Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Meningkatkan Kemahiran Mengeja Murid Pemulihan

ABSTRAK Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana bahan bantu mengajar (BBM) membantu pelajar pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah kepada murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid.. Masalah keupayaan murid pemulihan dalam menguasai kemahiran mengeja yang membolehkan murid membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Bahan bantu mengajar sama ada elektronik atau bukan elektronik adalah bahan sokongan yang penting untuk meningkatkan kefahaman murid-murid di samping mengekalkan minat belajar. Dale (1969) menyatakan bahawa pengajaran dapat ditingkatkan dengan berkesan bila dibantu dengan media yang membolehkan pengalamandalam ingatan. Penglibatan melalui pengalaman merupakan cara yang paling berkesan dalam pembelajaran.

Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana penggunaan bahan bantu mengajar berkesan dalam membantu murid pemulihan khas dalam menguasai kemahiran mengeja. Tumpuan kajian ialah terhadap murid pemulihan, Mohd Haswal Akhma bin M. Roslan. Kaedah kajian dijalankan dengan mengadakan temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap hasil kerja murid. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). Keberkesanan sesuatu pegajaran pula bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan sesuatu pegajaran bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli bersesuaian dengan kumpulan dan keperluan murid. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah:

Kemahiran mengeja perlu dipelajari. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). ii.i. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. Masalah ini harus diatasi secara jujur oleh semua pihak. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. . Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. Bahan-bahan ini sama ada dihasilkan sendiri oleh guru ataupun dibeli perlulah bersesuai dengan kumpulan dan keperluan murid. Kanak-kanak perlu diajar mengeja. Masalah keupayaan murid-murid pemulihan dalam menguasai kemahiran membaca yang membolehkannya membaca harus ditangani secara serius dan bersungguh-sungguh. keinginan untuk berjaya dalam v. iii. Keberkesanan sesuatu pegajaran turut bergantung kepada bahan sumber yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Memberikan rangsangan dan meningkatkan tumpuan perhatian murid. Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. iv. Memberi keseronokan belajar pembelajaran kepada murid. Tujuan pengunaan bahan-bahan bantu mengajar ialah: i. PENGENALAN Kegagalan berterusan untuk memboleh terpupuknya dengan berkesan penguasaan kemahiran mengeja tidak boleh dibiarkan.

Kemahiran mengeja perlu dipelajari. Membantu dalam pengajaran dan meningkatkan kefahaman murid. Kanak-kanak perlu diajar mengeja. vi. (m – w) dsbnya.ii. Cth: Tinggal jadi tingal. v. Faktor-faktor yang biasa menyebabkan kanak-kanak lemah dalam ejaaan ialah lemah dari segi ingatan penglihatan (Visual Memory) dan lemah dari segi analisis pendengaran (Auditory Analisis). iv. (n –u) . padat jadi dapat dsbnya. v. berenang jadi bernang dsbnya. Mencampuradukkan huruf besar dengan huruf kecil. Cth: Saya jadi sAyA Meninggalkan huruf-huruf tertentu di dalam perkataan. ii. . Mempelbagaikan kegiatan dan penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Pembalikan huruf: (b – d). Menjimatkan masa dalam pelaksanaan pengajaran & pembelajaran. Memilih huruf-huruf yang terlibat dengan betul tetapi salah dari segi susunan. Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan itu. iii. Memberi keseronokan belajar keinginan untuk berjaya dalam pembelajaran kepada murid. iii. Mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi tertentu. iv. Terdapat kanak-kanak yang lemah dari segi satu aspek sahaja dan ada juga kanak-kanak yang lemah dari segi kedua-dua aspek. Pernyataan Masalah Ejaan adalah proses memilih serta mengadun lambang-lambang untuk melahirkan bunyi-bunyi perkataan secara lisan atau bertulis. Lemah mengeja dari segi ingatan penglihatan i. Cth: rumah jadi ramuh .

