berkait rapat dengan perkembangan kanak-kanak terencat akal yang lebih lambat berbanding dengan kanak-kanak normal. apabila ditanya “Aina main apa waktu rehat tadi?’ Aina hanya akan menjawab ‘main’ dan jika tidak dikembangkan oleh guru maka jawapan itu akan berakhir dengan satu perkataan. Contoh kedua pula ialah apabila Aina tidak berpuas hati dengan tindakan rakannya Aina akan mengeluarkan frasa seperti “Danish tak nak. “Aina cuba warnakan jalur pertama dengan warna merah dan jalur kedua warna putih”.” Tanpa mengembangkan penggunaan ayat dengan menyatakan apakah perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh rakannya. Aina hanya boleh menuturkan perkataan secara ringkas dan pendek sahaja. Ini kerana pemahaman ayat atau perkataan bagi kanak-kanak ini lebih berbentuk konkrit. Menurut Enzell & Goldstein (1991. Contohnya. Contohnya. 6. seperti dinyatakan dalam Kuder. seperti dinyatakan dalam Kuder.3 Semantik Berdasarkan aspek semantik. Aina akan mewarnakan kedua-dua jalur dengan warna merah sekiranya tiada bimbingan. Jelas kelihatan bahawa Aina hanya boleh mengeluarkan sesuatu perkataan atau frasa bagi menjawab sebarang persoalan. 1997) menunjukkan bahawa perkembangan dari aspek kemahiran morfologi dalam kalangan kanak-kanak terencat akal adalah sama dengan perkembangan kanak-kanak normal.

Kebanyakan kanak-kanak Sindrom Down gagal untuk membina konsep tatabahasa pada peringkat ayat yang lebih kompleks. Aina lebih cenderung untuk menjadi pengikut berbanding mengeluarkan perkataannya sendiri. Aina kurang memberi tindak balas dalam bentuk ayat.5 Pragmatik. Bates. Jones dan Rossen. Semasa perbualan berlangsung. Aina lebih banyak berdiam diri dan hanya menunjukkan tindak balas secara tidak lisan iaitu dengan menggunakan bahasa badan. Secara keseluruhannya Aina masih kurang berkemahiran untuk kekal dalam sesebuah topik yang diperbualkan dan tidak dapat menyampaikan mesej yang diingini dengan jelas terutama kepada pihak yang berada luar daripada lingkungan mikrosistemnya. perubahan dari segi tindak balas bagi sesuatu pengucapan akan berlaku apabila Aina bersama keluarganya. Aina akan bertindak balas secara lisan dan menuturkan beberapa perkataan atau frasa yang diketahuinya bagi menyampaikan hajat atau menjawab semula persoalan yang diajukan oleh ahli keluarganya. kanak-kanak mesti belajar untuk menggunakan bahasa secara berkesan dalam konteks sosial. Mereka tidak mampu menjawab soalansoalan yang menggunakan ayat majmuk. kemahiran komunikasi dari segi pragmatik ini kurang dapat dipraktikkan oleh kanakkanak terencat akal seperti Aina. Namun demikian. perbendaharaan kata dan tatabahasa. (1994) mendapati bahawa kanakkanak Sindrom Down lebih cenderung menggunakan ayat-ayat yang mudah dan pendek berbanding kanak-kanak normal dan kanak-kanak Sindrom Williams. Pruthi (2007) menyatakan bahawa selain fonologi. didapati bahawa Aina merupakan penutur yang pasif. Dalam kebanyakkan situasi di kelas. Melalui pemerhatian yang dijalankan.0 Cara-cara untuk mengurangi atau mengatasi masalah bahasa 9 . 7. Apabila bersama rakanrakannya. Namun demikian. seseorang individu haruslah berkebolehan untuk bertukar giliran disamping memastikan topik yang diperbualkan kekal sepanjang perbualan dan mesej yang disampaikan haruslah jelas beserta bahasa badan yang bersesuaian dengan peraturan sesebuah budaya. 6. Bellugi.Singer.

Pengajaran dan pembelajaran perlulah mudah lentur atau fleksibel iaitu memenuhi keperluan murid.1 Pengajaran Penguasaan Kemahiran (‘Mastery Learning’) Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kaedah ini dilaksanakan mengikut langkahlangkah kecil dalam pengajaran daripada mudah ke sukar. bertujuan untuk menambahkan pembendaharaan kata murid teutamanya dalam masalah sebutan Menurut Blair (1988 seperti dinyatakan dalam Olson dan Platt. Antara teknik yang berkesan ialah: 1. konsep-konsep dan fakta-fakta. iaitu bercerita. Guru perlu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui isi pengajaran yang lebih bermakna. 2000).Bedasarkan kepada pemerhatian yang telah dijalankan. guru boleh melaksanakan aktiviti tersebut sebagai aktiviti yang berkesan membantu kemahiran bertutur murid. 7. Teknik bercerita. beberapa masalah perkembangan bahasa bagi kanak-kanak terencat akal telah dikenal pasti. terdapat beberapa cadangan yang sesuai boleh dilaksanakan oleh guru-guru yang menghadapi kanakkanak terencat akal seperti kes Aina. Kepelbagaian strategi pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan supaya murid tidak bosan atau hilang minat pada pengajaran. 2. Justeru itu. kebolehan kanakkanak menceritakan sesuatu yang didengarinya merupakan satu perkara yang positif dalam usaha untuk memperkembangkan kemahiran bertutur mereka.2 Pembelajaran Koperatif Teknik pembelajaran koperatif merupakan satu kaedah yang melibatkan sekumpulan murid yang bertugas sebagai satu pasukan bagi menyelesaikan masalah atau melengkapan satu-satu 10 . 4. Guru perlu memberi lebih tekanan kepada pengajaran secara kumpulan atau individu. Olson dan Platt (2000) menyatakan bahawa kaedah pengajaran penguasaan kemahiran amat berguna untuk mengajar kemahiran asas. Teknik latih tubi. Boo Poong Ying dan Ragbir Kaur (1998) mencadangkan supaya proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu menimbangkan perkara-perkara berikut: 1. Seperti aktiviti pemerhatian senarai semak. berkesan dan seronok kepada murid. 7. 3. guru memberikan latihan berulang kali kepada murid supaya murid benar- benar menguasai kemahiran 2.

Dialog lakonan disediakan oleh guru dan murid secara berpasangan melakonan gaya yang sesuai dengan dialog yang betul. 2007).tugasan demi mencapai sesuatu matlamat yang sama atau kumpulan (Azhar Wahid. Akuantabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri 4. pengajaran adaptif sesuai untuk mengajar murid yang mempunyai latar belakang budaya. Teknik nyanyian secara berkumpulan iaitu guru menyediakan seni kata lagu dan meminta murid secara bersama-sama menyanyi dengan baik 7. 11 . kekuatan dan kelemahan murid secara individu. Lakonan sesuatu aksi tertentu seperti cerita menggunakan ‘puppet’. Kemahiran koperatif 5. Menurut D. guru boleh membantu murid menggunakan pengalaman mereka untuk memahami pengajaran guru. Borish (2000).3 Pengajaran Adaptif Dalam proses pengajaran. gender. Pemprosesan maklumat secara berkumpulan Pembelajaran koperatif akan menggalakkan pelajar berinteraksi secara aktif dan positif dalam satu kumpulan tugasan. Prinsip-prinsip utama pembelajaran koperatif ialah: 1. Antara aktiviti yang dicadangkan untuk membantu murid terencat akal ialah: 1. Saling menggunakan interaksi bersemuka 3. dengan memahami perbezaan latar belakang murid sendiri. status sosio-ekonomi yang berbeza. kebolehan dan keupayaan. Ia amat sesuai bagi murid-murid yang mepunyai pelbagai latar budaya atau kaum. Fokus utama pembelajaran koperatif dalam mengatasi masalah kemahiran bertutur ialah melibatkan murid secara bersama-sama dengan guru yang bertindak sebagai fasilitator berusaha mencapai kejayaan yang dikehendaki. Saling bergantung antara satu sama lain secara positif 2. bahasa. perbezaan individu harus diberi perhatian kerana pertamanya. sebenarnya guru dapat menyelami masalah. Melakukan simulasi aktivti harian secara berkumpulan contohnya melakonkan aktiviti penggunaan telefon. dengan mengiktiraf perbezaan setiap murid. Ini akan mewujudkan satu situasi berkongsi idea dan penerimaan pandangan secara bersemuka di kalangan mereka. Kedua. Murid secara bergilir-gilir melakukan aktivti yang ditetapkan oleh guru 2. 3.

Masalah ini adalah berikutan umur mental yang berkembang lebih lambat berbanding dengan umur biologi mereka. kemahiran. prasyarat yang penting ialah guru perlu mengetahui dan memahami tahap kebolehan murid dengan pihilan-pilihan instruksional yang boleh meningkatkan daya penerimaan mereka. 8. Oleh itu dalam pengajaran adaptif ini. Ini dilakukan dengan menggunakan kaedah remedial atau pemulihan terlebih dahulu sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. atau tingkah laku paling asas yang memberikan faedah kepada murid yang mempunyai masalah pertuturan yang ketara. Justeru itu sebagai guru pendidikan khas banyak alternatif terhadap kaedah pengajaran yang perlu dicuba dan diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan kanak-kanak khas berpeluang melalui proses perkembangan dalam pendidikan dengan secukupnya bagi memenuhi hak sebagai seseorang kanak-kanak.Antara pendekatan pengajaran adaptif yang sesuai digunakan dalam mengatasi masalah pertuturan murid terencat akal ialah pendekatan Remedial (Remedial Approach). Guru juga boleh mengajar kemahiran mendengar kepada murid-murid yang tidak mahir dalam sebutan terlebih dahulu sebelum menggunakan pendekatan linguistik sepenuhnya kepada semua murid. Pendekatan adaptif dapat meningkatkan kejayaan untuk semua murid. tanpa mengambil kira perbezaan individu.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya perkembangan bahasa dan komunikasi bagi kanakkanak terencat akal berlaku lewat daripada kanak-kanak normal. Pendekatan ini menyediakan murid dengan pengetahuan. 12 . Sebagai contoh. guru boleh meletakkan murid yang tidak mempunyai masalah pertuturan dalam satu kumpulan dengan murid yang mempunyai kelemahan dalam pertuturan.

J.. profiles of language development in children with Williams and Down syndromes.G. Kaedah Penyelidikan: Kaedah dan Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill..Rujukan Azhar Wahid. Jones. S. Singer.. Allyn & Bacon 13 . (1997). San Diego. (2006). Prentice-Hall.. & Rossen. University of California. Olson. Teaching Students with Language and Communication Disabilities. W. Contrasting The Instructional Cycle. (2000). U. Jay Kuder.. Teaching Children and Upper Saddle River. Project in Cognitive & Neural Development. Open University Malaysia (OUM) Chua. NJ: Adolescents with Special Needs (pp. Y. Technical Report No."HBEF1103 Sosiologi dan Falsafah Pendidikan Malaysia". E.9403. Bellugi.Januari 2007.(1994). and Platt. 170-197). N. Bates. J. Inc. P. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->