Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Meningkatkan Kemahiran Mengeja Murid Pemulihan

ABSTRAK Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana bahan bantu mengajar (BBM) membantu pelajar pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah kepada murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid.. Masalah keupayaan murid pemulihan dalam menguasai kemahiran mengeja yang membolehkan murid membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Bahan bantu mengajar sama ada elektronik atau bukan elektronik adalah bahan sokongan yang penting untuk meningkatkan kefahaman murid-murid di samping mengekalkan minat belajar. Dale (1969) menyatakan bahawa pengajaran dapat ditingkatkan dengan berkesan bila dibantu dengan media yang membolehkan pengalamandalam ingatan. Penglibatan melalui pengalaman merupakan cara yang paling berkesan dalam pembelajaran.

Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dalam membantu murid pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah terhadap murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Keberkesanan sesuatu pegajaran pula bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan sesuatu pegajaran bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli bersesuaian dengan kumpulan dan keperluan murid. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah:

Memberi keseronokan belajar pembelajaran kepada murid. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Masalah keupayaan murid-murid pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca yang membolehkannya membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. . keinginan untuk berjaya dalam v. ii. iv. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah: i. Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. Kanak-kanak perlu diajar mengeja. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. iii.Kemahiran mengeja perlu dipelajari. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli perlulah bersesuai dengan kumpulan dan keperluan murid.i. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. PENGENALAN Kegagalan berterusan untuk memboleh terpupuknya dengan berkesan penguasaan kemahiran mengeja tidak boleh dibiarkan. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. Keberkesanan sesuatu pegajaran turut bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran mengeja perlu dipelajari. iv. Memberi keseronokan belajar keinginan untuk berjaya dalam pembelajaran kepada murid. Cth: Tinggal jadi tingal. Cth: Saya jadi sAyA Meninggalkan huruf-huruf tertentu di dalam perkataan. Pembalikan huruf: (b – d). iii. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Pernyataan Masalah Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. v. Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan itu. Memilih huruf-huruf yang terlibat dengan betul tetapi salah dari segi susunan. ii. Cth: rumah jadi ramuh . padat jadi dapat dsbnya. . Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. Lemah mengeja dari segi ingatan penglihatan i. vi. (n –u) . Kanak-kanak perlu diajar mengeja. (m – w) dsbnya. iv. v.ii. berenang jadi bernang dsbnya. iii. Mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi tertentu. Mencampuradukkan huruf besar dengan huruf kecil. Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran.

http://pemulihankhas. Roslan di mana murid ini mempunyai masalah dalam mengeja.com/2008/01/pengajaran-bahasa-melayu-kelas.Lemah mengeja dari segi analisis pendengaran i. Kajian ini juga bertujuan memperlihatkan bagaimana murid-murid pemulihan tertarik dan juga berminat terhadap apa yang diajar berbantukan persembahan slaid powerpoint yang menarik. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat membantu mempertingkatkan pencapaian penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan? 2. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat menarik minat murid pemulihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pemulihan? Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan mendapatkan maklum balas tentang sejauh mana penggunaan powerpoint memberi kesan kepada peningkatan kemahiran mengeja murid pemulihan. iii. ii. dinding dieja diding dan tidur dieja tidor.blogspot. Tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan itu. 2. iv.html Persoalan Kajian 1. Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat menarik minat pelajar pemulihan. Mohd Haswal Akhma bin M. Memilih lambang-lambang secara arbitrari dan rawak. Besar kemungkinan lemah di dalam bacaan. Kajian ini telah dibuat ke atas murid pemulihan. . Murid ini sering melakukan kesalahan dalam ejaan antaranya kumbang dieja kumbat. Objektif Kajian 1. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat mempertingkat pencapaian mengeja pelajar pemulihan.

Selain itu. Berdasarkan temubual yang dijalankan bersama murid.Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak tertentu khususnya yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan pengajaran bahasa di kelas pemulihan. Murid juga tertarik dengan penggunaan efek bunyi. DAPATAN KAJIAN Temubual Persembahan powerpoint yang saya sediakan. motivasi dan minat untuk murid-murid pemulihan menguasai kemahiran mengeja dan secara langsung akan meningkatkan pencapaian akademik murid-murid pemulihan. Kaedah pemerhatian pula bagi mengesan pencapaian kemahiran mengeja murid pada awal sehingga terkini. memaparkan gambar beserta perkataan dilengkapi dengan efek bunyi dan animasi. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan kaedah temubual dengan murid dan pemerhatian. Haswal menyatakan bahawa gambar-gambar yang digunakan oleh guru semasa mengajar menarik dan semuanya cantik. kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan para guru bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dapat memudahkan pengajaran guru serta memberi rangsangan. Kaedah temubual digunakan untuk memperolehi maklumat bagi meninjau sejauh mana minat murid terhadap penggunaan powerpoint oleh guru dalam kelas pemulihan. Pemerhatian .

saya lihat ada perubahan dalam diri Haswal. faktor-faktor menyebabkan Haswal lemah dalam ejaaan ialah mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi. Haswal sudah boleh mengeja dengan betul perkataan-perkataan yang diajar. tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi dan tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Daripada pemerhatian di dalam kelas. Saya juga melihat daripada latihan yang dilakukan murid daripada semasa ke semasa. KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dijalankan. Prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar sebelum dan selepas penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint dalam kemahiran mengeja ada perbezaannya. Dia juga sudah kurang melakukan kesilapan ejaan. di samping meransang minat murid. tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan. Ini jelas membuktikan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint tidak dapat . Terdapat peningkatan daripada latihan yang dilakukan iaitu murid sudah dapat mengurangkan kesalahan ejaan. Saya juga mendapati bahawa dengan menggunakan perisian komputer powerpoint mampu meningkatkan kemahiran mengeja murid. Ini dapat dilihat melalui temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap murid ketika di dalam kelas serta dilihat daripada peningkatan kemahiran mengeja melalui lembaran kerja yang diberikan guru.

Jurnal Teknologi Pendidikan.Kuala Lumpur. Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan. Kuala Lumpur. KPM. RUJUKAN Abdul Rahman Rashid. Terbitan Kumpulan Budiman Bhd. . (1990). Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. Peningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar ini jelas bertepatan dengan Abdul Rahman Abdul Rashid (1995) bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik dalam proses pengajaran asas bacaan dalam kelas pemulihan adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan kejayaan pembelajaran. Asas Pendidikan I: Pedagogi sebagai Suatu Proses. Mohd Daud Hamzah. (1995).dinafikan lagi telah berjaya mempertingkatkan prestasi penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa. lebih-lebih lagi untuk mata pelajaran pengajaran Bahasa Melayu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.