Lemah mengeja dari segi analisis pendengaran i. Kajian ini telah dibuat ke atas murid pemulihan. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat membantu mempertingkatkan pencapaian penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan? 2. Mohd Haswal Akhma bin M. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat menarik minat pelajar pemulihan. Memilih lambang-lambang secara arbitrari dan rawak. Roslan di mana murid ini mempunyai masalah dalam mengeja. Untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan powerpoint dapat mempertingkat pencapaian mengeja pelajar pemulihan. iv. Besar kemungkinan lemah di dalam bacaan. 2. Murid ini sering melakukan kesalahan dalam ejaan antaranya kumbang dieja kumbat. Tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan itu.blogspot. dinding dieja diding dan tidur dieja tidor. Kajian ini juga bertujuan memperlihatkan bagaimana murid-murid pemulihan tertarik dan juga berminat terhadap apa yang diajar berbantukan persembahan slaid powerpoint yang menarik. http://pemulihankhas. Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. .html Persoalan Kajian 1. Adakah penggunaan perisian komputer powerpoint dapat menarik minat murid pemulihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pemulihan? Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan mendapatkan maklum balas tentang sejauh mana penggunaan powerpoint memberi kesan kepada peningkatan kemahiran mengeja murid pemulihan.com/2008/01/pengajaran-bahasa-melayu-kelas. iii. Objektif Kajian 1. ii.

Murid juga tertarik dengan penggunaan efek bunyi. Kaedah pemerhatian pula bagi mengesan pencapaian kemahiran mengeja murid pada awal sehingga terkini. Selain itu. Kaedah temubual digunakan untuk memperolehi maklumat bagi meninjau sejauh mana minat murid terhadap penggunaan powerpoint oleh guru dalam kelas pemulihan.Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak tertentu khususnya yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan pengajaran bahasa di kelas pemulihan. Pemerhatian . motivasi dan minat untuk murid-murid pemulihan menguasai kemahiran mengeja dan secara langsung akan meningkatkan pencapaian akademik murid-murid pemulihan. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan kaedah temubual dengan murid dan pemerhatian. Berdasarkan temubual yang dijalankan bersama murid. DAPATAN KAJIAN Temubual Persembahan powerpoint yang saya sediakan. memaparkan gambar beserta perkataan dilengkapi dengan efek bunyi dan animasi. kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan para guru bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dapat memudahkan pengajaran guru serta memberi rangsangan. Haswal menyatakan bahawa gambar-gambar yang digunakan oleh guru semasa mengajar menarik dan semuanya cantik.

faktor-faktor menyebabkan Haswal lemah dalam ejaaan ialah mempunyai idea yang kurang jelas mengenai lambang-lambang yang mewakili bunyi-bunyi. tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar perkataan. KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang dijalankan. Saya juga mendapati bahawa dengan menggunakan perisian komputer powerpoint mampu meningkatkan kemahiran mengeja murid. Dia juga sudah kurang melakukan kesilapan ejaan. Prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar sebelum dan selepas penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint dalam kemahiran mengeja ada perbezaannya. Ini dapat dilihat melalui temubual bersama murid dan pemerhatian terhadap murid ketika di dalam kelas serta dilihat daripada peningkatan kemahiran mengeja melalui lembaran kerja yang diberikan guru. Haswal sudah boleh mengeja dengan betul perkataan-perkataan yang diajar. Saya juga melihat daripada latihan yang dilakukan murid daripada semasa ke semasa. saya lihat ada perubahan dalam diri Haswal.Daripada pemerhatian di dalam kelas. Ini jelas membuktikan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar powerpoint tidak dapat . tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi dan tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. Terdapat peningkatan daripada latihan yang dilakukan iaitu murid sudah dapat mengurangkan kesalahan ejaan. di samping meransang minat murid.

(1995). Mok Soon Sang. KPM. Kuala Lumpur. (1995). .dinafikan lagi telah berjaya mempertingkatkan prestasi penguasaan kemahiran mengeja murid pemulihan. Kepentingan alat bantu mengajar dalam pengajaran bahasa.Kuala Lumpur. Mohd Daud Hamzah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Peningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar ini jelas bertepatan dengan Abdul Rahman Abdul Rashid (1995) bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dan menarik dalam proses pengajaran asas bacaan dalam kelas pemulihan adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan kejayaan pembelajaran. lebih-lebih lagi untuk mata pelajaran pengajaran Bahasa Melayu. Terbitan Kumpulan Budiman Bhd. Asas Pendidikan I: Pedagogi sebagai Suatu Proses. (1990). Jurnal Teknologi Pendidikan. RUJUKAN Abdul Rahman Rashid. Pembelajaran dan Implikasi Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful